Báo cáo Thực tập tại công ty dịch vụ tư ván pháp luật Hùng Vương

Lời mở đầu Sự chuyển hướng và đổi mới trong đường lối của Đảng và nhà nước đẫ tác động rất lớn tới mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội. Ngày 21/12/1990 các văn bản pháp luật mới cũng đã ban hành quốc hội nước CHXH CNVN đã thông qua luật công ty. Sự xuất hiện của đạo luật này đã đánh dấu bước ngoặt trong việc thể chế hoá tạo môi trường pháp lý cho thành phần kinh tế phát triển. Để đưa nước ta đi lên, nhiều công ty kinh tế nói chung và các công ty dịch vụ tư vấn về pháp luật và hoạt động tốt và có hiệu quả cao. Vì vậy độ tìm hiểu đi sâu nghiên cứu. Trong quá trình học ở lớp cũng như quá trình thực tập tôi là sinh viên khoa luật kinh tế báo cáo tổng hợp thực tập trong quá trình thực tập tại công ty dịch vụ tư vấn luật Hùng Vương có chuyên đề: Một số nét về tổ chức và hoạt động của công ty dịch vụ tư ván pháp luật Hùng Vương. Phần I Khái niệm và đặc điểm của công ty dịch vụ tư vấn luật Hùng Vương. Phần II Quản lý nhà nước về công ty Phần III - Kiến nghị Kết luận

doc17 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2273 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Thực tập tại công ty dịch vụ tư ván pháp luật Hùng Vương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi më ®Çu Sù chuyÓn h­íng vµ ®æi míi trong ®­êng lèi cña §¶ng vµ nhµ n­íc ®· t¸c ®éng rÊt lín tíi mäi mÆt cña ®êi sèng kinh tÕ x· héi. Ngµy 21/12/1990 c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt míi còng ®· ban hµnh quèc héi n­íc CHXH CNVN ®· th«ng qua luËt c«ng ty. Sù xuÊt hiÖn cña ®¹o luËt nµy ®· ®¸nh dÊu b­íc ngoÆt trong viÖc thÓ chÕ ho¸ t¹o m«i tr­êng ph¸p lý cho thµnh phÇn kinh tÕ ph¸t triÓn. §Ó ®­a n­íc ta ®i lªn, nhiÒu c«ng ty kinh tÕ nãi chung vµ c¸c c«ng ty dÞch vô t­ vÊn vÒ ph¸p luËt vµ ho¹t ®éng tèt vµ cã hiÖu qu¶ cao. V× vËy ®é t×m hiÓu ®i s©u nghiªn cøu. Trong qu¸ tr×nh häc ë líp còng nh­ qu¸ tr×nh thùc tËp t«i lµ sinh viªn khoa luËt kinh tÕ b¸o c¸o tæng hîp thùc tËp trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i c«ng ty dÞch vô t­ vÊn luËt Hïng V­¬ng cã chuyªn ®Ò: Mét sè nÐt vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c«ng ty dÞch vô t­ v¸n ph¸p luËt Hïng V­¬ng. PhÇn I Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm cña c«ng ty dÞch vô t­ vÊn luËt Hïng V­¬ng. 1 - Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm cña c«ng ty. Trong nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn theo c¬ chÕ thÞ tr­êng cã nhiÒu chñ thÓ tiÕn hµnh ho¹t ®éng kinh doanh, dÞch vô t­ vÊn thuéc thµnh phÇn lµ c¸ nh©n, tæ chøc.NÒn khoa häc ph¸p lý thÐ giíi ®· cã nhiÒu ph­¬ng ph¸p c¸ch thøc ®Ó ®Þnh nghÜa c«ng ty. Bé luËt d©n sù Ph¸p ®Þnh nghÜa: “ C«ng ty lµ mét tËp hîp ®ång th«ng qua ®ã cã 2 hay nhiÒu ng­êi tho¶ thuËn nh»m thu lîi nhuËn trong ho¹t ®éng ®ã. Cßn luËt c«ng ty cña ViÖt Nam n¨m 1990 ®­a ra mét ®Þnh nghÜa vÒ c«ng ty nh­ sau: “ C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n vµ c«ng ty sæ phÇn gäi chung lµ c«ng ty, lµ doanh nghiÖp trong ®ã c¸c thµnh viªn cïng gãp vèn, cïng chia lîi nhuËn, cïng chÞu lç t­¬ng øng víi phÇn vèn gãp vµ chØ ph¹m vi phÇn vèn cña m×nh gãp vµo c«ng ty”. Nh­ vËy, tõ nh÷ng ®Þnh nghÜa vÒ c«ng ty ta thÊy c«ng ty cã nh÷ng ®Æc ®iÓm sau: - C«ng ty nãi chung vµ c«ng ty dÞch vô t­ vÊn ph¸p luËt nãi riªng lµ lo¹i h×nh doanh nghiÖp do hai hay nhiÒu thµnh viªn cïng gãp vèn thµnh lËp: Hai ng­êi hay nhiÒu thµnh viªn trë nªn, kh«ng thÓ xem xÐt sù liªn kÕt cña c¸c thµnh viªn mµ trong ®ã l¹i chØ cã mét ng­êi. NÕu chØ cã mét ng­êi th× s¸ng lËp viªn l¹i lµ héi viªn cña c«ng ty vµ b¶n th©n s¸ng lËp viªn ®ã ký kÕt hîp ®ång liªn kÕt víi chÝnh m×nh. Mét lý do dÔ thÊy nÕu chØ cã mét thµnh viªn sÏ kh«ng cã sù t¸ch biÖt vÒ tµi s¶n thµnh viªn víi tµi s¶n c«ng ty. V× vËy, c«ng ty ph¶i lµ mét tæ chøc ®­îc x©y dùng mét nhãm ng­êi t­ c¸ch ph¸p lý c«ng ty hoµn toµn ®éc lËp víi t­ c¸ch ph¸p lý thµnh viªn. C«ng ty lµ chñ ®Ó ®éc lËp. Theo quy ®Þnh cña luËt c«ng ty ViÖt Nam th× sù liªn kÕt cña thµnh viªn ph¶i trªn c¬ së - vÒ vèn, vèn ë ®©y ®­îc ®¸nh gi¸ lµ tµi s¶n h÷u h×nh. Do vËy ë n­íc ta chØ cã hai lo¹i h×nh c«ng ty cæ phÇn. Cßn trªn thÕ giíi sù liªn kÕt gi÷a c¸c thµnh viªn ®­îc réng h¬n nhiÒu. XÐt vÒ vèn nã bao gåm tµi s¶n h÷u h×nh vµ tµi s¶n v« h×nh. - TÝnh ®éc lËp vÒ tµi s¶n cña c«ng ty Theo ®iÒu 2 vµ 3 cña ®iÒu lÖ c«ng ty dÞch vô t­ vÊn ph¸p luËt Hïng V­¬ng th× vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty do c¸c s¸nglËp viªn ®ãng gãp. C¸c thµnh viªn cã møc ®é së h÷u kh¸c nhau c¨n cø vµo møc ®é ®ãng gãp tµi s¶n cña m×nh vµo c«ng ty, c¸c thµnh viªn c«ng ty sÏ tham gia ®iÒu hµnh nh÷ng ho¹t ®éng cña c«ng ty h­íng nh÷ng quyÒn lîi do ho¹t ®éng cña c«ng ty cã hiÖu qu¶ mang l¹i, hä cã quyÒn kÕt n¹p hoÆc chuyÓn nh­îng phÇn tµi s¶n cña m×nh cho ng­êi kh¸c. Do vËy c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n DÞch vô - T­ vÊn Ph¸p luËt Hïng V­¬ng cã t­ c¸ch ph¸p nh©n, ho¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, cã con dÊu riªng, cã tµi kho¶n tiÒn ViÖt Nam vµ ngo¹i tÖ t¹i ng©n hµng. - Tr¸ch nhiÖm cña c«ng ty: C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n dÞch vô t­ vÊn luËt lµ mét ph¸t nh©n ®éc lËp, cã c¸c quyÒn vÒ tµi s¶n vµ c¸c nghÜa vô kh¸c cã thÓ lµ nguyªn ®¬n tr­íc c¬ quan, tµi phÊn. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng c«ng ty chØ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c kho¶n nî trong ph¹m vi tµi s¶n cña m×nh. Tr¸ch nhiÖm cña thµnh viªn chØ trong ph¹m vi vèn gãp cña m×nh vµo c«ng ty. ChÝnh v× tÝnh chÊt tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n nµy mµ trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng ph¸p luËt quy ®Þnh trªn b¶ng hiÖu vµ c¸c tµi liÖu giao dÞch ®Òu ph¶i ghi tªn c«ng ty kÌm theo ch÷ “Tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n” ®©y lµ biÖn ph¸p ®Ó th«ng b¸o cho ®èi t¸c c«ng ty khi tiÕn hµnh giao dÞch. 2 - Tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c«ng ty. Tæ chøc: Gièng nh­ c«ng ty cæ phÇn viÖc tá chøc ®iÒu hµnh c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n TDVD ®­îc thùc hiÖn qua héi nghÞ s¸ng lËp viªn vµ thµnh viªn gãp vèn, sau khi ®­îc giÊy phÐp thµnh lËp vµ phµn vèn gãp cña mçi thµnh viªn ®· ®ãng ®ñ. Héi nghÞ sÏ häp mçi n¨m hai lÇn vµo cuèi quý II vµ cuèi quý IV hµng n¨m ®Ó th«ng qua quyÕt to¸n theo ®Þnh kú n¨m hoÆc nöa n¨m tµi chÝnh ®iÒu chØnh ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng cña c«ng ty, xem xÐt kÕt n¹p thµnh viªn míi thµnh viªn cò xin ra hoÆc söa ®«ie ®iÒu lÖ. Héi nghÞ còng cã thÓ ®­îc triÖu tËp bÊt th­êng khi cã nh÷ng vÊn ®Ò quan träng cÇn thiÕt ®èi víi c«ng ty do ban gi¸m ®èc hoÆc do 2/3 sè thµnh viªn c«ng ty ®Ò nghÞ. Ban gi¸m ®èc cã tr¸ch nhiÖm chuÈn bÞ néi dung, ch­¬ng tr×nh nghÞ sù vµ c¸c ph­¬ng ¸n kinh doanh ®Ó tr×nh héi nhgÞ quyÕt ®Þnh. S¸ng lËp viªn, thµnh viªn gãp vèn kh«ng ®­îc uû quyÒn cho ng­êi kh¸c tham dù héi nghÞ cã hiÖu lùc b¾t buéc ®èi víi mäi thµnh viªn. ViÖc biÓu quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò ®­a ra trong héi nhgÞ ph¶i ®­îc Ýt nhÊt 2/3 sè phiÕu cña c¸c thµnh viªn cã mÆt trong héi nghÞ ®ã t¸n thµnh th× vÊn ®Ò ®ã míi cã gi¸ trÞ. Trong tr­êng hîp mét thµnh viªn c«ng ty muèn xin ra th× thµnh viªn ®ã lµm ®¬n vµ ®­îc c¸c s¸ng lËp viªn thµnh viªn gãp vèn ®ång ý 100% t¹i Héi nghÞ hµng n¨m. §Þa vÞ ph¸p lý cña c«ng ty kh«ng thay ®æi v× mét thµnh viªn nµo ®ã muèn xin ra. Gi¸m ®èc lµ ng­êi ®­îc c¸c s¸ng lËp viªn, thµnh viªn gãp vèn giíi thiÖu, ký hîp ®ång lao ®éng dµi h¹n víi ®¹i diÖn cña mét trong c¸c s¸ng lËp viªn. Phã gi¸m ®èc lµ ng­êi gióp viÖc gi¸m ®èc trong tõng lÜnh vùc ®­îc ph©n c«ng do gi¸m ®èc tuyÓn chän vµ ký hîp ®ång lao ®éng. Ban gi¸m ®èc ®­îc c¸c s¸ng lËp viªn vµ thµnh viªn gãp vèn uû quyÒn tuyÖt ®èi ®Ó ®iÒu hµnh vµ quyÕt ®Þnh c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. NhiÖm kú cña ban gi¸m ®èc lµ 5 n¨m vµ mÆc nhiªn ®­îc kÐo dµi vµ chØ chÊm døt khi chÕt hoÆc tham «, cã hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt ®Ó lé bÝ mËt ho¹t ®éng kinh doanh, chia rÏ bÌ ph¸i, lµm mÊt ®oµn kÕt néi bé, vi ph¹m ®iÒu lÖ g©y thiÖt h¹i ®Õn lîi Ých vËt chÊt vµ uy tÝn cña c«ng ty. Ban gi¸m ®èc cã quyÒn vµ nhiÖm vô sau: Gi¸m ®èc lµ ®¹i diÖn ph¸p lý lµ chñ tµi kho¶n vµ ®iÒu hµnh bé m¸y cña c«ng ty. Tæ chøc s¾p xÕp bè trÝ nh©n sù vµ chØ huy c«ng viÖc cña c«ng ty quyÕt ®Þnh cuèi cïng c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn lîi Ých cña c«ng ty. V¹ch ph­¬ng ¸n ho¹t ®éng cô thÓ vµ ph­¬ng ¸n chiÕn l­îc, më réng mäi mèi quan hÖ vµ uy tÝn c«ng ty. Nh©n danh c«ng ty ®Ó ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ víi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong vµ ngoµi n­íc, ký c¸c quyÕt ®Þnh thuéc thÈm quyÒn cña c«ng ty. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc, nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn. C«ng ty luËt ra ®êi ®· phÇn nµo ®¸p øng ®­îc cho x· héi. C«ng ty ®­îc ho¹t ®éng cïng víi c¸c luËt gia giái, nhiÒu kinh nghiÖm, cã tr¸ch nhiÖm cao trong c«ng viÖc. Trong thêi gian qua c«ng ty ®· t­ vÊn cho ®­îc nhiÒu c«ng ty, tæ chøc, c¸ nh©n vÒ c¸c tranh chÊp c¸c lo¹i hîp ®ång, h­íng dÉn kiÖn tông ®ßi nî, tranh chÊp thõa kÕ nhµ. §Æc biÖt nhiÒu c¸ nh©n ®­îc t­ vÊn vÒ tranh chÊp c¸c vô ¸n cã yÕu tè d©n sù. Cã nhiÒu nguyªn nh©n dÉn ®Õn c¸c tranh chÊp x¶y ra lµ: - C¸c v¨n b¶n ph¸p luËt ch­a chÆt chÏ, thiÕu sù ®ång bé - C¸c c¸ nh©n ch­a hiÓu râ vÒ luËt. - C¸c c«ng ty, tæ chøc lµm viÖc cßn thiÕu tr¸ch nhiÖm v.v... Nh­ vËy ®ßi hái nhµ n­íc ph¶i cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch. 3. QuyÒn vµ nghÜa vô cña c«ng ty: - QuyÒn h¹n cña c«ng ty, lùa chän kh¸ch hµng, trùc tiÕp ®µm ph¸n vµ thùc hiÖn c¸c hîp ®ång, hîp ®ång uû th¸c t­ vÊn, dÞch vô t­ vÊn ph¸p luËt theo ®óng quy ®Þnh cña Nhµ n­íc. QuyÒn lùa chän c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn b»ng tiÒn ViÖt Nam vµ ngo¹i tÖ; Toµn quyÒn sö dông c¸c kho¶n thu nhËp hîp ph¸p cña m×nh sau khi ®· thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c nghÜa vô tµi chÝnh ®èi víi nhµ n­íc. Phèi hîp c¸c tr­êng ®¹i häc, viÖn nghiªn cøu trong vµ ngoµi n­íc nh»m ®a d¹ng ho¸ cho mäi ®èi t­îng cã nhu cÇu. C«ng ty ®­îc quyÒn cö c¸n bé vµ l·nh ®¹o c«ng ty ®i tu nghiÖp, kh¶o s¸t ë trong vµ ngoµi n­íc. Mêi c¸c c«ng ty luËt, c¸ nh©n n­íc ngoµi vµo ViÖt Nam t×m hiÓu trao ®æi kinh nghiÖm n©ng cao hiÓu biÕt, phèi hîp gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò c¸c bªn cïng quan t©m. NhËn uû th¸c dÞch vô, t­ vÊn ph¸p luËt tõ c¸c c«ng ty n­íc ngoµi, phèi hîp víi c¸c c«ng ty n­íc ngoµi lµm trung gian hoµ gi¶i hoÆc ®¹i diÖn b¶o vÖ quyÒn lîi cho c¸c bªn khi cã yªu cÇu. - NghÜa vô: Ho¹t ®éng kinh doanh theo ®óng ngµnh nghÒ ghi trong giÊy phÐp. Nép thuÕ vµ thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c nghÜa vô kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. ChÊp hµnh nghiªm chØnh c¸c quy ®Þnh vÒ kÕ to¸n thèng kª vµ chÞu tr¸ch nhiÖm kiÓm tra gi¸m s¸t cña c¬ quan tµi chÝnh cã thÈm quyÒn. Tu©n thñ ph¸p luËt cña nhµ n­íc, gi÷ g×n trËt tù an toµn x· héi, b¶o vÖ lîi Ých d©n téc, b¶o vÖ m«i tr­êng. B¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña c¸c c¸ nh©n, tæ chøc, c¸c doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ cã yªu cÇu. ChÞu tr¸ch nhiÖm ph¸p lý vµ tr¸ch nhiÖm vËt chÊt vÒ mäi ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. 4. Vèn vµ chÕ ®é tµi chÝnh: - Kh¸c víi c«ng ty cæ phÇn, ph¸p luËt quy ®Þnh: phÇn vèn cña c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n ®ãng ®ñ ngay khi c«ng ty thµnh lËp phÇn vèn nµy kh«ng ph©n biÖt lµ tiÒn hay hiÖn vËt. Vèn ph¶i ghi cô thÓ vµo ®iÒu lÖ cña c«ng ty, tæng vèn c«ng ty vµ vèn gãp cña mçi thµnh viªn. NÕu vèn gãp ë d¹ng tµi s¶n kh¸c th× ph¶i ghi møc ®Þnh gi¸ tµi s¶n ®ã vµo ®iÒu lÖ. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng c«ng ty cã thÓ t¨ng thªm vèn b»ng c¸c h×nh thøc gäi thªm vèn cña c¸c thµnh viªn hoÆc liªn doanh hoÆc kÕt n¹p thµnh viªn míi hoÆc tõ c¸c nguån kh¸c. C«ng ty cã thÓ vay cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n hoÆc vèn tµi trî cña c¸c tæ chøc c¸ nh©n hoÆc vèn tµi trî cña c¸c tæ chøc c¸ nh©n trong vµ ngoµi n­íc, h¹n chÕ tèi ®a c¸c thµnh viªn xin gãp vèn vµo sau. Ban gi¸m ®èc vµ c¸c s¸ng lËp viªn kh«ng ®­îc quyÒn rót vèn, c¸c thµnh viªn gãp vèn muèn rót ra ph¶i b¸o tr­íc 60 ngµy b»ng v¨n b¶n. Vèn tr¶ cho ng­êi xin so víi ®iÒu kiÖn vèn nguyªn thuû trõ ®i c¸c kho¶n nghÜa vô ®Ó gi¶i quyÕt c¸c rñi ro tµi chÝnh mµ c«ng ty ph¶i g¸nh chÞu phÇn tµi s¶n cè ®Þnh, ph­¬ng tiÖn lµm viÖc, ph­¬ng tiÖn giao dÞch kh«ng ®­îc coi lµ tµi s¶n ph¶i chia cho c¸c thµnh viªn. C¸c s¸ng lËp viªn, thµnh viªn gãp vèn cã quyÒn së h÷u tµi s¶n vµ c¸c gi¸ trÞ kh¸c cña c«ng ty ®­îc ph©n chia lîi nhuËn hoÆc chÞu rñi ro theo vèn gãp. Vèn c¸c thµnh viªn kh«ng ®­îc chuyÓn nh­îng cho ng­êi kh¸c nh­ng ®­îc quyÒn thõa kÕ theo luËt. C¸c cè vÊn trong c«ng ty ®­îc h­ëng theo tõng vô viÖc cè vÊn cho c«ng ty tuú theo hiÖu qu¶ c«ng viÖc do Ban gi¸m ®èc quyÕt ®Þnh. L­¬ng cña gi¸m ®èc do s¸ng lËp viªn do gi¸m ®èc ký theo chÕ ®é hîp ®ång lao ®éng. ChÕ ®é c«ng t¸c phÝ ¸p dông ®èi víi c¸n bé, nh©n viªn c«ng ty theo chÕ ®é chung cña nhµ n­íc. C¸c tr­êng hîp ®Æc biÖt do Ban gi¸m ®èc quyÕt ®Þnh. C«ng ty khuyÕn khÝch mäi c¸n bé, nh©n viªn c«ng ty tù häc tËp n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô chuyªn m«n. - ChÕ ®é tµi chÝnh: N¨m tµi chÝnh cña c«ng ty b¾t ®Çu tõ ngµy 1/1 vµ chÊm døt ngµy 31/12 n¨m d­¬ng lÞch, sæ s¸ch c«ng ty míi ®Çy ®ñ vµ gi÷ ®óng theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh. Cuèi n¨m tµi chÝnh ban gi¸m ®èc ph¶i lËp mét b¶n thèng kª tµi s¶n vµ tr­¬ng môc l·i, lç ®Ó tr×nh héi nghÞ c¸c s¸ng lËp viªn vµ thµnh viªn gãp vèn xem xÐt Ýt nhÊt 20 ngµy tr­íc phiªn häp hµng n¨m. PhÇn l·i c«ng ty sau khi nép ®ñ thuÕ vµ h¹ch to¸n mäi chi phÝ, sè l·i rßng ®­îc trÝch 5% ®Ó lËp quü dù tr÷ b¾t buéc. Sè cßn l¹i ®­îc chia nh­ sau: + Quü ph¸t triÓn kinh tÕ 15% + Quü b¶o hiÓm x· héi 5% + Quü phóc lîi khen th­ëng 5% + Chia l·i cho c¸c thµnh viªn 75% PhÇn II Qu¶n lý nhµ n­íc vÒ c«ng ty 1 - Qu¶n lý chñ thÓ thµnh lËp c«ng ty. §Ó tiÕn hµnh thµnh lËp c«ng ty, nhµ n­íc chØ cho phÐp 2 lo¹i chñ thÓ tiÕn hµnh ®ã lµ c«ng d©n ViÖt Nam vµ c¸c tæ chøc cña ViÖt Nam: §èi víi c«ng d©n ViÖt Nam, nhµ n­íc yªu cÇu ph¶i b¶o ®¶m vÒ ®é tuæi lµ tõ ®ñ 18 tuæi. §ång thêi ph¶i cã ®µy ®ñ n¨ng lùc ph¸p luËt, hä ph¶i lµ nh÷ng ng­êi cã trÝ tuÖ b×nh th­êng, kh«ng bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù hay kh«ng thÓ lµ nh÷ng ng­êi ®ang bÞ kÕt ¸n tï mµ ch­a ®­îc xo¸ ¸n . §Æc biÖt, nhµ n­íc quy ®Þnh chÆt chÏ ®iÒu kiÖn cña nh÷ng ng­êi tiÕn hµnh kinh doanh c¸c ngµnh nghÒ t¹i ®iÒu 3 nghÞ ®Þnh 17/CP ngµy 24/12/1992 cña ChÝnh Phñ. CÊm tuyÖt ®èi nh÷ng ng­êi trong ban phô tr¸ch hay nh÷ng ng­êi lµ chñ doanh nghiÖp tiÕn hµnh kinh doanh nh÷ng ngµnh nghÒ mµ hä ®· tõng cã tiÒn ¸n tiÒn sù cã liªn quan trùc tiÕp víi ngµnh nghÒ. Tr­êng hîp ®èi víi c«ng d©n xin phÐp thµnh lËp c«ng ty . Hä cã thÓ lµ c«ng chøc, viªn chøc lµm viÖc trong c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n­íc. Nh÷ng ng­êi ®ang gi÷ chøc vô trong bé m¸y chÝnh quyÒn theo chÕ ®é bÇu cö, nh÷ng ng­êi ®ang lµ c¸n bé qu¶n lý trong c¸c c¬ quan. LuËt c«ng ty kh«ng quy ®Þnh t¸ch biÖt gi÷a hai ®èi t­îng lµ ng­êi qu¶n lý c«ng ty vµ ng­êi thµnh lËp c«ng ty. Do vËy, viÖc cÊm hä thµnh lËp c«ng ty. Tr­êng hîp nh÷ng ng­êi trªn ®­îc quyÒn tham gia qu¶n lý c«ng ty lµ v× hä ®¹i diÖn cho phÇn së h÷u cña nhµ n­íc gãp c«ng ty. ViÖc nhµ n­íc quy ®Þnh chÆt chÏ ®èi víi c¸ nh©n nh­ vËy lµ ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng t¸i vi ph¹m còng nh­ t¸ch biÖt chøc n¨ng qu¶n lý cña nhµ n­íc khái chøc n¨ng ho¹t ®éng ho¹ch to¸n kinh doanh ®Ó ®¶m b¶o cho nh÷ng ng­êi nµy hoµn thµnh nh÷ng môc tiªu mµ m×nh ®ang ®¶m nhËn. Víi tæ chøc muèn thµnh lËp c«ng ty, nhµ n­íc quy ®Þnh ®ã lµ c¸c tæ chøc kinh tÕ cã t­ c¸ch ph¸p nh©n thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, hay c¸c tæ chøc x· héi. Qu¶n lý chñ thÓ thµnh lap¹ c«ng ty cã vai trß quan träng. Song víi nh÷ng biÑn ph¸p nh­ hiÖn nay, ta chØ xÐt ®¬n ph­¬ng tõ phÝa nhµ n­íc têi c«ng ty ®· kh«ng thÓ ®em l¹i hiÖu qu¶ tèi ­u. Sù kh«ng tèi ­u ®ã thÓ hiÖn qua nh÷ng h¹n chÕ sau: Chñ thÓ thµnh lËp lµ tæ chøc, nh­ng ph¸p luËt ch­a quy ®Þnh ®µy ®ñ râ rµng nh÷ng tæ chøc nµo ®­îc phÐp thµnh lËp. VÊn ®Ò tiÐp theo lµ ®èi víi c¸ nh©n thµnh lËp c«ng ty vµ thµnh viªn c«ng ty. ch­a quy ®Þnh t¸ch biÖt nh÷ng ®iÒu kiÖn ®èi víi c¸ nh©n tham gia qu¶n lý ®iÒu hµnh c«ng ty vµ c¸ nh©n chØ cã quyÒn gãp vèn vµo c«ng ty. C«ng ty khi ®· ®­îc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng, nã lµ mét chñ thÓ ®éc lËp do vËy t­ c¸ch ph¸p lý cña c«ng ty vµ t­ c¸ch ph¸p lý cña thµnh viªn lµ t¸ch biÖt nhau. Sù thay ®æi ®Þa vÞ ph¸p lý thµnh viªn c«ng ty hoµn toµn kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn c«ng ty. Cô thÓ nÕu nh­ mét thµnh viªn c«ng ty bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù, bÞ ®i tï hay mÊt tÝch chÕt sÏ kh«ng ¶nh h­ëng g× ®Õn t­ c¸ch ph¸p lý c«ng ty. B¶n chÊt c«ng ty lµ mét c«ng cô huy ®éng vèn, do vËy hµnh vi gãp vèn chØ cÇn ®¸p øng ®Çy ®ñ theo quy ®Þnh. Cßn hµnh vi thµnh lËp c«ng ty, nh÷ng ng­êi lµ thµnh viªn c«ng ty ®­¬ng nhiªn hä sÏ thµnh lËp ®­îc vµ sau ®ã thùc hiÖn c«ng viÖc qu¶n lý. Nh­ng hµnh vi thµnh lËp còng cã thÓ thùc hiÖn c¸c thñ tôc nhanh gän h¬n. Nh­ vËy, hµnh vi thµnh lap¹ ®­îc tiÕn hµnh bÊt kú ai miÔn lµ hä ®¸p øng ®Çy ®ñ yªu cÇu tr×nh tù luËt ®Þnh. 2 - Qu¶n lý qu¸n tr×nh thµnh lËp vµ ®¨ng ký kinh doanh. Trong néi dung nµy c«ng t¸c qu¶n lý cña nhµ n­íc thÓ hiÖn qua 2 néi dung lµ: B­íc 1: Xin phÐp thµnh lËp c«ng ty: Chñ tÞch uû ban nh©n d©n tØnh, tµnh phè trùc thuéc trung ­¬ng lµ c¬ quan ®Çu tiªn c¨n cø vµo ®¬n xin phÐp thµnh lËp c«ng ty. Nhµ n­íc quy ®Þnh c¸c s¸ng lËp viªn ph¶i thùc hiÖn ®Çy ®ñ nh÷ng th«ng tin, néi dung quan träng vÒ c«ng ty vµ thÓ hiÖn trong hå s¬ xin phÐp thµnh lËp. Cô thÓ hå s¬ xin phÐp thµnh lËp c«ng ty gåm. 1 - §¬n xin phÐp thµnh lËp c«ng ty ph¶i lµm theo mÉu 02 GTLDN Bé T­ Ph¸p ban hµnh. Trong mÉu ®¬n s¸ng lËp ph¶i ghi ®Çy ®ñ râ rµng vµ chÝnh x¸c nh÷ng néi dung: - Hä tªn, ®Þa chØ th­êng tró cña c¸c s¸ng lËp viªn, tr­¬ng hîp s¸ng lËp viªn lµ c¸c tæ chøc th× ph¶i ghi tªn n¬i trô së ®ãng, vµ c¬ quan thµnh lËp tæ chøc. - Lo¹i h×nh tªn gäi cña c«ng ty. - Môc tiªu ngµnh nghÒ kinh doanh. - Vèn ®iÒu lÖ, ph¶i ghi râ phÇn vèn b»ng tiÒn ViÖt Nam, tiÒn ngo¹i tÖ vµ tµi s¶n lµ hiÖn vËt. - Ch­¬ng tr×nh x©y dùng c«ng ty. 2 - S¸ng lËp viªn lµ c¸ nh©n, hä ph¶i cã s¬ yÕu lý lÞch ®· cã x¸c nhËn cña c¬ quan c«ng an ®Þa ph­¬ng x· ph­êng thÞ trÊn vÒ ®Þa chØ th­êng tró, kh«ng bÞ truý cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù. S¸ng lËp viªn lµ c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc, c¸c tæ chøc kinh tÕ kh¸c cÇn thiÕt ph¶i cã thªm quyÕt ®Þnh cho phÐp thµnh lËp c«ng ty cña “c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn trùc tiÕp”sÏ quyÕt ®Þnh vèn gãp cö ng­êi ®¹i diÖn cho doanh nghiÖp khi c«ng ty thµnh lËp. 3 - Víi nh÷ng ng­êi tham gia qu¶n lý c«ng ty ph¶i cã chøng chØ ngµnh nghÒ nh­ b»ng cÊp chuyªn m«n. 4 - Dù th¶o ®iÒu lÖn. 5 - GiÊy tê chøng nhËn cña c¬ quan c«ng chøng nhµ n­íc, giÊy tê chøng nhËn cña uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn vÒ trÞ gi¸ tµi s¶n vµ hiÖn vËt. 6 - GiÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u quyÒn sd hîp ph¸p trô së lµm viÖc cña c«ng ty. 7 - Ph­¬ng ¸n kinh doanh. B­íc 2: §¨ng ký kinh doanh. Sau khi ®· ®­îc cÊp giÊy phÐp thµnh lËp c«ng ty c¸c s¸ng lËp viªn ph¶i tiÕn hµnh häp toµn thÓ thµnh viªn ®Ó th«ng qua ®iÒu lÖ c«ng ty vµ c¸c thñ tôc cÇn thiÕt kh¸c trªn c¬ së ®ã s¸ng lËp viªn ph¶i chuÈn bÞ hå s¬ ®¨ng ký kinh doanh gåm: 1 - GIÊy phÐp thµnh lËp c«ng ty gåm mét b¶n chÝnh vµ mét b¶n sao kÌm theo danh s¸nh c¸c s¸ng lËp viªn. 2 - §iÒu lÖ c«ng ty ®­îc toµn thÓ thµnh viªn th«ng qua. 3 - Danh s¸ch kiÓm so¸t viªn, ban gi¸m ®èc hoÆc biªn b¶n ph©n c«ng ®¶m nhiÖm c¸c chøc tr¸ch qu¶n lý vµ kiÓm so¸t. 4- GiÊy chøng thùc trô së giao dÞch cña c«ng ty. 5- GiÊy chøng minh nh©n d©n vµ sæ hé khÈu cña s¸ng lËp viªn. Hå s¬ ®¨ng ký kinh doanh nµy, c«ng ty ph¶i ®¨ng ký trô së kÕ ho¹ch vµ ®Çu t­ thuéc Trung ­¬ng. Së kÕ ho¹ch ®Çu t­ xem xÐt vµ quyÕt ®Þnh ghi tªn c«ng ty vµo sæ ®¨ng ký kinh doanh. KÓ tõ khi ®­îc ®¨ng ký kinh doanh c«ng ty ®ùoc quyÒn tiÕn hµnh kinh doanh. 3 - Qu¶n lý ph¹m vi ngµnh nghÒ vèn ph¸p ®Þnh cña c«ng ty. Cïng víi nh÷ng quy ®Þnh vÒ thñ tôc thµnh lËp vµ ®¨ng ký kinh doanh. C«ng viÖc ph©n chia ngµnh nghÒ vµ vèn ph¸p ®Þnh cho c¸c c«ng ty ®ãng vai trß quan träng trong c«ng t¸c qu¶n lý cña nhµ n­íc. C«ng ty lùa chän c¸c h×nh thøc kinh doanh mµ nhµ n­íc cho phÐp kh«ng ®­îc kinh doanh nh÷ng ngµnh ngÒ nhµ n­íc cÊm. - Cïng víu viÖc ®Þnh ra ngµnh nghÒ kinh doanh lµ viÖc nhµ n­íc x¸c ®Þnh cho mçi ngµnh nghÒ ®ã. 4 - Qu¶n lý trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty. KÓ tõ ngµy cã giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh c«ng ty ph¶i thùc hiÖn c«ng khai ho¹t ®éng c¸c ph­¬ng tiªn th«ng tin ®¨ng liªn tôc trong 5 sè b¸o liªn tiÕp cña ®Þa ph­¬ng vµ trung ­¬ng vÒ c¸c néi dung. §ång thêi, trong qu¸ tr×nh giao dÞch cña c«ng ty nh÷ng giÊy tê nh­ ho¸ ®¬n qu¶ng c¸o, tµi liÖu, giÊy tê kh¸c c«ng ty ph¶i ghi ®Çy ®ñ. Tªn c«ng ty. lo¹i h×nhct møc vèn ®iÒu lÖ: Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng c«ng ty ph¶i tu©n thñ ®Çy ®ñ nh÷ng quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ th­êng xuyªn chÞu sù kiÓm so¸t cña c¸c c¬ quan nhµ n­íc ®ã lµ kiÓm tra cña c¬ quan c«ng an ®Þa ph­¬ng vÒ ®¶m b¶o an ninh an toµn trËt tù. KiÓm tra cña c¬ quan thuÕ trong c«ng viÖc ®ãng gãp thuÕ còng nh­ trong qu¸ tr×nh ghi chÐp sæ s¸ch. 5 - xö lý vi ph¹m quy ®Þnh cña luËt c«ng ty. §Ó n©ng cao hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c qu¶n lý nãi chung vµ c«ng ty TN dÞch vô t­ vÊn luËt Hïng V­¬ng nãi riªng, nhµ n­íc cÇn quy ®Þnh chÆt chÏ ®Çy ®ñ c¸c hµng vi vi ph¹m, c¸c biÖn ph¸p xö lý khi nh÷ng hµnh vi vi ph¹m x¶y ra. Cô thÓ luËt c«ng ty ®­a ra mét sè hµnh vi nh­ sau: - Hµnh vi th«ng ®ång, ®Þnh gi¸ tµi s¶n cao h¬n gi¸ trÞ thùc tÕ. - Cè ý khai b¸o kh«ng kÞp thêi nh÷ng thay ®æi trong néi dung ®¨ng ký kinh doanh. - Thùc hiÖn b¸o c¸o tµi chÝnh kh«ng ®Çy ®ñ. - Thµnh lËp c«ng ty kh«ng cã giÊy phÐp - Kinh doanh kh«ng ®óng ngµnh nghÒ ®¨ng ký. C¸c hµnh vi nãi trªn ®· hoµn thiÖn h¬n cho c«ng t¸c qu¶n lý cña nhµ n­íc nã gãp phÇn ®¶m b¶o m«i tr­êng kinh doanh ®¶m b¶o sù c¹nh tranh lµnh m¹nh gi÷a c¸c doanh nghiÖp. PhÇn III - KiÕn nghÞ Khi tiÕn hµnh bá thñ tôc thµnh lËp doanh nghiÖp sÏ ®em l¹i nh÷ng lîi sau: Thùc hiÖn ®­îc môc tiªu c¶i c¸ch hµnh chÝnh, ®ang lµ mét trong nh÷ng träng t©m cña viÖc c¶i c¸ch hµnh chÝnh nhµ n­íc hiÖn nay. - TËp trung viÖc qu¶n lý doanh nghiÖp vµ qu¶n lý th«ng tin vµo mét mèi lµ c¬ quan ®¨ng ký kinh doanh mµ vÉn ®¶m b¶o ®­îc c«ng t¸c qu¶n lý nhµ n­íc. - Gi¶m h¼n ®­îc mét phÇn hµnh chÝnh phiÒn hµ tèn kÐm nh­ng vÉn ®¹t ®­îc yªu cÇu nhanh gän cña nhµ kinh doanh. - Gi¶m biªn chÕ bé m¸y hµnh chÝnh cång kÒnh nh­ hiÖn nay Nh­ vËy, bá chÕ ®Þnh thµnh lËp doanh nghiÖp lµ hoµn toµn hîp lý vµ tËp trung vµo mét kh©u ®¨ng ký kinh doanh. Thùc tr¹ng ph¸p luËt c«ng ty hiÖn nay ë ViÖt Nam cho thÊy cßn kh¸ nhiÒu thiÕu sãt, t¶n m¹n, ch¾p v¸ thñ tôc ®¨ng ký kinh doanh cßn cã nhiÒu phiÒn hµ tèn kÐm. HiÖn t¹i chÕ ®Þnh ®¨ng ký kinh doanh ch­a t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c¬ quan nhµ n­íc n¾m b¾t qu¸ tr×nh diÔn biÕn ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp, kÓ tõ sau khi c«ng ty tiÕn hµnh ®¨ng ký kinh doanh vµ nã cßn t¹o ra sù bÊt b×nh ®¼ng gi÷a c¸c doanh nghiÖp. Nh÷ng thiÕu sãt nãi trªn khiÕn cho chÕ ®Þnh ®¨ng ký kinh doanh kh«ng ph¸t huy ®îc nh÷ng ­u ®iÓm cña m×nh ®Æt ra yªu cÇu söa ®æi n«i dung nµy sao cho phï hîp víi t×nh h×nh hiÖn nay, nã võa gãp phÇn vµo c«ng t¸c qu¶n lý cña nhµ n­íc, ®¸p øng ®­îc nhu cÇu th«ng tin cña quÇn chóng ®Ó n¾m ch¾c t×nh tr¹ng thùc tÕ cña c«ng ty trong mçi thêi kú. Nh­ néi dung ®¨ng ký kinh doanh cã thÓ x©y dùng theo m« h×nh sau: - §¬n ®¨ng ký kinh doanh ®­îc lËp mÉu quy ®Þnh cña c¬ quan ®¨ng ký kinh doanh quy ®Þnh. - §iÒu lÖ c«ng ty ®· ®­îc tÊt c¶ c¸c thµnh viªn chÊp thuËn - Danh s¸ch thµnh viªn trong ®ã ghi râ hä tªn, ®Þa chØ phÇn vèn gãp, gi¸ trÞ phÇn vèn gãp vµ thêi ®iÓm gãp vèn. Quy ®Þnh ®¨ng ký kinh doanh ph¶i x©y dùng theo: - §¨ng ký lÇn ®Çu - §¨ng ký vµ kÌm theo thay ®æi. §ång thêi ph¸p luËt ph¶i quy ®Þnh nguyªn t¾c chung vÒ ®¨ng ký kinh doanh cho c¶ c¬ quan nhµ n­íc vµ chñ ®Çu t­ gåm: - Ng­êi muèn thµnh lËp c«ng ty ph¶i nép ®ñ hå s¬ theo ®¨ng ký kinh doanh theo luËt ®Þnh t¹i c¬ quan ®¨ng ký kinh doanh. - C¬ quan ®¨ng ký kinh doanh kh«ng cã quyÒn yªu cÇu ng­êi ®¨ng ký thµnh lËp c«ng ty tr×nh c¸c giÊy tê, hå s¬ ngoµi hå s¬ quy ®Þnh cña ph­¬ng ph¸p. - Tr­êng hîp kh«ng hîp lÖ trong thêi gian quy ®Þnh c¬ quan ®¨ng ký kinh doanh ph¶i th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho ng­êi yªu cÇu ®¨ng ký kinh doanh kÌm theo yªu cÇu cÇn bæ sung. - Khi hå s¬ ®¨ng ký kinh doanh ®· ®Çy ®ñ theo quy ®Þnh ph¹t c¬ quan ®¨ng ký kinh doanh cÇn ph¶i cÊp giÊy chÊp nhËn ®¨ng ký kinh doanh trong thêi h¹n luËt ®Þnh. - C«ng ty ®­îc thµnh lËp vµ quyÒn ho¹t ®éng kinh doanh kÓ tõ khi ®­îc cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh. Hai luËt c«ng ty cÇn quy ®Þnh râ h¬n nguyªn t¾c tæ chøc, ho¹t ®éng nhiÖm vô quyÒn h¹n vµ mèi quan hÖ gi÷a c¸c c¬ quan luËt c«ng ty quy ®Þnh tæ chøc c¶ hai lo¹i h×nh c«ng ty lµ c«ng ty TN h÷u h¹n, c«ng ty cæ phÇn cô thÓ nh­ sau: Víi c«ng ty TN h÷u h¹n kh«ng qu¸ 11 thµnh viªn th× c¸c thµnh viªn ph¶i tham gia quyÕt ®Þnh c¸c vÊn ®Ò quan träng cña c«ng ty, ph¶i ph©n c«ng nhau ®¶m nhiÖm chøc tr¸ch qu¶n lý vµ cö mét thµnh viªn lµm gi¸m ®èc hay thuª mét ng­êi lµm gi¸m ®èc c«ng ty. Víi c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n cã tõ 12 thµnh viªn trë lªn th× tæ chøc bé m¸y c«ng ty theo c«ng ty cæ phÇn. §èi víi c«ng ty cæ phÇn hÖ thèng c¬ quan gåm: §¹i héi cæ ®«ng, héi ®ång qu¶n trÞ, ban kiÓm so¸t. LuËt c«ng ty hiÖn hµnh ®· quy ®Þnh ®­îc nguyªn t¾c tæ chøc vµ ho¹t ®éng, chøc n¨ng nhiÖm vô vµ mèi quan hÖ gi÷a c¸c c¬ quan nh­ng cßn ë møc ®é qu¸ ®¬n gi¶n vµ s¬ sµi, ch­a thÓ hiÖn ®­îc yªu cÇu cña c¬ quan ®ã ch­a quy ®Þnh râ rµng ®Çy ®ñ nh©n th©n, tr×nh ®é cña nh÷ng ng­êi trong c¸c c¬ quan ®ã. Do vËy luËt c«ng ty cÇn ph¶i quy ®Þnh mét c¸ch cô thÓ h¬n nh÷ng néi dung nªu trªn. 3. Bæ sung thªm chÕ ®Þnh qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ c«ng ty: luËt c«ng ty hiÖn t¹i ch­a quy ®Þnh vÒ chÕ ®é qu¶n lý nhµ n­íc vÒ c«ng ty. Nh­ng xuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm cña nÒn kinh tÕ n­íc ta vµ nhu cÇu kinh doanh, sù lín m¹nh cña c¸c c«ng ty ®· ®Æt ra vÊn ®Ò cÇn cã chÕ ®Þnh quy ®Þnh vÒ qu¶n lý nhµ n­íc ®èi víi c«ng ty. Néi dung cña chÕ ®Þnh nµy cã thÓ bao gåm: - Quy ®Þnh vÒ môc tiªu qu¶n lý nhµ n­íc vÒ c«ng ty: Ph¶i thÓ hiÖn ®­îc ®­êng lèi ph¸t triÓn kinh tÕ cña nhµ n­íc nh­ theo ®Þnh h­íng XHCN t¹o m«i tr­êng lµnh m¹nh cho c¸c chñ thÓ kinh doanh, ®¶m b¶o cho c¸c quy ®Þnh ®­îc thùc hiÖn. - Quy ®Þnh c¸c c«ng cô thùc hiÖn qu¶n lý nhµ n­íc ®èi víi c«ng ty. C¸c c«ng cô qu¶n lý c«ng ty lµ c«ng t¸c ®¨ng ký kinh doanh, c«ng t¸c thu thËp nh÷ng th«ng tin vÒ c«ng ty, ban hµnh c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng thanh tra kiÓm tra khi cã nh÷ng lý do chÝnh ®¸ng. - Quy ®Þnh vÒ xö lý vi ph¹m: xö lý vi ph¹m cã thÓ ë hai møc ®é ®ã lµ xö lý vi ph¹m theo ph¸p luËt vµ xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh. Ph¸p luËt ph¶i quy ®Þnh cô thÓ c¸c lo¹i h×nh ®­îc coi lµ vi ph¹m. KÕt luËn QuyÒn tù do kinh doanh cïng víi sù ®a d¹ng cña c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp cã vÞ trÝ nhÊt ®Þnh trong ®êi sèng kinh doanh x· héi cña mét quèc gia vµ cïng víi nh÷ng ®Æc thï riªng c¸c lo¹i doanh nghiÖp sÏ ®ãng mét vai trß quyÕt ®Þnh trong sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ. Tuy nhiªn qu¸ tr×nh ph¸t triÓn còng nh­ ®ãng gãp cho nÒn kinh tÕ cña mçi lo¹i h×nh lµ kh¸c nhau. Sù ®ãng gãp nµy phô thuéc vµo ®­êng lèi ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n­íc trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ n­íc ta hiÖn nay. Trong b¸o c¸o nµy em ®· ®­a ra mét sè luËn ®iÓm sau: - Tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c«ng ty. - Qu¶n lý nhµ n­íc vÒ c«ng ty. - Xö lý vi ph¹m quy ®Þnh cña luËt c«ng ty. - Nh÷ng kiÕn nghÞ. Víi nh÷ng luËn ®iÓm nªu trªn c«ng ty ®· chøng minh ®­îc vµ ngµy cµng kh¼ng ®Þnh thÕ ®øng v÷ng ch¾c cña m×nh trong nÒn kinh tÕ quèc d©n, cïng víi c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp kh¸c c¹nh tranh lµnh m¹nh. Trong nÒn kinh tÕ quèc d©n ®· gãp phÇn hiÖu qu¶ vµo sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc. NhËt ký thùc tËp tõ 6/9 à 30/10 TuÇn 1 (6/9 à 11/9) - Nghe t­ vÊn TuÇn 2 (13/9 à 18/9) - Nghe t­ vÊn vµ viÕt tãm t¾t néi dung t­ vÊn TuÇn 3 (20/9 à 25/9) - §äc tµi liÖu vÒ c¸c lo¹i tranh chÊp hîp ®ång kinh tÕ TuÇn 4 (27/9 à 02/10) - §äc tµi liÖu vÒ c¸c lo¹i tranh chÊp vÒ thõa kÕ. TuÇn 5 (04/10 à 8/10) - ViÕt biªn b¶n nghÞ ¸n TuÇn 6 (11/10 à 15/10) - Th¶o c¸c lo¹i ®¬n vÒ ®iÒu lÖ, hîp ®ång, chóc th­, gi¶i thÓ. TuÇn 7 (18/10 à 23/10) - §äc ®¬n khiÕu n¹i vÒ viÖc tiÒn vèn 2 tû 418 triÖu ®ång cña c«ng ty dÞch vô vËn t¶i thuû Bé Nhµ Rång bÞ c«ng ty kü thuËt x©y dùng vµ vËt liÖu x©y dùng trùc thuéc tæng c«ng ty vËt liÖu x©y dùng sè 1 (Bé X©y dùng) chiÕm ®o¹t. TuÇn 8 (25/10 à 30/10) - ViÕt c¸o tr¹ng vÒ ¸n h×nh sù.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập tại công ty dịch vụ tư ván pháp luật Hùng Vương.DOC