Báo cáo Thực tập tại công ty Hương Giang - Bộ Quốc Phòng

Lời nói đầu Trước thách thức của quá trình toàn cầu hoá nền kinh tế , cùng với sự hội nhập vàphát triển của đất nước với các quốc gia trên thế giới , đòi hỏi các Doanh nghiệp Việt Nam phải không ngừng tự hoàn thiện mình nhằm nâng cao vị thế và sức cạnh tranh trên trường quốc tế . Muốn vậy một yêu cầu cấp bách đặt ra là : đòi hỏi các Doanh nghiệp phải đổi mơí và hoàn thiện phương pháp , cách thức quản lý nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động . Với tư cách là một công cụ quản lý kinh tế tài chính , kế toán có một vai trò đặc biệt quan trọng đối với việc quản lý vốn , tài sản cũng như việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp . Trên cơ sở các thông tin do kế toán cung cấp sẽ giúp cho các nhà quản lý có khả năng xem xét toàn diện về các hoạt động của đơn vị , từ đó đưa ra các quyết định kinh tế tối ưu . Đứng trên giác độ thực tiễn , việc nghiên cứu kế toán cần phải được áp dụng vào thực tế sản xuất kinh doanh . Đây là một quá trình đòi hỏi chúng ta bên cạnh việc am hiểu về chuyên môn nghiệp vụ còn cần phải có sự hiểu biết sâu sắc về mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị . Từ đó có thể xây dựng một bộ máy kế toán phù hợp với đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp cũng như tổ chức tốt việc thu nhận và hệ thống hoá - xử lý thông tin nhằm đảm bảo cung cấp những thông tin hữu ích . Qua quá trình thực tập tại công ty xây dựng Hương Giang –Bộ Quốc Phòng và dựa trên cơ sở những kiến thức đã được tích luỹ tại trường Đại học Dân Lập Phương Đông , em đã phần nào tiếp cận với thực tiễn công việc đang thực hiện tại đơn vị , từ đó có những hiểu biết thực tế , có mối liên hệ tốt với kiến thức đã học tại trường . Với sự hướng dẫn của các thầy cô giáo cùng các Chú , các Anh , Chị trong ban tài chính - kế toán của công ty xây dựng Hương Giang em đã hoàn thành bản báo cáo tổng hợp. Bản báo cáo gồm hai phần trình bày những nét cơ bản về tình hình kinh tế tài chính của công ty xây dựng Hương Giang – Bộ Quốc Phòng : Phần I : Giới thiệu chung về đặc điểm của công ty xây dựng Hương Giang – Bộ Quốc Phòng . Phần II : Đặc điểm công tác kế toán của công ty xây dựng Hương Giang – Bộ Quốc Phòng Do có sự hạn chế về thời gian thực tập và khả năng chuyên môn cho nên bản báo cáo này không tránh khỏi những sai sót , em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp , nhận xét của các thầy , cô để em có thể nâng cao và hoàn thiện khả năng chuyên môn của mình . Lời nói đầu Phần thứ nhất Giới thiệu chung về đặc điểm của công ty Hương Giang – Bộ quốc phòng I. Đặc điểm chung của công ty Hương Giang 1. Quá trình hình thành và phát triển 2. Một số chỉ tiêu cơ bản thể hiện tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị II. Đặc điểm tổ chức sản xúât và tổ chức quản lý của công ty Hương Giang 1. Đặc điểm sản phẩm sản xuất cuả đơn vị 2. Quy trình xây dựng 3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý công ty III. Các nội dung quản lý cuả công ty Hương Giang 1.Quản lý kế hoạch thu chi tài chính 2. Hợp đồng kinh tế 3. Quản lý giá thành sản phẩm 4. Quản lý TSCĐ 5. Quản lý vật tư , nhiên liệu , TSLĐ 6. Quản lý vốn bằng tiền 7. Quản lý sổ sách chứng từ kế toán 8. Báo cáo định kỳ và thưởng phạt IV. Quy định hạch toán công trình A. Nguyên tắc chung B. Quy định chi tiết hạch toán cụ thể Phần thứ hai Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của công ty Hương Giang I. Tổ chức bộ máy kế toán của công ty II. Chính sách kế toán áp dụng tại công ty 1. Niên độ kế toán 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng 3. Hình thức ghi sổ kế toán 4. Phương pháp kế toán TSCĐ 5. Phương pháp kế toán HTK III. Hệ thống TKKTvà chứng từ sử dụng tại công ty IV. Hệ thống báo cáo tài chính của công ty V. Các nghiệp vụ kế toán chủ yếu 1. Kế toán tiền mặt – TGNH – công nợ 2. Kế toán theo dõi TSCĐ - vật tư 3. Kế toán tiền lương – BHXH – BHYT 4. Kế toán các nghiệp vụ kết chuyển xác định giá thành sản phẩm xây lắp 5. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 6. Các nghiệp vụ kế toán điều chỉnh giảm Kết luận

doc31 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2286 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Thực tập tại công ty Hương Giang - Bộ Quốc Phòng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
kh¶ n¨ng xem xÐt toµn diÖn vÒ c¸c ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ , tõ ®ã ®­a ra c¸c quyÕt ®Þnh kinh tÕ tèi ­u . §øng trªn gi¸c ®é thùc tiÔn , viÖc nghiªn cøu kÕ to¸n cÇn ph¶i ®­îc ¸p dông vµo thùc tÕ s¶n xuÊt kinh doanh . §©y lµ mét qu¸ tr×nh ®ßi hái chóng ta bªn c¹nh viÖc am hiÓu vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô cßn cÇn ph¶i cã sù hiÓu biÕt s©u s¾c vÒ mäi mÆt ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ . Tõ ®ã cã thÓ x©y dùng mét bé m¸y kÕ to¸n phï hîp víi ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cña Doanh nghiÖp còng nh­ tæ chøc tèt viÖc thu nhËn vµ hÖ thèng ho¸ - xö lý th«ng tin nh»m ®¶m b¶o cung cÊp nh÷ng th«ng tin h÷u Ých . Qua qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i c«ng ty x©y dùng H­¬ng Giang –Bé Quèc Phßng vµ dùa trªn c¬ së nh÷ng kiÕn thøc ®· ®­îc tÝch luü t¹i tr­êng §¹i häc D©n LËp Ph­¬ng §«ng , em ®· phÇn nµo tiÕp cËn víi thùc tiÔn c«ng viÖc ®ang thùc hiÖn t¹i ®¬n vÞ , tõ ®ã cã nh÷ng hiÓu biÕt thùc tÕ , cã mèi liªn hÖ tèt víi kiÕn thøc ®· häc t¹i tr­êng . Víi sù h­íng dÉn cña c¸c thÇy c« gi¸o cïng c¸c Chó , c¸c Anh , ChÞ trong ban tµi chÝnh - kÕ to¸n cña c«ng ty x©y dùng H­¬ng Giang em ®· hoµn thµnh b¶n b¸o c¸o tæng hîp. B¶n b¸o c¸o gåm hai phÇn tr×nh bµy nh÷ng nÐt c¬ b¶n vÒ t×nh h×nh kinh tÕ tµi chÝnh cña c«ng ty x©y dùng H­¬ng Giang – Bé Quèc Phßng : PhÇn I : Giíi thiÖu chung vÒ ®Æc ®iÓm cña c«ng ty x©y dùng H­¬ng Giang – Bé Quèc Phßng . PhÇn II : §Æc ®iÓm c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty x©y dùng H­¬ng Giang – Bé Quèc Phßng Do cã sù h¹n chÕ vÒ thêi gian thùc tËp vµ kh¶ n¨ng chuyªn m«n cho nªn b¶n b¸o c¸o nµy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt , em rÊt mong nhËn ®­îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp , nhËn xÐt cña c¸c thÇy , c« ®Ó em cã thÓ n©ng cao vµ hoµn thiÖn kh¶ n¨ng chuyªn m«n cña m×nh . Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n PhÇn thø nhÊt Giíi thiÖu chung vÒ ®Æc ®iÓm cña c«ng ty x©y dùng H­¬ng Giang –Bé Quèc Phßng I. §Æc ®iÓm chung cña c«ng ty x©y dùng H­¬ng Giang . 1 . Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn . C«ng ty H­¬ng Giang – Bé Quèc Phßng lµ mét Doanh nghiÖp Nhµ n­íc ho¹t ®éng trong lÜnh vùc x©y dùng c¬ b¶n . C«ng ty H­¬ng Giang lµ mét ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp , cã ®ñ t­ c¸ch ph¸p nh©n , cã tµi kháan tiÒn göi riªng t¹i chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu t­ vµ ph¸t triÓn Hµ Néi kÓ c¶ tµi kháan ngo¹i tÖ vµ cã con dÊu riªng . C«ng ty hoµn toµn ®­îc chñ ®éng trong vÊn ®Ò liªn hÖ ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ víi kh¸ch hµng , thùc hiÖn trùc tiÕp c¸c kho¶n thu nép cho Ng©n s¸ch Nhµ n­íc . HiÖn t¹i trô së c«ng ty ®ãng t¹i Ph­êng T©n Mai – Hai Bµ Tr­ng – Hµ Néi . N¨m 1979, Binh §oµn H­¬ng Giang (Binh ®oµn bé binh c¬ giíi ) ®­îc Bé Quèc Phßng ®iÒu ®éng rót khái hËu cø HuÕ ra tËp kÕt ®ãng qu©n t¹i Hµ B¾c . XuÊt ph¸t tõ yªu cÇu ®¶m b¶o x©y dùng doanh tr¹i , ®¬n vÞ , qu©n ®oµn ®· thµnh lËp ®éi x©y dùng mang tªn c«ng tr­êng H1. Sau khi thùc hiÖn nhiÖm vô cña Qu©n ®ßan giao , ®Ó ®¶m baá tr×nh ®é chuyªn m«n cña c¸n bé kü thuËt , n©ng cao tay nghÒ cña ®éi ngò c«ng nh©n x©y dùng , ®¬n vÞ ®· nhËn thªm mét sè h¹ng môc trong vµ ngoµi Qu©n ®éi . NhiÒu c«ng tr×nh cña ®¬n vÞ thi c«ng ®­îc ®¸nh gi¸ cao vÒ mü thuËt , chÊt l­îng vµ tiÕn ®é . Ngµy 04/08/1993 , c«ng ty ®­îc Bé Quèc Phßng chÝnh thøc c«ng nhËn lµ Doanh nghiÖp Nhµ n­íc mang tªn xÝ nghiÖp 17/5 theo quyÕt ®Þnh sè 480/Q§QP . Víi chñ tr­¬ng s¾p xÕp l¹i c¸c Doanh nghiÖp Nhµ n­íc nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng vµ t¨ng c­êng søc c¹nh tranh cña khu vùc kinh tÕ Nhµ n­íc , ngµy 07/03/1994 Thñ t­íng ChÝnh Phñ cã quyÕt ®Þnh 90 TTG v/v tiÕp tôc s¾p xÕp Doanh nghiÖp Nhµ n­íc Theo ®ã ®Õn ngµy 18/04/1996 xÝ nghiÖp 17/5 vµ xÝ nghiÖp khai th¸c than 30/4 ®­îc s¸p nhËp thµnh c«ng ty H­¬ng Giang mµ cèt lâi lµ xÝ nghiÖp x©y dùng 17/5 . NhiÖm vô chÝnh cña c«ng ty lµ : - Thi c«ng x©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông , c«ng nghiÖp võa vµ nhá . - Thi c«ng giao th«ng , cÇu ®­êng vµ thuû lîi . - X©y dùng c¸c c«ng tr×nh kü thuËt c¬ së h¹ tÇng trong vµ ngoµi Qu©n ®éi . - §iÖn n­íc vµ hoµn thiÖn . Sau gÇn 10 n¨m thµnh lËp vµ ph¸t triÓn , mÆc dï gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n do t×nh h×nh chung cña nÒn kinh tÕ nh­ng c«ng ty ®· cã rÊt nhiÒu cè g¾ng hoµn thµnh c¸c môc tiªu ,nhiÖm vô ®­îc giao . S¶n phÈm hµng ho¸ cña c«ng ty ®­îc b¹n hµng trong vµ ngoµi qu©n ®éi ®¸nh gi¸ lµ s¶n phÈm ®¹t tiÕn ®é , chÊt l­îng vµ thÈm mü cao . C¬ së vËt chÊt ®­îc trang bÞ thªm t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi trong c«ng t¸c tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh . C«ng ty cßn cã ®éi ngò kü s­ cã tr×nh ®é vµ kinh nghiÖm , ®Æc biÖt lµ ®éi ngò c«ng nh©n x©y dùng lµnh nghÒ xø HuÕ . Ngoµi ra , lùc l­îng qu¶n lý cña c«ng ty tõng b­íc chÆt chÏ , ph¸t huy tinh thÇn tr¸ch nhÞªm thùc hiÖn qu¶n lý chi tiªu tiÕt kiÖm , hiÖu qu¶ vµ an toµn . HiÖn nay thÞ tr­êng kinh doanh ®· më réng trªn nhiÒu tØnh thµnh trong c¶ n­íc nh­ L¹ng S¬n , Qu¶ng TrÞ , Thµnh phè Hå ChÝ Minh ... Do ®ã , C«ng ty ®· cã nh÷ng ®ãng gãp lín vµo c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸ , hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc . RÊt nhiÒu c«ng tr×nh ®· ®­îc x©y dùng d­íi bµn tay , khèi ãc cña nh÷ng c«ng nh©n thuéc c«ng ty H­¬ng Giang , cô thÓ nh­ : - C«ng ty x©y dùng vµ hoµn thµnh bµn giao nhµ v¨n ho¸ binh chñng ®Æc c«ng vµ nhµ chØ huy binh chñng ®Æc c«ng . Hai c«ng tr×nh nµy ®· ®¹t ®­îc huy ch­¬ng vµng n¨m 1996. - Ngoµi ra , c«ng ty cßn x©y dùng vµ bµn giao mét sè c«ng tr×nh kh¸c nh­ : - Trung t©m chØ huy F 325 Qu©n §oµn 2 ë B¾c Giang . - Di tÝch thµnh cæ Qu¶ng TrÞ - Di tÝch Tµ C¬n Qu¶ng TrÞ - Tr­êng sÜ quan lôc qu©n 1 t¹i S¬n T©y . - HiÖn nay , c«ng ty ®ang thi c«ng mét sè c¸c c«ng tr×nh x©y dùng ë B¾c Giang nh­ nhµ v¨n ho¸ Qu©n §oµn 2, nhµ b¶o tµng Qu©n §oµn 2 ... H×nh thøc së h÷u vèn cña c«ng ty lµ : Doanh nghiÖp nhµ n­íc 2. Mét sè chØ tiªu c¬ b¶n thÓ hiÖn t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ . §¬n vÞ tÝnh : ®ång ChØ tiªu N¨m 2000 N¨m 2001 1.Gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng 35.678.000.000 37.360.000.000 2. Tæng doanh thu 26.818.432.331 33.856.604.557 3.Tængsè nép ng©n s¸ch 1.729.453.340 2.308.766.381 -ThuÕ GTGT 1.343.934.928 1.643.392.618 -ThuÕ TNDN 199.983.003 285.380.085 -TiÒn sö dông vèn 131.230.541 149.230.541 -BHXH-BHYT 12.120.206 189.615.095 -Nép quü ®Çu t­ 42.184.662 41.148.042 4.Lîi nhuËn DN 799.932.015 891.811.766 5.Thu nhËp b×nh qu©n 790.000 916.000 -Tõ l­¬ng 704.000 816.000 -Tõ th­ëng 86.000 100.000 T×nh h×nh c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty . Néi dung N¨m 2000 N¨m 2001 Tû lÖ ( 2001/2000) Tæng sè CNV 524 554 1,055 -Biªn chÕ 30 35 1,166 -Hîp ®ång dµi h¹n 44 69 1,568 -Hîp ®ång ng¾n h¹n 450 450 1 Do qu©n sè t¨ng nªn quü l­¬ng cña c«ng ty còng t¨ng , cô thÓ: ChØ tiªu N¨m 2000 N¨m 2001 Tæng quü l­¬ng 625.152.000 1.018.368.000 TiÒn th­ëng 76.368.000 124.800.000 Tæng thu nhËp 701.520.000 1.143.168.000 C«ng ty XD H­¬ng Giang cã sè vèn kinh doanh lµ :9.070.900.000 Trong ®ã : -Vèn cè ®Þnh :8.124.900.000 - Vèn l­u ®éng :946.000.000 Bao gåm c¸c nguån vèn : -VènNSNNcÊp:7.470.700.000 - Vèn DN tù bæ sung :1.262.100.000 - Vèn kh¸c :338.100.000 T×nh h×nh l·i tiÒn vay cña c«ng ty nh­ sau : L·i tiÒn vay ®ång 58.616.475 115.727.621 -L·i vay NH 32.336.475 92.057.621 -L·i vay kh¸c 26.280.000 23.670.000 Mét sè chØ tiªu vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty. ChØ tiªu §V tÝnh N¨m 2000 N¨m 2001 1.Bè trÝ c¬ cÊu tµi s¶n vµ nguån vèn 1.1. Bè trÝ c¬ cÊu tµi s¶n : -TSC§/tæng TS % 12,13 12,76 -TSL§/tæng TS % 87,23 86,49 1.2. Bè trÝ c¬ cÊu nguån vèn : -Nî ph¶i tr¶/ tæng nguån vèn % 78,09 74,80 -NVCSH/tæng nguån vèn % 21,9 25,19 2.Kh¶ n¨ng thanh to¸n : 2.1.Kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn hµnh % 128 133 2.2.Kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ng¾n h¹n % 111 115 2.3.Kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh % 54,68 21,36 2.4.Kh¶ n¨ng thanh to¸n nî dµi h¹n 3. Tû suÊt sinh lêi 3.1.Tû suÊt lîi nhuËn/ doanh thu -Tû suÊt LN tr­íc thuÕ/ doanh thu % 2,59 2,60 -Tû suÊt LN sau thuÕ / doanh thu % 2,23 1,79 3.2.Tû suÊt LN / tæng tµi s¶n -Tû suÊt LN tr­íc thuÕ / tæng tµi s¶n % 3,17 3,55 -Tû suÊt LN sau thuÕ / tæng tµi s¶n % 2,38 2,40 3.3.Tû suÊt LN sau thuÕ /NVCSH % 10,86 9,53 II. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt vµ tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty H­¬ng Giang 1. §Æc ®iÓm s¶n phÈm s¶n xuÊt cña ®¬n vÞ : C«ng ty H­¬ng Giang lµ mét ®¬n vÞ ho¹t ®éng trong lÜnh vùc x©y dùng c¬ b¶n , lµ ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt quan träng mang tÝnh chÊt c«ng nghiÖp nh»m t¹o ra c¬ së vËt chÊt cho nÒn kinh tÕ quèc d©n . S¶n phÈm cña c«ng ty lµ c¸c c«ng tr×nh , h¹ng môc c«ng tr×nh nh­ thi c«ng x©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông , c«ng nghiÖp võa vµ nhá , thi c«ng giao th«ng ,cÇu ®­êng vµ thuû lîi .V× vËy s¶n phÈm cã quy m« lín , kÕt cÊu phøc t¹p , s¶n phÈm mang tÝnh chÊt ®¬n chiÕc , chu kú s¶n xuÊt dµi ( th­êng kÐo dµi trong nhiÒu n¨m ) , chñng lo¹i yÕu tè ®Çu vµo ®a d¹ng ®ßi hái cã nguån vèn ®Çu t­ lín . §Æc biÖt s¶n phÈm x©y l¾p ®­îc cè ®Þnh t¹i n¬i s¶n xuÊt , cßn c¸c ®iÒu kiÖn phôc vô s¶n xuÊt nh­ nguyªn vËt liÖu , nh©n c«ng ,m¸y mãc ... ph¶i di chuyÓn theo ®Þa ®iÓm thi c«ng . Víi tÝnh chÊt cña ngµnh x©y dùng c¬ b¶n phøc t¹p trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt thi c«ng , gi¸ trÞ dù to¸n trë thµnh th­íc ®o vµ ®­îc so s¸nh víi kho¶n chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh . Sau khi hoµn thµnh c«ng tr×nh , gi¸ trÞ dù to¸n lµ c¬ së ®Ó nghiÖm thu kiÓm tra chÊt l­îng c«ng tr×nh , x¸c ®Þnh gi¸ thµnh quyÕt to¸n c«ng tr×nh vµ thanh lý hîp ®ång ®· ký kÕt . §ång thêi ®Ó ®¶m nhÞªm x©y dùng c¸c c«ng tr×nh nµy c«ng ty ph¶i tham gia dù thÇu . §©y lµ mét giai ®o¹n cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh , ®¬n vÞ ph¶i c¹nh tranh víi c¸c c«ng ty , c¸c tæ chøc kh¸c , ph¶i lËp hå s¬ dù thÇu , lËp c¸c dù to¸n c«ng tr×nh , h¹ng môc c«ng tr×nh , thiÕt kÕ kü thuËt theo hå s¬ mêi thÇu ... Do ®Æc ®iÓm trªn cho nªn c¸c c«ng viÖc ®¬n vÞ ®Òu giao kho¸n cho c¸c ®éi s¶n xuÊt thi c«ng t¹i c¸c c«ng tr×nh d­íi sù gi¸m s¸t chØ ®¹o cña c¸c phßng ban trªn c«ng ty . 2.Quy tr×nh x©y dùng : Bªn c¹nh sù t¸c ®éng cña ®Æc ®iÓm s¶n phÈm x©y dùng th× viÖc tæ chøc s¶n xuÊt , h¹ch to¸n kÕ to¸n c¸c yÕu tè ®Çu vµo cßn chÞu ¶nh h­ëng cña quy tr×nh c«ng nghÖ . Cã thÓ kh¸i qu¸t quy tr×nh x©y dùng mét c«ng tr×nh cña c«ng ty nh­ sau : TiÕn hµnh ho¹t ®éng x©y l¾p Giao nhËn h¹ng môc c«ng tr×nh hoµn thµnh §Êu thÇu,nhËn hîp ®ång c«ng tr×nh LËp dù to¸n c«ng tr×nh Trang bÞ vËt liÖu , lao ®éng , m¸y thi c«ng DuyÖt quyÕt to¸n c«ng tr×nh hoµn thµnh Thanh lý hîp ®ång giao nhËn c«ng tr×nh 3. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý c«ng ty : §Ó phï hîp víi yªu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh trong c¬ chÕ thÞ tr­êng phï hîp víi kh¶ n¨ng c¸n bé qu¶n lý , cña c«ng nh©n viªn , c¬ cÊu ho¹t ®éng cña c«ng ty ®­îc tæ chøc theo kiÓu hçn hîp trùc tuyÕn chøc n¨ng bé m¸y qu¶n lý. Tõ ®ã khai th¸c cã hiÖu qu¶ c¸c yÕu tè vÒ con ng­êi , c¬ së vËt chÊt kü thuËt hiÖn cã C«ng ty cã s¸u ®éi x©y dùng , mçi ®éi chÞu sù ®iÒu hµnh , ph©n c«ng cña c«ng ty ®Ó thùc hiÖn chøc n¨ng x©y dùng c¬ b¶n . Cã thÓ kh¸i qu¸t s¬ ®å bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty nh­ sau : Gi¸m ®èc Phã Phßng C¸c Phßng Phßng Ban Gi¸m kü ®éi thi TCHC kÕ VT xe ®èc thuËt c«ng to¸n m¸y §éi §éi §éi §éi §éi §éi thi XD 1 XD 2 XD 3 XD 4 XD 5 c«ng c¬ gi¬Ý Chøc n¨ng , nhiÖm vô c¸c phßng ban : §Ó ®¶m b¶o hoµn thµnh tèt kÕ ho¹ch s¶n xó©t vµ cã thÓ kiÓm tra gi¸m s¸t tiÕn ®é thi c«ng c¸c c«ng tr×nh , bé m¸y qu¶n lý chung thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng : - ChØ ®¹o phèi hîp ho¹t ®éng s¶n xó©t kinh doanh cña c«ng ty vÒ lËp dù to¸n ,chØ ®¹o thiÕt kÕ , x©y dùng , thi c«ng . - ThiÕt lËp c¸c mèi quan hÖ vÒ ®èi ngo¹i , liªn kÕt víi c¸c c¬ quan , tæ chøc kinh tÕ . - X¸c ®Þnh kÕt qu¶ cña mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty . Ngoµi ra , mçi phßng cã mét nhiÖm vô vai trß cña m×nh t¹o mèi quan hÖ chÆt chÏ víi c¸c phßng ban kh¸c . §øng ®Çu c«ng ty lµ gi¸m ®èc , tham m­u cho gi¸m ®èc cã phã gi¸m ®èc vµ kÕ to¸n tr­ëng , tiÕp ®ã lµ c¸c phßng ban kh¸c trong c«ng ty . a. Ban gi¸m ®èc c«ng ty : Bao gåm gi¸m ®èc vµ phã gi¸m ®èc . - Gi¸m ®èc c«ng ty phô tr¸ch chung toµn bé ho¹t ®éng cña c«ng ty , trùc tiÕp ®iÒu hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty theo ®óng kÕ ho¹ch vµ chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña nhµ n­íc . Gi¸m ®èc c«ng ty chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc c«ng ty , tr­íc ph¸p luËt vÒ mäi quyÕt ®Þnh cña m×nh . - Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch trùc tiÕp thi c«ng cã nhiÖm vô gi¸m s¸t thi c«ng t¹i c¸c c«ng tr×nh , lËp c¸c biÖn ph¸p thi c«ng , tiÕn ®é thi c«ng c¸c c«ng tr×nh , ®«n ®èc , kiÓm tra chÊt l­îng kü thuËt vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®éi s¶n xuÊt . b. Phßng tæ chøc hµnh chÝnh : Cã chøc n¨ng tæ chøc qu¶n lý ,h­íng dÉn c¸n bé c«ng nh©n viªn c«ng ty thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc giao cho . Tæ chøc tuyÓn chän lao ®éng , ph©n c«ng lao ®éng , s¾p xÕp ®iÒu phèi lao ®éng cho c¸c ®éi c«ng tr×nh . Ngoµi ra , cßn phô tr¸ch c«ng t¸c hµnh chÝnh trong doanh nghiÖp , h×nh thµnh c¸c chøng tõ vÒ lao ®éng , chÕ ®é tiÒn l­¬ng ,tiÒn th­ëng . c. Phßng kÕ ho¹ch kü thuËt : Cã chøc n¨ng qu¶n lý c«ng t¸c kü thuËt trong thi c«ng cña ®¬n vÞ , phßng kÕ ho¹ch kü thuËt cã nhiÖm vô : Khi c«ng ty khai th¸c ®­îc c«ng tr×nh , phßng tiÕn hµnh lËp tiÕn ®é thi c«ng lËp dù to¸n gi¸m s¸t kü thuËt t¹i c«ng tr×nh , chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc nhµ n­íc vÒ chÊt l­îng c«ng tr×nh mµ ®¬n vÞ ®· thi c«ng . Qu¶n lý c¸c c«ng cô , dông cô , lËp c¸c phiÕu b¸o gi¸ vÒ c«ng cô , dông cô . d. Phßng tµi chÝnh kÕ tãan : Víi chøc n¨ng tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n , kiªm tra kiÓm so¸t mäi ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh cña ®¬n vÞ , cïng c¸c phßng ban kh¸c tæ chøc c«ng t¸c quyÕt tãan vµ thu håi vèn ,tæ chøc thùc hiÖn c¸c nguyªn t¾c , chuÈn mùc kÕ to¸n thèng kª theo quy ®Þnh cña Bé tµi chÝnh . Theo ®ã phßng tµi chÝnh kÕ to¸n cña c«ng ty cã nhiÖm vô : - Cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty ë bÊt cø thêi ®iÓm nµo nh»m gióp l·nh ®¹o ®¬n vÞ qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh . - Tæ chøc ghi chÐp , ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ kÞp thêi sè hiÖn cã vµ t×nh h×nh biÕn ®éng cña tµi s¶n , nguån vèn c¶ vÒ mÆt gi¸ trÞ vµ hiÖn vËt . - KiÓm tra viÖc b¶o qu¶n vµ sö dông tµi s¶n th«ng qua c¸c cuéc kiÓm kª . Qu¶n lý vµ sö dông vèn quü trong ®¬n vÞ ®Ó phôc vô c¸c nhu cÇu kinh doanh theo nguyªn t¾c b¶o toµn vèn , hiÖu qu¶ vµ cã hoµn tr¶ . - Tæ chøc thanh to¸n , quyÕt to¸n c¸c nghiÖp vô liªn quan ®Õn tµi chÝnh ph¸t sinh trong ®¬n vÞ nh­ : thanh to¸n c¸c kho¶n vay , thu håi c«ng nî , thanh to¸n t¹m øng ... - Theo yªu cÇu cña c¸c c¬ quan chøc n¨ng vµ c«ng ty , phßng tµi chÝnh kÕto¸n cã nhiÖm vô thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o kÕ to¸n tµi chÝnh ®Þnh kú b¾t buéc vµ c¸c b¸o c¸o kh¸c theo yªu cÇu qu¶n lý cña c«ng ty . e.Ban vËt t­ xe m¸y : Cã nhiÖm vô ®¶m b¶o vËt t­ ,m¸y mãc , thiÕt bÞ theo yªu cÇu s¶n xuÊt cña c¸c ®éi c«ng tr×nh . f. Khèi s¶n xuÊt : Bao gåm c¸c ®éi c«ng tr×nh . §øng ®Çu c¸c ®éi c«ng tr×nh lµ c¸c chñ c«ng tr×nh , c¸c chñ c«ng tr×nh nhËn kho¸n gän toµn bé c«ng viÖc , chñ c«ng tr×nh ®­îc phÐp thuª lao ®éng bªn ngoµi theo yªu cÇu s¶n xuÊt . NhiÖm vô chÝnh cña c¸c ®éi thi c«ng c«ng tr×nh lµ ®¶m b¶o ®óng tiÕn ®é thi c«ng vµ chÊt l­îng c«ng tr×nh . III. C¸c néi dung qu¶n lý cña c«ng ty H­¬ng Giang : 1. Qu¶n lý kÕ ho¹ch thu chi tµi chÝnh : C«ng t¸c nghiÖp vô tµi chÝnh ®­îc qu¶n lý theo hÖ thèng ngµnh däc , mäi chÕ ®é ho¹t ®éng tµi chÝnh cña ®¬n vÞ ®Òu ph¶i lËp kÕ ho¹ch thu chi tµi chÝnh vÒ phßng kÕ tãan tµi chÝnh ,theo chÕ ®é ®Þnh kú th¸ng , quý , n¨m . C¨n cø nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh ®­îc giao vµ n¨ng lùc cña m×nh ®¬n vÞ lËp kÕ ho¹ch thu chi tµi chÝnh nh»m tù c©n ®èi sö dông c¸c nguån tµi chÝnh ®Ó ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao nhÊt trong kú s¶n xuÊt . V¨n b¶n kÕ ho¹ch thu chi tµi chÝnh ph¶i ®­îc gi¸m ®èc phª duyÖt vµ chuyÓn vÒ phßng tµi chÝnh kÕ to¸n sau 10 ngµy nhËn ®­îc mÖnh lÖnh giao nhiÖm vô s¶n xuÊt trong kú cña gi¸m ®èc c«ng ty hoÆc sau khi ký hîp ®ång kinh tÕ víi c«ng ty . 2. Hîp ®ång kinh tÕ : Trong quan hÖ kinh tÕ , hîp ®ång kinh tÕ lµ c«ng viÖc b¾t buéc C¸c ®¬n vÞ trong c«ng ty khi ký hîp ®ång kinh tÕ ph¶i göi vÒ phßng kÕ to¸n tµi chÝnh 01 b¶n lµm c¨n cø theo dâi . Sau khi thùc hiÖn xong tõng phÇn viÖc cña tõng hîp ®ång kinh tÕ ph¶i tæ chøc nghiÖm thu thanh to¸n . Khi kÕt thóc hîp ®ång ph¶i tæ chøc thanh lý hîp ®ång kinh tÕ vµ lËp v¨n b¶n lµm c¬ së lËp chøng tõ kÕ to¸n thanh to¸n s¶n phÈm vµ c¸c néi dung kinh tÕ kh¸c víi c«ng ty Nhµ n­íc . - C¸c hîp ®ång kinh tÕ cã hiÖu lùc nghiÖm thu quyÕt to¸n ph¶i ®­îc gi¸m ®èc ký , nÕu kh«ng ph¶i cã uû quyÒn cña gi¸m ®èc b»ng v¨n b¶n . - S¶n phÈm cña c¸c ®¬n vÞ lµ c¸c v¨n b¶n nghiÖm thu , phiÕu gi¸ thÓ hiÖn b»ng tiÒn ®­îc bªn A hoÆc bªn mua hµng chÊp nhËn vµ ®­îc cÊp cã thÈm quyÒn ®Þnh gi¸ vµ duyÖt dù to¸n thanh to¸n . 3. Qu¶n lý gi¸ thµnh s¶n phÈm : Gi¸ thµnh s¶n phÈm ph¶i ®­îc x©y dùng hîp lý , cÊu thµnh gåm : gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu , hao mßn m¸y mãc thiÕt bÞ , tiÒn l­¬ng , phô cÊp cña nh©n c«ng , chi phÝ tiªu thô s¶n phÈm vµ chi phÝ kh¸c ( BHXH , y tÕ , KPC§ , qu©n trang , b¶o hé lao ®éng ,l·i vay vèn , chi phÝ giao dÞch ...) - Gi¸ thµnh hîp lý ph¶i ®¶m b¶o nguyªn t¾c : thÞ tr­êng chÊp nhËn gi¸ cña ®¬n vÞ b¸n , ®ñ chi phÝ nép cÊp trªn vµ Nhµ n­íc theo luËt ®Þnh vµ ®¶m b¶o thu nhËp b×nh qu©n cña c«ng ty cïng kú s¶n xuÊt kinh doanh . - Gi¸ thµnh thùctÕ quyÕt to¸n ph¶i c©n ®èi vÒ tû träng c¸c chi phÝ trong dù to¸n ®­îc duyÖt , nÕu kh«ng c©n ®èi vÒ c¸c tû träng trªn th× phßng kÕ to¸n tµi chÝnh kiÓm tra vµ c¾t gi¶m nh÷ng chi phÝ v­ît qu¸ dù to¸n cña c«ng tr×nh ®ã . Nghiªm cÊm ®­a vµo gi¸ thµnh : - Toµn bé nguyªn gi¸ mét tµi s¶n cè ®Þnh phôc vô mét kú s¶n xuÊt khi tµi s¶n ®ã ch­a hÕt thêi gian sö dông . - C¸c kho¶n chi phÝ sù nghiÖp - TiÒn vËt liÖu kh«ng kÕt cÊu trong s¶n phÈm ®ã. - TiÒn l­¬ng c«ng nh©n nghØ chê viÖc , èm ®i viÖn . - TiÒn tiÕp kh¸ch cã dù to¸n chi vµ kh«ng v­ît qu¸ 20% quü l­¬ng trùc tiÕp cña ®¬n vÞ cïng kú . - TiÒn th­ëng , ph¹t ,båi th­êng vËt chÊt cña c¸ nh©n , ®¬n vÞ - C¸c kho¶n trî cÊp khã kh¨n ,¨n tr­a ,¨n ca , chi phÝ ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc §¶ng ,®oµn thÓ . 4. Qu¶n lý tµi s¶n cè ®Þnh : TÊt c¶ c¸c TSC§ cã gi¸ trÞ tõ 5 triÖu ®ång trë lªn vµ cã thêi h¹n sö dông tõ 1 n¨m trë lªn ®Òu ®­îc ®­a vµo danh môc TSC§ ®Ó qu¶n lý theo quyÕt ®Þnh sè 1062/TC-Q§ CSTC ngµy 14/11/1996 cña bé tr­ëng bé tµi chÝnh . TrÝch vµ nép khÊu hao TSC§ : TÊt c¶ c¸c TSC§ ®­a vµo sö dông ®Òu ph¶i tÝnh khÊu hao theo thêi gian ®· ®¨ng ký víi cÊp trªn vµ Nhµ n­íc . KhÊu hao nép toµn bé vÒ c«ng ty vµ Nhµ n­íc . §Çu t­ mua s¾m míi TSC§ hoÆc thanh lý TSC§ ph¶i thµnh lËp héi ®ång do Gi¸m ®èc c«ng ty quyÕt ®Þnh . 5. Qu¶n lý vËt t­ , nhiªn liÖu , tµi s¶n l­u ®éng : TÊt c¶ vËt t­ , nhiªn liÖu , TSL§ phôc vô s¶n xuÊt vµ ®êi sèng cña ®¬n vÞ ph¶i lËp kÕ ho¹ch ®­îc Gi¸m ®èc phª duyÖt vµ ®­îc nhËp , xó©t kho trong qu¸ tr×nh sö dông , kh«ng kÓ tõ nguån nµo ( nhËn cña cÊp trªn , tù mua ,tù khai th¸c ,tù s¶n xuÊt ...) vµ ®Òu ®­îc thÓ hiÖn trªn phiÕu nhËp – xuÊt kho . PhiÕu nhËp – xuÊt vËt t­ ph¶i cã ch÷ ký cña c¸n bé nh©n viªn cung øng vËt t­ , ng­êi giao nhËn vËt t­ , kÕ to¸n , chØ huy ®¬n vÞ sö dông míi cã gÝa trÞ thanh to¸n - Khi nhËp vËt t­ ph¶i cã chøng tõ gèc ( hãa ®¬n b¸n hµng , phiÕu nhËp xuÊt vËt t­ cña trªn , giÊy biªn nhËn ng­êi b¸n vËt t­ .) - C¸c läai vËt t­ ®¬n vÞ tù khai th¸c còng ph¶i lËp phiÕu nhËp xuÊt ®Ó x¸c ®Þnh nguån hµng vµ cã c¬ së thanh to¸n chÕ ®é b¶o ®¶m thu nhËp cho ®¬n vÞ vµ ng­êi lao ®éng . Thùc hiÖn nghiªm tóc chÕ ®é b¸o c¸o sö dông ®Þnh møc vËt t­ vÒ gi¸ c¶ , sè l­îng , vµ lµm h­ háng , thÞªt h¹i ph¶i båi th­êng toµn bé sè thÊt tho¸t thiÖt h¹i ®ã . ChÕ ®é qu¶n lý vËt t­ : - Nh÷ng vËt t­ chÝnh : s¾t ,thÐp , xi m¨ng , t«n lîp do côc vËt t­ Bé Quèc Phßng , ban vËt t­ Qu©n ®oµn hoÆc vËt t­ c«ng ty cung cÊp , cöa c¸c lo¹i , g¹ch x©y , l¸t theo gi¸ thÞ tr­êng ( cã xÐt ®Õn gi¸ dù to¸n ) - Ngoµi nh÷ng vËt t­ trªn c«ng ty uû quyÒn cho c¸c ®éi ®­îc mua nh­ng ph¶i ®¶m b¶o sè l­îng vµ chÊt l­îng theo kÕ ho¹ch vµ dù to¸n ®­îc duyÖt . 6.Qu¶n lý vèn b»ng tiÒn : Vèn b»ng tiÒn cña ®¬n vÞ gåm : - TiÒn göi thuéc tµi kho¶n cña ®¬n vÞ më t¹i ng©n hµng n¬i ®¬n vÞ ®ãng trô së hoÆc n¬i c«ng tr×nh ®ang thi c«ng , tiÒn mÆt , ng©n phiÕu do ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt Nam ph¸t hµnh thuéc ®¬n vÞ qu¶n lý . - §¬n vÞ ®­îc chñ ®éng quan hÖ víi ng©n hµng ®Ó më tµi kho¶n tiÒn göi nhËn vèn thanh to¸n cho ®¬n vÞ víi sù tho¶ thuËn cña ng©n hµng së t¹i . TÊt c¶ c¸c nguån tiÒn göi vµo tµi kho¶n cña ®¬n vÞ ®Òu thuéc quyÒn së h÷u cña ®¬n vÞ vµ chØ ®­îc chñ tµi kho¶n lµ ng­êi chØ huy cao nhÊt cña ®¬n vÞ ®ã hoÆc ng­êi ®­îc chñ tµi kho¶n uû quyÒn míi ®­îc ph¸t hµnh c¸c lo¹i thñ tôc rót tiÒn ë tµi kho¶n tiÒn göi t¹i ng©n hµng . Mäi ho¹t ®éng giao dÞch ,thanh to¸n t¹i ng©n hµng ®Òu chÞu sù gi¸m s¸t , kiÓm so¸t cña ng©n hµng . Cuèi th¸ng ph¶i tæ chøc ®èi chiÕu sè d­ víi ng©n hµng vµ kiÓm kª quü tiÒn mÆt t¹i ®¬n vÞ . C«ng ty sÏ ®øng ra vay vèn cña ng©n hµng theo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kü thuËt ,tµi chÝnh ®­îc duyÖt cho tõng c«ng tr×nh , ®ång thêi cã chÕ ®é ­u tiªn huy ®éng cho vay vèn víi nh÷ng c«ng tr×nh thu håi vèn nhanh . ChØ huy tr­ëng ®¬n vÞ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr¶ nî c¶ gèc vµ l·i vay ng©n hµng theo cam kÕt ®¬n vÞ víi c«ng ty b»ng tiÒn thanh to¸n khèi l­îng c«ng tr×nh do ®¬n vÞ thi c«ng . Thêi h¹n mçi mãn vay kh«ng qu¸ 06 th¸ng (180 ngµy ) hoÆc thêi h¹n thanh to¸n vèn ®Çu t­ cña c«ng tr×nh ®ã mµ c«ng ty ®· tho¶ thuËn víi chñ ®Çu t­ trong hîp ®ång kinh tÕ Qu¸ thêi h¹n ®ã ®¬n vÞ kh«ng tr¶ ®­îc nî ph¶i chÞu l·i suÊt qu¸ h¹n theo quy ®Þnh cña ng©n hµng . Khi c«ng ty kh«ng ®¶m b¶o vay vèn ng©n hµng cho ®¬n vÞ theo nhu cÇu s¶n xuÊt th× gi¸m ®èc c«ng ty sÏ duyÖt ®¬n vµ khÕ ­íc vay cho ®¬n vÞ tù ®éng tõ c¸c nguån kh¸c vµ ®­îc thanh to¸n l·i vay b»ng l·i vay ­u ®·i cña ng©n hµng cïng kú . 7. Qu¶n lý sæ s¸ch , chøng tõ kÕ to¸n : TÊt c¶ nh÷ng sæ s¸ch chøng tõ kÕ to¸n thèng kª ph¶n ¸nh mäi ho¹t ®éng tµi chÝnh cña ®¬n vÞ ®Òu ph¶i b¶o qu¶n l­u tr÷ cÈn thËn theo chÕ ®é quy ®Þnh cña bé tµi chÝnh vµ bé quèc phßng . Sæ NKTC , sæ giao dÞch nghiÖp vô tµi chÝnh , sæ nhËp xuÊt c¸c lo¹i hµng ho¸ , tµi s¶n ®¬n vÞ ®­îc l­u gi÷ t¹i kho cña ®¬n vÞ vµ ®¬n vÞ chÞu tr¸ch nhiÖm b¶o qu¶n cho ®Õn khi cã quýªt ®Þnh thu håi vÒ kho l­u gi÷ cña c«ng ty C¸c lo¹i hµng ho¸ chøng tõ sö dông trong thanh to¸n , quyÕt to¸n tµi chÝnh ®Òu ph¶i lµ chøng tõ ho¸ ®¬n do bé tµi chÝnh ph¸t hµnh vµ quy ®Þnh cô thÓ t¹i quyÕt ®Þnh sè 186/TC-C§KT ngµy 14/3/1995 do bé tr­ëng BTC . - C¸c tr­êng hîp mua hµng nhá lÎ ë thÞ tr­êng tù do ph¶i cã giÊy biªn nhËn cña b¸n hµng vµ lËp b¶ng kª vÒ sè l­îng , ®¬n gi¸ , thµnh tiÒn trªn khæ giÊy kh«ng nhá h¬n 1/2 khæ (18cm x 27cm )vµ ghi râ ®Þa chØ ng­êi mua , ng­êi b¸n lo¹i hµng ®ã , chØ huy tr­ëng ®¬n vÞ ph¶i ký duyÖt chÞu tr¸ch nhiÖm chøng tõ ®ã vµ ®Òu ®­îc gi¸m ®èc phª duyÖt , mét biªn nhËn kh«ng lín h¬n 1.000.000 ®ång ( 1 triÖu ®ång ) - TÊt c¶ ho¸ ®¬n chøng tõ photocopy ®Òu dïng tham kh¶o mµ kh«ng cã gÝa trÞ thanh to¸n . 8. B¸o c¸o ®Þnh kú vµ th­ëng ph¹t : B¸o c¸o kÕ ho¹ch thu chi tµi chÝnh ,th¸ng , quý s¶n xuÊt kinh doanh göi c«ng ty sau 10 ngµy nhËn ®­îc kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cña gi¸m ®èc c«ng ty giao - B¸o c¸o thanh quyÕt to¸n tµi chÝnh hµng th¸ng , chi tiªu cã ë phßng kÕ to¸n – tµi chÝnh tõ ngµy 30 cuèi th¸ng ®Õn ngµy 05 th¸ng chØ tiªu . - B¸o c¸o kÕt sæ th¸ng tõ 05 ®Õn 10 th¸ng sau cña th¸ng chØ tiªu . - B¸o c¸o kiÓm kª hµng ho¸ , vËt t­ , m¸y mãc thiÕt bÞ theo chÕ ®é b¸o c¸o cña c«ng ty vµ bé tµi chÝnh . C«ng t¸c kiÓm kª vµ ®¸nh gi¸ TSC§ mét n¨m thùc hiÖn hai lÇn vµo thêi ®iÓm 30/9 c¸c ®¬n vÞ tù kiÓm kª ®¸nh gÝa göi b¸o c¸o vÒ c«ng ty , vµo thêi ®iÓm 31/12 c¸c ®¬n vÞ kÕt hîp hai ngµnh nghiÖp vô vËt t­ xe m¸y vµ kÕ to¸n c«ng ty ®Ó x¸c ®Þnh chÊt l­îng vµ nguån tµi chÝnh ®Ó ph©n cÊp qu¶n lý . C«ng ty khen th­ëng cho ®¬n vÞ c¸ nh©n thùc hiÖn tèt chÕ ®é b¸o c¸o ®óng thêi h¹n quy ®Þnh ®¶m b¶o chÊt l­îng , ®ñ sè l­îng 05 ®Õn 10% quü l­¬ng cña ®¬n vÞ cïng kú vµ ph¹t tr¸ch nhiÖm tõ 1 ®Õn 5% trªn quü l­¬ng cña ®¬n vÞ víi nh÷ng c¸ nh©n vµ ®¬n vÞ kh«ng thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o . IV. Quy ®Þnh h¹ch to¸n c«ng tr×nh : A. Nguyªn t¾c chung : 1. Thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n kinh tÕ vµ kho¸n gän c«ng tr×nh cho cÊp ®éi , nh»m môc ®Ých lµm cho cÊp ®éi lµ ng­êi chñ thùc sù cña c«ng tr×nh , g¾n lîi Ých cña ng­êi lao ®éng víi s¶n phÈm hoµn thµnh . C¸c ®éi ph¸t huy quyÒn tù chñ SX kinh doanh ®¶m b¶o hµi hoµ gi÷a lîi Ých cña nhµ n­íc , tËp thÓ vµ c¸ nh©n ng­êi lao ®éng . Tõ ®ã ®Èy nhanh tiÕn ®é thi c«ng n©ng cao NSL§ trong c¸c tæ ®éi tiÕt kiÖm mäi chi phÝ trong qu¸ tr×nh SX , ®¶m b¶o chÊt l­îng c«ng tr×nh , h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm . 2. H¹ch to¸n kinh tÕ vµ kho¸n gän c«ng tr×nh , cÊp ®éi ph¶i b¶o ®¶m ®­îc c¸c nguyªn t¾c sau : - LÊy thu bï chi vµ cã l·i , lµm trßn nghÜa vô nép ng©n s¸ch víi cÊp trªn - Ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña ng­êi lao ®éng thùc hiÖn tiÕt kiÖm , ph¸t triÓn NSL§ nh»m hoµn thµnh v­ît møc c¸c chØ tiªu cña c«ng ty giao cho ®éi - B¶o ®¶m tÝnh thèng nhÊt toµn bé trong ho¹t ®éng kinh tÕ toµn c«ng ty vµ ho¹t ®éng SX cña c¸c ®éi nh»m môc ®Ých hoµn thµnh nhiÖm vô chÝnh trÞ mµ cÊp trªn giao cho c«ng ty . 3. KÕ ho¹ch SX TC – kü thuËt hµng th¸ng , hµng quý cña ®éi do ®éi lËp dùa trªn hîp ®ång kho¸n gän c«ng tr×nh mµ ®éi ®· ký víi c«ng ty . §éi tr×nh gi¸m ®èc duyÖt , kÕ ho¹ch cña ®éi gåm 2 phÇn : - KÕ ho¹ch do c«ng ty giao viÖc lµm cho ®éi - KÕ ho¹ch do ®éi tù kiÕm ®­îc vÞªc lµm 4. C«ng ty hoÆc cÊp trªn cÊp cho ®éi c¸c chØ tiªu vËt t­ chÝnh (xi m¨ng , thÐp , gç cöa , g¹ch x©y , g¹ch l¸t , t«n lîp ) theo gi¸ kinh doanh . C¸c lo¹i vËt liÖu kh¸c vµ hµng hËu cÇn ®êi sèng ®éi tù lo hoÆc hîp ®ång víi c¬ quan vµ c¸c ®éi kh¸c cung øng . 5. C«ng ty c¨n cø vµo gi¸ trÞ c¸c hîp ®ång vµ thêi h¹n thi c«ng cho ®éi vay vèn ®Ó ®éi ho¹t ®éng SXKD . Thñ tôc vay vèn theo chÕ ®é hiÖn hµnh cña nhµ n­íc , ¸p dông cho c¸c c«ng ty xÝ nghiÖp quèc doanh . 6. Trªn c¬ së n¨ng lùc SX cña c«ng ty , c«ng ty sÏ giao kho¸n gän c«ng tr×nh cho ®éi vµ giao lao ®éng , thiÕt bÞ , xe m¸y ,nhµ x­ëng , vèn ... ®éi tù SX kinh doanh ®¶m b¶o tù trang tr¶i , lÊy thu bï chi vµ cã l·i . §éi cã nghÜa vô ®ãng gãp víi cÊp trªn gåm : thuÕ khÊu hao c¬ b¶n , nép ng©n s¸ch , nép BHXH , ®µi thä cÊp trªn , quü chuÈn bÞ ®Çu t­ , ... theo quy ®Þnh . 7. H¹ch to¸n kinh tÕ d­íi sù l·nh ®¹o thèng nhÊt cña chi bé c«ng ty , trùc tiÕp lµ c¸c tæ §¶ng , c¬ quan vµ ®¬n vÞ . Thùc hiÖn nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ , tËp thÓ l·nh ®¹o , c¸ nh©n chÞu tr¸ch nhiÖm .Phèi hîp víi c¸c tæ chøc , héi ®ång nh©n d©n , ®oµn thanh niªn , c«ng ®oµn . §Èy m¹nh c«ng t¸c h¹ch to¸n ®i vµo ho¹t ®éng nÒ nÕp ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao . B. Quy ®Þnh chi tiÕt h¹ch to¸n cô thÓ : 1. Gi¸m ®èc c«ng ty chÞu tr¸ch nhiÖm víi nhµ n­íc vÒ nghÜa vô nép ng©n s¸ch b¶o toµn vèn s¶n xuÊt , cã nghÜa vô ®ãng gãp lªn c¬ quan cÊp trªn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh . Lo viÖc lµm ®Ó lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña toµn c«ng ty trong ng¾n còng nh­ dµi h¹n , ký hîp ®ång kinh tÕ víi chñ ®Çu t­ vµ c¸c ®¬n vÞ b¹n . Lu«n ®æi míi trang thiÕt bÞ ®Ó t¨ng NSL§ ,mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao . DuyÖt thiÕt kÕ tæ chøc thi c«ng , duyÖt quü l­¬ng s¶n phÈm cña c¸c ®éi , quyÕt ®Þnh thay ®æi nhiÖm vô cña c¸c ®éi , ®iÒu ®éng con ng­êi , trang thiÕt bÞ cho phï hîp víi nhiÖm vô s¶n xuÊt . XÐt duyÖt cho c¸c ®éi ®­îc øng vµ vay vèn mua s¾m vËt t­ , vËt liÖu , nhiªn liÖu , phô tïng thay thÕ cho xe m¸y , hµng hËu cÇn , chi tr¶ l­¬ng ®Ó phôc vô s¶n xuÊt . 2. C¸c c¬ quan nghiÖp vô cña c«ng ty lµm tham m­u cho l·nh ®¹o vÒ c¸c mÆt s¶n xuÊt kinh doanh trong lÜnh vùc cña tõng ngµnh gióp chØ huy quan hÖ víi c¸c chñ ®Çu t­ vµ c¸c c¬ quan trong vµ ngoµi qu©n ®éi ®Ó t×m viÖc lµm cho c«ng ty . LËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt , kü thuËt – tµi chÝnh , tr×nh c¬ quan cÊp trªn , kiÓm tra c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn nhiÖm vô mµ ®éi ký víi c«ng ty . LËp dù to¸n vµ thu håi vèn cña c¸c c«ng tr×nh thi c«ng trong n¨m kÕ ho¹ch vµ xÐt hoµn thµnh kÕ ho¹ch cña c¸c ®éi , tham m­u bè trÝ lùc l­îng lao ®éng , thÈm xÐt ph©n phèi l­¬ng vµ s¶n phÈm . ChØ ®¹o thi c«ng ®¶m b¶o chÊt l­îng , mü thuËt c«ng tr×nh ®óng víi tiÕn ®é ®· ®Ò ra . H­íng dÉn vµ chØ ®¹o c¸c ®éi tù thiÕt kÕ tæ chøc thi c«ng vµ biÖn ph¸p b¶o ®¶m an toµn lao ®éng cho ng­êi vµ trang thiÕt bÞ trong qu¸ tr×nh thi c«ng ®Ó phï hîp víi c¸c trang thݪt bÞ s½n cã cña c«ng ty , x¸c ®Þnh khèi l­îng hoµn thµnh cña c¸c ®éi . LËp kÕ ho¹ch víi c¬ quan cÊp trªn ®Ó xin chØ tiªu sö dông vËt t­ , nhiªn liÖu , mua s¾m trang thiÕt bÞ ®¶m b¶o c¸c chØ tiªu vËt t­ cho c¸c ®éi thi c«ng . KiÓm tra gi¸ c¶ ,chÊt l­îng c¸c s¶n phÈm do ®éi tù mua . Lªn kÕ ho¹ch dù tr÷ vËt t­ gèi vô cho c¸c th¸ng , quý vµ c¸c n¨m tiÕp theo ( nÕu thÊy cã nhu cÇu cÇn thiÕt ) Th­êng xuyªn ®«n ®èc c¸c c«ng t¸c kiÓm tra thu chi tµi chÝnh cña c¸c ®éi , cã kÕ ho¹ch ®¶m b¶o vèn cho c¸c ®éi ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ chi phÝ tiÒn l­¬ng . 3. Gi¸m ®èc c«ng ty giao nhÞªm vô cho c¸c ®éi b»ng c¸c hîp ®ång kinh tÕ gi÷a ®éi víi c«ng ty , giao kho¸n gän toµn bé c«ng tr×nh cho 1 ®éi hoÆc tõng h¹ng môc c«ng tr×nh cho tõng ®éi phô thuéc vµo n¨ng lùc tæ chøc qu¶n lý , chØ huy , tr×nh ®é tay nghÒ , yªu cÇu tiÕn ®é , kü thuËt , mü thuËt tõng c«ng tr×nh . C¸c ®éi tù tæ chøc triÓn khai theo ®óng hå s¬ thiÕt kÕ hoÆc theo biÖn ph¸p tæ chøc thi c«ng ®· ®­îc duyÖt , thi c«ng ph¶i ®¶m b¶o chÊt l­îng , kü mü thuËt c«ng tr×nh theo ®óng yªu cÇu tiÕn ®é ®Ò ra , chÞu tr¸ch nhiÖm ®¶m b¶o an toµn tuyÖt ®èi cho ng­êi lao ®éng vµ trang thiÕt bÞ trong qu¸ tr×nh thi c«ng . C¸c ®éi tù lËp thݪt kÕ tæ chøc thi c«ng , th«ng qua phßng KH-KT thi c«ng ®Ó kiÓm tra vµ tr×nh bªn A phª duyÖt lµm c¨n cø lËp dù to¸n thi c«ng . C¸c c«ng tr×nh KT phøc t¹p , thêi gian thi c«ng gÊp , l·nh ®¹o c«ng ty vµ c¬ quan cã thÓ xuèng trùc tiÕp tham gia cïng víi ®éi chØ ®¹o thi c«ng ®Ó ®¶m b¶o chÊt l­îng , kü mü thuËt ®óng tiÕn ®é ®Ò ra . ChØ tiªu sau thuÕ doanh thu ph¶i ®¹t ®­îc tuú theo tõng c«ng tr×nh cô thÓ nh­ sau : a. Thi c«ng c¸c c«ng tr×nh ®­êng - §µo ®¾p nÒn ®­êng b»ng m¸y thi c«ng ( KV miÒn nói ,trung du ) :12,5 - §µo ®¾p nÒn ®­êng b»ng m¸y thi c«ng (KV ®ång b»ng ) : 11,0 - Thi c«ng mãng mÆt ®¸ d¨m n­íc + cÊp phèi :11,5 - Cèng tho¸t n­íc :10,5 b. Thi c«ng c«ng tr×nh d©n dông - Nhµ cÊp IV vµ III :8,5 - Nhµ cÊp I vµ II hoÆc t­¬ng ®­¬ng :7,5 - HÖ thèng r·nh tho¸t n­íc vµ t­êng rµo :11,0 c. C«ng tr×nh thuû lîi - §µo ®¾p ®Ëp ( KV miÒn nói , trung du ) : 12,5 - §µo ®¾p ®Ëp (KV ®ång b»ng ) : 11,0 - C«ng t¸c x©y l¸t + bª t«ng : 11,5 d. X©y dùng c«ng nghiÖp - X©y nhµ kho c¸c lo¹i : 10,0 - Thi c«ng ®­êng ®iÖn h¹ thÕ : 10,0 4. Hµng b¶o hé lao ®éng theo chÕ ®é quy ®Þnh c«ng ty mua cÊp cho c¸c ®éi vµ b¸o nî cho c¸c ®éi theo gi¸ trÞ thùc cÊp . C¸c trang bÞ b¶o hé : quÇn ¸o giµy ñng mò kÝnh , g¨ng tay ... ®­îc lËp cïng víi thiÕt kÕ tæ chøc thi c«ng . Hµng th¸ng , quý chØ chÊp nhËn thanh to¸n cho c¸c ®éi khèi l­îng hoµn thµnh ®· ®­îc nghiÖm thu víi ban A , nÕu cã phiÕu gi¸ ®­îc côc ®Çu t­ chÊp nhËn th× thanh to¸n cho ®éi 95% , ch­a cã phiÕu gi¸ cã nghiÖm thu A-B th× chÊp nhËn thanh to¸n 90% gi¸ trÞ dù to¸n . NÕu ch­a ®­îc nghiÖm thu víi A th× kh«ng ®­îc thanh to¸n . Khi c«ng tr×nh ®· hoµn thµnh bµn giao ®­a vµo sö dông tiÕn hµnh quyÕt to¸n c«ng tr×nh víi chñ ®Çu t­ . Sau khi cã quyÕt to¸n c«ng tr×nh c¸c ®éi sÏ thanh quyÕt to¸n c«ng tr×nh víi c«ng ty . 5. Quü l­¬ng cña ®éi: Quü tiÒn l­¬ng cña ®éi sau khi trõ c¸c kho¶n chi phÝ ( vËt liÖu , m¸y thi c«ng , chi phÝ kh¸c vµ phÇn giao nép cÊp trªn ) cßn l·i lµ quü l­¬ng s¶n phÈm cña ®éi . Møc l­¬ng hµng th¸ng cña ng­êi lao ®éng kh«ng h¹n chÕ møc tèi ®a . Nh­ng ®éi ph¶i phÊn ®Êu ®¶m b¶o ®ñ l­¬ng quèc phßng trë lªn . H×nh thøc tr¶ l­¬ng theo quy chÕ tr¶ l­¬ng s¶n phÈm ®· ban hµnh. Quü dù phßng mÊt viÖc lµm cña ®éi c«ng ty thu vµ qu¶n lý 3% quü l­¬ng . 6. C«ng t¸c vËt t­ ,hËu cÇn , ®êi sèng : a. VËt t­ , nhiªn liÖu : Trªn c¬ së hå s¬ thiÕt kÕ thi c«ng c¸c ®éi tù lËp kÕ ho¹ch nhu cÇu sö dông vËt t­ nhiªn liÖu cho tõng c«ng tr×nh ®Ó tr×nh gi¸m ®èc phª duyÖt , lµm c¬ së ®Ó c¸c ®éi mua vËt t­ , nhiªn liÖu vµ phô tïng thay thÕ . C¸c ®éi s¶n xuÊt ®­îc vay vèn cña c«ng ty ®Ó mua c¸c lo¹i vËt t­ , vËt liÖu nhiªn liÖu vµ phô tïng xe m¸y ®Ó phôc vô thi c«ng , nÕu c¸c ®éi kh«ng tù mua ®­îc th× hîp ®ång víi phßng vËt t­ xe m¸y cña c«ng ty ®Ó phßng vËt t­ xe m¸y ®i mua hé . C¸c ®éi SX ph¶i ®øng ra vay tiÒn ®Ó tr¶ c¸c lo¹i vËt t­ theo gi¸ xuÊt kho vµ phaØ chÞu mäi chi phÝ tÝnh gi¸ vËn chuyÓn tÝnh theo c­íc phÝ hiÖn hµnh cña nhµ n­íc . ChÊp hµnh nghiªm chØnh viÖc thanh quyÕt to¸n vËt t­ nhiªn liÖu vµ thu håi phô tïng vËt t­ , x¨m lèp , b×nh ®iÖn , vá bao xi m¨ng ...theo quy ®Þnh ®· ban hµnh . b. C«ng t¸c hËu cÇn ®êi sèng : §Ó gi¶m bít c¸c kho¶n chi phÝ vÒ vËn chuyÓn , t¨ng møc ¨n cho c«ng nh©n , cho phÐp khi ®¬n vÞ ®ãng qu©n trªn ®Þa bµn nµo ®éi tù liªn hÖ ë ®Þa ph­¬ng ®ã ®Ó mua l­¬ng thùc , thùc phÈm phôc vô cho bé ®éi . Ban hËu cÇn hµnh chÝnh th­êng xuyªn kiÓm tra vÒ chÕ ®é ®Þnh l­îng chÊt l­îng , gi¸ c¶ c¸c lo¹i thùc phÈm , l­¬ng thùc vµ kiÓm tra c«ng t¸c vÖ sinh phßng bÖnh , cÊp ph¸t sö dông thuèc qu©n y cho c¸c ®éi Qu©n trang cña bé ®éi c«ng ty b¶o ®¶m cÊp ph¸t theo chÕ ®é , tiªu chuÈn . 7. C«ng t¸c tµi chÝnh : - C¨n cø vµo hîp ®ång kinh tÕ gi÷a c¸c ®éi vµ c«ng ty , gi÷a c¸c ®éi víi nhau . - C¨n cø vµo kÕ ho¹ch sö dông tiÒn mua s¾m c¸c lo¹i vËt t­ , vËt liÖu , chi l­¬ng vµ c¸c kho¶n chi phÝ kh¸c cña ®éi , c«ng ty cho c¸c ®éi vay vèn mua s¾m vËt t­ , vËt liÖu theo tiÕn ®é thi c«ng cña tõng c«ng tr×nh vµ t¹m øng l­¬ng hµng th¸ng còng nh­ tiÒn mua l­¬ng thùc , thùc phÈm theo quy ®Þnh . Cuèi th¸ng c¸c ®éi thanh quyÕt to¸n víi phßng KT-TC vµ ph¶i chÞu l·i vay theo chÕ ®é hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc cho ®Õn khi thu hÕt vèn c«ng tr×nh . Riªng viÖc mua s¾m c¸c lo¹i phô tïng thay thÕ nh­ s¨m lèp , b×nh ®iÖn ... cho xe m¸y th× c¸c ®éi tù mua , cã sù gi¸m s¸t vµ kiÓm tra chÊt l­îng , gi¸ c¶ cña c¬ quan vËt t­ , tµi chÝnh . NÕu ®éi kh«ng tù mua ®­îc th× hîp ®ång víi c¬ quan vËt t­ mua hé cho ®éi , thùc hiÖn cÊp míi thu cò 100% ( chi tiÕt vÒ c«ng t¸c TC cã quy ®Þnh riªng ) 8. C¸c ®éi ®­îc ký hîp ®ång víi nhau vÒ thi c«ng , vËn chuyÓn hµng ho¸ , vËt t­ , vËt liÖu söa ch÷a xe m¸y , thuª nh©n c«ng .. c¸c hîp ®ång chi tiÕt cã sù gi¸m s¸t cña c¬ quan c«ng ty . Tr­êng hîp c¸c ®éi trong c«ng ty kh«ng ®¶m nhËn ®­îc c«ng viÖc mµ c¸c ®éi yªu cÇu , ®­îc sù ®ång ý cña gi¸m ®èc c«ng ty c¸c ®éi ®­îc thuª ®¬n vÞ ngoµi . 9. ViÖc xö ph¹t ®Ó t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý vµ duy tr× nÒ nÕp b¸o c¸o còng nh­ chÊp hµnh néi quy , quy ®Þnh cña c«ng ty . C«ng ty ¸p dông mét sè tû lÖ th­ëng , ph¹t ®èi víi nh÷ng vi ph¹m cña c¸c ®éi nh­ sau : - §èi víi c¸c c«ng tr×nh mµ c¸c ®éi tù t×m kiÕm mµ kh«ng b¸o c¸o nÕu c«ng ty ph¸t hiÖn sÏ thu håi 100%tæng gi¸ trÞ c«ng tr×nh vµ ph¹t thªm 5% tæng gi¸ thµnh c«ng tr×nh ®ã , trõ vµo l­¬ng cña chØ huy ®éi . - C¸c lo¹i b¸o c¸o hµng th¸ng , hµng quý , thanh quyÕt to¸n vËt t­ , nhiªn liÖu , phô tïng thay thÕ .... thêi gian b¸o c¸o , néi dung b¸o c¸o sÏ do phßng tµi chÝnh quy ®Þnh . NÕu chËm , chÊt l­îng b¸o c¸o kh«ng chÝnh x¸c th× trõ 1®Õn 2%trªn quü l­¬ng cña ®éi , trõ th¼ng vµo l­¬ng chØ huy ®éi vµ thèng kª nghiÖp vô ®éi . §èi víi c¸c phßng liªn quan còng ph¹t liªn ®íi 1% quü l­¬ng cña phßng ®ã . - §èi víi c¸c vô viÖc mÊt an toµn lao ®éng , an toµn giao th«ng , vi ph¹m kû luËt cña qu©n ®éi sÏ ph¹t tõ 1 ®Õn 3% quü l­¬ng cña ®éi . Ng­îc l¹i nÕu ®¬n vÞ an toµn tuyÖt ®èi vµ chÊp hµnh tèt chÕ ®é nªu trªn th× ®­îc h­ëng víi møc t­¬ng ®­¬ng cho tËp thÓ vµ chØ huy ®éi . 10. C¸c ®éi ph¶i chÞu sù ®iÒu tiÕt c«ng ¨n viÖc lµm cña gi¸m ®èc c«ng ty . C«ng ty vµ c¸c ®éi cïng cã tr¸ch nhiÖm lo ®ñ c«ng ¨n viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng . Qu¸ tr×nh thi c«ng vµ b¶o hµnh c«ng tr×nh , nÕu ®éi nµo thi c«ng kh«ng ®¶m b¶o chÊt l­îng vµ tiÕn ®é c«ng tr×nh th× ph¶i chÞu båi hoµn vÒ vËt chÊt . ChØ huy ®éi lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh vÒ kinh tÕ vµ chÞu tr¸ch nhiÖm hµnh chÝnh tr­íc l·nh ®¹o c«ng ty . Nh÷ng ®éi lµm ¨n thua lç kÐo dµi , tuú theo møc ®é kh¸c nhau l·nh ®¹o c«ng ty cã thÓ thay thÕ c¸n bé ®éi hoÆc gi¶i thÓ ®éi ®ã . PhÇn thø hai ®Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty h­¬ng giang – bé quèc phßng I. Tæ chøc bé m¸y kÕ tãan cña c«ng ty : C«ng ty H­¬ng Giang lµ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc ho¹t ®éng trong lÜnh vùc x©y dùng , do ®ã c«ng ty tæ chøc h¹ch to¸n theo chÕ ®é tµi chÝnh kÕ to¸n do nhµ n­íc ban hµnh . Do c«ng ty tæ chøc kiÓu ph©n cÊp gåm c¸c ®éi x©y dùng trùc thuéc nªn bé m¸y kÕ to¸n c«ng ty gåm hai lo¹i kÕ to¸n . - KÕ to¸n t¹i c«ng ty - KÕ to¸n thèng kª t¹i c¸c ®éi x©y dùng c«ng tr×nh KÕ to¸n thèng kª t¹i c¸c ®éi x©y dùng c«ng tr×nh cã tr¸ch nhiÖm tËp hîp chøng tõ ban ®Çu , ghi chÐp lËp nªn c¸c b¶ng kª chi tiÕt ... sau ®ã chuyÓn tÊt c¶ c¸c chøng tõ liªn quan lªn phßng tµi chÝnh kÕ to¸n cña c«ng ty (theo ®Þnh kú ). KÕ to¸n c«ng ty sÏ c¨n cø vµo c¸c chøng tõ nµy ®Ó ghi chÐp vµo c¸c sæ s¸ch cÇn thiÕt , sau ®ã kÕ to¸n tæng hîp vµ lËp b¸o c¸o tµi chÝnh . TÊt c¶ c¸c sæ s¸ch vµ c¸c chøng tõ ®Òu ph¶i cã sù kiÓm tra phª duyÖt cña kÕ to¸n tr­ëng T¹i c«ng ty bé m¸y kÕ to¸n ®­îc ph©n c«ng , ph©n nhiÖm râ rµng . - KÕ to¸n tr­ëng kiªm tr­ëng phßng kÕ to¸n : Phô tr¸ch chung theo nhiÖm vô , chøc n¨ng cña phßng ,chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt do nhµ n­íc quy ®Þnh .Thùc hiÖn toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n , th«ng tin kinh tÕ , tham gia ký duyÖt hîp ®ång kinh tÕ , h¹ch to¸n , h¹ch to¸n kÕ to¸n vµ ph©n tÝch kÕ to¸n trong c«ng ty . Tæng hîp sè liÖu ®Ó tiÕn hµnh ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh nh»m khai th¸c kh¶ n¨ng tiÒm tµng cña ®¬n vÞ , chØ ®¹o chuyªn m«n c¸c nh©n viªn kÕ to¸n trong phßng , kÕ to¸n ®éi , tæ chøc kiÓm kª , ®¸nh gÝa tµi s¶n , tæ chøc ph©n c«ng c¸c kÕ to¸n viªn b¶o qu¶n ,l­u tr÷ tµi liÖu kÕ to¸n chi phÝ riªng cho tõng c«ng tr×nh vµ chung cho toµn c«ng ty , ph©n tÝch ho¹t ®éng tµi chÝnh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh , thu håi vèn gi¶i quyÕt nh÷ng v­íng m¾c chung vÒ tµi chÝnh cña c«ng ty . - KÕ to¸n tæng hîp theo dâi tµi s¶n cè ®Þnh : cã nhiÖm vô tæng hîp tÊt c¶ c¸c chi phÝ s¶n xuÊt cho toµn c«ng ty , theo dâi tµi s¶n cè ®Þnh , trÝch khÊu hao , më sæ chi tiÕt theo dâi tiÒn mÆt , c«ng nî cho c¸ nh©n , c¸c ®éi s¶n xuÊt vµ chñ ®éng lËp b¸o c¸o theo quy ®Þnh cña c«ng ty . - KÕ to¸n ng©n hµng vµ vËt t­ s¶n xuÊt : Theo dâi t×nh h×nh t¨ng gi¶m vËt t­ më sæ theo dâi nhËp xuÊt vËt t­ s¶n xuÊt , theo dâi tiÒn quü tiÒn vay ng©n hµng , chÞu tr¸ch nhiÖm giao dÞch víi ng©n hµng vµ lËp kÕ ho¹ch còng nh­ b¸o c¸o mµ ng©n hµng quy ®Þnh . - KÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ b¶o hiÓm : §­îc ph©n c«ng nhiÖm vô theo dâi chÊm c«ng , nghØ èm , thai s¶n , lËp b¶ng l­¬ng hµng th¸ng , theo dâi c¸c kho¶n thu vµ nép BHYT , BHXH cña ng­êi lao ®éng vµ thu nép lªn c¬ quan chñ qu¶n , quyÕt to¸n chi b¶o hiÓm víi cÊp trªn , b¶o ®¶m quyÒn lîi cho nh÷ng ng­êi nghØ èm . - Thñ quü : Më sæ theo dâi tiÒn mÆt , thu chi theo lÖnh gi¸m ®èc c«ng ty , s¾p xÕp baá qu¶n chøng tõ theo ph¸t sinh hµng th¸ng - KÕ to¸n ®éi s¶n xuÊt : Cã nhiÖm vô theo dâi ghi chÐp kinh phÝ vËt t­ , tiÕp nhËn phôc vô thi c«ng , hµng th¸ng tæng hîp xuÊt nhËp vËt t­ cho tæng c«ng tr×nh vµ chung cho c¶ ®éi , kho¸ sæ ®éi , lËp b¸o c¸o theo quy ®Þnh cña c«ng ty . S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n t¹i c«ng ty H­¬ng Giang KÕ to¸n tr­ëng KÕ to¸n KÕ to¸n KÕ tãan Thñ quü KÕ to¸n tæng ng©n tiÒn ®éi hîp , KT hµng l­¬ng TSC§ vËt t­ SX b¶o hiÓm XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh , c«ng t¸c kÕ to¸n gi÷ vai trß quan träng . C«ng ty XD H­¬ng Giang lµ mét ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp , quy tr×nh khÐp kÝn tõ viÖc xö lý th«ng tin ®Õn viÖc ra quyÕt ®Þnh qu¶n lý ®Ó t¹o ®­îc hiÖu qu¶ trong qu¸ tr×nh kinh doanh phï hîp víi ®Æc ®iÓm quy m« cña ®¬n vÞ . II. ChÝnh s¸ch kÕ to¸n ¸p dông t¹i c«ng ty : 1. Niªn ®é kÕ to¸n : B¾t ®Çu tõ ngµy 01/01 , kÕt thóc 31/12 2. §¬n vÞ tiÒn tÖ sö dông trong ghi chÐp kÕ tãan lµ ®ång ViÖt Nam 3. H×nh thøc ghi sæ kÕ to¸n : §Ó phï hîp víi bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty (sè lao ®éng kÕ to¸n Ýt trong ®iÒu kiÖn kÕ tãan thñ c«ng ) vµ ®Ó ®¬n gi¶n dÔ lµm dÔ hiÓu , hiÖn nay c«ng ty ®ang ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký – sæ c¸i . §Æc ®iÓm cña h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký – sæ c¸i lµ : - KÕt hîp tr×nh tù ghi sæ theo trËt tù thêi gian víi tr×nh tù ghi sæ ph©n lo¹i theo hÖ thèng c¸c chØ tiªu kinh tÕ tµi chÝnh tæng hîp toµn bé c¸c nghiÖp vô kinh tÕ tµi chÝnh ph¸t sinh ë ®¬n vÞ vµo mét sæ kÕ to¸n tæng hîp duy nhÊt lµ nhËt ký – sæ c¸i (sæ liªn hîp hai tr×nh tù ghi chÐp kÕ to¸n ) - T¸ch rêi viÖc ghi chÐp kÕ to¸n tæng hîp víi viÖc ghi chÐp kÕ to¸n chi tiÕt ®Ó ghi vµo hai lo¹i sæ kÕ to¸n riªng biÖt : sæ kÕ to¸n tæng hîp vµ sæ kÕ to¸n chi tiÕt . - Cuèi th¸ng kh«ng cÇn lËp b¶ng ®èi chiÕu sè ph¸t sinh c¸c tµi kho¶n tæng hîp (tµi kho¶n cÊp 1 ) vµ cã thÓ kiÓm tra ®­îc tÝnh chÝnh x¸c cña viÖc ghi vµo sæ kÕ to¸n tæng hîp ë dßng céng cuèi th¸ng ë nhËt ký – sæ c¸i . Sè céng ®¶m b¶o quan hÖ c©n b»ng sau : Tæng sè ph¸t sinh bªn Tæng sè ph¸t sinh bªn Tæng sè tiÒn ë Nî c¸c TK cÊp 1 Cã c¸c TK cÊp 1 cét “sè tiÒn” H×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký – sæ c¸i mµ ®¬n vÞ ®ang ¸p dông bao gåm c¸c lo¹i sæ kÕ to¸n chñ yÕu sau : - Sæ kÕ to¸n tæng hîp : Sæ nhËt ký – sæ c¸i - C¸c sæ , thÎ kÕ to¸n chi tiÕt : - Sæ chi tiÕt TK 111, 112 , 141 ,131 ,.... - C¸c sæ chi tiÕt TK lo¹i VI : sæ chi tiÕt CPSXKD S¬ ®å tr×nh tù hÖ thèng ho¸ th«ng tin theo h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký – sæ c¸i . Chøng tõ gèc B¶ng tæng hîp Chøng tõ gèc Cïng lo¹i Sæ kÕ to¸n NhËt ký – sæ c¸i B¸o c¸o quü chi tiÕt hµng ngµy B¶ng tæng hîp B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n chi tiÕt vµ c¸c BCKT kh¸c Ghi chó : Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng KiÓm tra,®èi chiÕu sè liÖu 4. Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n TSC§ : - Nguyªn t¾c ®¸nh gi¸ tµi s¶n theo chØ sè thùc tÕ . - Ph­¬ng ph¸p khÊu hao ¸p dông : tuyÕn tÝnh cè ®Þnh. 5. Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n HTK : - Nguyªn t¾c ®¸nh gi¸ theo chØ sè gi¸ thùc tÕ . - Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ trÞ HTK cuèi kú : kiÓm kª thùc tÕ vµ tÝnh HTK theo ph­¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn . - Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n HTK theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn III. HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n vµ chøng tõ sö dông t¹i c«ng ty HÖ thèng tµi kho¶n sö dông ¸p dông theo chÕ ®é cña bé tµi chÝnh ban hµnh theo quyÕt ®Þnh 1141/TC/Q§/C§KT ngµy 1/11/1995 vÒ viÖc ban hµnh chÕ ®é kÕ to¸n cho c¸c doanh nghiÖp . C«ng ty sö dông c¸c tµi kho¶n sau : TK 111 , 112 , 131 , 133 , 136 , 138 , ... TK 211 , 214 , 241 , ... TK 311 , 331 , 336 , 338 , ... TK 421 , 431 , 441 , ... TK 621 , 622 , 627 ,632 , 623 , 511 , 911 .... Chøng tõ hiÖn ®ang sö dông t¹i c«ng ty : - Chøng tõ thanh to¸n cã : Ho¸ ®¬n GTGT - Chøng tõ quü gåm : PhiÕu thu PhiÕu chi GiÊy ®Ò nghÞ t¹m øng GiÊy thanh to¸n tiÒn t¹m øng B¶ng kiÓm kª quü - Chøng tõ ng©n hµng : GiÊy uû nhiÖm chi GiÊy b¸o sè d­ kh¸ch hµng - Chøng tõ lao ®éng tiÒn l­¬ng : B¶ng chÊm c«ng B¶ng thanh to¸n l­¬ng vµ phô cÊp PhiÕu nghØ h­ëng BHXH B¶ng thanh to¸n BHXH Hîp ®ång giao kho¸n Ngoµi ra cßn cã c¸c lo¹i chøng tõ kh¸c nh­ : biªn b¶n nghiÖm thu khèi l­îng c«ng tr×nh hoµn thµnh , hîp ®ång thuª nh©n c«ng ,... IV. HÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh cña c«ng ty : B¸o c¸o tµi chÝnh cu¶ c«ng ty H­¬ng Giang bao gåm : - B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n MÉu sè B01-DN - B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh MÉu sè B02-DN - ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh MÉu sè B09-DN C¸c b¸o c¸o tµi chÝnh hµng th¸ng cña phßng tµi chÝnh c«ng ty göi cho : - Ban gi¸m ®èc - Phßng kinh tÕ qu©n ®oµn 2 - L­u tµi chÝnh - L­u b¶o mËt Ngoµi ra c¸c b¸o c¸o nµy nép cho c¸c c¬ quan : c¬ quan thuÕ , c¬ quan thèng kª . V. C¸c nghiÖp vô kÕ to¸n chñ yÕu ë c«ng ty H­¬ng Giang : 1. KÕ to¸n tiÒn mÆt – TGNH – c«ng nî : - Tæng hîp thu tiÒn mÆt trong th¸ng , kÕ to¸n c«ng ty c¨n cø vµo c¸c chøng tõ thu tiÒn mÆt ®Þnh kho¶n : Nî TK 111 Cã TK 112 ,131 - KÕ to¸n c«ng ty dùa trªn c¸c phiÕu chi , b¶ng thanh to¸n ... ghi ®Þnh kho¶n tæng hîp chi tiÒn trong th¸ng nh­ sau : Nî TK 334 , 338 , 133 , 136 , 141 , ... Cã TK 111 - §Þnh kho¶n tæng hîp vay tiÒn ng©n hµng trong th¸ng : Nî TK 136 Cã TK 311 - C«ng ty b¸o cã tiÒn c«ng tr×nh ®Þnh kho¶n nh­ sau : Nî TK 131 Cã TK 136 - NhËn tiÒn kh¸ch hµng tr¶ : Nî TK 136 Cã TK 131 - Bªn A c¾t quyÕt to¸n c«ng tr×nh , kÕ to¸n c«ng ty ®Þnh kho¶n nh­ sau Nî TK 136 Cã TK 131 - Tæng hîp hoµn øng b»ng chøng tõ : Nî TK 133 , 153 , 642 Cã TK 141 - Tæng hîp l·i vay : Nî TK 136 Cã TK 338 - CP dÞch vô mua ngoµi b»ng tiÒn kh¸c sö dông cho s¶n xuÊt chung , cho xe , m¸y thi c«ng Nî TK 627 , 623 , ... Nî TK 133 Cã TK 111 , 112 , 331 , ... - §Þnh kho¶n ghi nhËn doanh thu c¸c c«ng tr×nh quyÕt to¸n : Nî TK 131 Cã TK 511 - B¸o Nî thuÕ GTGT ®Çu ra c¸c c«ng tr×nh quýªt to¸n : Nî TK 131 Cã TK 333 - B¸o Cã thuÕ GTGT ®Çu vµo cho c¸c ®éi : Nî TK 333 Cã TK133 - C¸c ®éi nhê c«ng ty thu hé : Nî TK 136 Cã TK 336 - B¸o Cã tiÒn c¸c ®éi nhê thu : Nî TK 336 Cã TK 136 - Thanh lý hîp ®ång thuª gi¸o , cèt pha , thuª m¸y , thanh lý nh©n c«ng Nî TK 133 , 621 , 622 , .... Cã TK 136 2. KÕ to¸n theo dâi TSC§ , vËt t­ : - Qu©n §oµn giao vèn bæ sung cho c«ng ty b»ng TSC§ : Nî TK 211 Cã TK 411 - Tæng hîp khÊu hao TSC§ : Nî TK 136 , 642 Cã TK 214 - TrÝch khÊu hao xe , m¸y thi c«ng Nî TK 623 Cã TK 214 - KÕt chuyÓn khÊu hao TSC§ quý vµ l·i vay quý : Nî TK 627 Cã TK 136 - Gi¶m TSC§ hÕt khÊu hao : Nî TK 214 Cã TK 211 - NhËp kho vËt t­ cho c«ng tr×nh : Nî TK 152 Nî TK 133 Cã TK 136 - XuÊt vËt t­ x©y dùng c«ng tr×nh : Nî TK 621 Cã TK 152 - XuÊt vËt t­ , DC sö dông cho m¸y thi c«ng : Nî TK 623 Cã TK 152 , 153 3. KÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ BHXH – BHYT : - Hµng th¸ng trªn c¬ së tÝnh to¸n tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn kÕ to¸n ghi sæ theo ®Þnh kho¶n : Nî TK 622 , 627 , 623 ... Cã TK 334 - TiÒn th­ëng tõ quü ph¶i tr¶ CNV , kÕ to¸n ghi sæ theo ®Þnh kho¶n : Nî TK 431 Cã TK 334 - TrÝch tr­íc tiÒn l­¬ng nghØ phÐp cña c«ng nh©n SX Nî TK 622 Cã TK 335 - §Þnh kho¶n kÕ to¸n tÝnh BHXH – BHYT vµo gi¸ thµnh c«ng tr×nh : Nî TK 642 Cã TK 338 - Côc tµi chÝnh thu BHXH – BHYT ®Þnh kho¶n nh­ sau : Nî TK 338 Cã TK 336 - Phßng kinh tÕ qu©n ®oµn 2 b¸o cã tiÒn phßng tµi chÝnh chuÈn quyÕt tãan BHXH : Nî TK 336 Cã TK 338 4. KÕ to¸n c¸c nghiÖp vô kÕt chuyÓn x¸c ®Þnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p : - KC chi phÝ SX vµo gi¸ thµnh c¸c c«ng tr×nh : Nî TK 154 Cã TK 621 , 622 , 623 , 627 - KC TK “ph¶i thu ®¬n vÞ néi bé” sang TK “ph¶i tr¶ ®¬n vÞ néi bé” : Nî TK 136 Cã TK 336 - KC TK “ph¶i tr¶ ®¬n vÞ néi bé”sang TK “ph¶i thu ®¬n vÞ néi bé” : Nî TK 336 Cã TK 136 - KC chi phÝ chung ( khÊu hao + l·i vay ) c«ng tr×nh : Nî TK 627 Cã TK 136 - KC chi phÝ chung vµo gi¸ thµnh c«ng tr×nh : Nî TK 154 Cã TK 627 5. KÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh : - Ghi nhËn gi¸ thµnh c¸c c«ng tr×nh quyÕt to¸n ; Nî TK 632 Cã TK 154 - KC chi phÝ l­¬ng sang CP QLDN : Nî TK 642 Cã TK 334 - KC CP QLDN sang CP chê ph©n bæ : Nî TK 142 Cã TK 642 - KC doanh thu x¸c ®Þnh kÕt qu¶ c«ng tr×nh quyÕt to¸n : Nî TK 511 Cã TK 911 - KC gi¸ thµnh x¸c ®Þnh kÕt qu¶ : Nî TK 911 Cã TK 632 - Ph©n bæ CP QLDN vµo c«ng tr×nh quyÕt to¸n : Nî TK 911 Cã TK 142 - KC lîi nhuËn c¸c c«ng tr×nh quyÕt to¸n : Nî TK 911 Cã TK 421 6. C¸c nghiÖp vô kÕ to¸n ®iÒu chØnh gi¶m : - §iÒu chØnh gi¶m sè ghi sæ do kÕt chuyÓn trïng CP chung : Nî TK 136 Cã TK 627 - §iÒu chØnh gi¶m sè ghi sæ do KC thõa CP SXKD vµo gi¸ thµnh : Nî TK 627 Cã TK 154 - §iÒu chØnh gi¶m sè ghi sæ do ®éi ®Þnh kho¶n sai , ghi sai sè liÖu : Nî TK 152 Cã TK 621 - §Þnh kho¶n l¹i sè ghi sæ theo sè liÖu ®óng: Nî TK 621 Cã TK 152 - Ghi gi¶m CP sö dông xe , m¸y thi c«ng ( vËt t­ xuÊt dïng kh«ng hÕt , phÕ liÖu thu håi Nî TK 111 , 152 , .... Cã TK 623 KÕt luËn Trªn ®©y lµ nh÷ng nÐt kh¸i qu¸t vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ c«ng t¸c tµi chÝnh t¹i c«ng ty H­¬ng Giang . Trong nh÷ng n¨m ®Çu ®­îc thµnh lËp , tr­íc sù chuyÓn m×nh cña nÒn kinh tÕ , c«ng ty kh«ng tr¸nh khái nh÷ng bì ngì khã kh¨n ban ®Çu . Song víi sù linh ho¹t , s¸ng t¹o , tinh thÇn tù lùc tù c­êng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn , c«ng ty tõng b­íc ®· cã sù t¨ng tr­ëng , thu nhËp cña ng­êi lao ®éng dÇn ®­îc c¶i thiÖn . Tõ ®ã ®¬n vÞ dÇn t¹o ®­îc lßng tin cu¶ c¸c chñ ®Çu t­ , gãp phÇn vµo viÖc n©ng cao uy tÝn vµ kh¼ng ®Þnh chç ®øng cña c«ng ty trong lÜnh vùc ho¹t ®éng x©y dùng c¬ b¶n . Tuy nhiªn bªn c¹nh nh÷ng tiÕn bé mµ c«ng ty ®¹t ®­îc th× c«ng ty cßn cã nh÷ng mÆt h¹n chÕ sau : - C«ng ty cã ®Þa bµn ho¹t ®éng réng , nªn viÖc hoµn chøng tõ cña ®éi lªn c«ng ty bÞ chËm trÔ lµ ®iÒu kh«ng thÓ tr¸nh khái . ViÖc hoµn chøng tõ chËm dÉn ®Õn khèi l­îng c«ng viÖc bÞ dån vµo cuèi kú lµm ¶nh h­ëng ®Õn c«ng viÖc cung cÊp th«ng tin cho l·nh ®¹o vµ ¶nh h­ëng phÇn nµo ®Õn kÕt qu¶ ho¹t ®éng SX kinh doanh . - HiÖn nay , c«ng ty ®ang ¸p dông h×nh thøc nhËt ký – sæ c¸i . Víi h×nh thøc kÕ to¸n nµy , viÖc ¸p dông kÕ to¸n trªn m¸y lµ rÊt thuËn tiÖn . Bªn c¹nh ®ã bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty cßn ®ang thiÕu hôt vÒ nh©n c«ng , v× vËy trong tr­êng hîp cã ®iÒu kiÖn vÒ tµi chÝnh th× viÖc ¸p dông m¸y vi tÝnh cho c«ng t¸c kÕ to¸n sÏ gióp c«ng ty gi¶m nhÑ ®­îc c¸c c«ng viÖc kÕ to¸n , c¸c th«ng tin phôc vô cho qu¶n lý ®­îc xö lý nhanh chãng , kÞp thêi . Lêi nãi ®Çu PhÇn thø nhÊt Giíi thiÖu chung vÒ ®Æc ®iÓm cña c«ng ty H­¬ng Giang – Bé quèc phßng I. §Æc ®iÓm chung cña c«ng ty H­¬ng Giang 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn 2. Mét sè chØ tiªu c¬ b¶n thÓ hiÖn t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ II. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xó©t vµ tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty H­¬ng Giang 1. §Æc ®iÓm s¶n phÈm s¶n xuÊt cu¶ ®¬n vÞ 2. Quy tr×nh x©y dùng 3. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý c«ng ty III. C¸c néi dung qu¶n lý cu¶ c«ng ty H­¬ng Giang 1.Qu¶n lý kÕ ho¹ch thu chi tµi chÝnh 2. Hîp ®ång kinh tÕ 3. Qu¶n lý gi¸ thµnh s¶n phÈm 4. Qu¶n lý TSC§ 5. Qu¶n lý vËt t­ , nhiªn liÖu , TSL§ 6. Qu¶n lý vèn b»ng tiÒn 7. Qu¶n lý sæ s¸ch chøng tõ kÕ to¸n 8. B¸o c¸o ®Þnh kú vµ th­ëng ph¹t IV. Quy ®Þnh h¹ch to¸n c«ng tr×nh A. Nguyªn t¾c chung B. Quy ®Þnh chi tiÕt h¹ch to¸n cô thÓ PhÇn thø hai §Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty H­¬ng Giang I. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty II. ChÝnh s¸ch kÕ to¸n ¸p dông t¹i c«ng ty 1. Niªn ®é kÕ to¸n 2. §¬n vÞ tiÒn tÖ sö dông 3. H×nh thøc ghi sæ kÕ to¸n 4. Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n TSC§ 5. Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n HTK III. HÖ thèng TKKTvµ chøng tõ sö dông t¹i c«ng ty IV. HÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh cña c«ng ty V. C¸c nghiÖp vô kÕ to¸n chñ yÕu 1. KÕ to¸n tiÒn mÆt – TGNH – c«ng nî 2. KÕ to¸n theo dâi TSC§ - vËt t­ 3. KÕ to¸n tiÒn l­¬ng – BHXH – BHYT 4. KÕ to¸n c¸c nghiÖp vô kÕt chuyÓn x¸c ®Þnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p 5. KÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh 6. C¸c nghiÖp vô kÕ to¸n ®iÒu chØnh gi¶m KÕt luËn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập tại công ty Hương Giang - Bộ Quốc Phòng.DOC
Luận văn liên quan