Đề tài Phân tích hoạt động tài chính tại công ty Xây dựng công trình và thương mại giao thông vận tải

Lời nói đầu Hoạt động Xây dựng công trình và thương mại giao thông vận tải là vấn đề quan trọng trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng cho việc phát triển nền kinh tế đất nước tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc xây dựng đất nước tiến lên xã hội chủ nghĩa theo định hướng mà Đảng và Nhà nước đã lựa chọn . Trong quá trình thực tập và tìm hiểu khái quát về tình hình hoạt động tại Công ty xây dựng công trình và thương mại giao thông vận tải em nhận thấy việc phân tích hoạt động tài chính và điều kiện cần thiết đối với không chỉ công ty mà còn với hầu hết các công trong cũng như ngoài nước trong quá trình hoạt động của mình và vì vậy đề tài em lựa chọn để nghiên cứu là: "Phân tích hoạt động tài chính tại công ty Xây dựng công trình và thương mại giao thông vận tải" Do thời gian cũng như trình độ còn hạn chế do vậy đề tài được thực hiện không tránh khỏi thiếu sót rất mong các thầy cô cùng toàn thể bạn đọc góp ý kiến giúp em hoàn thiện để tài tốt hơn . Em xin chân thành cảm ơn .

doc63 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2074 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Phân tích hoạt động tài chính tại công ty Xây dựng công trình và thương mại giao thông vận tải, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ña nã, song viÖc ph©n tÝch tû sè tµi chÝnh chØ cã hiÖu lùc cao nhÊt khi tÊt c¶ c¸c tû sè cïng ®­îc sö dông ®Ó t¹o ra mét bøc tranh râ rµng nhÊt vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. 3. Ph©n tÝch nguån vèn vµ sö dông vèn: Nh÷ng ng­êi liªn quan tíi doanh nghiÖp cã thÓ ch­a hµi lßng v× nh÷ng th«ng tin nªu trªn ch­a chØ râ vèn ®­îc xuÊt ph¸t tõ ®©u vµ ®­îc sö dông vµo viÖc g× theo thø tù thêi gian. V× thÕ, b¶ng ph©n tÝch diÔn biÕn nguån vèn vµ sö dông vèn ®· trë thµnh mét trong nh÷ng c«ng cô h÷u hiÖu cña nhµ qu¶n lý tµi chÝnh trong viÖc x¸c ®Þnh râ c¸c nguån cung øng vèn vµ môc ®Ých sö dông c¸c nguån vèn. Trong ph©n tÝch nguån vèn vµ sö dông vèn, ng­êi ta th­êng xem xÐt sù thay ®æi cña c¸c nguån vèn vµ c¸ch thøc sö dông vèn cña mét doanh nghiÖp trong mét thêi kú theo sè liÖu gi÷a hai thêi ®iÓm lËp b¶ng tæng kÕt tµi s¶n. §Ó lËp ®­îc b¶ng nµy, tr­íc hÕt ph¶i liÖt kª sù thay ®æi c¸c kho¶n môc trªn b¶ng c©n ®èi tµi s¶n tõ ®Çu kú ®Õn cuèi kú. Do vËy, mçi sù thay ®æi cña c¸c tµi kho¶n trªn b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cã thÓ ®­îc xÕp vµo cét nguån vèn hay sö dông vèn theo quy luËt sau: + NÕu t¨ng phÇn tµi s¶n vµ gi¶m phÇn nguån vèn th× ®­îc xÕp vµo cét sö dông vèn. + NÕu gi¶m phÇn tµi s¶n vµ t¨ng phÇn nguån vèn th× ®­îc xÕp vµo cét nguån vèn. ViÖc thiÕt lËp biÓu kª nguån vèn vµ sö dông vèn lµ c¬ së ®Ó tiÕn hµnh ph©n tÝch nguån vèn vµ sö dông vèn nh»m chØ ra nh÷ng träng ®iÓm ®Çu t­ vèn vµ nh÷ng nguån vèn chñ yÕu ®­îc h×nh thµnh ®Ó tµi trî cho nh÷ng ®Çu t­ ®ã. B¶ng kª nguån vèn vµ sö dông vèn §¬n vÞ tÝnh... §Çu kú Cuèi kú Sö dông vèn Nguån vèn Tµi s¶n 1. TiÒn vµ chøng kho¸n 2. C¸c kho¶n ph¶i thu ... Nguån vèn 1. Vay Ng©n hµng 2. C¸c kho¶n ph¶i tr¶ ... Tæng céng Néi dung ph©n tÝch nµy cho ta biÕt trong mét kú kinh doanh nguån vèn t¨ng (gi¶m) bao nhiªu? T×nh h×nh sö dông vèn nh­ thÕ nµo? Nh÷ng chØ tiªu nµo ¶nh h­ëng tíi sù t¨ng (gi¶m) nguån vèn vµ sö dông vèn cña doanh nghiÖp? Tõ ®ã c¸c nhµ qu¶n lý sÏ cã c¸c gi¶i ph¸p khai th¸c c¸c nguån vèn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn. 3. Ph©n tÝch t×nh h×nh ®¶m b¶o nguån vèn cho ho¹t ®éng kinh doanh: §Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh c¸c doanh nghiÖp cÇn cã tµi s¶n bao gåm tµi s¶n l­u ®éng (TSL§) vµ ®Çu t­ ng¾n h¹n, tµi s¶n cè ®Þnh (TSC§) vµ ®Çu t­ dµi h¹n. §Ó h×nh thµnh 2 lo¹i tµi s¶n nµy ph¶i cã c¸c nguån tµi trî t­¬ng øng bao gåm nguån vèn ng¾n h¹n vµ nguån vèn dµi h¹n. Nguån vèn ng¾n h¹n lµ nguån vèn mµ doanh nghiÖp sö dông trong kho¶ng thêi gian d­íi 1 n¨m cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh bao gåm nî ng¾n h¹n, nî qu¸ h¹n, nî nhµ cung cÊp vµ nî ph¶i tr¶ ng¾n h¹n kh¸c. Nguån vèn dµi h¹n lµ nguån vèn doanh nghiÖp sö dông l©u dµi cho ho¹t ®éng kinh doanh gåm nguån vèn chñ së h÷u, nguån vèn vay nî trung, dµi h¹n... Nguån vèn dµi h¹n tr­íc hÕt ®­îc ®Çu t­ ®Ó h×nh thµnh TSC§, phÇn d­ cña nguån vèn dµi h¹n vµ nguån vèn ng¾n h¹n ®­îc ®Çu t­ h×nh thµnh TSL§. Chªnh lÖch gi÷a nguån vèn dµi h¹n víi TSC§ hay gi÷a TSL§ víi nguån vèn ng¾n h¹n ®­îc gäi lµ vèn l­u ®éng th­êng xuyªn. Møc ®é an toµn cña tµi s¶n ng¾n h¹n phô thuéc vµo ®é lín cña vèn l­u ®éng th­êng xuyªn. S¬ ®å x¸c ®Þnh vèn lu©n chuyÓn: Tµi s¶n Nguån vèn A. Tµi s¶n l­u ®éng vµ ®Çu t­ ng¾n h¹n Tµi s¶n ng¾n h¹n Nguån vèn ng¾n h¹n A- Nî ph¶i tr¶ I. Nî ng¾n h¹n III. Nî kh¸c IV. Nî dµi h¹n B- Nguån vèn chñ së h÷u Vèn l­u ®éng th­êng xuyªn Nguån vèn Dµi h¹n B. Tµi s¶n cè ®Þnh vµ ®Çu t­ dµi h¹n Tµi s¶n dµi h¹n VL§ th­êng = Nguån vèn - TSC§ = TSL§ - Nguån vèn xuyªn dµi h¹n ng¾n h¹n KÕt qu¶ tÝnh to¸n x¶y ra mét trong ba tr­êng hîp sau: Tr­êng hîp 1: VL§ th­êng xuyªn > 0, nghÜa lµ nguån vèn dµi h¹n > TSC§. Nguån vèn dµi h¹n d­ thõa sau khi ®Çu t­ vµo TSC§, phÇn d­ thõa ®ã ®Çu t­ vµo TSL§. §ång thêi TSL§ > nguån vèn ng¾n h¹n, do vËy kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp tèt. Tr­êng hîp 2: VL§ th­êng xuyªn = 0, cã nghÜa nguån vèn dµi h¹n ®ñ tµi trî cho TSC§ vµ TSL§ ®ñ ®Ó doanh nghiÖp tr¶ c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n, t×nh h×nh tµi chÝnh nh­ vËy lµ lµnh m¹nh. Tr­êng hîp 3: VL§ th­êng xuyªn < 0, nguån vèn dµi h¹n kh«ng ®ñ ®Ó tµi trî cho TSC§. Doanh nghiÖp ph¶i ®Çu t­ vµo TSC§ mét phÇn nguån vèn ng¾n h¹n, TSL§ kh«ng ®¸p øng ®ñ nhu cÇu thanh to¸n nî ng¾n h¹n, c¸n c©n thanh to¸n cña doanh nghiÖp mÊt th¨ng b»ng, doanh nghiÖp ph¶i dïng mét phÇn TSC§ ®Ó thanh to¸n nî ng¾n h¹n ®Õn h¹n tr¶. Nh­ vËy, VL§ th­êng xuyªn lµ mét chØ tiªu tæng hîp rÊt quan träng ®Ó ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp, chØ tiªu nµy cho biÕt hai ®iÒu cèt yÕu: Mét lµ, doanh nghiÖp cã ®ñ kh¶ n¨ng thanh to¸n c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n kh«ng? Hai lµ, TSC§ cña doanh nghiÖp cã ®­îc tµi trî mét c¸ch v÷ng ch¾c b»ng nguån vèn dµi h¹n kh«ng? Ngoµi kh¸i niÖm VL§ th­êng xuyªn ®­îc ®Ò cËp trªn ®©y, trong ph©n tÝch tµi chÝnh ng­êi ta cßn nghiªn cøu chØ tiªu nhu cÇu VL§ th­êng xuyªn vµ vèn b»ng tiÒn. Nhu cÇu VL§ th­êng xuyªn lµ l­îng vèn ng¾n h¹n doanh nghiÖp cÇn ®Ó tµi trî cho mét phÇn TSL§, ®ã lµ hµng tån kho vµ c¸c kho¶n ph¶i thu (TSL§ kh«ng ph¶i lµ tiÒn). Nhu cÇu VL§ = Tån kho vµ c¸c - Nî ng¾n h¹n th­êng xuyªn kho¶n ph¶i thu Vèn b»ng tiÒn = VL§ th­êng - Nhu cÇu VL§ xuyªn th­êng xuyªn Ch­¬ng2 Ph©n tÝch t×nh h×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh vµ th­¬ng m¹i giao th«ng vËn t¶i Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty X©y Dùng C«ng Tr×nh vµ th­¬ng m¹i giao th«ng VËn T¶i 1 S¬ l­îc qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty C«ng ty XDCTVTMGTVT,tiÒn th©n lµ “c«ng ty kiÕn tróc” ®­îc thµnh l©p theo quyÕt ®Þnh sè929/Q§/TC ngµy 29/4/1978 cña Bé Giao Th«ng VËn T¶i vµ quyÕt ®Þnh ®æi tªn sè 1392/Q§/TCCB_L§ngµy 25/7/1990cña Bé Giao Th«ng VËn T¶i_B­u §iÖn Trô së cña xÝ nghiÖp ®Æt t¹i Km9, ®­êng NguyÔn Tr·i, ph­êng Thanh Xu©n, B¾c_§èng §a_HµNéi. §iÖn tho¹i: 244133, 243051, 244232. “CTXDCT” lµ mmét ®¬n vÞ x©y l¾p bao thÇu,h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, cã t­ c¸ch ph¸p nh©n, cã con dÊu riªng vµ ®­îc më tµi kho¶n riªng t¹i ng©n hµng. Sau 14n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn, ®Õn nay c«ng ty ®¨ cã c¬ së vËt chÊt t­¬ng ®èi ®Çy ®ñ, ®¶m b¶o cho sù ho¹t ®éng cña xÝ nghiÖp,®¸p øng ®­îng yªu cÇu cña thÞ tr­êng trªn c¬ së ®æi míi cña §¶ng vµ Nhµ n­íc. Cïng víi nhÞp ®é ph¸t triÕn cña nÒn kinh tÕ c¶ n­íc, c«ng ty còng tr¶i qua nhiÒu b­¬ th¨ng trÇm. Tr×nh ®é ph¸t triÓnc¶ vÒ mÆt quy m« vµ tèc ®é trªn c¸c mÆt cña c«ng ty phô thuéc vµo c¸c cè g¾ng cua tËp thÓ vµ nh÷ng nhËn th­c quyÕt ®o¸n, vai trß l·nh ®¹o cña c¸ nh©n phô tr¸ch ®iÒu hµnh trong tõng giai ®o¹n. VÒ tµi s¶n: Tõ chç ë nhµ tÇng 2tËp thÓ nhµ m¸y «t« Hoµ b×nh(khu c«ng ty mèi thµnh lËp) c«ng ty ®· dÇn dÇn x©y dùng ®­îc c¬ së vËt chÊt ®Ó æ ®Þnh s¶n xuÊt nh­ v¨n phßng lµm viÖc, nhµ x­ëng s©n b·i, khu tËp thÓ vµ mua x¾m trang thiÕt bÞ m¸y mãc thi c«ng b¶o ®¶m tèi thiÓucho mét ®¬n vÞ x©y dùng ho¹t ®éng b×nh th­êng. + §Êt ®ai: Tæng diÖn tÝch ®Êt ®ai cña c«ng ty ®ùoc thµnh phè cÊp chÝnh thøc lµ:5674m2 Ngoµi v¨n phßng lµm viÖc cña l·nh ®¹o vµ c¸c phßng ban nghiÖp vô cña c«ng ty cßn cã: - X­ëng s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dông diÖn tÝch:352m2 - X­ëng s¶n xuÊt g¹ch l¸t nÒn :128m2 - Xuëng + s©n b·i s¶n xuÊt kÐo thÐp vµ s¶n xuÊt paren, vËt liÖu x©y dùng: 859m2 Nhµ x­ëng vµ s©n b·i ®¨ ®ùoc c¶i t¹o vµ n©ng cÊp cho phï hîp víi kh¶ n¨ng s¶n xuÊt míi. + M¸y mãc thiÕt bÞ: C«ng ty cã mét tr¹m biÕn thÕ ®iÖn 180kva - Cã c¸c lo¹i «t« vËn t¶i ZIL,IFA,kÞp thêi vËn chuyÓn phôc vô s¶n xuÊt. - Xe ca xe con ®ua ®ãn c¸n bé c«ng nh©n viªn ®i lµm ë c«ng tr­êng xa - CÇn cÈu tù hµnh:1 chiÕc - M¸y vËn th¨ng:2 chiÕc - CÇn cÈu thiÕu nhi: 4 chiÕc C«ng ty cã c¸c m¸y chuyªn dông nh­:M¸y trén bª t«ng, dÇm bµn, dÇm dïi m¸y c­a m¸y hµn m¸y bµo... ®¸p øng kÞp thêi cho s¶n xuÊt. Tæng gi¸ trÞ tµi s¶n lµ 730 triªuÞ ®ång * VÒ l­c l­îng lao ®éng: Tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty hiÖn nay lµ 210 ng­êi trong ®ã: + VÒ c¸n bé cã 62 c¸n bé kü thuËt nghiÖp vô gåm:24kü s­ x©y dùng( x©y dùng d©n dông vµ c«ng nghiÖp, kÕt cÊu kiÕn tróc, ccµu ®­êng thuû c«n, 1 kü s­ c¬ khÝ ho¸ x©y dùng, 11kü s­ kinh tÕ,26kü thuËt vien cã tr×nh ®é trung cÊp. + VÒ c«ng nh©n cã ®éi ngò c«ng nh©n kü thuËt víi ®Çy ®ñ c¸c chuyªn ngµnh kü thuËt nh­: - Thî nÒ - Thî méc - Thî s¾t _ hµn - Thî l¾p ®iÖn n­íc - Thî bª t«ng - Thî s¶n xuÊt g¹ch l¸t nÒn - Thî c¬ khÝ - L¸i xe vµ c¸cnghÒ kh¸c phôc vô x©y l¾p §éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªncña c«ng ty cã kh¶ n¨ng thi c«ng hoµn chØnh ®ång bé c«ng tr×nh theo h×nh thøc ch×a kho¸ trao tay, (tõ thiÕt kÕ thi c«ng) * TruyÒn thèng s¶n xuÊt cña xÝ nghiÖp (c«ng ty) Qu¸ tr×nh x©y dùng vµ tr­ëng thµnhcña c«ng ty gawns liÒn víinh÷ng c«ng tr×nh trong vµ ngoµi ngµnh ®­îc nh÷ng ng­ßi thî c«ng ty dùng lªn. Cã thÓ nãi c¸c nhµ m¸, xÝ nghiÖp liªn hiÖp xÝ nghiÖp c¬ khÝ giao th«ng vËn t¶i cã ®­îc c¬ ng¬i nhu ngµy h«m nay,phÇn líi lµ do c«ng sóc cña c¸n bé c«ng nh©n viªn c«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh dùng lªn. Lµ mét ®¬n vÞ chuyªn ngµnh c¬ b¶n, c«ng ty ®· t­ng lµm viÖc kh¸ãat thiªt kÕ, thi c«ng c¸c c«ng tr×nh nhµ c«ng nghiÖp tõ 1-2 tÇngvµ nhµ d©n dông ®Õn 7 tÇng, hÖ thèng cÊp thoat n­íc s©n b·i, ®­êng néi bé ... gåm nhµ ë,nha lµm viÖc,nhµ x­ëng, nhµ ¨n, nhµ lµm viÖc,tr­ßng häc, bÖnh viÖn, nhµ v¨n ho¸,tr¹m khÝ t­îng thuû v¨n,®­êng bª t«ng vµ trang trÝ néi thÊt. Víi ®éi ngò c¸n bé kü thuËt ngµy cµng ®­îc ®µo t¹o rÌn luyÖn, ®· thi c«ng ®¹t tiªu chuÈn ngµnh vµ tiªu chuÈn quèc gia. Bªn c¹nh s¶n xuÊt x©y l¾p, c«ng ty còng ®Çu t­ thÝch ®¸ng cho s¶n xuÊt phô ®ã lµ s¶n xuÊt c¸c cÊu kiÖn gç, thÐp,bª t«ng cèt thÐp . Tõ n¨m 1991 c«ng ty ®· ®ua x­ëng g¹ch n¸t nÒn, g¹ch hoa bª t«ng, s¶n xuÊt g¹ch nung vµ tÊm lîp vµo s¶n xuÊt. C¸c s¶n phÈm cña c«ng ty ®­îc kh¸ch hµng chÊp nhËn vµ mua nhiÒu ®ång thêi c«ng ty s¶n xuÊt ®Ó ®ua vµo c«ng tr×nh. HiÖn nay c«ng ty ®ang ®­a d©y truyÒn kÐo thÐp vµo ho¹t ®éng. ®©y lµ s¶n phÈm míi, c«ng ty ®ang nghiªn cøu ®Ó ®­a vµo s¶n xuÊt. Hµng n¨m c«ng ty lu«n hoµn thµnh vµ hoµn thµnh V­ît kÕ ho¹ch ®Ò ra, ®­îc cÊp trªn khen ngîi vµ tÆng c¬ thi ®ua. 2 §Æc ®iÓm vÒ bé m¸y qu¶n lý: §Ó ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng cña c«ng ty diÔn ra th­êng xuyªn vµ ®i vµo nÒ nÕp, æn ®Þnh vµo sù thèng nhÊt tõ trªn xuèng d­íi, gióp cho c«ng ty kh«ng ngõng t¨ng hiÖu qu¶ khinh doanh vµ ®Ó hoµn thiÖn c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ,c«ng ty ®· tæ ch­c ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh theo m« h×nh ch­c n¨ng... Nguyªn t¾c chung Ban gi¸m ®èc: Gi¸m ®èc c«ng ty lµ ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña c«ng ty,chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc tæng c«ng ty vµ ph¸p luËt trøoc viÖc ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña c«ng ty. Gi¸m ®èc do tæng c«ng tyhay héi ®ång qu¶n trÞ bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña gi¸m ®èc Tæ chøc ®iÒu hµnh toµn bé ho¹t ®éng cña c«ng ty. C«ng t¸c hµnh chÝnh: Ch¨m lo ®Õn c«ng t¸c ®êi sèng cña c«ng tynh­ n¬i lµm viÖc,n¬i ë cñacña c¸n bé c«ng nh©n viªn . C«ng ty cã 3gi¸m ®èc ®¶m nhiÖm c¸c vai trß kh¸c nhau, ®ã lµ :Phã gi¸m ®èc kü thuËt, phã gi¸m ®èc kinh doanh phã gi¸m ®èc néi chÝnh C¸c phã gi¸m ®ãc cã nhiÖm vô gióp gi¸m ®èc ®iÒu hµnh c«ng viÖc ®iÒu hµnh doanh ngiÖp theo nhiÖm vô ®· ph©n c«ng - §èi víi phã gi¸m ®èc kü thuËt ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c«ng t¸c x©y dùng, c«ng t¸t qu¶n lý thi c«ng vµ c¸c c«ng tr×nh. Trùc tiÕp chØ ®¹o c«ng t¸t lËp thiÕt kÕ thi c«ng, tiÕn ®é chÊt l­îng c«ng tr×nh vµ an toµn lao ®éng. Trùc tiÕp chØ huy mét sè c«ng tr×nh lín, c«ng tr×nh quan träng . - §èi víi phã gi¸m ®èc kinh doanh Tham mm­u cho gi¸m ®èc lËp c¸c dù ¸n më réng s¶n suÊt, c¸c luËn chøng kinh tÕ kü thuËt ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n ChØ ®¹o chÆt chÏ, kÞp thêi c«ng t¸c lËp kÐ ho¹ch, tæ chøc thi c«ng, tiÕn ®é chÊt l­îng c«ng tr×nh, an toµn lao ®éng * Phßng kinh tÕ kÕ ho¹ch : Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô : Lµ bé phËn tham m­u gióp c«ng ty vÒ c«ngt¸c kÕ ho¹ch, chØ ®¹o ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh, gióp gi¸m ®èc c«ng ty vÒ c«ng t¸c kinh tÕ kÕ ho¹ch . X©y dùng kÕ ho¹ch dµi h¹n, hµng n¨m, quÝ cña c«ng ty bao gåm :KÕ ho¹ch s¶n xuÊt, x©y l¾p, lao ®éng tiÒn l­ong, kÕ ho¹ch ®Çu t­, kÕ ho¹ch x©y dùng c¬ b¶n, tæng h¬p kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kü thuËt,tµi chÝnh n¨m, quÝ cña c«ng ty. C©n®èi c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt c¸c kü thuËt, tµi chÝnh n¨m, quÝ cña c«ng ty, gióp c«ng ty giao nhiÖm vô cho c¸c xÝ nghiÖp, ®on vÞ . Thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o kÕ ho¹ch ®Þnh k× vµ ®ét xuÊt víi cÊp trªn ®óng qui ®Þnh. Gióp gi¸m ®èc c«ng ty bæ xung hoÆc ®iÒu chØnhkÕ ho¹ch, n¨m quÝ cña c«ng ty. Gióp gi¸m ®èc c«ng ty ®Ò nhgÞ bé c«ng nh©n m­c®é hoµn thµnh kÕ ho¹ch hµng n¨m cña c«ng ty vµ quyÕt ®Þnh kÕ ho¹ch hoµn thµnh n¨m cña c¸c xÝ nghiÖp trùc thuéc . Nghiªn cøu bæ sung hoµn thiÖn ph­¬ng ph¸p kÕ ho¹ch ho¸ cña c«ng tyh­íng dÉn ph­¬ng ph¸p nghiÖp vô x©y dùng b¸o c¸o kÕ ho¹ch cña c¸c ®¬n vÞ trong c«ng ty. X©y dùng ®Ì ¸n ph¸t triÓn cña c«ng ty, nghiªn cøu x©y dùng, ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p kinh tÕ thÝch hîp ®Ó kÝch thÝch s¶n xuÊt vµ gi¶i quyªt viÖc lµm, ph¸p triÓn kinh tÕ chung cña c«ng ty. Tæng hîp hÑ thèng ho¸ c¸c tµi liÖu vÒ gi¸ c¶ vµ lËp dù to¸n, ®¬n gi¸ nh©n c«ng, ca m¸y ...th«ng b¸o cho c¸c xÝ nghiÖp . X©y dùng c¸c ®Þnh møc ®¬n gi¸ d­ to¸n,phô ký, ®¬n gi¸ s¶n phÈm kiÕn nghÞ víi bé vµ c¬ quan qu¶n lý cÊp trÕnöa ®æi, bæ xung sao cho phï hîp víi viÖc s¶n xuÊt cña c«ng ty. KiÓm tra viÖc x¸c ®Þnh gi¸ c¶ c¸c s¶n phÈm, vËt t­, phô tïng...cña xÝ nghiÖp . * Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh: Lµ phßng cã ch­c n¨ng gióp phã gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n,qu¶n lý vµ sö dông c¸c lo¹i vèn, quü, ph©n phèi vµ ph©n phãi l¹i thu nhËp cuÈ c¸c ®¬n vÞ trong c«ng tytheo chÕ ®é phï hîp víi ®iÒu kiÖn cô thÓ. ®ßng thêi gióp gi¸m ®èc th­c hiÖn viÖc kiÓm tra, kiÓm so¸t baÌng tiÒn ®èi víimäi ho¹t ®éng cña c¸c bé phËn cña c¸c bé phËn c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc cña c«ng ty, phèi hîp víi c¸c phßng ban trong c«ng ty ®«n ®èc kiÓm tra viÖc th­c hiÖn c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt B¶ng: KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty §¬n vÞ VN§ N¨m Doanh thu 1992 8965456412354 1993 9512456987855 1994 1025654547554 1995 9875455622481 1996 1048712396545 1997 1125454547821 1998 1245745692234 1999 1454212387623 2000 1717948213537 B¶ng: Doanh thu tõ c¸c ho¹t ®éng x©y dùng c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh VN§ STT Tªn c¸c c«ng tr×nh Chi phÝ thùc tÕ Doanh thu 1 Mü §øc 21.000.123 28.133.584 2 Tuyªn Quang - Th­îng Bé 856.123.541 1.132.993.468 - H¹ Bé 546.814.391 737.417.608 3 Phµ b¶o hµ 423.659.874 688.422.561 4 §­êng 205 995.976.321 1.289.578.485 5 ViÖn Nghiªn Cøu 485.687.981 691.216.157 6 L¹c thuû 120.487.652 259.596.488 7 CK120 548.975.115 645.666.347 8 S¬n La - H¹ Bé 324.789.454 432.626.704 Th­îng Bé 758.956.541 878.853.797 9 L¸ng Hoµ L¹c 169.854.123 239.634.806 10 Méc Ch©u 115.869.745 149.014.188 11 BiÓn Sè nhµ 223.659.871 281.393.052 12 Quèc Lé 18 124.578.965 159.349.931 13 CÇu b×nh thuËn 186.458.478 224.869.600 14 Quèc Lé 1A 301.456.987 329.707.563 15 C¶ng Linh Phóc 895.765.412 1.154.189.104 16 CÇu BÝnh 712.549.874 881.778.045 17 Chi phÝ qu¶n lý Tæng céng 7.812.664.448 10.264.441.378 B¶ng: B¶ng thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m 2000 ChØ tiªu N¨m 1999 N¨m 2000 1. Bè trÝ c¬ cÊu vèn: - Tµi s¶n cè ®Þnh / Tæng sè tµi s¶n (%) 42 29 - Tµi s¶n l­u ®éng / Tæng sè tµi s¶n (%) 58 61 2. Tû suÊt lîi nhuËn: - Tû suÊt lîi nhuËn trªn doanh thu (%) 14 13 - Tû suÊt lîi nhuËn trªn vèn (%) 15 17 3. T×nh h×nh tµi chÝnh: - Tû lÖ nî ph¶i tr¶ so víi toµn bé tµi s¶n (%) 53 55 - Kh¶ n¨ng thanh to¸n (%) + Tæng qu¸t: Tµi s¶n l­u ®éng / Nî ng¾n h¹n 71 76 + Thanh to¸n nhanh: TiÒn hiÖn cã / Nî ng¾n h¹n 40 45 §¸nh gi¸ tæng qu¸t c¸c chØ tiªu: Tµi s¶n l­u ®éng / Tæng sè tµi s¶n t¨ng h¬n so víi n¨m tr­íc thÓ hiÖn c«ng ty sö dông vèn l­u ®éng cã hiÖu qu¶. Tû suÊt lîi nhuËn trªn doanh thu vµ trªn vèn t¨ng h¬n so víi n¨m tr­íc thÓ hiÖn viÖc s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty n¨m sau tèt h¬n n¨m tr­íc, viÖc sö dông vèn cña c«ng ty còng cã hiÖu qu¶ h¬n. Tû lÖ nî ph¶i tr¶ so víi toµn bé tµi s¶n t¨ng thÓ hiÖn C«ng ty sö dông nhiÒu nî h¬n. C¸c tû lÖ Tµi s¶n l­u ®éng trªn nî ng¾n h¹n, tû lÖ tiÒn hiÖn cã trªn nî ng¾n h¹n ®Òu t¨ng chøng tá kh¶ n¨ng thanh to¸n cña C«ng ty lµ b×nh th­êng . §ã lµ nh÷ng ph©n tÝch trong thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh cña c«ng ty. Tuy nhiªn, nh÷ng thuyÕt minh nµy cßn s¬ sµi, kh«ng ®Çy ®ñ vµ kh«ng t¹o c¬ së ®Ó ®¸nh gi¸ toµn diÖn t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty. V× vËy, trong thêi gian tíi ®Ó n©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh, c¸n bé phßng Tµi chÝnh - kÕ to¸n - thèng kª cÇn ®i s©u ph©n tÝch vµ chØ ra ®­îc nh÷ng nguyªn nh©n g©y ra ®­îc nh÷ng hiÖn t­îng bÊt th­êng x¶y ra trong kinh doanh. §ång thêi cÇn ph©n tÝch ®ång bé c¸c chØ tiªu c¬ b¶n ®Ó ho¹t ®éng ph©n tÝch tµi chÝnh cña c«ng ty ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch quy cñ vµ cã hÖ thèng. III. Ph©n tÝch tµi chÝnh t¹i C«ng ty X©y dùng c«ng tr×nh vµ th­¬ng m¹i giao th«ng vËn t¶i 1. Nguån th«ng tin sö dông trong PTTC cña C«ng ty. Nãi ®Õn th«ng tin sö dông trong Ph©n tÝch tµi chÝnh cña mét doanh nghiÖp ph¶i nãi ®Õn c¶ nguån th«ng tin cña néi bé doanh nghiÖp vµ nh÷ng th«ng tin bªn ngoµi doanh nghiÖp. §èi víi C«ng ty X©y Dùng C«ng Tr×nh vµ Th­¬ng M¹i Giao Th«ng VËn T¶i, lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n­íc trùc thuéc Bé Giao Th«ng VËn T¶i nh÷ng th«ng tin bªn ngoµi ®­îc C«ng ty hÕt søc quan t©m nh­ nh÷ng chÝnh s¸ch, ®­êng lèi cña Nhµ n­íc cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty ®­îc thÓ hiÖn d­íi d¹ng c¸c ®iÒu luËt, c¸c v¨n b¶n d­íi luËt do Nhµ n­íc ban hµnh. Ngoµi ra, do C«ng ty cã quan hÖ hîp t¸c víi mét m¹ng l­íi réng kh¾p c¶ trong vµ ngoµi n­íc nªn C«ng ty còng rÊt chó träng ®Õn nh÷ng th«ng tin vÒ c¸c ho¹t ®éng ®Çu t­, c¸c doanh nghiÖp, c¸c ®èi t¸c... §èi víi nh÷ng th«ng tin bªn trong dïng cho viÖc ph©n tÝch tµi chÝnh, C«ng ty chñ yÕu sö dông c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh nh­: B¸o c¸o kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n, B¸o c¸o s¶n l­îng doanh thu. §©y lµ nh÷ng th«ng tin hÕt søc quan träng quyÕt ®Þnh ®Õn tÝnh chÝnh x¸c trong Ph©n tÝch tµi chÝnh t¹i C«ng ty. D­íi ®©y lµ mét sè B¸o c¸o tµi chÝnh chñ yÕu B¶ng: B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n n¨m 1999 Tµi s¶n M· sè Sè ®Çu n¨m Sè cuèi n¨m 1 2 3 4 A.T¸i s¶n l­u ®éng vµ ®Çu t­ ng¾n h¹n 100 790.357.450,5 8.666.646.158 I. TiÒn 110 22.378.194,9 363.731.361 1.TiÒn mÆt t¹i quü gåm c¶ ng©n phiÕu 111 15.415.661,7 13.234.144,8 2.TiÒn göi ng©n phiÕu 112 6.962.533,2 350.497.216,2 II.C¸c kho¶n ph¶i thu 130 680.014.218,6 7.886.268.514 1.Ph¶i thu cña kh¸c hµng 131 601.050.396,6 7.712.306.339 2.Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n 132 9.242.171,88 3.Ph¶i thu néi bé 135 41.151.502,8 104.473.063,8 4. C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c 138 37.812.319,2 60.246.939,68 III.Hµng tån kho 140 22.539.119,4 71.211.897,12 1.Nguyªn liÖu vËt liÖu tån kho 142 8.021.651,4 4.864.238,72 2.C«ng cô dông cô trong kho 143 14.517.468 26.723.258,4 3.Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang 144 39.624.400 IV. Tµi s¶n l­u ®éng 150 65.425.917,6 345.434.385,4 1.Tam øng 151 3.0562.302,6 149.806.992 2.Chi phÝ tr¶ tr­íc 152 15.998.212,8 3.Chi phÝ chë kÕt chuyÓn 153 18.865.402,2 65.249.593,32 4.C¸c kho¶n thuÕ chÊp ký ng¾n h¹n 155 130.377.800 B. Tµi s¶n cè ®Þnh vµ ®Çu t­ dµi h¹n 200 I.Tµi s¶n cè ®Þnh 210 334.607.167,8 1.256.087.016 1.Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh 211 - Nguyªn gi¸ 212 1.066.976.630 1.617.640.374 - Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ 213 (642.369.462,3) (361.553.357,6) Tæng céng tµi s¶n 250 1.124.964.618 9.922.733.174 Nguån vèn A.Nî ph¶i tr¶ 300 1.954.211.276 10.220.981.754 I.Nî ng¾n h¹n 310 1.952.861.276 10.192.669.737 1.Vay ng¾n h¹n 311 381.442.500 4.611.621.742 2.Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n 313 133.560.000 2.068.682.118 3.Ng­êi mua tr¶ tiÒn tr­íc 314 84.659.841,9 291.546.278,7 4.ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ Nhµ n­íc 315 243.428.747 360.339.610,8 5.Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn 316 5.397.086,7 1.300.213 6.Ph¶i tr¶ cho c¸c ®¬n vÞ néi bé 317 473.478.101 2.205.707.477 7.C¸c kho¶n ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c 318 630.445.000 653.472.297,9 II.Nî kh¸c 430 13.500.000 28.312.016,52 1.Chi phÝ ph¶i tr¶ 331 0 28.312.016,52 2.NhËn ký quü ký c­îc dµi h¹n 333 1.350.000 0 B.Nguån vèn chñ së h÷u 400 0 0 I.Nguån vèn - Quü 410 (829.246.658) (298.248.580) 1.Nguån vèn kinh doanh 411 436.196.702 1.222.856.312 2.L·i ch­a ph©n phèi 416 (1.277.848.625) (1.530.416.330) 3.Quü khen th­ëng phóc lîi 417 12.405.266,1 9.311.438,68 Tæng céng nguån vèn 430 1.124.964.618 9.922.733.174 B¶ng 2: B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n n¨m 2000 Tµi s¶n M· sè Sè ®Çu n¨m Sè cuèi n¨m 1 2 3 4 A.T¸i s¶n l­u ®éng vµ ®Çu t­ ng¾n h¹n 100 878.174.945 9.420.267.563 I. TiÒn 110 24.864.661 395.360.175 1.TiÒn mÆt t¹i quü gåm c¶ ng©n phiÕu 111 17.128.513 14.384.940 2.TiÒn göi ng©n phiÕu 112 7.736.148 380.975.235 II.C¸c kho¶n ph¶i thu 130 755.571.354 8.572.030.994 1.Ph¶i thu cña kh¸c hµng 131 667.833.774 8.382.941.673 2.Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n 132 10.045.839 3.Ph¶i thu néi bé 135 45.723.892 113.557.678 4. C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c 138 42.013.688 65.485.804 III.Hµng tån kho 140 25.043.466 77.404.236 1.Nguyªn liÖu vËt liÖu tån kho 142 8.912.946 5.287.216 2.C«ng cô dông cô trong kho 143 16.130.520 29.047.020 3.Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang 144 43.070.000 IV. Tµi s¶n l­u ®éng 150 72.695.464 375.472.158 1.Tam øng 151 33.958.114 162.833.687 2.Chi phÝ tr¶ tr­íc 152 17.775.792 3.Chi phÝ chë kÕt chuyÓn 153 20.961.558 70.923.471 4.C¸c kho¶n thuÕ chÊp ký ng¾n h¹n 155 141.715.000 B. Tµi s¶n cè ®Þnh vµ ®Çu t­ dµi h¹n 200 I.Tµi s¶n cè ®Þnh 210 371.785.742 1.365.311.974 1.Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh 211 - Nguyªn gi¸ 212 1.185.529.589 1.758.304.754 - Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ 213 (713.743.847) (392.992.780) Tæng céng tµi s¶n 250 1.249.960.687 10.785.579.537 Nguån vèn A.Nî ph¶i tr¶ 300 2.171.345.862 11.109.762.776 I.Nî ng¾n h¹n 310 2.169.845.862 11.078.988.845 1.Vay ng¾n h¹n 311 423.825.000 5.012.632.328 2.Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n 313 148.400.000 2.248.567.520 3.Ng­êi mua tr¶ tiÒn tr­íc 314 94.066.491 316.898.129 4.ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ Nhµ n­íc 315 270.476.385 391.673.490 5.Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn 316 5.996.763 1.413.275 6.Ph¶i tr¶ cho c¸c ®¬n vÞ néi bé 317 526.086.779 2.397.508.127 7.C¸c kho¶n ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c 318 700.494.444 710.295.976 II.Nî kh¸c 430 15.000.000 30.773.931 1.Chi phÝ ph¶i tr¶ 331 30.773.931 2.NhËn ký quü ký c­îc dµi h¹n 333 1.500.000 B.Nguån vèn chñ së h÷u 400 I.Nguån vèn - Quü 410 (921.385.175) (324.183.239) 1.Nguån vèn kinh doanh 411 484.663.002 1.329.191.643 2.L·i ch­a ph©n phèi 416 (1.419.831.086) (1.663.496.011) 3.Quü khen th­ëng phóc lîi 417 13.783.629 10.121.129 Tæng céng nguån vèn 430 1.249.960.687 10.785.579.537 B¶ng 3: B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh n¨m 1999, 2000 ChØ tiªu M· sè Luü kÕ ®Çu n¨m 1999 Luü kÕ ®Çu n¨m 2000 1 2 3 4 Tæng doanh thu 01 15.614.945.777 17.948.213.537 ThuÕ 07 263.851.913,9 303.278.062 1.Doanh thu thuÇn 10 15.351.093.863 17.644.935.475 2.Gi¸ vèn hµng b¸n 11 1.299.5862.772 14.937.773.301 3.Lîi tøc gép 20 2.355.231.091 2.707.162.174 4.Chi phÝ b¸n hµng 21 1.171.169.859 1.346.172.252 5.Chi phÝ qu¶n lý Doanh nghiÖp 22 830.238.423,9 954.297.039 6.Lîi tøc thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh 30 353.822.808,2 406.692.883 - Thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh 31 27.209.165,61 31.274.903 - chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh 32 2.229.403,71 2.562.533 - ThuÕ doanh thu thuª x­ëng 33 311.808 358.400 7.lîi tøc ho¹t ®éng tµi chÝnh 40 24.667.953,9 28.353.970 - C¸c kho¶n thu nhËp bÊt th­êng 41 156.330.936 179.690.732 - Chi phÝ bÊt th­êng 42 141.698.758 162.872.136 8.Lîi tøc bÊt th­êng 50 14.632.178 16.818.596 9.Tæng lîi tøc tr­íc thuÕ 60 393.122.940,6 451.865.449 2. Ph©n tÝch kh¸i qu¸t vÓ ho¹t ®éng vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty trong thêi gian qua. 2.1. Doanh thu: Doanh thu tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m võa qua cã møc t¨ng tr­ëng ®¸ng kÓ víi tèc ®é t¨ng n¨m sau lín n¨m tr­íc(n¨m 2000 so víi n¨m 1999 lµ 18,13%). Doanh thu cña C«ng ty ®­îc thùc hiÖn lµ tæng hîp doanh thu cña c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc: XÝ nghiÖp c¬ khÝ vµ an toµn giao th«ng, XÝ nghiÖp x©y dùng cÇu ®­¬ng, XÝ nghiÖp cung øng vËt t­, XÝ nghiÖp x©y dùng d©n dông c«ng nghiÖp, §éi hoµn thiÖn c«ng tr×nh . Trong ®ã phÇn lín doanh thu ®­îc thùc hiÖn ë XÝ nghiÖp x©y dùng cÇu ®­êng . Bªn c¹nh ®ã trong thêi gian qua C«ng ty còng ®· trang bÞ hiÖn ®¹i ho¸ m¸y mãc, thiÕt bÞ, vµ mét ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cã tr×nh ®é nhanh nh¹y trong viÖc thu thËp c¸c th«ng tin, mét ®éi ngò c«ng nh©n lµnh nghÒ ®Ó cã thÓ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh cã chÊt l­îng cao nh»m t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng. Thùc tÕ cho thÊy ®Õn nay C«ng ty X©y dùng c«ng tr×nh vµ th­¬ng m¹i giao th«ng vËn t¶i ®· nhËn ®uîc rÊt nhiÒu c¸c c«ng tr×nh x©y dùng trªn toµn quèc vµ cã ho¹t ®éng hîp t¸c th­êng xuyªn, liªn tôc víi c¸c doanh nghiÖp trong vµ ngoµi ngµnh . 2.2. Chi phÝ: B¶ng: Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh theo yÕu tè YÕu tè chi phÝ Sè tiÒn 1999 Sè tiÒn 2000 - Nguyªn vËt liÖu - Nhiªn liÖu ®éng lùc 10141950143 12368231882 - TiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp 926499076 1129876922 - B¶o hiÓm x· héi, y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn 63493950.54 77431647 - KhÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh 83944757.1 102371655 - Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi 2392959691 2918243536 - L·i tiÒn vay 254899073.8 310852529 - Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c 347898402.1 424266344 Céng 14213285094 17331274505 PhÇn lu©n chuyÓn néi kh«ng tÝnh vµo chi s¶n xuÊt kinh doanh 11123131784 13564794858 Tæng céng 25334776878 30896069363 Qua b¶ng chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh theo yÕu tè cho thÊy so víi n¨m 1999, trong n¨m 2000 hÇu hÕt c¸c yÕu tè vÒ chi phÝ ®Òu t¨ng. §iÒu nµy ®· dÉn tíi tæng chi phÝ n¨m 2000 cao h¬n n¨m 1999 (30.896.069.363VN§ so víi 25334776878VN§(21,951%)). §ång thêi tèc ®é t¨ng vÒ chi phÝ cña n¨m 2000 so víi n¨m 1999 còng lín h¬n tèc ®é t¨ng vÒ doanh thu ( 18,136% ). §iÒu nµy còng gãp phÇn lµm gi¶m lîi nhuËn cña C«ng ty trong n¨m 2000. ChÝnh v× vËy mµ C«ng ty còng cÇn ph¶i cã nh÷ng chiÕn l­îc, kÕ ho¹ch ®Ó lµm gi¶m chi phÝ nh»m n©ng cao lîi nhuËn. §Ó ph©n tÝch râ h¬n, C«ng ty ®· chia chi phÝ theo yÕu tè ra lµm 2 lo¹i lµ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. Trong ®ã chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh chiÕm phÇn lín trong Tæng chi phÝ (96,91%) cßn chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp chØ chiÕm mét phÇn rÊt nhá (3,09%). Tèc ®é t¨ng cña chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh còng lín h¬n tèc ®é t¨ng cña chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp (21,95% so víi 14,94%). §èi víi chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh c¸c chØ tiªu n¨m sau ®Òu t¨ng so víi n¨m tr­íc v×: N¨m 2000 Tæng sè c«ng nh©n viªn cña C«ng ty lµ 139 ng­êi t¨ng so víi n¨m 1999 lµ11 ng­êi nªn chi phÝ vÒ tiÒn l­¬ng, B¶o hiÓm x· héi, B¶o hiÓm y tÕ, Kinh phÝ c«ng ®oµn t¨ng do vËy chi phÝ nh©n c«ng t¨ng. Bªn c¹nh ®ã ®Ó ®¸p øng nhu cÇu x©y dùng c¸c c«ng tr×nh kÐo theo sù gia t¨ng trong chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu, dông cô s¶n xuÊt, khÊu hao, söa ch÷a tµi s¶n... Trong n¨m 2000 C«ng ty còng chó träng ®Õn an toµn lao ®éng, chó träng ®Õn viÖc tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o. §èi víi chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp v× chiÕm mét phÇn rÊt nhá so víi toµn bé chi phÝ cña C«ng ty nªn mÆc dï n¨m 2000 so víi n¨m 1999 cã t¨ng nh­ng kh«ng ®¸ng kÓ. 3. Ph©n tÝch chØ tiªu trong ho¹t ®éng tµi chÝnh . 3.1 Mét sè chØ tiªu vÒ ho¹t ®éng sö dông vèn n¨m 2000 B¶ng t×nh h×nh t¨ng gi¶m nguån vèn chñ së h÷u ChØ tiªu Sè ®Çu kú T¨ng trong kú Gi¶m trong kú Sè cuèi kú I.Nguån vèn kinh doanh 484.663.002 844.528.641 1.329.191.643 1.Ng©n s¸ch nhµ n­íc cÊp 310.977.031 165.880.000 476.857.031 2.Tù bæ sung 173.685.971 678.648.641 852.334.612 II.C¸c quü 1.Quü khen th­ëng 2.Quü phóc lîi 13.783.629 3.662.500 10.121.129 B¶ng c¸c kho¶n ph¶i thu vµ nî ph¶i tr¶ n¨m 2000 ChØ tiªu §Çu kú T¨ng Gi¶m Cuèi kú I.C¸c kho¶n ph¶i thu 789.529.468 23.114.521.911 15.169.186.698 8.734.864.681 Ph¶i thu tõ kh¸ch hµng 667.833.774 17.224.729.095 9.509.621.196 8.382.941.673 Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n 33.958.114 4.107.885.728 4.097.839.889 10.045.839 Ph¶i thu t¹m øng 45.723.892 1.519.542.047 1.390.666.474 162.833.687 Ph¶i thu néi bé 42.013.688 177.202.449 109.368.663 113.557.678 Ph¶i thu kh¸c 2.169.845.86 85.162.592 61.690.476 65.485.804 II.C¸c kho¶n ph¶i tr¶ 22.241.269.317 13.332.126.334 11.078.988.845 1.Nî dµi h¹n 2.Nî ng¾n h¹n Vay ng¾n h¹n 423.825.000 7.405.968.298 2.817.160.970 5.012.632.328 Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n 148.400.000 6.139.917.852 4.039.550.332 2.248.567.520 Ng­êi mua tr¶ tr­íc 94.566.491 1.117.418.000 895.086.362 316.898.129 Ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn 5.996.763 507.058.013 511.641.501 1.413.275 Ph¶i tr¶ thuÕ 270.476.385 379.912.044 258.714.939 391.673.490 Ph¶i tr¶ néi bé 526.086.779 6.090.312.265 4.218.899.917 2.397.508.127 Ph¶i tr¶ kh¸c 700.494.444 600.873.845 591.072.313 710.295.976 *Kh¶ n¨ng thanh to¸n cña c«ng ty n¨m 2000 Kh¶ n¨ng thanh to¸n cña c«ng tylµ kh¶ n¨ng hoµn tr¶ c¸c kho¶n nî khi ®Õn h¹n. Tµi s¶n l­u ®éng 30896069363 ChØ sè l­u ho¹t = ----------------------- = ------------------ = 2,79 Nî ng¾n h¹n 11078991854 Nh­ vËy chØ sè l­u ho¹t cho thÊy kh¶ n¨ng thanh to¸n cña c«ng ty cao h¬n møc trung b×nh toµn ngµnh C«ng ty ®· sö dông tiÒn vèn l­u ®éng lµ 30896069363 VN§ ®Ó ®­a vµo ho¹t ®éng vµ chØ sè l­u ho¹t thÓ hiÖn kh¶ n¨ng thanh to¸n cña c«ng ty ®Æt hiÖu qu¶ cao . Tuy nhiªn, do h×nh thøc ®­a vèn vµo ®Ó ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh cã thÓ kÐo dµi hµng th¸ng, hµng n¨m do vËy viÖc thu håi vèn cña C«ng ty cßn phô thuéc nhiÒu vµo thêi gian thi c«ng c«ng tr×nh . Kh¶ n¨ng thanh to¸n tøc thêi cña C«ng ty cã thÓ nãi hoµn toµn kh«ng thÓ thùc hiÖn ®­îc . * HÖ sè c¬ cÊu tµi s¶n HÖ sè c¬ cÊu tµi s¶n cho ta biÕt mét ®ång vèn mµ C«ng ty ®ang sö dông cã bao nhiªu ®Çu t­ vµo tµi s¶n cè ®Þnh vµ bao nhiªu ®Çu t­ vµo tµi s¶n l­u ®éng. Tuú theo tõng lo¹i h×nh s¶n xuÊt kinh doanh mµ hÖ sè nµy ë møc ®é cao thÊp kh¸c nhau vµ nÕu bè trÝ c¬ cÊu vèn cµng hîp lý bao nhiªu th× hiÖu qu¶ sö dông vèn cµng tèt bÊy nhiªu. Ta thÊy tû träng tµi s¶n cè ®Þnh vµ tµi s¶n l­u ®éng so víi tæng tµi s¶n cña C«ng ty lµ t­¬ng ®èi ®ång ®Òu . Së dÜ tû träng tµi s¶n cè ®Þnh cña C«ng ty lµ t­¬ng ®èi lín lµ v× C«ng ty X©y dùng c«ng tr×nh vµ th­¬ng m¹i giao th«ng vËn t¶i ho¹t ®éng trong lÜnh vùc x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng nªn ®ßi c¸c m¸y mãc, trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, cã gi¸ trÞ lín . * C¬ cÊu nguån vèn. C¬ cÊu nguån vèn cña C«ng ty n¨m 1999 lµ 9.922.733.174 VN§cßn n¨m 2000 lµ10785579537. Nh­ vËy cã thÓ thÊy c¬ cÊu nguån vèn cña C«ng ty trong 2 n¨m 1999, 2000 lµ t­¬ng ®èi thÊp v× c«ng ty x©y d­ng c«ng tr×nh ®­îc thµnh lËp ch­a l©u vèn ®Çu t­ cßn Ýt .tõ n¨m 1999 ®Õn n¨m 20000 vèn ®Çu t­ t¨ng kh«ng ®¸ng kÓ . Tæng vèn chñ së h÷u t¨ng nªn chñ yÕu lµ nhËm ®­îc tõ ®Çu t­ ng©n s¸ch nhµ n­íc cÊp vµ vèn tù bæ xung. T×nh tr¹ng vèn vay lín h¬n vèn tù cã lµ t×nh tr¹ng t­¬ng ®èi phæ biÕn trong c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc hiÖn nay. §Ó ®¶m b¶o ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh b¾t buéc C«ng ty ph¶i t¨ng c¸c kho¶n vay ng©n hµng. §iÒu nµy thÓ hiÖn kh¶ n¨ng tù chñ vÒ mÆt tµi chÝnh cña C«ng ty lµ ch­a ®­îc tèt . Tãm l¹i, kh¶ n¨ng c©n ®èi vèn cña C«ng ty trong 2 n¨m 1999, 2000 lµ ch­a ®­îc kh¶ quan l¾m. 4. Ph©n tÝch t×nh h×nh qu¶n lý vµ sö dông vèn. Qua ph©n tÝch nguån vèn vµ sö dông vèn n¨m 2000 cho thÊy vèn sö dông cña c«ng ty lµ nh÷ng nguån vèn vay ng©n hµng chñ yÕu sö dông trong viÖc ®Çu t­ vµo c¸c c«ng tr×nh. Trong n¨m 2000 nguån vèn vµ sö dông vèn t¨ng gÇn 1 tû ®ång nh­ vËy nÕu xÐt vÒ môc tiªu lîi nhuËn th× kÕt qu¶ nµy rÊt kh¶ quan, ®¸nh dÊu mét sù t¨ng tr­ëng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong thêi gian qua bÊt chÊp nh÷ng biÕn ®æi vÒ tµi chÝnh, kinh tÕ trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi . VÒ nguån vèn, Tæng céng lµ 10.785.579.537 VN§ trong ®ã nguån vèn chñ së h÷u chØ chiÕm (chiÕm 14,27%), tiÕp ®Õn c«ng ty huy ®éng tõ mét sè nguån kh¸c nh­: §­a c«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n hoµn thµnh vµo sö dông (ChiÕm 27,20%), tµi s¶n l­u ®éng kh¸c (chiÕm 0,03%) . Trong qu¸ tr×nh sö dông nguån vèn, vay ng¾n h¹n rÊt lín nh­ vËy viÖc sö dông vèn cña c«ng ty chñ yÕu lµ thanh to¸n nî ng¾n h¹n, ®iÒu nµy ¶nh h­ëng phÇn nµo ®Õn kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. Qua ®ã ta còng thÊy c«ng ty ®· ®Çu t­ vµo tµi s¶n cè ®Þnh t­¬ng ®èi thÊp. §iÒu nµy thÓ hiÖn c«n ty ch­a cã ®­îc chiÕn l­îc phï hîp víi chiÕn l­îc ph¸t triÓn cña m×nh vµ còng ch­a ph¸t huy ®­îc hiÖu qu¶. 5. Ph©n tÝch viÖc ®¸p øng nhu cÇu vèn cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Kh¶ n¨ng ®¸p øng nhu cÇu vèn cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ®­îc thÓ hiÖn qua c¸c chØ tiªu: vèn l­u ®éng th­êng xuyªn, nhu cÇu vèn l­u ®éng th­êng xuyªn vµ vèn b»ng tiÒn. V× c«ng ty kh«ng dïng nguån vèn vay ng¾n h¹n nªn c«ng ty kh«ng cã ®iÒu kiÖn tèt ®Ó ®Çu t­vµo tµi s¶n cè ®Þnh Tãm l¹i, qua c¸c ph©n tÝch trªn cho thÊy ®Õn nay kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña c«ng ty lµ cßn nhiÒu thiÕu sãt cÇnph¶i kh¾c phôc ®Ó t¹o uy tÝn trªn thÞ tr­êng trong c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. B¶ng ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô víi nhµ n­íc ChØ tiªu Sè cßn ph¶i nép kú tr­íc Ph¶i nép kú nµy §· nép trong kú nµy Cßn ph¶i nép ®Õn cuèi kú nµy I.ThuÕ 270.476.385 379.912.044 258.714.939 391.673.490 1.ThuÕ doanh thu (hoÆc VAT) 211.508.574 303.278.062 219.770.425 295.016.211 2.ThuÕ xuÊt khÈu 59.394.569 38.944.514 20.450.055 3.ThuÕ lîi tøc 50.399.599 50.399.599 4.Thu trªn vèn 8.568.212 16.881.013 25.449.225 5.TiÒn thuÕ cho thuª x­ëng 358.400 358.400 II.B¶o hiÓm, Kinh phÝ c«ng ®oµn 1.B¶o hiÓm x· héi 114.710.815 65.957.480 45.598.680 135.096.615 2.B¶o hiÓm y tÕ 6.558.500 10.344.300 10.344.300 6.558.500 6. §¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty. 6.1. Thµnh c«ng. C«ng ty X©y dùng c«ng tr×nh vµ th­¬ng m¹i giao th«ng vËn t¶i thuéc Bé giaoth«ng vËn t¶i .Do vËy ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty chÞu sù t¸c ®éng trùc tiÕp cña c¸c c¬ chÕ qu¶n lý gi¸m s¸t cña Bé giao th«ng, cña c¸c chÝnh s¸ch ®­êng lèi cña §¶ng vµ Nhµ n­íc. Trong thêi gian qua víi sù nç lùc cña b¶n th©n m×nh, c«ng ty ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh c«ng to lín ®­a c«ng ty trë thµnh mét trong nh÷ng ngµnh x©y dùng uy tÝn cã s­c c¹nh tranh cao. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc cña c«ng ty ®· gãp phÇn quan träng vµo sù lín m¹nh cña x©y dùng nãi chung vµ ngµnh x©y dùng giao th«ng noi riªng. Thø nhÊt, doanh thu cña c«ng ty ®¹t ®­îc trong thêi gian qua kh«ng ngõng t¨ng tr­ëng. N¨m 1999 lµ 9.922.733.174VN§, n¨m 2000 lµ 10.785.579.537 VN§ . Së dÜ nh­ vËy lµ v× c«ng ty ®· kh«ng ngõng ®æi míi, hiÖn ®¹i ho¸ trang thiÕt bÞ n©ng cao chÊt l­îng thi c«ng c¸c c«ng tr×nh ®¶m b¶o c¶ vÒ tiÕn ®é thi c«ng vµ chÊt l­îng c«ng tr×nh v× vËy trong n¨m 2000 c«ng ty ®· ®Êu thÇu ®­îc rÊt nhiÒu c¸c dù ¸n x©y dùng. Thø hai c«ng ty ®· cã rÊt nhiÒu biÖn ph¸p, chÝnh s¸ch thÝch hîp vµ kh«ng ngõng ®iÒu chØnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cho phï hîp biÓu hiÖn ë kh¶ n¨ng thanh to¸n cña c«ng ty ®­îc b¶o ®¶m, viÖc ®¸p øng nhu cÇu vèn cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doang ngµy mét t«t h¬n... Thø ba, lµ mÆc dï trong thêi gian qua t×nh h×nh kinh tÕ trong n­íc vµ khu vùc gÆp mét sè khã kh¨n do cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ nh­ng c«ng ty vÉn më réng s¶n xuÊt kinh doanh , t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho nhiÒu ng­êi ( n¨m 2000 sè c«ng nh©n viªn cña c«ng ty t¨ng 139 ng­êi ) hoµn thµnh nhiÖm vô cña Tæng c«ng ty giao, hoµn thµnh nghÜa vô ®èi víi Nhµ n­íc ( N¨m 2000 C«ng ty nép ng©n s¸ch nhµ n­íc 1.5 tû ®ång ). Trªn ®©y lµ mét sè thµnh c«ng ®¸ng kÓ ®¸nh dÊu sù nç lùc cña toµn bé c«ng nh©n viªn còng nh­ ban l·nh ®¹o cña c«ng ty. 6.2. H¹n chÕ Bªn c¹nh nh÷ng thµnh c«ng nªu trªn, t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty còng cßn mét sè mÆt h¹n chÕ nh­: Chi phÝ s¶n xuÊt cña c«ng ty t¨ng nhanh trong khi ®ã doanh thu ch­a t¨ng nhanh mét c¸ch t­¬ng xøng do ®ã ¶nh h­ëng ®Õn lîi nhuËn cña c«ng ty. C¸c kho¶n vay ng¾n h¹n cña c«ng ty t¨ng cao biÓu hiªn ë c¸c kho¶n ph¶i vay ng©n hang ®Ó ®Çu t­ vµo c¸c ho¹t ®éng x©y dùng c«ng tr×nh, nguyªn nh©n lµ do®Æc tÝnh riªng cña ngµnh x©y dùng . Møc doanh lîi vèn chñ së h÷u vµ doanh lîi vèn cña c«ng ty cßn t­¬ng ®èi thÊp vµ trong n¨m 2000 l¹i gi¶m so víi n¨m tr­íc nh­ vËy kh¶ n¨ng sinh lîi cña c«ng ty ch­a cao, ®iÒu nµy kh«ng lµm hµi lßng c¸c Nhµ ®Çu t­ do vËy mµ ch­a thu hót ®­îc c¸c Nhµ ®Çu t­. MÆc dï trong n¨m 2000 C«ng ty ®· t¹o c«ng ¨n viÖc lµm thu hót thªm ®­îc nhiÒu lao ®éng vµ n©ng cao ®iÒu kiÖn lµm viÖc, b¶o hé lao ®éng... Nh­ng do lîi nhuËn sau thuÕ cña c«ng ty gi¶m nªn ®· lµm cho tiÒn l­¬ng trung b×nh cña c«ng nh©n viªn gi¶m. Ch­¬ng III Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn viÖc ph¸t triÓn tµi chÝnh cña c«ng ty I. Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn cña C«ng ty trong thêi gian tíi B­íc vµo thÕ kû 21, nhËn thøc ®­îc nh÷ng th¸ch thøc còng nh­ nh÷ng c¬ héi mµ C«ng ty ph¶i ®èi mÆt, ®ång thêi ®Ó v÷ng b­íc vµo kû nguyªn cña nÒn kinh tÕ trªn toµn quèc C«ng ty ®· ®Æt môc tiªu ph¶i chó träng vµo nh÷ng lÜnh vùc sau: - Trao ®æi kinh nghiÖm víi c¸c doanh nghiÖp b¹n bÌ, cã c¸c doanh nghiÖp ph¸t triÓn vµ thµnh c«ng trong c¶i c¸ch ngµnh x©y dùng. - Th«ng qua c¸c ch­¬ng tr×nh hiÖn ®¹i ho¸, c¶i c¸ch, x©y dùng c¬ së vËt chÊt ®­a c«ng ty trë thµnh mét doanh nghiÖp Nhµ n­íc cã n¨ng lùc, kinh doanh hiÖu qu¶ vµ h¹ch to¸n ®éc lËp. - Nghiªn cøu vµ øng dông c«ng nghÖ míi ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ x©y dùng c«ng tr×nh, cã kh¶ n¨ng tham gia ®Êu thÇu c¸c c«ng tr×nh lín. - Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc trªn c¸c lÜnh vùc: + Kinh doanh + X©y dùng c«ng tr×nh + Marketing §ñ søc®øng v÷ng trªn lÜnh vùc x©y dùng cña m×nh, cã kh¶ n¨ng thi c«ng c¸cc«ng tr×nh cã qui m« lín. II. Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ tµi chÝnht¹i c«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh vµ th­¬ng m¹i giao th«ng vËn t¶i 1 BiÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ tµi chÝnh trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh 1.1 BiÖn ph¸p nh»m n©ng cao doanh thu,lîi nhuËn §Ó t¹o ra ®­îc lîi nhuËn cao nhÊt cho m×nh c«ng ty ®· cã mét sè biÖn ph¸p h÷u hiÖu nh­ viÖc t¨ng uy tÝn trªn thÞ tr­êng b»ng c¸c ho¹t ®éng khiÕch tr­¬ng kh¶ n¨ng cña m×nh nh­ kh¶ n¨ng thi c«ng, kh¶ n¨ng n©ng cao tiÕn ®é c«ng tr×nh khi t¹o ®­îc c¸c hîp ®ång x©y dùng c«ng tr×nh. Gi¶m c¸c kho¶n chi phÝ nh­ nh©n c«ng, tiÒn vay ng¾n h¹n ®©y lµ m«t kho¶n chi phÝ r©t línmµ c«ng ty ph¶i tr¶ khi tham gia c¸c c«ng tr×nh x©y dùng, c¸c c«ng tr×nh l¹i ®­îc thi c«ng ë nh÷ng n¬i xa chi phÝ ®i l¹i lµ rÊt lín, viÖc vËn chuyÓn c¸c trang thiÕt bÞ x©y dùng lµ rÊt khã kh¨n, gÇn nh­ lµ kh«ng cã kh¶ n¨ng vËn chuyÓn, chÝnh v× vËy khi x©y dùng c«ng tr×nh c«ng ty hoµn toµn ph¶i ®i thuª ngoµi. §iÒu ®ã cho thÊy ®Ó t¨ng ®­îc lîi nhuËn c«ng ty chØ cã c¸ch lµ n¨ng ®éng trong c¸c ho¹t ®éng tham gia ®Êu thÇu. Ngßai ra c«ng ty cßn cã mét ho¹t ®éng còng thu ®­îc nguån lîi nhuËn ®¸ng kÓ ®ã lµ ho¹t ®éng kinh doanh b¸n s¶n phÈm nhùa ®­êng tõ ho¹t ®éng nµy c«ng tycÇn ph¶i cã mét ®éi ngò maketinh nhËy c¶m víi thÞ tr­êng . 1.2 BiÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ nguån vèn Theo c¸c thèng kª ph©n tÝch tµi chÝnh ®· ®­îc thùc hiÖn ë ch­¬ng II chóng ta thÊy nguån vèn ho¹t ®«ng khinh doanh cã møc ®é chu chuyÓn t­¬ng ®èi chËm do c¸c ho¹t ®éng khã thu håi vèn chÝnh v× vËy viªc n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông nguån vèn lµ rÊt cÇn thiÕt ®Ó lµm ®­îc ®iÒu nµy nhÊt thiÕt c«ng ty ph¶i thôc hiÖn c¸c biÖn ph¸p sau ®©y: +Sö dông tèi ®a c¸c nguån vèn tù cã cña m×nh, h¹n chÕ c¸c kho¶n vay ng¾n h¹n ng©n hµng. +H¹n chÕ tèi ®a c¸c chi phÝ bªn ngoµi c¸c ho¹t ®éng x©y dùng kinh doanh. +Sö dông nguån lao ®éng tr¸nh g©y thÊt tho¸t c¸c nguån lùc c«ng ty cã thÎ huy ®éng 1.3 §µo t¹o n©ng cao tay nghÒ cho c«ng nh©n Theo ®¸nh gi¸ ë phÇn thùc tr¹ng th× tr×nh ®é tay nghÒ cña c«ng nh©n ë c«ng ty ch­a cao, trung b×nh chñ yÕu lµ c«ng nh©n bËc 3 vµ bËc 4. Sè c«ng nh©n bËc 6 trë nªn chiÐm tû träng kh«ng ®¸ng kÓ. Bëi vËy viÖc n©ng cao tay nghÒ cho c«ng nh©n lµ mét yÕu tè quan träng trong viÖc ®µo t¹o tay nghÒ ,vµ mét viÖc quan träng lµ ph¶i ®µo t¹o ®­îc mét ®éi ngò c«ng nh©n, c¸n bé kü s­ ®Ó ®¸p øng ®­îc víi viÖc chuyÓn ®æi c«ng nghÖ vµ ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau: +T¨ng tû träng c«ng nh©n bËc 6,7 gi¶m c«ng nh©n bËc 3,4. +®a d¹ng ho¸ nghµnh nghÌ cho c«ng nh©n. §¶m b¶o cho c«ng nh©n cã thÓ t¹o ®­îc nhiÒu c«ng viÖc kh¸c nhau th× ph¶i ®a d¹ng ho¸ ngµnh nghÒ cho hä.Bëi v× trong x©y dùng,®èi víi mét sè ngµnh nghÒ ®ßi hái nguêi lao ®éng ph¶i cã mét søc khoÎ tèt mµ ng­êi c«ng nh©n ë ®é tuæi cao kh«ng thÓ ®¸p øng ®­îc. ChÝnh v× vËy mµ ®ßi hái c«ng ty ph¶i thu xÕp bè trÝ cho hä nh÷ng ngµnh nghÒ nhÑ nhµng h¬n nh­ l¨ps ®Æt ®iÖn Nhµ n­íc, trang trÝ ... §Ó n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ cho ng­êi c«ng nh©n c«ng ty sÏ ph¶i ¸p dông ph­¬ng ph¸p kÌm cÆp trong s¶n xuÊt lµ phï hîp. ®èi víi nh÷ng ng­êi cã tr×nh ®é tay nghÒ thÊp hoÆc míi ®­îc tuyÓn dông c«ng ty sÏ bè trÝ mét sè c«ng nh©n giái h­íng cô thÓ 2. C¸c gi¶i ph¸p hoµn thiÖn ph©n tÝch tµi chÝnh t¹i C«ng ty X©y dùng c«ng tr×nh vµ th­¬ng m¹i giao th«ng vËn t¶i 2.1. Nguån th«ng tin sö dung trong ph©n tÝch: Nh­ ta ®· biÕt th«ng tin cã vai trß v« cïng quan träng, nã quyÕt ®inh ®Õn sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña qu¸ tr×nh ph©n tÝch tµi chÝnh t¹i mét doanh nghiÖp. ChÝnh v× vËy, muèn ®¸nh gi¸ ®óng t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp vµ ®­a ra c¸c chiÕn l­îc s¶n xuÊt kinh doanh phï hîp cho t­¬ng lai ®ßi hái c¸c th«ng tin sö dông trong ph©n tÝch tµi chÝnh ph¶i ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c, phï hîp ®¶m b¶o tÝnh kh¸ch quan, trung thùc cña qu¸ tr×nh ph©n tÝch. §èi víi C«ng ty X©y d­ng c«ng tr×nh th­¬ng m¹ivµ giao th«ng vËn t¶i c¸c th«ng tin ®­îc ph¶n ¸nh mét c¸ch kh¸ ®Çy ®ñ trong c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh. C¸c th«ng tin nµy l¹i ®­îc tËp hîp tõ c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh cña c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc. Do vËy ®Ò b¶o ®¶m tÝnh chÝnh x¸c kÞp thêi ®Çy ®ñ cña c¸c th«ng tin C«ng ty cÇn x©y dùng mét quy tr×nh thu thËp vµ xö lý th«ng tin ®ång bé cã hÖ thèng. C«ng ty nªn øng dông m¸y vi tÝnh nèi m¹ng víi c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc ®Ó thu thËp th«ng tin mét c¸ch chÝnh x¸c kÞp thêi ®Ó ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh ph©n tÝch. §ång thêi C«ng ty ph¶i thùc hiÖn viÖc kiÓm tra vµ kiÓm to¸n néi bé th­êng xuyªn vµ nghiªm tóc c«ng t¸c nµy sÏ gióp C«ng ty ph¸t hiÖn ®­îc nh÷ng sai ph¹m hoÆc nhÇm lÉn trong c«ng t¸c kÕ to¸n ngay tõ kh©u ®Çu, nhê ®ã sÏ h¹n chÕ ë møc cao nhÊt nh÷ng sai lÖch sè liÖu trong c¸c kh©u tiÕp theo vµ ®Æc biÖt lµ kh©u lËp b¸o c¸o kÕ to¸n. Nh­ vËy, kiÓm tra kiÓm to¸n néi bé cµng chÆt chÏ th× c«ng t¸c kinh doanh nãi chung còng nh­ c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh cña C«ng ty cµng chÝnh x¸c. §Ó hç trî cho c«ng t¸c nµyCång ty cÇn tæ chøc tèt céng t¸c kÕ to¸n, øng dông c¸c phÇn mÒm kÕ to¸n míi nh»m t»ng c­êng qu¶n lý kiÓm tra, kiÓm so¸t qu¸ tr×nh kinh doanh. 2.2. Nh©n sù cho qu¸ tr×nh ph©n tÝch: §Ó ®¶m b¶o qu¸ tr×nh thùc hiÖn ph©n tÝch tµi chÝnh ®­îc diÔn ra th«ng suèt vµ cã hiÖu qu¶ th× bªn c¹nh nguån th«ng tin sö dông, ng­êi tiÕn hµnh ph©n tÝch tµi chÝnh còng ®ãng vai trß hÕt søc quan träng. HiÖn nay, viÖc ph©n tÝch tµi chÝnh cña c«ng ty tÕ do c¸c c¸n bé, nh©n viªn kÕ to¸n cña phßng Tµi chÝnh - kÕ to¸n - thèng kª ®¶m nhiÖm. C«ng ty ch­a cã mét ®é ngò c¸n bé chuyªn vÒ lÜnh vùc tµi chÝnh ®¶m nhËn viÖc nµy. §©y còng lµ mét h¹n chÕ v× kÕ to¸n vµ tµi chÝnh cã nhiÒu ®iÓm kh¸c biÖt : KÕ to¸n vÒ b¶n chÊt chÝnh lµ viÖc ®o l­êng, xö lý vµ truyÒn ®¹t c¸c sè liÖu tµi chÝnh, gióp c¸c nhµ qu¶n lý tµi chÝnh cã thÓ xem xÐt mét c¸ch toµn diÖn ho¹t ®éng tµi chÝnh cña ®¬n vÞ. ChÝnh v× vËy, c«ng ty nªn thµnh lËp mét bé phËn chuyªn tr¸ch vÒ ph©n tÝch vµ kiÓm tra tµi chÝnh. Bé phËn nµy ®uîc l·nh ®¹o bëi gi¸m ®èc phô tr¸ch tµi chÝnh vµ bao gåm c¸c nh©n viªn cã chuyªn m«n tèt vÒ tµi chÝnh vµ ph©n tÝch tµi chÝnh. Bªn c¹nh ®ã C«ng ty còng cÇn cã nh÷ng chÝnh s¸ch ®µo t¹o båi d­ìng chuyªn m«n cho c¸n bé ph©n tÝch tµi chÝnh. 2.3. Hoµn thiÖn qui tr×nh ph©n tÝch tµi chÝnh: Còng nh­ hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp ë n­íc ta hiÖn nay, c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh t¹i C«ng ty ®· ®­îc triÓn khai nh­ng ch­a ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch th­êng xuyªn, liªn tôc vµ ch­a cã mét hÖ thèng c¬ së lý luËn, ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch hoµn chØnh. §iÒu nµy g©y h¹n chÕ cho cÊp l·nh ®¹o trong viÖc ®­a ra c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lý phï hîp. V× vËy, ®Ó kh¾c phôc h¹n chÕ nµy C«ng ty nªn thùc hiÖn ph©n tÝch theo mét quy tr×nh hoµn chØnh, víi ®Çy ®ñ néi dung ph©n tÝch, ph­¬ng ph¸p vµ th«ng tin sö dông vµ ®¶m b¶o tèt chÊt l­îng nh©n sù cho c«ng t¸c ph©n tÝch. Cô thÓ, C«ng ty nªn tiÕn hµnh ph©n tÝch theo c¸c b­íc sau: B­íc 1: ChuÈn bÞ cho c«ng t¸c ph©n tÝch: - X¸c ®Þnh môc tiªu chung vµ môc tiªu träng t©m (nÕu cã) - LËp kÕ ho¹ch ph©n tÝch: + Thêi gian tiÕn hµnh + Sè l­îng nh©n sù vµ ph©n c«ng chi tiÕt - Th«ng b¸o ®Õn tõng bé phËn, c¸ nh©n theo kÕ ho¹ch - Thu thËp vµ chuÈn bÞ th«ng tin: + C¸c th«ng tin, tµi liÖu néi bé doanh nghiÖp + C¸c th«ng tin bªn ngoµi cÇn thiÕt - KiÓm tra l¹i tÝnh chÝnh x¸c cña c¸c th«ng tin B­íc 2: TiÕn hµnh ph©n tÝch: TiÕn hµnh ph©n tÝch ®Çy ®ñ c¸c néi dung ph©n tÝch theo môc tiªu chung. NÕu cã vÊn ®Ò nµo cÇn chó ý th× ph©n tÝch ®i s©u vµo c¸c néi dung cã liªn quan. Néi dung ph©n tÝch lµ: - Ph©n tÝch kh¸i qu¸t vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty - Ph©n tÝch c¸c chØ tiªu, tû lÖ tµi chÝnh. C¸c chØ tiªu, tû lÖ tµi chÝnh ®­îc tËp hîp qua b¶ng sau: B¶ng: C¸c chØ tiªu, tû lÖ tµi chÝnh STT ChØ tiªu N¨m X-1 N¨m X N¨m X+1 X/X-1 X+1/X 1. Nhãm chØ tiªu vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n - HÖ sè thanh to¸n hiÖn hµnh - HÖ sè thanh to¸n nhanh -HÖ sè thanh to¸n tøc thêi 2. Nhãm chØ tiªu vÒ c¬ cÊu tµi chÝnh - HÖ sè nî tæng tµi s¶n - HÖ sè c¬ cÊu TSC§ - HÖ sè c¬ cÊu TSL§ - HÖ sè c¬ cÊu nguån vèn 3. Nhãm chØ tiªu vÒ n¨ng lùc ho¹t ®éng - Vßng quay hµng tån kho ( vßng) - Kú thu tiÒn b×nh qu©n (ngµy) - HiÖu suÊt sö dông TSC§ - HiÖu suÊt sö dông tæng tµi s¶n 4. Nhãm chØ tiªu vÒ kh¶ n¨ng sinh lêi - HÖ sè sinh lêi doanh thu - HÖ sè sinh lêi vèn chñ së h÷u - HÖ sè doanh lîi vèn - Ph©n tÝch diÔn biÕn nguån vèn vµ sö dông vèn - Ph©n tÝch viÖc ®¸p øng nhu cÇu vèn cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh B­íc 3: §¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty: - Thµnh c«ng - H¹n chÕ vµ nguyªn nh©n 2.4. LËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh: Th«ng qua kÕt qu¶ cña ph©n tÝch tµi chÝnh, c«ng ty tiÕn hµnh kÕ ho¹ch ho¸ tµi chÝnh. §©y chÝnh lµ viÖc sö dông ph©n tÝch tµi chÝnh vµo trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty th«ng qua kÕ ho¹ch ho¸ tµi chÝnh. C«ng ty cÇn ph¸t triÓn c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ tµi chÝnh. C¸c nhµ lËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh cÇn xem xÐt tËp trung tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp chø kh«ng ®i s©u vµo chi tiÕt. Mét kÕ ho¹ch tµi chÝnh lµ mét b¸o c¸o vÒ nh÷ng viÖc sÏ ®­îc hoµn thµnh trong t­¬ng lai nªn nã ph¶i ph¶n ¸nh ®­îc c¸c yÕu tè cã tÝnh t­¬ng lai. KÕ ho¹ch tµi chÝnh n¨m míi chØ cung cÊp nh÷ng dù tÝnh cña viÖc huy ®éng, khai th¸c, ph©n phèi vµ sö dông nguån tµi chÝnh cho c¶ mét thêi kú mét n¨m, bæ sung cho kÕ ho¹ch tµi chÝnh dµi h¹n. C«ng ty cÇn tiÕn hµnh c¸c c«ng viÖc kÕ ho¹ch ng¾n h¹n mét c¸ch tin cËy, chi tiÕt. KÕt luËn ViÖc b¶o hé Së h÷u c«ng nghiÖp vµ t­ vÊn chuyÓn giao c«ng nghÖ cã vai trß quan träng ®èi víi nÒn kinh tÕ n­íc ta. §Æc biÖt trong giai ®o¹n hiÖn nay, n­íc ta ®ang trong thêi kú C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸, chuyÓn giao c«ng nghÖ ®­îc tiÕn hµnh d­íi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau n©ng cao hiÓu biÕt vÒ chuyÓn giao c«ng nghÖ gióp chóng ta cã thÓ rót ng¾n thêi gian tiÕn hµnh C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸, n¾m b¾t thµnh tùu khoa häc kü thuËt, tr¸nh l·ng phÝ, thua thiÖt cho ®Êt n­íc, rñi ro cho phÝa ViÖt nam . Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, mÆt tr¸i cña c¬ chÕ thÞ tr­êng, ®· b¾t ®Çu xuÊt hiÖn b¶o hé së h÷u c«ng nghiÖp lµ viÖc lµm cÇn thiÕt nh»m b¶o vÖ quyÒn lîi hîp ph¸p cho nhµ s¶n xuÊt, quyÒn lîi chÝnh ®¸ng cho ng­êi tiªu dïng, b¶o ®¶m ®óng ®Þnh h­íng tiÕn lªn x· héi chñ nghÜa cña §¶ng vµ Nhµ n­íc . Trong t×nh h×nh hiÖn nay, C«ng ty X©y Dùng C«ng Tr×nh vµ Th­¬ng M¹i Giao Th«ng VËn T¶i ®· gãp phÇn kh«ng nhá trong viÖc lµnh m¹nh ho¸ thÞ tr­êng vµ ho¹t ®éng chuyÓn giao c«ng nghÖ . Cuèi cïng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ThÇy Mü vµ cïng toµn thÓ c¸c thÇy trong khoa, c¸c c« chó trong C«ng ty X©y Dùng C«ng Tr×nh VËn T¶i vµ M«i Giíi VËn T¶i vµ c¸c b¹n ®· gióp em hoµn thµnh ®Ò tµi nµy. KiÕn nghÞ. §Ó c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh cña C«ng ty ngµy mét mang l¹i hiÖu qu¶ thiÕt thùc th× Ban gi¸m ®èc C«ng ty vµ Tr­ëng phßng tµi chÝnh kÕ to¸n ph¶i thùc sù nhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c ph©n tÝch ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Sù quan t©m thÓ hiÖn ë quyÕt t©m vµ nh÷ng viÖc lµm thiÕt thùc cña cÊp l·nh ®¹o cña C«ng ty lµ ®iÒu kiÖn tiÒn ®Ò cho sù thµnh c«ng c¸c ho¹t ®éng cña c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh. C¸c quy ®Þnh vÒ c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh cÇn ph¶i ®­îc x©y dùng mét c¸ch hîp lý, ®¶m b¶o lµ mét néi dung c¬ b¶n cña quy ®Þnh vÒ qu¶n lý tµi chÝnh cña C«ng ty. B¸o c¸o vÒ c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh ph¶i lµ mét trong nh÷ng néi dung chÝnh ®­îc ®­a ra khi tr×nh bÇy vÒ c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh cña C«ng ty trong héi nghÞ tæng kÕt ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh hµng n¨m cña C«ng ty. Thêi gian tiÕn hµnh ph©n tÝch nªn quy ®Þnh lµ ngay sau khi c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh cña C«ng ty ®­îc lËp xong, ®é dµi thêi gian tiÕn hµnh cÇn ®­îc x¸c ®Þnh râ (Tr­ëng phßng tµi chÝnh kÕ to¸n vµ c¸c c¸n bé ph©n tÝch thèng nhÊt víi nhau, sau ®ã ®­îc ban Gi¸m ®èc C«ng ty th«ng qua). Víi quy ®Þnh vÒ khen th­ëng, C«ng ty nªn quy ®Þnh râ vÒ c¸c h×nh thøc khen th­ëng cô thÓ: - Khen th­¬ng chung cho tËp thÓ ®èi víi viÖc hoµn thµnh tèt c«ng t¸c ph©n tÝch. - Khen th­ëng cho c¸c c¸n bé ph©n tich cã nh÷ng kiÕn nghÞ , gi¶i ph¸p s¸ng t¹o mang l¹i nhiÒu lîi Ých cho c«ng ty. Víi c¸c quy ®Þnh vÒ h×nh thøc kû luËt còng t­¬ng tù nh­ vËy, tuy nhiªn khi x©y dùng ph¶i chó ý ®Õn c¸c lý do chñ quan (ý thøc, tinh thÇn tr¸ch nhiÖm ®èi víi c«ng viÖc cña c¸n bé ph©n tÝch) vµ c¸c nguyªn nh©n kh¸ch quan. Tµi liÖu tham kh¶o * S¸ch: Gi¸o tr×nh Qu¶n trÞ Tµi chÝnh doanh nghiÖp - NXB Thèng kª - 2000.TS Vò Duy Hµo - Ph¹m V¨n HuÖ - Ph¹m Long. Qu¶n trÞ Tµi chÝnh doanh nghiÖp. NguyÔn H¶i S¶n - NXB Thèng kª - 1997 Ph©n tÝch b¸o c¸o tµi chÝnh. PTS NguyÔn V¨n C«ng - NXB Gi¸o dôc - 1996. Tµi chÝnh doanh nghiÖp. PTS L­u Linh H­¬ng - NXB Thèng kª - 1996. Quy chÕ míi vÒ qu¶n lý tµi chÝnh doanh nghiÖp Nhµ n­íc. TCQLV vµ TSNN t¹i DN - NXB Tµi chÝnh - 1998. Ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh. PTS NguyÔn ThÞ G¸i - NXB Gi¸o dôc - 1996. KÕ to¸n - KiÓm to¸n - Ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp. PTS V­¬ng §×nh HuÖ - PTS §µm Xu©n Tiªn - NXB Tµi chÝnh - 1996. Ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp. JOSETTE PEYRARD - NXB Thèng kª - 1998. * T¹p chÝ: T¹p chÝ tµi chÝnh T¹p chÝ kÕ to¸n T¹p chÝ kiÓm to¸n T¹p chÝ nghiªn cøu kinh tÕ T¹p chÝ Ng©n hµng * Tµi liÖu thùc tiÔn t¹i c«ng ty B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n n¨m, 1999 vµ 2000. B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh n¨m, 1999, 2000. Môc lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docPhân tích hoạt động tài chính tại công ty Xây dựng công trình và thương mại giao thông vận tải.doc
Luận văn liên quan