Báo cáo Thực tập tại công ty thương mại Bắc Ninh

Lời nói đầu Câu nói "Học đi đôi với hành" có thể khẳng định rằng, bất cứ lý thuyết nào trên sách vở hay trên trường lớp cũng đều hướng tới đích chung đó là để áp dụng vào thực tiễn, cụ thể là công cụ phục vụ cuộc sống , là sự tồn tại phát triển của xã hội, mà một trong những việc đó là công tác kế toán trong quản lý kinh tế, nhất là trong nền kinh tế hiện nay, làm thế nào để phát triển và tồn tại đang và vẫn là một vấn đề thời sự nóng bỏng của tất cả các doanh nghiệp. Chính vì vậy, sau quá trình học tập về chuyên ngành kế toán của Trường Cao Đẳng KT-KT CN I HN, tôi đã về thực tập tại Công ty Thương mại Bắc Ninh. Một Công ty kinh doanh thương mại trực thuộc Bộ Thương mại có trụ sở tại thị xã Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Qua đợt thực tập này, tôi đã kết hợp giũa lý luận với thực tiễn, giữa lý thuyết đã được học ở trường với thực tế công tác kế toán ở Công ty thương mại Bắc Ninh. Trong quá trình thực tập này, được sự quan tâm giúp đỡ tận tâm, nhiệt tình của các thầy giáo, cô giáo và Ban Giám đốc công ty cùng các cô, các chú trong Phòng kế toán cũng như các Phòng ban chức năng khác của Công ty, tôi đã thực hiện khảo sát thực tế công tác kế toán của Công ty một cách tổng hợp từ khâu mua hàng đến khau kết thúc một chu kỳ kinh doanh của Công ty. Điều này đã giúp cho kiến thức về công tác kế toán của tôi được củng cố, nâng cao một cách có hệ thống và toàn diện để hoàn thành bản "Báo cáo thực tập tốt nghiệp". Nội dung báo cáo thực tập của tôi gồm: Phần I: Giới thiệu chung về Công ty Thương Mại Bắc Ninh. Phần II: Tình hình tổ chức công tác tài chính của C.Ty Thương mại Bắc Ninh. Phần III: Tình hình hạch toán của một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong Công ty. Phần IV: Phân tích hoạt động kinh tế của Công ty Thương Mại Bắc Ninh. Phần V: Kết luận.

doc39 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2213 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Thực tập tại công ty thương mại Bắc Ninh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
, mua b¸n theo gi¸ tho¶ thuËn, tr¸nh mäi sù thÊt tho¸t tµi s¶n tiÒn vèn nh»m ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao. §Ó ®¹t ®­îc môc ®Ých trªn th× C«ng ty ph¶i tiÕn hµnh tæ chøc m¹ng l­íi kinh doanh, bè trÝ s¾p xÕp lao ®éng hîp lý, t¨ng c­êng lùc l­îng c¸n bé nh»m ®Èy m¹nh b¸n ra, n©ng cao ý thøc phôc vô tiÕt kiÖm chi phÝ, sö dông ®ång vèn cã hiÖu qu¶. MÆt kh¸c, C«ng ty më réng m¹ng l­íi kinh doanh trùc tiÕp trong khu vùc tØnh B¾c Ninh, ngoµi ra C«ng ty cßn më 2 V¨n phßng ®¹i diÖn t¹i Hµ Néi vµ TP Hå ChÝ Minh, thùc hiÖn chøc n¨ng XMC trùc tiÕp còng nh­ uû th¸c nh»m t¨ng thªm lîi nhuËn cho C«ng ty vµ t¹o viÖc lµm n©ng cao ®êi sèng cña c«ng nh©n viªn chøc. II. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý kinh doanh cña C«ng ty Th­¬ng M¹i B¾c Ninh: - §Ó thùc hiÖn ®­îc chøc n¨ng nhiÖm vô trªn, C«ng ty ®· tæ chøc bé m¸y qu¶n kinh doanh nh­ sau: * Ban Gi¸m ®èc gåm: 1 Gi¸m ®èc vµ 1 Phã Gi¸m ®èc. + Gi¸m ®èc: Cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý c«ng t¸c tæ chøc tµi chÝnh, ho¹t ®éng vµ kÕt qu¶ kinh doanh cña toµn C«ng ty. Bªn c¹nh ®ã Gi¸m ®èc ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm n¾m b¾t c¸c chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc, Bé Th­¬ng m¹i, Bé Tµi chÝnh, Tæng côc ThuÕ vµ c¸c c¬ quan chøc n¨ng kh¸c nh­ mèi quan hÖ víi ChÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng….®Ó ra QuyÕt ®Þnh quy ®Þnh cho toµn C«ng ty. + Phã Gi¸m ®èc: Th¨m n¾m thÞ tr­êng, nh÷ng biÕn ®éng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ phô tr¸ch chØ ®¹o kinh doanh. * C¸c Phßng ban: 1- Phßng Tæ chøc hµnh chÝnh: Qu¶n lý vµ ®iÒu chØnh nh©n sù, ®¸p øng nhu cÇu cña C«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc. Thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc qu¶n lý Hå s¬, C«ng v¨n ®èi néi víi C«ng ty vµ ®èi ngo¹i víi c¸c c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn víi c¸c cÊp ChÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng còng nh­ so¹n th¶o c«ng v¨n, giÊy tê, gióp cho c«ng t¸c qu¶n lý hµnh chÝnh tá chøc cña C«ng ty. 2- Phßng KÕ to¸n - tµi chÝnh: Gåm 7 ng­êi cã chøc n¨ng qu¶n lý tµi s¶n vèn, hµng ho¸, vËt t­…cña C«ng ty th«ng qua viÖc thu thËp sö lý chøng tõ cã gi¸ trÞ b»ng tiÒn ë c«ng t¸c kÕ to¸n, trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty, theo dâi vµ ph¶n ¸nh viÖc sö dông tiÒn vèn tµi s¶n cña C«ng ty. Cuèi niªn ®é kÕ to¸n, Phßng Tµi chÝnh - KÕ ho¹ch thùc hiÖn c«ng t¸c b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng mét c¸ch chÝnh x¸c, kÞp thêi, ®ång thêi tÝnh to¸n víi c¸c kho¶n thuÕ ph¶i nép vµ thùc hiÖn ®Çy ®ñ nhiÖm vô víi ng©n s¸ch Nhµ n­íc. Thùc hiÖn viÖc kiÓm tra tµi chÝnh néi bé, lËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh cho kú sau. 3- Phßng ph¸p chÕ kÕ ho¹ch nghiÖp vô: Cã nhiÖm vô tham m­u gióp ban Gi¸m ®èc c«ng ty kinh doanh ®óng Ph¸p luËt Nhµ n­íc, sö lý, gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò liªn quan trong viÖc tranh chÊp hîp ®ång kinh tÕ, lËp kÕ ho¹ch, giao chØ tiªu cho tõng ®¬n vÞ, b¸o c¸o tiÕn ®é s¶n xuÊt kinh doanh, kiÓm tra ®¬n vÞ, ký kinh doanh. Gi¸m s¸t vµ ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn c¸c v¨n b¶n Ph¸p quy, c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch, c¸c quy ®Þnh cña cÊp trªn. 4- Phßng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu: ChÞu tr¸ch nhiÖm n¾m b¾t nh÷ng chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc, Bé Th­¬ng m¹i, cña c¸c ngµnh chøc n¨ng ®Ó thùc hiÖn ®óng nh÷ng yªu cÇu ®ã, th¨m dß thÞ tr­êng, më réng mèi quan hÖ víi kh¸ch hµng. - Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô xuÊt nhËp khÈu cña C«ng ty, h¹ch to¸n kÕt qu¶ kinh doanh khi kÕt thóc mét l« hµng xuÊt hoÆc nhËp khÈu. 5- HÖ thèng c¸c Cöa hµng: C¸c tr¹m kinh doanh vµ chi nh¸nh v¨n phßng ®¹i diÖn ®­îc lËp ra; §Ó më réng m¹ng l­íi, quy m« kinh doanh nh»m phôc vô nh©n d©n vµ thu hót kh¸ch hµng t¨ng doanh thu b¸n hµng, t¨ng nhanh vßng quay cña vèn thu thªm lîi nhuËn cho C«ng ty, phôc vô nh©n d©n trong tØnh vµ ngoµi tØnh ®Ó t¹o c«ng ¨n viÖc lµm, t¨ng thu nhËp cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. VÒ m¨t tæ chøc qu¶n lý kinh doanh: C¸c Cöa hµng ®Òu chÞu sù chØ ®¹o cña Ban Gi¸m ®èc, c¸c Phßng ban cña C«ng ty. Ban Gi¸m ®èc C«ng ty hoÆc l·nh ®¹o Phßng kinh doanh cã quyÒn ®iÒu ®éng c¸n bé C«ng ty tõ Cöa hµng nµy sang Cöa hµng kh¸c. - Phßng Tæ chøc hµnh chÝnh cã thÓ ®iÒu chØnh c¸n bé ë c¸c Cöa hµng. C«ng ty Th­¬ng m¹i B¾c Ninh gåmg cã 15 ®¬n vÞ trùc thuéc. 1- Cöa hµng Th­¬ng nghiÖp tæng hîp Gia B×nh. 2- Cöa hµng Th­¬ng nghiÖp tæng hîp L­¬ng Tµi. 3- Cöa hµng Th­¬ng nghiÖp tæng hîp ThuËn Thµnh. 4- Cöa hµng Th­¬ng nghiÖp tæng hîp QuÕ Vâ. 5- Cöa hµng Th­¬ng nghiÖp tæng hîp Yªn Phong. 6- Trung t©m Th­¬ng m¹i Tiªn S¬n. 7- B¸ch ho¸ Tæng hîp B¾c Ninh. 8- Cöa hµng may ®o. 9- Cöa hµng §¸p CÇu. 10- Cöa hµng ThÞ CÇu. 11- Cöa hµng n«ng s¶n thùc phÈm. 12- Tr¹m kinh doanh tæng hîp. 13- Cöa hµng vËt liÖu x©y dùng. 14- Chi nh¸nh t¹i Hµ Néi. 15- Chi nh¸nh t¹i TP Hå ChÝ Minh. Ban gi¸m ®èc Phßng KD XNK Phßng Ph¸p chÕ KH Phßng KT - TC Phßng TC - KH 1 2 3 4 5 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 III. C«ng t¸c kÕ to¸n ë C«ng ty Th­¬ng m¹i B¾c Ninh. C«ng ty Th­¬ng m¹i B¾c Ninh cã m¹ng l­íi kinh doanh th­¬ng m¹i t­¬ng ®èi réng lín, sè l­îng nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh nhiÒu, ®iÒu kiÖn kÕ to¸n thñ c«ng. Do ®ã Phßng kÕ to¸n C«ng ty ¸p dông theo h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chøng tõ: Chøng tõ gèc NhËt ký chøng tõ ThÎ vµ sæ kÕ to¸n chi tiÕt b¶ng kª Sæ c¸i B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¸o c¸o tµi chÝnh M« h×nh kÕ to¸n cña C«ng ty ®­îc tæ chøc theo h×nh thøc tËp trung mçi ®éi trùc thuéc C«ng ty ®Òu cã 1 kÕ to¸n theo dâi t×nh h×nh xuÊt nhËp dù tr÷ hµng ho¸, tån kho hµng ho¸ vµ c¸c chi phÝ liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ ®ã. ë c¸c ®¬n vÞ nµy thùc hiÖn kÕ ho¹ch kÕ to¸n theo h×nh thøc h¹ch to¸n phô thuéc cuèi th¸ng. Cuèi kú, kÕ to¸n b¸o c¸o t×nh h×nh tån kho chi phÝ vµ tÝnh kÕt qu¶ kinh doanh nép b¸o c¸o vÒ Phßng kÕ to¸n C«ng ty , Phßng kÕ to¸n C«ng ty c¨n cø vµo c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n cña c¸c ®¬n vÞ ®Ó tæng hîp viÖc h¹ch to¸n vµ quyÕt to¸n hµng th¸ng, hµng quý. Hµng tån kho cña C«ng ty ®­îc ¸p dông theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn, hµng ho¸ xuÊt kho, nhËp kho theo gi¸ thùc tÕ, t×nh h×nh nhËp xuÊt hµng ho¸ ®­îc kÕ to¸n theo dâi tõng lÇn ph¸t sinh kÓ c¶ vÒ sè l­îng vµ ®¬n gi¸. C«ng ty nép thuÕ VAT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ khi mua hµng ho¸ vµ thuÕ VAT ®Çu vµo ®­îc khÊu trõ, khi b¸n hµng ho¸ cã thuÕ VAT ®Çu ra ph¶i nép. §Õn cuèi th¸ng khÊu trõ thuÕ VAT ®Çu vµo, ®Çu ra ®Ó x¸c ®Þnh thuÕ VAT ®Çu ra ph¶i nép hoÆc thuÕ VAT ®Çu vµo cßn ®­îc tiÕp tôc khÊu trõ. Còng nh­ vÒ mÆt tæ chøc cña c¸c Cöa hµng thuéc sù chØ ®¹o cña Ban Gi¸m ®èc C«ng ty vµ c¸c Phßng th× vÒ mÆt c«ng t¸c kÕ to¸n c¸c Cöa hµng chÞu sù qu¶n lý cña C«ng ty. V× vËy, cã thÓ kh¸i qu¸t bé m¸y tæ chøc cña Phßng kÕ to¸n c«ng ty Th­¬ng m¹i B¾c Ninh theo s¬ ®å sau: Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh Cöa hµng vµ c¸c chi nh¸nh Phßng Tæ chøc Hµnh chÝnh Phßng ph¸p chÕ KÕ ho¹ch Phßng kinh doanh XNK PhÇn II: C«ng t¸c tµi chÝnh I. C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn c«ng t¸c tµi chÝnh cña C«ng ty Th­¬ng m¹i B¾c Ninh: C«ng ty Th­¬ng m¹i B¾c Ninh ®­îc thµnh lËp vµo th¸ng 3 n¨m 1997, trong t×nh h×nh chia t¸ch tØnh Hµ B¾c ®Ó t¸i lËp 2 tØnh B¾c Ninh vµ B¾c Giang. Tr­íc t×nh h×nh ®ã, C«ng ty Th­¬ng m¹i B¾c Ninh gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n vµ ph¶i æn ®Þnh toµn bé bé m¸y qu¶n lý, c¬ së vËt chÊt cña C«ng ty Th­¬ng m¹i Hµ B¾c bµn giao lµm 2 C«ng ty Th­¬ng m¹i B¾c Ninh vµ C«ng ty Th­¬ng m¹i B¾c Giang. Trong thêi kú nµy, Nhµ n­íc thùc hiÖn chÝnh s¸ch míi, thêi kú míi theo h×nh thøc kinh tÕ thÞ tr­êng cho phï hîp víi nÒn kinh tÕ hiÖn nay. C«ng ty Thwong m¹i B¾c Ninh ph¶i t×m hiÓu vµ nghiªn cøu thÞ tr­êng v× sù thay ®æi nµy nã cã t¸c ®éng ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh vµ cã vai trß quyÕt ®Þnh ®èi víi ho¹t ®«ng jtµi chÝnh cña c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ C«ng ty Th­¬ng m¹i B¾c Ninh nãi riªng. §Þa bµn C«ng ty Th­¬ng m¹i B¾c Ninh c¸ch kh«ng xa thñ ®« Hµ Néi, nªn ho¹t ®éng kinh doanh Th­¬ng m¹i cña C«ng ty bÞ chÌn Ðp rÊt nhiÒu, nguån vèn kinh doanh cßn thiÕu, C«ng ty ph¶i huy ®éng vèn vµ th­êng xuyªn vay thªm Ng©n hµng ®Ó phôc vô cho viÖc s¶n xuÊt kinh doanh cña toµn C«ng ty. ChÝnh v× thÕ C«ng ty cßn cã rÊt nhiÒu khã kh¨n ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh th­¬ng m¹i, ¶nh h­ëng xÊu cña cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ Ch©u ¸ vµ c¸c n­íc trong khu vùc, cã nhiÒu chiÒu h­íng gi¶m xong ch­a trë l¹i møc b×nh th­êng nh­ ®Çu n¨m 1997, dÉn ®Õn søc mua gi¶m, thÞ tr­êng XNK bÞ thu hÑp ®óng gi¸ vÉn ë møc cao, do ®ã viÖc tiªu thô hµng ho¸ nhËp khÈu gÆp nhiÒu khã kh¨n. h¬n n÷a, tõ 01 th¸ng 1 n¨m 1999 Nhµ n­íc b¾t ®Çu thi hµnh LuËt thuÕ VAT vµ thuÕ thu nhËp Doanh nghiÖp. §©y lµ lu©t thuÕ míi lÇn ®Çu tiªn ®­îc ¸p dông ë n­íc ta. Do vËy, còng cßn cã nhiÒu bÊt cËp mµ võa lµm Nhµ n­íc võa ph¶i nghiªn cøu ®iÒu chØnh cho phï hîp c¸c doanh nghiÖp nãi chung. Khi ¸p dông LuËt thuÕ míi còng cßn cã nhiÒu bì ngì, lóng tóng trong khi ghi chÐp vµ h¹ch to¸n, do vËy còng lµm cho thÞ tr­êng nh÷ng th¸ng ®Çu n¨m cã phÇn nµo mÊt æn ®Þnh theo xu thÕ chËm l¹i, søc mua gi¶m, ng­êi b¸n, ng­êi mua cã t­ t­ëng ch«ng chê, nghe ngãng. D­íi sù l·nh ®¹o cña TØnh uû, H§ND, UBND tØnh, Së Th­¬ng m¹i - Du lÞch nh÷ng th¸ng ®Çu n¨m qua, C«ng ty Th­¬ng m¹i B¾c Ninh ®· l·nh chØ ®¹o c¸c Phßng ban chøc n¨ng, c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc ®· cã nhiÒu cè g¾ng, kh¾c phôc khã kh¨n hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®­îc giao. B»ng sù l·nh ®¹o nhiÖt t×nh, n¨ng ®éng s©u s¸t víi thùc tÕ tõ C«ng ty xuèng c¸c ®¬n vÞ céng víi sù quyÕt t©m cao cña tËp thÓ CNV lao ®éng trong toµn C«ng ty. Nh÷ng th¸ng qua, ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh C«ng ty vÉn duy tr× tõ møc t¨ng tr­ëng kh¸ vµ ®¹t ®­îc nh÷ng kÕ qu¶ sau ®©y: Tæng doanh thu: 75.850 triÖu ®ång ®¹t 75% kÕ ho¹ch so víi cïng kú n¨m 2001 ®¹t 165% Trong ®ã: + Kinh doanh hµng néi ®Þa: 35.850 triÖu ®ång ®¹t 71% kÕ ho¹ch. + Kim ng¹ch XNK lµ: 2.209.000 USD ®¹t 70% kÕ ho¹ch. Trong ®ã: - XuÊt khÈu: 609.000 USD. - NhËp khÈu: 1.600.000 USD. Tæng nép ng©n s¸ch: 16.608 triÖu ®ång. Trong ®ã: - ThuÕ VAT lµ: 4.353 triÖu ®ång. - Nép t¹i ®Þa ph­¬ng: 696 triÖu ®ång. §¹t 137 % kÕ ho¹ch so víi cïng kú n¨m 2001 ®¹t 166%. - Lîi nhuËn thùc hiÖn: 60 triÖu ®ång ®¹t 66 % kÕ ho¹ch so víi cïng kú n¨m 2001 ®¹t 157%. - Thu nhËp b×nh qu©n lµ: 400.000®/ng­êi/th¸ng ®¹t 100% kÕ ho¹ch, so víi cïng kú n¨m 2001 ®¹t 115%. II. T×nh h×nh tæ chøc c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh C«ng ty: 1- Sù ph©n cÊp qu¶n lý tµi chÝnh cña C«ng ty: Vèn cña C«ng ty ®­a vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh theo h×nh thøc tËp trung: Vèn c«ng ty C¸c cöa hµng Phßng kinh doanh vµ c¸c chi nh¸nh - C¸c lo¹i tµi s¶n, vËt t­, hµng ho¸, c«ng cô, dông cô cña C«ng ty ®­îc Phßng kÕ to¸n C«ng ty qu¶n lý tËp trung, C«ng ty ®­a vèn xuèng c¸c Phßng Kinh doanh, c¸c chi nh¸nh vµ Cöa hµng d­íi d¹ng tiÒn mÆt hoÆc hµng ho¸ cvËt t­ ®· ®­îc C«ng ty mua vÒ. §Ó qu¶n lý chÆt chÏ sè tiÒn vçn cña C«ng ty trong qu¸ tr×nh mua, b¸n hµng ho¸ vµ c¸c chi phÝ liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh. C«ng ty ®· bè trÝ mçi ®¬n vÞ trùc thuéc cã 1 Tæ tr­ëng kÕ to¸n theo dâi chung. KÕ to¸n theo h×nh thøc h¹ch to¸n ®éc lËp víi Phßng kÕ to¸n C«ng ty, t×nh h×nh XNK, tån kho hµng ho¸, c«ng nî vµ nép tiÒn b¸n hµng vÒ Cöa hµng, sau ®ã cuèi th¸ng Cöa hµng quyÕt to¸n víi Phßng kÕ to¸n C«ng ty. 2- C«ng t¸c kÕ ho¹ch tµi chÝnh cña C«ng ty: - XuÊt ph¸t tõ tÝnh tù chñ vÒ tµi chÝnh cña doanh nghiÖp, C«ng ty cã quyÒn chñ ®éng quyÕt ®Þnh hoÆc s¸ng t¹o trong qóa tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, tù ®iÒu hµnh vèn, thùc hiÖn nguyªn t¾c kinh doanh ph¶i cã l·i vµ cã lîi nhuËn ngµy cµng cao. KÕt hîp víi viÖc tiÕt kiÖm chi phÝ, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. Muèn ®¹t ®­îc nh÷ng môc tiªu ®ã, ®ßi hái C«ng ty ph¶i lËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh hµng n¨m vµo cuèi quý III, ®Çu quý IV, Phßng kÕ to¸n C«ng ty ®· x©y dùng kÕ ho¹ch tµi chÝnh tr×nh cÊp trªn vµ ®­îc phª duyÖt kÕ ho¹ch n¨m nh­ sau: a/ Tæng doanh thu: 101.000 triÖu ®ång. Trong ®ã kinh doanh hµng néi: 50.000 triÖu ®ång. b/ Kim ng¹ch XNK: 3.000.000 USD. Trong ®ã xuÊt khÈu: 1.000.000 USD. c/ Tæng nép ng©n s¸ch Nhµ n­íc: 800 triÖu ®ång. d/ Lîi nhuËn thùc hiÖn: 100 triÖu ®ång. e/ Thu nhËp b×nh qu©n: 400.000®/ng­êi/th¸ng. C¨n cø vµo kÕ ho¹ch cÊp trªn duyÖt giao C«ng ty triÓn khai nhiÖm vô cho tõng ®¬n vÞ c¬ së. §èi víi nh÷ng l« hµng mua vµo víi gi¸ trÞ cao vµ víi hµng XNK, c¸c ®¬n vÞ ph¶i lËp ph­¬ng ¸n kinh doanh vµ quyÕt to¸n tõng l« hµng. Cuèi th¸ng, cuèi quý, cuèi n¨m C«ng ty b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh víi c¬ quan chøc n¨ng. Nãi tãm l¹i, c«ng t¸c x©y dùng kÕ hoach tµi chÝnh ë C«ng ty Th­¬ng m¹i B¾c Ninh míi chØ lµ kÕ ho¹ch tµi chÝnh ng¾n h¹n ch­a cã tÇm ph¸t triÓn chiÕn l­îc trong ho¹t ®éng kÕt qu¶ kinh doanh l©u dµi trong nh÷ng n¨m tãi cña C«ng ty. 3- T×nh h×nh tµi s¶n vµ nguån vèn cña C«ng ty: Theo sè liÖu trÝch tõ B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ë thêi ®iÓm 30/6/2001, sè liÖu ®Çu n¨m 2002 vµ sè liÖu 30/6/2002 (lµ sè cuèi kú) c¬ cÊu tµi s¶n vµ nguån vèn cña C«ng ty nh­ sau: B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n B¶ng 1: C¬ cÊu tµi s¶n. §¬n vÞ tÝnh: ®ång Sè TT Tµi s¶n Quý II/2001 Quý II/2002 Quý II/2002/Quý II/2001 Sè tiÒn Tû lÖ % A TSL§ vµ ®Çu t­ ng¾n h¹n 14.403.782.096 23.231.173.377 8.827.391.281 61,28 1. TiÒn 1.034.406.398 965.827.377 - 768.579.021 - 74,30 2. C¸c kho¶n ph¶i thu 1.960.222.797 16.556.657.645 15.162.718.490 1.131,59 3. Hµng tån kho 10.416.768.567 5.712.605.043 - 4.704.163.524 - 45,15 4. TSC§ 992.384.334 686.382.777 - 306.601.557 - 30,83 B TSC§ vµ ®Çu t­ dµi h¹n 3.198.070.413 37.383.220.777 540.149.764 16,88 1. TSC§ 3.196.170.813 3.701.144.925 504.974.912 15,79 2. Chi phÝ XDCB dë dang 1.899.600 37.075.252 35.175.652 1.851,73 Céng 17.601.852.509 26.969.394.889 9.362.541.780 53,19 B¶ng 2: C¬ cÊu nguån vèn. §¬n vÞ tÝnh: ®ång Sè TT Nguån vèn Quý II/2001 Quý II/2002 Quý II/2002/Quý II/2001 Sè tiÒn Tû lÖ % A Nî ph¶i tr¶ 14.434.178.971 23.332.611.876 8.898.432.905 61,64 1. Nî ng¾n h¹n 12.754.252.771 21.271.312.344 8.517.059.573 66,77 2. Nî dµi h¹n 1.673.321.200 1.667.862.908 - 5.458.292 - 0,32 3. Nî kh¸c 6.605.000 393.436.624 386.831.624 5.856,64 B Nguån vèn chñ së h÷u 3.167.673.538 3.636.782.431 469.108.875 14,80 1. Nguån vèn quü 3.167.673.538 3.636.782.431 469.108.875 14,80 Céng 17.601.852.509 26.969.394.289 9.362.541.780 53,19 NhËn xÐt: - Tû träng tµi s¶n cña C«ng ty: Tæng TSC§ vµ ®Çu t­ dµi h¹n Tû träng TSC§ = x 100 Tæng tµi s¶n Quý II/2001 = x 100% = 18,16%. Quý II/2002 = x 100% = 13,86%. - Tû träng TSC§ vµ ®Çu t­ ng¾n h¹n: Quý II/2001 = 100% - 18,16% = 81,84% Quý II/2002 = 100% - 13,86% = 86,14% Qua b¶ng c¬ cÊu tµi s¶n cña C«ng ty trªn, quýII/2002 so víi quý II/2001 ®i lªn lµ: 9.362.541.780®, víi tû lÖ t¨ng 53,19%. ViÖc t¨ng lªn cña C«ng ty lµ do: Tµi s¶n l­u ®éng vµ ®Çu t­ ng¾n h¹n t¨ng 8.827.391.281®, víi tû lÖ t­ên øng lµ 61,28%. TSC§ vµ ®Çu t­ dµi h¹n quýII/2002 so víi quý II/2001 t¨ng 540.149.764® víi tû lÖ t¨ng t­¬ng øng lµ 16,88%. MÆt kh¸c trong tæng gi¸ trÞ tæng sè th× TSC§ vµ ®Çu t­ dµi h¹n chiÕm tû träng Ýt, cßn chñ yÕu lµ TSL§ vµ ®Çu t­ ng¾n h¹n. §iÒu ®ã lµ phï hîp víi C«ng ty kinh doanh Th­¬ng m¹i. T×nh h×nh chiÕm dông vèn vµ bÞ chiÕm dông vèn cña C«ng ty: Tæng nî ph¶i tr¶ lªn nguån vèn Møc ®é chiÕm dông = x 100 Tæng tµi s¶n Quý II/2001 = x 100% = 82%. Quý II/2002 = x 100% = 13,86%. Tæng c¸c kho¶n ph¶i thu lªn tµi s¶n Møc ®é chiÕm dông vèn = x 100 Tæng tµi s¶n Quý II/2001 = x 100% = 1,61%. Quý II/2002 = x 100% = 61,40%. Qua b¶ng c¬ cÊu nguån vèn ta thÊy nguån vèn cña c«ng ty quý II/2002 so víi quý II/2001 t¨ng 9.367.541.780® víi tû lÖ t¨ng t­¬ng øng lµ 53,19% viÖc t¨ng lªn cña nguån vèn lµ do: Nî ph¶i tr¶ quý II/2002 so víi quý II/2001 t¨ng 8.898.432.950® tû lÖ t¨ng t­¬ng øng lµ 61,64%. Do ®ã, ®· lµm cho nguån vèn t¨ng lªn nh­ng sù t¨ng nµy lµ kh«ng tèt do ®ã C«ng ty ph¶i xem xÐt. Nguån vèn chñ së h÷u quý II/2002 so víi quý II/2001 t¨ng 469.168.875® víi tû lÖ t¨ng t­¬ng øng lµ 14,8% do ®ã ®· lµm cho nguån vèn t¨ng. ®iÒu nµy lµ tèt cho C«ng ty. B¶ng 3: b¶ng ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông. §¬n vÞ tÝnh: ®ång Sè TT C¸c chØ tiªu Quý II/2001 Quý II/2002 Quý II/2002/Quý II/2001 Sè tiÒn Tû lÖ % 1. Tæng doanh thu 32.838.425.479 51.485.344.417 18.646.918.938 56,78 2. Tæng l·i gép 1.344.378.808 2.386.303.661 1.041.924.853 77,50 3. Tæng gi¸ trÞ tµi s¶n sö dông b×nh qu©n 3.676.170.813 2.601.145.725 1.075.025.088 29,24 4. HÖ sè phô viÖc (d1/d3) 8,93 19,79 10,86 5. HÖ sè sinh lîi (d2/d3) 0,36 0,91 0,55 NhËn xÐt: Qua b¶ng trªn ta thÊy Tæng gi¸ trÞ TSL§ sö dông b×nh qu©n trßn quý II/2002 gi¶m - 1.075.025.088® tû lÖ gi¶m - 29,24%. Trong khi ®ã doanh thu quý II/2002 so víi quý II/2001 t¨ng 18.646.918.938®, tû lÖ t¨ng 56,78% lµm cho l·i gép t¨ng 1.041.924.853® tû lÖ t¨ng 77,5%. Tæng gi¸ trÞ TSC§ sö dông b×nh qu©n gi¶m, tæng doanh thu t¨ng, tæng sè l·i gép t¨ng lµm cho hÖ sã phôc vô t¨ng 10,86® vµ hÖ sè sinh lîi t¨ng 0,55®. HÖ sè phôc vô quý II/2002 so víi quý II/2001 cho biÕt cø 1 ®ång TSC§ cña C«ng ty ®­a vµo kinh doanh sÏ t¹o thªm ®­îc 0,55® l·i gép so víi quý II/2001 B¶ng 4: b¶ng ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông tsl®. §¬n vÞ tÝnh: ®ång Sè TT C¸c chØ tiªu Quý II/2001 Quý II/2002 Quý II/2002/Quý II/2001 Sè tiÒn Tû lÖ % 1. Tæng doanh thu 32.838.425.479 51.485.344.417 18.646.918.938 56,70 2. Tæng doanh thu thuÇn 32.544.040.214 51.417.283.367 18.873.243.153 58,00 3. Tæng l·i gép 1.344.378.808 2.386.303.661 1.041.924.853 77,50 4. Tæng nî ng¾n h¹n b×nh qu©n 2.125.708.713 3.888.768.646 1.763.059.933 82,93 5. Tæng gi¸ trÞ TSL§ sö dông b×nh qu©n 5.473.070.913 8.580.890.736 3.107.819.823 56,78 6. HÖ sè phôc vô (d1/d5) 6,0 6,02 7. HÖ sè ®¶m nhiÖm (d5/d2) 0,17 0,17 8. HÖ sè sinh lîi (d3/d5) 0,245 0,278 9. HÖ sè thanh to¸n (d5/d4) 0,57 2,20 NhËn xÐt: Do tæng gi¸ trÞ s¶n l­îng TSL§ sö dông b×nh qu©n quý II/2002 so víi quý II/2001 t¨ng 8.107.819.823® víi tû lÖ t¨ng 56,78%. Tæng doanh thu t¨ng 18.646.918.938® so víi quý II/2001 ®èi víi tû lÖ t­¬ng øng lµ 56,78% vµ doanh thu thªm còng t¨ng 58%. Nî ng¾n h¹n b×nh qu©n quý II/2002 so víi quý II/2001 t¨ng 1.763.059.933® tû lÖ t¨ng 82,93% lµ b×nh th­êng lµm cho hÖ sè thanh to¸n TSL§ gi¶m ®i kh«ng ®¸ng kÓ. HÖ sè ®¶m nhiÖm vµ hÖ sè sinh lîi ®Òu thÊp cho ta thÊy viÖc sö dông TSL§ cña C«ng ty ch­a t¹o ra nhiÒu kÕt qu¶ kinh doanh cho c«ng ty vµ chøng tá c¸c kho¶n cho chi phÝ cña C«ng ty vÉn cßn cao, C«ng ty cÇn cã biÖn ph¸p kh¾c phôc. B¶ng 5: mét sè chØ tiªu ph¶n ¸nh kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty quý ii/2001 vµ quý ii/2002. §¬n vÞ tÝnh: ®ång Sè TT C¸c chØ tiªu Quý II/2001 Quý II/2002 Quý II/2002/Quý II/2001 Sè tiÒn Tû lÖ % 1. Tæng doanh thu 32.838.425.479 51.485.344.417 18.646.918.938 56,78 2. Chi phÝ 1.339.174.624 2.278.146.546 938.971.928 78,53 3. Tæng lîi nhuËn 25.295.372 137.560.258 112.264.886 443,81 4. Tû suÊt lîi nhuËn doanh thu 0,077 0,26 0,18 5. Tû suÊt chi phÝ doanh thu 4,07 4,42 0,35 6. Thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi 295.000 400.000 105.000 35,59 NhËn xÐt: So víi quý II/2001, quý II/2002 doanh thu t¨ng 18.646.918.938® víi tû lÖ t¨ng lµ 56,7% lµm cho tæng lîi nhuËn t¨ng 112.264.886® ®¹t tû lÖ 443,81%. MÆc dï sè tiÒn lîi nhuËn ®¹t ®­îc so víi doanh thu chiÕm tû suÊt nhá, quý II/2002 so víi quý II/2001 t¨ng 0,18%. tæng doanh thu t¨ng nh­ng tæng chi phÝ quý II/2002 so víi quý II/2001 t¨ng 938.917.928® víi tû lÖ t¨ng 78,0. V× tû lÖ t¨ng ña doanh thu nhá h¬n tû lÖ t¨ng cña chi phÝ, do ®ã lµm cho tû suÊt chi phÝ so víi doanh thu quý II/2002 so víi quý II/2001 t¨ng 0,35%. ®iÒu nµy lµ kh«ng tèt. MÆt kh¸c tæng doanh thu t¨ng lµm cho thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi quý II/2002 so víi quý II/2001 ë C«ng ty t¨ng lµ 105.000®/ng­êi/th¸ng víi tû lÖ t¨ng t­¬ng øng lµ 35,59%. §iÒu nµy lµ rÊt tèt , nã ®¶m b¶o ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn toµn c«ng ty. B¶ng 6: t×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô víi nhµ n­íc. NhËn xÐt: C¨n cø vµo B¶ng t×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô víi ng©n s¸ch Nhµ n­íc, nh×n chung quý II/2002 so víi quý II/2001 C«ng ty còng ®· thùc hiÖn nghÜa vô víi Nhµ n­íc song kÕt qu¶ hoµn thµnh ch­a cao. C¸c kho¶n ph¶i nép kh¸c ®· hoµn thµnh nh­ BHXH, KPC§, BHYT. Cßn c¸c lo¹i thuÕ giao nép cßn thÊp. 4- C«ng t¸c kiÓm tra tµi chÝnh cña C«ng ty: - KiÓm tra tµi chÝnh lµ c«ng viÖc cÇn thiÕt nh»m kiÓm tra toµn bé c«ng t¸c tµi chÝnh cña C«ng ty tõ khi lËp kÕ ho¹ch ®Õn khi kÕt thóc mét qóa tr×nh kinh doanh. Cuèi niªm ®é kÕ to¸n th«ng qua c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n C«ng ty thùc hiÖn viÖc kiÓm tra tµi chÝnh néi bé vµ b¸o c¸o kÕt qu¶ ®¹i héi c«ng nh©n viªn chøc cña C«ng ty. Hµng n¨m, sau khi C«gn ty nép b¸p c¸p kÕ to¸n cuèi n¨m lªn c¸c c¬ quan chøc nÆng nh­: Côc thuÕ Côc vèn, c¸c ®¬n vÞ nµy trùc tiÕp kiÓm tra 1 sè chØ tiªu quyÕt to¸n chÝnh cña C«ng ty nh­: Vèn, nguån vèn, kÕt qu¶ kinh doanh, t×nh h×nh c«ng nî…cña C«ng ty. Sau khi ¸p dông h×nh thøc thuÕ VAT, C«ng ty Th­¬ng m¹i B¾c Ninh ®· thùc hiÖn ®Çy ®ñ. Qua c«ng t¸c kiÓm tra tµi chÝnh quý II/2001 vµ quý II /2002 cña c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn cho thÊy C«ng ty ®· thùc hiÖn doanh thu cã l·i, b¶o toµn ®­îc vèn kh«ng cã quü tr¸i phÐp, nép ®ñ thuÕ, kho¶n thu nhËp cña c¸n bé CNV, c«gn t¸c qu¶n lý vèn chÆt chÏ, kh«ng cã sù thÊt tho¸t tµi s¶n cña Nhµ n­íc vµ ®­îc ®¸nh gi¸ lµ ®¬n vÞ xuÊt s¾c trong c«ng t¸c tµi chÝnh. PhÇn III: T×nh h×nh h¹ch to¸n mét sè nghiÖp vô kinh tÕ chñ yÕu cña C«ng ty Th­¬ng m¹i B¾c Ninh. §Ó h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh, C«ng ty ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chøng tõ, c¸c sæ s¸ch mµ C«ng ty ®· sö dông lµ: - C¸c b¶ng kª dïng ®Ó tËp hîp ph¸t sinh nî, c¸c tµi kho¶n: 111, 112 - C¸c sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt dïng ®Ó theo dâi c¸c ®èi t­îng cÇn h¹ch to¸n chi tiÕt nh­ c«ng nî víi ng­êi mua, ng­êi b¸n, theo dâi t¹m øng. - NhËt ký chøng tõ: dïng ®Ó ph¶n ¸nh ph¸t sinh cã c¸c tµi kho¶n. - Sæ c¸i: Dïng ®Ó ghi tæng hîp c¸c tµi kho¶n theo tõng th¸ng mµ C«ng ty ®· sö dông. 1- KÕ to¸n mua hµng vµ thanh to¸n tiÒn hµng: Mua hµng lµ kh©u ®Çu tiªn trong qu¸ tr×nh kinh doanh th­¬ng m¹i. Nh÷ng lo¹i hµng mua cña C«ng ty chñ yÕu lµ hµng néi ®Þa vµ mét phÇn lµ hµng nhËp khÈu chñng lo¹i vµ chÊt l­îng hµng mua lµ yÕu tè quan träng gãp phÇn t¹o nªn hiÖu qu¶ kinh doanh cña mét doanh nghiÖp. V× vËy, ®èi víi nh÷ng l« hµng lín do Gi¸m ®èc vµ KÕ to¸n tr­ëng duyÖt mua trªn c¬ së, ph­¬ng ¸n kinh doanh hîp lý. Thñ tôc mua hµng vµ thanh to¸n tiÒn hµng ®Òu ®­îc C«ng ty thùc hiÖn theo ®óng nh÷ng quy ®Þnh cña nhµ n­íc hµng mua ®Òu cã ho¸ ®¬n kiÓm phiÕu xuÊt kho cña ng­êi b¸n, nÕu lµ hµng mua chuyÓn b¸n th¼ng theo ph­¬ng thøc chuyÓn hµng hoÆc theo h×nh thøc giao tay ba th× ph¶i cã chÊp nhËn nî cña ng­êi mua, C«ng ty míi giao ho¸ ®¬n b¸n hµng. KÕ to¸n nghiÖp vô mua hµng cña C«ng ty ¸p dông theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn: T×nh h×nh NhËp - XuÊt - Tån kho hµng ho¸ cña C«ng ty ®­îc ghi chÐp, ph¶n ¸nh hµng ngµy theo tõng lÇn ph¸t sinh khi cã ph¸t sinh nghiÖp vô mua hµng, kÕ to¸n vµo B¶ng kª vµ Sæ theo dâi chi tiÕt t×nh h×nh nhËp hµng vµ sè theo dâi c«ng nî víi ng­êi b¸n (NÕu C«ng ty mua hµng ch­a thanh to¸n). C¸c tµi kho¶n mµ C«ng ty ¸p dông ®Ó h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô mua hµng lµ tµi kho¶n: 156, 157, 331, 111, 112, 138, 141, 133, 331, 338, 632 (Hµng mua cña C«ng ty kÓ c¶ hµng nhËp khÈu, kh«ng h¹ch to¸n qua tµi kho¶n 151 - Hµng mua ®ang ®i trªn ®­êng). Sau ®©y lµ mét sè h×nh thøc mua hµng vµ thanh to¸n tiÒn hµng chñ yÕu cña C«ng ty vµ ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n. * §èi víi hµng néi ®Þa: - Mua hµng ho¸ nhËp kho, kÕ to¸n C«ng ty ph¶n ¸nh tµi kho¶n: Nî TK 156 - Gi¸ mua ch­a cã thuÕ. Nî TK 1331 - ThuÕ VAT ®Çu vµo ®­îc khÊu trõ. Cã TK 331, 111, 112 - Tæng gi¸ thanh to¸n cã thuÕ. - Hµng mua göi b¸n th¼ng kh«ng qua kho, kÕ to¸n ph¶n ¸nh: Nî TK 157 - Gi¸ mua ch­a cã thuÕ. Nî TK 1331 - ThuÕ VAT ®Çu vµo. Cã TK 331,111,112 - Gi¸ trÞ thanh to¸n. - Ph¶n ¸nh doanh thu: Nî TK 131,111,112 Cã TK 5111 - Gi¸ b¸n ch­a cã thuÕ. Cã TK 3331 - ThuÕ VAT ph¶i nép. - Tr­êng hîp mua ®­îc h­ëng chiÕt khÊu hoÆc gi¶m gi¸, kÕ to¸n ph¶n ¸nh: Nî TK 331,111,112 - Sè tiÒn chiÕt khÊu ®­îc h­ëng. Cã TK 156 - Hµng ho¸ nhËp kho. HoÆc Cã TK 157 - Hµng göi ®i b¸n. HoÆc Cã TK 632 - Hµng b¸n th¼ng. Cã TK 1331 - VAT ®­îc khÊu trõ. - Tr­êng hîp mua hµng ph¸t sinh thõa thiÕu ë Cong ty còng ®­îc h¹ch to¸n vµo 2 TK: TK 138 - Ph¶i thu kh¸c. TK 338 - Ph¶i tr¶ kh¸c. Vµ ®­îc më chi tiÕt theo TK cÊp 2: 1381, 3381. ViÖc h¹ch to¸n ®­îc h¹ch to¸n nh­ sau: a/ §èi víi hµng thiÕu: C¨n cø vµo biªn b¶n thiÕu hµng, kÕ to¸n ghi: Nî TK 1381 - TrÞ gi¸ hµng thiÕu. Cã TK 111,112,331 - TrÞ gi¸ hµng thiÕu. Sö lý hµng thiÕu: - Do bªn b¸n xuÊt thiÕu: Nî TK 331,111,112 Cã TK 1381 - Do hao hôt tù nhiªn: Nî TK 1562 - Hao hôt trong ®Þnh møc. Nî TK 821 - Hao hôt v­ît ®Þnh møc. Cã TK 1381. Quy tr¸ch nhiÖm b¾t båi th­êng: Nî TK 111,334,1388. Cã TK 1381. b/ §èi víi hµng thõa: + Khi ph¸t sinh hµng thõa, c¨n cø vµo biªn b¶n: Nî TK 156 - TrÞ gi¸ hµng thõa. Cã TK 3381- TrÞ gi¸ hµng thõa. + Sö lý hµng thõa: Nî TK 3381. Cã TK 111,112,331 - ChÊp nhËn mua l« hµng thõa. HoÆc Cã TK 156 - Kh«ng chÊp nhËn mua l« hµng thõa. §ång thêi ghi Cã TK 002 - TrÞ gi¸ hµng thõa nhËn gi÷ hé. + Do d«i tù nhiªn: Nî TK 3381. Cã TK 721. Tr­êng hîp ph¸t sinh hµng thõa , thiÕu mµ x¸c ®Þnh ®­îc nguyªn nh©n ngay th× kÕ to¸n C«ng ty h¹ch to¸n trùc tiÕp vµo c¸c TK cã liªn quan chø kh«ng sö dông TK 138, 338. * §èi víi hµng nhËp khÈu: NhËp khÈu hµng ho¸ còng lµ ho¹t ®éng mua hµng cña C«ng ty khi thùc hiÖn nhËp khÈu th× mµ më L/C tisight (C¸c hîp ®ång nhËp khÈu cña C«ng ty thwongf thanh to¸n b»ng ph­¬ng ph¸p nµy). §Ó nhËp khÈu 1 l« hµng C«ng ty trÝch tiÒn mÆt göi l¹i Ng©n hµng ®Ó ký më L/C. Nî TK 144. - Tû gi¸ h¹ch to¸n. Cã TK 1121. - Tû gi¸ h¹ch to¸n. Khi hµng vÒ ghi nhËn lµ hµng nhËp khÈu: Nî TK 156 - Tû gi¸ thùc tÕ. Nî TK 413 - Chªnh lÖch tû gi¸. HoÆc Cã TK 413 - Chªnh lÖch tû gi¸. Cã TK 331 - Tû gi¸ h¹ch to¸n. Khi tÝnh thuÕ nhËp khÈu ph¶i nép Tæng gi¸ mua theo gi¸ thùc tÕ x ThuÕ xuÊt. Nî TK 1522 ThuÕ nhËp khÈu Cã TK 3333 ®­îc tÝnh vµo gi¸ mua. ThuÕ VAT ph¶i nép cña hµng nhËp khÈu: Nî TK 13311. Cã TK 33312. Khi nép thuÕ nhËp khÈu vµo thuÕ VAT: Nî TK 3333. Nî TK 33312. Cã TK 111,112. Khi thanh to¸n tiÒn cho ng­êi b¸n: Nî TK 331. Cã TK 144. §ång ghi Cã TK 007 nguyªn tÖ. Víi nh÷ng l« hµng cã gi¸ trÞ lín, C«ng ty mua vµo thanh to¸n ngay th× ®­îc h­ëng chiÕt khÊu tuú theo tõng lo¹i hµng mµ møc ®­îc chiÕt khÊu kh¸c nhau, kÕ to¸n ghi: Nî TK 1111. Cã TK 156. Cã TK 1331 KÕ to¸n nghiÖp vô mua hµng cña C«ng ty ®­îc ph¶n ¸nh trªn NhËt ký chøng tõ sè 5, tæng hîp t×nh h×nh thanh to¸n vµ c«ng nî víi ng­êi b¸n hµng ho¸, vËt t­ cho C«ng ty, cuèi mçi th¸ng C«ng ty kho¸ sæ NhËt ký chøng tõ sè 5 ®Ó x¸c ®Þnh tæng sè ph¸t sinh Cã TK 331 ®èi øng víi Nî c¸c TK liªn quan vµ ghi vµo sæ c¸i. 2- KÕ to¸n hµng tiªu thô: Hµng ho¸ cña C«ng ty mua vµo chñ yÕu lµ ®Ó b¸n trong n­íc theo c¸c h×nh thøc b¸n bu«n, h×nh thøc chuyÓn hµng, b¸n lÎ ë c¸c Cöa hµng theo gi¸ tho¶ thuËn nhËn lµm ®¹i lý. Mét phÇn hµng ho¸ ®­îc b¸n theo gi¸ tho¶ thuËn h×nh thøc xuÊt khÈu. C¨n cø vµo ho¸ ®¬n kiÓm phiÕu xuÊt kho cña Bé Tµi chÝnh ®­îc ph¸t ra tõ c¸c Cöa hµng vµ c¸c Phßng kinh doanh, sau khi hµng ho¸ b¸n ®· thu ®­îc tiÒn vÒ, hoÆc ng­êi mua chÊp nhËn nî, kÕ to¸n C«ng ty lËp b¶n sao kª b¸n hµng thµnh 3 liªn, vµo thÎ kho. ChuyÓn cho Phßng kÕ to¸n C«ng ty vµ Phßng kinh doanh c¸c ngµnh hµng t­¬ng øng, kÕ to¸n C«ng ty kiÓm tra, ®èi chiÕu vµo c¸c B¶ng kª, sæ chi tiÕt vµ tiÕn hµnh h¹ch to¸n theo ph­¬ng thøc kª khai th­êng xuyªn c¸c tµi kho¶n sö dông h¹ch to¸n kÕ to¸n b¸n hµng gåm TK 511, 131, 157, 162, 156, 532, 111, 112, 138, 333, 338. Sau ®©y lµ mét sè nghiÖp vô b¸n hµng vµ ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n cña kÕ to¸n C«ng ty: * §èi víi hµng ho¸ trong n­íc: a/ KÕ to¸n nghiÖp vô b¸n bu«n qua kho theo h×nh thøc giao hµng t¹i kho, kÕ to¸n C«ng ty ph¶n ¸nh: C¨n cø vµo ho¸ ®¬n b¸n hµng hoÆc ho¸ ®¬n kiªm phiÕu xuÊt kho, kÕ to¸n x¸c ®Þnh ®­îc donah thu b¸n hµng: Nî TK 131,111,112 - Gi¸ thùc tÕ. Cã TK 511. - Gi¸ b¸n ch­a cã thuÕ. Cã TK 3331 - ThuÕ VAT ph¶i nép. KÕt chuyÓn gi¸ vèn b¸n hµng: Nî TK 632. Cã TK 156. NÕu ph¸t sinh chiÕt khÊu, gi¶m gi¸ hµng b¸n, h¸ng b¸n bÞ tr¶ l¹i, kÕ to¸n ph¶n ¸nh: Nî TK 5211 - ChiÕt khÊu hµng b¸n Nî TK 532 - Gi¶m gi¸ hµng b¸n. HoÆc Nî TK 531 - Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i. HoÆc Nî TK 3331 - Gi¶m thuÕ VAT ph¶i nép. Cã TK 131,111,112. Cuèi th¸ng kÕ to¸n kÕt chuyÓn sang TK 511: Nî TK 511. Cã TK 521,532,531. b/ KÕ to¸n nghiÖp vô b¸n bu«n, chuyÓn th¼ng theo h×nh thøc göi hµng ë C«ng ty ®­îc ph¶n ¸nh. Khi mua hµng göi b¸n th¼ng: Nî TK 157 - Gi¸ mua ch­a cã thuÕ. Nî TK 1331 - ThuÕ VAT ®­îc khÊu trõ. Cã TK 331,111,112 - Gi¸ thùc tÕ. Khi hµng göi b¸n ®­îc x¸c ®Þnh lµ tiªu thô: + Ph¶n ¸nh doanh thu: Nî TK 131,111,112 - Tæng gi¸ thùc tÕ. Cã TK 5111 - Doanh thu ch­a cã thuÕ. Cã TK 33311 - ThuÕ VAT ph¶i nép. + KÕt chuyÓn gi¸ vèn: Nî TK 632. Cã TK 157. Thu håi tiÒn chi phÝ tr¶ ngay (nÕu cã): Nî TK 131, 111, 112. Cã TK 1388. c/ §èi víi hµng b¸n bu«n vËn chuyÓn th¼ng theo h×nh thøc giao tay ba, kÕ to¸n C«ng ty h¹ch to¸n: - Ph¶n ¸nh doanh thu: Nî TK 111,112,131 - Tæng gi¸ thanh to¸n. Cã TK 511 - Gi¸ b¸n. Cã TK 33311 - ThuÕ VAT ph¶i nép. - KÕt chuyÓn gi¸ vèn: Nî TK 632 - Gi¸ vèn hµng b¸n. Nî TK 1331 - ThuÕ VAT ph¶i nép. Cã TK 111,112,331 - Tæng gi¸ thanh to¸n. - KÕt chuyÓn gi¸ vèn: Nî TK 632 - Gi¸ vèn hµng b¸n. Nî TK 1331 - ThuÕ VAT ®­îc khÊu trõ. Cã TK 111,112,331 - Tæng gi¸ thanh to¸n. d/ KÕ to¸n nghiÖp vô b¸n lÎ ®­îc thùc hiÖn bëi mét kÕ to¸n viªn Cöa hµng theo dâi. Sau mçi ngµy kinh doanh, kÕ to¸n viªn ph¶i lËp b¸o c¸o b¸n hµng vµ giÊy nép tiÒn c¨n cø vµo ho¸ ®¬n b¸n hµng x¸c ®Þnh ®­îc doanh thu b¸n hµng ra trong ngµy vµ c¨n cø vµo giÊy nép tiÒn x¸c ®Þnh râ sè tiÒn thùc nép. §iÒu nµy gióp cho viÖc h¹ch to¸n cña C«ng ty ®­îc tiÕn hµnh mét c¸ch chÆt chÏ cã hiÓu qu¶. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n: - C¨n cø vµo b¸o c¸o b¸n hµng vµ giÊy nép tiÒn cña c¸c Cöa hµng, kÕ to¸n C«ng ty ghi: - Ph¶n ¸nh doanh thu: Nî TK 1111 - Tæng sè tiÒn nép. Cã TK 5111 - Doanh thu ch­a cã thuÕ VAT. Cã TK 33311 - ThuÕ VAT ph¶i nép. + KÕt chuyÓn gi¸ vèn thùc tÕ cña mét sè Cöa hµng ®· b¸n: Nî TK 632. Cã TK 156. + §èi víi hµng xuÊt khÈu: XuÊt khÈu lµ mét ho¹t ®éng b¸n hµng cña C«ng ty doanh thu hµng xuÊt khÈu cña C«ng ty ®­îc ph¶n ¸nh trªn TK 511 (5111) ®­îc më chhi tiÕt tíi tõng lo¹i nh­: 5111 len, 5111 gang. Cô thÓ nh­ sau: Khi xuÊt kho hµng ho¸: + Khi xuÊt kho hµng ho¸ xu¸t khÈu, kÕ to¸n ghi: Nî TK 157 - TrÞ gi¸ thùc tÕ xuÊt kho. Cã TK 156. Chi phÝ vËn chuyÓn vµ chi phÝ b¶o hiÓm (nÐu cã): Nî TK 641. Cã TK 111,112. Khi hµng göi xuÊt khÈu ®­îc x¸c ®Þnh lµ hµng tiªu thô, kÕ to¸n C«ng ty ph¶n ¸nh: Nî TK 131 - Tû gi¸ h¹ch to¸n. Nî TK 413 - Chªnh lÖch tû gi¸. HoÆc Cã TK 413 - Chªnh lÖch tû gi¸. Cã TK 511 - Tû gi¸ thùc tÕ. KÕt chuyÓn gi¸ vèn: Nî TK 632. Cã TK 157. Khi nhËn ®­îc giÊy b¸o cã cña Ng©n hµng vÒ sè tiÒn ngo¹i tÖ ng­êi mua thanh to¸n: Nî TK 1122 - Tû gi¸ h¹ch to¸n. Cã TK 131. Vµ ghi Nî TK 007 sè nguyªn tÖ. Hµng mµ C«ng ty xuÊt khÈu, th­êng lµ nh÷ng lo¹i hµng Nhµ n­íc khuyÕn khÝch xuÊt khÈu mµ ph¶i chÞu thuÕ xuÊt khÈu. Cuèi th¸ng kÕ to¸n céng sæ chi tiÕt theo dâi hµng b¸n vµ B¶ng kª chi tiÕt sè 11 theo dâi t×nh h×nh thanh to¸n víi ng­êi mua, kho¸ sæ b¶ng kª sè 11 ®Ó ghi vµo vµ ghi vµo sæ c¸i. 3- B¶ng kª TSC§: TSC§ cña C«ng ty, chñ yÕu lµ nhµ lµm viÖc, kho chøa hµng, s©n b·i ®Ó hµng, ph­¬ng tiÖn vËn t¶i, quÇy b¸n hµng, Kièt b¸n hµng, vµ mét sè ph­¬ng tiÖn lµm viÖc kh¸c. T×nh h×nh biÕn ®éng t¨ng gi¶m TSC§ cña C«ng ty Ýt, viÖc h¹ch to¸n ®­îc ghi vµo sæ kÕ to¸n nh­ sau: - Khi mua TSC§ HH, kÕ to¸n ghi: Nî TK 211 - Gi¸ mua. Nî TK 1332 - ThuÕ VAT ®­îc khÊu trõ. Cã TK 111,112. §ång thêi kÕt chuyÓn nguån v«n h×nh thµnh nªn TSC§ sang nguån vèn kinh doanh: Nî TK 414 - Quü ®Çu t­ ph¸t triÓn. HoÆc Nî TK 441 - Nguån vèn ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n. HoÆc Nî TK 4312 - Quü phóc lîi. Cã TK 411 - Nguån vèn kinh doanh. T×nh h×nh khÊu hao TSC§ cña C«ng ty. C«ng ty ®¨ng ký sè khÊu hao TSC§ ®­îc kÕ to¸n ph¶n ¸nh: Nî TK 641 - KhÊu hao TSC§ dïng cho b¸n hµng. Nî TK 642 - KhÊu hao TSC§ dïng cho qu¶n lý. Cã TK 214 - Sè khÊu hao. §ång thêi ghi Nî TK 009 sè khÊu hao. - ViÖc thanh lý nh­îng b¸n TSC§ ®­îc C«ng ty h¹ch to¸n nh­ sau: Ghi gi¶m TSC§ theo nguyªn gi¸, ®ång thêi ph¶i ghi gi¶m gi¸ trÞ hao mßn: Nî TK 214 - Gi¸ trÞ hao mßn. Nî TK 821 - Gi¸ trÞ cßn l¹i. Cã TK 211 - Nguyªn gi¸. Thu vÒ thanh lý, nh­îng b¸n TSC§ ®­îc kÕ to¸n ph¶n ¸nh: Nî TK 111,112 - Sè tiÒn thu ®­îc. Cã TK 721 - Thu vÒ thanh lý. Cã TK 3331 - Sè thuÕ VAT ph¶i nép. + Chi phÝ liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh thanh lý nh­îng b¸n (nÕu cã) ®­îc kÕ to¸n ph¶n ¸nh: Nî TK 821 - Chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh. Nî TK 133 - ThuÕ VAT ®­îc khÊu trõ. Cã TK 111,112. Sè ph¸t sinh cã cña TK 214 ®­îc ghi vµo B¶ng kª sè 5 ®èi øng nî víi c¸c TK 641,642 ®Ó ghi vµo môc § phÇn I cña NKCT sè 7 ®Ó ghi vµo yÕu tè khÊu hao TSC§ ë c¸c dßng phï hîp cña phÇn II NKCT sè 7. 4- KÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n b¶o hiÓm: TiÒn l­¬ng lµ c¸c kho¶n thu nhËp chÝnh cña c¸n bé, c«ng nh©n viªn C«ng ty, tiÒn l­¬ng bao gåm 2 kho¶n kÕt hîp gi÷a l­¬ng thêi gian víi l­¬ng theo DTBH. - L­¬ng theo thêi gian: TÝnh theo ph­¬ng thøc h­ëng l­¬ng theo cÊp bËc c¬ b¶n cña Nhµ n­íc. - L­¬ng theo doanh thu: Theo quy ®Þnh cña Bé Th­¬ng m¹i, doanh nghiÖp ®­îc h­ëng 16,350®/1.000.000® DTBH. Cô thÓ viÖc tr¶ l­¬ng cña toµn C«ng ty ®­îc kÕ to¸n h¹ch to¸n nh­ sau: + Sè tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn mang tÝnh chÊt tiÒn l­¬ng Nî TK 614 - Bé phËn b¸n hµng. Nî TK 642 - Bé phËn qu¶n lý. Cã TK 334. + C¸c kho¶n BHXH 15%, KPC§ 2%, BHYT 2%, C«ng ty ph¶i nép cho Phßng BHXH thay cho c¸n bé c«ng nh©n viªn (19% tÝnh thªm tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ CB CNV) ghi vµo chi phÝ: Nî TK 614. Nî TK 642. Cã TK 338 (2,3,4) + KhÊu trõ vµo l­¬ng cña c¸n bé CNV c¸c kho¶n BHXH 5% vµ BHYT mµ ng­êi lao ®éng ph¶i nép (6% tÝnh tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ CB CNV): Nî TK 334 (2,3,4) Cã TK 338 (2,3,4) + Ph¶n ¸nh tæng sè tiÒn C«ng ty nép vÒ c¸c kho¶n BHXH, KPC§, BHYT (25% tÝnh trªn tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ CNV): Nî TK 338 (2,3,4). Cã TK 111,112. + Khi tr¶ l­¬ng cho CB CNV: Nî TK 334. Cã TK 111 (1111). Sè ph¸t sinh cã cña c¸c TK 334,338 ®­îc ghi vµo B¶ng kª sè 5 ®èi øng víi Nî c¸c TK 641,642 cuèi th¸ng tæng céng l¹i vµ ghi vµo môc A phÇn I trªn NKCT sè 7 ®Ó ghi vµo yÕu tè tiÒn l­¬ng vµ c¸c yÕu tè thuéc BHXH, KPC§ ë c¸c phßng phï hîp cña phÇn II NKCT sè 7. 5- KÕ to¸n chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp: Lµ mét doanh nghiÖp KD TM nªn c¸c kho¶n chi phÝ cña C«ng ty bao gåm 2 kho¶n: CPBH ®­îc tËp hîp trªn TK 641 vµ CP QLDN ®­îc tËp hîp trªn TK 642. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n ®èi víi 2 kho¶n chi phÝ nµy cña C«ng ty nh­ sau: - C¸c kho¶n thuéc tiÒn ph¶i tr¶ CB CNV ë c¸c Cöa hµng, bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty. Nî TK 641. Nî TK 642. Cã TK 334. C¸c kho¶n tÝnh trÝch theo l­¬ng BHXH, BHYT cho c¸n bé CNV ë Cöa hµng vµ bé m¸y qu¶n lý C«ng ty Nî TK 641. Nî TK 642. Cã TK 338 (2,3,4). Bao b×, vËt liÖu phôc vô vi­Öc b¶o qu¶n hµng ho¸ vµ qu¶n lý DN: Nî TK 641. Nî TK 642. Cã TK 152. C«ng cô, ®å dïng phôc vô b¸n hµng vµ chi phÝ QLDN: Nî TK 641. Nî TK 642. Cã TK 153. Chi phÝ khÊu hao TSC§ phôc vô cho c¸c Cöa hµng vµ bé phËn v¨n phßng: Nî TK 641. Nî TK 642. Cã TK 154. TÝnh trÝch lËp c¸c kho¶n dù phßng: Nî TK 642. Cã TK 139,259. C¸c kho¶n ph¸t sinh cã cña c¸c TK trªn ®­îc ghi vµo B¶ng kª sè 5 ®èi øng víi nî TK 641,642 vµ chi tiÕt theo c¸c néi dung chi phÝ cuèi th¸ng sè liÖu tæng hîp ë B¶ng kª sè 5 sau khi kho¸ sæ ®­îc ghi vµo NKCT sè 7. 6- KÕ to¸n tµi s¶n b»ng tiÒn §Ó viÖc kinh doanh cña mçi doanh nghiÖp ho¹t ®éng ®­îc, ®ßi hái ph¶i cã tiÒn trong kinh doanh, bao gåm: TiÒn mÆt, ngo¹i tÖ t¹i quü vµ tiÒn göi ng©n hµng. Thùc hiÖn kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn, C«ng ty më sæ theo dâi tiÒn göi Ng©n hµng. Mäi kho¶n chi phÝ b»ng tiÌn ®Òu ph¶i cã chøng tõ gèc vµ cã ý kiÕn (ch÷ ký) cña KÕ to¸n tr­ëng hoÆc gi¸m ®èc. KÕ to¸n tiÒn mÆt ®­îc ph¶n ¸nh trªn TK 111 vµ kÕ to¸n tiÒn göi Ng©n hµng ®­îc ph¶n ¸nh trªn TK 112 (cã më sæ chi tiÐt cho c¸c lo¹i tiÒn ViÖt Nam vµ ngo¹i tÖ). * Mét sè kho¶n thu b»ng tiÒn cña C«ng ty nh­ sau: - Ng­êi mua thanh to¸n tiÒn hµng: Nî TK 111,112 Cã TK 131. - Rót tiÒn göi ng©n hµng nhËp quü tiÒn mÆt: Nî TK 111 Cã TK 112. - Thu tõ thanh lý TSC§: Nî TK 111 Cã TK 721. - C¸c kho¶n thu kh¸c b»ng tiÒn: Nî TK 111 Cã TK 138. * C¸c kho¶n chi b»ng tiÒn cña C«ng ty. - Thanh to¸n víi ng­êi b¸n: Nî TK 331 Cã TK 111,112. - Nép tiÒn mÆt vµo Ng©n hµng: Nî TK 112 Cã TK 111 - Tr¶ tiÒn vay ng¾n h¹n: Nî TK 311 Cã TK 111,112. - Tr¶ kh¸c: Nî TK 338 Cã TK 111,112. Sè ph¸t sinh bªn Nî TK 111 (tiÒn mÆt) ®èi øng víi bªn Cã c¸c TK cã liªn quan ph¶n ¸nh trªn B¶ng kª sè 1. Sè ph¸t sinh bªn Nî TK 112 (tiÒn göi) ®èi øng víi bªn Cã c¸c TK cã liªn quan ®­îc ph¶n ¸nh trªn B¶ng kª sè 2. Trªn 2 B¶ng kª nµy ®Òu ghi sã d­ ®Çu th¸ng ®­îc lÊy sè d­ cuèi th¸ng tr­íc, kÌm theo B¶ng kª nµy lµ c¸c chøng tõ thu. Cuèi th¸ng kho¸ sæ 2. B¶ng kª trªn lÊy sè ph¸t sinh nî TK 111 vµ TK 112 ®ãi øng víi cã c¸c TK cã liªn quan ®Ó ghi vµo NKCT sè 1 vµ NKCT sè 2. 7- KÕ to¸n kÕt qu¶ vµ ph©n phèi kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty lµ kÕt qu¶ cña c¸c ho¹t ®éng sau: - KÕt qu¶ H§KD (b¸n hµng) lµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng tiªu thô nh÷ng kÕt qu¶ b¸n hµng ho¸ mµ C«ng tykinh doanh. ®©y lµ kho¶n chñ yÕu cña C«ng ty. - KÕt qu¶ ho¹t ®éng chÝnh: ViÖc x¸c ®Þnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty ®­îc h¹ch to¸n theo s¬ ®å sau: TK 632 TK 911 TK 511 KÕt chuyÓn gi¸ vèn KÕt chuyÓn hµng b¸n doanh thu thuÇn TK 641 TK 711 KÕt chuyÓn chi phÝ KÕt chuyÓn thu thËp hµng b¸n ho¹t ®éng tµi chÝnh TK 642 TK 721 KÕt chuyÓn chi phÝ KÕt chuyÓn TNBT qu¶n lý TK 811 TK 421 KÕt chuyÓn chi phÝ KÕt chuyÓn lç H§BT TK 821 KÕt chuyÓn chi phÝ bÊt th­êng * ë C«ng ty, viÖc ph©n phèi kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh nh­: nép thuÕ lîi tøc 45%, cßn l¹i 55% c«ng ty ph¶i nép 1 phÇn thuÕ vèn, sau ®ã sè cßn l¹i trÝch lËp c¸c quü cña C«gn ty theo ®óng quy ®Þnh Nhµ n­íc. S¬ ®å h¹ch to¸n ph©n phèi lîi nhuËn II - Ph©n tÝch n¨ng lùc vµ kh¶ n¨ng sinh lêi cña vèn kinh doanh. §©y lµ chØ tiªu quan träng ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. §Ó biÕt ®­îc n¨ng lùc kinh doanh cña vèn chñ së h÷u ta ¸p dông c«ng thøc sau: N¨ng lùc KD cña DT b¸n hµng thuÇn _______________ = __________________________ Vèn chñ së h÷u S vèn KD chñ së h÷u b×nh qu©n Quý II n¨m 2001 = 32.544.040.214 = 8,85 3.676.170.813 Quý II n¨m 2002 = 51.417.283.367 = 19,76 2.601.145.725 Qua ®ã ta thÊy C«ng ty quay vßng vèn chñ së h÷u nhanh, doanh thu b¸n hµng thuÇn b»ng 8,85 lÇn vèn chñ së h÷u. N¨m 2002 lµ 19,76 lÇn so víi n¨m 2001 t¨ng 10,19 lÇn, do C«ng ty ®· kinh doanh nhiÒu nguån hµng, mÆt hµng. - Kh¶ n¨ng sinh lêi cña vèn chñ së h÷u môc tiªu kinh doanh cña C«ng ty lµ lîi nhuËn. Ta ®i ph©n tÝch chØ tiªu nµy ®Ó biÕt ®­îc 1 ®ång vèn chñ së h÷u cña C«ng ty sinh ra ®­îc bao nhiªu lµ lîi nhuËn theo c«ng thøc sau: Kh¶ n¨ng sinh lêi cña vèn CSH = S LN sau thuÕ Tæng sè vèn chñ së h÷u b×nh qu©n Quý II n¨m 2001 = 9.071.600 = 0,0024 3.676.170.813 Quý II n¨m 2002 = 39.286.778 = 0,015 2.601.145.725 Qua chØ tiªu trªn ta thÊy 1 ®ång vèn chñ së h÷u n¨m 2001 t¹o ra 0,024®, n¨m 2002 t¹o ra 0,015®, kh¶ n¨ng sinh lêi n¨m 2002 cao h¬n n¨m 2001. Cho nªn C«ng ty kinh doanh cã l·i vµ viÖc sö dông vèn chñ së h÷u hiÖu qu¶ rÊt cao. III - §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng. HiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty t¨ng hay gi¶m lµ do phô thuéc vµo nhiÒu nh©n tè, trong ®ã nh©n tè con ng­êi gãp phÇn rÊt quan träng trong viÖc t¹o ra lîi nhuËn cho C«ng ty, ®Ó t×m hiÓu C«ng ty sö dông lao ®éng ra sao ta ph©n tÝch theo c«ng thøc sau: N¨ng suÊt lao ®éng = DT b¸n hµng thuÇn Tæng lao ®éng Quý II n¨m 2001 = 32.544.040.214 = 67.518.755 ® 482 Quý II n¨m 2002 = 51.417.283.367 = 101.615.184 ® 506 Qua chØ tiªu trªn ta thÊy r»ng n¨ng suÊt lao ®éng n¨m 2001 lµ 67.518.755 ®/1 lao ®éng n¨m 2002 lµ 101.615.184 ®/1 lao ®éng. N¨ng suÊt lao ®éng n¨m 2002 t¨ng 150% so víi quý II/2001. Môc tiªu cña C«ng ty lµ cung øng hµng ho¸ ®¸p øng nhu cÇu thÞ tr­êng vµ lîi nhuËn. §Ó thÊy ®­îc C«ng ty sö dông 1 lao ®éng t¹o ra bao nhiªu lîi nhuËn ta ¸p dông c«ng thøc sau: Møc sinh lîi nhuËn cña 1 lao ®éng = S LN sau thuÕ TN S lao ®éng Quý II n¨m 2001 = 9.071.600 = 18.820 482 Quý II n¨m 2002 = 39.286.778 = 77.641 506 Qua trªn ta thÊy møc sinh lêi cña 1 lao ®éng trong C«ng ty quý II/2002 cao h¬n so víi quý II/2001 lµ 58.821 ®, møc TN b×nh qu©n ®Çu ng­êi lµ 400.000 ®/1 th¸ng. PhÇn V KÕt luËn Qua thêi gian nghiªn cøu vµ thùc tËp còng nh­ t×m hiÓu t×nh h×nh s¶n xuÊt, kinh doanh vµ t×nh tr×nh tù h¹ch to¸n kÕ to¸n, c«ng t¸c tµi chÝnh vµ ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ t¹i C«ng ty Th­¬ng m¹i B¾c Ninh trong ®iÒu kiÖn chung nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, c¸c doanh nghiÖp, c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ph¶i c¹nh tranh gay g¾t ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn. C«ng ty Th­¬ng m¹i B¾c Ninh lµ 1 doanh nghiÖp nhµ n­íc trùc thuéc Së Th­¬ng m¹i Du lÞch B¾c Ninh vÒ t×nh h×nh chung cña C«ng ty cã nh÷ng ®iÓm thuËn lîi vµ khã kh¨n sau ®©y: * ThuËn lîi: C«ng ty lµ Doanh nghiÖp Nhµ n­íc ho¹t ®éng trong lÜnh vùc kinh doanh th­¬ng m¹i trªn ®Þa bµn toµn tØnh B¾c Ninh ë kh¾p c¸c huyÖn, thÞ x· cña tØnh nªn viÖc më réng m¹ng l­íi kinh doanh tÊt c¶ c¸c mÆt hµng lµ tèt vµ ®Æc biÖt víi sù l·nh ®¹o nhiÖt t×nh cña Ban Gi¸m ®èc C«ng ty còng nh­ viÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng t×m mäi nguån hµng, ngµnh hµng ®Ó phôc vô nhu cÇu cung øng cho toµn thÓ c¸n bé vµ nh©n d©n trong tØnh. H¬n n÷a, C«ng ty ®· më 2 chi nh¸nh t¹i Hµ Néi, Thµnh phè Hå ChÝ Minh vµ XuÊt nhËp khÈu, trao ®æi hµng ho¸ víi mét sè n­íc, nªn n¨m 2002 so víi n¨m 2001 C«ng ty ®¹t hiÖu qu¶ t­¬ng ®èi cao so víi hÖ thèng kinh doanh tõ C«ng ty ®Õn c¸c Cöa hµng Tr¹m kinh doanh, chi nh¸nh v¨n phßng ®¹i diÖn ®· ®­îc h×nh thµnh tõ tr­íc ®Õn nay. C¬ së h¹ tÇng mÆc dï ch­a khang trang, song nã lµ nÒn t¶ng thóc ®Èy kinh doanh ph¸t triÓn. §­îc sù quan t©m nhiÖt ×nh cña Së Th­¬ng m¹i Du lÞch B¾c Ninh còng nh­ TØnh uû, UBND tØnh B¾c Ninh, c¸n bé c«ng nh©n viªn toµn c«ng ty ®· phÊn ®Êu hÕt m×nh ®Ó v­¬n lªn. * Khã kh¨n: - Do míi chia t¸ch tØnh nªn ®ång vèn kinh doanh ®«i lóc cßn h¹n hÑp, lµ 1 tØnh s¸t liÒn víi thñ ®« Hµ Néi nªn ®iÒu kiÖn kinh doanh còng cã phÇn khã kh¨n ®ßi hái ph¶i c¹nh tranh víi thÞ tr­êng nhiÒu. Tµi s¶n cè ®Þnh cña C«ng ty chñ yÕu lµ kho hµng, gian hµng tõ cò vµ xuèng cÊp nhiÒu nªn ph¶i ®Çu t­ 1 phÇn vèn vµo ®Ó tu bæ söa ch÷a. + Nguån hµng xuÊt nhËp khÈu bÞ h¹n hÑp. + Lµ 1 c«ng ty n»m ë 1 ®Þa bµn n«ng nghiÖp nhiÒu nªn ®iÒu kiÖn kinh doanh cßn khã kh¨n. Trªn ®©y lµ nh÷ng thuËn lîi, khã kh¨n cña C«ng ty vÒ mÆt tµi chÝnh vµ h¹ch to¸n kÕ to¸n. C«ng ty thùc hiÖn ®óng ®ñ chÕ ®é kÕ to¸n thèng kª do nhµ n­íc quy ®Þnh. C«ng t¸c tæ chøc kÕ to¸n gän nhÑ ®¶m nhËn khèi l­îng c«ng viÖc theo chøc n¨ng thùc hiÖn ®óng quy ®Þnh, c«ng t¸c tæ chøc râ rµng, m¹ch l¹c ®­a ®ång vèn vµo kinh doanh cã hiÖu qu¶. Nh­ng nh÷ng n¨m míi chia t¸ch tØnh c«ng t¸c kinh doanh cßn thÊp. Riªng hµng ho¸ ®Çu n¨m 2002 c«ng t¸c kinh doanh cßn thÊp nh­ng ®· cã l·i nhiÒu h¬n n¨m 2001 vµ chÊp hµn mäi chÕ ®é vµ nghÜa vô víi Nhµ n­íc vµ c¸c cÊp, ®¶m b¶o ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn toµn c«ng ty. B»ng sù lç lùc cña CBCNV c«ng ty còng nh­ Ban Gi¸m ®èc vµ l·nh ®¹o c¸c phßng ban, c¸c cöa hµng th× C«ng ty Th­¬ng m¹i B¾c Ninh lµ 1 doanh nghiÖp lµm ¨n cã l·i vµ ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn m¹nh vµ cao vÒ mäi mÆt ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao cho tØnh còng nh­ cho C«ng ty./. B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n TrÝch yÕu 30/6/2001 vµ 30/6/2002 §¬n vÞ tÝnh: §ång. Tµi s¶n Quý II/2001 Quý II/2002 A - TSL§ vµ ®Çu t­ ng¾n h¹n 14.403.782.096 23.231.173.377 1 - TiÒn mÆt 1.034.406.398 265.827.377 2 - C¸c kho¶n ph¶i thu 1.960.222.797 16.556.657.645 3 - Hµng tån kho 10.416.768.567 5.712.605.043 4 - TSL§ kh¸c 992.384.334 686.382.777 B - TSC§ vµ ®Çu t­ dµi h¹n 3.198.070.413 37.383.220.777 - TSC§ 3.196.170.813 3.701.144.925 - CP XDCB dë dang 1.899.600 37.075.252 Tæng céng tµi s¶n 17.601.852.509 26.969.394.889 Nguån vèn A - Nî ph¶i tr¶ 14.434.178.971 23.332.611.876 - Nî ng¾n h¹n 12.754.252.771 21.271.312.344 - Nî dµi h¹n 1.673.321.200 1.667.862.908 - Nî kh¸c 6.605.000 393.436.624 B - Nguån vèn CSH 3.167.673.538 3.636.782.431 - Nguån vèn quü 3.167.673.538 3.636.782.431 Tæng céng nguån vèn 17.601.852.509 26.969.394.885 II - Ph©n tÝch n¨ng lùc vµ kh¶ n¨ng sinh lêi cña vèn kinh doanh. §©y lµ chØ tiªu quan träng ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. §Ó biÕt ®­îc n¨ng lùc kinh doanh cña vèn chñ së h÷u ta ¸p dông c«ng thøc sau: N¨ng lùc KD cña DT b¸n hµng thuÇn _______________ = __________________________ Vèn chñ së h÷u S vèn KD chñ së h÷u b×nh qu©n Quý II n¨m 2001 = 32.544.040.214 = 8,85 3.676.170.813 Quý II n¨m 2002 = 51.417.283.367 = 19,76 2.601.145.725 Qua ®ã ta thÊy C«ng ty quay vßng vèn chñ së h÷u nhanh, doanh thu b¸n hµng thuÇn b»ng 8,85 lÇn vèn chñ së h÷u. N¨m 2002 lµ 19,76 lÇn so víi n¨m 2001 t¨ng 10,19 lÇn, do C«ng ty ®· kinh doanh nhiÒu nguån hµng, mÆt hµng. - Kh¶ n¨ng sinh lêi cña vèn chñ së h÷u môc tiªu kinh doanh cña C«ng ty lµ lîi nhuËn. Ta ®i ph©n tÝch chØ tiªu nµy ®Ó biÕt ®­îc 1 ®ång vèn chñ së h÷u cña C«ng ty sinh ra ®­îc bao nhiªu lµ lîi nhuËn theo c«ng thøc sau: Kh¶ n¨ng sinh lêi cña vèn CSH = S LN sau thuÕ Tæng sè vèn chñ së h÷u b×nh qu©n Quý II n¨m 2001 = 9.071.600 = 0,0024 3.676.170.813 Quý II n¨m 2002 = 39.286.778 = 0,015 2.601.145.725 Qua chØ tiªu trªn ta thÊy 1 ®ång vèn chñ së h÷u n¨m 2001 t¹o ra 0,024®, n¨m 2002 t¹o ra 0,015®, kh¶ n¨ng sinh lêi n¨m 2002 cao h¬n n¨m 2001. Cho nªn C«ng ty kinh doanh cã l·i vµ viÖc sö dông vèn chñ së h÷u hiÖu qu¶ rÊt cao. III - §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng. HiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty t¨ng hay gi¶m lµ do phô thuéc vµo nhiÒu nh©n tè, trong ®ã nh©n tè con ng­êi gãp phÇn rÊt quan träng trong viÖc t¹o ra lîi nhuËn cho C«ng ty, ®Ó t×m hiÓu C«ng ty sö dông lao ®éng ra sao ta ph©n tÝch theo c«ng thøc sau: N¨ng suÊt lao ®éng = DT b¸n hµng thuÇn Tæng lao ®éng Quý II n¨m 2001 = 32.544.040.214 = 67.518.755 ® 482 Quý II n¨m 2002 = 51.417.283.367 = 101.615.184 ® 506 Qua chØ tiªu trªn ta thÊy r»ng n¨ng suÊt lao ®éng n¨m 2001 lµ 67.518.755 ®/1 lao ®éng n¨m 2002 lµ 101.615.184 ®/1 lao ®éng. N¨ng suÊt lao ®éng n¨m 2002 t¨ng 150% so víi quý II/2001. Môc tiªu cña C«ng ty lµ cung øng hµng ho¸ ®¸p øng nhu cÇu thÞ tr­êng vµ lîi nhuËn. §Ó thÊy ®­îc C«ng ty sö dông 1 lao ®éng t¹o ra bao nhiªu lîi nhuËn ta ¸p dông c«ng thøc sau: Møc sinh lîi nhuËn cña 1 lao ®éng = S LN sau thuÕ TN S lao ®éng Quý II n¨m 2001 = 9.071.600 = 18.820 482 Quý II n¨m 2002 = 39.286.778 = 77.641 506 Qua trªn ta thÊy møc sinh lêi cña 1 lao ®éng trong C«ng ty quý II/2002 cao h¬n so víi quý II/2001 lµ 58.821 ®, møc TN b×nh qu©n ®Çu ng­êi lµ 400.000 ®/1 th¸ng. PhÇn V KÕt luËn Qua thêi gian nghiªn cøu vµ thùc tËp còng nh­ t×m hiÓu t×nh h×nh s¶n xuÊt, kinh doanh vµ t×nh tr×nh tù h¹ch to¸n kÕ to¸n, c«ng t¸c tµi chÝnh vµ ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ t¹i C«ng ty Th­¬ng m¹i B¾c Ninh trong ®iÒu kiÖn chung nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, c¸c doanh nghiÖp, c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ph¶i c¹nh tranh gay g¾t ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn. C«ng ty Th­¬ng m¹i B¾c Ninh lµ 1 doanh nghiÖp nhµ n­íc trùc thuéc Së Th­¬ng m¹i Du lÞch B¾c Ninh vÒ t×nh h×nh chung cña C«ng ty cã nh÷ng ®iÓm thuËn lîi vµ khã kh¨n sau ®©y: * ThuËn lîi: C«ng ty lµ Doanh nghiÖp Nhµ n­íc ho¹t ®éng trong lÜnh vùc kinh doanh th­¬ng m¹i trªn ®Þa bµn toµn tØnh B¾c Ninh ë kh¾p c¸c huyÖn, thÞ x· cña tØnh nªn viÖc më réng m¹ng l­íi kinh doanh tÊt c¶ c¸c mÆt hµng lµ tèt vµ ®Æc biÖt víi sù l·nh ®¹o nhiÖt t×nh cña Ban Gi¸m ®èc C«ng ty còng nh­ viÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng t×m mäi nguån hµng, ngµnh hµng ®Ó phôc vô nhu cÇu cung øng cho toµn thÓ c¸n bé vµ nh©n d©n trong tØnh. H¬n n÷a, C«ng ty ®· më 2 chi nh¸nh t¹i Hµ Néi, Thµnh phè Hå ChÝ Minh vµ XuÊt nhËp khÈu, trao ®æi hµng ho¸ víi mét sè n­íc, nªn n¨m 2002 so víi n¨m 2001 C«ng ty ®¹t hiÖu qu¶ t­¬ng ®èi cao so víi hÖ thèng kinh doanh tõ C«ng ty ®Õn c¸c Cöa hµng Tr¹m kinh doanh, chi nh¸nh v¨n phßng ®¹i diÖn ®· ®­îc h×nh thµnh tõ tr­íc ®Õn nay. C¬ së h¹ tÇng mÆc dï ch­a khang trang, song nã lµ nÒn t¶ng thóc ®Èy kinh doanh ph¸t triÓn. §­îc sù quan t©m nhiÖt t×nh cña TØnh uû, UBND tØnh, Së Th­¬ng m¹i Du lÞch B¾c Ninh còng nh­ c¸n bé c«ng nh©n viªn toµn c«ng ty ®· phÊn ®Êu hÕt m×nh ®Ó v­¬n lªn. * Khã kh¨n: - Do míi chia t¸ch tØnh nªn ®ång vèn kinh doanh ®«i lóc cßn h¹n hÑp, lµ 1 tØnh s¸t liÒn víi thñ ®« Hµ Néi nªn ®iÒu kiÖn kinh doanh còng cã phÇn khã kh¨n ®ßi hái ph¶i c¹nh tranh víi thÞ tr­êng nhiÒu. Tµi s¶n cè ®Þnh cña C«ng ty chñ yÕu lµ kho hµng, gian hµng tõ cò vµ xuèng cÊp nhiÒu nªn ph¶i ®Çu t­ 1 phÇn vèn vµo ®Ó tu bæ söa ch÷a. + Nguån hµng xuÊt nhËp khÈu bÞ h¹n hÑp. + Lµ 1 c«ng ty n»m ë 1 ®Þa bµn n«ng nghiÖp nhiÒu nªn ®iÒu kiÖn kinh doanh cßn khã kh¨n. Trªn ®©y lµ nh÷ng thuËn lîi, khã kh¨n cña C«ng ty vÒ mÆt tµi chÝnh vµ h¹ch to¸n kÕ to¸n. C«ng ty thùc hiÖn ®óng ®ñ chÕ ®é kÕ to¸n thèng kª do Nhµ n­íc quy ®Þnh. C«ng t¸c tæ chøc kÕ to¸n gän nhÑ ®¶m nhËn khèi l­îng c«ng viÖc theo chøc n¨ng thùc hiÖn ®óng quy ®Þnh, c«ng t¸c tæ chøc râ rµng, m¹ch l¹c ®­a ®ång vèn vµo kinh doanh cã hiÖu qu¶. Nh­ng nh÷ng n¨m míi chia t¸ch tØnh c«ng t¸c kinh doanh cßn thÊp. Riªng hµng ho¸ ®Çu n¨m 2002 c«ng t¸c kinh doanh cßn thÊp nh­ng ®· cã l·i nhiÒu h¬n n¨m 2001 vµ chÊp hµn mäi chÕ ®é vµ nghÜa vô víi Nhµ n­íc vµ c¸c cÊp, ®¶m b¶o ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn toµn c«ng ty. B»ng sù lç lùc cña CBCNV c«ng ty còng nh­ Ban Gi¸m ®èc vµ l·nh ®¹o c¸c phßng ban, c¸c cöa hµng th× C«ng ty Th­¬ng m¹i B¾c Ninh lµ 1 doanh nghiÖp lµm ¨n cã l·i vµ ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn m¹nh vµ cao vÒ mäi mÆt ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao cho tØnh còng nh­ cho C«ng ty./. B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n TrÝch yÕu 30/6/2001 vµ 30/6/2002 §¬n vÞ tÝnh: §ång. Tµi s¶n Quý II/2001 Quý II/2002 A - TSL§ vµ ®Çu t­ ng¾n h¹n 14.403.782.096 23.231.173.377 1 - TiÒn mÆt 1.034.406.398 265.827.377 2 - C¸c kho¶n ph¶i thu 1.960.222.797 16.556.657.645 3 - Hµng tån kho 10.416.768.567 5.712.605.043 4 - TSL§ kh¸c 992.384.334 686.382.777 B - TSC§ vµ ®Çu t­ dµi h¹n 3.198.070.413 37.383.220.777 - TSC§ 3.196.170.813 3.701.144.925 - CP XDCB dë dang 1.899.600 37.075.252 Tæng céng tµi s¶n 17.601.852.509 26.969.394.889 Nguån vèn A - Nî ph¶i tr¶ 14.434.178.971 23.332.611.876 - Nî ng¾n h¹n 12.754.252.771 21.271.312.344 - Nî dµi h¹n 1.673.321.200 1.667.862.908 - Nî kh¸c 6.605.000 393.436.624 B - .Nguån vèn CSH 3.167.673.538 3.636.782.431 - Nguån vèn quü 3.167.673.538 3.636.782.431 Tæng céng nguån vèn 17.601.852.509 26.969.394.885

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập tại Công ty Thương Mại Bắc Ninh.DOC