Báo cáo Thực tập tại Công ty TNHH Quốc Thắng - Bình Định

PHẦN I GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY 1.1.Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 1.1.1.Tên Công ty: + Công ty TNHH Quốc Thắng. + Địa chỉ: Quốc lộ 1A, khu công nghiệp phú tài, phường Trần Quang Diệu, , TP Quy Nhơn, Bình Định. + Điện thoại: 056.841994 Fax: 056.841995 + Email: quocthang@dng.vnn.vn Công ty TNHH Quốc Thắng được xây dựng trên địa bàn khu công nghiệp Phú tài, nằm bên cạnh quốc lộ 1A, đó là một vị trí tương đối thuận lợi cho việc giao dịch và kinh doanh. 1.1.2. Thời điểm thành lập: Ngày 15/1/1998, theo quyết định số 24/GP/TLDN của sở công nghiệp, Công ty TNHH Quốc Thắng được thành lập và đi vào hoạt động. + Các mốc quan trọng: - Trong năm 1998, Công ty đã được xây dựng và nhập nhiều thiết bị máy móc, công nghệ tạo ra nhiều mối quan hệ với các đối tác và kinh doanh. - Vào năm 2004 Công ty TNHH Quốc Thắng đã hoàn thành xong kế hoạch của Công ty là đã xây dựng và thành lập Công ty TNHH xuất- nhập khẩu Phú hiệp với diện tích rộng 5ha, thuộc khu công nghiệp Phú tài, đến nay Công ty Phú hiệp đã đi vào hoạt động ổn định. - Đến năm 2005, Công ty đã có những hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, đã giải quyết được một lực lượng lớn lao động có việc làm, góp phần xây dựng đất nước. - Trong thời gian sắp tới, Công ty dự định mở thêm một Công ty khác có tên gọi Công ty TNHH xuất- nhập khẩu Quý nhơn, với diện tích 8ha, thuộc khu công nghiệp Long mỹ, phường Bùi Thị Xuân, TP Qui Nhơn, dự kiến trong năm 2006 này sẽ được hoàn thành và đi vào hoạt động. 1.1.3. Quy mô hiện tại của doanh nghiệp: Tính đến cuối năm 2005 thì Công ty có tổng nguồn vốn kinh doanh là 21.100.000.000 đồng, số lượng công nhân là 1.063 người, tổng doanh thu năm 2005 đạt được là 79.832.713.510 đồng. Qua đó ta thấy quy mô hoạt động hiện tại của Công ty là lớn. 1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty : 1.1.2. Chức năng của Công ty . Công ty TNHH Quốc Thắng có các lĩnh vực kinh doanh như sau: - Chuyên sản xuất, gia công, chế biến các mặt hàng lâm sản xuất khẩu như: Bàn, Ghế, Giường đây là những sản phẩm hàng hoá chủ yếu được chế biến từ gỗ, các mẫu hàng hoá của Công ty chủ yếu là dành cho xuất khẩu. - Kinh doanh, mua bán, dịch vụ và xuất nhập khẩu trực tiếp các sản phẩm, hàng hóa ra nước ngoài, thị trường chủ yếu là các nước như: Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản . - Tìm kiếm và mở rộng thị trường tiêu thụ ở nước ngoài. Tìm kiếm mua nguyên vật liệu sao cho đáp ứng tối đa cho nhu cầu sản xuất, tránh gián đoạn, nguyên vật liệu chủ yếu dùng cho sản xuất là: gỗ chò, gỗ Kapur, gỗ dầu, gỗ seraya . được mua và nhập khẩu trực tiếp từ Lào, Malaysia, Indonesia 1.2.2. Nhiệm vụ của Công ty TNHH Quốc thắng. - Mở rộng liên doanh, liên kết và hợp tác với các Doanh nghiệp, Công ty trong và ngoài nước. - Tổ chức sản xuất, thu mua và chế biến các mặt hàng lâm sản, tạo ra các sản phẩm có giá trị kinh tế cao, phục vụ cho xuất khẩu. Thực hiện cơ chế hạch toán kinh doanh độc lập theo luật Doanh nghiệp, làm tròn nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước, bảo tồn và phát triển vốn, thực hiện tốt các chế độ quản lý kinh tế, chế độ phân phối theo lao động, đảm bảo công bằng xã hội, chấp hành các qui định của Nhà nước về bảo tồn tài sản, môi trường, giữ gìn an ninh trật tự và an toàn xã hội trong toàn Công ty. 1.3. Công nghệ sản xuất và một số nặt hàng chủ yếu. 1.3.1. Giới thiệu qui trình công nghệ. Sơ đồ 1: sơ đồ qui trình công nghệ sản xuất 1.3.2. Nội dung cơ bản các bước công việc trong qui trình công nghệ + Thu mua: làm nhiệm vụ thu mua nguyên vật liệu. + Cưa xẻ: sau khi nguyên vật liệu thu mua về bộ phận này có nhiệm vụ sẻ thành những m3 gỗ theo đúng yêu cầu sử dụng. + Lò sấy: có nhiệm vụ sấy gỗ tươi thành gỗ khô. + Kho nguyên vật liệu: sau khi gỗ được sấy khô, được chuyển vào kho, đây được xem là bước cuối cùng cho việc chuẩn bị nguyên vật liệu. + Phân xưởng mộc: khi bắt đầu sản xuất, gỗ tấm được chuyển từ kho sang phân xưởng mộc để gia công. + Giai đoạn 1: làm những chi tiết thô. + Giai đoạn 2: làm những chi tiết tinh. + Giai đoạn 3: lắp ráp thành bán thành phẩm. + Giai đoạn 4: làm nguội. + Giai đoạn 5: lên màu, sả mas. + Bộ phận KCS: sau khi sản phẩm được hoàn thành từ giai đoạn 1 đến giai đoạn 5, bộ phận KCS có nhiệm vụ kiểm tra chất lượng sản phẩm theo đúng kỹ thuật hay chưa (kiểm tra ở từng giai đoạn), tiếp theo sản phẩm được đóng gói, bao bì và đưa vào kho thành phẩm chờ ngày xuất hàng.

doc61 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3097 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Thực tập tại Công ty TNHH Quốc Thắng - Bình Định, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n 78.579,62 (Nguoàn: Phoøng kyõ thuaät ) Nhö vaäy: Ñeå saûn xuaát ñöôïc 1 caùi baøn baùt giaùc thì Coâng ty phaûi traû tieàn coâng 78.579,62 ñoàng cho coâng nhaân saûn xuaát tröïc tieáp taïi phaân xöôûng. Vieäc tính toaùn löông khoaùn cho cho coâng nhaân saûn xuaát caùc loaïi khaùc cuõng töông töï nhö treân. Tính toaùn tieàn löông ñöôïc thöïc hieän cuoái moãi thaùng cho taát caû coâng nhaân vieân trong Coâng ty TNHH Quoác Thaéng. 2.2.8. Caùc hình thöùc traû löông taïi Coâng ty TNHH Quoác Thaéng. * Phöông phaùp traû löông cho coâng nhaân vieân theo saûn phaåm hoaëc theo löông khoaùn: - Traû löông khoaùn cho caù nhaân tröïc tieáp: Coâng thöùc tính: T = Vdg * q Trong ñoù: T: laø tieàn löông moät ngöôøi Vdg: laø ñôn giaù tieàn löông saûn phaåm q: laø soá löôïng saûn phaåm hoaëc coâng vieäc khoaùn hoaøn thaønh Baûng 13: Baûng möùc löông lao ñoäng vaø ñôn giaù thueâ lao ñoäng STT Coâng ñoaïn saûn xuaát Teân haøng Gheá windsor F.A Gheá A cost F Ñoàng/m3 Ñoàng/caùi Ñoàng/m3 Ñoàng/caùi 1 Xeû 77.300 977 77.300 797 2 Boác xeáp leân xuoáng goøng 70.968 942 70.968 910 3 Saáy 71.668 998 71.668 819 4 Löïc + vaän chuyeån phoâi 32.080 418 32.080 342 5 Laùng thoâ caùc chi tieát 219.270 2.700 220.159 2.000 6 Tinh cheá caùc chi tieát 560.830 7.800 576.159 6.500 7 Laép raùp hoaøn chænh 400.944 5.700 498.190 5.200 8 Nhuùng daàu 29.910 550 41.095 550 9 Bao bì - bít kieän 29.910 900 41.095 900 Caên cöù vaøo baûng ñôn giaù treân vaø keát quaû laøm vieäc trong thaùng 5/2005 cuûa coâng nhaân Traàn Hoàng saáy hoaøn thaønh 18,2424 m3 goã ñeå laøm gheá windsor F.A, ta tính tieàn löông cho coâng nhaân Traàn Hoàng nhö sau: Tieàn löông trong thaùng cuûa Traàn Hoàng: 18,2424 x 71.668 = 1.307.396 ñoàng. - Phöông phaùp traû löông khoaùn taäp theå Coâng thöùc tính: Ti = Trong ñoù: Vsp : Toång löôïng saûn phaåm cuûa toå Ti : Tieàn löông cuûa ngöôøi thöù i ñöôïc tính ni : Thôøi gian laøm vieäc thöïc teá cuûa ngöôøi thöù i ti : Heä soá möùc löông m : Soá coâng nhaân trong nhoùm hi: Heä soá ñaùnh giaù Baûng14: Baûng giaù coâng vieäc thaùng 5/2005 toå loø saáy phaân xöôûng 1. STT Hoï vaø teân Caáp baäc Heä soá tieàn löông(ti) Heä soá ñaùnh giaù(hi) Ngaøy coâng thöïc teá(ni) 1 Nguyeãn Tieán Duõng Baäc 7 3,28 1,00 34 2 Phaïm Thaønh Vieät Baäc 5 2,39 1,00 34 3 Leâ Ñaït Syõ Baäc 3 1,78 1,00 34 4 Phan Nga Thaéng Baäc 2 1,62 1,00 34 5 Traàn Thanh Haûi Baäc 4 2,04 1,00 33 6 Nguyeãn Vaên Thöôøng Baäc 2 1,62 1,00 34 7 Hoà Ñình Phuùc Baäc 7 3,28 1,00 33 Coäng 236,0 (nguoàn: Phoøng toå chöùc haønh chính) Trong ñoù, soá ngaøy coâng thöïc teá (ni) ñöôïc tính baèng soá ngaøy laøm vieäc trong thaùng coäng theâm vôùi soá ngaøy laøm theâm giôø. Caên cöù vaøo baûng ñaùnh giaù coâng vieäc treân, ta tính löông cho oâng Nguyeãn Tieán Duõng thaùng 5/2005: - Ngaøy coâng quy ñoåi cuûa oâng Duõng: 1,00 x 34 = 34 ngaøy - Tieàn löông cuûa oâng Duõng trong thaùng 5/ 2005 laø: 236,0 x 34 = 1.094.525 ñoàng. Baèng caùch töông töï ta tính ñöôïc möùc löông thaùng cuûa nhöõng ngöôøi khaùc, töø ñoù tính ñöôïc toång möùc löông cuûa caû nhoùm nhaän ñöôïc trong thaùng. * Traû löông cho caùn boä coâng nhaân vieân theo thôøi gian: ÔÛ Coâng ty tính traû löông theo thôøi gian ñöôïc aùp duïng ñoái vôùi nhöõng coâng vieäc khoâng xaùc ñònh möùc saûn phaåm hoaëc tính cho nhöõng caùn boä coâng nhaân vieân nghæ pheùp, ñi hoïc. Ñoái vôùi nhöõng caùn boä trong bieân cheá hoaëc hôïp ñoàng daøi haïn thì ñöôïc höôûng möùc löông cô baûn vaø ngaøy nghæ pheùp naêm, ngaøy nghæ vieäc rieâng coù löông, nghæ leã, hoäi hoïp… Löông thôøi gian = Möùc löông cô baûn Soá ngaøy coâng cheá ñoä(26 ngaøy) x Soá ngaøy nghæ pheùp, hoäi hoïp Coâng thöùc tính: Möùc löông cô baûn = möùc löông toái thieåu x heä soá löông. VD: Caên cöù vaøo baûng chaám coâng tính löông thôøi gian cho oâng Duõng thaùng 5/2005 nhö sau: Möùc löông cô baûn = 330.000 x 3,28 = 1.082.400 ñoàng. Löông thôøi gian trong thaùng = 1.082.400 : 26 x 1 = 41.600 ñoàng/ngaøy. * Caùc khoaûn phuï caáp ôû Coâng ty - Phuï caáp chöùc vuï: + Giaùm ñoác vaø phoù giaùm ñoác: 0,3 + Keá toaùn tröôûng, tröôûng caùc phoøng, phoù phoøng TCHC: 0,2 Coâng thöùc tính: Phuï caáp chöùc vuï = Möùc löông toái thieåu x Heä soá phuï caáp - Phuï caáp ca 3: AÙp duïng cho nhöõng coâng nhaân tröïc tieáp saûn xuaát trong caùc toå nhoùm coù quy trình saûn xuaát hay baûo veä cô quan töø 22h ñeán 6h saùng vôùi möùc 5000ñ/ngöôøi/ca. - Phuï caáp ñoäc haïi: aùp duïng cho nhöõng coâng nhaân tröïc tieáp saûn xuaát. Ñoái vôi coâng nhaân ôû toå loø saáy vôùi möùc 2.000ñ/m3, coâng nhaân ôû toå vaän chuyeån boác xeáp vôùi möùc 3.200ñ/loø 2.3.Phaân tích tình hình quaûn lyù vaät tö, TSCÑ. 2.3.1.Caùc loaïi nguyeân vaät lieäu duøng cho hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh. - Nguyeân lieäu chuû yeáu laø caùc loaïi goå nhö: goã choø, goã kapur, goã daàu, baïch ñaøn…Do chính saùch ñoùng cöûa röøng cuûa nöôùc ta neân caùc loaïi goã naøy ít mua ñöôïc trong nöôùc, maø chuùng chuû yeáu ñöôïc mua vaø nhaäp khaåu veà nöôùc ngoaøi nhö Laøo, Indonesia, Malaysia… vì vaäy, giaù caû caùc loaïi goã naøy raát cao. Nguyeân lieäu goã laø nguyeân lieäu chính duøng cho quaù trình saûn xuaát taïo ra saûn phaåm. - Vaät lieäu duøng cho saûn xuaát ôû ñaây vaãn laø caùc loaïi goã, sau khi ñaõ qua söû lyù, qua coâng ñoaïn cöa xeû, ñöa vaøo loø saáy. Vaät lieäu naøy ñöôïc cöa nhoû thaønh nhöõng taám nhoû vaø ñöôïc nhaäp vaøo vaät lieäu ñeå chuaån bò cho khaâu ñöa vaøo saûn xuaát. - Do ñaëc ñieåm maùy moùc thieát bò duøng cho quaù trình saûn xuaát, neân nhieân lieäu duøng ñeå cung caáp chuû yeáu laø naêng löôïng ñieän töø maïng ñieän 220V. Caùc maùy moùc thieát bò cuûa Coâng ty ñeàu ñöôïc söû duïng maïng ñieän naøy, ngoaøi ra Coâng ty coøn coù maùy phaùt ñieän rieâng nhaèm cung caáp naêng löôïng ñieän khi xaõy ra tình traïng maát ñieän, ñaûm baûo cho quaù trình saûn xuaát ñöôïc oån ñònh, ñuùng lòch trình. 2.3.2.Caùch xaây döïng möùc söû duïng nguyeân vaät lieäu. Caùc chæ tieâu kinh teá kó thuaät söû duïng cho saûn xuaát hieän nay ñaõ cô baûn ñònh möùc hoaù. Do vaäy möùc tieâu hao nguyeân vaät lieäu ñeå saûn xuaát cho moät loaïi saûn phaåm cuï theå ñaõ ñöôïc caùc nhaø kó thuaät xaây döïng theo kinh nghieäm. Tuyø thuoäc vaøo soá löôïng saûn xuaát nhieàu hay ít maø vaät tö seõ ñöôïc caáp phaùt theo ñuùng ñònh möùc. Theo thoáng keâ cuûa phoøng keá hoaïch thì cöù 19m3 goã ñöa vaøo söû duïng ôû giai ñoaïn 1, khi chuyeån sang giai ñoaïn 2 chæ coøn 15m3 goã. Nhö vaäy, cöù 1m3 goã ñöôïc ñöa vaøo giai ñoaïn 1 seõ bò tieâu hao maát: (19-15)/19 = 0,21m3 goã. Caên cöù vaøo möùc tieâu hao nhö vaäy maø ngöôøi quaûn lyù seõ xaùc ñònh ñöôïc löôïng nguyeân vaät lieäu tieâu hao caàn thieát ñeå hoaøn thaønh ñöôïc1 saûn phaåm hoaøn chænh. 2.3.3.Tình hình döï tröõ vaø söû duïng nguyeân vaät lieäu. Vieäc cung öùng, döï tröõ vaø söû duïng nguyeân vaät lieäu laø moät coâng vieäc raát quan troïng trong coâng taùc quaûn lyù saûn xuaát cuûa Coâng ty. Keá hoaïch vieäc cung öùng, döï tröõ vaø söû duïng nguyeân vaät lieäu hôïp lyù nhö theá naøo, thöøa hay thieáu bao nhieâu ñeàu aûnh höôûng ñeán hoaït ñoäng quaûn lyù saûn xuaát, ñeán hieäu quaû saûn xuaát kinh doanh. Neáu Coâng ty coù chính saùch cung öùng, döï tröõ vaø söû duïng nguyeân vaät lieäu hôïp lyù thì seõ giuùp cho giaù thaønh saûn phaåm giaûm xuoáng ñaùng keå, taïo khaû naêng caïnh tranh vôùi caùc Coâng ty khaùc. Taïi Coâng ty TNHH Quoác Thaéng thì nguyeân lieäu chính laø goã, do vaäy ta seõ xem xeùt tình hình cung öùng, döï tröõ vaø söû duïng nguyeân vaät lieäu goã nhö theá naøo. Baûng15: Tình hình döï tröõ nguyeân vaät lieäu taïi Coâng ty. Nguoàn: Phoøng keá toaùn vaø thuû quyõ Nhaän xeùt: Qua baûng soá lieäu treân ta thaáy: Khoái löôïng saûn phaåm saûn xuaát naêm 2005 taêng 47.606 (SP) so vôùi naêm 2004 (töông öùng taêng 37,22%). Ñieàu ñoù cho ta thaáy raèng Coâng ty ñaõ khoâng ngöøng môû roäng saûn xuaát, môû roäng thò tröôøng tieâu thuï, chaát löôïng saûn phaåm ngaøy caøng cao, maãu maõ ña daïng… ñaùp öùng nhu caàu cuûa khaùch haøng. Toàn kho ñaàu kì naêm 2005 giaûm 750 m3 goã so vôùi naêm 2004 (töông öùng giaûm 51,09%), beân caïnh ñoù löôïng toàn kho cuoái kì laïi coù söï gia taêng ñoät bieán laø 928m3 goã (töông öùng 129,24%), möùc taêng naøy gaàn gaáp ñoâi. Söï gia taêng naøy laø do khoái löôïng nhaäp kho trong kì naêm 2005 taêng 3.063m3 goã so vôùi naêm 2004 (töông öùng taêng 77,05%). Ñieàu naøy cho thaáy söï baát caäp trong vieäc döï tröõ, cung öùng nguyeân vaät lieâu, Coâng ty caàn phaûi coù bieän phaùp xaây döïng chieán löôïc haøng toàn kho hôïp lyù. Möùc tieâu hao nguyeân vaät lieäu 2005 giaûm 0,005m3 goã so vôùi naêm 2004 (töông öùng giaûm 5,77%). Tuy tæ leä möùc tieâu hao nguyeân vaät lieäu giaûm nhöng vaãn coøn thaáp, ñieàu naøy cho thaáy phaàn naøo Coâng ty ñaõ töøng böôùc chuù troïng ñeán vieäc tieát kieäm nguyeân vaät lieâu, choáng laõng phí. 2.3.4. Tình hình baûo quaûn vaø caáp phaùt nguyeân vaät lieäu. Nguyeân vaät lieäu duøng cho saûn xuaát chuû yeáu laø caùc loaïi goã. Sau khi mua veà, caùc loaïi goã naøy ñöôïc ñoùng kieän vaø nhaäp vaøo kho döï tröõ. Do nguyeân vaät lieäu goã raát khan hieám, neân quaù trình mua veà vaø nhaäp kho raát baáp beânh, khoâng ñeàu ñaën, luùc thì nhieàu luùc thì ít. Nhieàu khi do khoái löôïng haøng nhaäp veà döï tröõ quaù lôùn so vôùi nhu caàu saûn xuaát neân nhieàu loâ nguyeân vaät lieäu tuy ñöôïc nhaäp tröôùc nhöng khoâng ñöôïc caáp phaùt tröôùc. Do haøng nhieàu khi nhaäp veà thaát thöôøng nhö vaäy, cho neân vieäc baûo quaûn cuõng gaëp nhieàu khoù khaên. Tuy Coâng ty coù kho döï tröõ nguyeân vaät lieäu nhöng ñoâi khi vaãn khoâng ñaûm baûo ñöôïc taát caû caùc nguyeân vaät lieäu nhaäp veà ñeàu chuyeån vaøo kho maø do khoái löôïng haøng nhieàu neân phaûi ñeå ngoaøi baõi, ñieàu naøy seõ laøm giaûm chaát löôïng nguyeân lieäu (Do phaûi chòu möa naéng). Maëc duø coù nhieàu noäi qui, qui ñònh veà an toaøn vaø baûo quaûn vaät tö-haøng hoaù nhöng khi vôùi moät khoái löôïng quaù lôùn, vôùi quaù nhieàu chuûng loaïi vaät tö haøng hoaù thì vieäc baûo quaûn ñaûm baûo yeâu caàu kó thuaät laø moät vaán ñeà khoù khaên. Vieäc caáp phaùt phuï tuøng yeâu caàu quaûn lyù töông ñoái chaët cheõ vôùi moät chu trình laø: khi moät thieát bò naøo ñoù bò hoûng thì ngöôøi coâng nhaân vaän haønh baùo cho ngöôøi kó thuaät cuûa Xí nghieäp cô khí baûo döôõng phuï traùch caùc boä phaän ñoù kieåm tra, neáu caàn phaûi thay thì hoï seõ xin yù kieán laõnh ñaïo caáp Xí nghieäp baûo döôõng trôû leân. Neáu ñöôïc söï ñoàng yù thay thì ngöôøi kó thuaät naøy seõ vieát phieáu laõnh haøng coù chöõ kyù cuûa ngöôøi laõnh ñaïo ñoù. Khi laõnh haøng môùi thì phaûi baét buoäc noäp haøng cuû cho thuû kho, ñeå traùnh hieän töôïng laõnh haøng nhöng khoâng thay. Tuy vaäy moät soá nguyeân vaät lieäu nhö goã thì ñöôïc ñöa vaøo maùy theo heä thoáng baêng taûi vaø ñöôïc tính toaùn xuaát kho theo saûn phaåm cuoái cuøng ôû coâng ñoaïn ñoù neân khoù chính xaùc. Coøn caùc loaïi vaät tö khaùc ñöôïc caáp phaùt theo caùc phieáu laõnh ñaõ ñöôïc duyeät (caáp phoù quaûn ñoác trôû leân duyeät). Vieäc caáp phaùt nguyeân vaät lieäu tuyø thuoäc vaøo nhu caàu cuûa caùc phaân xöôûng saûn xuaát, phoøng vaät tö seõ döïa treân phieáu yeâu caàu caáp phaùt ñeå töø ñoù ra leânh xuaát kho. 2.3.5.Tình hình taøi saûn coá ñònh taïi Coâng ty: Taøi saûn coá ñònh laø moät boä phaän taøi saûn chuû yeáu, phaûn aùnh naêng löïc saûn xuaát hieän coù, trình ñoä, tieán boä khoa hoïc kó thuaät vaø trình ñoä trang bò cô sôõ vaät chaát kó thuaät cuûa doanh nghieäp. TSCÑ laø moät trong nhöõng coâng cuï goùp phaàn laøm giaûm nheï söùc lao ñoäng vaø naâng cao naêng suaát lao ñoäng. Vôùi qui moâ saûn xuaát töông ñoái lôùn, moãi naêm cung caáp cho thò tröôøng haøng nghìn saûn phaåm goã caùc loaïi, Coâng ty quaûn lyù vaø söû duïng löôïng TSCÑ töông ñoái lôùn, bao goàm nhieàu chuûng loaïi vaø coâng cuï khaùc nhau. Vieäc boá trí vaø söû duïng TSCÑ hôïp lyù hay khoâng coù aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán keát quaû hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa Coâng ty. TSCÑ cuûa Coâng ty bao goàm: - Nhaø cöûa, vaät kieán truùc: nhö nhaø xöôûng, vaên phoøng, truï sôû… - Maùy moùc thieát bò nhö: maùy xeû goå, maùy chaø nhaùm, maùy baøo, maùy cöa… - Caùc phöông tieän vaän taûi: xe chôû haøng, xe ñöa ñoùn coâng nhaân… Baûng16: Baûng cô caáu TSCÑ naêm 2005 vaø trình traïng cuûa TSCÑ (Nguoàn: Phoøng keá toaùn vaø thuû quyõ) 2.3.6. Tình hình söû duïng TSCÑ. *Veà coâng suaát: Ñeå ñaùnh giaù veà tình hình söû duïng TSCÑ, ta seõ tính toaùn chæ tieâu sau: HHM = Giaù trò hao moøn TSCÑ Nguyeân giaù TSCÑ x 100% HHM 2004 = 10.025.810 18.339.102 x 100 = 54,67% HHM 2005 = 10.563.137 19.356.912 x 100 = 54,57% - Heä soá hao moøn TSCÑ: HTCÑ Thôøi gian l/ v coù ích = Thôøi gian l/ v cheá ñoä 305 ngaøy = 308 ngaøy = 99,03% * Veà thôøi gian: - Heä soá söû duïng thôøi gian cheá ñoä (HTCÑ). HTTL = Thôøi gian l/ v coù ích Thôøi gian theo lòch = 305 ngaøy 365 ngaøy = 83,56% - Heä soá söû duïng thôøi gian laøm vieäc theo lòch(HTTL). Caû 2 heä soá treân tuy ñeàu cao hôn naêm 2004(HTCÑ = 94%, HTTL = 80,12%), nhöng söï gia taêng nhö vaäy vaån chöa ñaït ñöôïc muïc tieâu keá hoaïch(HTCÑ = 102,2%, HTTL = 89,02%). Ñieàu naøy cuõng do Coâng ty saûn xuaát theo muøa vuï, ñôn ñaët haøng vaø moät phaàn do maùy moùc thieát bò ñaõ aûnh höôûng ñeán quaù trình hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa Coâng ty. Nhaän xeùt: Lyù do saûn löôïng saûn phaåm taêng laø do theo keá hoaïch saûn xuaát, trong kì maùy moùc nhaäp veà Coâng ty nhieàu, nguyeân giaù maùy moùc thieát bò cuoái cuøng taêng so vôùi ñaàu kì (theo cô caáu TSCÑ naêm 2005), vì vaäy soá löôïng maùy moùc thieát bò ñöa vaøo saûn xuaát naêm 2005 cao hôn naêm 2004. Nhìn vaøo baûng keát caáu vaø trình traïng cuûa TSCÑ, ta thaáy soá löôïng maùy moùc thieát bò (khoâng keå soá maùy moùc thieát bò nhaäp trong kì) söû duïng laâu nay ñaõ bò cuõ, giaù trò coøn laïi so vôùi nguyeân giaù laø khoâng cao neân Coâng ty caàn phaûi thay chuùng baèng caùc maùy moùc thieát bò ñaõ nhaäp trong kì ñeå naâng cao naêng suaát lao ñoäng. Keát caáu maùy moùc thieát bò trong TSCÑ cuoái naêm taêng so vôùi ñaàu naêm, ñieàu naøy khoâng aûnh höôûng tôùi vieäc taêng saûn löôïng saûn xuaát ôû nhöõng naêm tôùi . Neáu caàn thieát thì chæ caàn nhaäp soá maùy moùc thieát bò môùi ñeå thay theá soá maùy moùc thieát bò cuû. 2.4.Phaân tích chi phí vaø giaù thaønh. 2.4.1. Phaân loaïi chi phí. Hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh laø moät quaù trình hoaït ñoäng thöôøng xuyeân vaø lieân tuïc cuûa caùc khoaûn chi phí. Chi phí saûn xuaát kinh doanh laø bieåu hieän baèng tieàn cuûa toaøn boä caùc hao phí maø doanh nghieäp phaûi boû ra trong moät kyø ñeå thöïc hieän quaù trình saûn xuaát vaø tieâu thuï saûn phaåm. Ñeå tieán haønh haïch toaùn chi phí saûn xuaát, tröôùc tieân phaûi phaân loaïi chi phí hôïp lyù ñeå taïo ñieàu kieän cho vieäc tính giaù thaønh saûn phaåm. Chi phí saûn xuaát kinh doanh cuûa doanh nghieäp bao goàm nhieàu loaïi, taïi Coâng ty TNHH Quoác Thaéng caên cöù vaøo töøng nôi maø ôû ñoù phaùt sinh chi phí ñeå taäp hôïp vaø phaân loaïi chi phí. Theo caùch naøy chi phí ñöôïc chia laøm 5 khoaûn muïc sau: -Chi phí NVLTT: Laø chi phí nguyeân vaät lieäu chuû yeáu ñeå cheá taïo ra saûn phaåm. -Chi phí NCTT: laø caùc khoaûn löông vaø trích theo löông phaûi thanh toaùn cho coâng nhaân saûn xuaát tröïc tieáp. -Chi phí saûn xuaát chung: laø caùc khoaûn muïc phaùt sinh taïi caùc toå ñoäi hay phaân xöôõng saûn xuaát, bao goàm: chi phí coâng cuï duïng, khaáu hao TSCÑ, chi phí ñieän nöôùc vaø chi phí baèng tieàn khaùc. -Chi phí baùn haøng: laø caùc chi phí phaùt sinh trong quaù trình tieâu thuï saûn phaåm, haøng hoaù. Bao goàm: chi phí cho nhaân vieân baùn haøng, khaáu hao TSCÑ, chi phí quaûng caùo, chi phí baûo quaûn vaø vaän chuyeån. -Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp: laø caùc chi phí phuïc vuï cho boä maùy quaûn lyù vaø caùc chi phí coù lieân quan ñeán hoaït ñoäng chung cuûa doanh nghieäp, bao goàm: chi phí cho hoäi nghò, tieáp khaùch, coâng taùc, chi phí cho nhaân vieän quaûn lyù, thueá, leä phí, laõi vay, khaáu hao TSCÑ duøng cho boä phaän quaûn lyù vaø caùc chi phí baèng tieàn khaùc. Thoâng qua caùch phaân loaïi naøy thì chi phí thöïc teá phaùt sinh ôû phaân xöôûng naøo hay chi chung cho doanh nghieäp thì ñöôïc phaûn aùnh vaøo caùc khoaûn muïc coù lieân quan. Maët khaùc, vieäc phaân loaïi naøy giuùp cho Coâng ty bieát ñöôïc nhöõng chi phí naøo ñaõ phaùt sinh trong quaù trình saûn xuaát vaø ôû tyû leä bao nhieâu, töø ñoù doanh nghieäp seõ coù nhöõng bieän phaùp quaûn lyù phuø hôïp. Caùch phaân loaïi naøy giuùp cho doanh nghieäp tính ñöôïc giaù thaønh saûn phaåm, ñoàng thôøi xaùc ñònh ñöôïc bieán ñoäng cuûa töøng khoaûn muïc vaø bieán ñoäng cuûa noù ñeán giaù thaønh saûn phaåm, qua ñoù doanh nghieäp seõ taän duïng vaø khai thaùc khaû naêng tieàm taøng trong noäi boä doanh nghieäp ñeå giaûm ñöôïc giaù thaønh saûn phaåm. 2.4.2.Phaân tích giaù thaønh keá hoaïch taïi doanh nghieäp. Treân cô sôû taäp hôïp vaø phaân loaïi caùc loaïi chi phí, phoøng keá toaùn tieán haønh tính giaù thaønh saûn phaåm keá hoaïch. Giaù thaønh keá hoaïch laø giaù thaønh ñöôïc tính treân cô sôû chi phí saûn xuaát keá hoaïch vaø saûn löôïng keá hoaïch.Vieäc tính toaùn saûn löôïng keá hoaïch do boä phaän keá hoaïch thöïc hieän vaø tính toaùn tröôùc khi doanh nghieäp böôùc vaøo saûn xuaát saûn phaåm. Giaù thaønh keá hoaïch laø muïc tieâu phaán ñaáu cuûa doanh nghieäp vaø laø caên cöù ñeå so saùnh möùc ñoä thöïc hieän vaø lôïi nhuaän cuõng nhö nhöõng yeáu toá tích cöïc khaùc lieân quan ñeán söï phaùt trieån cuûa doanh nghieäp. Taïi Coâng ty TNHH Quoác Thaéng, do chuûng loaïi maët haøng raát ña daïng neân vieäc taäp hôïp chi phí vaø tính giaù thaønh saûn phaåm laø heát söùc phöùc taïp vaø khoù khaên. Tuy nhieân, ñeå ñaït ñöôïc hieäu quaû kinh teá cao thì Coâng ty phaûi coù bieän phaùp thöïc hieän. Giaù thaønh keá hoaïch taïi Coâng ty ñöôïc xaùc ñònh treân cô sôû giaù thaønh thöïc teá kì tröôùc vaø caùc ñònh möùc, caùc döï toaùn chi phí cuûa kì keá hoaïch. Baûng17: Keá hoaïch saûn löôïng vaø giaù thaønh moät soá maët haøng chuû yeáu naêm 2005 cuûa Coâng ty. ÑVT: 1000ñ Nguoàn: Phoøng vaät tö toång hôïp Döï tính trong nhöõng naêm tôùi thì giaù thaønh seõ coù nhieàu thay ñoåi do coù söï bieán ñoåi treân thò tröôøng giaù caû. Ñeå ñaûm baûo cho lôïi nhuaän cuûa doanh nghieäp ñöôïc thöïc hieän theo yeâu caàu ñaët ra, ñoàng thôøi nhaèm taïo ra cho moãi saûn phaåm cuûa doanh nghieäp mang tính caïnh tranh cao thì ñoøi hoûi khaâu quaûn lyù ñaàu vaøo phaûi coù keá hoaïch xaây döïng giaù thaønh linh hoaït ñeå phuø hôïp vôùi nhu caàu chung cuûa doanh nghieäp cuõng nhö ngöôøi tieâu duøng. 2.4.3.Phöông phaùp taäp hôïp chi phí vaø tính giaù thaønh thöïc teá toaøn boä saûn löôïng vaø ñôn vò saûn phaåm chuû yeáu . Sau khi taäp hôïp taát caû caùc loaïi chi phí tröïc tieáp vaø chi phí giaùn tieáp, Coâng ty tieán haønh tính toaùn giaù thaønh toaøn boä saûn löôïng. Giaù thaønh thöïc teá laø toaøn boä chi phí doanh nghieäp boû ra ñeå saûn xuaát vaø tieâu thuï moät khoái löôïng tieâu thuï saûn phaåm, haøng hoaù nhaát ñònh. Tính giaù thaønh saûn phaåm ñöôïc theå hieän thoâng qua 3 giai ñoaïn: -Tính giaù taøi saûn mua vaøo -Tính giaù dòch vuï saûn phaåm saûn xuaát. -Tính giaù saûn phaåm haøng hoaù tieâu thuï vaø giaù vaät tö xuaát duøng cho saûn xuaát kinh doanh. Vieäc tính giaù coù nhieàu phöông phaùp khaùc nhau: phöông phaùp giaù ñôn vò bình quaân, phöông phaùp xaùc ñònh theo trò giaù haøng toàn kho cuoái kì treân cô sôû giaù mua thöïc teá cuoái kì. Caên cöù vaøo ñaëc ñieåm saûn xuaát kinh doanh vaø qui moâ hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp neân Coâng ty ñaõ söû duïng phöông phaùp haïch toaùn chi phí laø theo caùc ñôn ñaët haøng maø Coâng ty ñaõ kyù keát. Baûng 18 : Tình hình saûn löôïng vaø giaù thaønh thöïc teá moät soá maët haøng chuû yeáu trong naêm 2005 taïi Coâng ty. ÑVT: 1000ñ Nguoàn: Phoøng vaät tö toång hôïp Nhaän xeùt: Nhìn chung giaù thaønh thöïc teá naêm 2005 ñaõ coù chieàu höôùng giaûm so vôùi keá hoaïch naêm 2005. Tuy nhieân vieäc giaûm naøy do nguyeân nhaân naøo, toát hay xaáu thì ta phaûi ñi phaân tích tình hình thöïc hieän keá hoaïch giaù thaønh. 2.4.4.Phaân tích tình hình thöïc hieän keá hoaïch giaù thaønh taïi Coâng ty. Trong coâng taùc quaûn lyù saûn xuaát kinh doanh, giaù thaønh saûn phaåm laø moät chæ tieâu chaát löôïng coù tính toång hôïp quan troïng nhaát. Ñeå thuùc ñaåy doanh nghieäp phaát trieån nhö: NSLÑ naâng cao, giaûm tieâu hao vaät tö, söû duïng toái ña TSCÑ trong saûn xuaát, naâng cao hieäu quaû söû duïng voán… ñeàu phaûn aùnh toång hôïp veà chæ tieâu giaù thaønh saûn phaåm. Trong cô cheá thò tröôøng hieän nay, xuaát phaùt töø yeâu caàu thöïc tieãn cuûa doanh nghieäp thì coâng taùc phaân tích giaù thaønh coù yù nghóa cöïc kì quan troïng, noù laø böôùc khoâng theå thieáu ñöôïc trong vieäc laäp keá hoaïch giaù thaønh vaø cuõng laø cô sôû ñeå doanh nghieäp xaây döïng chieán löôïc maët haøng trong saûn xuaát kinh doanh. Vieäc laäp keá hoaïch giaù thaønh cuûa kì sau coù tính khoa hoïc, thöïc tieãn hay khoâng laø hoaøn toaøn phuï thuoäc vaøo möùc ñoä xaùc ñònh keát quaû phaân tích giaù thaønh. Nhieäm vuï cuûa ngöôøi phaân tích giaù thaønh laø phaûi tìm ra nguyeân nhaân laøm cho chi phí giaù thaønh thöïc teá taêng hay giaûm so vôùi keá hoaïch, töø ñoù ñaùnh giaù hieäu quaû kinh teá vaø tìm ra bieän phaùp thích hôïp caûi thieän cho kì tôùi nhaèm phaùt hieän vaø khai thaùc moïi khaû naêng, tieàm taøng ñeå phaán ñaáu nhaèm haï giaù thaønh saûn xuaát saûn phaåm. Baûng 19: Tình hình thöïc hieän toång giaù thaønh saûn phaåm naêm 2005 taïi Coâng ty. STT Teân saûn phaåm ÑVT Giaù thaønh naêm 2005 So saùnh Keá hoaïch Thöïc hieän taêng(Giaûm) % 1 Gheá xeáp coù tay 1000ñ 2.638.400 2.504.408 (133.992,0) -5,08 2 Baøn troøn 1000ñ 8.198.414,4 6.748.345 (1.450.069,5) -17,69 3 Gheá voõng ñôn 1000ñ 2.211.385 3.060.311 848.926,0 38,39 4 Giöôøng taém naéng 1000ñ 4.475.871 4.900.382 424.510,6 9,48 5 Toång saûn löôïng Caùi 62.253 67460 5.207,0 8,36 Toång coäng 1000ñ 17.524.070,4 17.213.445,5 (310.624,9) -1,77 Nguoàn: Phoøng keá toaùn Nhaän xeùt: Nhìn vaøo baûng so saùnh tình hình thöïc hieän toång giaù thaønh naêm 2005 taïi Coâng ty ta thaáy toång giaù thaønh kì thöïc hieän giaûm 31.624,9 nghìn ñoàng so vôùi keá hoaïch (töông öùng giaûm 1,77%). Söï giaûm naøy laø do trong kyø saûn xuaát, Coâng ty ñaõ khoâng ngöøng coù bieän phaùp tích cöïc goùp phaàn laøm giaûm chi phí saûn xuaát, giaûm giaù thaønh. Nhö keát quaû phaân tích treân ta thaáy: Saûn xuaát baøn troøn ñaõ giaûm giaù thaønh laø 1.450.069,5 nghìn ñoàng, töông öùng giaûm 17,69%, tuy vaãn coøn moät soá maët haøng coù chieàu höôùng taêng giaù thaønh nhö giöôøng taém naéng, gheá voõng ñôn nhöng söï taêng giaù thaønh naøy cuõng laø leõ ñöông nhieân, bôûi vì 2 maët haøng naøy ñaõ gia taêng nhieàu veà soá löôïng saûn xuaát so vôùi kyø keá hoaïch. Toång saûn löôïng kyø TH/KH: x 100% = 108,4% Tình hình thöïc hieän toång giaù thaønh: ZTH = ZKH x Tyû leä Tyû leä = (vì laøm theo keá hoaïch) Töông öùng toång saûn löôïng taêng 8,4% so vôùi kì keá hoaïch. Nhö vaäy gia taêng veà saûn löôïng, giaûm ñöôïc chi phí saûn xuaát (giaù thaønh saûn phaåm). Ñaây laø moät bieåu hieän toát, Coâng ty caàn phaûi giöõ vöõng muïc tieâu vaø coù theå laøm toát hôn nöõa ñoái vôùi nhöõng naêm tieáp theo. Ñeå so saùch moät caùch chính xaùc hôn nöõa, ta seõ ñi so saùnh giaù thaønh ñôn vò giöõa kì thöïc hieän vaø kì keá hoaïch. Baûng 20: Tình hình thöïc hieän giaù thaønh ñôn vò saûn phaåm naêm 2005 Nhaän xeùt: Töø baûng soá lieäu treân cho ta thaáy naêm 2005 nhìn chung Coâng ty ñaõ coá gaéng raát nhieàu ñeå thöïc hieän tieát kieäm chi phí, giaûm giaù thaønh. giaù thaønh ñôn vò caùc saûn phaåm nhö gheá xeáp coù tay giaûm 24.000 ñoàng (töông öùng giaûm 14,11%), gheá voõng ñôn giaûm 6.000 ñoàng (töông öùng giaûm 3,87%). Tuy nhieân, vaãn coøn toàn taïi moät soá maët haøng thöïc hieän chöa toát nhö giöôøng taém naéng thì giaù thaønh ñôn vò vaãn coøn taêng 15.700 ñoàng (töông öùng taêng 3,06%), Coâng ty caàn coù keá hoaïch cuï theå ñeå saûn xuaát nhöõng loaïi maët haøng naøy. Do coù söï taêng giaûm giaù thaønh ñôn vò nhö vaäy noù ñaõ laøm cho toång giaù thaønh ñôn vò saûn phaåm cuûa kì thöïc hieän giaûm 42.400 ñoàng (töông öùng giaûm 3,55%) so vôùi muïc tieâu keá hoaïch. Ñaây laø böôùc ñaàu thöïc hieän toát vieäc giaûm giaù thaønh taïi Coâng ty. 2.5.Phaân tích tình hình taøi chính cuûa doanh nghieäp. Trong quaù trình saûn xuaát kinh doanh, taøi chính laø moät boä phaän heát söùc quan troïng. Moät Coâng ty maïnh hay yeáu, lôùn hay nhoû ñeàu phuï thuoäc vaøo khaû naêng taøi chính cuûa doanh nghieäp. Ñeå thaáy ñöôïc cô caáu nguoàn voán, khaû naêng veà taøi chính, keát quaû hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh ñöôïc roû raøng vaø cuï theå, ta haõy ñi phaân tích tình hình taøi chính taïi Coâng ty. 2.5.1.Phaân tích keát quaû kinh doanh taïi doanh nghieäp. Baûng 21: Baùo caùo keát quaû kinh doanh cuûa Coâng ty. ÑVT: ñoàng CHÆ TIEÂU MS Naêm 2004 Naêm 2005 So saùnh Soá tieàn Tyû troïng (%) Soá tieàn Tyû troïng (%) Soá tieàn % Toång doanh thu 1 69.259.903.824 100 79.832.713.510 100 10.572.809.686 15,27 Doanh thu haøng XK 2 66.544.912.017 96,08 75.385.218.912 94,43 8.840.306.895 13,28 Caùc khoaûn giaûm tröø (04+05+06+07) 3 359.192.017 0,52 784.513.605 0,98 425.321.588 118,41 +Chieát khaáu 4 359.192.017 0,52 784.513.605 0,98 425.321.588 118,41 +Giaûm giaù 5 - - - +Haøng baùn bò traû laïi 6 - - - +Thueá TTÑB, thueá XK 7 - - - 1. Doanh thu thuaàn (01-03) 10 68.900.711.807 99,48 79.048.199.905 99,02 10.147.488.098 14,73 2. Giaù voán haøng baùn 11 61.773.196.564 89,19 70.435.449.569 88,23 8.662.253.005 14,02 3. Lôïi nhuaän goäp (10-11) 20 7.127.515.243 10,29 8.612.750.336 10,79 1.485.235.093 20,84 4. Chi phí baùn haøng 21 3.572.109.823 5,16 4.578.613.443 5,74 1.006.503.620 28,18 5. Chi phí QLDN 22 1.682.398.852 2,43 1.509.175.240 1,89 (173.223.612) -10,30 6. LN thuaàn töø HÑKD (20-21-22) 30 1.873.006.568 2,70 2.524.961.653 3,16 651.955.085 34,81 7. TN töø hoaït ñoäng TC 31 59.598.189 0,09 83.246.438 0,10 23.648.249 39,68 8. Chi phí hoaït ñoäng TC 32 101.624.560 0,15 196.587.635 0,25 94.963.075 93,45 9.LN thuaàn töø HÑ TC (31-32) 40 (42.026.371) (0,06) (113.341.197) (0,14) (71.314.826) 169,69 13.Toång LN tröôùc thue á(30+40+50) 60 1.830.980.197 2,64 2.411.620.456 3,02 580.640.259 31,71 14.Thueá thu TNDN 70 457.745.049 0,66 675.253.728 0,85 217.508.678 47,52 15.LNST (60-70) 80 1.373.235.148 1,98 1.736.366.728 2,18 363.131.581 26,44 (Nguoàn : Baûng baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh naêm 2005) Qua baûng baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa Coâng ty trong hai naêm vöa qua, ta thaáy: - Toång doanh thu naêm 2005 taêng 10.572.809.686 ñoàng ( töông öùng taêng 15%) so vôùi naêm 2004. Ñieàu naøy ñaùnh giaù veà maët keát quaû hoaït ñoäng laø toát, chöùng toû söï noã löïc vöôït baäc trong hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa Coâng ty . - Xeùt veà yeáu toá giaù voán haøng baùn thì naêm 2005 taêng 8.662.253.005 ñoàng (töông öùng taêng 14%) so vôùi naêm 2004, söï gia taêng veà giaù voán haøng baùn thaáp hôn so vôùi möùc taêng doanh thu, ñieàu naøy cho thaáy Coâng ty ñaõ thöïc hieän vieäc quaûn lyù chi phí chaët cheõ. Maët khaùc, do giaù caû caùc yeáu toá ñaàu vaøo naêm 2005 ñeàu cao hôn naêm 2004 neân vieäc taêng veà giaù voán haøng baùn cuõng laø ñieàu deã hieåu, vì vaäy doanh nghieäp caàn coù chieán löôïc xaây döïng giaù thaønh keá hoaïch ñeå aùp duïng vaøo thöïc teá toát hôn nöõa. - Cuøng vôùi söï gia taêng veà toång doanh thu thì chi phí baùn haøng naêm 2005 cuõng taêng 1.006.503.620 ñoàng (töông öùng taêng 28%), nguyeân nhaân taêng veà chi phí baùn haøng laø do naêm 2005 löôïng saûn phaåm tieâu thuï taêng leân neân Coâng ty cuõng ñaõ khoâng ngöøng caûi thieän coâng taùc baùn haøng, chi phí quaûng caùo cuõng taêng leân töông öùng vôùi möùc taêng cuûa doanh thu tieâu thuï. - Chi phí quaûn lyù laïi coù xu höôùng giaûm laø do doanh nghieäp chuû ñoäng caét giaûm moät soá vò trí khoâng caàn thieát, goùp phaàn thuùc ñaåy vieäc giaûm giaù thaønh cuûa doanh nghieäp. - Trong 2 naêm 2004 vaø 2005 thì ta ñeàu thaáy lôïi nhuaän töø hoaït ñoäng taøi chính aâm, ñieàu naøy cho thaáy trong 2 naêm naøy Coâng ty traû caùc khoaûn laõi vay taøi chính khaù nhieàu. - Toång lôïi nhuaän tröôùc thueá naêm 2005 taêng 580.640.259 ñoàng so vôùi naêm 2004 (töông öùng taêng 32%), trong ñoù lôïi nhuaän thuaàn töø hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh taêng 651.955.085 ñoàng (töông öùng taêng 35%), lôïi nhuaän thuaàn töø hoaït ñoäng taøi chính giaûm 71.314.826 ñoàng. 2.5.2. Phaân tích cô caáu taøi saûn vaø nguoàn voán. Baûng 22: Baûng caân ñoái keá toaùn cuûa Coâng ty naêm 2005. ÑVT: ñoàng CHÆ TIEÂU MS 2004 2005 So saùnh TAØI SAÛN Soá tieàn Tyû troïng (%) Soá tieàn Tyû troïng (%) Soá tieàn % A- TSLÑ vaø ÑTNH 100 50.927.764.321 78,85 104.126.344.598 89,82 53.198.580.277 104,46 I. Tieàn 110 975.001.597 1,51 304.664.346 0,26 -670.337.251 -68,75 1.Tieàn maët taïi quy 111 277.596.544 0,43 219.846.155 0,19 -57.750.389 -20,80 2. Tieàn göûi ngaân haøng 112 697.405.053 1,08 84.818.191 0,07 -612.586.862 -87,84 3. Tieàn ñang chuyeån 113 II. Caùc khoaûn ÑT TCNH 120 III. Caùc khoaûn phaûi thu 130 7.437.600.901 11,51 29.429.052.273 25,39 21.991.451.372 295,68 1. Phaûi thu cuûa KH 131 3.931.684.688 6,09 21.749.494.267 18,76 17.817.809.579 453,19 2. Traû tröôùc cho ngöôøi baùn 132 2.125.811.320 3,29 6.505.109.868 5,61 4.379.298.548 206,01 3.Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø 133 1.380.104.893 2,14 1.174.448.138 1,01 -205.656.755 -14,90 4. Phaûi thu noäi boä 134 5. Caùc khoaûn phaûi thu khaùc 138 6. Döï phoøng khoaûn thu khoù ñoøi 139 IV. Haøng toàn kho 140 41.447.253.157 64,17 73.873.769.520 63,73 32.426.516.363 78,24 1. Haøng mua ñang ñi ñöôøng 141 2. NVL toàn kho 142 28.295.206.726 43,81 60.970.183.026 52,60 32.674.976.300 115,48 3. Coâng cuï duïng cuï 143 4. Chi phí SXKD dôû dang 144 2.531.778.437 3,92 657.717.200 0,57 -1.874.061.237 -74,02 5. Thaønh phaåm toàn kho 145 10.620.267.994 16,44 12.245.869.294 10,56 1.625.601.300 15,31 6. Haøng hoaù toàn kho 146 7. Haøng göûi ñi baùn 147 8. Döï phoøng giaûm giaù HTK 149 V. Taøi saûn löu ñoäng khaùc 150 1.067.908.666 1,65 518.858.459 0,45 -549.050.207 -51,41 1. Taïm öùng 151 2. Chi phí traû tröôùc 152 123.208.630 0,19 123.208.630 0,11 0 3. Chi phí chôø keát chuyeån 153 184.987.036 0,29 395.649.829 0,34 210.662.793 113,88 4. Taøi saûn thieáu chôø xöû lyù 154 5. Caùc khoaûn theá chaáp, kyù quyõ NH 155 759.713.000 1,18 VI. Chi söï nghieäp 160 - - B- TSCÑ vaø ÑTDH 200 13.664.258.291 21,15 11.796.782.035 10,18 -1.867.476.256 -13,67 I. Taøi saûn coá ñònh 210 13.308.468.715 20,60 11.796.782.035 10,18 -1.511.686.680 -11,36 1. Taøi saûn coá ñònh höõu hình 211 12.268.477.026 18,99 10.756.790.346 9,28 -1.511.686.680 -12,32 - Nguyeân giaù 212 16.865.871.326 26,11 16.517.990.890 14,25 -347.880.436 -2,06 - Giaù trò hao moøn luyõ keá 213 -4.597.394.300 -7,12 -5.761.200.544 -4,97 -1.163.806.244 25,31 2. Taøi saûn coá ñònh thueâ TC 214 - Nguyeân giaù 215 - Giaù trò hao moøn luyõ keá 216 3. Taøi saûn coá ñònh voâ hình 217 1.039.991.689 1,61 1.039.991.689 0,90 0 - Nguyeân giaù 218 1.039.991.689 1,61 1.039.991.689 0,90 0 - Giaù trò hao moøn luyõ keá 219 II. Caùc khoaûn ÑTTC DH 220 III. Chi phí xaây döïng CBDD 230 355.789.576 0,55 IV. Caùc khoaûn kyù quyõ, kyù cöôïc 240 TOÅNG COÄNG TAØI SAÛN 250 64.592.022.612 100 115.923.126.633 100 51.331.104.021 79,47 NGUOÀN VOÁN A- NÔÏ PHAÛI TRAÛ 300 44.461.213.381 68,83 94.554.459.642 81,57 50.093.246.261 112,67 I. Nôï ngaén haïn 310 43.692.761.402 67,64 93.786.007.663 80,90 50.093.246.261 114,65 1. Vay ngaén haïn 311 37.762.778.158 58,46 83.916.133.102 72,39 46.153.354.944 122,22 2. Nôï daøi haïn ñeán haïn traû 312 3. Phaûi traû cho ngöôøi baùn 313 1.779.293.432 2,75 5.969.036.656 5,15 4.189.743.224 235,47 4. Ngöôøi mua traû tieàn tröôùc 314 2.209.584.635 3,42 3.331.535.219 2,87 1.121.950.584 50,78 5. Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp 315 4.927.914 4.927.914 6. Phaûi traû coâng nhaân vieân 316 1.941.105.177 3,01 564.374.772 0,49 -1.376.730.405 -70,93 7. Phaûi traû cho caùc ñôn vò noäi boä 317 8.Caùc khoaûn phaûi traû, phaûi noäp khaùc 318 II. Nôï daøi haïn 320 768.451.979 1,19 768.451.979 0,66 0 1. Vay daøi haïn 321 0 2. Nôï daøi haïn khaùc 322 768.451.979 1,19 768.451.979 0,66 0 III. Nôï khaùc 330 0 B- NGUOÀN VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖÕU 400 20.130.809.231 31,17 21.368.666.991 18,43 1.237.857.760 6,15 I. Nguoàn voán, quyõ 410 20.130.809.230 31,17 21.368.666.991 18,43 1.237.857.761 6,15 1. Nguoàn voán kinh doanh 411 19.895.472.823 30,80 21.100.000.000 18,2 1.204.527.177 6,05 2. Cheânh leäch tyû giaù 413 0 3. Quyõ ñaàu tö phaùt trieån 414 0 4. Quyõ döï phoøng taøi chính 415 0 5. Quyõ döï phoøng trôï caáp maát VL 416 0 7. Lôïi nhuaän chöa phaân phoái 417 235.336.408 0,36 147.986.471 0,13 -87.349.937 -37,12 8. Quyõ khen thöôûng vaø phuùc lôïi 418 120.680.520 0,10 120.680.520 9. Nguoàn voán ñaàu tö XDCB 419 II. Nguoàn kinh phí 420 TOÅNG COÄNG NGUOÀN VOÁN 430 64.592.022.612 100 115.923.126.633 100 51.331.104.021 79,47 (Nguoàn: Baûng caân ñoái keá toaùn cuûa Coâng ty ) * Phaân tích cô caáu taøi saûn: Baûng caân ñoái keá toaùn cuûa Coâng ty ñöôïc laäp vaøo cuoái moãi kyø kinh doanh (ngaøy 31/12 haøng naêm). Qua baûng soá lieäu treân ta thaáy: toång taøi saûn qua hai naêm coù söï bieán ñoäng ñaùng keå. Cuï theå laø toång taøi saûn naêm 2005 taêng 51.331.104.021 ñoàng, töông öùng taêng 79,47%. Ñeå thaáy ñöôïc roõ nguyeân nhaân laøm taêng toång taøi saûn, ta haõy ñi phaân tích töøng khoaûn muïc: - Veà TSLÑ vaø ÑTNH: naêm 2005 taêng 53.198.580.277 ñoàng, töông öùng taêng 104,5 % so vôùi naêm 2004, ta coù theå thaáy ñaây laø moät söï gia taêng hôn gaáp ñoâi, chöùng toû nhu caàu veà voán löu ñoäng taïi Coâng ty ngaøy caøng gia taêng. Veà tyû troïng thì ta cuõng thaáy TSLÑ vaø ÑTNH chieám 78,8%(naêm 2004) vaø 89,8%(naêm 2005) trong toång coäng taøi saûn. Söï gia taêng veà TSLÑ laø do coù nhöõng söï bieán ñoäng trong caùc yeáu toá caáu thaønh, cuï theå laø nguoàn tieàn(keå caû tieàn göûi ngaân haøng) naêm 2005 giaûm 670.337.251 ñoàng, lyù do cuûa vieäc giaûm löôïng tieàn naøy laø do vaøo luùc baùo caùo ñang laø giai ñoaïn cuoái naêm neân löôïng tieàn maët chi ra cho saûn xuaát laø raát lôùn nhöng löôïng tieàn thu veàâ chöa cao do khaùch haøng chöa thanh toaùn heát. Veà caùc khoaûn phaûi thu thì naêm 2005 taêng leân raát cao so vôùi naêm 2004, cuï theå taêng leân laø 21.991.451.372 ñoàng vaø ñaây laø nguyeân nhaân chính laøm cho TSLÑ gia taêng, sôû dó caùc khoaûn phaûi thu taêng leân laø do Coâng ty aùp duïng hình thöùc baùn buoân, ñaëc ñieåm cuûa hình thöùc naøy laø thanh toaùn chaäm. Tuy nhieân, doanh nghieäp cuõng caàn coù bieän phaùp cuï theå ñeå doanh nghieäp khoâng bò khaùch haøng chieám duïng voán quaù cao. Veà haøng toàn kho thì naêm 2005 taêng 32.426.516.363 ñoàng so vôùi naêm 2004, lyù do laø naêm 2005 doanh nghieäp saûn xuaát nhieàu hôn naêm 2004. Tuy nhieân, do doanh nghieäp saûn xuaát theo ñôn ñaët haøng neân vieäc toàn kho nhieàu nhö vaäy cuõng laø leõ thöôøng, nhöng veà laâu daøi thì doanh nghieäp cuõng caàn quan taâm ñeán chieán löôïc toàn kho ñeå traùnh tình traïng haøng hoaù toàn kho quaù nhieàu vaø chieám tyû troïng lôùn. - Veà TSCÑ vaø ÑTDH: phaàn taøi saûn naøy chieám moät tyû troïng nhoû trong toång taøi saûn vaø coù xu höôùng giaûm xuoáng, cuï theå naêm 2005 giaûm xuoáng 1.867.476.256 ñoàng so vôùi naêm 2004. Söï giaûm xuoáng naøy laø do cuoái naêm 2005 Coâng ty ñaõ thanh lyù moät soá TSCÑ, trong thôøi gian tôùi Coâng ty caàn taêng cöôøng mua saém maùy moùc thieát bò ñeå phuc vuï cho saûn xuaát. Toùm laïi: Ñeå phuø hôïp vôùi nghaønh ngheà vaø lónh vöïc kinh doanh neân trong toång taøi saûn cuûa Coâng ty thì tyû troïng TSLÑ vaø ÑTNH chieám tyû leä raát lôùn, cuï theå tính ñeán ñaàu naêm 2005 thì TSLÑ vaø ÑTNH chieám 50.297.764.321 ñoàng, töông öùng chieám 79% trong toång taøi saûn. Coøn TSCÑ vaø ÑTDH chæ chieám 13.644.258.291 ñoàng, töông öùng 21%. * Phaân tích cô caáu nguoàn voán: Toång nguoàn voán cuõng coù söï thay ñoåi ñaùng keå giöõa 2 naêm. Cô caáu nguoàn voán bao goàm 2 loaïi chính laø nôï phaûi traû vaø nguoàn voán chuû sôû höõu, neáu xeùt veà tyû troïng thì phaàn nôï phaûi traû chieám tyû leä lôùn. Cuï theå, tính ñeán cuoái naêm 2005 thì nôï phaûi traû chieám 94.554.459.642 ñoàng, töông öùng chieám 82%, coøn nguoàn voán chuû sôû höõu chæ chieám 21.368.666.991 ñoàng, töông öùng chieám 18%. Ñeå thaáy roõ ñöôïc nguyeân nhaân cuûa söï bieán ñoäng naøy, ta haõy ñi phaân tích caùc yeáu toá hình thaønh nguoàn voán: - Nôï ngaén haïn: ñaây laø khoaûn tieàn maø doanh nghieäp nôï caùc nhaø cung öùng, do ñang trong muøa saûn xuaát neân doanh nghieäp phaûi huy ñoäng toái ña veà nguyeân vaät lieäu, vì vaäy caùc khoaûn nôï ngaén haïn taêng leân ñaùng keå trong 2 naêm qua, cuï theå naêm 2005 taêng 50.093.246.261 ñoàng, töông öùng taêng 115%. Qua ñaây cuõng coù theå cho ta thaáy khaû naêng ñaûm baûo veà maët taøi chính cuûa doanh nghieäp thaáp vaø doanh nghieäp seõ gaëp khoù khaên veà thanh toaùn trong töông lai. - Nôï daøi haïn: ta coù theå nhaän thaáy trong kyø doanh nghieäp khoâng vay baát cöù moät khoaûn nôï daøi haïn naøo, vì vaäy maø khoaûn nôï daøi haïn ñaàu naêm so vôùi cuoái naêm laø khoâng thay ñoåi. - Nguoàn voán, quyõ töï coù: ñaây laø phaàn chieám 100% trong nguoàn voán chuû sôû höõu cuûa doanh nghieäp, trong ñoù nguoàn voán kinh doanh laø chuû yeáu. Trong 2 naêm qua thì phaàn voán CSH cuõng khoâng coù söï bieán ñoäng lôùn, cuï theå naêm 2005 chæ taêng 1.237.857.760 ñoàng, töông öùng taêng 6% so vôùi naêm 2004. 2.5.3. Tính toaùn moät soá chæ tieâu taøi chính cô baûn. * Heä soá thu hoài nôï: Heä soá naøy cho bieát, ñeå coù 1 ñoàng taøi saûn thì phaûi thu cuûa khaùch haøng bao nhieâu ñoàng. Toång taøi saûn Caùc khoaûn phaûi thu HTH x 100 = HTH(2004) 7.437.600.901 64.592.022.612 = x 100 = 12% HTH(2005) = 29.429.052.273 115.923.126.633 = x 100 25% Nhaän xeùt: Ta thaáy cöù 1 ñoàng taøi saûn thì phaûi thu cuûa khaùch haøng 0,12 ñoàng (naêm2004), 0,25 ñoàng (naêm 2005). Ta coù theå nhaän thaáy raèng Coâng ty chöa thöïc hieän toát vieäc thu hoài coâng nôï. * Voøng quay voán löu ñoäng: Chæ tieâu naøy cho ta bieát cöù 1 ñoàng voán löu ñoäng thì ñem laïi cho Coâng ty bao nhieâu ñoàng doanh thu thua VLÑ = Doanh thu thuaàn Voán löu ñoäng VLÑ(2004) = 68.900.711.807 50.927.764.321 = 1,35 VLÑ(2005) = 79.048.119.905 104.126.344.598 = 0,76 Ta thaáy, cöù 1 ñoàng voán löu ñoäng thì ñem laïi cho Coâng ty 1,35 ñoàng doanh thu thuaàn(naêm 2004), 0,76 ñoàng doanh thu thuaàn (naêm 2005). HÑT = Giaù trò coøn laïi cuûa TSCÑ Toång taøi saûn x 100% 13.308.468.715 HÑT(2004) = 64.592.022.612 x 100% 20,6% = HÑT(2005) = 11.796.782.035 115.923.126.633 x 100% = 10,2% * Tyû suaát ñaàu tö TSCÑ: Chæ tieâu naøy phaûn aùnh möùc ñoä ñaàu tö vaøo TSCÑ trong toång giaù trò taøi saûn cuûa doanh nghieäp, hay noùi caùch khaùc laø trong 1 ñoàng giaù trò taøi saûn cuûa doanh nghieäp thì coù bao nhieâu % ñöôïc ñaàu tö vaøo TSCÑ. Ta thaáy, trong moät ñoàng giaù trò taøi saûn cuûa doanh nghieäp thì coù 20,6% ñöôïc ñaàu tö vaøo TSCÑ (naêm 2004) vaø 10,2% (naêm 2005). * Heä soá töï taøi trôï: Nguoàn voán CSH HTöï taøi trôï = Toång nguoàn voán x 100 HTöï taøi trôï(2004) = 20.130.809.231 64.592.022.612 x 100 = 31,17% HTöï taøi trôï(2005) = 21.368.666.991 115.923.126.633 x 100 = 18,43% Heä soá töï taøi trôï taïi Coâng ty raát thaáp vaø coù xu höôùng giaûm xuoáng trong 2 naêm qua, ñieàu naøy cho thaáy khaû naêng veà nguoàn voán kinh doanh taïi Coâng ty chuû yeáu laø phaàn nôï phaûi traû Toång nôï phaûi traû Rnôï = Toång nguoàn voán x 100% Rnôï(2004) = 44.461.213.381 x 100% 64.592.022.612 = 68,83% Rnôï(2005) = 94.554.459.642 115.923.126.633 x 100% = 81,57% * Tyû leä nôï: Heä soá naøy cho bieát cöù 1 ñoàng voán kinh doanh thì coù bao nhieâu ñoàng ñöôïc hình thaønh töø beân ngoaøi. Ta thaáy, nguoàn voán kinh doanh taïi Coâng ty ñöôïc hình thaønh töø beân ngoaøi laø 68,83 % (naêm 2004) vaø 81,57% (naêm 2005). * Heä soá khaû naêng thanh toaùn nhanh: Htt nhanh = TSLÑ Haøng toàn kho Toång nôï ngaén haïn Htt nhanh(2004) 50.927.764.321 = 41.447.253.157 43.692.761.402 = 0,22 Htt nhanh(2005) = 104.126.344.598 73.873.769520 93.786.007.663 = 0,32 Qua hai naêm qua ta thaáy khaû naêng thanh toaùn nôï cuûa Coâng ty laø raát keùm. HTTNH = TSLÑ vaø ÑTNH Toång nôï ngaén haïn HTTNH(2004) 50.927.764.321 = 43.692.761.402 = 1,17 HTTNH(2005) = = 104.126.344.598 93.786.007.663 1,11 * Heä soá khaû naêng thanh toaùn ngaén haïn: Chæ tieâu naøy ño löôøng khaû naêng thanh toaùn taïm thôøi nôï ngaén haïn (haïn traû döôùi 1 naêm) baèng caùc taøi saûn coù theå chuyeån ñoâitrong trôøi gian ngaén. Trong caû 2 naêm ta thaáy heä soá khaû naêng thanh toaùn nôï ngaén haïn cuûa Coâng ty ñeàu lôùn hôn 1, nghóa laø khaû naêng thanh toaùn nôï ngaén haïn cuûa Coâng ty töông ñoái toát. * Hieäu suaát söû duïng TSCÑ: Chæ tieâu naøy phaûn aùnh 1 ñoàng nguyeân giaù TSCÑ trong kyø taïo ra ñöôïc bao nhieâu ñoàng doanh thu. HTSCÑ Doanh thu thuaàn Nguyeân giaù TSCÑ bình quaân = HTSCÑ(2004) = 68.900.711.807 8.862.931.508 = 7,77 HTSCÑ(2005) = 79.048.199.905 8.778.991.290 = 9 Qua 2 naêm ta thaáy hieäu suaát do TSCÑ mang laïi cho toång doanh thu naêm 2005 cao hôn naêm 2004, cuï theå naêm 2005 cöù 1 ñoàng nguyeân giaù TSCÑ mang laïi 9 ñoàng doanh thu, trong khi ñoù naêm 2004 chæ mang laïi 7,77 ñoàng. * Soá voøng quay cuûa toaøn boä haøng toàn kho: Phaûn aùnh haøng toàn kho cuûa doanh nghieäp ñöôïc quay bao nhieâu laàn (voøng) trong kyø kinh doanh. VHTK = Giaù voán haøng tieâu thuï trong kyø Giaù voán haøng toàn kho VHTK(2004) 61.773.196.564 41.447.253.157 70.435.449.569 73.873.769.520 = = = = VHTK(2005) 1,49 0,95 Heä soá naøy naêm 2005 thaáp hôn so vôùi naêm 2004, chöùng toû khaû naêng quaûn trò haøng toàn kho cuûa doanh nghieäp ñang coù chieàu höôùng saáu ñi, doanh nghieäp caàn tìm ra nguyeân nhaân vaø ñöa ra bieän phaùp khaéc phuïc. * Doanh lôïi taøi saûn: Chæ tieâu naøy phaûn aùnh söû duïng bình quaân 1 ñoàng voán kinh doanh thì taïo bao nhieâu ñoàng lôïi nhuaän thuaàn. ROA = Lôïi nhuaän sau thueá Toång taøi saûn ROA(2004) = 1.373.235.148 64.592.022.612 = 0,021 ROA(2005) = 1.736.366.728 115.923.126.633 = 0,015 Ta thaáy cöù 1 ñoàng voán kinh doanh taïo ra 0,02 ñoàng (naêm 2004) vaø 0,015 ñoàng (naêm 2005) lôïi nhuaän thuaàn. ROE = LNST Voán CSH ROE(2004) = 1.373.235.148 20.130.809.231 = 0,068 ROE(2005) = 1.736.366.728 21.368.666.991 = 0,081 * Lôïi nhuaän roøng treân voán CSH: Ta nhaän thaáy naêm 2005 doanh nghieäp kinh doanh coù laõi hôn naêm 2004, theå hieän xu höôùng kinh doanh coù laõi ngaøy caøng cao, tuy nhieân vaãn coøn naèm trong möùc taêng tröôûng vaø phaùt trieån thaáp. Moät ñoàng voán CSH boû ra chæ thu ñöôïc 0,068 ñoàng(naêm 2004) vaø 0,081 ñoàng(naêm 2005) lôïi nhuaän sau thueá. 2.5.3. Ñaùnh giaù vaø nhaän xeùt tình hình taøi chính cuûa doanh nghieäp. Qua phaân tích tình hình taøi chính taïi Coâng ty TNHH Quoác Thaéng ta thaáy: - Hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh taïi Coâng ty coù xu höôùng taêng leân roõ reät, ñöôïc theå hieän thoâng qua chæ tieâu toång doanh thu, lôïi nhuaän thuaàn, lôïi nhuaän sau thueá coù chieàu höôùng taêng leân roõ reät. - Veà cô caáu taøi saûn vaø nguoàn voán, ta thaáy: Taøi saûn cuûùa Coâng ty nghieâng veà nguoàn TSLÑ vaø ÑTNH khaù nhieàu, trong nhöõng naêm tôùi doanh nghieäp caàn chuù troïng ñaàu tö vaøo TSCÑ nhieàu hôn. Coøn veà nguoàn voán thì phaàn nôï phaûi traû chieám ña soá, phaàn voán CSH chieám tyû leä khoâng cao, trong khi ñoù khaû naêng thanh toaùn cuûa doanh nghieäp laïi thaáp, khaû naêng töï taøi trôï coøn haïn cheá. - Caùc khoaûn phaûi thu cuûa khaùch haøng coøn chieám tyû leä lôùn, doanh nghieäp caàn coù bieän phaùp thuùc ñaåy vieäc thu nôï töø khaùch haøng, voøng quay voán löu ñoäng naêm 2005 nhoû hôn naêm 2004, chöùng toû doanh nghieäp ñang töøng böôùc ñaåy maïnh cuõng coá nguoàn voán coá ñònh taïi ñôn vò. - Qua tính toaùn caùc chæ tieâu taøi chính ta thaáy beân caïnh nhöõng chæ tieâu coù bieåu hieän toát cuõng coù nhöõng chæ tieâu coù bieåu hieän khoâng toát, hieäu quaû kinh teá chöa cao, lôïi nhuaän thuaàn taêng khoâng töông xöùng vôùi möùc taêng cuûa doanh thu thuaàn. PHAÀN III: ÑAÙNH GIAÙ CHUNG VAØ LÖÏA CHOÏN HÖÔÙNG ÑEÀ TAØI TOÁT NGHIEÄP. 3.1. Ñaùnh giaù nhaän xeùt chung. Qua thôøi gian thöïc taäp taïi Coâng ty TNHH Quoác Thaéng, ñöôïc tröïc tieáp tieáp xuùc vôùi quaù trình hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa Coâng ty em thaáy söï ra ñôøi cuûa Coâng ty ñaõ ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu cuûa nghaønh. Tuy nhieân khi tham gia vaøo quaù trình saûn xuaát, vôùi moâi tröôøng kinh doanh ngaøy caøng coù nhieàu thuû caïnh tranh, vieäc saûn xuaát vaø kinh doanh nhö theá naøo ñeå doanh nghieäp chieám ñöôïc öu theá treân thò tröôøng, ñoøi hoûi doanh nghieäp ñang gaëp phaûi moät soá khoù khaên veà coâng taùc quaûn lyù chung taï Coâng ty. Qua tìm hieåu em xin pheùp ñöôïc ñöa ra moät soá yù kieán sau: * Veà tình hình tieâu thuï vaø coâng taùc marketing: Coâng ty chuû yeáu laø saûn xuaát theo ñôn ñaët haøng vaø theo muøa vuï, keát quaû tieâu thuï qua caùc naêm ñeàu taêng, ñieàu naøy coù xu höôùng toát cho söï taêng tröôûng cua Coâng ty . Tuy nhieân, Coâng ty ñaõ thöïc hieän moät soá bieäân phaùp marketing nhöng hieäu quaû mang laïi chöa thöïc söï toát vì thò tröôøng chuû yeáu vaãn laø khaùch quen, soá löôïng tieâu thuï ôû trong nöôùc coøn haïn cheá, Coâng ty caàn phaùt huy tieâu thuï toát hôn nöõa ôû moïi thò tröôøng. * Veà tình hình lao ñoäng tieàn löông: Soá löôïng vaø cô caáu lao ñoäng cuûa Coâng ty phuø hôïp vôùi quy moâ toå chöùc hieän taïi. Tuy nhieân, Coâng ty chöa thaät söï chuù troïng ñeán coâng taùc ñaøo taïo trình ñoä vaø tay ngheà cho coâng nhaân vieân, trong töông lai ñeå môû roäng phaùt trieån vaø coù choã ñöùng vöõng chaéc treân thò tröôøng thì Coâng ty caàn chuaån bò theâm cho mình ñoäi nguõ caùn boä coâng nhaân vieân coù tay ngheà. * Veà coâng taùc quaûn lyù vaät tö, TSCÑ: Vaät tö cuûa Coâng ty döôïc quaûn lyù theo kho vaø chæ xuaát nhaäp theo ñôn haøng. Tuy nhieân Coâng ty cuõng caàn coù bieän phaùp ñeå giaûm thieåu chi phí quaûn lyù naøy. Veà TSCÑ taïi Coâng ty thì ñaõ cuõ,Coâng ty caàn phaûi quan taâm nhieàu hôn nöõa cho ñaàu tö TSCÑ ñeå taêng saûn löôïng saûn xuaát, taêng naêng suaát lao ñoäng, goùp phaàn naâng cao hieäu quaû saûn xuaát kinh doanh . * Veà tình hình taøi chính vaø coâng taùc keá toaùn taäp hôïp chi phí vaø tính giaù thaønh: Coâng ty ñaõ coù nhöõng thay ñoåi phuø hôïp vôùi yeâu caàu chung cuûa coâng taùc keá toaùn, caùc baùo caùo taøi chính qua caùc naêm daàn daàn ñöôïc hoaøn thieän ñaày ñuû, roõ raøng vaø ñuùng chuaån möïc keá toaùn. Veà keá toaùn taäp hôïp chi phí vaø tính giaù thaønh thì ñöôïc tieán haønh theo thaùng, soá lieäu ghi cheùp chính xaùc vaø ñaày ñuû, laø cô sôû cho vieäc tính giaù thaønh chính xaùc vaø kòp thôøi. Coâng ty tieán haønh taäp hôïp chi phí ôû töøng phaân xöôûng laø khaù hôïp lyù do moãi saûn phaåm ñöôïc hoaøn thaønh qua nhieàu coâng ñoaïn saûn xuaát. 3.2. Löïa choïn höôùng ñeà taøi toát nghieäp. Treân cô sôû ñònh höôùng cuûa nghaønh, söï taêng tröôûng vaø phaùt trieån vôùi nhòp ñoä ngaøy caøng cao cuûa neàân kinh teá thò tröôøng, moãi doanh nghieäp ñeàu phai coá gaéng phaùt huy cao hôn nöõa veà nhöõng lôïi theá maø mình ñang coù ñeå bieán thaønh ñoäng löïc cho söï phaùt trieån, beân caïnh ñoù Coâng ty cuõng caàn quan taâm ñeán nhöõng vaán ñeà khoù khaên maø Coâng ty ñang gaëp phaûi. Qua thôøi gian thöïc taäp taïi Coâng ty TNHH Quoác Thaéng em thaáy cô caáu nguoàn voán cuûa Coâng ty nghieâng veà TSLÑ, chieám moät tyû leä khaù lôùn trong toång taøi saûn, vì vaäy em maïnh daïn ñeà suaát höôùng ñeà taøi toát nghieäp cuûa mình laø: “Phaân tích cô caáu taøi chính vaø bieän phaùp naâng cao hieäu quaû söû duïng nguoàn voán löu ñoäng taïi Coâng ty TNHH Quoác Thaéng”. Do voán kieán thöùc coøn haïn cheá neân ban ñaàu vaän duïng vaøo thöïc teá khoâng traùnh khoûi thieáu soùt, em raát mong ñöôïc söï giuùp ñôõ cuûa giaùo vieân höôùng daãn vaø toaøn theå caùn boä coâng nhaân vieân TNHH Quoác Thaéng ñeå em hoaøn thaønh ñöôïc toáât höôùng ñeà taøi toát nghieäp cuûa mình. Em xin chaân thaønh caûm ôn! KEÁT LUAÄN Qua ñôït thöïc taäp taïi coâng ty TNHH Quoác Thaéng vôùi muïc ñích nhaèm vaän duïng nhöõng kieán thöùc cô baûn ñeå phaân tích tình hình hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh taïi coâng ty, ñöôïc tìm hieåu vaø tieáp xuùc thöïc teá, vôùi söï giuùp ñôõ cuûa giaùo vieân höôùng daãn Nguyeãn Ngoïc Tieán vaø toaøn theå caùn boä coâng nhaân vieân coâng ty ñaõ giuùp em hoaøn thaønh quaù trình thöïc taäp toát nghieäp cuûa mình. Baøi baùo caùo naøy ñaõ ñöôïc hoaøn thaønh döïa treân nhöõng kieán thöùc ñaõ ñöôïc hoïc keát hôïp vôùi nhöõng soá lieäu thöïc teá. Tuy nhieân, do thôøi gian coù haïn vaø nhaän thöùc chöa saâu neân baøi baùo caùo naøy khoâng traùnh nhöõng thieáu soùt. moät laàn nöõa em raát mong ñöôïc söï giuùp ñôõ, goùp yù kieán cuûa quyù thaày coâ vaø toaøn theå caùn boä coâng nhaân vieân coâng ty TNHH Quoác Thaéng, ñeå baøi baùo caùo cuûa em ñöôïc hoaøn thieän hôn, ñoàng thôøi giuùp em chuaån bò toát cho kyø thöïc taäp laøm ñoà aùn toát nghieäp saép tôùi. Em xin chaân thaønh caûm ôn! Qui Nhôn, ngaøy 03/04/2006 sinh vieân thöïc hieän: Ngoâ Vaên thaéng.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập tại Công ty TNHH Quốc Thắng - Bình Định.doc
Luận văn liên quan