Báo cáo Thực tập tại công ty văn phòng phẩm Cửu Long

Mục lục : Chương 1: tổng quan giới thiệu về công ty văn phòng phẩm cửu long 1. quá trình hình thành và phát triển của công ty 2. chức năng và nhiệm vụ của công ty : chương 2 : một số đặc điểm kinh tế – kỹ thuật của công ty văn phòng phẩm cửu long 1. đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý – sản xuất kinh doanh của công ty 2. đặc điểm về lao động của công ty : 3. đặc điểm về sản phẩm và dịch vụ sản xuất kinh doanh của công ty : 4. đặc điểm về quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của công ty : chương 3: khái quát tình hình kết quả sản xuất kinh doanhtrong một số năm gần đây và phương hướng phát triển của công ty trong thời gian tới 1. khái quát tình hình kết quả sản xuất kinh doanh cuả công ty trong một số năm gần đây : 2. phương hướng phát triển của công ty trong thời gian tới : chuơng 4: tình hình tổ chức và quản lý nguồn nhân lực trong công ty 1. tổ chức lao động trong công ty : 2. công tác tiền lương , tiền thưởng trong công ty: 3. chương 1 tổng quan giới thiệu về công ty văn phòng phẩm cửu long 1. quá trình hình thành và phát triển của công ty : + Công ty văn phòng phẩm cửu long là một doanh nghiệp nhà nước , trực thuộc tổng công ty nhựa Việt Nam . + Tên giao dịch quốc tế là CLOSTACO ( Cưu Long stationary company) + Trụ sở công ty : số 536A Minh Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội trước năm 1991, công ty Văn Phòng Phẩm Cửu Long là một phân xưởng sản xuất của nhà máy văn phòng phẩm Hồng Hà , có trụ sở giao dịch tạI 27 – Lý Thường Kiệt – Hà Nội Là một phân xưởng của nhà máy, nhưng địa đIểm của phân xưởng lạI cách xa nhà máy, những mặt hàng sản xuất chính của phân xưởng là giấy than , mực viết Tuy nhiểntong thời gian đó tình hình sản xuất kinh doanh của nhà máy gặp nhiều khó khăn ,cho nên có nhiều gánh nặng dồn lên phân xưởng. Trước tình hình đó , với diện tích mặt bằng rộng mà diện tích sử dụng sản xuất lại bó hẹp , quy mô sản xuất cũng bị giới hạn . Do đó đã đến lúc phân xưỏng cần phải tiến hành hạch toán độc lập , tự lo đầu ra, đầu vào , kinh doanh đa dạng các mặt hàng , nhằm phát huy nội lực cũng như thế mạnh của phân xưởng để phát triển sản xuất kinh doanh thích ứng với cơ chế thị trường hiện nay Ngày 1/7/1991 phân xưởng bắt đầu tách ra khỏi nhà máy văn phòng phẩm Hồng Hà ,theo nghị định số 384/TCLĐ- CNN ngày 29/4/91 của bộ công nghiệp nhẹ (nay là bộ công nghiệp) lấy tên doanh nghiệp là nhà máy văn phòng phẩm Cửu Long thuộc liên hiệp sản xuất, xuất nhập khẩu nhựa ( nay là tổng công ty nhựa Việt Nam). Nhà máy văn phòng phẩm Cửu long là một doanh nghiệp nhà nước, có tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập và tự chủ vè mặt tài chính . Chức năng chính của nhà máy là tổ chức sản xuất kinh doanh hàng văn phòng phẩm và nhựa phục vụ cho nhu cầu trong và ngoàI nước sau một thời gian hoạt động , để phát huy và tận dụng tối đa của nhà máy trong điều kiện kinh tế thị trường Giám Đốc và toàn thể ban lãnh đạo xí nghiệp lại một lần nữa đổi tên doanh nghiệp thành công ty văn phòng phẩm Cửu Long theo quyết định số 1106/QTTCLDngày 28/7/1995của bộ công nghiệp từ khi nhà máy chuyển đổi sang công ty đã tạo đIũu kiện thuận lợi cho công ty trong sản xuất kinh doanh . Nhiệm vụ chủ yếu của công ty từ 1995 đến nay là mở rộng thị trưòng tiêu thụ sản phẩm , đặc biệt là thị trường các tỉnh phía Nam , và đa dạng hoá các sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng Trên cơ sở vật chát kỹ thuật hiện có , công ty nhận gia công dệt bao xi măng cho một số công ty xi măng lớn như : Hoàng Thạch , Hải Vân ,Chifon Bên cạnh đó dây truyền công nghệ sản xuất chai nhựa cũng được mở rộng và đa dạng , công ty đã có đầy đủ thiết bị từ khâu tạo phôi đến thổi chai . do nắm bắt được thời cơ , chủ trương đường lối đúng đắn , cộng với cơ chế thị trường sôi động , công ty đã không ngừng thát triển và từng bước tạo được vị trí vững chắc trên thị trường , ngày càng tạo nhiều công ăn việc làm , năng cao thu nhập cho người lao động sau hơn 10 năm thành lập và phát triển đi lên công ty văn phòng phảm Cửu Long đã có những bước tăng trưởng đáng kể , nếu như 6 tháng cuối năm 1991 doanh thu của công ty chỉ đạt 750 triệu đồng thì năm 2002 doanh thu đạt gần 70 tỷ đồng , nộp ngân sách 4,6 tỷ đồng , đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho 190 lao động

doc24 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2537 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Thực tập tại công ty văn phòng phẩm Cửu Long, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môc lôc : Ch­¬ng 1: tæng quan giíi thiÖu vÒ c«ng ty v¨n phßng phÈm cöu long qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c«ng ty : ch­¬ng 2 : mét sè ®Æc ®iÓm kinh tÕ – kü thuËt cña c«ng ty v¨n phßng phÈm cöu long ®Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý – s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ®Æc ®iÓm vÒ lao ®éng cña c«ng ty : ®Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm vµ dÞch vô s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty : ®Æc ®iÓm vÒ quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm cña c«ng ty : ch­¬ng 3: kh¸i qu¸t t×nh h×nh kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanhtrong mét sè n¨m gÇn ®©y vµ ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn cña c«ng ty trong thêi gian tíi kh¸i qu¸t t×nh h×nh kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cu¶ c«ng ty trong mét sè n¨m gÇn ®©y : ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn cña c«ng ty trong thêi gian tíi : chu¬ng 4: t×nh h×nh tæ chøc vµ qu¶n lý nguån nh©n lùc trong c«ng ty tæ chøc lao ®éng trong c«ng ty : c«ng t¸c tiÒn l­¬ng , tiÒn th­ëng trong c«ng ty: ch­¬ng 1 tæng quan giíi thiÖu vÒ c«ng ty v¨n phßng phÈm cöu long qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty : + C«ng ty v¨n phßng phÈm cöu long lµ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc , trùc thuéc tæng c«ng ty nhùa ViÖt Nam . + Tªn giao dÞch quèc tÕ lµ CLOSTACO ( C­u Long stationary company) + Trô së c«ng ty : sè 536A Minh Khai – Hai Bµ Tr­ng – Hµ Néi tr­íc n¨m 1991, c«ng ty V¨n Phßng PhÈm Cöu Long lµ mét ph©n x­ëng s¶n xuÊt cña nhµ m¸y v¨n phßng phÈm Hång Hµ , cã trô së giao dÞch t¹I 27 – Lý Th­êng KiÖt – Hµ Néi Lµ mét ph©n x­ëng cña nhµ m¸y, nh­ng ®Þa ®IÓm cña ph©n x­ëng l¹I c¸ch xa nhµ m¸y, nh÷ng mÆt hµng s¶n xuÊt chÝnh cña ph©n x­ëng lµ giÊy than , mùc viÕt …Tuy nhiÓntong thêi gian ®ã t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña nhµ m¸y gÆp nhiÒu khã kh¨n ,cho nªn cã nhiÒu g¸nh nÆng dån lªn ph©n x­ëng. Tr­íc t×nh h×nh ®ã , víi diÖn tÝch mÆt b»ng réng mµ diÖn tÝch sö dông s¶n xuÊt l¹i bã hÑp , quy m« s¶n xuÊt còng bÞ giíi h¹n . Do ®ã ®· ®Õn lóc ph©n x­áng cÇn ph¶i tiÕn hµnh h¹ch to¸n ®éc lËp , tù lo ®Çu ra, ®Çu vµo , kinh doanh ®a d¹ng c¸c mÆt hµng , nh»m ph¸t huy néi lùc còng nh­ thÕ m¹nh cña ph©n x­ëng ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh thÝch øng víi c¬ chÕ thÞ tr­êng hiÖn nay Ngµy 1/7/1991 ph©n x­ëng b¾t ®Çu t¸ch ra khái nhµ m¸y v¨n phßng phÈm Hång Hµ ,theo nghÞ ®Þnh sè 384/TCL§- CNN ngµy 29/4/91 cña bé c«ng nghiÖp nhÑ (nay lµ bé c«ng nghiÖp) lÊy tªn doanh nghiÖp lµ nhµ m¸y v¨n phßng phÈm Cöu Long thuéc liªn hiÖp s¶n xuÊt, xuÊt nhËp khÈu nhùa ( nay lµ tæng c«ng ty nhùa ViÖt Nam). Nhµ m¸y v¨n phßng phÈm Cöu long lµ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc, cã t­ c¸ch ph¸p nh©n, h¹ch to¸n ®éc lËp vµ tù chñ vÌ mÆt tµi chÝnh . Chøc n¨ng chÝnh cña nhµ m¸y lµ tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh hµng v¨n phßng phÈm vµ nhùa phôc vô cho nhu cÇu trong vµ ngoµI n­íc sau mét thêi gian ho¹t ®éng , ®Ó ph¸t huy vµ tËn dông tèi ®a cña nhµ m¸y trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ tr­êng Gi¸m §èc vµ toµn thÓ ban l·nh ®¹o xÝ nghiÖp l¹i mét lÇn n÷a ®æi tªn doanh nghiÖp thµnh c«ng ty v¨n phßng phÈm Cöu Long theo quyÕt ®Þnh sè 1106/QTTCLDngµy 28/7/1995cña bé c«ng nghiÖp tõ khi nhµ m¸y chuyÓn ®æi sang c«ng ty ®· t¹o ®Iòu kiÖn thuËn lîi cho c«ng ty trong s¶n xuÊt kinh doanh . NhiÖm vô chñ yÕu cña c«ng ty tõ 1995 ®Õn nay lµ më réng thÞ tr­ßng tiªu thô s¶n phÈm , ®Æc biÖt lµ thÞ tr­êng c¸c tØnh phÝa Nam , vµ ®a d¹ng ho¸ c¸c s¶n phÈm nh»m ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao cña kh¸ch hµng Trªn c¬ së vËt ch¸t kü thuËt hiÖn cã , c«ng ty nhËn gia c«ng dÖt bao xi m¨ng cho mét sè c«ng ty xi m¨ng lín nh­ : Hoµng Th¹ch , H¶i V©n ,Chifon… Bªn c¹nh ®ã d©y truyÒn c«ng nghÖ s¶n xuÊt chai nhùa còng ®­îc më réng vµ ®a d¹ng , c«ng ty ®· cã ®Çy ®ñ thiÕt bÞ tõ kh©u t¹o ph«i ®Õn thæi chai . do n¾m b¾t ®­îc thêi c¬ , chñ tr­¬ng ®­êng lèi ®óng ®¾n , céng víi c¬ chÕ thÞ tr­êng s«i ®éng , c«ng ty ®· kh«ng ngõng th¸t triÓn vµ tõng b­íc t¹o ®­îc vÞ trÝ v÷ng ch¾c trªn thÞ tr­êng , ngµy cµng t¹o nhiÒu c«ng ¨n viÖc lµm , n¨ng cao thu nhËp cho ng­êi lao ®éng sau h¬n 10 n¨m thµnh lËp vµ ph¸t triÓn ®i lªn c«ng ty v¨n phßng ph¶m Cöu Long ®· cã nh÷ng b­íc t¨ng tr­ëng ®¸ng kÓ , nÕu nh­ 6 th¸ng cuèi n¨m 1991 doanh thu cña c«ng ty chØ ®¹t 750 triÖu ®ång th× n¨m 2002 doanh thu ®¹t gÇn 70 tû ®ång , nép ng©n s¸ch 4,6 tû ®ång , ®¶m b¶o viÖc lµm vµ thu nhËp æn ®Þnh cho 190 lao ®éng chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c«ng ty : Lµ doanh nghiÖp nhµ n­íc, chøc n¨ng chÝnh cña c«ng ty lµ s¶n xuÊt kinh doanh c¸c s¶n phÈm chñ yÕu lµ ®å dïng v¨n phßng phÈm, c¸c s¶n phÈm nhùa , bao b× phôc vô nhu cÇu tiªu dïng vµ s¶n xuÊt trong vµ ngoµI n­íc Môc ®Ých cña c«ng ty lµ tiÕn hµnh tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt, tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh cã l·i, lîi nhuËn lµ môc tiªu hµng ®Çu. C«ng ty tiÕn hµnh ®æi míi trang thiÕt bÞ quy m« s¶n xuÊt ®Ó ®¶m b¶o c«ng ¨n viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng, gãp phÇn t¹o ra cña c¶i vËt chÊt cho x· héi, ®¶m b¶o ®êi sèng x· héi vµ gãp phÇn ®Èy nhanh ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n­íc. C«ng ty cã nhiÖm vô lµ : + s¶n xuÊt kinh doanh c¸c mÆt hµng v¨n phßng phÈm , mÆt hµng nhùa , phï hîp víi kÕ ho¹ch , quy ho¹ch cña tæng c«ng ty nhùa ViÖt Nam vµ theo yªu cÇu cña thÞ tr­ßng : tõ ®Çu t­ , s¶n xuÊt , cung øng , ®Õn tiªu thô s¶n phÈm ;xuÊt nhËp khÈu nguyªn vËt liÖu ,phô liÖu , thiÕt bÞ phô tïng s¶n phÈm nhùa vµ c¸c hµng ho¸ kh¸c do c«ng ty s¶n xuÊt +Liªn doanh, liªn kÕt víi c¸c tæ chøc kinh tÕ trong vµ ngoµi n­íc + Nghiªn cøu øng dông c«ng nghÖ vµ kü thuËt tiªn tiÕn + §µo t¹o , båi d­ìng c¸n bé qu¶n lý , c«ng nh©n kü thuËt tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh c¸c nghµnh nghÒ kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ nhiÖm vô kh¸c do tæng c«ng ty giao ch­¬ng 2 mét sè ®Æc ®iÓm kinh tÕ – kü thuËt cña c«ng ty v¨n phßng phÈm Cöu Long ®Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty : C«ng ty v¨n phßng phÈm Cöu Long lµ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc , thuéc lo¹I võa vµ nhá , h¹ch to¸n kinh doanh ®éc lËp , do ®ã c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty t­¬ng ®èi gän nhÖ v¬Ý c¸c phßng ban bé phËn sau: c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ®­îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: Ban Gi¸m §èc Phßng Tµi ChÝnh- KÕ to¸n Phßng Kü ThuËt – S¶n XuÊt Phßng Tæ chøc- Hµnh chÝnh Phßng VËt T­ Ph©n X­ëng Nhùa Ph©n X­ëng Chai PET Ph©n X­ëng V¨n Phßng PhÈm Ban Gi¸m §èc : Bao gåm : gi¸m ®èc , mét phã gi¸m ®èc, mét kÕ to¸n tr­ëng. + Gi¸m ®èc : Lµ ng­êi l·nh ®¹o cao nhÊt c«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc héi ®ång qu¶n trÞ, tæng gi¸m ®èc cña tæng c«ng ty,tr­íc ph¸p luËt vÒ toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. + Phã gi¸m ®èc:phô tr¸ch néi chÝnh vµ s¶n xuÊt kinh doanh, gióp viÖc cho gi¸m ®èc thùc hiÖn nh­ng chøc n¨ng ,nhiÖm vu , ®­îec ph©n c«ng ®iÒu hµnh mét sè c«ng viÖc cô thÓ cña c«ng ty ,thay mÆt gi¸m ®èc c«ng ty trong mét sè tr­êng hîp khi ®­îc uû quyÒn b»ng v¨n b¶n vµ chÞu tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n tr­íc gi¸m ®èc vµ ph¸p luËt . +Kª to¸n tr­ëng: lµ ng­êi gióp viÖc vÒ mÆt tµi chÝnh kÕ to¸n vµ chiu tr¸ch nhiÖm tr­íc gi¸m ®èc vµ nhµ n­íc vÒ c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n cña c«ng ty, ®ång thêi lµ ng­êi ®øng ®Çu bé m¸y kÕ to¸n c«ng ty, ho¹t ®éng theo ®iÒu lÖ kÕ to¸n tr­ëng. Gióp viÖc cho gi¸m ®èc cßn cã c¸c phßng ban chøc n¨ng vµ nghiÖp vô. C¸c bé phËn nµy chÞu sù l·nh ®¹o ®iÒu hµnh trùc tiÕp cña gi¸m ®èc theo nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ, cÊp d­íi phôc tïng cÊp trªn, c¸ nh©n phôc tïng tæ chøc. C¸c phßng ban chøc n¨ng: Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n: Thùc hiÖn nhiÖm vô h¹ch to¸n tæng hîp , qu¶n lý vµ x©y dùng c¸c nguån tµi chÝnh cña c«ng ty, chØ ®¹o h¹ch to¸n néi bé, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc gi¸m ®èc c«ng ty vÒ viÖc thùc hiÖn nguyªn t¾c ,chÕ ®é ho¹ch to¸n kinh tÕ, ph©n tÝch t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh tÕ cña c«ng ty, thùc hiÖn tæ chøc qu¶n lý tµi chÝnh . Phßng cã chøc n¨ng lµ ®Çu mèi giao l­u gi÷a c«ng ty víi c¸c c¬ quan vÒ tµi chÝnh, ng©n hµng cña nhµ n­íc. Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: Tæ chøc thùc hiÖn nhiÖm vô hµnh chÝnh ph¸p lý, hÖ thèng ho¸ c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch , x©y dùng néi quy , quy chÕ ®Ó tæ chøc qu¶n lý vµ thùc hiÖn ph¸p luËt vÒ c¸c chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch cña ®¶ng vµ nhµ n­íc ë c«ng ty . Tæ chøc nh©n sù, qu¶n lý ®µo t¹o tuyÓn dông ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc ,thi n©ng bËc ,n©ng cao tr×nh ®é cho ng­êi lao ®éng, thèng kª , tÝnh to¸n ®Þnh møc lao ®éng . Hµng th¸ng, tæng hîp t×nh h×nh sö dông lao ®éng ; qu¶n lý hå s¬ c¸n bé c«ng nh©n viªn thùc hiÖn c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi ng­êi lao ®éng ; tæ chøc nhiÖm vu phßng ch¸y, ch÷a ch¸y, b¶o vÖ ,d©n qu©n tù vÖ. T« chøc chØ ®¹o c«ng t¸c y tÕ, sö lý vµ phßng ngõa tai n¹n lao ®éng , ch¨m sãc søc khoÎ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, tæ chøc theo dâi ®¶m baá c«ng t¸c thi ®ua khen th­ëng . Phßng vËt t­: Cung øng vËt t­ nguyªn liÖu theo yªu cÇu kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cña c«ng ty vµ kinh doanh vËt t­ nguyªn vËt liÖu ®Ó thùc hiÖn kÕ ho¹ch doanh thu cña c«ng ty giao, gióp gi¸m ®èc x©y dùng c¸c hîp ®ång kinh tÕ ,tiÕp thÞ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu . Phßng kü thuËt s¶n xuÊt: Thùc hiÖn nhiÖm vô hoµn thiÖn c«ng nghÖ s¶n xuÊt hiÖn cã, nghiªn cøu øng dông c«ng nghÖ míi vµo s¶n xuÊt, x©y dùng c¸c ®Þnh møc sö dung vËt t­ nguyªn liÖu, tiªu chuÈn s¶n phÈm, phèi hîp víi phßng tæ chøc x©y dùng c¸c ®Þnh møc lao ®éng ,x¸c ®Þnh c¸c kÕ ho¹ch ®iÒu ®é, t¸c nghiÖp phôc vô s¶n xuÊt. bé phËn trùc tuyÕn: *XÝ nghiÖp bao b× nhùa : xÝ nghiÖp lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc , thuéc c«ng ty v¨n phßng phÈm Cöu Long .XÝ nghiÖp cã nhiÖm vô :S¶n xuÊt kinh doanh c¸c lo¹I bao b× nhùa , theo ®Þnh h­íng cña c«ng ty , ®¶m b¶o tù cung cÊp vµ tiªu thô s¶n phÈm do xÝ nghiÖp s¶n xuÊt ra; nghiªn cøu øng dông c«ng nghÑ vµ kü thuËt tiªn tiÕn vµo s¶n xuÊt , ®µo t¹o , båi d­ìng c¸n bé qu¶n lý , c«ng nh©n vËn hµnh , söa ch÷a b¶o d­ìng trang thiÕt bÞ , hoµn thµnh mäi nhiÖm vô mµ c«ng ty giao XÝ nghiÖp cã quy chÕ tæ chøc ho¹t ®éng , cã bé m¸y qu¶n lý ®IÒu hµnh ; xÝ nghiÖp ®­îc giao vèn , tµi s¶n vµ chÞu tr¸ch nhiÑm ®èi víi c¸c kho¶n nî thuéc ph¹m vi sè vèn mµ c«ng ty giao ;xÝ nghiÖp ®­îc lËp quü theo quy ®Þnh cña c«ng ty XÝ nghiÖp cã c¸c quyÒn vµ nghÜa vô sau: §­îc tù chñ s¶n xuÊt kinh doanh vµ tù chñ vÒ tµi chÝnh , chÞu sù rµng buéc vÒ quyÒn lîi vµ nghÜa vô víi c«ng ty; xÝ nghiÖp ®­îc quyÒn x©y dùng c¸c tiªu chuÈn kü thuËt ,®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt , tiªu chu¶n s¶n phÈm , ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng theo quy ®Þnh hiÖn hµnh ; cã quyÒn sö dông lao ®éng phï hîp víi nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh ,lùa chän c¸c h×nh thøc tr¶ l­¬ng, th­ëng , kh«ng tr¸i víi quy ®Þnh cña Bé LuËt Lao §éng . C¬ cÊu tæ chøc cña xÝ nghiÖp nh­ sau : +Gi¸m ®èc vµ phã gi¸m ®èc gióp viÖc . +Bé m¸y gióp viÖc bao gåm: ®èc c«ng xÝ nghiÖp , kü thuËt –KCS, thèng kª - kÕ to¸n ; thñ kho , cung øng , tiªu thô +c¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt cña xÝ nghiÖp gåm : Ph©n x­ëng dÖt manh ; ph©n x­ëng thµnh phÈm. *X­ëng s¶n xuÊt chai PET: Lµ bé phËn trùc thuéc c«ng ty v¨n phßng phÈm Cöu Long. Ph©n x­ëng lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc , cã nhiÖm vô s¶n xu¸t kinh doanh c¸c lo¹i chai PET theo ®Þnh h­íng cña c«ng ty , ®¶m b¶o tù cung øng nguyªn vËt liÖu vµ tiªu thô s¶n phÈm do ph©n x­ëng s¶n xuÊt ra Ph©n x­ëng PET cã quy chÕ tæ chøc vµ ho¹t ®éng ,cã bé m¸y qu¶n lý diÒu hµnh riªng. C¬ cÊu tæ chøc cña x­ëng nh­ sau: +Gi¸m ®èc x­ëng . +Mét sè c¸n bé gióp viÖc *Bé phËn v¨n phßng phÈm :cã nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh c¸c s¶n phÈm v¨n phßng nh­: mùc dÊu , mùc viÕt , giÊy than. HiÖn nay do nhu cÇu cña thÞ tr­êng nªn c«ng ty thu hÑp l¹i bé phËn s¶n xuÊt nµy , chØ duy tr× ë mét bé phËn nhá do phã gi¸m ®èc c«ng ty trùc tiÕp chØ ®¹o qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh. §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng cña c«ng ty: §Ó s¶n xuÊt ra s¶n ph¶m th× qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lu«n cÇn thiÕt cã ®ñ 3 yÕu tè lµ : t­ liÖu s¶n xuÊt , lao ®éng vµ ®èi t­îng lao ®éng. Trong ®ã yÕu tè lao ®éng ®ãng vai trß ®Æc biÖt quan träng , v× yÕu tè lao ®éng cña con ng­êi lu«n cã tÝnh quyÕt ®Þnh ®èi víi thµnh c«ng hay thÊt b¹i trong qóa tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña mçi doanh nghiÖp. §èi víi c«ng ty v¨n phßng phÈm Cöu Long th× vÊn ®Ò lao ®éng lu«n ®­îc c«ng ty coi träng vµ coi lµ yÕu tè ®Æc biÖt ®ãng vai trß quan träng , quyÕt ®Þnh n¨ng xuÊt , chÊt l­îng s¶n phÈm cña c«ng ty . Trong h¬n 10 n¨m thµnh lËp vµ ph¸t triÓn , hiÖn nay sè lao ®éng cña c«ng ty lµ 190 ng­êi , trong ®ã cã nhiÒu lao ®éng cã tuæi nghÒ cao do ®· lµ lao ®éng cña c«ng ty tõ tr­íc khi c«ng ty ®ù¬c t¸ch ra tõ c«ng ty v¨ phßng phÈm Hång Hµ. Sù biÕn ®éng vÒ c¬ cÊu lao ®éng cña c«ng ty qua mét sè n¨m gÇn ®©y ®­îc thÓ hiÖn qua b¶ng thèng kª sau: ®¬n vÞ : ng­êi Lao ®éng N¨m 2000 N¨m 2001 N¨m 2002 Lao ®éng Qu¶n lý(1) Lao ®éng S¶n xuÊt(2) (1) (2) (1) (2) Tæng sè: 20 169 25 162 28 162 Kü s­ 14 18 20 6 7 8 C«ng nh©n BËc >=4 60 66 70 C«ng nh©n BËc <4 109 96 92 (Nguån: Phßng tæ chøc hµnh chÝnh) Qua sè liÖu b¶ng trªn cho ta thÊy sè l­îng c«ng nh©n bËc 4 trë lªn cña c«ng ty chiÕm mét tØ lÖ kh¸ cao vµ tû lÖ nµy lu«n t¨ng lªn sau mçi n¨m. Do ®ã cã thÓ nãi chÊt l­îng lao ®éng cña c«ng ty lu«n ®­îc n©ng cao ®¸p øng ®­îc ngµy cµng tèt ho­n yªu cÇu nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh. §©y lµ mét thÕ m¹nh mµ c«ng ty cÇn ph¸t huy. MÆt kh¸c trong ®éi ngò lao ®éng qu¶n lý cña c«ng ty còng cã tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô kh¸ cao, sè lao ®éng cã tr×nh ®é ®¹i häc t­¬ng ®èi lín vµ sè lao ®éng trung, s¬ cÊp Ýt h¬n. Còng qua sè liÖu trªn cho ta thÊy tæng sè lao ®éng n¨m 2001 gi¶m so víi n¨m 2000, ®ã lµ do c«ng ty ®· gi¶i quyÕt cho mét sè lao ®éng nghØ h­u, th«i viÖc, tuy nhiªn c«ng ty còng ®· tuyÓn dông thªm vµo, cô thÓ lµ: Sè lao ®éng t¨ng thªm trong kú lµ 13 ng­êi. Sè lao ®éng gi¶m trong kú lµ 15 ng­êi, trong ®ã nghØ h­u vµ nghØ mÊt søc lµ 5 ng­êi. Tuy nhiªn sang n¨m 2002 tæng sè lao ®éng cña c«ng ty t¨ng thªm 3 ng­êi so víi n¨m 2001, ®ã lµ do c«ng ty më réng nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh. VÒ c¬ cÊu lao ®éng cña c«ng ty chia theo giíi tÝnh ®­îc thÓ hiÖn qua b¶ng thèng kª sau: ChØ tiªu N¨m Sè lao ®éng trùc tiÕp Sè lao ®éng gi¸n tiÕp Tæng sè lao ®éng Nam N÷ Nam N÷ Nam N÷ 2000 84 84 12 8 99 90 2001 74 88 16 9 93 94 2002 72 90 18 10 90 99 (Nguån: phßng tæ chøc hµnh chÝnh). Qua sè liÖu trªn cho thÊy, t¹i c«ng ty v¨n phßng phÈm Cöu Long do ®Æc thï c«ng viÖc s¶n xuÊt kinh doanh lµ ngµnh c«ng nghiÖp nhÑ chuyªn s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng v¨n phßng phÈm, c¸c s¶n phÈm nhùa phôc vô nhu cÇu sinh ho¹t vµ s¶n xuÊt , do ®ã kh«ng qu¸ ®ßi hái vÒ søc khoÎ mµ cÇn sù khÐo lÐo vµ tÝnh kiªn nhÉn trong tÝnh c¸ch ng­êi lao ®éng, do ®ã ë ®©y lao ®éng n÷ lu«n chiÕm tû lÖ cao h¬n sè lao ®éng nam. Tuy nhiªn nÕu xÐt cô thÓ c¬ cÊu lao ®éng khèi lao ®éng gi¸n tiÕp th× sè lao ®éng nam chiÕm mét tû lÖ lín h¬n sè lao ®éng n÷ vµ tû lÖ nµy trong 3 n¨m gÇn ®©y ë c«ng ty kh«ng cã sù thay ®æi ®¸ng kÓ §Æc ®iÓm s¶n phÈm vµ dÞch vô s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty §Æc ®iÓm s¶n phÈm s¶n xuÊt cña c«ng ty: Kh«ng gièng nh­ s¶n phÈm cña c¸c lo¹I h×nh doanh nghiÖp kh¸c , s¶n phÈm cña nghµnh v¨n phßng phÈm nãi chung vµ cña c«ng ty v¨n phßng phÈm Cöu Long nãi riªng mang s¾c th¸i rÊt riªng biÖt .Ch¼ng h¹n nh­ : +M­c viÕt cöu long cã phong c¸ch ®éc ®¸o riªng biÖt, kh«ng cÆn , kh«ng nhoÌ , cã mïi th¬m ®Æc tr­ng vµ ®Æc biÖt lµ nhóng vµo n­íc kh«ng bÞ nhoÌ. +GiÊy than vµ mùc dÊu cña c«ng ty còng lµ s¶n phÈm chiÕm ®­îc vÞ trÝ cao trªn thÞ tr­êng s¶n phÈm hµng v¨n phßng phÈm. GiÊy than cöu long ®Ó ®­îc l©u , ch÷ ®­îc ®¸nh ra rÊt râ nÕt , ®¸nh ®­îc nhiÒu lÇn ; mùc dÊu cã mµu s¾c t­¬I s¸ng , kh«ng nhoÌ , mau kh«… +C¸c s¶n phÈm nh­ bao PP, chai PET th× kh«ng ngõng c¶i tiÕn vÒ mÆt chÊt l­îng, mÉu m· vµ chñng lo¹I §Ó t¨ng thªm søc c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng c«ng ty lu«n tæ chøc chÆt chÏ trong c«ng t¸c s¶n xuÊt s¶n phÈm, tu©n thñ nghiªm ngÆt quy tr×nh c«ng nghÖ , kiÓm tra tõ kh©u ®Çu tiªn ®Õn kh©u cuèi cïng cña quy tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm , ®ång thêi g¾n víi ®µo t¹o vµ gi¸o dôc n©ng cao tr×nh ®é vµ ý thøc tr¸ch nhiÖm cña ng­êi lao ®éng ®Ó kh«ng ngõng n¨ng cao chÊt l­îng s¶n phÈmcña c«ng ty §Æc ®iÓm tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty : Víi c«ng ty v¨n phßng phÈm Cöu Long ®Ó tån t¹I vµ ph¸t triÓn ®I lªn th× ph¶I lu«n ®èi ®Çu víi c¹nh tranh vµ ph¶I tham gia vµo cuéc ch¹y ®ua kinh tÕ kh«ng cã ®Ých cuèi cïng, do ®ã vÊn ®Ò tiªu thô ®­îc s¶n phÈm cña c«ng ty ®ãng vai trß quan träng ®èi víi sù sèng cßn cña c«ng ty. HiÖn nay c«ng ty ®· duy tr× vµ më réng c¸c ®¹I lý , cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm ë tÊt c¶ c¸c khu vùc tØnh , thµnh phè: Hµ Néi, H¶i Phßng, Nam §Þnh, Thµnh Phè Hå ChÝ Minh §èi t­îng tiªu thô chÝnh s¶n phÈm cña c«ng ty lµ c¸c c¬ quan , doanh nghiÖp, c«ng ty xi m¨ng , c«ng ty s¶n xuÊt ®å uèng , häc sinh , sinh viªn …Do vËy c«ng ty cã mét kÕ ho¹ch s¶n xuÊt tËp trung theo nhu cÇu cña thi tr­êng. Cô thÓ: +Tõ th¸ng 6 ®Õn th¸ng 9 tËp trung chñ yÕu phôc vô cho nhu cÇu khai gi¶ng n¨m häc míi nh­ : s¸ch vë , mùc viÕt , +Tõ th¸ng 9 ®Õn th¸ng tËp trung s¶n xuÊt giÊy than, mùc dÊu phôc vô cho c«ng t¸c b¸o c¸o tæng kÕt cña mäi c¬ quan tæ chøc +Tõ th¸ng 12 ®Õn th¸ng 6 tËp trung chñ yÕu s¶n xuÊt chai PET phôc vô cho mïa hÌ, ®ã lµ nh÷ng c«ng ty s¶n xuÊt ®å uèng . §Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm cña c«ng ty Quy tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm cña c«ng ty ®­îc tiÕn hµnh ë c¸c xÝ nghiÖp, ph©n x­ëng Lµ mét qu¸ tr×nh s¶n xuÊt liªn tôcqua nhiÒu kh©u, nhiÒu c«ng ®o¹n .Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xu©t s¶n phÈm cña c«ng ty ®­îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å d­íi ®©y . Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm cña c«ng ty sö dông c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu chÝnh nh­: ink blu TQ, nhù kÐo PP, nhùa tr¸ng, nhùa PET, giÊy KRAPT, kho¸ nÑp , cån , Formanline… Trong d©y truyÒn c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm bªn c¹nh sù trî gióp ®¾c lùc cña m¸y mãc, thiÕt bÞ , th× ng­êi lao ®éng trong c«ng ty vÉn ph¶i lao ®éng b»ng thñ c«ng nh­ kh©u bao gãi, cÊp nguyªn liÖu cho m¸y do ®ã còng cÇn sö dông nhiÒu lao ®éng … S¶n phÈm Ch­¬ng 3 Kh¸i qu¸t t×nh h×nh kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong mét sè n¨m gÇn ®©y vµ ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn cña c«ng ty trong thêi gian tíi Kh¸i qu¸t t×nh h×nh kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong mét sè n¨m gÇn ®©y: STT ChØ tiªu ®¬n vÞ tÝnh N¨m 2001 N¨m 2002 So s¸nh n¨m 2002víi n¨m2001 Chªnh lÖch Tû lÖ % 1 Tæng doanh thu TriÖu .§ 42.021 60.980 27.295 66.5 2 C¸c kho¶n nép Ng©n s¸ch TriÖu .§ 3.720 4.582 862 23,2 3 Tæng sè lao ®éng Ng­êi 187 190 3 1,6 4 Thu nhËp b×nh qu©n 1000®/ng/th¸ng 1.075 2.116 1.041 96.8 5 N¨ng suÊt lao ®éng theo doanh thu 1000®/ng/n¨m 224,71 368,31 143,6 63,9 (Nguån : phßng tµi chÝnh – kÕ to¸n) NhËn xÐt: Qua sè liÖu trªn cho ta thÊy ,nh×n chung tèc ®é t¨ng tr­ëng cña c¸c chØ tiªu chñ yÕu vÒ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty n¨m sau lu«n cao h¬n n¨m tr­íc. §©y lµ mét kÕt qu¶ ®¸ng mõng thÓ hiÖn sù cè g¾ng v­ît bËc cña toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty XÐt vÒ chØ tiªu tæng doanh thu n¨m 2002 t¨ng 66,5%(27.959triÖu ®ång) so víi n¨m 2001. Së dÜ ®¹t ®­îc kÕt qu¶ nh­ vËy lµ cã nhiÒu lý do : Thø nhÊt lµ do chØ tiªu doanh thu cña c«ng ty tÝnh theo gi¸ cè ®Þnh ë n¨m lËp kÕ ho¹ch tuy nhiªn trongn¨m 2002 do t×nh h×nh kinh tÕ – chÝnh trÞ thÕ giíi vµ khu vùc cã nhiÒu biÕn ®éng lín , mµ nguyªn vËt liÖu s¶n xuÊt chÝnh cña c«ng ty chñ yÕu lµ ph¶I nhËp khÈu do ®ã thêi ®IÓm trong n¨m gi¸ nguyªn vËt liÖu t¨ng cao do ®ã ®Èy chi phÝ s¶n xuÊt lªn; thø 2 lµ trong n¨m 2001 c«ng ty míi nhËp thªm mét sè d©y truyÒn s¶n xuÊt míi vÒ nªn c¸c m¸y mãc nµy ®ang trong qu¸ tr×nh khÊu hao trong c¸c n¨m sau; thø 3 lµ trong n¨m 2003 sè l­îng c¸c s¶n phÈm bao PP, chai nhùa PETcña c«ng ty ®· tiªu thô ®­îc kh¸ nhanh víi sè l­¬ng lín , do ®ã c«ng ty ®· tËp trung t¨ng c­êng s¶n xuÊt 2 mÆt hµng nµy .§IÒu nµy còng chøng tá lµ s¶n phÈm cña c«ng ty ngµy cµng chiÕm ®­îc c¶m t×nh cña kh¸ch hµng vµ còng chøng tá lµ c«ng ty ®· ®ang cã h­íng ®i ®óng ®¾n Do viÖc t¨ng doanh thu vµ lîi vhu©n tr­íc thuÕ lµm cho c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch còng t¨ng nªn ®¸ng kÓ : 862triÖut­¬ng øng 23,2%so víi n¨m 2001vµ do ®ã thu nhËp b×nh qu©n cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty còng t¨ng gÊp ®«I so víi n¨m 2001lµ: 1041000®ång, t­¬ng øng lµ 96,8%. Qua ®©y còng cho ta thÊy lµ c«ng ty d· chÊp hµnh tèt viÖc thùc hiÖn tèt nghi· vô víi nhµ n­íc vµ biÕt tËn dông ph¸t huy n¨ng lùc s½n cã ®Ó ph¸t triÓn , æn ®Þnh viÖc lµm vµ ngÇy cµng naang cao ®êi sèng cho ng­êi lao ®éng trong c«ng ty VÒ tæng sè lao ®äng trong c«ng ty n¨m 2002 ®· t¨ng thªm 3 ng­êi , t­¬ng øng lµ 1,6% so víi naawm 2001 , ®ã lµ do ®Ó ®¸p øng yªu cÇu nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty Nh×n chung tÊt c¶ c¸c chØ tiªu trªn cña c«ng ty ®Òu t¨ng lªn trong n¨m 2002 lµ nhê trªn c¬ së quan träng lµchØ tiªu n¨ng suÊt lao ®éng cña cña c«ngty n¨m 2002 t¨ng nhanh vµ ë møc cao: 63,95(143,6triÖu ®ång /ng­êi/n¨m). §©y lµ mét thÕ m¹nh c«ng ty cÇn ph¸t huykhai th¸c trong thêi gian tíi Tãm l¹i :xÐt mét c¸ch chung nhÊt th× t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y lµ rÊt ®¸ng khÝch lÖ , tuy nhiªn còng cßn kh¸ khiªm tèn . Song ®©y lµ mét b­íc t¹o ®µ quan träng ®Ó c«ng ty tiÕp tôc ph¸t triÓn vµ ®¹t ®­îc kÕt qu¶ cao h¬n trong thêi gian tíi Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong thêi gian tíi Víi mçi giai ®o¹n ph¸t triÓn kinh tÕ kh¸c nhau, mçi thêi kú kh¸c nhau ®ßi hái ban l·nh ®¹o c«ng ty ph¶i cã t­ duy ®æi míi vÒ nh÷ng môc tiªu s¸ch l­îc vµ chiÕn l­îc kh¸c nhau . Mét kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ®­îc coi lµ kh¶ quan ph¶i cã nç lùc cña nhiÒu yÕu tè nh­ : con ng­êi , kü thuËt c«ng nghÖ , m«i tr­ßng kinh doanh..Víi c«ng ty th× ban l·nh ®¹o c«ng ty ®· ý thøc rÊt râ vÒ vÊn ®Ò nµy , trong thêi gian tíi c«ng ty ®· ®Ò ra ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn sau: + Trong n¨m 2003 cã thÓ nãi lµ mét n¨m cã nhiÒu kÕ ho¹ch ®æi míi ®èi víi c«ng ty v¨n phßng phÈm Cöu Long ®ang chuÈn bÞ mäi ®iÒu kiÖn vµ thñ tôc ®Ó tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp vµ ¸p dông tiªu chuÈn qu¶n lý chÊt l­îng ISO- 9002:2000 vµo qu¸ tr×nh qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh C«ng ty v¨n phßng phÈm Cöu Long lµ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc võa vµ nhá ,ngay tõ khi h×nh thµnh ®· v­ît qua bao khã kh¨n thö th¸ch ®Ó ph¸t triÓn ®i lªn . Tuy nhiªn trong ®iÒu kiÖn vµ bèi c¶nh thÞ tr­êng c¹nh tranh khèc liÖt hiÖn nay ®Ó t¹o ra cho m×nh sù n¨ng ®éng vµ t¹o h­íng ph¸t triÓn v÷ng ch¾c trong t­¬ng lai , d­íi sù chØ ®¹o cña tæng c«ng ty nhùa vµ sù ®æi míi trong t­ duy cña ban l·nh ®¹o c«ng ty ®· v¹ch ra ph­¬ng h­íng chiÕn l­îc ph¸t triÓn míi trong t­¬ng lai ®ã lµ tiÕn hµnh cæ phÇn hoµ doanh nghiÖp , c«ng ty dù tÝnh ®Õn th¸ng 9/2003 sÏ tiÕn hµnh xong +C«ng ty còng ®ang triÓn khai ¸p dông tiªu chuÈn qu¶n lý chÊt l­îng ISO-9002: 2000 vµo qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng tynh»m ngµy cµng n©ng cao ®­îc chÊt l­îng s¶n phÈm cña c«ng ty ®Ó ®¸p øng ®­îc sù tin cËy ñng hé cña kh¸ch hµng vµ ®©y lµ mét chiÕn l­îc ®Ó ph¸t triÓn v÷ng ch¾c cña c«ng ty trong t­¬ng lai. §Ó ®¹t ®­îc nh÷ngmôc tiªu ®ã c«ng ty ®ang tiÕn hµnh t¨ng c­êng mäi biÖn ph¸p qu¶n lý tæ chøc , ®Çu t­ h¬n n÷a m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i; kh«ng ngõng n¨ng cao tr×nh ®é n¨ng lùc vµ tr×nh ®é tay nghÒ cña ng­êi lao ®éng trong c«ng ty, c«ng ty ®ang phÊn ®Êu tõ nay ®Õn n¨m 2005 doanh thu lªn ®Õn 100tû ®ångvµ ®­a thu nhËp b×nh qu©n cña ng­êi lao ®éng lªn ®Õn tõ 2:2,5 triÖu ®ång/ng­êi/th¸ng VÒ môc tiªu phÊn ®Êu tr­íc m¾t cña c«ng ty trong kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong n¨m 2003 lµ: Gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp ®¹t : 70 tû ®ång Doanh thu ®¹t : 84 tû ®ång S¶n l­îng bao dÖt PP ®¹t : 12triÖu bao S¶n l­¬ng chai nhùa c¸c lo¹I: 22 triÖu chiÕc S¶n l­îng mùc lä : 300.000 lä S¶n l­îng mùc dÊu : 250.000 lä S¶n l­îng giÊythan : 200.000 hép Thu nhËp b×nh qu©n cña c¸n bé c«ng nh©n viªn lµ: Tõ 2: 2.5 triÖu ®ång/ng­êi/ th¸ng Ch­¬ng 4 Kh¸i qu¸t t×nh h×nh tæ chøc vµ qu¶n lý nguån nh©n lùc trong c«ng ty v¨n phßng phÈm Cöu Long 1. t×nh h×nh tæ chøc lao ®éng trong doanh nghiÖp T×nh h×nh tæ chøc lao ®éng trong c«ng ty v¨n phßng phÈm Cöu Long trong thêi gian qua ®­îc thÓ hiÖn qua mét sè néi dung chñ yÕu sau: VÒ c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc : * KÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc: lµ mät néi dung quan träng cña qu¶n lý NNl trong mét doanh nghiÖp . §ã lµ c«ng viÖc ®¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng nguån nh©n lùc hiÖn cã cña doanh nghiÖp ®Ó biÕt møc ®é sö dông NNl trong tæ chøc ®ã vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng ra sao trªn c¬ së ®ã x¸c ®Þnh nhu cÇu NNL cho doanh nghiÖp dã trong t­¬ng lai . C«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ NNL trong c«ng ty v¨n phßng phÈm Cöu Long còng ®· ®­îc thùc hiÖn , c«ng viÖc nµy c«ng ty lµm ngay tõ ®Çu mçi n¨m trªn c¬ së c¸c kÕ ho¹ch s¶n l­îng , kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm ,kÕ ho¹ch n¨ng suÊt lao ®éng ..cña c«ng ty tuy nhiªn c«ng t¸c nµy á c«ng ty nãi chung thôc hiÖn ch­a thùc hiÖn theo dóng nghÜa cña nã ,c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh NNLcña c«ng ty gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n do ®Æc ®iÎm s¶n xuÊt cña c«ng ty cã tÝnh thêi vô do ®ã ¶nh h­ëng ®Õn sù biÕn ®éng vÒ lao ®éng cña c«ng ty , h¬n n÷a ch÷ng c¸n bé ho¹ch ®Þnh l¹i ch­a ®­îc ®µo t¹o qua tr­êng líp vÒ qu¶n trÞ NNL, ch­a tiÕp thu ®­îcnh÷ng lý thuyÕt míi vÒ khoa häc qu¶n trÞ NNL vµo thùc tÕ cña m×nh * VÒ c«ng t¸c ph©n tÝch c«ng viÖc vµ thiÕt kÕ c«ng viÖc: §©y lµ 2 néi dung rÊt quan träng cña qu¶n trÞ NNL trong mét tæ chøc . C«ng t¸c nµy ®· ®­îc c«ng ty thùc hiÖn ngay tõ khi míi thµnh lËp vµ lu«n ®­îc söa ®æi bæ sung l¹i trong suèt qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cïng víi sù thay ®æi cña c«ng viÖc vµ quy tr×nh c«ng nghÖ míi ®­a vµo s¶n xuÊt , nh­ng nh×n chung vÊn ®Ò nµy hiÖn nay c«ng ty vÉn lµm ch­a ®­îc s©u do c¸n bé thùchiÖn c«ng viÖc nµy cßn thiÕu vÒ sè l­îng vµ hiÓu s©u vÒ c«ng viÖc nµy ,mÆt kh¸c vÉn ch­a cã sù phèi hîp gi÷a c¸c bé phËn trong c«ng ty ®Ó lµm c«ng viÖc nµy mµ chñ yÕu do phßng tæ chøc ®¶m nhËn … * VÒ c«ng t¸c tuyÓn dông nh©n lùc : hiÖn nay c«ng t¸c nµy ®­îc c«ng ty thùc hiÖn nh­ sau: trªn c¬ së kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh hµnh n¨m c«ng ty tiÕn hµnh kÕ ho¹ch ho¸ NNL cho n¨m ®ã vµ trªn c¬ së ®Ò nghÞ cña tr­ëng c¸c bé phËn trong c«ng ty vÒ nh©n lùc lªn tr­ëng phßng tæ chøc vµ gi¸m ®èc c«ng ty , c«ng ty sÏ th«ng qua trung t©m giíi thiÖu viÖc lµm cña b¸o lao ®éng ®Ó ®¨ng ký tuyÓn dông lao ®éng , sau thêi gian ®¨ng ký tuyÓn dông ®ã c«ng ty sÏ nhËn hå s¬ cña nh÷ng ng­êi dù tuyÓn vµ phèi hîp víi tr­ëng c¸c bé phËn trong c«ng ty cã nhu cÇu vÒ lao ®éng ®Ó xÐt tuyÓn. NÕu nh÷ng ®èi t­îng nµo ®¹t yªu cÇu c«ng ty sÏ ®­a vµo thö viÖc , thêi gian thö viÖc nh­ sau : víi lao ®éng cã tr×nh ®é cao ®¼ng, ®¹i häc th× thêi gian thö viªc lµ 60 ngµy, víi lao ®éng phæ th«ng lµ 15 ngµy . Sau thêi gian thö viÖc dã c«ng ty sÏ ®¸nh gi¸ l¹i nh÷ng lao ®éng nµy, nÕu ®¹t yªu cÇu c«ng ty sÏ tiÕn hµnh ký hîp ®ång lao ®éng * §¸nh gi¸ thôc hiÖn c«ng viÖc : §©y lµ mét néi dung quan träng lµm c¬ së cho nhiÒu vÊn ®Ò qu¶n lý lao ®éng kh¸c trong doanh nghiÖp vµ còng lµ mét c¬ së ®Ó t¹o ra ®éng lùc cho ng­êi lao ®éng trong qu¸ tr×nh lao ®éng C«ng t¸c ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc hiÖn nay ë c«ng ty ®­îc thùc hiÖn nh­ sau: viÖc ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc do c¸c bé phËn, ph©n x­ëng, tæ ®éi tù ®¸nh gi¸ trªn c¬ së c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ do c«ng ty x©y dùng vµ b¸o c¸o lªn phßng tæ chøc . C«ng viÖc nµy ®­îc tiÐn hµnh vµo cuèi tõng th¸ng , quý , n¨m . §©y lµ c¬ së ®Ó xÐt khen th­ëng , ®Ò b¹t , kû luËt… ng­êi lao ®éng trong c«ng ty. C«ng t¸c ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc cßn d­îc c«ng ty thùc hiÖn qua viÖc thi n¨ng bËc cho ng­êi lao ®éng hµng n¨m , nh­ : Víi lao ®éng tõ bËc 1 lªn bËc 2 ®­îc tiÕn hµnh sau 1 n¨m ; tõ bËc 2 lªn bËc 3 ®­îc tiÕn hµnh sau 2 n¨m;tõ bËc 3 lªn bËc 4 sÏ ®­îc tiÕn hµnh sau 3 n¨m vµ bËc 4 trë lªn ®Õn bËc 7 sÏ tiÕn hµnh sau 3 n¨m *§µo t¹o vµ ph¸t triÓn NNL: viÖc ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn NNL trong c«ng ty ®· còng ®­îc thùc hiÖn trong thêi gian qua , nh­ng thùc sù c«ng t¸c nµy vÉn ch­ ®­îc quan t©m ®óng møc mµ chñ yÕu lµ do ng­êi lao ®éng tù ý thøc häc tËp ®Ó n¨ng cao tr×nh ®é . Tuy nhiªn víi ®éi ngò lao ®éng qu¶n lý th× vÊn ®Ò nµy ®­îc c«ng ty quan t©m ®óng møc h¬n trong thêi gian qua, hiÖn nay c«ng ty ®· cã chiÕn l­îc ph¸t triÓn c¸n bé kÕ cËn b»ng c¸ch cö mét sè c¸n bé ®i ®µo t¹o thªm , vµ c«ng ty còng cã phèi hîp víi viÖc mêi mét sè chuyªn gia vÒ gi¶ng ®Ó bæ tóc thªm kiÕn thøccho c¸n bé trong c«ng ty ®Ó ngµy cµng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu c«ng viÖc ; cßn riªng vÒ lao ®éng trùc tiÕp s¶n xuÊt chñ yÕu c«ng ty tiÕn hµnh ®µo t¹o theo kiÓu kÌm cÆp t¹i chç nªn thùc tÕ hiÖu qu¶ ch­a cao * VÊn ®Ò thï lao lao ®éng : Cã thÓ nãi c«ng ty v¨n phßng phÈm Cöu Long lµm rÊt tèt viÖc quan t©m ch¨m lo ®Õn ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty, ®IÒu ®ã gi¶i thÝch râ t¹i sao c«ng ty ®· kh«ng ngõng ph¸t triÓn ®i lªn trong nh÷ng n¨m qua, cô thÓ lµ : +Thu nhËp cña ng­êi lao ®éng : Nh×n chung trong nh÷ng n¨m qua do kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty lu«n ®¹t kÕt qu¶ cao , do ®ã thu nhËp cña ng­êi lao ®éng còng lu«n t¨ng lªn , ngµy cµng b¶o ®¶m ®êi sèng cho ng­êi lao ®éng . thu nhËp b×nh qu©n cña ng­êi lao ®éng trong c«ng ty trong mét sè n¨m gÇn ®©y ®­îc thÓ hiÖn qua b¶ng thèng kª sau: N¨m Thu nhËpbq/ng/th¸ng (1000®) 2000 1069 2001 1075 2002 2116 +C¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch cho ng­êi lao ®éng: C¶i thiÖn ®IÒu kiÖn lµm viÖc: Do ®IÒu kiÖn ®Æc thï cña lao ®éng s¶n xuÊt hµng v¨n phßng phÈm vµ nhùa nªn ng­êi lao ®éng ph¶I tiÕp xóc víi ®IÒu kiÖn lao ®éng trong m«i tr­êng cã nhiÖt®é cao vµ ho¸ chÊt , tiÕng ån lín …n¾m b¾t ®­îc vÊn ®Ò nµy nh÷ng n¨m qua c«ng ty ®· lu«n lµm tèt mäi biÖn ph¸p ®Ó c¶I thiÖn ®IÒu kiÖn lµm viÖc , gãp phÇn b¶o vÖ søc khoÎ cho ng­êi lao ®éng ®Ó hä yªn t©m lao ®éng s¶n xuÊt B¶o hé lao ®éng: c«ng t¸c nµy ®­îc c«ng ty thùc hiÖn nh­ sau , vµo ®Çu quý 1 hµng n¨m c«ng ty lËp kÕ ho¹ch b¶o hé lao ®éng cho ng­êi lao ®éng ë tõng bé phËn , b¶o ®¶m thùc hiÖn ®Çy ®ñ kÞp thêi c¸c ph­¬ng tiÖn vÒ b¶o hé lao ®éng Ch¨m sãc y tÕ vµ b¶o hiÓm x· héi : §Ó b¶o ®¶m NNL cña m×nh lu«n ®¹t chÊt l­îng cao, c«ng ty lu«n coi träng vÊn ®Ò ch¨m sãc søc khoÎ cho ng­êi lao ®éng . Tuú theo tõng bé phËn , c«ng ty cã kÕ ho¹ch b¶o vÖ søc khoÎ cho ng­êi lao ®éng hµng n¨m , tæ chøc kh¸m søc khoÎ ®Þnh kúcho ng­êi lao ®éng . Bªn c¹nh ®ã c¸c chÕ ®é b¶o ®¶m x· héi cho ng­êi lao déng nh­ BHXH vµ BHYT ®­îc c«ng ty thùc hiÖn ®Çy ®ñ vµ ®óng cho mäi lao ®éng trong c«ng ty . Hµng n¨m c«ng ty cßn tæ chøc cho c¸n bé CNV ®i tham quan nghØ m¸t Ýt nhÊt mét lÇn, tæchøc th¨m nom ®éng viªn nh÷ng gia®×nh c¸n bé CNV cã hoµn c¶nh khã kh¨n …ngoµI ra c«ng ty cßn thôc hiÖn nhiÒu chÕ ®é chÝnh s¸ch kh¸c ®Ó t¹o mäi ®iÒu kiÖn cho ng­êi lao ®éng trong c«ng ty lu«n yªn t©m g¾n bã víi c«ng ty 2. C«ng t¸c tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng trong c«ng ty: §èi víi ng­êi lao ®éng th× vÊn ®Ò tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng mµ hä nhËn ®­îc tho¶ ®¸ng sÏ lµ ®éng lùc rÊt lín kÝch thÝch hä trong qu¸ tr×nh lao ®éng , tõ ®ã dÉn ®Õn sù g¾n bã gi÷a ng­êi lao ®éng víi môc tiªu vµ lîi Ých cña c«ng ty . NhËn thøc ®­îc vÊn ®Ò nµy c«ng ty ®· x©y dùng chÝnh s¸ch , chÕ ®é tr¶ l­¬ng ,tr¶ th­ëng cho ng­êi lao ®éng g¾n víi n¨ng suÊt , chÊt l­îng hiÖu qu¶ c«ng t¸c cña ng­êi lao ®éng, cô thÓ lµ: * Ph­¬ng ph¸p x©y dùng quü tiÒn l­¬n g vµ ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng kÕ ho¹ch : C«ng ty v¨n phßng phÈm Cöu Long tiÕn hµnh x©y dùng quü tiÒn l­¬ng n¨m kÕ ho¹ch hµng n¨m theo ph­¬ng ph¸p lao ®éng ®Þnh biªn, trong ®ã kÕt cÊu cña tæng quü l­¬ng kÕ ho¹ch ®Ó x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng bao gåm: + Quü tiÒn l­¬ng tr¶ cho nh÷ng lao ®éng lµm l­¬ng thêi gian + Quü tiÒn l­¬ng tr¶ cho nh÷ng lao ®éng lµm theo l­¬ng s¶n phÈm + Quü tiÒn l­¬ng tr¶ cho nh÷ng lao ®éng lµm ë bé phËn kinh doanh Sau khi x¸c ®Þnh ®­îc tæng quü l­¬ng n¨m kÕ ho¹ch , c«ng ty tiÕn hµnh tÝnh ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng theo chØ tiªu tæng doanh thu *LËp quü khen th­ëng, quü phóc lîi : Quü khen th­ëng trong c«ng ty ®­îc trÝch tõ lîi nhuËn c«ng ty *C¸c h×nh thøc tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng cña c«ng ty : + C¸c h×nh thøc tiÌn l­¬ng: HiÖn nay c«ng ty ®ang ¸p dông 2 h×nh thøc tr¶ l­¬ng cho ng­êi lao ®éng lµ : tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm víi bé phËn trùc tiÕp s¶n xuÊt , tr¶ l­¬ng theo thêi gian ¸p dông víi khèi lao ®éng qu¶n lý + C¸c h×nh thøc tiÒn th­ëng : hiÖn nay c«ng ty ®ang ¸p dông c¸c h×nh thøc tiÒn th­ëng chñ yÕu nh­ : th­ëng tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu , th­ëng do t×m ®­îc ®èi t¸c tiªu thô s¶n phÈm , th­ëng do cã ph¸t minh s¸ng kiÕn trong lao ®éng s¶n xuÊt , th­ëng CBCNVcã thµnh tÝch xuÊt s¾c trong c¸c phong trµo thi ®ua… *ViÖc sö dông quü tiÒn l­¬ng thùc hiÖn cña c«ng ty: + Dïng cho chi l­¬ng thùc tÕ: 80% quü tiÒn l­¬ng thùc hiÖn +quü dù phßng : 10% + quü khen th­ëng lµ: 10% C¸ch thanh to¸n tiÒn l­¬ng : * §èi víi lao ®éng trùc tiÕp s¶n xuÊt : §­îc thanh to¸n l­¬ng vµo ngµy 5 th¸ng sau. TiÒn l­¬ng cña ng­êi lao ®éng ®­îc thanh to¸n theo ®¬n gi¸ s¶n phÈm ®­îc x©y dùng trªn c¬ së ®inh møc lao ®éng vµ c¸c tiªu chuÈn kü thuËt ®· ban hµnh + §èi víi lao ®éng thuéc khèi qu¶n lý : hµng th¸ng ®­îc thanh to¸n l­¬ng cïng kú víi lao ®éng trùc tiÕp s¶n xuÊt, theo h×nh thøc tiÒn l­¬ng theo thêi gian lµm viÖc thùc tÕ vµ hiÖu qu¶ c«ng t¸c , víi møc l­¬ng tèi thiÓu cña c«ng ty ®­îc duyÖt nh©n víi ngµy c«ng lµm viÖc thùc tÕ Ngoµi ra, ®èi víi tÊt c¶ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty th× c¨n cø vµo chÊt l­îng c«ng viÖc vµ hiÖu qña c«ng t¸c ®­îc giao vµ nh÷ng yÕu tè thi ®ua kh¸c cña tõng c¸n bé CNV . §ång thêi c¨n cø vµo møc ®é thùc hiÖn doanh thu còng nh­ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh , gi¸m ®èc c«ng ty sÏ cã quyÕt ®Þnh cô thÓ hÖ sè kinh doanh ®Ó bæ xung vµo møc l­¬ng cña CBCNV ®Ó b¶o ®¶m møc thu nhËp chung ,cô thÓ : nÕu doanh thu cña c«ng ty ®¹t 100%th× kÕ ho¹ch sÏ thanh to¸n 100%l­¬ng, nÕu doanh thu ®¹t ®­îc thÊp h¬n møc kÕ ho¹ch th× thanh to¸n theo % møc ®¹t ®­îc ; nÕu doanh thu ®¹t v­ît møc kÕ ho¹ch 1,vÝ dô 120% møc kÕ ho¹ch th× hÖ sè kinh doanh lµ 1.2 +§èi víi l·nh ®¹o vµ c¸n bé chøc danh trong c«ng ty : §èi víi gi¸m ®èc , phã gi¸m ®èc , kÕ to¸n tr­ëng vµ tr­ëng phã phßng ban : NÕu c«ng tyhoµn thµnh kÕ ho¹ch 100% trë lªn vµ ®¶m b¶o nép ng©n s¸ch vµ cã l·i th× : TiÒn l­¬ng cña gi¸m ®èc kh«ng qu¸ 3 lÇn tiÒn l­¬ng b×nh qu©n chung cña c«ng ty ; tiÒn l­¬ng cña phã gi¸m ®èc vµ kÕ to¸n tr­ëng kh«ng qu¸ 2,5 lÇn tiÒn l­¬ng b×nh qu©n chung cña c«ng ty; trî lý gi¸m ®èc vµ tr­ëng c¸c phßng ban b»ng 2 lÇn tiÒn l­¬ng b×nh qu©n chung cña c«ng ty, phã phßngb»ng 1,8 lÇn tiÒn l­¬ng b×nh qu©n chung cña c«ng ty Ng­îc l¹I nÕu c«ng ty lµm ¨n kh«ng cã hiÖu qu¶ th× tiÒn l­¬ng cña gi¸m ®èc , phã gi¸m ®èc , kÕ to¸n tr­ëng vµ tr­ëng phã phßng ban tÝnh theo l­¬ng c¬ b¶n §èi víi c¸n bé qu¶n lý cña xÝ nghiÖp , x­ëng : + gi¸m ®èc : hÖ sè 2,0 l­¬ng b×nh qu©n XN,x­ëng + phã gi¸m ®èc: hÖ sè 1,7 l­¬ng b×nh qu©n XN,x­ëng +qu¶n ®èc : hÖ sè 1,5 l­¬ng b×nh qu©n XN,x­ëng +®èc c«ng : hÖ sè 1,4 l­¬ng b×nh qu©n XN,x­ëng + kcs, cung øng , tiªu thô , thèng kª, kho : hÖ sè 1,2 l­¬ng b×nh qu©n XN,x­ëng Sau mét thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty v¨n phßng phÈm Cöu Long , xuÊt ph¸t tõ ®iÒu kiÖn thùc tÕ vµ nh÷ng kiÕn thøc lý thuyÕt ®· ®­îc häc trong tr­êng . Em xin quyÕt ®Þnh lùa chän ®Ò tµi cho chuyªn ®Ò thùc tËp cña m×nh nh­ sau: “Mét sè biÖn ph¸p nh»m t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý tiÒn l­¬ng ë c«ng ty v¨n phßng phÈm Cöu Long” Tµi liÖu tham kh¶o B¸o c¸o kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2000, 2001, 2002 B¸o c¸o thu nhËp tiÒn l­¬ng n¨m 2001, 2002 Quy chÕ tiÒn l­¬ng tiÒn th­ëng n¨m 2002 Quy ®Þnh c¬ cÊu tæ chøc, chøc n¨ng nhiÖm vô c¸c phßng ban Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập tại công ty văn phòng phẩm cửu long.DOC
Luận văn liên quan