Báo cáo Thực tập tại công ty xuất nhập khẩu dệt may

Báo cáo thực tập tại Cty XNK dệt may MỤC LỤC Lời mở đầu 1 Nội dung 2 I. Những đặc điểm kinh tế kỹ thuật của Công ty XNK dệt may 2 1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 2 2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty. 3 3. Cơ cấu bộ máy quản lý và tổ chức hoạt động của Công ty 4 a. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty. 4 b. Các hoạt động chính của Công ty. 6 4. Các chính sách quản lý tài chính đang được áp dụng 7 a. Quản lý sử dụng vốn và tài sản. 7 b. Quản lý doanh thu và chi phí . 10 c. Quản lý lợi nhuận 11 d. Chế độ kế toán , thống kê và kiểm toán. 12 5. Tình hình hoạt động của Công ty Xuất nhập khẩu Dệt – May 12 a. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty 12 b. Xu hướng phát triển 13 c. Những thuận lợi và khó khăn 14 II. Đặc điểm công tác kế toán tại Công ty xuất nhập khẩu Dệt – May 16 1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán . 16 2. Hình thức kế toán và chính sách kế toán áp dụng tại Công ty 19 3. Đặc điểm công tác kế toán trong điều kiện sử dụng kế toán máy. 22 4. Đánh giá chung 27 Kết luận: 29

doc31 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2516 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Thực tập tại công ty xuất nhập khẩu dệt may, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi më ®Çu Trong nÒn kinh tÕ toµn cÇu ho¸, më cöa nÒn kinh tÕ lµ cÇn thiÕt víi tÊt c¶ c¸c n­íc. Do ®ã CNH-H§H kh«ng thÓ thµnh c«ng nÕu kh«ng më cöa nÒn kinh tÕ. Sau thêi kú kh¸ dµi ®ãng cöa, hiÖn nay më cöa nÒn kinh tÕ lµ nhu cÇu cÊp b¸ch ®èi víi nÒn kinh tÕ n­íc ta, lµ mét néi dung cña CNH-H§H ë n­íc ta trong nh÷ng n¨m tr­íc m¾t. Tuy nhiªn, më cöa héi nhËp nh­ thÕ nµo còng cÇn ®­îc c©n nh¾c kü cµng tranh thñ nh÷ng t¸c ®éng tÝch cùc, h¹n chÕ t¸c ®éng tiªu cùc cña qu¸ tr×nh nµy víi t¨ng tr­ëng vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ. Trong qu¸ tr×nh më cöa, héi nhËp ph¶i ®Èy m¹nh xuÊt- nhËp khÈu coi ®©y lµ h­íng ­u tiªn vµ lµ träng ®iÓm. ChuyÓn h­íng chiÕn l­îc x©y dùng nÒn kinh tÕ më ®ßi hái ph¶i ®iÒu chØnh c¬ cÊu kinh tÕ vµ héi nhËp khu vùc võa héi nhËp toµn cÇu. Trong giai ®o¹n ®Çu cña qu¸ tr×nh CNH-H§H n­íc ta. Nghµnh dÖt may ®ang tõng b­íc thóc ®Èy qu¸ tr×nh CNH-H§H b»ng viÖc thu hót mét l­îng lín nh©n c«ng gi¶i phãng søc lao ®éng vµ ph¸t huy lîi thÕ so s¸nh cña n­íc ta t¹o viÖc tÝch luü vèn cho qu¸ tr×nh CNH-H§H diÔn ra nhanh h¬n N¾m b¾t ®­îc t×nh h×nh trªn, C«ng ty xuÊt nhËp khÈu dÖt may ®· vµ ®ang thóc ®Èy vµ t¨ng c­êng më réng quan hÖ hîp t¸c kinh tÕ víi c¸c b¹n hµng Quèc tÕ. Giai ®o¹n thùc tËp t¹i C«ng ty xuÊt nhËp khÈu dÖt may, Em ®· cã c¬ héi t×m hiÓu, nghiªn cøu vÒ qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty còng nh­ xu h­íng ph¸t triÓn vÒ nghµnh c«ng nghiÖp dÖt may. Do míi tiÕp cËn thùc tÕ nªn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai xãt, rÊt mong sù gióp ®ì, ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c c«, ThÇy ®Ó em hoµn thµnh tèt h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Tæng quan vÒ c«ng ty xuÊt nhËp khÈu dÖt – may 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty XNK DÖt – May. C«ng ty xuÊt nhËp khÈu DÖt-May lµ doanh nghiÖp nhµ n­íc, thµnh viªn h¹ch to¸n phô thuéc Tæng c«ng ty Dªt-May ViÖt Mam, C«ng ty ®­îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 37/2000/ Q§-BCN ngµy 08/02/2000 cña Bé tr­ëng Bé C«ng nghiÖp trªn c¬ së tæ chøc l¹i Ban xuÊt nhËp khÈu cña Tæng c«ng ty DÖt- May ViÖt Nam. C«ng ty cã t­ c¸ch ph¸p nh©n kh«ng ®Çy ®ñ, cã con dÊu riªng, cã tµi kho¶n t¹i c¸c Ng©n hµng th­¬ng m¹i vµ cã trô së t¹i: Sè 57B Phan Chu Trinh, QuËn Hoµn KiÕm, Hµ Néi. Tªn tiÕng Anh cña C«ng ty lµ: Viet Nam national textile and garment corporation Tªn giao dÞch quèc tÕ: Vinateximex C«ng ty ho¹t ®éng theo ®¨ng ký sè 313453 ngµy 14/07/2000 do Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ Hµ Néi cÊp; §­îc bæ xung lÇn mét do Tæng c«ng ty DÖt-May ViÖt Nam cÊp theo quyÕt ®Þnh sè 448/Q§-H§QT ngµy 17/01/2001 cña Bé C«ng nghiÖp. Qu¸ tr×nh ho¹t ®éng vµ ph¸t triÓn C«ng ty lµ mét b»ng chøng vÒ ph¸t huy vai trß cña doanh nghiÖp Nhµ n­íc trong c¬ chÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng XHCN. §iÒu ®ã ®­îc thÓ hiÖn qua c¸c mÆt sau: Mét lµ, vai trß cña C«ng ty ®­îc kh¼ng ®Þnh ë sù n¨ng ®éng s¸ng t¹o trong kinh doanh. Ngay trong nh÷ng buæi ®Çu thµnh lËp C«ng ty ®· x©y dùng vµ lùa chän cho m×nh mét h­íng ®i ®óng ®¾n, phï hîp. §ã lµ b¸m s¸t t×nh h×nh thùc tiÔn, nghiªn cøu thÞ tr­êng mét c¸ch nghiªm tóc ®Ó lùa chän lo¹i s¶n phÈm nµo sÏ lµ lo¹i s¶n phÈm chñ ®¹o, ®i ®«i víi viÖc kh«ng ngõng ph¸t triÓn thÞ tr­êng vµ ph¸t triÓn s¶n phÈm. N¾m v÷ng vµ vËn dông cã hiÖu qu¶ ®­êng lèi ®æi míi cña §¶ng, c¬ chÕ chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc vÒ qu¶n lý Doanh nghiÖp. Hai lµ, C«ng ty ®· x©y dùng ®­îc mét ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n giái cã tr×nh ®é chuyªn m«n, kh«ng ngõng häc hái n©ng cao tr×nh ®é, theo kÞp yªu cÇu kinh doanh. Trong suèt qu¸ tr×nh ho¹t ®éng vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty lu«n chó träng vµ ph¸t huy nh©n tè con ng­êi. Nh©n tè nµy ®­îc biÓu hiÖn qua c¸c mÆt cô thÓ nh­: TuyÓn dông, ®µo t¹o, viÖc lµm vµ ®êi sèng. Ba lµ, C«ng ty ph¸t huy ®­îc nh÷ng thuËn lîi ®Ó tiÕn ®Õn æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn. §­îc sù quan t©m cña Tæng c«ng ty vµ cña c¸c nghµnh cã liªn quan cïng víi viÖc kh«ng ngõng ph¸t huy néi lùc, n¨ng ®éng trong n¾m b¾t diÔn biÕn cña thÞ tr­êng nh»m thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, ®a d¹ng ho¸ ph­¬ng thøc kinh doanh víi c¸c n­íc gãp phÇn lín vµo c«ng cuéc héi nhËp kinh tÕ. 2. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña C«ng ty Th«ng qua ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu vµ th­¬ng m¹i C«ng ty thùc hiÖn kinh doanh c¸c nghµnh nghÒ: Kinh doanh néi ®Þa vµ xuÊt nhËp khÈu c¸c s¶n phÈm dÖt may, nguyªn phô liÖu thiÕt bÞ phô tïng ngµnh dÖt may, ho¸ chÊt thuèc nhuém, hµng c«ng nghÖ thùc phÈm, n«ng l©m, h¶i s¶n, hµng thñ c«ng mü nghÖ, « t«, xe m¸y, c¸c mÆt hµng c«ng nghiÖp tiªu dïng kh¸c, trang thiÕt bÞ v¨n phßng, thiÕt bÞ t¹o mÉu thêi trang, ph­¬ng tiÖn vËn t¶i, vËt liÖu ®iÖn, ®iÖn tö, cao su, kinh doanh kho vËn, kho ngo¹i quan, uû th¸c mua b¸n x¨ng dÇu. NhËp khÈu s¾t, thÐp, gç, m¸y mãc, thiÕt bÞ, vËt t­, nhiªn liÖu cho s¶n xuÊt kinh doanh. §Ó thùc hiÖn tèt chøc n¨ng cña m×nh, C«ng ty ®Ò ra nh÷ng nhiÖm vô c¬ b¶n sau: Tu©n thñ chÕ ®é chÝnh s¸ch qu¶n lý kinh tÕ cña Nhµ n­íc. Khai th¸c sö dông cã hiÖu qu¶, b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn, lµm trßn nghÜa vô víi Tæng c«ng ty vµ Ng©n s¸ch Nhµ n­íc. NhiÖm vô cung øng vµ tiªu thô vËt t­, hµng ho¸ cho c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn cña Tæng c«ng ty DÖt-May ViÖt nam lµ nhiÖm vô hµng ®Çu cña C«ng ty XNK DÖt-May. §èi víi thÞ tr­êng xuÊt khÈu, C«ng ty tæ chøc t×m kiÕm kh¸ch hµng sau ®ã míi ký kÕt hîp ®ång mua hµng cña c¸c C«ng ty trong n­íc ®Ó thùc hiÖn hîp ®ång víi kh¸ch hµng n­íc ngoµi. §èi víi thÞ tr­êng trong n­íc, C«ng ty võa lµ trung t©m cung øng c¸c s¶n phÈm dÖt may vµ h­íng dÉn tiªu dïng trong n­íc. §ång thêi còng lµ trung t©m cung øng b«ng, x¬, ho¸ chÊt nhuém, thiÕt bÞ, phô tïng, phô kiÖn dÖt may phôc vô cho nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp trong n­íc. Chó träng ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé cã n¨ng lùc, ch¨m lo ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. X©y dùng nÒn v¨n ho¸ doanh nghiÖp ®oµn kÕt – g¾n bã, n¨ng ®éng – s¸ng t¹o, v¨n minh c«ng nghiÖp. 3. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý vµ tæ chøc ho¹t ®éng cña C«ng ty. a. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña C«ng ty. C¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty theo m« h×nh trùc tuyÕn chøc n¨ng. Gi¸m ®èc lµ ng­êi ®øng ®Çu cã tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng cña C«ng ty, chÞu sù kiÓm tra gi¸m s¸t cña Tæng c«ng ty. Gióp viÖc cho Gi¸m ®èc lµ Phã Gi¸m ®èc. D­íi Gi¸m ®èc vµ Phã Gi¸m ®èc lµ c¸c phßng Ban chuyªn m«n. S¬ ®å1: bé m¸y tæ chøc C«ng ty xuÊt nhËp khÈu dÖt – may Phßng tæ chøc hµnh chÝnh Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n Phßng kÕ ho¹ch thÞ tr­êng Phßng kinh doanh tæng hîp Phßng kinh doanh vËt t­ Phßng kinh doanh XNK dÖt Phßng kinh doanh XNK may Phßng xóc tiÕn vµ ph¸t triÓn dù ¸n Ban gi¸m ®èc T¹i C«ng ty c¸c phßng ®Òu cã chøc n¨ng râ rµng nh­ng gi÷a c¸c phßng cã quan hÖ mËt thiÕt víi nhau: Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: Thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng trªn c¸c lÜnh vùc nh­: s¾p xÕp vµ qu¶n lý lao ®éng, ®µo t¹o c¸n bé, hµnh chÝnh, lÔ t©n, thi ®ua… Phßng kÕ ho¹ch thÞ tr­êng: nghiªn cøu thÞ tr­êng, më réng thÞ phÇn, t×m kiÕm ®èi t¸c kinh doanh… Phßng xuÊt nhËp khÈu dÖt vµ phßng xuÊt nhËp khÈu may: Trùc tiÕp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, phèi hîp chÆt chÏ víi phßng kÕ ho¹ch vµ thÞ tr­êng, khai th¸c nguån hµng xuÊt nhËp khÈu b»ng c¸c h×nh thøc tù doanh, xuÊt nhËp khÈu uû th¸c bao gåm c¶ hµng dÖt vµ hµng may mÆc… ®¶m b¶o hoµn thµnh vµ v­ît kÕ ho¹ch cña c«ng ty. Phßng Tµi chÝnh- KÕ to¸n: Thuéc ban tµi chÝnh kÕ to¸n trªn Tæng c«ng ty chuyÓn vÒ, Tæng c«ng ty chØ cßn ban qu¶n lý ngµnh. Phßng chÞu tr¸ch nhiÖm h¹ch to¸n kÕ to¸n toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty dùa trªn toµn bé hÖ thèng ho¸ ®¬n chøng tõ do c¸c phong ban liªn quan nép vÒ. X©y dùng quy chÕ tµi chÝnh cña c«ng ty, tham m­u cho Ban Gi¸m ®èc x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch tµi chÝnh vµ chiÕn l­îc kinh doanh. b. C¸c ho¹t ®éng chÝnh cña C«ng ty: Ho¹t ®éng xuÊt khÈu: C«ng ty thùc hiÖn xuÊt khÈu tÊt c¶ c¸c lo¹i hµng ho¸ thuéc thÕ m¹nh trong n­íc mµ Nhµ n­íc kh«ng cÊm kinh doanh. Nh­ng C«ng ty chó träng xuÊt khÈu c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu thuéc DÖt-May nh­ ®å th¶m len, hµng may mÆc ( ¸o Jacket, quÇn ¸o giã, quÇn ¸o thÓ thao…). §èi t­îng xuÊt khÈu uû th¸c th× réng lín, hÇu tÊt c¶ c¸c chñng lo¹i hµng khi t×m kiÕm hîp ®ång. Ngoµi ra cßn nh÷ng mÆt hµng truyÒn thèng nh­ ®å m©y tre, ®å gèm, giµy dÐp, g¹o, thiÕt bÞ m¸y mãc… ThÞ tr­êng xuÊt khÈu chñ yÕu cña c«ng ty lµ Canada, Ucraina, Nga, NhËt B¶n, Khèi EU, §µi Loan, Hång K«ng, Singapore, Mü… Ho¹t ®éng nhËp khÈu: C«ng ty chó träng nhËp c¸c m¸y mãc trang thiªt bÞ phôc vô cho ngµnh dÖt – may (nh­ m¸y may c«ng nghiÖp, m¸y thªu, m¸y nhuém, m¸y lµ, m¸y c¾t…), ®ång thêi nhËp c¸c nguyªn liÖu vËt liÖu nh­ b«ng, x¬, ho¸ chÊt, thuèc nhu«m, phô liÖu may… §èi t­îng nhËp uû th¸c cña C«ng ty lµ tÊt c¶ c¸c mÆt hµng mµ bªn uû th¸c cã nhu cÇu vµ c«ng ty ký kÕt víi bªn n­íc ngoµi. ThÞ tr­êng nhËp khÈu chñ yÕu cña C«ng ty lµ NhËt B¶n, Hång K«ng, §µi Loan, Nga, §øc, ý, Mü… Ho¹t ®éng t¹m nhËp t¸i xuÊt nh­ c¸c lo¹i sîi, len acrilic… Ho¹t ®éng kinh doanh th­¬ng m¹i trong n­íc: NhËn uû th¸c nhËp khÈu, lµm ®¹i lý m«i giíi mua b¸n c¸c mÆt hµng cho c¸c tæ chøc thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ trong vµ ngoµi n­íc theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc vµ Bé Th­¬ng m¹i. X©y dùng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn ®Çu t­, t¹o nguån ®Çu t­ s¶n xuÊt kinh doanh. 4. C¸c chÝnh s¸ch qu¶n lý tµi chÝnh ®ang ®­îc ¸p dông t¹i C«ng ty. a. Qu¶n lý sö dông vèn vµ tµi s¶n Theo ®iÒu 4 (Quy chÕ tµi chÝnh C«ng ty) ®­îc Tæng c«ng ty giao 30.338 triÖu ®ång vèn ®Ó qu¶n lý vµ sö dông phï hîp víi quy m« vµ nhiÖm vô kinh doanh cña C«ng ty ®­îc Héi ®ång qu¶n trÞ phª duyÖt. C«ng ty chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Tæng c«ng ty vµ ph¸p luËt vÒ hiÖu qu¶ sö dông, b¶o toµn- ph¸t triÓn sè vèn vµ c¸c nguån lùc ®­îc giao, tù chÞu tr¸ch nhiÖm ®èi víi c¸c ho¹t ®éng kinh doanh tr­íc ph¸p luËt trong ph¹m vi vèn cña C«ng ty. Ngoµi sè vèn ®­îc Tæng c«ng ty giao. C«ng ty ®­îc phÐp huy ®éng vèn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®Ó ho¹t ®éng kinh doanh nh­ng kh«ng lµm thay ®æi h×nh thøc së h÷u cña C«ng ty, tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ hiÖu qu¶ huy ®éng vèn.Trong tr­êng hîp cÇn thiÕt ph¶i vay vèn kinh doanh ®­îc Tæng c«ng ty b¶o l·nh C«ng ty ph¶i cã ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau: Ho¹t ®éng kinh doanh cã l·i vµ cã kh¶ n¨ng tr¶ nî vay ng©n hµng Cã ph­¬ng ph¸p kinh doanh. Cam kÕt sö dông vèn vay ®óng môc ®Ých. C«ng ty ®­îc quyÒn sö dông vèn vµ c¸c quü cña m×nh ®Ó phôc vô kinh doanh theo nguyªn t¾c cã hiÖu qu¶, b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn, tr­êng hîp sö dông vèn vµ c¸c quü kh¸c víi môc ®Ých sö dông vèn ®· quy ®Þnh cho c¸c nguån vèn ph¶i theo nguyªn t¾c cã hoµn tr¶. C«ng ty cã tr¸ch nhiÖm b¶o toµn vèn nhµ n­íc do Tæng c«ng ty giao theo c¸c quy ®Þnh sau: Thùc hiÖn ®óng chÕ ®é qu¶n lý, sö dông vèn tµi s¶n theo quy ®Þnh cña nhµ n­íc. Mua b¶o hiÓm theo quy ®Þnh. §­îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ kinh doanh c¸c kho¶n dù phßng gi¶m gi¸ c¸c kho¶n ph¶i thu khã ®ßi, gi¶m gi¸ c¸c chøng kho¸n trong ho¹t ®éng tµi chÝnh theo h­íng dÉn cña Bé tµi chÝnh. §èi víi tµi s¶n h­ háng, tµi s¶n kh«ng cÇn dïng ®· thu håi ®ñ vèn Gi¸m ®èc C«ng ty ®­îc quyÒn quyÕt ®Þnh thanh lý, nh­îng b¸n vµ b¸o c¸o vÒ Tæng c«ng ty kÕt qu¶ thanh lý, nh­îng b¸n. §èi víi tµi s¶n ch­a thu håi ®ñ vèn C«ng ty ph¶i lËp ph­¬ng ¸n thanh lý, nh­îng b¸n b¸o c¸o Tæng c«ng ty phª duyÖt tr­íc khi tæ chøc thùc hiÖn. §Ó viÖc thanh lý, nh­îng b¸n tµi s¶n ®óng quy ®Þnh vµ tr¸nh ph¸t sinh tiªu cùc C«ng ty ph¶i thµnh lËp héi ®ång thanh lý, ph¶i th«ng b¸o c«ng khai vµ tæ chøc thanh lý, ®Êu gi¸ theo ®óng quy ®Þnh cña Nhµ n­íc. Kho¶n chªnh lÖch gi÷a gi¸ trÞ thu håi ®­îc do nh­îng b¸n víi gi¸ trÞ cßn l¹i tµi s¶n nh­îng b¸n vµ chi phÝ thanh lý (®èi víi tµi s¶n thanh lý nh­îng b¸n) ®­îc h¹ch to¸n vµo kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty. ViÖc ®em tµi s¶n cho thuª, cÇm cè, thÕ chÊp C«ng ty ph¶i cã ph­¬ng ¸n tr×nh Tæng c«ng ty phª duyÖt tr­íc khi thùc hiÖn. ViÖc cho thuª, cÇm cè, thÕ chÊp ph¶i tu©n thñ ®óng c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §­îc chñ ®éng thay ®æi c¬ cÊu vèn vµ tµi s¶n theo yªu cÇu cña kinh doanh, hiÖu qu¶ sö dông vèn , tµi s¶n vµ nhiÖm vô Tæng c«ng ty giao. ViÖc ®Çu t­ ra ngoµi C«ng ty ph¶i lËp ph­¬ng ¸n b¸o c¸o Tæng c«ng ty tr­íc khi thùc hiÖn. C«ng ty chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Tæng c«ng ty vÒ hiÖu qu¶ ®Çu t­ vèn ra ngoµi doanh nghiÖp; b¶o toµn vµ ph¸t triÓn sè vèn ®ã; cö ng­êi cã tr¸ch nhiÖm tham gia Héi ®ång qu¶n trÞ vµ ng­êi cã nghiÖp vô tµi chÝnh kÕ to¸n tham gia ban KiÓm so¸t trùc tiÕp qu¶n lý phÇn vèn gãp cña C«ng ty t¹i doanh nghiÖp kh¸c; thu lîi nhuËn tõ phÇn vèn gãp. C«ng ty kh«ng ®­îc phÐp ®Çu t­ vµo c¸c doanh nghiÖp thuéc thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c do ng­êi th©n trong gia ®×nh lµm chñ hoÆc chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh nh­: bè, mÑ, vî, chång, con cña Gi¸m ®èc vµ KÕ to¸n tr­ëng lµ ng­êi ®iÒu hµnh hoÆc qu¶n lý. §èi víi vèn vµ tµi s¶n tæn thÊt, c«ng nî khã ®ßi C«ng ty ph¶i x¸c ®Þnh râ nguyªn nh©n, quy ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm cña tËp thÓ vµ c¸ nh©n g©y ra tæn thÊt. LËp ph­¬ng ¸n xö lý, b¸o c¸o Tæng c«ng ty ®Ó tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt tr­íc khi thùc hiÖn. Sau khi xö lý theo quyÕt ®Þnh cña cÊp trªn C«ng ty ph¶i b¸o c¸o b»ng v¨n b¶n kÕt qu¶ xö lý vÒ Tæng c«ng ty. ChÞu sù ®iÒu ®éng vèn vµ tµi s¶n cña Tæng c«ng ty theo ph­¬ng ¸n ®· ®­îc Héi ®ång qu¶n trÞ phª duyÖt. Trong tr­êng hîp Tæng c«ng ty huy ®éng theo h×nh thøc vay, C«ng ty ®­îc tr¶ l·i vay theo l·i suÊt néi bé do Héi ®ång qu¶n trÞ quyÕt ®Þnh. b. Qu¶n lý doanh thu vµ chi phÝ: Theo ®iÒu 5 (Quy chÕ tµi chÝnh C«ng ty), Doanh thu cña C«ng ty bao gåm doanh thu vÒ kinh doanh vµ thu nhËp tõ c¸c ho¹t ®éng kh¸c. Doanh thu tõ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty lµ toµn bé tiÒn b¸n s¶n phÈm, hµng ho¸, cung øng dÞch vô trªn thÞ tr­êng sau khi ®· trõ ®i c¸c kho¶n chiÕt khÊu b¸n hµng, gi¶m gi¸ b¸n hµng, hµng bÞ tr¶ l¹i (nÕu cã chøng tõ hîp lÖ) ®­îc kh¸ch hµng chÊp nhËn thanh to¸n (kh«ng ph©n biÖt ®· thu hay ch­a thu ®­îc tiÒn) Hµng ho¸ bÞ tr¶ l¹i ph¶i cã v¨n b¶n ®Ò nghÞ cña ng­êi mua ghi râ sè l­îng, ®¬n gi¸ vµ gi¸ trÞ hµng tr¶ l¹i kÌm theo chøng tõ nhËp l¹i kho sè l­îng hµng nãi trªn. Thu nhËp tõ ho¹t ®éng kh¸c gåm c¸c kho¶n thu nhËp tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ c¸c kho¶n thu nhËp bÊt th­êng. Kho¶n doanh thu vµ thu nhËp ®­îc x¸c ®Þnh lµ sè tiÒn ph¶i thu kh«ng cã thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu ra (nÕu nép thuÕ theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ) Theo ®iÒu 6 (Quy chÕ ho¹t ®éng C«ng ty) Chi phÝ cña C«ng ty bao gåm chi phÝ ho¹t ®éng kinh doanh chi phÝ c¸c ho¹t ®éng kh¸c; c¸c chi phÝ ph¶i theo ®óng chÕ ®é, ®Þnh møc cña nhµ n­íc quy ®Þnh, ph¶i cã ho¸ ®¬n, chøng tõ hîp ph¸p, hîp lÖ. Chi phÝ ho¹t ®éng kinh doanh bao gåm c¸c chi phÝ nh­: Nguyªn nhiªn liÖu, vËt liÖu, tiÒn l­¬ng, phô cÊp l­¬ng, BH y tÕ, tiÒn ¨n ca, c«ng t¸c phÝ, chi phÝ vËn chuyÓn, ®ãng gãi, b¶o qu¶n…, chi hoa hång cho m«i giíi, thiÕt bÞ, qu¶ng c¸o, chi s¸ng kiÕn c¶i tiÕn, c¸c kho¶n dù phßng, khÊu hao tµi s¶n… vµ c¸c kho¶n chi b»ng tiÒn kh¸c. C¸c kho¶n chi tiÕp kh¸ch, héi häp, giao dÞch, ®èi ngo¹i… ph¶i cã chøng tõ hîp lÖ, ph¶i g¾n víi kÕt qu¶ kinh doanh vµ kh«ng v­ît qu¸ møc khèng chÕ tèi ®a 7% trong hai n¨m ®Çu ®èi víi C«ng ty míi thµnh lËp, sau ®ã kh«ng qu¸ 5% trªn tæng chi phÝ. c. Qu¶n lý lîi nhuËn: Theo ®iÒu 7 (Quy chÕ tµi chÝnh C«ng ty) Lîi nhuËn thùc hiÖn trong n¨m lµ kÕt qu¶ kinh doanh vµ lîi nhuËn ho¹t ®éng kh¸c. Lîi nhuËn ho¹t ®éng kinh doanh lµ kho¶n chªnh lÖch gi÷a doanh thu cña ho¹t ®éng kinh doanh vµ gi¸ thµnh toµn bé cña s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô ®· tiªu thô vµ thuÕ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ Tæng c«ng ty. Lîi nhuËn c¸c ho¹t ®éng kh¸c bao gåm: Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh lµ kho¶n chªnh lÖch gi÷a sè thu lín h¬n sè chi phÝ cña c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh. Lîi nhuËn ho¹t ®éng bÊt th­êng lµ sè thu lín h¬n sè chi cña ho¹t ®éng bÊt th­êng. Toµn bé kho¶n trÝch khÊu hao tµi s¶n, lîi nhuËn thùc hiÖn trong n¨m b¸o c¸o ®­îc chuyÓn vÒ Tæng c«ng ty ®Ó tæng hîp vµ ph©n phèi l¹i cho C«ng ty vÒ hai quü khen th­ëng, phóc lîi theo quy ®Þnh. d. ChÕ ®é kÕ to¸n, thèng kª vµ kiÓm to¸n. Theo ®iÒu 9 (Quy chÕ ho¹t ®éng C«ng ty) C«ng ty ph¶i tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n, thèng kª theo ®óng quy ®Þnh t¹i c¸c v¨n b¶n hiÖn hµnh cña Nhµ N­íc: Ghi chÐp ®Çy ®ñ chøng tõ ban ®Çu CËp nhËt sæ s¸ch kÕ to¸n KÕ to¸n ph¶i ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ, trung thùc, chÝnh x¸c, kh¸ch quan. N¨m tµi chÝnh ¸p dông tõ ngµy 01 th¸ng 01 ®Õn ngµy 31 th¸ng 12 cña n¨m. KÕt thóc n¨m tµi chÝnh C«ng ty ph¶i: Tù tæ chøc kiÓm tra, kiÓm to¸n néi bé b¸o c¸o tµi chÝnh cña m×nh. Gi¸m ®èc tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh chÝnh x¸c, tÝnh trung thùc cña b¸o c¸o nµy tr­íc Tæng c«ng ty vµ tr­íc ph¸p luËt. LËp ®óng thêi h¹n c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh vµ b¸o c¸o thèng kª theo quy ®Þnh hiÖn hµnh vµ h­íng dÉn cña Tæng c«ng ty. C«ng bè c«ng khai kÕt qu¶ kinh doanh, t×nh h×nh tµi chÝnh theo h­íng dÉn cña Bé Tµi chÝnh. Göi ®óng thêi h¹n b¸o c¸o tµi chÝnh vµ b¸o c¸o thèng kª cho Tæng c«ng ty vµ c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. ChÞu sù thanh tra, kiÓm tra, kiÓm so¸t cña Tæng c«ng ty vµ cña c¬ quan tµi chÝnh cã thÈm quyÒn ®èi víi b¸o c¸o tµi chÝnh do C«ng ty lËp. NÕu C«ng ty kh«ng chÊp hµnh b¸o c¸o tµi chÝnh; b¸o c¸o c«ng khai tµi chÝnh sai sù thËt vµ kh«ng thùc hiÖn hoÆc vi ph¹m tr¸ch nhiÖm cña quy chÕ nµy, Gi¸m ®èc C«ng ty bÞ xö lý hµnh chÝnh tuú theo møc ®é vi ph¹m; nÕu g©y thiÖt h¹i vÒ vËt chÊt th× ph¶i båi th­êng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 5. T×nh h×nh ho¹t ®éng cña C«ng ty XuÊt NhËp khÈu DÖt-May trong thêi gian qua. Trong nh÷ng n¨m qua, mÆc dï gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n nh­ng C«ng ty lu«n biÕt c¸ch t¨ng c­êng xóc tiÕn ho¹t ®éng th­¬ng m¹i. Nhê ®ã kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh lu«n cã chiÒu h­íng t¨ng . KÕt qu¶ kinh doanh tõ n¨m 2001 ®Õn n¨m 2005 cña C«ng ty: a. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty nh÷ng n¨m gÇn ®©y. Trong thêi gian qua C«ng ty ®· tõng b­íc th¸o gì vµ kh«ng ngõng t¨ng c­êng xóc tiÕn c¸c ho¹t ®éng th­¬ng m¹i t¹o nªn kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty lu«n t¨ng tr­ëng víi tèc ®é cao. KÕt qu¶ kinh doanh trong nh÷ng n¨m qua cña C«ng ty(§¬n vÞ tÝnh: 1000®) Nguån sè liÖu: B¸o c¸o tµi chÝnh C«ng ty XNK DÖt May. Nh×n vµo b¶ng ta thÊy t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty cã chiÒu h­íng t¨ng lªn nhÞp nhµng qua c¸c n¨m. Doanh thu n¨m 2002 so víi n¨m 2001 t¨ng tõ 337 tû ®ång lªn 338 tû ®ång (t¨ng víi 0.37%), n¨m 2003 so víi n¨m 2002 t¨ng tõ 338 tû ®ång lªn 415 (t¨ng 22.71%), n¨m 2004 so víi n¨m 2003 t¨ng tõ 415 lªn 586 tû ®ång (t¨ng 41.11%). Quy m« ho¹t ®éng còng nh­ viÖc ®a d¹ng ho¸ b¹n hµng vµ mÆt hµng cña C«ng ty thÓ hiÖn qua nh÷ng con sè vÒ doanh sè hµng mua vµo: N¨m 2002 so víi n¨m 2001 t¨ng trªn 25 tû ®ång (t¨ng 7.63%), n¨m 2003 so víi n¨m 2002 t¨ng trªn 42 tû ®ång (t¨ng 11.88%), n¨m 2004 so víi n¨m 2003 t¨ng 207.5 tû ®ång (t¨ng 52.04%). Nh×n chung lîi nhuËn t¨ng víi nh÷ng chØ sè ®¸ng mõng nh­: t¨ng trªn170 triÖu n¨m 2002/2001 (t¨ng 27.41%), t¨ng trªn 421 triÖu ®ång (t¨ng 53.15%), n¨m 2004/2003 t¨ng trªn 187 triÖu (t¨ng 15,41%) mÆc dï nh×n lîi nhuËn n¨m 2004 t¨ng kh«ng ®¸ng kÓ nh­ng nh×n vµo con sè tæng th× lµ rÊt lín, mÆt kh¸c do chÞu ¶nh h­ëng nhiÒu bëi viÖc t¨ng gi¸ X¨ng dÇu trªn thÕ giíi lµm gi¸ c¶ hµng ho¸ nhËp khÈu còng t¨ng lªn nhiÒu lªn chi phÝ ®Çu vµo cña C«ng ty. Nép Ng©n s¸ch n¨m 2002 gi¶m so víi n¨m 2001 do thuÕ GTGT hµng nhËp khÈu ph¶i nép gi¶m trªn 4.87 tû ®ång (gi¶m 23.49%) lµ do C«ng ty chñ tr­¬ng ®Èy m¹nh t×m nguån hµng ®Çu vµo trong n­íc, gi¶m mét sè mÆt hµng kinh doanh kh«ng hiÖu qu¶ do chËm thu håi vèn, kh«ng chñ ®éng trong kinh doanh, ¶nh h­ëng nhiÒu bëi t×nh h×nh thÕ giíi. b. Xu h­íng ph¸t triÓn: TiÕp tôc ®Èy m¹nh c«ng t¸c xóc tiÕn th­¬ng m¹i, chó träng thÞ tr­êng träng ®iÓm nh­: NhËt, Mü, EU. §Èy m¹nh c«ng t¸c xuÊt nhËp khÈu, t¨ng thªm mÆt hµng xuÊt khÈu vµ kh¸c hµng TËp trung ®Èy m¹nh t¹o cho C«ng ty nh÷ng s¶n phÈm ®Æc tr­ng mang th­¬ng hiÖu riªng. Khai th¸c nguån nguyªn liÖu tõ nhiÒu phÝa ®Ó t¨ng thªm kim ng¹ch b¸n FOB, ®­a ra gi¸ c¹nh tranh Ngoµi mÆt hµng chÝnh lµ DÖt May, t¨ng c­êng ®Èy m¹nh kinh doanh thªm nhiÒu chñng lo¹i mÆt hµng kh¸ch C©n ®èi c¸c quü vµ nguån vèn, ®Ó ­u tiªn phôc vô ph¸t triÓn “Mòi nhän” cña C«ng ty trong ho¹t ®éng kinh doanh T¨ng c­êng c«ng t¸c hîp t¸c víi c¸c ®èi t¸c n­íc ngoµi ®Ó t¹o bµn ®¹p v­¬n xa h¬n trong mèi quan hÖ kinh doanh cña C«ng ty còng nh­ häc tËp kinh nghiÖm qu¶n lý, c«ng t¸c Marketing, t×m kiÕm ®èi t¸c tin cËy vµ tr­íc m¾t lµ qu¸ tr×nh gia nhËp tæ chøc Th­¬ng m¹i ThÕ giíi WTO còng nh­ gia nhËp AFFTA, ®iÒu nµy ®ßi hái C«ng ty ph¶i cã chiÕn l­îc cô thÓ vµ l©u dµi nh­ t¨ng c­êng tham t¸n th­¬ng m¹i, tæ chøc héi trî triÓn l·m… §æi míi tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty thªm mét b­íc ®Ó ®¸p øng nhu cÇu kinh doanh míi Kh«ng ngõng ph¸t huy sù ®oµn kÕt nhÊt trÝ trong §¶ng, ChÝnh quyÒn, C«ng ®oµn, §oµn thanh niªn ®Ó t¹o søc m¹nh tæng hîp c. Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n * Nh÷ng thuËn lîi: C¬ chÕ chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc thay ®æi c¬ b¶n ngµy cµng cã lîi cho doanh nghiÖp nh­: Hç trî xóc tiÕn th­¬ng m¹i ®Ó më réng thÞ tr­êng, xo¸ bá phÝ h¹n ng¹ch, lÖ phÝ h¶i quan … C«ng ty ®· nhËn ®­îc sù quan t©m chØ ®¹o cña l·nh ®¹o Tæng c«ng ty, sù hç trî cña c¸c ban trong Tæng c«ng ty, sù hç trî cña c¸c ban trong Tæng c«ng ty vµ sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c c¬ quan h÷u quan §éi ngò c¸n bé trong C«ng ty lµ nh÷ng ng­êi n¨ng ®éng, nhiÖt t×nh trong c«ng viÖc, kh«ng ngõng häc hái v­¬n lªn v­ît qua khã kh¨n ®Ó theo kÞp thêi ®¹i C«ng ty ®· thiÕt lËp ®­îc mèi quan hÖ tèt víi c¸c ®¬n vÞ b¹n, t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì trong kinh doanh. B­íc ®Çu t¹o ®­îc phong c¸ch giao dÞch cña C«ng ty trªn thÞ tr­êng c¶ trong vµ ngoµi n­íc. Trong ngµnh cã nhiÒu dù ¸n ®Çu t­ vµ C«ng ty ®· ®­îc Tæng c«ng ty quan t©m giao viÖc ThÞ tr­êng Mü më ra vµ cã triÓn väng lín ThÞ tr­êng trong n­íc ngµy cµng më réng ®©y lµ thÞ tr­êng æn ®Þnh l©u dµi vµ kh«ng chÞu nhiÒu biÕn ®éng lín tõ bªn ngoµi. T×m ®­îc nh÷ng nguån hµng tõ trong n­íc thay thÕ ph¶i nhËp khÈu, mét mÆt nã t¹o cho C«ng ty chñ ®éng h¬n rÊt nhiÒu trong kinh doanh, mÆt kh¸c gi¶m chi phÝ ®Çu vµo thóc ®Èy qu¸ tr×nh C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. *Nh÷ng khã kh¨n S¶n phÈm dÖt may s¶n xuÊt trong n­íc cña c¸c ®¬n vÞ trong ngµnh c¹nh tranh quyÕt liÖt víi hµng nhËp lËu, hµng chèn thuÕ vµ hµng t­ nh©n ThuÕ cña mét sè mÆt hµng DÖt may ®­îc ¸p dông kh«ng ®ång ®Òu trong ph¹m vi c¶ n­íc. ThÞ tr­êng phÝa nam cã lîi thÕ khi mét sè mÆt hµng ®­îc gi¶m thuÕ nhËp khÈu. ChÝnh v× vËy, C«ng ty còng bÞ bÊt lîi khi c¹nh tranh ®Ó gi¶m chi phÝ C¬ chÕ h¹n ng¹ch tù ®éng g©y ra t×nh tr¹ng thiÕu h¹n ng¹ch, gi¸ gia c«ng h¹ NÒn kinh tÕ nhiÒu n­íc bÞ tr× trÖ nªn viÖc xuÊt khÈu vµo mét sè thÞ tr­êng gÆp nhiÒu khã kh¨n, sè l­îng xuÊt khÈu kh«ng gi¶m nh­ng gi¸ gi¶m lµm ¶nh h­ëng tíi doanh thu Vèn l­u ®éng ch­a nhiÒu nªn cßn ph¶i vay ng©n hµng víi sè l­îng lín Do kh«ng cã c¬ së s¶n xuÊt nªn c¸c ®¬n ®Æt hµng may mÆc kh«ng chñ ®éng ®­îc viÖc s¶n xuÊt vµ giao hµng. V× C«ng ty ho¹t ®éng trong lÜnh vùc xuÊt nhËp khÈu lªn chÞu ¶nh h­ëng lín ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh. II. §Æc ®iÓm c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty xuÊt nhËp khÈu dÖt may 1. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n: Phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n qu¶n lý toµn bé sè vèn cña C«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Gi¸m ®èc vÒ viÖc kiÓm tra, gi¸m s¸t, h¹ch to¸n c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty theo chÕ ®é h¹ch to¸n kinh tÕ cña Nhµ n­íc, huy ®éng vµ sö dông vèn cã hiÖu qu¶. C«ng ty tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n cña m×nh theo h×nh thøc tËp trung. Mçi nh©n viªn kÕ to¸n ®¶m nhËn c¸c chøc n¨ng nhiÖm vô kÕ to¸n tµi chÝnh kh¸c nhau. Phßng kÕ to¸n ®­îc trang bÞ m¸y vi tÝnh ®Ó thùc hiÖn kÕ to¸n m¸y theo h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chung. S¬ ®å 2: phßng kÕ to¸n tµi chÝnh c«ng ty xuÊt nhËp khÈu dÖt- may Tr­ëng phßng tµi chÝnh kÕ to¸n KÕ to¸n thanh to¸n tÝn dông Phã Tr­ëng phßng tµi chÝnh kÕ to¸n KÕ to¸n mua hµng KÕ to¸n kho hµng KÕ to¸n TSC§ c«ng cô DCô KÕ to¸n thuÕ vµ chi phÝ KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn Thñ quü KÕ to¸n b¸n hµng KÕ to¸n Tæng hîp Tr­ëng phßng: phô tr¸ch chung, trùc tiÕp ®¶m nhËn c«ng t¸c tµi chÝnh bao gåm: + LËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh vµ tÝn dông, kÕ ho¹ch tµi chÝnh cña C«ng ty. + Gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò quan hÖ vÒ tµi chÝnh tÝn dông víi c¸c c¬ quan tµi chÝnh Ng©n hµng. Theo dâi c¸c ho¹t ®éng liªn doanh, cho thuª nhµ. Phã phßng: kiªm kÕ to¸n tæng hîp chÞu tr¸ch nhiÖm + LËp b¸o c¸o tµi chÝnh theo th¸ng, quý, n¨m. + KÕ to¸n c«ng nî né bé vµ c¸c kho¶n c«ng nî kh¸c (ngoµi c¸c kho¶n c«ng nî trong mua b¸n). + Tæng hîp kiÓm kª tµi s¶n. + Theo dâi c¸c quü phô thuéc nguån vèn chñ së h÷u cña C«ng ty. + Thay mÆt tr­ëng phßng phô tr¸ch c«ng t¸c chung cña phßng khi Tr­ëng phßng ®i c«ng t¸c. KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn: + Thùc hiÖn kÕ to¸n tiÒn mÆt, tiÒn göi, tiÒn vay Ng©n hµng. + Thùc hiÖn thanh to¸n t¹m øng, tiÒn l­¬ng, b¶o hiÓm x· héi, tiÒn hµng vµ c¸c thanh to¸n kh¸c. + L­u tr÷ chøng tõ thu chi vµ sæ phô Ng©n hµng. KÕ to¸n thanh to¸n – tÝn dông: + KiÓm tra, theo dâi, lµm thñ tôc thanh to¸n víi Ng©n hµng toµn bé chøng tõ xuÊt nhËp khÈu, gi¶i quyÕt ®iÒu chØnh khiÕu n¹i, båi th­êng. + Lµm thñ tôc vay – hoµn vèn kinh doanh. + X©y dùng tû gi¸ h¹ch to¸n hµng quý. KÕ to¸n chi phÝ: + Tæng hîp chi phÝ, ph©n lo¹i h¹ch to¸n vµ ph©n bæ chi phÝ theo kho¶n môc mÆt hµng, trÝch lËp tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n theo l­¬ng. + H¹ch to¸n chia t¸ch phÝ theo dâi tõng phßng. + Lªn b¸o c¸o chi phÝ chi tiÕt th¸ng, quý, n¨m. KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh, c«ng cô vµ dông cô: + H¹ch to¸n t¨ng, gi¶m tµi s¶n cè ®Þnh, c«ng cô lao ®éng. + H¹ch to¸n khÊu hao t¨ng, gi¶m tµi s¶n cè ®Þnh, c«ng cô lao ®éng. + H¹ch to¸n khÊu hao hµng th¸ng. + Ph©n bæ c«ng cô lao ®éng theo tÝnh chÊt hµng ho¸. + KiÓm kª tµi s¶n vµ c«ng cô lao ®éng ®Þnh kú theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc. Thñ quü: + Qu¶n lý vµ thu chi quü tiÒn mÆt hµng ngµy. + Hµng th¸ng lËp b¸o c¸o kiÓm kª quü. + Theo dâi kho mÉu, kho hµnh chÝnh. KÕ to¸n mua hµng: + Theo dâi h¹ch to¸n kÕ to¸n mua hµng vµ c«ng nî ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n trong n­íc vµ ngoµi n­íc. + L­u hîp ®ång, bé chøng tõ, ho¸ ®¬n mua hµng vµ phiÕu nhËp kho. + B¸o c¸o c«ng nî ph¶i thu theo ®Þnh kú. KÕ to¸n kho hµng: + Theo dâi toµn hµng nhËp xuÊt tån. + L­u phiÕu nhËp kho, xuÊt kho. + Hµng th¸ng lªn b¸o c¸o tån kho, ph©n lo¹i hµng ø ®äng, chËm lu©n chuyÓn, cung cÊp gi¸ vèn hµng ®· tiªu thô cho bé phËn b¸n hµng. + Thùc hiÖn c«ng t¸c kiÓm kª vµ lËp b¸o c¸o kiÓm kª theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc. KÕ to¸n thuÕ: + Theo dâi, h¹ch to¸n c¸c kho¶n thuÕ vµ lµm thñ tôc nép thuÕ hµng NhËp khÈu. + LËp b¸o c¸o thuÕ hµng th¸ng vµ lµm thñ tôc hoµn thuÕ. ViÖc bè trÝ c¸n bé vµ ph©n ®Þnh c«ng viÖc trong bé m¸y kÕ to¸n lµ t­¬ng ®èi phï hîp víi khèi l­îng c«ng viÖc vµ ®¸p øng yªu cÇu cña qu¶n lý ®Æt ra. §éi ngò c¸n bé kÕ to¸n cña c«ng ty cã tr×nh ®é nghiÖp vô thµnh th¹o, cã tr¸ch nhiÖm trong c«ng t¸c. C«ng ty th­êng xuyªn t¹o ®iÒu kiÖn tæ chøc båi d­ìng, ®µo t¹o nghiÖp vô cho nh©n viªn kÕ to¸n ®Òu sö dông thµnh th¹o m¸y vi tÝnh, ®iÒu nµy gióp hä n©ng cao hiÖu qu¶ trong c«ng viÖc vµ ®¶m b¶o cung cÊp sè liÖu kÞp thêi vµ chÝnh x¸c. 2. H×nh thøc kÕ to¸n vµ chÝnh s¸ch kÕ to¸n ¸p dông t¹i C«ng ty. ChÝnh s¸ch kÕ to¸n ¸p dông t¹i C«ng ty: C«ng ty ¸p dông chÕ ®é kÕ to¸n ViÖt Nam theo quyÕt ®Þnh sè 1141/TC/Q§-C§KT ngµy 01/11/1995 cña Bé Tµi ChÝnh vµ c¸c Th«ng t­ söa ®æi kÌm theo. §¬n vÞ tiÒn tÖ h¹ch to¸n: C«ng ty sö dông ®ång ViÖt Nam trong ghi chÐp kÕ to¸n vµ lËp B¸o c¸o Tµi chÝnh. H×nh thøc sæ kÕ to¸n ¸p dông: NhËt ký chung. Niªn ®é kÕ to¸n ¸p dông: Tõ ngµy 01/01 ®Õn 31/12 hµng n¨m Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n TSC§: Nguyªn t¾c ®¸nh gi¸ TSC§: Gi¸ mua + Chi phÝ. KhÊu hao TSC§ ®­îc ¸p dông theo ph­¬ng ph¸p ®­êng th¼ng víi thêi gian sö dông TSC§ theo quyÕt ®Þnh sè 98/Q§-TCKT ngµy 31/10/2001 cña Tæng c«ng ty DÖt-May ViÖt Nam. Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n hµng tån kho: Nguyªn t¾c ®¸nh gi¸ hµng tån kho: Theo gi¸ mua céng víi chi phÝ mua hµng vµ thuÕ NhËp khÈu (nÕu cã). Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho: Ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn. T×nh h×nh trÝch lËp vµ hoµn nhËp dù phßng: C«ng ty tiÕn hµnh hoµn nhËp dù phßng vµ lËp dù phßng theo quyÕt ®Þnh cña Bé Tµi ChÝnh. ThuÕ: C«ng ty tÝnh thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ. ThuÕ suÊt thuÕ GTGT ®Çu ra cña hµng ho¸, dÞch vô tiªu thô trong n­íc lµ 5% vµ 10%; xuÊt khÈu lµ 0%. Do C«ng ty kinh doanh c¶ hµng xuÊt nhËp khÈu nªn toµn bé thuÕ GTGT ®Çu ra trong kú ®­îc khÊu trõ víi thuÕ GTGT ®Çu vµo ph¸t sinh (bao gåm c¶ thuÕ GTGT hµng nhËp khÈu ®· nép khi nhËp khÈu) nªn C«ng ty kh«ng ph¶i nép thuÕ GTGT mµ cßn ®­îc Ng©n s¸ch hoµn tr¶. ThuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu ph¶i nép tuú theo quyÕt ®Þnh cña Nhµ n­íc ®èi víi tõng mÆt hµng, thuÕ nhËp khÈu ®­îc h¹ch to¸n vµo gi¸ vèn hµng nhËp khÈu. ThuÕ m«n bµi ®­îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ. ThuÕ thu nhËp c¸ nh©n ®­îc tÝnh theo ph¸p lÖnh cña Uû ban th­êng vô Quèc héi sè 35/2001/PL-UBTVQH10 ngµy 19/5/2001. Doanh thu, thu nhËp vµ chi phÝ: Doanh thu, thu nhËp vµ chi phÝ n¨m 2002 ®­îc h¹ch to¸n söa ®æi tõ ngµy 01/10/2002 theo Th«ng t­ sè 89/TT-BTC ngµy 09/10/2002 cña Bé Tµi ChÝnh h­íng dÉn thùc hiÖn 4 chuÈn mùc kÕ to¸n ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 149/2001/Q§-BTC ngµy 31/12/2001 cña Bé Tµi ChÝnh. S¬ ®å 3: ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc “ nhËp ký chung” cña c«ng ty XuÊt nhËp khÈu dÖt-may. Sæ kÕ to¸n chi tiÕt B¶ng tæng hîp chi tiÕt Chøng tõ gèc Sæ nhËp ký chung Sæ nhËt ký ch.dïng Sæ c¸i B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh Sæ quü B¶ng b¸o c¸o tµi chÝnh Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng hoÆc ®Þnh kú Quan hÖ ®èi chiÕu HiÖn nay trong thêi ®¹i bïng næ th«ng tin th× viÖc sö dông m¸y vi tÝnh ngµy cµng trë nªn réng r·i. Nã cã t¸c ®éng rÊt lín ®Õn viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña mét doanh nghiÖp. V× vËy, viÖc sö dông m¸y vi tÝnh vµo c«ng t¸c kÕ to¸n lµ mét tÊt yÕu. C«ng ty ®· vµ ®ang sö dông phÇn mÒm kÕ to¸n FAST ACCOUNTING 3. §Æc ®iÓm c«ng t¸c kÕ to¸n trong ®iÒu kiÖn sö dông kÕ to¸n m¸y: C«ng ty tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tËp trung. Phßng kÕ to¸n thùc hiÖn toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n tõ viÖc thu nhËp, lËp chøng tõ kÕ to¸n, ®Õn xö lý kiÓm tra, ph©n lo¹i chøng tõ vµo m¸y, thùc hiÖn hÖ thèng ho¸ th«ng tin kÕ to¸n trªn m¸y víi ch­¬ng tr×nh ®· cµi ®Æt. HiÖn nay, C«ng ty ®· trang bÞ ®­îc mét hÖ thèng m¸y vi tÝnh nèi m¹ng néi bé, m¸y in, m¸y fax...phôc vô riªng cho c«ng t¸c kÕ to¸n. §éi ngò nh©n viªn kÕ to¸n võa cã chuyªn m«n nghiÖp vô, võa sö dông thµnh th¹o m¸y vi tÝnh. ChÝnh v× vËy, viÖc thùc hiÖn kÕ to¸n trªn m¸y t¹i C«ng ty ®· thùc sù ®­îc n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c kÕ to¸n th«ng qua tÝnh n¨ng ­u viÖt cña m¸y vi tÝnh vµ kü thuËt tin häc. PhÇn mÒm FAST ®­îc x©y dùng theo chÕ ®é kÕ to¸n cña Nhµ n­íc vµ ®­îc chia thµnh t¸m nghiÖp vô bao gåm: Ph©n hÖ hÖ thèng KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn KÕ to¸n b¸n hµng vµ c«ng nî ph¶i thu KÕ to¸n mua hµng vµ c«ng nî ph¶i tr¶ KÕ to¸n hµng tån kho KÕ to¸n TSC§ KÕ to¸n chi phÝ gi¸ thµnh Tæ chøc m· ho¸ c¸c ®èi t­îng: Khi ®­a phÇn mÒm vµo sö dông, kÕ to¸n viªn ph¶i khai b¸o tham sè vµ hÖ thèng c¸c danh môc. Tuy nhiªn, trong qu¸ tr×nh lµm viÖc kÕ to¸n hoµn toµn cã thÓ khai b¸o l¹i cho phï hîp víi ®Æc ®iÓm kinh doanh cña doanh nghiÖp, phï hîp víi chÝnh s¸ch, chÕ ®é cña Nhµ n­íc Thùc hiÖn khai b¸o tham sè hÖ thèng: C«ng ty quy ®Þnh m· ngo¹i tÖ ngÇm ®Þnh lµ USD KiÓu h¹ch to¸n ngo¹i tÖ: Theo gi¸ h¹ch to¸n Khai b¸o m· sè thuÕ: C¸ch tÝnh gi¸: C¸ch tÝnh khÊu hao, khai b¸o danh s¸ch tµi kho¶n ®­îc khö trïng … Danh môc tµi kho¶n kÕ to¸n C«ng ty kh«ng sö dông c¸c tµi kho¶n ®· cµi ®Æt s½n trong phÇn mÒm mµ doanh nghiÖp tù khai b¸o. HÖ thèng tµi kho¶n doanh nghiÖp sö dông bao gåm c¸c tµi kho¶n tõ cÊp I ®Õn cÊp IV, më chi tiÕt cho tõng vô viÖc, tõng ng­êi sö dông (ph©n cÊp liªn tiÕn). §ång thêi, x©y dùng danh môc kh¸ch hµng, danh môc vËt t­, danh môc kho vµ tån kho ®Çu kú … Tæ chøc chøng tõ kÕ to¸n: Chøng tõ lµ kh©u ®Çu tiªn cung cÊp th«ng tin ®Çu vµo, lµm c¬ së d÷ liÖu cho hÖ thèng th«ng tin biÕn ®æi thµnh th«ng tin kÕ to¸n cung cÊp cho c¸c ®èi t­îng sö dông Víi mçi ph©n hÖ nghiÖp vô kÕ to¸n, FAST ®· cã s½n c¸c chøng tõ cho ng­êi sö dông. Tuú theo tÝnh chÊt nghiÖp vô mµ ng­êi chän lo¹i chøng tõ cho phï hîp. Khi cã mét nghiÖp vô ph¸t sinh, kÕ to¸n cña phÇn hµnh cã tr¸ch nhiÖm cËp nhËt chøng tõ ®ã vµo m¸y. Mçi lo¹i chøng tõ cã mµn h×nh nhËp d÷ liÖu kh¸c nhau víi c¸c yÕu tè phï hîp víi lo¹i nghiÖp vô ®ã HÖ thèng sæ kÕ to¸n : C«ng ty ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n NhËt Ký Chung, ®©y lµ h×nh thøc cã nhiÒu ®Æc ®iÓm thuËn lîi cho qu¸ tr×nh thùc hiÖn kÕ to¸n trªn m¸y Quy tr×nh sö lý hÖ thèng ho¸ th«ng tin trong hÖ thèng kÕ to¸n tõ ®éng ®­îc thùc hiÖn theo quy tr×nh sau: C¸c chøng tõ ®­îc kÕ to¸n nhËp vµo m¸y trªn giao diÖn nhËp d÷ liÖu, m¸y sÏ tù ®éng sö lý theo ch­¬ng tr×nh cho phÐp lËp c¸c sæ c¸i, sæ chi tiÕt vµ c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n (biÓu sè) Sau ®©y lµ s¬ ®å tæ chøc c¸c ph©n hÖ nghiÖp vô kÕ to¸n cña fast accounting mµ c«ng ty hiÖn ®ang sö dông: BIÓU Sè: 4 S¥ §å Tæ CHøC C¸C NGHIÖP Vô KÕ TO¸N CñA FAST KÕ to¸n nhËp sè liÖu M¸y tù ®éng sö lý chuyÓn sè, tæng hîp d÷ liÖu Vèn b»ng tiÒn: PhiÕu thu, phiÕu chi, b¸o cã, b¸o nî Sæ quü tiÒn mÆt vµ TGNH Ph¶i thu: Ho¸ ®¬n b¸n hµng, chøng tõ ph¶i thu kh¸c B¸o c¸o b¸n hµng, sæ chi tiÕt c«ng nî Sæ chi tiÕt, sæ c¸i c¸c tµi kho¶n, NhËt ký C¸c b¸o c¸o tµi chÝnh B¸o c¸o thuÕ Ph¶i tr¶: PN mua,chøng tõ ph¶i tr¶ kh¸c B¸o c¸o mua hµng, sæ chi tiÕt c«ng nî B¸o c¸o chi phÝ gi¸ thµnh B¸o c¸o qu¶n trÞ Hµng tån kho: PN,PX,chuyÓn kho Tµi s¶n cè ®Þnh NghiÖp vô kh¸c: Bkª, Bph©n bæ, phiÕu KTto¸n ThÎ TSC§, BtÝnh KH… ThÎ kho, NX Tån T æ N G H î p NhËn xÐt chung Do c¬ chÕ qu¶n lý cña nhµ n­íc ch­a ®­îc ®ång bé c¶ tÇm vi m« vµ vÜ m« cïng víi sù ¶nh h­ëng bëi cuéc hñng ho¶ng kinh tÕ trong khu vùc. Nh­ng nh×n chung, C«ng ty dÖt may ViÖt Nam ®· ph¸t huy vai trß ®iÒu tiÕt trong ®Çu t­, s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty . C«ng ty võa tËp trung søc m¹nh toµn hÖ thèng nh»m gi¶i quyÕt nh÷ng thÝch øng cña c¬ chÕ míi, võa triÓn khai thùc hiÖn nhiÖm vô lín, quan träng vµ l©u dµi cã liªn quan ®Õn toµn bé hÖ thèng doanh nghiÖp. Do ®ã, vÞ thÕ vµ uy tÝn cña C«ng ty ngµy cµng ®­îc kh¼ng ®Þnh. VÒ thÞ tr­êng, nhÊt lµ thÞ tr­êng xuÊt khÈu, C«ng ty ®· vµ ®ang tæ chøc ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i, t¨ng c­êng qu¶ng c¸o, khuyÕn tr­¬ng c¸c ho¹t ®éng th«ng qua c¸c ho¹t ®éng triÓn l·m trong vµ ngoµi n­íc nh»m n©ng cao uy tÝn th­¬ng hiÖu C«ng ty trªn thÞ tr­êng Quèc tÕ. §èi víi thÞ tr­êng néi ®Þa, C«ng ty ®· hoµn thiÖn chiÕn l­îc më réng thÞ phÇn, t¨ng c­êng chiÕm lÜnh thÞ tr­êng tiªu thô. Víi ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, C«ng ty chän h­íng xuÊt khÈu tËp trung vµo hµng dÖt may vµ mÆt hµng thñ c«ng mü nghÖ truyÒn thèng nh­: Hµng thªu, ren …C«ng ty dùa vµo thÕ m¹nh cña nguån hµng xuÊt khÈu trong n­íc, ®¸p øng nhu cÇu xuÊt khÈu c¹nh tranh cña nhiÒu n­íc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. Cïng víi sù quan t©m chñ ®¹o vµ ®óc rót kinh nghiÖm trong tæ chøc thùc hiÖn, l·nh ®¹o C«ng ty ®· chó träng ®Õn viÖc ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé cã ý thøc tæ chøc kû luËt cao vµ tr×nh ®é v÷ng vµng, cã kh¶ n¨ng hoµn thiÖn nhiÖm vô ®­îc giao. Sù nh¹y bÐn trong c«ng t¸c chØ ®¹o kinh doanh vµ s©u s¸t trong viÖc tæ chøc thùc hiÖn t¹o cho C«ng ty nh÷ng b­íc ph¸t triÓn nhanh chãng, æn ®Þnh.Tuy nhiªn, bªn c¹nh nh÷ng thuËn lîi vµ thµnh tÝch ®¹t ®­îc, C«ng ty vÉn cßn nhiÒu nh÷ng h¹n chÕ khã kh¨n trong s¶n xuÊt kinh doanh lµm ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn sù ph¸t triÓn cña C«ng ty nh­: C«ng t¸c tæ chøc c¸c nguån hµng, khai th¸c thÞ tr­êng xuÊt khÈu vµ c¬ cÊu mÆt hµng cßn h¹n chÕ, mÉu m· ch­a ®¹t yªu cÇu, ch­a t¹o ®­îc søc m¹nh tæng hîp cña Tæng c«ng ty còng nh­ sù kÕt hîp gi÷a dÖt vµ may cßn chËm, v¶i dïng may cßn ph¶i nhËp chiÕm tû lÖ kh¸ cao 70%-80%, hµng may mÆc phÇn lín ph¶i ®i gia c«ng thuª cho n­íc ngoµi …§Ó kh¾c phôc h¹n chÕ nµy, c«ng t¸c qu¶n lý vµ phô tr¸ch kinh doanh cÇn ®­a ra nh÷ng biÖn ph¸p h÷u hiÖu th¸o gì kÞp thêi ®­a C«ng ty ph¸t triÓn chiÒu réng còng nh­ chiÒu s©u. NhËn xÐt ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng kÕ to¸n . HÖ thèng kÕ to¸n ¸p dông trong C«ng ty lµ hÖ thèng tµi kho¶n do Bé Tµi chÝnh ban hµnh theo quyÕt ®Þnh 1441- Q§- C§ kÕ to¸n ngµy 01/11/1995 ¸p dông chÝnh thøc tõ ngµy 01/01/1996. C«ng ty lu«n cËp nhËt nh÷ng thay ®æi trong chÕ ®é kÕ to¸n míi do Nhµ n­íc ban hµnh. Cho ®Õn nay, viÖc ¸p dông 04 chuÈn mùc kÕ to¸n míi ë C«ng ty ®· trë lªn quen thuéc vµ thµnh th¹o ®èi víi c¸c kÕ to¸n viªn, chÕ ®é kÕ to¸n míi ®· ®­îc ¸p dông vµ triÓn khai t­¬ng ®èi tèt. §¸nh gi¸ t×nh h×nh tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n vµ tæ chøc h¹ch to¸n nghiÖp vô xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ t¹i c«ng ty cã mét sè nh÷ng vÊn ®Ò sau: ¦u ®iÓm: C¬ cÊu tæ chøc kÕ to¸n C«ng ty ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n tËp trung. §©y lµ h×nh thøc kÕ to¸n rÊt phï hîp víi C«ng ty lín cã ®Þa bµn ho¹t ®éng réng. Nh×n chung Bé phËn kÕ to¸n ë C«ng ty gän nhÑ, cã sù phèi hîp nhÞp nhµng. Mçi kÕ to¸n viªn ®­îc ph©n c«ng tõng c«ng viÖc cô thÓ tuú theo yªu cÇu nhiÖm vô ®­îc giao, tù gi¸c th­êng xuyªn quan hÖ víi c¸c bé phËn kh¸c cã liªn quan ®Ó gi¶i quyÕt c«ng viÖc cña m×nh. Mçi kÕ to¸n viªn ph¶i tù chÞu tr¸ch nhiÖm trong ph¹m vi c«ng viÖc cña m×nh, chÝnh v× vËy c«ng t¸c kÕ to¸n lu«n ®¶m b¶o kÞp thêi vµ chÝnh x¸c. VÒ c«ng t¸c tæ chøc lao ®éng kÕ to¸n, C«ng ty ®· lùa chän ®¶m b¶o ®éi ngò nh©n viªn kÕ to¸n cã ®ñ n¨ng lùc vµ tr×nh ®é chuyªn m«n thùc hiÖn nhiÖm vô cña m×nh mét c¸ch linh ho¹t, xuÊt s¾c. VÒ h×nh thøc kÕ to¸n: C«ng ty ¸p dông h×nh thøc nhËt ký chung kÕt hîp víi viÖc ®ång bé ho¸ c«ng viÖc b»ng hÖ thèng m¸y tÝnh hiÖn ®¹i vµo c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh kÕ to¸n ®· lµm ®¬n gi¶n ho¸, chÝnh x¸c c«ng t¸c kÕ to¸n. H¹n chÕ ®­îc sai xãt do viÖc ghi sæ trïng lÆp bëi sè liÖu chØ cÇn mét lÇn t¹i c¸c chøng tõ gèc. Sö dông m¸y tÝnh lËp c¸c biÓu tÝnh to¸n trªn c¸c sæ ®¬n gi¶n vµ tiÕt kiÖm thêi gian. ViÖc in Ên thùc hiÖn nhanh chãng dÔ dµng h¬n, cã thÓ ®èi chiÕu sè liÖu, tæng hîp sè liÖu trong mét kho¶ng thêi gian bÊt kú. Do vËy, viÖc qu¶n lý lu«n hiÖu qu¶ vµ linh ho¹t . VÒ hÖ thèng tµi kho¶n trong h¹ch to¸n nghiÖp vô, ®Æc biÖt lµ nghiÖp vô b¸n hµng. C¸c tµi kho¶n ®­îc x©y trong danh môc tµi kho¶n vµ ®­îc chi tiÕt t­¬ng ®èi phï hîp víi ®Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n vµ ®Æc ®iÓm kinh doanh cña doanh nghiÖp. C«ng ty chuyªn lµm c¸c nghiÖp vô vÒ xuÊt nhËp khÈu nªn cã nghiÖp vô thanh to¸n qua ng©n hµng lµ th­êng xuyªn, sè l­îng ng©n hµng giao dÞch t­¬ng ®èi nhiÒu, nªn tµi kho¶n 112 ®­îc chi tiÕt theo tõng ng©n hµng vµ tõng lo¹i ngo¹i tÖ. Tµi kho¶n doanh thu b¸n hµng ®­îc chi tiÕt theo tõng nghiÖp vô b¸n hµng cô thÓ, hoµn toµn phï hîp víi chÕ ®é . KÕt LuËn: HiÖn nay, C«ng ty XNK DÖt May ®ang cã nhiÒu thuËn lîi trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn nh­ ®ang trong xu thÕ ph¸t triÓn m¹nh cña Ngµnh còng nh­ sù hç trî cña Nhµ n­íc trong qua tr×nh ph¸t triÓn. §©y cã thÓ coi lµ b­íc ®ét ph¸ quan träng trong qu¸ tr×nh tiÕn hµnh CNH-H§H, nã quyÕt ®Þnh qu¸ tr×nh nµy nhanh hay chËm. V× ®©y lµ giai ®o¹n ®Çu cña qu¸ tr×nh CNH-H§H lªn cÇn ph¶i co tÝch luü vèn trong n­íc lín vµ gi¶i phãng ®­îc lùc l­îng lao ®éng lín cßn ®ang n»m trong N«ng NghiÖp ph¸t huy ®­îc lîi thÕ c¹nh tranh víi c¸c n­íc trong Khu vùc vµ trªn thÕ giíi. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng tuy gÆp kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n nh­: Doanh nghiÖp cßn non trÎ, ¶nh h­ëng nhiÒu bëi sù biÕn ®éng thÞ tr­êng thÕ giíi… nh­ng trong nh­ng n¨m qua nh×n chung C«ng ty ®· vµ ®ang tõng b­íc kh¼ng ®Þnh m×nh trªn thÞ tr­êng trong n­íc còng nh­ n­íc ngoµi. §· t¹o ®­îc mét h×nh ¶nh ®Ñp vÒ C«ng ty còng nh­ h×nh ¶nh vÒ con ng­êi ViÖt Nam víi c¸c b¹n hµng Quèc tÕ. §©y lµ ®éng lùc rÊt lín ®Ó C«ng ty v­¬n lªn tÇm cao míi xøng ®¸ng víi vÞ trÝ cña m×nh. Môc lôc Lêi më ®Çu 1 Néi dung 2 Nh÷ng ®Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt cña C«ng ty XNK dÖt may 2 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty 2 Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña C«ng ty. 3 C¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý vµ tæ chøc ho¹t ®éng cña C«ng ty 4 C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña C«ng ty. 4 C¸c ho¹t ®éng chÝnh cña C«ng ty. 6 C¸c chÝnh s¸ch qu¶n lý tµi chÝnh ®ang ®­îc ¸p dông 7 Qu¶n lý sö dông vèn vµ tµi s¶n. 7 Qu¶n lý doanh thu vµ chi phÝ. 10 Qu¶n lý lîi nhuËn 11 ChÕ ®é kÕ to¸n, thèng kª vµ kiÓm to¸n. 12 5. T×nh h×nh ho¹t ®éng cña C«ng ty XuÊt nhËp khÈu DÖt – May 12 a. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty 12 b. Xu h­íng ph¸t triÓn 13 c. Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n 14 II. §Æc ®iÓm c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty xuÊt nhËp khÈu DÖt – May 16 §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n. 16 H×nh thøc kÕ to¸n vµ chÝnh s¸ch kÕ to¸n ¸p dông t¹i C«ng ty 19 §Æc ®iÓm c«ng t¸c kÕ to¸n trong ®iÒu kiÖn sö dông kÕ to¸n m¸y. 22 §¸nh gi¸ chung 27 KÕt luËn: 29 Tµi liÖu tham kh¶o: Gi¸o tr×nh Kinh tÕ chÝnh trÞ häc, NXB ChÝnh trÞ Quèc gia. B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty XNK DÖt May. §iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña C«ng ty XNK DÖt May. Quy chÕ tµi chÝnh cña C«ng ty XNK DÖt May Quy ®Þnh chøc n¨ng nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc cña Ban Tµi chÝnh kÕ to¸n Tæng C«ng ty DÖt May ViÖt Nam. Gi¸o tr×nh KÕ to¸n M¸y FAST ACCOUTING.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập tại công ty xuất nhập khẩu dệt may.doc
Luận văn liên quan