Báo cáo Thực tập tại công ty xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ Artexport

Lịch sử hình thành, phát triển công ty XNK thủ công mỹ nghệ. Tổng công ty xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ tên giao dịch đối ngoại là: Việt Nam National art and Handeraft produets Export - Import Company (viết tắt là: ARTEXPORT) được thành lập theo quyết định số 617/BNT - TCTB ngày 23/12/1964 của Bộ Ngoại thương. Sau khi sát nhập hai Bộ Ngoại thương và Bộ Nội thương thành lập Bộ Thương mại thì công ty được thành lập lại theo quyết định số 334/TM - TCCB ngày 31/3/1993 của Bộ Thương Mại. Giấy phép đăng ký kinh doanh số 108474 ngày 14 14/05/1993 do trọng tài kinh tế Nhà nước cấp. ARTEXPORT là doanh nghiệp Nhà nước, hoạt động xuất nhập khẩu, có tư cách pháp nhân, có quyền và nghĩa vụ dân sự theo luật định, có con dấu riêng, có tài sản và các quĩ tập trung được mở tài khoản trong và ngoài nước, được tổ chức và hoạt động theo điều lệ Tổng công ty. Hiện nay công ty có các đơn vị hạch toán trực thuộc công ty: - Tại Hải phòng: Công ty giao nhận và dịch vụ XNK thủ công Mỹ Nghệ. - Địa chỉ: 23 phố Đà Nẵng - Hải Phòng - Tại thành phố Hồ Chí Minh: Văn phòng đại diện công ty XNK thủ công mỹ nghệ. - Địa chỉ: 31 Trần Quốc Thảo - Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh - Tại Đà nẵng: công ty XNK Đà Nẵng. - Địa chỉ: 74 phố Trưng Nữ Vương - Đà Nẵng - Tại Hà Nội: Trụ sở chính của công ty 31 - 33 Ngô quyền, quận Hoàn Kiếm thành phố Hà Nội. - Xưởng thêu Láng Hạ, Bạch Mai - Xưởng gỗ Thanh Lâm, Thanh Trì Hà Nội - Cửa hàng 37 Hàng Khay. 2. Thời kỳ từ1964 - 1989, công tác XNK của công ty chủ yếu thực hiện xuất khẩu theo kim ngạch, theo nghị định thư. Thị trường xuất khẩu chính thời kỳ này là Liên xô cũ, các nước Đông Âu và một số rất ít các nước TBCN như Hồng Kông, Đan Mạch . Thời kỳ này để có nhiều hàng xuất khẩu bảo đảm chắc chắn nghị định thư, Nhà nước và Bộ Ngoại thương có chủ trương khuyến khích xuất khẩu. Do đó, kim ngạch xuất khẩu của Công ty thời gian này thực sự vững chắc và mỗi năm một tăng. Thời ky từ năm 1989 - 1992 khi các nước Đông Âu sụp đổ thì Công ty đã mất khá nhiều bạn hàng do các nước Đông Âu đơn phương giảm và huỷ số lượng hàng của các hợp đồng theo kim ngạch, Nghị định thư. Tuy nhiên cùng với sự đổi mới của cơ chế kinh tế và chính sách mở cửa của Nhà nước, ngành kinh doanh nhập khẩu nói chung và công ty nói riêng đã có những bước tiến bộ nhất định. Công ty không những giữ được mối quan hệ với các bạn hàng truyền thống mà còn mở rộng quan hệ với các bạn hàng ở các nước Châu Âu và Châu á nhằm tăng nguồn vốn kinh doanh và nâng cấp cơ sở vật chất của Công ty.

doc18 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2493 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Thực tập tại công ty xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ Artexport, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1. LÞch sö h×nh thµnh, ph¸t triÓn c«ng ty XNK thñ c«ng mü nghÖ. Tæng c«ng ty xuÊt nhËp khÈu thñ c«ng mü nghÖ tªn giao dÞch ®èi ngo¹i lµ: ViÖt Nam National art and Handeraft produets Export - Import Company (viÕt t¾t lµ: ARTEXPORT) ®­îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 617/BNT - TCTB ngµy 23/12/1964 cña Bé Ngo¹i th­¬ng. Sau khi s¸t nhËp hai Bé Ngo¹i th­¬ng vµ Bé Néi th­¬ng thµnh lËp Bé Th­¬ng m¹i th× c«ng ty ®­îc thµnh lËp l¹i theo quyÕt ®Þnh sè 334/TM - TCCB ngµy 31/3/1993 cña Bé Th­¬ng M¹i. GiÊy phÐp ®¨ng ký kinh doanh sè 108474 ngµy 14 14/05/1993 do träng tµi kinh tÕ Nhµ n­íc cÊp. ARTEXPORT lµ doanh nghiÖp Nhµ n­íc, ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu, cã t­ c¸ch ph¸p nh©n, cã quyÒn vµ nghÜa vô d©n sù theo luËt ®Þnh, cã con dÊu riªng, cã tµi s¶n vµ c¸c quÜ tËp trung ®­îc më tµi kho¶n trong vµ ngoµi n­íc, ®­îc tæ chøc vµ ho¹t ®éng theo ®iÒu lÖ Tæng c«ng ty. HiÖn nay c«ng ty cã c¸c ®¬n vÞ h¹ch to¸n trùc thuéc c«ng ty: - T¹i H¶i phßng: C«ng ty giao nhËn vµ dÞch vô XNK thñ c«ng Mü NghÖ. - §Þa chØ: 23 phè §µ N½ng - H¶i Phßng - T¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh: V¨n phßng ®¹i diÖn c«ng ty XNK thñ c«ng mü nghÖ. - §Þa chØ: 31 TrÇn Quèc Th¶o - QuËn 3 Thµnh phè Hå ChÝ Minh - T¹i §µ n½ng: c«ng ty XNK §µ N½ng. - §Þa chØ: 74 phè Tr­ng N÷ V­¬ng - §µ N½ng - T¹i Hµ Néi: Trô së chÝnh cña c«ng ty 31 - 33 Ng« quyÒn, quËn Hoµn KiÕm thµnh phè Hµ Néi. - X­ëng thªu L¸ng H¹, B¹ch Mai - X­ëng gç Thanh L©m, Thanh Tr× Hµ Néi - Cöa hµng 37 Hµng Khay. 2. Thêi kú tõ1964 - 1989, c«ng t¸c XNK cña c«ng ty chñ yÕu thùc hiÖn xuÊt khÈu theo kim ng¹ch, theo nghÞ ®Þnh th­. ThÞ tr­êng xuÊt khÈu chÝnh thêi kú nµy lµ Liªn x« cò, c¸c n­íc §«ng ¢u vµ mét sè rÊt Ýt c¸c n­íc TBCN nh­ Hång K«ng, §an M¹ch... Thêi kú nµy ®Ó cã nhiÒu hµng xuÊt khÈu b¶o ®¶m ch¾c ch¾n nghÞ ®Þnh th­, Nhµ n­íc vµ Bé Ngo¹i th­¬ng cã chñ tr­¬ng khuyÕn khÝch xuÊt khÈu. Do ®ã, kim ng¹ch xuÊt khÈu cña C«ng ty thêi gian nµy thùc sù v÷ng ch¾c vµ mçi n¨m mét t¨ng. Thêi ky tõ n¨m 1989 - 1992 khi c¸c n­íc §«ng ¢u sôp ®æ th× C«ng ty ®· mÊt kh¸ nhiÒu b¹n hµng do c¸c n­íc §«ng ¢u ®¬n ph­¬ng gi¶m vµ huû sè l­îng hµng cña c¸c hîp ®ång theo kim ng¹ch, NghÞ ®Þnh th­. Tuy nhiªn cïng víi sù ®æi míi cña c¬ chÕ kinh tÕ vµ chÝnh s¸ch më cöa cña Nhµ n­íc, ngµnh kinh doanh nhËp khÈu nãi chung vµ c«ng ty nãi riªng ®· cã nh÷ng b­íc tiÕn bé nhÊt ®Þnh. C«ng ty kh«ng nh÷ng gi÷ ®­îc mèi quan hÖ víi c¸c b¹n hµng truyÒn thèng mµ cßn më réng quan hÖ víi c¸c b¹n hµng ë c¸c n­íc Ch©u ¢u vµ Ch©u ¸ nh»m t¨ng nguån vèn kinh doanh vµ n©ng cÊp c¬ së vËt chÊt cña C«ng ty. Tõ n¨m 1992, quan hÖ bu«n b¸n cña c«ng ty ®· chuyÓn sang thÞ tr­êng khu vùc 2 vµ tËp trung ë mét sè n­íc nh­: NhËt B¶n, Hång K«ng, Ph¸p, §øc... Quan hÖ mua b¸n víi c¸c n­íc §«ng ©u vµ Liªn X« cò ®­îc chuyÓn sang kinh tÕ thÞ tr­êng theo nguyªn t¾c b×nh ®¼ng vµ cïng cã lîi theo gi¸ tho¶ thuËn vµ thanh to¸n ngo¹i tÖ tù do chuyÓn ®æi. C¸c h×nh thøc xuÊt nhËp khÈu tr­íc ®©y nh­ c¸c HiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i, NghÞ ®Þnh th­ kh«ng cßn tån t¹i n÷a vµ thay vµo ®ã lµ c¸c hîp ®ång mua b¸n th«ng th­êng. Do vËy, viÖc t×m kiÕm thÞ tr­êng míi lµ mét yªu cÇu tÊt yÕu ®Æt ra ®èi víi C«ng ty. C«ng ty ®· tiÕp tôc t×m kiÕm, ph¸t hiÖn thÞ tr­êng míi, duy tr× thÞ tr­êng s½n cã ®Ó t¨ng kim ng¹ch XNK. Ph­¬ng thøc kinh doanh thêi kú nµy ®­îc thay ®æi mét c¸ch linh ho¹t ®Ó thÝch øng víi c¬ chÕ thÞ tr­êng. Cô thÓ nh­ sau: + §èi víi c¬ së s¶n xuÊt trong n­íc: C«ng ty x¸c ®Þnh l¹i ®èi t­îng s¶n xuÊt, tæ chøc cã hiÖu qu¶ m¹ng l­íi s¶n xuÊt, thu mua, ®Çu t­, më réng c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt cã tiÒm n¨ng thùc tÕ, nh»m vµo vïng cã nguyªn liÖu, cã tay nghÒ truyÒn thèng. Më réng c¸c h×nh thøc mua b¸n hµng xuÊt nhËp khÈu nh­ mua ®øt, b¸n ®o¹n, uû th¸c xuÊt khÈu, hµng ®æi hµng... + §èi víi n­íc ngoµi : c«ng ty chÊn chØnh l¹i phong c¸ch b¸n hµng, b¸n nh÷ng g× kh¸ch cÇn mua, biÕt chµo hµng, biÕt b¾t mèi hµng biÕt gi÷ mèi hµng. Nghiªm chØnh thùc hiÖn c¸c nghÜa vô hîp ®ång ®· ký kÕt, lu«n lu«n gi÷ uy tÝn cña c«ng ty b»ng c¸ch ®¸p øng mäi yªu cÇu cña kh¸ch hµng vÒ mÉu hµng, chÊt l­îng hµng, thêi gian chµo hµng... C«ng ty ¸p dông c¸c h×nh thøc b¸n hµng trùc tiÕp, hµng ®æi hµng, mua b¸n qua m«i giíi, ®¹i lý göi b¸n, cã ®éc quyªn hoÆc giíi h¹n thÞ tr­êng tiªu thô. C«ng ty ¸p dông ph­¬ng thøc thanh to¸n më L/C th«ng th­êng, më L/C thanh to¸n b»ng ®iÖn, D/P tr¶ chËm, D/A... ViÖc kinh doanh xuÊt nhËp khÈu ngµy cµng më réng vµ ph¸t triÓn lµm cho c¸c doanh thu cña c«ng ty mçi n¨m mét t¨ng vµ thu nhËp b×nh qu©n cña c¸n bé c«ng nh©n viªn ngµy cµng ®­îc c¶i thiÖn. 3. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña doanh nghiÖp. a. NhiÖm vô cña doanh nghiÖp: C«ng ty cã c¸c nhiÖm vô chñ yÕu sau ®©y: - X©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh nh»m thùc hiÖn cho ®­îc muc ®Ých vµ néi dung ho¹t ®éng cña C«ng ty. - Nghiªn cøu kh¶ n¨ng s¶n xuÊt nhu cÇu thÞ tr­êng, kiÕn nghÞ vµ ®Ò xuÊt víi Bé th­¬ng m¹i vµ Nhµ n­íc c¸c biÖn ph¸p gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò v­íng m¾c trong s¶n xuÊt kinh doanh. - Tu©n thñ luËt ph¸p cña Nhµ n­íc vÒ qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh, qu¶n lý xuÊt nhËp khÈu vµ giao dÞch ®èi ngo¹i, nghiªm chØnh thùc hiÖn c¸c cam kÕt trong hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th­¬ng vµ c¸c hîp ®ång liªn quan ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. - Qu¶n lý vµ sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c nguån vèn ®ång thêi sù t¹o c¸c nguån vèn cho s¶n xuÊt kinh doanh, ®Çu t­ më réng s¶n xuÊt, ®æi míi trang thiÕt bÞ, tù bï ®¾p chi phÝ, tù c©n ®èi gi÷a xuÊt nhËp khÈu, ®¶m b¶o viÖc thùc hiÖn s¶n xuÊt, kinh doanh cã l·i vµ lµm nghÜa vô nép ng©n s¸ch víi Nhµ n­íc. - Nghiªn cøu vµ thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ c¸c biÖn ph¸p n©ng cao chÊt l­îng c¸c mÆt hµng do C«ng ty s¶n xuÊt kinh doanh nh»m t¨ng søc c¹nh tranh vµ më réng thÞ tr­êng tiªu thô. - Qu¶n lý chØ ®¹o vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc c«ng ty ®­îc chñ ®éng trong s¶n xuÊt kinh doanh theo quy chÕ luËt ph¸p hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc vµ cña Bé Th­¬ng m¹i. b. Chøc n¨ng cña doanh nghiÖp - Tæ chøc s¶n xuÊt, chÕ biÕn, gia c«ng vµ thu mua hµng thñ c«ng mü nghÖ xuÊt khÈu vµ mét sè mÆt hµng ®­îc Nhµ n­íc vµ Bé Th­¬ng m¹i cho phÐp. - XuÊt khÈu c¸c mÆt hµng thñ c«ng mü nghÖ, c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp, n«ng l©m h¶i s¶n, kho¸ng s¶n, c«ng nghÖ phÈm, dÖt, da, may, c¸c s¶n phÈm do c¸c liªn doanh, liªn kÕt t¹o ra vµ c¸c mÆt hµng kh¸ch theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Bé th­¬ng m¹i vµ Nhµ n­íc. - NhËp khÈu nguyªn vËt liÖu, vËt t­, m¸y mãc, thiÕt bÞ v¨n phßng, ph­¬ng tiÖn vËn t¶i... - §­îc phÐp uû th¸c vµ nhËn uû th¸c xuÊt nhËp khÈu c¸c mÆt hµng Nhµ n­íc cho phÐp. - Lµm ®¹i lý, më cöa hµng b¸n bu«n, b¸n lÎ c¸c mÆt hµng s¶n xuÊt trong vµ ngoµi n­íc. - Kinh doanh kh¸ch s¹n, v¨n phßng lµm viÖc theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc. - C«ng ty ®­îc lµm dÞch vô th­¬ng m¹i nhËp khÈu t¸i xuÊt, chuyÓn khÈu, qu¸ c¶nh theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc. 4. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña doanh nghiÖp. Bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty ®­îc tæ chøc thµnh c¸c phßng ban phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña c«ng ty. §øng ®Çu lµ gi¸m ®èc c«ng ty ®­îc tæ chøc, ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty theo chÕ ®é mét thñ tr­ëng vµ ®¹i diÖn cho mäi quyÒn lîi, nghÜa vô cña c«ng ty tr­íc ph¸p luËt vµ tr­íc c¬ quan qu¶n lý cña Nhµ n­íc. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, gi¸m ®èc vµ c¸c phã gi¸m ®èc ®iÒu hµnh trùc tiÕp thñ tr­ëng c¸c ®¬n vÞ, c¸c phßng ban chøc n¨ng, kÕ to¸n tr­ëng, tr­ëng phßng kinh doanh tiÕp nhËn c¸c chØ tiªu giao nép cho gi¸m ®èc vµ ®Õn cuèi kú kinh doanh b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cña ®¬n vÞ m×nh víi gi¸m ®èc. C¸c phßng ban chøc n¨ng cã nhiÖm vô gióp viÖc vµ chÞu sù qu¶n lý cña gi¸m ®èc, cung cÊp th«ng tin thuéc chøc n¨ng cña m×nh, t¹o ®iÒu kiÖn cho ban l·nh ®¹o ra c¸c quyÕt ®Þnh chØ ®¹o ®óng ®¾n kÞp thêi . §Çu kú kinh doanh, mçi ®¬n vÞ, phßng kinh doanh ®Òu ®­îc giao c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch. Trong qu¸ tr×nh kinh doanh, ®¬n vÞ ph¶i tù lo ngu«n hµng, tù tæ chøc kinh doanh. §Õn cuèi kú kinh doanh, ®¬n vÞ nµo hoµn thµnh v­ît kÕ ho¹ch mµ c«ng ty giao lóc ®Çu kú th× ngoµi c¸c kho¶n ph¶i nép nghi· vô cho cÊp trªn theo quy ®Þnh th× thu nhËp cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong ®¬n vÞ sÏ t¨ng thªm. Ng­îc l¹i, ®¬n vÞ nµo kinh doanh kh«ng cã hiÖu qu¶, thu nhËp thÊp sÏ kh«ng ®¶m b¶o nghÜa vô víi cÊp trªn, thu nhËp cña c¸n bé c«ng nh©n viªn cña ®¬n vÞ ®ã sÏ thÊp ®i. §©y lµ ®éng c¬ khuyÕn khÝch cho c¸c ®¬n vÞ ngµy cµng cè g¾ng phÊn ®Êu kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ cao. VÒ mÆt tæ chøc, kh«ng kÓ c¸c chi nh¸nh vµ c¸c v¨n phßng ®¹i diÖn, c«ng ty gåm 32 phßng ban vµ ®­îc chia lµm hai khèi: + Khèi c¸c ®¬n vÞ qu¶n lý vµ khèi c¸c ®¬n vÞ kinh doanh: Tõng phßng ban ®Òu cã chøc n¨ng, nhiÖm vô râ rµng, nh÷ng gi÷a c¸c phßng ban ®Òu cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi nhau. + Khèi c¸c ®¬n vÞ qu¶n lý: §Ó phôc vô cho viÖc thùc hiÖn quy chÕ qu¶n lý kinh tÕ, tµi chÝnh cña c«ng ty, c¸c ®¬n vÞ qu¶n lý ®­îc quy ®Þnh c¸c nhiÖm vô sau: - Phßng tæ chøc c¸n bé: Gióp c¸c ®¬n vÞ tæ chøc, s¾p xÕp vµ qu¶n lý lao ®éng nh»m sö dông nh©n sù hîp lý vµ cã hiÖu qu¶ lùc l­îng lao ®éng cña c«ng ty. Nghiªn cøu c¸c biÖn ph¸p vµ tæ chøc thùc hiÖn viÖc gi¶m c¸c lao ®éng gi¸n tiÕp cña c«ng ty. Nghiªn cøu vµ x©y dùng c¸c ph­¬ng ¸n nh»m hoµn thiÖn viÖc tr¶ l­¬ng vµ ph©n phèi tiÒn l­¬ng th­ëng tr×nh gi¸m ®èc. - Phßng kÕ to¸n - kÕ ho¹ch: Khai th¸c mäi nguån vèn cho c¸c ®¬n vÞ ho¹t ®éng, tham m­u cho gi¸m ®èc xÐt duyÖt c¸c ph­¬ng ¸n kinh doanh vµ ph©n phèi thu nhËp, chñ ®éng tæ chøc viÖc thùc hiÖn nghÜa vô lµm hµng tr¶ nî cho c¶ n­íc. Trong ®ã cÇn quan t©m ®Õn c¸c viÖc sau: Lµm râ kh¶ n¨ng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, ph©n phèi hîp lý c¸c chØ tiªu kim ng¹ch ®­îc giao, x©y dùng vµ tÝnh tû gi¸, thu tiÒn hµng vµ thanh ho¸ kÞp thêi cho kh¸ch hµng.KiÓm tra kü l­ìng c¸c sè liÖu vµ thÓ thøc, thñ tôc cÇn thiÕt cho bé chøng tõ vµ viÖc thanh to¸n tiÒn hµng. NÕu ®Ó s¬ xuÊt th× phßng Tµi chÝnh kÕ ho¹ch ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm liªn ®íi cïng c¸c ®¬n vÞ. Ph¹m vi vµ møc ®é cña phßng nµy do Tæng gi¸m ®èc quyÕt ®Þnh tuú theo néi dung vµ tÝnh chÊt cña sù thiÕu sãt. H×nh thµnh mét tæ kho¸n, phã kÕ to¸n tr­ëng phô tr¸ch, thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô sau: Tham m­u cho gi¸m ®èc xÐt duyÖt c¸c ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh vµ kiÓm tra qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c ph­¬ng ¸n ®ã. ViÖc tham m­u cho gi¸m ®èc xÐt duyÖt c¸c ph­¬ng ¸n cÇn ®­îc tÝnh to¸n c©n nh¾c xem xÐt toµn diÖn vµ chu ®¸o, ®ång thêi ph¶i tiÕn hµnh khÈn tr­¬ng. Tæ qu¶n lý kho¸n ph¶i b¸o c¸o ý kiÕn cña m×nh vÒ ph­¬ng ¸n cho gi¸m ®èc tèi ®a kh«ng qu¸ 1 ngµy kÓ tõ khi nhËn ph­¬ng ¸n cña ®¬n vÞ. H­íng dÉn, gióp ®ì c¸c ®¬n vÞ më sæ s¸ch theo dâi tµi s¶n, hµng ho¸ nguyªn vËt liÖu, chi phÝ, thu thËp, c¸c kho¶n ph¶i thu, ph¶i nép ng©n s¸ch vµ nép c«ng ty, theo dâi c«ng nî, thanh to¸n hîp ®ång vµ lËp quyÕt to¸n cña ®¬n vÞ theo ®Þnh kú. Më sæ s¸ch theo dâi t­ng ®¬n vÞ nh»m ®èi chiÕu vµ kiÓm tra tÝnh chÝnh x¸c cña sè liÖu: x¸c nhËn c¸c b¶n thanh lý hîp ®ång vµ b¸o c¸o quyÕt to¸n ®Þnh ky, x¸c ®Þnh sè l·i (lç) vµ ph©n phèi l·i cña tõng ®¬n vÞ. - Phßng thÞ tr­¬ng hµng ho¸: T×m kiÕm kh¸ch hµng vµ thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p gi÷ kh¸ch. Theo dâi chÆt chÏ viÖc chi tiªu cho tõng kho¶n chi phÝ cho viÖc ®­a ®ãn, tiÕp kh¸ch, fax, telex... phôc vô cho viÖc liªn hÖ, ký kÕt hîp ®ång. ViÖc giíi thiÖu kh¸ch hµng liªn hÖ vµ ký kÕt hîp ®ång. ViÖc giíi thiÖu hµng kinh doanh mµ c«ng ty giao cho ®¬n vÞ ®ã. ChØ trong c¸c tr­êng hîp ®­îc gi¸m ®èc chØ ®¹o míi ®­îc phÐp giíi thiÖu cho c¸c ®¬n vÞ kh¸c. - V¨n phßng:Qu¶n lý tµi s¶n chung cña c«ng ty vµ cña c¸c ®¬n vÞ. Theo dâi t×nh h×nh sö dông tµi s¶n. Qu¶n lý chÆt chÏ c¸c kho¶n chi phÝ thuéc ph¹m vi chi tiªu cña v¨n phßng. Ph©n bæ chi phÝ sö dông « t«, ®iÖn tho¹i, fax, telex, chi phÝ tiÕp kh¸ch cho c¸c ®¬n vÞ thuéc c«ng ty. + Khèi c¸c ®¬n vÞ kinh doanh: - Trªn c¬ së c¸c mÆt hµng ®­îc giao, c¸c chØ tiªu kim ng¹ch ®­îc ph©n bæ, c¸c ®¬n vÞ trùc tiÕp tiÕp cËn thÞ tr­êng t×m hiÓu nhu cÇu, thÞ hiÕu tiªu dïng cña kh¸ch hµng ®Ó x©y dùng ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh vµ biÖn ph¸p tr×nh gi¸m ®èc. - Tr­ëng ®¬n vÞ kinh doanh, trªn c¬ së c¸c ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh ®· ®­îc duyÖt, ®­îc gi¸m ®èc uû quyÒn ký kÕt c¸c hîp ®ång kinh tÕ theo ®óng ph¸p lÖnh cña hîp ®ång kinh tÕ, chÞu tr¸ch nhiÖm ®Çy ®ñ vÒ viÖc ký kÕt vµ thùc hiÖn hîp ®ång tõ kh©u ®Çu ®Õn kh©u cuèi, bao gåm c¶ viÖc thanh to¸n tiÒn hµng vµ viÖc kh¸ch hµng tõ chèi giao nhËn hµng vµ khiÕu n¹i ®ßi båi th­êng. Sau khi ph­¬ng ¸n kinh doanh ®­îc gi¸m ®èc duyÖt, phßng tµi chÝnh kÕ ho¹ch cã nhiÖm vô cung cÊp ®Çy ®ñ vèn cho ®¬n vÞ. Tr­ëng ®¬n vÞ hoÆc ng­êi tr­ëng ®¬n vÞ uû quyÒn ®­îc phÐp chi tiªu trong ph¹m vi ph­¬ng ¸n ®· ®­îc duyÖt víi ®Çy ®ñ c¸c chøng tõ hîp ph¸p vµ hîp lý. Trong qu¸ tr×nh kinh doanh, c¸c ®¬n vÞ ph¶i tù trang tr¶i tÊt c¶ c¸c chi phÝ ®¶m b¶o kinh doanh cã l·i. §¬n vÞ ph¶i cã tr¸ch nhiÖm b¶o toµn vµ ph¸t triÓn tiÒn vèn, sö dông vèn ®óng môc ®Ých vµ cã hiÖu qu¶. - Khèi ®¬n vÞ ph¶i më c¸c sæ s¸ch theo dâi tµi s¶n qu¶n lý: Chi phÝ ph¸t sinh vµ thu nhËp cña tõng hîp ®ång kinh tÕ, c«ng nî ph¶i thanh to¸n vµ t×nh h×nh ph©n phèi thu nhËp. Thùc hiÖn quyÕt to¸n quý (hµng th¸ng) vµ b¸o c¸o cho c«ng ty (qua phßng tµi chÝnh - kÕ ho¹ch). 5. T×nh h×nh lao ®éng tiÒn l­¬ng cña c«ng ty. a. Tæng sè vµ kÕt cÊu lao ®éng cña doanh nghiÖp: Lao ®éng lµ mét trong nh÷ng nguån lùc cña doanh nghiÖp, nã cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Nh©n tè quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña mét doanh nghiÖp lµ nh©n tè con ng­êi. Nãi mét c¸ch cô thÓ h¬n lµ toµn bé ho¹t ®éng nh©n sù cña doanh nghiÖp. V× vËy, chÝnh s¸ch tuyÓn dông vµ chÝnh s¸ch ®µo t¹o ph¶i tho¶ m·n ®Çy ®ñ c¸c yªu cÇu cña doanh nghiÖp, chÝnh môc tiªu kinh doanh cña doanh nghiÖp ®ßi hái nh÷ng c¸n bé qu¶n trÞ kinh doanh ph¶i cã c¸c tiªu chuÈn cao. Khi tuyÓn chän nguån lao ®éng doanh nghiÖp ph¶i c¨n cø vµo lo¹i c«ng viÖc. Khi tuyÓn chän nguån lao ®éng doanh nghiÖp ph¶i c¨n cø vµo lo¹i c«ng viÖc, sè l­îng ng­êi cÇn tuyÓn vµ tr×nh ®é cô thÓ cña tõng lo¹i c¸n bé, CNV chØ xÐt tuyÓn nh÷ng lao ®éng cã ngµnh nghÒ phï hîp, cã kü thuËt nghiÖp vô ®Ó ®æi míi c¬ cÊu lao ®éng ®¸p øng nhiÖm vô cña s¶n xuÊt. §Ó ®¶m b¶o ®éi ngò CNV cã chÊt l­îng, c«ng ty ®· ¸p dông h×nh thøc thö viÖc, ký hîp ®ång lao ®éng trø¬c khi nhËn chÝnh t høc. NÒn kinh tÕ thÞ tr­êng më ra, song còng gièng nh­ c¸c doanh nghiÖp kh¸c c«ng ty xuÊt nhËp khÈu thñ c«ng mü nghÖ ph¶i ®­¬ng ®Çu víi sù c¹nh tranh gay g¾t cña thÞ tr­êng, t×m kiÕm c¸c b¹n hµng, muèn vËy ®éi ngò c¸n bé cña c«ng ty ph¶i cã tr×nh ®é qu¶n lý tèt, n¾m b¾t ®­îc th«ng tin nhanh nh¹y, ®éi ngò c«ng nh©n ph¶i cã tay nghÒ cao, phï hîp víi c«ng viÖc mµ m×nh ®¶m nhËn. B¶ng 4: C¬ cÊu lao ®éng trong s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty XNK thñ c«ng mü nghÖ. N¨m Tæng sè CBCNV Trong ®ã Trong biªn chÕ Hîp ®ång §¹i häc trªn ®¹i häc HÖ dµi h¹n chuyªn tu t¹i chøc Trung häc chuyªn nghiÖp 1996 387 137 149 101 303 34 1997 381 154 137 90 345 27 1998 367 233 97 37 353 14 b. Thu nhËp cña c¸n bé c«ng nh©n: TiÒn l­¬ng lµ sù biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña hao phÝ lao ®éng sèng cÇn thiÕt mµ doanh nghiÖp tr¶ cho ng­êi lao ®éng trong thêi gian lµm viÖc theo thêi gian vµ khèi l­îng c«ng viÖc mµ ng­êi lao ®éng ®· cèng hiÕn cho doanh nghiÖp. Víi kh¸i niÖm ®ã cã thÓ hiÓu r»ng ®èi víi doanh nghiÖp tiÒn l­¬ng lµ mét kho¶n chi phÝ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, kinh doanh. Cßn ®èi víi ng­êi lao ®éng tiÒn l­¬ng lµ mét bé phËn cña thu nhËp mµ ng­êi ®ã ®­îc h­ëng. Trong qu¶n lý, tiÒn l­¬ng cã ý nghÜa lµ ®ßn bÈy kinh tÕ cña kÕt qu¶ s¶n xuÊt, qua ®ã mµ n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng cña hä. V× vËy kh«ng thÓ ®Æt vÊn ®Ò tiÕt kiÖm tiÒn l­¬ng mét c¸ch ®¬n gi¶n nh­ c¸c kho¶n chi phÝ kh¸c. Muèn thanh to¸n tiÒn l­¬ng tèt th× mét vÊn ®Ò kh«ng thÓ thiÕu ®­îc lµ h¹ch to¸n lao ®éng vÒ sè l­îng, chÊt l­îng, thêi gian vµ kÕt qu¶ lao ®éng. V× lao ®éng lµ kÕt qu¶ vµ c¨n cø ®Ó tÝnh tr¶ l­¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong doanh nghiÖp hay nãi c¸ch kh¸c muèn h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng th× ph¶i h¹ch to¸n lao ®éng. HiÖn nay c«ng ty cã c¸c h×nh thøc tr¶ l­¬ng nh­ sau: - §èi víi c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ, kü thuËt, hµnh chÝnh ë v¨n phßng chñ yÕu lµ l­¬ng ®­îc tr¶ theo thêi gian dùa vµo b»ng cÊp, cÊp bËc vµ sè ngµy lµm viÖc cña c¸n bé cïng víi møc ®é hoµn thµnh c«ng viÖc ®­îc giao ®Ó ph©n chia. - §èi víi c«ng nh©n th× l­¬ng ®­îc tr¶ theo s¶n phÈm c¨n cø vµo sè l­îng vµ chÊt l­îng c«ng t¸c giao kho¸n mµ c«ng nh©n hoµn thµnh trong kú. Theo quy ®Þnh hiÖn nay, cïng víi tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ trùc tiÕp cho tõng ng­êi lao ®éng cßn ph¶i tÝnh mét kho¶n chi vÒ c«ng t¸c b¶o hiÓm x· héi cho nh÷ng ng­êi ë diÖn trî cÊp nh­: H­u trÝ, èm ®au, tai n¹n lao ®éng... C¸c kho¶n nµy ®­îc tÝnh theo tiÒn l­¬ng thùc tÕ ph¸t sinh víi mét tû lÖ nhÊt ®Þnh vµ cïng víi tiÒn l­¬ng ®­îc ®­a vµo chi phÝ s¶n xuÊt hµng th¸ng ®Ó lËp quü b¶o hiÓm x· héi. MÆt kh¸c: §Ó cã nguån vèn chi cho ho¹t ®éng cña c«ng ®oµn trong doanh nghiÖp, ®ång thêi ®Ó gãp phÇn duy tr× cho ho¹t ®éng cña c«ng ®oµn cÊp trªn, c¸c doanh nghiÖp cã thÓ trÝch kinh phÝ c«ng ®oµn vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh theo mét tû lÖ nhÊt ®Þnh. ChÕ ®é b¶o hiÓm x· héi hiÖn nay cã quy ®Þnh quü b¶o hiÓm x· héi ®­îc h×nh thµnh tõ hai nguån sau: TrÝch vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh hµng th¸ng cña ®¬n vÞ b»ng 15% tiÒn l­¬ng thùc tÕ ph¶i tr¶ ng­êi lao ®éng vµ trõ l­¬ng cña ng­êi lao ®éng 5%. Sau khi h×nh thµnh nguån, c¸c ®¬n vÞ tiÕn hµnh nép hå s¬ cho c¬ quan qu¶n lý quü 20%, trong ®ã thuéc tr¸ch nhiÖm ®ãng gãp cña n¬i sö dông lao ®éng, 5% thuéc tr¸ch nhiÖm ®ãng gãp cña ng­êi lao ®éng. B¶o hiÓm b»ng 1% tiÒn l­¬ng, ®Ó chi tr¶ cho dÞch vô kh¸m ch÷a bÖnh miÔn phÝ. Doanh nghiÖp sÏ thu hé kho¶n nµy b»ng c¸ch tr¶ l­¬ng cho ng­êi lao ®éng. B¶ng 5: ViÖc sö dông chi phÝ tiÒn l­¬ng. ChØ tiªu §V 1995 1996 1997 1998 N¨m 95 so víi n¨m 96 N¨m 97 so víi n¨m 98 Doanh thu TriÖu ®ång 71717 73181 77065 86882 1646 9817 Tæng chi phÝ tiÒn l­¬ng triÖu ®ång 3325 3483 3543 3743 158 200 So s¸nh n¨m 1995 víi n¨m 1996 N¨m 1996 doanh thu t¨ng 1464 triÖu ®ång, trong khi ®ã chi phÝ tiÒn l­¬ng t¨ng 158 triÖu. Nh­ vËy doanh thu t¨ng nhanh h¬n chi phÝ tiÒn l­¬ng tøc lµ doanh nghiÖp ®· ®¹t ®­îc lîi: - So s¸nh n¨m 1997 víi n¨m 1998 N¨m 1998 doanh thu cña c«ng ty t¨ng 9817 triÖu, cßn tæng chi phÝ tiÒn l­¬ng t¨ng 200 triÖu. Nh­ vËy doanh thu t¨ng nhanh h¬n chi phÝ tiÒn l­¬ng tøc lµ doanh nghiÖp sö dông tæng chi phÝ tiÒn l­¬ng hîp lý. Nh­ vËy ta thÊy doanh nghiÖp ®· sö dông chÝnh s¸ch tiÒn l­¬ng cã hiÖu qu¶. §êi sèng cña ng­êi lao ®éng ®­îc thÓ hiÖn nh­ b¶ng sau: B¶ng 6:Thu nhËp b×nh qu©n cña c¸n bé c«ng nh©n viªn §¬n vÞ: ngµn ®ång ChØ tiªu 1996 1997 1998 Lao ®éng sö dông 387 381 367 Thu nhËp b×nh qu©n ng­êi/th¸ng 750 775 850 C«ng ty xuÊt nhËp khÈu thñ c«ng mü nghÖ lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n­íc ®ang ®øng tr­íc t×nh h×nh chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc theo ®Þnh h­íng XHCN. §©y lµ mét ®iÒu hÕt søc khã kh¨n ®èi víi c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc nãi chung còng nh­ c«ng ty ARTEXPORT nãi riªng. VËy mµ c«ng ty vÉn cã thÓ duy tr× vµ ®¹t tæng doanh thu trong c¸c n¨m, còng nh­ trong tæng chi phÝ tiÒn l­¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. §iÒu nµy chøng tá r»ng c«ng ty ®· vµ ®ang ph¸t triÓn trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, nã ®­îc kh¼ng ®Þnh r»ng cø mét ng­êi lao ®éng sÏ t¹o ra 185 ®ång doanh thu vµ 0,5 ®ång lîi nhuËn vµo n¨m 1996. N¨m 1997 sÏ thu ®­îc 202 ®ång doanh thu vµ 5,1 ®ång lîi nhuËn. Vµ n¨m 1998 sÏ thu ®­îc 230 ®ång doanh thu vµ 35,3 ®ång lîi nhuËn. Nh×n vµo ®ã ta thÊy gi÷a c¸c n¨m t¨ng lªn râ rÖt. §iÒu ®ã chøng minh r»ng c«ng ty ®· dÇn kh¼ng ®Þnh ®­îc sù cè g¾ng cña m×nh trong nÒn kinh tÕ më cöa. VI. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña c«ng ty xuÊt nhËp khÈu thñ c«ng mü nghÖ. 1. Lîi nhuËn: Cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ, c«ng ty xuÊt nhËp khÈu thñ c«ng mü nghÖ ®· kh«ng ngõng ph¸t triÓn ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ tr­êng, c¹nh tranh víi c¸c doanh nghiÖp. Lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n­íc chuyªn s¶n xuÊt vµ tiªu thô nh÷ng mÆt hµng truyÒn thèng. C«ng ty còng gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n. Nh­ng víi sù nç lùc cña c¸c thµnh viªn trong c«ng ty, c«ngty ®· dÇn dÇn kh¼ng ®Þnh ®­îc chÝnh m×nh. MÆc dï sù ph¸t triÓn cña c¸c mÆt hµng truyÒn thèng cßn cã nhiÒu th¨ng trÇm. Tr­íc ®©y c«ng ty chñ yÕu lµm nhiÖm vô xuÊt khÈu nay v­¬n lªn ®Ó ®Èy m¹nh c¶ nhËp khÈu, lÊy nhËp khÈu nu«i xuÊt khÈu. §iÒu ®ã ®­îc thÓ hiÖn qua doanh thu cña c«ng ty ®¹t trong thêi gian qua: B¶ng 7: T×nh h×nh thùc hiÖn doanh thu trong ba n¨m 1996 - 1998. §¬n vÞ: triÖu®ång ChØ tiªu 1996 1997 1998 Tæng doanh thu 73.181 77.065 86.882 Qua b¶ng ta thÊy t×nh h×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty cã chiÒu h­íng ph¸t triÓn. Doanh thu cña n¨m 1997 ®¹t tû lÖ 105,3% so víi n¨m 1996 vµ n¨m 1998 ®¹t tû lÖ 112,7%. VËy ®iÒu nµy chøng tá r»ng cø bá ra mét ®ång vèn kinh doanh n¨m 1996 th× thu ®­îc 1,82 ®ång lîi nhuËn. N¨m 1997 thu ®­îc 2,17 ®ång. N¨m 1998 thu ®­îc 2,37 ®ång. §©y lµ mét cè g¾ng lín cña c«ng ty trong ®iÌu kiÖn khã kh¨n chung cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn nay. §iÒu nµy chøng tá r»ng c«ng ty ®· cã ®­îc thµnh c«ng nhÊt ®Þnh thÓ hiÖn râ qua møc ®é kinh doanh cña c«ng ty n¨m 1998. B¶ng 8: KÕt qu¶ kinh doanh cña n¨m 1998 §¬n vÞ tÝnh: triÖu ®ång ChØ tiªu N¨m 1998 1. Tæng doanh thu 86882 2. Doanh thu hµng xuÊt khÈu 34116 3. C¸c kho¶n gi¶m trõ 34116 4. Doanh thu thuÇn 85513 5. Gi¸ vèn hµng b¸n 76105 6. Lîi tøc gép 8408 7. Chi phÝ b¸n hµng 6240 8. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 3134 9. Lîi tøc thuÇn t­ ho¹t ®éng kinh doanh 33192 10. Thu nhËp tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh 1269 11. Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh 935 12. Lîi tøc ho¹t ®éng tµi chÝnh 334 13. C¸c kho¶n thu nhËp bÊt th­êng 475 14. Chi phÝ bÊt th­êng 474 15. Lîi tøc bÊt th­êng 1 16. Tæng lîi tøc tr­íc thuÕ 368 17. ThuÕ lîi tøc ph¶i nép 165 18. Lîi tøc sau thuÕ 202 Nh×n vµo b¶ng kÕt qu¶ kinh doanh n¨m 1998 ta thÊy ®©y lµ mét sù cè g¾ng rÊt lín cña c«ng ty trong n¨m 1998 tæng doanh hµng xuÊt khÈu chiÕm 39,26% tæng doanh thu c¶ n¨m vµ tæng lîi nhuËn c¸c n¨m còng t¨ng. B¶ng 9: Lîi nhuËn cña c«ng ty. ChØ tiªu 1996 1997 1998 Lîi nhuËn 1,995 2,147 12,962 §iÒu nµy chøng tá r»ng t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty cã chiÒu h­íng tèt ®Ñp, ®Ó cã ®­îc kÕt qu¶ nh­ trªn c«ng ty ®· më réng ®­îc mèi quan hÖ víi kh¸ch hµng, t¹o ®­îc lßng tin t­ëng cña kh¸ch hµng b»ng viÖc ®¶m b¶o vÒ sè l­îng, chÊt l­îng hµng, t¨ng tiÕn ®é thêi gian cña dÞch vô. §Ó thÊy râ ®­îc sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp ta h·y xem xÐt t×nh h×nh ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. B¶ng 10: T×nh h×nh ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ChØ tiªu N¨m 1996 N¨m 1997 1. Bè trÝ c¬ cÊu vèn - TSC§/Tæng tµi s¶n (%) 26.7 19.5 - TSC§/ Tæng tµi s¶n (%) 73.2 80.3 2. Tû suÊt lîi nhuËn - Tû suÊt lîi nhuËn trªn doanh thu 0.42 0.43 - Tû suÊt lîi nhuËn trªn vèn (%) 1.15 1.17 Nh×n chung ta thÊy tØ suÊt lîi nhuËn con thÊp so víi doanh thu vµ vèn. MÆc dï c«ng ty ®· cè g¾ng nç lùc kh«ng ngõng cïng víi sù chØ ®¹o cña gi¸m ®èc c«ng ty, sù phèi hîp chÆt chÏ gióp ®ì cã hiÖu qu¶ cña c¸c phßng ban cña c«ng ty. V× vËy, ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty cã hiÖu qu¶ h¬n. 2. T×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô víi nhµ n­íc: C«ng ty cã quyÒn qu¶n lý, sö dông vèn, ®Êt ®ai, tµi nguyªn vµ c¸c nguån lùc kh¸c cña Nhµ n­íc giao theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt. Sau ®ã c«ng ty giao cho c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn qu¶n lý, sö dông c¸c nguån lùc ®ã. C¸c ®¬n vÞ thµnh viªn h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, cã quyÒn chñ ®éng trong kinh doanh vµ quyÒn tù chñ vÒ mÆt tµi chÝnh, thùc hiÖn nghÜa vô nép ng©n s¸ch theo qui ®Þnh cña Nhµ n­íc. Nép ng©n s¸ch bao gåm nh÷ng kho¶n môc sau: - ThuÕ: ThuÕ doanh thu, thuÕ lîi tøc, thuÕ sö dông vèn, thuÕ trªn vèn, thuÕ tµi nguyªn, thuÕ ®Êt, thuÕ thu nhËp. - B¶o hiÓm x· héi: B¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn nép theo qui ®Þnh cña Nhµ n­íc. - C¸c kho¶n ph¶i nép kh¸c: KhÊu hao, lÖ phÝ... B¶ng 11: Thùc hiÖn nép ng©n s¸ch cña ho¹t ®éng kinh doanh n¨m 1996 - 1998 §¬n vÞ: TriÖu ®ång ChØ tiªu 1996 1997 1998 Nép ng©n s¸ch 5.230 9.519 8.890 C¸c lo¹i thuÕ 4.297 8.589 8.890 Møc ®ãng gãp cho ng©n s¸ch Nhµ n­íc: - N¨m 1996 so víi n¨m 1995 t¨ng 110% - N¨m 1997 so víi n¨m 1996 t¨ng 198% - N¨m 1998 so víi n¨m 1997 t¨ng 94% §iÒu nµy cho thÊy: NÕu bá ra mét ®ång doanh thu vµo nh÷ng n¨m 1996 sÏ thu ®­îc 0,07 ®ång ®Ó nép ng©n s¸ch. N¨m 1997 - 1998 sÏ thu ®­îc 0.12 - 0.1 ®ång. MÆc dï thÞ tr­êng xuÊt nhËp khÈu bÞ c¹nh tranh gay g¾t kh«ng æn ®Þnh, nh­ng c«ng ty ®· gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho hµng tr¨m lao ®éng, ®ãng gãp tÝch cùc trog kinh doanh xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸. §Æc biÖt la nh÷ng mÆt hµng truyÒn thèng. Møc ®ãng gãp cho ng©n s¸ch Nhµ n­íc t¨ng vµ æn ®Þnh, c«ng ty cã xu h­íng ph¸t triÓn tèt. VII. §¸nh gi¸ vÒ c«ng t¸c qu¶n trÞ cña c«ng ty xuÊt nhËp khÈu thñ c«ng mü nghÖ. 1. C«ng t¸c qu¶n trÞ tiªu thô hµng ho¸: Tiªu thô hµng ho¸ lµ giai ®o¹n cuèi cïng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, nã hiÖn lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Trong mçi c¬ chÕ kinh tÕ, øng víi c«ng t¸c tiªu thô hµng ho¸ ®­îc thùc hiÖn b»ng nhiÒu h×nh thøc. Trong nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung quan liªu bao cÊp, nhµ n­íc qu¶n lý kinh tÕ b»ng kÕ ho¹ch vµ mÖnh lÖnh. Trong nªn kinh tÕ thÞ tr­êng c«ng ty ph¶i tù gi¶i quyÕt 03 vÊn ®Ò trung t©m, viÖc tiªu thô hµng ho¸ ®­îc hiÓu theo nghÜa réng h¬n. §ã lµ qu¸ tr×nh kinh tÕ bao gåm nhiÒu kh©u: + C«ng ty ®· chó ý ®Õn viÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng, lu«n lu«n b»ng mäi c¸ch gi÷ v÷ng vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng truyÒn thèng, kh«ng ngõng më réng c¸c thÞ tr­êng míi nh­ c¸c thÞ tr­êng T©y ¢u, B¾c Mü, më réng quan hÖ b¹n hµng víi c¸c n­íc ASEAN. Do ®ã, muèn thùc hiÖn tèt qu¸ tr×nh tiªu thô hµng ho¸, ph¶i x©m nhËp thÞ tr­êng, t¨ng c­êng c«ng t¸c tiÕp thÞ, t×m hiÓu nhu cÇu cña kh¸ch hµng. Khi nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn th× nhu cÇu cña kh¸ch hµng cµng cao, ®ßi hái rÊt cao ®èi víi c¸c mÆt hµng cña doanh nghiÖp nh­ ®· tr×nh bµy ë trªn mÆt hµng cña c«ng ty mang tÝnh nghÖ thuËt vµ thÈm mü rÊt cao, ®ßi hái cao ®èi víi nh÷ng mÆt hµng cña doanh nghiÖp. + C«ng t¸c tæ chøc s¶n xuÊt tèt còng cã ý nghÜa rÊt quan träng: S¶n xuÊt hµng ho¸ ph¶i tèt, tÝnh thÈm mü cao, cã sù ®a d¹ng vÒ mÉu m· th× míi thu hót ®ù¬c kh¸ch hµng. Nguyªn t¾c c¬ b¶n cña tiªu thô hµng ho¸ lµ nhËn thøc vµ tho¶ m·n ®Çy ®ñ c¸c nhu cÇu cña kh¸ch hµng vÒ c¸c s¶n phÈm, ®¶m b¶o tÝnh liªn tôc trong qu¸ tr×nh tiªu thô hµng ho¸, tiÕt kiÖm vµ n©ng cao tr¸ch nhiÖm cña c¸c bªn trong qu¸ tr×nh giao dÞch quan hÖ th­¬ng m¹i. Trong c«ng ty, tiªu thô hµng ho¸ ®ãng vai trß quan träng, nã quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty. Khi c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty ®­îc tiªu thô tøc lµ nã ®­îc ng­êi tiªu dïng chÊp nhËn ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu cña hä. Do vËy chÊt l­îng cña s¶n phÈm, sù thÝch øng víi nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng vµ sù hoµn thiÖn cña c¸c ho¹t ®éng dÞch vô. §ã chÝnh lµ nhÞp cÇu g¾n liÒn gi÷a c«ng ty vµ ng­êi tiªu dïng. Gióp cho c«ng ty hiÓu thªm vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh vµ biÕt thªm nhu cÇu cña kh¸ch hµng ®Ó hoµn thiÖn ®¸o øng nhu cÇu ngµy cµng kh¾t khe cña kh¸ch hµng. 2. C«ng t¸c qu¶n trÞ mua hµng vµ hµng tån kho. Do ®Æc ®iÓm cña nguån hµng ®ßi hái tÝnh nghÖ thuËt vµ thÈm mü cao. ChÝnh v× vËy mµ c«ng ty ®· thiÕt lËp ®­îc mèi quan hÖ th©n thiÕt víi c¸c nhµ cung cÊp. C«ng ty lu«n ®i s¸t, tiÕp cËn trùc tiÕp víi nhµ s¶n xuÊt, gi¶m bít c¸c kh©u trung gian, nh»m h¹ gi¸ thµnh s¶n xuÊt, gióp cho ng­êi s¶n xuÊt gi¶m ®­îc c¸c chi phÝ kh«ng cÇn thiÕt. Qua ®ã mµ chÊt l­îng cña s¶n phÈm hµng ho¸ ®­îc n©ng cao. §èi víi hµng tån kho, ch­a ®­îc xuÊt khÈu, hoÆc cßn v× nguyªn nh©n nµo kh¸c vÉn cßn n»m trong kho c«ng ty cho x©y dùng c¸c kho hµng nh­ Thanh L©m, kho §«ng Mü... ®ñ ®iÒu kiÖn kü thuËt, chÞu ®­îc sù biÕn ®æi cña m«i tr­êng bªn ngoµi, ®ång thêi båi d­ìng cho ®éi ngò c¸n bé lµm c«ng t¸c qu¶n lý hµng tån kho, kh«ng ngõng n©ng cao n¨ng lùc, giao tr¸ch nhiÖm ®Õn tõng ng­êi tr¸nh sù t¸c tr¸ch g©y thÊt tho¸t tµi s¶n cña Nhµ n­íc. 3. C«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù. C«ng t¸c tæ chøc qu¶n trÞ nh©n sù ®­îc c«ng ty chuÈn bÞ rÊt kü l­ìng vµ chu ®¸o, viÖc ph©n c«ng c«ng viÖc rÊt hîp lý, phï hîp víi kh¶ n¨ng vµ tr×nh ®é cña tõng ng­êi. C«ng ty thùc hiÖn nghiªm tóc viÖc ph©n c«ng c«ng viÖc theo ®óng tr×nh ®é chuyªn m«n cña tõng ng­êi. §ång thêi b»ng nh÷ng chÝnh s¸ch ®µo t¹o vµ båi d­ìng nghiÖp vô, c«ng ty th­êng xuyªn cö c¸n bé theo häc líp ®¹i häc t¹i chøc ®Ó n©ng cao tr×nh ®é cña ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn. 4. C«ng t¸c qu¶n trÞ tµi chÝnh Hµng quý, hµng n¨m c«ng ty ®Òu lËp kÕ ho¹ch thu chi ng©n s¸ch râ rµng. TÊt c¶ c¸c chi phÝ ®­a vµo ®Òu ph¶i hîp lý vµ phï hîp víi chÕ ®é chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc. Ph©n tÝch kÞp thêi tèc ®é ph¸t triÓn cña c«ng ty do ®ã doanh sè n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc. Bªn c¹nh ®ã c«ng ty còng lµm tèt c«ng t¸c thu chi, cè g¾ng gi¶m mäi kho¶n chi phÝ kh«ng cÇn thiÕt. Qua ®ã, lµm cho c«ng ty ph¸t triÓn bÒn v÷ng, ®øng v÷ng tr­íc nh÷ng sãng giã cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. VIII. §¸nh gi¸, nhËn xÐt tæng qu¸t vÒ doanh nghiÖp, nh÷ng ý kiÕn ®Ò xuÊt. 1. Ph­¬ng h­íng kÕ ho¹ch n¨m 1999 - 2001 Thùc hiÖn nghÞ quyÕt ®¹i héi §¶ng lÇn thø 6, 7, thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®æi míi c¬ chÕ XNK vµ c¸c chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i cña Nhµ n­íc, ®· khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp kinh doanh XNK vµ c«ng ty ®· ®Èy m¹nh m¹ng XNK víi c¸c nø¬c trong khu vùc vµ më réng quan hÖ víi tÊt c¶ c¸c nø¬c trªn thÕ thÕ giíi. C«ng ty XNK thñ c«ng mü nghÖ ®· cã dù kiÕn x©y dùng kÕ ho¹ch trong 3 n¨m nh­ sau: B¶ng 12: KÕ ho¹ch kinh tÕ th­¬ng m¹i cña c«ng ty XNK thñ c«ng mü nghÖ n¨m 1999 - 2001 §¬n vÞ tÝnh: TriÖu ®ång DiÔn gi¶i 1999 2000 2001 Tæng kim ng¹ch 27,6 31,8 36,6 - XuÊt khÈu 19,2 22,0 25,5 - NhËp khÈu 8,0 9,2 10,5 - Kinh doanh dÞch vô 0.4 0,5 0,6 Trong n¨m 1999 - 2001 c«ng ty sÏ cè g¾ng ph¸t huy n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cô thÓ lµ: - Tæ chøc s¶n xuÊt, chñ ®éng tham gia qu¶n lý chÊt l­îng, gi¸ c¶ hµng ho¸, xuÊt khÈu ra thÞ tr­êng. - §Èy m¹nh nhËp khÈu c¸c mÆt hµng trong n­íc cã nhu cÇu mµ nhµ n­íc cho phÐp, nªu nh÷ng ph­¬ng ¸n kinh doanh cã hiÖu qu¶, thùc hiÖn kho¸n ®Õn tõng bé phËn doanh thu vµ t¨ng c­êng kh©u qu¶n lý tµi chÝnh theo ®óng ph¸p luËt nhµ n­íc ban hµnh. 2. Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cã vai trß ngµy cµng quan träng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. Trong ®iÒu kiÖn n­íc ta hiÖn nay hiÖu qu¶ kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp ngµy cµng quan träng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. HiÖu qu¶ kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp cã ph¸t triÓn hay kh«ng phô thuéc mét phÇn vµo c¸c doanh nghiÖp cã n¾m b¾t ®­îc c¸c th«ng tin vÒ t×nh h×nh kinh tÕ trªn thÞ tr­êng hay kh«ng vµ biÕt x¸c ®Þnh ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh hay kh«ng. Sau ®©y lµ mét sè quan ®iÓm cô thÓ: - X©y dùng §¶ng bé vµ c¸c tæ chøc ®oµn thÓ v÷ng m¹nh. - Ph¸t huy nh©n tè con ng­êi - ®Æt con ng­êi vµo vÞ trÝ trung t©m - B¶o ®¶m t¨ng kim ng¹ch, gi÷ v÷ng thÞ tr­êng tr­íc m¾t còng nh­ l©u dµi. - Trong ho¹t ®éng kinh doanh ph¶i thu hót kh¸ch hµng tr­íc råi míi nghÜ ®Õn c¹nh tranh. - X¸c ®Þnh nhu cÇu cña kh¸ch hµng vµ t×m c¸ch ®¸p øng nhu cÇu ®ã. - Qu¶n lý tèt viÖc sö dông vèn. Vèn chØ ®­îc ®Çu t­ tËp trung vµo nh÷ng dÞch vô träng ®iÓm, n¾m ch¾c hiÖu qu¶ thu håi vèn nhanh.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập Tại Công ty Xuất nhập khẩu Thủ công mỹ nghệ ARTEXPORT.DOC
Luận văn liên quan