Báo cáo Thực tập tại ngân hàng đầu tư và phát triển Hà Nội - Chi nhánh cầu giấy

Lời mở đầu Trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, một trong những điều kiện đảm bảo cho sự thành công đó là phải xây dựng được một chính sách tài chính - tiền tệ và một hệ thống ngân hàng có khả năng đảm bảo việc thu hút và phân bổ có hiệu quả các nguồn tài chính. Hệ thống ngân hàng có vai trò quan trọng trong quá trình khơi thông các dòng chảy cho tất cả các nguồn vốn và qua các kênh này vốn sẽ chảy từ mọi nhà dân vào mạng lưới, và sẽ được phân bổ vào những vùng, những ngànhưu tiên theo định hướng phát triển của nhà nước và với sự giám sát chặt chẽ của hệ thống ngân hàng. Cùng với thành tích chung của toàn ngành ngân hàng đã đạt được trong những năm qua, ngân hàng Đầu tư & Phát triển Hà Nội - Chi nhánh Cầu Giấy cũng đã có những đóng góp không nhỏ. Kể từ ngày 01/01/1995, chi nhánh thực sự bước vào hoạt động kinh doanh như một ngân hàng thương mại, trong quá trình đổi mới, bên cạnh những thành công mà chi nhánh đã đạt được vẫn còn gặp phải những khó khăn, hạn chế bước đầu mà chi nhánh cần phải tháo gỡ, bổ sung và không ngừng hoàn thiện. Sau quá trình học tập tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, kết hợp với thời gian thực tế tại chi nhánh Ngân hàng ĐT&PT Cầu Giấy – Hà Nội được sự giúp đỡ tận tình của các thầy cô giáo trong bộ môn và ban ãnh đạo cùng toàn thể CBCNV trong chi nhánh Ngân hàng ĐT&PT Cầu Giấy - Hà Nội đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong quá trình thực tập và tham gia nhiều ý kiến quý báu để tôi hoàn thành báo cáo thực tập. Tuy nhiên bài viết này chắc chắn vẫn còn những tồn tại và thiếu sót nhất định. Tôi rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo trường ĐH KTQD Hà Nội, ban lãnh đạo và các cán bộ công nhân viên trong chi nhánh ĐT&PT Cầu Giấy - Hà Nội. Tôi xin chân thành cảm ơn.

doc19 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2320 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Thực tập tại ngân hàng đầu tư và phát triển Hà Nội - Chi nhánh cầu giấy, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi më ®Çu Trong c«ng cuéc c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt n­íc, mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o cho sù thµnh c«ng ®ã lµ ph¶i x©y dùng ®­îc mét chÝnh s¸ch tµi chÝnh - tiÒn tÖ vµ mét hÖ thèng ng©n hµng cã kh¶ n¨ng ®¶m b¶o viÖc thu hót vµ ph©n bæ cã hiÖu qu¶ c¸c nguån tµi chÝnh. HÖ thèng ng©n hµng cã vai trß quan träng trong qu¸ tr×nh kh¬i th«ng c¸c dßng ch¶y cho tÊt c¶ c¸c nguån vèn vµ qua c¸c kªnh nµy vèn sÏ ch¶y tõ mäi nhµ d©n vµo m¹ng l­íi, vµ sÏ ®­îc ph©n bæ vµo nh÷ng vïng, nh÷ng ngµnh­u tiªn theo ®Þnh h­íng ph¸t triÓn cña nhµ n­íc vµ víi sù gi¸m s¸t chÆt chÏ cña hÖ thèng ng©n hµng. Cïng víi thµnh tÝch chung cña toµn ngµnh ng©n hµng ®· ®¹t ®­îc trong nh÷ng n¨m qua, ng©n hµng §Çu t­ & Ph¸t triÓn Hµ Néi - Chi nh¸nh CÇu GiÊy còng ®· cã nh÷ng ®ãng gãp kh«ng nhá. KÓ tõ ngµy 01/01/1995, chi nh¸nh thùc sù b­íc vµo ho¹t ®éng kinh doanh nh­ mét ng©n hµng th­¬ng m¹i, trong qu¸ tr×nh ®æi míi, bªn c¹nh nh÷ng thµnh c«ng mµ chi nh¸nh ®· ®¹t ®­îc vÉn cßn gÆp ph¶i nh÷ng khã kh¨n, h¹n chÕ b­íc ®Çu mµ chi nh¸nh cÇn ph¶i th¸o gì, bæ sung vµ kh«ng ngõng hoµn thiÖn. Sau qu¸ tr×nh häc tËp t¹i Tr­êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n Hµ Néi, kÕt hîp víi thêi gian thùc tÕ t¹i chi nh¸nh Ng©n hµng §T&PT CÇu GiÊy – Hµ Néi ®­îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c thÇy c« gi¸o trong bé m«n vµ ban l·nh ®¹o cïng toµn thÓ CBCNV trong chi nh¸nh Ng©n hµng §T&PT CÇu GiÊy - Hµ Néi ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho t«i trong qu¸ tr×nh thùc tËp vµ tham gia nhiÒu ý kiÕn quý b¸u ®Ó t«i hoµn thµnh b¸o c¸o thùc tËp. Tuy nhiªn bµi viÕt nµy ch¾c ch¾n vÉn cßn nh÷ng tån t¹i vµ thiÕu sãt nhÊt ®Þnh. T«i rÊt mong nhËn ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« gi¸o tr­êng §H KTQD Hµ Néi, ban l·nh ®¹o vµ c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn trong chi nh¸nh §T&PT CÇu GiÊy - Hµ Néi. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n. phÇn I Thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh t¹i Ng©n hµng ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn Hµ Néi- Chi nh¸nh CÇu GiÊy LÞch sö h×nh thµnh: Ng©n hµng §T&PT Hµ Néi ®­îc thµnh lËp ngµy 27/5/1957 víi tªn gäi ban ®Çu lµ: Ng©n hµng KiÕn thiÕt Hµ Néi, n»m trong hÖ thèng NH KiÕn thiÕt ViÖt Nam trùc thuéc Bé Tµi chÝnh. NhiÖm vô cña Ng©n hµng lµ nhËn vèn tõ Ng©n hµng Nhµ n­íc ®Ó tiÕn hµnh cÊp ph¸t vµ cho vay trong lÜnh vùc ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n. N¨m 1982, Ng©n hµng ®­îc ®æi tªn thµnh Ng©n hµng §Çu t­ vµ x©y dùng Hµ Néi n»m trong hÖ thèng NH §T vµ XD ViÖt Nam C¨n cø ph¸p lÖnh Ng©n hµng ban hµnh th¸ng 5/1990, ngµy 14/11/1991, Chñ tÞch H§BT ®· ban hµnh quyÕt ®Þnh sè 401 vÒ viÖc thµnh lËp Ng©n hµng §Çu t­ vµ ph¸t triÓn (§T vµ PT) ViÖt Nam , trô së ®ãng t¹i 194 TrÇn Quang Kh¶i Hµ Néi. Vèn ®iÒu lÖ 200 tû ®ång, cã c¸c chi nh¸nh trùc thuéc t¹i c¸c tØnh, thµnh phè, ®Æc khu trùc thuéc trung ­¬ng. Do ®ã : Ng©n hµng §T vµ XD Hµ Néi ®­îc chÝnh thøc ®æi tªn thµnh Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn Hµ Néi. Ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh ®æi tªn ®ã, 4 chi nh¸nh trùc thuéc Ng©n hµng §T vµ XD HN ®­îc ®æi tªn thµnh :Chi nh¸nh Ng©n hµng §T vµ PT Tõ Liªm ( tõ th¸ng 6/2001 ®æi tªn thµnh Ng©n hµng §T vµ PT CÇu GiÊy); Chi nh¸nh Ng©n hµng §T vµ PT Thanh Tr×; Chi nh¸nh Ng©n hµng §T vµ PT §«ng Anh; Chi nh¸nh Ng©n hµng §T vµ PT Gia L©m. Ngµy 01/01/1995, bé phËn cÊp ph¸t vèn ng©n s¸ch t¸ch khái Ng©n hµng §T&PT ViÖt Nam thµnh Tæng côc §TPT trùc thuéc Bé Tµi chÝnh. B¾t ®Çu tõ thêi ®iÓm nµy trë ®i, Ng©n hµng §T&PT Hµ Néi (Trong ®ã cã chi nh¸nh Tõ Liªm) míi chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng nh­ mét Ng©n hµng th­¬ng m¹i, cßn tr­íc ®ã kÓ tõ ngµy thµnh lËp ®Õn 01/01/1995 , Ng©n hµng chØ lµ mét kiÓu Ng©n hµng quèc doanh cã nhiÖm vô nhËn vèn tõ ng©n s¸ch Nhµ n­íc vµ tiÕn hµnh cÊp ph¸t vèn vµ cho vay trong lÜnh vùc ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n. 2. NhiÖm vô vµ bé m¸y tæ chøc: Bé m¸y tæ chøc cña Ng©n hµng §T & PT Hµ Néi bao gåm 20 ®Çu mèi kinh doanh. Trong ®ã , t¹i Héi së chÝnh cã : * 8 phßng chøc n¨ng: Phßng nguån vèn kinh doanh; P. thÈm ®Þnh; P. ®iÖn to¸n; P. kÕ to¸n; P. ng©n qòy; P. kiÓm so¸t; P. tæ chøc ; P. hµnh chÝnh *8 phßng nghiÖp vô: - Phßng tÝn dông 1 : cho vay khèi trung ­¬ng - Phßng tÝn dông 2 : cho vay khèi ®Þa ph­¬ng - Phßng tÝn dông 3 : cho vay khèi ngoµi quèc doanh - Phßng tÝn dông 4 : cho vay khèi tæng c«ng ty 90, 91 - Phßng thanh to¸n quèc tÕ vµ nghÜÖp vô ®èi ngo¹i - Quü tiÕt kiÖm; - Phßng giao dÞch sè 1 ; Phßng giao dÞch sè 2 Ngoµi héi së chÝnh cã 4 chi nh¸nh trùc thuéc: §«ng Anh, Gia L©m, Thanh Tr×, CÇu GiÊy. C¸c chi nh¸nh trùc thuéc h¹ch to¸n kinh doanh phô thuéc NH§T & PT HN vµ chÞu sù l·nh ®¹o trùc tiÕp cña Ban gi¸m ®èc NH§T & PT HN tõ kh©u lËp kÕ ho¹ch kinh doanh cho ®Õn kh©u thùc hiÖn vµ tu©n thñ c¸c quy ®Þnh ban hµnh tõng thêi kú nh­ : - QuyÕt ®Þnh thay ®æi l·i suÊt huy ®éng , cho vay, c¸c quy tr×nh nghiÖp vô… - ChÝnh s¸ch kh¸ch hµng, chÝnh s¸ch thu nhËp vµ chi phÝ... Tuy nhiªn gi¸m ®èc c¸c chi nh¸nh trùc thuéc còng ®· ®­îc giao quyÒn ph¸n quyÕt cho vay, b¶o l·nh tèi ®a ®èi víi mét kh¸ch hµng lµ doanh nghiÖp nhµ n­íc lµ 10 tû ®ång. §iÒu ®ã ®· t¹o ®iÒu kiÖn chñ ®éng cho c¸c chi nh¸nh trong viÖc ra quyÕt ®Þnh cho vay, b¶o l·nh, vµ cïng víi NH§T & PT Hµ Néi thùc hiÖn nhiÖm vô chung trong giai ®o¹n ph¸t triÓn míi lµ: huy ®éng c¸c nguån vèn ng¾n, trung vµ dµi h¹n tõ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ cña c¸c tæ chøc phi chÝnh phñ, c¸c tæ chøc tÝn dông, c¸c doanh nghiÖp vµ d©n c­, c¸c tæ chøc n­íc ngoµi b»ng ®ång ViÖt Nam, b»ng ngo¹i tÖ ®Ó tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng cho vay ng¾n, trung vµ dµi h¹n ®èi víi mäi tæ chøc, mäi thµnh phÇn kinh tÕ vµ d©n c­. HiÖn nay, Ng©n hµng §T & PT Hµ Néi trong ®ã cã chi nh¸nh CÇu GiÊy ho¹t ®éng nh­ mét ng©n hµng th­¬ng m¹i nh­ng lÜnh vùc kinh doanh chÝnh cã bÒ dµy kinh nghiÖm lµ lÜnh vùc ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n vµ kh¸ch hµng truyÒn thèng lµ c¸c ®¬n vÞ thuéc khèi x©y l¾p. Bé m¸y tæ chøc cña chi nh¸nh NH§T vµ PT CÇu GiÊy - Hµ néi: * Ban l·nh ®¹o gåm: 1 Gi¸m ®èc vµ 2 phã Gi¸m ®èc. * C¸c phßng ban : Phßng Kinh doanh : + C¬ cÊu tæ chøc : Phßng gåm cã 7 ng­êi trong ®ã : 1 Tr­ëng phßng , 1 phã phßng vµ 5 c¸n bé tÝn dông. + Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô : tham m­u cho gi¸m ®èc, trùc tiÕp thÈm ®Þnh kinh tÕ kü thuËt, kinh tÕ ®Çu t­ vµ cho vay ng¾n, trung vµ dµi h¹n ®èi víi mäi thµnh phÇn kinh tÕ vµ d©n c­. Phßng KÕ to¸n kho quü hµnh chÝnh vµ 2 Quü tiÕt kiÖm : + C¬ cÊu tæ chøc : 1 Tr­ëng Phßng, 4 phã phßng vµ 20 nh©n viªn (8 nh©n viªn kÕ to¸n, 8 nh©n viªn Quü, 2 nh©n viªn kho quü). +Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña bé phËn KÕ to¸n: tæ chøc lËp kÕ ho¹ch, c©n ®èi nguån vèn vµ tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n theo ®óng chuÈn mùc kÕ to¸n do nhµ n­íc ban hµnh vµ h­íng dÉn cña NH§T vµ PT ViÖt Nam. +HiÖn nay chi nh¸nh cã 2 quü tiÕt kiÖm ®ã lµ quü tiÕt kiÖm sè 5 n»m t¹i chi nh¸nh vµ quü tiÕt kiÖm sè 9 n»m ë 91 ®­êng 32 quËn CÇu GiÊy, s¾p tíi chi nh¸nh dù ®Þnh më thªm 1 quü tiÕt kiÖm n÷a ë Thanh Xu©n . Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña Quü: huy ®éng c¸c nguån vèn ng¾n, trung vµ dµi h¹n tõ mäi thµnh phÇn kinh tÕ vµ d©n c­. + Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña phßng Ng©n quü: lµm nhiÖm vô thu, chi, l­u tr÷, b¶o qu¶n tiÒn mÆt, ng©n phiÕu vµ c¸c Ên chØ, Ên phÈm nh­: sæ tiÕt kiÖm, kú phiÕu, tr¸i phiÕu tr¾ng, c¸c chøng tõ cã gi¸ kh¸ch hµng vay vèn cÇm cè t¹i ng©n hµng . Tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn t¹i chi nh¸nh CÇu GiÊy lµ 38 ng­êi, trong ®ã cã 1 ng­êi míi chØ ký hîp ®ång ng¾n h¹n. 3. Vµi nÐt vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña Chi nh¸nh NH §T&PT CÇu GiÊy : 3.1- Ho¹t ®éng huy ®éng vèn: Ho¹t ®éng huy ®éng vèn lµ ho¹t ®éng quan träng nhÊt ®èi víi mét ng©n hµng th­¬ng m¹i nãi chung vµ ®èi víi NH§T & PT CÇu GiÊy - Hµ Néi nãi riªng. Trong nh÷ng n¨m qua víi sù nç lùc cña ban l·nh ®¹o vµ CBCNV trong chi nh¸nh, cïng víi sù quan t©m chØ ®¹o cña ng©n hµng cÊp trªn, chi nh¸nh CÇu GiÊy ®· tiÕn hµnh ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn vµ l·i suÊt. Do vËy nguån vèn huy ®éng ®­îc cña chi nh¸nh ng©n hµng §T vµ PT CÇu GiÊy t¨ng tr­ëng m¹nh qua c¸c n¨m. B¶ng tæng hîp t×nh h×nh huy ®éng vèn & c¬ cÊu nguån vèn huy ®éng thùc tÕ qua c¸c n¨m. (§¬n vÞ : Tr®) ChØ tiªu 1999 2000 2001 2002 I.D­ tiÒn göi b×nh qu©n -Tæ chøc kinh tÕ - Huy ®éng d©n c­ 305.592 443.085 630.434 846.346 4.953 49.362 81.380 82.325 300.639 393.723 549.054 765.021 II. D­ thùc tÕ ®Õn 31/12 - Tæ chøc kinh tÕ -Huy ®éng d©n c­ TiÒn göi tiÕt kiÖm Kú phiÕu Tr¸i phiÕu 373.821 459.148 638.521 857.452 5.016 50.172 81.976 82.956 368.805 408.976 556.545 774.496 232.647 256.960 401.254 613.248 68.237 70.248 71.345 72.579 67.921 81.768 83.946 88.669 KÓ tõ ngµy 01/01/1995 chi nh¸nh chuyÓn sang ho¹t ®éng nh­ mét ng©n hµng th­¬ng m¹i th× nguån vèn do ng©n s¸ch cÊp kh«ng cßn, do vËy chi nh¸nh buéc ph¶i t¨ng khèi l­îng huy ®éng nh»m ®¸p øng nhu cÇu cho kh¸ch hµng vay vèn. Nguån vèn huy ®éng tõ c¸c tæ chøc kinh tÕ vµ d©n c­ cña chi nh¸nh cã nhÞp ®é t¨ng tr­ëng m¹nh qua c¸c n¨m. Trong thêi gian qua chi nh¸nh ®· chó träng ®Õn c¸c biÖn ph¸p nh»m gia t¨ng tiÒn göi thanh to¸n cña c¸c tæ chøc kinh tÕ v× ®©y lµ nguån æn ®Þnh vµ cã l·i suÊt ®Çu vµo thÊp ( L·i suÊt kh«ng kú h¹n = 0.15% th¸ng). Tuy nhiªn sè d­ tiÒn göi cña c¸c tæ chøc kinh tÕ t¨ng tr­ëng qua c¸c n¨m nh­ng tû träng tiÒn göi cña c¸c tæ chøc kinh tÕ trong tæng nguån vèn t¨ng tr­ëng kh«ng ®¸ng kÓ. Nguån vèn huy ®éng tõ d©n c­ chiÕm tû träng lín trong tæng nguån vèn huy ®éng cña chi nh¸nh v× chi nh¸nh CÇu GiÊy ®ãng trªn ®Þa bµn quËn CÇu GiÊy, lµ khu vùc d©n c­ ®«ng ®óc vµ chñ yÕu lµ c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp do ®ã cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó thu hót l­îng tiÒn göi t­¬ng ®èi lín vµ t¹m thêi nhµn rçi trong d©n c­. Møc l·i suÊt tiÕt kiÖm cã kú h¹n hiÖn nay ( VND = LS th¸ng; USD = LS n¨m) TiÕt kiÖm Kú h¹n VN§ ( %/Th¸ng) USD ( %/N¨m ) EUR ( %/N¨m ) Kh«ng kú h¹n 0,2 1 1,2 01 th¸ng 0,35 02 th¸ng 0,4 03 th¸ng 0,57 1,4 1,8 06 th¸ng 0,65 1,6 2 09 th¸ng 0,66 1,8 12 th¸ng 0,69 2,2 2,5 DÔ thÊy c¸c møc l·i suÊt cña ng©n hµng ®ang ¸p dông ch­a thùc sù hÊp dÉn l¾m, tuy nhiªn ®©y lµ møc l·i suÊt kh¸ thÝch hîp trong thêi gian nµy ®Ó ®¶m b¶o ®­îc môc tiªu an toµn- hiÖu qu¶- t¨ng tr­ëng cña ng©n hµng. Trong n¨m 1999, ng©n hµng ®· cã 9 lÇn thay ®æi l·i suÊt cho phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ vµ møc l·i suÊt b×nh qu©n trªn ®Þa bµn, thay ®æi l·i suÊt gióp Ng©n hµng n¾m b¾t ®­îc c¸c thêi c¬ kinh doanh, ®¶m b¶o huy ®éng ®ñ vèn, an toµn hiÖu qu¶, ®¸p øng nhu cÇu vay vèn ng¾n, trung, dµi h¹n cho kh¸ch hµng. Víi c¸c h×nh thøc huy ®éng tiÒn göi ®a d¹ng, ng©n hµng ®· huy ®éng ®­îc mét nguån vèn rÊt lín trong d©n c­. Ngoµi ra, khi ng©n hµng cÇn thu hót nhanh mét khèi l­îng vèn nhÊt ®Þnh cho c«ng t¸c cho vay th× ng©n hµng sÏ ph¸t hµnh kú phiÕu, tr¸i phiÕu víi l·i suÊt cao h¬n l·i suÊt tiÕt kiÖm. ChÝnh v× vËy qua b¶ng sè liÖu tæng hîp cho thÊy nguån kú phiÕu cã sù t¨ng tr­ëng t­¬ng ®èi æn ®Þnh qua c¸c n¨m, ®èi víi tr¸i phiÕu ng©n hµng chØ ph¸t hµnh mét, hai lÇn trong mét n¨m tuú thuéc yªu cÇu thùc tÕ vµ sù chØ ®¹o cña chÝnh phñ. Bªn c¹nh ®ã, Ng©n hµng cßn tæ chøc QuÇy thu tiÒn l­u ®éng: c¸n bé Ng©n hµng ®Õn th¼ng n¬i ë cña kh¸ch hµng ®Ó huy ®éng vèn, do ®ã kh¸ch hµng tr¸nh ®­îc c¸c rñi ro nh­ bÞ mÊt c¾p, trém, c­íp… H×nh thøc nµy ®· ®em l¹i hiÖu qu¶ rÊt cao, gióp Ng©n hµng t¨ng kh¶ n¨ng huy ®éng vèn. Trong n¨m 1999, ng©n hµng ®· ph¸t hµnh hai ®ît tr¸i phiÕu: §ît 1 c¶ hÖ thèng huy ®éng ®­îc 2000 tû ®ång phôc vô cho ®Çu t­ ph¸t triÓn theo ®Þnh h­íng cña nhµ n­íc. §ît 2 huy ®éng 2000 tû c¶ ngo¹i tÖ quy ®æi víi thêi h¹n 5 n¨m ®Ó t¹o hµng ho¸ cho thÞ tr­êng chøng kho¸n. §­îc phÐp cña Thèng ®èc NHNN, tõ ngµy 12/2/2003 ®Õn ngµy12/4/2003, Ng©n hµng §Çu t­ vµ ph¸t triÓn ViÖt Nam ph¸t hµnh chøng chØ tiÒn göi dµI h¹n VND vµ USD ®ît I n¨m 2003. Riªng ®èi víi Ng©n hµng §Çu t­ vµ ph¸t triÓn khu vùc CÇu GiÊy, chØ trong mÊy ngµy ®Çu ®· ph¸t hµnh ®­îc76 tû ®ång, nhanh h¬n nhiÒu so víi dù kiÕn. Nh­ vËy trong thêi gian qua c«ng t¸c huy ®éng vèn cña chi nh¸nh ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng kÓ mµ nÐt næi bËt lµ chi nh¸nh ®· dÇn c¶i thiÖn ®­îc c¬ cÊu nguån vèn, t¨ng tû träng nguån vèn trung vµ dµi h¹n trong tæng nguån huy ®éng b»ng c¸c ®ît ph¸t hµnh tr¸i phiÕu, t¹o nguån æn ®Þnh, v÷ng ch¾c ®¸p øng nhu cÇu vay ®Çu t­ ph¸t triÓn còng nh­ nhu cÇu vay ®Çu t­ t¨ng n¨ng lùc s¶n xuÊt cña c¸c doanh nghiÖp. 3.2- Ho¹t ®éng tÝn dông: Chi nh¸nh Ng©n hµng §T&PT CÇu GiÊy - HN thùc hiÖn nghiÖp vô cho vay ng¾n, trung vµ dµi h¹n ®èi víi nÒn kinh tÕ. Tõ n¨m 1999, ho¹t ®éng tÝn dông cña chi nh¸nh ®­îc më réng thÓ hiÖn: T×nh h×nh cho vay qua c¸c n¨m (§¬n vÞ : Tr®) ChØ tiªu 1999 2000 2001 2002 1. D­ nî b×nh qu©n - Ng¾n h¹n - Trung & dµi h¹n 72.462 112.161 160.185 227.300 45.790 77.169 127.532 195.535 26.672 34.992 32.653 31.765 2. D­ nî th.tÕ ®Õn 31/12 - Ng¾n h¹n - Trung & dµi h¹n 75.250 111.605 161.124 225.148 47.050 75.716 125.374 196.024 28.200 35.889 35.750 29.124 §èi víi ng©n hµng §T vµ PT CÇu GiÊy, c«ng t¸c huy ®éng vèn cã vÞ thÕ lín trªn ®Þa bµn nh­ng c«ng t¸c cho vay l¹i t¨ng tr­ëng chËm. MÆc dï tæng doanh sè cho vay qua c¸c n¨m ®Òu t¨ng nh­ng chËm h¬n nhiÒu so víi doanh sè huy ®éng ®­îc. §iÒu ®ã kh«ng ph¶i do nguyªn nh©n chñ quan tõ phÝa ng©n hµng mµ do ng©n hµng n»m trªn ®Þa bµn d©n c­ ®«ng, c¸c ®¬n vÞ ho¹t ®éng trªn ®Þa bµn chñ yÕu lµ c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp, ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh Ýt. Tuy nhiªn chi nh¸nh ®· cã c¸c biÖn ph¸p kÞp thêi ®Ó gi÷ sè kh¸ch hµng hiÖn cã vµ më réng kh¸ch hµng míi, t¨ng tr­ëng tÝn dông gãp phÇn t¨ng tr­ëng kinh tÕ, thÓ hiÖn: Doanh sè cho vay ng¾n h¹n lu«n ®¹t møc t¨ng tr­ëng cao qua c¸c n¨m, chøng tá ho¹t ®éng tÝn dông ng¾n h¹n mét mÆt ®em l¹i nguån thu nhËp kh¸ lín cho ng©n hµng, mÆt kh¸c th«ng qua cho vay ng¾n h¹n bæ sung vèn cho c¸c doanh nghiÖp ®i vay ®¶m b¶o cho c¸c doanh nghiÖp cã ®ñ vèn ®Ó ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Tuy nhiªn kh¸ch hµng vay vèn t¹i chi nh¸nh CÇu GiÊy chñ yÕu lµ doanh nghiÖp nhµ n­íc, kh¸ch hµng t­ nh©n vµ doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh chiÕm tû lÖ nhá vµ doanh sè cho vay kh«ng ®¸ng kÓ. C¬ cÊu tÝn dông còng cã thay ®æi : Tû träng cho vay ng¾n h¹n trªn tæng d­ nî t¨ng tr­ëng qua c¸c n¨m : + N¨m 1999=63.2%: + N¨m 2000=68.8%; + N¨m 2001=79.6%; + N¨m 2002 =86%. MÆc dï doanh sè cho vay trung vµ dµI h¹n t¨ng tr­ëng qua c¸c n¨m nh­ng tû träng cho vay trung vµ dµI h¹n trªn tæng d­ nî qua c¸c n¨m l¹I gi¶m, ®©y lµ vÊn ®Ò mµ ban l·nh ®¹o vµ CBCNV Ng©n hµng ®ang tr¨n trë ®Ó t×m biÖn ph¸p c¶I thiÖn. 3.3 - C¸c ho¹t ®éng dÞch vô ng©n hµng: 3.3.1 - Ho¹t ®éng dÞch vô ng©n quÜ: §©y lµ ho¹t ®éng nh»m ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n th­êng xuyªn cho kh¸ch hµng göi tiÒn vµ c¸c nhu cÇu tøc thêi vÒ tiÒn mÆt. T¹i chi nh¸nh CÇu GiÊy lu«n ®¶m b¶o mét møc tån quÜ tiÒn mÆt nhÊt ®Þnh lµ 1.500 Tr®, nÕu v­ît møc tån quÜ nµy chi nh¸nh ph¶i ®iÒu chuyÓn vèn vÒ NH§T vµ PT HN vµ trong tr­êng hîp ng­îc l¹i NH§T vµ PT HN tiÕp quÜ kÞp thêi ®Ó lu«n ®¶m b¶o kh¶ n¨ng ®¸p øng nhu cÇu thanh to¸n th­êng xuyªn cho kh¸ch hµng cña ng©n hµng 3.3.2 - Ho¹t ®éng thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt: Cïng víi c¸c nghiÖp vô ng©n hµng, c«ng t¸c thanh to¸n gi÷ mét vai trß quan träng, thanh to¸n nhanh, chÝnh x¸c gãp phÇn t¨ng tèc ®é chu chuyÓn vèn cña nÒn kinh tÕ, h¹n chÕ ®Õn møc thÊp nhÊt viÖc chiÕm dông vèn gi÷a c¸c ®¬n vÞ thanh to¸n. HÖ thèng ng©n hµng §T&PT ViÖt nam nãi chung vµ chi nh¸nh §T&PT CÇu GiÊy - Hµ néi nãi riªng ®· vµ ®ang tõng b­íc c¶i tiÕn c«ng t¸c thanh to¸n, hiÖn ®¹i hãa hÖ thèng thanh to¸n. HiÖn nay, toµn hÖ thèng Ng©n hµng §T&PT ViÖt Nam ®· triÓn khai c«ng t¸c thanh to¸n tËp trung qua m¹ng vi tÝnh kÕt nèi gi÷a trung t©m thanh to¸n víi tÊt c¶ c¸c chi nh¸nh tØnh, thµnh phè vµ c¸c chi nh¸nh trùc thuéc tØnh thay thÕ cho c«ng t¸c thanh to¸n liªn hµng tr­íc ®©y, vµ míi ®©y vµo ngµy 21/3/2002 Thñ T­íng ChÝnh Phñ ®· ban hµnh quyÕt ®Þnh sè 44 cho phÐp c¸c tæ chøc cung øng dÞch vô thanh to¸n ®­îc sö dông chøng tõ ®iÖn tö lµm chøng tõ kÕ to¸n ®Ó h¹ch to¸n vµ thanh to¸n , trªn c¬ së ®ã ngµy 2/5/2002 hÖ thèng thanh to¸n ®iÖn tö liªn ng©n hµng ®· chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng . §iÒu ®ã ®· ®Èy nhanh tèc ®é thanh to¸n, ®¶m b¶o chÝnh x¸c, an toµn vµ ®Æc biÖt lµ ng©n hµng tËp trung ®­îc vèn. §èi víi c¸c chøng tõ thanh to¸n gi÷a c¸c ®¬n vÞ trªn cïng ®Þa bµn thµnh phè, viÖc thanh to¸n ®­îc ®¶m b¶o thùc hiÖn trong ngµy qua trung t©m thanh to¸n bï trõ Ng©n hµng nhµ n­íc thµnh phè Hµ Néi. Doanh sè thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt qua c¸c n¨m §vÞ: Tr® N¨m 1999 2000 2001 2002 Doanh sè 382.120 901.100 1640.839 2.377.262 Trong n¨m 1999, chi nh¸nh thùc hiÖn thanh to¸n chuyÓn tiÒn nhanh qua m¹ng thanh to¸n tËp trung ®èi víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ lµ 18.200 Tr® b»ng 1,5 lÇn so víi n¨m 1995 vµ 1,1 lÇn so víi n¨m 1998, n©ng doanh sè thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt c¶ n¨m 1999 lªn 382.120 Tr® b»ng 2,47 lÇn so víi n¨m 1995 vµ b»ng 1,23 lÇn so víi n¨m 1998. Cã thÓ thÊy r»ng tèc ®é t¨ng cña doanh sè thanh to¸n phï hîp víi tèc ®é t¨ng tr­ëng cña ho¹t ®éng tÝn dông, ho¹t ®éng huy ®éng vèn còng nh­ quan hÖ thanh to¸n cña kh¸ch hµng, mÆc dï doanh sè thanh to¸n lín nh­ng chi nh¸nh lu«n ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n ®¸p øng kÞp thêi mäi yªu cÇu cña kh¸ch hµng. HiÖn nay, trong c«ng t¸c thanh to¸n chuyÓn tiÒn nhanh, ngoµi viÖc phôc vô thanh to¸n cho c¸c kh¸ch hµng lµ doanh nghiÖp më tµi kho¶n t¹i chi nh¸nh, sè l­îng kh¸ch hµng lµ c¸ nh©n tÝn nhiÖm chuyÓn tiÒn thanh to¸n qua chi nh¸nh ngµy mét t¨ng lªn. Trong sè 146 kh¸ch hµng më tµi kho¶n tiÒn göi thanh to¸n t¹i chi nh¸nh cã 64 kh¸ch hµng lµ tæ chøc kinh tÕ, cßn l¹i 82 kh¸ch hµng t­ nh©n lµ l­îng kh¸ch hµng cã nhu cÇu chuyÓn tiÒn thanh to¸n th­êng xuyªn t¹i chi nh¸nh, ®©y còng lµ nguån thu phÝ dÞch vô chuyÓn tiÒn thanh to¸n ®¸ng kÓ trong tæng nguån thu cña chi nh¸nh. C¸c h×nh thøc thanh to¸n chñ yÕu ®­îc kh¸ch hµng sö dông t¹i chi nh¸nh CÇu GiÊy hiÖn nay lµ sÐc vµ ñy nhÖm chi. Trong ®ã: doanh sè thanh to¸n b»ng UNC chiÕm 68%, sÐc chuyÓn kho¶n chiÕm 16%, sÐc b¶o chi chiÕm 15%, cßn UNT chØ chiÕm 1% trªn tæng doanh sè thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt. - H×nh thøc thanh to¸n b»ng th­ tÝn dông vµ sæ sÐc ®Þnh møc hiÖn nay kh«ng ®­îc sö dông t¹i chi nh¸nh CÇu GiÊy do cã nhiÒu h¹n chÕ vµ kh«ng thuËn tiÖn ®èi víi kh¸ch hµng. - H×nh thøc thanh to¸n b»ng UNT còng Ýt ®­îc sö dông v× UNT lµ giÊy ñy nhiÖm cña bªn b¸n ®ßi tiÒn bªn mua sau khi ®· cung øng hµng hãa, dÞch vô cho bªn mua, h×nh thøc nµy thiÕu tÝnh chñ ®éng trong thanh to¸n do ®ã khi tµi kho¶n bªn mua kh«ng ®ñ sè d­ ®Ó h¹ch to¸n sÏ g©y thiÖt thßi cho kh¸ch hµng. HiÖn nay UNT chñ yÕu chØ ®­îc dïng ®Ó thanh to¸n c¸c kho¶n ph¶i tr¶ mang tÝnh ®Òu ®Æn nh­: phÝ ®iÖn tho¹i, ®iÖn, n­íc... -H×nh thøc thanh to¸n b»ng sÐc tuy chiÕm tû lÖ 31% trªn tæng doanh sè thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt tuy nhiªn vÉn cßn nh÷ng nh­îc ®iÓm nhÊt ®Þnh. Víi sÐc chuyÓn kho¶n cã h¹n chÕ bëi t×nh tr¹ng sÐc ph¸t hµnh qu¸ sè d­ vµ kh«ng ®¶m b¶o quyÒn lîi cho ng­êi cung cÊp hµng hãa, dÞch vô. - SÐc b¶o chi tuy ®¶m b¶o quyÒn lîi cho ng­êi cung cÊp hµng hãa, dÞch vô nh­ng l¹i g©y ø ®äng vèn khi ng­êi nhËn cung cÊp ph¶i l­u gi÷ sè tiÒn trªn tµi kho¶n “ TiÒn göi ®¶m b¶o thanh to¸n sÐc “ - Trong c¸c h×nh thøc thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt hiÖn nay, h×nh thøc thanh to¸n b»ng UNC rÊt ®­îc ­a chuéng v× thñ tôc ®¬n gi¶n, thanh to¸n nhanh, gän nhÑ. Tuy nhiªn h×nh thøc nµy kh«ng ®¶m b¶o quyÒn lîi cho ng­êi cung cÊp v× quyÒn chñ ®éng thanh to¸n ë phÝa ng­êi mua . Còng chÝnh v× vËy mµ t×nh tr¹ng chiÕm dông vèn x¶y ra rÊt phæ biÕn gi÷a c¸c doanh nghiÖp khi sö dông h×nh thøc thanh to¸n b»ng UNC. §Ó h¹n chÕ ®iÒu ®ã th× bªn b¸n th­êng ph¶i quy ®Þnh c¸c ®iÒu kho¶n thanh to¸n rÊt chÆt chÏ trong hîp ®ång mua b¸n. Tuy cßn nh÷ng h¹n chÕ nh­ vËy nh­ng do tÝnh thuËn tiÖn trong thanh to¸n vµ quan ®iÓm cña c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay lµ ph¶i tèi ®a hãa c¸c kho¶n chiÕm dông ®Ó gi¶m tèi thiÓu c¸c kho¶n vay ng©n hµng nh»m gi¶m chi phÝ l·i vay, t¨ng lîi nhuËn doanh nghiÖp ... mµ h×nh thøc thanh to¸n nµy vÉn ®­îc ¸p dông phæ biÕn ë hÇu hÕt c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i hiÖn nay. 3.3.3 - Ho¹t ®éng b¶o l·nh: Thêi gian tr­íc ®©y ho¹t ®éng chñ yÕu cña ng©n hµng lµ ho¹t ®éng tÝn dông, huy ®éng vèn, dÞch vô thanh to¸n, chuyÓn tiÒn. Trong ®ã doanh sè ho¹t ®éng tÝn dông chiÕm tíi 99% doanh sè ho¹t ®éng cña ng©n hµng, cßn trong ho¹t ®éng trung gian dÞch vô th× dÞch vô thanh to¸n, chuyÓn tiÒn lµ chñ yÕu. NghiÖp vô b¶o l·nh ®­îc triÓn khai vµ thùc hiÖn ®· më ra mét h­íng míi trong ho¹t ®éng kinh doanh, thÓ hiÖn ®­îc tÝnh hiÖu qu¶ vµ tÝnh thÝch øng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, ®¸p øng ®­îc nhu cÇu ®ßi hái cña nÒn kinh tÕ, gãp phÇn ®a d¹ng hãa s¶n phÈm cña ng©n hµng, gãp phÇn vµo hiÖu qu¶ kinh doanh chung cña ng©n hµng. C¸c h×nh thøc b¶o l·nh mµ ng©n hµng ®· thùc hiÖn trong thêi gian qua gåm: BL dù thÇu, BL thùc hiÖn hîp ®ång, BL hoµn tr¶ tiÒn øng tr­íc vµ BL b¶o hµnh c«ng tr×nh. Doanh sè b¶o l·nh qua c¸c n¨m §vÞ: Tr® Lo¹i b¶o l·nh 1999 2000 2001 2002 Dù thÇu Thùc hiÖn hîp ®ång Hoµn tr¶ tiÒn øng tr­íc B¶o hµnh c«ng tr×nh 11.067 8.101 - - 11.311 14.173 - - 26.777 43.158 - - 27.153 47.316 8.482 6.174 Tæng gi¸ trÞ b¶o l·nh 19.168 25.484 69.935 89.125 Trong c¸c lo¹i b¶o l·nh th× b¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång cã doanh sè chiÕm tû träng lín v× ®èi víi lo¹i b¶o l·nh nµy sè tiÒn b¶o l·nh th­êng tõ 10% ®Õn 15% tæng gi¸ trÞ hîp ®ång ®· ký kÕt gi÷a chñ ®Çu t­ vµ nhµ thÇu cßn b¶o l·nh dù thÇu th­êng cã gi¸ trÞ nhá kho¶ng 1% ®Õn 3% gi¸ trÞ ­íc tÝnh gi¸ bá thÇu. B¶o l·nh hoµn tr¶ tiÒn øng tr­íc vµ b¶o l·nh b¶o hµnh c«ng tr×nh ®Õn n¨m 1999 míi ph¸t sinh vµ víi tû träng nhá trong tæng gi¸ trÞ b¶o l·nh. Trong thùc tÕ c¸c c«ng tr×nh khi ký kÕt thùc hiÖn Ýt khi ®­îc øng tr­íc vèn ®Ó thi c«ng. Cßn b¶o l·nh b¶o hµnh c«ng tr×nh th­êng Ýt ph¸t sinh v× thùc tÕ sau khi c«ng tr×nh hoµn thµnh vµ bµn giao ®­a vµo sö dông, khi thanh to¸n tiÒn cho nhµ thÇu c¸c chñ ®Çu t­ th­êng gi÷ l¹i 5% gi¸ trÞ hîp ®ång lµm kho¶n tiÒn b¶o hµnh nh»m buéc nhµ thÇu ph¶i gi÷ ®óng tr¸ch nhiÖm b¶o hµnh, söa ch÷a c«ng tr×nh nÕu cã sù cè x¶y ra, ng©n hµng chØ ®­îc yªu cÇu b¶o l·nh b¶o hµnh c«ng tr×nh khi nhµ thÇu muèn ®­îc thanh to¸n nèt 5% cßn l¹i ®ã. Bªn chñ ®Çu t­ chÊp nhËn thanh to¸n sè tiÒn cßn l¹i nµy nÕu cã ng©n hµng ®øng ra b¶o l·nh b¶o hµnh c«ng tr×nh. Nh­ vËy b¶o l·nh b¶o hµnh c«ng tr×nh kh«ng ph¶i lµ ®iÒu b¾t buéc ®èi víi c¸c nhµ thÇu nh­ b¶o l·nh dù thÇu, b¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång. Do ®ã, lo¹i b¶o l·nh nµy chiÕm tû träng nhá trong tæng gi¸ trÞ b¶o l·nh cña ng©n hµng. Nh­ vËy qua sè liÖu vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn b¶o l·nh t¹i chi nh¸nh ng©n hµng §T&PT CÇu GiÊy - Hµ Néi chøng tá r»ng b¶o l·nh lµ mét trong c¸c dÞch vô ®­îc ng©n hµng chó träng ph¸t triÓn nh»m ®a d¹ng hãa c¸c s¶n phÈm dÞch vô ng©n hµng vµ cung cÊp cho c¸c tæ chøc kinh tÕ nh÷ng c¬ héi thuËn lîi ®Ó tiÕn hµnh vµ më réng c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Doanh sè cung cÊp dÞch vô cho kh¸ch hµng t¨ng tr­ëng m¹nh qua c¸c n¨m ®· ®em l¹I cho Ng©n hµng nguån thu nhËp ®¸ng kÓ, thÓ hiÖn: Doanh thu tõ phÝ dÞch vô (§¬n vÞ: Tr®) ChØ tiªu 1999 2000 2001 2002 Doanh thu 180 295 402 547 3.4 - Nh÷ng ®iÓm cßn h¹n chÕ: Qua ph©n tÝch thùc tr¹ng c¸c mÆt ho¹t ®éng cña chi nh¸nh ng©n hµng §T&PT CÇu GiÊy - Hµ Néi, cã thÓ thÊy r»ng chi nh¸nh ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng kÓ tuy nhiªn bªn c¹nh ®ã vÉn cßn nh÷ng ®iÓm h¹n chÕ sau: - C«ng t¸c huy ®éng vèn: TiÒm n¨ng huy ®éng tiÒn göi cña chi nh¸nh vÉn ch­a ®­îc khai th¸c triÖt ®Ó, l­îng tiÒn göi cña kh¸ch hµng t¹i chi nh¸nh vÉn cßn ®Ó ë ng©n hµng b¹n víi tû träng lín, ch­a khai th¸c hÕt c¸c nguån vèn nhµn rçi trong d©n c­. - C«ng t¸c tÝn dông: + T¨ng tr­ëng tÝn dông ch­a theo kÞp sù t¨ng tr­ëng cña nguån vèn: Chi nh¸nh ng©n hµng §T&PT CÇu GiÊy - Hµ Néi lµ chi nh¸nh cÊp ba nªn quyÒn chñ ®éng ph¸n quyÕt cßn h¹n chÕ nhÊt lµ trong qu¸ tr×nh sö dông c«ng cô l·i suÊt linh ho¹t ®Ó kÞp thêi gi÷ ®­îc sè kh¸ch hµng hiÖn cã còng nh­ c¹nh tranh víi sù mêi chµo cña c¸c ng©n hµng kh¸c trªn ®Þa bµn. Do ®ã ¶nh h­ëng ®Õn kh¶ n¨ng më réng tÝn dông cña chi nh¸nh. + Doanh sè cho vay ng¾n h¹n ®èi víi doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh cßn rÊt h¹n chÕ bëi c¸c quy ®Þnh chÆt chÏ vÒ ®iÒu kiÖn ph¸p lý trong hå s¬ vay vèn lµ ph¶i cã tµi s¶n thÕ chÊp. Kh¸ch hµng ®Õn chi nh¸nh ®Æt vÊn ®Ò vay vèn, th­êng tµi s¶n thÕ chÊp lµ c¸c bÊt ®éng s¶n nh­ng ch­a ®­îc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt . Do vËy ng©n hµng gi¶i quyÕt cho vay chñ yÕu lµ cho vay ng¾n h¹n víi h×nh thøc ®¶m b¶o lµ thÕ chÊp sæ tiÕt kiÖm, kú phiÕu, tr¸i phiÕu vµ c¸c chøng tõ cã gi¸ kh¸c. §iÒu ®ã ®· h¹n chÕ rÊt lín doanh sè cho vay ®èi víi thµnh phÇn kinh tÕ nµy. + VÊn ®Ò tµi s¶n thÕ chÊp ®èi víi kh¸ch hµng vay vèn lµ doanh nghiÖp Nhµ n­íc: Hå s¬ tµi s¶n thÕ chÊp ®Çy ®ñ tÝnh ph¸p lý lµ ph¶i cã x¸c nhËn cña hµng lo¹t c¸c c¬ quan nh­: Côc qu¶n lý vèn vµ tµi s¶n, ng©n hµng, c¬ quan c«ng chøng, c¬ quan ®¨ng ký quyÒn së h÷u. HiÖn nay theo nghÞ ®Þnh 178 cña chÝnh phñ vÒ b¶o ®¶m tiÒn vay vµ NghÞ ®Þnh 08 vÒ ®¨ng ký giao dÞch ®¶m b¶o, cßn ph¶i qua “C¬ quan ®¨ng ký giao dÞch ®¶m b¶o “. Mçi c¬ quan trªn l¹i cã nh÷ng quy ®Þnh riªng trong nghiÖp vô cña m×nh, ch­a cã sù phèi hîp thèng nhÊt ®ång bé gi÷a c¸c c¬ quan nµy nªn doanh nghiÖp kh«ng thÓ cã ®­îc mét bé hå s¬ tµi s¶n thÕ chÊp hoµn chØnh theo ®óng quy ®Þnh (®a sè ®Òu m¾c ë cöa c«ng chøng). §Ó gi¶i quyÕt v­íng m¾c nµy cho kh¸ch hµng vµ cho b¶n th©n ng©n hµng, ng©n hµng chÊp ngËn hå s¬ thÕ chÊp chØ cÇn cã danh môc tµi s¶n thÕ chÊp cña doanh nghiÖp cã sù x¸c nhËn cña côc qu¶n lý vèn vµ tµi s¶n. §iÒu nµy gi¶i quyÕt ®­îc c¸c khã kh¨n trªn nh­ng kh«ng ®óng vÒ mÆt luËt ®Þnh. §©y lµ vÊn ®Ò cßn bá ngá, ch­a cã mét gi¶i ph¸p h÷u hiÖu nµo bëi sù v­íng m¾c chung vÒ mÆt luËt ®Þnh vµ thñ tôc hµnh chÝnh cña toµn bé nÒn kinh tÕ. - C¸c ho¹t ®éng dÞch vô : HiÖn nay t¹i chi nh¸nh ng©n hµng §T&PT CÇu GiÊy - Hµ Néi míi chØ thùc hiÖn c¸c dÞch vô chñ yÕu nh­: thanh to¸n chuyÓn tiÒn nhanh, dÞch vô ng©n quü, tiÒn mÆt, b¶o l·nh, nhËn tiÒn göi VND vµ ngo¹i tÖ. Chi nh¸nh ch­a triÓn khai hÕt c¸c lo¹i h×nh dÞch vô cña ng©n hµng. Doanh thu tõ ho¹t ®éng dÞch vô ch­a cao, ®iÒu ®ã còng ¶nh h­ëng ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh chung cña chi nh¸nh. phÇn II mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt l­îng kinh doanh t¹i chi nh¸nh ng©n hµng ®t& pt CÇU GIÊY - hµ néi Mçi ng©n hµng muèn thùc hiÖn tèt chiÕn l­îc më réng kh¸ch hµng vµ më réng nghiÖp vô ng©n hµng ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng ®a d¹ng cña kh¸ch hµng lµm t¨ng lîi nhuËn vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh, an toµn trong kinh doanh th× ng©n hµng tÊt yÕu ph¶i n©ng cao chÊt l­îng kinh doanh trong thêi gian tíi. ViÖc n©ng cao chÊt l­îng kinh doanh trong thêi gian tíi t¹i Chi nh¸nh ng©n hµng §T&PT CÇu GiÊy - Hµ Néi cÇn thùc hiÖn mét sè gi¶i ph¸p sau: 1 - §èi víi c«ng t¸c huy ®éng vèn: Ph¸t huy lîi thÕ trªn ®Þa bµn ho¹t ®éng cña ng©n hµng ®Ó huy ®éng vèn, t¨ng tû träng nguån vèn trung vµ dµi h¹n, tËp trung khai th¸c nguån tiÒn göi cã tÝnh chÊt æn ®Þnh l©u dµi. Cô thÓ: Huy ®éng tiÒn göi cña c¸c tæ chøc kinh tÕ: - §èi víi kh¸ch hµng truyÒn thèng: Tõng c¸n bé chi nh¸nh ph¶i gÆp gì th­êng xuyªn víi kh¸ch hµng ®Ó n¾m b¾t nhu cÇu cña hä, b¸o c¸o l·nh ®¹o kÞp thêi ®Ó cã biÖn ph¸p ®¸p øng kÞp thêi, tõ ®ã vËn ®éng kh¸ch hµng tËp trung tiÒn göi t¹i chi nh¸nh ®Ó t¨ng thªm nguån vèn huy ®éng. Bªn c¹nh ®ã ph¶i tiÕn hµnh ph©n lo¹i kh¸ch hµng tiÒn göi ®Ó cã chÝnh s¸ch ­u ®·i ®èi víi tõng lo¹i kh¸ch hµng. Cô thÓ lµ: + Nh÷ng kh¸ch hµng cã tiÒn göi lín, khi cã nhu cÇu göi hoÆc rót tiÒn t¹i nhµ, ng©n hµng sÏ ®¸p øng, phôc vô kh¸ch hµng víi chi phÝ tèi thiÓu. + Kh¸ch hµng göi tiÒn = USD nÕu cã nhu cÇu chuyÓn ®æi ra VND th× ng©n hµng sÏ thùc hiÖn nhanh chãng, thñ tôc ®¬n gi¶n. + Kh¸ch hµng më tµi kho¶n tiÒn göi chØ cÇn gäi ®iÖn tíi ng©n hµng, ng©n hµng sÏ cö c¸n bé ®Õn tËn n¬i h­íng dÉn kh¸ch hµng lµm thñ tôc, gi¶i ®¸p th¾c m¾c vµ nhanh chãng hoµn tÊt thñ tôc më tµi kho¶n. + MiÔn thu phÝ Ên chØ th«ng th­êng nh­: hå s¬ më tµi kho¶n, giÊy nép tiÒn, khÕ ­íc vay vèn... ®èi víi mäi ®èi t­îng kh¸ch hµng. Ngoµi ra nÕu kh¸ch hµng cã d­ tiÒn göi æn ®Þnh, khi thanh to¸n trong hÖ thèng ng©n hµng ®Çu t­ ph¸t triÓn cã thÓ ­u ®·i gi¶m 30% phÝ thanh to¸n so víi møc phÝ hiÖn hµnh. NÕu kh¸ch hµng võa cã quan hÖ tiÒn göi vµ quan hÖ tiÒn vay, ngoµi biÖn ph¸p trªn ph¶i chñ ®éng th¸o gì c¸c v­íng m¾c vÒ thñ tôc cho vay, thanh to¸n, cã chÝnh s¸ch ­u ®·i vÒ l·i suÊt ®èi víi kh¸ch hµng cã d­ tiÒn göi lín, æn ®Þnh hoÆc c¸c doanh nghiÖp vay khÐp kÝn, cã tÝn nhiÖm víi kh¸ch hµng. - §èi víi kh¸ch hµng míi: Chó ý thu hót c¸c kh¸ch hµng cã nguån tiÒn göi æn ®Þnh, cã tiÒm n¨ng tiÒn göi trong t­¬ng lai, cã kÕ ho¹ch tiÕp cËn t×m hiÓu nhu cÇu kh¸ch hµng ®Ó cã biÖn ph¸p thu hót. Huy ®éng d©n c­: - ¸p dông linh ho¹t mäi h×nh thøc, biÖn ph¸p ®Ó huy ®éng vèn trong c¸c tÇng líp d©n c­, thùc hiÖn triÖt ®Ó c¸c gi¶i ph¸p th«ng tin qu¶ng c¸o, kú h¹n huy ®éng ®a d¹ng, th¸i ®é phôc vô tËn t×nh, c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, nhanh chãng, thuËn tiÖn, an toµn ®Ó d©n yªn t©m göi vèn l©u dµi t¹i chi nh¸nh. - T¨ng c­êng ®iÒu tra, n¾m b¾t th­êng xuyªn diÔn biÕn l·i suÊt huy ®éng, t×nh h×nh nguån vèn cña c¸c ng©n hµng trªn ®Þa bµn, tõ ®ã ®Ò xuÊt víi cÊp trªn ®­a ra møc l·i suÊt huy ®éng hîp lý vµ cã c¸c biÖn ph¸p øng phã kÞp thêi ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng huy ®éng vèn. - Më thªm phßng giao dÞch t¹i c¸c khu trung t©m, khu ®« thÞ míi ®Ó thu hót tiÒn nhµn rçi trong d©n c­. 2 - §èi víi c«ng t¸c tÝn dông: §Ó hoµn thµnh nhiÖm vô quan träng cña chi nh¸nh NH §T&PT CÇu GiÊy - Hµ néi trong thêi gian tíi lµ tiÕp tôc më réng vµ n©ng cao chÊt l­îng ho¹t ®éng tÝn dông, chi nh¸nh cÇn thiÕt ph¶i thùc hiÖn mét sè gi¶i ph¸p cô thÓ sau: * ChÝnh s¸ch kh¸ch hµng: - Thùc hiÖn ph©n lo¹i kh¸ch hµng nh»m ­u tiªn cung cÊp c¸c ®iÒu kiÖn ­u ®·i trong qu¸ tr×nh xem xÐt c¸c nhu cÇu vay vèn víi c¸c kh¸ch hµng truyÒn thèng, c¸c kh¸ch hµng cã quan hÖ tÝn dông vµ më tµi kho¶n tiÒn göi chÝnh t¹i chi nh¸nh ®Ó cã biÖn ph¸p kÞp thêi duy tr× l­îng kh¸ch hµng hiÖn cã. Bªn c¹nh ®ã khuyÕn khÝch kh¸ch hµng tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cña ng©n hµng ®Ó cã thÓ ®­îc tiÕp tôc cung cÊp c¸c ®iÒu kiÖn ­u ®·i ®èi víi c¸c kho¶n tÝn dông hoÆc dÞch vô trong t­¬ng lai. - Chi nh¸nh cÇn thiÕt ph¶i më réng tÝn dông ®èi víi kh¸ch hµng lµ doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh. §©y lµ lùc l­îng kh¸ ®«ng ®¶o vµ cã tiÒm n¨ng ph¸t triÓn. Tuy r»ng thñ tôc cho vay ®èi víi lo¹i h×nh kinh tÕ nµy cßn kh¸ phøc t¹p nh­ng ng©n hµng vÉn ph¶i quan t©m, ®i s©u t×m hiÓu, tiÕp cËn c¸c kh¸ch hµng thuéc thµnh phÇn kinh tÕ nµy. - T¹o mèi quan hÖ kh¨ng khÝt víi c¸c kh¸ch hµng, th­êng xuyªn t×m kiÕm c¸c gi¶i ph¸p tèi ­u ®Ó ®¬n gi¶n hãa c¸c thñ tôc hµnh chÝnh, ®¶m b¶o thêi gian giao dÞch lµ ng¾n nhÊt. - X©y dùng chÕ ®é khen th­ëng, khuyÕn khÝch vµ kû luËt ®Ó n©ng cao chÊt l­îng phôc vô kh¸ch hµng vµ t¨ng kü n¨ng thùc hiÖn nghiÖp vô. * C¶i tiÕn c¸c mÉu biÓu hå s¬: Ng©n hµng cÇn nghiªn cøu c¸c mÉu biÓu cho khoa häc vµ hîp lý ®Ó thuËn tiÖn cho kh¸ch hµng còng nh­ b¶n th©n ng©n hµng trong qu¸ tr×nh sö dông nh­ng vÉn ph¶i ®¶m b¶o c¸c yÕu tè chÆt chÏ, an toµn ®èi víi ho¹t ®éng ng©n hµng. * Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò tµi s¶n thÕ chÊp (TSTC): TSTC ®ang lµ vÊn ®Ò tån t¹i trong ho¹t ®éng tÝn dông cña hÖ thèng ng©n hµng th­¬ng m¹i ViÖt nam nãi chung chø kh«ng riªng g× ng©n hµng nµo. Do vËy vÊn ®Ò nµy cÇn ®­îc b¶n th©n ng©n hµng vµ c¸c cÊp cã thÈm quyÒn xem xÐt, nghiªn cøu ®­a ra nh÷ng gi¶i ph¸p kh¶ thi. Cßn tr­íc m¾t ®èi víi c¸n bé ng©n hµng yªu cÇu ph¶i cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao trong viÖc x¸c ®Þnh vµ ®¸nh gi¸ TSTC, kh¶ n¨ng ph¸t m¹i TSTC trong tr­êng hîp kh¸ch hµng kh«ng tr¶ ®­îc nî ®Ó tõ ®ã ®­a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh cã chÊp nhËn nh÷ng tµi s¶n nµo cã thÓ lµm TSTC vµ víi nh÷ng ®iÒu kiÖn kÌm theo. §Æc biÖt ­u tiªn sö dông hµng hãa cã tÝnh láng cao, dÔ chuyÓn ®æi ®Ó lµm TSTC nh­ kú phiÕu, tr¸i phiÕu vµ c¸c giÊy tê cã gi¸ kh¸c . . . 3 - Më réng c¸c lo¹i h×nh dÞch vô ng©n hµng: §Ó ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô sím trë thµnh c«ng cô c¹nh tranh trong viÖc thu hót kh¸ch hµng, t¨ng nguån vèn huy ®éng, më réng tÝn dông ®ång thêi lµm t¨ng nguån thu nhËp cho ng©n hµng, ngoµi c¸c dÞch vô ®ang ¸p dông, ng©n hµng ph¶i khÈn tr­¬ng më réng c¸c läai h×nh dÞch vô sau: - DÞch vô t­ vÊn ®Çu t­, t­ vÊn th«ng tin, vµ t­ vÊn b¶o l·nh ph¸t hµnh chøng kho¸n: Ng©n hµng ph¶i dÇn dÇn tõng b­íc x©y dùng nÒn mãng chuÈn bÞ tham gia thÞ tr­êng chøng kho¸n, cö c¸n bé ®i tËp huÊn, nghiªn cøu, tham gia th¶o luËn t¹i c¸c buæi häc nghiÖp vô vÒ thÞ tr­êng chøng kho¸n, chuÈn bÞ s½n sµng khèi l­îng kiÕn thøc cÇn thiÕt ®Ó t­ vÊn, phôc vô nhu cÇu cña kh¸ch hµng. - Thµnh lËp phßng thanh to¸n quèc tÕ, thùc hiÖn nghiÖp vô kinh doanh, mua b¸n ngo¹i tÖ t¹i chi nh¸nh ®¶m b¶o ®¸p øng nhu cÇu thanh to¸n kÞp thêi cña kh¸ch hµng nhÊt lµ c¸c kh¸ch hµng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, tõ ®ã më réng khèi l­îng vµ lo¹i h×nh kh¸ch hµng ®ång thêi t¨ng doanh thu vÒ ho¹t ®éng dÞch vô, gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cho ng©n hµng. KÕt luËn Cïng víi nh÷ng thµnh tÝch chung cña toµn ngµnh ng©n hµng, chi nh¸nh NH§T&PT CÇu GiÊy-Hµ Néi trong nh÷ng n¨m qua víi ph­¬ng ch©m kh«ng ngõng ®æi míi, hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn, lu«n b¸m s¸t ®Þnh h­íng cña toµn ngµnh ®· thùc hiÖn chÝnh s¸ch kinh doanh ®a n¨ng, tæng hîp, tÝch cùc vµ linh ho¹t. Nh÷ng ®æi míi vµ cè g¾ng ®ã ®· ®em l¹i nh÷ng kÕt qña ®¸ng kÓ cho chi nh¸nh ®ã lµ: Tõ n¨m 1995 ®Õn 1999 Chi nh¸nh ®Òu ®­îc cÊp trªn ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i I. N¨m 1998: ®­îc UBND thµnh phè tÆng b»ng khen vÒ c«ng t¸c huy ®éng vèn. N¨m 1999: Chi nh¸nh ®­îc Ng©n hµng NH§T&PT Hµ Néi ®¸nh gi¸ lµ ®¬n vÞ hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô ®­îc giao vµ ®­îc UBND thµnh phè tÆng b»ng khen ®· hoµn thµnh tèt nhiÖm vô n¨m 1999. Së dÜ ®¹t ®­îc c¸c thµnh tÝch khÝch lÖ ®ã lµ nhê cã sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña Ng©n hµng NH§T&PT Hµ Néi, ®Æc biÖt lµ sù hîp t¸c chÆt chÏ cña c¸c b¹n hµng thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ, sù gióp ®ì, hç trî cña c¸c ngµnh, c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng vµ sù nç lùc, cè g¾ng chung cña toµn thÓ c¸n bé trong chi nh¸nh. Tuy nhiªn bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc vÉn cßn nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh nh­ng víi quyÕt t©m phÊn ®Êu cña ban l·nh ®¹o chi nh¸nh vµ toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong chi nh¸nh, nhÊt ®Þnh chi nh¸nh Ng©n hµng §T & PT CÇu GiÊy - Hµ néi víi nh÷ng chÝnh s¸ch ph¸t triÓn phï hîp tõng giai ®o¹n sÏ ®øng v÷ng trong m«i tr­êng c¹nh tranh míi, më réng thÞ phÇn vµ ®¶m b¶o v÷ng ch¾c, an toµn trong t¨ng tr­ëng./.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập tại ngân hàng Đầu tư & Phát triển Hà Nội - Chi nhánh Cầu Giấy.DOC
Luận văn liên quan