Báo cáo Thực tập tại nhà máy Giấy Bãi bằng

Nghành giấy có vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, nó quyết định nền văn minh của đất nước nói riêng và của toàn nhân loại nói chung. Giấy đóng vai trò rất quan trọng và góp phần thúc đẩy các nền kinh tế khác phát triển. Nhân loại muốn phát triển thì các thành tựu khoa học, các thông tin văn hoá phải được truyền đạt rộng rãi. Do vậy mà nhu cầu sử dụng giấy ngày càng tăng. Ngày nay, giấy được sử dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực: Công nghiệp, giáo dục, sách giáo khoa, vở viết cho học sinh, sách báo tranh ảnh. Hàng năm giấy cũng đem lại nguồn lợi đáng kể cho nền kinh tế quốc dân. ở nước ta sử dụng giấy còn thấp do nền kinh tế còn kém, ở các nước phát triển ngoài sử dụng giấy cho nền văn hoá, giấy còn sử dụng cho nền quốc phòng, trong y tế, trong nghành công nghiệp giấy chống ẩm, sử dụng giấy trong xây dựng trong sinh hoạt hàng ngày. Nay đang được phát triển. Do vậy mà nhu cầu sử dụng giâý trong các ngành cũng rất cần thiết, nó cần được quan tâm phát triển. Tóm lại nghành giấy giữ một vị trí quan trọng trong nền kinh tế cũng như nền văn minh của nhân loại. Mục lục PHẦN I: MỞ ĐẦU 3 I. Tầm quan trọng của ngành giấy: 3 II. Lịch sử phát triển của công ty giấy Bãi Bằng: 3 PHẦN II: NHÀ MÁY GIẤY BÃI BẰNG 6 A. Phân xưởng nguyên liệu: 6 I. Giới thiệu nguyên liệu sản xuất giấy: 6 II. Yêu câu về nguyên liệu: 7 III. Sơ đồ dây chuyền tuyến gỗ: 9 * Thuyết minh dây chuyền tuyến gỗ: 10 IV. Sơ đồ dây chuyền tuyến tre nứa: 11 *.Thuyết minh sơ đồ tuyến tre nứa: 12 V. Thiết bị: 12 VI. Các sự cố thường gặp trong quá trình vận hành: 17 B. Phân xưởng bột: 20 I. Sơ đồ dây chuyền công phân xưởng nấu bột: 20 II. Thuyết minh dây chuyền phân xưởng bột: 21 III. Nấu bột: 25 1. Mục đích: 25 2. Phương pháp nấu: 25 3. Điều kiện nấu: 25 4. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình nấu. 25 5. Quá trình công nghệ: 29 6. Thiết bị: 35 IV. Rửa bột: 38 1. Mục đích: 38 2. Các phương pháp rửa: 38 3. Điều kiện của quá trình rửa: 39 4. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình rửa: 39 5. Quá trình công nghệ: 40 6. Thiết bị: 42 V. Sàng, làm sạch bột và tách lignin bằng oxy: 47 1. Mục đích của quá trình: 47 2. Điều kiện kỹ thuật: 47 3. Các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình sàng: 48 4. Quá trình công nghệ: 49 5. Thiết bị: 52 VI. Tẩy bột: 57 2. Điều kiện: 57 3. Các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình tẩy: 58 4. Quá trình công nghệ: 59 5. Thiết bị: 61 C. Phân xưởng giấy: 65 I. Sơ đồ dây chuyền công nghệ: 65 II. Thuyết minh sơ đồ dây chuyền phân xưởng giấy: 66 1. Hệ thống: chuẩn bị bột và máy xeo 2( PM2): 66 2. Hệ thống: chuẩn bị bột và máy xeo 1( PM1): 67 III. Hệ thống chuẩn bị bột: 67 1. Mục đích: 67 2. Điều kiện kỹ thuật: 67 3. Quá trình công nghệ: 68 IV. Làm sạch bột và xeo giấy: 72 1. Mục đích: 72 2. Quá trình công nghệ: 72 D. Phân xưởng thu hồi: 81 I. Sơ đồ dây chuyền công nghệ: 81 II. Thuyết minh sơ đồ dây chuyền phân xưởng thu hồi: 82 III. Công đoạn chưng bốc dịch đen: 84 1. Mục đích: 84 2. Điều kiện kỹ thuật: 84 3. Quá trình công nghệ: 85 4. Thiết bị: 86 IV. Công đoạn đốt dịch đen: 95 V. Công đoạn xút hoá: 97 1. Mục đích: 97 2. Điều kiện kỹ thuật: 97 3. Quá trình công nghệ: 97 5. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình vận hành và các sự cố: 98 6. Thiết bị: 98 PHẦN III: KẾT LUẬN 99

doc99 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2832 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Thực tập tại nhà máy Giấy Bãi bằng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ét ®­îc ®­a vµo hßm phun bét ¸p lùc( C=0.440.8%) kh«ng cã ®Öm khÝ. Tõ hßm phun bét ®­îc phun lªn l­íi( l­íi dµi) ®Ó h×nh thµnh tê giÊy víi vËn tèc gÇn b»ng vËn tèc l­íi( tÊm h×nh thµnh, hÖ thèng tÊm g¹t n­íc, hÖ thèng hép hót ch©n kh«ng, trôc bông ch©n kh«ng). Tõ ®Çu l­íi ®Õn cuèi l­íi ®é kh« cña giÊy t¨ng dÇn, sau khi qua trôc bông ch©n kh«ng ®é kh« cña giÊy kho¶ng 18420%. Sau ®ã giÊy ®­îc cho ®i qua 4 cÆp Ðp ®Ó lo¹i n­íc vµ t¨ng ®é kho cña tê giÊy lªn kho¶ng 404 42% råi míi ®­a vµo giai ®o¹n sÊy tr­íc khi Ðp gia keo. Sau khi ra khái giai ®o¹n sÊy nµy giÊy cã ®é kh« kho¶ng 94498%, khi ra keo ®Ó t¨ng ®é bãng, nh½n vµ kh¶ n¨ng chèng thÊm ®é kh« cña giÊy gi¶m xuèng cßn kho¶ng 68470%. Do ®ã, giÊy cÇn ph¶i ®­îc sÊy giai ®o¹n sau ra keo ®Ó n©ng ®é kh« lªn 93494%. Sau khi sÊy giÊy ®­îc ®­a qua 1 l« l¹nh råi míi ®­a qua Ðp quang cuèi cïng lµ ®Õn l« cuén. 2. HÖ thèng: chuÈn bÞ bét vµ m¸y xeo 1( PM1): * ChuÈn bÞ bét: HÖ thèng chuÈn bÞ bét cña m¸y xeo 1 còng sö dông 3 tuyÕn bét nh­ m¸y xeo 2 nh­ng trong phÇn chuÈn bÞ bét néi kh«ng sö dung m¸y nghiÒn ®Üa tøc lµ bét tõ bÓ Ch63 ®­îc ®­a th¼ng tíi bÓ Ch66 mµ kh«ng qua nghiÒn ®Üa. Cßn, tuyÕn bét ngo¹i vµ bét giÊy r¸ch th× t­¬ng tù nhau. * M¸y xeo 1( PM1): M¸y xeo 1 kh¸c m¸y xeo 2 lµ ë ®©y sö dông lo¹i m¸y xeo l­íi ®«i vµ kh«ng cã Ðp gia keo bÒ mÆt( s¾p tíi m¸y xeo 1 còng sÏ ®­îc l¾p thªm phÇn Ðp gia keo) nªn giÊy do m¸y 1 s¶n xuÊt ra chñ yÕu ®Ó lµm giÊy viÕt, giÊy vë häc sinh, giÊy in lo¹i B( lo¹i A cã Ðp gia keo). III. HÖ thèng chuÈn bÞ bét: 1. Môc ®Ých: ChuÈn bÞ ra lo¹i bét tèt nhÊt phï hîp víi yªu cÇu s¶n xuÊt cña tõng lo¹i giÊy. 2. §iÒu kiÖn kü thuËt: +Bét néi: - §· ®­îc lµm s¹ch vµ tÈy tr¾ng ®Õn ®é tr¾ng theo yªu cÇu s¶n xuÊt cña tõng lo¹i giÊy.( C = 12414%). - pH = 748 - §é nhít: / 450 cm3/g +Bét néi d¹ng tÊm gåm c¶ hai lo¹i sîi ng¾n vµ sîi dµi( cã ®é kh« tõ 92493%) 3. Qu¸ tr×nh c«ng nghÖ: a. §¸nh t¬i (nghiÒn thuû lùc): Giai ®o¹n ®¸nh t¬i môc ®Ých lµ ®Ó ®¸nh t¬i bét nhËp ë d¹ng tÊm vµ c¸c giÊy r¸ch thu håi. viÖc ®¸nh t¬i ®uîc thùc hiÖn trong m¸y nghiÒn thuû lùc cã thÓ lµ tõng mÎ ho¹ liªn tôc. M¸y nµy ®­îc thiÕt kÕ lµm viÖc ë mét nång ®é bét nhÊt ®Þnh th­êng tõ 3%47%. CÊu t¹o: Vá m¸y Dao ë thµnh l­íi läc Dao ë ®¸y Nguyªn lý ho¹t ®éng: Bét tÊm (giÊy r¸ch) vµ n­íc s¹nh ®­îc ®­a vµo m¸y nghiÒn, nhê t¸c ®éng cña ¸p lùc n­íc vµ c¸c dao ë thµnh vµ ®¸y m¸y nghiÒn c¸c tÊm bét ®­îc ®¸nh tan vµo n­íc t¹o thµnh huyÒn phï bét. Bét ®­îc rót ra khái m¸y qua c¸c l­íi läc nhê b¬m. Vá m¸y Bét vµo L­íi läc Dao ë thµnh Bét ra b. NghiÒn: §Ó liªn kÕt hoÆc nèi c¸c thí sîi víi nhau khi h×nh thµnh tê giÊy th× thµnh s¬ cÊp ph¶i ®uîc x¬ ho¸. §iÒu nµy ®­îc thùc hiÖn nhê qóa tr×nh nghiÒn bét. Cã 2 ph­¬ng thøc nghiÒn bét lµ thuû ho¸ vµ c¾t ng¾n. Ph­¬ng ph¸p c¾t ng¾n cho ta bét dÓ tho¸t n­íc, ë ph­¬ng ph¸p nµy chñ yÕu lµ sîi bÞ c¾t ng¾n , bét nµy cho ta giÊy ®ôc nÒm vµ xèp. Ph­¬ng ph¸p thuû ho¸ sÎ cho ta bét dÎo, x¬ sîi ng¾n, bét nµy cho ta tê giÊy chÆt vµ bÒn. Thùc tÕ th× kh«ng thÓ nµo cã ®­îc bét gièng hoµn toµn víi 2 lo¹i trªn víi ®iÒu kiÖn chØ nghiÒn bét theo ph­¬ng ph¸p c¾t hoÆc thuû ho¸. Nh÷ng yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn qu¸ tr×nh nghiÒn bét: Qu¸ tr×nh ®¸nh bét cã thÓ ®iÒu khiÓn ®­îc ®Ó ®¹i ®­îc nh÷ng tÝnh chÊt cña giÊy kh¸c nhau tõ cïng mét lo¹i bét. Bét cã ®é nÊu cao( trÞ sã kapa thÊp) th× hÇu hÕt l­îng hemicellulo bÞ hoµ tan, hÇu nh­ kh«ng cã kh¶ n¨ng ®Ó nghiÒn n÷a vµ v× thÕ ta cã bét rêi. Bét sunphit víi hµm l­îng hemicenllulo cao th× dÓ nghiÒn vµ cho ta bét dÎo. Thí sîi ph¶i ®uîc tr­¬ng në trong qu¸ tr×nh nghiÒn vµ bét sÏ dÓ trë thµnh bét dÎo nÕu ®­îc nghiÒn trong m«i tr­êng kiÒm. NÕu bét nghiÒn trong thêi gian ng¾n vµ phô t¶i cao sÎ cã bét rêi thêi gian nghiÒn bét kÐo dµi víi phô t¶i thÊp ta cã bét dÎo. NÕu nång ®ä bét thÊp dao sÎ tiÕn gÇn ®Õn nhau th× thí sîi dÔ dµng bÞ c¾t. NÕu muèn cã bét dÎo vµ giÊy bÒn th× ph¶i nghiÒn bét ë nång ®é cao. Ngay c¶ h×nh d¹ng vµ vËt liÖu lµm dao còng rÊt quan träng. NÕu m¸y nghiÒn cã dao máng th× ¸p suÊt gi÷a c¸c bÒ mÆt tiÕp xóc sÎ rÊt cao g©y nªn viÖc c¸t ng¾n t¨ng. Muèn cã bét dÎo th× dao nghiªn bét ph¶i dïng dao dµy. Dao bay dµi Bét ra * M¸y nghiÒn c«n: CÊu t¹o: Bét vµo Dao bay ng¾n Vá Th«ng sè kü thuËt: Tèc ®é: 75041000vßng/phót §é xiªn l­ìi dao: 10-200 Nguyªn lý lµm viÖc: Bét ®­îc ®­a vµo theo cöa ë ®Çu nhá khi roto quay m¸y nghiÒn t¹o thµnh mét h×nh xo¸n èc ®­a bét ®i qua dao bay vµ vµo dao ®Õ. t¹i ®©y bét bÞ c¾t ng¾n vµ ®¸nh t¬i råi theo cöa ra ngoµi khe hë gi÷a dao bay vµ dao ®Õ cã thÓ ®iÒu chØnh ®­îc. Bét ra * M¸y nghiÒn ®Üa: CÊu t¹o: Bét vµo Vá §Üa cè ®Þnh §Üa quay Th«ng sè kü thuËt: §é nghiªng cña r¨ng so víi trôc t©m lµ 900. Do ®ã cã thÓ ho¹c ®éng ë nång ®é bét rÊt cao tõ 3,5%-5% Nguyªn lý lµm viÖc: Trong c¸c m¸y nghiÒn ®Üa viÖc nghiÒn bét ®­îc thùc hiÖn gi÷a 2 ®Üa dao ph½ng. C¸c ®Üa dao cã h×nh d¹ng kh¸c nhau trong m¸y nghiÒn ®Üa mµ cã mét ®Üa quay th× bét ®­îc ®­a vµo t©m cña ®Üa cè ®Þnh, lùc ly t©m sÏ v¨ng bét tõ khu vùc nghiÒn bét gi÷a c¸c ®Üa vµ ra ngoµi C. Phô gia: + Tinh bét cation: Møc dïng: 0.841% C = 1.5% + ChÊt t¨ng tr¾ng: - §èi víi bét cÇn ®é tr¾ng 90494% Møc dïng: 5 Kg/ tÊn bét KT§ C = 100% - §èi víi bét cÇn ®é tr¾ng 80484% Møc dïng: 1.5 Kg/ tÊn bét KT§ C = 30% + Keo AK§: Møc dïng: 0.741% C = 15% + ChÊt trî b¶o l­u: - Bentonite: Møc dïng: 0.344% C = 1% - Cataretin: Møc dïng: 250g/tÊn C = 2g/l = 0.2% + PhÈm mµu: Møc dïng: 1504180 kg/tÊn C = 0.340.4% + CaCO3: §Þnh l­îng( g/ m2) C( g/l) Møc dïng( %) 52460 280 10412 65480 300 14 804100 350 16418 Trong s¶n xuÊt ®Ó thu ®uîc giÊy cã chÊt l­îng cao ngoµi sö dông bét tèt cßn ph¶i dïng thªm c¸c chÊt phô gia nh»m n©ng cao c¸c tÝnh chÊt cña tê giÊy. Tuú thuéc vµo môc ®Ých sö dông cña tõng lo¹i giÊy kh¸c nhau mµ ta sö dông c¸c ho¸ chÊt kh¸c nhau. Tuy nhiªn mèi quan t©m lín nhÊt cho viÖc dïng phô gia lµ vÊn ®Ò kinh tÕ. Phô gia keo AKD Môc ®Ých cña phô gia nµy lµ lµm cho giÊy cã tÝnh chèng thÊm tèt.T¸c ®éng cña ph©n tö keo lµ t¹o cho bÒ mÆt x¬ sîi mét líp ng¨n c¹n sù khuyÕt t¸n cña dung dich n­íc. MÆc kh¸c, nã cã t¸c diung t¨ng ®é bÒn, t¨ng sù liªn kÕt gi÷a c¸c x¬ sîi ­ít vµ t¹o ®é bãng cho bÒ mÆt tê giÊy. Tinh bét cation Lµ hidoratcacbon tæng hîp, kh«ng tan trong n­íc. Do ®ã khi gia keo trong bét giÊy ph©n bè kh«ng ®Òu ®é b¶o hoµ trªn giÊy thÊp .V× vËy tinh bét tr­íc khi cho vµo bét giÊy cÇn ph¶i hå ho¸.T¸c dông cña tinh bét lµ lµm t¨ng dé kÕt dÝnh gi÷a c¸c x¬ sîi , lam cho tê giÊy cã ®é chÞu bôc cao, ®é cøng cao, ®é xÐ ngang xÐ däc cao. CaCO3, chÊt t¨ng tr¾ng ChÊt nµy chØ dïng trong d©y chuyÒn kiÒm tÝnh do CaCO3 tan ®­îc trong m«i tr­êng axit.C¸c chÊt nµy th­êng ®­îc cho vµo ®Ó c¶i thiÖn tÝnh chÊt quang häc vµ vËt lý cña tê giÊy.C¸c h¹t vËt liÖu phô gia ®­îc ®iÒn kÝn vµo c¸c lç hæng cña c¸c x¬ sîi lµm cho tê giÊy chÆt, mÒm, s¸ng vµ nh½n bãng.MÆt kh¸c nã gióp cho qu¸ tr×nh h×nh thµnh tê giÊy ®­îc tèt h¬n.ChÊt nµy ®­îc cho vµo ë bÓ trén. Bentonit Cã t¸c dông lµm ph©n bè ®Òu c¸c h¹t x¬ sîi trªn l­íi lµm cho chÊt l­îng tê giÊy ®ång ®Òu.ChÊt nµy ®­îc ®­a vµo tr­íc hßm phun bét . chÊt trî b¶o l­u Dïng lo¹i 2 thµnh phÇn :polime ©m ,d­¬ng.Dïng b¶o l­u c¸c chÊt trªn l­íi,th­êng cho vµo tr­íc sµng hoÆc phÇn thu håi bét PhÈm mµu Dïng ®Ó pha l¬ tê giÊy, cã t¸c dông vÒ c¶m quan, lµm cho khi nh×n vµo kh«ng bÞ lo¸ m¾t. IV. Lµm s¹ch bét vµ xeo giÊy: 1. Môc ®Ých: Lo¹i bá c¸c chÊt bÈn nh­: cÆn, c¸t( theo c¸c chÊt phô gia vµo trong bét), c¸c bã x¬ sîi bÞ vãn côc ®Ó thu ®­îc lo¹i bét tèt nhÊt cã thÓ. S¶n xuÊt ra tê giÊy cã c¸c tiªu chuÈn theo yªu cÇu 2. Qu¸ tr×nh c«ng nghÖ: Th«ng th­êng bét vµo ph©n x­ëng xeo lµ bét s¹ch mµ nã kh«ng cÇn lµm s¹ch n÷a .Tuy nhiªn ,khi xö lý ë ph©n x­ëng nµy th× m«t vµi lo¹i t¹p chÊt cã thÓ lÉn vµo bét ®Æc biÖt lµ nh÷ng m¶nh nhá tõ c¸c l­ìi dao cña m¸y nghiÒn . NÕu c¸c m¶nh nµy l­u l¹i trong d©y chuyÒn th× chóng sÏ g©y nªn h­ háng vµ lµm mßn m¸y xeo ,g©y c¶n trë vËn hµnh,g©y ®øt giÊy,khã cuén giÊy giÊy xï x× lµm háng m¸y in.C¸c m¶nh nhá ,m¹t c­a cña bét vµ l«ng tõ bµn ch¶i sÏ g©y nªn c¸c vÕt vµ t¨ng nång ®ä bét trong giÊy vµ nã sÏ lµm cho giÊy ®øt. Do®ã ta ph¶i lµm s¹ch bét tr­íc khi ®­a nã vµo hßm phun cña m¸y xeo . ViÖc lµm s¹ch bét c¬ b¶n dùa vµo c¸c nguyªn lý sau : -Sµng bét nghÜa lµ bét ph¶i ®i qua c¸c lç sµng hoÆc c¸c khe nhá cña tÊm sµng mµ t¹p chÊt kh«ng ®i qua ®­îc . -Lµm s¹ch b»ng dßng ch¶y xo¸y ,nghÜa lµ c¸c h¹t cá tØ träng cao nh­ lµ c¸t hoÆc chÊt cã kÝch th­íc bÒ m¨t riªng nhá nh­ lµ m¹t c­a th× ®­îc t¸ch ra khái bét khi bét ®i qua m¸y lµm s¹ch b»ng dßng ch¶y xo¸y . -Lµm s¹ch b»ng tõ tÝnh nghÜa lµ nh÷ng h¹t nhiÔm tõ ë trong bét ®­îc t¸ch ra b»ng m¸y cã tõ tÝnh . a/HÖ thèng läc c¸t 4 giai ®o¹n: Bét ra Bét sau khi trén ho¸ chÊt tõ bÓ chø ®­îc pha lo·ng vµ ®­îc ®­a vµo hª thèng cÊp mét .Qua cÊp mét bét ®­îc ®­a ®i qua giai ®o¹n tiÕp theo,cÆn ë cÊp mét ®­îc pha lo·ng vµ ®­a vµo cÊp hai cø thÕ choi ®Õn cÊp bèn .CÆn ë cÊp bèn ®­îc lo¹i bá ,s¶n phÈm ë cÊp bèn th× ®­îc pha lo·ng vµ quay trë l¹i cÊp ba cø thÕ cho ®Õn cÊp mét .Mçi cÊp cña hÖ thèng läc c¸t bèn giai ®o¹n bao gåm nhiÒu m¸y läc . CÊu t¹o cña mét m¸y läc c¸t 2 1.th©n 2.èng trung t©m 3.cöa th¸o cÆn Bét vµo 1 3 CÆn Nguyªn lý lµm viÖc : Dùa vµo lùc qu¸n tÝnh li t©m ,dßng bét ®i vµo theo ph­¬ng tiÕp tuyÕn víi th©n h×nh trô .Sau khi vµo th©n ,dßng bét chuyÓn déng xo¸y theo h­íng cña vá thiÕt bÞ t¹o nªn lùc qu¸n tÝnh li t©m lµ v¨ng c¸c h¹t cÆn vµ r¬i xuèng ®¸y. Bét cã khèi l­îng riªng nhá h¬n nªn theo èng trunhg t©m ra ngoµi . C¸c th«ng sè cña thiÕt bÞ läc c¸t : HÖ thèng läc c¸t C bét vµo(%) C bét hîp c¸ch(%) C bét th¶i(%) Giai ®o¹n 1 0.85 0.72 1.18 Giai ®o¹n 2 0.61 0.52 1.68 Giai ®o¹n 3 0.47 0.38 1.53 Giai ®o¹n 4 0.38 0.31 0.8 TËn thu 0.8 0.22 0.59 - ¸p lùc bét vµo: 400 KPa - ¸p lùc bét ra: 250 KPa - ¸p lùc bét th¶i: 150KPa b.Sµng ¸p lùc B-1200( 2 cÊp): Dïng ®Ó ®¸nh t¬i vµ lo¹i bá c¸c t¹p chÊt cã trong bét tr­íc khi ®­a tíi hßm phun. CÊu t¹o: Gièng sµng ë c«ng ®o¹n sµng vµ lµm s¹ch cña ph©n x­ëng bét. Nguyªn lÝ lµm viÖc: Bét ®­îc ®­a vµo tõ cöa èng n¹p bét qua bé phËn ph©n phèi 9, ph©n bè ®Òu trong thiÕt bÞ. Khi r«to quay sÏ t¹o nªn lùc qu¸n tÝnh li t©m Ðp bét trong thiÕt bÞ chui qua lç l­íi cña tÊm sµng ra ngoµi. CÆn ®­îc ®­a ra ngoµi qua cöa th¸o cÆn. Qu¸ tr×nh sµng x¶y ra liªn tôc. Th«ng sè kü thuËt: Nång ®é bét vµo: 0.54 0.7 % Tèc ®é: 13.2 m/s N¨ng suÊt: 18.1451.8 m3/ph/2 cÊp L­u l­îng bét: 22000 l/ph ¸p lùc bét vµo: 110 KPa ¸p lùc bét ra: 80 Kpa l­îng håi l­u: 4% c. Hßm phun bét: Th«ng sè kü thuËt: ChiÒu réng: 4150 mm L­u l­îng max: 0.625 m3/s min: 0.167 m3/s L­îng tuÇn hoµn: 10% VËn tèc thiÕt kÕ: 10 m/s §é më m«i phun: max : 70 mm min: 5mm + M« t¬ khÝ ®Ó ®iÒu chØnh ®é më cña m«i phun: Lo¹i: TRM3FA-200 ¸p suÊt: 0.5 MPa Tèc ®é: 100 v/ph L­u l­în khÝ: 2.5 m3/ph C«ng suÊt thiÕt kÕ: 3PS Tèc ®é më ®ãng: 0.26 mm/ sec NhiÖm vô: Ph©n bè ®Òu dßng bét lªn l­íi ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc h×nh thµnh tê giÊy. Hßm phun cã thÓ ®iÒu chØnh gãc phun hoÆc n©ng lªn h¹ xuèng ®Ó phï hîp víi trôc ngùc. M«i phun cã thÓ ®iÒu chØnh ®é më. d. B¬m qu¹t M820-01( Pu512I): N¨ng suÊt: 60 m3/ph ChiÒu cao ®Èy: 45m C«ng suÊt m«t¬: 630kw e. xeo giÊy: ë c«ng ty giÊy B·i B»ng, hiÖn nay dïng 1 m¸y xeo l­íi ®«i vµ mét m¸y xeo l­íi dµi. Hçn hîp bét ®­îc t¸ch n­íc gi÷a hai l­íi, ­íc l­îng n­íc tr¾ng tho¸t ra qua hai l­íi b»ng nhau. CÇn ph¶i ®¶m b¶o cho n­íc tho¸t ra ®Òu ®Æn däc theo chiÒu dµi vµ theo chiÒu ngang. ViÖc tho¸t n­íc tuú thuéc vµo c¶ d©y truyÒn m¸y xeo. PhÇn lín cã bè chÝ c¸c cÊu kiÖn t¹o ra sù tho¸t n­íc phô thuéc vµo tèc ®é m¸y søc c¨ng l­íi. Ngoµi ra cßn phô thuéc vµo nhiÖt ®é vµ nång ®é bét, ®é dµy líp bét trªn l­íi vµ tÝnh chÊt cña bét. §Ó ®¹t ®­îc yªu cÇu nhÊt ®Þnh, viÖc bè trÝ c¬ cÊu tho¸t n­íc ph¶i phï hîp víi tÝnh chÊt cña bét vµ l­íi xeo. Qu¸ tr×nh tho¸t n­íc ë ®©y chñ yÕu dùa vµo lùc hót ch©n kh«ng cña c¸c hÖ thèng tÊm g¹t, hßm hót ch©n kh«ng trôc bông ch©n kh«ng, l« h×nh thµnh cã hót ch©n kh«ng( ®èi víi may xeo l­íi dµi). Bé phËn h×nh thµnh lµm viÖc víi bét cã nång ®é kho¶ng 0,2 ®Õn 1%. * C¸c lo¹i ch¨n l­íi m¸y xeo: SST Lo¹i M¸y xeo ChiÒu réng(mm) ChiÒu dµi( mm) 1 L­íi ngoµi PM1 4350 16170 2 L­íi trong PM1 4350 18500 3 L­íi lãt PM2 4400 37600 4 L­ãi co PM1 5000 4550 5 Ch¨n Ðp 1 PM1 4400 18700 6 Ch¨n Ðp 2 PM1 4400 17200 7 Ch¨n Ðp 3 PM1 4400 19900 8 Ch¨n Ðp 1 PM2 4400 24500 9 Ch¨n Ðp 2 PM2 4400 1800 10 Ch¨n Ðp 3 PM2 4400 21500 11 L­íi sÊy1 PM1 PM2 4150 49500 12 L­íi 2,3,5 phÝa trªn PM1 PM2 4150 31500 13 L­íi 2,3,5 phÝa d­íi PM1 4150 35000 14 L­íi sÊy 3 trªn PM2 4200 37000 15 L­íi sÊy 3 d­íi PM2 4200 39000 16 L­íi sÊy 4 trªn PM2 4200 26500 17 L­íi sÊy 4 d­íi PM2 4200 32500 18 L­íi nhãm l« l¹nh PM1 4150 18000 19 f. Bé phËn Ðp. §é kh« cña tê giÊy sau trôc bông kho¶ng 20%. L­îng n­íc cßn l¹i ph¶i ®­îc t¸ch b»ng c¸ch Ðp vµ sÊy kh«. Nguyªn lý cña Ðp lµ tê giÊy ®­îc nÐn b»ng c¬ häc ®Ó ®¹t trªn ®iÓm b·o hoµ. Sau khi Ðp ®«i khi x¶y ra tr­êng hîgiÊy bÞ n¸t, l­îng n­íc t¸ch ra trong tê giÊy lµ qu¸ lín vµ nã ph¸ vì liªn kÕt gi÷a c¸c thí sîi. Nh÷ng nhãm thí sîi kh«ng ®­îc s¾p ®Æt vµ kh«ng ®ång ®Òu sÏ ph¸t sinh trong tê giÊy lµm gi¶m chÊt l­îng tê giÊy. §é kh« cña tê giÊy sau bé phËn Ðp phô thuéc vµo ®Þnh l­îng tèc ®é m¸y, nhiÖt ®é, qu¸ tr×nh ®¸nh t¬i bét vµ toµn bé c¸c lo¹i bét. §èi víi mét sè lo¹i giÊy gãi bao b× th× ®é kh« lµ 35% cã thÓ chÊp nhËn ®­îc trong khi ®ã giÊy in b¸o cã thÓ lªn ®Õn 40%. Ngoµi viÖc t¸ch n­íc ra khái tê giÊy bé phËn Ðp cßn cã nhiÖm vô dÉn tê giÊy tõ bé phËn l­íi ®Õn bé phËn sÊy. Bé phËn Ðp cña nhµ m¸y giÊy B·i B»ng cã 4 cÆp Ðp: Ðp 1+2: ®©y lµ lo¹i Ðp liªn hîp, ®ã lµ l« ch©n kh«ng còng lµ l« n©ng hót giÊy vµ chuyÒn tê giÊy trùc tiÕp tõ l­íi sang Ðp. §©y lµ loÞa kÕt hîp ch©n kh«ng vµ Ðp cã l­íi, do ®ã l« Ðp ch©n kh«ng còng lµ n©ng b¾t giÊy. Tê giÊy lóc nµy cßn Èm ­ít v× cã nhiÒu n­íc ®i qua l« Ðp nay n­íc ®­îc t¸ch ra nhê nh÷ng hßm hót ch©n kh«ng ë phÝa d­íi l­íi, n­íc ®­íc t¸ch ra ë phÝa trªn. §©y cßn gäi lµ giai ®o¹n Ðp ­ít, ®é kh« sau cÆp Ðp nµy kho¶ng 35%. Ðp 3:Ðp th¼ng nh­ng cã l­íi. Tê giÊy lóc nµy ®· h¬i kh« nh­ng vÉn cßn n­íc, nªn khi ®i qua l« Ðp nµy(cã c¶ l­íi) ®Ó t¸ch thªm mét phÇn n­íc trong tê giÊy mµ kh«ng lµm cho tê giÊy bÞ r¸ch hay nhµu n¸t ®i do cã hÖ thèng ch¨n Ðp(kh«ng Ðp trùc tiÕp), mét mÆt lµm gi¶m ¸p suÊt thuû tÜnh trong khe Ðp b»ng c¸u tróc më cña l­íi. §é kh« cña tê giÊy sau l« Ðp nµy kho¶ng 40-45%. Ðp 4:Ðp l¸ng(kh«ng cã c¶ ch¨n vµ l­íi). Tê giÊy lóc nµy hoµn toµn ®· kh«, Ðp ë giai ®o¹n nµy kh«ng cã t¸c dông t¸ch n­íc ra v× kh«ng cã c¶ ch¨n vµ l­íi Ðp. So víi c¸c cÆp Ðp tr­íc th× l« Ðp nµy nÆng h¬n, cã bÒ m¹t rÊt nh½n cã t¸c dông lµm cho bÒ mÆt cña tê giÊy mÞn vµ ph¼ng h¬n, bãng h¬n, chÆt h¬n. Do ®ã l« Ðp nµy ng­êi ta cßn gäi lµ l« Ðp quang. Ch¨n l­íi cho bé phËn Ðp: ch¨n ph¶i ®¶m b¶o ®­îc c¸c ®Æc tÝnh sau ®ã lµ ®ä tho¸t n­íc tèt, kich th­íc ®ång ®Òu æn ®Þnh,®ä bÒn cao, cÊu tróc tho¸ng,kh«ng bÞ xï l«ng vµ kh¶ n¨ng b¸m giÊy tèt. Ch¨n sö dông ë bé phËn nµy cã mét sè chøc n¨ng sau: -Hót n­íc tõ tê giÊy qua khe Ðp -§ì tê giÊy qua khe Ðp ®Ó tr¸nh hiÖn t­îng Ðp n¸t -Ph©n bè mét lùc Ðp ®ång ®Òu æn ®Þnh trªn suèt toµn bé c¶ bÒ mÆt cña tê giÊy tr¸nh hiÖn t­îng t¹o vÕt, lµm nh¨n nhµu tê giÊy -ChuyÒn giÊy tõ bé phËn nµy sang bé phËn kh¸c * Mét sè th«ng sè kü thuËt cña l« Ðp: Søc c¨ng ch¨n vµ l­íi tèi ®a:300kp/m Tèc ®é: 800m/p ¸p suÊt ë Ðp 1: 60kp/cm ¸p suÊt ë Ðp 2: 90kp/cm ¸p suÊt ë Ðp 3: 40kp/cm g.Bé phËn sÊy. Mét sè th«ng sè c¬ b¶n: PM1: - Tèc ®é m¸y xeo: 489.9 m/ph - Tèc ®é cuén: 509.9 m/ph - ¸p lùc h¬i vµo: nhãm sÊy 5: 110.9 KPa nhãm sÊy 6: 110.9 KPa PM2: - Tèc ®é m¸y xeo: 572.5 m/ph - Tèc ®é cuén: 586.2 m/ph - ¸p lùc h¬i vµo: nhãm sÊy 4: 224 KPa nhãm sÊy 5: 320 KPa nhãm sÊy 6: 320 KPa GiÊy sau l« Ðp thø hai cã ®é kh« kho¶ng 40445% ®­îc ®­a vµo bé phËn sÊy, l­îng n­íc cßn l¹i trong tê giÊy lóc nµy n»m gi÷a nh÷ng thí sîi, mét phÇn ë bªn trong thµncña thí sîi. Môc ®Ých cña qu¸ tr×nh sÊy lµ lµm bay h¬i n­íc cã trong tê giÊy ®Ó ®¹t ®­îc ®é kh« kho¶ng 90495% b»ng c¸ch cho tê giÊy ®i qua nh÷ng l« sÊy lµ nh÷ng l« lµm b»ng kim lo¹i cã ®­êng h¬i n­íc ®i ë phÝa trong truyÒn nhiÖt cho tê giÊy trªn bÒ m¹t l«. ë giai ®o¹n ®Çu cña qu¸ tr×nh sÊy, bÒ mÆt vµ èng mao qu¶n lÊp ®Çy n­íc tù do, sau khi sÊy bÒ mÆt b¾t ®Çu kh« vµ vïng bay h¬i sÏ chuyÓn vµo phÝa trong tê giÊy vµ sÊy sÏ khã kh¨n h¬n. Khi l­îng n­íc tù do ®· bay h¬i hÕt nh­ng tê giÊy vÉn cßn kho¶ng 25430% ®é Èm(®é kh« kho¶ng 70%). Nh­ vËy sau qu¸ tr×nh nµy cÇn ph¶i t¸ch nèt phÇn n­íc cßn l¹i, chóng n»m ë phÝa bªn trong cña thµnh x¬ sîi.Sau khi qua l« sÊy th× cuèi cïng l­îng n­íc cßn l¹i kho¶ng 245% nã liªn kÕt ho¸ häc víi x¬ sîi nªn rÊt ch¾c ch¾n, khã t¸ch. ViÖc sÊy trªn nhiÒu l« sÊy lµ ph­¬ng ph¸p phæ biÕn nhÊt, tê giÊy ®­îc dÉn tíi vµ däc quanh 2 phÝa nh÷ng l« sÊy vµ nã ®­îc Ðp s¸t vµo nh÷ng l« sÊy b»ng t¸c dông cña l­íi sÊy. ¸p suÊt h¬i bªn trong cña l« sÊy®­îc khèng chÕ ®Ó t¹o nªn nh÷ng tØ lÖ bay h¬i thÝch hîp. tê giÊy ®­îc gia nhiÖt vµ n­íc ®­îc bèc h¬i khi nã ch¹y qua kho¶ng gi÷a l­íi sÊy vµ bÒ mÆt l« sÊy. TiÕp sau ®ã lµ qu¸ tr×nh co d·n tù do cho tíi khi tiÕp xóc víi l« sÊy sau vµ owr ®ay tê giÊy ®· nguéi ®i qua qu¸ tr×nh bay h¬i. CÊu tróc bé phËn sÊy. Tê giÊy ®­îc ch¨n sÊy Ðp s¸t vµo l« sÊy(ng­êi ta ®Æt tªn cho ch¨n sÊy l« sÊy trªn lµ ch¨n trªn, l« sÊy d­íi lµ ch¨n d­íi ). Khi ch¨n sÊy tiÕp xóc tê giÊy, l­îng Èm chuyÓn qua ch¨n mét phÇn lµ n­íc vµ phÇn cßn l¹i lµ h¬i bëi v× sù chªnh lÖch ¸p suÊt h¬i n­íc gi÷a ch¨n vµ giÊy. Ch¨n sÊy cã nhiÖt ®é thÊp h¬n tê giÊy v× vËy nhiÖt ng­ng tô cña h¬i sÊy t¨ng lªn, lµm nhiÖt ®é cña ch¨n t¨ng lªn vµ mét l­îng h¬i sÏ ph©n t¸n trùc tiÕp qua ch¨n. Ch¨n sÊy ®­îc Ðp s¸t vµo l« sÊy b»ng l« c¨ng, ®­îc ®iÒu chØnh ë mét phÝa b»ng l« l¸i ch¨n. Trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn qua bé phËn sÊy mét phÇn n­íc ®­îc chuyÓn qua ch¨n, mét phÇn kh¸c ®­îc tho¸t ra ë kho¶ng gi÷a c¸c l« sÊy. L­îng n­íc chuyÓn qua ch¨n sÏ ®­îc t¸ch ra b»ng l« sÊy ch¨n. ë cuèi bé phËn sÊy ng­íi ta ®Æt nh÷ng l« l¹nh, chøc n¨ng cña c¸c l« nµy lµ lµm gi¶m kh¶ n¨ng tÝch ®iÖn cña giÊy, lµm ®ång ®Òu ®é Èm cña tê giÊy(nhiÖm vô cña nã lµ t¸i t¹o nªn sù håi Èm cña giÊy sau khi ®­îc tiÕp xóc ë m«i tr­êng qu¸ nhiÖt), lµm cho tê giÊy sau khi sÊy kh«ng bÞ kh« cøng mµ l¹i lµm cho c¸c x¬ sîi trªn tê giÊy mÒm h¬n. §Ó chuÈn bÞ cho vµo kh©u Ðp quang kh«ng bÞ r¸ch tê giÊy vµ c¸c x¬ sîi mÒm cña tê giÊy dÔ ®an vµo nhau h¬n, lµm cho tê giÊy ch¾c h¬n bÒn h¬n. ë bé phËn sÊy cña nhµ m¸y giÊy B·i B»ng gåm cã 36 l«, trong ®ã cã 34 l« sÊy vµ 2 l« lµm l¹nh. C¸c l« ®­îc chia lµm 6 nhãm, tuú theo lo¹i giÊy vµ tèc ®é mµ ®Æt nhiÖt ®é t­¬ng øng víi ¸p suÊt h¬i ®­a vµo. CÊu t¹o cña mét l« sÊy. TÊt c¶ c¸c l« sÊy ®Ìu cã èng nãi qua ®ã h¬i n­íc ®­îc ®­a vµo l« sÊy cã mét èng nhá, èng xi ph«ng ®­îc nèi tõ bªn trong l« sÊy tíi bÓ n­íc ng­ng ë bªn ngoµi.NÕu sôt ¸p lµ thÝch hîp th× n­íc ng­ng sÏ ®­îc ®Èy qua èng xi ph«ng vµ vµo bÓ n­íc. Khi èng xi ph«ng ®· hÕt, h¬i n­íc tiÕp tôc ®Èy ra v× ¸p suÊt ph¶i ®­îc ®¶m b¶o kÓ c¶ khi l« sÊy kh«ng. h¬i n­íc tho¸t ra cïng víi n­íc ng­ng tô ®­îc sö dông sÊy cho nhãm sÊy sau. èng xi ph«ng cã thÓ lµ lo¹i cè ®Þnh hoÆc di ®éng tøc kµ nã ®­îc g¾n vµo thµnh l« sÊy hoÆc quay cïng víi l« sÊy. Nguyªn lÝ lµm viÖc cña l« sÊy: H¬i n­íc ®­îc ®­a vµo cöa h¬i cña l« sÊy, h¬i ®­a vµo cã ¸p suÊt kho¶ng 300KPa. Nhê c¸c onngs xi ph«ng h¬i ®­îc dÉn tíi l­íi sÊy, do nhiÖt ®é cña h¬i nãng truyÒn nhiÖt cho n­íc trong x¬ sîi tê giÊy lµm cho n­íc trong tê giÊy bèc h¬i ng­ng tô vµ theo cöa n­íc ng­ng ra ngoµi. Qu¸ tr×nh sÊy ®­îc tiÕn hµnh mét c¸ch liªn tôc. C¸c yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn qu¸ tr×nh sÊy. §Ó truyÒn nhiÖt tõ h¬i n­íc tíi tê giÊy, l« sÊy ®­îc lµm b»ng thÐp pha gang dÉn nhiÖt.Khi tiÕp xóc víi tê giÊy ­ít bÒ mÆt gia nhiÖt bi nguéi ®i vµ dßng nhiÖt tõ bªn trong thµnh l« sÊy ®­îc truyÒn qua thµnh l« sÊy vµ ra ngoµi bÒ mÆt l« tíi tiÕp xóc víi tê giÊy.NhiÖt ®é trong thµnh l« sÊy ®­îc khèng chÕ æn ®Þnh b»ng h¬i ng­ng tô , l­u l­îng nhiÖt ®ã ®­îc quyÕt ®Þnh b»ng nh÷ng yÕu tè sau: - ¸p suÊt bªn trong l« sÊy - chiÒu dµy cña líp n­íc ng­ng - ®é dµy cña thµnh l« sÊy - nhiÖt ®é cña tê giÊy - ®é Èm cña tê giÊy - hÖ sè truyÒn mhiÖt cña thµnh l« sÊy Th«ng giã cña bé phËn sÊy. Th«ng giã lµ mét qu¸ tr×nh quan träng trong c«ng nghÖ giÊy, bëi v×: nã c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lao ®éng, tr¸nh hiÖn t­îng ng­ng tô, bøc x¹ nhiÖt, cã tÝnh kinh tÕ tiÕt kiÖm. Bé ph©n th«ng giã bao gåm: chôp th«ng giã, l« sÊy, bé trao ®æi nhiÖt, gia nhiÖt cho giã nãng,gia nhiÖt cho kh«ng khÝ, bé trao ®æi nhiÖt cho n­íc nãng. PhÇn quan träng nh¸t cña bé thu håi nhiÖt lµ chôp hót, chôp hót lµ thiÕt bÞ trïm lªn oµn bé bé phËn sÊy vµ nã ®­îc b¶o «n c¸ch nhiÖt víi tr×nh ®é cao. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ dï ë mét gi¸ trÞ rÊt lín cña ®iÓm s­¬ng nã còng kh«ng bÞ ng­ng tô. ë trong chôp hót cã nhiÖt ®é rÊt cao nªn nã kh«ng cho phÐp kh«ng khÝ nãng tho¸t ra ngoµi phßng m¸y ®Ó g©y nªn ng­ng tô. Chøc n¨ng cña chôp hót nh­ lµ mét èng tËp trung, toµn bé h¬i nãng ®­îc ®­a lªn trÇn cña chôp hót vµ ®­a qua bé trao ®æi nhiÖt. Giã nãng ®­a vµo chôp hót b»ng èng khoan lç hoÆc hép thæi. Kh«ng khÝ sÊy ®­îc lÊy tõ tÇng trªn cña phßng m¸y vµ ®­îc gia nhiÖt tíi kho¶ng 550 b»ng trao ®æi nhiÖt. Giã nãng sau ®ã ®­îc gia nhiÖt tíi 800 b»ng h¬i thø hoÆc nhiÖt thÝch hîp tr­íc khi nã ®­îc®­a vµo bé phËn sÊy. Kh«ng khÝ Èm tõ bé trao ®æi nhiÖt sau ®ã cßn ®ùoc sö dông ®Ó gia nhiÖt cho kh«ng khÝ s¹ch ®­a vµo lµm th«ng giã cho phßng m¸y. Cuèi cïng toµn bé kh«ng khÝ Èm ®ã ®­îc qua m¸y läc vµ tiÕp tôc ®iÒu chÕ n­íc nãng. N­íc nµy sau ®ã cã thÓ dïng lµm n­íc röa nh­ng ph¶i ®­îc läc kü ®Ó t¸ch bá bôi vµ sîi bong ra tõ ch¨n. h. Gia keo bÒ mÆt: BÒ mÆt cña tê giÊy cã thÓ ®­îc xö lÝ b»ng c¸ch tr¸ng phñ, lµm bãng, d¸t máng lªn bÒ mÆt tê giÊy mét l­îng tinh bét hoÆc cho giÊy ch¹y qua nhiÒu khe Ðp cña nh÷ng l« cã ®ä bãng cao ®Ó t¨ng ®é bÒn , ®é bãng, vµ c¸c ®Æc tÝnh kh¸c( qua kh©u Ðp quang). Ðp keo lµ lo¹i Ðp ­ít cã hai l«, nã cã thÓ ®Æt theo ph­¬ng th¼ng ®øng, n»m ngang, hay ®Æt xiªn mét gãc 300. Tê giÊy cã thÓ ®­îc tr¸ng keo mét mÆt hoÆc ë c¶ hai mÆt, Ðp keo th­êng ®­îc ®Æt ë vÞ trÝ giÊy ®· kh« vµ ®é kh« kho¶ng 95%. Lo¹i keo th«ng th­êng hay dïng ®Ó xö lÝ bÒ mÆt giÊy ë giai ®o¹n nµy lµ tinh bét CMC ®Ó lµm t¨ng ®é bÒn, ®é nh½n, vµ ®¶m b¶o tØ träng cña tê giÊy. Th«ng sè l« Ðp keo ChiÒu dµi l«: 5900 mm Kho¶ng c¸ch gi÷a hai vßng bi: 5100 mm ChiÒu dµi Ðp: 4150 mm f trong: 5400 mm f ngoµi: 670 mm i. L« Ðp quang: L« d­íi: f 800 mm Líp ®Öm: 0.15 mm Kho¶ng c¸ch lµm viÖc: 4150 mm Kho¶ng c¸ch hai vßng bi: 5100 mm §é cøng: 5004550 brinell Tèc ®é: 318 v/ph §­îc dÉn ®éng Tæng khèi l­îng: 18850 kg L« d­íi: f 500 mm Kho¶ng c¸ch lµm viÖc: 4150 mm Kho¶ng c¸ch hai vßng bi: 5100 mm §é cøng: 5004550 brinell Tèc ®é: 463 v/ph §­îc dÉn ®éng Tæng khèi l­îng: 8750 kg k. M¸y c¾t cuén. Cu«n giÊy ®ù¬c chë ®Õn tõ m¸y cuén m¸y xeo hoÆc tõ m¸y Ðp quang tíi m¸y c¾t cuén. T¹i ®©y tê giÊy ®­îc c¾t thµnh nh÷ng cuén cã khæ réng thÝch hîp, nh÷ng cuén giÊy cã khuyÕt tËt ®­îc lo¹i bá. Nh÷ng vÕt x­íc vµ biªn giÊy còng loÞa bá ®i. Sau khi c¾t tê giÊy ®­îc cuén vµo lâi l« giÊy vµ ®­îc ®Æt trªn hai l« ®ì ®ång thêi còng lµ l« truyÒn ®éng, l« giÊy còng ®­îc nÐn b»ng mét l« ®Ì ®Ó t¹o cho cuén giÊy cã ®é chËt cao nhÊt. Nh÷ng cuén cã chÊt l­îng kÐm ®­îc lo¹ ra vµ ®em ®i cuén l¹i nh÷ng cuén tèt ®­îc ®­a ®i ®ãng gãi. M¸y c¾t cuén bao gåm c¸c bé ph¹n: -Bé phËn têi giÊy víi trôc chñ ®øng vµ thanh dêi trôc cuén giÊy. - Bé phËn cuèn vµ c¾t däc giÊy víi hai l« h×nh trèng, 1 trôc ®ì vµ mét thanh g¹t trôc. - M¸ng ®Ó h¹ trôc l« giÊy cho cuén hoµn thµnh. - HÖ thèng chuyÓn giÊy lÒ víi m¸ng dÉn cã thÓ ®iÒu chØnh ®­îc D. Ph©n x­ëng thu håi: I. S¬ ®å d©y chuyÒn c«ng nghÖ: II. ThuyÕt minh s¬ ®å d©y chuyÒn ph©n x­ëng thu håi: * §­êng dÞch: DÞch ®en ®em ®i ch­ng bèc ®­îc lÊy chñ yÕu tõ m¸y röa thø nhÊt( Th100) trong giai ®o¹n röa bét cña ph©n x­ëng bét. L­îng dÞch ®en nay cã nång ®é chÊt r¾n kho¶ng 13419%, nhiÖt ®é kho¶ng 70480 0C. §­îc cÊp vµo bÓ dÞch lo·ng Ch001 vµ Ch002, ®­îc b¬m Pu501 vµ Pu502 ®­a vµo th¸p «xy ho¸ 1 nh»m môc ®Ých chuyÓn toµn bé l­îng Na2S vµ NaOH thµnh Na2S2O3 kh«ng g©y ra mïi h«i thèi sau khi ®èt dÞch ®en vµ tr¸nh ¨n mßn thiÕt bÞ do Na2S g©y ra ®èi víi c¸c hiÖu ch­ng bèc. DÞch tiÕp tôc nhê b¬m Pu503 ®i vµo bÓ ph¸ bät môc ®Ých ph¸ bät( Ch004) ®Ó lo¹i bá bät. DÞch tiÕp tôc ®­îc cÊp vµo bÓ dÞch cÊp( Ch005), lóc nµy nång ®é chÊt r¾n tõ 17422% vµ nhiÖt ®é kho¶ng 85490 oC. DÞch ®­îc b¬m Pu506 vµo hiÖu ch­ng bèc sè 3( He104) vµ tiÕp tôc vµo hiÖu ch­ng bèc sè 4( He105), sè 5( He106), dÞch ®i ra khái hiÖu sè 5 ®­îc ®­a vµo bÓ dÞch trung gian(Ch006)- lóc nµy hµm l­îng chÊt r¾n trong dÞch kho¶ng 20424%. Sau ®ã, dÞch ®en ®­îc b¬m Pu509 vµ Pu510 ®­a ®i vµo phÇn gia nhiÖt bªn trong cña c¸c hiÖu ch­ng bèc sè 4 vµ sè 3 råi sang hiÖu 2B( He103), tiÕp ®Õn lµ hiÖu 2A( He101). ë gi÷a hiÖu 2A vµ 2B cßn cã hiÖu dù phßng 2A/B( He102)- hiÖu nµy ®­îc l¾p ®Æt víi môc ®Ých nh»m thay thÕ cho hiÖu 2A hoÆc 2B khi mét trong hai hiÖu ph¶i ngõng ho¹t ®éng ®Ó vÖ sinh cÆn . Tõ hiÖu ch­ng bèc 2A dÞch ®­îc ®­a qua b×nh ph©n ly sau ®ã míi ®i vÒ bÓ dÞch ®Æc trung b×nh Ch007( cã hµm l­îng chÊt r¾n kho¶ng 48%). DÞch t¹i ®©y ®­îc b¬m Pu526 b¬m vµo hÖ thèng ch­ng bèc mµng r¬i He122( Tubel), sau khi ra khái Tubel dÞch ®­îc b¬m Pu552 ®­a tíi bÓ dÞch ®Æc Ch044. DÞch ®en lóc nµy cã hµm l­îng chÊt r¾n kho¶ng 65%) ®­îc ®­a sang lß ®èt thu håi. T¹i lß ®èt ng­êi ta bæ xung Na2SO4 ®Ó thu håi l¹i Na2S. DÞch ra khái lß ë nhiÖt ®é rÊt cao kho¶ng 60047000C nªn cã mµu ®á, do ®ã ng­êi ta gäi nã lµ kiÒm ®á. KiÒm ®á ®­îc pha lo·ng b»ng dÞch tr¾ng lo·ng ®Ó t¹o thµnh kiÒm xanh vµ ®­îc chøa trong bÓ l¨ng trong dÞch xanh Ch019. DÞch xanh tiÕp tôc ®­îc ®­a vµo bÓ ph¶n øng Ch036, t¹i ®©y ng­êi ta cung cÊp n­íc v«i Ca(OH)2 ( ®­îc t¹o ra tõ v«i sèng CaO) ®Ó thùc hiÖn qu¸ tr×nh xót ho¸ nh»m thu l¹i NaOH. Víi môc ®Ých kÐo dµi thêi gian xót ho¸ ng­êi ta tiÕp tôc cho dßng dÞch ®i qua hÖ thèng xót ho¸ Ch0204Ch022. Sau khi qua hÖ thèng xót ho¸ ta thu ®­îc dÞch tr¾ng( chñ yÕu lµ NaOH, Na2S vµ mét phÇn nhá c¸c chÊt nh­: Na2S2O3, Na2CO3, Na2SO4- do c¸c qu¸ tr×nh oxy ho¸, thu håi vµ xót ho¸ ®em vµo). DÞch nµy sau khi qua bÓ l¾ng trong dÞch tr¾ng Ch023, dÞch tr¾ng ®­îc ®­a vµo bÓ chøa dÞch tr¾ng ®Ó ®­a trë l¹i phôc vô cho qu¸ tr×nh nÊu bét. Cßn bïn v«i th× ®­îc ®­a vµo bÓ röa bïn v«i Ch032 sau ®ã sang xót ho¸ phô råi l¹i ®­îc ®­a vµo bÓ röa bïn v«i Ch024. T¹i ®©y dÞch ®­îc ch¶y trµn sang bÓ chøa dÞch lo·ng Ch031, dÞch nµy ®­îc ®em ®i hoµ kiÒm ®á ®Ó t¹o thµnh kiÒm xanh, cßn bïn v«i ®­îc ®­a sang thiÕt bÞ röa bïn Th013. T¹i ®©y bïn sau khi röa theo vÝt t¶i Ev017 vµ Ev018 ®­îc th¶i bá ra ngoµi, cßn n­íc röa qua thiÕt bÞ ph©n ly Ch027 ta thu ®­îc n­íc trong, n­íc trong nµy tiÕp tôc qua b×nh ph©n ly Ch028 ®Ó thu ®­îc n­íc s¹ch, vµ kh«ng khÝ. * §­êng h¬i: H¬i sèng 0,45 Kpa, nhiÖt ®é 138oc cÊp vµo hiÖu ch­ng bèc mµng r¬i, h¬i ®i ra khái thiÕt bÞ mµng r¬i gäi lµ h¬i thø. H¬i thø nµy ®­îc cÊp song song vµo hai hiÖu ch­ng bèc 2A vµ 2B, h¬i thø ®i ra khái 2A vµ 2B ®­îc cÊp vµo hiÖu ch­ng bèc sè 3, 4 vµ 5, t¹i ®©y cã nhiÖt ®é kho¶ng 60-70oC. L­îng h¬i thø nµy tiÕp tôc vµo thiÕt bÞ ng­ng tô bÒ mÆt vµ h¬i cña ng­ng tô bÒ mÆt ®­îc ®­a sang thiÕt bÞ ng­ng tô trung gian. Luîng h¬i thø ®i vµo thiÕt bÞ m¸y phôc h¬i cßn l­îng h¬i thø cßn l¹i dïng ¸p suÊt 1,3KPa ®Èy vµo hè ch©n kh«ng . L­îng n­íc ng­ng t¹i hiÖu ch­ng bèc mµng r¬i cã nhiÖt ®é cao nhÊt th× kh¶ n¨ng t¸ch n­íc cao nhÊt. L­îng n­íc ng­ng nµy ®­îc chia lµm hai hÖ thèng, mét lµ cÊp vµo nÊu, röa, sµng, tÈy. Mét phÇn ®­îc ®­a vµo bÓ chøa n­íc ng­ng dïng ®Ó röa vµ pha lo¶ng dÞch. L­îng n­íc ng­ng ë c¸c hiÖu ch­ng bèc 2A hoÆc 2A-B, 2B, 3 lµ l­îng n­íc ng­ng s¹ch ®­îc ®­a vµo bÓ chøa n­íc ng­ng. Cßn n­íc ng­ng ë hiÖu 4 lµ n­íc ng­ng bÈn cã thÓ quay l¹i pha lo·ng dÞch ë bÓ chøa dÞch lo·ng th«ng qua van hay th¶i ra ngoµi, Cßn l­îng n­íc ng­ng ë ng­ng tô bÒ mÆt quay vÒ bÓ chøa dÞch röa hoÆc ®­îc ®­a ®i pha lo·ng ë bÓ chøa dÞch lo·ng. III. C«ng ®o¹n ch­ng bèc dÞch ®en: 1. Môc ®Ých: a. Oxy ho¸ dÞch ®en: * Môc ®Ých: BiÕn ®æi natri sunphua(Na2S ) thµnh natri thiosunphat ( Na2S2O3) ®Ó: Tr¸nh sù tæn thÊt l­u huúnh ra ngoµi kh«ng khÝ ( S chñ yÕu ë d¹ng khÝ sinh ra trong qu¸ tr×nh ®èt). Lµm gi¶m kh¶ n¨ng g©y mïi, kh¶ n¨ng « nhiÔm m«i tr­êng do dÞch ®en g©y ra. Lµm gi¶m tiªu hao trong qu¸ tr×nh xót ho¸. Lµm gi¶m kh¶ n¨ng ¨n mßn do Na2S vµ c¸c hîp chÊt v« c¬ kh¸c g©y ra ®èi víi c¸c hiÖu ch­ng bèc. *. C¸c ph¶n øng diÔn ra khi tiÕn hµnh oxy ho¸: - Ph¶n øng oxy ho¸: 2Na2S +2O2 +H2O = Na2SO4 + 2NaOH 2NaSH +2O2 = Na2S2O3 +H2O - Ph¶n øng khi ®èt: 2Na2S2O3 =2Na2S + C02 + 2SO2 - Ph¶n øng ®èt khi kh«ng cã qu¸ tr×nh oxy ho¸: Na2S + CO2 + H2O = Na2CO3 H2S NaSH + H2O = NaOH + H2S (mïi khã chÞu ). b. Ch­ng bèc dÞch ®en: NhiÖm vô cña qu¸ tr×nh ch­ng bèc dÞch ®en lµ thu ®­îc dÞch ®en cã hµm l­îng chÊt r¾n cao( kho¶ng 60465%) ®Ó gi¶m thêi gian, nhiÖt l­îng vµ t¨ng hiÖu suÊt trong qu¸ tr×nh thu håi l¹i dÞch nÊu tõ dÞch ®en nh»m ®¶m b¶o lîi Ých vÒ mÆt kinh tÕ. 2. §iÒu kiÖn kü thuËt: * C«ng suÊt ch­ng bèc: 504100%( t­¬ng øng tõ 33465 tÊn/ h) * HiÖu ch­ng bèc: - VÞ trÝ hiÖu ch­ng bèc: Ngoµi trêi - Lo¹i hiÖu ch­ng bèc: Ch­ng bèc ®a hiÖu, lo¹i 6B5E- LTV - DÞch ®en lo·ng: C«ng suÊt: 97.5 tÊn/ h Hµm l­îng chÊt r¾n: min 90Be NhiÖt ®é: 604800C - DÞch ®en ®Æc: C«ng suÊt: 32.5 tÊn/ h Hµm l­îng chÊt r¾n: 30432% NhiÖt ®é: 1000C - H¬i( h¬i sèng vµo hiÖu ch­ng bèc ®Çu tiªn): ¸p suÊt: 0.35 MPa NhiÖt ®é: 138.50C Tiªu thô h¬i: 17.8 tÊn/ h - H¬i( h¬i sèng vµo m¸y phôt h¬i): ¸p suÊt: 1.1 MPa NhiÖt ®é: 2000C Tiªu thô h¬i: 0.4 tÊn/ h - L­îng n­íc bèc h¬i: 65 tÊn/ h - NhiÖt ®é n­íc lµm m¸t: 400C Ch­ng bèc: max: 0.55 MPa - ¸p suÊt thiÕt kÕ: min: ¸p suÊt ch©n kh«ng Ng­ng tô bÒ mÆt: max: 0.55 MPa min: ¸p suÊt ch©n kh«ng * Th¸p oxy ho¸ 1: - Lo¹i: tÊm thÐp khoan lç - DÞch ®en lo·ng: C«ng suÊt: 1.6 tÊn/ h Hµm l­îng chÊt r¾n: min 90Be NhiÖt ®é: 604800C - DÞch ®en ®Æc: C«ng suÊt: 0.32 tÊn/ h Hµm l­îng chÊt r¾n: 30432% - HiÖu suÊt: min: 70% 3. Qu¸ tr×nh c«ng nghÖ: a. HÖ thèng ch­ng bèc ®a hiÖu: HÖ thèng ch­ng bèc ®a hiÖu lµ hÖ thèng gåm nhiÒu hiÖu ch­ng bèc kÕt hîp víi nhau, ®Ó sö dông h¬i sinh ra tõ hiÖu tr­íc lµm nguån nhiÖt cho hiÖu sau. Do ®ã sÏ tËn dông ®­îc l­îng h¬i sèng mét c¸ch tèi ®a mµ vÉn sinh ra 1 l­îng h¬i thø lín ®Ó sö dông cho c¸c hiÖu tiÕp theo. Sè l­îng hiÖu ch­ng bèc tõ 446 hiÖu. HiÖu ch­ng bèc cuèi cïng vËn hµnh ë ¸p suÊt kho¶ng 100 Torr( t­¬ng ®­¬ng víi 100mmHg ë 00C). b. HiÖu ch­ng bèc kiÓu 3 b­íc vµ 1 b­íc: Ba hiÖu ch­ng bèc He1014He103 lµ hiÖu ch­ng bèc kiÓu 3 b­íc( dïng cho dung dÞch cã nång ®é cao) cßn, 3 hiÖu He1044He106 lµ kiÓu 1 b­íc( dïng cho dung dÞch cã nång ®é thÊp). DÞch nång ®é cao ( kho¶ng 32% chÊt r¾n) ®i tíi hiÖu ch­ng bèc 2B vµ 2A cã ®é nhít kh¸ cao vµ l­u l­îng dÞch trë nªn nhá v× nã ®· ®­îc c« ®Æc 1 phÇn. Dùa vµo c¸c yÕu tè trªn, nh÷ng hiÖu ch­ng bèc nµy ®­îc thiÕt kÕ lµ hiÖu kiÓu 3 b­íc ®Ó ng¨n ngõa sù gi¶m vËn tèc cña dÞch trong c¸c èng truyÒn nhiÖt vµ chèng l¹i mét c¸ch cã hiÖu qu¶ sù gi¶m hÖ sè truyÒn nhiÖt vµ sù t¹o thµnh líp cÆn bªn trong c¸c èng nµy. Trong buång h¬i cã bé t¸ch s­¬ng ®Ó t¸ch c¸c h¹t nhá li ti nhue s­¬ng mï ®i theo h¬i v× nh÷ng h¹t s­¬ng nµy sÏ g©y bÈn cho n­íc ng­¬ng ë hiÖu ch­ng bèc sau, c. C¸c hiÖu ch­ng bèc cã gia nhiÖt bªn trong: C¸c hiÖu ch­ng bèc 1, 2A, 2B, 3, 4( He1014He105) cã phÇn gia nhiÖt cho dÞch bªn trong buång gia nhiÖt cña nã. 4. ThiÕt bÞ: a. Th¸p oxy ho¸ 1 vµ c¸c thiÕt bÞ phô trî: Kh«ng khÝ * CÊu t¹o: Cyclon t¸ch dÞch vµ khÝ §­êng cÊp dÞch ®en vµo M¸y ph¸ bät §­êng cÊp kh«ng khÝ vµo S¬ ®å giai ®o¹n oxy ho¸ 1 DÞch ®· ®­îc oxy ho¸ ®i ch­ng bèc N¨ng suÊt: 92 m3/ h Møc ®é oxy ho¸: 70% * Nguyªn lý lµm viÖc : DÞch ®en tr­íc khi ®em oxy ho¸ cã nång ®é 13-19% chóng ®­îc cÊp vµo thiÕt bÞ oxy ho¸ vµ ®i theo h­íng tõ trªn xuèng d­íi kh«ng khÝ ®em oxy ho¸ th× ®i tõ d­íi lªn trªn. §Ó taä kh¼ n¨ng tiÕp xóc vµ qu¸ tr×nh oxy ho¸ x¶y ra nhanh, ng­êi ta bè trÝ trong th¸p oxy cã c¸c v¸ch ng¨n, c¸c v¸ch ng¨n cã nhiÖm vô chñ yÕu lµ t¨ng kh¶ n¨ng tiÕp xócgi÷a dÞch ®en vµ kh«ng khÝ. DÞch sau khi ®­îc oxy xong sÏ ®­îc ch¶y xuèg ®i vµo bÓ khö bét. Th«ng th­êng ®èi víi qu¸ tr×nh oxy ho¸ ng­êi ta khö bét b»ng c¸c c¸nh gµ hoÆc b»ng m¸y ph¸ bät. Kh«ng khÝ cã khèi l­îng nhá h¬n sau khi tiÕn hµnh oxy ho¸ sÏ ®i lªn thiÕt bÞ oxy ho¸ . Trong qu¸ tr×nh di chuyÓn kh«ng khÝ sÏ kÐo theo mét phÇn dÞch ®en vµ mét phÇn h¬i n­íc. §Ô tr¸nh sù l·ng phÝ vµ tæn thÊt ra ngoµi m«i tr­êng, ng­êi ta ph¶i thu l¹i chóng b»ng mét thiÕt bÞ xo¾n lèc (xyclon),do dÞch ®en, bét cã khèi l­îng lín h¬n khèi l­îng riªng cña kh«ng khÝ cho nªn trong khi di chuyÔn xo¾n lèc chóng bÞ va vµo thµnh thiÕt bÞ, sau khi ®ã nã ®­îc r¬i xuèng bÓ khö bät. * Th¸p oxy ho¸ Ch003: KÝch th­íc: f33603 H5000 mm Sè tÇng ®Üa khoan lç: 7 VËt liÖu chÕ t¹o: TÊm thÐp khoan lç: thÐp kh«ng gØ (SUS304) C¸c phÇn kh¸c: thÐp Ýt cacbon (SS41) * C¸c thiÕt bÞ phô trî: - Qu¹t thæi Fa201: Lo¹i: M¸y thæi kiÓu tuabin N¨ng suÊt: 250 m3/ phót ¸p suÊt kh«ng ®æi: 800 mmHg VËt liÖu chÕ t¹o: Vá vµ c¸nh qu¹t: thÐp Ýt cacbon( SS41) Trôc: thÐp cacbon( S35C) M«t¬ ®iÖn: 75kw - BÓ bät: V = 400 m3 KÝch th­íc: f82703 H8500 mm VËt liÖu chÕ t¹o: ThÐp Ýt cacbon( SS41) M¸y ph¸ bät: 6 m¸y( c«ng suÊt 1 m«t¬: 1.1 kw) Cyclon t¸ch bät: lµm b»ng thÐp Ýt cacbon (SS41) b. C¸c hiÖu ch­ng bèc He1014He106: * CÊu t¹o: 1. Cöa cÊp h¬i vµo 2. Cöa cÊp dÞch vµo 3. Cöa th¸o n­íc ng­ng 4. Cöa dÞch ra 5. TÊm ch¾n dÞch C 6. Cöa h¬i thø 7. TÊm ch¾n s­¬ng 3 2 6 7 5 B 8. èng trao ®æi nhiÖt A. Buång hæn hîp 4 B. Buång bèc 1 C. Buång t¸ch 8 A * Nguyªn lý lµm viÖc: - ThiÕt bÞ ch­ng bèc gi¸n tiÕp ®­îc chia lµm 3 phÇn: +PhÇn 1:Buång hçn hîp cã nhiÖm vô chñ yÕu cung cÊp dÞch ®en ®Òu vµo c¸c èng trao ®æi nhiÖt +PhÇn 2: Buång bèc cã nhiÖm vô chñ yÕu gia nhiÖt cho dÞch ®en ®Õn ®é s«i ®Ó lµm bay h¬i n­íc +PhÇn 3: Buång t¸ch cã nhiÖm vô chñ yÕu t¸ch tÊt c¶ cña dÞch ®en vµ bät ra khái h¬i n­íc. +DÞch ®en sau khi ®­îc oxy ho¸ sÏ ®­îc cÊp vµo thiÕt bÞ ch­ng bèc gi¸n tiÕp theo h­íng ®i tõ d­íi lªn trªn cßn h¬i ®èt dïng cho qu¸ tr×nh t¨ng nhiÖt ®i theo h­íng ng­îc l¹i tõ trªn xuèng d­íi. +Trong qu¸ tr×nh di chuyÓn tõ d­íi lªn trªn dÞch ®en sÏ ®­îc n©ng lªn ®Õn nhiÖt ®é s«i sau khi t¸ch ra ngoµi buång t¸ch nã ®­îc ph©n chia thµnh 2 phÇn pha láng vµ pha h¬i ®Ó h¹n chÕ sù s«i m·nh liÖt cña dÞch ®en ®ång thêi ng¨n chÆn sù tèn thÊt cña dÞch ®en theo h¬i, ng­êi ta bè trÝ mét tÊm ch¾n dÞch. - Pha h¬i cã khèi l­îng riªng nhá h¬n sÏ bay lªn ®Ønh thiÕt bÞ ch­ng bèc trong qu¸ tr×nh di chuyÓn do cã vËn tèc lín cho nªn nã cuèn theo mét phÇn dÞch ®en, mét phÇn bät. §Ó thu l¹i l­îng bät vµ dÞch ®en nµy ng­êi ta cho h¬i ®i vµo thiÕt bÞ t¸ch s­¬ng, h¬i ®i ra ngoµi gäi lµ h¬i thø. - H¬i cÊp vµo trao ®æi nhiÖt sau khi gia nhiÖt xong, mét phÇn sÏ ng­ng tô thµnh n­íc do vËy ng­êi ta ph¶i th¸o n­íc ng­ng. * Th«ng sè kü thuËt: + C¸c th«ng sè chung: - Lo¹i: TuÇn hoµn tù nhiªn kiÓu mµng máng - KÝch th­íc chÝnh: Buång bèc h¬i: f36003 H4000 mm Buång gia nhiÖt: f24003 H7500 mm èng truyÒn nhiÖt: f50.83 1.6 mm - VËt liÖu chÕ t¹o: èng truyÒn nhiÖt: thÐp kh«ng gØ( SUS304) Vá hiÖu ch­ng bèc: thÐp Ýt cacbon( SS41) víi ¨n mßn cho phÐp 3 mm ®èi víi phÇn tiÕp xóc víi dÞch vµ buång bèc h¬i vµ 1 mm ®èi víi buång gia nhiÖt. + C¸c th«ng sè riªng: - HiÖu 2A( He101): BÒ mÆt trao ®æi nhiÖt: 980 m2+ 17.5 m2( gia nhiÖt bªn trong) - HiÖu 2A/B( He102) BÒ mÆt trao ®æi nhiÖt: 980 m2+ 17.5 m2( gia nhiÖt bªn trong) - HiÖu 2B( He103): BÒ mÆt trao ®æi nhiÖt: 980 m2+ 26 m2( gia nhiÖt bªn trong) - HiÖu 3( He104): BÒ mÆt trao ®æi nhiÖt: 885 m2+ 26 m2( gia nhiÖt bªn trong) - HiÖu 4( He105): BÒ mÆt trao ®æi nhiÖt: 885 m2+ 26 m2( gia nhiÖt bªn trong) - HiÖu 5( He106): BÒ mÆt trao ®æi nhiÖt: 885 m2 * C¸c sù cè cña hiÖu ch­ng bèc: + Nh÷ng nguyªn nh©n tæng qu¸t: - Ph¶i kiÓm tra vµ x¸c ®Þnh r»ng xiph«ng h¬i trong hÖ thèng ®­êng èng ho¹t ®éng tèt vµ n­íc ®æ trong ®­êng èng ®· ®­îc x¶ hÕt. - Ph¶i kiÓm tra ®Þnh kú ®Ó xem dÇu b«i tr¬n b¶o d­ìng b¬m, m¸y thæi...cã thÝch hîp kh«ng. N­íc lµm kÝn cã ®­îc cung cÊp ®Çy ®ñ tíi b¬m kh«ng. - KÝnh kiÓm tra cña mçi hiÖu cã kh¶ n¨ng bÞ mê, c©n kiÓm tra phÝa trong cña kÝnh, khi cã ®iÒu kiªn th× vÖ sinh hoÆc thay míi. - NÕu gio¨ng ®Öm cña c¸c van bÞ rß rØ th× ph¶i vÆn chÆt l¹i hoÆc thay thÕ. - Theo dâi c¸c ampe kÕ cña c¸c m« t¬ trong thêi gian vËn hµnh. - §èi víi thiÕt bÞ ®­îc truyÒn ®éng b¨ng d©y ®ai, ph¶i kiÓm tra vµ ®iÒu chØnh ®é c¨ng cña d©y ®ai theo ®Þnh kú. + Sù cè bät: §©y lµ mét trong nh÷ng sù cè cã thÓ x¶y ra trong khi vËn hµnh hiÖu ch­ng bèc. C¸c nguyªn nh©n sau g©y nªn sù cè bät. - Khi nång ®é cña dÞch ®en ®i vµo hiÖu 3 qu¸ thÊp. - Khi nhiÖt ®é cña dÞch cao h¬n so víi ®iÓm s«i cña mçi hiÖu, hiÖn t­îng nµy ®­îc gäi la hiÖn t­îng bèc ch¸y. - T¹i thêi ®iÓm kh«ng c©n b»ng trong c¸c hiÖu. - Cã khe hë ®Ó kh«ng khÝ lät vµo trong c¸c phÇn ch©n kh«ng. + Sù kh«ng c©n b»ng trong c¸c hiÖu ch­ng bèc: - Møc dÞch trong c¸c hiÖu ch­ng bèc ph¶i ®ñ cao, lóc ®Çu khëi ®éng viÖc cÊp h¬i ph¶i tiÕn hµnh tõ tõ. NÕu cÊp h¬i m«t c¸ch ®ét ngét sÏ g©y ra bèc h¬i d÷ déi trong c¸c hiÖu ch­ng bèc vµ khã gi÷ ®­îc sù c©n b»ng. - HÖ thèng ch­ng bèc ®a hiÖu c« ®Æc riªng biÖt tù nã sÏ c©n b»ng sau mét thêi gian vËn hµnh nhÊt ®Þnh . - Sù mÊt ®é ch©n kh«ng còng th­êng g©y nªn sù mÊt c©n b»ng . - ThiÕt bÞ nghi khÝ ph¶i ®­îc theo dâi cÈn thËn. - Khi ®· cã nh÷ng kinh nghiÖm vËn hµnh th× nªn theo dâi qua tÊm kÝnh cña buång h¬i ®Ó x¸c nhËn ®iÒu kiÖn vËn hµnh. + Sù cè t¸c èng truyÒn nhiÖt tõ hiÖu ch­ng bèc sè 2A ®Õn sè 5: - Sù cè t¾c èng nµy x¶y ra lµ do sù vËn hµnh kh«ng thËn träng cña ng­êi vËn hµnh th­êng x¶y ra ë c¸c hiÖu cã dÞch ë nång ®é cao. Nguyªn nh©n lµ do líp cÆn qu¸ dµy vµ h¬i cÊp vµo qu¸ nhiÒu. - §Ó th«ng c¸c èng t¾c dïng n­íc ¸p suÊt cao, khoan b»ng tay. §Ó tr¸nh t¾c èng th× ph¶i röa c¸c èng ®Þnh kú. + HiÖn t­îng bèc ch¸y: - HiÖn t­îng nµy chñ yÕu do ®é ch©n kh«ng qu¸ cao ë trong c¸c hiÖu g©y nªn vµ nã cã thÓ sinh bät ngay tõ lóc ®Çu khëi ®éng. HiÖu qu¶ lµ nã sÎ mang theo dÞch vµ nã sÎ lµm n­íc ng­ng lÉn dich ®en. Nh­ vËy ¸p suÊt mçi hiÖu, ®Æc biÖt lµ hiÖu ch­ng bèc sè 5 ph¶i ®­îc theo dâi vµ ®iÒu chØnh tr¸nh ®é ch©n kh«ng qu¸ cao trong thêi gian b¾t ®Çu khëi ®éng. + Kh«ng khÝ lät vµo bªn trong hiÖu: - NÕu bät sinh ra trong c¸c khe hë lµm khÝ lät vµo nh÷ng chæ hë ®ã ph¶i ®­îc ph¸t hiÖn b»ng c¸ch thö ¸p lùc b»ng kh«ng khÝ hoÆc n­íc vµ xö lý. c. ThiÕt bÞ ch­ng bèc mµng r¬i He122: HiÖu ch­ng bèc mµng r¬i He122 lµ thiÕt bÞ míi l¾p ®Æt. HiÖu nµy cã hai ng¨n ch¹y song song víi nhau. Lo¹i nµy kh¸c víi c¸c hiÖu trªn ë chæ h¬i ®i trong èng, dÞch ®i ngoµi èng. §é kh« sau khi ®¹t tõ 60465% - Mét bÓ chøa dÞch ®Æc (Ch044) 300m3. §Ó tr¸ch ®«ng cÆn ng­êi ta l¾p b¬m tuÇn hoµn, tõ ®©y sÏ b¬m sang lß thu håi vµo bÓ trén muèi råi ®èt lu«n - Trao ®æi nhiÖt míi (He122) ch¹y song víi He107 H¬i thø - 1 bÓ móc dÞch ®Æc, mét bÓ chøa n­íc ng­ng - 5 b¬m dÞch vµ tuÇn hoµn dÞch. H¬i 0,45kpa N­íc ng­ng DÞch vµo DÞch ra * Th«ng sè kü thuËt: S bÒ mÆt trao ®æi nhiÖt: 23 1210= 2420 m2 VËt liÖu: EN1.4301 d. B×nh ph©n ly dÞch ®en: Sè l­îng: 1 b×nh h×nh trô ®øng V = 1 m3 KÝch th­íc: f8003 H2000 mm VËt liÖu chÕ t¹o: Vá vµ v¸ch ng¨n: thÐp kh«ng gØ( SUS304) C¸c phÇn kh¸c: thÐp Ýt cacbon( SS41) ThiÕt bÞ phô trî: 1 ®ång hå ®o møc e. C¸c b×nh ph©n ly n­íc ng­ng( n­íc ng­ng tõ hiÖu 3): Sè l­îng: 2 b×nh h×nh trô ®øng V = 0.3 m3 KÝch th­íc: f6003 H1200 mm VËt liÖu chÕ t¹o: Vá vµ v¸ch ng¨n: thÐp kh«ng gØ( SUS304) C¸c phÇn kh¸c: thÐp Ýt cacbon( SS41) ThiÕt bÞ phô trî: 1 ®ång hå ®o møc f. ThiÕt bÞ ch©n kh«ng: + ThiÕt bÞ ng­ng tô bÒ mÆt sè 1: Sè l­îng: 1 Lo¹i: Vá h×nh trô bªn trong cã c¸c èng lµm m¸t BÒ mÆt lµm m¸t: 350 m2 KÝch th­íc: f12003 H8500 mm VËt liÖu chÕ t¹o: èng lµm m¸t : thÐp kh«ng gØ( SUS304) Buång h¬i vµo: thÐp kh«ng gØ( SUS304) C¸c phÇn kh¸c: thÐp Ýt cacbon( SS41) ThiÕt bÞ phô trî: 1 ®ång hå ®o møc 1 n¾p víi cÇn ®ì l¾p trªn ®Ønh vá thiÕt bÞ + ThiÕt bÞ ng­ng tô bÒ mÆt sè 2: Sè l­îng: 1 Lo¹i: Vá h×nh trô bªn trong cã c¸c èng lµm m¸t BÒ mÆt lµm m¸t: 100 m2 KÝch th­íc: f8003 H8200 mm VËt liÖu chÕ t¹o: èng lµm m¸t : thÐp kh«ng gØ( SUS304) Buång h¬i vµo: thÐp kh«ng gØ( SUS304) C¸c phÇn kh¸c: thÐp Ýt cacbon( SS41) ThiÕt bÞ phô trî: 1 ®ång hå ®o møc 1 n¾p víi cÇn ®ì l¾p trªn ®Ønh vá thiÕt bÞ + M¸y phôt h¬i: Sè l­îng: 2 m¸y Lo¹i: m¸y phôt h¬i hai giai ®o¹n C«ng dông: rót kh«ng khÝ kh«ng ng­ng tô C«ng suÊt: 130 kg/ h H¬i ¸p suÊt cao dïng cho m¸y phôt h¬i: 1.1 MPa VËt liÖu chÕ t¹o: èng lµm m¸t : thÐp kh«ng gØ( SUS304) Buång h¬i vµo: thÐp kh«ng gØ( SUS304) C¸c phÇn kh¸c: thÐp Ýt cacbon( SS41) ThiÕt bÞ phô trî: 1 thiÕt bÞ ng­ng tô trung gian lo¹i èng chïm, bÒ mÆt lµm m¸t: 18 m2, ®­îc chÕ t¹o b»ng thÐp kh«ng ghØ(SUS304) g. C¸c bÓ chøa dÞch ®en: + BÓ dÞch ®en lo·ng( Ch001, Ch002): Sè l­îng: 2 Lo¹i: h×nh trô ®øng V = 1000 m3 KÝch th­íc: f98003 H13500 mm VËt liÖu chÕ t¹o: thÐp Ýt cacbon( SS41) + BÓ dÞch cÊp: Sè l­îng: 1 Lo¹i: h×nh trô ®øng V = 500 m3 KÝch th­íc: f72003 H13500 mm VËt liÖu chÕ t¹o: thÐp Ýt cacbon( SS41) + BÓ dÞch trung gian( Ch006): Sè l­îng: 1 Lo¹i: h×nh trô ®øng V = 100 m3 KÝch th­íc: f42003 H9000 mm VËt liÖu chÕ t¹o: thÐp Ýt cacbon( SS41) + BÓ dÞch ®Æc trung b×nh( Ch007) Sè l­îng: 1 Lo¹i: h×nh trô ®øng V = 160 m3 KÝch th­íc: f46003 H10000 mm VËt liÖu chÕ t¹o: Vá vµ èng dÉn dÞch trong bÓ: thÐp Ýt cacbon( SS41) vµ bªn trong lãt 1 líp thÐp kh«ng gØ( SUS304) C¸nh qu¹t vµ trôc c¸nh khuÊy: thÐp kh«ng gØ( SUS304) C¸c phÇn kh¸c: thÐp Ýt cacbon( SS41) Lo¹i c¸ch khuÊy: c¸nh khuÊy trén n»m ngang ThiÕt bÞ phô trî: 1 c¸nh khuÊy 1 giµn èng gia nhiÖt gi¸n tiÕp bªn trong 1 thiÕt bÞ x¶ n­íc ng­ng + BÓ dÞch ®Æc Ch044: V = 300 m3 VËt liÖu chÕ t¹o: EN1.4301 + Trao ®æi nhiÖt: S bÒ mÆt trao ®æi nhiÖt: 283 m2 VËt liÖu chÕ t¹o: EN1.4301 + BÓ dÞch th¶i: Sè l­îng: 1 Lo¹i: h×nh trô ®øng, ®¸y c«n V = 70 m3 KÝch th­íc: f42003 H4600 mm VËt liÖu chÕ t¹o: thÐp Ýt cacbon( SS41) + BÓ xót: Sè l­îng: 1 Lo¹i: h×nh trô ®øng V = 20 m3 KÝch th­íc: f28003 H3750 mm VËt liÖu chÕ t¹o: thÐp kh«ng gØ( SUS304) + BÓ n­íc ng­ng: Sè l­îng: 1 Lo¹i: h×nh trô ®øng V = 160 m3 KÝch th­íc: f46003 H1000 mm VËt liÖu chÕ t¹o: thÐp kh«ng gØ( SUS304) + BÓ dÞch röa: Sè l­îng: 1 Lo¹i: h×nh trô ®øng V = 150 m3 KÝch th­íc: f46003 H9500 mm VËt liÖu chÕ t¹o: thÐp Ýt cacbon( SS41) ThiÕt bÞ phô trî: 1 thiÕt bÞ gia nhiÖt trùc tiÕp IV. C«ng ®o¹n ®èt dÞch ®en: * Giíi thiÖu: DÞch ®en tõ bÓ dÞch ®Æc Ch044 cã hµm l­îng chÊt kh« kho¶ng 65% ®­îc®­a sang lß ®èt dÞch ®en. Lß nµy võa cã nhiÖm vô ®èt dÞch ®en ®Ó ®em ®i thu håi kiÒm, võa cã nhiÖm vô sinh ra h¬i ®Ó phôc vô cho ph©n x­ëng bét, ph©n x­ëng giÊy vµ cung cÊp cho tuabin ®Ó t¹o ra ®iÖn phôc vô cho s¶n xuÊt vµ sinh ho¹t ë c¸c khu vùc xung quanh nhµ m¸y. - Lß ®èt ho¹t ®éng dùa vµo chu tr×nh rankin, tøc lµ qu¸ tr×nh ho¸ h¬i th× nhËn nhiÖt cßn qu¸ tr×nh nh¶ h¬i lµ qu¸ tr×nh thu nhiÖt. - Lß h¬i èng ®øng cã hai balong,sö dông ph­¬ng ph¸p buång löa phun cã ®èi l­u tù nhiªn, kiÓu xÝch- tÇng s«i. - C«ng suÊt: 145 kw/ h - N¨ng suÊt thu håi: 44 t/ h * C¸c ph¶n øng s¶y ra trong lß ®èt: Lß ®èt chia thµnh 3 vïng + Vïng khö: ChÊt h÷u c¬ nhËn nhiÖt à s¶n phÈm bÞ nhiÖt ph©n 2 C + O2 à 2 CO CO + 1/2 O2 à CO2 CO2 + C à 2 CO Na2SO4 + 2 C à Na2S + 2 CO2 Na2SO4 + 4 C à Na2S + 4 CO Na2SO4 + C à Na2O + CO + SO2 C + 2 H2 à CH4 C + H2O à H2 + CO H2 + 1/2 O2 à H2O Na2S + H2O à Na2O + H2S + Vïng sÊy: Na2S + CO2 + H2O à Na2CO3 + H2S CH4 + H2O à CO +3H2 Na2O + CO2 à Na2CO3 Na2O + H2O à 2 NaOH + Vïng oxy ho¸: CO + 1/2 O2 à CO2 H2 + 1/2 O2 à H2O H2S + 3/2 O2 à SO2+ H2O SO2 + 1/2 O2 à SO3 Na2S + 2 O2 à Na2SO4 Na2S + 3/2 O2 + CO2 à Na2CO3 + SO2 Na2CO3 + SO3 à Na2SO4 + CO2 Na2CO3 + 1/2 O2 à Na2SO4 N­íc §èi l­u tù nhiªn * CÊu t¹o: §­êng nhiÖt Na2SO4 DÞch lo·ng tõ bÓ Ch031 DÞnh ®en DÞch xanh BÓ chøa C2 C3 Bé ©m C1 Bé qu¸ nhiÖt Giã C3 Giã C2 Vßi phun dÇu Giã C1 V. C«ng ®o¹n xót ho¸: 1. Môc ®Ých: Bé phËn xót ho¸ lµm nhiÖm vô cuèi cïng cña giai ®o¹n thu håi ho¸ chÊt lµ: biÕn ®æi Na2CO3 à NaOH ®Ó cung cÊp cho c«ng ®o¹n nÊu bét. * C¸c ph¶n øng: CaO + H2O ® Ca(OH)2 + Q­ Ca(OH)2 + Na2CO3 ® 2NaOH + CaCo3¯ 2. §iÒu kiÖn kü thuËt: * DÞch tr¾ng: C«ng suÊt: 660 m3/ 24h KiÒm ho¹t tÝnh, tÝnh theo NaOH: 1004120 g/l §é sunphua: 22425% §é xót ho¸: min 78% * V«i: V«i tiªu thô: 68,8 tÊn/ 24h V«i h÷u hiÖu: / 80% * Bïn v«i tõ m¸y läc bïn v«i: KiÒm cßn l¹i, tÝnh theo N¹OH: max 1.2% §é kh«: 65470% V«i tù do: max 2% 3. Qu¸ tr×nh c«ng nghÖ: DÞch xanh s¹ch tõ bÓ l¾ng dÞch xanh Ch019 ®­îc ®­a tíi bÓ ph¶n øng Ch036. T¹i ®©y, ng­êi ta bæ sung v«i sau khi ®· hoµ ®Ó ph¶n øng xót ho¸ x¶ ra. Sau ®ã dÞch ®i qua c¸c bÓ xót ho¸ Ch0204Ch022 ®Ó ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn. Thêi gian ph¶n øng kho¶ng 2h, T0 = 95- 1000C. DÞch ®­îc tiÕp tôc ch¶y trµn sang bÓ Ch30. T¹i Ch30 ®­îc b¬m Pu06, Pu07 ®­a sang bÓ chøa vµ bÓ l¾ng Ch023. T¹i bÓ Ch030 phÇn trªn lµ dÞch tr¾ng NaOH ®­îc b¬m Pu08, Pu09 ®­a sang bé phËn nÊu bét, cßn phÇn d­íi bÓ ®­îc b¬m Pu10, Pu11 ®­a sang bÓ hçn hîp Ch32, Ch33. T¹i 2 bÓ hçn hîp Ch32, Ch33 cÊp n­íc ng­ng ë bé phËn ch­ng bèc hoÆc n­íc nãng 700C. TiÕp tôc dÞch tõ 2 bÓ hçn hîp nµy xuèng bÓ xót ho¸ phô Ch029, môc ®Ých lµm cho ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn ®Ó t¹o l­îng dÞch tr¾ng NaOH tr¸nh tæn thÊt. TiÕp tôc dÞch ®­îc ch¶y qua bÓ bïn v«i Ch024. T¹i bÓ röa bïn v«i nµy bÓ ®­îc chia lµm 3 phÇn, phÇn 1 ®­îc ch¶y trµn sang Ch031, cßn phÇn 2 ®­îc nhê b¬m Pu012, Pu013 b¬m quay l¹i bÓ hçn hîp, vµ phÇn 3(®¸y) ®­îc b¬m Pu014, Pu015 sang bÓ chøa bïn v«i Ch025. T¹i bÓ chøa bïn v«i Ch025 sôc khÝ vµo tr¸nh hiÖn t­îng t¹o cÆn vµ tiÕp tôc ®­îc b¬m Pu020, Pu021 ®­a sang m¸y röa, ë ®©y dïng n­íc VKK ®Ó röa t¸ch cÆn bïn v«i, thu håi dÞch lo·ng. DÞch lo·ng ®­a sang b×nh ph©n ly Ch027 vµ nhê b¬m Pu022 quay trë l¹i bÓ hçn hîp Ch032. T¹i giai ®o¹n röa nµy ng­êi ta t¹o ®é ch©n kh«ng nhê b¬m Pu024 vµo b×nh ph©n ly Ch026, vµ ®­a sang b×nh ph©n ly Ch027 cßn 1 phÇn quay vÒ hè ch©n kh«ng. T¹i bÓ chøa dÞch lo·ng Ch031 ®­îc b¬m Pu018, Pu019 ®­a sang bé phËn lß ®èt ®Ó tuÇn hoµn l¹i tr¸nh sù tæn thÊt. 5. C¸c yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn qu¸ tr×nh vËn hµnh vµ c¸c sù cè: C¸c sù cè c«ng nghÖ th­êng x¶y ra nhÊt trong khi vËn hµnh bé phËn xót ho¸ lµ: §é xót ho¸ thÊp hoÆc hay thay ®æi, t¸ch cÆn kh«ng hiÖu qu¶, vµ l¾ng kiÒm ho¹t tÝnh chÊt läc cña bïn v«i kÐm.C¸c vÊn ®Ò nµy cã liªn quan víi nhau, muèn ph¶n øng xót ho¸ x¶y ra tèt cÇn ph¶i cã l­u l­îng vµ chÊt l­îng dÞch xanh vµo bÓ hoµ v«i æn ®Þnh, ®ång thêi chÊt l­îng vµ sè l­îng v«i cÊp vµo ph¶i tèt. NÕu nh­ nång ®é dÞch ®en thay ®æi hoÆc kh¶ n¨ng ph¶n øng cña v«i dao ®éng th× ®é xót ho¸ còng bÞ thay ®æi.ViÖc h¬i thõa mét chót v«i ®· hydrat ho¸ (1-2%) lµ ®iÒu cÇn thiÕt ®Ó ®¹t ®­îc ®é xót ho¸ cao, nh­ng nÕu thõa nhiÒu qu¸ sÎ ¶nh h­ëng bÊt lîi l¾ng bïn Lß thu håi còng ¶nh h­ëng ®Òn bé phËn xót ho¸, sù thay ®æi ®é khö sÏ ¶nh h­ëng tíi dÞch xanh vµ nång ®é cña cÆn. NÕu cÆn lÉn vµo trong qu¸ tr×nh ph¶n øng dÞch xanh th× chóng sÏ tån t¹i lÉn víi bïn v«i vµ ¶nh h­ëng tíi kh¶ n¨ng ph¶n øng cña v«i ®èt l¹i. 6. ThiÕt bÞ: a. C¸c bÓ xót ho¸ 562-Ch0204022: V= 30 m3 b. BÓ b¬m Ch030: V= 10 m3 c. BÓ l¾ng trong dÞch tr¾ng 562-Ch023: V= 2785 m3 H= 12 m §é dµy: 10 mm VËt liÖu chÕ t¹o: thÐp Ýt cacbon Bªn trong thµnh bÓ cã phñ 1 líp bª t«ng chèng ¨n mßn, bªn ngoµi ®­îc b¶o «n. ThiÕt bÞ phô trî: 1 c¸ch cµo Md002 d. BÓ dÞch tr¾ng lo·ng Ch031: V= 1700 m3 e. BÓ chøa bïn v«i Ch025: V= 530 m3 BÓ cã trang bÞ c¸nh khuÊy Md004 f. Phin läc bïn v«i 562-Th013: Nång ®é bïn v«i: 32435% PHẦN III: KẾT LUẬN C«ng nghÖ ho¸ häc nãi chung vµ c«ng nghÖ celluloza-giÊy nãi riªng cã tÇm quan träng rÊt lín vµ ®­îc øng dông rÊt nhiÒu trong cuéc sèng. GiÊy tõ khi lÇn ®Çu tiªn ®­îc ph¸t minh ra cho ®Õn nay ®· trë thµnh mét thø kh«ng thÓ thiÕu trong cuéc sèng sinh ho¹t hµng ngµy cña con ng­êi. Khoa häc c«ng nghÖ ngµy cµng ph¸t triÓn, nhu cÇu vµ ®iÒu kiÖn sèng cña con ng­êi ngµy cµng cao th× c«ng nghÖ giÊy vµ celluloza còng ph¶i ph¸t triÓn theo ®Ó nghiªn cøu vµ s¶n xuÊt ra nh÷ng lo¹i giÊy chÊt l­îng cao, ®a d¹ng vÒ mÉu m· mµu s¾c ®ñ søc ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao ®ã cña con ng­êi. ë ViÖt nam hiÖn nay, do hoµn c¶nh vÒ chÝnh trÞ x· héi kinh tÕ nªn khoa häc c«ng nghÖ ch­a ph¸t triÓn, c«ng nghiÖp cßn l¹c hËu trong ®ã cã ngµnh giÊy. Ngµnh giÊy hiÖn nay m¸y mãc th× cò kÜ vµ l¹c hËu so víi c¸c n­íc kh¸c trªn thÕ giíi. HiÖn nay ­íc tÝnh s¶n l­îng giÊy hµng n¨m cña c¶ n­íc chØ kho¶ng 200.000 tÊn/n¨m ,chÊt l­îng kh«ng cao,kh«ng ®¸p øng ®ñ nhu cÇu tiªu dïng trong n­íc. Mét sè s¶n phÈm ch­a s¶n xuÊt ®­îc cßn ph¶i nhËp cña n­íc ngoµi .Nh­ vËy vÊn ®Ò cÊp bÊch ®¨t ra hiÖn nay lµ chóng ta cÇn cã nh÷ng d©y chuyÒn s¶n xuÊt hiÖn ®¹i ®Ó s¶n xuÊt ra nh÷ng s¶n phÈmchÊt l­îng cao ®ñ søc c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng . C«ng ty giÊy B·i B»ng trùc thuéc tæng c«ng ty giÊy ViÖt Nam hiÖn nay lµ c«ng ty lín nhÊt, cã gi©y chuyÒn s¶n hiÖn ®¹i nhÊt n­íc ta, cung cÊp h¬n 1/2 tæng s¶n l­îng giÊy trong c¶ n­íc.S¶n phÈm chÝnh cña c«ng ty nh­ c¸c lo¹i giÊy in vµ giÊy viÕt vµ s¶n phÈm phô nh­ c¸c lo¹i bao b× bao gãi ®­îc thiÕt kÕ s¶n xuÊt víi s¶n l­îng GiÊy ®ãng b×a 120-150g/m2 :500 cuén GiÊy bao gãi 80-100 g/m2 :4000 cuén. NhËn thøc ®­îc nh÷ng vÊn ®Ò khã kh¨n ®Æt ra ®èi víi ngµnh giÊy n­íc nhµ, chóng em nh÷ng sinh viªn ngµnh giÊy lu«n cè g¾ng häc hái v­¬n lªn, tÝch luü kiÕn thøc vµ kinh nghiÖm ®Ó sau nµy nh»m ®ãng gãp mét phÇn nhá vµo c«ng cuéc ®æi míi, vµ ph¸t triÓn ngµnh giÊy. Vµ do ®ã ®èi víi chóng em mçi ®ît thùc tËp lµ mçi lÇn chóng em tÝch luü thªm ®­îc rÊt nhiÒu kiÕn thøc, kinh nghiÖm thùc tÕ s¶n xuÊt bæ Ých. Võa qua ®ùoc sù ®ång ý cña nhµ tr­êng còng nh­ bé m«n h÷u c¬ hãa dÇu chóng em ®­îc ®i thùc tËp 2 tuÇn á nhµ m¸y giÊy B·i B»ng ®©y lµ kháang thêi gian quÝ b¸u gióp chóng em tiÕp cËn víi thùc tÕ .ThÊm nhuÇn víi ph­¬ng ch©m ®µo t¹o cña nhµ tr­êng,theo c©u nãi næi tiÕng cña VI.lenin : “Häc ®i ®«i víi hµnh” . Cuèi cïng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy: Ph¹m Thanh Tho¹i vµ c¸c c« chó ë c«ng ty giÊy B·i B»ng ®· gióp em hoµn thµnh ®ît thùc tËp mét thµnh c«ng tèt ®Ñp.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập tại nhà máy Giấy Bãi bằng.DOC
Luận văn liên quan