Thực trạng xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Mỹ và các nhân tố ảnh hưởng

Chương I:Một số vấn đề chung về thâm nhập thị trường xuất khẩu IThi. trường xuất khẩu 1Thi. trường Thị trường luôn gắn liền với quá trình sản xuất và lưu thông hàng hoá, nó ra đời và phát triển cùng với sự ra đời và phát triển của sản xuất và lưu thông hàng hoá. Thị trường theo nghĩa nguyên thuỷ, thị trường gắn liền với một địa điểm nhất định, đó là nơi diễn ra các hoạt động mua bán hàng hoá. Thị trường có tính không gian và thời gian. Thị trường theo nghĩa hiện đại, thị trường là lĩnh vực trao đổi mua bán hàng hoá thông qua môi giới là tiền tệ. Tại đây người bán, người mua tác động qua lại với nhau để xác định giá cả và lượng hàng hoá lưu thông. Thị trường được cấu thành bởi các nhân tố cơ bản là: hang-tiên`, người mua-người bán từ đó, hình thành mối quan hệ hàng hoa-tiến tệ, mua-bán, cung cầu và giá cả hàng hoá. 2Thi. trường xuất khẩu Thị trường xuất khẩu là lĩnh vực trao đổi mua bán hàng hoá xuất khẩu thông qua môi giới là tiền tệ. Các nhân tố cơ bản cấu thành nên thị trường xuất khẩu là hàng xuất khẩu- tiền, nhà xuất khẩu- nhà nhập khẩu. II. Thâm nhập thị trường xuất khẩu 1Thậm nhập thị trường Thâm nhập thị trường là gia tăng thị phần của các sản phẩm hiện thời thông qua gia tăng nỗ lực marketing. Thâm nhập thị trường bao gồm việc gia tăng số người bán, gia tăng chi phí quảng cáo, chào hàng rộng rãi các tên hàng xúc tiến bán, hoặc gia tăng nỗ lực quan hệ công chúng. Các trường hợp mà doanh nghiệp áp dụng chiến lược thâm nhập thị trường: - Khi các thị trường sản phẩm và dịch vụ hiện tại chưa bão hoà - Khi tỷ lệ sử dụng của khách hàng hiện tại có thể gia tăng đáng kể - Khi thị phần của các đối thủ cạnh tranh chủ yếu đã giảm do doanh số toàn nghành hàng đang gia tăng. - Khi trong quá khứ có mối tương quan giữa một đồng doanh thu và một đồng chi tiêu. - Khi gia tăng tính kinh tế theo qui mô cung cấp các lợi thế cạnh tranh chủ yếu 2Thậm nhập thị trường xuất khẩu Thâm nhập thị trường xuất khẩu là gia tăng thị phần của sản phẩm xuất khẩu hiện thời trên thị trường xuất khẩu thông qua các nỗ lực Marketing. 3Marketịng và vai trò của các hoạt động Marketing đối với việc thâm nhập thị trường xuất khẩu Theo Philip Kotler: Marketing là một dạng hoạt động của con người nhằm thoả mãn những nhu cầu và mong muốn của họ thông qua trao đổi. Quá trình trao đổi đòi hỏi phải làm việc. Ai muốn bán thì cần phải tìm người mua. Ai muốn mua thì phải tìm người bán. Nền tảng của hoạt động Marketing là: việc tạo ra hàng hoá, khảo sát, thiết lập quan hệ giao dich, tổ chức phân phối, xác định giá cả, triển khai dịch vu . Vai trò của Marketing đối với việc thâm nhập thị trường xuất khẩu: - Các hoạt động Marketing là nền tảng để tiến hành phân khúc thị trường, xác định vị trí sản phẩm của mình, lựa chọn thị trường mục tiêu, vạch ra chiến lược cụ thể để thâm nhập thị trường xuất khẩu - Các hoạt động Marketing có thể giúp các doanh nghiệp thiết kế, đổi mới hàng hoá: sản phẩm, nhãn hiệu, bao bì, dịch vụ cho phù hợp với thị trường dự kiến thâm nhập - Thông qua hoạt động phân tích Marketing, các doanh nghiệp có thể ra được các quyết định hợp lý về giá cả - Kết quả thu được từ các hoạt động Marketing sẽ giúp cho các nhà quản trị lựa chọn được cách thức xuất khẩu, phương thức phân phối hiệu quả nhất, tiết kiệm nhất. - Nếu các doanh nghiệp muốn tăng lượng bán xuất khẩu, đẩy mạnh tiêu thụ thì các hoạt động truyên thông, khuyến mãi, quảng cáo tuyên truyền và bán hàng trực tiếp của hoạt động Marketing là các công cụ mạnh để họ lựa chọn. Chương II Thực trạng xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Mỹ và các nhân tố ảnh hưởng I Thực trạng xuất khẩu hàng may mặc sang thị trường Mỹ 1Tịnh hình chung Mỹ có thị trường may mặc lớn nhất thế giới: Hàng năm nước này xuất khẩu trên 12 tỷ USD quần áo thủ công, hàng dệt may bán thành phẩm, vải sợi bông và thô, nhập khẩu trên 60 tỷ USD hàng may mặc dệt từ vải quần áo đồ cắm trại đồ gia dụng từ vải khac Cac' doanh nghiệp may mặc của chúng ta đều rất coi trọng thị trường này. Hiện nay dệt may là nghành hàng đứng thứ 4 về doanh số xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường MỵNhững trong thời gian vừa qua khả năng xuất khẩu vào thị trường này còn gặp nhiều trở ngại do chưa được hưởng Quy chế tối huệ quốc MFN của Mỹ, trong khi chúng ta chưa phải là thành viên của Hiệp định đa sợi MFA của WTO. Sau đây là một vài nét điển hình về tình hình này (các nguyên nhân sẽ được trình bày rõ ở phần: Các nhân tố ảnh hưởng). 2Vệ tốc độ xuất khẩu Giá trị xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam vào thị trường Mỹ

doc20 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2402 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thực trạng xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Mỹ và các nhân tố ảnh hưởng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ch­¬ng I:Mét sè vÊn ®Ò chung vÒ th©m nhËp thÞ tr­êng xuÊt khÈu I.ThÞ tr­êng xuÊt khÈu 1.ThÞ tr­êng ThÞ tr­êng lu«n g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ l­u th«ng hµng ho¸, nã ra ®êi vµ ph¸t triÓn cïng víi sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt vµ l­u th«ng hµng ho¸. ThÞ tr­êng theo nghÜa nguyªn thuû, thÞ tr­êng g¾n liÒn víi mét ®Þa ®iÓm nhÊt ®Þnh, ®ã lµ n¬i diÔn ra c¸c ho¹t ®éng mua b¸n hµng ho¸. ThÞ tr­êng cã tÝnh kh«ng gian vµ thêi gian. ThÞ tr­êng theo nghÜa hiÖn ®¹i, thÞ tr­êng lµ lÜnh vùc trao ®æi mua b¸n hµng ho¸ th«ng qua m«i giíi lµ tiÒn tÖ. T¹i ®©y ng­êi b¸n, ng­êi mua t¸c ®éng qua l¹i víi nhau ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ c¶ vµ l­îng hµng ho¸ l­u th«ng. ThÞ tr­êng ®­îc cÊu thµnh bëi c¸c nh©n tè c¬ b¶n lµ: hµng-tiÒn, ng­êi mua-ng­êi b¸n tõ ®ã, h×nh thµnh mèi quan hÖ hµng ho¸-tiÒn tÖ, mua-b¸n, cung cÇu vµ gi¸ c¶ hµng ho¸. 2.ThÞ tr­êng xuÊt khÈu ThÞ tr­êng xuÊt khÈu lµ lÜnh vùc trao ®æi mua b¸n hµng ho¸ xuÊt khÈu th«ng qua m«i giíi lµ tiÒn tÖ. C¸c nh©n tè c¬ b¶n cÊu thµnh nªn thÞ tr­êng xuÊt khÈu lµ hµng xuÊt khÈu- tiÒn, nhµ xuÊt khÈu- nhµ nhËp khÈu. II. Th©m nhËp thÞ tr­êng xuÊt khÈu 1.Th©m nhËp thÞ tr­êng Th©m nhËp thÞ tr­êng lµ gia t¨ng thÞ phÇn cña c¸c s¶n phÈm hiÖn thêi th«ng qua gia t¨ng nç lùc marketing. Th©m nhËp thÞ tr­êng bao gåm viÖc gia t¨ng sè ng­êi b¸n, gia t¨ng chi phÝ qu¶ng c¸o, chµo hµng réng r·i c¸c tªn hµng xóc tiÕn b¸n, hoÆc gia t¨ng nç lùc quan hÖ c«ng chóng. C¸c tr­êng hîp mµ doanh nghiÖp ¸p dông chiÕn l­îc th©m nhËp thÞ tr­êng: - Khi c¸c thÞ tr­êng s¶n phÈm vµ dÞch vô hiÖn t¹i ch­a b·o hoµ - Khi tû lÖ sö dông cña kh¸ch hµng hiÖn t¹i cã thÓ gia t¨ng ®¸ng kÓ - Khi thÞ phÇn cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh chñ yÕu ®· gi¶m do doanh sè toµn nghµnh hµng ®ang gia t¨ng. - Khi trong qu¸ khø cã mèi t­¬ng quan gi÷a mét ®ång doanh thu vµ mét ®ång chi tiªu. - Khi gia t¨ng tÝnh kinh tÕ theo qui m« cung cÊp c¸c lîi thÕ c¹nh tranh chñ yÕu 2.Th©m nhËp thÞ tr­êng xuÊt khÈu Th©m nhËp thÞ tr­êng xuÊt khÈu lµ gia t¨ng thÞ phÇn cña s¶n phÈm xuÊt khÈu hiÖn thêi trªn thÞ tr­êng xuÊt khÈu th«ng qua c¸c nç lùc Marketing. 3.Marketing vµ vai trß cña c¸c ho¹t ®éng Marketing ®èi víi viÖc th©m nhËp thÞ tr­êng xuÊt khÈu Theo Philip Kotler: Marketing lµ mét d¹ng ho¹t ®éng cña con ng­êi nh»m tho¶ m·n nh÷ng nhu cÇu vµ mong muèn cña hä th«ng qua trao ®æi. Qu¸ tr×nh trao ®æi ®ßi hái ph¶i lµm viÖc. Ai muèn b¸n th× cÇn ph¶i t×m ng­êi mua. Ai muèn mua th× ph¶i t×m ng­êi b¸n. NÒn t¶ng cña ho¹t ®éng Marketing lµ: viÖc t¹o ra hµng ho¸, kh¶o s¸t, thiÕt lËp quan hÖ giao dich, tæ chøc ph©n phèi, x¸c ®Þnh gi¸ c¶, triÓn khai dÞch vô… Vai trß cña Marketing ®èi víi viÖc th©m nhËp thÞ tr­êng xuÊt khÈu: C¸c ho¹t ®éng Marketing lµ nÒn t¶ng ®Ó tiÕn hµnh ph©n khóc thÞ tr­êng, x¸c ®Þnh vÞ trÝ s¶n phÈm cña m×nh, lùa chän thÞ tr­êng môc tiªu, v¹ch ra chiÕn l­îc cô thÓ ®Ó th©m nhËp thÞ tr­êng xuÊt khÈu C¸c ho¹t ®éng Marketing cã thÓ gióp c¸c doanh nghiÖp thiÕt kÕ, ®æi míi hµng ho¸: s¶n phÈm, nh·n hiÖu, bao b×, dÞch vô cho phï hîp víi thÞ tr­êng dù kiÕn th©m nhËp Th«ng qua ho¹t ®éng ph©n tÝch Marketing, c¸c doanh nghiÖp cã thÓ ra ®­îc c¸c quyÕt ®Þnh hîp lý vÒ gi¸ c¶ KÕt qu¶ thu ®­îc tõ c¸c ho¹t ®éng Marketing sÏ gióp cho c¸c nhµ qu¶n trÞ lùa chän ®­îc c¸ch thøc xuÊt khÈu, ph­¬ng thøc ph©n phèi hiÖu qu¶ nhÊt, tiÕt kiÖm nhÊt. NÕu c¸c doanh nghiÖp muèn t¨ng l­îng b¸n xuÊt khÈu, ®Èy m¹nh tiªu thô th× c¸c ho¹t ®éng truyªn th«ng, khuyÕn m·i, qu¶ng c¸o tuyªn truyÒn vµ b¸n hµng trùc tiÕp cña ho¹t ®éng Marketing lµ c¸c c«ng cô m¹nh ®Ó hä lùa chän. Ch­¬ng II Thùc tr¹ng xuÊt khÈu hµng dÖt may sang thÞ tr­êng Mü vµ c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng I Thùc tr¹ng xuÊt khÈu hµng may mÆc sang thÞ tr­êng Mü 1.T×nh h×nh chung Mü cã thÞ tr­êng may mÆc lín nhÊt thÕ giíi: Hµng n¨m n­íc nµy xuÊt khÈu trªn 12 tû USD quÇn ¸o thñ c«ng, hµng dÖt may b¸n thµnh phÈm, v¶i sîi b«ng vµ th«, nhËp khÈu trªn 60 tû USD hµng may mÆc dÖt tõ v¶i quÇn ¸o ®å c¾m tr¹i ®å gia dông tõ v¶i kh¸c…C¸c doanh nghiÖp may mÆc cña chóng ta ®Òu rÊt coi träng thÞ tr­êng nµy. HiÖn nay dÖt may lµ nghµnh hµng ®øng thø 4 vÒ doanh sè xuÊt khÈu cña ViÖt Nam sang thÞ tr­êng Mü.Nh­ng trong thêi gian võa qua kh¶ n¨ng xuÊt khÈu vµo thÞ tr­êng nµy cßn gÆp nhiÒu trë ng¹i do ch­a ®­îc h­ëng Quy chÕ tèi huÖ quèc MFN cña Mü, trong khi chóng ta ch­a ph¶i lµ thµnh viªn cña HiÖp ®Þnh ®a sîi MFA cña WTO. Sau ®©y lµ mét vµi nÐt ®iÓn h×nh vÒ t×nh h×nh nµy (c¸c nguyªn nh©n sÏ ®­îc tr×nh bµy râ ë phÇn: C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng). 2.VÒ tèc ®é xuÊt khÈu Gi¸ trÞ xuÊt khÈu hµng dÖt may ViÖt Nam vµo thÞ tr­êng Mü MÆt hµng 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Hµng dÖt 0.11 1.78 3.59 5.326 5.053 6.50 7.80 Hµng may 2.45 15.09 20.01 21.35 21.35 24.50 52.20 Céng 2.56 16.87 23.60 25.93 26.40 30.02 40.00 T¨ng gi¶m (%) +558.98 +38.89 +9.86 +1.82 +13.65 +29.75 Tû träng so víi tæng trÞ gi¸ xuÊt khÈu cña hµng dÖt may ViÖt Nam(%) 0.46 2.25 2.15 1.99 1.82 1.78 1.56 Nguån: H¶i quan Mü vµ b¸o c¸o cña Bé Th­¬ng M¹i ViÖt Nam §¬n vÞ: TriÖu USD Qua b¶ng sè liÖu thèng kª trªn chóng ta thÊy gi¸ trÞ xuÊt khÈu hµng dÖt may sang thÞ tr­êng Mü t¨ng . Tuy nhiªn møc t¨ng nµy thÊp h¬n so víi møc t¨ng trong xuÊt khÈu cña toµn nghµnh dÖt may nªn tû träng xuÊt khÈu sang Mü gi¶m dÇn. Trong n¨m 1995 cã sù t¨ng ®ét biÕn phÇn lín lµ nhê cã sù chuyÓn biÕn tÝch cùc vÒ quan hÖ ®èi ngo¹i gi÷a hai n­íc. N¨m 1999 xuÊt khÈu hµng dÖt may sang Mü ®¹t 30 triÖu USD t¨ng 13.65% so víi n¨m 1998. Trong n¨m 2000 ®¹t xÊp xØ 40 triÖu USD t¨ng 29.75% so víi n¨m 1999 nh­ng theo b¸o c¸o cña Bé Th­¬ng M¹i ViÖt Nam con sè nµy chØ chiÕm 0.062% thÞ phÇn nhËp khÈu hµng dÖt may cña Mü trong n¨m. 3.MÆt hµng xuÊt khÈu HiÖn nay, hµng dÖt may xuÊt khÈu cña ViÖt Nam vµo Mü míi chØ cã 10 Cat (category-chñng lo¹i) phÇn lín lµ hµng may mÆc, chia ra lµm hai lo¹i chñ yÕu lµ hµng dÖt th­êng vµ hµng dÖt kim mang ký hiÖu: 41,161,331, 338, 340, 435, 438, 444, 636, 644. C¬ cÊu hµng dÖt may ViÖt Nam xuÊt khÈu sang Mü MÆt hµng 1998 1999 2000 Kim ng¹ch % Kim ng¹ch % Kim ng¹ch % DÖt th­êng 20.58 81.22 20.45 83.74 28.63 71.25 DÖt kim 3.82 18.78 7.55 16.26 10.91 28.75 Tæng céng 24.40 100 28.00 100 39.54 100 §¬n vÞ: TriÖu USD Nguån: B¸o c¸o cña Tæng c«ng ty Vinatex Sè liÖu trªn cho ta thÊy hµng dÖt th­êng chiÕm tû träng cao trong tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt may vµo Mü. §iÒu nµy mét phÇn do thÞ hiÕu mét phÇn do tr×nh ®é c«ng nghÖ cña ta cßn yÕu. Còng theo b¸o c¸o cña Tæng c«ng ty Vinatex, c¸c mÆt hµng dÖt may cô thÓ cña ViÖt Nam th©m nhËp thÞ tr­êng Mü trong n¨m 1999 lµ: G¨ng tay sîi b«ng 19,86% tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt may cña ViÖt Nam vµo Mü. ¸o dÖt kim 7,55 % ¸o s¬ mi v¶i b«ng 33,80 % QuÇn sîi nh©n t¹o 6,80 % Th¶m len vµ th¶m tõ x¬ dõa 26,82 % 4.C«ng nghÖ-chÊt l­îng Theo thèng kª cña c¸c chuyªn gia th× thiÕt bÞ nghµnh DÖt ®· ®­îc ®æi míi kho¶ng 40-50% vµ nghµnh May lµ 90-95%, tr×nh ®é tù ®éng ho¸ chØ ®¹t møc trung b×nh, kh«ng Ýt c«ng ®o¹n cßn cã sù can thiÖp trùc tiÕp cña con ng­êi lµm cho chÊt l­îng s¶n phÈm kh«ng æn ®Þnh. Tr×nh ®é c«ng nghÖ cña nghµnh DÖt ViÖt Nam cßn l¹c hËu h¬n so víi c¸c n­íc tiªn tiÕn trong khu vùc kho¶ng 10-15 n¨m, vµ 5 n¨m ®èi víi nghµnh May. VÝ dô: MÆt hµng dÖt kim cotton OE, mÆt hµng xuÊt khÈu lín cña Mü, ViÖt Nam ch­a cã s¶n phÈm ®¸p øng nhu cÇu nµy bëi hiÖn t¹i ch­a cã nhµ m¸y dÖt kim nµo cña ViÖt Nam ®i tõ sîi cotton OE, mµ toµn bé dÖt kim ®i tõ sîi cotton kÐo tõ thiÕt bÞ nåi khuyªn cã ch¶i kü, ch¶i th« hoÆc tõ sîi PE/CO. C¸c nhµ m¸y lµm hµng dÖt kim trßn 30 inch, ¸o r¸p s­ên. Trong khi ®ã, ®Æc tr­ng s¶n phÈm dÖt kim ¸o Polo-shirt, T-shirt ë thÞ tr­êng Mü lµ ¸o liÒn s­ên, ®é co tèi thiÓu kho¶ng 2-3% vµ s¶n phÈm ®¹i trµ ®i tõ sîi cotton OE, cã thuª hoa hoÆc in h×nh næi. Chóng ta sÏ nhËn thÊy râ h¬n nh÷ng nhËn xÐt trªn qua hai b¶ng sè liÖu thèng kª ë Thµnh phè Hå ChÝ Minh (Trung t©m may mÆc lín nhÊt ViÖt Nam-chiÕm trªn 60% n¨ng lùc s¶n xuÊt hµng may mÆc cña c¶ n­íc) nh­ sau: T×nh h×nh thiÕt bÞ m¸y mãc ngµnh may mÆc thµnh phè HCM (§Õn 5/1998) Khu vùc kinh doanh Tæng sè m¸y Ph©n lo¹i theo tr×nh ®é Tiªn tiÕn Trung b×nh L¹c hËu 1. Khèi quèc doanh T/P a. M¸y may CN 5698 34% 66% 0% b. ThiÕt bÞ phô trî 2388 68% 32% 0% 2.Khèi QD quËn, huyÖn a. M¸y may CN 949 2% 8% 17% b. ThiÕt bÞ phô trî 75 3% 8% 17% Nguån: Së C«ng nghiÖp TP.HCM §¸nh gi¸ tr×nh ®é c«ng nghÖ, m¸y mãc cña c¸c ®¬n vÞ may mÆc trung ­¬ng ®ãng trªn ®Þa bµn thµnh phè HCM so víi c¸c n­íc ASEAN (®Õn hÕt n¨m 1999) Lo¹i thiÕt bÞ Tæng sè % So s¸nh tr×nh ®é c«ng nghÖ HiÖn ®¹i h¬n Ngang b»ng L¹c hËu 1. M¸y c¾t 100 0 75 25 2. M¸y may 100 5 85 10 3. M¸y phô trî (Ðp cæ, thªu, ñi…) 100 14 83 3 Nguån: §Ò ¸n quy ho¹ch ph¸t triÓn c¸c ngµnh c«ng nghiÖp trªn ®i¹ bµn TP. HCM Qua b¶ng ®¸nh gi¸ nµy, chóng ta ®Òu thÊy râ sù thua kÐm vÒ c«ng nghÖ cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam. Sù thua kÐm l¹i t¨ng thªm nÕu chóng ta tÝnh c¶ c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh vµ c¸c trung t©m may mÆc kh¸c trªn ph¹m vi c¶ n­íc. 5.VÒ nguyªn vËt liÖu PhÇn lín nguyªn vËt liÖu ngµnh may mÆc nhËp khÈu tõ c¸c n­íc trong khu vùc nhÊt lµ nguyªn liÖu cho s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu vµ hµng chÊt l­îng cao. §iÒu nµy sÏ ¶nh h­ëng ®Õn gi¸ c¶ vµ sù chñ ®éng trong kinh doanh. 6.Møc ®é am hiÓu vÒ thÞ tr­êng Mü Møc ®é am hiÓu Sè doanh nghiÖp Tû lÖ% 1. Am hiÓu nhiÒu 26 16.05 2. Am hiÓu cã møc ®é 58 41.98 3. Am hiÓu Ýt 50 30.86 4. Kh«ng biÕt vÒ thÞ tr­ßng Mü 9 5.56 5. Kh«ng tr¶ lêi 9 5.56 Tæng céng 162 100 Nguån: Së C«ng nghiÖp TP.HCM(1999) Trªn ®©y lµ kÕt qu¶ kh¶o s¸t 162 doanh nghiÖp may mÆc(bao gåm c¶ doanh nghiÖp ®ang xuÊt khÈu vµ ®ang chuÈn bÞ xuÊt khÈu sang Mü) trªn ®Þa bµn thµnh phè Hå ChÝ Minh n¨m 1999. Qua ®ã ta thÊy møc ®é hiÓu biÕt vÒ th«ng tin, luËt lÖ kinh doanh cßn rÊt khiªm tèn. 7. Quy m«- c¸ch thøc xuÊt khÈu §a sè c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu hµng dÖt may ViÖt Nam cã quy m« võa vµ nhá kh«ng ®ñ søc thùc hiÖn nh÷ng hîp ®ång giao dÞch lín trong thêi h¹n ng¾n. C¸ch thøc xuÊt khÈu hµng may mÆc sang thÞ tr­êng Mü C¸ch thøc xuÊt khÈu Sè doanh nghiÖp kh¶o s¸t Tû lÖ % 1. Ký hîp ®ång xuÊt kh¶u trùc tiÕp 2. Gia c«ng xuÊt khÈu 3. Cã ®¹i lý ph©n phèi trùc tiÕp 4. B¸n qua mét n­íc thø ba 3 9 0 1 23.08 69.23 0 8.69 Tæng céng 13 100 L­u ý: Cã doanh nghiÖp sö dông nhiÒu h×nh thøc xuÊt khÈu Nguån: §Ò ¸n quy ho¹ch ph¸t triÓn c¸c ngµnh c«ng nghiÖp trªn ®i¹ bµn TP. HCM Tr­íc ®©y, phÇn lín c¸c s¶n phÈm may mÆc ViÖt Nam kh«ng xuÊt khÈu trùc tiÕp sang Mü ®­îc, mµ ph¶i ®i qua mét n­îc thø 3 khiÕn gi¸ bÞ ®éi lªn rÊt nhiÒu nªn ch­a t¹o ®­îc chç ®÷ng v÷ng ch¾c trªn thÞ tr­êng nµy.HiÖn nay, sè doanh nghiÖp xuÊt khÈu trùc tiÕp ®· t¨ng lªn nh­ng phÇn vÉn cßn rÊt nhiÒu doanh nghiÖp (gÇn 70%) chØ dõng l¹i ë hîp ®ång gia c«ng cho n­íc ngoµi, lîi nhuËn thu vÒ thÊp. Ch­a cã mét doanh nghiÖp nµo ®Æt ®¹i lý ph©n phèi trùc tiÕp s¶n phÈm cña m×nh t¹i thÞ tr­êng Mü. 8. Kh¶ n¨ng c¹nh tranh Do ch­a ®­îc h­ëng quy chÕ Tèi HuÖ Quèc cña Mü, hµng dÖt may cña ViÖt Nam ph¶i chÞu møc thuÕ 40-70% nªn gi¸ b¸n c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i cña chóng ta th­êng cao h¬n Trung Quèc, Th¸i Lan, Indonexia…Céng víi tr×nh ®é c«ng ngÖ vµ chÊt l­îng thÊp h¬n, chóng ta cã thÓ kh¼ng ®Þnh: hµng dÖt may ViÖt Nam ch­a cã tÝnh c¹nh tranh cao ë thÞ tr­êng Mü. 9. Tæng kÕt t×nh h×nh MÆc dï c¸c sè liÖu míi chØ tËp trung kh¶o s¸t c¸c doanh nghiÖp may mÆc ë Thµnh phè Hå ChÝ Minh nh­ng ®©y lµ trung t©m may mÆc lín nhÊt c¶ n­íc, nªn chóng ta cã thÓ tæng kÕt vÒ t×nh h×nh xuÊt khÈu sang thÞ tr­ßng Mü nh­ sau: C¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ®· thùc hiÖn ®­îc viÖc xuÊt khÈu mÆt hµng may mÆc sang Mü cã tèc ®é t¨ng kh¸ nh­ng cßn h¹n chÕ c¶ vÒ quy m« lÉn chñng lo¹i. Tr×nh ®é c«ng nghÖ ®· cã b­íc chuyÓn biÕn nh­ng vÉn cßn l¹c hËu so víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. Møc ®é hiÓu biÕt vÒ thÞ tr­êng h¹n hÑp dÉn ®Õn c¸ch thøc ho¹t ®éng ch­a mang l¹i hiÖu qu¶ cao. II C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn xuÊt khÈu hµng may mÆc sang thÞ tr­êng Mü 1.Nh÷ng nh©n tè t¸c ®éng thuËn lîi §­êng lèi ®óng ®¾n cña §¶ng vµ ChÝnh phñ t¹o mäi c¬ héi thuËn lîi cho mäi doanh nghiÖp ë mäi thµnh phÇn kinh tÕ ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh, ®Èy m¹nh xuÊt khÈu ra thÞ tr­êng thÕ giíi. C¬ chÕ ®iÒu hµnh xuÊt nhËp khÈu cña ViÖt Nam giai ®o¹n 2001-2005: mäi doanh nghiÖp ®Òu cã thÓ tham gia vµo ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu, tiÕn tíi xo¸ bá nh÷ng rµo c¶n ph¸p lý, thñ tôc g©y trë ng¹i cho ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu. C¬ chÕ nµy còng sÏ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc tiÕp cËn thÞ tr­êng quèc tÕ trong ®ã cã thÞ tr­êng Mü. S¾p tíi, HiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i ViÖt-Mü sÏ cã hiÖu lùc, hµng ho¸ cña ViÖt Nam sÏ ®­îc h­ëng quy chÕ Tèi HuÖ Quèc khi ®­a vµo thÞ tr­êng Mü, tÝnh c¹nh tranh vÒ gi¸ cña s¶n phÈm ViÖt Nam sÏ ®­îc gia t¨ng ®¸ng kÓ v× thuÕ nhËp khÈu sÏ gi¶m b×nh qu©n tõ 40-70% xuèng cßn 3-7%. Bªn c¹nh ®ã, HiÖp ®Þnh sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc c¶i thiÖn m«i tr­êng ®Çu t­, thu hót vèn ®Çu t­ cña c¸c doanh nghiÖp Mü vµ c¸c doanh nghiÖp ë n­íc kh¸c, c¸c rµo c¶n th­¬ng m¹i quèc tÕ sÏ ®­îc gi¶m bít. Nguån lao ®éng dåi dµo, khÐo lÐo vµ rÎ lµ lîi thÕ kh¸ lín cho nghµnh may mÆc ViÖt Nam M¸y mãc trang thiÕt bÞ cña nghµnh dÖt may ®· ®­îc n©ng lªn ®¸ng kÓ (trong giai ®o¹n 1996-2000), ®Æc biÖt lµ ë c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc, nhiÒu s¶n phÈm xuÊt khÈu cã chÊt l­îng cao ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña c¸c thÞ tr­êng cao cÊp: EU, NhËt B¶n. C¸c bªn cã thÈm quyÒn cña ViÖt Nam vµ Mü rÊt quan t©m chuÈn bÞ ®µm ph¸n HiÖp ®Þnh vÒ may mÆc khi cã ®iÒu kiÖn. Sau gÇn10 n¨m thùc hiÖn gia c¸c hîp ®ång gia c«ng xuÊt khÊu sang c¸c thÞ tr­êng cao mang tÝnh c¹nh tranh lín nh­: EU, NhËt b¶n, Ca-na-da…c¸c doanh nghiÖp dÖt may ®· tÝch luü ®­îc nh÷ng kinh nghiÖm tæ chøc s¶n xuÊt, tæ chøc xuÊt hµng may, tiÕp thÞ, giµnh kh¸ch hµng… HiÖn nay, ë Mü cã kho¶ng 1,5 triÖu ViÖt kiÒu sinh sèng. PhÇn lín hä lµ nh÷ng ng­êi cã kiÕn thøc, am hiÓu thÞ tr­êng Mü. NÕu cã c¸c gi¶i ph¸p hîp lý, hä sÏ lµ cÇu nèi cho c¸c doanh nghiÖp dÖt may ViÖt Nam th©m nhËp thÞ tr­êng Mü. GÇn 200 dù ¸n ®Çu t­ n­íc ngoµi trong lÜnh vùc dÖt may còng lµ tiÒm lùc m¹nh ®Ó cã thÓ ®Èy m¹nh xuÊt khÈu sang thÞ tr­êng Mü. 2.Nh÷ng nh©n tè t¸c ®éng xÊu a) Nh÷ng nh©n tè kh¸ch quan N­íc Mü, réng lín, hÖ thèng luËt ph¸p rÊt phøc t¹p. Trong khi ®ã c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu hµng dÖt may ViÖt Nam l¹i míi tiÕp cËn víi thÞ tr­êng nµy, kinh nghiÖm vµ sù hiÓu biÕt ch­a nhiÒu. ViÖt Nam ch­a gia nhËp Tæ chøc Th­¬ng m¹i thÕ giíi WTO nªn kh«ng ®­îc h­ëng c¸c lîi Ých tõ HiÖp ®Þnh ATC (Agreement on Textile and Clothing) n»m trong HiÖp ®Þnh ®a sîi MFA (Multifibre Agreement), mµ HiÖp ®Þnh nµy dù kiÕn bá h¹n ngh¹ch nghµnh hµng dÖt may vµo n¨m 2005 cho nªn, xuÊt khÈu hµng dÖt may sang Mü trong t­¬ng lai sÏ gÆp nhiÒu khã kh¨n khi mµ c¸c n­íc thµnh viªn cña MFA thùc hiÖn tù do ho¸ mËu dÞch lÜnh vùc nµy. ThÞ tr­êng Mü xa x«i , chi phÝ vËn t¶i vµ b¶o hiÓm chuyªn chë hµng ho¸ xuÊt khÈu lín, ®iÒu nµy lµm cho chi phÝ kinh doanh hµng ho¸ tõ ViÖt Nam sang Mü t¨ng lªn. TÝnh c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng Mü rÊt cao. Tr­íc hÕt, chóng ta ph¶i c¹nh tranh víi c¸c doanh nghiÖp may mÆc cña n­íc chñ nhµ. Bªn c¹nh ®ã, rÊt nhiÒu n­íc coi Mü lµ thÞ tr­êng chiÕn l­îc trong ho¹t ®éng xuÊt khÈu, trong ®ã cã c¶ c¸c n­íc cã c¬ cÊu xuÊt khÈu vµ lîi thÕ t­¬ng tù ViÖt Nam, cho nªn ChÝnh phñ vµ c¸c doanh nghiÖp cña c¸c n­íc nµy ®Òu quan t©m vµ hç trî th©m nhËp giµnh thÞ phÇn trªn thÞ tr­êng Mü, trong ®ã ®èi thñ lín nhÊt lµ c¸c doanh nghiÖp cña Trung Quèc víi ­u thÕ phong phó vÒ chñng lo¹i hµng ho¸, gi¸ rÎ. Ngoµi ra, mét sè n­íc ASEAN nh­ Phi-lÝp-pin, Th¸i lan, In-®«-nª-xi-a… lµ nh÷ng n­íc xuÊt khÈu lín, cã s½n thÞ tr­êng tiªu thô. Tuy gi¸ nh©n c«ng cao h¬n ViÖt Nam nh­ng hä tù tóc ®­îc nguyªn liÖu v¶i vµ c¸c phô kiÖn may chÊt l­îng cao nªn ®· gãp phÇn h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Hä cã nhiÒu nh·n hiÖu næi tiÕng nh­: ¸o thun “c¸ sÊu” cña Th¸i lan, quÇn lãt “Soel” cña Phi-lÝp-pin…Ch­a hÕt, Mª-hi-c«, Ca-na-da vµ c¸c n­íc vïng Ca-ri-bª lµ nh÷ng ®èi thñ cã nhiÒu lîi thÕ trong cung cÊp mÆt hµng nµy cho thÞ tr­êng Mü. C¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu hµng dÖt may ViÖt Nam b­íc vµo thÞ tr­êng Mü chËm h¬n so víi c¸c t¸c, khi mµ thÞ tr­êng ®· æn ®Þnh vÒ: ng­êi mua, mèi b¸n, thãi quen së thÝch s¶n phÈm th× ®©y còng ®­îc coi lµ th¸ch ®è kh«ng nhá. Gi¸ ®iÖn, n­íc, dÞch vô ®iÖn tho¹i, Fax, telex, Internet cña ViÖt Nam cao h¬n so víi c¸c n­íc trong khu vùc, ®iÒu nµy ®· lµm cho chÝ phÝ s¶n xuÊt t¨ng. Sau sù kiÖn ngµy 11/9, t×nh h×nh n­íc Mü cã nhiÒu biÕn ®éng lín, søc mua cña d©n Mü sót gi¶m ®¸ng kÓ còng sÏ lµ nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn xuÊt khÈu cña ViÖt Nam. b) Nh÷ng nh©n tè chñ quan Gi¸ thµnh s¶n phÈm may mÆc cao do(chñ quan): n¨ng suÊt lao ®éng thÊp h¬n mét sè n­íc trong khu vùc, nguyªn liÖu nghµnh may chñ yÕu cßn phô thuéc vµo nhËp khÈu lµm gi¸ thµnh nguyªn vËt liÖu cao, xuÊt khÈu ph¶i qua trung gian... 70% trÞ gi¸ xuÊt khÈu hµng may mÆc thùc hiÖn qua ph­¬ng thøc gia c«ng, trong khi ®ã thÞ tr­êng Mü chñ yÕu thùc hiÖn nhËp khÈu trùc tiÕp (mua ®øt b¸n ®o¹n s¶n phÈm). C«ng nghÖ thiÕt bÞ m¸y mãc vÉn cßn l¹c hËu so víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. S¶n phÈm may cña ViÖt Nam ch­a cã th­¬ng hiÖu næi tiÕng thÕ giíi. Tiªu chuÈn ho¸ chÊt l­îng ch­a ®­îc c¸c doanh nghiÖp coi träng. Tay nghÒ c«ng nh©n ch­a cao, v× ®©y ®­îc coi lµ nghµnh cã sù dÞch chuyÓn lao ®éng lín (hËu qu¶ cña chÕ ®é tiÒn l­¬ng thÊp) C¸c doanh nghiÖp ®· quen xuÊt khÈu gia c«ng nªn c«ng t¸c thiÕt kÕ mÈu m· ch­a ®­îc chó ý. PhÇn lín trong sè hä lµ nh÷ng doanh nghiÖp võa vµ nhá, thêi gian cung cÊp th­êng dµi. Am hiÓu vÒ thÞ tr­êng Mü cßn qu¸ Ýt. Tãm l¹i, tiÒm n¨ng xuÊt khÈu hµng dÖt may cña cña ViÖt Nam lµ rÊt lín nh­ng nguy c¬ vµ th¸ch thøc l¹i nhiÒu h¬n. V× vËy, c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu hµng may mÆc sang thÞ tr­êng Mü ph¶i cã c¸c gi¶i ph¸p Marketing phï hîp víi t×nh h×nh khã kh¨n nµy. Ch­¬ng III: Nh÷ng gi¶i ph¸p Marketing nh»m th©m nhËp thÞ tr­êng xuÊt khÈu sang thÞ tr­êng Mü I Môc tiªu cña c¸c gi¶i ph¸p ViÖc th©m nhËp thÞ tr­êng Mü cña ViÖt Nam, theo c¸c nhµ nghiªn cøu, cã thÓ chia lµm hai giai ®o¹n: Giai ®o¹n 1 (2001-2005) vµ Giai ®o¹n 2 (2006-2010) v× nh÷ng lý do sau: - 2005 lµ n¨m cuèi cïng ®Ó ViÖt Nam thùc hiÖn xong gi¶m viÖc thuÕ nhËp khÈu hµng lo¹t theo ch­¬ng tr×nh CEPT cña AFTA - N¨m 2005, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi giai ®o¹n 2001-2005 cña Nhµ n­íc ®· thùc hiÖn xong - Dù kiÕn ®Çu giai ®o¹n 2001-2005, HiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i ViÖt-Mü sÏ cã hiÖu lùc vµ ®Çu giai ®o¹n 2005-2010 ViÖt Nam sÏ lµ thµnh viªn chÝnh thøc cña WTO. - N¨m 2005, WTO xo¸ bá hoµn toµn h¹n ng¹ch nhËp khÈu hµng dÖt may gi÷a c¸c thµnh viªn cña tæ chøc nµy. C¨n cø vµo t×nh h×nh thÞ tr­êng Mü, sù ¶nh h­ëng cña HiÖp ®Þnhh th­¬ng m¹i ViÖt Mü vµ thùc tr¹ng xuÊt cña nghµnh may mÆc ViÖt Nam, chóng ta cã c¨n cø ®Ó ®Æt ra môc tiªu cña hai giai ®o¹n nh­ sau: - Giai ®o¹n1: Doanh sè xuÊt khÈu sang thÞ tr­êng Mü ®¹t 500-600 triÖu USD. Sau khi HiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i ViÖt-Mü cã hiÖu lùc tèc ®é t¨ng ph¶i ®¹t trªn 100%. - Giai ®o¹n 2: Doanh sè xuÊt khÈu ®¹t 1,2 tû USD, tèc ®é t¨ng b×nh qu©n mçi n¨m 15%. II C¸c gi¶i ph¸p 1. Gi¶i ph¸p t¨ng kh¶ n¨ng hiÓu biÕt thÞ tr­êng Mü Muèn ®Ò xuÊt gi¶i ph¸p cô thÓ ®Ó ®Èy m¹nh xuÊt khÈu sang thÞ tr­êng Mü, tr­íc hÕt c¸c doanh nghiÖp ph¶i n¾m v÷ng vÒ thÞ tr­êng Mü vÒ: LuËt ph¸p cña Mü cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng nhËp khÈu vµ kinh doanh trªn toµn thÞ tr­êng Mü vµ c¸c bang dù kiÕn th©m nhËp (v× ngoµi luËt liªn bang th× ho¹t ®éng th­¬ng m¹i trªn thÞ tr­êng Mü cßn bÞ chi phèi bëi luËt cña tõng bang) Th«ng tin vÒ thuÕ nhËp khÈu cña Mü(thuÕ nµy thay ®æi tõng n¨m) tõ c¸c nguån: Phßng B¾c Mü- Vô ¢u Mü, Bé Th­¬ng m¹i ViÖt Nam hoÆc trªn m¹ng. Th«ng tin vÒ ®èi thñ c¹nh tranh tõ c¸c nguån: Ng©n hµng d÷ liÖu th­¬ng m¹i Liªn bang, Bé Th­¬ng m¹i Mü hoÆc trªn m¹ng. N¾m b¾t th«ng tin cô thÓ vÒ tõng nghµnh hµng xuÊt khÈu qua Phßng Th­¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp ViÖt Nam, héi th¶o, héi chî, trªn c¸c trang Web cña Mü 2.Ph­¬ng thøc th©m nhËp Trong LuËt Th­¬ng m¹i Mü cã ®iÓm quy ®Þnh: Khi Mü ký HiÖp ®Þnh Th­¬ng m¹i song ph­¬ng vÒ hµng dÖt víi xuÊt khÈu th× møc h¹n ngh¹ch nhËp khÈu hµng dÖt vµo thÞ tr­êng Mü sÏ ®­îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së trÞ gi¸ hoÆc sè l­îng hµng dÖt ®· ®­a vµo thÞ tr­êng Mü ë thêi ®iÓm ®µm ph¸n. Theo Bé Th­¬ng m¹i cho biÕt khi khèi l­îng hµng dÖt ®­a vµo thÞ tr­êng Mü ®¹t 100.000 t¸ s¶n phÈm th× H¶i quan cña Mü b¾t ®Çu theo dâi vµ khi khèi l­îng nµy t¨ng lªn 200.000 t¸ s¶n phÈm Mü chÝnh thøc ®Ó nghÞ ®µm ph¸n ®Ó x¸c ®Þnh h¹n ng¹ch nhËp khÈu. V× vËy, ®Ó ®­îc nhËn h¹n ngh¹ch lín, trong 1-2 n¨m ®Çu kÓ tõ khi HiÖp ®Þnh Th­¬ng m¹i ViÖt-Mü cã hiÖu lùc c¸c doanh nghiÖp dÖt may ph¶i nç lùc tèi ®a ®Ó ®­a khèi l­îng hµng ho¸ lín sang thÞ tr­êng nµy -Tõ nay cho ®Õn khi HiÖp ®Þnh cã hiÖu lùc, c¸c doanh nghiÖp vÉn nªn duy tr× gia c«ng vµ ph©n phèi qua trung gian ®Ó ®­a hµng vµo Mü: + Gia c«ng cho c¸c c«ng ty cña Hµn Quèc, §µi Loan, Hång K«ng, Xinh-ga-po… ®Ó qua hä ®­a hµng vµo Mü. + Gia c«ng cho c¸c c«ng ty may cña Mü cã uy tÝn + XuÊt khÈu sang c¸c thÞ tr­êng trung gian ®Ó hä b¸n sang Mü. -Khi HiÖp ®Þnh cã hiÖu lùc, tiÕn hµnh xuÊt khÈu trùc tiÕp sang thÞ tr­êng Mü: + T×m kiÕm kh¸ch hµng, ®èi t¸c nhËp khÈu + §Çu t­ vµo c«ng nghÖ thiÕt kÕ thêi trang, t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm may cã mÉu m· phï hîp víi nhu cÇu thÞ hiÕu cña thÞ tr­êng Mü + §¨ng ký nh·n hiÖu b¶n quyÒn tõng b­íc t¹o lËp th­¬ng hiÖu cã uy tÝn. 3. C¸c gi¶i ph¸p vÒ s¶n phÈm TiÕp tôc ®æi míi trang thiÕt bÞ, m¸y mãc, n©ng cao tay nghÒ c«ng nh©n §Çu t­ vµo c«ng nghiÖp thiÕt kÕ thêi trang. C¸c c«ng ty may lín nªn ®Çu t­ vµo c«ng nghÖ CAD-CAM (Computer Added Design- Computer Added Manufacturing). C«ng nghÖ nµy cho phÐp: VÏ ph¸c th¶o trªn m¸y vi tÝnh, t¹o nh÷ng mÉu c¾t chÝnh x¸c, m« t¶ chÊt liÖu v¶i, t¹o b¶n vÏ kü thuËt ®Çy ®ñ…§©y lµ c«ng nghÖ kh¸ míi vµ tèn kÐm nh­ng nã sÏ gióp c¸c doanh nghiÖp c¶i thiÖn ®­îc t×nh h×nh kÐm phong phó vÒ chñng lo¹i. Chó ý t¹o tÝnh ®éc ®¸o cña s¶n phÈm b»ng c¸ch sö dông chÊt liÖu thæ cÈm, s¶n phÈm thªu tay, ®an, ren… Ng­êi Mü cã së thÝch tiªu dïng hµng dÖt kim, hµng v¶i cotton hoÆc chÊt liÖu cã hµm l­îng cotton cao do vËy ph¶i t¨ng tû lÖ c¸c chÊt liÖu nµy trong xuÊt khÈu. Bao b× cho s¶n phÈm còng ph¶i ®­îc coi träng. Bao b× ph¶i l«i cuèn, gän gµng nh­ng còng ph¶i chøa ®ùng ®­îc th«ng tin vµ b¶o vÖ s¶n phÈm bªn trong. ThiÕt kÕ bao b× ph¶i phï hîp tiªu chuÈn quèc tÕ: Ghi râ b»ng tiÕng Anh xuÊt xø, cã ghi m· sè m· v¹ch. Ng­êi Mü rÊt ­a c¸c tiªu chuÈn. H¬n n÷a, thÞ tr­êng Mü ch­a biÕt nhiÒu vÒ chÊt l­îng may mÆc ViÖt Nam. Do v©y, c¸c c«ng ty dÖt may cña chóng ta nªn tiªu chuÈn ho¸ chÊt l­îng theo tiªu chuÈn quèc tÕ, thùc hiÖn qu¶n lý chÊt l­îng theo ISO 9000. 4. C¸c gi¶i ph¸p vÒ gi¸ c¶ HiÖn nay, hµng may mÆc ViÖt Nam ch­a cã th­¬ng hiÖu næi tiÕng thÕ giíi. Do ®ã kh«ng thÓ ®Þnh gi¸ cao nh­ c¸c “hµng hiÖu” cña Ph¸p, ý… mµ nªn ®Þnh gi¸ thÊp ®Ó b¸n cho kh¸ch hµng b×nh d©n ë Mü. Nh­ng còng kh«ng nªn ®Þnh gi¸ qu¸ thÊp so víi gi¸ trªn thÞ tr­êng Mü v×: NÕu ®Þnh gi¸ qu¸ thÊp sÏ bÞ xem lµ b¸n ph¸ gi¸ vµ bÞ ®¸nh thuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸. §Ó n©ng cao tÝnh c¹nh tranh vÒ gi¸, c¸c c«ng ty may cña chóng ta quan t©m ®Õn c¸c biÖn ph¸p sau: HiÖn nay, viÖc t×m kiÕm nguyªn liÖu rÎ h¬n l¹i võa ph¶i ®¶m b¶o ®óng yªu cÇu, thÞ hiÕu cña thÞ tr­êng n­íc ngoµi lµ viÖc t­¬ng ®èi khã ®èi víi c¸c c«ng ty may cña chóng ta. Nh­ng s¾p tíi, mét sè dù ¸n cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi vÒ lÜnh vùc dÖt ®­îc triÓn khai ë c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi vµ c¸c khu chÕ xuÊt. Lóc ®ã, c¸c c«ng ty may nªn chó ý ®Õn nguyªn liÖu tõ c¸c nhµ cung cÊp nµy. KhuyÕn khÝch n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng ®Ó gi¶m chi phÝ, gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm. Liªn kÕt víi c¸c h·ng næi tiÕng n­íc ngoµi ®Ó sö dông nh·n hiÖu, uy tÝn cña hä. NÕu lµm ®­îc ®iÒu ®ã, chóng ta vÉn cã thÓ ®Þnh gi¸ cao nh­ng vÉn mang tÝnh c¹nh tranh. 5. C¸c gi¶i ph¸p vÒ ph©n phèi Khi thÞ tr­êng Mü ®· b­íc ®Çu chÊp nhËn chÊp nhËn s¶n phÈm cña chóng ta, c¸c c«ng ty may mÆc ph¶i nhanh chãng thiÕt lËp hÖ thèng ph©n phèi s¶n phÈm trùc tiÕp t¹i thÞ tr­êng nµy theo c¸c c¸ch sau: T¹o lËp mèi quan hÖ c«ng chóng. C¸c doanh nghiÖp lín cã thÓ t¹o lËp th«ng qua mèi quan hÖ ®· cã th«ng qua c¸c h·ng may vµ tËp ®oµn quèc tÕ næi tiÕng ®Ó giíi thiÖu víi c«ng chóng Mü vÒ s¶n phÈm may mÆc ViÖt Nam. HoÆc cã thÓ hîp t¸c víi th­¬ng nh©n ViÖt KiÒu ë Mü ®Ó t¹o tõng b­íc thiÕt lËp mèi quan hÖ víi thÞ tr­êng Mü. ThiÕt lËp c¸c ®¹i lý b¸n hµng ë Mü ®Ó giao hµng nhanh chãng ®Õn tËn tay ng­êi tiªu dïng, t¹o lËp mèi quan hÖ ngµy cµng g¾n bã víi kh¸ch hµng. CÇn t×m c¸c ®¹i lý cã uy tÝn vµ cã chÕ ®é hoa hång tho¶ ®¸ng ®Ó khuyÕn khÝch b¸n hµng ë ®¹i lý. Trªn thÞ tr­êng Mü kÓ c¶ ng­êi ViÖt gèc Hoa ë Mü lµ nh÷ng kªnh quan träng giíi thiÖu hµng ho¸ ViÖt Nam. Do vËy, chóng ta cÇn chó ý th©m nhËp thÞ tr­êng nµy tr­íc hÕt th«ng qua c¸c khu phè, siªu thÞ vµ chî n¬i cã céng ®ång ng­êi ViÖt sinh sèng ë California, Boston, Washington D.C, New york, Houston….Hä ®ang rÊt cÇn nh÷ng s¶n phÈm quª h­¬ng, hµng ho¸ cña ta xuÊt khÈu sang ®©y ch¾c ch¾n sÏ ®­îc hoan nghªnh. 6. C¸c gi¶i ph¸p vÒ xóc tiÕn th­¬ng m¹i Hµng n¨m t¹i Mü tæ chøc hµng tr¨m triÓn l·m lín nhá, nÕu cã sù tµi trî cña Nhµ n­íc thÞ c¸c doanh nghiÖp cè g¾ng tham gia ®Ó t×m kiÕm ®èi t¸c. Th«ng qua kh¶o s¸t vµ t×m kiÕm kh¸ch hµng trªn thÞ tr­ßng Mü, tham gia héi chî triÓn l·m.§Ó tæ chøc tiÕp thÞ trùc tiÕp cã hiÖu qu¶ th× c¸c doanh nghiÖp ph¶i: Tham kh¶o ý kiÕn cña HiÖp héi ngµnh hµng cña tham t¸n th­¬ng m¹i ViÖt Nam t¹i Mü, cña c¸c kh¸ch hµng quen tr­íc khi qua Mü. - Tæ chøc chuÈn bÞ chu ®¸o cho chuyÕn ®i §Ó tham gia triÓn l·m cã hiÖu qu¶ c¸c doanh nghiÖp cÇn tham kh¶o c¸c kinh nghiÖm sau: Gëi Fax hoÆc Email cho c¸c kh¸ch hµng ë Mü (hµng n¨m Mü cã c«ng bè danh s¸ch vµ ®Þa chØ c¸c c«ng ty nµy, hoÆc tra cøu trªn m¹ng Internet) vÒ sù tham gia Héi chî cña c«ng ty t¹i Mü, gëi ch­¬ng tr×nh lµm viÖc cña c«ng ty t¹i triÓn l·m cho hä vµ mong muèn ®­îc tiÕp xóc víi hä t¹i triÓn l·m. Nªn cö l·nh ®¹o cã n¨ng lùc tham gia héi chî, v× cã thÓ cã nhiÒu hîp ®ång ®­îc ký trong qu¸ tr×nh tæ chøc triÓn l·m NÕu cã nhiÒu doanh nghiÖp ViÖt Nam tham gia th× nªn ®Ò nghÞ víi Bé Th­¬ng m¹i phèi hîp víi Bé V¨n ho¸ Th«ng tin tæ chøc c¸c buæi biÓu diÔn võa giíi thiÖu v¨n ho¸ ViÖt Nam, võa g©y thiÖn c¶m víi c¸c kh¸ch hµng n­íc Mü. C¸c doanh nghiÖp nªn ®Ò nghÞ sù hç trî cña Nhµ n­íc, Tæng C«ng Ty dÖt may ®Ó thµnh lËp trung t©m th­¬ng m¹i, siªu thÞ thêi trang dÖt may hoÆc trung t©m kinh tÕ may víi c¸c chøc n¨ng sau: Cung cÊp nh÷ng th«ng tin vÒ c¬ héi gia c«ng, mua b¸n hµng may ë c¸c khu vùc thÞ tr­êng thÕ giíi, nhÊt lµ thÞ tr­êng Mü. Cung cÊp nh÷ng mÉu mèt thêi trang cho c¸c doanh nghiÖp. M«i giíi thuª m­ín mua b¸n m¸y mãc, trang thiÕt bÞ ngµnh may. Tæ chøc b×nh chän “Top Ten” trong s¶n phÈm dÖt may ®Ó khuyÕn khÝch n©ng cao chÊt l­îng hµng dÖt may ViÖt Nam. - T­ vÊn kü thuËt, bu«n b¸n, thñ tôc H¶i quan… ®èi víi c¸c doanh nghiÖp nghµnh may. HiÖn nay, th­¬ng m¹i ®iÖn tö trë thµnh ph­¬ng thøc kinh doanh gióp doanh nghiÖp tiÕp cËn víi thÞ tr­êng n­íc ngoµi dÔ dµng vµ Ýt tèn kÐm. C¸c doanh nghiÖp cÇn chó ý: X©y dùng ®Þa chØ Email cña doanh nghiÖp X©y dùng trang Web, cã thiÕt kÕ khoa häc g©y Ên t­îng. Tæng C«ng ty dÖt may nªn ®Æt v¨n phßng ®¹i diÖn t¹i Mü ®Ó lµm cÇu nèi gi÷a thÞ tr­êng Mü, víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt trong n­íc. Tuy nhiªn, viÖc nµy rÊt tèn kÐm, mét vµi n¨m ®Çu sÏ ch­a cã hiÖu qu¶ cao. Cho nªn, tr­íc m¾t, tuú vµo ®iÒu kiÖn cña m×nh, c¸c doanh nghiÖp triÓn khai ho¹t ®éng ®¹i diÖn ë Mü víi c¸c møc ®é kh¸c nhau: §Ò nghÞ víi nh©n viªn th­¬ng vô §¹i Sø qu¸n ViÖt Nam hoÆc ViÖt kiÒu cã kinh nghiÖm gióp c«ng ty lµm ®¹i diÖn t¹i Mü víi mét sè chøc n¨ng nhÊt ®Þnh; hîp t¸c víi c¸c c«ng ty kh¸c ®Æt v¨n phßng ®¹i diÖn t¹i Mü… PhÇn III: KÕt luËn XuÊt khÈu hµng may mÆc cña ViÖt Nam sang Mü ®Òu ®­îc ChÝnh Phñ vµ c¸c doanh nghiÖp may mÆc hÕt søc quan t©m. ThÕ m¹nh vµ c¬ héi cña hµng may mÆc cña chóng ta lµ rÊt lín nh­ng th¸ch thøc vµ nguy c¬ kh«ng Ýt. Chõng nµo HiÖp ®Þnh Th­¬ng m¹i ViÖt Mü ch­a cã hiªu lùc th× ngµnh dÖt may cña chóng ta rÊt khã th©m nhËp s©u vµ réng thÞ tr­êng Mü. Nh­ng kh«ng v× thÕ mµ c¸c doanh nghiÖp “ngåi yªn” chê ®îi mµ ph¶i tÝch cùc chuÈn v¹ch ra c¸c chiÕn l­îc riªng, c¸c gi¶i ph¸p mµ ®Æc biÖt lµ gi¶i ph¸p Marketing phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña m×nh. Bªn c¹nh ®ã, sù liªn kÕt vµ hîp t¸c víi nhau sÏ lµ mét nh©n tè hÕt søc quan träng ®Ó c¸c doanh nghiÖp ®ñ søc c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng ®Çy hÊp dÉn nh­ng l¹i hÕt søc quyÕt liÖt nµy. Th©m nhËp thµnh c«ng ë thÞ tr­êng Mü, sÏ gióp cho c¸c doanh nghiÖp may mÆc cña ta ph¸t triÓn, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c nghµnh kh¸c th©m nhËp vµ nÒn kinh tÕ ViÖt Nam héi nhËp thµnh c«ng ë khu vùc vµ toµn cÇu

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThực trạng xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Mỹ và các nhân tố ảnh hưởng.DOC
Luận văn liên quan