Báo cáo Thực tập tại Trạm điện 220 kV Hà Đông

Lời mở đầu. Điện lực là một bộ phận cấu thành của kết cấu hạ tầng nền kinh tế. Nó là công cụ phục vụ đắc lực cho việc quản lý điều hành Đất nước, bảo vệ an ninh quốc gia, góp phần nâng cao đời sống xã hội của nhân dân đồng thời là một nghành kinh doanh dịch vụ. Có một hệ thống điện hiện đại là một yếu tố quan trọng để thu hút nhà đầu tư nước ngoài và thúc đẩy sản xuất của đất nước. Nó là xương sống của quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. Những năm gần đây, cùng với quá trình phát triển và đổi mới kinh tế và sự quan tâm của nhà nước điện lực đã có những bước tiến nhanh. Là một sinh viên năm cuối của trường Khoa Điện Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội, em đã được trang bị tương đối đầy đủ kiến thức cơ bản . Tuy nhiên những kiến thức và kinh nghiệm thực tế đối với em còn rất hạn chế. Chính vì vậy buổi thực tập nhận thức này là điều kiện tốt để cho em củng cố lại những kiến thức đã học vận dụng lý thuyết một cách cụ thể vào thực tiến để rút ra những kinh nghiệm cho bản thân. Được sự giúp đỡ của Bộ môn TBĐ-ĐT và Trạm điện 220 kV Hà Đông em đã hoàn thành chương trình thực tập của mình và củng cố lại những kiến thức đã học và học hỏi được một số kiến thức thực tế vô cùng bổ ích. Em vô cùng biết ơn thầy chủ nhiệm và anh Dũng(kĩ sư của trạm) đã tận tình giúp đỡ em trong quá trình thực tập. Em xin chân thành cảm ơn ông Nguyễn Xuân Trường Trạm trưởng trạm Hà Đông và các cô chú trong Trạm đã nhiệt tình giúp đỡ, chỉ bảo để em hoàn thành tốt buổi thực tập này Phần I: Nội dung và yêu cầu của buổi thực tập. -Hiểu biết quy mô một trạm biến áp trung gian - Nắm bắt các thông số của trạm: 1,Cấp điện áp 2, số lứợng máy biến thế 3, công suất trạm 4, Các thiết bị

doc19 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3187 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Thực tập tại Trạm điện 220 kV Hà Đông, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi më ®Çu. §iÖn lùc lµ mét bé phËn cÊu thµnh cña kÕt cÊu h¹ tÇng nÒn kinh tÕ. Nã lµ c«ng cô phôc vô ®¾c lùc cho viÖc qu¶n lý ®iÒu hµnh §Êt n­íc, b¶o vÖ an ninh quèc gia, gãp phÇn n©ng cao ®êi sèng x· héi cña nh©n d©n ®ång thêi lµ mét nghµnh kinh doanh dÞch vô. Cã mét hÖ thèng ®iÖn hiÖn ®¹i lµ mét yÕu tè quan träng ®Ó thu hót nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi vµ thóc ®Èy s¶n xuÊt cña ®Êt n­íc. Nã lµ x­¬ng sèng cña qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, cïng víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn vµ ®æi míi kinh tÕ vµ sù quan t©m cña nhµ n­íc ®iÖn lùc ®· cã nh÷ng b­íc tiÕn nhanh. Lµ mét sinh viªn n¨m cuèi cña tr­êng Khoa §iÖn Tr­êng §¹i Häc B¸ch Khoa Hµ Néi, em ®· ®­îc trang bÞ t­¬ng ®èi ®Çy ®ñ kiÕn thøc c¬ b¶n . Tuy nhiªn nh÷ng kiÕn thøc vµ kinh nghiÖm thùc tÕ ®èi víi em cßn rÊt h¹n chÕ. ChÝnh v× vËy buæi thùc tËp nhËn thøc nµy lµ ®iÒu kiÖn tèt ®Ó cho em cñng cè l¹i nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vËn dông lý thuyÕt mét c¸ch cô thÓ vµo thùc tiÕn ®Ó rót ra nh÷ng kinh nghiÖm cho b¶n th©n. §­îc sù gióp ®ì cña Bé m«n TB§-§T vµ Tr¹m ®iÖn 220 kV Hµ §«ng em ®· hoµn thµnh ch­¬ng tr×nh thùc tËp cña m×nh vµ cñng cè l¹i nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vµ häc hái ®­îc mét sè kiÕn thøc thùc tÕ v« cïng bæ Ých. Em v« cïng biÕt ¬n thÇy chñ nhiÖm vµ anh Dòng(kÜ s­ cña tr¹m) ®· tËn t×nh gióp ®ì em trong qu¸ tr×nh thùc tËp. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n «ng NguyÔn Xu©n Tr­êng Tr¹m tr­ëng tr¹m Hµ §«ng vµ c¸c c« chó trong Tr¹m ®· nhiÖt t×nh gióp ®ì, chØ b¶o ®Ó em hoµn thµnh tèt buæi thùc tËp nµy PhÇn I: Néi dung vµ yªu cÇu cña buæi thùc tËp. -HiÓu biÕt quy m« mét tr¹m biÕn ¸p trung gian - N¾m b¾t c¸c th«ng sè cña tr¹m: 1,CÊp ®iÖn ¸p 2, sè løîng m¸y biÕn thÕ 3, c«ng suÊt tr¹m 4, C¸c thiÕt bÞ PhÇn II: s¬ l­îc vÒ tr¹m. s¬ ®å tr¹m: Tãm l­îc s¬ ®å tr¹m Hµ §«ng vµ ­u, nh­îc ®iÓm cña s¬ ®å. S¬ ®å nhÊt thø tr¹m Hµ §«ng, ­u vµ nh­îc ®iÓm. S¬ ®å nèi ®iÖn chÝnh tr¹m 220 kV Hµ §«ng phÝa 220 kV vµ 110 kV ®­îc nèi theo hÖ thèng thanh gãp cã thanh gãp vßng. §Ó thuËn tiÖn ph©n phèi ®iÖn ®i c¸c nh¸nh tram sö dông 3 thanh c¸i C1, C2 ,C9.. M« h×nh nh­ h×nh d­íi ®©y: PhÝa 22 kV nèi theo kiÓu mét hÖ thèng thanh gãp gåm 2 ph©n ®o¹n t¸ch rêi nhau: Mét thanh c¸i ®­îc cÊp tõ MBA - AT4 chØ cÊp cho MBA tù dïng TD 44. Mét thanh c¸i ®­îc cÊp tõ MBA AT3 cÊp cho MBA tù dïng TD 43. - TU, TI cña c¸c c¸c ®­êng d©y 110 kV vµ 220 kV n»m ngoµi DCL -7. §èi víi lé MBA TI n»m ngoµi DCL-3. - MC 100, 200 võa lµ liªn l¹c, võa lµ MC vßng. Trong chÕ ®é lµm viÖc b×nh th­êng lµm nhiÖm vô liªn l¹c. Khi thay thÕ cho lé bÊt kú MC lµm nhiÖm vô MC vßng. ¦u, nh­îc ®iÓm cña s¬ ®å nèi ®iÖn phÝa 220 kV vµ 110 kV. ¦u ®iÓm: - TU vµ TI ®uêng d©y n»m ngoµi DCL -7, TI lé MBA n¨mg ngoµi DCL-3 nªn khi dïng m¸y c¾t 100 hoÆc 200 thay cho mét ng¨n lé bÊt kú kh«ng ph¶i chØnh l¹i th«ng sè chØnh ®Þnh r¬le lé ®ã. - Kh¶ n¨ng ph¸t triÓn phô t¶i cao. - §é tin cËy cung cÊp ®iÖn cao. - TiÕt kiÖm ®­îc mét lé MC vßng. - Thao t¸c chuyÓn ®æi ®¬n gi¶n. Nh­îc ®iÓm: - M¸y c¸t 100 vµ 200 b×nh th­êng vËn hµnh lµm nhiÖm vô liªn l¹c, khi cÇn lµm nhiÖm vô m¸y c¾t vßng ®Ó thay thÕ cho mét ng¨n lé bÊt kú. V× vËy, khi dïng m¸y c¾t 100 hoÆc 200 thay cho mét ng¨n lé bÊt kú th× ph¶i nèi cøng 2 thanh gãp b»ng dao c¸ch ly ®Ó ®¶m b¶o ph©n bè c«ng suÊt cña hÖ thèng. - Khi r¬ le b¶o vÖ cña b¶n th©n néi cÇn thay h­ háng, th× kh«ng thÓ dïng b¶o vÖ cña MC 100, 200 thay cho nã ®­îc (ph¶i ngõng cung cÊp ®iÖn cho lé ®ã). - Liªn ®éng c¸c thiÕt bÞ phøc t¹p. ­u nh­îc ®iÓm cña s¬ ®å nèi ®iÖn ph¸i 22 kV ¦u ®iÓm: - S¬ ®å ®¬n gi¶n, dÔ dµng cho vËn hµnh. - Lµ tñ hîp bé d¹ng GIS cã nÐn khÝ SF khoang MC vµ khoang thanh c¸i ¸p lùc 0,2 bar. Cã ®é tin cËy cao. Nh­îc ®iÓm: - Khi söa ch÷a thiÕt bÞ mét ng¨n lé bÊt kú th× c¸c lé ®­îc cÊp ®iÖn cïng thanh c¸i bÞ mÊt ®iÖn. - Liªn ®éng DCL-MC-T§ phøc t¹p - Kh«ng nh×n thÊy khi DCL më ( chØ kiÓm tra tÝn hiÖu) - Khã b¶o d­ìng vµ thÝ nghiÖm. Chøc n¨ng vµ ý nghÜa thiÕt bÞ trong s¬ ®å: M¸y biÕn ¸p: M¸y biÕn ¸p lµ thiÕt bÞ ®iÖn tõ tÜnh, lµm viÖc trªn nguyªn lÝ c¶m øng tõ, dïng ®Ó biÕn ®æi hÖ thèng dßng ®iÖn xoay chiÒu cã ®iÖn ¸p nµy thµnh mét hÖ thèng dßng ®iÖn xoay chiÒu cã ®iÖn ¸p kh¸c tÇn sè kh«ng ®æi. MBA lµm nhiÖm vô chÝnh truyÒn t¶i c«ng suÊt tõ cÊp ®iÖn ¸p 220 kV sang phÝa 110 kV vµ 22 kV. M¸y c¾t: MC 110KV, 220 kV lµ lo¹i MC SF6, MC 22 kV lµ ch©n kh«ng. Lµ thiÕt bÞ dïng ®Ó ®ãng c¾t dßng ®iÖn ë ®iÖn ¸p cao. M¸y c¾t SF6 cã kh¶ n¨ng dËp hå quang nhanh, SF6 Ýt bÞ ph©n huû do qu¸ tr×nh ®ãng c¾t. Sè lÇn c¾t sù cè cho phÐp lín. §Þnh kú ®Õn tiÓu tu vµ ®¹i tu dµi. Lµm viÖc tin cËy, Ýt háng hãc. M¸y biÕn ®iÖn ¸p: kiÓu tô ph©n ¸p Dïng ®Ó biÕn ®æi ®iÖn ¸p cao xuèng ®iÖn ¸p thÊp ®Ó ®o l­êng b»ng c¸c dông cô ®o l­¬ng vµ r¬ le b¶o vÖ. M¸y biÕn dßng: Dïng ®Ó biÕn ®æi dßng ®iÖn lín xuèng dßng ®iÖn nhá ®Ó ®o l­êng vµ cung cÊp tÝn hiÖu cho r¬ le b¶o vÖ. Dao c¸ch ly: Dïng ®Ó ®ãng c¾t m¹ch ®iÖn cao ¸p khi cã dßng ®iÖn hay ®¼ng ¸p. DCL t¹o kho¶ng c¸ch nh×n they cho c«ng nh©n vËn hµnh hay c«ng nh©n söa ch÷a khi cÇn thao t¸c hay söa ch÷a bé phËn m¹ch ®iÖn. Dao tiÕp ®Þa: Dïng ®Ó t¶n ®iÖn tÝch tµn d­, ®iÖn ¸p c¶m øng trªn thiÕt bÞ hay ®­êng d©y khi söa ch÷a trªn thiÕt bÞ hay ®­êng d©y ®ã. PhÇn III: Néi dung t×m hiÓu tr¹m 1, cÊp ®iÖn ¸p: 220/110 KV; 110/35 KV; 110/22 KV; 110/6 KV,35/0,4 KV; 6/0,4KV 2, C¸c lo¹i b¶o vª hÖ thèng ®iÖn, m¸y c¾t vµ dao c¸ch ly: 1.1 B¶o vÖ. 1.1.1 C¸c lo¹i b¶o vÖ MBA , AT3, ph¹m vi t¸c ®éng. 1.1.1.1 Bé b¶o vÖ thø nhÊt. 1-R¬ le sè RET 521: + B¶o vÖ qu¸ dßng kh«ng h­íng: 50/51N + B¶o vÖ so lÖch dßng: 87T, tc¾t = 0 s Dïng ®Ó b¶o vÖ c¸c d¹ng ng¾n m¹ch pha - pha trong c¸c cuén d©y MBA, chøc n¨ng 50/51 N ®Ó b¶o vÖ dù phßng cho c¸c cuén d©y MBA khi cã dßng sù cè ch¹m ®Êt ®i qua. B¶o vÖ t¸c ®éng sÏ göi tÝn hiÖu ®i c¾t MC 3 phÝa MBA. 2- R¬ le b¸n dÉn RADHD: - B¶o vÖ so lÖch ch¹m ®Êt 87N. B¶o vÖ khi c¸c cuén d©y ch¹m ®Êt. B¶o vÖ t¸c ®éng sÏ göi tÝn hiÖu ®i MC 3 phÝa MBA víi thêi gian 0s 1.1.1.2 Bé b¶o vÖ thø 2. 1 - R¬ le b¸n dÉn RADSB + B¶o vÖ so lÖch dßng 87T Dïng ®Ó b¶o vÖ c¸c d¹ng ng¾n m¹ch pha - pha trong c¸c cuén d©y m¸y biÕn ¸p. B¶o vÖ t¸c ®éng sÏ göi tÝn hiÖu ®i c¾t MC 3 phÝa MBA víi thêi gian 0s. 2 - R¬ le b¸n dÉn RADHD: - B¶o vÖ so lÖch ch¹m ®Êt 87N B¶o vÖ khi c¸c cuén d©y ch¹m ®Êt. B¶o vÖ t¸c ®éng sÏ göi tÝn hiÖu ®i c¾t MC 3 phÝa MBA víi thêi gian. 1.1.1.3 R¬ le REF 541: PhÝa 22 KV. - B¶o vÖ dù phßng phÝa 22 kV: 50/51, 50/51 N. - B¶o vÖ qu¸ dßng vµ b¶o vÖ qu¸ dßng tr¹m ®Êt kh«ng h­íng. LÊy tÝn hiÖu tõ TI ch©n sø phÝa 22 kV vµ TI cña MBA t¹o trung tÝnh T401. B¶o vÖ t¸c ®éng ®i c¾t MC 3 phÝa MBA víi thêi gian trÔ. - B¶o vÖ h­ háng m¸y c¾t 62 BF. 1.1.1.4 B¶o vÖ néi bé MBA. 1-B¶o vÖ r¬le h¬i Dïng ®Ó b¶o vÖ c¸c sù cè bªn trong thïng dÇu MBA. DÇu trong thïng dÇu chÝnh gi·n në ch¶y ng­îc lªn thïng dÇu phô víi tèc ®é 2m/gi©y. B¶o vÖ t¸c ®éng göi tÝn hiÖu ®i c¾t MC 3 phÝa MBA. 3- B¶o vÖ r¬le ¸p lùc: r¬le β Dïng ®Ó b¶o vÖ c¸c sù cè bªn trong thïng m¸y biÕn ¸p vµ 3 khoang ®iÒu ¸p A, B, C khi cã sù cè ¸p lùc trong thïng m¸y hoÆc khoang ®iÒu ¸p d­íi t¶i t¨ng ®Õn 700 µbar. B¶o vÖ t¸c ®éng sÏ göi tÝn hiÖu ®i c¾t MC 3 phÝa MBA. 4- Van an toµn: (phßng næ) Gåm 2 c¸i ®Æt ë phÝa trªn mÆt m¸y MBA Tù ®éng x¶ ¸p lùc trong thïng m¸y biÕn ¸p khi cã ¸p lùc ®ét ngét t¨ng cao, tr¸nh næ thïng m¸y. B¶o vÖ t¸c ®éng göi tÝn hiÖu ®i c¾t MC 3 phÝa MBA. Khi ¸p lùc trong MBA gi¶m van tù ®éng ®ãng l¹i. 5- B¶o vÖ nhiÖt ®é dÇu: Khi nhiÖt ®é dÇu MBA t¨ng qu¸ cao nhiÖt ®é cho phÐp, b¶o vÖ göi tÝn hiÖu ®i c¾t MC 3 phÝa MBA. 6- B¶o vÖ nhiÖt ®é c¸c cuén d©y: Khi nhiÖt ®é cuén d©y MBA t¨ng qu¸ nhiÖt ®é cho phÐp, b¶o vÖ göi tÝn hiÖu ®i c¾t MC 3 phÝa MBA. 7- B¶o vÖ møc dÇu cao vµ thÊp: AKM (S25) vµ AKM (S26) 1.1.2 B¶o vÖ ®­êng d©y 220 kV Hµ §«ng 1.1.2.1 B¶o vÖ thø nhÊt. Tû sè TI: 1200/5 Tû sè TU: 220 0,11 0,1 KV; √3 √3 1, B¶o vÖ kho¶ng c¸ch: R¬le REL 521 (ABB) 3 cÊp cã h­íng. 2,B¶o vÖ dao ®éng c«ng suÊt: 21 PSB 2,B¶o vÖ ch¹m ®Êt cã h­íng: 67 N 3,B¶o vÖ chèng h­ háng MC: 51 BF 4,Tù ®ãng l¹i khi sù cè tho¸ng qua: 79 5,KiÓm tra ®ång bé: 25 6,X¸c ®Þnh ®iÓm sù cè: 21 FL 7,Chøc n¨ng ghi sù cè: 95 DR 8,§ãng c¾t kh«ng ®ång pha: 98 PD 1.1.2.2 R¬ le ®iÒu khiÓn: REF 545 (ABB) 1 - B¶o vÖ kho¶ng c¸ch: R¬ le 521 (ABB) 3cÊp cã h­íng 2- B¶o vÖ dao ®éng c«ng suÊt: 21 PSB 3- B¶o vÖ ch¹m ®Êt cã h­íng: 67N 4- B¶o vÖ chèng h­ háng MC: 51 BF 1.1.3 B¶o vÖ ®­êng d©y 110 kV Hµ §«ng. 1.1.3.1 B¶o vÖ thø nhÊt. Tû sè TI: 600/5 Tû sè TU: 110 0,11 0,1 KV; √3 √3 1,B¶o vÖ kho¶ng c¸ch: R¬le REL 521 (ABB) 3 cÊp cã h­íng. 2,B¶o vÖ dao ®éng c«ng suÊt: 21 PSB 3,B¶o vÖ ch¹m ®Êt cã h­íng: 67 N 4,B¶o vÖ chèng h­ háng MC: 51 BF 5,Tù ®ãng l¹i khi sù cè tho¸ng qua: 79 6,KiÓm tra ®ång bé: 25 7,X¸c ®Þnh ®iÓm sù cè: 21 FL 8,Chøc n¨ng ghi sù cè: 95 DR 1.1.3.2 R¬ le ®iÒu khiÓn: REF 545 (ABB). 1.1.3.3 B¶o vÖ thø 2. 1 - B¶o vÖ kho¶ng c¸ch: R¬ le 521 (ABB) cÊp cã h­íng 2- B¶o vÖ dao ®éng c«ng suÊt: 21 PSB 3- B¶o vÖ ch¹m ®Êt cã h­íng: 67N 4- B¶o vÖ chèng h­ háng MC: 51 BF 1.1.4 B¶o vÖ bé tô 110 kV. 1.1.4.1 Th«ng sè. §iÖn ¸p ®Þnh møc : 123 kV Dßng ®Þnh møc : 298 A C«ng suÊt ®Çu ra : 62,5 MVAr 1.1.4.2 B¶o vÖ thø nhÊt: R¬ le REB 551. 1- 51 BF : B¶o vÖ m¸y c¾t. 1.1.4.3 R¬ le ®iÒu khiÓn: R¬le REF 545. 1.1.4.4 B¶o vÖ thø 2. A- RaiCa 1-49 : B¶o vÖ nhiÖt 2-37 : B¶o vÖ dßng ®iÖn thÊp. 3-46 : B¶o vÖ kh«ng c©n b»ng B¶o vÖ nhiÖt cña bé tô lµ ph¸t hiÖn qu¸ ¸p c¸c phÇn tö cña bé tô. B¶o vÖ kh«ng c©n b»ng ph¸t hiÖn sù kh«ng c©n b»ng gi÷a 2 phÇn tö bé tô. 1.2 M¸y c¾t. 1.2.1 ý nghÜa th«ng sè m¸y c¾t 110, 220 kV. - U®m: ®iÖn ¸p d©y cña l­íi ®Æt vµo MC - Umax §iÖn ¸p lín nhÊt cho MC lµm viÖc ®¶m b¶o kh¶ n¨ng c¸ch ®iÖn vµ dËp hå quang. - I®m : Dßng t¶i cho phÐp ch¹y qua m¸y c¾t ®ãng lµm viÖc l©u dµi mµ kh«ng t¨ng nhiÕt ®é. - Ic¾t ®m: Dßng ng¾n m¹ch 3 pha lín nhÊt cho phÐp ®¶m b¶o c¸ch ®iÖn vµ dËp hå quang. - Dßng æn ®Þnh ®éng vµ æn ®Þnh nhiÖt trong kho¶ng thêi gian 3s lµ dßng ng¾n m¹ch 3 pha cho phÐp NC chÞu ®­îc trong thêi gian 3s mµ kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn hÖ thèng ®iÖn. C¸c th«ng sè kü thuËt cña MC 110,220 KV. TT Th«ng sè §¬n vÞ Sè liÖu S1 - 245 F3 AEG 3A P1 F1-245 SIEMEN S1- 145 F1 AEG LTB 145 D1 ABB 1 §iÖn ¸p ®Þnh møc kV 245 245 145 145 2 TÇn sè ®Þnh møc F 50 50 50 50 3 Dßng ®iÖn ®Þnh møc A 3150 3150 3150 3150 4 Dßng c¾t ®Þnh møc kA 40 40 40 40 5 Dßng ®ãng NM ®Þnh møc S 100 125 100 100 6 Thêi gian chÞu dßng NM S 3 3 3 7 Chu tr×nh lµm viÖc ®Þnh møc kV C - 0,3s - §,C - 3phót - §C 8 Kh¶ n¨ng chÞu ®iÖn ¸p t¨ng cao Pha víi ®Êt Gi÷a 2 tiÕp ®iÓm ë vÞ trÝ më kV 460 460 -5 275 9 Kh¶ n¨ng chÞu ®iÖn ¸p xung sÐt vµ xung thao t¸c - Pha víi ®Êt. - Gi÷a 2 tiÕp ®iÓm ë vÞ trÝ më A 1050 1050 650 650 10 Dßng c¾t ®­êng d©y kh«ng t¶i VDC 125 220 50 140 11 §iÖn ¸p ®iÒu khiÓn, ®iÖn ¸p cuén ®ãng, cuén c¾t. % 220 220 220 220 12 §iÖn ¸p ®iÒu khiÓn cho phÐp sai lÖch so víi ®Þnh møc - Cuén ®ãng. - Cuén c¾t. % 85-110 70-110 85-110 70-110 13 §iÖn ¸p thö nghiÖm ®èi víi m¹ch ®iÒu khiÓn vµ nhÞ thø (50 Hz trong 1 phót) VAC 2000 2000 2000 2000 14 §iÖn ¸p ®Þnh møc cña ®éng c¬ tÝch n¨ng VDC 220 220 220 220 15 §iÖn ¸p bé sÊy trong tñ BT§ VAC 220 220 220 220 16 C«ng suÊt cña bé sÊy W 210 80 210 80 17 Khèi l­îng MC Kg 3*917 3*980 1360 18 Khèi l­îng BT§ Kg 205 19 Khèi l­îng khÝ SF6 Kg 21 18 5 9 20 ¸p lùc ®Þnh møc SF6 Mpa 0,7 0,6 0,5 0,68 21 ¸p lùc Alarm Mpa 0,62 0,5 0,43 0,55 22 ¸p lùc Block Mpa 0,6 0,5 0,43 0,55 1.3 Dao c¸ch ly. Dïng ®Ó ®ãng c¾t m¹ch ®iÖn cao ¸p khi cã dßng ®iÖn hay ®¼ng ¸p. DCL t¹o kho¶ng c¸ch nh×n they cho c«ng nh©n vËn hµnh hay c«ng nh©n söa ch÷a khi cÇn thao t¸c hay söa ch÷a bé phËn m¹ch ®iÖn. Mçi lé cã 2 dao c¸ch ly, tr×nh tù nh­ sau: Thanh c¸i( c¸p AC -500)/ dao c¸ch ly-1/ m¸y c¾t/ TI/ dao c¸ch ly-7/ ®­êng d©y. 1.4 R¬ lega vµ r¬le dßng dÇu: - R¬ le ga: + Lo¹i OYSOY B ®­îc l¾p ë trªn ®­êng èng dÉn ®Çu tõ b×nh dÇu phô xuèng thïng dÇu chÝnh MBA, dïng ®Ó b¶o vÖ MBA khi cè c¸c h­ háng bªn trong thïng m¸y lµm xuÊt hiÖn khÝ. Cã hai møc : Møc b¸o tÝn hiÖu vµ møc c¾t 3 phÝa MBA. 1.5 R¬ le ¸p lùc (β): - Gåm hai lo¹i: + Mét r¬ le ¸p lùc ®Ó b¶o vÖ cho thïng m¸y lo¹i C1P404M – 87B – SZG1. + Ba r¬ le ¸p lùc ®Ó b¶o vÖ cho 3 khoang ®iÒu ¸p d­íi t¶i LL114. - R¬ le nµy t¸c ®éng khi cã sù cè ch¸y næ trong thïng MBA vµ khoang §AT lµm ¸p lùc t¨ng ®ét ngét. 1.6 Van tù x¶ ¸p lùc. - Lµm nhiÖm vô b¶o vÖ thïng m¸y khái bÞ næ khi ¸p lùc lín do sù cè x¶y ra trong thïng MBA. 1.7HÖ thèng ®o nhiÖt ®é. - Gåm 4 bé ®o nhiÖt: mét bé ®o nhiÖt ®é líp dÇu trªn, ba bé ®o nhiÖt ®é cuén d©y c¸c phÝa MBA. + §ång hå ®o nhiÖt ®é dÇu gåm: - Bé c¶m biÕn nhiÖt ®Æt trong hèc dÇu trªn mÆt m¸y qua èng mao dÉn tõ bé c¶m biÕn ®ång hå chØ thÞ nhiÖt ®é ®Æt trong tñ ®Êu d©y MBA. PhÇn IV: ThiÕt bÞ m¸y biÕn ¸p ë tr¹m. 2.1 Nguyªn lý lµm viÖc cña m¸y biÕn ¸p lùc M¸y biÕn ¸p lùc lµ thiÕt bÞ ®iÖn tõ tÜnh, lµm viÖc trªn nguyªn lÝ c¶m øng ®iÖn tõ, dïng ®Ó biÕn ®æi hÖ thèng dßng ®iÖn xoay chiÒu cã ®iÖn ¸p nµy thµnh mét hÖ thèng dßng xoay chiÒu cã ®iÖn ¸p kh¸c víi tÇn sè kh«ng ®æi. M¸y biÕn ¸p 2 d©y quÊn (1 pha). D©y quÊn s¬ cÊp cã W1 vßng, d©y quÊn thø cÊp cã W2 vßng ®­îc quÊn trªn lâi thÐp. Khi cã ®iÖn ¸p xoay chiÒu s¬ cÊp U1 ®Æt mét tõ th«ng Φ, mãc vßng víi c¶ hai quËn d©y vµ c¶m øng trong chóng c¸c søc ®iÖn ®éng E1 vµ E2. NÕu trªn ®Çu ra cña m¹ch thø cÊp cã tæng trë t¶i Zt th× trong nã sÏ cã d©y quÊn khi ®ã cã thÓ coi gÇn ®óng U2 ≈ E2; U1 ≈ E1. NÕu dßng ®iÖn trong d©y quÊn s¬ cÊp biÕn ®æi h×nh sin víi tÇn sè f1 th× dßng ®iÖn vµ ®iÖn ¸p trong d©y quÊn thø cÊp còng biÕn ®æi h×nh sin cïng víi tÇn sè ®ã. Tõ th«ng do dßng ®iÖn h×nh sinh ra còng cã d¹ng h×nh sin. Φ = Φmsinωt Theo ®Þnh luËt c¶m øng ®iÖn tõ suÊt ®iÖn ®éng c¶m øng trong d©y quÊn W1 vµ W2 sÏ lµ: E1 = W1 dΦ/dt = -W1 dΦ sinωt/dt = - W1 ωΦmcosωt = √2 E1sin (ωt - ∏/2) (1) E2 = √2 E2sin (ωt - ∏/2) (2) Trong ®ã: ωW1Φm 2∏fW1Φm E1= = = 4,44fW1Φm (3) √2 √2 E2= 4,44fW2Φm (4) C¸c biÓu thøc (1) vµ (2) cho thÊy S®® c¶m øng trong d©y quÊn chËm pha sinh ra nã mét gãc ∏/2. Theo (3) vµ (4) ta cã tû sè biÕn cña m¸y biÕn ¸p nh­ sau: E1 W1 K = = E2 W2 NÕu qua tæn thÊt trªn d©y quÊn th× cã thÓ coi. U2 ≈ E2; U1 ≈ E1 Tû sè biÕn ®æi ®iÖn ¸p gi÷a c¸c d©y quÊn ®­îc tÝnh nh­ sau: E1 U1 K = = E2 U2 2.2 Nªu c¸c lo¹i m¸y biÕn ¸p lùc cã t¹i tr¹m vµ c«ng dông cña nã? 2.2.1 MBA: AT3, AT4 Lo¹i m¸y: SDN-6444 N¬i s¶n xuÊt: H·ng ALSTOM (AEG) M¸y biÕn ¸p AT3 tr¹m Hµ §«ng cã nhiÖm vô chÝnh trong truyÒn t¶i c«ng suÊt tõ cÊp ®iÖn ¸p 220 kV sang cÊp ®iÖn ¸p 110 kV vµ 22 kV. KiÓu ®Êu d©y: * C¸c th«ng sè kü thuËt MBA , AT3, AT4 tr¹m Hµ §«ng - Lo¹i MBA: Lo¹i SDN-6444 - C«ng suÊt ®Þnh møc: S®m = 225/115/23 MVA ë chÕ ®é ONAF 60% S®m = 75/75/24,9 MVA ë chÕ ®é ONAN - Tû sè biÕn ¸p: 225 ± 8x1,25 % /115 /23 KV - §iÖn ¸p ng¾n m¹ch % ë 75 0C Lo¹i C«ng suÊt ®Þnh møc (KVA) Cuén d©y VÞ trÝ nÊc §iÖn ¸p ng¾n m¹ch ( Un%) MBA AT3, AT4 125000 Cao/trung 9/1 10,57 41500 Cao/h¹ 9/3 29,92 41500 Trung/h¹ 1/3 17,99 - Thêi gian lín nhÊt chÞu dßng ng¾n m¹ch ®èi xøng: 2 gi©y - Tæn thÊt khi ®Çy t¶i ë 75 0C. Lo¹i C«ng suÊt ( KVA) Cuén d©y VÞ trÝ Δ Pn (KW) MBA AT3, AT4 125000 Cao/Trung 9/1 155,38 MBA AT1: -Dßng kh«ng t¶i: I0 = 0,11% I®m ë U®m - C«ng suÊt tiªu thô qu¹t giã: 0,43 KW - C«ng suÊt kh«ng t¶i ë U®m: 38,6 - C¸ch ®iÒu chØnh tû sè MBA: §iÒu chØnh b»ng c¸ch thay ®æi sã vßng d©y cuén 220 KV nhê bé ®iÒu ¸p d­íi t¶i vµ thay ®æi sè vßng d©y cuén 22 kV nhê bé ®iÒu ¸p kh«ng ®iÖn. 2.2.2 MBA: 1T & 2T Lo¹i m¸y: BQBT-63000 & BQBT-40000 KiÓu d¸ng m¸y: Tû sè biÕn ¸p: 115 ± 9x1,78 % /38,5 /23 KV & 115 ± 9x1,78 % /38,5 /6,6 KV N¬i s¶n xuÊt: Nhµ m¸y ThiÕt bÞ ®iÖn §«ng Anh-ViÖt Nam M¸y biÕn ¸p lùc tr¹m Hµ §«ng cã nhiÖm vô chÝnh truyÒn t¶i c«ng suÊt tõ cÊp ®iÖn ¸p 110 kV sang cÊp ®iÖn ¸p 35kV vµ 6 kV. 2.2.3 MBA tù dïng : TD43, TD 44 Lo¹i m¸y: BAD-250KVA-35/0,4kV N¬i s¶n xuÊt: H·ng ABB - ViÖt nam chÕ t¹o. Dïng ®Ó truyÒn t¶i c«ng suÊt tõ cÊp ®iÖn ¸p 22 kV xuèng ®iÖn ¸p 0,4 kV. M¸y biÕn ¸p cung cÊp c«ng suÊt tõ cÊp ®iÖn ¸p 22 kV xuèng cÊp ®iÖn ¸p 0,4 kV. M¸y biÕn ¸p cung cÊp c«ng suÊt cho c¸c phô t¶i tù dïng cña tr¹m nh­: M¸y n¹p ¾c quy, ¸nh s¸ng, bé chØnh l­u, nguån thao t¸c, c¸c lo¹i b¬m cøu ho¶, sinh ho¹t. CÊp cho ®éng c¬ lªn cãt MC (132,232). tãm l¹i : tr¹m cã 1, CÊp ®iÖn ¸p: 220; 110; 35; 22; 6; 0,4 KV 2,Sè l­îng biÕn thÕ: 4 m¸y biÕn thÕ chÝnh 1T(63000KVA) 2T(40000KVA) 2 m¸y AT3, AT4 dung l­îng 250000KVA Vµ hai m¸y biÕn thÕ tù dïng : TD43, TD 44 dung l­îng 250KVA 3, C«ng suÊt tr¹m lµ: 2 x 250000 +63000 + 40000 = 603000 KVA 4, C¸c thiÕt bÞ: cã rÊt nhiÒu trong ®ã ph¶i kÓ ®Õn c¸c thiÕt bÞ quan träng nh­: m¸y c¾t, dao c¸ch ly, r¬ le, TI, TU......

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập tại Trạm điện 220 kV Hà Đông.doc