Báo cáo Thực tập tại ximăng Hà Tiên

Đây là tài liệu Báo cáo thực tập nhà máy xin măng Hà Tiên. Gồm bảng báo cáo files word, các bản vẽ chi tiết (files cad) của nhà máy. Các bạn quan tâm có thể download link bên dưới. Nếu ai quan tâm đến các quá trình cơ học như đập, nghiền, sàn ., cũng có thể tải về tham khảo qui trình và các công thức tính toán.

doc51 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2868 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Thực tập tại ximăng Hà Tiên, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LÔØI CAÛM ÔN ((( Thöïc taäp chính laø chieác caàu noái giöõa lyù thuyeát vaø thöïc teá. Noù taïo ñieàu kieän cho sinh vieân tieáp caän vôùi saûn xuaát thöïc teá, ñoàng thôøi hieän thöïc hoùa nhöõng lyù thuyeát ñaõ ñöôïc hoïc ôû nhaø tröôøng. Quaû thöïc nhö vaäy, trong thôøi gian thöïc taäp vöøa qua tuy laø ngaén nguûi, nhöng em ñaõ nhaän ñöôïc moät löôïng kieán thöùc khaù boå ích vaø lyù thuù. Em xin chaân thaønh caûm ôn Thaày Coâ Boä moân Maùy & Thieát bò, khoa Coâng Ngheä Hoùa hoïc tröôøng Ñaïi hoïc Baùch Khoa TP Hoà Chí Minh vaø quyù Coâng ty coå phaàn xi maêng Haø Tieân 1 ñaõ taïo ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå em hoaøn thaønh ñôït thöïc taäp naøy. Ñaëc bieät, em xin chaân thaønh caûm ôn thaày AÂn, anh Lôøi, anh Phuù, chuù Tueä, chuù Huy,… laø nhöõng ngöôøi ñaõ hoä trôï raát lôùn veà maët kieán thöùc cuõng nhö tinh thaàn cho em trong suoát thôøi gian vöøa qua. Nhaän xeùt cuûa caùn boä höôùng daãn taïi Coâng ty ((( Xaùc nhaän cuûa coâng ty Nhaän xeùt cuûa giaùo vieân höôùng daãn ((( Xaùc nhaän cuûa GVHD MUÏC LUÏC Phần I: Toång quan Coâng ty coå phaàn Haø Tieân 1. 5 1.1. Giới thiệu 5 1.2. Lịch sử hình thaønh vaø phaùt trieån 5 1.3. Tổ chức 5 1.4. Sơ đồ boá trí maët baèng taïi coâng ty 8 1.5. Sản phẩm 8 1.6. An toaøn lao ñoäng vaø phoøng chaùy chöõa chaùy 8 1.7. Xöû lyù pheá thaûi vaø veä sinh coâng nghieäp 11 Phần II: Nguyeân lieäu 12 2.1. Clinker 12 2.2. Thaïch cao 14 2.3 Pouzzolane 14 2.4 Saûn phaåm 15 Phần III: Quy trình vaø daây chuyeàn coâng ngheä 17 3.1. Quy trình coâng ngheä 17 3.2. Daây chuyeàn coâng ngheä 18 Phần IV: Maùy moùc - Thieát bò 22 4.1. Maùy nghieàn 22 4.2. Thieát bò loïc buïi ñieän 25 4.3. Vis thu hoài 27 4.4. Van quay sas. 27 4.5. Quaït huùt 28 4.6. Thieát bò phaân haït ñoäng (turbo seperator) 28 4.7. Thieát bò phaân haït tónh 32 4.8. Thieát bò loïc buïi tay aùo 34 4.9. Bình chöùa trung gian (bình bôm PNEUMEX) 39 4.10. Heä thoáng cung caáp khí neùn 40 4.11. Boä trao ñoåi (boä tieát kieäm) 41 4.12. Baêng taûi 42 4.13. Maùng tröôït 43 4.14. Gaàu taûi 44 4.15. Saøng rung 45 4.16. Maùy ñoùng bao 45 Phaàn V: Phuï luïc 48 Phaàn I TOÅNG QUAN COÂNG TY CP XI MAÊNG HAØ TIEÂN 1 1.1. Giôùi thieäu Coâng ty xi maêng CP Haø Tieân I laø moät ñôn vò chuû löïc cuûa toång coâng ty xi maêng Vieät Nam taïi mieàn Nam. Gaàn 40 naêm qua, coâng ty ñaõ cung caáp cho thò tröôøng hôn 20 trieäu taán xi maêng caùc loaïi vôùi chaát löôïng cao,oån ñònh phuïc vuï cho caùc coâng trình troïng ñieåm. Ñöôïc ngöôøi tieâu duøng bình choïn “Haøng Vieät Nam chaát löôïng cao” trong nhieàu naêm lieàn vaø ñöôïc nhieàu huy chöông vaøng taïi caùc buoåi hoäi chôï trieån laõm Coâng Ngheä Quoác Teá nhieàu naêm lieàn. 1.2. Lòch söû hình thaønh vaø phaùt trieån 1960 baét ñaàu xaây döïng nhaø maùy xi maêng Thuû Ñöùc roäng 10 ha. 21-3-1961 : Khôûi ñaàu vôùi coâng suaát 300.000 taán/naêm. 4-6-1977 : Ñöa vaøo hoaït ñoäng daây chuyeàn nghieàn vôùi coâng suaát 500.000 taán/naêm. 19-8-1986 : Ñöa vaøo hoaït ñoäng daây chuyeàn nghieàn vôùi coâng suaát 700.000 taán/naêm. 1-1994 : Coâng ty ñoåi teân môùi laø coâng ty xi maêng Haø Tieân I. 10-1999 : Caûi caùch hoaït ñoäng tieáp thò vaø buoân baùn,thieát laäp maïng löôùi phaân phoái chính. 23-10-2000 : Coâng ty ñöôïc caáp chöùng chæ ISO 9002. 1-2001 : Coâng ty taêng cöôøng theâm daây chuyeàn nghieàn vôùi coâng suaát 500.000 taán/naêm. 5-2003 : Lieân keát vôùi coâng ty xi maêng Haûi Vaân. 3-11-2003 : Coâng ty ñöôïc caáp chöùng chæ ISO 9001-9002. 21-9-2005 : Coâng ty nhaän caùc giaûi thöôûng vaø cuùp vaøng. 6-2-2007 : Chuyeån töø doanh nghieäp Nhaø nöôùc thaønh Coâng ty coå phaàn xi maêng Haø Tieân 1. Saûn phaåm “Xi Maêng Haø Tieân” ñaõ phaùt trieån qua 5 thöông hieäu: POOCLAND CEMENT BSS 12:1971 vôùi bieåu töôïng “Kyø Laân ñoû”. POOCLAND CEMENT P500 vôùi bieåu töôïng “Kyø Laân xanh”. POOCLAND CEMENT P400 vôùi bieåu töôïng “Kyø Laân xanh”. POOCLAND CEMENT Pit.500 vôùi bieàu töôïng “Kyø Laân xanh”. COÂNG TY XI MAÊNG HAØ TIEÂN I vôùi vôùi bieåu töôïng “Kyø Laân xanh”. 1.3. Toå chöùc 1.3.1. Cô caáu toå chöùc quaûn lyù taïi coâng ty Coâng ty xi maêng CP Haø Tieân I xaây döïng cô caáu theo hìng thöùc tröïc tuyeán chöùc naêng keát hôïp vôùi nguyeân taéc taäp trung quaûn lyù thoáng nhaát döôùi söï chæ huy moät ñaàu moái.Chöùc naêng cuûa loaïi hình naøy laø giöõa ngöôøi laõnh ñaïo vaø ngöôøi thi haønh coù moái quan heä tröïc tieáp.Caùc phoøng ban coù nhieäm vuï tham möu cho laõnh ñaïo vaø toaøn boä heä thoáng quaûn lyù.Loaïi hình naøy thích hôïp vôùi quy moâ hoaït ñoäng cuûa coâng ty,ñaûm baûo tính hieäu quaû vaø hieäu quaû nhanh. 1.3.2. Sô ñoà toå chöùc quaûn lyù taïi coâng ty Sô ñoà toå chöùc quaûn lyù taïi coâng ty CP Haø Tieân 1 ñöôïc theå hieän ôû hình 1 (phuï luïc). 1.3.3. Chöùc naêng nhieäm vuï moät soá phoøng ban Giaùm ñoác: Do boä tröôûng xaây döïng ñaûm nhieäm, laø ngöôøi ñeà ra keá hoaïch saûn xuaát kinh doanh vaø ñaûm baûo saûn xuaát kinh doanh coù hieäu quaû. Giaùm ñoác laø ngöôøi laõnh ñaïo chung moïi hoaït ñoäng cuûa caùc ñôn vò tröïc thuoäc,coù quyeàn haïn quyeát ñònh moïi vaán ñeà trong quaù trình saûn xuaát kinh doanh cuûa coâng ty, ñònh höôùng phaùt trieån cuûa coâng ty, caùc lónh vöïc coâng taùc keá hoaïch, taøi chính toà chöùc lao ñoäng, coù quyeàn haïn boå nhieäm, baõi nhieäm, kyõ luaät caùc nhaân vieân trong coâng ty. Phoù giaùm ñoác kyõ thuaät: Chòu traùch nhieäm saûn xuaát xi maêng, saûn xuaát saûn phaåm môùi,ñieàu tieát saûn phaåm theo keá hoaïch, xöû lyù caùc vaán ñeà kyõ thuaät,xaây döïng keá hoaïch söûa chöõa lôùn,quyeát toaùn vaät tö, chæ ñaïo kyõ thuaät saûn xuaát,khai thaùc vaø öu hoùa naêng löïc caïnh tranh thieát bò saûn xuaát saûn phaåm, phuïc vuï an toaøn saûn xuaát veä sinh coâng nghieäp,moâi tröôøng vaø söùc khoûe ngöôøi lao ñoäng. Phoù giaùm ñoác ñaàu tö: Chòu traùch nhieäm ñieàu haønh caùc lónh vöïc nhö:xaây döïng thieát keá cô baûn noäi boä,khai thaùc hieäu quaû döï aùn ñaàu tö, ña daïng hoùa saûn phaåm, tham gia ñaáu thaàu xaây döïng caùc coâng trình, ñaàu tö phaùt trieån saûn xuaát, quaûn lyù quaù trình saûn xuaát xaùc ñònh tieâu chuaån coâng ngheä, chæ ñaïo coâng taùc cung öùng vaät lieäu,ñaûm baûo saûn xuaát kinh doanh tieán haønh lieân tuïc vaø hieäu quaû, tham gia döï aùn môùi cuûa coâng ty. Phoøng toå chöùc lao ñoäng: Chòu traùch nhieäm toå chöùc quaûn lyù, boá trí nhaân söï,quaûn lyù hoà sô caùn boä coâng nhaân vieân, ñaûm nhaän coâng taùc ñaøo taïo tay ngheà cho coâng nhaân. Theo doõi thôøi gian vaø naêng suaát lao ñoäng thoâng qua vieäc chaám coâng,chaám ñieåm thi ñua, thöïc hieän coâng taùc phuïc vuï saûn xuaát vaø an toaøn lao ñoäng. Phoøng keá hoaïch ñaàu tö xaây döïng cô baûn: Xaây döïng keá hoaïch saûn xuaát, keá hoaïch tieâu thuï saûn phaàm,keá hoaïch söûa chöõa lôùn taøi saûn coá ñònh, keá hoaïch phaùt trieån haøng naêm cuûa coâng ty. Phoái hôïp ñieàu ñoä caùc hoaït ñoäng chuû yeáu trong saûn xuaát kinh doanh,trieån khai thöïc hieän caùc keá hoaïch trong naêm. Toång hôïp vaø laäp baùo caùo chính xaùc kòp thôøi tình hình keát quaû hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh chuû yeáu cuûa coâng ty ñeà giuùp ban giaùm ñoác trieån khai xaây döïng caùc keá hoaïch phaùt trieån saûn xuaát trung vaø daøi haïn. Chòu traùch nhieäm veà coâng taùc ñaàu tö xaây döïng cô baûn:tham gia duîeât quyeát toaùn, nghieäm thu vaø quyeát toaùn coâng trình. Ñoàng thôøi tham gia coâng taùc mua saém ñieàu ñoäng, thanh lyù suûa chöõa lôùn taøi saûn coá ñònh. Phoøng keá toaùn-thoáng keâ-taøi chính: Coù nhieäm vuï xöû lyù caùc nghieäp vuï keá toaùn trong quaù trình hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh. Ban quaûn lyù thöïc hieän döï aùn: Chòu traùch nhieäm coâng taùc xaây döïng,coâng taùc ñaàu tö,coâng taùc phaùt trieån thöïc hieän döï aùn vaø chæ ñaïo coâng taùc thieát keá xaây döïng cô baûn noäi boä Phoøng thí nghieäm-KCS: Kieåm tra chaát löôïng nguyeân vaät lieäu ñöa vaøo saûn xuaát, chaát löôïng saûn phaåm ñaàu ra, thöïc hieän coâng taùc kieåm nghieäm, thöû maãu, ñieàu hoøa phoái lieäu ñeå xi maêng ñaït ñöôïc haøm löôïng cho pheùp, xaùc ñònh tieâu chuaån chaát löôïng,troïng löôïng ñuùng quy ñònh. Phoøng toå chöùc haønh chaùnh: Toå chöùc ñieàu haønh coâng taùc vaên thö,quaûn lyù thöïc hieän coâng taùc thoâng tin,baùo chí, lieân laïc höõu tuyeán, voâ tuyeán veà hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh vaø quan heä xaõ hoäi phuïc vuï laõnh ñaïo, quaûn lyù taøi saûn cuûa coâng ty, giaûi quyeát caùc coâng vieäc haønh chính, laøm nhöõng coâng vieäc höôùng daãn quan heä xaõ hoäi giuùp coâng ty uy tín hôn. Phoøng baûo veä quaân söï: Toå chöùc coâng taùc baûo veä taøi saûn cuûa coâng ty. Toå chöùc coâng taùc taäp luyeän quaân söï,phoøng chaùy chöõa chaùy. Traïm y teá: Chòu traùch nhieäm toaøn boä coâng taùc y teá,chòu söï laõnh ñaïo chuyeân moân,nghieäp vuï cuûa phoøng y teá, theo doõi tình hình söùc khoûe,beänh taät cuûa caùn boä coâng nhaân vieân, veä sinh phoøng choáng dòch beänh,khaùm chöõa beänh thoâng thöôøng. 1.3.4. Boá trí nhaân söï taïi coâng ty Phoøng toå chöùc lao ñoäng 11 ngöôøi Phoøng keá toaùn-thoáng keâ-taøi chính 20 ngöôøi Phoøng keá hoaïch 13 ngöôøi Phoøng kyõ thuaät 16 ngöôøi Phoøng thí nghieäm-KCS 39 ngöôøi Phoøng vaät tö-xuaát nhaäp khaåu 20 ngöôøi Phoøng baûo veä-quaân söï 51 ngöôøi Phoøng döï lieäu ñieän toaùn 8 ngöôøi Phoøng quaûn lyù caùc döï aùn 42 ngöôøi Phoøng toå chöùc haønh chaùnh 58 ngöôøi Traïm y teá 6 ngöôøi Vaên phoøng coâng ñoaøn 4 ngöôøi Phaân xöôûng saûn xuaát xi maêng 233 ngöôøi Phaân xöôûng söûa chöõa cô ñieän 102 ngöôøi Phaân xöôûng saûn xuaát môùi 138 ngöôøi Phaân xöôûng saûn xuaát may bao 71 ngöôøi Phaân xöôûng khai thaùc ñaù 54 ngöôøi Phaân xöôûng caùt tieâu chuaån 30 ngöôøi Xí nghieäp xaây döïng 43 ngöôøi Ban an toaøn lao ñoäng vaø moâi tröôøng 5 ngöôøi Xí nghieäp tieâu thuï vaø dòch vuï 125 ngöôøi Toång coäng: 1090 ngöôøi 1.4. Sô ñoà boá trí maët baèng coâng ty Sô ñoà boá trí maët baèng cuûa Coâng ty CP Xi Maêng Haø Tieân 1 ñöôïc theå hieän ôû hình 2 (phuï luïc). 1.5. Saûn phaåm 1.5.1. Caùc chuûng loaïi xi maêng cuûa coâng ty Xi maêng PCB30(TCVN 6260-1997). Xi maêng PC30(TCVN 2682-1999). Xi maêng PC40(TCVN 2682-1999). Xi maêng BS.12-78(TC Anh Quoác). Xi maêng PCLH 30,PCLH 40,PCHS 30,PCHS 40. 1.5.2. Caùc saûn phaåm khaùc Vöõa xaây, vöõa toâ(hoà khoâ troän saün). Caùt tieâu chuaån. Gaïch laùt væa heø,gaïch block. 1.6. An toaøn lao ñoäng vaø phoøng chaùy chöõa chaùy Quaù trình hoaït ñoäng saûn xuaát thöôøng toàn taïi vaø phaùt sinh caùc yeáu toá baát lôïi coù theå gaây taùc ñoäng tôùi thaân theå vaø söùc khoûe cuûa ngöôøi lao ñoäng. Caùc yeáu toá taùc ñoäng ñoù coù theå bôûi doøng ñieän, nhieät ñoä, buïi baàn, chaát noå, tieáng oàn… Caùc yeáu toá naøy phaùt sinh vaø toàn taïi trong saûn xuaát do nhöõng thieát soùt veà toå chöùc kyõ luaät, toå chöùc lao ñoäng hoaëc do söï voâ yù caåu thaû cuûa con ngöôøi gaây ra tai naïn lao ñoäng,gaây nhieãm ñoäc,beänh ngheà nghieäp vaø taùc haïi ngheà nghieäp, laøm giaûm suùt söùc khoûe hoaëc gaây thieät haïi tính maïng ngöôøi lao ñoäng. Vì vaäy maø an toaøn lao ñoäng vaø phoøng chaùy chöõa chaùy coù yù nghóa quan troïng ñoái vôùi moãi nhaø maùy vaø laøm cho hoaït ñoäng saûn xuaát khoâng bò giaùn ñoaïn. Trong quaù trình vaän haønh caùc thieát bò trong nhaø maùy, an toaøn lao ñoäng ñöôïc ñaëc bieät quan taâm taïi caùc thieát bò sau: 1.6.1. An toaøn lao ñoäng trong khi vaän haønh khu vöïc maùy nghieàn 1.6.1.1 Ñoái vôùi ngöôøi vaän haønh maùy nghieàn Ñöôïc khaùm söùc khoûe bôûi cô quan y teá, ñöôïc ñaøo taïo ngheà nghieäp vaø huaán luyeän baûo hoä lao ñoäng. Thoâng hieåu caùc thieát bò trong khu vöïc vaän haønh vaø naém vöõng qui trình vaän haønh. Trang bò ñaày ñuû duïng cuï, quaàn aùo, noùn baûo hoä lao ñoäng. 1.6.1.2. Tröôùc khi vaän haønh Kieåm tra caùc thieát bò trong coâng ñoaïn ñaõ ôû tình traïng hoaøn haûo vaø saün saøng hoaït ñoäng, ví duï nhö nöôùc laøm maùt, daàu boâi trôn, kieåm tra ñoùng taát caû caùc cöûa quan saùt laïi… Neáu coù theå thì cho maùy chaïy thöû töøng boä phaän,khi keát quaû kieåm tra laø toát,baùo laïi cho tröôûng ca ñeå phaùt leänh khôûi ñoäng toaøn heä thoáng. Khi nghe coøi baùo khôûi ñoäng moïi ngöôøi phaûi vaøo vò trí phaân coâng. 1.6.1.3. Trong khi vaän haønh Khoâng ñöôïc rôøi vò trí laøm vieäc,luoân kieåm tra theo doõi ñeå giaùm saùt tình traïng maùy. Khoâng cho ngöôøi khoâng phaän söï xaâm nhaäp vaøo khu vöïc do mình vaän haønh. Xöû lyù nhöõng söï coá hoaëc baùo caùo caáp treân ñeå xöû lyù, khi naøo maùy vaän haønh môùi vaän haønh tieáp. Luoân quan taâm ñeán ñieàu kieän boâi trôn cuûa thieát bò,thöôøng xuyeân quan taâm ñeán heä thoáng loïc buïi ñieän ñeå ñaûm baûo veä sinh moâi tröôøng vaø xöû lyù ngay choã bò xì xi maêng. Khoâng chaïm vaøo caùc phaàn quay khi ñang vaän haønh. Luùc giao ca,caàn phaûi baøn giao theo ñuùng thuû tuïc ñeå ngöôøi vaän haønh sau naém ñöôïc tình traïng maùy vaø coâng vieäc caàn löu yù. 1.6.1.4. Khi söûa chöõa thieát bò Chæ nhöõng ngöôøi coù nhieäm vuï, ñuû chuyeân moân vaø coù traùch nhieäm môùi ñöôïc söûa chöõa thieát bò. Chæ ñöôïc pheùp söûa chöõa khi ñaõ baùo caùo cho ngöôøi coù traùch nhieäm bieát vaø ñöôïc cho pheùp. Tröôùc khi söûa chöõa phaûi ngöng hoaït ñoäng cuûa thieát bò naèm tröôùc noù maø coù theå gaây nguy hieåm cho coâng taùc söûa chöõa. Loaïi tröø caùc khaû naêng laøm cho thieát bò ngaãu nhieân hoaït ñoäng trôû laïi. Trong khi söûa chöõa phaûi söû duïng ñoà baûo hoä caù nhaân, duïng cuï vaø ñoà ngheà. Toå chöùc laøm vieäc khoâng ít hôn hai ngöôøi ñeå kòp thôøi giuùp ñôõ nhau trong tröôøng hôïp nguy hieåm. Sau khi söûa chöõa xong khoâng ñöôïc boû queân duïng cuï, ñoà ngheà trong thieát bò. Moïi ngöôøi phaûi ra heát thieát bò. Laép laïi toaøn boä voû bao che. Baùo caùo caáp treân ñeå xin pheùp khôûi ñoäng laïi thieát bò. 1.6.2. An toaøn trong khaâu voâ bao Trang bò ñaày ñuû thieát bò baûo hoä lao ñoäng. Tuaân thuû quy trình vaän haønh cuûa töøng loaïi maùy moùc, thieát bò, nhaát laø caùc thieát bò chòu löïc vaø thieát bò naâng. Khi coù söï coá hö hoûng,phoøng ñieàu kieän phaûi tieán haønh döøng haún thieát bò, caét nguoàn ñieän ñöa tôùi vaø treo baûng khu vöïc ñang söûa chöõa. Caån thaän khoâng ñeå xi maêng boät noùng vaêng vaøo maét laøm boûng giaùc maïc gaây toån thöông maét. Khi heä thoáng baêng taûi coù söï coá cuõng nhö coù bao treân baêng taûi thì döøng haún baêng taûi ruøi xöû lí. Khi xe vaøo caàu laáy xi maêng phaûi cho xe döøng laïi haún môùi tieán haønh ñöa caàu chaát bao vaøo xe. Khi di chuyeån caàu chaát bao khoâng ñöôïc ñöùng ôû vò trí ñaàu caàu vaø thuøng xe traùnh bò keït ôû giöõa. Phaûi tieán haønh veä sinh khi döøng maùy ñeå giao ca ñoàng thôøi kieåm tra phaùt hieän caùc hö hoûng neáu coù baøn giao cho ca sau xöû lí. 1.6.3. An toaøn lao ñoäng trong vaän haønh baêng taûi Tröôùc khi vaän haønh phaûi kieåm tra tình traïng an toaøn cuûa baêng. Khoâng vaän haønh caùc baêng taûi coù veát ñöùt,gaõy hoaëc moái noái baêng taûi bò hoûng. Cô caáu truyeàn ñoäng phaûi ñöôïc che chaén caån thaän. Phaûi thu doïn caùc vaät laï treân baêng vaø caùc hoäp ñoà lieäu tröôùc khi vaän haønh. Chæ thöïc hieän caùc thao taùc treân baêng taûi sau khi baêng taûi döøng haún vaø nguoàn ñieän ñöôïc caét hoaøn toaøn. 1.6.4. An toaøn lao ñoäng trong vaän haønh gaàu taûi Boä phaän truyeän ñoäng phaûi ñöôïc che chaén, caùc cöûa quan saùt phaûi ñoùng kín,caùc hoäp ñoà lieäu khoâng bò vaät laï chen vaøo. Trong khi vaän haønh neáu phaùt hieän coù tieáng ñoäng laï phaûi döøng thieát bò ñeà xöû lí. Thöôøng xuyeân kieåm tra söï quaù taûi ôû ñaàu ñoà lieäu ñeå coù bieän phaùp chuû ñoäng ngaên ngöøa söï coá cho thieát bò. Chæ thöïc hieän caùc thao taùc treân gaàu taûisau khi nguoàn ñieän ñaõ ñöôïc caét vaø heä thoáng gaàu taûi phaûi ngöøng haún. 1.6.5. An toaøn lao ñoäng khi vaän haønh vis taûi Vis taûi phaûi quay nheï nhaøng, taïi caùc vò trí ñoå lieäu phaûi ñöôïc kieåm tra caån thaän ñeå ñaûm baûo khoâng coù vaät laï rôi vaøo vis. Phaùt hieän nhöõng tieáng ñoäng laïvaø coù bieän phaùp xöû lí kòp thôøi traùnh tröôøng hôïp gaõy vis taûi. Moïi thao taùc treân vis taûi chæ thöïc hieän khi vis ñaõ döøng haún vaø nguoàn ñieän ñaõ ñöôïc caét hoaøn toaøn. 1.6.6. Phoøng chaùy chöõa chaùy Caám huùt thuoác, ñun naáu traùi pheùp trong saûn xuaát vaø nhöõng nôi caám löûa. Trong khi saûn xuaát, baûo quaûn, söû duïng, vaän chuyeån caùc loaïi vaät lieäu deã chaùy noå,ñoäc caàn quaûn lyù caùc nguoàn löûa,nhieät,ñieän.Baûo quaûn goïn gaøng,saïch seõ,traät töï,ngaên naép,loâi ñi laïi thoâng thoaùng. Tröôùc vaø sau khi laøm vieäc,giao ca,caàn phaûi kieåm tra laïi maùy moùc,vaät lieäu,haøng hoùa,caùc thieát bò ñieän.Khi phaùt hieän ñieàu kieän khaû nghi vaø khoâng an toaøn caàn baùo gaáp cho laõnh ñaïo hay ngöôøi coù thaàm quyeàn bieát. Caám khoâng ñöôïc töï yù noái daây ñieän,chuïp giaáy vaøo boùng ñieän.Khoâng ñeå caùc vaät deã chaùy noà gaàn caàu dao,caàu chì,beáp ñieän vaø caùc nguoàn nhieät khaùc. Trang bò caùc bình CO2 ,bình boät chöõa chaùy hoaëc caùc vaät lieäu,duïng cuï khoâ ñeå chöõa chaùy. 1.7. Xöû lyù pheá thaûi vaø veä sinh coâng nghieäp 1.7.1. Caùc vaán ñeà moâi tröôøng trong coâng ngheä saûn xuaát xi maêng Buïi xi maêng: Buïi xi maêng ôû daïng raát mòn (côõ haït nhoû hôn 3μm) lô löûng trong khí thaûi. Buïi naøy khi hít vaøo deã gaây beänh veà ñöôøng hoâ haáp. Tieáng oàn, rung ñoäng cô: Tieáng oàn phaùt ra töø maùy nghieàn,ñoäng cô ñieän, quaït, maùy neùn khí. Khí ñoäc: Khí thaûi töø oáng khoùi nhaø maùy,töø caùc phöông tieän coù ñoäng cô ñoát trong: CO2, SO2, NOx ……… Nöôùc thaûi: Nöôùc thaûi sinh hoaït, nöôùc laøm veä sinh thieát bò chöùa daàu môõ, caùc haït raén lô löûng buïi than, ñaát ñaù(heä keo)…Khoù xöû lyù nhaát laø nöôùc thaûi chöùa daàu môõ töø thieát bò cô khí. 1.7.2. Caùc bieän phaùp xöû lyù vaán ñeà moâi tröôøng cuûa coâng ty Coâng ty ñaõ thöïc hieän döï aùn “caûi taïo moâi tröôøng vaø naâng cao saûn xuaát” vaø heä thoáng thu hoài buïi trong daây truyeàn saûn xuaát hoaøn thaønh thaùng 10/2002. Hieän nay noàng ñoä buïi phaùt thaûi trong daây truyeàn saûn xuaát cuûa coâng ty ñaõ caûi thieän toát hôn raát nhieàu. Cuøng vôùi vieäc baûo veä moâi tröôøng ñi ñoâi vôùi saûn xuaát vaø phaùt trieån beàn vöõng. Giaùm ñoác coâng ty ñaõ yeâu caàu caùc ñôn vò: Thöïc hieän toát caùc qui trình saûn xuaát vaø taêng cöôøng caùc bieän phaùp giaûm thieàu buïi phaùt taùn ra moâi tröôøng xung quanh.Duøng caùc thieát bò kín ñeå vaän chuyeån nguyeân lieäu vaø saûn phaåm.Ñaëc bieät löu yù tôùi toå chöùc veä sinh nhaø xöôûng vaø xung quanh khu vöïc saûn xuaát. Caùc loaïi daàu nhôùt,gieû lau ñaõ qua söû duïng naèm trong danh muïc chaát thaûi nguy haïi ñöôïc thu gom vaø taäp trung veà moät choã. Thöïc hieän thu gom vaø giaûi phoùng caùc pheá lieäu coøn ñeà raûi raùc khaép nôi trong coâng ty:bi ñaïn,xaø baàn,thuøng phuy. Chaêm soùc toaøn dieän caây xanh caùc khu vöïc trong coâng ty,bao goàm caû vieäc duøng xe huùt buïi,xe töôùi nöôùc röûa ñöôøng nhaát laø trong muøa khoâ haïn. Haïn cheá söï phaùt taùn buïi baèng caùch söû duïng: thieát bò loïc buïi tay aùo, loïc buïi tónh ñieän…vöøa baûo veä moâi tröôøng vöøa thu hoài buïi xi maêng thaát thoaùt. Hieäu suaát loïc buïi cuûa hai loaïi thieát bò naøy raát cao: 99.85% vôùi loïc buïi tónh ñieän vaø 99.9% vôùi loïc buïi tay aùo. Hôïp taùc xaõ lieân minh laø ñôn vò ñöôïc coâng ty hôïp ñoàng toå chöùc thu nhaän bao jumbo. Phaàn II NGUYEÂN LIEÄU Xi maêng PC30, PC40 ñöôïc saûn xuaát töø clinker vaø chaát phuï gia (thaïch cao vaø pouzzolane). Caùc nguyeân lieäu sau khi ñöôïc phoái troän vôùi tyû leä nhaát ñònh seõ qua quaù trình nghieàn, thu ñöôïc saûn phaåm mòn coù tính thuûy löïc. Thaønh phaàn nguyeân lieäu: Loaïi xi maêng PC30 PC40  % Clinker 80 95  % Thaïch cao 5 5  % puzzolane 15 0  2.1. Clinker Clinker laø baùn saûn phaåm trong quaù trình saûn xuaát xi maêng. Clinker ñöôïc saûn xuaát baèng caùch nung keát hôïp hoãn hôïp nguyeân lieäu ñaù voâi, ñaát seùt vaø quaëng saét vôùi thaønh phaàn xaùc ñònh ñaõ ñöôïc ñònh tröôùc. Clinker coù daïng cuïc soûi nhoû, kích thöôùc 10-50mm. Clinker ñöôïc nhaø maùy Xi Maêng Haø Tieân I nhaäp töø Thaùi Lan vaø Trung Quoác, ngoaøi ra coøn nhaäp töø Philippine, Indonesia vaø Tam Ñieäp. Thaønh phaàn hoùa hoïc cuûa clinker: Thaønh phaàn chính Tæ leä (%) Taïp chaát Tæ leä (%)  CaO 58 – 67 MgO 1 – 5  SiO2 16 – 26 SO3 0.1 – 2.5  Al2O3 4 – 8 P2O5 0 – 1.5  Fe2O3 2 – 5 Mn2O3 0 – 3   TiO2 0 – 0.5   K2O + Na2O 0 – 1  2.1.1. Canxi oxít – CaO CaO phaûn öùng heát vôùi caùc oxít: SiO2, Al2O3, Fe2O3 ñeå taoï thaønh caùc khoaùng chính cuûa clinker. Neáu CaO naèm ôû traïng thaùi töï do vôùi ñieàu kieän nung ôû nhieät ñoä cao seõ chuyeån thaønh CaO quaù giaø, phaûn öùng hydrat hoùa raát chaäm. Sau khi vöõa xi maêng ñaõ ñoùng raén, CaO môùi baét ñaàu taùc duïng vôùi nöôùc taïo thaønh Ca(OH)2, gaây neân hieän töôïng tröông nôû theå tích laøm phaù vôõ caáu kieän xaây döïng. Clinker chöùa nhieàu CaO taïo thaønh nhieàu khoaùng C3S laøm cho xi maêng phaùt trieån cöôøng ñoä nhanh, maùc seõ cao. Nhöng xi maêng keùm beàn trong moâi tröôøng nöôùc vaø caùc moâi tröôøng xaâm thöïc . 2.1.2. Silic oxít – SiO2 SiO2 taùc duïng chuû yeáu vôùi CaO taïo thaønh khoaùng canxi silicat C2S, C3S. Clinker chöùa nhieàu SiO2 thì löôïng khoaùng C2S seõ taêng leân laøm cho xi maêng ñoùng raén chaäm, nhöng ñeå laâu noù phaùt trieån cöôøng ñoä, baûo ñaûm maùc xi maêng vaø xi maêng coù ñoä beàn cao trong moâi tröôøng xaâm thöïc. 2.1.3. Nhoâm oxít – Al2O3 Al2O3 phaûn öùng chuû yeáu vôùi CaO, Fe2O3 taïo khoaùng canxi aluminat – C3A vaø canxi aluminoferit – C4AF. Clinker chöùa nhieàu Al2O3 ninh keát vaø ñoùng raén nhanh nhöng toûa nhieät löôïng lôùn, raát keùm beàn trong moâi tröôøng sunfat vaø nöôùc bieån. 2.1.4. Saét oxít – Fe2O3 Fe2O3 phaûn öùng chuû yeáu vôùi CaO vaø Al2O3 taïo khoaùng canxi Aluminoferit, laøm giaûm nhieät ñoä taïo pha loûng, giuùp cho xi maêng beàn trong moâi tröôøng xaâm thöïc cuûa nöôùc bieån vaø sunfat. Thaønh phaàn pha cuûa clinker: Nguyeân lieäu ñöôïc pha troän theo tyû leä xaùc ñònh roài ñem nung ôû nhieät ñoä cao khoaûng 1450 – 14550C nhaèm taïo hôïp chaát chöùa thaønh phaàn pha caàn thieát (goàm caùc loaïi khoaùng vaø pha thuûy tinh). Caùc oxyùt chính phaûn öùng taïo thaønh khoaùng caàn thieát. Moät phaàn nguyeân lieäu khoâng phaûn öùng naèm trong pha thuûy tinh hoaëc ôû daïng töï do. Ngoaøi ra clinker coøn chöùa nhöõng khoaùng khaùc do taïp chaát phaûn öùng taïo neân trong quaù trình nung. Teân khoaùng Coâng thöùc HH Kí hieäu Thaønh phaàn %  Khoaùng chính Alít 3CaO.SiO2 C3S 40 – 60  Belít 2CaO.SiO2 C2S 15 – 35  Tricanxi Aluminat 3CaO.Al2O3 C3A 4 – 14  Aluminoferit Canxi 4CaO.Al2O3.Fe2O3 C4AF 10 – 18  Khoaùng phuï Aluminat Alkali (K.Na)2O.8CaO.3Al2O3 (KN)2C8A3 0 – 1  Sunfat Alkali (K.Na)2SO4  0 – 1  Alumo Manganat Canxi 4CaO.Al2O3.Mn2O3  0 – 3  Sunfat Canxi CaSO4  0 – 2  Khoaùng Alít – C3S (40 – 60%): Alit ôû daïnh thuø hình α, laø khoaùng chính taïo cöôøng ñoä cho xi maêng. C3S ñoùng raén nhanh, toûa nhieät nhieàu. Khoaùng alít beàn trong khoaûng nhieät ñoä 1200 – 1900oC. Khi nung clinker ôû nhieät ñoä treân maø laøm laïnh chaäm ôû nhieät ñoä 1200 – 1250oC thì C3S coù khaû naêng chuyeån thaønh C2S vaø CaO töï do. Do ñoù ñeå traùnh hieän töôïng treân ta phaûi tieán haønh laøm laïnh nhanh clinker qua khoûi khoaûng nhieät ñoä treân. Khoaùng Belít – C2S (15 – 35%): Daïng hình thuø caàn thieát trong clinker laø aâ- C2S coù tính keát dính, ít toûa nhieät khi ñoùng raén, phaùt trieån cöôøng ñoä chaäm ôû giai ñoaïn ñaàu, nhöng sao ñoù cho cöôøng ñoä khaù cao. Trong saûn xuaát clinker caàn laøm nguoäi clinker raát nhanh ôû khoaûng nhieät ñoä 6750C, nhaèm traùnh söï bieán ñoåi aâ - C2S thaønh aõ – C2S, laø khoaùng khoâng coù tính keát dính. Khoaùng TriCanxi Aluminat – C3A (4 – 14%): C3A ñoùng raén nhanh vaø toûa nhieàu nhieät, khoâng beàn trong moâi tröôøng xaâm thöïc. Ngöôøi ta phaûi duøng theâm thaïch cao ñeå haïn cheá toác ñoä ñoùng raén cuûa noù. Khoaùng Alumoferit Canxi – C4AF (10 – 18%): C4AF laø loaïi vaät lieäu trung gian daïng thuûy tinh, deã tan trong nöôùc, ít toûa nhieät. Ñoùng raén nhanh taïo cöôøng ñoä ban ñaàu nhanh, nhöng sau ñoù cöôøng ñoä khoâng cao. Khoaùng chòu aên moùn toát, beàn trong moâi tröôøng sunfat. Neáu haøm löôïng Al2O3 ít (tæ leä Al2O3 : Fe2O3 < 2:1) thì seõ taïo 2CaO.Fe2O3, trong ñoù Al3+ thay theá ñoàng hình Fe3+ taoï dung dòch raén lieân tuïc. Khi haøm löôïng Al2O3 ñuû lôùn seõ taïo C4AF. Pha thuûy tinh trong clinker (15 – 25%): Pha loûng caàn thieát ñeå nung luyeän clinker khi laøm nguoäi nhanh seõ chuyeãn thaønh pha thuûy tinh trong clinker. Nhôø veát nöùt teá vi trong pha thuûy tinh, clinker deã nghieàn hôn. Hoaït tính pha thuûy tinh trong clinker raát cao, deã hydrat hoùa. 2.2. Thaïch cao – CaSO4.2H2O Laø phuï gia cho theâm vaøo xi maêng ñeå keùo daøi thôøi gian ninh keát, giaûm toác ñoä ñoùng raén cuûa xi maêng. Nhaø maùy Xi Maêng Haø Tieân nhaäp thaïch cao phaàn lôùn töø Laøo, Thaùi Lan. Clinker khi nghieàn mòn ñoùng raén raát nhanh, do phaûn öùng C3A vôùi nöôùc xaûy ra raát nhanh. Do ñoù phaûi giaûm toác ñoä ñoùng raén cuûa clinker baèng thaïch cao. Khi coù maët thaïch cao quaù trình ñoùng raén xaûy ra phaûn öùng: C3A + CaSO4.2H2O + 26 H2O ( 6 CaO. Al2O3.3SO3.3H2O C3A + CaSO4.2H2O + 26 H2O ( 3 CaO. Al2O3.3SO3.3H2O Khi taïo hoãn hôïp vöõa, bao quanh thaïch cao luùc ñaàu laø C3A.CaSO4.3H2O xoáp, hình kim. Ion SO42- tieáp tuïc ñi qua loã xoáp ra moâi tröôøng. SO42- bao quanh C3A taïo thaønh lôùp C3A.CaSO4.12H2O xít ñaët giaû beàn, ngaên caûn khoâng cho ion Al3+ thoaùt ra ngoaøi, vì vaäy maø quaù trình phaûn öùng chaäm laïi vaø thôøi gian ninh keát keùo daøi. Neáu cho quaù nhieàu thaïch cao, noàng ñoä SO42- cao, taïo neân moâi tröôøng baõo hoøa nhanh C3A.CaSO4.12H2O thaønh C3A.CaSO4.31H2O coù caáu truùc xoáp, laøm taêng toác ñoä dính öôùt, quaù trình taïo hydrosunfua aluminat nhanh, laøm taêng toác ñoä ninh keát. Neáu cho ít thaïch cao, noàng ñoä SO42- ít, laøm Al3+ tieáp tuïc thoaùt ra moâi tröôøng, taêng quaù trình ñoùng raén. 2.3. Pouzzolane Pouzzolane thuoäc nhoùm phuï gia hoaït tính (thuûy löïc) laøm taêng maät ñoä vaø cöôøng ñoä cuûa xi maêng trong moâi tröôøng nöôùc. Ñoàng thôøi giuùp taêng saûn löôïng, haï giaù thaønh saûn phaåm. Pouzzolane ñöôïc khai thaùc ôû Ñoàng Nai. Thaønh phaàn chính laø caùc khoaùng hoaït tính nhoùm alumo silicat. Töï baûn thaân khoâng coù tính thuûy löïc. Trong moâi tröôøng ñieän ly coù Ca(OH)2 töø phaûn öùng hydrat clinker, chuùng coù khaû naêng taïo khoaùng hydrosilicat canxi CSH hoaëc hydrosilicat alumin CAH coù tính thuûy löïc. Ñoä hoaït tính caøng lôùn khi haøm löôïng oxyt silic voâ ñònh hình caøng cao. Ñoä hoaït tính cuûa Pouzzolane Löôïng huùt voâi töø dung dòch voâi baõo hoøa sau 30 ngaøy ñeâm cuûa 1 gam Pouzzolane (mg CaO/g ñaù)  Maïnh >100  Trung bình Töø 60 ñeán 100  Yeáu <30 hoaëc < 60  2.4 Saûn phaåm 2.4.1. Sản phẩm chính: Mọi sản phẩm sản xuất tại coâng ty xi măng Haø Tieân I ñöôïc laøm töø Blue Kylin vôùi pozzolane hoaït tính cao. Blue Kylin taïo ñoä deûo beàn, khoâng thaám vaø oån ñònh ôû nhöõng moâi tröôøng aên moøn. Saûn phaåm ximaêng goàm: a) Ximaêng pooclaêng hoãn hôïp: Laø loaïi ximaêng pha theâm phuï gia hoaït tính vaø phuï gia ñaày, coù theå duøng raát toát trong nhöõng yeâu caàu xaây döïng daân duïng thoâng thöôøng do oån ñònh theå tích ñoùng raén, ít toaû nhieät. Nhaø maùy hieän nay saûn xuaát PCB30, PCB40 Tính chaát cô lyù: Teân chæ tieâu PCB30 PCB40  Giôùi haïn beàn neùn(N/mm2) mim   Sau 3 ngaøy ñeâm (16 (18  Sau 28 ngaøy ñeâm (30 (40  Ñoä nghieàn mòn   Beà maët rieâng xaùc ñònh theo phöông Phaùp blain(cm2/g) (2700 (2700  Löôïng loùt saøng (12 (12  b) Ximaêng maùc cao: Laø loaïi ximaêng ñaëc bieät, ôû ñaây ñöôïc hieåu theo nghóa cöôøng ñoä taêng sau 28 ngaøy ñeâm döôõng hoä, phaûi ñaït ñoä beàn töø 60 Mpa vaø beàn uoán töø 6.5 Mpa trôû leân. Ñeå ñaït cöôøng ñoä cao, haøm löôïng C3S phaûi cao. Nhöõng loaïi ximaêng ñaëc bieät naøy thöôøng ñi keøm nhöõng tieâu chuaån raát khaéc khe veà qui trình saûn xuaát, caàn nghieàn xi maêng mòn hôn (6000-9000 cm2/g). Giaûm ñoä xoáp cuûa xi maêng khi ñoùng raén. c) Ximaêng beàn sunphaùt: Haøm löôïng caùc hôïp chaát khoâng beàn sunphaùt trong ximaêng töông ñoái nhoû. Haøm löôïng C3A < 5, C3S < 50%, (C3A+ C4AF) < 22%. Toång haøm löôïng caùc oxit kieàm (qui veà Na2O) R2O <1%. Maùc ximaêng thöôøng ñaït 400kg/cm2. Ximaêng beàn sunphaùt thöôøng duøng khi caùc keát caáu beâtoâng vaø beâtoâng coát saét ôû ngang möïc nöôùc, chòu taùc duïng cuûa caùc loaïi nöôùc khoaùng. Khi haøm löôïng sunphaùt thaáp coù theå duøng ximaêng xæ. Öu ñieåm cuûa ximaêng Haø Tieân I: Chaát löôïng cao: saûn phaåm luoân vöôït treân 20% tieâu chuaån ñeà ra. Beàn: khoâng coù raïn nöùt trong suoát quaù trình xaây döïng, ñuùt beâtoâng traùt vöõa… Deûo: deã daøng vaø thuaän tieän trong quaù trình traùt vöõa, vieàn vaø trang trí, cuõng raát deûo trong traùt vöõa hoaëc ñoå beâtoâng. Cung caáp: saûn phaåm ñöôïc giao ñuùng luùc vaø ñuùng nôi. 2.4.2 Saûn phaåm môùi Vöõa khoâ: duøng cho vieäc xaây döïng vaø traùt vöõa. Goàm 4 loaïi: 35, 50, 75, 100. coù 5 loaïi bao: töø 2 kg tôùi 50kg Gaïch khoái: troän eùp vôùi ximaêng vaø boät soûi, chaát phuï gia theo tieâu chuaån coâng trình xaây döïng Quoác Gia. Gaïch khoái deã söû duïng, giaù thaønh reû, chaát löôïng cao. Paving Brick: gaïch laùt Ñöôïc saûn xuaát theo moät tieán trình ñaëc bieät, bao goàm troän vaø eùp ximaêng, boät soûi, chaát phuï gia. Gaïch laùt coù maøu raát beàn, khoâng caàn traùt vöõa khi laùt gaïch vaø deã daøng thay theá baèng moïi gaïch laùt khaùc neáu caàn. Loaïi saûn phaåm naøy thích hôïp cho laùt gaïch væa heø , ñöôøng phoá vaø loái ñi trong vöôøn. Caùt tieâu chuaån: ñöôïc saûn xuaát töø caùt vaø silic, 1350 kg/bao. Caùt tieâu chuaån thöû nghieäm coù theå thay theá cho caùt nhaäp khaåu nhaèm phuïc vuï theo yeâu caàu cuûa vieäc nghieân cöùu vaät lieäu xaây döïng. 2.5. Naêng löôïng söû duïng Nhaø maùy söû duïng hai daïng naêng löôïng laø ñieän naêng vaø daàu ADO. Soá lieäu ñieän naêng vaø daàu ADO ñaõ söû duïng trong 6 thaùng ñaàu naêm 2006: Ñieän naêng Ñieän löôùi: 41.773.053 KWh Ñieän töï phaùt: 5.300 KWh Toång: 41.778.352 KWh Trong ñoù 40.013.860 KWh cho saûn xuaát 925.121 taán xi maêng. Daàu ADO Duøng trong khai thaùc ñaù phuï gia: 168.000 lít Duøng trong caùc coâng vieäc khaùc: 195.117 lít Duøng cho maùy phaùt ñieän: 3.320 lít Toång: 366.437 lít Phaàn III QUY TRÌNH VAØ DAÂY CHUYEÀN COÂNG NGHEÄ 3.1. Quy trình coâng ngheä Caùch boá trí thieát bò trong töøng coâng ñoaïn, cuõng nhö söï coá thöôøng gaëp vaø caùch khaéc phuïc ñöôïc trinh bay chi tieát ôû phaàn daây chuyeàn coâng ngheä vaø maùy moùc – thieát bò. 3.2. Daây chuyeàn coâng ngheä 3.2.1. Khu caáp lieäu Clinker ñöôïc xaø lan taûi troïng 300T nhaäp veà, taïi ñoù ñöôïc caàu thuyû löïc (coâng suaát 600 T/h) boác dôõ Clinker ñoå vaøo pheãu tieáp nhaän. Sau ñoù qua saøn rung, theo hai heä thoáng baêng taûi ñöa vaøo hai kho chöùa clinker môùi vaø cuõ. Töø hai kho chöùa treân, coù caùc heä thoáng baêng taûi ñöa clinker vaøo pheãu ñeå chuaån bò nhaäp lieäu cho maùy nghieàn. Nhaèm haïn cheá toái ña vieäc gaây oâ nhieãm moâi tröôøng, ngoaøi vieäc thieát laïp caùc boä phaän bao che laøm kín cho caùc baêng taûi, daây chuyeàn vaän chuyeån clinler ñöôïc boá trí caùc loïc buïi tay aùo taïi nhöõng ñieåm gaây buïi nhieàu nhö: ñieåm chuyeån tieáp cuûa caùc baêng taûi, caùc ñieåm naïp hay thaùo lieäu… 3.2.2. Khu nghieàn Clinker, thaïch cao, puzzolane ñöôïc chöùa trong caùc kho hôû, theo caùc cöûa thaùo lieäu vaøo caùc baêng taûi ñònh löôïng theo tyû leä ñònh tröôùc. Hoãn hôïp nguyeân lieäu naøy ñöôïc cho vaøo maùy nghieàn nhôø heä thoáng baêng taûi chung. Saûn phaåm sau khi nghieàn ñöôïc ñöa vaøo thieát bò phaân ly haït turbo nhôø caùc heä thoáng maùng tröôït vaø gaàu muùc. Heä thoáng nghieàn ñöôïc boá trí quaït huùt, huùt khí töø maùy nghieàn leân thieát bò phaân li ly haït tónh. Phaàn haït thu ñöôïc seõ theo gaàu muùc vaøo thieát bò phaân haït ñoäng . Phaàn khí ñöôïc loïc laïi baèng thieát bò loïc buïi ñieän tröôùc khi thaûi ra moâi tröôøng. Xi maêng thaønh phaåm töø phaân haït ñoäng cuøng vôùi xi maêng thu ñöôïc töø thieát bò loïc buïi ñieän ñöôïc chuyeån xuoáng hai bình chöùa trung gian nhôø caùc heä thoáng maùng tröôït. Xi maêng baùn thaønh phaåm ( thoâ ) töø phaân haït ñoäng ñöôïc hoài löu veà maùy nghieàn nhôø heä thoáng maùng tröôït vaø caân hoài löu. Xi maêng töø hai bình trung gian naøy seõ ñöôïc bôm bôm vaøo caùc siloâ chöùa ñeå toàn tröõ. Taïi caùc vò trí chuyeån giao cuûa cuûc thieát bò vaän chuyeån ñeàu ñöôïc laép ñaët caùc thieát bò loïc buïi tay aùo. Buïi thu ñöôïc ñöôïc ñöa ngay xuoáng thieát bò vaän chuyeån taïi vò trí laép ñaët thieát bò. 3.2.3. Khu voâ bao Xi maêng töø hai bình chöùa trung gian ñöôïc maùy bôm bôm vaøo hai siloâ chöùa ñeå toàn tröõ. Hai siloâ naøy seõ cung caáp xi maêng cho caùc thieát bò voâ bao vaø thieát bò giao xi maêng xaù nhôø caùc heä thoáng maùng tröôït vaø gaàu muùc. Xi maêng tröôùc khi vaøo thieát bò voâ bao phaûi qua saøng rung vaø pheãu trung gian ñeå traùnh gaây taéc ngheõn cho thieát bi voâ bao. Xi maêng sau khi ñöôïc voâ bao theo baêng taûi ñeán xe chôû haøng ñeå phaân phoái cho caùc ñaïi lyù. Xi maêng xaù cuõng ñöôïc thieát bò giao xi maêng xaù ñoå vaøo caùc xe boàn cung caáp cho caùc coâng trình ñang thi coâng. Phaàn IV: MAÙY MOÙC - THIEÁT BÒ 4.1. Maùy Nghieàn: 4.1.1. Caáu taïo: Maùy nghieàn xi maêng laø oáng theùp troøn hình truï coù 3 cöûa, 2 ñaàu ñöôïc ñôõ treân 2 boä truïc. Moät ñaàu truïc chuû ñoäng vaø moät ñaàu truïc bò ñoäng. Hai boä truïc naøy ñöôïc ñôõ treân caùc goái ñôõ, ôû treân oáng nghieàn coù gaén vaønh raêng. Beân trong oáng nghieàn coù vaùch ngaên chia oáng nghieàn thaønh 2 ngaên ( ngaên II daøi hôn ngaên I ), moãi ngaên ñeàu chöùa bi nghieàn vôùi chöùc naêng khaùc nhau. Ngaên I coù chöùc naêng ñaäp vaø ngaên II coù chöùc naêng chaø saùt vaø nghieàn mòn. Thaønh trong cuûa maùy nghieàn ñöôïc loùt baèng nhöõng taám loùt chòu maøi moøn ( plaque ). Caùc taám loùt naøy coù hình daïng vaø caùch saép xeáp khaùc nhau phuï thuoäc vaøo chöùc naêng cuûa moãi ngaên vaø coøn coù muïc ñích baûo veä maùy nghieàn. Nhöõng taám loùt ñöôïc coá ñònh vaøo voû oáng nghieàn baèng buloâng choáng xoaén Hai beân thaønh vaùch ngaên coù nhöõng taám loùt ( nhöõng taám loùt naøy ñeàu coù raõnh ) ngaên chaën söï qua laïi bi giöõa 2 ngaên nhöng vaãn ñaûm baûo söï vaän chuyeån deã daøng cuûa vaät lieäu nhöng vaãn ñaûm baûo söï vaän chuyeån deã daøng cuûa vaät lieäu sau khi ñöôïc ñaäp ôû ngaên I qua ngaên II. ÔÛ cuoái oáng nghieàn coù vaùch ngaên sortie, treân ñoù cuõng coù nhöõng taám loùt coù raõnh ñeå cho vaät lieäu sau khi nghieàn ñöôïc ñöa ra ngoaøi ñoàng thôøi ngaên chaën bi ra ngoaøi. ÔÛ ñaàu vaøo coù naêm haøng loùt fond nhaèm baûo veä ñaàu vaøo maùy nghieàn vaø ngaên bi ra ngoaøi. Hai boä truïc maùy nghieàn ñöôïc boâi trôn baèng 2 heä thoáng bôm: Boâi trôn baèng bôm cao aùp luùc khôûi ñoäng maùy nghieàn. Boâi trôn baèng bôm thaáp aùp trong suoát quaù trình hoaït ñoäng cuûa maùy nghieàn. Boä truyeàn ñoäng goàm coù ñoäng cô, hoäp giaûm toác, pignon, vaønh raêng. Ngoaøi ra coøn coù heä thoáng bôm môõ vaønh raêng. 4.1.2. Nguyeân lyù laøm vieäc: Khi oáng nghieàn quay, lieäu theo baêng taûi TN02 vaø oáng nghieàn, do caùch boá trí plaque ngaên I. Khi bi naâng leân cao vaø rôi xuoáng ñeå nghieàn lieäu. Bi ñöôïc naâng leân laø do beà maët laøm vieäc cuûa plaque ( ñöôøng cong laøm vieäc ). Sau khi lieäu ñöôïc nghieàn nhoû vôùi côõ haït nhoû hôn khe hôû cuûa plaque vaùch ngaên, noù seõ dòch chuyeån qua ngaên II ñeå tieáp tuïc chaø saùt vaø ñaït ñoä mòn yeâu caàu. Ngaên II vôùi caùch boá trí plaque seõ töï saép xeáp bi nghieàn trong suoát chieàu daøi ngaên II, ñöôøng kính bi seõ giaûm daàn töø vaùch ngaên ñeán ñaàu ra oáng nghieàn. Khi oáng nghieàn quay vôùi ñöôøng cong laøm vieäc cuûa plaque ngaên II daïng gôïn soùng neân noù seõ chaø saùt lieäu xi maêng… 4.1.3. Ñaëc tính kó thuaät Naêng suaát thieát keá : 90 taán/h ( Hieän coù theå ñaït ñöôïc 115 taán/h ) Ñöôøng kính oáng nghieàn : D = 4,2 m Chieàu daøi oáng nghieàn: L = 14m Soá voøng quay oáng nghieàn: n = 16 voøng/phuùt. Vaønh raêng, raêng thaúng, module m = 30, soá raêng Z = 248. Pignon, raêng thaúng, module m = 30, soá raêng Z = 24. Moteur chính : Soá löôïng : 2 Coâng suaát : N = 1850 KW Soá voøng quay : 99 voøng/ phuùt. Ñieän aùp : U = 6600 V Hoäp giaûm toác chính: Soá löôïng : 2 Tæ soá truyeàn : i = (80/32) x (90/28) = 8.03 Toác ñoä ñaàu vaøo : 990 voøng/ phuùt Toác ñoä ñaàu ra : 123.3 voøng/ phuùt Löôïng daàu boâi trôn : 450l Caùch boâi trôn: Bôm daàu döôùi ñaùy carter töôùi trôn cho baùnh raêng Moteur phuï : Soá löôïng : 2 Coâng suaát : N = 30 KW Soá voøng quay : 1450 voøng/ phuùt. Ñieän aùp : U = 380 V Hoäp giaûm toác phuï: Soá löôïng : 2 Tæ soá truyeàn : I = (60/90) x ( 125/24 ) x (129/21 ) = 101 Löôïng daàu boâi trôn : 95l Caùch boâi trôn : Nhuùng daàu Soá voøng quay oáng nghieàn khi söûa chöõa: n = 0.2 voøng/phuùt Thaéng haõm: Soá löôïng : 2 Ñöôøng kính tambour = 350mm. Heä boâi trôn cho hoäp giaûm toác chính: Ñoäng cô: + Coâng suaát N = 4kW + Soá voøng quay n = 1000 voøng/ phuùt + Ñieän aùp U = 380V Bôm nhôùt: + Cung löôïng 4416 l/phuùt + Van an toaøn chính ôû 5 bar 4.1.4. Söï coá thöôøng xaûy ra vaø caùch khaéc phuïc: Söï coá Nguyeân nhaân Caùch khaéc phuïc  Maùy nghieàn ñaày, doøng maùy nghieàn ñoät ngoät thay ñoåi. - Tieáp lieäu quaù ñaày. - Ñoä vaøo ñaày bi ñaïn chöa ñuùng. - Caùc vaùch ngaên coù khe hôû bò nheùt ñaày. - Ngöng tieáp lieäu hoaëc giaûm cung löôïng cho thích hôïp. - Kieåm tra ñoä ñaày cuûa bi ñaïn. - Ñuïc thoâng vaùch ngaên.  OÁng nghieàn khua lôùn do söï va ñaäp giöõa bi vaø oáng nghieàn. - Vieäc cung caáp lieäu chöa nay ñuû. - Cheá ñoä bi ñaïn chöa thích hôïp. - Taêng cung löôïng cho phuø hôïp. - Kieåm tra ñoä ñaày cuûa bi ñaïn khi döøng maùy vaø boå xung bi ñaïn cho thích hôïp.  Maùy nghieàn ñang hoaït ñoäng baát ngôø döøng laïi. - Caùc thieát bò ôû coâng ñoaïn coù söï coá. - Nhieät ñoä cuûa caùc goái ñôõ lôùn hôn nhieät ñoä cho pheùp. - Tieán haønh kieåm tra toaøn boä thieát bò heä thoáng ñeå xaùc ñònh thieát bò naøo bò söï coá. - Kieåm tra laïi heä boâi trôn haï aùp.  Heä boâi trôn haï aùp chöa ñuû löu löôïng. - Ngheït loïc. - Veä sinh loïc.  Ghi chuù: Bi nghieàn ñöôïc naïp treân lôùp lieäu ñaët saün trong voû ñeå traùnh hö hoûng bi vaø plaque voû. Möùc ñoä oån ñònh hoaït ñoäng cuûa bi naèm trong giôùi haïn töø 26 - 33%. Bi nghieàn phaûi thích hôïp vôùi loaïi theùp söû duïng cho taám loùt, ñoä cöùng bi nghieàn nhoû hôn ñoä cöùng cuûa taám loùt. Plaque voû caàn phaûi thay khi troïng löôïng cuûa noù nhoû hôn 55% troïng löôïng cuûa taám môùi. Khoâng ñöôïc phun nöôùc tôùi caùc taám loùt cuûa vaùch ngaên. Söû duïng cô caáu quay chaäm ñeå quay maùy nghieàn lieân tuïc tröôùc khi döøng. Ñeå quaït thoâng gioù laøm laïnh nhanh choùng thaân maùy nghieàn, traùnh öùng suaát nhieät sinh ra khi laøm laïnh thaân maùy nghieàn ôû vò trí coá ñònh. 4.2. Loïc Buïi ñieän: 4.2.1. Caáu taïo Goàm coù 2 buoàng 1 vaø 2. Keát caáu baèng tole. Beân trong moãi buoàng coù 15 baûn cöïc laéng vaø 14 baûn cöïc phoùng, moãi cöïc phoùng goàm 6 coïc. 2 baûn cöïc laéng vaø phoùng ñaët xen keû. 15 buùa goõ ôû phía döôùi cho baûn cöïc laéng. 14 buùa goõ phía treân cho baûn cöïc phoùng. 4 motuer ñieàu khieån cho 4 giaøn buùa goõ. Loïc buïi sô caáp goàm 3 vaùch baèng tole, treân moãi vaùch coù loã troøn ñeå thoâng gioù, 3 buùa goõ laép cuøng truïc vôùi 15 buùa goõ baûn cöïc laéng ñeå goõ vaøo caùc vaùch cuûa loïc buïi sô caáp. Moät vis thu hoài ñaët döôùi 2 buoàng loïc buïi. 1 moteur + moät hoäp giaûm toác keùo vis. Moät motuer vaø moät sas ñaët döôùi vis thu hoài ñeå ñöa xi maêng veà TP01. 4.2.2. Nguyeân lyùlaøm vieäc: Gioù vaøo phaàn loïc sô caáp, taïi ñaây noù ñöôïc loïc khoaûng 70 % buïi trong gioù vaø ñöôïc buùa goõ taïo söï rung treân caùc vaùch laøm rôi caùc haït buïi xuoáng vis thu hoài. Soá buïi coøn laïi seõ qua buoàng 1 vaø buoàng 2, khi vaøo buïi seõ bò nhieãm ñieän. Nhöõng haït mang ion döông seõ vaøo baûn cöïc aâm vaø haït mang ion aâm vaøo baûn cöïc döông. Sau moät khoaûng thôøi gian, heä thoáng buùa goõ vaøo caùc baûn cöïc laøm rôi buïi xuoáng vis thu hoài. 4.2.3. Ñaëc tính kó thuaät: Löu löôïng khí vaøo : 37810 m3/ h Nhieät ñoä : 900 Ñieän theá cung caáp : ( 50 – 60 Kv ) Haøm löôïng buïi vaøo : 450 g/cm3 Haøm löôïng buïi ra : 0.2 g / cm3 Chieàu daøi cuûa 1 ñieän cöïc : 6 m Khoaûng caùch giöõa 2 ñieän cöïc cuøng daáu : 300 mm Tieát dieän taùc ñoäng boä loïc : F = 25,2 m3 Toác ñoä doøng khí beân trong : 0,42 m /s Dieän tích huùt buïi toång coäng : 1210 m2 4.2.4. Söï coá thöôøng gaëp vaø caùch khaéc phuïc: Söï coá Nguyeân nhaân Caùch khaéc phuïc  Ñieän aùp cao theá nhoû hôn 50KV, doøng phoùng lieân tuïc thænh thoaûng bò caét moät ngaên. - Buïi baùm nhieàu ôû baûn cöïc laéng vaø phoùng laøm giaûm khoaûng caùch giöõa 2 baûn cöïc. - Phoùng bieán theå chænh löu coù nhieàu buïi baùm vaøo söù chænh löu. - Caùp cao theá bò phoùng. - Veä sinh loïc buïi ñieän khi döøng maùy, löu yù ngaên bò caét. - Kieåm tra laïi buùa goõ. - Veä sinh söù chænh löu kieåm tra quaït taïo aùp, kieåm tra aùp cao theá.  Sas, vis bò söï coá kieåm soaùt quay hay bò söï coá ñieän. -Coù vaät laï rôi vaøo Sas, vis. - Sas, vis bò xeä, co. - Döøng maùy môû loïc buïi kieåm tra Sas, vis. - Boä kieåm soaùt quay taùc ñoäng sai.  Ñeøn tín hieäu bò taét döøng loïc buïi ñieän. -Maát ñieän saáy söù. - Ñaàu doø bò hoûng. - Relais bò hö. - Kieåm tra phaàn ñieän.  Buïi ra nhieàu ôû oáng khoùi. - Nhieät ñoä khí cao do clinke noùng khoaûng 900C. - Thieáu pouzzolane. - Ñieän cao theá thaáp. - Buùa goõ bò keït. - Giaûm nhieät ñoä clinke. - Kieåm tra pouzzlane. - Kieåm tra loïc buïi ñieän vaø bieán aùp chænh löu. - Kieåm tra buùa goõ  Ñeøn baùo tín hieäu tuû baùo “ Group” taét, loïc buïi ñieän döøng. -Thieáu daàu bieán theá. -Kieåm tra chaâm theâm daàu  Söï coá “regulation” -Hö hoûng boä ñieàu chænh. -Kieåm tra laïi boä ñieàu chænh.  Söï coá “Ligme” -Hö hoûng ñöôøng daây. -Kieåm tra tuyeán cung caáp nguoàn.  AÙp löïc khí loïc buïi ñieän chæ sai. - Hö caûm bieán aùp löïc trong loïc buïi ñieän. - Hö boä chuyeån ñoåi V/S. - Hö ñoàng hoà ño. - Hö boä nguoàn. - Kieåm tra veä sinh caûm bieán ñieän aùp trong loïc buïi ñieän khi döøng maùy. - Kieåm tra toaøn boä nguoàn, boä chuyeån ñoåi cô caáu chæ thò.  Ñoäng cô caùc buùa goõ vaãn laøm vieäc nhöng khoâng nghe tieáng go.õ - Buùa bò keït ôû con coùc trung gian - Döøng maùy xöû lyù.  Maát ñieän toaøn boä tuû loïc buïi ñieän. -Aptomat chænh loïc buïi ñieän bò nhaûy. -Kieåm tra caùp chuyeån töø aptomat chính ñeán tuû loïc buïi.  Coù tieáng goõ laùch taùch trong phoøng bieán aùp chænh löu. - Söù chænh löu bò gaõy. - Tay gaït khoâng saùt choã tieáp xuùc. - Veä sinh söù chænh löu khi döøng maùy. - Döøng maùy chænh löu laïi tay gaït.  Coù tia löûa ñieän chung quanh aùp cao theá. -Caùp cao theá bò giaûm caùch ñieän hay bò troùc xöôùc. -Kieåm tra caùch ñieän aùp, thay môùi neáu khoâng ñaït yeâu caàu caùch ñieän.  Nhieät ñoä khí ra khoûi loïc buïi ñieän chæ thò khoâng ñuùng. - Hö ñaàu doø nhieät, hö boä chuyeån ñoåi V/S. - Hö ñoàng hoà ño. -Kieåm tra toaøn boä maïch ño vaø ñaàu doø khi döøng maùy.  Söï coá baùo nhieät ñoä -Nhieät ñoä daàu bieán aùp chænh löu ôû möùc baùo ñoäng. -Duøng maùy kieåm tra bieán theá, coù theå ñaët theâm quaït laøm maùt ôû beân ngoaøi neáu nhieät ñoä moâi tröôøng cao.  4.3. Vis thu hoài Duøng ñeå vaän chuyeån xi maêng do loïc buïi ñieän hoài veà maùng tröôït 4.3.1. Caáu taïo: Moät vis xoaén oác ñöôïc töïa treân goái ñôõ. Moät maùng höùng buïi thoâng vôùi boä loïc tónh ñieän. Moät ñoäng cô vaø hoäp soá giaûm toác. 4.3.2. Nguyeân lyù laøm vieäc Moteur truyeàn chuyeån ñoäng qua hoäp giaûm toác laøm quay vis nhôø khôùp noái truyeàn löïc thu hoài xi maêng töø loïc buïi ñieän hoài veà sas 4.3.3. Ñaëc tính kó thuaät: Soá löôïng: : 1 Ñöôøng kính vis: : D = 315mm Chieàu daøi: : L = 10m Toác ñoä quay: : n = 32 voøng/ phuùt Cung löôïng: : 80 m3/h Coâng suaát tieâu thuï: : Ntt = 2.2 KW Coâng suaát ñoäng cô: : Nñc = 2.65 KW 4.4. Van quay sas Duøng vaän chuyeån xi maêng töø vis thu hoài xuoáng maùng tröôït. 4.4.1. Ñaëc tính kó thuaät cuûa sas: Soá löôïng: : 2 Ñöôøng kính roto: : D = 280mm Toác ñoä quay : n = 25 voøng/ phuùt Cung löôïng : Q = 23m3/h Coâng suaát ñoäng cô : Nñc = 1.4 KW 4.4.2. Nguyeân lyù laøm vieäc: Motuer truyeàn chuyeån ñoäng cho hoäp giaûm toác vaø laøm quay caùc roto vaän chuyeån töø xi maêng töø vis thu hoài. 4.5. Quaït huùt: Trong quaù trình nghieàn xi maêng do söï va chaïm giöõa bi nghieàn, taám loùt vaø vaät lieäu sinh ra löôïng nhieät lôùn. Quaït huùt seõ thoâng hôi maùy nghieàn giuùp quaù trình nghieàn vaø vaän chuyeån vaät lieäu qua oáng nghieàn deã daøng hôn. 4.5.1. Caáu taïo: Moät caùnh quaït ñöôïc laép treân truïc töïa treân 2 goái ñôõ. Moät carter bao boïc caùnh quaït vaø thoâng vôùi ñöôøng oáng ñaøn hoài.. Moät ñoäng cô vaø moät boä truyeàn ñai. Moät khôùp noái thuyû löïc nhaèm khôûi ñoäng ñoäng cô vaø baûo veä ñoäng cô quaù taûi. 4.5.2 Nguyeân lyù laøm vieäc: Baäc coâng taéc khôûi ñoäng, ñoäng cô quay seõ truyeàn ñoäng qua khôùp noái thuyû löïc vaø laøm quay baùnh ñai keùo quaït chuyeån ñoäng huùt hôi töø trong oáng nghieàn huùt ra ngoaøi. 4.5.3 Ñaëc tính kó thuaät cuûa quaït huùt: Soá löôïng: : 1 Cung löôïng khoâng khí ôû 900C: : Q = 38000m3/h Aùp suaát tónh: : Pt = 400mmCE Coâng suaát tieâu thuï: : Ntt = 60KW Soá voøng quay: : n = 1200voøng/ phuùt 4.6. Thieát bò phaân haït ñoäng (turbo seperator): 4.6.1. Coâng duïng: Duøng ñeå phaân loaïi côõ haït xi maêng, caùc haït mòn seõ ñöôïc taùch ra vaø theo maùng tröôït veà bình bôm, coøn caùc haït chöa ñaït ñoä mòn seõ ñöôïc hoài veà maùy nghieàn ñeå tieáp tuïc nghieàn cho tôùi khi ñaït yeâu caàu. 4.6.2. Caáu taïo: Thuøng goàm 2 ngaên: Ngaên ngoaøi daãn xi maêng thaønh phaåm. Ngaên trong daãn xi maêng hoài löu veà ñaàu maùy nghieàn. Truïc chính coù gaén: Moät quaït huùt gioù quay vaän toác khoâng ñoåi. Moät maâm phaân taùn, caùnh phaân taùn quay cuøng vaän toác vaø thay ñoåi ñöôïc toác ñoä. Moät moteur + moät hoäp giaûm toác cho quaït huùt. Moät moteur moät chieàu + moät hoäp giaûm toác cho maâm phaân taùn. Moät heä thoáng cöûa reøm ñöôïc ñaët beân döôùi vaø ngaên trong turbo. Moät khôùp noái thuûy löïc baûo veä ñoäng cô laøm quay quaït huùt. 4.6.3. Nguyeân lyù hoaït ñoäng: Ñaët toác ñoä quay cuûa maâm phaân taùn vôùi moät chæ soá ñaàu, baät coâng taéc turbo ñeå quaït huùt vaø maâm phaân taùn quay, xi maêng theo maùng tröôït vaøo pheãu nhoû ñaët ôû giöõa maâm quay, khi maâm quay nhöõng haït xi maêng vaêng ra vôùi moät löïc ly taâm va vaøo thaønh ngaên trong rôùt xuoáng pheãu, ñeán maùng tröôït hoài löu veà ñaàu maùy nghieàn. Nhöõng haït nhoû khoâng ñuû söùc naëng vaêng ra ñöôïc quaït huùt leân tröôït theo caùnh quaït va vaøo carter ngaên ngoaøi rôi xuoáng pheãu, ñeán maùng tröôït TP01. Trong khi quaït huùt leân caùc haït seõ phaûi qua caùc caùnh phaân taùn, taïi ñaây caùc caùnh quaït phaân taùn moät laàn nöõa seõ loaïi boû moät soá haït lôùn ñöa veà maùy nghieàn. Quaù trình phaân haït naøy ñöôïc hoaït ñoäng lieân tuïc trong suoát thôøi gian chaïy maùy.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docBAO CAO WORD 03.doc
 • dwgHUE.dwg
 • dwgkha 2.dwg
 • dwgKHA.dwg
 • dwgMINH.dwg
 • dwgNEN.dwg
 • dwgNGOC2.dwg
 • dwgngoc.dwg
 • dwgNGUYEN2.dwg
 • dwgnguyen.dwg
 • dwgNHI.dwg
 • dwgPHUC2.dwg
 • bakPHUC.bak
 • dwgPHUC.dwg
 • dwgPHUONG.dwg
 • dwgQUOC2.dwg
 • dwgQUOC.dwg