Báo cáo Thực tập tổng hợp tại Công ty xây dựng II- Thanh Hóa

Lời mở đầu Xây dựng cơ bản là một ngành sản xuất vật chất độc lập, giữ vị trí quan trọng và tạo ra TSCĐ trong nền kinh tế quốc dân. Trong những năm gần đây, nền kinh tế tăng trưởng nhanh đã tạo nên động lực thu hút đầu tư từ nhiều nguồn cho xây dựng, Thị trường xây dựng nước ta trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Nhiều biện pháp kỹ thuật công nghệ tiên tiến được đưa vào Việt nam, tạo một bước tiến khá xa về tốc độ xây lắp, về quy mô công trình, về chất lượng tổ chức và xây dựng, tạo diện mạo mới cho một đất nước đang phát triển vững chắc bước vào thế kỷ XXI. Công ty xây dựng II là một doanh nghiệp Nhà nước được trưởng thành trong thời gian tương đối dài từ cơ chế bao cấp sang cơ chế thị trường. Trải qua 30 năm với bao nhiêu thăng trầm Công ty đã tự mình đứng vững và thúc đẩy được doanh nghiệp phát triển. Trong thời gian thực tập tại Công ty qua tìm hiểu em đã viết bản báo cáo thực tập tổng hợp này. Ngoài phần mở đầu và kết luận, báo cáo thực tập gồm 6 phần chính sau: Phần I: Khái quát chung về tình hình của Công ty xây dựng II- Thanh Hóa. Phần II: Quản lý tài sản cố định và vốn cố định của công ty xây dựng II. Phần III: Quản lý tài sản lưu động và vốn lưu động của công ty xây dựng II. Phần IV: Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp của Công ty. Phần V: Kết qủa hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Phần VI: Cơ cấu nguồn vốn và đánh giá tình hình tài chính của Công ty.

doc25 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3391 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Thực tập tổng hợp tại Công ty xây dựng II- Thanh Hóa, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi më ®Çu X©y dùng c¬ b¶n lµ mét ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt ®éc lËp, gi÷ vÞ trÝ quan träng vµ t¹o ra TSC§ trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, nÒn kinh tÕ t¨ng tr­ëng nhanh ®· t¹o nªn ®éng lùc thu hót ®Çu t­ tõ nhiÒu nguån cho x©y dùng, ThÞ tr­êng x©y dùng n­íc ta trë nªn s«i ®éng h¬n bao giê hÕt. NhiÒu biÖn ph¸p kü thuËt c«ng nghÖ tiªn tiÕn ®­îc ®­a vµo ViÖt nam, t¹o mét b­íc tiÕn kh¸ xa vÒ tèc ®é x©y l¾p, vÒ quy m« c«ng tr×nh, vÒ chÊt l­îng tæ chøc vµ x©y dùng, t¹o diÖn m¹o míi cho mét ®Êt n­íc ®ang ph¸t triÓn v÷ng ch¾c b­íc vµo thÕ kû XXI. C«ng ty x©y dùng II lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n­íc ®­îc tr­ëng thµnh trong thêi gian t­¬ng ®èi dµi tõ c¬ chÕ bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ tr­êng. Tr¶i qua 30 n¨m víi bao nhiªu th¨ng trÇm C«ng ty ®· tù m×nh ®øng v÷ng vµ thóc ®Èy ®­îc doanh nghiÖp ph¸t triÓn. Trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty qua t×m hiÓu em ®· viÕt b¶n b¸o c¸o thùc tËp tæng hîp nµy. Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, b¸o c¸o thùc tËp gåm 6 phÇn chÝnh sau: PhÇn I: Kh¸i qu¸t chung vÒ t×nh h×nh cña C«ng ty x©y dùng II- Thanh Hãa. PhÇn II: Qu¶n lý tµi s¶n cè ®Þnh vµ vèn cè ®Þnh cña c«ng ty x©y dùng II. PhÇn III: Qu¶n lý tµi s¶n l­u ®éng vµ vèn l­u ®éng cña c«ng ty x©y dùng II. PhÇn IV: Chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p cña C«ng ty. PhÇn V: KÕt qña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. PhÇn VI: C¬ cÊu nguån vèn vµ ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty. PhÇn I Kh¸i qu¸t chung vÒ t×nh h×nh cña c«ng ty x©y dùng II Thanh ho¸ 1/ Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty x©y dùng II Thanh ho¸ C«ng ty x©y dùng II Thanh ho¸ lµ doanh nghiÖp nhµ n­íc ®­îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh 1628/Q§-UBTH ngµy 8/12/1971 cña Uû ban nh©n d©n tØnh Thanh Ho¸. Ban ®Çu lÊy tªn lµ C«ng ty x©y l¾p c«ng nghÖ. §Õn th¸ng 9/1977 ®æi tªn lµ C«ng ty x©y dùng sè II. C«ng ty x©y dùng II lµ doanh nghiÖp kinh doanh ngµnh nghÒ x©y dùng, ®­îc phÐp hµnh nghÒ bao gåm: +Thi c«ng x©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông +Thi c«ng x©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp +§­êng bé ®Õn kÕt cÊu mÆt ®­êng th©m nhËp nhùa, cÇu cèng nhá thuéc c«ng tr×nh giao th«ng. +Tr¹m b¬m c«ng suÊt ®Õn 2500 m3/h, cèng t­íi tiªu ®­êng kÝnh ®Õn 2m, ®Ëp cao ®Õn 3m, ®µo ®¾p ®Êt ®¸, båi tróc ®ª. Trô së ®ãng t¹i: 100 ®­êng Tr­êng Thi - Thµnh phè Thanh ho¸. C«ng ty cã t­ c¸ch ph¸p nh©n vµ con dÊu riªng. Ph¹m vi ho¹t ®éng trong n­íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam vµ n­íc Céng hoµ d©n chñ nh©n d©n Lµo. C«ng ty x©y dùng II cã nhiÖm vô chñ yÕu sau ®©y: +§¶m nhËn thi c«ng c¸c c«ng tr×nh: x©y dùng d©n dông, c«ng nghiÖp giao th«ng, thuû lîi theo ®óng chøng chØ hµnh nghÒ. +B¶o toµn vµ ph¸t triÓn nguån vèn Nhµ n­íc giao cho C«ng ty. Vµ lµm trßn nghÜa vô ®èi víi nhµ n­íc, thuÕ doanh thu, lîi tøc, thuÕ vèn, khÊu hao. +Ch¨m lo ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, kh«ng ngõng båi d­ìng n©ng cao tr×nh ®é v¨n ho¸ chÝnh trÞ khoa häc kü thuËt cho mäi thµnh viªn trong ®¬n vÞ. +B¶o vÖ tèt s¶n xuÊt, b¶o vÖ thiªn nhiªn tµi nguyªn vµ m«i tr­êng, gi÷ g×n an ninh chÝnh trÞ, trËt tù x· héi vµ quèc phßng. Tham gia tÝch cùc c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸, x· héi, c«ng ®øc, tõ thiÖn víi ®Þa ph­¬ng trong khu«n khæ Nhµ n­íc cho phÐp. Tr¶i qua nhiÒu n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®Õn nay C«ng ty x©y dùng ®· ®øng v÷ng trong c¬ chÕ thÞ tr­êng, c¶i tiÕn vµ thay thÕ nhiÒu m¸y mãc thiÕt bÞ l¹c hËu ®Ó phï hîp víi yªu cÇu s¶n xuÊt, hoµn thµnh tèt nghÜa vô ®èi víi Nhµ n­íc. Riªng n¨m 2000 doanh thu cña C«ng ty ®¹t 46.448.000.000 ®ång vµ mang l¹i lîi nhuËn rßng 419.404.832 ®ång. 2/ §Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý, s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty x©y dùng II Thanh Ho¸. Theo ®iÒu lÖ vµ ho¹t ®éng cña C«ng ty x©y dùng II th× bé m¸y cña C«ng ty gåm cã: +Gi¸m ®èc +Gióp gi¸m ®èc C«ng ty trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh cã c¸c phã gi¸m ®èc vµ 3 phßng nghiÖp vô: \Phßng tæ chøc hµnh chÝnh \Phßng kÕ ho¹ch kü thuËt \Phßng kÕ to¸n tµi vô NhiÖm vô chøc n¨ng: -Gi¸m ®èc cña C«ng ty lµ ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña doanh nghiÖp, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Nhµ n­íc vÒ mäi ho¹t ®éng vµ kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. Gi¸m ®èc lµ ng­êi ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty theo chÕ ®é “1 thñ tr­ëng” -Gióp Gi¸m ®èc cßn cã 3 phã Gi¸m ®èc: mét phã gi¸m ®èc phô tr¸ch nh©n sù, lao ®éng, tiÒn l­¬ng hµnh chÝnh; mét phã gi¸m ®èc kÕ ho¹ch kü thuËt, ®µo t¹o, s¸ng kiÕn kü thuËt vµ an toµn lao ®éng; mét phã di¸m ®èc kinh doanh tiÕp thÞ, vËt t­ thiÕt bÞ. C¸c phã gi¸m ®èc cã ch­c n¨ng ,nhiÖm vô tham m­u gióp viÖc cho gi¸m ®èc, ®­îc gi¸m ®èc ph©n c«ng phô tr¸ch qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh c«ng viÖc thuéc lÜnh vùc m×nh phô tr¸ch. Lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc gi¸m ®èc, tr­íc ph¸p luËt vÒ kÕt qu¶ c«ng viÖc ®­îc gi¸m ®èc giao, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc tËp thÓ m×nh phô tr¸ch. -Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: gióp gi¸m ®èc c«ng viÖc hµnh chÝnh qu¶n trÞ ë c¬ quan. Tham m­u cho gi¸m ®èc lÜnh vùc tæ chøc c¸n bé, bé m¸y s¶n xuÊt hîp lý. Tæ chøc tuyÓn chän lao ®éng cho c¸c ®éi c«ng tr×nh. -Phßng kÕ ho¹ch kü thuËt cã nhiÖm vô thùc hiÖn qu¶n lý kiÓm tra chÊt l­îng c«ng tr×nh trong toµn bé C«ng ty. LËp kÕ ho¹ch môc tiªu ®¶m b¶o vµ n©ng cao chÊt l­îng c«ng tr×nh vµ nghiÖm thu c«ng tr×nh. ChÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc nhµ n­íc vÒ chÊt l­îng c«ng tr×nh ®· thi c«ng. Qu¶n lý c¸c c«ng cô, dông cô, lËp c¸c phiÕu b¸o c¸o gi¸ vÒ c¸c c«ng cô, dông cô. -Phßng kÕ to¸n tµi vô: ChÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña gi¸m ®èc, tham m­u cho gi¸m ®èc mÆt qu¶n lý tµi chÝnh, tÝn dông vµ h¹ch to¸n kÕ to¸n trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó kinh doanh cã l·i. Quan hÖ chøc n¨ng víi c¸c phßng ban chøc n¨ng kh¸c trong lÜnh vùc kÕ to¸n tµi chÝnh, thèng kª, tiÒn l­¬ng. §Ó thùc hiÖn nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh lµ thi c«ng x©y dùng c¸c c«ng tr×nh, C«ng ty biªn chÕ thµnh c¸c ®éi s¶n xuÊt bao gåm:c¸c ®éi x©y dùng c¸c c«ng tr×nh, ®éi l¾p ®Æt ®iÖn n­íc, ®éi m¸y x©y dùng. Bé m¸y cña c¸c ®éi bao gåm: mét ®éi tr­ëng, mét nh©n viªn kinh tÕ(kÕ to¸n ®éi), mét thñ kho kiªm quü, 1 ®Õn 4-5 ng­êi c¸n bé kü thuËt, lùc l­îng lao ®éng lµ c«ng nh©n tõ 20-30 ng­êi(c¨n cø vµo quy m«, n¨ng lùc qu¶n lý cña c¸n bé, ®iÒu kiÖn cô thÓ ë tõng ®éi mµ gi¸m ®èc quyÕt ®Þnh tæ chøc c¸c ®éi s¶n xuÊt cho phï hîp) Gi¸m ®èc BiÓu 01: S¬ ®å ®iÒu hµnh cña C«ng ty x©y dùng II Phã gi¸m ®èc KHKT ®µo t¹o, s¸ng kiÕn kü thuËt, an toµn lao ®éng Phã gi¸m ®èc nh©n sù, lao ®éng, tiÒn l­¬ng hµnh chÝnh Phã gi¸m ®èc kinh doanh tiÕp thÞ, vËt t­, thiÕt bÞ Phßng kÕ to¸n tµi vô Phßng KHKT Phßng tæ chøc hµnh chÝnh §éi 10 §éi 8 §éi 7 §éi 6 §éi 5 §éi 4 §éi 3 §éi 2 §éi 1 §éi 9 3/ §Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt cña C«ng ty. Nh­ chóng ta ®· biÕt s¶n phÈm x©y dùng lµ nh÷ng c«ng tr×nh, nhµ cöa x©y dùng vµ sö dông t¹i chç, s¶n phÈm mang tÝnh ®¬n chiÕc cã kÝch th­íc vµ chi phÝ lín, thêi gian x©y dùng l©u dµi. XuÊt ph¸t tõ ®Æc diÎm ®ã nªn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt c¸c lo¹i s¶n phÈm chñ yÕu cña C«ng ty x©y dùng II nãi riªng vµ c¸c C«ng ty x©y dùng nãi chung lµ s¶n xuÊt liªn tôc, phøc t¹p, tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n kh¸c nhau( ®iÓm dõng kü thuËt) mçi c«ng tr×nh ®Òu cã dù to¸n thiÕt kÕ riªng vµ ph©n bæ r¶i r¸cë c¸c ®Þa ®iÓm kh¸c nhau. Tuy nhiªn, hÇu hÕt t©tc c¶ c¸c c«ng tr×nh ®Òu ph¶i tu©n theo mét quy tr×nh c«ng nghÖ nh­ sau: NhËn thÇu c«ng tr×nh th«ng qua ®Êu thÇu hoÆc giao thÇu trùc tiÕp. Ký hîp ®ång x©y dùng víi c¸c chñ ®Çu t­ c«ng tr×nh. Trªn c¬ së hå s¬ thiÕt kÕ vµ hîp ®ång x©y dùng ®· ®­îc ký kÕt víi C«ng ty®· tæ chøc qu¸ tr×nh thi c«ng ®Ó t¹o ra s¶n phÈm; Gi¶i quyÕt c¸c mÆt b»ng thi c«ng, tæ chøc lao ®éng, bè trÝ m¸y mãc thiÕt bÞ thi c«ng, tæ chøc cun øng vËt t­ , tiÕn hµnh x©y dùng vµ hoµn thiÖn. C«ng tr×nh ®· d­îc hoanf thµnh d­íi sù giam s¸t cña chñ ®Çu t­ c«ng trinh vÒ mÆt kü thuËt vµ tiÕn ®é thi c«ng. Bµn giao c«ng tr×nh vµ thanh quyÕt to¸n hîp ®ång x©y dùng víi chñ ®Çu t­ BiÓu 02: Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt ®­îc thÓ hiÖn nh­ sau: §Êu thÇu Ký hîp ®ång víi chñ ®Çu t­ Tæ chøc thi c«ng NghiÖm thu kü thuËt tiÕn ®é thi c«ng víi bªn A Bµn giao thanh quyÕt to¸n víi c«ng tr×nh bªn A Trong cïng mét thêi gian C«ng ty x©y dùng II th­êng ph¶i triÓn khai thùc hiÖn nhiÒu hîp ®ångkh¸c nhau trªn ®Þa bµn x©y dùng kh¸c nhau nhÇm hµon thµnh theo yªu cÇu cña chñ ®µu t­ theo hîp ®ång xay dùng ®· ký. Víi mét n¨ng lùc s¶n xuÊt nhÊt ®Þnh hiÖn cã ®Ó thùc hiÖn ®ång thêi nhiÒu hîp ®ång x©y dùng kh¸c nhau C«ng ty ®· tæ chøc lao ®éng t¹i chç, nh­ng còng cã lóc ph¶i diÒu lao ®éng tõ c«ng tr×nh nµy ®Õn c«ng tr×nh kh¸c, nh¾m ®¶m b¶o c«ng tr×nh ®­îc tiÕn hµnh ®óng tiÕn ®é thi c«ng. 4/ T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh hiÖn nay cña C«ng ty x©y d­ngII: 3.1/ KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh: KÓ tõ ngµy thµnh lËp cho ®Õn nay ®· cã 30 n¨m hµnh nghÒ víi chøc n¨ng lµ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dùng vµ c«ng nghiÖp. C«ng ty x©y dùng II ®· tr¶i qua kh«ng biÕt bao khã kh¨n vµ thö th¸ch, tõng b­íc ph¸t triÓn vµ kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng theo ®Þnh h­íng XHCN, ®ã lµ lu«n hoµn thµnh ®­îc kÕ ho¹ch dµi h¹n (5 n¨m) ®Æt ra. §Æc biÖt kÕ ho¹ch 5 n¨m (1996-2000) cã ý nghÜa quan träng, lµ nh÷ng n¨m cuèi cïng, nh÷ng n¨m chuyÓn giao cña thÕ kû míi, hoµ m×nh víi kh«ng khÝ thi ®ua cña c¶ n­íc, toµn thÓ C«ng ty x©y dùng II ®· kh¾c phôc mäi khã kh¨n hoµn thµnh th¾ng lîi kÕ ho¹ch 5 n¨m (1996-2000) víi kÕt qña sau: BiÓu 03: B¶ng tæng hîp c¸c chØ tiªu thùc hiÖn kÕ ho¹ch 5 n¨m (1996-2000) TT Danh môc, chØ tiªu §vt Thùc hiÖn kÕ ho¹ch 5 n¨m (1996-2000) 1996 1997 1998 1999 2000 1 Gi¸ trÞ s¶n xuÊt 1000® 12.297.196 9.657.859 24.344.221 33.642.955 42.000.000 2 Doanh thu 1000® 11.278.048 10.074.187 24.941.042 32.196.331 40.667.898 3 Nép thuÕ Nhµ n­íc 1000® 558.090 548.346 590.043 591.179 1.000.000 4 Lîi nhuËn 1000® 52.878 45.600 311.443 388.162 419.465 5 Thu nhËpBQ1CNV/th¸ng 1000® 546,17 422,16 455,16 639,8 733,0 §Ó cã ®­îc kÕt qu¶ trong s¶n xuÊt kinh doanh cña kÕ ho¹ch 5 n¨m (1996-2000) thÓ hiÖn ë c¸c chØ tiªu nªu trªn kh¼ng ®Þnh ý chÝ phÊn ®Êu cña tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn toµn c«ng ty. Kh¾c phôc mäi khã kh¨n, tõng c¸ nh©n vµ tËp thÓ c¸c ®éi s¶n xuÊt, c¸c phßng ban nghiÖp vô theo chøc n¨ng ®­îc giao ®· ®ãng gãp hÕt søc suÊt s¾c gãp phÇn ®­a C«ng ty hoµn thµnh tèt môc tiªu ®Ò ra cña kÕ ho¹ch 5 n¨m (1996-2000). 3.2/ Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n trong s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty hiÖn nay. *Nh÷ng thuËn lîi: -KÕt thóc nhiÖm vô cña c¸c n¨m, C«ng ty ®· rót thªm ®­îc nhiÒu bµi häc kinh nghiÖm ®Ó ph¸t huy hoÆc ®iÒu chØnh trong tæ chøc, ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh. -KÕt qña s¶n xuÊt kinh doanh vµ hoµn thµnh nhiÖm vô cña c¸c n¨m kh¼ng ®Þnh h­íng ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp ®a ngµnh, ®a nghÒ, ®a d¹ng ho¸ quan hÖ quèc tÕ. -NghÜa vô cña C«ng ty ®èi víi Nhµ n­íc vÒ c¸c lo¹i thuÕ, BHXH, BHYT c¬ b¶n hoµn thµnh. -C¸c c«ng t¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp nghiªm tóc, t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp lµnh m¹nh, vèn Nhµ n­íc giao cho doanh nghiÖp ®­îc b¶o toµn vµ ph¸t triÓn,®· cã l·i (cã tÝch luü ®Ó t¸i s¶n xuÊt më réng). -Quan hÖ cña C«ng ty víi kh¸ch hµng, víi c¸c doanh nghiÖp b¹n còng nh­ c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc ®­îc gi÷ v÷ng. Do ®ã ®· thuËn lîi cho doanh nghiÖp ®Ó më réng c«ng t¸c tiÕp thÞ, më réng thÞ tr­êng, gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng, ph¸t triÓn ngµnh nghÒ míi, t¹o ®µ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp trong c¸c n¨m tiÕp theo. Bªn c¹nh nh÷ng thuËn lîi c¬ b¶n trªn, C«ng ty lu«n lu«n ®­îc sù quan t©m cña c¸c ngµnh, c¸c cÊp trong tØnh. *Nh÷ng khã kh¨n: Nh×n chung vÒ n¨ng lùc cña C«ng ty nhiÒu mÆt cßn rÊt h¹n chÕ, thÓ hiÖn trong 3 kh©u: -VÒ vèn kinh doanh: Toµn C«ng ty chØ cã 1.649.353.000 ®ång. Trong ®ã: Vèn l­u ®éng chØ cã 499.000.000 ®ång (tû träng vèn l­u ®éng tham gia ®Çu t­ cho s¶n xuÊt kinh doanh rÊt nhá bÐ so víi gi¸ trÞ s¶n xuÊt thùc hiÖn). -VÒ thiÕt bÞ: cßn Ýt vµ cò, hiÖu suÊt c«ng t¸c cña thiÕt bÞ thÊp, ®Æc biÖt thiÕu nghiªm träng thiÕt bÞ m¸y mãc chuyªn dïng cho giao th«ng thuû lîi (2 ngµnh nghÒ míi C«ng ty ®­îc cÊp ®¨ng ký kinh doanh bæ sung n¨m 2000). -VÒ chÊt l­îng lao ®éng: C«ng ty thiÕu c«ng nh©n kü thuËt giao th«ng, thuû lîi còng nh­ thiÕu c¸n bé qu¶n lý cã tr×nh ®é vµ kinh nghiÖm cña 2 ngµnh nghÒ trªn. Víi 3 yÕu tè ®ã lµm h¹n chÕ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp rÊt lín. Bªn c¹nh ®ã trong nhiÒu c«ng tr×nh ®· thi c«ng trong c¸c n¨m ®· xong bµn giao, duyÖt quyÕt to¸n xong vèn vÉn cãn tån ®äng 22 tû, ¶nh h­ëng kh«ng nhá tíi c«ng t¸c h¹ch to¸n vµ chØ ®¹o ®Çu t­ vèn cho c¸c c«ng tr×nh kh¸c. -Sù ph¸t triÓn cña C«ng ty v­¬n .ra thÞ tr­êng toµn quèc vµ thÞ phÇn n­íc b¹n Lµo còng cã phÇn khã kh¨n trong chØ ®¹o, kiÓm tra n¾m b¾t th«ng tin trªn ®Þa bµn xa x«i, rõng nói ®i l¹i phøc t¹p. Nh÷ng khã kh¨n nªu trªn ®· ¶ng h­ënglín trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, ®ßi hái toµn bé c¸n bé c«ng nh©n viªn ph¶i ®oµn kÕt, ph¸t huy d©n chñ, søc m¹nh tËp thÓ vµ vai trß chøc n¨ng cña c¸c c¸ nh©n, tõng b­íc th¸o gì khã kh¨n, ph¸t huy néi lùc b¶n th©n. Ph¸t huy c¸c thuËn lîi c¬ b¶n t¹o chuyÓn biÕn tèt trong qu¶n lý, chØ ®¹o vµ ®iÒu hµnh nh»m hoµn thµnh toµn diÖn c¸c môc tiªu ®· ®Ò ra. §­a C«ng ty ngµy cµng æn ®Þnh, ph¸t triÓn ®i lªn vµ ®· thu ®­îc kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ. phÇn II qu¶n lÝ tµi s¶n cè ®Þnh vµ vèn cè ®Þnh cña C«ng ty X©y dùng II §Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xu©t kinh doanh, mçi doanh nghiÖp ®Òu cã mét l­îngvèn nhÊt ®Þnh vµ nguån tµi trî t­¬ng øng. Vèn lµ tiÒn ®Ò cña s¶n xuÊt, song viÖc sö dông vèn cã hiÖu qu¶ cao míi lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh ®Õn sù t¨ng tr­ëng vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Vèn cè ®Þnh lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña tµi s¶n cè ®Þnh. Vèn cè ®Þnh lµ mét bé phËn cña vèn ®Çu t­ tr­íc vÒ tµi s¶n cè ®Þnh mµ dÆc ®iÓm cña nã lµ lu©n chuyÓn tõng phÇn trong c¸c chu kú s¶n xuÊt kinh doanh vµ hoµn thµnh mét vßng tuÇn hoµn khi TSC§ hÕt thêi gian sö dông. Tr×nh dé qu¶n lÝ sö dông vèn cè ®Þnh lµ nh©n tè Ènh h­ëng quyÕt ®Þnh ®Õn tr×nh ®é trang bÞ kü thuËt m¸y mãc thiÕt bÞ cña tµi s¶n cè ®Þnh. HiÖn nay vèn cè ®Þnh cña c«ng ty x©y dùng II, n¨m 2000 lµ 947.461 ngh×n ®ång, chiÕm 57,4% trong tæng sè vèn kinh doanh cña C«ng ty. Sè vèn nµy so víi n¨m 1999 kh«ng ®æi. §Ó thÊy râ hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh, ta xem xÐt kÕt cÊu vµ sù t¨ng gi¶m TSC§ th«ng qua sè liÖu ë biÓu 03. Qua sè liÖu ë biÓu 03 cho thÊy: Nguyªn gi¸ TSC§ dïng trong s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty x©y dùng II n¨m 2000 lµ 3.606.631.009 ®ång, chiÕm 99,8% trong tæng gi¸ trÞ toµn bé TSC§ ®ang dïng. Nh­ vËy sè tµi s¶n ®ang dïng chñ yÕu dïng vµo s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty (99,8%) nh­ng ngoµi ra cßn mét sè TSC§ kh¸c trong tæng sè TSC§ ®ang dïng ®­îc sö dông cho môc ®Ých kh¸c. Nh×n vµo thùc tÕ nµy chóng ta thÊy kÕt cÊu TSC§ cña C«ng ty lµ hîp lÝ, da sè TSC§ cña C«ng ty ®­îc dïng vµo s¶n xuÊt kinh doanh, sè TSC§ ch­a cÇn dïng hoÆc kh«ng cÇn dung lµ hoµn toµn kh«ng cã. §iÒu nµy chøng tá toµn bé TSC§ cña C«ng ty ®Çu t­ mua s¾m ®Òu ®­îc ®­a vµo sö dông phôc vô ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. §Æc biÖt trong n¨m 2000 C«ng ty ®· chó träng dæi míi m¸y mãc thiÕt bÞ, lµm cho m¸y mãc thiÕt bÞ t¨ng lªn rÊt ®¸ng kÓ, ®ã lµ t¨ng 1.304.761.300 ®ång, t¨ng 183% so víi n¨m 1999, nh»m n©ng cao chÊt l­îng c«ng tr×nh, phï hîp víi c¬ chÕ thÞ tr­êng. §ång thêi C«ng ty còng chñ ®éng ®Çu t­ mua s¾m thiÕt bÞ dông cô qu¶n lÝ phôc vô cho c«ng t¸c tæ chøc hµnh chÝnh. BiÓu 04: KÕt cÊu tµi s¶n cè ®Þnh cña C«ng ty x©y dùng II n¨m 1999, 2000 TT KÕt cÊu TSC§ 31/12/1999 31/12/2000 So s¸nh Nguyªn gi¸ TSC§ T.T% Nguyªn gi¸ TSC§ T.T% Sè tuyÖt ®èi % I TSC§ ®ang dïng 2.374.679.104 3.612.031.009 1.237.351.905 52,1 1 TSC§dung trong SX 2.369.279.104 99,7 3.606.631.009 99,8 1.237.351.905 52,2 -Nhµcöa,vËtkiÓntóc 792.942.654 33,4 792.942.654 21,9 - - -M¸y mãc thiÖt bÞ 713.052.000 30 2.017.813.300 77,3 1.304.761.300 183 -Ph­¬ng tiÖn vËn t¶i 724.140.300 30,4 628.413.300 17,4 -9.727.000 -13,2 -ThiÕtbÞ dông cô QL 139.144.150 5,86 167.461.950 4,64 28.317.800 20,4 2 TSL§ kh¸c 5.400.000 0,23 5.400.000 0,2 - - II TSC§ch­a cÇn dïng - - - - - III TSC§kh«ngcÇndïng - - - - - Tæng céng 2.374.679.104 - 3.612.031.009 - 1.237.351.905 52,1 Tuy nhiªn ®Ó xem xÐt t×nh h×nh vèn cè ®Þnh ta còng cÇn ph¶i th«ng qua chØ tiªu gi¸ trÞ cßn l¹i. Th«ng qua biÓu 04, cho thÊy r»ng : Tæng gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ dïng vµo s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty n¨m 2000 lµ 2.137.905.044 ®ång, chiÕm 99,8% gi¸ trÞ cßn l¹i cña toµn bé TSC§, gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ chiÕm tû lÖ rÊt nhá. Nh×n chung, hÇu hÕt TSC§ cña doanh nghiÖp ®· cò kü, sè khÊu hao vÒ TSC§ dïng trong SXKD lín. Trong sè TSC§ dïng vµo SXKD cã m¸y mãc thiÕt bÞ lµ nh÷ng tµi s¶n ®­îc C«ng ty chó träng vµo ®Çu t­ nªn ®a sè tµi s¶n ®ang cßn míi, sè tiÒn trÝch khÊu hao kh«ng ®¸ng kÓ. §©y lµ mét thµnh tÝch cña doanh nghiÖp. Tuy nhiªn, C«ng ty còng cÇn ph¶i chó träng ®Õn viÖc x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, bæ sung thªm ph­¬ng tiÖn vËn t¶i, thiÕt bÞ dông cô qu¶n lÝ, ®Ó n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ s¶n xu©t kinh doanh. BiÓu 05: T×nh h×nh nguyªn gi¸ vµ gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ n¨m 2000 TT Nhãm TSC§ Nguyªn gi¸ TSC§ Sè ®· khÊu hao Gia trÞ cßn l¹i So víi NG Sè tuyÖt ®èi % I TSC§ ®ang dïng 3.612.031.009 1.471.425.965 2.140.605.044 59,26 1 TSC§ dïng trong SXKD 3.606.631.009 1.468.725.965 2.137.905.044 99,8 59,28 Nhµ cöa,vËt kiÕn tróc 792.942.654 684.468.904 108.455.750 5,07 13,68 M¸y mãc thiÕt bÞ 2.017.813.105 389.370.011 1.628.443.094 76,1 80,7 Ph­¬ng tiÖn vËn t¶i 628.413.300 276.270.700 352.142.500 16,5 56,04 ThiÕt bÞ dông cô QL 167.461.950 118.598.250 48.863.700 2,28 29,18 2 TSC§ kh¸c 5.400.000 2.700.000 2.700.000 0,13 50 II TSC§ ch­a cÇn dïng - - - III TSC§ kh«ng cÇn dïng - - - Tæng céng 3.612.031.009 1.471.425.965 2.140.605.044 59,26 §Ó hiÓu râ h¬n tinh h×nh qu¶n lý vµ sö dông vèn kinh doanh cña C«ng ty tiÕp theo chóng ta ®i vµo xem xÐt t×nh h×nh qu¶n lÝ vµ sö dông vèn l­u ®éng cña C«ng ty hiÖn nay. PhÇn III qu¶n lÝ tµi s¶n l­u ®éng vµ vèn l­u ®éng cña c«ng ty x©y dùng II Vèn l­u ®éng lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña tµi s¶n l­u ®éng vµ tµi s¶n l­u th«ng. Vèn l­u ®éng lµ ®iÒu kiÖn vËt chÊt kh«ng thÓ thiÕu ®­îc cña qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt. Do ®ã viÖc qu¶n lÝ sö dông vèn l­u ®éng mét c¸ch hiÖu qu¶ cã ý nghÜa rÊt lín ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty x©y dùng II. T¹i thêi ®iÓm ngµy 31/12/2000 vèn l­u ®éng cña C«ng ty x©y dùng II lµ 444.939.000 ®ång, so víi n¨m 1999 kh«ng ®æi. MÆc dï so víi quy m« s¶n xuÊt kinh doanh còng nh­ nhu cÇu ®ßi hái vÒ vèn l­u ®éng cña c«ng ty th× sè l­îng vèn l­u ®éng trªn cßn qu¸ Ýt. Tuy nhiªn chóng ta còng thÊy t×nh h×nh vµ c¬ cÊu vèn l­u ®éng cña C«ng ty hiÖn nay qua biÓu 05- T×nh h×nh vèn l­u ®éng cña C«ng ty n¨m 1999- 2000. Sè liÖu ë biÓu 05 cho thÊy: N¨m 2000 vèn l­u ®éng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty t¨ng 7.521.572 ngh×n ®ång. §ã lµ do vèn b»ng tiÒn gi¶m víi sè tiÒn lµ: 1.324.725 ngh×n ®ång t­¬ng øng tû lÖ 35,4%. Chi tiÕt ta thÊy tiÒn mÆt t¹i quü tiÒn giö ng©n hµng, tiÒn ký quü ®Òu gi¶m rÊt cao. T×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty sÏ gÆp khã kh¨n trong viÖc thanh to¸n nhanh c¸c kho¶n nî ®Õn h¹n. Vèn l­u ®éng t¨ng chñ yÕu lµ do c¸c kho¶n ph¶i thu t¨ng, chiÕm tû träng lín trong tæng sè vèn l­u ®éng cña C«ng ty, cô thÓ n¨m 2000 c¸c kho¶n ph¶i thu ®· t¨ng lªn 8.674.564 ngh×n ®ång, tøc lµ t¨ng 46,73% so v¬i n¨m 1999. §iÒu nµy cho thÊy trong n¨m 2000 doanh nghiÖp cßn nhiÒu kho¶n c«ng nî ch­a thu håi ®­îc. PhÇn lín trong sè ®ã lµ c¸c c«ng tr×nh ®· nghiÖm thu nh­ng ch­a chñ ®Çu t­ thanh to¸n vµ kho¶n tiÒn gi÷ l¹i ®Ó b¶o hµnh c«ng tr×nh. §©y còng lµ mét khã kh¨n cña C«ng ty nãi riªng vµ c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p nãi riªng. Biªu 06: T×nh h×nh vèn l­u ®éng cña C«ng ty x©y dùng 2 n¨m 1999-2000 Vèn l­u ®éng 31-12-1999 31-12-2000 So s¸nh 1999 víi 2000 Gi¸trÞ (1000®) Gi¸ trÞ (1000®) TT % Gi¸ trÞ(1000®) % 1. Vèn b»ng tiÒn 3.737.519 2.365.847 7,43 -1.324.725 35,4 -TiÒn mÆt 13.198 3.950 0,01 -9.249 -70,1 -TiÒn göi ng©n hµng 3.467.320 2.365.847 7,43 -1.104.473 -31,8 -TiÒn ký göi 257.000 43.000 0,14 -214.000. -83,3 2.C¸ckho¶n ®Çu t­ NH 41.600 43.600 0,14 2.000 4,8 3.C¸c kho¶n ph¶i thu 18.561.971 27.236.535 85,6 864.564 46,7 -Ph¶i thu cu¶ KH 16.417.481 22.769.863 71,5 6.352.382 38,7 -Tr¶ tr­íc cho NB 35.200 - - -35.200 - -Ph¶i thu néi bé 2.109.290 4.461.318 14 2.352.028 89,7 -C¸c kho¶n ph¶i thu # 5.354 0,02 +5.354 - 4. Hµng tån kho 1.774.941 1.933.287 6,07 158.346 8,92 -NguyªnliÖuvËtliÖu TK 244.484 315.891 0,99 71.407 29,2 -C«ng cô, dông cô 73.831 - - -73.831 - Chi phÝSXKD dë dang 1.456.625 1.617.395 5,08 160.770 11 5.TSL§ kh¸c 196.905 208.289 0,65 11.384 5,78 Tæng céng 24.312.937 31.834.509 7.521.572 30,9 Bªn c¹nh c¸c kho¶n ph¶i thu th× hµng tån kho n¨m 2000 còng t¨ng 8,9% so víi n¨m 1999, TSL§ kh¸c còng t¨ng lªn, nh­ng møc t¨ng kh«ng ®¸ng kÓ. Cã thÓ, nãi tæng vèn l­u ®éng cña C«ng ty x©y dùng II n¨m 2000 ®· t¨ng lªn ®¸ng kÓ (30,9%) so vãi n¨m 1999. Chøng tá C«ng ty ®· cã nhiÒu cè g¾ng trong viÖc qu¶n lÝ sö dông vèn l­u ®éng, song sè vèn l­u ®éng ë mçi kh©u trong qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt cßn qu¸ Ýt, tû träng vèn l­u ®éng ë mçi kh©u trong tæng sè vèn l­u ®éng cña C«ng ty cßn chªnh lÖch qu¸ lín, cô thÓ vèn l­u ®éng cña hµng tån kho lµ qu¸ Ýt chiÕm 6,07% trong tæng sè vèn l­u ®éng cña C«ng ty, trong khi ®ã sè vèn l­u ®éng thuéc c¸c kho¶n ph¶i thu l¹i chiÕm tíi 85,56% tæng sè vèn l­u ®éng cña C«ng ty. §èi víi mét C«ng ty ho¹t ®éng trong lÜnh vùc x©y l¾p th× C«ng ty x©y dùng II cÇn ph¶i xem xÐt l¹i vÊn ®Ò nµy ®Ó cã biÖn ph¸p ®iÒu chØnh sao cho t¹o ra mét c¬ cÊu vèn l­u ®éng hîp lý h¬n nh»m ®em l¹i hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng cña C«ng ty mét c¸ch cao nhÊt. PhÇn iv KÕ to¸n chi phÝ vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm Chi phÝ s¶n xuÊt x©y l¾p lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé chi hpÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈmcña mét thêi kúnhÊt ®Þnh, bao gåm: chi phÝ x©y l¾p, chi phÝ mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ, chi phÝ cÇn thiÕt c¬ b¶n kh¸c, chi phÝ dù phßng. Gi¸ thµnh x©y l¾p lµ toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt, bao gåm: chi phÝ vËt liÖu, nh©n c«ng, chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng vµ c¸c chi phÝ kh¸c tÝnh cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hay khèi l­îng x©y l¾p hoµn thµnh ®Õn giai ®¹on quy ­íc, nghiÖm thu, bµn giao va d­îc chÊp nhËn thanh to¸n. ë c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p gi¸ thµnh s¶n phÈm mang tÝnh chÊt c¸ biÖt v× mçi c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hay khèi x©y l¾p sau khi hoµn thµnh ®Òu cã mét gi¸ trÞ riªng. Gi¸ thµnh c«ng t¸c x©y l¾p lµ mét chØ tiªu chÊt l­îng quan träng cña x©y dùng c¬ b¶n trong ho¹t ddéng thùc tiÔn cña c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cã ®iÒu tiÕt vµ c¹nh tranh c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt ph¶i hÕt søc quan t©m ®Õn viÖc gi¶m chi phÝ vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. §èi víi mét doanh nghiÖp viÖc h¹ gi¸ thµnh cã ý nghÜa lín, v× h¹ gi¸ thµnh l¸ mét yÕu tè quan träng ®Ó doanh nghiÖp t¨ng lîi nhuËn, mÆt kh¸c h¹ thÊp gi¸ thµnhcßn t¹o diÒu kiÖn cho doanh nghiÖp gi¶m tèt l­îng vèn l­u ®éng sö dông vµo s¶n xuÊt hoËc cã thÓ më réng thªm s¶n xu¸t. Riªng ®èi víi s¶n phÈm cña C«ng ty x©y dùng II, s¶n phÈm cã tÝnh d¬n chiÕc kh«ng gièng nhau, kh«ng thi c«ng cïng mét lóc vµ cïng mét chç nªn tõng s¶n phÈm x©y l¾p cã gi¸ trÞ kh¸c nhau va gi¸ thµnh kh¸c nhau. V× thÕ ®Ó d¸nh gi¸ t×nh h×nh ta cã thÓ so s¸nh gi¸ thµnh thùc tÕ víi kÕ ho¹ch. BiÓu 07:B¶ng tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm n¨m 2000 Kho¶n môc chi phÝ Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch(1000®) Gi¸thµnh thùctÕ(1000®) Chªnh lÖch Sè tuyÖt®èi Sèt­¬ng®èi 1. chi phÝ vËt liÖu 28.374.481 28.364.703 -9.778 -0,03 2. Chi phÝ nh©n c«ng 5.352.859 5.344.449 -8.409 -0,15 3.Chi phÝ m¸y thi c«ng 392.230 379.128 -13.103 -3,34 4.Chi phÝ SX chung 5.013.245 5.024.977 +11.734 +0,23 Tæng céng 39.191.485 39.113.259 -19.557 -0,05 Qua b¶ng b¸o c¸o tæng hîp cña n¨m 2000 ta nhËn thÊy, C«ng ty ®· hoµn thµnh kÕ ho¹ch gi¸ thµnh, cô thÓ lµ C«ng ty ®· tiÕt kiÖm d­îc 19.557 ngh×n ®ång hay vÒ sè t­¬ng ®èi 0,05%. Xem xÐt nguyªn nh©n ta thÊy: VÒ chi phÝ vËt liÖu: kho¶n chi phÝ nµy gi¶m 9.778 ngh×n ®ång hay vÒ sè t­¬ng ®èi lµ 0,03% so v¬i kÕ ho¹ch, ®ã lµ do trong qu¸ tr×nh thi c«ng x©y dùng c¸c c«ng tr×nh ®· tiÕt kiÖm ®­îc nguyªn vËt liÖu, nhiªn liÖu, gi¶m ®­îc c­íc phÝ vËn chuyÓn, ®iÓn h×nh nh­ c¸c c«ng tr×nh: Ng©n hµng n«ng nghiÖp Th­êng Xu©n, nhµ m¸y g¹ch caramic, tr¹i SX 493 biªn phßng lµ nh÷ng c«ng tr×nh ë xa ®Þa bµn thµnh phè nªn viÖc vËn chuyÓn nguyªn vËt liÖu gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n, v× vËy c¸c ®éi ®· tËn dung vËt liÖu cña c«ng tr×nh ®Þa ph­¬ng thay v× mua vµ vËn chuyÓn ë xa, bè trÝ hîp lÝ c«ng t¸c thi c«ng vµ quy ®Þnh chÝnh x¸c c«ng t¸c vËn chuyÓn ®Ó gi¶m bít thêi gian vµ chi phÝ vËn chuyÓn. VÒ chi phÝ nh©n c«ng: kho¶n môc nµy gi¶m 0,15% hay 8.409 ngh×n ®ång, ®ã lµ do c¸c nguyªn nh©n: Mét mÆt C«ng ty ®· tËn dông d­îc nguån nh©n c«ng cña ®Þa ph­¬ng ®èi víi c¸c c«ng tr×nh ë xa ®Þa bµn thµnh phè, mÆt kh¸c C«ng ty còng ¸p dông kü thuËt tiªn tiÕn, sö dông m¸y mãc, gi¶m l­îng lao ®éng thi c«ng sÏ h¹ thÊp ®­îc c¸c c«ng tr×nh x©y l¾p. M¸y mãc cµng nhiÒu, cµng ®­îc hoµn thiÖn, tû lÖ c¬ giíi ho¸ cµng cao th× h¹ gi¸ thµnh x©y l¾p cµng nhiÒu. Ngoµi ra C«ng ty còng th­êng xuyªn quan t©m ®Õn ®iÒu kiÖn lµm viÖc, ®êi sèng, khen th­ëng cho mçi ng­êi. §©y lµ mét cè g¾ng rÊt lín cña C«ng ty. VÒ chi phÝ m¸y thi c«ng: chi phÝ nµy gi¶m ®i 13.103 ngh×n ®ång hay 3,34% lµ do trong mét sè c«ng tr×nh lín ë xa nh­ ®­êng Thanh L©m Nh­ thanh, BHXH Nh­ xu©n ThuÕ §«ng T©n, nhµ m¸y g¹ch ceramic... C«ng ty thuª ®­îc giµn m¸y hiÖn ®¹i s½n cã cña c«ng ty b¹n ë ®Þa ph­¬ng nªn gi¶m ®­îc mét l­îng lín chi phÝ vËn chuyÓn, ®ång thêi C«ng ty ®· sö dông rÊt hiÖu qu¶, tËn dông tèi ®a c«ng suÊt cña m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn cã cña C«ng ty. VÒ chi phÝ s¶n xuÊt chung: kho¶n môc chi phÝ nµy t¨ng 0,23% hay 11.734 ngh×n ®ång do c«ng ty lu«n cã nh÷ng c«ng tr×nh thi c«ng xa ®Þa bµn thµnh phè, nªn viÖc ®i l¹i sÏ khã kh¨n vµ tèn kÐm rÊt nhiÒu nh­ c«ng tr×nh D©n sè KHHG§ Quan ho¸, thi viÖn m­êng l¸t, ®­êng CTTNT Ngäc LÆc...Qua b¶ng ta thÊy mÆc dï C«ng ty ®· hoµn thµnh møc h¹ gi¸ thµnh nh­ng chi phÝ nµy t¨ng mét l­îng rÊt lín, ®©y lµ mét vÊn ®Ò C«ng ty cÇn xem xÐt ®Ó cã biÖn ph¸p h¹n chÕ chi phÝ nµy. PhÇn v KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty Cïng víi viÖc t×m hiÓu t×nh h×nh tµi s¶n, chi phÝ vµ gi¸ thµnh, ®iÒu quan träng h¬n lµ ph¶i xem xÐt c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty cã hiÖu qu¶ hay kh«ng, cã ®em l¹i lîi nhuËn kh«ng hay lµ lç vèn. Th«ng qua b¶ng b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ta thÊy râ ®­îc c¸c th«ng tin c¬ b¶n vÒ doanh thu, gi¸ vèn hµng b¸n, chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp vµ l·i lç... BiÓu 08: KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 1999, 2000 cña C«ng ty x©y dùng II: ChØ tiªu 1999 2000 T¨ng, gi¶m 1. Tæng doanh thu 34.042.405.560 40.667.898.600 +6.625.493.040 2. C¸c kho¶n gi¶m trõ 2.017.777.200 - -2.017.777.200 3. Doanh thu thuÇn 32.024.628.360 40.667.898.600 +8.643.270.240 4. Gi¸ vèn hµng b¸n 30.643.929.775 39.113.259.071 +8.469.329.296 5. Lîi tøc gép 1.380.689.585 1.154.639.529 +173.940.944 6. Chi phÝ b¸n hµng - - - 7. Chi phÝ qu¶n lý DN 1.050.906.607 1.135.243.697 +84.377.090 8.Lîi tøc thuÇn tõ h®kd 329.791.978 419.404.832 +89.603.854 Sè liÖu ë b¶ng trªn cho thÊy: kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña n¨m 2000 so víi n¨m tr­íc ®Òu t¨ng, cô thÓ: -Tæng doanh thu t¨ng: 6.625.493.040 ®ång, dÉn tíi doanh thu thuÇn t¨ng 8.643.270.240 ®ång. -Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh còng t¨ng lªn, sè t¨ng lµ 89.603.854 ®ång, sè t¨ng nµy lµ t­¬ng ®èi thÊp. Nguyªn nh©n ®Ó ®¹t kÕt qu¶ trªn tr­íc hÕt ph¶i nãi ®Õn sù cè g¾ng cña toµn C«ng ty. Mét mÆt C«ng ty võa khai th¸c thÞ tr­êng t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. MÆt kh¸c C«ng ty còng kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng c«ng tr×nh, thay ®æi m¸y mãc thiÕt bÞ c«ng nghÖ phï hîp víi thÞ tr­êng, ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña kh¸ch hµng. Ngoµi ra, C«ng ty cßn ®­îc sù quan t©m gióp ®ì cña c¸c ngµnh, c¸c cÊp. Tuy nhiªn C«ng ty còng cÇn ph¶i phÊn ®Êu h¬n n÷a, bëi tuy lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng kinh doanh t¨ng nh­ng sè t¨ng cßn thÊp, ch­a t­¬ng xøng víi C«ng ty. PhÇn V Kh¶o s¸t t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty x©y dùng II 1/ C¬ cÊu nguån vèn kinh doanh: Nguån vèn kinh doanh lµ mét nh©n tè quan träng cã tÝnh quyÕt ®Þnh tíi mäi kh©u cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Do vËy, muèn cã vèn kinh doanh doanh nghiÖp ph¶i huy ®éng tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau, trong ®ã cã thÓ kh¸i qu¸t thµnh 2 nguån chÝnh lµ Nguån vèn chñ së h÷u vµ Nguån vèn huy ®éng (nî ph¶i tr¶). §èi víi C«ng ty x©y dùng II, c¬ cÊu nguån vèn kinh doanh trong 2 n¨m gÇn ®©y ®­îc biÓu hiÖn ë biÓu trang sau C¨n cø vµo sè liÖu ë b¶ng bªn ta cã thÓ rót ra mét sè nhËn xÐt sau: Tæng nguån vèn n¨m 2000 cña C«ng ty so víi n¨m 1999 t¨ng 8.553.578 ngh×n ®ång, tû lÖ 33,6%, t­¬ng øng víi møc t¨ng cña tæng tµi s¶n, ®¶m b¶o tÝnh c©n ®èi cña ph­¬ng tr×nh kÕ to¸n (tæng tµi s¶n = tæng nguån vèn). Trong tæng nguån vèn t¨ng th× nî ph¶i tr¶ t¨ng 8.237.447 ngh×n ®ång, víi tû lÖ t­¬ng øng lµ 35,83%, chiÕm tíi 96,72% tæng sè t¨ng cña nguån vèn, trong ®ã ®Æc biÖt kho¶n ph¶i tr¶ ng­êi b¸n t¨ng 4.607.592 ngh×n ®ång, chiÕm tíi 35,49% tæng sè t¨ng cña nguån vèn, kho¶n ph¶i tr¶ c¸c ®¬n vÞ néi bé t¨ng lµ 2.869.672 ngh×n ®ång vµ tiÕp theo lµ kho¶n vay ng¾n h¹n t¨ng 1.290.061 ngh×n ®ång, tû lÖ 84,43%. Sè liÖu nµy ph¶n ¸nh nhu cÇu vèn ng¾n h¹n trong n¨m cña C«ng ty t­¬ng ®èi cao, dÉn ®Õn t×nh tr¹ng nî ®äng nhiÒu, ®Æc biÖt víi c¸c kho¶n vay ng¾n h¹n C«ng ty th­êng ph¶i chÞu møc l·i suÊt cao, ®iÒu ®ã tÊt yÕu sÏ lµm gi¶m lîi nhuËn. Nh­ng ta còng thÊy r»ng, C«ng ty ®· kh«ng vay dµi h¹n mµ sö dông vay ng¾n h¹n, ®ång thêi øng tr­íc tiÒn cña ng­êi mua ®Ó ®Çu t­ mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô cho viÖc x©y dùng. Tuy nhiªn, c¸c kho¶n ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn gi¶m ®i rÊt ®¸ng kÓ(62,77%) so víi n¨m 1999, chøng tá trong n¨m 2000 C«ng ty ®· lµm tèt c«ng t¸c thanh to¸n víi c«ng nh©n viªn, víi Nhµ n­íc, víi c¸c ®¬n vÞ, néi bé BiÓu 09: C¬ cÊu nguån vèn kinh doanh 2 n¨m 1999 vµ 2000 cña C«ng ty x©y dùng II: ChØ tiªu 1999 (1000®) 2000 (1000®) Chªnh lÖch (1000®) T.L % I. Nî ph¶i tr¶ 23.092.077 31.365.524 +8.273.447 +35,83 -Vay ng¾n h¹n 1.530.000 2.820.061 +1.290.061 +84,43 -Nî vay ngoµi 3.440.917 2.966.389 -474.528 -13,79 -Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n 13.769.185 18.376.777 +4.607.592 +33,46 -Ng­êi mua tr¶ tiÒn tr­íc 228.309 1.429.596 +1.201.287 +526,17 -ThuÕ vµ c¸c kho¶n nép NN 1.620.159 876.900 -743.259 -45,88 -Ph¶i tr¶ CNV 706.603 263.041 -443.562 -62,77 -Ph¶i tr¶ c¸c ®¬n vÞ néi bé 1.563.011 4.432.684 +2.869.673 +186,59 -C¸c kho¶n ph¶i tr¶ ph¶i nép 233.892 200.076 -33.816 -14,46 II.Nguån vèn chñ së h÷u 2.329.459 2.609.591 +280.132 +12,03 -Nguån vèn kinh doanh 1.649.354 1.649.354 - - -Quü ®Çu t­, ph¸t triÓn 441.738 441.738 - - -L·i ch­a ph©n phèi 0 423.355 +423.355 - -Quü khen th­ëng phóc lîi 232.108 88.884 -143.224 -61,72 -Nguån vèn ®Çu t­ XDCB 6.259 6.259 - - Céng 24.421.531 33.975.114 8.553.578 33,6 XÐt vÒ nguån vèn chñ së h÷u, n¨m 2000 nguån vèn chñ së h÷u cña C«ng ty ®· t¨ng thªm so víi n¨m 1999 lµ 280.132 ngh×n ®ång, t­¬ng øng víi tû lÖ 12,03%, trong ®ã chñ yÕu lµ t¨ng nguån vèn quü, ®iÓn h×nh lµ lîi nhuËn ch­a ph©n phèi. Qua t×m hiÓu c«ng t¸c qu¶n lý vèn cho thÊy nguån vèn kinh doanh cña C«ng ty n¨m 2000 t¨ng chñ yÕu ë phÇn vèn tù bæ sung. MÆt kh¸c vèn tù bæ sung l¹i lÊy tõ quü ®Çu t­ ph¸t triÓn, ®­îc trÝch tõ lîi nhuËn ®Ó l¹i cña C«ng ty. Do vËy sè t¨ng cña lîi nhuËn ch­a ph©n phèi kh¼ng ®Þnh tÝnh hiÖu qu¶ cao trong s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. 2/Mét sè chØ tiªu tµi chÝnh ®Æc tr­ng ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty: C¸c sè liÖu ë b¸o c¸o tµi chÝnh ch­a lét t¶ hÕt ®­îc t×nh tr¹ng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp, do vËy c¸c nhµ tµi chÝnh cßn dïng thªm c¸c hÖ sè tµi chÝnh ®Ó gi¶i thÝch thªm c¸c mèi quan hÖ tµi chÝnh kh¸c nhau, thËm chÝ ë mét doanh nghiÖp ë nh÷ng thêi ®iÓm kh¸c nhau còng cã c¸c hÖ sè tµi chÝnh kh«ng gièng nhau. Do ®ã ng­êi ta coi c¸c hÖ sè tµi chÝnh lµ nh÷ng biÓu hiÖn ®Æc tr­ng nhÊt vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh. Dùa vµo kÕt qu¶ tÝnh ®­îc ë b¶ng sau ta rót ra mét sè nhËn xÐt sau: *VÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n: hÖ sè thanh to¸n tæng qu¸t n¨m 2000 tuy cã gi¶m so víi n¨m 1999 (tõ 1,1 - 1,08) song ®Òu lín h¬n 1, chøng tá c¸c kho¶n huy ®éng bªn ngoµi ®Òu cã tµi s¶n ®¶m b¶o. §©y lµ dÊu hiÖu tµi chÝnh t­¬ng ®èi tèt. Tuy nhiªn hÖ sè thanh to¸n nhanh vµ hÖ sè thanh to¸n t¹m thêi cña C«ng ty ®Òu thÊp. V× vËy C«ng ty sÏ gÆp khã kh¨n trong viÖc thanh to¸n c¸c kho¶n nî ®Õn h¹n. V× thÕ lóc cÇn C«ng ty buéc ph¶i sö dông c¸c biÖn ph¸p bÊt lîi ®Ó tr¶ nî. *VÒ hÖ sè nî: trong tæng tµi s¶n hiÖn cã cña C«ng ty th× hÇu hÕt lµ do vay m­în mµ cã vµ hÖ sè nµy cã xu h­íng t¨ng dÇn (tõ 91 - 92%). Víi hÖ sè cao nh­ vËy th× doanh nghiÖp cã lîi ë chç lµ ®­îc sö dông mét l­îng tµi s¶n lín mµ ph¶i ®Çu t­ víi l­îng vèn nhá. VÒ tû suÊt ®Çu t­ cña C«ng ty rÊt thÊp, mÆc dï n¨m 2000 cã t¨ng so víi n¨m 1999 (4,36 - 6,3), nh­ng sè t¨ng ch­a ®¸ng kÓ, chøng tá c«ng ty ch­a quan t©m ®Çu t­ vµo TSC§. TSC§ chØ chiÕm mét phÇn nhá trong tæng tµi s¶n, trong ®ã C«ng BiÓu9: C¸c chØ tiªu tµi chÝnh ®Æc tr­ng cña C«ng ty: TT ChØ tiªu §vt 1999 2000 1 HÖ sè thanh to¸n tæng qu¸t LÇn 1,1 1,08 2 HÖ sè thanh to¸n t¹m thêi LÇn 1,5 1,01 3 HÖ sè thanh to¸n nhanh LÇn 0,16 0,08 4 HÖ sè nî % 91 92 5 Tû suÊt ®Çu t­ % 4,36 6,3 6 Tû suÊt tù tµi trî TSC§ % 210 122 7 Vßng quay hµng tån kho Vßng 20,98 8 Sèngµy1vßngquayhµngTK Ngµy 17 9 Vßng quay c¸c kho¶n ph¶i thu Vßng 1,78 10 Sèngµy1 vßng quay c¸c kho¶n ph¶i thu Ngµy 202 11 Vßng quay vèn l­u ®éng Vßng 1,45 12 Sè ngµy 1 vßng quay VL§ Ngµy 248 13 HiÖu suÊt sö dông VC§ LÇn 25 14 Vßng quay toµn bé vèn Vßng 1,37 15 Doanh lîi doanh thu % 1,028 1,03 16 Doanh lîi toµn bé vèn % 1,3 17 Doanh lîi vèn chñ së h÷u % 1,4 ty l¹i chØ míi quan t©m ®Çu t­ vÒ m¸y mãc, thiÕt bÞ cßn nhµ cöa, ph­¬ng tiÖn l¹i gi¶m ®i. *C¸c chØ sè vÒ ho¹t ®éng: -VÒ vßng quay hµng tån kho: mçi n¨m hµng tån kho lu©n chuyÓn ®­îc 20,98 vßng vµ b×nh qu©n l­u kho lµ 17 ngµy. HÖ sè nµy cao chøng tá ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty kh¸ tèt, bëi lÏ C«ng ty chØ ®Çu t­ cho hµng tån kho thÊp nh­ng vÉn ®¹t doanh sè kh¸ cao. -VÒ vßng quay c¸c kho¶n ph¶i thu lµ 1,78 vßng/n¨m vµ thêi gian thu håi lµ 202 ngµy, ta cã thÓ kÕt luËn tèc ®é thu håi c¸c kho¶n ph¶i thu cña C«ng ty rÊt chËm. §iÒu nµy phï hîp víi ®Æc thï cña mét doanh nghiÖp x©y l¾p. -VÒ hÖ sè vßng quay: vßng quay vèn l­u ®éng rÊt thÊp, t­¬ng øng víi thêi gian quay vßng lµ 248 ngµy. Tuy nhiªn hiÖu suÊt sö dông VC§ cao (25 lÇn), nghÜa lµ cø ®Çu t­ trung b×nh 1 ®ång VC§ th× sÏ t¹o ra 25 ®ång doanh thu. §©y lµ mét kÕt qu¶ tèt trong viÖc qu¶n lý vµ sö dông VC§ cña C«ng ty. -C¸c chØ sè sinh lêi: doanh lîi doanh thu n¨m 2000 so víi n¨m 1999 kh«ng ®æi chøng tá t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty x©y dùng II æn ®Þnh. MÆt kh¸c, doanh lîi tæng vèn n¨m 2000 ®¹t ®­îc lµ 1,3%, 1 ®ång vèn bá ra kinh doanh chØ t¹o ®­îc 1,3 ®ång doanh thu vµ trong 1 ®ång doanh thu chØ cã 0,0103 ®ång lîi nhuËn sau thuÕ. Cßn doanh lîi vèn chñ së h÷u cña C«ng ty ®¹t 1,4%, nghÜa lµ 1 ®ång vèn chñ mang l¹i 0,014 ®ång lîi nhuËn sau thuÕ. Nh­ng doanh lîi vèn chñ lín h¬n doanh lîi sau thuÕ (1,4% >1,3%). §iÒu ®ã chøng tá viÖc sö dông vèn vay cã hiÖu qu¶. Nh­ng lîi nhuËn thu ®­îc cßn rÊt thÊp. Tãm l¹i, trong n¨m 2000 víi sù nç lùc cña c¸c thµnh viªn trong C«ng ty ®· gãp phÇn lµm t¨ng lîi nhuËn cña C«ng ty, ®©y lµ ®iÒu ®¸ng mõng cÇn ph¸t huy. Nh­ng trong n¨m do c«ng t¸c s¶n xuÊt nãi chung, c«ng t¸c qu¶n lý vèn cßn nhiÒu h¹n chÕ. Cô thÓ lµ C«ng ty ®· v« t×nh mÊt ®i mét nguån vèn ®Ó ®­a vµo s¶n xuÊt kinh doanh do bÞ c¸c ®¬n vÞ kh¸c chiÕm dông, nªn trong n¨m kh¶ n¨ng tù ®¶m b¶o vÒ mÆt tµi chÝnh lµ kh«ng cao, tõ ®ã rÊt nhiÒu khã kh¨n vÒ vèn b»ng tiÒn ®Ó mua s¾m vËt t­ trang tr¶i c«ng nî, C«ng ty ph¶i vay ng©n hµng, vay ngoµi qu¸ nhiÒu. Trong khi doanh thu kh«ng t¨ng nªn ®· dÉn ®Õn t¨ng chi phÝ qu¶n lý. KÕt luËn Trong n¨m qua ho¹t ®éng tµi chÝnh s¶n xuÊt kinh doanh C«ng ty lu«n lu«n quan t©m kÞp thêi ®Õn viÖc ®Ó viÖc thùc hiÖn ®i ®óng quy chÕ cña C«ng ty trong lÜnh vùc ho¹t ®éng tµi chÝnh kÕ to¸n. Do ®ã trong ho¹t ®éng tµi chÝnh cña C«ng ty lu«n gi÷ ®­îc tr¹ng th¸i c©n b»ng lµnh m¹nh. Nguån thu chi ®Òu ®­îc c©n ®èi . §Æc biÖt chó träng b¶o toµn ph¸t huy kh¶ n¨ng cña nguån, thËn träng trong ®Çu t­ tr¸nh ®­îc nh÷ng thiÖt h¹i kinh tÕ trong s¶n xuÊt kinh doanh.§©y lµ mét thµnh tÝch ®¸ng mõng cña C«ng ty. Tuy nhiªn, nh×n toµn diÖn th× kÕt qu¶ trªn cßn ch­a ngang tÇm víi nhiÖm vô chung cña toµn ngµnh vµ x· héi. Mét sè kh©u trong qu¶n lý cña C«ng ty cßn béc lé yÕu kÐm vµ h¹n chÕ. B­íc sang thiªn nhiªn kû míi víi nhiÒu thö th¸ch ®· vµ ®ang ®ßi hái c¸n bé c«ng nh©n cè g¾ng nç lùc ®Ó v­ît qua. Hy väng C«ng ty sÏ ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ to lín vµ toµn diÖn trong nh÷ng n¨m tíi. Trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty qua t×m hiÓu em ®· viÕt b¶n b¸o c¸o thùc tËp tæng hîp nµy. Do thêi gian vµ tr×nh ®é cßn h¹n chÕ, bµi viÕt kh«ng thÓ tr¸nh khái thiÕu sãt vµ h¹n chÕ em rÊt mong nhËn ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña ThÇy c« vµ ban l·nh ®¹o C«ng ty. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy Hoµng V¨n Quúnh vµ c¸c c« chó phßng KÕ to¸n C«ng ty x©y dùng II Thanh Ho¸ ®· tËn t×nh gióp ®ì em hoµn thµnh bµi viÕt nµy./.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập tổng hợp tại Công ty xây dựng II- Thanh Hóa.DOC
Luận văn liên quan