Báo cáo Tổng hợp hoạt động của công ty xuất nhập khẩu tổng hợp I

Sau đại hội lần thứ 6 của Đảng, nền kinh tế nước ta chuyển sang cơ chế thị trường. Từ đó đến nay, nền kinh tế nước ta đã có nhiều khởi sắc quan trọng dưới sự tác động của nhiều chủ trương, chính sách kinh tế mới. Trong xu thế ngày càng trở thành một chỉnh thể thống nhất của nền kinh tế thế giới, các quan hệ được mở rộng đa phương đa dạng dưới nhiều hình thức. Bên cạnh các quan hệ ngoại giao, đầu tư quốc tế thì thương mại quốc tế đặc biệt phát triển. Trong đó xuất khẩu lại được coi là hoạt động cơ bản của thương mại quốc tế. Hoạt động xuất khẩu xuất hiện từ rất sớm, với những vai trò hết sức to lớn như tạo khả năng xâm nhập thị trường quốc tế, giải quyết công ăn việc trong nước, tạo nguồn thu ngoại tệ phục vụ hoạt động nhập khẩu, phát triển kinh tế đất nước . Do đó xuất khẩu phải được nghiên cứu cả về phương diện lý luận và thực tiễn một cách khách quan và khoa học. Đây cũng là vấn đề phức tạp đang đặt ra với tất cả các nhà quản lý, nhà khoa học và kinh doanh. I - lịch sử hình thành và cơ cấu tổ chức của Công ty XNK tổng hợp I. II - Các giai đoạn hoạt động kinh doanh của Công ty: III - Những bài học kinh nghiệm

doc25 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2326 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Tổng hợp hoạt động của công ty xuất nhập khẩu tổng hợp I, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
b¸o c¸o tæng hîp ho¹t ®éng cña c«ng ty xuÊt nhËp khÈu tæng hîp I Sau ®¹i héi lÇn thø 6 cña §¶ng, nÒn kinh tÕ n­íc ta chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr­êng. Tõ ®ã ®Õn nay, nÒn kinh tÕ n­íc ta ®· cã nhiÒu khëi s¾c quan träng d­íi sù t¸c ®éng cña nhiÒu chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch kinh tÕ míi. Trong xu thÕ ngµy cµng trë thµnh mét chØnh thÓ thèng nhÊt cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi, c¸c quan hÖ ®­îc më réng ®a ph­¬ng ®a d¹ng d­íi nhiÒu h×nh thøc. Bªn c¹nh c¸c quan hÖ ngo¹i giao, ®Çu t­ quèc tÕ th× th­¬ng m¹i quèc tÕ ®Æc biÖt ph¸t triÓn. Trong ®ã xuÊt khÈu l¹i ®­îc coi lµ ho¹t ®éng c¬ b¶n cña th­¬ng m¹i quèc tÕ. Ho¹t ®éng xuÊt khÈu xuÊt hiÖn tõ rÊt sím, víi nh÷ng vai trß hÕt søc to lín nh­ t¹o kh¶ n¨ng x©m nhËp thÞ tr­êng quèc tÕ, gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc trong n­íc, t¹o nguån thu ngo¹i tÖ phôc vô ho¹t ®éng nhËp khÈu, ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n­íc... Do ®ã xuÊt khÈu ph¶i ®­îc nghiªn cøu c¶ vÒ ph­¬ng diÖn lý luËn vµ thùc tiÔn mét c¸ch kh¸ch quan vµ khoa häc. §©y còng lµ vÊn ®Ò phøc t¹p ®ang ®Æt ra víi tÊt c¶ c¸c nhµ qu¶n lý, nhµ khoa häc vµ kinh doanh. Trong thêi gian võa qua em ®· cã nh÷ng hiÓu biÕt s¬ l­îc vÒ C«ng ty nh­ sau: I - lÞch sö h×nh thµnh vµ c¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty XNK tæng hîp I. 1. LÞch sö h×nh thµnh §Çu nh÷ng n¨m 1980, Nhµ n­íc ban hµnh nhiÒu chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ, khuyÕn khÝch c¸c ngµnh,c¸c ®Þa ph­¬ng nh»m ®Èy m¹nh ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu trªn thÞ tr­êng trong n­íc vµ quèc tÕ.NÒn kinh tÕ ®· cã nhiÒu chuyÓn biÕn tÝch cùc, tuy s¶n xuÊt trong n­íc míi chØ ®¸p øng ®­îc mét phÇn nµo nhu cÇu thÞ tr­êng,nh­ng còng ®· cã nhiÒu s¶n phÈm xuÊt khÈu v­ît chØ tiªu ph¶i giao nép kÕ ho¹ch, bªn c¹nh ®ã cßn cã sù xuÊt hiÖn nhu cÇu xuÊt khÈu ngoµi c¸c nghÞ ®Þnh th­ trao ®æi hµng clearing. Trong ®ã, viÖc më réng quyÒn xuÊt nhËp khÈu cho c¸c ngµnh, c¸c ®Þa ph­¬ng, quyÒn ®­îc sö dông sè ngo¹i tÖ thu ®­îc do xuÊt khÈu ®Þa ph­¬ng tõ c¸c tØnh Trung Du miÒn nói ®Òu dÊy lªn s«i næi vµ rÇm ré. ThÞ tr­êng b¾t ®Çu cã sù c¹nh tranh trong kinh doanh hµng xuÊt nhËp khÈu. Bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc, thÓ hiÖn trong nhÞp ®é t¨ng kim ng¹ch l¹i ph¸t sinh nhiÒu hiÖn t­îng tranh mua, tranh b¸n ë c¶ thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc. Cô thÓ nh­ c¸c cuéc “ChiÕn tranh con t«m”, “chiÕn tranh d­îc liÖu”... ®· bïng næ g©y ra hiÖn t­îng c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh, ph¸ gi¸ trÞ tr­êng, dÉn ®Õn nguy c¬ mÊt thÞ tr­êng. C«ng ty XNK tæng hîp ra ®êi trong hoµn c¶nh ®ã, nhËn nhiÖm vô tr­íc Bé, gãp phÇn gi¶i quyÕt m©u thuÉn nµy b»ng c¸c biÖn ph¸p kinh tÕ, thu hót c¸c ®Çu mèi ®· bung ra nh»m tËp trung vÒ mét mèi. C¨n cø vµo nghÞ ®Þnh sè 231/CP ngµy 21/06/1979 cña Héi ®ång ChÝnh phñ quy ®Þnh nghÜa vô, quyÒn h¹n, c¬ cÊu bé m¸y cña Bé Ngo¹i Th­¬ng. §Ó phôc vô kÞp thêi viÖc xuÊt nhËp khÈu vËt t­, hµng ho¸ theo yªu cÇu cña ngµnh vµ ®Þa ph­¬ng. Theo ®Ò nghÞ cña ®ång chÝ Vô tr­ëng Vô tæ chøc c¸n bé. Bé tr­ëng Bé Ngo¹i Th­¬ng ®· quyÕt ®Þnh thµnh lËp c«ng ty xuÊt nhËp khÈu tæng hîp I. C«ng ty nµy ®­îc chÝnh thøc thµnh lËp tõ ngµy 15/12/1981 theo QuyÕt ®Þnh sè 1365/TCCB cña Bé Ngo¹i Th­¬ng, nh­ng ph¶i ®Õn th¸ng 08/1982 míi thùc tÕ ®i vµo ho¹t ®éng, víi trô së chÝnh ®Æt t¹i 46 Ng« QuyÒn - Hµ Néi vµ lÊy tªn giao dÞch lµ: GENERALEXIM - Hµ Néi. C«ng ty trùc thuéc Bé Th­¬ng M¹i, ho¹t ®éng theo chÕ ®é h¹ch to¸n, cã t­ c¸ch ph¸p nh©n, vèn vµ tµi s¶n riªng t¹i Ng©n hµng. Mét ®iÓm còng cÇn nãi tíi lµ trong n¨m 1993 theo quyÕt ®Þnh sè 858/TCCN cña Bé Th­¬ng M¹i ®· quyÕt ®Þnh hîp nhÊt C«ng ty ph¸t triÓn s¶n xuÊt vµ xuÊt nhËp khÈu vµo C«ng ty XNK tæng hîp I, gióp t¹o thªm cho C«ng ty nh÷ng thÕ vµ lùc míi hÕt søc to lín. 2. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y c¸n bé cña C«ng ty. Bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty ®­îc tæ chøc theo m« h×nh trùc tuyÓn chøc n¨ng, m« h×nh tæ chøc bé m¸y cña C«ng ty ®­îc thÓ hiÖn trong s¬ ®å d­íi ®©y. S¬ ®å sè I: S¬ ®å vµ kÕt cÊu bé m¸y tæ chøc cña C«ng ty XNK Tæng hîp I Gi¸m ®èc P. Gi¸m ®èc hµnh chÝnh P. Gi¸m ®èc kinh doanh P. Gi¸m ®èc tµi chÝnh khèi phôc vô khèi kinh doanh khèi qu¶n lý Phßng hµnh chÝnh Phßng kho vËn C¸c phßng nghiÖp vô XNK C¸c liªn doanh HÖ thèng cöa hµng HÖ thèng c¬ së SX C¸c chi nh¸nh Phßng tæ chøc Phßng tæng hîp Phßng kÕ to¸n tµi vô Chøc n¨ng, nhiÖm vô chñ yÕu cña tõng phßng ban vµ quyÒn qu¶n lý cña nã ®­îc cô thÓ ho¸ nh­ sau: Ban Gi¸m §èc: l·nh ®¹o t×nh h×nh chung cña C«ng ty, ra quyÕt ®Þnh, ký duyÖt c¸c hîp ®ång lín, qu¶n lý vÒ c¸c mÆt ho¹t ®éng kh¸c... Khèi c¸c phßng qu¶n lý vµ dÞch vô: - Phßng tæ chøc c¸n bé: + Gióp Ban Gi¸m ®èc qu¶n trÞ toµn bé nh©n lùc cña C«ng ty + Tham m­u cho Gi¸m ®èc vÒ s¾p xÕp nh©n lùc cho phï hîp víi c¬ cÊu C«ng ty. + Quy ho¹ch c¸n bé dµi h¹n vµ ng¾n h¹n + §­a ra c¸c chÝnh s¸ch chÕ ®é vÒ lao ®éng, tiÒn l­¬ng + TuyÓn dông vµ ®iÒu tiÕt lao ®éng phï hîp víi môc tiªu kinh doanh. - Phßng tæng hîp: + X©y dùng kÕ ho¹ch kinh doanh hµng n¨m vµ chiÕn l­îc kinh doanh dµi h¹n. + LËp b¸o c¸o ho¹t ®éng kinh doanh tõng th¸ng, quý, n¨m tr×nh Gi¸m ®èc + Tæ chøc c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng, giao dÞch ®µm ph¸n lùa chän kh¸ch hµng. + KÕ ho¹ch chiÕn l­îc truyÒn th«ng, khuyÕn m¹i vÒ C«ng ty. - Phßng hµnh chÝnh: + Phôc vô nhu cÇu v¨n phßng phÈm cña C«ng ty, tiÕp kh¸ch vµ qu¶n lý toµn bé tµi s¶n cña C«ng ty. + KÕ ho¹ch söa ch÷a lín vµ söa ch÷a th­êng xuyªn. - Phßng kÕ to¸n: + Giao kÕ ho¹ch tµi chÝnh cho c¸c phßng ban. + H¹ch to¸n ®¸nh gi¸ toµn bé ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty theo kÕ ho¹ch (th¸ng, quý, n¨m) + Lo toµn bé vèn phôc vô cho ho¹t ®éng cña c¸c phßng ban trong C«ng ty. + LËp b¶ng c©n ®èi tµi s¶n, b¶n b¸o c¸o tµi chÝnh cuèi n¨m tr×nh Gi¸m §èc. + QuyÕt to¸n víi c¬ quan cÊp trªn (Bé) vµ c¸c c¬ quan h÷u quan vÒ tæ chøc ho¹t ®éng, thu chi tµi chÝnh hµng n¨m. - Phßng kho vËn: + Giao nhËn toµn bé hµng ho¸ kinh doanh cña C«ng ty + Qu¶n lý vµ b¶o d­ìng toµn bé xe cña C«ng ty + §­îc phÐp kinh doanh vËn t¶i, chuyªn chë hµng ho¸. Khèi c¸c phßng kinh doanh: - C¸c phßng nghiÖp vô: + Phßng nghiÖp vô 1,5,6,7 kinh doanh xuÊt nhËp khÈu tæng hîp. + Phßng nghiÖp vô 2 chuyªn nhËp khÈu. + Phßng nghiÖp vô 3 chuyªn gia c«ng hµng xuÊt khÈu. + Phßng nghiÖp vô 4 chuyªn l¾p r¸p xe m¸y. - Hai cöa hµng b¸n bu«n vµ b¸n lÎ hµng ho¸. Cöa hµng 46 Ng« QuyÒn. Cöa hµng 28 TrÇn H­ng §¹o. - Liªn doanh x©y dùng trô së v¨n phßng cho thuª t¹i sè 52 Quang Trung - Hµ Néi. - X©y dùng C«ng ty cæ phÇn kh¸ch s¹n t¹i sè 7 TriÖu ViÖt V­¬ng - Hµ Néi. - C¸c chi nh¸nh t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh, §µ N½ng, H¶i Phßng. - Bé phËn s¶n xuÊt: + XÝ nghiÖp may §oan X¸ t¹i H¶i Phßng. + X­ëng l¾p r¸p xe m¸y t¹i T­¬ng Mai - Hµ Néi. + X­ëng s¶n xuÊt vµ chÕ biÕn s¶n phÈm gç (trùc thuéc phßng 6) t¹i CÇu DiÔn - Tõ Liªm - Hµ Néi. C«ng ty xuÊt nhËp khÈu tæng hîp I lµ mét C«ng ty lín, víi nghiÖp vô chñ yÕu lµ xuÊt nhËp khÈu mang tÝnh chÊt tæng hîp nªn viÖc tæ chøc c¬ cÊu bé m¸y mét c¸ch hiÖu qu¶ tr¸nh cång kÒnh lµ hÕt søc quan träng. Tuy nhiªn, nh×n vµo c¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty nh­ hiÖn nay ta thÊy t­¬ng ®èi phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña C«ng ty: C¸c phßng ph©n ®Þnh mét c¸ch r¹ch rßi víi nh÷ng chøc n¨ng, nghiÖp vô cô thÓ cña m×nh t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ho¹t ®éng kinh doanh cña hä. Song cßn mét ®iÒu kh«ng mÊy thuËn lîi ®ã lµ phßng tæng hîp víi nhiÖm vô lµm c«ng t¸c thÞ tr­êng l¹i thuéc khèi qu¶n lý chø kh«ng thuéc khèi kinh doanh g©y sù vßng vÌo trong truyÒn ®¹t th«ng tin thÞ tr­êng ®Õn c¸c phßng ban thuéc khèi kinh doanh. 3. T×nh h×nh c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty. ë C«ng ty, c¸c nh©n viªn thuéc c¸c phßng ban chñ yÕu ®Òu lµ lùc l­îng trÎ, n¨ng ®éng vµ cã tr×nh ®é, ®©y lµ mét trong sè nh÷ng ®iÓm m¹nh cña c«ng ty. Trong tæng sè c¸n bé th× kho¶ng 80% ë tr×nh ®é ®¹i häc. Sè c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y cã t¨ng nh­ng víi møc ®é thÊp, ®ã lµ sù qu¸n triÖt tinh thÇn gän nhÑ vµ hiÖu qu¶ trong c¬ cÊu qu¶n lý, tiÕt kiÖm chi phÝ, lÊy hiÖu qu¶ kinh tÕ lµ chØ tiªu sè mét. BiÓu sè 1: Sè l­îng c¸n bé c«ng nh©n viªn toµn C«ng ty xuÊt nhËp khÈu Tæng hîp I nh÷ng n¨m 1990 - 1999. N¨m 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 Sè l­îng c¸n bé CNV (ng­êi) 207 298 379 392 412 430 450 460 460 Trong tæng sè nh©n lùc cña C«ng ty næi lªn mét sè bé phËn ®­îc ph©n bæ cô thÓ nh­ sau: * Ban Gi¸m ®èc: gåm 1 Gi¸m ®èc vµ 3 Phã Gi¸m ®èc * Phßng tæ chøc c¸n bé: 18 nh©n viªn * Phßng hµnh chÝnh tæng hîp: 15 nh©n viªn * Phßng kÕ to¸n tµi vô: 22 nh©n viªn. * Chi nh¸nh t¹i H¶i Phßng: 34 c¸n bé * Chi nh¸nh t¹i §µ N½ng: 36 c¸n bé. * Chi nh¸nh t¹i Thµnh phè Hå ChÝ Minh: 40 c¸n bé * XÝ n ghiÖp may §oan X¸ t¹i H¶i Phßng: 172 ng­êi. * Sè nh©n viªn ph©n bè cho 7 phßng nghiÖp vô xuÊt nhËp khÈu lµ 68 ng­êi. VÒ vÊn ®Ò nh©n lùc C«ng ty lu«n coi yÕu tè chÊt l­îng lµ hµng ®Çu. Còng xuÊt ph¸t tõ ®ã C«ng ty th­êng xuyªn coi träng c«ng t¸c ®µo t¹o, cö c¸c c¸n bé ®i häc tËp n©ng cao tr×nh ®é qu¶n lý kinh doanh, ®èi víi c«ng nh©n viªn th× ¸p dông nh÷ng biÖn ph¸p khÝch lÖ nh»m ph¸t huy tÝnh n¨ng ®éng s¸ng t¹o, n©ng cao tri thøc vµ tay nghÒ ®Ó hä s½n sµng g¾n bã víi C«ng ty. 4.T×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty. Tõ khi míi thµnh lËp (1981) chØ cã sè vèn lµ 139 ngh×n ®ång ®Õn nay C«ng ty ®· cã mét sè vèn rÊt lín duy tr× vµ ph¸t huy tèt kh¶ n¨ng s¶n xuÊt kinh doanh, hoµn thµnh c¸c chØ tiªu ®­îc giao. §ång thêi thùc hiÖn tèt nghÜa vô víi Nhµ n­íc, gãp phÇn n©ng cao ®êi sèng c«ng nh©n viªn trong toµn C«ng ty. BiÓu sè 2: Mét sè chØ tiªu ph¶n ¸nh t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty XNK Tæng hîp I. §¬n vÞ: TriÖu ®ång N¨m Vèn cè ®Þnh Vèn l­u ®éng Vèn ®Çu t­ XDCB Nép ng©n s¸ch Lîi nhuËn ®Ó l¹i Thu nhËp bq/ng­êi/n¨m (1000 ®) Gi¸ trÞ Møc t¨ng Gi¸ trÞ Møc t¨ng 1990 5.437 8.213 1.567 4.563 1.549 540 1991 7.823 10.124 1.976 7.648 2.357 593 1992 10.646 13.600 2.204 11.651 3.530 610 1993 11.496 16.778 1.636 23.588 3.600 613,7 1994 13.129 22.866 2.109 36.765 2.882 763,5 1995 14.210 24.125 1.542 40.000 3.000 880,6 1996 14.300 25.837 52.913 3.400 896 1997 15.076 27.643 49.240 5.025 910 1998 Theo sè liÖu trªn ta thÊy sè vèn ®Çu t­ cho x©y dùng c¬ b¶n ph©n bæ kh«ng ®Òu qua c¸c n¨m mµ c«ng ty tiÕn hµnh ®Çu t­ tuy theo t×nh h×nh tõng thêi kú. Tèc ®é t¨ng cña vèn cè ®Þnh ngµy cµng chËm so víi vèn l­u ®éng, chøng tá c«ng ty ®ang hÕt søc tranh thñ ®ång vèn hiÖn cã. Tuy nhiªn, kh«ng ph¶i c«ng ty kh«ng chó ý ®Õn nh÷ng yÕu tè dµi h¹n. Lµ mét c«ng ty lµm ¨n cã hiÖu qu¶ víi tèc ®é quay vßng vèn 6 vßng/ n¨m vµ c¸c kho¶n lîi nhuËn còng ®­îc ph©n bæ hîp lý: Dµnh 45% lîi nhuËn ng©n s¸ch Nhµ n­íc; cßn l¹i 55% ph©n bæ cho 3 quü, trÝch sang quü ph¸t triÓn s¶n xuÊt tèi thiÓu ph¶i lµ 35% vµ cßn l¹i lµ quü khen th­ëng vµ phóc lîi. II - C¸c giai ®o¹n ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty: Nh×n l¹i 18 n¨m ho¹t ®éng cña C«ng ty cã thÓ t¹m chia thµnh 2 giai ®o¹n lín. Trong mèi giai ®o¹n, C«ng ty ®Òu ph¶i gi¶i quyÕt 3 vÊn ®Ò lín. §ã lµ tæ chøc vµ c¸n bé, ®Þnh h­íng ph¸t triÓn C«ng ty vµ t¹o vèn vµ ph¸t triÓn vèn. 1. Sù vËn hµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty Giai ®o¹n I: Tõ ngµy thµnh lËp C«ng ty ®Õn ®Çu n¨m 1993 (11 n¨m) Thêi kú cuèi 1981 ®Õn 1993, ®Êt n­íc ta ®· tr¶i qua nh÷ng biÕn ®æi s©u s¾c vÒ kinh tÕ - x· héi. Do chÝnh s¸ch ®æi míi cña §¶ng, kinh tÕ thÞ tr­êng víi c¸ch qu¶n lý theo c¬ chÕ kÕ ho¹ch tËp trung vµ bÞ suy kiÖt do khñng ho¶ng kÐo dµi hµng chôc n¨m. ChÝnh s¸ch qu¶n lý XNK, lóc “th¾t” lóc “më “, kh«ng ®ång bé, khi th× chång chÐo kh«ng phï hîp víi diÔn biÕn phøc t¹p cña thÞ tr­êng hµng ho¸ . ThÞ tr­êng trong n­íc thiÕu vèn, thiÕu hµng trÇm träng, thêi gian sau t×nh h×nh ®­îc c¶i thiÖn h¬n. Ho¹t ®éng tµi chÝnh, ng©n hµng ph¸t triÓn chËm h¬n kinh doanh mang nÆng tÝnh qu¶n lý bao cÊp h¬n phôc vô. TiÒn tÖ biÕn ®éng phøc t¹p (®æi tiÒn VN n¨m 1985 ), l¹m ph¸t liªn tôc t¨ng cao. Tû gi¸ gi÷a ®ång ViÖt Nam vµ ®« la Mü /Róp CN thêi gian kÐo dµi do Nhµ n­íc Ên ®Þnh kh«ng phï hîp víi t­¬ng quan søc mua thùc tÕ, sau Nhµ n­íc l¹i ®ét ngét ddieef chØnh n©ng cao tíi 2,6 lÇn (1988). ChÝnh s¸ch thuÕ cïng ®Çy biÕn ®éng, ph¸t sinh nhiÒu s¾c thuÕ míi nh­ thuÕ XNK, thuÕ vèn, thuÕ lîi tøc, thuÕ doanh thu, .... tû suÊt thuÕ ®· cao l¹i hay ®iÒu chØnh kh«ng phï hîp víi chu kú hµng ho¸ . VÒ tæ chøc kinh doanh ngo¹i th­¬ng, tr­íc ®©y (1981) chØ cã 12 ®¬n vÞ thuéc bé Ngo¹i th­¬ng ®­îc kinh doanh XNK trùc tiÕp, quan hÖ kinh doanh víi ®Þa ph­¬ng ®Òu tËp trung qua 1 ®Çu mèi thèng nhÊt lµ C«ng ty XNK tØnh . NhiÒu mÆt hµng XNK lín ®­îc bµn giao cho c¸c Bé qu¶n lý s¶n xuÊt, xuÊt hiÖn thªm c¸c C«ng ty XNK chuyªn ngµnh . N¨m 1990 do viÖc hîp nhÊt 3 Bé Ngo¹i th­¬ng vµ Néi th­¬ng, Bé VËt t­ ®ång thêi do ¸p dông chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ph¸t triÓn th­¬ng m¹i, c¸c ®Çu mèi tËp trung kinh doanh XNK theo qu¶n lý hµnh chÝnh ®Þa ph­¬ng teo dÇn xuÊt hiÖn nhiÒu chñ thÓ thuéc c¸c thµnh phÇn së h÷u tham gia ho¹t ®éng XNK víi quy m« kh¸c nhau (Theo thèng kª cña bé Th­¬ng m¹i tÝnh ®Õn ®Çu 1993 cã tíi 1200 ®¬n vÞ ®­îc phÐp kinh doanh XNK). C¹nh tranh trong kinh doanh XNK ngµy cµng trë nªn gay g¾t, cã c¶ yÕu tè thiÕu lµnh m¹nh nh­ lõa ®¶o, chép giËt, chiÕm dông vèn cña nhau trong kinh doanh . Sù th©m nhËp cña c¸c c«ng ty n­íc ngoµi th«ng qua c¸c VP § D trªn thÞ tr­êng VN, cµng lµm cho c¹nh tranh thªm phøc t¹p, gay g¾t . N¹n bu«n lËu, trèn thuÕ... phæ biÕn , cã c¶ quy m« lín . Ngoµi n­íc, Mü bao v©y kinh tÕ, thÞ tr­êng Liªn X«, §«ng ¢u tan r· lµm chóng ta mÊt hµng lo¹t thÞ tr­êng cung øng vµ tiªu thô hµng XNK, mÊt nguån viÖn trî chÝnh yÕu . §êi sèng c¸n bé ¨n l­¬ng hÕt søc khã kh¨n, bÊp bªnh sau ®­îc c¶i thiÖn ®«i chót nh­ng so víi ph¸t triÓn x· héi vÉn ë møc thÊp . §Ó x©y dùng vµ ph¸t triÓn C«ng ty, toµn thÓ C«ng ty ®· tËp trung cao ®é gi¶ quyÕt tèt c¸c mÆt sau : 1- C«ng t¸c tæ chøc c¸n bé : ViÖc lµm ®Çu tiªn trong C«ng ty ph¶i lo tæ chøc bé m¸y, æn ®Þnh tæ chøc vµ ®µo t¹o c¸n bé. Trong c«ng t¸c ®µo t¹o, C«ng ty lÊy c«ng t¸c thùc tiÔn lµm c¬ së ®µo t¹o t¹i chç, th­êng xuyªn tæ chøc c¸c buæi häc tËp, trao ®æi kinh nghiÖm néi bé, rót kinh nghiÖm trong c¸ch lµm hoÆc nªu c¸c vÊn ®Ò ph¸t sinh, trao ®æi t×m c¸ch gi¶i quyÕt. ChÝnh nhê nh÷ng viÖc lµm nµy, trong thêi gian ng¾n ®· n©ng dÇn kiÕn thøc cho anh chÞ em lµm c«ng t¸c nghiÖp vô, qu¶n lý, C«ng ty tranh thñ c¸c chØ tiªu ®µo t¹o, göi c¸n bé ®i häc trong vµ ngoµi n­íc hoÆc mêi c¸c chuyªn gia vÒ phæ biÕn c¸c chuyªn ®Ò cã liªn quan ®Õn nghiÖp vô XNK, h¹ch to¸n kÕ to¸n, thanh to¸n quèc tÕ, lËp hîp ®ång, chøng tõ thanh to¸n... Bªn c¹nh viÖc ®µo t¹o båi d­ìng chuyªn m«n cho c¸n bé, C«ng ty cßn chñ tr­¬ng ®Ò b¹t c¸n bé t¹i chç ®Ó bæ xung cho c¸c vÞ trÝ l·nh ®¹o trong bé m¸y cña C«ng ty. Trong thêi gian tõ 1982 - 1993, C«ng ty ®· ®Ò b¹t t¹i chç tæng sè 25 ng­êi trong ®ã cã 3 Phã gi¸m ®èc, 6 tr­ëng phßng, 1 Gi¸m ®èc, 2 phã gi¸m ®èc chi nh¸nh, 13 phã phßng... §Õn n¨m 1993, C«ng ty ®· cã bé m¸y ho¹t ®éng ®Çy ®ñ, gän nhÑ víi ®éi ngò c¸n bé nßng cèt t­¬ng ®èi m¹nh ®¶m b¶o yªu cÇu chuyªn m«n vµo thêi ®iÓm ®ã, víi tæng biªn chÕ 146 ng­êi. Mét mÆt quan träng kh¸c trong c«ng t¸c c¸n bé lµ ch¨m lo ®êi sèng mäi mÆt cho CBCNV: C«ng ty ®Æt ra môc tiªu ®¶m b¶o cho anh chÞ em CBCNV mét ®êi sèng kinh tÕ t¹m ®ñ, kh«ng ph¶i lo nghÜ nhiÒu ®Ó anh chÞ em yªn t©m c«ng t¸c, ®©y lµ mét viÖc lµm thiÕt thùc vµ lµ ®éng c¬ thóc ®Èy ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. Hµng n¨m cã tæ chøc dï lµ nghØ m¸t cho toµn thÓ CBCNV. §Æc biÖt, C«ng ty cßn vËn dông chÝnh s¸ch “Nhµ n­íc vµ nh©n d©n cïng lµm” x©y dùng nhµ ë hoÆc c¬ së h¹ tÇng ®Ó lµm nhµ cho hÇu hÕt CBCNV trong C«ng ty. C«ng ty hÕt søc coi träng viÖc x©y dùng ®oµn kÕt néi bé, ph¸t huy ®­îc vai trß l·nh ®¹o cña §¶ng t¹o ®iÒu kiÖn mäi mÆt cho c«ng t¸c ®oµn thÓ. 2. VÊn ®Ò x¸c ®Þnh ®Þnh h­íng ph¸t triÓn ®óng Thêi gian ®Çu thµnh lËp C«ng ty ph¶i tËp trung gi¶i quyÕt mét sè vÊn ®Ò mang tÝnh nguyªn t¾c nh­: Nguyªn t¾c h¹ch to¸n míi “lÊy thu bï chi” ph¹m vi kinh doanh, ngµnh hµng, nh÷ng nguyªn t¾c riªng vÒ ho¹t ®éng cho C«ng ty trong viÖc lùa chän ph­¬ng thøc kinh doanh, sö dông vèn ngo¹i tÖ, thu hoa hång uû th¸c b»ng ngo¹i tÖ, lËp quü hµng ho¸... Do yªu cÇu ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng, trong tõng giai ®o¹n C«ng ty cßn ®Ò nghÞ ®­îc nhËn thªm c¸ch nhiÖm vô kh¸c nh­: + B¸n vËt t­ nhËp theo N§T víi Liªn X« vµ §«ng ¢u, nhËp vËt t­ phôc vô s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu. + §æi hµng víi TiÖp + Giao mét sè mÆt hµng theo NDDT l¹c, cµ phª cho Liªn X« (1987), tinh dÇu - Liªn X«, ®ay - TriÒu Tiªn... + NhËp hµng tiªu dïng phôc vô ch­¬ng tr×nh c¶i c¸ch gi¸ - l­¬ng - tiÒn cña Nhµ n­íc. + §Çu t­ cho s¶n xuÊt: §«ng l¹nh §ång Híi, xÝ nghiÖp m¨ng Lang Ch¸nh, thiÕt bÞ ®ãng Ðp ®ay H¶i H­ng, Hµ Nam Ninh, d©y chuyÒn s¶n xuÊt mòi giµy B¾c Th¸i vµ Hµ B¾c. + NhËp hµng phi mËu dÞch phôc vô ®èi t­îng 156... + XNK uû th¸c hµng gia c«ng may mÆc. + Tham gia vËn ®éng thµnh lËp Ng©n hµng XNK vµ lµ mét cæ ®«ng lín cña Ng©n hµng. + Mét sè chuÈn bÞ vÒ c¬ së vËt chÊt cho viÖc kinh doanh bÊt ®éng s¶n vµ ®Çu t­ cho s¶n xuÊt: Mua nhµ 53 Quang Trung, 7 TriÖu ViÖt V­¬ng, kho §o¹n X¸ HP, nhËn bµn giao kho T­¬ng Mai... Sau thêi kú ph¸t triÓn rùc rì cña c«ng t¸c XNK uû th¸c cho ®Þa ph­¬ng 1985 - 1989 cïng víi sù teo dÇn cña c¸c ®Çu mèi. + Sau giai ®o¹n tù doanh hµng nhËp s«i ®éng mµ träng t©m lµ quü hµng ho¸ 1985 - 1989 mang l¹i hiÖu qu¶ kinh doanh ®¸ng kÓ. Sù ph¸t triÓn nhanh chãng cña thÞ tr­êng lµm lîi nhuËn kinh doanh gi¶m xuèng - viÖc kinh doanh hµng phi mËu dÞch lµ gi¶i ph¸p thay thÕ trong bµi to¸n hiÖu qu¶ kinh doanh. + Ngay tõ ®Çu nh÷ng n¨m 1990, nhËn thÊy kinh doanh XNK khã cã thÓ ph¸t triÓn lín, C«ng ty ®· x¸c ®Þnh h­íng ph¸t triÓn míi lµ kinh doanh ®ång thêi víi ®Çu t­ cho s¶n xuÊt, kinh doanh c¸c lÜnh vùc míi vÒ bÊt ®éng s¶n vµ ®Çu t­ cho ng©n hµng. ViÖc ®Þnh h­íng ®óng cßn thÓ hiÖn trªn lÜnh vùc thÞ tr­êng vµ th­¬ng nh©n (b¹n hµng): Trong tõng thêi kú, C«ng ty ®· chó ý x©y dùng cho m×nh mét ®éi ngò b¹n hµng vµ thÞ tr­êng phï hîp víi ph¹m vi vµ quy m« kinh doanh trong ®ã lÊy thÞ tr­êng néi lµ gèc lµ m«i tr­êng sèng. C«ng ty lu«n coi b¹n hµng lµ ®èi t­îng phôc vô ®Ó thu hót kh¸ch hµng ®i víi m×nh, vµ khi ®· hîp t¸c víi nhau C«ng ty hÕt søc hîp t¸c, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó hai bªn cïng ph¸t triÓn. Nhê vËy, uy tÝn cña C«ng ty ngµy cµng ®­îc n©ng cao. T¹i c¸c héi nghÞ kh¸ch hµng c¸c n¨m 1985, 1987... nhiÒu ®¹i biÓu kh¸ch hµng (VÜnh Phó, B¾c Th¸i, Thanh Ho¸...) ®· bµy tá sù biÕt ¬n víi C«ng ty do sù hîp t¸c x©y dùng trong quan hÖ kinh doanh. VÒ thÞ tr­êng ngo¹i, C«ng ty còng x©y dùng ®­îc mét sè th­¬ng nh©n chÝnh gãp phÇn æn ®Þnh kÕ ho¹ch kinh doanh cña C«ng ty, kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cña nhiÒu ®Þa ph­¬ng c¬ së trong n­íc hoÆc gãp phÇn ®¸p øng nhu cÇu cÊp thiÕt trong n­íc. Nh÷ng thµnh c«ng ®¸ng kÓ trªn lÜnh vùc nµy lµ c¸c viÖc: + NhËp bao ®ay phôc vô ®ãng l¹c giao theo N§ th­ víi Liªn X« n¨m 1987, nhËp ®­êng phôc vô nhu cÇu trong n­íc n¨m 1989 víi thêi gian giao dÞch vµ ®iÒu hµng vÒ trong vßng mét tuÇn. + X©y dùng quan hÖ lµm ¨n dµi h¹n vÒ gia c«ng may mÆc víi POSCELIN, PETER... tõ ®Çu 1991 ®Õn nay. 3. VÊn ®Ò t¹o vèn vµ b¶o toµn ph¸t triÓn vèn: Khi thµnh lËp, hÇu nh­ kh«ng ®­îc giao vèn, nhiÖm vô XNK uû th¸c lµ chÝnh. §­îc Nhµ n­íc cho c¬ chÕ t¹o vèn b»ng c¸ch thu 1% hoa hång ngo¹i tÖ qua XNK uû th¸c, C«ng ty kh«ng chØ dõng l¹i ë ®©y mµ chñ ®éng tù doanh hµng nhËp th«ng qua viÖc lËp quü hµng ho¸. Khi viÖc kinh doanh quü hµng ho¸ kh«ng cßn phï hîp víi thÞ tr­êng n÷a, C«ng ty ®· chñ ®éng t×m c¸c viÖc lµm kh¸c cã hiÖu qu¶ h¬n ®Ó thay thÕ nh­ viÖc tù doanh hµng ®iÖn tö, lµm hµng phi mËu dÞch, l¾p r¸p ®iÖn tö, xe m¸y, ®Çu t­ tµi chÝnh... Do vËy, C«ng ty ®· t¹o lËp ®­îc mét sè vèn t­¬ng ®èi lín. Tõ 139.000 ® (12/1981) ®Õn n¨m 1993 ®· cã tæng sè vèn kho¶ng 34 tû ®ång. Nhê cã viÖc lµm ®óng ®¾n nµy, C«ng ty ch¼ng nh÷ng vÉn b¶o toµn vèn mµ cßn v­ît qua nh÷ng khã kh¨n thö th¸ch. - ViÖc Nhµ n­íc nî khª ®äng vèn cña C«ng ty tõ 1986 - 1990 ph¸t sinh trong viÖc C«ng ty øng tiÒn nhËp hµng phôc vô ch­¬ng tr×nh gi¸ - l­¬ng - tiÒn trÞ gi¸ vèn 2,5 triÖu USD. - TiÒn giao hµng theo chØ tiªu ph¸p lÖnh cho Liªn X« n¨m 1987 mÆt hµng l¹c - cµ phª trÞ gi¸ 4,5 triÖu Róp. - Chªnh lÖch do ®iÒu chØnh tû gi¸ mét tû ®ång n¨m 1988. - C«ng nî khã ®ßi ph¸t sinh trong thêi kú Nhµ n­íc s¾p xÕp l¹i doanh nghiÖp 1990 - 1991 ®· ®­a vµo l­íi nî: 10 tû ®ång ®Õn nay vÉn ch­a gi¶i quyÕt xong. Tãm l¹i, giai ®o¹n 1981 ®Õn 1993 lµ giai ®o¹n ph¸t triÓn ®i lªn tõ hai bµn tay tr¾ng trong bèi c¶nh thÞ tr­êng míi më ®Çy biÕn ®éng, C«ng ty ®· tù kh¼ng ®Þnh m×nh t¹o ®­îc thÕ ph¸t triÓn æn ®Þnh cho giai ®o¹n sau vµ cã nh÷ng ®ãng gãp ®¸ng kÓ cho Ng©n s¸ch Nhµ n­íc. Cô thÓ: a - Kim ng¹ch XNK: 1982 thùc hiÖn 11,8 triÖu USD ®¹t 100% kÕ ho¹ch Bé giao 1983 - 12,647 - 103% - 1984 - 19,463 - 108% - 1985 - 35,560 - 114% - 1986 - 46,813 - 116% - 1987 - 51,349 - 118% - 1988 - 49,257 - 115% - 1989 - 44,418 - 109% - 1990 - 40,655 - 102% - 1991 - 27,024 - 101,2% - 1992 - 31,900 - 106,34% - b - §ãng gãp ng©n s¸ch: 1982 Tæng céng c¸c kho¶n 6.174.204 ®ång 1983 - 71.889.790 ®ång 1984 - 93.940.138 ®ång 1985 - 2.624.995 ®ång 1986 - 81.109.952 ®ång 1987 - 852.835.115 ®ång 1988 - 2.294.617.070 ®ång 1989 - 2.084.271.142 ®ång 1990 - 6.751.825.942 ®ång 1991 - 6.526.543.703 ®ång 1992 - 7.784.665.440 ®ång Ngoµi ra, C«ng ty cßn x©y dùng vµ ®­a vµo sö dông 20.000 m2 kho vµ 1.500 m2 nhµ x­ëng may mÆc t¹i §o¹n x¸ HP. C¶i t¹o kho T­¬ng Mai thanh khu kho míi khang trang an toµn ®ñ ®iÒu kiÖn b¶o qu¶n c¸c mÆt hµng cã gi¸ trÞ cao. Mua khu vùc 53 Quang Trung, 7 TriÖu ViÖt V­¬ng víi môc ®Ých liªn doanh khai th¸c bÊt ®éng s¶n. §Çu t­ mua cæ phÇn t¶i Ng©n hµng EIB tæng sè 5,5 tû ®ång më ®Çu viÖc tham gia ho¹t ®éng tµi chÝnh. Giai ®o¹n 2: Tõ ®Çu 1993 ®Õn 1998 §Æc ®iÓm: Trong giai ®o¹n nµy lµ kinh tÕ thÞ tr­êng theo xu h­íng më tiÕp tôc ph¸t triÓn m¹nh mÏ. Qu¶n lý kinh doanh XNK th«ng qua c¬ chÕ quota, chØ tiªu ... ViÖc ®iÒu hµnh XNK th«ng qua ®Çu mèi ®èi víi nhiÒu mÆt hµng lín, kim ng¹ch cao ... trong ®ã C«ng ty chØ ®­îc tham gia mét sè Ýt mÆt hµng víi sè l­îng thÊp lµm cho danh môc hµng kinh doanh cña C«ng ty nhiÒu ®a d¹ng nh­ng c¸c mÆt hµng lín cßn l¹i rÊt Ýt, nhiÒu mÆt hµng bÞ mÊt nh­ g¹o, cµ phª, t©n d­îc, h¶i s¶n, than... - §Çu t­ n­íc ngoµi vµo ViÖt Nam t¨ng nhanh, víi chÝnh s¸ch ñng hé t­ nh©n, tr¶ l­¬ng cao ®· thu hót nhiÒu c¸n bé giái vµo c¸c C«ng ty n­íc ngoµi. - ChÝnh s¸ch ®æi míi kinh tÕ lµm cho ngµy cµng nhiÒu c¸c C«ng ty, c¬ së thuéc tÊt c¶ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ tham gia kinh doanh XNK trùc tiÕp trong khi s¶n xuÊt ch­a ph¸t triÓn kÞp lµm cho c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t, nhiÒu khi c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh, bÊt tr¾c nÕu kh«ng thËn träng rÊt dÔ mÊt hµng mÊt vèn. Sè doanh nghiÖp trùc tiÕp XNK tõ 12 doanh nghiÖp n¨m 1981 t¨ng lªn 1.400 doanh nghiÖp 1998. - C¸c chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc vÒ viÖc h×nh thµnh c¸c C«ng ty lín cã sù trî gióp cña Nhµ n­íc vÒ mäi mÆt tõ kh©u s¶n xuÊt ®Õn l­u th«ng lµm C«ng ty mÊt thÞ tr­êng vµ nhiÒu mÆt hµng lín. L·i suÊt Ng©n hµng trong n­íc qu¸ chªnh lÖch so víi l·i suÊt quèc tÕ h¹n chÕ ®Çu t­ cho kinh doanh s¶n xuÊt, thuÕ c¸c lo¹i qu¸ cao, hay ®iÒu chØnh ®ét ngét kh«ng phï hîp víi chu kú vËn ®éng hµng ho¸ lµm cho viÖc tÝnh to¸n ph­¬ng ¸n kinh doanh rÊt khã kh¨n. - Nh÷ng ­u ®·i vÒ c¬ chÕ tr­íc ®©y mµ C«ng ty lµ mét trong nh÷ng ®¬n vÞ ®­îc h­ëng ngµy cµng mÊt dÇn. Nh÷ng dÞch vô lín cã l·i suÊt 5% - 10% hÇu nh­ kh«ng cã, l·i gép chØ cßn b×nh qu©n 2,7 - 3%. Th¸ng 7/1993 lµ b­íc ngoÆt cña C«ng ty vÒ tæ chøc vµ c¸n bé l·nh ®¹o: Theo quyÕt ®Þnh cña Nhµ n­íc ®ång chÝ Mai V¨n D©u gi¸m ®èc C«ng ty ®­îc ®Ò b¹t lªn lµm Thø tr­ëng Bé Th­¬ng M¹i, ®ång thêi Bé quyÕt ®Þnh s¸p nhËp C«ng ty Promexim cò vµo Tæng hîp víi sè nî khã ®ßi 2,1 tû ®ång, lç 900 triÖu ®ång, hµng tån kho « t« lç h¬n 2 tû, hµng tranh chÊp khiÕu n¹i 3 tû. Hµng tån kho vµ nî khã ®ßi cña c¶ 2 C«ng ty trÞ gi¸ lµ 37 tû. Nî qu¸ h¹n cña Promexim cò 15 tû ®ång. Sè CBCNV cña C«ng ty tõ 146 ng­êi kÓ c¶ hîp ®ång t¨ng lªn 389 ng­êi, sau t¨ng tíi 450 ng­êi do tuyÓn thªm c«ng nh©n cho XÝ nghiÖp may §o¹n X¸ H¶i Phßng. CBCNV th× ®«ng trong khi chÊt l­îng c¸n bé vÒ nghiÖp vô vµ ngo¹i ng÷, tin häc... nh×n chung yÕu so víi ®iÒu kiÖn kinh doanh míi. Nhu cÇu ®êi sèng theo møc chung cña x· héi ph¸t triÓn ngµy mét cao h¬n, trong khi lîi nhuËn thu ®­îc gi¶m. §øng tr­íc nh÷ng khã kh¨n Ban chÊp hµnh §¶ng uû vµ Ban Gi¸m ®èc ®· cã nh÷ng chñ tr­¬ng ®óng vµ kÞp thêi nh­ sau - Tr­íc hÕt, C«ng ty nhanh chãng hoµn thµnh viÖc hîp nhÊt gi÷a hai C«ng ty theo xu h­íng æn ®Þnh tèi ®a ®Ó c¸n bé yªn t©m c«ng t¸c, tËp trung tÊt c¶ cho ho¹t ®éng kinh doanh s¶n xuÊt, t¹o viÖc lµm æn ®Þnh cho tÊt c¶ CBCNV. C«ng ty quy ho¹ch vµ ®µo t¹o l¹i c¸n bé, hµng n¨m ®· chi cho ®µo t¹o 100 triÖu ®ång. Tæng sè ®µo t¹o 4 n¨m: 60 l­ît ng­êi. §Ò b¹t t¹i chç 10 phã phßng lªn tr­ëng phßng, vµ 7 phã phßng míi. Quan t©m ®Õn ®êi sèng CBCNV theo quan ®iÓm míi, g¾n gi÷a c«ng viÖc, hiÖu qu¶ vµ thu nhËp. ChÕ ®é giao 4 chØ tiªu kim ng¹ch - l­¬ng - phÝ - lîi nhuËn b­íc ®Çu ®· cã t¸c dông khuyÕn khÝch c¸n bé t×m viÖc lµm, h¹n chÕ chi tiªu, quan t©m h¬n ®Õn h¹ch to¸n nghiÖp vô kÕ to¸n, vµ hiÖu qu¶ c«ng viÖc. Ph¸t huy ®­îc vai trß l·nh ®¹o cña §¶ng vµ c¸c tæ chøc ®oµn thÓ theo quy ®Þnh ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm cña tõng tæ chøc vµ chÝnh quyÒn. Nªn ®· t¹o ®­îc sù chñ ®éng, kh«ng chång chÐo vµ t¨ng c­êng ®oµn kÕt. - VÒ ho¹t ®éng kinh doanh: NÐt næi bËt trong giai ®o¹n nµy lµ ®a d¹ng ho¸ ho¹t ®éng kinh doanh, t¹o ra 3 m¶ng kinh doanh - s¶n xuÊt - vµ dÞch vô trong ®ã lÊy kinh doanh XNK lµm träng t©m. Ho¹t ®éng kinh doanh XNK giai ®o¹n nµy ®ßi hái ph¶i b¸m s¸t thÞ tr­êng néi vµ ngo¹i. VÒ mÆt hµng C«ng ty vÉn tiÕp tôc duy tr× vµ ph¸t triÓn mÆt hµng gia c«ng may mÆc XK æn ®Þnh tíi 50% kÕ ho¹ch kinh doanh, ph¸t triÓn thªm gia c«ng ®å ch¬i. Qua h¬n 3 n¨m kinh doanh trªn lÜnh vùc gia c«ng may mÆc, C«ng ty thÊy râ mÆc dÇu hiÖu qu¶ kinh doanh mÆt hµng kh«ng lín, nh­ng ®©y lµ ®ãng gãp tÝch cùc vÒ mÆt x· héi mang l¹i c«ng ¨n viÖc lµm cho hµng v¹n ng­êi lao ®éng. N¨m 1993 C«ng ty cã quan hÖ víi 15 xÝ nghiÖp, ®Õn n¨m 1996 C«ng ty cã quan hÖ víi 28 xÝ nghiÖp. N¨m 1995 C«ng ty ®­îc xÕp thø 11 trong sè trªn 300 xÝ nghiÖp vµ C«ng ty xuÊt khÈu may mÆc c¶ n­íc. Ngoµi mÆt hµng GCMM C«ng ty chñ tr­¬ng lµm mäi mÆt hµng, l« hµng kh«ng kÓ lín bÐ miÔn lµ cã hiÖu qu¶. Trong kinh doanh ¸p dông linh ho¹t c¸c h×nh thøc uû th¸c, tù doanh. C¸c mÆt hµng lín nh­ l¹c, thiÕc... C«ng ty chó träng ®Çu t­ “chÊt x¸m” theo s¸t thÞ tr­êng, quyÕt ®Þnh thêi ®iÓm mua vµ b¸n, kinh doanh cã hiÖu qu¶ cao. VÒ nhËp khÈu më réng ®èi t­îng phôc vô c¶ 5 thµnh phÇn kinh tÕ theo nguyªn t¾c n¾m hµng, cã tiÒn th× míi giao hµng. Nªn trong 4 n¨m võa qua C«ng ty kh«ng bÞ lõa ®¶o vµ mÊt vèn. Trong khi nhiÒu doanh nghiÖp kh¸c r¬i vµo t×nh tr¹ng nµy. Trong c¬ chÕ thÞ tr­êng C«ng ty ®Æc biÖt chó ý tíi c«ng t¸c ph¸p lý trong kinh doanh nh­ x©y dùng hîp ®ång mÉu, ®iÒu tra th­¬ng nh©n vÒ uy tÝn, kh¶ n¨ng tµi chÝnh vµ kÞp thêi cã nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó sö lý khi thÊy ®èi t¸c cña m×nh cã biÓu hiÖn mÊt kh¶ n¨ng tµi chÝnh vµ lõa ®¶o. Trong thêi gian qua C«ng ty ®· gi¶i quyÕt thµnh c«ng 23 vô tranh chÊp víi c¸c C«ng ty n­íc ngoµi thu vÒ cho C«ng ty trªn 10 tû ®ång, h¹n chÕ tæn thÊt vµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. Bªn c¹nh kinh doanh XNK, C«ng ty ®· më réng sang kh©u b¸n lÎ b»ng c¸ch tæ chøc 3 cöa hµng cña C«ng ty vµ x©y dùng c¸c ®iÓm b¸n ®¹i lý víi mét sè mÆt hµng. §©y kh«ng chØ lµ biÖn ph¸p t¹o thªm c«ng ¨n viÖc lµm cho CBCNV trong C«ng ty mµ cßn nh»m môc ®Ých t¹o chç ®øng cho C«ng ty trªn thÞ tr­êng néi ®Þa. Trªn lÜnh vùc s¶n xuÊt. N¨m 1994 C«ng ty ®· x©y dùng vµ ®­a vµo s¶n xuÊt 1 xÝ nghiÖp may mÆc XK t¹i §o¹n x¸ H¶i Phßng ë quy m« võa 150 m¸y vµ kho¶ng 200 c«ng nh©n. §©y lµ mét lÜnh vùc hoµn toµn míi. XÝ nghiÖp ®· ®­îc thai nghÐn tõ giai ®o¹n tr­íc (1953) nh­ng khi triÓn khai cã rÊt nhiÒu khã kh¨n mµ chñ yÕu lµ n¨ng lùc qu¶n lý cña C«ng ty cßn yÕu. Ngoµi ra C«ng ty cßn tæ chøc d©y chuyÒn l¾p r¸p xe m¸y d¹ng CKD, liªn kÕt chÕ biÕn gç v.v... VÒ ho¹t ®éng dÞch vô ®Çu t­: Theo xu h­íng ph¸t triÓn kinh tÕ vµ th­¬ng m¹i, m¶ng ho¹t ®éng nµy ®· ®­îc C«ng ty quan t©m ngay tõ nh÷ng n¨m 1992 -1993, tuy nhiªn viÖc triÓn khai thùc hiÖn cã nhiÒu v­íng m¾c do C«ng ty thay ®æi tæ chøc, do thñ tôc hµnh chÝnh phøc t¹p m·i ®Õn n¨m 1994 C«ng ty míi lo xong thñ tôc x©y dùng liªn doanh 53 Quang Trung, n¨m 1995 míi xong thñ tôc x©y dùng 7 TriÖu ViÖt V­¬ng... hiÖn nay 2 c«ng tr×nh nµy ®ang ë trong giai ®o¹n thi c«ng, sÏ hoµn thiÖn trong n¨m 1997 víi sè vèn ®Çu t­ trªn 10 triÖu USD. Trong c¶ 3 m¶ng kinh doanh - s¶n xuÊt - dÞch vô, C«ng ty lu«n lu«n chó träng vÊn ®Ò an toµn vµ hiÖu qu¶ vèn. C«ng t¸c h¹ch to¸n c«ng t¸c qu¶n lý ®­îc chó träng trong tÊt c¶ c¸c kh©u nghiÖp vô, phôc vô qu¶n lý vµ kÕ to¸n. Hµng n¨m, C«ng ty ®Òu giao chØ tiªu tµi chÝnh cho c¸c phßng nghiÖp vô, sau ®ã cã ®èi chiÕu tæng kÕt, ®¸nh gi¸ tõng phßng vµ coi ®©y lµ mét chØ tiªu quan träng trong viÖc tr¶ l­¬ng xÐt th­ëng. Trong hai n¨m 1993 - 1994 C«ng ty ®· gi¶i quyÕt c¬ b¶n hµng tån do hai C«ng ty ®Ó l¹i vµ thu håi ®­îc vèn... KÕt qu¶ ho¹t ®éng thùc tÕ: N¨m 1993: Thùc hiÖn 46 triÖu USD ®¹t 102% KH nép NS 41 tû 897 triÖu N¨m 1994: Thùc hiÖn 49.222.434 USD ®¹t 103,19% KH ®­îc giao Nép ng©n s¸ch 40 tû 645 triÖu. N¨m 1995: Thùc hiÖn 56.611.229 USD ®¹t 113,2% KH ®­îc giao Nép ng©n s¸ch 39 tû 839 triÖu. N¨m 1996: Thùc hiÖn 60.000.000 USD ®¹t 108% kÕ ho¹ch Nép ng©n s¸ch 42 tû 970 triÖu. N¨m 1997: Møc t¨ng tr­ëng hµng n¨m h¬n 10%. C¸c chØ tiªu tµi chÝnh ®Òu thùc hiÖn v­ît kÕ ho¹ch ®­îc giao ®­îc coi lµ mét trong c¸c ®¬n vÞ dÉn ®Çu trong ngµnh th­¬ng m¹i vÒ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh s¶n xuÊt. Bèn n¨m liªn tôc C«ng ty ®­îc nhËn cê thi ®ua lu©n l­u cña ChÝnh phñ (1992 - 1993 - 1994 - 1995). N¨m 1996 ®­îc th­ëng Hu©n ch­¬ng lao ®éng h¹ng nhÊt. Ho¹t ®éng ®oµn thÓ n¨m 1994, 1995 ®­îc tÆng cê vµ b»ng khen cña Tæng liªn ®oµn lao ®éng. 2. KÕt qu¶ thu ®­îc cña C«ng ty trong c¸c giai ®o¹n. C¨n cø vµo kÕt qu¶ thu ®­îc vµ t×nh h×nh ph¸t triÓn cña C«ng ty, cã thÓ chia chÆng ®­êng ®i cña C«ng ty thµnh c¸c giai ®o¹n nh­ sau: Giai ®o¹n 1: (tõ khi thµnh lËp 12/1981 ®Õn cuèi n¨m 1984) §©y lµ giai ®o¹n ®Çu, c«ng ty ®ang chËp ch÷ng vµ t×m b­íc ®i sao cho ®óng h­íng, còng do míi thµnh lËp nªn quan hÖ gi÷a C«ng ty víi c¸c c¬ së trong n­íc ch­a ®­îc x¸c lËp, ch­a mÊy ®Þa ph­¬ng biÕt ®Õn hoÆc cßn ch­a ®ñ tin vµo uy tÝn cña C«ng ty, cßn ®èi víi n­íc ngoµi tªn tuæi cña C«ng ty th× còng lµ rÊt míi. Tuy nhiªn, trong ®iÒu kiÖn ®ã C«ng ty ®· t×m ra h­íng ®i cho m×nh, ngoµi viÖc æn ®Þnh l¹i bé m¸y tæ chøc, n©ng cao mét b­íc tr×nh ®é nghiÖp vô kinh doanh cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, s¬ bé rót ra ®­îc mét sè kinh nghiÖm ®Ó giai ®o¹n sau cña C«ng ty ®i vµo ®óng quü ®¹o ho¹t ®éng. KÕt qu¶ giai ®o¹n nµy tuy ch­a cao song còng ®· lµm dÊy lªn ®­îc tinh thÇn tù kh¼ng ®Þnh m×nh. §iÒu nµy ®­îc thÓ hiÖn qua c¸c chØ tiªu nªu trong b¶ng d­íi ®©y. BiÓu sè 3: Kim ng¹ch XNK cña C«ng ty XNK Tæng hîp 1 nh÷ng n¨m 1982 - 1984. N¨m Thùc hiÖn (USD) Hoµn thµnh KH (%) 1982 11.800.000 100 1983 12.647.000 103 1984 19.463.000 108 Giai ®o¹n II: (Tõ 1985 - 1989) Sau nh÷ng n¨m mµy mß vµ s¬ bé kh¼ng ®Þnh ®­îc mét sè yÕu tè cÇn ph¶i tËp trung x©y dùng, kÕt hîp víi nh÷ng kinh nghiÖm thùc tÕ C«ng ty ®· tËp trung søc lùc cho ho¹t ®éng cña m×nh vµo nh÷ng vÊn ®Ò ®ã. Ch¼ng h¹n vÒ vÊn ®Ò ph­¬ng thøc kinh doanh, vÊn ®Ò quan hÖ së h÷u gi÷a C«ng ty víi c¸c c¬ së trong vµ ngoµi n­íc, vÊn ®Ò x©y dùng quü hµng ho¸, c¬ së vËt chÊt cho kinh doanh... Qua viÖc chÊn chØnh vµ n©ng cao nhËn thøc C«ng ty ®· thu ®­îc nh÷ng tiÕn bé ®¸ng kÓ. Sau ®©y lµ chØ tiªu vÒ kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu cña C«ng ty. BiÓu sè 4: Kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu cña C«ng ty XNK Tæng hîp I nh÷ng n¨m 1985 - 1989 N¨m Thùc hiÖn (USD) Hoµn thµnh KH (%) 1985 35.560.000 114 1986 46.818.000 116 1987 51.349.000 118 1988 49.054.000 115 1989 44.418.000 109 VÒ ®Çu t­ ph¸t triÓn l©u dµi: C«ng ty ®· tham gia gióp ®ì x©y dùng mét sè c¬ së t¹i §ång Híi, Thanh Ho¸, H¶i H­ng, Hµ Nam Ninh, B¾c Th¸i, Hµ B¾c, VÜnh Phó, Hµ Tuyªn, ... Giai ®o¹n III: (Tõ 1990 ®Õn nay) Trong giai ®o¹n nµy, t×nh h×nh kinh tÕ trong n­íc vµ quèc tÕ cã nhiÒu biÕn ®éng lín, ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn c¸c ngµnh kinh tÕ. NhÊt lµ trong lÜnh vùc xuÊt nhËp khÈu cã nhiÒu thay ®æi trong viÖc qu¶n lý vÜ m« cña Nhµ n­íc nh­: Sè l­îng C«ng ty xuÊt nhËp khÈu t¨ng lªn nhiÒu, nhiÒu ®¬n vÞ chuyªn doanh ®· chuyÓn sang kinh doanh tæng hîp. Bªn c¹nh ®ã lµ viÖc thu hÑp thÞ tr­êng do khñng ho¶ng ë c¸c n­íc x· héi chñ nghÜa, tÝnh c¹nh tranh cµng trë nªn gay g¾t. Nh­ng C«ng ty ®· x¸c ®Þnh ®­îc ®óng h­íng trong s¶n xuÊt vµ kinh doanh, biÕt vËn dông linh ho¹t ph­¬ng thøc kinh doanh, nhËy bÐn t×m hiÓu thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc, t×m ra nh÷ng s¶n phÈm mµ thÞ tr­êng ®ang cã nhu cÇu vµ phï hîp víi kh¶ n¨ng kinh doanh cña C«ng ty. KÕt qu¶ lµ n¨m 1990 C«ng ty b¾t ®Çu triÓn khai c«ng t¸c s¶n xuÊt - xuÊt khÈu hµng may mÆc. Ngµnh may mÆc ®èi víi C«ng ty thùc sù lµ míi mÎ song qua thêi gian ®Çu chËp ch÷ng víi nh÷ng chuyÕn hµng xuÊt ®i Ýt ái, C«ng ty ®· dÇn më réng ®­îc thÞ tr­êng vµ ®­a kim ng¹ch xuÊt khÈu mÆt hµng may mÆc nãi riªng vµ c¸c mÆt hµng kh¸c nãi chung lªn ®Õn nh÷ng con sè ®¸ng khÝch lÖ. BiÓu sè 5: Kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu vµ kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu hµng may mÆc cña C«ng ty 1990 - 1997. N¨m Tæng kim ng¹ch XNK Kim ng¹ch XNK hµng may mÆc (1000 USD) Thùc hiÖn (1000 USD) So víi kÕ ho¹ch (%) 1990 40.655 102 300 1991 27.000 100 8600 1992 31.900 106 13600 1993 46.000 102 18044 1994 49.223 103 18847 1995 56.612 113 26875 1996 63.357 115 25649 1997 78.432 170 27852 1998 Tãm l¹i, trong giai ®o¹n võa qua tuy cã nhiÒu biÕn ®éng, nhiÒu khã kh¨n trong C«ng ty ®· b¸m s¸t thùc tÕ thÞ tr­êng, m¹nh d¹n t×m ra ph­¬ng thøc lµm ¨n míi. BiÕn tõ nhËn thøc tíi hµnh ®éng cho nªn tíi nay C«ng ty kh«ng nh÷ng ®· trô v÷ng mµ cßn ®ang ph¸t triÓn mét c¸ch m¹nh mÏ; gi÷ v÷ng ®­îc uy tÝn víi kh¸ch hµng vµ c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn. III - Nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm Trong suèt 18 n¨m qua, C«ng ty võa thùc hiÖn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, võa nghiªm tóc rót ra nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm nh»m kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n c¶ vÒ chñ quan lÉn kh¸ch quan. Bµi häc thø nhÊt lµ: C«ng t¸c tæ chøc c¸n bé NhËn thÊy râ ®­îc c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé cã ¶nh h­ëng quyÕt ®Þnh ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. ChÝnh v× vËy C«ng ty lu«n quan t©m ®Õn c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé víi ý thøc con ng­êi lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh tÊt c¶. HiÖn nay t×nh h×nh nh©n sù ë Tæng C«ng ty XNK Tæng hîp I t­¬ng ®èi æn ®Þnh. §ã tr­íc hÕt lµ nhê ban l·nh ®¹o C«ng ty ®· ®Ò ra vµ thùc hiÖn mét sè gi¶i ph¸p b­íc ®Çu. Do ®ã cã thÓ nãi viÖc thuyªn chuyÓn nh©n viªn vµ ®iÒu chØnh gi÷a c¸c bé phËn lµ b­íc ®i ®óng ®¾n cña l·nh ®¹o C«ng ty. Ngoµi ra C«ng ty cßn ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i c¸n bé c«ng nh©n viªn nh»m ®¸p øng yªu cÇu kü thuËt vµo s¶n xuÊt vµ gi¶i quyÕt sè lao ®éng d«i d­ do chuyÓn ®æi d©y chuyÒn c«ng nghÖ tiªn tiÕn. Trong 3 n¨m (1995 - 1996 - 1997) C«ng ty ®· ®µo t¹o 118 l­ît ng­êi vÒ nghiÖp vô, vi tÝnh vµ ngo¹i ng÷. T¨ng c­êng ®µo t¹o c¸n bé theo ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o hîp lý, kÕt hîp ®µo t¹o chÝnh quy trong n­íc vµ n­íc ngoµi hoÆc mêi c¸c chuyªn gia vÒ phæ biÕn c¸c chuyªn ®Ò cã liªn quan ®Õn nghiÖp vô XNK, h¹ch to¸n kÕ to¸n, thanh to¸n quèc tÕ, lËp hîp ®ång, chøng tõ thanh to¸n... Bªn c¹nh viÖc ®µo t¹o båi d­ìng chuyªn m«n cho c¸n bé, C«ng ty cßn chñ tr­¬ng ®Ò b¹t c¸n bé t¹i chç ®Ó bæ xung cho c¸c vÞ trÝ l·nh ®¹o trong bé m¸y cña C«ng ty. Trong thêi gian tõ 1982 - 1993, C«ng ty ®· ®Ò b¹t t¹i chç tæng sè 25 ng­êi trong ®ã cã 3 Phã Gi¸m ®èc, 6 Tr­ëng phßng, 1 Gi¸m ®èc, 2 Phã Gi¸m ®èc chi nh¸nh, 13 Phã phßng... §Õn n¨m 1993, C«ng ty ®· cã bé m¸y ho¹t ®éng ®Çy ®ñ gän nhÑ víi ®éi ngò c¸n bé nßng cèt t­¬ng ®èi m¹nh ®¶m b¶o yªu cÇu chuyªn m«n vµo thêi ®iÓm ®ã, víi tæng biªn chÕ 146 ng­êi. §ång thêi, ®Ó n©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò lao ®éng, ban l·nh ®¹o ®· ph¸t ®éng phong trµo tù häc hái lÉn nhau, t¨ng c­êng c«ng t¸c gi¸o dôc t­ t­ëng, ph¸t huy vai trß l·nh ®¹o cña §¶ng, tinh thÇn lµm chñ cña c«ng ®oµn trªn mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty. MÆt quan träng kh¸c trong c«ng t¸c c¸n bé lµ ch¨m lo ®êi sèng mäi mÆt cho c¸n bé c«ng nh©n viªn: C«ng ty ®Æt ra môc tiªu ®¶m b¶o cho anh chÞ em c¸n bé c«ng nh©n viªn, mÆt ®êi sèng kinh tÕ t¹m ®ñ, kh«ng ph¶i lo nghÜ nhiÒu ®Ó anh chi em yªn t©m c«ng t¸c, ®©y lµ mét viÖc lµm thiÕt thùc vµ lµ ®éng c¬ thóc ®Èy ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. C«ng ty hÕt søc coi träng viÖc x©y dùng ®oµn kÕt néi bé, ph¸t huy ®­îc vai trß l·nh ®¹o cña §¶ng t¹o ®iÒu kiÖn mäi mÆt cho c«ng t¸c ®oµn thÓ. Bµi häc thø 2: Kinh doanh vµ hiÖu qu¶ kinh doanh ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty. C«ng ty lu«n quan t©m ®Õn viÖc ®a d¹ng ho¸ kinh doanh. §ãn tr­íc nh÷ng lÜnh vùc cã hiÖu qu¶ vÒ mÆt x· héi vµ kinh tÕ ®Ó ®Çu t­. VÝ dô nh­ may mÆc lµ mÆt hµng kh«ng cã hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nh­ng ®· gãp phÇn t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho hµng v¹n ng­êi. Nh­ vËy cã thÓ nãi ngoµi mÆt kinh tÕ, C«ng ty cßn quan t©m ®Õn lîi Ých x· héi. Ngoµi xÝ nghiÖp may mÆc cña C«ng ty, C«ng ty cßn cã quan hÖ gióp ®ì cho 30 xÝ nghiÖp vÖ tinh cña c¶ n­íc qua h×nh thøc nhËn uû th¸c xuÊt khÈu. Tõ lÜnh vùc XNK, chóng t«i nhanh chãng chuyÓn sang ®Çu t­ vµo ng©n hµng, s¶n xuÊt hµng XK, kinh doanh ®Þa èc, kinh doanh dÞch vô, ph­¬ng ch©m kinh doanh lµ b¸m thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc, b¸m kh¸ch hµng t¹o ra nh÷ng mÆt hµng truyÒn thèng vµ b¹n hµng tin cËy. Bµi häc thø 3: Th­êng xuyªn ch¨m lo t¹o vèn, b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn cho ®¬n vÞ. Trong thùc hiÖn kÕ ho¹ch, chó träng hiÖu qu¶, ®¶m b¶o an toµn vµ ph¸t triÓn vèn. Tranh thñ vèn bªn ngoµi ®Ó më réng s¶n xuÊt kinh doanh. Tõ nguån vèn ban ®Çu chØ vÎn vÑn 139.000 VN§, Nhµ n­íc kh«ng cÊp vèn do cã quan niÖm vµ suy nghÜ lµ kinh doanh uû th¸c kh«ng cÇn vèn trong ngµy ®Çu thµnh lËp, C«ng ty ®· cã chÝnh s¸ch g©y dùng vµ ph¸t triÓn vèn cho ho¹t ®éng cña C«ng ty. Do vËy, ®Õn n¨m 1993 C«ng ty ®· cã tæng sè vèn kho¶ng 34 tû ®ång. N¨ng ®éng th¸o gì khã kh¨n, xin phÐp ®­îc h­ëng c¬ chÕ “lÊy thu bï chi”, thu hoa hång ngo¹i tÖ, c©n ®èi thu chi, lËp vµ ph¸t triÓn quü hµng ho¸ t¨ng c­êng tù doanh hµng XNK ®Ó t¹o thªm vèn, chñ ®éng chän nh÷ng lÜnh vùc ®Çu t­ cã hiÖu qu¶. C«ng ty lu«n cã biÖn ph¸p b¶o toµn vèn cã hiÖu qu¶, nªn trong bèi c¶nh ®ång tiÒn tr­ît gi¸ hµng chôc %/th¸ng cuèi nh÷ng n¨m 1980 ®Çu 1990, diÔn biÕn thÞ tr­êng, c¹nh tranh phøc t¹p bÞ mÊt vèn, bÞ chiÕm dông vèn... C«ng ty vÉn v÷ng m¹nh. Bµi häc thø t­: §a d¹ng ho¸ ho¹t ®éng kinh doanh s¶n xuÊt vµ lµm dÞch vô trªn c¬ së tÝnh to¸n n¨ng lùc qu¶n lý, tr×nh ®é c¸n bé vµ hiÖu qu¶ c«ng viÖc. Tõ ho¹t ®éng thùc tiÔn ngoµi lÜnh vùc chÝnh lµ XNK C«ng ty ®· ®Çu t­ vµo ng©n hµng XNK 1989, ®Çu t­ s¶n xuÊt may mÆc n¨m 1993, ®Çu t­ x©y dùng kh¸ch s¹n vµ v¨n phßng cho thuª 1994. Thùc tÕ ®· chøng minh chñ tr­¬ng trªn lµ ®óng. Trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ tr­êng, c¹nh tranh quyÕt liÖt nhiÒu xÝ nghiÖp ph¸ s¶n, hoÆc gi¶m sót, nh­ng C«ng ty Tæng hîp I mÆc dï s¸t nhËp hai C«ng ty vÉn æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn. Bµi häc thø 5: Gi÷ ch÷ tÝn trong kinh doanh. Gi÷ g×n ch÷ “tÝn” trong kinh doanh, sßng ph¼ng vµ cã chiÕu cè lÉn nhau trong quan hÖ bu«n b¸n... lµ ph­¬ng ch©m ho¹t ®éng trªn thÞ tr­êng néi vµ ngo¹i cña C«ng ty. Nhê vËy, trong tõng giai ®o¹n ph¸t triÓn C«ng ty ®· x©y dùng ®­îc mét m¹ng l­íi b¹n hµng réng kh¾p. Cã nh÷ng th­¬ng nh©n chØ muèn ký hîp ®ång víi Tæng hîp I, cã nh÷ng mÆt hµng nhê Tæng hîp I kinh doanh doanh mµ gi¸ xuÊt khÈu cã thÓ n©ng lªn 5 - 10 USD/ so víi gi¸ thÞ tr­êng... T«n träng vµ chÊp hµnh ph¸p luËt gióp C«ng ty tån t¹i vµ ph¸t triÓn v÷ng vµng, qua nhiÒu lÇn, nhiÒu ®ît thanh tra kiÓm tra ®Æc biÖt lµ ®ît tæng kiÓm tra cña thanh tra Nhµ n­íc n¨m 1995 C«ng ty ®Òu ®­îc ®¸nh gi¸ lµ ®¬n vÞ lµm ¨n nghiªm tóc, cã hiÖu qu¶. Bµi häc thø s¸u: VËn dông chÝnh s¸ch Nhµ n­íc, cã c¬ chÕ kÕt hîp gi÷a c«ng viÖc vµ lîi Ých vËt chÊt ®Ó CBCNV g¾n bã víi C«ng ty. Ngoµi viÖc lµm vµ thu nhËp hµng th¸ng, C«ng ty ®· ch¨m lo x©y dùng nhµ ë cho hÇu hÕt CBCNV Tæng hîp cò vµ míi cã thêi gian c«ng t¸c tõ 5 n¨m trë lªn. Theo ph­¬ng ch©m Nhµ n­íc vµ nh©n d©n cïng lµm. iv - nhiÖm vô chñ yÕu cña c«ng ty vµ ph­¬ng h­íng thùc hiÖn trong thêi gian tíi 1. NhiÖm vô chñ yÕu cña C«ng ty: Trong c¬ chÕ thÞ tr­êng n­íc ta hiÖn nay, C«ng ty XNK Tæng hîp I, gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n trong viÖc c¹nh tranh víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c trªn thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc. Víi môc ®Ých lµ th«ng qua ho¹t ®éng kinh doanh ®Ó ®Èy m¹nh s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu, lµm tèt c«ng t¸c xuÊt nhËp khÈu, phôc vô nhu cÇu s¶n xuÊt vµ tiªu dïng trong n­íc gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng hµng ho¸, t¨ng thu ngo¹i tÖ vµ ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n­íc, C«ng ty còng cÇn tËp trung vµo c¸c nhiÖm vô chñ yÕu nh­: - XuÊt khÈu hoÆc uû th¸c xuÊt khÈu mäi mÆt hµng xuÊt khÈu cña ®Þa ph­¬ng vµ c¸c doanh nghiÖp thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ mµ c¸c ngµnh ®­îc phÐp xuÊt khÈu. - NhËp khÈu vËt t­ hµng ho¸ phôc vô cho s¶n xuÊt vµ ®êi sèng theo yªu cÇu cña c¸c ®Þa ph­¬ng, ngµnh mµ c¸c doanh nghiÖp vµ c¸c ®¬n vÞ ®ã kh«ng nhËp khÈu hoÆc nhËp khÈu kh«ng ®¸p øng kÞp thêi yªu cÇu s¶n xuÊt vµ tiªu dïng. - Kinh doanh vËt t­, hµng ho¸ nhËp khÈu hoÆc s¶n xuÊt ë trong n­íc phôc vô cho c¸c ®Þa ph­¬ng, c¸c ngµnh, c¸c doanh nghiÖp. Qu¶n lý vµ sö dông tèt tiÒn vèn, tµi s¶n theo chÕ ®é qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh cña Nhµ n­íc, qu¶n lý tèt ®éi ngò c¸n bé nh©n viªn cña C«ng ty, ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn th«ng th¹o vÒ nghiÖp vô hiÓu biÕt vÒ ph¸p luËt phôc vô tèt cho ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. Nh­ vËy ngoµi nhiÖm vô ph¶i thùc hiÖn ®óng ph¹m vi ho¹t ®éng ®· quy ®Þnh nh­: Trùc tiÕp xuÊt nhËp khÈu, xuÊt nhËp khÈu uû th¸c, gia c«ng xuÊt khÈu, s¶n xuÊt vµ dÞch vô th­¬ng m¹i c«ng ty cßn cã nh÷ng quyÒn h¹n kh¸c. Cô thÓ: + §­îc cho thuª v¨n phßng, kinh doanh kh¸ch s¹n cho thuª, kho tµng nhµ x­ëng, ph­¬ng tiÖn n©ng xÕp dì. + §­îc liªn doanh liªn kÕt, hîp t¸c ®Çu t­ víi c¸c tæ chøc kinh tÕ trong vµ ngoµi n­íc ë c¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh. + §­îc ®¹i lý vµ më cöa hµng b¸n bu«n, b¸n lÎ hµng xuÊt nhËp khÈu vµ hµng s¶n xuÊt trong n­íc theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc. + Giao dÞch vµ ký kÕt c¸c hîp ®ång kinh tÕ víi c¸c doanh nghiÖp trong vµ ngoµi n­íc, hîp ®ång xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ vµ c¸c dÞch vô th­¬ng m¹i kh¸c víi n­íc ngoµi nh­ t¸i xuÊt, chuyÓn khÈu, qu¸ c¶nh vµ m«i giíi th­¬ng m¹i. + KiÕn nghÞ víi Bé viÖc thµnh lËp c¸c c¬ quan ®¹i diÖn, c¸c ®¹i lý ë trong vµ ngoµi n­íc, tham gia c¸c tæ chøc kinh tÕ ho¹t ®éng phï hîp víi chøc n¨ng cña C«ng ty. 2. Ph­¬ng h­íng thùc hiÖn nhiÖm vô trªn. PhÇn trªn ®· tr×nh bµy nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm rót ra tõ nh÷ng n¨m th¸ng ho¹t ®éng cña Tæng C«ng ty XNK Tæng hîp I. Tõ ®ã lµm nÒn mãng ®Ó ®Ò ra ph­¬ng h­íng nhiÖm vô trong thêi gian tíi. B­íc vµo thêi kú kÕ ho¹ch 1996 - 2000 vµ 2010 C«ng ty XNK Tæng hîp I ®øng tr­íc nh÷ng thö th¸ch míi ViÖt Nam ®· lµ thµnh viªn cña ASEAN, sÏ tham gia APEC WTO. Kinh tÕ trong n­íc ®ßi hái duy tr× møc t¨ng tr­ëng 10%/n¨m, kim ng¹ch XNK t¨ng 28 - 30%/n¨m, nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ së h÷u ®a d¹ng tham gia ho¹t ®éng trªn thÞ tr­êng ViÖt Nam lµm cho c¹nh tranh gay g¾t h¬n, chÝnh s¸ch qu¶n lý cña Nhµ n­íc ngµy cµng chÆt chÏ h¬n. Tr­íc nh÷ng khã kh¨n phøc t¹p cña giai ®o¹n míi, nÕu C«ng ty kh«ng cã nh÷ng chuÈn bÞ tr­íc sÏ bÞ hôt hÉng. a. Ph­¬ng h­íng kinh doanh: Më réng thÞ tr­êng vµ th­¬ng nh©n phôc vô cho ®Þnh h­íng theo h­íng ®a d¹ng ho¸ kinh doanh s¶n xuÊt, trong ®ã lÊy kinh doanh XNK lµm träng t©m. Ph¸t triÓn ho¹t ®éng XNK theo h­íng kinh doanh tæng hîp víi tèc ®é t¨ng kim ng¹ch 5% - 10%/n¨m chó träng x©y dùng mét sè mÆt hµng lín: VÒ xuÊt khÈu: §Èy m¹nh h¬n n÷a c«ng t¸c XK ®Æc biÖt chó ý hµng dÖt vµ may mÆc, ngoµi gia c«ng ph¸t triÓn hµng xuÊt FOB ®Ó t¨ng gi¸ trÞ ®Èy m¹nh XK l¹c, cafe, thiÕc, gç, tiÓu thñ c«ng v.v... VÒ nhËp khÈu: Hµng x¬ sîi, vËt liÖu x©y dùng, m¸y mãc thiÕt bÞ, hµng tiªu dïng. §a d¹ng ho¸ kinh doanh dÞch vô trªn c¸c lÜnh vùc kh¸ch s¹n, du lÞch, cho thuª v¨n phßng, kho tµng, dÞch vô th­¬ng m¹i, chuÈn bÞ ®iÒu kiÖn tham gia ho¹t ®éng tµi chÝnh... b. Trong qu¶n lý: §æi míi chÕ ®é qu¶n lý C«ng ty cho phï hîp víi c¬ chÕ thÞ tr­êng. Nghiªn cøu xin Bé vµ c¸c c¬ quan qu¶n lý cho phÐp cæ phÇn ho¸ C«ng ty nh»m môc ®Ých n©ng cao tr¸ch nhiÖm vµ më réng vèn ho¹t ®éng vµ t¨ng hiÖu qu¶ kinh doanh. c. TiÕp tôc cã kÕ ho¹ch vµ dµnh chi phÝ cho ®µo t¹o c¸n bé. ¦u tiªn sö dông c¸n bé cña C«ng ty trªn c¬ së ®µo t¹o l¹i. Quan t©m ®êi sèng CBCNV ®¶m b¶o æn ®Þnh ®êi sèng th«ng qua kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh. TiÕp tôc hoµn thiÖn chÕ ®é kho¸n chØ tiªu. d. §Çu t­ chiÒu s©u: Trong n¨m 1995/1996 C«ng ty ®· ®Çu t­ 20 tû ®ång vµo ng©n hµng, trung t©m th­¬ng m¹i 53 Quang Trung, 7 TriÖu ViÖt V­¬ng cè g¾ng ®­a vµo khai th¸c sím. Më réng s¶n xuÊt may mÆc ®ãn thÞ tr­êng Mü. Nghiªn cøu ®Çu t­ vµo c«ng nghiÖp chÕ biÕn n«ng s¶n vµ c¸c ngµnh c«ng nghiÖp kh¸c. Tãm l¹i, 18 n¨m qua lµ mét chÆng ®­êng kh«ng dµi so víi lÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn mét doanh nghiÖp, nh­ng ®· ph¶i tr¶i qua nh÷ng thö th¸ch gay go vµ quyÕt liÖt trong b­íc ®­êng ®i lªn tõ c¬ chÕ bao cÊp chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr­êng. 18 n¨m C«ng ty liªn tôc hoµn thµnh v­ît møc kÕ ho¹ch, ®ãng gãp nghÜa vô cho ng©n s¸ch 194 tû. 15 n¨m liªn tôc kinh doanh cã hiÖu qu¶. Tõ sè vèn Ýt ái 139.000 ®ång, ®­îc Bé Th­¬ng M¹i cho c¬ chÕ ®Õn nay ®· cã sè vèn trªn 40 tû gÊp hµng ngh×n lÇn. 18 n¨m lu«n më réng s¶n xuÊt kinh doanh, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho sè c¸n bé ban ®Çu 50 ng­êi ®Õn nay ®· t¨ng lªn 9 lÇn (450 ng­êi). §êi sèng CBCNV nhiÒu ng­êi kh«ng cã nhµ ë ®Õn nay ®a sè ®· cã nhµ ë vµ cã ®Êt ®Ó x©y nhµ. Tæng sè c¸n bé nh©n viªn trong c¸c phßng ban trùc thuéc C«ng ty lµ 250 ng­êi víi møc l­¬ng b×nh qu©n hµng n¨m lµ 800.000 ®/ng­êi/th¸ng (kh«ng kÓ c¸c CBCNV ë c¸c chi nh¸nh, xÝ nghiÖp trùc thuéc C«ng ty). Tãm l¹i trªn ®©y lµ nh÷ng hiÓu biÕt c¨n b¶n vÒ Tæng c«ng ty xuÊt nhËp khÈu tæng hîp 1. Víi thêi gian kh«ng dµi, nh­ng cã ý nghÜa hÕt søc lín lao vÒ hiÓu biÕt thùc tÕ vÒ c«ng ty.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo tổng hợp hoạt động của công ty xuất nhập khẩu tổng hợp I.DOC
Luận văn liên quan