Đề tài Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của kiểm toán viên

Lời nói đầu Nền kinh tế nước ta đang trong quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước, đáp ứng sự đòi hỏi tất yếu của công cuộc đổi mới cải cách hành chính nhà nước và xây dựng nhà nước pháp quyền. Trong điều kiện đó, hoạt động kiểm toán là hoạt động hết sức mới mẻ. Tuy nhiên, với chức năng xác minh và bày tỏ ý kiến của mình, kiểm toán đã góp phần quan trọng vào việc đảm bảo tính trung thực và hợp lý của các bảng khai tài chính, từ đó đem lại sự thành công cho một doanh nghiệp hay một tổ chức kinh doanh. Đồng thời , kết quả kiểm toán đã góp phần đáng kể vào việc lập lại trật tự kỷ cương trong quản lý các hoạt động kinh tế tài chính. Trong nền kinh tế thị trường, số lượng dịch vụ kiểm toán ngày càng tăng lên kéo theo là số lượng người sử dụng các thông tin tài chính sau khi được kiểm toán ngày càng tăng đòi hỏi các kiểm toán viên phải tuân thủ chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính. Việc kiểm toán viên tuân thủ đạo đức nghề nghiệp sẽ giúp bảo vệ và nâng cao uy tín của nghề kiểm toán trong xã hội, bảo đảm về chất lượng cao của các dịch vụ cung ứng cho khách hàng và cho xã hội. Nếu kiểm toán viên không tuân thủ các chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp thì lòng tin của công chúng vào dịch vụ kiểm toán sẽ giảm xuống. Nhận thức rõ tầm quan trọng của đạo đức nghề nghiệp đối với kiểm toán viên em đã quyết định chọn đề tài : “Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của kiểm toán viên” cho đề án môn học của mình . Nội dung đề án được trình bày theo ba phần : Phần I: Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của kiểm toán viên. Phần II: Thực trạng đạo tạo , bồi dưỡng kiểm toán viên ở Việt Nam. Phần III: Giải pháp và kiến nghị. Mục lục Lời nói đầu 1 Phần I: Khái quát về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của kiểm toán viên 2 1. Khái niệm và vai trò của chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp đối với kiểm toán viên 2 2. Các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp 3 2.1. Tính độc lập 3 2.2. Tính liêm chính và tính khách quan 5 2.3. Các chuẩn mực về nghiệp vụ và năng lực 5 2.4. Trách nhiệm đối với khách hàng - tính bảo mật 6 2.5. Trách nhiệm đối với khách hàng - thù lao phụ thuộc 7 2.6. Trách nhiệm đối với đồng nghiệp 8 2.7. Trách nhiệm và thông lệ khác - hành vi làm mất tín nhiệm 8 2.8. Trách nhiệm và thông lệ khác - quảng cáo và các hình thức lôi kéo khách 10 2.9. Trách nhiệm và thông lệ khác - hoa hồng 10 2.10 Trách nhiệm và thông lệ khác - các công việc không phù hợp 11 2.11. Trách nhiệm và thông lệ khác - hình thức hành nghề và tên gọi 11 2.12. Sự bắt buộc 11 Phần II: Thực trạng áp dụng các chuẩn mực của kiểm toán viên ở Việt Nam 13 1. Nhận xét, đánh giá chung thực trạng của chuẩn mực đạo đức của kiểm toán viên hiện nay 13 1.1. Ưu điểm 13 1.2. Nhược điểm 14 2. Số lượng kiểm toán viên còn ít so với nhu cu ở Việt Nam 15 3. Chất lượng đào tạo kiểm toán viên 17 4. Chương trình và phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kiểm toán 18 5. So sánh thực trạng kiểm toán ở Việt Nam với thế giới 20 Phần III: Giải pháp và kiến nghị 22 Kết luận 26 Tài liệu tham khảo 27

doc28 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 4279 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của kiểm toán viên, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu NÒn kinh tÕ n­íc ta ®ang trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi tõ nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña nhµ n­íc, ®¸p øng sù ®ßi hái tÊt yÕu cña c«ng cuéc ®æi míi c¶i c¸ch hµnh chÝnh nhµ n­íc vµ x©y dùng nhµ n­íc ph¸p quyÒn. Trong ®iÒu kiÖn ®ã, ho¹t ®éng kiÓm to¸n lµ ho¹t ®éng hÕt søc míi mÎ. Tuy nhiªn, víi chøc n¨ng x¸c minh vµ bµy tá ý kiÕn cña m×nh, kiÓm to¸n ®· gãp phÇn quan träng vµo viÖc ®¶m b¶o tÝnh trung thùc vµ hîp lý cña c¸c b¶ng khai tµi chÝnh, tõ ®ã ®em l¹i sù thµnh c«ng cho mét doanh nghiÖp hay mét tæ chøc kinh doanh. §ång thêi , kÕt qu¶ kiÓm to¸n ®· gãp phÇn ®¸ng kÓ vµo viÖc lËp l¹i trËt tù kû c­¬ng trong qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, sè l­îng dÞch vô kiÓm to¸n ngµy cµng t¨ng lªn kÐo theo lµ sè l­îng ng­êi sö dông c¸c th«ng tin tµi chÝnh sau khi ®­îc kiÓm to¸n ngµy cµng t¨ng ®ßi hái c¸c kiÓm to¸n viªn ph¶i tu©n thñ chuÈn mùc vÒ ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp khi thùc hiÖn kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh. ViÖc kiÓm to¸n viªn tu©n thñ ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp sÏ gióp b¶o vÖ vµ n©ng cao uy tÝn cña nghÒ kiÓm to¸n trong x· héi, b¶o ®¶m vÒ chÊt l­îng cao cña c¸c dÞch vô cung øng cho kh¸ch hµng vµ cho x· héi. NÕu kiÓm to¸n viªn kh«ng tu©n thñ c¸c chuÈn mùc vÒ ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp th× lßng tin cña c«ng chóng vµo dÞch vô kiÓm to¸n sÏ gi¶m xuèng. NhËn thøc râ tÇm quan träng cña ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp ®èi víi kiÓm to¸n viªn em ®· quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi : “ChuÈn mùc ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp cña kiÓm to¸n viªn” cho ®Ò ¸n m«n häc cña m×nh . Néi dung ®Ò ¸n ®­îc tr×nh bµy theo ba phÇn : PhÇn I: ChuÈn mùc ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp cña kiÓm to¸n viªn. PhÇn II: Thùc tr¹ng ®¹o t¹o , båi d­ìng kiÓm to¸n viªn ë ViÖt Nam. PhÇn III: Gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ. Do thêi gian ng¾n , kh¶ n¨ng nghiªn cøu l¹i h¹n chÕ , nh÷ng vÊn ®Ò em t×m hiÓu ®­îc vµ tr×nh bµy trong ®Ò ¸n m«n häc nµy cã thÓ cßn nhiÒu thiÕu sãt . Em rÊt mong nhËn ®­îc sù chØ b¶o, h­íng dÉn vµ gãp ý cña c¸c thÇy c« ®Ó bµi viÕt cña em ®­îc ®Çy ®ñ vµ hoµn chØnh h¬n. PhÇn I: kh¸i qu¸t vÒ ChuÈn mùc ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp cña kiÓm to¸n viªn. 1. kh¸i niÖm vµ vai trß cña chuÈn mùc ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp ®èi víi kiÓm to¸n viªn. ChuÈn mùc ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp lµ nh÷ng quy t¾c ®Ó h­íng dÉn cho kiÓm to¸n viªn øng xö vµ ho¹t ®éng mét c¸ch trung thùc phôc vô cho lîi Ých chung cña nghÒ nghiÖp vµ x· héi. Nãi c¸ch kh¸c, ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp lµ nh÷ng chØ dÉn ®Ó c¸c thµnh viªn lu«n duy tr× th¸i ®é nghÒ nghiÖp ®óng ®¾n. ChuÈn mùc ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp cña kiÓm to¸n viªn cã vai trß rÊt quan träng. Nã lµ mét trong nh÷ng nguyªn t¾c c¬ b¶n cña ho¹t ®éng kiÓm to¸n. Mét kiÓm to¸n viªn cÇn ph¶i cã ®¹o ®øc vµ mét c«ng ty kiÓm to¸n cÇn ph¶i lµ mét céng ®ång c¸c kiÓm to¸n viªn cã ®¹o ®øc. §Æc biÖt, trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng th× nhu cÇu ®èi víi nghÒ kiÓm to¸n ®¸ng tin cËy vµ ®­îc c«ng nhËn trë nªn lín h¬n bao giê hÕt. H¬n n÷a, nh÷ng ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm lËp b¸o c¸o tµi chÝnh nÕu kh«ng cã ®¹o ®øc th× dÔ cã thÓ lµm cho th«ng tin b¸o c¸o kiÓm to¸n tµi chÝnh kh«ng tin t­ëng dÉn ®Õn hËu qu¶ lµ sù mÊt lßng tin trong c«ng chóng. Trong bèi c¶nh ®ã, nÕu kh«ng cã ho¹t ®éng kiÓm to¸n ®Ó x¸c ®Þnh tÝnh tin cËy cña c¸c hÖ thèng th«ng tin tµi chÝnh th× sÏ g©y c¶n trë lín. Do vËy, nh÷ng ®ßi hái vÒ ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp ®èi víi kiÓm to¸n viªn ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh râ rµng vµ ®­îc c«ng bè ®Ó cho c«ng chóng nãi chung biÕt, qua ®ã hä cã thÓ ®ßi hái c¸c hµnh vi ®¹o ®øc cña kiÓm to¸n viªn còng nh­ ®¸nh gi¸ c¸c cam kÕt cña ngµnh nµy. ChuÈn mùc lµ tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ vµ ®Þnh l­îng c¸c nghiÖp vô ho¹t ®éng kiÓm to¸n, hay nãi c¸ch kh¸c lµ mÉu mùc ®Ó hµnh nghÒ cña ho¹t ®éng kiÓm to¸n. Th«ng qua c¸c chuÈn mùc ®· ph¸t triÓn mét c¸ch thÝch hîp, cã thÓ ®¸nh gi¸ tr×nh ®é vµ chÊt l­îng cña ho¹t ®éng kiÓm to¸n. §ång thêi c¸c chuÈn mùc còng lµ c¬ së cho viÖc gi¸o dôc vµ ®µo t¹o nh»m ®¹t ®­îc chuyªn m«n hoµn h¶o. §èi víi nh÷ng ng­êi kh«ng thuéc lÜnh vùc kiÓm to¸n nh­ c¸c nhµ qu¶n lý, héi ®ång qu¶n trÞ, c¸c cæ d«ng, nhµ ®Çu t­, c¸c tæ chøc ®iÒu khiÓn vµ tÊt c¶ nh÷ng ai quan t©m, c¸c chuÈn mùc ®­îc sö dông nh­ lµ biÖn ph¸p h÷u Ých cña dÞch vô kiÓm to¸n mµ mäi ng­êi mong muèn cã ®­îc. Nh­ vËy chuÈn mùc ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp cã vai trß rÊt quan träng trong c¸c cuéc kiÓm to¸n nªn nã ph¶i ®­îc x©y dùng mét c¸ch chÆt chÏ, hîp lý ®Ó lµm sao cho kiÓm to¸n viªn ¸p dông mét c¸ch thuËn lîi mµ kh«ng ph¹m sai lÇm hay bÞ chång chÐo bëi c¸c ®iÒu lÖ kh¸c. 2. C¸c nguyªn t¾c ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp. Yªu cÇu vÒ nh©n c¸ch ®¹o ®øc cña bÊt cø tæ chøc kiÓm to¸n nµo còng ph¶i dùa trªn c¸c nguyªn t¾c c¬ b¶n sau. C¸c nguyªn t¾c nµy chØ ®¹o kiÓm to¸n viªn trong qu¸ tr×nh hµnh nghÒ vµ quan hÖ víi ng­êi kh¸c. 3.1 TÝnh ®éc lËp §éc lËp lµ nguyªn t¾c hµnh nghÒ c¬ b¶n cña kiÓm to¸n viªn. Kh«ng cã tÝnh ®éc lËp th× chøc n¨ng kiÓm to¸n kh«ng cã gi¸ trÞ trong x· héi. ChuÈn mùc kiÓm to¸n ViÖt Nam quy ®Þnh r»ng trong qu¸ tr×nh kiÓm to¸n, kiÓm to¸n viªn ph¶i thùc sù kh«ng bÞ chi phèi hoÆc t¸c ®éng bëi bÊt kú lîi Ých vËt chÊt hoÆc tinh thÇn nµo lµm ¶nh h­ëng ®Õn sù trung thùc, kh¸ch quan vµ ®éc lËp nghÒ nghiÖp cña m×nh. TÝnh ®éc lËp trong kiÓm to¸n cã nghÜa lµ viÖc cã mét quan ®iÓm v« t­ khi thùc hiÖn c¸c cuéc kiÓm to¸n, ®¸nh gi¸ c¸c kÕt qu¶ vµ c«ng bè b¸o c¸o kiÓm to¸n. NÕu kiÓm to¸n viªn lµ mét luËt s­ cña kh¸ch hµng, mét chñ ng©n hµng c¸ biÖt hoÆc bÊt kú ai kh¸c cã lîi Ých trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp vÒ mÆt tµi chÝnh, cã quan hÖ hä hµng th©n thuéc víi nh÷ng ng­êi trong bé m¸y qu¶n lý cña ®¬n vÞ ®­îc kiÓm to¸n th× anh ta sÏ kh«ng thÓ ®­îc xem lµ ®éc lËp. VÝ dô tr­íc ®©y ®· cã lÇn chÊp nhËn cho kiÓm to¸n viªn së h÷u mét sè l­îng cæ phÇn giíi h¹n trong c«ng ty kh¸ch hµng. Nh­ng ngµy nay ®iÒu ®ã ®­îc xem nh­ kh¶ n¨ng tiÒm Èn t¸c ®éng xÊu ®Õn tÝch ®éc lËp cña c«ng ty kiÓm to¸n vµ ch¾c ch¾n cã kh¶ n¨ng ¶nh h­ëng ®Õn nhËn thøc cña ng­êi sö dông vÒ tÝnh ®éc lËp cña kiÓm to¸n viªn. ViÖc trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp së h÷u cæ phÇn cña mét c«ng ty th× theo nguyªn t¾c 101 c«ng ty kiÓm to¸n ®ã sÏ bÞ cÊm tr×nh bµy quan ®iÓm vÒ c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh cña c«ng ty nµy. HoÆc nÕu kiÓm to¸n viªn lµ mét thµnh viªn cña héi ®ång qu¶n trÞ hay mét viªn chøc cña c«ng ty kh¸ch hµng, kh¶ n¨ng ®Ó thùc hiÖn nh÷ng ®¸nh gi¸ ®éc lËp cña anh ta vÒ sù tr×nh bµy trung thùc ë c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh sÏ dÔ dµng bÞ ¶nh h­ëng. Ngay c¶ khi viÖc c¸c chøc vô nµy kh«ng thùc tÕ lµm ¶nh h­ëng ®Õn tÝnh ®éc lËp cña kiÓm to¸n viªn th× sù dÝnh lÝu th­êng xuyªn víi ban qu¶n trÞ vµ c¸c quyÕt ®Þnh mµ ban qu¶n trÞ lËp sÏ cã kh¶ n¨ng ¶nh h­ëng ®Õn c¸ch nh×n nhËn tÝnh ®éc lËp cña kiÓm to¸n viªn tõ nh÷ng ng­êi sö dông b¸o c¸o. §Ó lo¹i trõ kh¶ n¨ng nµy, nguyªn t¾c 101 nghiªm cÊm kiÓm to¸n viªn cã t­ c¸ch lµ gi¸m ®èc hoÆc viªn chøc cña c«ng ty kh¸ch hµng. TÝnh ®éc lËp cã thÓ coi lµ c¬ së quan träng ®Ó ho¹t ®éng kiÓm to¸n cã hiÖu qu¶. Tuy nhiªn chóng ta hoµn toµn nhËn thøc ®­îc r»ng tÝnh ®éc lËp kh«ng bao giê lµ ®ñ v× lu«n cã nh÷ng ®iÒu kiÖn h¹n chÕ Ýt nhiÒu tÝnh ®éc lËp. VÝ dô héi ®ång qu¶n trÞ b¾t buéc ph¶i gi¶i tr×nh víi chÝnh quyÒn vµ x· héi, gi¸m ®èc ®iÒu hµnh còng chÞu sù b¾t buéc nh­ vËy céng thªm sù b¾t buéc cña héi ®ång qu¶n trÞ. KiÓm to¸n viªn bªn ngoµi hoµn toµn kh«ng bao giê quªn r»ng kh¸ch hµng tr¶ tiÒn cho hä vµ tiÒn c«ng ®ã lµ cÇn thiÕt ®Ó duy tr× mét h·ng kiÓm to¸n tån t¹i vµ ph¸t triÓn. KiÓm to¸n viªn néi bé b¸o c¸o víi mét c¸ nh©n trong tæ chøc phô thuéc vµo tæ chøc ®ã v× cuéc sèng cña hä. ViÖc chèng l¹i søc Ðp cña ®ång sù trong tæ chøc mµ kiÓm to¸n viªn néi bé muèn gi÷ quan hÖ lµm viÖc tèt lu«n lµ vÊn ®Ò ®¸ng quan ng¹i. TÊt c¶ nh÷ng ®iÒu ®ã cã nghÜa lµ kh«ng ng­êi nµo tù cho m×nh lµ mét èc ®¶o c« lËp vµ tÝnh ®éc lËp bao giê còng lµ mét thuËt ng÷ t­¬ng ®èi - ®éc lËp nhiÒu hay ®éc lËp Ýt - chø kh«ng bao giê tuyÖt ®èi. §iÒu nµy kh«ng lµm gi¶m gi¸ trÞ cña tÝnh ®éc lËp hoÆc coi th­êng nh÷ng cè g¾ng më réng ph¹m vi vµ n©ng cao chÊt l­îng cu¶ tÝnh ®éc lËp mong muèn. §èi víi kiÓm to¸n viªn, sù cè g¾ng kh«ng ngõng cña chóng ta lµ cñng cè tÝnh ®éc lËp cÇn thiÕt mÆc dï cã vµ lu«n lu«n cã nh÷ng giíi h¹n thùc sù ®èi víi tÝnh ®éc lËp ®ã. Gi¸ trÞ cña sù cè g¾ng nµy lµ gãp phÇn lµm cho tÝnh ®éc lËp cao h¬n ®Ó ho¹t ®éng kiÓm to¸n cã hiÖu qu¶, gãp phÇn vµo sù phån vinh tèi ®a cña tæ chøc. 3.2. TÝnh liªm chÝnh vµ tÝnh kh¸ch quan. KiÓm to¸n viªn cã nghÜa vô ph¶i ®¹t ®Õn mét chuÈn mùc cao vÒ hµnh vi nh­: ph¶i trung thùc vµ th¼ng th¾n trong qu¸ tr×nh lµm viÖc vµ trong quan hÖ cña hä víi c¸c nh©n viªn cña ®¬n vÞ ®­îc kiÓm to¸n. §Ó cã sù tin cËy tõ phÝa c«ng chóng, c¸c kiÓm to¸n viªn kh«ng ®­îc ®Ó bÞ nghi ngê vµ kh«ng ®­îc ®Ó bÞ chØ trÝch, phÈm chÊt liªm chÝnh ®­îc ®¸nh gi¸ theo nghÜa ®óng ®¾n vµ c«ng b»ng. PhÈm chÊt nµy ®ßi hái kiÓm to¸n viªn ph¶i tu©n thñ c¶ vÒ h×nh thøc vµ tinh thÇn c¸c chuÈn mùc vÒ ®¹o ®øc vµ c¸c chuÈn mùc vÒ kiÓm to¸n. PhÈm chÊt trung thùc còng ®ßi hái kiÓm to¸n viªn tu©n thñ c¸c nguyªn t¾c kh¸ch quan vµ ®éc lËp, duy tr× c¸c chuÈn mùc cao nhÊt vÒ nh©n c¸ch vµ c¸c hµnh vi nghÒ nghiÖp, ®­a ra c¸c quyÕt ®Þnh v× lîi Ých cña c«ng chóng vµ ¸p dông c¸c tiªu chuÈn cao vÒ phÈm chÊt trung thùc trong khi xö lý c«ng viÖc vµ c¸c nguån lùc cña c¬ quan kiÓm to¸n. KiÓm to¸n viªn ph¶i lµ ng­êi cã tÝnh kh¸ch quan vµ c«ng b»ng trong tÊt c¶ c¸c c«ng viÖc bao gåm viÖc lËp c¸c b¸o c¸o trung thùc vµ chÝnh x¸c. Do ®ã c¸c kÕt luËn trong b¸o c¸o vµ ý kiÕn chØ nªn bÞ ¶nh h­ëng bëi c¸c b»ng chøng ®­îc thu thËp theo c¸c chuÈn mùc kiÓm to¸n cña c¬ quan kiÓm to¸n tèi cao. C¸c kiÓm to¸n viªn nªn sö dông c¸c th«ng tin còng nh­ c¸c ý kiÕn do ®èi t­îng kiÓm to¸n hoÆc c¸c ®¬n vÞ kh¸c cung cÊp. Tuy vËy c¸c kÕt luËn cña kiÓm to¸n kh«ng nªn bÞ t¸c ®éng bëi c¸c ý kiÕn ®ã, cßn theo nguyªn t¾c 102 vÒ tÝnh kh¸ch quan th× mét héi viªn kh«ng ®­îc chñ t©m ph¶n ¸nh sai sù viÖc vµ khi hîp ®ång thùc hiÖn kiÓm to¸n ®éc lËp anh ta kh«ng ®­îc ®Ó sù ph¸n xÐt cña m×nh bÞ lÖ thuéc vµo ng­êi kh¸c. 3.3. C¸c chuÈn mùc vÒ nghiÖp vô vµ n¨ng lùc KiÓm to¸n viªn ph¶i thùc hiÖn c«ng viÖc kiÓm to¸n theo nh÷ng kü thuËt vµ nh÷ng chuÈn mùc chuyªn m«n ®· quy ®Þnh trong chuÈn mùc kiÓm to¸n ViÖt Nam hoÆc chuÈn mùc kiÓm to¸n quèc tÕ ®­îc ViÖt Nam chÊp nhËn vµ c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt hiÖn hµnh. C¸c chuÈn mùc kiÓm to¸n nµy quy ®Þnh c¸c nguyªn t¾c, thñ tôc c¬ b¶n vµ h­íng dÉn thÓ thøc ¸p dông c¸c nguyªn t¾c vµ thñ tôc c¬ b¶n liªn quan ®Õn kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh. KiÓm to¸n viªn ph¶i thùc hiÖn c«ng viÖc kiÓm to¸n víi ®Çy ®ñ n¨ng lùc chuyªn m«n cÇn thiÕt, víi sù thËn träng cao nhÊt vµ tinh thÇn lµm viÖc chuyªn cÇn. KiÓm to¸n viªn cã nghÜa vô duy tr× cËp nhËt vµ n©ng cao kiÕn thøc trong ho¹t ®éng thùc tiÔn, trong m«i tr­êng ph¸p lý vµ c¸c tiÕn bé kü thuËt ®Ó ®¸p øng yªu cÇu c«ng viÖc. KiÓm to¸n viªn cÇn ph¶i cã th¸i ®é hoµi nghi mang tÝnh nghÒ nghiÖp trong qu¸ tr×nh lËp kÕ ho¹ch, thùc hiÖn kiÓm to¸n vµ lu«n ý thøc r»ng cã thÓ tån t¹i nh÷ng t×nh huèng dÉn ®Õn nh÷ng sai sãt träng yÕu cña b¸o c¸o tµi chÝnh nh­ khi nhËn ®­îc b¶n gi¶i tr×nh ®ã ®· lµ ®óng, mµ ph¶i t×m ®­îc nh÷ng b»ng chøng cÇn thiÕt ®Ó chøng minh cho nh÷ng gi¶i tr×nh ®ã. §iÒu ®ã nãi lªn r»ng tÝnh thËn träng trong nghÒ nghiÖp ®óng mùc chÝnh lµ ®iÒu kiÖn cÇn cã ®Ó x¸c ®Þnh vµ kiÕn nghÞ ®óng ®¾n nh÷ng c¬ héi ®em l¹i hiÖu qu¶ qu¶n lý vµ cã kh¶ n¨ng thu lîi nhuËn tèt h¬n. Tuy vËy, c¸c kiÓm to¸n viªn tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn nghÒ nghiÖp. Hä cã tr×nh ®é n¨ng lùc kh¸c nhau do mçi c¸ nh©n cã kiÕn thøc, kü n¨ng vµ kû luËt còng nh­ bÒ dµy kinh nghiÖm kh¸c nhau. Do ®ã cÇn ph¶i l­u ý khi giao tr¸ch nhiÖm kiÓm to¸n cho kiÓm to¸n viªn. 3.4. Tr¸ch nhiÖm ®èi víi kh¸ch hµng – tÝnh b¶o mËt. KiÓm to¸n viªn ph¶i b¶o mËt c¸c th«ng tin cã ®­îc trong qu¸ tr×nh kiÓm to¸n, kh«ng ®­îc tiÕt lé bÊt cø mét th«ng tin nµo khi ch­a ®­îc phÐp cña ng­êi cã thÈm quyÒn, trõ khi cã nghÜa vô ph¶i c«ng khai theo yªu cÇu cña ph¸p luËt hoÆc trong ph¹m vi quyÒn h¹n nghÒ nghiÖp cña m×nh. Trong tiÕn tr×nh kiÓm tra, c¸c kiÓm to¸n viªn thu ®­îc mét sè l­îng lín th«ng tin b¶o mËt, gåm c¶ l­¬ng cña c¸c viªn chøc, qu¸ tr×nh ®Þnh gi¸ s¶n phÈm, c¸c kÕ hoÆch qu¶ng c¸o, sè liÖu chi phÝ s¶n phÈm. NÕu nh÷ng th«ng tin nµy bÞ tiÕt lé ra ngoµi hoÆc cho c¸c nh©n viªn cña c«ng ty kh¸ch hµng biÕt th× mèi quan hÖ gi÷a kiÓm to¸n viªn víi Ban qu¶n trÞ sÏ trë nªn c¨ng th¼ng nghiªm träng, thËm chÝ cßn cã thÓ lµ nguyªn nh©n lµm h¹i ®Õn c«ng ty kh¸ch hµng.H¬n n÷a, ®­îc tiÕp cËn víi c¸c b¶n t­ liÖu sÏ cho c¸c nh©n viªn cña c«ng ty kh¸ch hµng mét c¬ héi ®Ó lµm thay ®æi th«ng tin trªn c¸c t­ liÖu ®ã. V× thÕ, lu«n lu«n ph¶i cÈn träng ®Ó b¶o vÖ c¸c t­ liÖu. KiÓm to¸n viªn chØ cã thÓ cung cÊp t­ liÖu cho ng­êi kh¸c khi ®­îc phÐp cña c«ng ty kh¸ch hµng. Tuy nhiªn, trong tr­êng hîp c¸c t­ liÖu ®ã ®­îc toµ ¸n triÖu ®ßi hoÆc ®­îc sö dông nh­ mét bé phËn cña ch­¬ng tr×nh xem xÐt chÊt l­îng tù nguyÖn víi c¸c c«ng ty kiÓm to¸n kh¸c th× sÏ kh«ng cÇn cã sù cho phÐp. NÕu t­ liÖu bÞ triÖu ®ßi, c«ng ty kh¸ch hµng ph¶i ®­îc th«ng b¸o ngay. C«ng ty kh¸ch hµng vµ luËt s­ hîp ph¸p cña c«ng ty cã thÓ ph¶n ®èi tr¸t ®ßi nµy. 3.5. Tr¸ch nhiÖm ®èi víi kh¸ch hµng – Thï lao phô thuéc. Theo nguyªn t¾c 302- thï lao phô thuéc, c¸c dÞch vô vÒ nghiÖp vô kh«ng ®­îc b¸n hoÆc cung cÊp theo mét sù thu xÕp mµ theo ®ã kh«ng cã kho¶n thï lao nµo ®­îc tÝnh trõ phi ®¹t ®­îc mét ph¸t hiÖn cô thÓ, hoÆc ë ®ã thï lao phô thuéc vµo nh÷ng ph¸t hiÖn hoÆc kÕt qu¶ cña nh÷ng dÞch vô ®ã.ThÝ dô, gi¶ sö cã mét c«ng ty kiÓm to¸n hîp ®ång víi kh¸ch hµng lµ thï lao ®­îc tÝnh lµ 4000 USD, nÕu lµ mét b¸o c¸o chÊp nhËn hoµn toµn, nh­ng chØ lµ 2000 USD, nÕu lµ mét b¸o c¸o chÊp nhËn cã lo¹i trõ. Tuy vËy, thï lao cña mét héi viªn cã thÓ thay ®æi.Vµ th­êng th× c«ng ty kiÓm to¸n tÝnh thï lao c¨n cø trªn sè giê lµm viÖc. C¸c møc gi¸ theo thêi gian kh¸c nhau ®­îc tÝnh cho c¸c tr×nh ®é kh¸c nhau cña nh©n viªn. Song trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, c¸c c«ng ty kiÓm to¸n ®· t¨ng dÇn c¸c cuéc ®Êu thÇu hîp ®ång dùa trªn mét c¨n cø tÝnh thï lao cè ®Þnh mµ kh«ng cÇn xem xÐt ®Õn nhu cÇu vÒ thêi gian ph¶i bá ra. C¸c kho¶n thï lao kh«ng ®­îc xem lµ phô thuéc nÕu chóng ®­îc quy ®Þnh bëi toµ ¸n hay c¸c tæ chøc quyÒn lùc kh¸c hoÆc, trong c¸c vÊn ®Ò vÒ thuÕ, nÕu ®­îc x¸c ®Þnh dùa trªn c¸c kÕt qu¶ cña c¸c vô kiÖn theo luËt hoÆc nh÷ng ph¸t hiÖn cña c¸c c¬ quan nhµ n­íc. Nh­ vËy, viÖc tÝnh thï lao dùa trªn kÕt qu¶ cña dÞch vô cung cÊp lµ ®Ó gióp c¸c kiÓm to¸n viªn gi÷ v÷ng tÝnh kh¸ch quan khi ®iÒu tra c¸c cuéc kiÓm to¸n hoÆc khi cung cÊp c¸c dÞch vô vÒ thuÕ hoÆc t­ vÊn qu¶n lý. 3.6. Tr¸ch nhiÖm ®èi víi ®ång nghiÖp. HiÖn nay kh«ng cã nguyªn t¾c ®¹o ®øc nµo vÒ tr¸ch nhiÖm ®èi víi ®ång nghiÖp. Tuy nhiªn, mèi quan hÖ tèt ®Ñp gi÷a c¸c ®ång nghiÖp ®­îc AICPA thõa nhËn lµ rÊt quan träng. C¸ch mµ nh÷ng ng­êi trong cïng mét nghÒ ®èi xö víi nhau sÏ ¶nh h­ëng ®Õn th¸i ®é cña x· héi ®èi víi nghÒ nghiÖp ®ã. Sù hç trî lÉn nhau nªn bao gåm viÖc cung cÊp ng­êi trî lý cã nghiÖp vô chuyªn m«n cao trong c¸c vÊn ®Ò cã tÝnh nghiÖp vô cho b¹n hµnh nghÒ vµ sù h¹n chÕ hîp lý trong viÖc thay thÕ c¸c c«ng ty kiÓm to¸n hiÖn h÷u ë c¸c kh¸ch hµng hiÖn nay cña hä. Mçi thµnh viªn cña C«ng ty lµ mét phÇn thµnh tè lµm nªn n¨ng lùc cña c¶ C«ng ty. C¸c kiÓm to¸n viªn ph¶i g¾n kÕt víi nhau, t¹o nªn mét khèi n¨ng lùc thèng nhÊt, kh«ng t¸ch rêi. Sù g¾n kÕt Êy kh«ng chØ thÓ hiÖn ë sù ®oµn kÕt thuÇn tuý theo c¸ch hiÓu l©u nay mµ cßn thÓ hiÖn ë c«ng viÖc, ë tr×nh ®é nghiÖp vô chuyªn m«n, ë c«ng t¸c qu¶n lý. Cã nghÜa r»ng, trong nghiÖp vô chuyªn m«n tÊt c¶ ph¶i cã tr¸ch nhiÖm, gióp ®ì lÉn nhau trªn tinh thÇn cïng häc tËp vµ cïng tiÕn bé. Mçi kiÓm to¸n viªn ph¶i tù häc vµ häc hái lÉn nhau, ®ã lµ ®éng lùc, lµ tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn lîi cña chÝnh m×nh, cña c«ng ty. 3.7. Tr¸ch nhiÖm vµ th«ng lÖ kh¸c – Hµnh vi lµm mÊt tÝn nhiÖm. Hµnh vi lµm mÊt tÝn nhiÖm kh«ng ®­îc ®Þnh nghÜa râ rµng trong c¸c nguyªn t¾c, c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn, hoÆc c¸c quy ®Þnh ( kh«ng cã quy ®Þnh nµo vÒ hµnh vi lµm mÊt tÝn nhiÖm ). Tuy nhiªn, trong nguyªn t¾c 501 nãi râ héi viªn kh«ng ®­îc ph¹m ph¶i mét hµnh vi lµm mÊt tÝn nhiÖm ®èi víi nghÒ nghiÖp. Cã ba v¨n b¶n h­íng dÉn, nh­ng ngoµi v¨n b¶n ®Çu tiªn, hai v¨n b¶n cßn l¹i còng rÊt m¬ hå. Ba v¨n b¶n h­íng dÉn cã thÓ ®­îc tãm l­îc nh­ sau: 1. Gi÷ l¹i sæ s¸ch cña kh¸ch hµng sau khi mét ®ßi hái kh«ng ®­îc ®¸p øng lµ mét hµnh vi lµm mÊt tÝn nhiÖm. ThÝ dô, gi¶ sö Ban qu¶n trÞ kh«ng tr¶ thï lao cho c«ng ty kiÓm to¸n vµ c¸c chñ chung vèn cña c«ng ty kiÓm to¸n do ®ã tõ chèi tr¶ l¹i sæ s¸ch cña kh¸ch hµng. Chñ chung vèn cña c«ng ty kiÓm to¸n ®· vi ph¹m nguyªn t¾c 501. 2. Mét c«ng ty kiÓm to¸n kh«ng ®­îc ph©n biÖt ®èi xö gi÷a c¸c chñng téc, mµu da, t«n gi¸o, giíi tÝnh, tuæi t¸c hoÆc quèc tÞch. 3. NÕu mét ng­êi hµnh sù ®ång ý thùc hiÖn kiÓm to¸n ë mét c¬ quan nhµ n­íc, mµ c¬ quan nµy quy ®Þnh c¸c thÓ thøc kiÓm to¸n kh¸c víi GAAS , th× c¶ c¸c thÓ thøc cña c¬ quan nhµ n­íc ®ã vµ GAAS ®Òu ph¶i ®­îc tu©n thñ trõ phi b¸o c¸o kiÓm to¸n ®­îc diÔn ®¹t b»ng mét c¸ch kh¸c. §Ó h­íng dÉn vÒ nh÷ng g× cÊu thµnh mét hµnh vi lµm mÊt tÝn nhiÖm, c¸c v¨n b¶n d­íi luËt cña AICPA cung cÊp nh÷ng h­íng dÉn râ rµng h¬n lµ B¶n §iÒu lÖ ®¹o ®øc. C¸c v¨n b¶n d­íi luËt nãi râ r»ng mét héi viªn trong AICPA sÏ bÞ khai trõ mµ kh«ng cÇn nghe ph¸n xÐt kÕt téi ®èi víi bÊt kú sù vi ph¹m nµo trong bèn lo¹i vi ph¹m sau: Sù ph¹m téi cã thÓ bÞ ph¹t tï giam tõ mét n¨m trë lªn. Cè ý quªn kh«ng ®iÒn vµo bÊt kú b¶n khai thuÕ lîi tøc nµo mµ kiÓm to¸n viªn, víi t­ c¸ch lµ ng­êi nép thuÕ c¸ nh©n, ®­îc yªu cÇu ®iÒn vµo theo luËt. Nh©n danh kiÓm to¸n viªn hoÆc kh¸ch hµng ®iÒn mét b¶n khai thuÕ lîi tøc gi¶ hoÆc gian dèi. Cè t×nh gióp ®ì lËp hoÆc tr×nh bµy mét b¶n khai thuÕ lîi tøc gi¶ hoÆc gian dèi cña kh¸ch hµng. Nh­ vËy, trong tr­êng hîp mét ng­êi uèng r­îu qu¸ say, hµnh ®éng g©y mÊt trËt tù, hoÆc nh÷ng hµnh vi kh¸c mµ nhiÒu ng­êi xem lµ tr¸i víi tiªu chuÈn nghÒ nghiÖp th× kh«ng bÞ coi lµ hµnh vi lµm mÊt tÝn nhiÖm. 3.8. Tr¸ch nhiÖm vµ th«ng lÖ kh¸c – Qu¶ng c¸o vµ c¸c h×nh thøc l«i kÐo kh¸ch. Nguyªn t¾c 502: Héi viªn kh«ng ®­îc t×m c¸ch thu hót kh¸ch hµng b»ng qu¶ng c¸o hoÆc c¸c h×nh thøc l«i kÐo kh¸ch theo c¸ch sai tr¸i, lõa dèi hoÆc bÞp bîm. Sù l«i kÐo kh¸ch b»ng hµnh vi Ðp buéc, ®¸nh lõa, hoÆc quÊy rÇy ®Òu bÞ nghiªm cÊm. Qu¶ng c¸o lµ viÖc sö dông c¸c ph­¬ng tiÖn kh¸c nhau, nh­ t¹p chÝ vµ ®µi ®Ó th«ng b¸o c¸c th«ng tin thó vÞ vÒ c¸c dÞch vô cña c«ng ty kiÓm to¸n. ViÖc qu¶ng c¸o nh»m môc ®Ých ký hîp ®ång víi kh¸ch hµng míi thay v× chÊp nhËn hä tù ®Õn víi c«ng ty. VÝ dô nh­ tæ chøc chiªu ®·i kh¸ch hµng t­¬ng lai ®Ó gi¶i thÝch c¸c dÞch vô cña c«ng ty kiÓm to¸n, më c¸c héi th¶o vÒ nh÷ng thay ®æi cña luËt thuÕ hiÖn hµnh cho kh¸ch hµng tiÒm tµng, vµ tê qu¶ng c¸o trong nh÷ng trang vµng cña niªn gi¸m ®iÖn tho¹i. Ngµy nay, mäi h×nh thøc qu¶ng c¸o mµ kh«ng gi¶ dèi hoÆc bÞp bîm ®Òu ®­îc chÊp nhËn. Sù thay ®æi nµy trong c¸c nguyªn t¾c vÒ hµnh vi ®¹o ®øc t­¬ng tù nh­ sù thay ®æi trong c¸c ngµnh nghÒ kh¸c. HiÖn nay, qu¶ng c¸o ®­îc chÊp nhËn ë hÇu hÕt ngµnh nghÒ. 3.9. Tr¸ch nhiÖm vµ th«ng lÖ kh¸c – Hoa hång. Nguyªn t¾c 503: Héi viªn kh«ng ®­îc tr¶ hoa hång ®Ó cã kh¸ch hµng, vµ còng kh«ng ®­îc nhËn hoa hång cho viÖc chuyÓn cho kh¸ch hµng mét kÕt qu¶ hoÆc dÞch vô cña ng­êi kh¸c. Nguyªn t¾c nµy kh«ng nghiªm cÊm c¸c kho¶n thanh to¸n ®èi víi viÖc mua mét dÞch vô kÕ to¸n hoÆc thanh to¸n tiÒn h­u trÝ cho c¸c c¸ nh©n tr­íc ®©y ®­îc thuª m­ín trong thùc tiÔn c«ng t¸c kiÓm to¸n ®éc lËp hoÆc c¸c kho¶n thanh to¸n cho ng­êi thõa kÕ cña hä hoÆc bÊt ®éng s¶n cña hä. Nguyªn t¾c nµy nh»m ng¨n ngõa sù qu¸ khÝch trong lÜnh vùc kiÓm to¸n th«ng qua viÖc “ tr¶ thï lao cho ng­êi t×m kiÕm” ®èi víi ®éi ngò nh©n viªn, ng©n hµng vµ nh÷ng ng­êi kh¸c ®Ó cã thÓ gióp c«ng ty më réng ho¹t ®éng cña m×nh. Nguyªn t¾c nµy còng nh»m ng¨n ngõa kiÓm to¸n viªn tÝnh thªm ngoµi dÞch vô ®· thùc hiÖn. 3.10. Tr¸ch nhiÖm vµ th«ng lÖ kh¸c – C¸c c«ng viÖc kh«ng phï hîp. Nguyªn t¾c 504: Héi viªn lµm viÖc trong c«ng ty kiÓm to¸n c«ng céng kh«ng ®­îc ®ång thêi lµm viÖc trong bÊt kú doanh nghiÖp nµo hoÆc lµm c«ng viÖc nµo mµ cã thÓ sinh ra m©u thuÉn vÒ quyÒn lîi khi cung cÊp dÞch vô chuyªn nghiÖp. HiÖn t¹i vÉn ch­a cã v¨n b¶n h­íng dÉn vÒ c«ng viÖc kh«ng phï hîp vµ hÇu nh­ kh«ng cã c¸c quy ®Þnh ®¹o ®øc. 3.11. Tr¸ch nhiÖm vµ th«ng lÖ kh¸c – H×nh thøc hµnh nghÒ vµ tªn gäi. Nguyªn t¾c 505: Héi viªn cã thÓ hµnh nghÒ kiÓm to¸n ®éc lËp víi t­ c¸ch lµ mét chñ së h÷u hoÆc mét nh©n viªn, chØ d­íi h×nh thøc së h÷u c¸ nh©n, c«ng ty hîp danh, c«ng ty cæ phÇn chuyªn ngµnh mµ cã ®Æc ®iÓm phï hîp víi c¸c nghÞ quyÕt cña Quèc héi. Héi viªn kh«ng ®­îc hµnh nghÒ víi tªn mét c«ng ty mµ gåm c¶ tªn h­ danh, chØ râ nguyªn nh©n hoÆc lµm nhÇm lÉn vÒ h×nh thøc tæ chøc ( së h÷u c¸ nh©n, c«ng ty hîp danh hoÆc c«ng ty cæ phÇn ). ThÝ dô tªn “ c«ng ty kiÓm to¸n chÊt l­îng” lµ vi ph¹m quy ®Þnh. Tuy vËy, tªn cña mét hoÆc nhiÒu ng­êi chung vèn hoÆc cæ ®«ng cã thÓ ®­îc ghi vµo trong tªn cña c«ng ty. Nh­ tªn c«ng ty kiÓm to¸n Johnson vµ Rogers, ®­îc chÊp nhËn nÕu c¶ hai ng­êi chung vèn ®ã ®Òu ®· ®ñ phÈm chÊt ®Ó hµnh nghÒ víi t­ c¸ch lµ c¸c kiÓm to¸n viªn ®éc lËp vµo lóc c«ng ty hîp danh ®­îc h×nh thµnh. T­¬ng tù, ng­êi chung vèn cßn l¹i sau khi nh÷ng ng­êi chung vèn kia chÕt hoÆc rót vèn cã thÓ tiÕp tôc hµnh nghÒ d­íi tªn gäi cña c«ng ty hîp danh trong vßng 2 n¨m sau khi trë thµnh ng­êi hµnh nghÒ duy nhÊt. 3.12. Sù b¾t buéc. Kh«ng chÊp hµnh c¸c nguyªn t¾c ®¹o ®øc cã thÓ dÉn ®Õn viÖc bÞ khai trõ khái AICPA. §iÒu nµy tù b¶n th©n nã kh«ng ng¨n ngõa kiÓm to¸n viªn hµnh nghÒ kiÓm to¸n ®éc lËp. Nh­ng nã nhÊt ®Þnh lµ mét h×nh ph¹t nÆng vÒ mÆt x· héi. Mçi kiÓm to¸n viªn ®­îc cÊp mét giÊy phÐp hµnh nghÒ. Khi cã mét sù vi ph¹m ®¸ng kÓ quy t¾c ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp còng cã thÓ dÉn ®Õn viÖc mÊt b»ng vµ giÊy phÐp hµnh nghÒ kiÓm to¸n viªn. MÆc dï Ýt x¶y ra, song ®iÒu nµy khai trõ ng­êi hµnh nghÒ khái ngµnh kiÓm to¸n ®éc lËp. V× vËy, tÊt c¶ c¸c kiÓm to¸n viªn ph¶i tu©n thñ chuÈn mùc ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp nªu trªn. PhÇn II: Thùc tr¹ng ¸p dông c¸c chuÈn mùc cña kiÓm to¸n viªn ë viÖt nam. NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ chung thùc tr¹ng cña chuÈn Mùc ®¹o ®øc Cña kiÓm to¸n viªn hiÖn nay. Trong mét thêi gian dµi chóng ta qu¶n lý nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc mµ kh«ng cã hÖ thèng kiÓm to¸n nªn c¸c c«ng ty, xÝ nghiÖp, c¸c tæ chøc kÕ to¸n kh«ng biÕt nhê ai, c¬ quan nµo cã ®Çy ®ñ kh¶ n¨ng chuyªn m«n ®Ó kiÓm tra kÕ to¸n hay hîp ®ång nh»m gióp thùc hiÖn tèt c«ng t¸c kÕ to¸n cña m×nh. NhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cña kiÓm to¸n, thêi gian gÇn ®©y nhµ n­íc ®· b¾t ®Çu triÓn khai c«ng t¸c kiÓm to¸n. Tuy nhiªn, bªn c¹nh nh÷ng ­u ®iÓm, c«ng t¸c kiÓm to¸n còng thÓ hiÖn nh÷ng mÆt h¹n chÕ cÇn kh¾c phôc. 1.1. ¦u ®iÓm. Ho¹t ®éng kiÓm to¸n ®ang ®i dÇn vµo nÒ nÕp vµ ngµy cµng cã hiÖu qu¶, tr×nh ®é cña c¸c kiÓm to¸n viªn ngµy cµng tiÕn bé vµ chÊt l­îng cña cuéc kiÓm to¸n ngµy ®­îc n©ng lªn. §Æc biÖt trong giai ®o¹n hiÖn nay, ngµnh kiÓm to¸n ®· ®­îc c«ng nhËn vµ ®¸ng tin cËy h¬n bao giê hÕt. ChÝnh v× vËy nghÒ kiÓm to¸n ®ßi hái mét khung ph¸p lý víi møc ®é quyÒn lùc cÇn thiÕt ®Ó ho¹t ®éng. Tr¶i qua 13 n¨m x©y dùng vµ tr­ëng thµnh, ®éi ngò c¸n bé kiÓm to¸n viªn ®­îc tin cËy giao phã c¸c nhiÖm vô míi mÎ nh­ng rÊt nÆng nÒ. TuyÖt ®¹i bé phËn c¸n bé kiÓm to¸n viªn ®· chøng tá sù v÷ng vµng vÒ b¶n lÜnh chÝnh trÞ, th­êng xuyªn tu d­ìng ®¹o ®øc, lèi sèng, cã phong c¸ch d©n chñ tËp thÓ, cã ý thøc tæ chøc kû luËt, nãi ®i ®«i víi lµm, ®· cã nhiÒu sù ®ãng gãp vµo sù nghiÖp chung ®­îc ®ång nghiÖp tÝn nhiÖm, ®­îc c¸c ®èi t­îng kiÓm to¸n tin cËy, yªu mÕn. HÇu hÕt kiÓm to¸n viªn tuæi ®êi cßn rÊt trÎ, cã tr×nh ®é häc vÊn, cã nhiÖt t×nh t©m huyÕt víi ngµnh, cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm hoµn thµnh tèt mäi nhiÖm vô ®­îc giao, cã ®ång chÝ ®¹t danh hiÖu chiÕn sÜ thi ®ua c¬ së vµ chiÕn sÜ thi ®ua ngµnh. 1.2. Nh­îc ®iÓm. HiÖn nay c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é qu¶n lý cña nhµ n­íc cßn nhiÒu bÊt cËp, c¸c v¨n b¶n thay ®æi liªn tôc vµ c¸ch h­íng dÉn thi hµnh kh«ng ®­îc cô thÓ lµm cho ng­êi ®äc hiÓu theo nhiÒu h­íng kh¸c nhau. MÆt kh¸c, mét sè kiÓm to¸n viªn thiÕu vèn sèng thùc tiÔn còng chØ do tr×nh ®é cña c¸c kiÓm to¸n viªn kh«ng ®ång ®Òu. Mét sè kiÓm to¸n viªn ch­a am hiÓu vÒ c¸c doanh nghiÖp kÓ c¶ lÜnh vùc tin häc vµ ngo¹i ng÷ còng ®ang thiÕu vµ yÕu lµm ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng kiÓm to¸n. Ch¼ng h¹n nh­ khi kiÓm to¸n mét ®¬n vÞ ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu, nhiÒu hîp ®ång, chøng tõ b»ng tiÕng n­íc ngoµi c¸c kiÓm to¸n viªn kh«ng ®äc ®­îc, hay mét sè doanh nghiÖp ¸p dông phÇn mÒm tin häc vµo kÕ to¸n, m×nh kh«ng ®ñ tr×nh ®é ®Ó kiÓm tra trªn vi tÝnh, mµ yªu cÇu hä in ra chØ mét vÊn ®Ò rÊt nhá ®· lµ mét khèi l­îng giÊy rÊt lín råi, c¸c kiÓm to¸n viªn kh«ng cã thêi gian ®Ó cã thÓ ®äc ®­îc hÕt dÉn ®Õn rñi ro cña c¸c cuéc kiÓm to¸n rÊt cao. Bªn c¹nh ®ã, mét sè kiÓm to¸n viªn ®Õn víi nghÒ v× môc ®Ých vËt chÊt tÇm th­êng, chØ v× s½n cã viÖc lµm vµ ®­îc ë l¹i thµnh phè, thÞ x·... Mét khi hä vµo nghÒ víi ®éng c¬ c¸ nh©n th× khã lßng yªu say nghÒ thùc sù, tõ ®ã b¾t ®Çu n¶y sinh t­ t­ëng kh«ng lµnh m¹nh, nhòng nhiÔu, ­u s¸ch, mét sè t¸c phong lµm viÖc kÐm. HiÖn nay, c«ng t¸c kiÓm to¸n vÉn ch­a ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch réng r·i, cã hÖ thèng víi nh÷ng h­íng dÉn cô thÓ b»ng ph¸p luËt. §Ó gi¶i quyÕt t×nh h×nh nµy, viÖc tuyÓn chän, ®µo t¹o vµ båi d­ìng kiÓm to¸n viªn ®­îc coi lµ mét trong nh÷ng h­íng kh¶ quan. §Ó x©y dùng ®­îc ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o, båi d­ìng th× ®iÒu quan träng kh«ng thÓ thiÕu ®­îc lµ ph¶i x¸c ®Þnh râ môc tiªu ®µo t¹o. §èi víi c¬ quan kiÓm to¸n, tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng ®Òu cßn míi mÎ ®ßi hái nh÷ng chuyªn gia cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao, ®ång thêi ph¶i thµnh th¹o trong nghiÖp vô ®Ó tæ chøc c¸c nghiÖp vô cã hiÖu qu¶. Cã thÓ nãi ®©y lµ mét lÜnh vùc ®ßi hái sù nghiªm ngÆt vÒ chÊt l­îng, vÒ quy ph¹m vµ hÕt søc khoa häc. MÆt kh¸c, xÐt vÒ mÆt sè l­îng, chÊt l­îng vµ c¬ cÊu cña c«ng t¸c kiÓm to¸n cßn cã nhiÒu mÆt ch­a ngang tÇm víi ®ßi hái cña sù ph¸t triÓn sù nghiÖp kiÓm to¸n trong thêi kú míi. 2. Sè l­îng kiÓm to¸n viªn cßn Ýt so víi nhu cÇu ë ViÖt Nam. VÒ sè l­îng kiÓm to¸n viªn, cã thÓ nãi ®©y lµ sù bÊt cËp lín trong ngµnh kiÓm to¸n ë ViÖt Nam. ViÖt Nam ®ang trong giai ®o¹n nÒn kinh tÕ chuyÓn ®æi, më réng liªn doanh trong n­íc vµ n­íc ngoµi, thu hót nhiÒu vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi nªn nhu cÇu kiÓm to¸n lµ rÊt lín. Tuy nhiªn, kiÓm to¸n lµ mét nghÒ míi xuÊt hiÖn ë ViÖt Nam nªn kh¶ n¨ng ®¸p øng nh÷ng nhu cÇu nµy lµ qu¸ nhá. 2.1. KiÓm to¸n nhµ n­íc. Ngµy 11/7/1994 theo nghÞ ®Þnh 70/CP cña chÝnh phñ, kiÓm to¸n nhµ n­íc ®· ®­îc thµnh lËp. N¨m 1999 lµ n¨m thø 5 ®i vµo ho¹t ®éng, ®¸nh dÊu giai ®o¹n ®Çu ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña kiÓm to¸n nhµ n­íc, t¹o nªn nh÷ng tiÒn ®Ò c¬ b¶n ®Ó b­íc sang giai ®o¹n ph¸t triÓn míi kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ trong hÖ thèng c¸c c«ng cô kiÓm tra, kiÓm so¸t kinh tÕ tµi chÝnh vÜ m« cña nhµ n­íc, gióp §¶ng vµ Nhµ n­íc t¨ng c­êng hiÖu lùc hiÖu qu¶ ®iÒu hµnh vµ qu¶n lý nÒn kinh tÕ quèc d©n theo ®Þnh h­íng XHCN. KiÓm to¸n nhµ n­íc ViÖt Nam ®­îc tæ chøc thµnh hÖ thèng thèng nhÊt tõ trung ­¬ng ®Õn ®Þa ph­¬ng. *ë trung ­¬ng cã 4 ®¬n vÞ kiÓm to¸n chuyªn ngµnh: - KiÓm to¸n ng©n s¸ch nhµ n­íc -KiÓm to¸n ®Çu t­ vµ dù ¸n - KiÓm to¸n ch­¬ng tr×nh ®Æc biÖt - KiÓm to¸n doanh nghiÖp nhµ n­íc + Mét v¨n phßng + Mét trung t©m khoa häc vµ x©y dùng c¬ b¶n + Mét phßng thanh tra vµ kiÓm tra thuéc bé kiÓm to¸n nhµ n­íc *KiÓm to¸n khu vùc gåm: - KiÓm to¸n khu vùc phÝa B¾c - KiÓm to¸n khu vùc phÝa Nam - KiÓm to¸n khu vùc miÒn Trung - KiÓm to¸n khu vùc miÒn T©y Nam Bé Bé m¸y tæ chøc kiÓm to¸n nhµ n­íc ®­îc h×nh thµnh, cñng cè vµ hoµn thiÖn dÇn qua tõng n¨m theo ph­¬ng ch©m b¶o ®¶m sù thèng nhÊt vµ phï hîp víi chøc n¨ng nhiÖm vô theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ, ®¸p øng yªu cÇu nhiÖm vô ®Æt ra cho tõng giai ®o¹n ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ. HiÖn t¹i, kiÓm to¸n nhµ n­íc cã gÇn 600 c¸n bé c«ng nh©n viªn trong ®ã cã h¬n 400 ng­êi lµ kiÓm to¸n viªn. KiÓm to¸n nhµ n­íc ph¶i thùc hiÖn kiÓm to¸n t¹i c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ cã sö dông ng©n s¸ch nhµ n­íc trªn hÇu hÕt c¸c lÜnh vùc, trong ®ã cã c¶ lÜnh vùc dù tr÷ quèc gia, an ninh quèc phßng, kinh tÕ §¶ng. Víi sè l­îng kiÓm to¸n viªn nh­ vËy th× ®éi ngò kiÓm to¸n viªn nhµ n­íc cßn thiÕu rÊt nhiÒu. Tuy vËy, còng cÇn ph¶i thõa nhËn r»ng, kÕt qu¶ kiÓm to¸n ®· gãp phÇn ®¸ng kÓ vµo viÖc lËp l¹i trËt tù kû c­¬ng trong qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ – tµi chÝnh. 2.2. KiÓm to¸n ®éc lËp. N¨m 1991 c«ng ty kiÓm to¸n ®éc lËp ®Çu tiªn ®· ®­îc thµnh lËp ë ViÖt Nam – c«ng ty VACO - ®Õn n¨m 1995 ®· lªn tíi 13 c«ng ty kiÓm to¸n ®éc lËp, trong ®ã cã 4 c«ng ty 100% vèn n­íc ngoµi. HiÖn nay, ViÖt Nam míi cã kho¶ng 1400 c¸n bé kiÓm to¸n trong ®ã gÇn 600 c¸n bé kiÓm to¸n nhµ n­íc vµ 800 c¸n bé kiÓm to¸n ®éc lËp. Trong khi ®ã ngµnh kiÓm to¸n ë Ph¸p cã kho¶ng 1000 c¸n bé, ë Trung Quèc míi chØ xuÊt hiÖn Ýt n¨m nay nh­ng ®éi ngò cña hä ®· lªn tíi 78000. §Ó thùc hiÖn ®­îc môc tiªu kiÓm to¸n 6000 doanh nghiÖp nhµ n­íc, hµng v¹n doanh nghiÖp t­ nh©n vµ c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi th× con sè 1400 kiÓm to¸n viªn chØ lµ nh­ muèi bá bÓ. 2.3. KiÓm to¸n néi bé. ë n­íc ta, kiÓm to¸n néi bé thùc hiÖn g¾n liÒn víi kÕ to¸n vµ qu¶n lý, ch­a t¸ch ra thµnh mét hÖ thèng ph¸p quy riªng víi nh÷ng qu¸ tr×nh vµ ph­¬ng ph¸p kü thuËt riªng. Do ®ã ch­a cã sù quan t©m ®µo t¹o cho ®éi ngò kiÓm to¸n néi bé nµy. 3. ChÊt l­îng ®µo t¹o kiÓm TO¸N viªn. ChÊt l­îng cña ®éi ngò kiÓm to¸n viªn hiÖn nay cßn cã nhiÒu bÊt cËp so víi nh÷ng yªu cÇu chÊt l­îng cao cã tÝnh chuÈn mùc vÒ kiÓm to¸n. Do míi ®­îc thµnh lËp nªn phÇn lín c¸n bé kiÓm to¸n hiÖn nay ®Òu ®­îc chuyÓn tõ lÜnh vùc kh¸c sang hoÆc cã tuæi ®êi cßn trÎ. V× vËy, ®iÒu tÊt yÕu khã tr¸nh khái lµ vèn hiÓu biÕt vÒ nghiÖp vô chuyªn m«n kiÓm to¸n cïng nh÷ng kinh nghiÖm c«ng t¸c cña hä vÒ lÜnh vùc nµy cßn thiÕu. §iÒu nµy kh«ng chØ ®óng víi ®éi ngò kiÓm to¸n viªn trong n­íc mµ cßn ®óng víi c¸c nh©n viªn kiÓm to¸n quèc tÕ ®ang lµm viÖc ë ViÖt Nam. Së dÜ nh­ vËy lµ v× nÕu ngo¹i trõ tr×nh ®é chuyªn m«n vµ tay nghÒ kiÓm to¸n th× vèn hiÓu biÕt vÒ ViÖt Nam nh­ ph¸p luËt, c¸c v¨n b¶n chÝnh s¸ch, chÕ ®é... cña c¸c kiÓm to¸n viªn n­íc ngoµi nµy cßn yÕu. §iÒu nµy ®ßi hái nhu cÇu båi d­ìng vµ ®µo t¹o kh«ng chØ ®Æt ra víi kiÓm to¸n viªn trong n­íc mµ cßn ®èi víi c¶ kiÓm to¸n viªn n­íc ngoµi. Nh÷ng n¨m qua, ®éi ngò c¸c kiÓm to¸n viªn cã nhiÖt t×nh t©m huyÕt víi ngµnh, cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm phÊn ®Êu v­ît qua khã kh¨n thùc hiÖn hoµn thµnh nhiÖm vô ®­îc giao. Tuy nhiªn, khi thùc hiÖn nhiÖm vô kiÓm to¸n c¸c kiÓm to¸n viªn cßn lóng tóng, cßn sai sãt nhÇm lÉn. MÆt kh¸c, t¸c ®éng cña bÖnh quan liªu, tham nhòng còng ¶nh h­ëng ®Õn kiÓm to¸n viªn. Khi tiÕp xóc víi ®èi t­îng kiÓm to¸n cßn cã hiÖn t­îng nhòng nhiÔu, h¹ch s¸ch, h¨m do¹... vi ph¹m ph¸p luËt cña Nhµ n­íc, quy chÕ cña c¬ quan g©y l·ng phÝ, thiÖt h¹i ®Õn tµi s¶n cña Nhµ n­íc, cña nh©n d©n. ChÊt l­îng chuyªn m«n cña ®éi ngò kiÓm to¸n viªn ch­a t­¬ng xøng víi yªu cÇu nhiÖm vô, mét phÇn do ®µo t¹o båi d­ìng cña chóng ta nh­ hiÖn nay cßn thiÕu m¶ng kiÕn thøc thùc tÕ vÒ c¸c b¸o c¸o chuyªn ®Ò thùc tiÔn kiÓm to¸n. Qu¸ tr×nh ®µo t¹o ch­a ®i s©u t×m tßi ®óc rót bµi häc kinh nghiÖm tõ nh÷ng kÕt qu¶ vµ c«ng viÖc ®· lµm ®­îc vµ nh÷ng tån t¹i yÕu kÐm sau mét cuéc kiÓm to¸n b¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch ë mét cÊp, b¸o c¸o tµi chÝnh ë mét c¬ quan, ë mét ®¬n vÞ sù nghiÖp, mét ®¬n vÞ kinh tÕ nhµ n­íc vµ mét ®oµn thÓ, mét tæ chøc x· héi cã sö dông kinh phÝ do ng©n s¸ch nhµ n­íc cÊp. §Ó c¸c ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ ®Òu ph¶i ®­îc h­íng dÉn bëi tri thøc khoa häc vµ kinh nghiÖm. Nh÷ng tri thøc, kinh nghiÖm ®­îc h×nh thµnh cã ý thøc trong qu¸ tr×nh häc tËp, ho¹t ®éng nghiªm tóc l©u dµi míi cã ®­îc. MÆt kh¸c, sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn nhanh chãng c¶ vÒ quy m« vµ lo¹i h×nh ho¹t ®éng cña hÖ thèng kiÓm to¸n, c«ng t¸c båi d­ìng vµ ®µo t¹o kiÓm to¸n trë thµnh mèi quan t©m cña nhiÒu tr­êng ®¹i häc vµ c¸c tæ chøc ®µo t¹o. Sù quan t©m sèt s¾ng ®Õn sù nghiÖp ®µo t¹o kiÓm to¸n viªn lµ ®iÒu ®¸ng mõng. Song sù thiÕu thèng nhÊt vÒ ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o, ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o vµ ®µo t¹o theo kiÓu “ tr¨m hoa ®ua në” nh­ hiÖn nay lµ ®iÒu ®¸ng lo. Mét ®iÒu ®¸ng nãi n÷a lµ ®éi ngò gi¸o viªn kiÓm to¸n còng cßn rÊt thiÕu. ChÝnh v× nh÷ng nguyªn nh©n nµy mµ nhu cÇu cÊp b¸ch ®èi víi ViÖt Nam hiÖn nay lµ kÞp thêi ®Èy m¹nh vµ ®­a ho¹t ®éng båi d­ìng vµ ®µo t¹o ®éi ngò kiÓm to¸n viªn b»ng mét ch­¬ng tr×nh träng ®iÓm trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn cña ngµnh kiÓm to¸n ViÖt Nam. 4. Ch­¬ng tr×nh vµ ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé kiÓm to¸n. C¸c tr­êng ®¹i häc chÝnh quy ë ViÖt Nam hiÖn nay tham gia ®µo t¹o kiÓm to¸n cßn Ýt. VÝ dô nh­ Tr­êng ®¹i häc Kinh tÕ quèc d©n, Häc viÖn tµi chÝnh kÕ to¸n, Tr­êng ®¹i häc Kinh tÕ thµnh phè Hå ChÝ Minh vµ mét sè tr­êng d©n lËp. Mçi kho¸ c¸c tr­êng chØ ®µo t¹o kho¶ng 70 – 150 kiÓm to¸n viªn. Ngoµi ra c«ng ty kiÓm to¸n VACO còng tæ chøc c¸c líp båi d­ìng kiÓm to¸n viªn, thªm vµo ®ã lµ líp båi d­ìng vµ thi cÊp chøng chØ cña bé tµi chÝnh vµ cßn cã c¸c dù ¸n ®µo t¹o kiÓm to¸n nh­ dù ¸n ADB vµ ODA cña céng hoµ liªn bang §øc. TÝnh ®Õn n¨m 1998 th× bé tµi chÝnh ®· tæ chøc vµ thi cÊp chøng chØ cho kho¶ng 100 kiÓm to¸n viªn ®éc lËp, kiÓm to¸n viªn nhµ n­íc. §· cã mét sè kiÓm to¸n viªn nhµ n­íc ®i ®µo t¹o ë céng hoµ liªn bang §øc theo dù ¸n ADB vµ ODA. Mét vÊn ®Ò tån t¹i n÷a lµ ®éi ngò gi¶ng viªn kiÓm to¸n. §Ó ®µo t¹o ®­îc c¸c kiÓm to¸n viªn cã tr×nh ®é còng nh­ ®Çy ®ñ c¸c phÈm chÊt ®¹o ®øc, nghÒ nghiÖp th× cÇn ph¶i cã mét ®éi ngò gi¶ng viªn ®¸p øng ®­îc yªu cÇu ®Æt ra cña ®µo t¹o. Trong thùc tÕ n­íc ta hiÖn nay ®éi ngò gi¶ng viªn cßn thiÕu vµ ch­a ®ñ m¹nh, vÒ chÊt l­îng hä ch­a ®­îc ®µo t¹o mét c¸ch bµi b¶n. H¬n n÷a, ch­a cã sù thèng nhÊt vÒ ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o nªn vÉn x¶y ra t×nh tr¹ng ch­a thèng nhÊt ch­¬ng tr×nh gi¶ng d¹y gi÷a c¸c tr­êng, c¸c gi¶ng viªn. Thªm vµo ®ã lµ t×nh tr¹ng c¬ së vËt chÊt phôc vô ®µo t¹o thiÕu, nguån tµi liÖu nghÌo nµn, chñ yÕu lµ c¸c tµi liÖu dÞch cña n­íc ngoµi vµ c¸c h­íng dÉn cña bé tµi chÝnh. §iÒu nµy dÉn ®Õn t×nh tr¹ng sinh viªn häc tËp mét c¸ch thô ®éng, khã x¸c ®Þnh ph­¬ng h­íng. Víi m« h×nh ®µo t¹o nh­ vËy th× sau khi ra tr­êng, sinh viªn kiÓm to¸n sÏ nh­ thÕ nµo? ViÖt Nam chuyÓn ®æi sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, ®Ó ®¶m b¶o th«ng tin cho nh÷ng ng­êi quan t©m th× c¸c th«ng tin ®­a ra cÇn ph¶i tiÕn hµnh kiÓm to¸n. GÇn 6000 doanh nghiÖp cã sö dông vèn vµ ng©n s¸ch do nhµ n­íc cÊp, kiÓm to¸n b¸o c¸o quyÕt to¸n cña c¬ quan nhµ n­íc, c¸c ®oµn thÓ quÇn chóng, c¸c tæ chøc x· héi dïng kinh phÝ do nhµ n­íc cÊp, c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi, c¸c doanh nghiÖp tham gia thÞ tr­êng chøng kho¸n cÇn ph¶i ®­îc kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh. Ngoµi ra trong nÒn kinh tÕ cã rÊt nhiÒu doanh nghiÖp lín cÇn ph¶i cã hÖ thèng kiÓm to¸n néi bé phôc vô cho qu¶n trÞ néi bé cña doanh nghiÖp. Nh­ vËy, víi nhu cÇu trªn th× c¬ héi t×m kiÕm viÖc lµm cña sinh viªn kiÓm to¸n sau khi ra tr­êng rÊt lín. Nh­ng ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña kiÓm to¸n viªn th× ®ã l¹i lµ mét th¸ch thøc lín ®èi víi sinh viªn kiÓm to¸n. Víi tr×nh ®é cña sinh viªn chuyªn ngµnh kiÓm to¸n hiÖn nay ®· cã ®ñ ®Ó ®¸p øng yªu cÇu cña nhµ kÕ to¸n ch­a? Trong khi sinh viªn c¸c chuyªn ngµnh kh¸c ra tr­êng cã thÓ ®­a vµo nh÷ng kiÕn thøc ®· tiÕp thu ë tr­êng ®Ó xin viÖc theo ®óng ngµnh nghÒ m×nh häc, th× víi tr×nh ®é cña sinh viªn chuyªn ngµnh kiÓm to¸n ra tr­êng chØ cã thÓ lµm kÕ to¸n hay trî lý kiÓm to¸n víi c­¬ng vÞ lµ ng­êi gióp viÖc. LiÖu c¸c c¬ quan chøc n¨ng cã cÇn xem xÐt l¹i viÖc thay ®æi quy m« ®µo t¹o cho phï hîp víi nghÒ kiÓm to¸n hay kh«ng ®ã lµ mét c©u hái mµ c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn cÇn quan t©m. Mét ®iÒu rÊt nghÞch lý x¶y ra lµ nhu cÇu kiÓm to¸n viªn trªn thÞ tr­êng lµ rÊt lín, nh­ng sinh viªn chuyªn ngµnh kiÓm to¸n ra tr­êng l¹i kh«ng lµm viÖc theo ®óng ngµnh nghÒ cña m×nh hoÆc lµ muèn lµm theo ®óng ngµnh nghÒ th× ph¶i cã kinh nghiÖm trong c«ng t¸c kÕ to¸n råi ®i häc thªm míi ®­îc. VËy ®µo t¹o trong tr­êng theo chuyªn ngµnh ®Ó lµm g×? Ph¶i ch¨ng ®ã chØ lµ ®Þnh h­íng nghÒ nghiÖp? 5. So s¸nh thùc tr¹ng kiÓm to¸n ë ViÖt Nam víi thÕ giíi. ë tÊt c¶ c¸c n­íc ph¸t triÓn, c«ng t¸c kiÓm to¸n ®· ®­îc tæ chøc tõ rÊt l©u vµ ®­îc tæ chøc mét c¸ch chÆt chÏ, chu ®¸o, cã hÖ thèng vµ ®­îc quy ®Þnh râ b»ng ph¸p lÖnh. C«ng t¸c kiÓm to¸n ®­îc tæ chøc réng r·i ë kh¾p mäi n¬i,cã thÓ nãi ë ®©u cã s¶n xuÊt kinh doanh, dÞch vô, cã sù ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp c¸ thÓ hoÆc c«ng ty th× ë ®ã cã c«ng t¸c kiÓm to¸n. HÇu hÕt c¸c n­íc cã nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, ®Æc biÖt nh÷ng n­íc ph¸t triÓn nh­ Anh, Ph¸p, Mü, NhËt... hoÆc ngay nh­ c¸c n­íc thuéc khèi ASEAN c«ng t¸c kiÓm to¸n còng ®­îc quan t©m mét c¸ch rÊt ®Æc biÖt, hä coi ®ã lµ c«ng cô quan träng vµ cÇn thiÕt trong c«ng t¸c qu¶n lý nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc. Nh÷ng chuyªn viªn kiÓm to¸n ph¶i lµ nh÷ng ng­êi ®· tèt nghiÖp ë c¸c tr­êng kÕ to¸n cao cÊp. Hä ph¶i qua thi tuyÓn vµ sau khi ®· cã chøng chØ kiÓm to¸n hä cßn ph¶i tuyªn thÖ tr­íc toµ ¸n th­¬ng m¹i, toµ ¸n kinh tÕ råi míi ®­îc hµnh nghÒ. Nh÷ng nhµ kiÓm to¸n hay nãi râ h¬n lµ nhµ gi¸m ®Þnh kÕ to¸n ph¶i ®¨ng ký hµnh nghÒ vµ më nh÷ng v¨n phßng kiÓm to¸n t­¬ng tù nh­ nh÷ng v¨n phßng luËt s­ ®Ó thùc hiÖn chøc n¨ng kiÓm to¸n. LuËt ph¸p ë c¸c n­íc ph¸t triÓn quy ®Þnh c¸c c«ng ty, xÝ nghiÖp, c¸c tæ chøc doanh nghiÖp nãi chung, mçi khi tranh chÊp hoÆc lµm viÖc víi c¬ quan thuÕ vô hay b¸o c¸o lç víi c¸c ng©n hµng hoÆc c¬ quan nhµ n­íc th× c¸c b¶ng tæng kÕt ph¶i cã c¬ quan kiÓm to¸n chøng nhËn th× míi cã gi¸ trÞ. C¸c doanh nghiÖp muèn ®­îc ®¶m b¶o vÒ mÆt kinh tÕ, muèn cã b¶ng tæng kÕt tµi s¶n cã gi¸ trÞ th× cÇn ph¶i hîp ®ång víi mét v¨n phßng kiÓm to¸n ®Ó v¨n phßng kiÓm to¸n nµy th­êng xuyªn h­íng dÉn, theo dâi, gióp ®ì ®Ó c«ng viÖc kÕ to¸n cña c¸c doanh nghiÖp nµy ®i ®óng h­íng vµ kh«ng sai lÖch, chÝnh x¸c vµ hîp lý. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn nay víi sù ph¸t triÓn nhanh chãng cña ngµnh, cña tæ chøc kinh tÕ, hµng tr¨m thËm chÝ hµng ngµn c«ng ty liªn doanh, c«ng ty 100% vèn n­íc ngoµi... c«ng t¸c qu¶n lý cµng trë nªn phøc t¹p. Chóng ta cÇn coi träng c«ng t¸c kiÓm to¸n, ph¶i xem kiÓm to¸n lµ mét c«ng cô quan träng, cÇn thiÕt ®Ó gióp cho nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc tr¸nh ®­îc nh÷ng thiÖt h¹i lín lao kh«ng ®¸ng cã. §Ó lµm ®­îc ®iÒu ®ã chóng ta cÇn nghiªn cøu vµ häc hái hÖ thèng kiÓm to¸n, c¸ch tæ chøc kiÓm to¸n vµ nh÷ng kinh nghiÖm kiÓm to¸n ë c¸c n­íc l©n cËn nh­ Singapore, Hong Cong, §µi Loan... vµ c¸c n­íc ph¸t triÓn nh­ §øc, Ph¸p, Mü, Anh, NhËt... PhÇn III: Gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ KiÓm to¸n ®èi víi ViÖt Nam hiÖn nay vÉn cßn lµ mét ngµnh míi mÎ. Tuy nhiªn, nã cã vai trß rÊt quan träng gãp phÇn quyÕt ®Þnh sù ph¸t triÓn ®Êt n­íc. Trong thêi ®¹i bïng næ th«ng tin nh­ hiÖn nay th× viÖc nhËn thøc ®óng ngµnh nghÒ l¹i cµng cÇn thiÕt h¬n bao giê hÕt. NhËn thøc ®óng kh«ng chØ ®¬n gi¶n lµ thu nhËn nhiÒu th«ng tin mµ cßn ph¶i biÕt lùa chän th«ng tin ®¸ng tin cËy, phï hîp tõ v« sè nh÷ng ®iÒu ®äc ®­îc, nghe ®­îc trªn c¬ së ph©n tÝch thËn träng. §Þnh h­íng nµy ph¶i trë thµnh nhËn thøc, ý thøc cña mçi kiÓm to¸n viªn khi b­íc vµo nghÒ. §Ó n©ng cao n¨ng lùc chuyªn m«n nghiÖp vô vµ ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp cho kiÓm to¸n viªn th× cÇn ph¶i cã mét sù nç lùc thùc sù th«ng qua: - Th­êng xuyªn quan t©m ®Õn c«ng t¸c ®µo t¹o, tæ chøc båi d­ìng cËp nhËt kiÕn thøc cña kiÓm to¸n viªn, tæ chøc c¸c héi th¶o chuyªn ®Ò b¸o c¸o thùc tÕ n©ng cao tr×nh ®é cho kiÓm to¸n viªn. - Nghiªn cøu x©y dùng mét bé luËt ®¹o ®øc ¸p dông thùc tiÔn ViÖt Nam nªu ra c¸c tiªu chuÈn vÒ ®¹o ®øc vµ nguyªn t¾c ho¹t ®éng c«ng viÖc hµng ngµy cña kiÓm to¸n viªn. Tr­íc m¾t cã thÓ ban hµnh c¸c v¨n b¶n cã tÝnh quy ph¹m hoÆc lµm c¨n cø ho¹t ®éng ®Ó tõng b­íc hoµn thiÖn chuÈn mùc kiÓm to¸n nhµ n­íc. - Cã chÕ ®é ®·i ngé víi kiÓm to¸n viªn ®Ó tr¸nh nh÷ng tiªu cùc kh«ng ®¸ng cã, n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn cho anh em. - N©ng cao sù hiÓu biÕt cña c«ng chóng vÒ vai trß, tr¸ch nhiÖm ph¸p lý cña c¸c kiÓm to¸n viªn b»ng c¸c ph­¬ng tiÖn truyÒn th«ng. Ngoµi ra cÇn ph¶i x¾p xÕp ®óng ng­êi, ®óng viÖc( theo tr×nh ®é, n¨ng lùc kiÓm to¸n viªn ). Mua b¶o hiÓm cho kiÓm to¸n viªn trong ®¬n vÞ. - CÇn x©y dùng mét trung t©m khoa häc vµ båi d­ìng c¸n bé kiÓm to¸n ®Ó cã mét diÔn ®µn thùc sù lµ n¬i ®Ó kiÓm to¸n viªn trao ®æi vÒ chuyªn m«n nghÒ nghiÖp, t­ c¸ch ®¹o ®øc vµ tr¸ch nhiÖm ph¸p lý. - Nghiªn cøu vµ kiÕn nghÞ c¸c gi¶i ph¸p nh»m kiÓm tra chÊt l­îng hµnh nghÒ cña kiÓm to¸n viªn vµ ho¹t ®éng kiÓm to¸n. Ngoµi ra cßn ph¶i ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé theo quy ho¹ch, theo ch­¬ng tr×nh dµi h¹n, ch­¬ng tr×nh n©ng cao ë trong vµ ngoµi n­íc tiÕn ®Õn cã thÓ ®µo t¹o sau ®¹i häc. - VÊn ®Ò ph¸t triÓn nh©n lùc ®ång thêi víi viÖc n©ng cao tr×nh ®é nghÒ nghiÖp kiÓm to¸n lµ vÊn ®Ò cã tÝnh chiÕn l­îc, gãp phÇn quyÕt ®Þnh ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ ë n­íc ta. Nãi vÒ ®¹o ®øc nghÒ kiÓm to¸n, vÊn ®Ò quan träng ®Æt ra lµ ph¶i lu«n lu«n n¾m v÷ng nguyªn lý c¬ b¶n cña chñ nghÜa M¸c – Lªnin, t­ t­ëng Hå ChÝ Minh vµ ®­êng lèi cña ®¶ng vÒ c«ng t¸c c¸n bé. Do ®ã ph¶i ®µo t¹o nguån c¸n bé, kiÓm to¸n viªn c¬ b¶n, chuyªn s©u nghÒ nghiÖp, cã ®Çy ®ñ phÈm chÊt vµ n¨ng lùc, ®øc vµ tµi, b¶o ®¶m tÝnh liªn tôc, kÕ thõa vµ ph¸t triÓn. Cµng ®i s©u vµo c¬ chÕ thÞ tr­êng héi nhËp khu vùc vµ thÕ giíi, trong thêi ®¹i bïng næ th«ng tin th× viÖc rÌn luyÖn, ph¸t triÓn ®øc – tµi cña ®éi ngò c¸n bé, kiÓm to¸n viªn ®Æt ra rÊt quan träng vµ cÊp b¸ch. Nh­ng ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp lµ g×? Kh«ng ph¶i lµ kh¸i niÖm chung chung mµ ph¶i ®­îc biÓu hiÖn cô thÓ trong qua tr×nh ho¹t ®éng kiÓm to¸n, ®eo mang suèt ®êi cña ng­êi kiÓm to¸n viªn. §¹o ®øc nghÒ nghiÖp cßn ph¶i ®­îc rÌn luyÖn trong viÖc häc tËp n©ng cao tay nghÒ, tham gia nghiªn cøu khoa häc vµ gi¶i quyÕt c¸c mèi quan hÖ trong ®êi sèng x· héi, gi÷a c¸i chung vµ c¸i riªng, gi÷a c¸ nh©n vµ tËp thÓ. Muèn cã chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ mét cuéc kiÓm to¸n ph¶i dùa trªn c¬ së v÷ng ch¾c cña ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp. NhiÒu tr­êng hîp nh÷ng lçi vi ph¹m dï nhá hay lín, nh­ng ®Ó cã b»ng chøng kiÓm to¸n th× ph¶i kiÓm chøng x¸c thùc vµ cã søc thuyÕt phôc cao, khi cÇn thiÕt ng­êi kiÓm to¸n viªn cã t©m ®øc kh«ng bao giê dÊu dèt, cã thÓ më s¸ch gi¸o khoa tr­íc ®ång nghiÖp cña m×nh cïng nghiªn cøu, cïng tranh luËn hoÆc ®Ó lµm s¸ng tá vÊn ®Ò ®­a ra ®­îc ®¸nh gi¸, kÕt luËn ®¶m b¶o tÝnh kh¸ch quan chÝnh x¸c, trung thùc... vµ còng lµ ®Ó häc hái thªm c¸c ®ång nghiÖp. Tham gia nghiªn cøu khoa häc víi tinh thÇn t×m tßi, s¸ng t¹o, ph¸t hiÖn nh÷ng ®iÒu míi mÎ lµ nh÷ng biÖn ph¸p kh«ng thÓ thiÕu ®­îc ®Ó kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c kiÓm to¸n. Ng­êi kiÓm to¸n viªn kh«ng thÓ ®¬n thuÇn ph¸t hiÖn nh÷ng sai sãt, yÕu kÐm cña c¸c ®¬n vÞ trong qu¶n lý kinh tÕ, mµ ®ång thêi tõ nh÷ng sai sãt, yÕu kÐm cña c¸c ®¬n vÞ tæng hîp, ph©n tÝch chØ ra nh÷ng s¬ hë vµ bÊt cËp vÒ c¬ chÕ chÝnh s¸ch trong viÖc qu¶n lý tµi chÝnh, yÕu kÐm cña ®¬n vÞ vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô hay do ®¬n vÞ cè t×nh lµm sai cã lîi cho ®¬n vÞ, ®ång thêi còng thÊy ®­îc khã kh¨n v­íng m¾c cña ®¬n vÞ trong qu¸ tr×nh qu¶n lý còng nh­ trong s¶n xuÊt kinh doanh cÇn ®­îc th¸o gì, tõ ®ã cã nhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ phï hîp. Trong ho¹t ®éng kiÓm to¸n, ®¹o ®øc ng­êi kiÓm to¸n viªn cµng ®­îc biÓu hiÖn cô thÓ, ng­êi kiÓm to¸n viªn cã ®¹o ®øc kh«ng bao giê cã th¸i ®é h¸ch dÞch, lêi nãi do¹ n¹t ®¬n vÞ. Mét hµnh ®éng, cö chØ, mét lêi nãi ©n t×nh cña kiÓm to¸n viªn cã thÓ lµm cho ®èi t­îng kiÓm to¸n xÝch l¹i gÇn, bµy tá víi kiÓm to¸n viªn nh÷ng vÊn ®Ò vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô, vÒ c¬ chÕ chÝnh s¸ch v­íng m¾c, mét lêi nãi sèng s­îng, thiÕu v¨n ho¸ còng cã thÓ lµm ®¬n vÞ xa l¸nh, kh«ng s½n sµng phèi hîp, kh«ng tiÕp thu nh÷ng g× mµ kiÓm to¸n viªn ®Æt ra. Do ®ã, kiÓm to¸n viªn ph¶i rÊt thËn träng trong tõng lêi nãi, viÖc lµm, kÕt qu¶ kiÓm to¸n ph¶i cã b»ng chøng cô thÓ, trung thùc vµ cã søc thuyÕt phôc cao. Khã kh¨n day døt nhÊt hiÖn nay cña ng­êi c¸n bé, kiÓm to¸n viªn lµ x¸c ®Þnh yªn t©m c«ng t¸c, yªu ngµnh yªu nghÒ, thÊy râ vai trß, chøc n¨ng, nhiÖm vô cña kiÓm to¸n mµ ra søc häc tËp, trau dåi b¶n lÜnh chÝnh trÞ v÷ng vµng vµ tinh th«ng chuyªn m«n nghiÖp vô. Kh«ng thÓ cã ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp nÕu kh«ng g¾n bã tha thiÕt víi nghÒ nghiÖp, kh«ng thÊy râ tr¸ch nhiÖm, nghÜa vô cña m×nh. Râ rµng ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp lµ nh÷ng biÓu hiÖn cô thÓ cña ng­êi c«ng chøc kiÓm to¸n viªn trong qua tr×nh tiÕp xóc vµ lµm viÖc víi ®èi t­îng kiÓm to¸n, còng nh­ quan hÖ víi ®ång nghiÖp , víi x· héi. §¹o ®øc dùa trªn nh©n sinh quan ®Çy nh©n ¸i lµ ®éng lùc m¹nh mÏ gióp cho c«ng chøc kiÓm to¸n vµ kiÓm to¸n viªn thùc hiÖn cã kÕt qu¶ c«ng t¸c kiÓm to¸n, gãp phÇn n©ng cao hiÖu lùc, hiÖu qu¶ qu¶n lý cña doanh nghiÖp, lµm lµnh m¹nh nÒn tµi chÝnh quèc gia. KÕt luËn §Ó thÝch øng víi yªu cÈu cña nÒn kinh tÕ chuyÓn ®æi theo c¬ chÕ thÞ tr­êng vµ héi nhËp víi Quèc tÕ, ho¹t ®éng kiÓm to¸n ViÖt Nam ®· h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn. Tuy vÉn cßn lµ mét ngµnh, nghÒ míi nh­ng nã ®· phÇn nµo kh¼ng ®Þnh ®­îc vÞ trÝ trªn toµn ®Êt n­íc. §Ó kh¼ng ®Þnh ®­îc vÞ trÝ ®ã ®Æc tr­ng ngµnh nghÒ tuy nhiªn ph¶i kÓ ®Õn c¶ sù ®ãng gãp kh«ng nhá cña con ng­êi trong lÜnh vùc kiÓm to¸n. Nh÷ng ng­êi nµy ®­îc trang bÞ chuÈn mùc kiÓm to¸n ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp lµm kim chØ nam cho mäi hµnh ®éng. ChuÈn mùc ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp lµ nh÷ng ®­êng lèi chung ®Ó gióp kiÓm to¸n viªn hoµn thµnh tr¸ch nhiÖm nghÒ nghiÖp cña m×nh. Mét lÇn n÷a kh¼ng ®Þnh chuÈn mùc ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp rÊt quan träng ®èi víi kiÓm to¸n viªn v× vËy cÇn kh¾c phôc c¸c khã kh¨n vµ sö dông c¸c thuËn lîi ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c¸c kiÓm to¸n viªn. Trong khi nghiªn cøu ®Ò ¸n, do tr×nh ®é vµ thùc tÕ ch­a cao céng víi viÖc h¹n chÕ vÒ mÆt tµi liÖu nªn ®Ò ¸n nµy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, em rÊt mong sù ®ãng gãp vµ bæ sung ý kiÕn tõ phÝa c¸c thÇy c« gi¸o ®Ó bµi viÕt cña em ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o Bñi ThÞ Minh H¶i ®· h­íng dÉn tËn t×nh ®Ó em hoµn thµnh ®Ò ¸n nµy./. Sinh viªn Vâ ThÞ thanh huyÒn Tµi liÖu tham kh¶o ChuÈn mùc kiÓm to¸n ViÖt Nam – QuyÓn I – Bé tµi chÝnh. 2. ChuÈn mùc kiÓm to¸n ViÖt Nam – QuyÓn II – Bé tµi chÝnh. 3.ChuÈn mùc kiÓm to¸n ViÖt Nam – QuyÓn III– Bé tµi chÝnh. 4. KiÓm to¸n cña t¸c gi¶ Alvin A.aren – Nhµ xuÊt b¶n thèng kª. 5. C¸c t¹p chÝ kiÓm to¸n . Môc lôc Lêi nãi ®Çu 1 PhÇn I: Kh¸i qu¸t vÒ chuÈn mùc ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp cña kiÓm to¸n viªn 2 1. Kh¸i niÖm vµ vai trß cña chuÈn mùc ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp ®èi víi kiÓm to¸n viªn 2 2. C¸c nguyªn t¾c ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp 3 2.1. TÝnh ®éc lËp 3 2.2. TÝnh liªm chÝnh vµ tÝnh kh¸ch quan 5 2.3. C¸c chuÈn mùc vÒ nghiÖp vô vµ n¨ng lùc 5 2.4. Tr¸ch nhiÖm ®èi víi kh¸ch hµng - tÝnh b¶o mËt 6 2.5. Tr¸ch nhiÖm ®èi víi kh¸ch hµng - thï lao phô thuéc 7 2.6. Tr¸ch nhiÖm ®èi víi ®ång nghiÖp 8 2.7. Tr¸ch nhiÖm vµ th«ng lÖ kh¸c - hµnh vi lµm mÊt tÝn nhiÖm 8 2.8. Tr¸ch nhiÖm vµ th«ng lÖ kh¸c - qu¶ng c¸o vµ c¸c h×nh thøc l«i kÐo kh¸ch 10 2.9. Tr¸ch nhiÖm vµ th«ng lÖ kh¸c - hoa hång 10 2.10 Tr¸ch nhiÖm vµ th«ng lÖ kh¸c - c¸c c«ng viÖc kh«ng phï hîp 11 2.11. Tr¸ch nhiÖm vµ th«ng lÖ kh¸c - h×nh thøc hµnh nghÒ vµ tªn gäi 11 2.12. Sù b¾t buéc 11 PhÇn II: Thùc tr¹ng ¸p dông c¸c chuÈn mùc cña kiÓm to¸n viªn ë ViÖt Nam 13 1. NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ chung thùc tr¹ng cña chuÈn mùc ®¹o ®øc cña kiÓm to¸n viªn hiÖn nay 13 1.1. ¦u ®iÓm 13 1.2. Nh­îc ®iÓm 14 2. Sè l­îng kiÓm to¸n viªn cßn Ýt so víi nhu cu ë ViÖt Nam 15 3. ChÊt l­îng ®µo t¹o kiÓm to¸n viªn 17 4. Ch­¬ng tr×nh vµ ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé kiÓm to¸n 18 5. So s¸nh thùc tr¹ng kiÓm to¸n ë ViÖt Nam víi thÕ giíi 20 PhÇn III: Gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ 22 KÕt luËn 26 Tµi liÖu tham kh¶o 27

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docChuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của kiểm toán viên.doc
Luận văn liên quan