Bước đầu đề xuất kế hoạch bảo vệ môi trường huyện Mộc Hóa phát triển lên đô thị loại IV

ĐẶT VẤN ĐỀ Mọi sự vật đều tồn tại và phát triển theo không gian và thời gian trong thể thống nhất của sự vật đó. Môi trường sống của con người và sinh vật cũng tồn tại và phát triển không nằm ngoài quy luật đó. Dân số đô thị trên toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đã và đang tăng nhanh chóng. Xu thế đô thị hóa hiện nay đã dẫn đến sự hình thành các siêu đô thị (quy mô dân số trên 4 triệu người). Đến nay, trên thế giới có 20 siêu thị với quy mô dân số trên 10 triệu người, trong đó châu Á có 11, châu Mỹ có 7, và châu Phi có 2. Sự hình thành các siêu đô thị tại nhiều nước trên thế giới gây ra những vấn đề khó khăn và phức tạp đối với chất lượng môi trường sống: ô nhiễm do công nghiệp, do giao thông vận tải, tiêu tốn nguyên – nhiên liệu, năng lượng, xử lý rác thải, các vấn đề xã hội Vấn đề môi trường càng trở nên phức tạp do sự hình thành các nhóm dân cư nghèo phải sống trong những khu vực “ổ chuột”, thiếu thốn điều kiện vệ sinh, tiện nghi, dịch vụ, các vấn đề văn hóa – xã hội Hiện tại, Việt Nam có khoảng 500 thành phố, thị trấn trong đó Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đang là 2 trung tâm tập trung dân cư lớn nhất nước. Nếu không có biện pháp kiểm soát đô thị đúng mức thì chắc chắn cả Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh sẽ trở thành siêu đô thị với những vấn đề môi trường rất phức tạp. Do đó, việc kết hợp các chính sách phát triển kinh tế – xã hội và quy hoạch các khu, các cụm, các tỉnh thành trong nước nhằm tránh việc hình thành các siêu đô thị là việc làm có ý nghĩa quan trọng, xét trên cả khía cạnh kinh tế lẫn xã hội và môi trường. Hòa vào xu hướng đô thị hóa tại nhiều nơi trên cả nước, Long An cũng từng bước chuyển mình nhằm thu hút việc đầu tư, phát triển kinh tế – xã hội nhằm cải thiện đời sống vật chất tinh thần của người dân cũng như đáp ứng nhu cầu phát triển chung trên nhiều mặt của xã hội. Long An được chia làm 1 thị xã, và 13 huyện. Theo dự kiến, tốc độ đô thị hóa của tỉnh đến năm 2010 là 62%, các vùng ven quốc lộ 1A gồm địa bàn các huyện Thủ Thừa, Bến Lức, Tân Trụ, Châu Thành và thị xã Tân An sẽ có mức độ đô thị hóa từ 38 – 45% với 2 trung tâm lớn là thị xã Tân An (đô thị loại III nhưng có triển vọng lên đô thị loại II) và thị trấn Bến Lức (hiện đang là đô thị loại V sẽ nâng lên đô thị loại IV). Vùng Cần Đước, Cần Giuộc, dự báo mức đô thị hoá của vùng sẽ xấp xỉ 30 – 35%. Vùng phía Bắc Bến Lức, phía Bắc Thủ Thừa và vùng Đức Hoà, Đức Huệ, dự báo mức đô thị hoá có thể đến 35 – 40%. Vùng Đồng Tháp Mười gồm các huyện còn lại của Long An gồm Vĩnh Hưng, Tân Hưng, Tân Thạnh, Thạnh Hoá, Mộc Hóa cũng được xem là trung tâm của sự đô thị hoá (25 – 30%). Nhìn chung, đô thị hóa được xem là nhu cầu tất yếu của sự phát triển xã hội, để hoà nhịp với xu hướng phát triển đó, Mộc Hóa cũng đang dần thay đổi và phát triển từng bước về mọi mặt để trở thành một đô thị phát triển hơn. Bên cạnh nhu cầu đô thị hóa tại Mộc Hóa, thị xã Tân An, và các huyện khác trong toàn tỉnh thì cần phải chú ý đến hiện trạng môi trường tại đây. Theo báo cáo của Phòng Quản lý Môi trường thuộc Sở Tài nguyên Môi trường Long An cho thấy tình hình nước ngầm bị khai thác quá mức, công trình xử lý nước thải tại các nhà máy chưa tốt cũng là nguyên nhân gây ra ô nhiễm môi trường nước không khí, tình hình sử dụng đất hiện nay do nhu cầu xã hội càng phát triển, không có sự quản lý chặt chẽ của địa phương nên việc khai thác bừa bãi gây ô nhiễm nghiêm trọng . Vấn đề đặt ra là: “Phát triển kinh tế và quản lý môi trường bền vững là những yếu tố bổ sung cho nhau. Không có bảo vệ môi trường thích hợp, phát triển sẽ kém bền vững, các cam kết môi trường sẽ bị thất bại”. Khi đô thị càng phát triển thì vấn đề môi trường trong hiện tại và tương lai có được quan tâm đúng mức không? Các giải pháp, kế hoạch bảo vệ môi trường sẽ như thế nào? Vấn đề bảo vệ môi trường và việc phát triển kinh tế – xã hội sẽ được tiến hành chặt chẽ song song? Đứng trước tốc độ đô thị hóa tại các tỉnh, các thị trấn nói chung và Mộc Hóa nói riêng, cần lồng ghép các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội và phải phù hợp với điều kiện tự nhiên và đặc điểm kinh tế – xã hội, đặc biệt chú trọng đến mối quan hệ tương tác về mặt môi trường. Đề tài “Bước đầu đề xuất kế hoạch bảo vệ môi trường huyện Mộc Hóa phát triển lên đô thị loại IV” được thực hiện. Hy vọng rằng đề tài sẽ đóng góp cho huyện Mộc Hóa một số giải pháp bảo vệ môi trường phù hợp với tốc độ phát triển kinh tế xã hội của vùng.

doc90 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2462 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bước đầu đề xuất kế hoạch bảo vệ môi trường huyện Mộc Hóa phát triển lên đô thị loại IV, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ÑAËT VAÁN ÑEÀ Moïi söï vaät ñeàu toàn taïi vaø phaùt trieån theo khoâng gian vaø thôøi gian trong theå thoáng nhaát cuûa söï vaät ñoù. Moâi tröôøng soáng cuûa con ngöôøi vaø sinh vaät cuõng toàn taïi vaø phaùt trieån khoâng naèm ngoaøi quy luaät ñoù. Daân soá ñoâ thò treân toaøn theá giôùi noùi chung vaø Vieät Nam noùi rieâng ñaõ vaø ñang taêng nhanh choùng. Xu theá ñoâ thò hoùa hieän nay ñaõ daãn ñeán söï hình thaønh caùc sieâu ñoâ thò (quy moâ daân soá treân 4 trieäu ngöôøi). Ñeán nay, treân theá giôùi coù 20 sieâu thò vôùi quy moâ daân soá treân 10 trieäu ngöôøi, trong ñoù chaâu AÙ coù 11, chaâu Myõ coù 7, vaø chaâu Phi coù 2. Söï hình thaønh caùc sieâu ñoâ thò taïi nhieàu nöôùc treân theá giôùi gaây ra nhöõng vaán ñeà khoù khaên vaø phöùc taïp ñoái vôùi chaát löôïng moâi tröôøng soáng: oâ nhieãm do coâng nghieäp, do giao thoâng vaän taûi, tieâu toán nguyeân – nhieân lieäu, naêng löôïng, xöû lyù raùc thaûi, caùc vaán ñeà xaõ hoäi… Vaán ñeà moâi tröôøng caøng trôû neân phöùc taïp do söï hình thaønh caùc nhoùm daân cö ngheøo phaûi soáng trong nhöõng khu vöïc “oå chuoät”, thieáu thoán ñieàu kieän veä sinh, tieän nghi, dòch vuï, caùc vaán ñeà vaên hoùa – xaõ hoäi… Hieän taïi, Vieät Nam coù khoaûng 500 thaønh phoá, thò traán trong ñoù Haø Noäi vaø thaønh phoá Hoà Chí Minh ñang laø 2 trung taâm taäp trung daân cö lôùn nhaát nöôùc. Neáu khoâng coù bieän phaùp kieåm soaùt ñoâ thò ñuùng möùc thì chaéc chaén caû Haø Noäi vaø thaønh phoá Hoà Chí Minh seõ trôû thaønh sieâu ñoâ thò vôùi nhöõng vaán ñeà moâi tröôøng raát phöùc taïp. Do ñoù, vieäc keát hôïp caùc chính saùch phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi vaø quy hoaïch caùc khu, caùc cuïm, caùc tænh thaønh trong nöôùc nhaèm traùnh vieäc hình thaønh caùc sieâu ñoâ thò laø vieäc laøm coù yù nghóa quan troïng, xeùt treân caû khía caïnh kinh teá laãn xaõ hoäi vaø moâi tröôøng. Hoøa vaøo xu höôùng ñoâ thò hoùa taïi nhieàu nôi treân caû nöôùc, Long An cuõng töøng böôùc chuyeån mình nhaèm thu huùt vieäc ñaàu tö, phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi nhaèm caûi thieän ñôøi soáng vaät chaát tinh thaàn cuûa ngöôøi daân cuõng nhö ñaùp öùng nhu caàu phaùt trieån chung treân nhieàu maët cuûa xaõ hoäi. Long An ñöôïc chia laøm 1 thò xaõ, vaø 13 huyeän. Theo döï kieán, toác ñoä ñoâ thò hoùa cuûa tænh ñeán naêm 2010 laø 62%, caùc vuøng ven quoác loä 1A goàm ñòa baøn caùc huyeän Thuû Thöøa, Beán Löùc, Taân Truï, Chaâu Thaønh vaø thò xaõ Taân An seõ coù möùc ñoä ñoâ thò hoùa töø 38 – 45% vôùi 2 trung taâm lôùn laø thò xaõ Taân An (ñoâ thò loaïi III nhöng coù trieån voïng leân ñoâ thò loaïi II) vaø thò traán Beán Löùc (hieän ñang laø ñoâ thò loaïi V seõ naâng leân ñoâ thò loaïi IV). Vuøng Caàn Ñöôùc, Caàn Giuoäc, döï baùo möùc ñoâ thò hoaù cuûa vuøng seõ xaáp xæ 30 – 35%. Vuøng phía Baéc Beán Löùc, phía Baéc Thuû Thöøa vaø vuøng Ñöùc Hoaø, Ñöùc Hueä, döï baùo möùc ñoâ thò hoaù coù theå ñeán 35 – 40%. Vuøng Ñoàng Thaùp Möôøi goàm caùc huyeän coøn laïi cuûa Long An goàm Vónh Höng, Taân Höng, Taân Thaïnh, Thaïnh Hoaù, Moäc Hoùa cuõng ñöôïc xem laø trung taâm cuûa söï ñoâ thò hoaù (25 – 30%). Nhìn chung, ñoâ thò hoùa ñöôïc xem laø nhu caàu taát yeáu cuûa söï phaùt trieån xaõ hoäi, ñeå hoaø nhòp vôùi xu höôùng phaùt trieån ñoù, Moäc Hoùa cuõng ñang daàn thay ñoåi vaø phaùt trieån töøng böôùc veà moïi maët ñeå trôû thaønh moät ñoâ thò phaùt trieån hôn. Beân caïnh nhu caàu ñoâ thò hoùa taïi Moäc Hoùa, thò xaõ Taân An, vaø caùc huyeän khaùc trong toaøn tænh thì caàn phaûi chuù yù ñeán hieän traïng moâi tröôøng taïi ñaây. Theo baùo caùo cuûa Phoøng Quaûn lyù Moâi tröôøng thuoäc Sôû Taøi nguyeân Moâi tröôøng Long An cho thaáy tình hình nöôùc ngaàm bò khai thaùc quaù möùc, coâng trình xöû lyù nöôùc thaûi taïi caùc nhaø maùy chöa toát cuõng laø nguyeân nhaân gaây ra oâ nhieãm moâi tröôøng nöôùc khoâng khí, tình hình söû duïng ñaát hieän nay do nhu caàu xaõ hoäi caøng phaùt trieån, khoâng coù söï quaûn lyù chaët cheõ cuûa ñòa phöông neân vieäc khai thaùc böøa baõi gaây oâ nhieãm nghieâm troïng…. Vaán ñeà ñaët ra laø: “Phaùt trieån kinh teá vaø quaûn lyù moâi tröôøng beàn vöõng laø nhöõng yeáu toá boå sung cho nhau. Khoâng coù baûo veä moâi tröôøng thích hôïp, phaùt trieån seõ keùm beàn vöõng, caùc cam keát moâi tröôøng seõ bò thaát baïi”. Khi ñoâ thò caøng phaùt trieån thì vaán ñeà moâi tröôøng trong hieän taïi vaø töông lai coù ñöôïc quan taâm ñuùng möùc khoâng? Caùc giaûi phaùp, keá hoaïch baûo veä moâi tröôøng seõ nhö theá naøo? Vaán ñeà baûo veä moâi tröôøng vaø vieäc phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi seõ ñöôïc tieán haønh chaët cheõ song song? Ñöùng tröôùc toác ñoä ñoâ thò hoùa taïi caùc tænh, caùc thò traán noùi chung vaø Moäc Hoùa noùi rieâng, caàn loàng gheùp caùc muïc tieâu phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi vaø phaûi phuø hôïp vôùi ñieàu kieän töï nhieân vaø ñaëc ñieåm kinh teá – xaõ hoäi, ñaëc bieät chuù troïng ñeán moái quan heä töông taùc veà maët moâi tröôøng. Ñeà taøi “Böôùc ñaàu ñeà xuaát keá hoaïch baûo veä moâi tröôøng huyeän Moäc Hoùa phaùt trieån leân ñoâ thò loaïi IV” ñöôïc thöïc hieän. Hy voïng raèng ñeà taøi seõ ñoùng goùp cho huyeän Moäc Hoùa moät soá giaûi phaùp baûo veä moâi tröôøng phuø hôïp vôùi toác ñoä phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi cuûa vuøng. CHÖÔNG 1: MUÏC TIEÂU VAØ ÑOÁI TÖÔÏNG NGHIEÂN CÖÙU, NOÄI DUNG, PHÖÔNG PHAÙP, GIÔÙI HAÏN ÑEÀ TAØI 1.1 MUÏC TIEÂU, NỘI DUNG VAØ PHƯƠNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU 1.1.1 Tính caáp thieát cuûa ñeà taøi Moäc Hoùa laø moät huyeän bieân giôùi phía Baéc cuûa tænh Long An, coù ñöôøng bieân giôùi giaùp vôùi Campuchia daøi 38,797km, coù cöûa khaåu Bình Hieäp laø nôi giao thöông buoân baùn giöõa Vieät Nam vaø Campuchia. Huyeän Moäc Hoùa coù thò traán Moäc Hoùa laø ñoâ thò thuoäc tænh coù vò trí raát quan troïng veà quaân söï vôùi vuøng bieân giôùi phía Taây Nam cuûa Toå quoác. Thò traán Moäc Hoùa laø trung taâm lôùn thöù hai cuûa tænh Long An, coù khaû naêng aûnh höôûng maïnh ñeán neàn kinh teá cuûa tænh, goùp phaàn phaùt trieån cho caû khu vöïc kinh teá ÑTM vaø vuøng bieân giôùi Vieät Nam – Campuchia. Hieän taïi, Moäc Hoùa ñang thu huùt ñöôïc söï quan taâm vaø ñaàu tö cuûa caùc doanh nghieäp trong vaø ngoaøi nöôùc bôûi söï phaùt trieån nhanh choùng cuûa mình. Chính vì theá, huyeän Moäc Hoùa hieän ñang ñöôïc UÛy Ban Nhaân Daân tænh Long An taäp trung ñaàu tö phaùt trieån leân ñoâ thò loaïi IV. Ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu ñoù, huyeän Moäc Hoùa ñang taäp trung chuyeån mình treân taát caû moïi lónh vöïc. Tuy nhieân, cuøng vôùi söï phaùt trieån ñoù thì haäu quaû cuûa noù gaây ra cuõng khoâng nhoû, ñaëc bieät laø vaán ñeà moâi tröôøng. Do ñoù, ñeå ñaûm baûo cho söï caân baèng khi Moäc Hoùa phaùt trieån leân ñoâ thò loaïi IV thì vieäc ñeà xuaát keá hoaïch quaûn lyù moâi tröôøng ñöôïc xem laø caàn thieát vaø caáp baùch tröôùc khi Moäc Hoùa ñi vaøo xaây döïng caùc cô sôû haï taàng khaùc. 1.1.2 Muïc tieâu cuûa ñeà taøi 1.1.2.1 Muïc tieâu chung Goùp phaàn giaûi quyeát nhöõng khoù khaên veà moâi tröôøng cho huyeän Moäc Hoùa. Naâng cao nhaän thöùc vaø yù thöùc baûo veä moâi tröôøng trong toaøn huyeän goùp phaàn thuùc ñaåy moâi tröôøng theo höôùng tích cöïc, naâng cao cuoäc soáng ngöôøi daân. Khuyeán khích toaøn huyeän thöïc hieän coâng taùc baûo veä moâi tröôøng, caûi thieän chaát löôïng moâi tröôøng toaøn huyeän. Caân baèng giöõa söï phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi vaøo baûo veä moâi tröôøng. Tuyeân truyeàn treân caùc phöông tieän thoâng tin ñaïi chuùng cuûa ñòa phöông veà caùc hoaït ñoäng, phong traøo baûo veä moâi tröôøng. Töø ñoù, naâng cao nhaän thöùc cho caùc cô quan chöùc naêng veà vaán ñeà moâi tröôøng taïi ñòa phöông. 1.1.2.2 Muïc tieâu cuï theå Ñöa ra nhöõng giaûi phaùp, keá hoaïch baûo veä moâi tröôøng cho huyeän Moäc Hoùa trong giai ñoaïn phaùt trieån leân ñoâ thò loaïi IV. 1.2 PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU VAØ KEÁ HOAÏCH TRIEÅN KHAI ÑEÀ TAØI 1.2.1 Phöông phaùp luaän nghieân cöùu Hieän nay, ñoâ thò hoùa ñang ñöôïc xem laø vaán ñeà caáp thieát taïi haàu heát caùc thaønh phoá lôùn. Ñoái vôùi nhöõng vuøng noâng thoân heûo laùnh, vieäc phaùt trieån thaønh moät ñoâ thò phaùt trieån hôn so vôùi hieän taïi nhaèm phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi, thu huùt ñaàu tö vaø naâng cao möùc soáng ngöôøi daân cuõng ñang dieãn ra moät caùch nhanh choùng. Ñoâ thò hoùa caøng nhanh thì moâi tröôøng ngaøy caøng xuoáng caáp nghieâm troïng. Döïa treân cô sôû ñoù, keá hoaïch nhaèm baûo veä moâi tröôøng coù yù nghóa heát söùc quan troïng trong xu höôùng phaùt trieån vaø naâng caáp ñoâ thò. Keá hoaïch ñoù phaûi tieáp caän moät caùch coù heä thoáng, phaûi döï ñoaùn heát ñöôïc caùc yeáu toá taùc ñoäng nhaèm ñöa ra giaûi phaùp toái öu nhaát, phaûi ñöa ra muïc tieâu, chieán löôïc öu tieân ñeå thöïc thi caùc nhieäm vuï nhaèm ñaùp öùng caùc muïc tieâu ñeà ra. 1.2.2 Keá hoaïch trieån khai ñeà taøi Ñeå ñaït ñöôïc caùc muïc tieâu neâu ra trong muïc 1.1, ñeà taøi döï kieán seõ trieån khai caùc noäi dung cuï theå sau: Noäi dung 1: Thu thaäp vaø toång hôïp taøi lieäu lieân quan ñeán ñeà taøi nghieân cöùu. Troïng taâm vaøo: Ñieàu kieän töï nhieân, caùc ñaëc tröng cuûa huyeän Moäc Hoùa nhö: ñòa hình, khí haäu, thuûy vaên, soâng ngoøi, du lòch… Tình hình phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi: daân soá, cô caáu kinh teá, y teá, giaùo duïc… Vieäc thu thaäp seõ ñöôïc tieán haønh taïi Sôû Khoa hoïc vaø Coâng ngheä – Sôû Taøi Nguyeân vaø Moâi Tröôøng tænh Long An vaø Phoøng Taøi Nguyeân Moâi tröôøng huyeän Moäc Hoùa, Chi cuïc Thoáng keâ tænh Long An. Noäi dung 2: Ñaùnh giaù caùc ñieàu kieän vò trí ñòa lyù, taøi nguyeân thieân nhieân, kinh teá xaõ hoäi, cô sôû haï taàng, daân soá cuûa huyeän Moäc Hoùa trong moái quan heä vôùi söï taäp trung daân cö vaø ñoâ thò hoùa. Döïa treân nhöõng thoâng tin thu thaäp ôû noäi dung 1, tieán haønh ñaùnh giaù ñöôïc nhöõng lôïi theá cuõng nhö nhöõng maët haïn cheá cuûa Moäc Hoùa trong quaù trình phaùt trieån kinh teá, xaõ hoäi vaø söï taäp trung daân cö. Noäi dung 3: Caùc thaønh phaàn moâi tröôøng ôû huyeän Moäc Hoùa seõ taäp trung thu thaäp vaø ñaùnh giaù veà: Chaát löôïng nöôùc maët. Chaát löôïng nöôùc ngaàm. Caáp vaø thoaùt nöôùc . Raùc thaûi. Chaát löôïng khoâng khí. Vieäc thu thaäp ñöôïc tieán haønh taïi Sôû Khoa hoïc vaø Coâng ngheä – Sôû Taøi Nguyeân vaø Moâi Tröôøng tænh Long An vaø Phoøng Taøi Nguyeân Moâi tröôøng huyeän Moäc Hoùa. Vieäc ñaùnh giaù dieãn bieán caùc thaønh phaàn moâi tröôøng ñöôïc xem laø heát söùc caàn thieát, vaø thoâng qua döï baùo ñöôïc aûnh höôûng cuûa caùc thaønh phaàn moâi tröôøng treân ñeán söï phaùt trieån cuûa huyeän Moäc Hoùa ôû caùc khía caïnh sau: AÛnh höôûng do phaùt trieån coâng nghieäp. AÛnh höôûng do phaùt trieån noâng nghieäp. AÛnh höôûng do phaùt trieån cô sôû haï taàng. Noäi dung 4: Ñeà xuaát caùc keá hoaïch moâi tröôøng cho huyeän Moäc Hoùa phuø hôïp vôùi nhu caàu phaùt trieån leân ñoâ thò loaïi IV. Treân cô sôû döï baùo aûnh höôûng cuûa caùc thaønh phaàn moâi tröôøng, ta tieán haønh ñeà xuaát keá hoaïch baûo veä moâi tröôøng phuø hôïp vôùi toác ñoä phaùt trieån cuûa huyeän Moäc Hoùa trong töông lai. 1.3 GIÔÙI HAÏN ÑEÀ TAØI Veà maët thôøi gian: Ñeà taøi ñöôïc thöïc hieän töø ngaøy 07 thaùng 03 ñeán ngaøy 30 thaùng 06 naêm 2007. Veà maët ñoái töôïng nghieân cöùu: Caùc thaønh phaàn moâi tröôøng cuûa huyeän Moäc Hoùa. Keá hoaïch ñeå baûo veä caùc thaønh phaàn moâi tröôøng phuø hôïp vôùi toác ñoä ñoâ thò hoùa. Chöông 2: TOÅNG QUAN VEÀ KHU VÖÏC NGHIEÂN CÖÙU 2.1 ÑIEÀU KIEÄN TÖÏ NHIEÂN VAØ TAØI NGUYEÂN THIEÂN NHIEÂN 2.1.1 Vò trí ñòa lyù Hình 2.1: Baûn ñoà vò trí cuûa huyeän Moäc Hoùa Moäc Hoùa laø moät trong caùc huyeän bieân giôùi, naèm ôû phía Baéc cuûa tænh Long An, naèm trong vuøng ÑTM. Dieän tích töï nhieân cuûa Moäc Hoùa laø 50.327,65 ha, roäng ñöùng thöù 2 so vôùi toaøn tænh Long An, chæ sau dieän tích töï nhieân cuûa Taân Höng, chieám 11,54% veà dieän tích. Moäc Hoùa coù ñöôøng bieân giôùi giaùp vôùi Vöông Quoác Campuchia daøi 38,797km, coù cöûa khaåu Bình Hieäp, töông lai coù theå trôû thaønh cöûa khaåu quoác gia, caùch trung taâm huyeän 7km. Ranh giôùi haønh chính: Phía Baéc giaùp Campuchia. Phía Nam giaùp huyeän Vónh Höng vaø huyeän Taân Höng. Phía Ñoâng giaùp huyeän Thaïnh Hoùa. Phía Taây giaùp huyeän Taân Thaïnh. Daân soá toaøn huyeän 69.017ngöôøi (2005), goàm 1 thò traán vaø 12 xaõ, maät ñoä daân soá 138 ngöôøi/km2. Moäc Hoùa coù dieän tích ñaát roäng lôùn, laïi naèm giaùp vôùi bieân giôùi neân raát thuaän lôïi cho vieäc phaùt trieån kinh teá, giao thoâng. Vò trí ñòa lyù cuûa huyeän laø moät theá maïnh, taïo cho huyeän nhöõng ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå phaùt trieån neàn saûn xuaát haøng hoaù vôùi nhöõng ngaønh muõi nhoïn ñaëc thuø, tieáp thu nhanh tieán boä khoa hoïc kyõ thuaät. Ñoàng thôøi cuõng ñaët ra cho huyeän Moäc Hoùa nhieäm vuï heát söùc naëng neà nhaèm thuùc ñaåy nhanh toác ñoä phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi, môû roäng lieân keát kinh teá trong huyeän vaø caùc huyeän xung quanh, ñöa neàn kinh teá cuûa huyeän hoøa nhaäp chung theo xu theá phaùt trieån cuûa toaøn tænh. 2.1.2 Ñòa hình Ñòa hình cuûa huyeän Moäc Hoùa baèng phaúng vaø thaáp, ñoä cao neàn giaûm daàn töø Taây sang Ñoâng vaø töø Baéc xuoáng Nam thoaûi theo höôùng töø bieân giôùi Campuchia veà soâng Vaøm Coû Taây. Vuøng ngaäp noâng, thôøi gian ngaäp döôùi 1 thaùng, dieän tích ngaäp 3,7775ha chieám 7,51% dieän tích töï nhieân toaøn huyeän, phaân boá taïi caùc xaõ phía Baéc vaø phía Taây Baéc huyeän. Vuøng ngaäp trung bình, thôøi gian ngaäp töø 1 – 2 thaùng, dieän tích ngaäp 11,762ha, chieám 23,39% dieän tích töï nhieân toaøn huyeän, phaân boá ôû caùc xaõ giaùp ranh huyeän lî. Vuøng ngaäp saâu, thôøi gian ngaäp töø 3 – 4 thaùng, dieän tích ngaäp 34,131ha; chieám 67,88% dieän tích töï nhieân toaøn huyeän, phaân boá ôû caùc xaõ phía Nam vaø Taây Nam huyeän. 2.1.3 Khí haäu Do Moäc Hoùa naèm trong laõnh thoå tænh Long An neân taïi ñaây cuõng mang ñaëc tröng khí haäu cuûa vuøng nhieät ñôùi gioù muøa caän xích ñaïo, vôùi 2 muøa roõ reät: Muøa möa baét ñaàu töø thaùng 5 ñeán thaùng 10 – 11, taäp trung cao nhaát vaøo thaùng 9 vaø thaùng 10 vôùi löôïng möa chieám 92 – 94%, löôïng möa bình quaân töø 1.300mm – 1.600mm. Nhöõng naêm coù luõ lôùn, löôïng möa trong thaùng 9 leân tôùi 366mm (naêm 1984) vaø thaùng 10 ñeán 533mm (naêm1996). Muøa khoâ baét ñaàu töø thaùng 11 – 12 ñeán thaùng 4 naêm sau. Nhieät ñoä trung bình haøng thaùng 27,2 – 27,70C. Thöôøng thaùng 4 coù nhieät ñoä trung bình cao nhaát 28,90C, thaùng 1 coù nhieät ñoä trung bình thaáp nhaát laø 25,20C. Soá giôø naéng khoaûng 2.622 giôø/naêm, trung bình 7,2giôø/naêm. Ngaøy böùc xaï maët trôøi cao, oån ñònh, toång löôïng böùc xaï töø 156 – 160kcal/cm2/naêm. Löôïng möa haøng naêm bieán ñoäng töø 966 – 1325mm. Muøa möa chieám treân 70 – 82% toång löôïng möa caû naêm. Ñoä aåm töông ñoái trung bình naêm laø 80 – 82%. Höôùng gioù thònh haønh trong naêm laø gioù muøa Taây Nam, töø thaùng 5 ñeán thaùng 10, gioù muøa Ñoâng Baéc töø thaùng 1 thaùng 4, toác ñoä gioù trung bình 2 – 2,5m/s. 2.1.4 Thuyû vaên 2.1.4.1 Soâng ngoøi Soâng Tieàn naèm veà phía Taây Nam huyeän, löu löôïng muøa 270 m3/s, muøa luõ laø 16.500 m3/s, coù nguoàn nöôùc ngoït ñoài daøo, nhöng do naèm xa huyeän neân chaát löôïng nöôùc khoâng cao, ít phuø sa vaø vaøo ñaàu muøa möa hay bò chua.  Hình 2.2: Soâng nöôùc ÑBSCL  Long An coù moät heä thoáng soâng ngoøi chính laø heä thoáng soâng Vaøm Coû, bao goàm soâng Vaøm Coû Ñoâng vaø soâng Vaøm Coû Taây cuøng hôïp löu ñoå nöôùc ra cöûa soâng Soaøi Raïp. Soâng VCT baét nguoàn töø Svayrieng (Cambodia) chaûy vaøo ñòa phaän Vieät Nam ôû Bình Töù (Vónh Höng) qua Bình Chaâu, ñoaïn naøy laø soâng Long Khoát, moät nhaùnh khaùc chaûy qua Baàu Naâu, Caùi Röng, töø ñoaïn naøy chaûy vaøo goïi laø soâng VCT vaø tieáp tuïc ñi qua caùc huyeän Vónh Höng, Moäc Hoaù, Thaïnh Hoaù, Thuû Thöøa, Chaâu Thaønh, Taân Truï roài nhaäp vaøo soâng Vaøm Coû chaûy ra bieån qua cöûa soâng Soaøi Raïp. Toång chieàu daøi laø 210km, chieàu daøi ñi qua tænh Long An laø 186km, ñoä roäng trung bình laø 300m, heä soá uoán khuùc trung bình khoaûng 1,5 ñoä, ñoä doác loøng soâng khoaûng 0,2%. Soâng VCT noái vôùi soâng Tieàn baèng caùc heä thoáng keânh ñaøo: Sôû Haï, Caùi Coû, Hoàng Ngöï, An Bình, Lagrange, Thaùp Möôøi, Nguyeãn Vaên Tieáp, An Phong, Myõ Hoaø – Baéc Ñoâng. Nguoàn nöôùc chuû yeáu do soâng Tieàn tieáp sang qua kinh Hoàng Ngöï roài chaûy veà soâng VCT luùc kieät nhaát laø 34m/s. Ngoaøi ra treân ñòa baøn huyeän coøn coù moät maïng löôùi keânh, raïch khaù daøy ñaëc, nhaèm thoaùt luõ trong muøa möa vaø caáp nöôùc trong muøa khoâ. Nöôùc maët thöøa trong muøa luõ vaø thieáu nöôùc töôùi trong muøa khoâ, nguoàn nöôùc maët phuï thuoäc vaøo 2 nguoàn chính laø nöôùc möa vaø nöôùc soâng, keânh, raïch. Nöôùc ngaàm coù chaát löôïng toát ôû taàng thöù 2, caùch maët ñaát töø 150 – 200m, giaù thaønh khai thaùc cao. ÔÛ taàng 1, ñoä pH cuûa nöôùc ngaàm nhoû hôn 4, neân coù vò chua, chöùa nhieàu saét, khoâng söû duïng ñöôïc cho sinh hoaït.  Hình 2.3: Luõ taïi ÑBSCL  2.1.4.2 Ngaäp luõ Ngaäp luõ laø quy luaät thöôøng nieân cuûa ÑBSCL, trong ñoù Moäc Hoùa ñöôïc xeáp vaøo moät trong nhöõng huyeän chòu aûnh höôûng naëng neà nhaát. Muøa luõ haøng naêm ôû Moäc Hoùa baét ñaàu vaøo trung tuaàn thaùng 8 vaø keùo daøi ñeán thaùng 11 haèng naêm. Muøa luõ laø luùc möa taäp trung vôùi löu löôïng vaø cöôøng ñoä lôùn nhaát trong naêm gaây khoù khaên cho saûn xuaát vaø ñôøi soáng. Taàn suaát luõ lôùn coù xu höôùng ruùt ngaén laïi töø 8 – 10 naêm 1 laàn tröôùc ñaây, nay xuoáng coøn 3 – 4 naêm 1 laàn (1961, 1966, 1978, 1991) vaø lieân tieáp trong 3 naêm luõ lôùn lieân tuïc xaûy ra (1994, 1995, 1996) vaø ñaëc bieät laø naêm 2000 luõ raát lôùn. Möùc ngaäp nöôùc theo dieän tích töï nhieân naêm 1996: Döôùi 50cm vôùi dieän tích ngaäp 50.294ha, chieám 13,2% dieän tích töï nhieân. Töø 50 – 100cm vôùi dieän tích ngaäp 72.360 ha, chieám 18,99% dieän tích töï nhieân. Töø 100 – 150cm vôùi dieän tích ngaäp 63.830ha chieám 16,75% dieän tích töï nhieân. Töø 150 – 200cm vôùi dieän tích töï nhieân ngaäp 94.840ha, chieám 24,88% dieän tích töï nhieân. Töø 200 – 250cm vôùi dieän tích töï nhieân ngaäp 66.720ha, chieám 17,50% dieän tích töï nhieân. Ngaäp treân 250cm vôùi dieän tích ngaäp 33.070ha, chieám 8,68% dieän tích töï nhieân. Thôøi gian ngaäp luõ: Döôùi 3 thaùng 305.757ha, chieám 69.91% dieän tích töï nhieân. Töø 3 – 5 thaùng 64.724ha, chieám 30,09% dieän tích töï nhieân. Ñaëc bieät laø trong naêm 2000, luõ lôùn nhaát trong nhieàu thaäp nieân qua vaø thôøi gian ngaäp luõ keùo daøi gaây thieät haïi lôùn ñeán saûn xuaát vaø ñôøi soáng daân cö. Möïc nöôùc cao nhaát xuaát hieän taïi Moäc Hoùa laø 3,27m, cao hôn 41cm so vôùi ñænh luõ naêm 1978. Cuï theå, 7h saùng ngaøy 22/09/2000, taïi Moäc Hoùa möïc nöôùc laø 3,27m, cao hôn naêm 1996 laø 0,48m. Nhieàu phoøng hoïc bò ngaäp, laøm saäp haøng chuïc ngoâi nhaø, vaø gaây hö haïi haøng traêm ngoâi nhaø khaùc. Cuõng do luõ queùt ñaõ laøm giao thoâng bò giaùn ñoaïn, gaàn 120km ñöôøng lieân xaõ bò luõ nhaán chìm neân vieäc ñi laïi raát khoù khaên. Ngoaøi ra coøn haøng traêm hecta vöôøn caây aên quaû, rau maøu, vaø ao hoà thuûy saûn bò nhaán chìm gaây thieät haïi raát nghieâm troïng cho huyeän Moäc Hoùa. Beân caïnh ñoù, luõ cuõng mang ñeán löôïng phuø sa ñaùng keå taêng theâm ñoä maøu môõ cho ñoàng ruoäng, thau röûa pheøn, taêng nguoàn lôïi thuyû saûn, veä sinh moâi tröôøng. Nguyeân nhaân luõ laø do caùc nguoàn töø möa töø thöôïng nguoàn soâng Mekong vaø nguoàn luõ töø thöôïng nguoàn hai soâng Vaøm Coû. Trong ñoù, nguoàn luõ töø thöôïng nguoàn soâng Mekong raát lôùn (chieám 96%), aûnh höôûng ñeán cheá ñoä möïc nöôùc vaø doøng chaûy cuûa heä thoáng keânh raïch. Nöôùc luõ töø nguoàn soâng Mekong höôùng vaøo vuøng ÑTM noùi chung vaø vaøo moät phaàn vuøng ñaát Moäc Hoùa noùi rieâng hình thaønh theo 3 thôøi kyø: Thôøi kyø ñaàu muøa luõ: Nöôùc luõ xuoâi doøng theo soâng Tieàn, töø ñaây nöôùc luõ chaûy theo caùc keânh höôùng Taây Ñoâng cuûa ÑTM roài chaûy vaøo caùc keânh raïch phía Taây cuûa tænh Long An. Luõ ñaõ naâng möïc nöôùc treân caùc trieàn soâng vaø laáp ñaày caùc oâ truõng, keát hôïp vôùi löôïng nöôùc trung bình cuûa trieàu bieån Ñoâng taïo thaønh moät lôùp ñeäm luõ. Vaøo thôøi kyø naøy toàn taïi doøng chaûy trong keânh laø chính. Thôøi kyø giöõa muøa luõ: Khi möïc nöôùc ñænh luõ taïi Taân Chaâu (Ñoàng Thaùp) ñaït töø 4,0 – 4,32m thì luõ vaøo ÑTM theo hai höôùng: chaûy traøn qua bieân giôùi töø Hoàng Ngöï (Ñoàng Thaùp) ñeán Vónh Höng (Long An). Dieãn bieán luõ theo höôùng naøy raát phöùc taïp vaø nöôùc chaûy traøn theo höôùng naøy laïi chieám moät löôïng raát lôùn töø 85 – 90% löôïng luõ vaøo ÑTM trong khi löôïng nöôùc töø soâng Tieàn chaûy vaøo ÑTM chæ khoaûng 10 – 15%. Aûnh höôûng cuûa luõ vaøo Long An daàn daàn theo höôùng Taây Baéc – Ñoâng Nam, möïc nöôùc treân keânh raïch vaø treân ruoäng taêng daàn, doøng chaûy khoâng nhöõng chaûy trong keânh maø chaûy traøn xuoáng ñoàng ñeå ñaït ñeán möïc nöôùc toái ña. Giai ñoaïn cuoái luõ: Sau khi ñaït ñænh luõ cao nhaát, möïc nöôùc treân caùc keânh raïch thaáp daàn do löôïng nöôùc trong ÑTM theo caùc con soâng lôùn chaûy xuoáng haï löu. Theo nhieàu naêm quan traéc cho thaáy thoâng thöôøng nöôùc baét ñaàu ruùt töø thaùng 12. Keát quaû nghieân cöùu soá lieäu trong nhöõng naêm vöøa qua cho thaáy taàn soá xuaát hieän luõ coù xu höôùng ngaøy caøng ruùt ngaén laïi töø 8 –10 naêm 1 laàn xuoáng coøn 3 – 4 naêm 1 laàn. Trong nhöõng naêm gaàn ñaây, luõ lôùn lieân tuïc xaûy ra. Baûng 2.1: Tình hình ñænh luõ cao nhaát trong nhöõng naêm qua. STT Traïm Ñænh luõ cao nhaát qua caùc naêm (m)   Naêm 1961 Naêm 1978 Naêm 1996 Naêm 2000  1. Taân Chaâu 5,12 m 4,78 m 4,87 m 5,06 m  2. Taân Höng - - 3,73 m 4,32 m  3. Vónh Höng - - 3,54 m 4,14 m  4. Moäc Hoaù 2,66 m 2,80 m 2,79 m 3,27 m  5. Kieán Bình - - 2,29 m 2,66 m  6. Tuyeân Nhôn - 2,23 m 2,03 m 2,39 m  7. Ñöùc Hueä - - 1,62 m 1,70 m  8. Taân An - 1,38 m 1,50 m 1,67 m  9. Beán Löùc - 1,26 m 1,37 m 1,38 m  Nguoàn: Baùo caùo tình hình thieät haïi do luõ luït vaø keá hoaïch khaéc phuïc tænh Long An (11/2000). 2.1.4.3 Xaâm nhaäp maën Nguoàn xaâm nhaäp maën vaøo laõnh thoå Long An chuû yeáu laø töø bieån Ñoâng qua cöûa soâng Soaøi Raïp. Quaù trình xaâm nhaäp maën ngaøy caøng saâu vaøo noäi ñòa vaø thôøi gian cuõng daøi hôn. Nguyeân nhaân laø do hoaït ñoäng maïnh cuûa trieàu, gioù chöôùng, löôïng nöôùc thöôïng nguoàn ít vaø nhaát laø khai thaùc nöôùc maët quaù nhieàu trong muøa khoâ. Tröôùc nay, maën thöôøng xaâm nhaäp treân Tuyeân Nhôn khoaûng 5km, nhöng töø naêm 1993 ñeán nay, ñaõ leân tôùi Vónh Höng. Maën xaâm nhaäp baét ñaàu töø thaùng 1 ñeán thaùng 6 vôùi möùc 2 – 4g/l. Ngoaøi ra do traùi ñaát coù xu höôùng noùng daàn leân, taïo ñieàu kieän cho maët nöôùc bieån daâng leân, xaâm nhaäp maën saâu vaøo noäi ñòa. AÛnh höôûng cuûa pheøn maën: Moäc Hoùa thuoäc khu vöïc bò chua naëng, nhaát laø khu Ñoâng Baéc. Nguyeân nhaân laøm nöôùc trong keânh raïch bò chua laø do muøa khoâ (thaùng 3, 4, 5), taàng sinh pheøn bò oxi hoùa khi gaëp möa, caùc loaïi muoái oxy hoùa ñöôïc hoøa tan theo nöôùc maët chaûy vaøo keânh raïch vaø caùc nôi nöôùc truõng, laøm pH giaûm <4, ñaëc bieät ôû caùc vuøng ñaát môùi khai hoang. Do ñoù, vaán ñeà chua cuûa Moäc Hoùa raát khoù giaûi quyeát bôûi ñòa hình truõng vaø khaû naêng tieâu thoaùt nöôùc keùm. 2.1.5 Taøi nguyeân nöôùc Moäc Hoùa coù nguoàn taøi nguyeân nöôùc maët khaù doài daøo, song phaân boá khoâng ñeàu veà löu löôïng vaø chaát löôïng. Ñoái vôùi vuï Ñoâng Xuaân, khaû naêng cung caáp nöôùc cho saûn xuaát noâng nghieäp raát thuaän lôïi, nhieàu vuøng söû duïng phöông phaùp töôùi töï chaûy (nhôø trieàu) coù hieäu quaû cao. Tuy nhieân, vaøo vuï Heø Thu thì khaû naêng cung caáp nöôùc cho saûn xuaát laïi raát haïn cheá vaøo thôøi kyø ñaàu vuï, ñaëc bieät vuøng Ñoâng Baéc thieáu nöôùc ngoït phuïc vuï saûn xuaát vaø sinh hoaït moät caùch nghieâm troïng. 2.1.5.1 Nguoàn nöôùc maët Heä thoáng soâng raïch vaø keânh möông daãn nöôùc maët cuûa huyeän Moäc Hoùa goàm soâng VCT baét nguoàn töø Svayrieâng (Campuchia) chaûy vaøo Vieät Nam taïi Bình Töù theo höôùng Taây Nam noái vôùi Vaøm Coû Ñoâng, ñoaïn chaûy qua huyeän Thaïnh Hoùa daøi khoaûng 25km, roäng töø 125 – 200m, soâng chaûy quanh co vaø gaáp khuùc. Nguoàn nöôùc ngoït lôùn thöù hai laáy töø soâng Tieàn tieáp qua keânh Hoàng Ngöï veà keânh 61 vaø keânh Döông Vaên Döông, keânh Mareng, keânh 61 keânh Baéc Ñoâng, cung caáp nöôùc cho saûn xuaát vaø ñôøi soáng, ñoàng thôøi goùp phaàn thoaùt luõ trong muøa möa. Ngoaøi ra, coøn coù hôn 300 keânh noäi ñoàng lôùn nhoû phuïc vuï cho nhu caàu töôùi tieâu, uùng, xaû pheøn phuïc vuï cho saûn xuaát noâng nghieäp. 2.1.5.2 Nguoàn nöôùc ngaàm Ñaëc ñieåm noåi baät veà nguoàn nöôùc ngaàm trong khu vöïc huyeän Moäc Hoùa laø xuaát hieän saâu, giaù thaønh cao khi khai thaùc neân raát ít ñöôïc khai thaùc. Trong khu vöïc huyeän Moäc Hoùa, nöôùc maïch noâng xuaát hieän ôû ñoä saâu 27 – 30m, nhöng do aûnh höôûng cuûa pheøn neân chaát löôïng khoâng toát, khaû naêng söû duïng cho sinh hoaït bò haïn cheá. Hôn nöõa, taïi Moäc Hoùa, nöôùc ngaàm coù haøm löôïng toång khoaùng hoùa raát thaáp (1 – 3g/l) vaø pH < 4, neân vieäc söû duïng nöôùc ngaàm ôû ñoä saâu < 40m ñeå töôùi hoã trôï cho noâng nghieäp vaø sinh hoaït raát haïn cheá. Nöôùc ngaàm coù khaû naêng khai thaùc ôû ñoä saâu 260 – 290m, tröõ löôïng 400m3 ngaøy ñeâm/gieáng, löu löôïng nöôùc 0,5 l/s vaø chaát löôïng toát. Hieän nay, nöôùc caáp sinh hoaït cho nhaân daân trong huyeän haàu heát töø nöôùc möa vaø nöôùc keânh raïch qua laéng loïc. Nöôùc ngaàm do giaù thaønh cao khi khai thaùc neân nhaø nöôùc ñaõ ñaàu tö moät soá ñieåm taäp trung, moät soá xaõ vuøng saâu ñaõ coù söï phoái hôïp toát phöông chaâm vôùi nhaø nöôùc vaø nhaân daân cuøng laøm, xaõ hoäi hoùa caáp nöôùc sinh hoaït. 2.1.6 Ñòa hình – thoå nhöôõng Huyeän Moäc Hoùa coù 2 nhoùm ñaát: Hình 2.4: Ñaát pheøn Moäc Hoùa  Nhoùm ñaát pheøn: goàm 5 loaïi, tuyø theo taàng sinh pheøn vaø taàng pheøn, thöôøng taàng pheøn naèm saâu döôùi maët ñaát. Nhoùm ñaát pheøn coù 20.484ha, chieám 40,8% dieän tích ñaát töï nhieân. Nhoùm naøy phaân boá chuû yeáu doïc theo soâng Vaøm Coû Taây vaø caùc xaõ phía Nam cuûa huyeän (thò traán Moäc Hoùa, caùc xaõ: Bình Hoøa Ñoâng, Taân laäp, Bình Phong Thaïnh, Bình Hoøa Trung, Höng Thaïnh, vaø Taân Thaønh). Nhìn chung, ñaát pheøn ôû ñaây coù ñoä phì nhieâu cao, keå caû muøn, ñaïm, kali, nhöng laïi coù ñoä pH thaáp, haøm löôïng SO42- cao, ñaëc bieät Fe3+ , vaø gaây haïi cho caây troàng. Khaû naêng söû duïng nhoùm ñaát pheøn tuøy thuoäc vaøo khaû naêng cung caáp nöôùc ngoït, do doù, caàn coù heä thoáng thuûy noâng toát, thaùo röûa pheøn keát hôïp vôùi vieäc söû duïng gioáng, phaân boùn, boá trí muøa vuï hôïp lyù vaø kyõ thuaät canh taùc toát mang laïi hieäu quaû noâng nghieäp cao. Nhoùm ñaát xaùm: phaân boá haàu heát caùc xaõ trong huyeän (thò traán Moäc Hoùa, caùc xaõ: Thaïnh Trò, Bình Phong Thaïnh, Bình Hoøa Trung, Bình Taân, Thaïnh Höng, Bình Thaïnh). Nhoùm ñaát xaùm coù dieän tích 29.183ha, chieám 58% dieän tích ñaát töï nhieân. Ñaát xaùm coù thaønh thaønh phaàn cô giôùi nheï, ñoä phì nhieâu keå caû soá ñaïm, muøn, laân, vaø kali cuõng thaáp. Tuy nhieân, nhoùm naøy thöôøng ñöôïc canh taùc luùa, ñay ôû nhöõng nôi coù ñòa hình thaáp, coøn nhöõng nôi coù ñòa hình cao, thoaùt nöôùc toát coù theå troàng caùc loaïi caây hoa maøu caïn hay luaân canh luùa – maøu 2 – 3 vuï/naêm. Ñaát xaùm goàm coù 4 loaïi: Ñaát xaùm ñieån hình. Ñaát xaùm coù taàng loang loå ñoû vaøng. Ñaát xaùm gley. Ñaát xaùm nhieãm maën.  Hình 2.5: Röøng ngaäp maën Moäc Hoùa  2.1.7 Taøi nguyeân röøng Dieän tích röøng töï nhieân cuûa Moäc Hoùa laø 4.581ha. Caây troàng chuû yeáu laø traøm, baïch ñaøn. Röøng traøm raát quan troïng ñoái vôùi vieäc oån ñònh ñaát, thuûy vaên vaø baûo toàn caùc loaøi vaät. Caây traøm thích hôïp vôùi ñieàu kieän ñaát pheøn vaø cuõng coù khaû naêng chòu ñöôïc maën. Caùc loaøi thöïc vaät trong röøng khaù ña daïng vaø phong phuù vôùi nhieàu loaïi caây baûn ñòa nhö sao, daàu, traøm, gaùo vaøng, gaùo traéng, traâm kheá, traâm seõ, coâm, döøa laù, baïch ñaøn… Nguoàn taøi nguyeân ñoäng thöïc vaät cuûa heä sinh thaùi röøng traøm treân ñaát truõng ñaõ bò khai thaùc vaø taøn phaù naëng neà. Töø ñoù taïo ra nhöõng bieán ñoåi veà ñieàu kieän sinh thaùi, gaây oâ nhieãm moâi tröôøng, nhöõng bieán ñoåi moâi tröôøng soáng töï nhieân cuûa sinh vaät, taùc ñoäng ñeán quaù trình beàn vöõng. Nguyeân nhaân cô baûn daãn ñeán vieäc giaûm taøi nguyeân laø do quaù trình toå chöùc vaø khai thaùc thieáu quy hoaïch, phaàn lôùn dieän tích röøng chuyeån sang dieän tích troàng luùa. Hình 2.6: Ao sen vuøng ÑTM  2.1.8 Taøi nguyeân du lòch Nöôùc luõ ñaõ veà nhanh ôû moät soá huyeän vuøng ÑTM cuûa tænh Long An goàm Taân Höng, Vónh Höng, Taân Thaïnh, Thaïnh Hoùa noùi chung vaø Moäc Hoùa noùi rieâng, beân caïnh nhöõng ruûi ro trong muøa luõ, ñaây cuõng laø ñieàu kieän öu ñaõi cho vuøng ñaát naøy. Nöôùc taêng leân, ngöôøi daân khoâng coøn lo laéng nhö nhöõng naêm tröôùc, maø hoï baét ñaàu thu hoaïch caù linh, löôn, eách, chuoät ñoàng, raén, boâng suùng, boâng ñieân ñieån… Hieän nay, maët haøng caù linh, chuoät ñoàng, boâng ñieân ñieån ñang thu huùt ngöôøi mua töø caùc ñòa phöông khaùc. Khi tôùi Moäc Hoùa, du khaùch khoâng queân ñi thaêm khu du lòch Taân Laäp baèng xuoàng maùy ngang qua röøng traøm baït ngaøn, caâu caù giaûi trí treân keânh nöôùc noåi vaø ñi saên chuoät treân caùnh ñoàng ñaõ thu hoaïch luùa. 2.1.9 Khoaùng saûn Khoaùng saûn taïi ñaây ñaùnh giaù laø ngheøo naøn. Theo keát quaû ñieàu tra naêm 1996 than buøn ñöôïc tìm thaáy ôû caùc huyeän thuoäc vuøng ÑTM nhö Taân Laäp (Moäc Hoaù), Taân Laäp (Thaïnh Hoaù xuaát hieän ôû Traùp Ruøng Rình), Taân Hoaø (Taân Thaïnh), Myõ Quyù Taây (Ñöùc Hueä xuaát hieän ôû Traáp Moáp Xanh). Tröõ löôïng thay ñoåi theo töøng vuøng vaø chieàu daøy lôùp than töø 1,5 – 6,0 m, cho ñeán nay chöa coù taøi lieäu nghieân cöùu naøo xaùc ñònh töông ñoái chính xaùc tröõ löôïng than buøn nhöng öôùc löôïng coù khoaûng 2,5 trieäu taán. Trong vuøng Moäc Hoùa, caùc dóa than buøn naèm loä thieân ôû caùc böng laày coå hoaëc bò choân vuøi döôùi caùc traàm tích treû hôn ôû caùc loøng soâng coå. Trong hai daïng naøy thì than buøn ôû daïng dóa coù tröõ löôïng lôùn hôn ôû nhöõng loøng soâng coå. Tuy nhieân, chaát löôïng than buøn ôû nhöõng loøng soâng coå thì ñöôïc ñaùnh giaù toát hôn. Than buøn laø nguoàn nguyeân lieäu khaù toát ñeå cheá bieán ra nhieàu loaïi saûn phaåm coù giaù trò kinh teá cao. Theo keát quaû phaân tích ñaùnh giaù veà chaát löôïng cho thaáy than buøn ôû Long An noùi chung, Moäc Hoùa noùi rieâng coù ñoä tro thaáp, muøn cao, löôïng khoaùng cao, coù theå söû duïng laøm chaát ñoát vaø phaân boùn. Vieäc khai thaùc than seõ thuùc ñaåy quaù trình oxy hoùa vaø thuûy phaân taïo ra acid sunfuric, laø chaát ñoäc aûnh höôûng ñeán caây troàng vaø moâi tröôøng soáng. Ngoaøi than buøn, Moäc Hoùa vaø caùc huyeän laân caän coøn coù nhöõng moû seùt, coù theå ñaùp öùng yeâu caàu khai thaùc laøm vaät lieäu xaây döïng. Trong thôøi gian qua, do quaûn lyù cuûa nhaø nöôùc chöa chaët cheõ neân moät soá toå chöùc vaø caù nhaân khai thaùc than böøa baõi, aûnh höôûng ñeán moâi tröôøng xung quanh. 2.2 ÑIEÀU KIEÄN KINH TEÁ – XAÕ HOÄI 2.2.1 Kinh teá Theo thoáng keâ naêm 2005 cuûa huyeän Moäc Hoùa: Toång thu ngaân saùch treân ñòa baøn: 51 tyû 339 trieäu ñoàng/naêm. GDP bình quaân ñaàu ngöôøi/naêm: 7,33 trieäu ñoàng. Caân ñoái thu chi ngaân saùch: Toång thu: 51 tyû 339 trieäu ñoàng/naêm. Toång chi: 36 tyû 637 trieäu ñoàng/naêm. ( cho thaáy ñaûm baûo caân ñoái thu chi ngaân saùch trong quaù trình phaùt trieån. Möùc taêng tröôûng kinh teá trung bình haøng naêm (%): Theo ngöôõng qui ñònh (3 – 5%). Thöïc teá toác ñoä taêng tröôûng kinh teá (GDP) bình quaân giai ñoaïn 2001 – 2005 laø 7,1%. Lao ñoäng trong caùc ngaønh kinh teá thò traán Moäc Hoùa, huyeän Moäc Hoùa laø 13.900 ngöôøi. Baûng 2.2: Söï phaân boá lao ñoäng cuûa caùc ngaønh kinh teá STT Ngaønh kinh teá Soá löôïng (ngöôøi) Ghi Chuù  1 Coâng nghieäp - Tieåu thuû coâng nghieäp 753 Cheá bieán, saûn xuaát phaân phoái ñieän nöôùc  2 Xaây döïng cô baûn 400 Xaây döïng  3 Vaän taûi, giao thoâng lieân laïc 45 Vaän taûi, thoâng tin lieân laïc  4 Dich vuï kinh doanh – Thöông maïi du lòch – Nhaø haøng khaùch saïn 3.670 Thöông nghieäp, nhaø haøng, khaùch saïn  5 Noâng – laâm – thuûy saûn 3.852 Noâng nghieäp, laâm nghieäp  6 Y teá – vaên hoùa – Giaùo duïc ñaøo taïo – Theå duïc theå thao 1.158 Y teá, vaên hoùa, Theå duïc theå thao, giaùo duïc ñaøo taïo  7 Quaûn lyù nhaø nöôùc 259 Trong bieân cheá, hôïp ñoàng  8 Taøi chính – Tín duïng 81 Taøi chính, tín duïng  9 Hoaït ñoäng khoa hoïc coâng ngheä 4 Khoa hoïc coâng ngheä  10 Caùc hoaït ñoäng lieân quan ñeán kinh teá cöûa khaåu, kinh doanh taøi saûn vaø dòch vuï tö vaán 759 Dòch vuï tö vaán nhaø ñaát, kinh doanh baát ñoäng saûn vaø kinh teá cöûa khaåu  11 An ninh quoác phoøng 2.500 Boä ñoäi, coâng an bieân phoøng  12 Caùc ngaønh kinh teá khaùc 419  Toång coäng 13.900  Nguoàn: Phoøng Taøi nguyeân vaø Moâi tröôøng huyeän Moäc Hoùa, naêm 2007. Trong ñoù: Lao ñoäng noâng – laâm – thuyû saûn: 3.852 ngöôøi, chieám 27,71%. Lao ñoäng thöông maïi – dòch vuï: 4.429 ngöôøi, chieám 31,86%. Lao ñoäng coâng nghieäp – xaây döïng, vaø caùc ngaønh khaùc: 5.619 ngöôøi, chieám 40,43%. ( Nhö vaäy tyû leä phi noâng nghieäp cuûa thò traán Moäc Hoùa ñaït 72,29%. Ñoà thò 2.1: Söï phaân boá lao ñoäng cuûa caùc ngaønh kinh teá 2.2.2 Xaõ hoäi 2.2.2.1 Daân soá Daân soá huyeän Moäc Hoùa laø 69.017 ngöôøi, chieám 4,9% daân soá toaøn tænh trong ñoù daân thò traán goàm 35.062 ngöôøi, trong ñoù: Daân soá theo soá lieäu thoáng keâ naêm 2005 laø 17.612 ngöôøi. Daân soá taêng theâm taïi caùc döï aùn daân cö treân ñòa baøn huyeän Moäc Hoùa laø 12.667 ngöôøi. Löïc löôïng boä ñoäi bieân phoøng, coâng an bieân giôùi caùc ngaønh tænh, trung öông ñoùng treân ñòa baøn laø 2.500 ngöôøi. Löïc löôïng giaùo vieân, hoïc sinh ngheà, ñi hoïc thöôøng truù taïi huyeän laø 2.033 ngöôøi. Khaùch vaõng lai, mua baùn ñeán cuûa khaåu Bình Hieäp laø 250 ngöôøi. Ngoaøi ra chöa tính ñeán cuïm daân cö aáp Caùi Caùt – xaõ Tuyeân Thaïnh vôùi daân soá döï kieán laø 2.476 ngöôøi. Tyû leä taêng daân soá töï nhieân naêm 2005 laø 1,1%, taêng cô hoïc laø 3,3%. 2.2.2.2 Giaùo duïc Toång dieän tích ñaát söû duïng cho giaùo duïc laø 10,65ha. Trong ñoù, ñang chuaån bò xaây döïng khoaûng 5,84ha tröôøng caáp 3 ñaït chuaån quoác gia. Baûng 2.3: Caùc loaïi hình giaùo duïc trong huyeän Moäc Hoùa Loaïi hình Soá löôïng  Tröôøng Hoïc sinh Giaùo vieân  Maãu giaùo 02 715 30  Tieåu hoïc 03 1.844 68  Trung hoïc cô sôû 01 1.939 72  Trung hoïc phoå thoâng 01 1.915 58  Nguoàn: Chi cuïc Thoáng keâ tænh Long An, 2005 Trong toång soá 7 tröôøng treân, coù 99 phoøng, trong ñoù soá phoøng kieân coá laø 97 vaø baùn kieân coá laø 2. 2.2.2.3 Coâng trình vaên hoùa Phoøng vaên hoùa huyeän, dieän tích ñaát 611,17m2. Raïp haùt, dieän tích ñaát 2.164,02m2. Cung thieáu nhi, dieän tích ñaát 3.593,75m2. Saân khaáu ngoaøi trôøi keát hôïp vôùi khaùn ñaøi saân vaän ñoäng ñeå bieåu dieãn, tuï hoïp, mittinh vôùi soá löôïng ñoâng trong nhöõng ngaøy leã hoäi. 2.2.2.4 Coâng trình theå thao Saân vaän ñoäng vôùi dieän tích ñaát 18.258,84 m2, coù dieän tích caïnh truïc ñöôøng quoác loä 62. Höôùng tôùi, saân vaän ñoäng seõ keát hôïp thaønh khu vaên hoùa theå duïc theå thao cuûa huyeän 25ha, naèm caïnh khu saân bay cuõ. Saân vaän ñoäng hieän nay seõ trôû thaønh nôi hoaït ñoäng theå duïc theå thao cuûa khu vöïc. 2.2.2.5 Y teá Ñaát daønh cho ngaønh y teá coù quy moâ 17.110,1m2. Treân ñòa baøn thò traán coù 1 beänh vieän ña khoa khu vöïc coù quy moâ 80 giöôøng, 1 phoøng khaùm ña khoa 10 giöôøng vaø 1 traïm y teá thò traán vôùi: 38 baùc syõ, y só. 23 kyõ thuaät vieân. 43 hoä sinh, y taù. 3 döôïc só. Ngoaøi ra, coøn coù nhieàu phoøng khaùm tö nhaân theo chöông trình xaõ hoäi hoùa cuûa ngaønh y teá. Hieän nay, beänh vieân ña khoa khu vöïc ñöôïc tænh ñaàu tö, ñang thi coâng ñeå naâng leân 150 giöôøng. Nhìn chung, caùc coâng trình y teá töông ñoái ñaûm baûo cho ngöôøi daân trong toaøn huyeän Moäc Hoùa ñeán khaùm chöõa beänh vaø ñieàu trò. Tuy nhieân, chaát löôïng ñieàu trò coøn nhieàu haïn cheá do trang thieát bò kyõ thuaät coøn laïc haäu. 2.2.2.6 Thöông maïi – dòch vuï – du lòch Chôï Moäc Hoùa phaùt trieån töø laâu ñôøi, qui moâ dieän tích chôï laø 6.930,27m2, hoaït ñoäng khaù soâi ñoäng, gaén vôùi hoaït ñoäng kinh teá cöûa khaåu Bình Hieäp. Khaùch saïn, nhaø haøng trong khu vöïc thò traán coù khaù ñoâng caùc cô sôû, thaønh phaàn kinh teá tö nhaân laø 13 côû sôû, caù nhaân coù 2.401 cô sôû lôùn nhoû. Taát caû ñöôïc phaân ngaønh nhö sau: Thöông maïi - du lòch: 1.553 cô sôû vôùi 2.381 lao ñoäng. Khaùch saïn - nhaø haøng: 861 cô sôû vôùi 1.289 lao ñoäng. 2.2.3 Cô sôû haï taàng 2.2.3.1 Nhaø ôû Thò traán Moäc Hoùa hieän coù 10 khu phoá, thò traán Moäc Hoùa phaùt trieån maïnh doïc theo soâng VCT, khu vöïc chôï môùi, doïc theo quoác loä 62 vaø caùc heä thoáng truïc ñöôøng caëp theo keânh vaønh ñai bao noäi oâ thò traán. Taäp trung nhaø 2 – 3 taàng, 1 treät laàu xung quanh chôï môùi, doïc theo quoác loä 62, ñöôøng trung taâm 30/4 laø nôi taäp trung khoái cô quan Ñaûng, Nhaø nöôùc. Tuy nhieân, trong khu vöïc thò traán cuõng coøn soá ít nhaø taïm bôï doïc theo bôø soâng Vaøm Coû, nhaø treân coïc beâtoâng trong nhöõng heûm nhoû. Vôùi chuû tröông xaây döïng cuøng tuyeán daân cö doïc theo ñöôøng Leâ Lôïi noái daøi, khu daân cö thò traán Moäc Hoùa… ñang töøng böôùc hình thaønh giao ñaát xaây nhaø, cô sôû haï taàng cuûa nhöõng khu treân ñang hoaøn thieän. Ngoaøi ra, Moäc Hoùa cuõng ñang trieån khai khu daân cö saân bay, töøng böôùc chænh trang, oån ñònh veà quyõ ñaát trong khu vöïc. Trong khu vöïc thò traán Moäc Hoùa, goàm coù: 488 nhaø kieân coá. 1.082 nhaø baùn kieân coá. 2.008 nhaø taïm. Vôùi toång ñieän tích saøn laø 301.670,46m2 vôùi treân toång soá caên nhaø 4.298 caên, vôùi dieän tích bình quaân ñaït 17,13m2/ngöôøi. 2.2.3.2 Giao thoâng vaän taûi Giao thoâng ñoái ngoaïi Giao thoâng ñöôøng thuûy: thò traán Moäc Hoùa coù soâng Vaøm Coû Taây chaûy töø huyeän Taân Höng, Vónh Höng xuoáng vaø ñi veà phía Thaïnh Hoùa. Maët khaùc, raïch Roà chaûy töø Campuchia sang, heä thoáng keânh lôùn raát thuaän lôïi cho vaän chuyeån ñöôøng thuûy. Giao thoâng ñöôøng boä: Maïng löôùi ñöôøng: qua thò traán coù tuyeán quoác loä 62 chaïy qua, noái tieáp ñöôøng tænh loä 831 vaø ñöôøng ra cöûa khaåu Bình Hieäp. Beán xe: hieän nay, thò traán ñang coù moät beán xe lieân tænh ñi TP. Hoà Chí Minh, Taân An, Caàn Ñöôùc, Caàn Giuoäc. Dieän tích beán xe 3.892,7m2. Giao thoâng noäi thò Treân ñòa baøn thò traán coù 19 truïc ñöôøng chính vôùi toång chieàu daøi laø 9.434m (trong ñoù quoác loä 62 daøi 924m). Dieän tích maïng löôùi giao thoâng noäi thò laø 153.165m2, trong ñoù: Baûng 2.4: Caùc loaïi ñöôøng trong huyeän Moäc Hoùa Loaïi ñöôøng Dieän tích (m2)  Ñöôøng nhöïa 88.471  Ñöôøng ñaù ñoû 48.515  Ñöôøng ñang thi coâng nhöïa 7.574  Ñaù caáp phoái 6.555  Ñöôøng ñaát 2.505  Nguoàn: Chi cuïc Thoáng keâ tænh Long An, 2005 Naèm treân tuyeán quoác loä 62 trong noäi oâ goàm coù caàu Cöûa Ñoâng, caàu Caù Roâ. Ngoaøi ra trong khu vöïc coøn coù caàu taïm nhö caàu Baø Keùn. 2.2.3.3 Heä thoáng ñieän Thò traán Moäc Hoùa ñöôïc caáp ñieän töø maïng löôùi ñieän quoác gia 110KV ôû vuøng ngoaøi, moät chi nhaùnh naèm trong thò traán ñaûm baûo cung caáp phuïc vuï ñuû nhu caàu cuûa ngöôøi daân. Ñöôøng daây trung theá: 8km. Ñöôøng daây haï theá : 2km. Traïm bieán aùp phaân phoái 15/0,4KV: khu vöïc thò traán coù 21 traïm haï theá vôùi coâng suaát maùy bieán theá töø 10KVA ñeán 500KVA, toång dung löôïng 1500KVA. Toång chieàu daøi tuyeán caáp ñieän: 7.349m chính trong khu vöïc. 2.2.3.4 Böu ñieän – thoâng tin lieân laïc Thò traán hieän coù toång ñoä daøi ñieän töû 10.000 soá vaø thaùp Viba soá hoøa maïng thoâng tin quoác gia. Maïng vieãn thoâng baèng kyõ thuaät soá hieän ñaïi, cuoäc goïi quoác teá vaø lieân tænh ngaøy caøng naâng cao chaát löôïng. 2.3 ÑAÙNH GIAÙ CHUNG 2.3.1 Nhöõng lôïi theá Moäc Hoùa ñöôïc cung caáp nöôùc ngoït töø soâng Vaøm Coû Taây phuïc vuï cho saûn xuaát noâng nghieäp vaø ñôøi soáng nhaân daân. Haøng naêm ñöôïc boài ñaép moät löôïng phuø sa ñaùng keå laøm maøu môõ ñaát ñai, naâng cao naêng suaát caây troàng. Moäc Hoùa ñöôïc höôûng chöông trình ñaàu tö khai thaùc cuûa vuøng ÑTM cuûa Chính phuû neân ñôøi soáng vaät chaát vaø tinh thaàn cuûa ngöôøi daân ñöôïc naâng leân roõ reät. Trong huyeän coù tuyeán ñöôøng quoác loä 62 chaïy qua. Ñaây laø truïc giao thoâng voâ cuøng quan troïng trong vieäc xaây döïng kinh teá keát hôïp vôùi cuûng coá quoác phoøng, maët khaùc heä thoáng giao thoâng thuûy lôïi raát thuaän lôïi cho vieäc vaän chuyeån vaø giao löu haøng hoùa vôùi ÑTM, thò xaõ Taân An, vaø TP. Hoà Chí Minh. Vôùi döï baùo trong töông lai gaàn, ñöôøng N1, N2 ñöôïc xaây döïng, caàu Tuyeân Nhôn hoaøn thaønh keát noái vôùi quoác loä 22 vaø cô sôû haï taàng khaùc goùp phaàn naâng cao möùc soáng cuûa ngöôøi daân trong huyeän. Nguoàn nhaân löïc doài daøo, coù truyeàn thoáng caùch maïng, töï löïc töï cöôøng thöïc hieän toát caùc chæ tieâu phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi cuûa huyeän. 2.3.2 Nhöõng haïn cheá Chaát löôïng ñaát ñai thaáp (ñaát pheøn chöùa nhieàu ñoäc toá, ñaát xaùm ngheøo dinh döôõng) laïi phaân boá treân caùc ñòa hình coù nhieàu chia caét bôûi caùc keânh raïch. Ñaây laø haïn cheá lôùn nhaát trong quaù trình phaùt trieån noâng nghieäp, aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán keát quaû kinh teá, ñaàu tö caûi taïo ñaát toán keùm, naêng suaát caây troàng thaáp, giaù thaønh cao, daãn ñeán saûn phaåm caïnh tranh thò tröôøng keùm treân thò tröôøng. Cô sôû haï taàng coøn thieáu vaø chöa ñoàng boä, ñaëc bieät laø giao thoâng ñöôøng boä, coâng trình ñeâ bao kieåm soaùt luõ vaø cô sôû phuïc vuïc daân sinh (tröôøng hoïc, y teá, chôï…) coøn thieáu nghieâm troïng, thoâng tin lieân laïc coøn yeáu. Theâm vaøo ñoù, haøng naêm Moäc Hoùa coøn phaûi gaùnh chòu aûnh höôûng cuûa luõ luït, thieân tai. Ñaây ñöôïc xem laø nhöõng caûn trôû chính trong quaù trình phaùt trieån kinh teá. Ngoaïi tröø daân cö thuoäc thò traán, phaàn lôùn daân cö trong huyeän Moäc Hoùa coù ñôøi soáng raát khoù khaên, thu nhaäp thaáp, lao ñoäng chöa qua ñaøo taïo chieám 95%. Coâng nghieäp – tieåu thuû coâng nghieäp vaø thöông maïi – dòch vuï chöa phaùt trieån, chöa hoã trôï cho noâng nghieäp phaùt trieån, kinh teá cuûa huyeän Moäc Hoùa chuû yeáu laø thuaàn noâng, thu nhaäp chuû yeáu döïa vaøo saûn xuaát noâng nghieäp (chieám >80%). Luõ luït vaø thieân tai dieãn ra lieân tieáp, ñoàng thôøi nhöõng bieán ñoäng baát lôïi veà giaù caû noâng saûn laøm cho ñôøi soáng ngöôøi daân caøng khoù khaên, khaû naêng tích luõy taùi ñaàu tö cho saûn xuaát yeáu. Naêng löïc quaûn lyù ñieàu haønh cuûa heä thoáng quaûn lyù nhaø nöôùc coøn haïn cheá. Do naèm trong vuøng luõ, khaû naêng thu huùt ñaàu voán ñaàu tö töø beân ngoaøi ñeå phaùt trieån kinh teá noùi chung vaø noâng nghieäp, noâng thoân noùi rieâng ôû huyeän coøn haïn cheá. Do ñoù, muoán phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi phaûi döïa vaøo chính noäi löïc maø tieàm naêng naøy cuûa huyeän coøn raát haïn cheá. Tình hình an ninh vaø buoân laäu treân tuyeán bieân giôùi Campuchia ñang coøn dieãn bieán phöùc taïp, tieàm aån nhöõng yeáu toá khoâng oån ñònh. Do ñoù, huyeän Moäc Hoùa phaûi gaén lieàn moái quan heä giöõa phaùt trieån kinh teá vaø giöõ vöõng an ninh quoác phoøng. Chöông 3: KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU HIEÄN TRAÏNG MOÂI TRÖÔØNG CUÛA HUYEÄN MOÄC HOÙA Baûo veä moâi tröôøng laø nhieäm vuï cuûa toaøn daân, moãi ngöôøi phaûi coù yù thöùc traùch nhieäm baûo veä laù phoåi cuûa chính mình, haõy cöùu laáy traùi ñaát cuûa chuùng ta. Ñoù laø lôøi keâu goïi thieát tha cuûa Lieân Hieäp Quoác haèng naêm vaøo ngaøy Moâi tröôøng Theá giôùi (5/06). Ñaûng vaø Nhaø nöôùc ta cuõng ñaõ vaø ñang quan taâm nhieàu veà nhöõng bieán ñoäng moâi tröôøng cuûa Vieät Nam hieän nay. Moãi naêm, haèng traêm caùc nhaø maùy ñaõ thaûi vaøo moâi tröôøng moät löôïng khí thaûi, chaát thaûi raén vaø nöôùc thaûi raát lôùn laøm cho nguoàn nöôùc ngaøy caøng xaáu ñi, traùi ñaát ngaøy moät noùng leân ñöôïc theå hieän qua thôøi tieát thay ñoåi baát thöôøng. Ngoaøi ra, hoaït ñoäng giao thoâng, hoaït ñoäng saûn xuaát vaø sinh hoaït cuûa con ngöôøi cuõng goùp phaàn thaûi vaøo moâi tröôøng moät löôïng chaát thaûi ñaùng keå. Ñoù laø lyù do maø haøng naêm Long An noùi chung, vaø Moäc Hoùa noùi rieâng phaûi thöïc hieän ñaùnh giaù hieän traïng moâi tröôøng ñeå baùo caùo cho Boä Khoa hoïc vaø Coâng ngheä vaø Boä Taøi nguyeân vaø Moâi Tröôøng theo doõi dieãn bieán moâi tröôøng cuûa töøng khu vöïc. Trong baùo caùo ñaùnh giaù hieän traïng, caùc thaønh phaàn moâi tröôøng nöôùc maët treân caùc con soâng chính cuûa huyeän, nguoàn nöôùc thaûi, nguoàn khí thaûi, chaát thaûi raén thaûi ñöôïc thöïc hieän. 3.1 NÖÔÙC MAËT Moäc Hoùa coù nguoàn taøi nguyeân nöôùc maët khaù doài daøo song phaân boá khoâng ñeàu caû veà soá löôïng vaø chaát löôïng. Ñoái vôùi vuï Ñoâng Xuaân, khaû naêng cung caáp nöôùc cho saûn xuaát noâng nghieäp raát thuaän lôïi, nhieàu vuøng söû duïng phöông phaùp töôùi töï chaûy (nhôø trieàu) coù hieäu quaû cao. Tuy nhieân, vaøo vuï Heø Thu thì khaû naêng cung caáp nöôùc cho saûn xuaát laïi raát haïn cheá vaøo thôøi kyø ñaàu vuï, ñaëc bieät vuøng Ñoâng Baéc thieáu nöôùc ngoït traàm troïng phuïc vuï saûn xuaát vaø sinh hoaït. Vì nguoàn nöôùc maët cuûa huyeän chuû yeáu laø nöôùc soângVCT. Ngoaøi ra, moät phaàn cuûa soâng Tieàn, cuøng vôùi caùc keânh raïch noái giöõa hai soâng naøy cuõng ñoùng goùp moät phaàn vaøo toång löôïng nöôùc maët, neân trong ñeà taøi naøy chuû yeáu thu thaäp vaø söû duïng caùc keát quaû phaân tích veà nöôùc soâng VCT ñeå ñaùnh giaù ñeå maët chaát löôïng. Hình 3.1: Soâng nöôùc Long An  Chaát löôïng nöôùc cuûa soâng Vaøm Coû Taây Soâng VCT baét nguoàn töø Campuchia ñi qua khu vöïc ÑTM cuûa tænh Long An vaø ñoå ra cöûa soâng Soaøi Raïp, laø nôi tieáp nhaän chaát thaûi sinh hoaït cuûa ngöôøi daân ôû nhöõng khu vöïc taäp trung daân cö ven soâng, khu vöïc chôï (chôï Moäc Hoùa, chôï Bình Chaâu..), thuoác baûo veä thöïc vaät töø saûn xuaát noâng nghieäp vaø chaát thaûi cuûa caùc nhaø maùy xay xaùt, loø moå gia suùc.... Trong muøa luõ, taûi löôïng oâ nhieãm cuûa khu vöïc ÑTM taêng do khoâng xöû lyù nöôùc thaûi. Vò trí caùc ñieåm khaûo saùt ñöôïc chuù thích nhö sau: Caàu Bình Chaâu – Moäc Hoùa. Ñieåm giaùp giöõa keânh Raïch Baéc Chang vôùi soâng VCT – Moäc Hoùa. Caàu Moäc Hoùa – Moäc Hoùa. Ñieåm giaùp giöõa keânh cöûa Ñoâng vôùi soâng VCT – Moäc Hoùa. Ñieåm giaùp giöõa keânh T12 vôùi soâng VCT – Moäc Hoùa. Baûng 3.1: Chaát löôïng nöôùc maët treân soâng VCT naêm 2005 Muøa möa: Vò trí khaûo saùt T0 00C pH DO mg/l EC mg/l NaCl l Ñoä ñuïc NTU TDS mg/l SS mg/l BOD5 mg/l COD mg/l NH4+ mg/l NO2- mg/l NO3- mg/l PO42- mg/l SO42- mg/l Daàu môõ mg/l Coliform MPN/100ml  1 26.2 6.7 3.62 3 0 187 20 62 11 18 - - - - 34 - -  2 26.2 6.7 3.32 8 0 87 40 26 9 13 - - - - 20 - -  3 26.5 6.9 5.12 8 0 95 40 24 7 12 0.185 0.026 0.536 0.142 17 0.001 93.102  4 26.3 7.0 3.02 8 0 88 40 20 9 12 - - - - 20 - -  5 26.1 6.9 3.24 8 0 75 40 14 8 13 0.240 0.026 0.547 0.131 16 0.004 -  TCVN A  6.0-8.5 (6 - - - - 20 < 4 < 10 0.05 0.01 10 - - 0 5.0000  B  5.5-9.0 (2 - - - - 80 < 25 < 35 1.0 0.05 15 - - 0.3 10.000  Vò trí khaûo saùt T0 00C pH DO mg/l EC mg/l NaCl l Ñoä ñuïc NTU TDS mg/l SS mg/l BOD5 mg/l COD mg/l NO2- mg/l NO3- mg/l Fe toång mg/l PO42- mg/l SO42- mg/l Coliform MPN/100ml  1 29.4 7.0 2.42 190 0.001 58 107 21 2 5 0.001 0.607 0.667 0.001 36 93.102  2 29.4 7.1 2.34 180 0.001 41 99 11 4 6 0.002 0.543 0.603 0.005 30 -  3 29.3 6.9 2.20 180 0.001 40 99 10 5 7 0.002 0.514 0.606 0.002 29 93.102  4 29.3 6.8 1.82 180 0.001 35 101 13 6 7 0.003 0.467 0.520 0.008 33 240.101  5 29.6 6.8 1.95 180 0.001 39 103 17 6 8 0.001 0.663 0.686 0.001 30 -  TCVN A - 6.0-8.5 (6 - - - - 20 < 4 0.01 0.010 10 1.0 - - 5.0000  B - 5.5-9.0 (2 - - - - 80 < 25 0.05 0.05 15 2.0 - - 10.000  Muøa khoâ: Nguoàn: Sôû khoa hoïc vaø coâng ngheä tænh Long An, 2005 Baûng 3.2: Keát quaû phaân tích noàng ñoä kim loaïi naëng vaø dö löôïng thuoác BVTV soâng VCT Vò trí khaûo saùt Kim loaïi naëng (mg/l) Thuoác baûo veä thöïc vaät ((g/l)  Fe Cu Zn Pb Mn F DDT Aldrin Endrin Heptachlor Pandan Methylparathion  4 0.438 0.003 

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • doc9.Bao cao tot nghiep1 - the final.doc
 • doc1.Bia.doc
 • doc2.Nhiem vu do an.doc
 • doc3.Nhan xet cua gvhd.doc
 • doc4.loi cam on.doc
 • doc5.Danh muc chu viet tat.doc
 • doc6.Danh muc bang.doc
 • doc7.Danh muc do thi.doc
 • doc8.Danh muc hình.doc
 • doc10.tai lieu tham khao.doc
Luận văn liên quan