Các giải pháp quản lý nhà nước về thương mại tại khu thương mại tự do và khu kinh tế cửa khẩu của nước ta

CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THƯƠNG MẠI ĐỐI VỚI KHU KINH TẾ CỬA KHẨU VÀ KHU THƯƠNG MẠI.- 1. Những khái niệm liên quan đến quản lý nhà nước về thương mại đối với khu kinh tế cửa khẩu và khu thương mại; 2. Nội dung quản lý nhà nước về thương mại tại các khu kinh tế cửa khẩu và khu thương mại; 3. Kinh nghiệm của Trung Quốc về tổ chức, quản lý hệ thống mậu dịch biên giới.- CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THƯƠNG MẠI TẠI KHU KINH TẾ CỬA KHẨU VÀ KHU THƯƠNG MẠI CỦA NƯỚC TA.- 1. Tổng quan quá trình hình thành và phát triển khu kinh tế cửa khẩu và khu thương mại của nước ta; 2. Thực trạng hoạt động thương mại tại khu kinh tế cửa khẩu và khu thương mại của nước ta; 3. Thực trạng quản lý nhà nước về thương mại tại khu kinh tế cửa khẩu và khu thương mại của nước ta; 4. Đánh giá tác động của công tác quản lý nhà nước về thương mại đối với sự phát triển kinh tế, thương mại của các khu kinh tế cửa khẩu và khu thương mại của nước ta.- CHƯƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THƯƠNG MẠI ĐỐI VỚI KHU KINH TẾ CỬA KHẨU VÀ KHU THƯƠNG MẠI CỦA NƯỚC TA. - 1. Quan điểm, nguyên tắc quản lý nhà nước về thương mại tại khu kinh tế cửa khẩu và khu thương mại; 2. Triển vọng phát triển các khu kinh tế cửa khẩu và khu thương mại tự do; 3. Các giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước về thương mại đối với khu kinh tế cửa khẩu và khu thương mại của nước ta. - KẾT LUẬN.

pdf104 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2509 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Các giải pháp quản lý nhà nước về thương mại tại khu thương mại tự do và khu kinh tế cửa khẩu của nước ta, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfCác giải pháp quản lý nhà nước về thương mại tại khu thương mại tự do và khu kinh tế cửa khẩu của nước ta.pdf
Luận văn liên quan