Các hình thức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp, nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng ở nước ta hiện nay, thực trạng, xu hướng và giải pháp phát triển

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỢP TÁC VÀ CÁC HÌNH THỨC KINH TẾ HỢP TÁC (KTHT) TRONG NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN.- 1.1 Bản chất của hợp tác và các hình thức kinh tế hợp tác; 1.2 Những nhân tố tác động đến phát triển các hình thức hợp tác xã (HTX); 1.3 Các hình thức hợp tác xã của một số nước trên thế giới; 1.4 Đường lối của Đảng và nhà nước ta về hợp tác hóa nông nghiệp, nông thôn; 1.5 Đặc điểm, lợi thế và hạn chế của việc phát triển các hình thức kinh tế hợp tác vùng đồng bằng sông Hồng (ĐBSH). - CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CÁC HÌNH THỨC KINH TẾ HỢP TÁC VÙNG ĐBSH CỦA NƯỚC TA HIỆN NAY.- 2.1 Các hình túức kinh tế hợp tác đơn giản; 2.2 Các hình thức HTX; 2.3 Các hình thức kinh tế hợp tác đặc thù khác; 2.4 Đánh giá chung về các hình thức kinh tế hợp tác thời gian qua.- CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÁC HÌNH THỨC KINH TẾ HỢP TÁC VÙNG ĐBSH.- 3.1 Quan điểm; 3.2 Phương hướng phát triển các hình thức kinh tế hợp tác; 3.3 Các giải pháp phát triển kinh tế hợp tác xã và hợp tác xã; 3.4 Tăng cường chỉ đạo Nhà nước đối với hợp tác xã. - KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.

pdf116 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3611 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Các hình thức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp, nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng ở nước ta hiện nay, thực trạng, xu hướng và giải pháp phát triển, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfCác hình thức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp, nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng ở nước ta hiện nay, thực trạng, xu hướng và giải pháp phát triển.pdf
Luận văn liên quan