Hệ thống trạm biến áp

LỜI NÓI ĐẦU Trong những năm gần đây, với chính sách mở cửa của Đảng và Nhà Nước đã làm cho nền kinh tế phát triển một cách nhanh chóng. Nhất là về công nghiệp, các thành tựu khoa học kỹ thuật trên thế giới đã nhanh chóng thâm nhập vào nước ta. Đặc biệt trong lĩnh vực Điện – Điện tử , sự xuất hiện những công nghệ hiện đại, những dây chuyền sản xuất mới có mức độ tự động hóa cao với hệ thống Điều Khiển tự Động hiện đại .đã làm cho các thành phần kinh tế trong nước phát triển vượt bậc cả về số lượng lẫn chất lượng . Với sự phát triển như vậy đòi hỏi phải có một cơ sở hạ tầng vững chắc và đặc biệt đòi hỏi ngành điện lực cung cấp điện phải hoàn chỉnh.Ở Thành Phố Hồ Chí Minh hiện nay với sự phát triển và mở rộng của các khu công nghiệp,khu chế suất,khu dân cư mới đòi hỏi phải có một hệ thống điện hiện đại và đồng bộ. Chính vì điều đó mà việc thiết kế tính toán xây dựng trạm biến áp lá cần thiết. Dể hoàn thành đồ án này em xin chân thành cám ơn thầy QUYỀN HUY ÁNH và các thầy cô trong Ban Điện . Do trình độ còn giới hạn ở sinh viên nên trong quá trình thực hiện không tránh được những sai lầm, thiếu sót . Rất mong được sự hướng dẫn và chỉ bảo thêm của các thầy cô để chúng em hiểu rõ hơn về Hệ thống Trạm Biến Áp. Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn các thầy cô đã xây dựng và hướng dẫn chúng em hoàn thành đồ án tốt nghiệp này . Sinh viên thực hiện LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành đồ án tốt nghiệp này.Em xin chân thành cảm ơn qúy thầy cô trong khoa Điện – Điện Tử Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh đã trang bị và chỉ bảo,mang đến cho chúng em những kiến thức hết sức qúy báu . Đặc biệt là sự hướng dẫn tận tình ,không quản ngại khó khăn của thầy Quyền Huy Aùnh và cũng xin cám ơn anh Đình Thông công ty tư vấn thiết kế điện 3, anh Trịnh Hoàng Dũng ban quản lý cải tạo lưới điện Thành Phố Hồ Chí Minh đã chỉ dẫn và giúp đở để hoàn thành đồ án tốt nghiệp này. Vì thời gian có hạn và trình độ còn hạn hẹp nên không tránh khỏi thiếu sót rất mong qúy thầy cô và các anh chị chuyên môn và các bạn sinh viên nhiệt tình chỉ dẫn và đóng góp ý kiến để tập đồ án này ngày càng hoàn thiện hơn. CHƯƠNG 1 TỔNG QUÁT 1 .ĐẶT VẤN ĐỀ Trạm biến áp là môt trong những phần tử quan trọng nhất của hệ thống cung cấp điện.Trạm biến áp dùng để biến đổi địên năng từ cấp điện áp này sang cấp điện áp khác.Các trạm biến áp,trạm phân phối,đường dây tải điện cùng với các nhà máy phát điện làm thành một hệ thống phát và truyền tải điện năng thống nhất. Dung lượng của các máy biến áp,vị trí,số lượng và phương thức vân hành của các trạm biến áp có ảnh hưởng rất lớn đến các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật của hệ thống cung cấp điện.Vì vậy việc lựa chọn các trạm biến áp bao giờ cũng phải gắn liền với việc lựa chọn phương án cung cấp điện. Dung lượng và các tham số khác của máy biến áp phụ thuộc vào phụ tải của nó,vào cấp điện áp của mạng,vào phương thức vận hành của máy biến áp.v v Vì thế,để lựa chọn được một trạm biến áp tốt nhất,cần phải xét tới nhiều mặt và phải tiến hành tính toán so sánh kinh tế-kỹ thuật giữa các phương án được đề ra. Thông số quan trọng nhất của máy biến áp là điện áp định mức và tỷ số biến áp Hiện nay nước ta đang sử dụng các cấp điện áp sau đây: a. Cấp cao áp: - 500kV-dùng cho hệ thống điện quốc gia nối liền ba vùng bắc ,trung,nam. - 220kV-dùng cho mạng điện khu vực. - 110kV-dùng cho mạng phân phối,cung cấp cho các phụ tải lớn. b. Cấp trung áp: - 22kV-trung tính nối đất trực tiếp-dùng cho mạng điện địa phương,cung cấp cho các nhà máy vừa và nhỏ,cung cấp cho các khu dân cư c. Cấp hạ áp: - 380/220kV-dùng trong mạng hạ áp,trung tính nối đất trực tiếp Do lịch sử để lại hiện nay nước ta cấp trung áp còn dùng 66,35,15,10 và6kV.Nhưng trong tương lai các cấp điện áp nêu trên sẽ được cải tạo để thống nhất cấp điện áp 22kV. Tuy có nhiều cấp điện áp khác nhau nhưng khi thiết kế,chế tạo và vận hành thiết bị điện được chia làm hai loại cơ bản: -Thiết bị điện hạ áp có U á 1000 V -Thiết bị điện cao áp có U >1000 V Từ sự phân chia trên sẽ dẫn đến sự khác nhau về cấu trúc ,chủng loại của các khí cụ điện ,của các công trình xây dựng và cả chế độ quản lý vận hành

doc3 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2910 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hệ thống trạm biến áp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
(8-10) Ñoä cao thaáp nhaát cuûa phaïm vi baûo veä ñöôïc xaùc ñònh: (8-11) Ñoái vôùi tröôøng hôïp boán coät thu loâi hình 8-4 b phaàn ngoaøi bao quanh cuûa khu vöïc baûo veä cuõng ñöôïc xaùc ñònh theo nhöõng coâng thöùc neâu treân. Ngoaøi ra coøn phaûi kieåm tra khoaûng caùch ñöôøng cheùo D, vaät coù ñoä cao seõ ñöôïc baûo veä hoaøn toaøn neáu thoûa maõn ñieàu kieän: vôùi h 30 m (8-12) .P vôùi h > 30 m Ví du: ï Haõy tính toaùn vuøng baûo veä cuûa hai coät thu loâi coù chieàu cao h= 10 m, khoaûng caùch giöõa caùc coät thu loâi a = 8 m. Trang thieát bò ñöôïc baûo veä coù kích thöôùc nhö sau: cao = 8 m, roäng d = 2 m, daøi c=7m. kieåm tra xem vuøng baûo veä coù bao kín trang thieát bò noùi treân khoâng? Giaûi: Chuùng ta phaûi tính toaùn vuøng baûo veä ôû ñoä cao = 8 m coù bao kín dieän tích ñaùy cuûa thieát bò c d = 27 m hay khoâng? Chieàu cao taùc duïng cuûa coät thu loâi: m Duøng coâng thöùc (8-8) trong ñoù h = ta xaùc ñònh ñöôïc baùn kính ôû ñoä cao = 1,5 . 2 = 3 m duøng coâng thöùc (8-10) ñeå tìm : m Vaäy khoaûng caùch heïp nhaát cuûa vuøng baûo veä laø 2 1,8 =3,6 m Duøng coâng thöùc (8-11) ñeå tìm chieàu cao thaáp nhaát cuûa vuøng baûo veä : m Theo tính toaùn ta ñöôïc: = 8,9 m d = 2m < 2.=3,6 m c = 7m < a = 8 m Vaäy trang thieát bò ñöôïc baûo veä hoaøn toaøn. b.Baûo veä choáng seùt töø ñöôøng daây truyeàn vaøo traïm Caùc ñöôøng daây treân khoâng duø coù ñöôïc baûo veä choáng seùt hay khoâng thì caùc thieát bò ñieän coù noái vôùi chuùng ñeàu phaûi chòu taùc duïng cuûa soùng seùt truyeàn töø ñöôøng daây ñeán. Bieân ñoä quaù ñieän aùp khí quyeån coù theå lôùn hôn ñieãn aùp caùch ñieän cuûa thieát bò, daãn ñeán choïc thuûng caùch ñieän , phaù hoaïi thieát bò vaø maïch ñieän bò caét ra. Vì vaäy, ñeå baûo veä caùc thieát bò trong traïmbieán aùp traùnh soùng quaù ñieän aùp truyeàn töø ñöôøng daây vaøo phaûi duøng caùc thieát bò choáng seùt . caùc thieát bò choáng seùt naøy seõ haï thaáp bieân ñoä soùng quùa ñieän aùp ñeán trò soá an toaøn cho caùch ñieän caàn ñöôïc baûo veä (caùch ñieän cuûa maùy bieán aùp vaø caùc thieát bò khaùc ñaët trong traïm). Thieát bò choáng seùt chuû yeáu cho traïm bieán aùp laø choáng seùt van (CSV) keát hôïp vôùi choáng seùt oáng (CSO) vaø khe hôû phoùng ñieän. Khe hôû phoùng ñieän laø thieát bò ñôn giaûn nhaát goàm hai ñieän cöïc, trong ñoù moät ñieän cöïc noái vôùi maïch ñieän coøn ñieän cöïc kia noái ñaát (hình 8-5) Khi laøm vieäc bình thöôøng khe hôû caùch ly nhöõng phaàn töû mang ñieän (daây daãn) vôùi ñaát. Khi coù soùng quùa ñieän aùp chaïy treân ñöôøng daây, khe hôû phoùng ñieän seõ phoùng ñieän vaø truyeàn xuoáng maët ñaát. Öu ñieåm cuûa loaïi thieát bò naøy laø ñôn giaûn reû tieàn. Song vì noù khoâng coù boä phaän daäp hoà quang neân khi noù laøm vieäc baûo veä rôle coù theå caét maïch ñieän. Vì vaäy khe hôû phoùng ñieän thöôùng chæ laøm baûo veä phuï (ví duï, baûo veä bieán aùp) cuõng nhö laøm boä phaän trong caùc loaïi choáng seùt khaùc. Choáng seùt oáng (CSO) coù sô ñoá nguyeân lyù caáu taïo nhö hình 8-6 choáng seùt oáng goàm hai khe hôû phoùng ñieän S1 ,S2. trong ñoù khe hôû S1 ñöôïc ñaët trong oáng laøm baèng vaät lieäu sinh khí nhö fibroâbakeâlit vinipôlaùt. Khi coù soùng ñieän qua ñieän aùp soùng S1, S2 ñeàu phoùng ñieän. Döôùi taùc duïng cuûa hoà quang, chaát sinh khí phaùt noùng vaø saûn sinh ra nhieàu khí laøm cho aùp suaát trong oáng taêng tôùi haøng chuïc ata vaø thoåi taét hoà quang. Khaû naêng daäp hoà quang cuûa choáng seùt oáng raát haïn cheá. Öùng vôùi moät trò soá doøng ñieän giôùi haïn nhaát ñònh, neáu doøng ñieän lôùn, hoà quang khoâng bò daäp taét gaây ngaén maïch taïm thôøi laøm cho baûo veä rôle coù theå caét maïch ñieän. Choáng seùt oáng chuû yeáu duøng ñeå baûo veä choáng seùt cho caùc ñöôøng daây khoâng treo ñöôøng daây choáng seùt cuõng nhö laøm phaàn töû phuï trong caùc sô ñoà baûo veä traïm bieán aùp. Choáng seùt van (CSV) goàm coù hai phaàn töû chính laø khe hôû phoùng ñieän vaø ñieän trôû laøm vieäc. Khe hôû laøm vieäc cuûa choáng seùt van laø moät chuoãi caùc khe hôû coù nhieäm vuï nhö ñaõ xeùt ôû treân. Ñieän trôû laøm vieäc laø ñieän trôû phi tuyeán coù taùc duïng haïn cheá doøng ñieän keá tuïc (doøng ngaén maïch chaïm ñaát) qua choáng seùt van khi soùng quaù ñieän aùp choïc thuûng caùc khe hôû phoùng ñieän. Doøng ñieän naøy ñöôïc duy trì bôûi ñieän aùp maïng ñieän. Caàn phaûi haïn cheá doøng ñieän quùa tuïc d8eå daäp taét hoà quang trong khe hôû laøm vieäc sau khi choáng seùt van laøm vieäc Neáu taêng ñieän trôû laøm vieäc seõ laøm cho doøng keá tuïc giaûm xuoáng. Nhöng caàn chuù yù khi soùng quaù ñieän aùp taùc duïng leân choáng seùt van, doøng xung kích coù theå ñaït tôùi vaøi ngaøn ampe ñi qua ñieän trôû laøm vieäc , taïo neân treân ñieän trôû moät ñieän aùp xung kích goïi laø ñieän aùp dö cuûa choáng seùt van. Ñeå baûo veä caùch ñieän phaûi giaûm ñieän aùp dö, do ñ1o caàn phaûi giaûm ñieän trôû laøm vieäc. Nhö vaäy, trò soá cuûa ñieän trôû laøm vieäc phaûi thoaû maõn hai yeâu caàu traùi ngöôïc nhau: caàn phaûi coù trò soá lôùn ñeå haïn cheá doøng keá tuïc vaø caàn coù trò soá nhoû ñeå haïn cheá ñieän aùp dö. Chaát vilit thoaû maõn ñöôïc hai yeâu caàu naøy neân noù ñöôïc laøm ñieän trôû choáng seùt van. Ñieän trôû cuûa noù giaûm khi taêng ñieän aùp ñaët vaøo vaø ñieän trôû cuûa noù taêng khi ñieän aùp giaûm xuoáng baèng ñieän aùp cuûa maïng. Baûo veä choáng soùng quùa ñieän aùp truyeàn töø ñöôøng daây vaøo traïm bieán aùp ñaït ñöôïc baèng caùch ñaët choáng seùt van vaø bieän phaùp baûo veä ñoaïn daây gaàn traïm(hình 8-7) Ñoaïn gaàn traïm 1-2 km ñöôïc baûo veä baèng daây choáng seùt ñeå ngaên ngöøa seùt ñaùnh tröïc tieáp vaøo ñöôøng daây. CSO 1 ñaët ôû ñaàu ñoaïn ñöôøng daây gaàn traïm nhaèm haïn cheá bieân ñoä soùng seùt. Neáu ñöôøng daây ñöôïc baûo veä baèng daây choáng seùt (DCS) toaøn tuyeán thì khoâng caàn ñaët CSO 1,CSO 2 duøng baûo veä maùy caét khi noù ôû vò trí caét. Vôùi traïm 3 – 10 kv ñöôïc baûo veä thao sô ñoà ñôn giaûn hôn , khoâng caàn ñaët DCS ôû ñoaïn gaàn traïm maø chæ caàn ñaët CSO ôû caùch traïm 200 m, treân thanh goùp cuûa traïm hay saùt maùy bieán aùp ñaët CSV. Ngoaøi ra ñeå baûo veä choáng quaù ñieän aùp cho traïm coøn phaûi phoái hôïp caùch ñieän cuûa traïm bieán aùp. Noái ñaát choáng seùtcaàn phaûi ñaûm baûo quy ñònh sau: Vôùi traïm coù trung tính tröïc tieáp noái ñaát ñieän aùp töø 110 kv trôû leân thì ñieän trôû noái ñaát cho pheùp laø 0,5 Vôùi traïm coù trung tính caùch ñieän, ñieän aùp döôùi 110 kv ñieän trôû noái ñaát cho pheùp laø 4 . Vôùi traïm coâng suaát beù (döôùi 100kVA) ñieän trôû noái ñaát cho pheùp laø 10.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTHINH6.DOC
  • docTHINH.DOC
Luận văn liên quan