Các nhân tố ảnh hưởng đến chi tiêu của hộ gia đình cho hoạt động thể dục thể thao ở Thành phố Hồ Chí Minh, 2003 – 2004

MỤC LỤC Lời mở đầu Chương 1- Giới thiệu 1.1 Mục đích nghiên cứu . 12 1.2 Đối tượng nghiên cứu . .12 1.3 Phạm vi nghiên cứu . 12 1.4 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 13 1.5 Nội dung nghiên cứu . 13 Chương 2 – Một số vấn đề lý luận về TDTT 2.1 Nguồn gốc và vai trò của TDTT 2.1.1 Nguồn gốc TDTT .14 2.1.2 Vai trò của TDTT .15 2.2 Nhu cầu TDTT dưới góc độ kinh tế học và những nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu TDTT 19 2.2.1 Nhu cầu TDTT .19 2.2.2 Những nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến nhu cầu TDTT 21 2.3 Tổng quan về các nghiên cứu liên quan .23 2.3.1 Tài liệu nước ngòai 23 2.3.2 Tài liệu trong nước . .26 Tóm tắt chương 2 . 28 Chương 3 – Thiết kế nghiên cứu 3.1 Phương pháp nghiên cứu . 29 3.1.1 Tổng hợp và lược khảo tài liệu liên quan .29 1 3.1.2 Phương pháp điều tra xã hội học . .29 3.1.3 Phương pháp phân tích . .30 3.2 Tổ chức nghiên cứu . 32 Chương 4 – Thực trạng nhu cầu và chi tiêu của hộ gia đình cho các hoạt động TDTT ở TP.HCM,2003-04 4 .1 Tổng quan một số vấn đề liên quan đến tình hình tập luyện TDTT ở Tp.HCM .33 4.1.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội và phong trào TDTT ở Tp.HCM33 4.1.2 Quan điểm và kế hoạch của Nhà nước về TDTT 38 4.1.3 Tình trạng thể chất của người Việt Nam hiện nay .40 4.2 Tình hình tập luyện TDTT ở TP.HCM qua các con số điều tra 42 4.2.1 Thu nhập và chi tiêu cho các hàng hóa TDTT của các hộ gia đình ở Tp.HCM .42 4.2.2 Số người tập luyện thường xuyên TDTT và lý do tham gia hoặc không tham gia tập luyện TDTT .44 4.2.3 Đối tượng và địa điểm tập luyện TDTT .48 4.2.4 Các môn thể thao, thời gian và mức độ tham gia .51 4.2.5 Ý kiến của người dân về những điều chưa hài lòng khi tham gia các hoạt động TDTT 54 4.2.6 Kiến nghị của người dân Thành phố Hồ Chí Minh về các giải pháp khuyến khích việc tham gia tập luyện thường xuyên TDTT 55 4.3 Kết quả nghiên cứu định lượng sự tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến cầu hàng hóa TDTT 57 Tóm tắt chương 4 . 62 2 Chương 5 – Tóm tắt kết quả nghiên cứu và gợi ý chính sách .63 5.1 Tóm tắt kết quả nghiên cứu . .63 5.2 Kiến nghị một số giải pháp phát triển phong trào tập luyện TDTT và tăng chi tiêu cho các hoạt động TDTT của người dân Tp.HCM .66 5.2.1 Kiến nghị các giải pháp nâng cao thu nhập của người dân 5.2.2 Kiến nghị các giải pháp về giá cả hàng hóa TDTT và việc nâng cao chất lượng hàng hóa TDTT .66 5.2.3 Kiến nghị các giải pháp động viên người dân tham gia tập luyện thể dục thể thao 5.2.4 Kiến nghị các giải pháp tăng thời gian rỗi .69 5.3 Hạn chế của luận văn và gợi ý về những nghiên cứu tiếp theo 70 5.3.1 Hạn chế của luận văn 70 5.3.2 Gợi ý về những nghiên cứu tiếp theo 70 Tài liệu tham khảo .71 Phụ lục . .73-90 3 LỜI MỞ ĐẦU Khoa học công nghệ càng phát triển thì xã hội càng hiện đại. Quá trình cơ khí hóa, đô thị hóa, tự động hóa trong sản xuất và trong sinh hoạt đã làm thay đổi căn bản các điều kiện sống của con người. Việc giảm đáng kể khối lượng vận động cộng với chế độ ăn uống dư thừa calo cùng những căn thẳng về tâm lý trong cuộc sống đã ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của các cơ quan và hệ thống khác nhau trong cơ thể người, đặc biệt là hệ thống tim mạch. Ngày nay, tỷ lệ bệnh nhân bị mắc các bệnh liên quan đến tim mạch đang chiếm vị trí hàng đầu (xơ vữa động mạch, bệnh thiếu máu cơ tim, huyết áp cao, ); ngoài ra, các bệnh như: thoái hóa xương khớp, suy nhược thần kinh, thừa cân, tiểu đường, cũng chiếm tỷ lệ tương đối cao. Nhiều người cho rằng đó là các căn bệnh của thời văn minh. Xét ở khía cạnh kinh tế, khi cuộc sống mỗi ngày một hiện đại, mức độ phức tạp và nhịp độ công việc ngày càng cao thì nó đòi hỏi con người cần phải có thể lực tốt hơn. Do đó, việc sức khoẻ con người suy giảm sẽ dễ rơi vào tình trạng “stress” (tình trạng tâm lý căng thẳng, khủng hoảng) và dễ mắc các bệnh thời văn minh như đã đề cập ở trên. Từ đó, nó làm ảnh hưởng tiêu cực đến năng suất sản xuất xã hội, số lượng và chất lượng của tăng trưởng kinh tế, đồng thời làm giảm tốc độ phát triển kinh tế. Để ngăn ngừa và chống lại sự gia tăng các căn bệnh của thời văn minh, làm ảnh hưởng đến sức khoẻ con người và sự phát triển kinh tế của đất nước, một trong những biện pháp đặc biệt quan trọng là cần phải bù đắp vào sự thiếu hụt vận động bằng việc thường xuyên tập luyện thể dục thể thao và có chế độ ăn uống hợp lý. 4 Theo tháp nhu cầu của Abraham Maslow (1908 – 1970) , khi các nhu cầu cơ bản (nhu cầu vật chất: ăn mặc, ở, ) của con người được thỏa mãn, con người có khuynh hướng muốn được thỏa mãn các nhu cầu cao hơn (như các nhu cầu về tinh thần; vui chơi, giải trí, thể thao, ). Được xem là thành phố phát triển và năng động nhất nước - Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - cũng là nơi đi đầu trong việc phát triển các lĩnh vực vui chơi giải trí, TDTT. Và phần chi tiêu cho các hoạt động này ngày một tăng cao. Theo số liệu thống kê của Cục Thống kê Tp.HCM, nếu chi tiêu bình quân 1người/ tháng (so với tổng chi tiêu bình quân 1 người/tháng) cho các hoạt động vui chơi, giải trí là 2,7% năm 2002 thì đến năm 2004, con số này là 3,6%. Vì vậy, việc đánh giá thực trạng và các nhân tố ảnh hưởng đến chi tiêu của người dân TP.HCM cho các hoạt động TDTT, thiết nghĩ, là việc làm thiết thực và mang ý nghĩa thực tiễn. Trong giới hạn của luận văn, tác giả muốn đi sâu vào nghiên cứu “các nhân tố ảnh hưởng đến chi tiêu của hộ gia đình cho hoạt động thể dục thể thao ở thành phố Hồ Chí Minh, 2003-04”.

pdf78 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3485 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Các nhân tố ảnh hưởng đến chi tiêu của hộ gia đình cho hoạt động thể dục thể thao ở Thành phố Hồ Chí Minh, 2003 – 2004, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nghieäp dö (92/118 ngöôøi) vaø chæ coù 17,8% laø ôû trình ñoä baùn chuyeân nghieäp vaø phaàn raát nhoû coøn laïi (4,24%) laø chôi ôû möùc ñoä chuyeân nghieäp. Cho thaáy, chuû yeáu vieäc tham gia taäp luyeän TDTT laø ñeå reøn luyeän söùc khoûe, giao löu baïn beø,… chöù khoâng phaûi chuû yeáu laø ñeå tham gia thi ñaáu giaønh huy chöông (xem baûng 4.12). Baûng 4.12: Möùc ñoä tham gia TDTT cuûa ngöôøi daân TP.HCM Möùc ñoä chuyeân nghieäp Soá ngöôøi TLTX (ngöôøi) Tyû leä (%) 1. Chuyeân nghieäp 5 4.24 2. Baùn chuyeân nghieäp 21 17.80 3. Nghieäp dö 92 77.96 Toång coäng 118 100 Nguoàn: Soá lieäu ñieàu tra Vì vaäy, khi xaây döïng keá hoaïch phaùt trieån TDTT thì caùc cô quan höõu quan caàn phaân loaïi roõ raøng caùc ñoái töôïng vaø möùc ñoä tham gia (chuyeân nghieäp, baùn chuyeân nghieäp hay nghieäp dö) ñeå ñaàu tö phaùt trieån cho phuø hôïp vaø mang laïi keát quaû cao. Chaúng haïn, neáu muoán naâng cao theå chaát ngöôøi daân thaønh phoá thì phaûi ñaàu tö phaùt trieån theå thao quaàn chuùng (chuû yeáu ñoái töôïng tham gia ôû daïng nghieäp dö), coøn neáu muoán naâng cao thaønh tích theå thao cuûa thaønh phoá thì taäp trung ñaàu tö cho ñoái töôïng taäp luyeän chuyeân nghieäp vaø baùn chuyeân nghieäp. 45 4.2.5 YÙ kieán cuûa ngöôøi daân veà nhöõng ñieàu chöa haøi loøng khi tham gia caùc hoaït ñoäng TDTT Keát quaû ñieàu tra theå hieän trong baûng 4.13 cho thaáy, ngöôøi daân coøn gaëp phaûi nhieàu vaán ñeà khoù khaên vaø trôû ngaïi khieán ngöôøi daân vaãn coøn chöa haøi loøng khi tham gia caùc hoaït ñoäng TDTT. Trong soá nhöõng trôû ngaïi naøy laø tình traïng thieáu huaán luyeän vieân trong moät soá moân theå thao nhö boùng ñaù, caàu loâng, boùng baøn, tenis,… chieám 52% soá yù kieán traû lôøi. Ña phaàn ngöôøi daân töï taäp neân vieäc taäp luyeän chöa mang laïi hieäu quaû cao, ñoâi khi coøn bò phaûn taùc duïng do taäp khoâng ñuùng phöông phaùp, sai ñoäng taùc hoaëc quaù söùc,…. Coù 38% yù kieán khaùc phaøn naøn veà chaát löôïng caùc dòch vuï taïi cô sôû taäp luyeän keùm, vaø chöa phaùt trieån nhö: giöõ xe, nhaø veä sinh, dòch vuï cho thueâ möôùn duïng cuï, dòch vuï phuïc hoài söùc khoûe, dòch vuï aên uoáng,… Baûng 4.13: Nhöõng ñieàu chöa haøi loøng khi tham gia caùc hoaït ñoäng TDTT STT Nhöõng ñieàu chöa haøi loøng Soá yù kieán traû lôøi (%) 1 Chi phí saân baõi coøn cao 30% 2 Khoù khaên trong vieäc söû duïng saân baõi 28% 3 Cô sôû haï taàng saân baõi keùm 17% 4 Dòch vuï taïi cô sôû keùm 38% 5 Chi phí cho moãi laàn tham gia lôùn (ñi laïi, aên uoáng, ….) 14% 6 Thieáu huaán luyeän vieân 52%. Nguoàn: Soá lieäu ñieàu tra Ghi chuù: moät ngöôøi coù theå cuøng luùc cho nhieàu yù kieán khaùc nhau. Ngoaøi ra, 30% soá ngöôøi ñöôïc hoûi cho laø chi phí thueâ möôùn saân baõi moät soá moân theå thao coøn cao nhö: Tenis, boùng ñaù, caàu loâng,,.. vaø 14% khaùc cho laø caùc chi phí cho moãi laàn tham gia lôùn (chi phí aên uoáng, ñi laïi, thueâ möôùn saân baõi,…). Do ñoù, 28% ngöôøi daân cho laø khoù tieáp caän vaø söû duïng saân baõi. Nhieàu yù kieán cho raèng neáu caùc chi phí naøy giaûm xuoáng vaø hôïp lyù hôn thì seõ coù theâm nhieàu ngöôøi daân tham gia 46 taäp theå thao hôn vaø vieäc taäp luyeän seõ thöôøng xuyeân hôn. Moät haïn cheá khaùc laø cô sôû haï taàng phuïc vuï theå thao nhieàu nôi coøn keùm vaø thieáu an toaøn trong taäp luyeän TDTT (maët saân quaù cöùng, thieáu aùnh saùng, ít ñoä baùm deã gaây trôït teù,…). 4.2.6 Kieán nghò cuûa ngöôøi daân TP.HCM veà caùc giaûi phaùp khuyeán khích vieäc tham gia taäp luyeän thöôøng xuyeân TDTT Döïa treân thöïc teá tham gia luyeän taäp TDTT, ngöôøi daân ñaõ ñöa ra nhieàu kieán nghò maø trong soá ñoù nhieàu kieán nghò raát ñaùng quan taâm, caân nhaéc (Baûng 4.14). 70% ngöôøi daân cho raèng neân giaûm bôùt chi phí taäp luyeän, nhaát laø ñoái vôùi caùc caù nhaân, hoä gia ñình tham gia thöôøng xuyeân (ít nhaát 3 laàn/ tuaàn) thì kieán nghò naøy chieám ña soá (>80%). Kieán nghò neân xaây döïng theâm nôi taäp luyeän TDTT cuõng chieám tyû leä lôùn (67%). Hoï cho raèng caùc ñòa ñieåm ñeå taäp luyeän theå thao hieän taïi chöa ñuû ñeå ñaùp öùng nhu caàu taäp luyeän cuûa ngöôøi daân caû veà soá löôïng laãn chaát löôïng, chöa keå nhieàu khu daân cö coù ít, thaäm chí khoâng coù nôi thuaän lôïi ñeå ngöôøi daân taäp TDTT (muoán taäp luyeän TDTT thì hoï phaûi di chuyeån khaù xa neân laøm taêng chi phí tham gia vaø gaây taâm lyù ngaùn ngaïi cho ngöôøi daân) . Vieäc taêng cöôøng theâm HLV ôû nhöõng nôi ngöôøi daân taäp luyeän TDTT cuõng ñöôïc nhieàu ngöôøi daân ñeà xuaát, 55% ngöôøi daân ñöôïc hoûi cho raèng neáu thöïc hieän ñöôïc giaûi phaùp naøy thì seõ thu huùt theâm nhieàu ñoái töôïng tham gia vaø vieäc luyeän taäp TDTT seõ mang laïi hieäu quaû cao hôn. Beân caïnh ñoù, caùc cô quan, ñoaøn theå coù traùch nhieäm lieân quan phaûi taêng cöôøng coâng taùc tuyeân truyeàn veà lôïi ích cuûa TDTT ñeán moïi taàng lôùp nhaân daân, xaây döïng caùc phong traøo nhö: “Toaøn daân taäp theå duïc” hay “Khoûe ñeå xaây döïng vaø baûo veä ñaát nöôùc”,… ñeå thu huùt ñoâng ñaûo quaàn chuùng tham gia vaø ngaøy caøng yù thöùc hôn veà vieäc taäp TDTT - reøn luyeän söùc khoûe. 47 Baûng 4.14: Kieán nghò cuûa ngöôøi daân veà caùc giaûi phaùp khuyeán khích vieäc TLTX TDTT STT Giaûi phaùp Soá yù kieán traû lôøi (%) 1 Xaây döïng theâm nôi taäp luyeän TDTT 67 2 Giaûm bôùt chi phí taäp luyeän 70 3 Taêng cöôøng chuyeân moân (HLV) 55 4 Taêng cöôøng tuyeân truyeàn veà lôïi ích cuûa vieäc TLTX TDTT ñeán vôùi ñoâng ñaûo quaàn chuùng nhaân daân 38 5 Khuyeán khích caùc caù nhaân/toå chöùc tham gia coâng taùc phaùt trieån TDTT. (Xaõ hoäi hoùa TDTT) 22 6 Giaûi phaùp khaùc (toå chöùc nhieàu giaûi thi ñaáu, chuyeân vieân tö vaán veà TDTT,…) 16 Nguoàn: Soá lieäu ñieàu tra Chuù yù: Moät hoä coù theå cuøng luùc ñöa ra nhieàu giaûi phaùp khaùc nhau. Moät ñieåm ñaùng quan taâm laø, duø vaán ñeà XHH ñang laø vaán ñeà thôøi söï vaø Nhaø nöôùc ñang raát quan taâm, thuùc ñaåy thöïc hieän thì chæ coù 22% yù kieán kieán nghò. Ñieàu naøy phaàn naøo cho thaáy, vaán ñeà XHH ñoái vôùi nhieàu ngöôøi daân vaãn coøn laø moät khaùi nieäm môùi neân ña soá ngöôøi daân vaãn chöa thaáy heát yù nghóa, vai troø cuûa noù trong söï phaùt trieån TDTT quaàn chuùng noùi rieâng vaø neàn TDTT nöôùc nhaø noùi chung. Vaán ñeà ôû ñaây laø laøm gì ñeå ngöôøi daân naém ñöôïc caùc vaán ñeà coát loõi cuûa XHH TDTT (vai troø, baûn chaát, noäi dung, …XHH TDTT) ñeå cuøng vôùi Nhaø nöôùc chung tay goùp söùc vì söï nghieäp TDTT – thöïc hieän hai nhieäm vuï cô baûn laø: söùc khoûe cuûa nhaân daân vaø thaønh tích theå thao ñænh cao. 4.3 Keát quaû nghieân cöùu ñònh löôïng söï taùc ñoäng cuûa caùc nhaân toá aûnh höôûng ñeán caàu haøng hoùa TDTT Qua vieäc thoáng keâ moâ taû caùc soá lieäu ñieàu tra, nghieân cöùu, coù theå nhaän thaáy chi tieâu cuûa ngöôøi daân chòu aûnh höôûng bôûi caùc nhaân toá nhö: thu nhaäp, giaù caù vaø chaát löôïng haøng hoùa, ngheà nghieäp, thôøi gian roãi,…. Ñeå thaáy ñöôïc roõ hôn söï taùc ñoäng naøy, 48 taùc giaû coá gaéng ñònh löôïng möùc ñoä taùc ñoäng cuûa caùc nhaân toá naøy baèng moâ hình kinh teá löôïng, cuï theå laø söû duïng moâ hình hoài quy hai bieán vaø ña bieán. 4.3.1 Moái quan heä giöõa thu nhaäp vaø chi tieâu Söû duïng Excel ñeå tính toaùn caùc soá lieäu ñieàu tra ñöôïc veà thu nhaäp vaø chi tieâu cuûa caùc hoä gia ñình ôû TP.HCM naêm 2004, ta coù caùc keát quaû hoài quy sau ñaây: (chi tieát xem phuï luïc 8) Keát quaû phaân tích hoài quy veà moái lieân heä giöõa thu nhaäp vaø chi tieâu cuûa hoä gia ñình cho caùc hoaït ñoäng TDTT cho keát quaû sau: y = – 48,8458 + 0,1028x R2 = 0,6995 se = (11,1698) (0,0068) t = (-4,3730) (15,1026) F(1,99) = 228,08 p = (0,000) (0,000) p = (0,0000) Nhö vaäy, keát quaû phaân tích hoài quy cho thaáy moâ hình hoaøn toaøn coù yù nghóa thoáng keâ. Töùc laø, thaät söï toàn taïi moái lieân heä giöõa thu nhaäp vaø chi tieâu cuûa hoä gia ñình cho caùc hoaït ñoäng TDTT vaø moái quan heä naøy theo tyû leä thuaän. Noù ñöôïc theå hieän baèng phöông trình y =– 48,8458 + 0,1028x, vôùi heä soá b = 0,1028 coù theå hieåu raèng khi thu nhaäp taêng theâm 1 ngaøn ñoàng thì ngöôøi daân trung bình seõ chi theâm 0,1028 ngaøn ñoàng cho caùc hoïat ñoäng TDTT. Vôùi R2 = 0,6995 coù theå keát luaän raèng gaàn 70% bieán thieân veà chi tieâu trung bình/ngöôøi/thaùng cuûa caùc hoä gia ñình cho caùc hoïat ñoäng TDTT coù theå ñöôïc giaûi thích bôûi moái quan heä tuyeán tích giöõa möùc chi tieâu trung bình ñoù vôùi möùc thu nhaäp trung bình/ngöôøi/thaùng (1.000ñoàng). Nhö vaäy, coù theå thaáy ñöôïc chi tieâu cuûa hoä gia ñình coù xu höôùng taêng theo söï taêng (giaûm) cuûa thu nhaäp. Cuõng coù nghóa laø, khi neàn 49 kinh teá caøng phaùt trieån, ñôøi soáng vaät chaát ngöôøi daân ñöôïc naâng leân thì ngöôøi daân coù khuynh höôùng tieâu thuï nhieàu haøng hoùa TDTT hôn. (Hình 4.5) Hình 4.5: Moái lieân heä giöõa thu nhaäp vaø chi tieâu cho caùc hoïat ñoäng TDTT cuûa ngöôøi daân Tp.HCM,2004 0 50 100 150 200 250 300 350 0 1000 2000 3000 4000 Thu nhaäp TB/ngöôøi/thaùng C hi ti eâu T B /n gö ôøi /t ha ùng Nguoàn: Soá lieäu ñieàu tra Cuõng theo keát quaû hoài quy, ngöôøi daân phaûi ñaït möùc thu nhaäp trung bình toái thieåu lôùn hôn 475,056 ngaøn (möùc naøy y = 0) thì khi ñoù hoï môùi nghó ñeán vieäc tieâu thuï caùc haøng hoùa TDTT. Vôùi möùc thu nhaäp naøy, ngöôøi daân döôøng nhö chæ duøng ñuû cho vieäc thoûa maõn caùc nhu caàu vaät chaát cô baûn nhaát maø thoâi. Ñieàu naøy cuõng hôïp lyù, vì vôùi chuaån ngheøo maø Thaønh phoá ñaõ coù vaên baûn chính thöùc xin yù kieán Trung öông pheâ duyeät ñaàu naêm 2005 thì thu nhaäp döôùi 500 ngaøn ñoàng/thaùng/ngöôøi (6 trieäu ñoàng/ngöôøi/naêm) laø ngheøo (ñaây laø möùc ngang baèng vôùi chuaån ngheøo cuûa caùc nöôùc ñang phaùt trieån do Lieân Hieäp Quoác quy ñònh). Nhö vaäy, con soá treân hoaøn toaøn coù yù nghóa nghieân cöùu. Khi thu nhaäp taêng leân caøng cao thì chi tieâu cho caùc hoaït ñoäng TDTT coù khuynh höôùng chung laø caøng lôùn, vaø ñeán moät giôùi haïn thu nhaäp naøo ñoù, ñoái vôùi moät soá ngöôøi, hoï coù theå xem vieäc taäp luyeän TDTT (tieâu thuï caùc haøng hoùa TDTT) trôû thaønh moät nhu caàu thieát yeáu ñoái vôùi cuoäc soáng cuûa hoï. 50 4.3.2 Moái quan heä giöõa thu nhaäp, ngheà nghieäp vôùi chi tieâu Sôû thích vaø nhu caàu cuûa ngöôøi tieâu duøng veà TDTT quyeát ñònh hoï coù mua saém hay khoâng vaø vôùi löôïng mua saém laø bao nhieâu. Sôû thích caù nhaân – nhö ñaõ phaân tích chòu aûnh höôûng bôûi nhieàu nhaân toá trong ñoù coù ngheà nghieäp. ÔÛ ñaây, khi xaây döïng moâ hình hoài quy nghieân cöùu moái quan heä ñoàng thôøi giöõa thu nhaäp vaø ngheà nghieäp vôùi chi tieâu cuûa hoä gia ñình cho caùc hoaït ñoäng TDTT, ñeå tieän cho vieäc nghieân cöùu, taùc giaû chia ngheà nghieäp ra laøm 2 loaïi chính: lao ñoäng chaân tay vaø lao ñoäng trí oùc. Keát quaû phaân tích hoài quy veà moái lieân heä giöõa thu nhaäp vaø ngheà nghieäp ñeán chi tieâu cuûa hoä gia ñình cho caùc hoaït ñoäng TDTT cho keát quaû sau: y = – 48,7346 + 0,0860x1 + 41,8129x3 R2 = 0,7432 se = (10,3787) (0,0076) (10,2904) t = (-4,6956) (11,3788) (4,0633) F(1,99) = 140,3485 p = (0,000) (0,000) (0,000) p = (0,0000) Keát quaû hoài quy cho thaáy, moâ hình naøy hoaøn toaøn coù yù nghóa thoáng keâ vaø phuø hôïp vôùi giaû thieát. Thaät söï, ngheà nghieäp (hình thöùc lao ñoäng) cuõng coù aûnh höôûng ñeán chi tieâu. Vôùi nhöõng lao ñoäng trí oùc thì hoï quan taâm vaø yù thöùc hôn ñeán vieäc taäp luyeän TDTT theå hieän ôû heä soá cuûa x3. Con soá 42,8129 nhaän giaù trò döông (+) coù nghóa laø, giaû thieát vôùi cuøng moät möùc thu nhaäp thì lao ñoäng trí oùc chi tieâu cho caùc haøng hoùa TDTT nhieàu hôn so vôùi lao ñoäng chaân tay. So saùnh vôùi moâ hình hoài quy chæ coù hai bieán laø thu nhaäp vaø chi tieâu ôû treân thì moâ hình naøy giaûi thích ñaày ñuû hôn, theå hieän ôû söï taêng leân cuûa R2 (R2 = 0,7432> 0,6995). Nhö vaäy, ngoaøi vieäc thu nhaäp coù aûnh höôûng lôùn ñeán chi tieâu cuûa hoä gia ñình thì nhaân toá sôû thích caù nhaân (chòu aûnh höôûng nhieàu cuûa ngheà nghieäp – hình 51 thöùc lao ñoäng) cuõng coù taùc ñoäng ñaùng keå ñoái vôùi vieäc tham gia cuõng nhö chi tieâu cho caùc haøng hoùa TDTT cuûa caùc hoä gia ñình. 4.5.2.4 Thôøi gian nhaøn roãi Khoâng coù thôøi gian nhaøn roãi, ngöôøi ta khoâng theå taäp TDTT ñöôïc. Thôøi gian roãi coù khuynh höôùng tyû leä thuaän vôùi nhu caàu tieâu thuï TDTT. Thaät vaäy, keát quaû ñieàu tra cho thaáy ña soá lyù do ngöôøi daân khoâng tham gia taäp luyeän theå duïc theå thao laø do coù quaù ít thôøi gian roãi (chieám ñeán 52%) (xem baûng 4.9) Tuy nhieân, nhö ñaõ noùi ôû treân söï aûnh höôûng cuûa thôøi gian nhaøn roãi vaø möùc chi tieâu chæ coù khuynh höôùng tyû leä thuaän. Ñieàu naøy, coù nghóa laø trong thöïc teá coù theå coù tröôøng hôïp ngöôïc laïi. Vì, moät ngöôøi coù nhieàu thôøi gian raûnh roãi chöa chaéc ñaõ taäp luyeän TDTT nhieàu, thaäm chí hoï coù theå khoâng tham gia taäp luyeän TDTT. Nhö vaäy, coù theå thaáy thôøi gian roãi coù aûnh höôûng ñeán chi tieâu nhöng möùc ñoä aûnh höôûng laø khaùc nhau ñoái vôùi caùc tröôøng hôïp khaùc nhau. Song, xu höôùng tyû leä thuaän vôùi vieäc tham gia vaø tieâu duøng caùc haøng hoùa TDTT vaãn laø phoå bieán hôn. Keát quaû hoài quy veà moái quan heä giöõa soá thôøi gian ñi laøm vaø chi tieâu cuõng cho thaáy moái quan heä naøy laø khoâng roõ raøng tuy vaãn cho thaáy xu höôùng chung ñuùng nhö phaân tích ôû treân. Do, xuaát hieän hieän töôïng ña coäng tuyeán laøm ñoåi daáu cuûa bieán x2 vaø khi boû bieán naøy thì möùc ñoä giaûi thích cuûa moâ hình khoâng thay ñoåi ñaùng keå R2=0,7431 (so vôùi R2 = 0,7446 khi chöa loaïi bieán x2). Neân, trong caùc moâ hình treân taùc giaû ñaõ khoâng ñöa theâm bieán naøy vaøo trong moâ hình hoài quy ña bieán. (xem phuï luïc 8-12) 52 TOÙM TAÉT CHÖÔNG 4 Quan ñieåm cuûa Nhaø nöôùc laø luoân xem TDTT laø moät coâng taùc quan troïng caàn phaûi ñöôïc ñaàu tö vaø phaùt trieån ñeå TDTT coù theå phaùt huy heát caùc vai troø vaø chöùc naêng cuûa mình. Gaàn ñaây, nhieàu coâng trình nghieân cöùu veà theå chaát cuûa ngöôøi Vieät Nam cho thaáy thöïc traïng theå chaát cuûa ngöôøi Vieät Nam laø nhoû veà taàm voùc vaø haïn cheá veà theå löïc. Vì vaäy, trong caùc gôïi yù chính saùch ñöôïc ñöa ra ôû caùc coâng trình naøy ñeàu thoáng nhaát vôùi giaûi phaùp: phaùt trieån TDTT quaàn chuùng, taêng soá löôïng vaø tyû leä ngöôøi taäp luyeän thöôøng xuyeân TDTT trong nhaân daân song song vôùi vieäc phaùt trieån theå thao thaønh tích cao. Thaønh phoá Hoà Chí Minh coù ñieàu kieän thuaän lôïi veà ñòa lyù, kinh teá laïi phaùt trieån nhaát nöôùc. Neân so vôùi caû nöôùc, caùc hoaït ñoäng, phong traøo vui chôi, giaûi trí, TDTT,… dieãn ra raát soâi noåi. Qua ñoù, thaønh phoá khoâng ngöøng naâng cao chaát löôïng cuoäc soáng cuûa ngöôøi daân caû tinh thaàn laãn vaät chaát. Nghieân cöùu tình hình taäp luyeän TDTT ôû thaønh phoá cho thaáy soá ngöôøi TLTX TDTT coøn thaáp, chöa töông xöùng vôùi taàm voùc cuûa moät thaønh phoá ñöôïc xem laø vaên minh, hieän ñaïi vaø kinh teá phaùt trieån nhaát nöôùc. Qua vieäc thoáng keâ, moâ taû caùc soá lieäu ñieàu tra vaø vieäc xaây döïng caùc moâ hình hoài quy ñaõ ñöôïc phaân tích ôû treân cuõng cho thaáy keát quaû töông töï, duø coù chuùt laïc quan hôn veà soá löôïng ngöôøi taäp luyeän thöôøng xuyeân TDTT ôû TP.HCM. Vieäc nghieân cöùu thöïc traïng tình hình taäp luyeän TDTT vaø chi tieâu cho caùc haøng hoùa TDTT ñeàu cho thaáy, muoán caûi thieän tình hình naøy thì caàn phaûi coù caùc nhoùm giaûi phaùp taùc ñoäng vaøo caùc nhaân toá aûnh höôûng ñeán chi tieâu (caàu) haøng hoùa TDTT: thu nhaäp, giaù caû – chaát löôïng haøng hoùa TDTT, thôøi gian roãi, … 53 CHÖÔNG 5 TOÙM TAÉT KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU VAØ GÔÏI YÙ CHÍNH SAÙCH 5.1 Toùm taét keát quaû nghieân cöùu Hoaït ñoäng TDTT laø hoaït ñoäng mang tính ngöôøi thaät saâu saéc. Ñoù laø hoaït ñoäng giaøu tính nhaân baûn, nhaân vaên cao quyù. Söùc khoûe laø voán quyù nhaát cuûa con ngöôøi, con ngöôøi khoâng theå laøm gì neáu khoâng coù söùc khoûe. Vì vaäy, reøn luyeän söùc khoûe laø nhieäm vuï cuûa töøng ngöôøi daân - “Khoûe ñeå xaây döïng vaø baûo veä toå quoác” vaø naâng cao theå chaát nhaân daân laø nhieïâm vuï quan troïng cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc. Thaønh phoá Hoà Chí Minh laø ñaàu taøu veà phaùt trieån kinh teá cuûa caû nöôùc, kinh teá thöôøng xuyeân ñaït möùc taêng tröôûng cao (trung bình 11%/ naêm). Naêm 2005, öôùc ñaït treân 12%, ñaây laø möùc taêng tröôûng cao so vôùi möùc taêng tröôûng chung cuûa caû nöôùc. Chính söï phaùt trieån maïnh meõ veà kinh teá, neân caùc lónh vöïc khaùc ngoaøi kinh teá cuõng raát phaùt trieån nhö: giaùo duïc, y teá, vaên hoùa, vaên ngheä, theå duïc theå thao, … Nhôø ñoù, ñôøi soáng tinh thaàn cuûa ngöôøi daân thaønh phoá ngaøy caøng phong phuù, ña daïng vaø ñöôïc naâng cao hôn. Xeùt veà TDTT, Tp.HCM cuõng laø moät trong nhöõng ñòa phöông ñaàu tö raát lôùn cho vieäc phaùt trieån TDTT phong traøo cuõng nhö theå thao thaønh tích cao. Gaàn 20% soá ngöôøi thöôøng xuyeân taäp luyeän TDTT naêm 2004 laø khaù cao so vôùi caùc tænh thaønh khaùc trong caû nöôùc (Chaúng haïn, ôû Ñoàng Nai con soá naøy laø 17% - Soá lieäu thoáng keâ Sôû TDTT tænh Ñoàng Nai) vaø so vôùi möùc bình quaân chung cuûa caû nöôùc (~14%- soá lieäu thoáng keâ cuûa UÛy ban TDTT, 2004). Song, so vôùi söï phaùt trieån kinh teá cuûa thaønh phoá vaø tyû leä tham gia TDTT cuûa moät soá nöôùc thì con soá naøy vaãn coøn raát thaáp. Beân caïnh ñoù, moät thöïc teá khaùc laø duø thaønh phoá ñaàu tö raát nhieàu cho theå thao thaønh tích cao, 54 song moät vaøi naêm gaàn ñaây thaønh tích theå thao cuûa thaønh phoá giaûm roõ reät, ví duï nhö söï thi ñaáu khoâng thaønh coâng cuûa caùc CLB boùng chuyeàn vaø boùng ñaù thaønh phoá trong muøa giaûi 2003 – 2004 vaø 2004 –2005 (caàn noùi theâm, ñaây cuõng laø 2 boä moân theå thao ñaàu tieân ñöôïc thöû nghieäm caùc böôùc ñi leân chuyeân nghieäp). Tuy nhieân, qua nghieân cöùu ñieàu tra cho thaáy thöïc teá nhu caàu vaø chi tieâu cuûa ngöôøi daân Thaønh phoá Hoà Chí Minh cho caùc hoaït ñoäng TDTT nhö: chi cho vieäc söû duïng caùc dòch vuï theå duïc theå thao hay chi cho caùc haøng hoùa phuïc vuï taäp luyeän TDTT (quaàn aùo, duïng cuï taäp luyeän, …) vaãn thaáp do soá löôïng ngöôøi daân tham gia caùc hoaït ñoäng TDTT coøn haïn cheá. Ñieàu naøy taùc ñoäng tröïc tieáp ñeán thò tröôøng haøng hoùa TDTT vaø khieán cho noù thôøi gian quan coøn keùm phaùt trieån so vôùi tieàm naêng. Coù nhieàu nhaân toá aûnh höôûng ñeán vieäc tham gia vaø chi tieâu cho caùc haøng hoùa TDTT, tröôùc heát, coù theå keå ñeán ñoù laø thu nhaäp cuûa ngöôøi tieâu duøng. ÔÛ chöông 4, trong phaàn phaân tích moái lieân quan giöõa thu nhaäp vaø chi tieâu cuûa ngöôøi daân cho caùc haøng hoùa TDTT ñaõ cho keát quaû laø ñeán hôn 69% quyeát ñònh chi tieâu cuûa ngöôøi tieâu duøng chòu aûnh höôûng bôûi nhaân toá thu nhaäp. Thu nhaäp caøng cao thì ngöôøi daân coù khuynh höôùng chi nhieàu hôn cho caùc hoaït ñoäng TDTT. Vaäy, vaán ñeà ñaët ra laø ñeå taêng möùc tieâu duøng haøng hoùa TDTT cuûa caùc hoä gia ñình thì chính quyeàn thaønh phoá caàn coù nhöõng giaûi phaùp tích cöïc ñeå ñaåy maïnh toác ñoä phaùt trieån kinh teá vaø laøm taêêng thu nhaäp thöïc teá cuûa ngöôøi daân. Ngoaøi nhaân toá thu nhaäp, nhaân toá giaù caû vaø chaát löôïng haøng hoùa TDTT cuõng ñoùng moät vai troø quan troïng aûnh höôûng ñeán tieâu duøng haøng hoùa TDTT. Veà yeáu toá giaù caû, coù ñeán 30% soá ngöôøi ñöôïc hoûi cho raèng chi phí saân baõi coøn cao vaø 14% cho raèng chi phí cho moãi laàn tham gia lôùn. Ngoaøi ra, ña soá ngöôøi daân ñeàu cho raèng giaù caùc maët haøng phuïc vuï taäp luyeän TDTT (ví duï: quaàn aùo, giaày theå thao, duïng cuï TDTT,…) coøn khaù ñaét. Veà chaát löôïng haøng hoùa TDTT, thöïc teá cho thaáy ñeán 38% 55 ngöôøi ñöôïc hoûi cho raèng dòch vuï taïi cô sôû taäp luyeän laø keùm vaø 17% ñaùnh giaù cô sôû haï taàng saân baõi nhìn chung chaát löôïng chöa cao, beân caïnh ñoù vieäc thieáu ñoäi nguõ HLV taïi choã höôùng daãn taäp TDTT cuõng goùp phaàn laøm giaûm chaát löôïng vaø giaù trò dòch vuï, haøng hoùa TDTT. Nhö vaäy, vaán ñeà laø caùc nhaø cung caáp caùc haøng hoùa vaø dòch vuï TDTT phaûi coù nhöõng giaûi phaùp thích hôïp ñeå ñieàu chænh, xaây döïng möùc giaù hôïp lyù, ñoàng thôøi töøng böôùc naâng cao chaát löôïng caùc haøng hoùa TDTT nhaèm khuyeán khích vaø taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho ngöôøi daân tham gia TLTX TDTT. Sôû thích caù nhaân chòu aûnh höôûng bôûi nhieàu yeáu toá nhö: tuoåi taùc, giôùi tính, ngheà nghieäp,… Trong nghieân cöùu cuûa mình, ñeå thuaän tieän cho vieäc nghieân cöùu ñoàng thôøi vaãn ñaûm baûo yù nghóa cuûa caùc keát quaû nghieân cöùu, taùc giaû choïn ngheà nghieäp laøm ñaïi dieän ñeå phaân tích söï aûnh höôûng cuûa sôû thích caù nhaân ñoái vôùi caàu haøng hoùa TDTT. Nghieân cöùu cho thaáy tính chaát coâng vieäc (sôû thích caù nhaân) thaät söï coù aûnh höôûng lôùn ñeán vieäc chi tieâu cho caùc hoaït ñoäng TDTT. Nhöõng ngöôøi lao ñoäng trí oùc tieâu duøng haøng hoùa TDTT nhieàu hôn so vôùi lao ñoäng chaân tay. Coù theå lyù giaûi vaán ñeà naøy baèng nhieàu nguyeân nhaân khaùc nhau (nhö: thaáy chöa caàn thieát, khoâng coù thôøi gian, lao ñoäng laø ñuû roài,…) trong ñoù coù nguyeân do laø nhaän thöùc veà vai troø cuûa vieäc taäp luyeän TDTT cuûa nhöõng ngöôøi lao ñoäng chaân tay laø thaáp hôn so vôùi boä phaän lao ñoäng trí oùc. Vaán ñeà ñaët ra laø laøm caùch naøo ñeå naâng cao nhaän thöùc veà yù nghóa, vai troø cuûa TDTT vaø yù thöùc taäp luyeän TDTT cuûa boä phaän lao ñoäng naøy. Thôøi gian roãi cuõng coù aûnh höôûng ñeán vieäc taäp luyeän vaø tieâu duøng caùc haøng hoùa TDTT. Duø moái quan heä aûnh höôûng naøy laø khoâng roõ raøng vaø tuøy vaøo töøng tröôøng hôïp, song nhìn chung ngöôøi daân neáu coù nhieàu thôøi gian roãi hôn thì seõ tham gia taäp luyeän TDTT nhieàu hôn, thöôøng xuyeân hôn töø ñoù seõ tieâu duøng haøng hoùa TDTT nhieàu hôn. Vì vaäy, vieäc taïo ñieàu kieän cho ngöôøi daân coù thôøi gian roãi hôïp lyù 56 vaø vieäc khuyeán khích ngöôøi daân taän duïng thôøi gian roãi ñeå taäp luyeän TDTT laø heát söùc caàn thieát. Noùi toùm laïi, kích thích nhu caàu vaø chi tieâu cuûa caùc hoä gia ñình cho caùc hoaït ñoäng TDTT nhaèm moät maët taïo ñoäng löïc phaùt trieån maïnh meõ thò töôøng haøng hoùa TDTT, maët khaùc naâng cao söùc khoûe, tinh thaàn, yù chí ngöôøi daân vaø goùp phaàn caûi taïo noøi gioáng laø moät vieäc laøm thieát thöïc vaø coù yù nghóa saâu saéc höôùng ñeán söï phaùt trieån toaøn dieän con ngöôøi ôû Thaønh phoá HCM noùi rieâng vaø caû nöôùc noùi chung. 5.2 Kieán nghò moät soá giaûi phaùp phaùt trieån phong traøo taäp luyeän TDTT vaø taêng chi tieâu cho caùc hoaït ñoäng TDTT cuûa ngöôøi daân Tp.HCM. Theo Hoà Chí Minh, taäp luyeän TDTT, reøn luyeän söùc khoûe cuõng laø bieåu hieän cuûa söï yeâu nöôùc. Thaät vaäy, TDTT ñaõ vaø ñang ñoùng moät vai troø to lôùn, khoâng theå thieáu ñoái vôùi cuoäc soáng con ngöôøi vaø xaõ hoäi loaøi ngöôøi. Vì vaäy, phaùt trieån TDTT laø moät trong nhöõng nhieäm vuï heát söùc quan troïng cuûa Nhaø nöôùc vaø nhaân daân ta. Döïa treân söï nghieân cöùu veà lyù luaän TDTT vaø phaân tích caùc keát quaû ñieàu tra, toâi maïnh daïn kieán nghò moät soá giaûi phaùp nhaèm taùc ñoäng tích cöïc ñeán caùc phong traøo TDTT ôû TP.HCM (ñieàu naøy ñoàng nghóa vôùi vieäc kích thích taêng chi tieâu cho caùc hoïat ñoäng TDTT) Do coù nhieàu nhaân toá aûnh höôûng ñeán söï phaùt trieån cuûa phong traøo TDTT cuõng nhö caàu veà haøng hoùa TDTT cuûa caùc hoä gia ñình ôû Tp.HCM, neân caùc kieán nghò cuûa taùc giaû cuõng seõ döïa treân cô sôû cuûa caùc nhaân toá ñoù. 5.2.1 Kieán nghò caùc giaûi phaùp veà vieäc naâng cao thu nhaäp cuûa ngöôøi daân Thaønh phoá Hoà Chí Minh caàn tieáp tuïc duy trì vaø ñaåy maïnh toác ñoä taêng tröôûng vaø phaùt trieån kinh teá; naâng cao ñôøi soáng vaät chaát cuûa ngöôøi daân Thaønh phoá. Töø ñoù, ngöôøi daân coù ñieàu kieän taøi chính toát hôn ñeå tham gia vaø tieâu duøng nhieàu hôn cho caùc haøng hoùa TDTT. 57 Thaønh phoá cuõng caàn quan taâm ñeán vaán ñeà ñaøo taïo ngheà, taïo vieäc laøm cho ngöôøi daân, ñoàng thôøi cuøng vôùi caû nöôùc goùp phaàn oån ñònh giaù caû, laøm giaûm khoaûng caùch giöõa löông thöïc teá vaø möùc löông danh nghóa. Ñaây cuõng laø bieän phaùp ñeå taêng thu nhaäp cuûa ngöôøi daân. 5.2.2 Kieán nghò caùc giaûi phaùp veà giaù caû haøng hoùa TDTT vaø vieäc naâng cao chaát löôïng haøng hoùa TDTT Giaù caû haøng hoùa TDTT cuõng laø moät trong nhöõng nguyeân nhaân haïn cheá ngöôøi daân tham gia taäp luyeän TDTT vaø tieâu duøng haøng hoùa TDTT. Vì vaäy, Thaønh phoá caàn thöïc hieän moät soá hoã trôï veà chi phí taäp luyeän TDTT ñeå khuyeán khích ngöôøi daân hình thaønh thoùi quen taäp luyeän TDTT nhö: trôï giaù, hoaëc mieãn phí moät soá phí taäp luyeän TDTT ôû moät soá cô sôû taäp luyeän theå thao do chính quyeàn thaønh phoá quaûn lyù. Thaønh phoá cuõng neân taêng cöôøng vieäc khuyeán khích tö nhaân, caùc toå chöùc kinh teá tham gia cung öùng caùc haøng hoùa TDTT, töø ñoù naâng cao chaát löôïng haøng hoùa TDTT, hình thaønh giaù caïnh tranh, mang laïi lôïi ích cho caû ngöôøi cung caáp haøng hoùa TDTT laãn ngöôøi tieâu duøng haøng hoùa aáy. Beân caïnh ñoù, Thaønh phoá caàn quan taâm, ñaàu tö phaùt trieån cô sôû haï taàng phuïc vuï nhu caàu taäp luyeän TDTT cuûa ngöôøi daân. Xaây döïng theâm caùc cô sôû taäp luyeän TDTT, ñoàng thôøi ña daïng hoùa, naâng cao chaát löôïng caùc haøng hoùa vaø dòch vuï TDTT. Taêng cöôøng ñoäi nguõ tö vaán taäp luyeän TDTT vaø huaán luyeän vieân taïi caùc cô sôû taäp luyeän TDTT nhö: taïi caùc Trung taâm TDTT, CLB, … Ñoàng thôøi taêng cöôøøng giaùo duïc tuyeân truyeàn veà lôïi ích cuûa vieäc taäp luyeän TDTT ñoái vôùi ngöôøi daân. Ñeå ngöôøi daân daàn naâng cao nhaän thöùc vaø yù thöùc töï reøn luyeän thaân theå ñeå baûo veä söùc khoûe vaø laøm vieäc hieäu quaû hôn. Ngoaøi ra, caàn ñaåy maïnh thöïc hieän quaù trình xaõ hoäi hoùa TDTT. Coù caùc chính saùch khuyeán khích ñoâng ñaûo caùc taàng lôùp nhaân daân trong xaõ hoäi töï nguyeän tham gia 58 taäp luyeän, toå chöùc quaûn lyù, ñoùng goùp kinh phí, trang thieát bò vaø cô sôû vaät chaát cho caùc hoaït ñoäng TDTT. 5.2.3 Kieán nghò caùc giaûi phaùp ñoäng vieân ngöôøi daân tham gia taäp luyeän TDTT Thaønh phoá taêng cöôøng coâng taùc tuyeân truyeàn veà lôïi ích cuûa vieäc taäp luyeän TDTT vôùi coäng ñoàng baèng nhieàu bieän phaùp nhö: tuyeân truyeàn qua caùc phöông tieän truyeàn thoâng, thoâng qua vieäc thöôøng xuyeân toå chöùc caùc giaûi thi ñaáu nhaèm thu huùt söï tham gia cuûa ñoâng ñaûo ngöôøi daân (coù theå toå chöùc thi ñaáu theo ñôn vò haønh chính, theo löùa tuoåi, theo ngaønh ngheà,…) ñoàng thôøi chuù troïng ñeán phaùt trieån maïnh giaùo duïc theå chaát cho hoïc sinh – sinh vieân (löïc löôïng lao ñoäng tieàm naêng, laø chuû töông lai cuûa ñaát nöôùc). Gaàn ñaây, nhieàu giaûi marathon (chaïy vieät daõ) vôùi caùc muïc ñích: töø thieän, tuyeân truyeàn, chaøo möøng caùc ngaøy leã lôùn,… ñaõ thu huùt söï quan taâm vaø tham gia cuûa ñoâng ñaûo ngöôøi daân thaønh phoá caàn ñöôïc phaùt huy hôn nöõa. Thaønh phoá cuõng caàn phaûi coù chính saùch, cheá ñoä thích hôïp, khuyeán khích ñoái vôùi caùc caùn boä TDTT nhaèm xaây döïng moät ñoäi nguõ caùn boä TDTT gioûi veà chuyeân moân, taâm huyeát vôùi ngheà goùp phaàn mang laïi söùc khoûe cho coäng ñoàng. Toùm laïi, Nhaø nöôùc noùi chung vaø chính quyeàn Thaønh phoá noùi rieâng phaûi coù chính saùch, keá hoaïch phaùt trieån TDTT cuï theå vaø xem vieäc ñaàu tö naøy nhö laø moät söï ñaàu tö cho söï phaùt trieån toaøn dieän con ngöôøi, theå hieän treân taát caû caùc maët ñöùc - trí – theå - myõ. Bôûi, con ngöôøi laø chuû theå, laø muïc ñích vaø laø ñoäng löïc cuûa söï phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi. 5.2.4 Kieán nghò caùc giaûi phaùp taêng thôøi gian roãi Thôøi gian roãi coù aûnh höôûng nhaát ñònh ñeán vieäc tham gia vaø chi tieâu cuûa caùc hoä gia ñình cho caùc haøng hoùa TDTT. Vì vaäy, thaønh phoá caàn tieáp tuïc duy trì vaø khuyeán khích vieäc thöïc hieän tuaàn laøm vieäc 40 giôø, ñaëc bieät laø ñoái vôùi caùc doanh nghieäp ngoaøi quoác doanh. Taïo cho ngöôøi lao ñoäng coù theâm thôøi gian raûnh roãi ñeå giaûi trí, taäp luyeän TDTT. 59 Ñoái vôùi caùc ñoái töôïng khaùc, tuøy vaøo töøng ñoái töôïng maø thaønh phoá coù caùc bieän phaùp cuï theå. Ví duï: hoïc sinh – sinh vieân thì coù theå giaûm bôùt thôøi löôïng moät soá moân hoïc khoâng thaät söï caàn thieát thay vaøo ñoù laø taêng thôøi löôïng giaùo duïc theå chaát vaø neân duy trì thöôøng xuyeân (Vì TDTT chæ phaùt huy taùc duïng khi chuùng ta tham gia taäp luyeän thöôøng xuyeân vôùi möùc ñoä vaø cöôøng ñoä vöøa phaûi). Ngoaøi ra, ñeå ngöôøi daân coù theå taän duïng ñöôïc nhöõng khoaûng thôøi gian roãi ngaén ñeå taäp luyeän TDTT, caùc cô sôû taäp luyeän TDTT caàn thieát keá thôøi gian ñoùng - môû cöûa vaø môû caùc lôùp hoïc theå thao cho phuø hôïp vôùi thôøi gian roãi cuûa ngöôøi daân. Ví duï: moät soá Trung taâm TDTT vaãn hoaït ñoäng vaøo giôø nghæ tröa vaø ñaõ thu huùt ñöôïc moät soá lôùn ngöôøi daân ñeán taäp luyeän, nhaát laø ñoái vôùi moät soá ngöôøi laøm vieäc vaên phoøng. 5.3 Haïn cheá cuûa luaän vaên vaø gôïi yù veà nhöõng nghieân cöùu tieáp theo 5.3.1 Haïn cheá cuûa luaän vaên Tuy ñaõ raát coá gaéng, nhöng taùc giaû vaãn nhaän thaáy ñeà taøi luaän vaên coøn toàn taïi nhieàu haïn cheá. Tp.HCM vôùi daân soá hôn 6 trieäu vaø ngöôøi daân sinh soáng treân 24 quaän, huyeän. Song, do giôùi haïn veà thôøi gian vaø kinh phí thöïc hieän, taùc giaû chæ khaûo saùt ñöôïc 100 hoä vôùi 452 nhaân khaåu ôû 10 quaän neân tính ñaïi dieän cuûa maãu chöa cao. Beân caïnh ñoù, trong phaân tích söï aûnh höôûng cuûa sôû thích caù nhaân ñoái vôùi vieäc chi tieâu caùc haøng hoùa TDTT, taùc giaû cuõng chæ duøng 1 yeáu toá ñoù laø ngheà nghieäp ñeå phaân tích neân chæ giaûi thích ñöôïc moät phaàn sôû thích caù nhaân. Ñaây cuõng laø moät haïn cheá khaùc cuûa ñeà taøi. Song, theo ñaùnh giaù chuû quan cuûa taùc giaû thì neáu theâm vaøo nhieàu yeáu toá hôn ñeå giaûi thích thì keát quaû seõ coù yù nghóa hôn song cuõng coù theå laøm phöùc taïp hôn noäi dung ñeà taøi moät caùch khoâng caàn thieát. 5.3.2 Gôïi yù veà nhöõng nghieân cöùu tieáp theo Phaùt trieån TDTT khoâng chæ laø nhieäm vuï cuûa Nhaø nöôùc maø coøn laø nhieäm vuï cuûa toaøn daân. Vì vaäy, thöïc hieän quaù trình xaõ hoäi hoùa TDTT laø moät noäi dung lôùn, moät giaûi phaùp quan troïng ñeå caûi thieän tình traïng theå chaát voán ñang raát khieâm toán cuûa ngöôøi daân Vieät Nam noùi rieâng vaø phaùt trieån neàn TDTT nöôùc ta noùi chung. Neáu coù ñieàu kieän veà thôøi gian cuõng nhö kinh phí, toâi seõ ñi saâu vaøo nghieân cöùu nhöõng giaûi phaùp thöïc hieän hieäu quaû quaù trình XHH TDTT ôû Tp.HCM, hoaëc roäng hôn laø treân phaïm vi caû nöôùc. 60 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 01. Haø Vaên Sôn (Chuû bieân), Giaùo trình lyù thuyeát thoáng keâ öùng duïng trong quaûn trò vaø kinh teá, Tröôøng ÑH Kinh teá TP.HCM, Boä moân Lyù thuyeát thoáng keâ – Thoáng keâ kinh teá, NXB Thoáng keâ, 2004. 02. Baùc Hoà vôùi TDTT Vieät Nam, NXB TDTT,1995 03. A.SILEM – Giaùo sö Ñaïi hoïc Toång hôïp LYON III(Chuû bieân), Baùch khoa toaøn thö veà kinh teá hoïc vaø khoa hoïc quaûn lyù, NXB Lao ñoäng xaõ hoäi, 2002. 04. UÛy ban Theå duïc theå thao, Tröôøng Ñaïi hoïc Theå duïc theå thao II, Cô sôû y hoïc cuûa taäp luyeän theå duïc theå thao vì söùc khoûe, NXB Theå duïc theå thao, 2002. 05. UÛy ban Theå duïc theå thao, Tröôøng Ñaïi hoïc Theå duïc theå thao I, Lòch söû theå duïc theå thao (Giaùo trình daønh cho sinh vieân Ñaïi hoïc theå duïc theå thao), NXB Theå duïc theå thao, 2000. 06. UÛy ban Theå duïc theå thao, Tröôøng Ñaïi hoïc Theå duïc theå thao I, Lyù luaän vaø phöông phaùp theå duïc theå thao, NXB Theå duïc theå thao, 1993. 07. Toång cuïc Theå duïc theå thao, Uûy ban Olympic Vieät Nam, “Moät soá vaán ñeà veà Xaõ hoäi hoùa Theå duïc theå thao trong thôøi kyø ñoåi môùi ôû Vieät Nam”, NXB Theå duïc theå thao,1996. 08. UÛy ban Theå duïc theå thao, Vieän Khoa hoïc Theå duïc theå thao, “Baùo caùo keát quaû döï aùn chöông trình khoa hoïc: Ñieàu tra ñaùnh giaù tình traïng theå chaát vaø xaây döïng heä thoáng tieâu chuaån theå löïc chung cuûa ngöôøi Vieät Nam giai ñoïan II, töø 21 ñeán 60 tuoåi”. GS.TS Döông Nghieäp Chí (Chuû nhieäm), Haø noäi, 2005. 09. Chöông trình chaøo möøng 30 naêm ngaøy giaûi phoùng mieàn Nam, 60 naêm caùch maïng Thaùng taùm vaø Quoác khaùnh 2-9,”Kinh teá – xaõ hoäi Tp. Hoà Chí Minh – Daáu Aán 30 naêm”, NXB Thoâng Taán, 2005. 61 10. Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam, “Vaên kieän Ñaïi hoäi ñaïi bieåu toøan quoác laàn thöù IX”, NXB Chính trò quoác gia, 2001. 11. UÛy ban Theå duïc theå thao, Tröôøng Ñaïi hoïc Theå duïc theå thao I, Kinh teá hoïc theå duïc theå thao, NXB Theå duïc theå thao, 2003. 12. TS. Löông Kim Chung (chuû bieân), PGS.TS. Döông Nghieäp Chí, CN. Taï Xuaân Lai, Kinh teá hoïc theå duïc theå thao (taøi lieäu nghieân cöùu vaø giaûng daïy trong caùc tröôøng ñaïi hoïc theå duïc theå thao – löu haønh noäi boä), Nhaø xuaát baûn Theå duïc theå thao, Haø Noäi, 2003 13. TS. Nguyeãn Thò Lieân Dieäp, Quaûn trò hoïc, Nhaø xuaát baûn Thoáng keâ, 1997 14. Ths. Hoaøng Ngoïc Nhaäm (Chuû bieân), Giaùo trình Kinh teá löôïng, Tröôøng Ñaïi hoïc Kinh teá Thaønh phoá Hoà Chí Minh, Khoa Toaùn thoáng keâ, Boä moân Toaùn kinh teá, 2004 (löu haønh noäi boä). 15. John Fizel, Elizabeth Gustafson vaø Lawrence Hadley, Kinh teá theå thao (Sports economics), 2004 16. Cô sôû cuûa kinh teá hoïc theå duïc theå thao- Klans Heâinmann – 1995 17. Kinh teá hoïc theå duïc theå thao - Tröôøng ñaïi hoïc sö phaïm Quaûng Taây – 2001 18. Kinh teá theå duïc theå thao – V.V. Kudin, Matscôva – 2001 19. Marketing trong theå thao ôû nöôùc ngoaøi – M.E Cuchepoáp –dòch giaû Phaïm Troïng Thanh vaø Traàn Am – NXB TDTT – 1997 20. Theå thao, söùc khoûe vaø lôïi ích kinh teá (Sport, Health and Economic Benefit)– Chris Gratton, Sport Industry Research Centre, Sheffield Hallm University. 21. Report to Recreation and Sport Industry Statistics Group, Household Expenditure on Sports, Physical Recreation and Other Leisure, Australia, 1998–99, Prepared by the National Centre for Culture and Recreation 62 Statistics, Australian Bureau of Statistics, August 2003, Commonwealth of Australia 2003. Phuï luïc 1 Baûng PL1: Diện tích - Dân số và Đơn vị hành chánh năm 2004 Số phường xã (*) Diện tích (km2 ) Dân số (người) Mật độ số dân (người/km2) Toàn thành 317 2.095,01 6.062.993 2.894 Các quận 254 494,01 5.094.733 10.313 Quận 1 10 7,73 199.247 25.776 Quận 2 11 49,74 123.968 2.492 Quận 3 14 4,92 201.425 40.940 Quận 4 15 4,18 182.493 43.659 Quận 5 15 4,27 171.966 40.273 Quận 6 14 7,19 241.902 33.644 Quận 7 10 35,69 156.895 4.396 Quận 8 16 19,18 359.194 18.728 Quận 9 13 114,00 199.150 1.747 Quận 10 15 5,72 235.442 41.161 Quận 11 16 5,14 229.837 44.715 Quận 12 10 52,78 282.864 5.359 Gò Vấp 12 19,74 443.419 22.463 Tân Bình 15 22,38 392.521 17.539 Tân Phú 11 16,06 361.747 22.525 Bình Thạnh 20 20,76 422.875 20.370 Phú Nhuận 15 4,88 175.668 35.998 Thủ Đức 12 47,76 329.231 6.893 Bình Tân 10 51,89 384.889 7.417 Các huyện 63 1.601,00 968.260 605 Củ Chi 21 434,50 287.807 662 Hóc Môn 12 109,18 243.462 2.230 Bình Chánh 16 252,69 298.623 1.182 Nhà Bè 7 100,41 72.271 720 Cần Giờ 7 704,22 66.097 94 Nguoàn: Soá lieäu thoáng keâ – UBND Thaønh phoá Hoà Chí Minh - 2004 63 Phuï luïc 2 TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH KHOA SAU ÑAÏI HOÏC PHIEÁU PHOÛNG VAÁN Chuyeân ñeà nghieân cöùu: NHU CAÀU VAØ CHI TIEÂU CHO HOAÏT ÑOÄNG THEÅ DUÏC THEÅ THAO CUÛA HOÄ GIA ÑÌNH ÔÛ TP.HCM, 2003-04 MAÕ SOÁ HOÄ : Ngaøy phoûng vaán: …………/…………/2005 01. Hoï vaø teân ................................................... 02. Naêm sinh .................................................... Giôùi tính: 1. Nam 2. Nöõ 03. Ñòa chæ: .......................................................................................................... Phöôøng................................................................Quaän: ...................................... 04. Ngheà nghieäp 1. Coâng nhaân 3. Doanh nghieäp 5. Lao ñoäng 7. Giaùo duïc 2. Buoân baùn nhoû 4. Caùn boä/coâng chöùc 6. Y teá 8.Khaùc ……………………. 05. Haøng ngaøy, trung bình anh (chò) duøng bao nhieâu thôøi gian cho coâng vieäc (theo ngheà nghieäp cuûa mình). Soá giôø laøm :………………………………giôø 06. Ngoaøi thôøi gian coâng vieäc, anh (chò) coù daønh thôøi gian cho caùc hoaït ñoäng giaûi trí vaø theå duïc theå thao khoâng? (Ñaùnh daáu X vaøo phaàn traû lôøi) Traû lôøi Giaûi trí Theå duïc Theå thao Coù Khoâng (Neáu Coù, chuyeån sang caâu 7) 64 07. Neáu khoâng coù tham gia hoaït ñoäng theå duïc, theå thao, Xin anh (chò) vui loøng cho bieát lyù do. 1. Khoâng coù thôøi gian 3. Chi phí cao 5. Xa nôi taäp luyeän 2. Khoâng laøm sieâng 4. Chöa caàn thieát 6. Khaùc…………………………… 08. Trung bình moãi ngaøy anh chò daønh bao nhieâu thôøi gian cho caùc hoïat ñoäng theå duïc, theå thao? Traû lôøi: ...................giôø 09. Vì sao Anh (Chò) taäp luyeän TDTT? 1. Reøn luyeän söùc khoeû 3. Giao löu baïn beø 5. Ham thích 2. Saûng khoaùi tinh thaàn 4. Thoùi quen 6.Khaùc……………………………….. 10. Anh (Chò) tham gia moân theå thao naøo chính? 1. Ñi boä 3. Boùng ñaù 5. Boùng baøn 7. Theå duïc thaåm myõ 2. Caàu loâng 4. Boùng roå 6. Bôi loäi 8. Tenis 9. Côø Vua/Töôùng 10. Bi da 11. Xe ñaïp 12. Khaùc…………………. 11. Xin cho bieát möùc ñoä chuyeân nghieäp vaø möùc ñoä thöôøng xuyeân tham gia cuûa Anh (Chò) trong caùc moân theå thao: Möùc ñoä chuyeân nghieäp Choïn (X) 1. Chuyeân nghieäp 2. Baùn chuyeân nghieäp 3. Nghieäp dö Möùc thöôøng xuyeân tham gia Choïn (X) 1. Haøng ngaøy 2. 1 - 3 ngaøy trong tuaàn 65 3. 4 - 6 ngaøy trong tuaàn 12. Anh (Chò) thöôøng taäp theå duïc theå thao ôû ñaâu? 1. Coâng vieân 3. Nhaø vaên hoaù 5. Taïi nhaø 2. Khoaûng troáng gaàn nhaø 4. Cô sôû TDTT 6. Khaùc………………………….. 13. Trong Naêm 2003-2004, Anh (Chò ) chi tieâu bình quaân bao nhieâu cho hoaït ñoäng TDTT (1.000 ñoàng) Khoaûn chi Soá tieàn bình quaân naêm 1. Dung cuï, trang bò (Quaàn aùo, banh, vôït,………..) 2. Phí tham gia saân baõi 3. Hoïc taäp chuyeân moân 4. Chi phí ñi laïi 5. Chi phí aên uoáng, boài döôõng cô theå, tieáp khaùch 6. Chi phí cho veä sinh, y teá (thöôøng xuyeân/ñònh kyø) 7. Chi phí khaùc (xin neâu roõ) 14. Naêm nay (2004-05), anh(chò) coù döï ñònh chi tieâu nhieàu hôn cho caùc hoaït ñoäng TDTT khoâng? 14.1. Coù ( Bao nhieâu phaàn traêm)…………………………….(%) 14.2. Khoâng 15. Trong hoä cuûa Anh (Chò) coù bao nhieâu ngöôøi coù tham gia hoaït ñoäng TDTT? 15.1. Coù (Bao nhieâu ngöôøi)…………………….. 15.2. Khoâng 66 16. Anh (Chò) vui loøng öôùc tính chi phí cho hoaït ñoäng TDTT bình quaân cho moät ngöôøi/ naêm ………………………………………(ngaøn ñoàng/naêm). 17. Anh (chò) vui loøng cho bieát thu nhaäp haèng thaùng cuûa Anh (Chò)? 1. < 1 trieäu 3. Töø 2 ñeán < 3 trieäu 5. Töø 4 ñeán < 5 trieäu 2. Töø 1 ñeàn < 2 trieäu 4. Töø 3 ñeán < 4 trieäu 5. Treân 5 trieäu 18. Xin Anh (chò) vui loøng öôùc tính thu nhaäp bình quaân ñaàu ngöôøi haèng thaùng cuûa hoä gia ñình (töø taát caû caùc nguoàn thu khaùc nhau) 1. < 1 trieäu 3. Töø 2 ñeán < 3 trieäu 5. Töø 4 ñeán < 5 trieäu 2. Töø 1 ñeàn < 2 trieäu 4. Töø 3 ñeán < 4 trieäu 5. Treân 5 trieäu 19. Xin Anh (Chò) töï ñaùnh giaù taùc ñoäng cuûa vieäc taäp luyeän TDTT ñeán söùc khoeû cuûa mình? 1. Raát toát 2.Toát 3. Bình thöôøng 4. Keùm 5. Khoâng bieát 20. Anh (Chò) cho bieát nhöõng ñieàu khoâng haøi loøng trong khi tham gia caùc hoaït ñoäng TDTT 1. Chi Phí saân baõi 2. Khoù khaên trong vieäc söû duïng saân baõi 3. Cô sôû haï taàng saân baõi keùm 4. Dòch vuï taïi cô sôû keùm 5. Chi phí cho moãi laàn tham gia lôùn (ñi laïi, aên uoáng, ….) 6. Thieáu huaán luyeän vieân 7. Khaùc…………………………………………………………………………………………………………… 67 22. Khoaûng caùch töø nhaø anh (chò) ñeán nôi taäp luyeän theå duïc, theå thao laø: 1. <1km 2. 1Æ2km 3. 2 Æ 3km 4. 3Æ4km 5. …………..km 23. Anh (Chò) nghó caàn phaûi laøm gì ñeå thuùc ñaåy caùc hoä gia ñình ôû Tp.HCM tham gia hôn nöõa caùc hoaït ñoäng TDTT 23.1. Xaây döïng theâm nôi taäp luyeän TDTT 23.2. Giaûm bôùt chi phí taäp luyeän 23.3. Taêng cöôøng chuyeân moân (taêng cöôøng theâm huaán luîeân vieân) 23.4. Khuyeán khích caùc caù nhaân/toå chöùc tham gia coâng taùc phaùt trieån TDTT. (xaõ hoäi hoùa TDTT) 23.5. Giaûi phaùp khaùc............................................................................................ 24. Xin vui loøng cho bieát soá ngöôøi trong gia ñình anh (chò)?.....................ngöôøi Xin chaân thaønh caùm ôn! 68 Phuï luïc 3 LÔØI KEÂU GOÏI TOAØN DAÂN TAÄP THEÅ DUÏC. Hôõi ñoàng baøo toaøn quoác! Giöõ gìn daân chuû, xaây döïng nöôùc nhaø, gaây ñôøi soáng môùi, vieäc gì cuõng caàn coù söùc khoeû môùi thaønh coâng. Moãi moät ngöôøi daân yeáu ôùt töùc laø laøm cho caû nöôùc yeáu ôùt moät phaàn; moãi moät ngöôøi daân maïnh khoûe, töùc laø goùp phaàn cho caû nöôùc maïnh khoûe. Vaäy neân taäp luyeän theå duïc, boài boå söùc khoûe laø boån phaän cuûa moãi ngöôøi daân yeâu nöôùc. Vieäc ñoù khoâng toán keùm, khoù khaên gì, gaùi trai, giaø treû, ai cuõng neân laøm vaø ai cuõng laøm ñöôïc. Moãi ngöôøi luùc nguû daäy, taäp ít phuùt theå duïc, ngaøy naøo cuõng taäp thì khí huyeát löu thoâng, tinh thaàn ñaày ñuû. Nhö vaäy thì söùc khoûe. Daân cöôøng thì nöôùc thònh. Toâi mong ñoàng baøo ta ai cuõng gaéng taäp theå duïc. Töï toâi ngaøy naøo cuõng taäp. Thaùng 3 naêm 1946 HOÀ CHÍ MINH 69 Phuï luïc 4 HOÄI ÑOÀNG BOÄ TRÖÔÛNG COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Soá: 25-CT Ñoäc Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc Haø noäi, ngaøy 29 thaùng 1 naêm 1991 QUYEÁT ÑÒNH CUÛA HOÄI ÑOÀNG BOÄ TRÖÔÛNG Veà vieäc laáy ngaøy 27/3 laøm “Ngaøy theå thao Vieät Nam” CHUÛ TÒCH HOÄI ÑOÀNG BOÄ TRÖÔÛNG - Caên cöù luaät toå chöùc Hoäi ñoàng Boä tröôûng ngaøy 4/7/1981. - Caên cöù theo ñeà nghò cuûa Boä Vaên hoùa – Thoâng tin – Theå thao vaø Du lòch QUYEÁT ÑÒNH Ñieàu 1: Laáy ngaøy 27/3 haøng naêm laø “Ngaøy theå thao Vieät Nam”, ñöôïc toå chöùc haøng naêm nhaèm thu huùt moïi taàng lôïp nhaân daân vaøo phong traøo reøn luyeän thaân theå vaø caùc hoaït ñoäng theå thao laønh maïnh. Ñieàu 2: Boä Vaên hoùa – Thoâng tin – Theå thao vaø Du lòch xaây döïng quy cheá hoaït ñoäng cho “Ngaøy theå thao Vieät Nam” ñeå caùc hoaït ñoäng ñaït hieäu quaû thieát thöïc. Ñieàu 3: Boä tröôûng Boä Vaên hoùa – Thoâng tin – Theå thao vaø Du lòch, caùc Boä tröôûng. Chuû nhieäm UÛy ban Nhaø nöôùc, thuû tröôûng caùc cô quan thuoäc Hoäi ñoàng Boä tröôûng, Chuû tòch UBND caùc Tænh, Thaønh phoá, Ñaëc khu tröïc thuoäc Trung öông coù traùch nhieäm thi haønh quyeát ñònh naøy. K/T CHUÛ TÒCH HOÄI ÑOÀNG BOÄ TRÖÔÛNG PHOÙ CHUÛ TÒCH Ñaõ kyù: NGUYEÃN KHAÙNH 70 71 Phuï luïc 5 Baûng 5.1: Soá ngöôøi taäp luyeän theå duïc theå thao thöôøng xuyeân phaân chia theo quaän (2001-2004) Người TLTX STT Quận - Huyện Daân soá 2001 2002 2003 2004 01 Quận 1 199.247 54.947 55.393 56.377 59.008 02 Quận 2 123.968 14.875 15.596 16.286 18.864 03 Quận 3 201.425 50.393 52.347 52.442 51.587 04 Quận 4 182.493 34.786 35.989 36.429 36.539 05 Quận 5 171.966 48.767 48.781 49.011 48.927 06 Quận 6 241.902 38.686 44.861 44.605 48.205 07 Quận 7 156.895 17.036 17.346 17.828 21.899 08 Quận 8 359.194 46.962 47.730 49.145 52.728 09 Quận 9 199.150 26.487 27.735 30.422 31.798 10 Quận 10 235.442 46.359 46.609 51.416 50.817 11 Quận 11 229.837 47.036 50.639 53.421 53.679 12 Quận 12 282.864 25.037 28.843 28.175 33.854 13 Quận Bình Tân 384.889 50.540 14 Q. Bình Thạnh 422.875 74.267 75.843 83.836 83.747 15 Quận Gò Vấp 443.419 53.194 70.359 74.075 90.994 16 Q. Phú Nhuận 175.668 39.843 40.027 42.204 45.287 17 Quận Tân Bình 392.521 131.220 140.891 145.433 92.112 18 Quận Thủ Đức 329.231 30.764 32.719 35.360 39.987 19 Quận Tân Phú 361.747 66.364 20 H.Bình Chánh 298.623 56.344 70.107 72.363 68.550 21 H. Củ Chi 287.807 45.820 44.625 45.238 47.768 22 H. Cần Giờ 66.097 7.732 8.421 9.330 10.320 23 H. Hóc Môn 243.462 33.023 35.188 38.116 39.626 24 H. Nhà Bè 72.271 4.902 5.027 5.227 5.403 Toång coäng 6.062.693 928.480 995.076 1036.739 1.159.796 Nguoàn: Sôû TDTT thaønh phoá Hoà Chí Minh. Phuï luïc 6 Baûng 3.2: Theå chaát ngöôøi Vieät Nam ôû caùc löùa tuoåi phaân theo lao ñoäng (Nam) LAO ÑOÄNG NOÂNG NGHIEÄP LAO ÑOÄNG COÂNG NGHIEÄP LAO ÑOÄNG TRÍ OÙC STT Chæ tieâu Nguoàn: “Ñieàu tra ñaùnh giaù tình traïng theå chaát vaø xaây döïng heä thoáng tieâu chuaån theå löïc chung cuûa ngöôøi Vieät Nam giai ñoaïn II, töø 21 ñeán 60 tuoåi“ Ñoä tuoåi Chieàu cao (cm) Caân naëng (kg) Chieàu cao (cm) Caân naëng (kg) Chieàu cao (cm) Caân naëng (kg) 01 21-22 163,67 54,2 162,61 53,3 164,90 56,7 02 23-24 164,18 55,1 164,75 56,2 165,32 56,0 03 25-26 163,16 54,9 164,37 55,7 161,83 54,6 04 27-28 163,16 54,9 164,44 56,6 161,55 54,8 05 29-30 163,13 54,9 165,43 59,2 166,01 57,0 06 31-32 162,35 54,9 164,61 56,4 164,23 57,6 07 33-34 162,65 54,6 164,93 57,6 164,64 58.0 08 35-36 163,09 55,4 165,68 58,1 164,15 58,5 09 37-38 161,88 54,2 164,37 57,0 163,86 57,7 10 39-40 162,67 55,1 163,15 55,8 165,78 58,4 11 41-45 162,14 54,3 164,43 56,7 164,39 58,9 12 46-50 162,03 54,6 162,99 56,1 163,16 58,6 13 51-55 161,64 54,3 161,59 55,8 162,73 57,9 14 56-60 159,85 52,3 158,93 54,9 162,00 57,3 72 Phuï luïc 7 Baûng 3.3 : Theå chaát ngöôøi Vieät Nam ôû caùc löùa tuoåi phaân theo lao ñoäng (Nöõ) LAO ÑOÄNG NOÂNG NGHIEÄP LAO ÑOÄNG COÂNG NGHIEÄP LAO ÑOÄNG TRÍ OÙC STT Chæ tieâu Nguoàn: “Ñieàu tra ñaùnh giaù tình traïng theå chaát vaø xaây döïng heä thoáng tieâu chuaån theå löïc chung cuûa ngöôøi Vieät Nam giai ñoaïn II, töø 21 ñeán 60 tuoåi“ Ñoä tuoåi Chieàu cao (cm) Caân naëng (kg) Chieàu cao (cm) Caân naëng (kg) Chieàu cao (cm) Caân naëng (kg) 01 21-22 153,47 47,1 153,75 47,3 156,23 47,7 02 23-24 152,96 46,4 152,57 46,3 155,30 47,0 03 25-26 153,69 47,3 152,82 46,6 155,13 47,5 04 27-28 153,69 47,3 152,77 46,5 154,7 47,5 05 29-30 153,24 47,4 153,30 47,0 154,08 47,4 06 31-32 153,54 48,1 153,00 46,5 154,06 48,3 07 33-34 153,16 47,9 153,26 47,0 154,73 49,9 08 35-36 153,36 48,3 153,33 48,4 153,7 51,7 09 37-38 153,12 48,4 152,59 47,4 153,4 50,4 10 39-40 152,82 48,8 152,79 49,1 155,35 51,0 11 41-45 152,44 48,8 153,03 50,2 153,87 51,5 12 46-50 152,89 49,1 153,24 50,4 153,61 53,0 13 51-55 152,24 48,9 152,81 51,5 152,35 52,8 14 56-60 151,29 47,3 - - - - 73 Phuï luïc8 Toùm taét keát quaû hoài quy Regression Statistics Multiple R 0.836342 R Square 0.699468 Adjusted R Square 0.696401 Standard Error 45.4068 Observations 100 ANOVA df SS MS F Significance F Regression 1 470267 470267 228.0882 2.5E-27 Residual 98 202054.2 2061.777 Total 99 672321.2 Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0% Intercept -48.8458 11.16983 -4.37302 3.06E-05 -71.012 -26.6797 -71.012 -26.6797 Thu nhaäp 0.102821 0.006808 15.10259 2.5E-27 0.089311 0.116332 0.089311 0.116332 74 Phuï luïc 9 Toùm taét keát quaû hoài quy Regression Statistics Multiple R 0.862079 R Square 0.74318 Adjusted R Square 0.737885 Standard Error 42.19069 Observations 100 ANOVA df SS MS F Significance F Regression 2 499655.9 249827.9 140.3485 2.33E-29 Residual 97 172665.3 1780.054 Total 99 672321.2 Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0% Intercept -48.7346 10.37872 -4.69562 8.75E-06 -69.3334 -28.1357 -69.3334 -28.1357 Thu nhaäp 0.08601 0.007559 11.37887 1.46E-19 0.071008 0.101012 0.071008 0.101012 Ngheà nghieäp 41.81289 10.29047 4.063263 9.83E-05 21.38916 62.23661 21.38916 62.23661 75 Phuï luïc 10 Toùm taét keát quaû hoài quy Regression Statistics Multiple R 0.862936 R Square 0.744659 Adjusted R Square 0.736679 Standard Error 42.28762 Observations 100 ANOVA df SS MS F Significance F Regression 3 500649.8 166883.3 93.32247 2.38E-28 Residual 96 171671.3 1788.243 Total 99 672321.2 Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0% Intercept -74.3183 35.85824 -2.07256 0.040893 -145.496 -3.14025 -145.496 -3.14025 Thu nhaäp 0.086753 0.007641 11.35307 1.91E-19 0.071585 0.101921 0.071585 0.101921 Thôøi gian laøm vieäc 2.334336 3.131105 0.745531 0.457772 -3.88086 8.549535 -3.88086 8.549535 Ngheà nghieäp 43.37965 10.52603 4.121177 8E-05 22.48562 64.27368 22.48562 64.27368 76 Phuï luïc 11 Toùm taét keát quaû hoài quy Regression Statistics Multiple R 0.836352 R Square 0.699484 Adjusted R Square 0.693288 Standard Error 45.639 Observations 100 ANOVA df SS MS F Significance F Regression 2 470278.1 235139.1 112.8892 4.75E-26 Residual 97 202043.1 2082.918 Total 99 672321.2 Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0% Intercept -46.1938 37.99274 -1.21586 0.22699 -121.599 29.21124 -121.599 29.21124 Thu nhaäp 0.102679 0.007115 14.43196 6.9E-26 0.088558 0.1168 0.088558 0.1168 Thôøi gian laøm vieäc -0.24194 3.311216 -0.07307 0.941903 -6.81378 6.329901 -6.81378 6.329901 77 Phuï luïc 12: Aûnh höôûng cuûa thôøi gian laøm vieäc ñoái vôùi chi tieâu 0 50 100 150 200 250 300 350 0 5 10 15 Chi tieâu (ngaøn ñoàng/ngöôøi/thaùng Thôøi gian laøm vieäc (soá giôø/ngaøy) 78

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf43776.pdf
Luận văn liên quan