Chính sách tín dụng thương mại

Tín dụng thương mại là một hình thức nợ ngắn hạn, phát sinh từ doanh thu tín dụng và được coi là một khoản phải thu của người bán và khoản phải trả của người mua. Thực chất của tín dụng thương mại là một nguồn tài trợ ngắn hạn không do vay mượn, là nguồn ngân quỹ phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tín dụng thương mại là do một nhà sản xuất cấp cho một hãng buôn, hãng phân phối, hay bán lẻ. Hoặc do hãng bán buôn cấp cho người bán lẻ hoặc do nhà sản xuất hay hãng phân phối cấp cho một hãng tiêu dùng công nghiệp . Tín dụng thương mại là phương tiện đơn giản hóa việc thanh toán nhiều hơn làm công cụ cho vay. Khách hàng thường thấy các thuận lợi khi được trì hoãn việc thanh toán cho đến khi các khoản mua bán hay giao hàng đã được thực hiện.

doc81 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2262 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chính sách tín dụng thương mại, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
AÏnh Mai Cæía haìng Phæåïc Vinh DNTN Thanh Ván Chi nhaïnh VTTH Quíang Nam Cæía haìng Minh Nháût Cæía haìng VLXD Minh Caính Cæía haìng TTNT Minh Quang Cæía haìng VLXD Phuïc Thënh VLXD Häöng Phuïc DNTN Kim Háûu Cæía haìng VLXD vaì TTNT Thán Cæía haìng VLXD Âäng Phæång Cæía haìng Âæïc Hiãûp Cæía haìng VLXD Baío Trám Cæía haìng Phuï Duîng Cæía haìng Quyình An Cæía haìng Ván Tiãn Cæía haìng Kim Phuïc Cæía haìng Vénh Thuáûn Cæía haìng Lã Haì Cæía haìng Nháût Quang Cæía haìng Quïan Linh Cæía haìng VLXD Quíang Oanh Cæía haìng Thuáûn Nghéa Cæía haìng Viãût An Cæía haìng Cháu Thaình Âaûi lyï Âæïc Thanh Cæía haìng VLXD Thàng Long DNTN Nhán Hoìa Cæía haìng Haì Thaình Cäng ty TNHH Tiãún Âaût VLXD An Haíi 9,2 8,8 9,5 6,5 8,35 7,9 7,0 6,5 8,5 9,05 6,65 6,55 8,25 8,35 9,45 9,38 9,63 4,75 4,37 4,7 5,15 9,15 6,45 6,4 4,75 7,65 6,15 7,0 9,15 9,35 9,05 8,75 6,75 7,15 7,05 0,4 nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt 3,68 3,52 3,8 2,6 3,34 3,16 2,8 2,6 3,4 3,62 2,66 2,62 3,3 3,34 3,48 3,75 3,85 1,9 1,74 1,88 2,06 3,66 2,58 2,56 1,9 3,06 2,06 2,8 3,66 3,74 3,62 3,5 2,7 2,86 2,82 Täút Khaï Täút TB Khaï Khaï Khaï TB Khaï Täút TB TB Khaï Khaï Täút Täút Täút Keïm Keïm Keïm TB Täút TB TB Keïm Khaï TB Khaï Täút Täút Täút Khaï TB Khaï Khaïï Chuï thêch: Muûc âêch cuía viãûc tênh âiãøm quy âäøi cuía biãún säú C1 laì nhàòm phuûc vuû cho viãûc täøng håüp âiãøm quy âäøi cuía caïc biãún säú âãø âaïnh giaï phán nhoïm khaïch haìng. Caïc biãún säú sau ta seî tênh tæång tæû nhæ váûy. *Phán têch khaïch haìng theo biãún säú C2: Ta tiãúp tuûc sæí duûng baíng âaïnh giaï theo thang âiãøm âãø xaïc âënh caïc thäng tin cho biãún säú C2. Caïc thäng tin vãö âäúi tæåüng âæåüc âaïnh giaï: Tãn khaïch haìng (âaûi lyï):............................. Âëa chè:....................................................... Säú âiãûn thoaûi:.............................................. stt Tiãu thæïc âaïnh giaï Mæïc âäü âaïnh giaï Hãû säú quan troüng Âiãøm âaïnh giaï 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 Täøng väún kinh doanh Tyí troüng väún. Khaí nàng âaím baío caïc khoaín nåü Khaí nàng huy âäüüng väún Tçnh traûng nåü 0,2 0,3 0,2 0,15 0,15 ........... ........... ........... ........... ........... 6 Täøng âiãøm 1.0 ............ Caïch âaïnh giaï vaì xãúp loaûi tæång tæû nhæ biãún säú C1 + ÂTB nhoí hån 5 : xãúp loaûi keïm. + ÂTB tæì 5_nhoí hån 7: xãúp loaûi trung bçnh. +ÂTB tæì 7_nhoí hån 9 : xãúp loaûi khaï. + ÂTB tæì 9_10 : xãúp loaûi täút Tæì caïch âaïnh giaï trãn ta seî choün máùu khaïch haìng vaì tiãún haình xãúp loaûi nhæ sau: STT TÃN KHAÏCH HAÌNG Âiãøm âaïnh giaï C2 Hãû säú C2 Âiãøm quy âäøi C2 Xãúp loaûi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Cæía haìng Ván Hoa DNTN Minh Thaình Cæía haìng TTNT Nhæ Minh Hiãûu buän AÏnh Mai Cæía haìng Phæåïc Vinh DNTN Thanh Ván Chi nhaïnh VTTH Quíang Nam Cæía haìng Minh Nháût Cæía haìng VLXD Minh Caính Cæía haìng TTNT Minh Quang Cæía haìng VLXD Phuïc Thënh VLXD Häöng Phuïc DNTN Kim Háûu Cæía haìng VLXD vaì TTNT Thán Cæía haìng VLXD Âäng Phæång Cæía haìng Âæïc Hiãûp Cæía haìng VLXD Baío Trám Cæía haìng Phuï Duîng Cæía haìng Quyình An Cæía haìng Ván Tiãn Cæía haìng Kim Phuïc Cæía haìng Vénh Thuáûn Cæía haìng Lã Haì Cæía haìng Nháût Quang Cæía haìng Quïan Linh Cæía haìng VLXD Quíang Oanh Cæía haìng Thuáûn Nghéa Cæía haìng Viãût An Cæía haìng Cháu Thaình Âaûi lyï Âæïc Thanh Cæía haìng VLXD Thàng Long DNTN Nhán Hoìa Cæía haìng Haì Thaình Cäng ty TNHH Tiãún Âaût VLXD An Haíi 8,4 8,15 7,7 6,15 5,05 5,35 6,2 6,35 8,55 8,5 8,85 7,2 8,85 7,0 6,8 9,3 9,1 9,0 4,75 4,85 5,8 7,2 5,5 5,3 4,27 6,7 5,5 6,0 8,2 9,05 8,5 7,65 6,5 8,45 6,65 0,35 nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt 2,91 2,85 2,69 2,15 1,76 1,87 2,17 2,22 2,99 2,97 2,39 2,52 3,09 2,45 2,38 3,25 3,18 3,15 1,66 1,69 2,03 2,52 1,92 1,85 1,49 2,35 1,92 3,1 2,87 3,16 2,97 2,67 2,27 2,95 2,32 Khaï Khaï Khaï TB TB TB TB TB Khaï Khaï TB Khaï Khaï Khaï TB Täút Täút Täút Keïm Keïm TB Khaï TB TB Keïm TB TB TB Khaï Täút Khaï Khaï TB Khaï TB *Phán têch khaïch haìng theo biãún säú C3: Âãøí xaïc âënh thäng tin cho biãún säú C3 ta váùn sæí duûng baíng thang âiãøm âãø âaïnh giaï: Caïc thäng tin vãö âäúi tæåüng âæåüc âaïnh giaï: Tãn khaïch haìng (âaûi lyï):............................. Âëa chè:....................................................... Säú âiãûn thoaûi:.............................................. stt Tiãu thæïc âaïnh giaï Mæïc âäü âaïnh giaï Hãû säú quan troüng Âiãøm âaïnh giaï 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 Giaï trë taïi saïn thãú cháúp Khaí nàng chuyãøn nhæåüng cuía taìi saín thãú cháúp Ruíi ro cuía váût thãú cháúp,sæû dao âäüng cuía giaï trë trãn thë træåìng. Khaí nàng chuyãøn hoïa thaình tiãön cuía taìi saín thãú cháúp Mæïc âäü uy tên trãn thë træåìng taìi chênh 0,3 0,2 0,2 0,15 0,15 ........... ........... ........... ........... ........... 6 Täøng âiãøm 1.0 ............ Caïch âaïnh giaï vaì xãúp loaûi tæång tæû nhæ biãún säú C1 + ÂTB nhoí hån 5 : xãúp loaûi keïm. + ÂTB tæì 5_nhoí hån 7: xãúp loaûi trung bçnh. +ÂTB tæì 7_nhoí hån 9 : xãúp loaûi khaï. + ÂTB tæì 9_10 : xãúp loaûi täút Tæì caïch âaïnh giaï trãn ta seî choün máùu khaïch haìng vaì tiãún haình xãúp loaûi nhæ sau: STT TÃN KHAÏCH HAÌNG Âiãøm âaïnh giaï C3 Hãû säú C3 Âiãøm quy âäøi C3 Xãúp loaûi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Cæía haìng Ván Hoa DNTN Minh Thaình Cæía haìng TTNT Nhæ Minh Hiãûu buän AÏnh Mai Cæía haìng Phæåïc Vinh DNTN Thanh Ván Chi nhaïnh VTTH Quíang Nam Cæía haìng Minh Nháût Cæía haìng VLXD Minh Caính Cæía haìng TTNT Minh Quang Cæía haìng VLXD Phuïc Thënh VLXD Häöng Phuïc DNTN Kim Háûu Cæía haìng VLXD vaì TTNT Thán Cæía haìng VLXD Âäng Phæång Cæía haìng Âæïc Hiãûp Cæía haìng VLXD Baío Trám Cæía haìng Phuï Duîng Cæía haìng Quyình An Cæía haìng Ván Tiãn Cæía haìng Kim Phuïc Cæía haìng Vénh Thuáûn Cæía haìng Lã Haì Cæía haìng Nháût Quang Cæía haìng Quïan Linh Cæía haìng VLXD Quíang Oanh Cæía haìng Thuáûn Nghéa Cæía haìng Viãût An Cæía haìng Cháu Thaình Âaûi lyï Âæïc Thanh Cæía haìng VLXD Thàng Long DNTN Nhán Hoìa Cæía haìng Haì Thaình Cäng ty TNHH Tiãún Âaût VLXD An Haíi 9,35 8,8 8,65 5,5 6,3 6,5 7,2 5,65 8,3 9,85 7,05 7,0 8,05 7,15 7,1 9,81 9,95 4,7 4,75 5,25 5,65 8,15 6,15 5,85 4,35 7,85 6,25 6,85 9,15 9,85 9,05 8,95 7,75 8,75 7,15 0,15 nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt 1,41 1,32 1,3 0,83 0,95 0,97 1,08 0,85 1,25 1,48 1,06 1,05 1,21 1,08 1,07 1,47 1,49 0,7 0,71 0,79 0,85 1,22 0,92 0,87 0,65 1,18 0,94 1,03 1,38 1,48 1,36 1,35 1,16 1,31 1,07 Täút Khaï Khaï TB TB TB Khaï TB Khaï Täút Khaï Khaï Khaï Khaï Khaï Täút Täút Keïm Keïm TB TB Khaï TB TB Keïm Khaï TB TB Täút Täút Täút Khaï Khaï Khaï Khaï * Phán têch khaïch haìng theo biãún säú C4: Viãûc xem xeït âaïnh gêa khaïch haìng theo biãún säú naìy nhàòm âãø âaïnh giaï thãm caïc thäng tin vãö khaïch haìng, noï mang tênh cháút bäø sung thãm caïc thäng tin vãö sæû taïc âäüng cuía caïc yãúu täú ngoaûi lai. Do váûy viãûc phán têch noï seî gàûp nhiãöu khoï khàn, ràõc räúi cho nãn ta chè xem xeït noï dæûa trãn caïc kinh nghiãûm thæûc tãú vaì sæû nhaûy beïn trong phaïn âoaïn cuía ngæåìi phán têch. Phán nhoïm khaïch haìng: *Muûc âêch cuía viãûc phán nhoïm khaïch haìng: Nhàòm sàõp xãúp laûi caïc khaïch haìng âaî âæåüc phán têch theo mäüt tiãu thæïc nháút âënh, giuïp cho viãûc phán loaûi læûa choün nhæîng khaïch haìng âaût yãu cáöu tên duûng vaì nhæîng khaïch haìng khäng âaût yãu cáöu tên duûng. Trãn cå såí âoï seî âæa ra chênh saïch tên duûng håüp lyï cho tæìng nhoïm. Âäöng thåìi viãûc phán nhoïm cuîng giuïp cho viãûc âaïnh giaï theo doîi tçnh tçnh hçnh thæûc tên duûng cuía khaïch haìng âæåüc nhanh choïng chênh xaïc vaì dãù daìng hån. *Caïch thæïc phán nhoïm: Viãûc phán nhoïm khaïch haìng seî dæûa vaìo phæång phaïp phán täø trong thäúng kã. Caïc nhoïm seî âæåüc phán theo âiãøm trung bçnh âaût âæåüc tæì viãûc täøng håüp säú âiãøm quy âäøi cuía caïc biãún säú C1, C2, C3. Theo tênh toaïn thç caïc caïch thæïc phán nhoïm seî âæåüc tênh toaïn theo säú âiãøm nhæ sau: ÂTB=C1+C2+C3 -Nhoïm I: ÂTB tæì 8_10 : xãúp loaûi täút -Nhoïm II: ÂTB tæì 6,5_nhoí hån 8 : xãúp loaûi khaï -Nhoïm III: ÂTB tæì 5_nhoí hån 6,5 : xãúp loaûi trung bçnh -Nhoïm IV: ÂTB nhoí hån 5 : xãúp loaûi keïm Âäúi våïi caïc nhoïm I, II, III seî âæåüc cäng ty xem xeït cung cáúp tên duûng, nhæng tuìy thuäüc vaìo mäùi nhoïm seî coï chênh saïch tên duûng khaïc nhau. Riãng âäúi våïi nhoïm IV khäng âuí caïc yãu cáöu cáön thiãút täúi thiãøu vãö âaïnh giaï cuía cäng ty nãn seî khäng âæåüc hæåíng chênh saïch tên duûng. Tæì caïc caïch âaïnh giaï trãn ta coï kãút quaí phán nhoïm khaïch haìng nhæ sau: STT Nhoïm Tãn khaïch haìng ÂTB Xãúp loaûi 1 2 3 4 5 6 7 I Cæía haìng Ván Hoa Cæía haìng TTNT Minh Quang Cæía haìng Âæïc Hiãûp Cæía haìng VLXD Baío Trám Âaûi lyï Âæïc Thanh Cæía haìng Cháu Thaình Cæía haìng VLXD Thàng Long 8,03 8,07 8,47 8,52 8,38 8,01 8,02 Täút Täút Täút Täút Täút Täút Täút 8 9 10 11 12 13 14 15 16 II DNTN Minh Thaình Cæía haìng TTNT Nhæ Minh Cæía haìng VLXD Minh Caính DNTN Kim Háûu Cæía haìng VLXD vaì TTNT Thán Cæía haìng VLXD Quíang Oanh Cæía haìng Haì Thaình Cäng ty TNHH Tiãún Âaût Cæía haìng Vénh Thuáûn 7,69 7,79 7,59 7,6 6,87 6,59 7,52 7,12 7,4 Khaï Khaï Khaï Khaï Khaï Khaï Khaï Khaï Khaï 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 III Hiãûu buän AÏnh Mai Cæía haìng Phæåïc Vinh DNTN Thanh Ván Chi nhaïnh VTTH Quíang Nam Cæía haìng Minh Nháût Cæía haìng VLXD Phuïc Thënh VLXD Häöng Phuïc Cæía haìng VLXD Âäng Phæång Cæía haìng Phuï Duîng Cæía haìng Lã Haì Cæía haìng Nháût Quang Cæía haìng Thuáûn Nghéa Cæía haìng Viãût An VLXD An Haíi DNTN Nhán Hoìa 5,58 6,05 6,0 6,05 5,67 6,11 6,19 6,23 5,75 5,14 5,26 5,32 5,93 6,21 6,13 TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB 32 33 34 35 IV Cæía haìng Quyình An Cæía haìng Ván Tiãn Cæía haìng Kim Phuï Cæía haìng Quïan Linh 4,11 4,36 4,94 4,04 Keïm Keïm Keïm Keïm Nhæ váûy theo baíng âaïnh giaï kãút quaí xãúp loaûi tæì viãûc täøng håüp phán têch caïc biãún säú C1, C2, C3 ta xaïc âënh dæåüc 3 nhoïm khaïch haìng âæåüc hæåíng chênh saïch tên duûng cuía cäng ty laì: Nhoïm I, nhoïm II, nhoïm III. 4. Xáy dæûng giaíi phaïp måí räüng chênh saïch tên duûng: Muûc tiãu cuía viãûc måí räüng chênh saïch tên duûng: Nhæ âaî âãö cáûp åí pháön træåïc, muûc tiãu cuía viãûc måí räüng chênh saïch tên duûng cuía cäng ty cho khaïch haìng khäng nàòm ngoaìi muûc âêch nhàòm sæí duûng chênh saïch tên duûng nhæ mäüt cäng cuû caûnh tranh hiãûu quaí, khuyãún khêch khaïch haìng gia tàng khäúi læåüng mua âãø âáøy maûnh gia tàng doanh säú baïn cuía cäng ty vaì giaím thiãøu täúi âa nhæîng ruíi ro máút maït cho cäng ty. Taûo âæåüc sæû gàõng boï giæîa khaïch haìng vaì cäng ty, khuyãúch træång sæû aính hæåíng cuía cäng ty trãn thë træåìng. b. Xáy dæûng chênh saïch tên duûng: Qua quaï trçnh phán têch âaî xaïc âënh âæåüc khaïch haìng âæåüc hæåíng tên duûng cuía cäng ty bao gäöm 3 nhoïm khaïc nhau theo sæû âaïnh giaï trãn. Do âoï viãûc xáy dæûng vaì aïp duûng chênh saïch tên duûng âoìi hoíi phaíi coï chênh saïch riãng âæåüc aïp duûng cho tæìng nhoïm khaïch haìng âãø phuì håüpû hån våïi tçnh traûng vaì khaí nàng thæûc tãú cuía tæìng nhoïm. Xáy dæûng chênh saïch tên duûng cho khaïch haìng nhoïm I: Xaïc âënh thåìi haûn tên duûng: Viãûc xaïc âënh thåìi haûn tên duûng laì yãúu täú quan troüng, noï xaïc âënh âæåüc yãúu täú thaình cäng hay tháút baûi cuía mäüt chênh saïch tên duûng. Båíi vç mäüt thåìi haûn tên duûng håüp lyï vaì âæåüc sæû taïn âäöng cuía khaïch haìng thç noï måïi thæûc sæû hiãûu quaí. Thåìi haûn tên duûng bao gäöm thåìi haûn täúi thiãøu vaì thåìi haûn täúi âa. -Thåìi haûn tên duûng täúi thiãøu: Viãûc xaïc âënh thåìi haûn tên duûng täúi thiãøu laì yãúu täú qua troüng, båíi vç duì muäún hay khäng thç viãûc xaïc âënh thåìi haûn tên duûng täúi thiãøu cho chênh saïch tên duûng phaíi låïn hån thåìi haûn hiãûn taûi cuía caïc âäúi thuí caûnh tranh. Hiãûn nay háöu hãút caïc âäúi thuí caûnh tranh âãöu cho khaïch haìng hæåíng thåìi haûn tên duûng täúi thiãøu laì 30 ngaìy. Do âoï âãø kêch thêch khaïch haìng hæåíng chênh saïch tên duûng ta seî choün thåìi haûn tên duûng täúi thiãøu laì 30 ngaìy, 40 ngaìy, 45 ngaìy tæïc laì Nmin = 35 ngaìy; 40 ngaìy hoàûc 45 ngaìy. - Thåìi haûn tên duûng täúi âa: Viãûc xaïc âënh thåìi haûn tên duûng täúi âa laì nhàòm xaïc âënh mäüt caïch håüp lyï yãu cáöu, mong âåüi cuía khaïch haìng. Noï khäng nãn væåüt quaï giåïi haûn cho pheïp vaì nhæîng mong muäún cuía khaïch haìng, båíi vç nãúu keïo daìi thåìi haûn tên duûng quaï daìi noï coï thãø aính hæåíng âãún nhæîng khaí nàng sinh låüi vaì âi quaï sæû mong âåüi cuía khaïch haìng. Do âoï viãûc xem xeït quyãút âënh thåìi haûn tên duûng täúi âa cáön phaíi cán nhàõc xem xeït giæîa låüi êch cuía cäng ty vaì khaïch haìng. Vç váûy ta seî læûa choün thåìi haûn tên duûng täúi âa trãn cå såí phán têch chu kyì kinh doanh cuía khaïch haìng. Tæì viãûc phán têch säú liãûu taûi cäng ty, trãn cå såí âoï ta coï kãút quaí chu kyì kinh doanh cuía 3 nhoïm khaïch haìng nhæ sau: Nhoïm Säú láön mua TB trong nàm 2000 Chu kyì KD I II II 7 láön 8,5 láön 10,5 láön 52 ngaìy 43 ngaìy 35 ngaìy Lyï do cuía viãûc coï sæû chãnh lãûch låïn vãö sä úngaìy cuía chu kyì kinh doanh giæîa caïc nhoïm laì do sæû chãnh lãûch vãö väún giæîa caïc nhoïm, nãn khaí nàng mua haìng cuîng nhæ khaí nàng dæû træî cuía hoü khaïc nhau. Chàóng haûn nhæîng cuía haìng låïn hoü coï khaí nàng vãö taìi chênh nãn hoü coï thãø mua mäüt khäúi læåüng haìng låïn âãø kinh doanh trong khoaíng thåìi gian âuí daìi vaì âäöng thåìi hoü cuîng tranh thuí tiãút kiãûm chi phê váûn chuyãøn nãúu quaîng âæåìng váûn chuyãøn xa. Âäúi våïi caïc cæía haìng nhoí thç ngæåüc laûi, våïi väún êt nãn hoü mua våïi khäúi læåüng nhoí nãn hoü phaíi thæåìng xuyãn mua nhiãöu láön âãø kinh doanh. Xaïc âënh doanh säú tàng thãm dæû kiãún: Qua khaío saït thàm doì khaïch haìng vãö yï âënh måí räüng chênh saïch tên duûng cuía cäng ty, âaî coï 85% khaïch haìng âäöng yï ràòng chàõc chàõn doanh säú cuía cäng ty seî tàng lãn tæì 5% âãún trãn 10% nãúu cäng ty thæûc hiãûn måí räüng chênh saïch tên duûng. Cå såí cuía viãûc khàóng âënh naìy laì, hoü cho ràòng khi cäng ty måí räüng thåìi haûn tên duûng lãn 35 ngaìy,40 ngaìy, 45 ngaìy thç hoü seî coï âæåüc nhiãöu låüi êch: Thæï nháút hoü seî táûn duûng âæåüc väún cuía cäng ty âãø bäø sung vaìo nguäön kinh doanh hiãûn taûi cuía hoü vaì hoü tiãút kiãûm âæåüc chi phê cå häüi vänú kinh doanh cuía mçnh. Thæï hai hoü seî keïo daìi thåìi haûn traí nåü vaì coï thåìi gian thong thaí hån trong viãûc thu häöi caïc khoaín nåü vaì huy âäüng nguäön väún tæì caïc nguäön khaïc âãø thanh toaïn cho cäng ty. Chênh vç hai yãúu täú cå baín trãn seî kêch thêch âæåüc nhiãöu ngæåìi mua vaì thu huït thãm âæåüc nhiãöu khaïch haìng måïi, tæì âoï táút yãúu doanh säú seî tàng thãm. Qua phán têch nhæîng säú liãûu taûi cäng ty ta coï thãø dæû âoaïn % doanh säú coï thãø tàng thãm khi aïp duûng viãûc måí räüng chênh saïch tên duûng nhæ sau: Thåìi haûn tên duûng Doanh säú tàng thãm Hiãûn tai: 30 ngaìy Måí räng:35 ngaìy Måí räüng: 40 ngaìy Måí räüng: 45 ngaìy 0% 8% 10% 10,5% Phán têch læûa choün thåìi haûn tên duûng täúi æu: Âãø læûa choün thåìi haûn tên duûng täúi æu aïp duûng cho khaïch haìng mäüt caïch håüp lyï, ta sæí duûng phæång phaïp phán têch biãn âãø xaïc âënh mäüt caïch hiãûu quaí thåìi haûn tên duûng täúi æu cho khaïch haìng. Âãø cho dãù daìng quan saït vaì tênh toïan ta seî âi xaïc âënh doanh säú hiãûn taûi cuía tæìng nhoïm nàm 2000: ÂVT:1000â STT Nhoïm Tãn khaïch haìng DS mua nàm 2000 1 2 3 4 5 6 7 I Cæía haìngVán Hoa Cæía haìng TTNT Minh Quang Cæía haìng Âæïc Hiãûp Cæía haìng VLXD Baío Trám Âaûi lyï Âæïc Thanh Cæía haìng Cháu Thaình Cæía haìng VLXD Thàng Long 298052 371953 394315 473092 498436 363089 562483 8 9 10 11 12 13 14 15 16 II DNTN Minh Thaình Cæía haìng TTNT Nhæ Minh Cæía haìng VLXD Minh Caính DNTN Kim Háûu Cæía haìng VLXD vaìTTNT Thán Cæía haìng VLXD Quíang Oanh Cæía haìng Haì Thaình Cäng ty TNHH Tiãún Âaût Cæía haìng Vénh Thuáûn 198277 208043 224736 211926 168375 107280 79814 156000 157320 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 III Hiãûu buän Aïnh Mai Cæía haìng Phæåïc Vinh DNTN Thanh Ván Chi nhaïnh VTTH Quíang Nam Cæía haìng Minh Nháût Cæía haìng VLXD Phuïc Thënh VLXD Häöng Phuïc Cæía haìng VLXD Âäng Phæång Cæía haìng Phuï Duîng Cæía haìng Lã Haì Cæía haìng Nháût Quang Cæía haìng Thuáûn Nghéa Cæía haìng Viãût An Cæía haìng An Haíi Cæía haìng Nhán Hoìa 20042 48224 15847 24274 35190 55635 78351 68459 18027 47049 41519 45850 55230 68875 69089 Phán têch læûa choün thåìi haûn tên duûng bàòng phán têch biãn: ÂVT:1000 Stt Khoaín muûc CSHT N1=35 N2=40 N3=45 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Doanh säú Doanh säú tàng thãm Kyì thu tiãön bçnh quán KPT tàng thãm do doanh säú måïi tàng thãm KPT cuî KPTliãn quan âãún doanh säú cuî KPT tàng thãm liãn quan âãún doanh säú cuî Täøng KPT tàng thãm Väún âáöu tæ KPT tàng thãm Chi phê cå häüi väún Låüi nhuáûn tàng thãm Låüi nhuáûn tàng roìng 2831780 30 3058322,4 226542,4 35 22024,9 235981,6 275311,9 39330,3 61355,2 52883,5 5409,9 48797,2 43387,3 3114958 56635,6 40 6292,8 297336,9 339813,6 42476,7 48769,5 39620,5 4053,2 12199,4 8146,2 3129116,9 14158,9 45 1769,8 346106,4 389369,7 43263,3 45033,1 35714,2 3653,7 3049,8 (603,9) Chuï thêch: (4) = (2) x(3)/360 (5) = Doanh säú cuî x kyì thu tiãön bq cuî/360 (6) = Doanh säú cuî x kyì thu tiãön bq måïi/360 (7) = (6) - (5) (8) = (7) + (4) (9) = (8) x 0,7846 (10) = (9) x 0,115 (11) = (2) x (1-0,7846) Càn cæï vaìo kãút quaí phán têch biãn ta coï thãø xaïc âënh thåìi haûn tên duûng cho khaïch haìng nhoïm I laì 40 ngaìy. Xaïc âënh chênh saïch chiãút kháúu cho khaïch haìng nhoïm I: Sau khi xaïc âënh thåìi haûn tên duûng cho khaïch haìng nhoïm I ta âi xaïc âënh tyí lãû chiãút kháúu cho khaïch haìng nhoïm I. Viãûc xaïc âënh tyí lãû chiãút kháúu laì nhàòm muûc âêch khuyãún khêch khaïch haìng thanh toaïn træåïc thåìi haûn âãø âæåüc hæåíng % giaím giaï theo doanh säú. Khi tyí lãû chiãút kháúu gia tàng noï khäng chè kêch thêch khaïch haìng gia tàng doanh säú mua, mang laûi låüi nhuáûn nhiãöu cho cäng ty maì coìn coï taïc duûng ruït ngàõn kyì thu tiãön bçnh quán xuäúng, khuyãún khêch khaïch haìng traí nåü såïm, giaím âæåüc nhæîng ruíi ro máút maït. Âãø xáy dæûng chênh saïch chiãút kháúu cho khaïch haìng cäng ty seî dæûa vaìo hai biãún säú cå baín laì thåìi haûn chiãút kháúu (d) vaì tyí lãû chiãút kháúu (K) âãø âæa ra cå såí cho khaïch haìng cháúp nháûn chiãút kháúu hay thanh toaïn vaìo cuäúi kyì tên duûng (N). -Xaïc âënh thåìi haûn chiãút kháúu (d): Viãûc xaïc âënh phaíi nàõm âæåüc khaí nàng khaïch haìng coï thãø huy âäüng âæåüc læåüng tiãön tæì caïc nguäön khaïc nhau: vay ngán haìng, nguäön väún tæû coï cuía hoü hoàûc coï thãø chiãúm duûng väún cuía caïc âäúi thuí caûnh tranh cuía cäng ty âãø thanh toaïn cho cäng ty. Do váûy viãûc xaïc âënh thåìi haûn chiãút kháúu phaíi dæûa vaìo thåìi gian cuía caïc thuí tuûc trãn hoaìn táút vaì dæûa vaìo âàûc tênh cuía saín pháøm vaì thäng thæåìng ta seî choün d=10 ngaìy. -Xaïc âënh tyí lãû chiãút kháúu: Thäng thæåìng khi cäng ty âæa ra tyí lãû chiãút kháúu cáön phaíi âæåüc sæû hæåíng æïng cuía khaïch haìng, vaì cáön phaíi xem xeït phê täøn cå häüi cuía hoü våïi phê täøn tên duûng thæång maûi âãø xem xeït hoü coï âi âãún quyãút âënh thanh toaïn hay khäng. Viãûc âæa ra tyí chiãút kháúu phaíi thoía maîn âiãöu kiãûn: Co > Ck1 Co: phê täøn tên duûng thæång maûi. C.k: phê täøn cå häüi cuía khaïch haìng. Våïi: Co= 360 x K (100-K.) x (N-d) N: thåìi haûn tên duûng. D: thåìi haûn chiãút kháúu. Co: phê täøn tên duûng thæång maûi. K. tyí lãû chiãút kháúu. Nãúu phê täøn cå häüi väún cuía khaïch haìng nhoí hån phê täøn tên duûng tên duûng thæång maûi thç hoü seî cháúp nháûn thanh toaïn træåïc âãø hæåíng chiãút kháúu. Ngæåüc laûi thç hoü seî khäng cháúp nháûn. Thäng qua viãûc âiãöu tra, nghiãn cæïu bàòng caïc taìi liãûu do khaïch haìng cung cáúp, læu træî taûi cäng ty vaì phiãúu thànm doì ta coï thãø xaïc âënh âæåüc phê täøn cå häüi cuía khaïch haìng nhoïm I nhæ sau: Stt Tãn khaïch haìng %väún CSH phê täøn väún CSH % väún vay Phê täøn väún vay Phê täøn cå häüi väún 1 2 3 4 5 6 7 Cæía haìng Ván Hoa Cæía haìng TTNT Minh Quang Cæía haìng Âæïc Hiãûp Cæía haìng VLXD Baío Trám Âaûi Lyï Âæïc Thanh Cæía haìng Cháu Thaình Cæía haìng VLXDThàng Long 72% 68% 75% 80% 75% 70% 75% 9,76% 10,2% 10,7% 9,3% 11% 10,3% 9,69% 28% 32% 25% 20% 25% 30% 25% 14,4% 11,2% 12% 10,6% 10,7% 12,5% 11,6% 11,06% 10,52% 10,79% 9,56% 10,93% 10,96% 10,17% Trãn cåî såí xaïc âënh phê täøn cå häüi väún cuía khaïch haìng nhoïm I vaì âiãöu kiãûn raìng buäüc âãø khaïch haìng cháúp nháûn thanh toaïn træåïc thåìi haûn tên duûng âãø âæåüc hæåíng chiãút kháúu, ta seî xaïc âënh âæåüc tyí lãû chiãút kháúu cho khaïch haìng nhoïm I. 360 x Kï Ck1 < (*) (100-K) x (N-d) Trong âoï: Ck1 laì phê täøn cå häüi väún tháúp nháút cuía khaïch haìng nhoïm I laì 9,56% N laì thåìi haûn tên duûng cuía nhoïm I laì 40 ngaìy d laì thåìi haûn chiãút kháúu laì 10 ngaìy Thay vaìo (*) ta âæåüc : K > 0,7903 Âãø læûa choün âaïnh giaï mæïc chiãút kháúu ta seî choün K laì: K = 0,8%, K = 0,9%, K = 1,0% Våïi 3 phæång aïn mæïc chiãút kháúu trãn theo âiãöu tra tyí lãû khaïch haìng cháúp nháûn tæång æïng våïi mäùi mæïc chiãút kháúu âæåüc xaïc âënh dæåïi baíng sau: Mæïc chiãút kháúu % K.H cháúp nháûn % têch luîy Kyì TTBQ Chênh saïch chiãút kháúu K = 0,8% K = 0,9% K = 1,0% 60% 30% 10% 60% 90% 100% 22 ngaìy 13 ngaìy 10 ngaìy 0,8/10 Net 40 0,9/10 Net 40 1,0/10 Net 40 Chuï thêch: Kyì TTBQ= % têch luîy khaïch haìng cháúp nháûn x d+% TL khaïch haìng tæì chäúi x N Våïi caïc mæïc chiãút kháúu nhæ trãn âãø læûa choün chênh saïch chiãút kháúu hiãûu quaí phuì håüp ta seî sæí duûng phæång phaïp phán têch biãn âãø âaïnh giaï læûa choün. Baíng phán têch læûa choün chênh saïch chiãút kháúu: ÂVT:1000 Stt Khoaín muûc Net 40 0,8/10 Net 40 0,9/10 Net 40 1,0/10 Net 40 1 2 3 4 5 6 7 8 Doanh säú Kyì TTBQ KPT KPT giaím Väún âáöu tæ giaím Chi phê cå häüi väún giaím Thiãût haûi giaím giaï Låüi nhuáûn tàng thãm 3114958 40 346106,4 3114958 22 190358,5 155747,9 123199,8 12603,3 12459,8 143,5 3114958 13 112484,6 77873,9 61099,9 6250,5 25231,2 (18980,7) 3114958 10 86526,6 25958 20366,6 2083,5 31149,6 (29066,1) Chuï thêch: (3) = (10) x (2)/360 (4) =chãnh lãûch cuía (3) (5) = (4) x chi phê biãún âäøi. (6) = (5) x chi phê chi phê cå häüi väún. (7) = tyí lãû chiãút kháúu x (1) x % cháúp nháûn chiãút kháúu. (8) = (6) - (7) Theo kãút quaí phán têch ta seî choün chênh saïch chiãút kháúu : 0,8/10 Net 40. Xáy dæûng chênh saïch tên duûng cho khaïch haìng nhoïm II: Xaïc âënh thåìi haûn tên duûng: -Xaïc âënh thåìi haûn tên duûng täúi thiãøu vaì thåìi haûn tên duûng täúi âa: Viãûc xaïc âënh thåìi haûn tên duûng täúi thiãøu cho khaïch haìng nhoïm II ta xaïc âënh tæång tæû nhæ caïch xaïc âënh thåìi haûn cho khaïch haìng nhoïm I. Do váûy ta xaïc âënh âæåüc thåìi haûn tên duûng täúi thiãøu cho nhoïm II laì 30 ngaìy vaì thåìi haûn tên duûng täúi âa laì 45 ngaìy. Vaì âãø dãù daìng tênh toaïn ta seî choün thåìi haûn tên duûng cho nhoïm II laì: 30 ngaìy, 35 ngaìy vaì 40 ngaìy. -Xaïc âënh % doanh säú tàng thãm vaì caïc chi phê máút maït, chi phê thu nåü: Dæûa vaìo viãûc phán têch nghiãn cæïu khaïch haìng ta coï thãø dæû âoaïn âæåüc % doanh säú tàng thãm thäng qua caïc phiãúu thàm doì khaïch haìng. Hiãûn nay háöu hãút caïc âäúi thuí caûnh tranh âang aïp duûng thåìi haûn tên duûng cho nhoïm khaïch haìng naìy laì 25 ngaìy. Do âoï âãø läi keïo khaïch haìng ta seî aïp duûng thåìi haûn tên duûng täúi thiãøu laì 30 ngaìy. Viãûc xaïc âënh chi phê máút maït, chi phê thu häöi nåü hiãûn nay ráút khoï khàn vaì chuí yãúu dæûa vaìo sæû phaïn âoaïn caím tênh vaì sæû nhaûy beïn vãö khaí nàng kinh nghiãûm cuía ngæåìi phán têch laì chuí yãúu. Ta coï thãø xaïc âënh chi phê tàng thãm vaì chi phê máút maït, thu häöi nåü nhæ sau: Stt Khoaín muûc CSHT: 25 ngaìy 30 ngaìy 35 ngaìy 40 ngaìy 1 2 3 Doanh säú (1000â) %doanh säú tàng thãm % tyí lãû máút maït, thu häöi nåü 1451395 10% 0,57% 11,5% 0,62% 12% 0,65% -Xaïc âënh thåìi haûn cháûm trãù vaì kyì thu tiãön bçnh quán: Thäng thæåìng âäúi våïi loaûi khaïch haìng naìy do khaí nàng vãö nguäön väún haûn chãú vaì khaí nàng kinh doanh tháúp hån nhoïm I nãn hay xaíy ra tçnh traûng cháûm trãù trong thanh toaïn, thåìi haûn cháûm trãù thæåìng laì 10 ngaìy. Vaì âãø xaïc âënh âæåüc tyí lãû khaïch haìng thanh toaïn cháûm trãù ta sæí duûng caïc caïch nhæ sau: phiãúu thàm doì, baíng cáu hoíi... Kãút quaí cho dæåïi baíng sau: Stt Khoaín muûc CSHT: 25 ngaìy 30 ngaìy 35 ngaìy 40 ngaìy 1 2 3 4 % khaïch haìng thanh toaïn âuïng haûn. % khaïch haìng trãù haûn. Säú ngaìy thanh toaïn trãù. Kyì TTBQ 68% 32% 12 ngaìy 28,8 ngaìy 70% 30% 10 ngaìy 33 ngaìy 67% 33% 10 ngaìy 38,8 ngaìy 62% 38% 10 ngaìy 43,8 ngaìy -Phán têch læûa choün thåìi haûn tên duûng täúi æu: Tæång tæû caïch phán têch cho khaïch haìng nhoïm I ta seî sæí duûng phæång phaïp phán têch biãn âãø xaïc âënh thåìi haûn tên duûng cho nhoïm khaïch haìng nhoïm II: ÂVT:1000 Stt Khoaín muûc CSHT:25 N1=30 N2=35 N3=40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Doanh säú Doanh säú tàng thãm Kyì thu tiãön bçnh quán KPT tàng thãm do doanh säú måïi tàng thãm KPT cuî KPT liãn quan âãún doanh säú cuî KPT tàng thãm liãn quan âãún doanh säú cuî Täøng KPT tàng thãm Väún âáöu tæ KPT tàng thãm Chi phê CH väún tàng thãm Chi phê máút maït, thu nåü(%DS ) Täøng chi phê tàng thãm Låüi nhuáûn tàng thãm Låüi nhuáûn tàng roìng 1451395 28,8 1596534,5 145139,5 33 13304,5 116111,6 133044,5 16932,9 30237,4 26590,0 2720,2 827,3 3547,5 31263,0 27715,5 1618305,4 21770,9 38,3 2316,2 146348,9 169855,5 23504,6 25820,8 20757,9 2104,9 134,9 2239,8 4689,5 2449,7 1622562,4 7257 43,8 882,9 172169,7 196893,8 24724,1 25607 20281,4 2074,8 47,2 2122 6563,1 (558,8) Theo kãút quaí phán têch ta choün N=35 ngaìy. Xaïc âënh chênh saïch chiãút kháúu cho khaïch haìng nhoïm II: -xaïc âënh thåìi haûn chiãút kháúu vaì tyí lãû chiãút kháúu: Viãûc xaïc âënh thåìi haûn chiãút kháúu tæång tæû nhæ nhoïm I ta xaïc âënh d=10 ngaìy vaì tyí lãû chiãút kháúu chiãút kháúu thoía maîn âiãöu kiãûn raìng buäüc: Co > Ck2. Våïi: Co= 360 x K (100-K.) x (N-d) Ck2: phê täøn cå häüi väún tháúp nháút cuía khaïch haìng nhoïm II. Tæång tæû caïch xaïc âënh phê täøn cå häüi väún cho khaïch haìng nhoïm I ta âi xaïc âënh phê täøn cå häüi väún cho khaïch haìng nhoïm II nhæ sau: Stt Tãn khaïch haìng %väún CSH phê täøn väún CSH % väún vay Phê täøn väún vay Phê täøn cå häüi väún 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DNTN Minh Thaình Cæía haìng TTNT Nhæ Minh Cæía haìng VLXD Minh Caính DNTN Kim Háûu Cæía haìng VLXD vaìTTNT Thán Cæía haìng VLXD Quíang Oanh Cæía haìng Haì Thaình Cäng ty TNHH Tiãún Âaût Cæía haìng Vénh Thuáûn 60% 63% 68% 60% 65% 65% 72% 70% 72% 10,02% 10,32% 9,2% 10,02% 11,2% 8,85% 9,7% 10,9% 8,89% 40% 37% 32% 31% 35% 35% 28% 30% 28% 12,03% 11,6% 10,4% 11,5% 12,3% 9,92% 10,72% 11,2% 10,05% 10,82% 10,79% 9,6% 10,81% 9,3% 8,99% 9,9% 10,99% 9,2% Dæûa vaìo phê täøn cå häüi väún khaïch haìng vaì âiãöu kiãûn raìng buäüc âãø khaïch haìng cháúp nháûn thanh toaïn: 360 x Kï Ck2 < (**) (100-K) x (N-d) Trong âoï: Ck2 laì phê täøn cå häüi väún tháúp nháút cuía khaïch haìng nhoïm II laì 8,99% N laì thåìi haûn tên duûng cuía nhoïm II laì 35 ngaìy d laì thåìi haûn chiãút kháúu laì 10 ngaìy Thay vaìo (**) ta âæåüc : K > 0,62 Âãø læûa choün âaïnh giaï mæïc chiãút kháúu ta seî choün K laì: K = 0,7%, K = 0,8%, K =0,9% Våïi 3 phæång aïn mæïc chiãút kháúu trãn theo âiãöu tra tyí lãû khaïch haìng cháúp nháûn tæång æïng våïi mäùi mæïc chiãút kháúu âæåüc xaïc âënh dæåïi baíng sau: Mæïc chiãút kháúu % K.H cháúp nháûn % têch luîy Kyì TTBQ Chênh saïch chiãút kháúu K = 0,7% K = 0,8% K = 0,9% 28% 32,5% 39,5% 28% 60,5% 100% 28 ngaìy 19,9 ngaìy 10 ngaìy 0,7/10 Net 35 0,810 Net 35 0,9/10 Net 35 -Sæí duûng phæång phaïp phán têch biãn âãø læûa choün tyí lãû chiãút kháúu: Baíng phán têch læûa choün chênh saïch chiãút kháúu:(ÂVT:1000Â) Stt Khoaín muûc Net 35 0,7/10 Net 35 0,8/10 Net 35 0,9/10 Net 35 1 2 3 4 5 6 7 8 Doanh säú Kyì TTBQ KPT KPT giaím Väún âáöu tæ giaím Chi phê cå häüi väún giaím Thiãût haûi giaím giaï Låüi nhuáûn tàng thãm 1618305,4 38,3 ngaìy 172169,7 1618305,4 28ngaìy 125868,2 46301,5 36328,2 3716,4 3171,9 544,5 1618305,4 19,9ngaìy 89456,3 36411,9 28568,8 2922,5 7832,6 (4910,1) 1618305,4 10 ngaìy 44952,9 44503,4 34917,4 3572,1 14564,7 (10992,6) Váûy chênh saïch chiãút kháúu cho nhoïm II âæåüc choün theo phæång phaïp phán têch biãn laì: 0,7/10 Net 35. Xáy dæûng chênh saïch tên duûng cho khaïch haìng nhoïm III: Xaïc âënh thåìi haûn tên duûng: Khaïch haìng nhoïm naìy coï âàûc âiãøm laì chuí yãúu mua âãø baïn leí, säú læåüng mua nhoí nhæng nhiãöu láön, chu kyì luán chuyãøn haìng hoïa ngàõn. Tyí lãû khaïch haìng cháûm trãù trong thanh toaïn åí nhoïm naìy khaï cao. Thåìi haûn tên duûng täúi âa cuía nhoïm khaïch haìng naìy laì: 35 ngaìy. Thåìi haûn tên duûng täúi thiãøu laì: 25 ngaìy, 30 ngaìy vaì 35 ngaìy. Xaïc âënh % doanh säú tàng thãm vaì tyí lãû máút maït, chi phê thu häöi nåü: Bàòng caïc phæång phaïp tæång tæû khi xaïc âënh cho nhoïm II, ta âi xaïc âënh % doanh säú tàng thãm vaì tyí lãû máút maït, chi phê thu häöi nåü cho nhoïm III: Stt Khoaín muûc CSHT: 20 ngaìy 25 ngaìy 30 ngaìy 35 ngaìy 1 2 3 Doanh säú (1000â) %doanh säú tàng thãm % tyí lãû máút maït, thu häöi nåü 586387 11,5% 0,61% 12,5% 0,67% 13% 0,7% Xaïc âënh thåìi haûn cháûm trãù thanh toaïn vaì kyì thu tiãön bçnh quán: Caïch xaïc âënh tæång tæû nhæ nhoïm khaïch haìng nhoïm II ta coï kãút quaí cho khaïch haìng nhoïm III nhæ sau: Stt Khoaín muûc CSHT: 20 ngaìy 25 ngaìy 30 ngaìy 35 ngaìy 1 2 3 4 % khaïch haìng thanh toaïn âuïng haûn. % khaïch haìng trãù haûn. Säú ngaìy thanh toaïn trãù. Kyì TTBQ (ngaìy) 57% 43% 12 ngaìy 25,2 ngaìy 66% 34% 10 ngaìy 28,4 63% 37% 10 ngaìy 33,7 59% 41% 10 ngaìy 39,1 Phán têch læûa choün thåìi haûn tên duûng täúi æu: Sæí duûng phæång phaïp phán têch biãn âãø xaïc âënh thåìi haûn tên duûng täúi æu cho khaïch haìng nhoïm III. ÂVT:1000 Stt Khoaín muûc CSHT:20 N1=25 N2=30 N3=35 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Doanh säú Doanh säú tàng thãm Kyì thu tiãön bçnh quán KPT tàng thãm do doanh säú måïi tàng thãm KPT cuî KPT liãn quan âãún doanh säú cuî KPT tàng thãm liãn quan âãún doanh säú cuî Täøng KPT tàng thãm Väún âáöu tæ KPT tàng thãm Chi phê CH väún tàng thãm Chi phê máút maït, thu nåü(%DS) Täøng chi phê tàng thãm Låüi nhuáûn tàng thãm Låüi nhuáûn tàng roìng 586387 25,2 653821,5 67434,5 28,4 5319,8 41047,1 46259,4 5212,3 10532,1 9409,4 962,6 411,4 1374 14525,4 13151,4 659685,4 5863,9 33,7 548,9 51579,3 61204,9 9625,6 10174,5 8101,2 828,8 39,3 868,1 1263,1 395 662617,3 2931,9 39,1 318,4 61753,9 71649,2 9895,3 10213,7 8082,3 826,8 20,5 847,3 631,4 (215,9) Theo kãút quaí phán têch ta choün N=30 ngaìy. Xaïc âënh chênh saïch chiãút kháúu cho khaïch haìng nhoïm III: -Xaïc âënh thåìi haûn chiãút kháúu vaì tyí lãû chiãút kháúu . Viãûc xaïc âënh thåìi haûn chiãút kháúu vaì tyí lãû chiãút kháúu hoaìn toaìn giäúng caïch xaïc âënh cho khaïch haìng nhoïm II. Våïi d=10 ngaìy vaì thoía âiãuö kiãûn raìng buäüc: Co > Ck3 Våïi: Co= 360 x K (100-K.) x (N-d) Ck3: phê täøn cå häüi väún tháúp nháút cuía khaïch haìng nhoïm III. Tæång tæû caïch xaïc âënh phê täøn cå häüi cå häüi väún cho khaïch haìng nhoïm I vaì nhoïm II. Ta xaïc âënh phê täøn cå häüi väún cho khaïch haìng nhoïm III nhæ sau: Stt Tãn khaïch haìng %väún CSH phê täøn väún CSH % väún vay Phê täøn väún vay Phê täøn cå häüi väún 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Hiãûu buän Aïnh Mai Cæía haìng Phæåïc Vinh DNTN Thanh Ván Chi nhaïnh VTTH Quíang Nam Cæía haìng Minh Nháût Cæía haìng VLXD Phuïc Thënh VLXD Häöng Phuïc Cæía haìng VLXD Âäng Phæång Cæía haìng Phuï Duîng Cæía haìng Lã Haì Cæía haìng Nháût Quang Cæía haìng Thuáûn Nghéa Cæía haìng Viãût An Cæía haìng An Haíi Cæía haìng Nhán Hoìa 62,3% 59,5% 56% 50,7% 54,3% 59,5% 58,5% 63,7% 59,5% 60,3% 55% 57,2% 61,3% 60,25% 63,5% 18,6% 9,75% 10,1% 8,85% 8,1% 9,75% 9,05% 9,15% 11,3% 8,53% 10,35% 9,82% 10,05% 9,12% 8,75% 37,7% 40,5% 44% 49,3% 45,7% 40,5% 41,5% 36,3% 40,5% 39,7% 45% 42,8% 38,7% 39,75% 36,5% 12,7% 10,45% 10,32% 9,05% 10,15% 10,45% 10,35% 9,75% 10,05% 12,6% 12,4% 11,62% 14,4% 13,2% 13,1% 10,14% 9,65% 10,16% 8,9% 9,03% 9,65% 9,58% 9,36% 10,97% 10,14% 11,27% 10,59% 11,73% 10,74% 10,33% Dæûa vaìo phê täøn cå häüi väún cuía khaïch haìng vaì âiãöu kiãûn raìng buäüc âãø khaïch haìng cháúp nháûn chiãút kháúu: 360 x Kï Ck3< (***) (100-K) x (N-d) Trong âoï:Ck3 laì phê täøn cå häüi väún tháúp nháút cuía khaïch haìng nhoïm III laì:8,9% N laì thåìi haûn tên duûng cuía nhoïm I laì 30ngaìy d laì thåìi haûn chiãút kháúu laì 10 ngaìy Thay vaìo (***) ta âæåüc : K > 0,492 Âãø læûa choün âaïnh giaï mæïc chiãút kháúu ta seî choün K laì: K = 0,5%, K = 0,6%, K =0,7% Tyí lãû khaïch haìng cháúp nháûn thanh toaïn tæång æïng våïi mäùi mæïc chiãút kháúu âæåüc xaïc âënh dæåïi baíng sau: Mæïc chiãút kháúu % KH cháúp nháûn % têch luîy Kyì TTBQ Chênh saïch chiãút kháúu K = 0,5% K = 0,6% K = 0,7% 45% 50,5% 0,45% 45% 95,5% 100% 21 ngaìy 10,9 ngaìy 10 ngaìy 0,5/10 Net 30 0,6/10 Net 30 0,7/10 Net 30 -Sæí duûng phæång phaïp phán têch biãn âãø læûa choün tyí lãû chiãút kháúu: Baíng phán têch læûa choün chênh saïch chiãút kháúu: ÂVT:1000 Stt Khoaín muûc Net 30 0,5/10 Net 30 0,6/10 Net 30 0,7/10 Net 30 1 2 3 4 5 6 7 8 Doanh säú Kyì TTBQ KPT KPT giaím Väún âáöu tæ giaím Chi phê cå häüi väún giaím Thiãût haûi giaím giaï Låüi nhuáûn tàng thãm 659685,4 33,7 ngaìy 61753,9 659685,4 21 ngaìy 38481,6 23272,3 18259,4 1867,9 1484,3 383,6 659685,4 10,9 ngaìy 19973,8 18507,8 14521,2 1485,5 3779,9 (2294,4) 659685,4 10 ngaìy 18324,6 1649,2 1293,9 132,4 4617,8 (4485,4) Váûy chênh saïch chiãút kháúu cho nhoïm III âæåüc choün theo phæång phaïp phán têch biãn laì: 0,5/10 Net 30. III. TÄØ CHÆÏC TRIÃØN KHAI THÆÛC HIÃÛN: Sau khi xáy dæûng xong caïc chênh saïch tên duûng, bæåïc tiãúp theo laì täø chæïc triãøn khai thæûc hiãûn caïc chênh saïch tên duûng, cäng viãûc naìy coï thãø khaïi quaït nhæ sau: Xuïc tiãún giåïi thiãûu vaì thiãút láûp caïc mäúi quan hãû Tiãúp nháûn âån xin cáúp tên duûng Xem xeït giaíi quyãút Quyãút âënh cáúp tên duûng Kiãøm tra giaïm saït tçnh hçnh thæûc hiãûn 1.Täø chæïc tiãúp xuïc giåïi thiãûu vaì thiãút láûp caïc quan hãû: Muûc âêch cuía cäng viãûc naìy nhàòm thäng tin cho khaïch haìng vãö caïc phæång thæïc thæûc hiãûn, caïc yãu cáöu, caïc âiãöu khoaín vaì nhæîng låüi êch âäúi våïi khaïch haìng khi tham gia vaìo chênh saïch tên duûng cuía cäng ty. Âãø khaïch haìng hiãøu roî hån vãö caïc thäng tin cho viãûc aïp duûng chênh saïch tên duûng, âäöng thåìi nhàòm läi keïo taûo láûp mäúi quan hãû våïi nhæîng khaïch haìng måïi, khuyãún khêch hoü tham gia vaìo viãûc thæûc hiãûn chênh saïch tên duûng cuía cäng ty. Thäng thæåìng âãø thæûc hiãûn cäng viãûc naìy cäng ty nãn gåíi thæ thäng baïo âãún caïc khaïch haìng, hoàûc caïc biãøu máùu thäng baïo räüng raîi trãn caïc phæång tiãûn thäng tin baïo chê...hoàûc gåíi keìm våïi caïc thæ chaìo haìng âãún caïc khaïch haìng måïi. 2. Tiãúp nháûn âån xin cáúp tên duûng: Sau quïa trçnh xuïc tiãún giåïi thiãûu vaì thiãút láûp caïc mäúi quan hãû våïi khaïch haìng thäng qua viãûc giåïi thiãûu træûc tiãúp hoàûc giaïn tiãúp caïc hçnh thæïc tên duûng cuía cäng ty, cäng ty seî tiãún haình tiãúp nháûn dån xin cáúp tên duûng. Nãúu nhæîng khaïch haìng âäöng yï tham gia mua haìng bàòng hçnh thæïc baïn tên duûng cuía cäng ty, thç yãu cáöu hoü laìm âån xin cáúp tên duûng vaì nhæîng thäng tin cáön thiãút veì tçnh hçnh taìi chênh cuía ho ü(theo máùu), qua nhæîng thäng tin naìy seî giuïp cäng ty âaïnh giaï âæåüc khaí nàng, tçnh traûng taìi chênh cuía hoü âãø âi âãún quyãút âënh cho hoü hæåíng hoàûc khäng cáúp tên duûng. Máùu 1,2 âæa cho khaïch haìng (Xem phuû luûc biãøu säú1,2) Thäng qua âån xin cáúp gáúy pheïp tên duûng cuía khaïch haìng, muûc âêch chênh laì nhàòm nghiãn cæïu khaïch haìng, tçm kiãúm caïc thäng tin vãö khaïch haìng, âãø phuûc vuû cho cäng viãûc nghiãn cæïu phán têch khaïch haìng sau naìy âãø læûa choün âaïnh giaï quyãút âënh cáúp tên duûng. 3. Xem xeït giaíi quyãút: Sau khi cháúp nháûn âån xin cáúp tên duûng cuía khaïch haìng, ta tiãún haình táûp trung xem xeït, nghiãn cæïu phán têch khaïch haìng thäng qua caïc thäng tin coï âæåüc tæì viãûc cung cáúp cuía khaïch haìng, âäöng thåìi kãút håüp våïi muûc tiãu nghiãn cæïu caïc häö så læu træî vãö khaïch haìng taûi cäng ty vaì âaïnh giaï täøng håüp caïc kãút quaí tæì caïc phiãúu thàm doì khaïch haìng âãø täøng håüp phán têch, âaïnh giaï vaì læûa choün kãút quaí cuäúi cuìng bàòng caïc cäng cuû thäúng kã hoàûc phán têch taìi chênh... 4. Quyãút âënh cáúp tên duûng: Dæûa trãn kãút quía phán têch âaïnh giaï cuäúi cuìng åí bæåïc trãn ta seî læûa choün nhæîng khaïch haìng häüi âuí caïc yãúu täú, yãu cáöu vaì coï âuí khaí nàng taìi chênh âãø ta cáúp tên duûng. Âäöng thåìi seî phán nhoïm caïc khaïch haìng ra tæìng nhoïm theo tiãu chuáøn, âàûc âiãøm riãng âãø læûa choün aïp duûng cho mäùi nhoïm mäüt chênh saïch tên duûng phuì håüp hoü. Âäúi våïi caïc khaïch haìng häüi âuí caïc yãu cáöu vaì âiãöu kiãûn âæåüc cáúp tên duûng, cäng ty seî haình kyï kãút caïc håüp âäöng cam kãút vãö caïc âiãöu khoaín tên duûng, nghéa vuû vaì traïch nhiãûm cuîng nhæ quyãön låüi cuía khaïch haìng. 5. Kiãøm tra, giaïm saït theo doîi tçnh hçnh thæûc hiãûn tên duûng: a. Giaïm saït, kiãøm soaït caïc taìi khoaín: Kãø tæì ngaìy cáúp tên duûng cho khaïch haìng bäü pháûn quaín lyï cäng nåü vaì ngæåìi phuû traïch phaíi coï traïch nhiãûm theo doîi caïc taìi khoaín âoï mäüt caïch cáøn tháûn âãø xem xeït khaïch haìng âoï coï thæûc hiãûn âuïng caïc âiãöu khoaín trong håüp âäöng hay khäng. Viãûc kiãøm soaït tên duûng bao gäöm nhæîng häö så thêch håüp vaì nhæîng taìi liãûu thu tháûp nhanh choïng. Nhæîng âiãöu khoaín quan troüng gäöm nhæîng häö så riãng cho mäùi khaïch haìng. Bao gäöm mäüt hãû thäúng caïc tãûp häö så âãø giæî cho häö så coï thæï tæû thàõn, vaì dãù daìng doîi nhæîng taìi khoaín nåü khäng traí âuïng haûn. Mæïc giåïi haûn tên duûng thæåìng âæåüc âàût ra cho mäùi häö så taìi khoaín håüp lyï. Âiãöu quan troüng laì phaíi theo doîi nhæîng thoïi quen thæûc tãú cuía khaïch haìng âãø biãút âæåüc hoü nåü bao nhiãu vaì traí nåü nhæ thãú naìo âãø coï biãûn phaïp xæí lyï. Âãø tiãûn viãûc giaïm saït caïc taìi khoaín ta coï thãø sæí duûng máùu 3 (xem phuû luûc biãøu säú 3) b. Theo doîi nhæîng taìi khoaín traí nåü khäng âuïng haûn: Viãûc theo doîi saït sao caïc khoaín nåü coï thãø cho ta biãút âæåüc nhæîng taìi khoían nåü khäng âuïng haûn, viãûc khaïch haìng khäng traí nåü âuïng haûn coï thãøø do caïc nguyãn nhán: - Thæï nháút: Sæû sao loîng tæì phêa khaïch haìng, hoü khäng quan tám âãún viãûc thanh toaïn âãún caïc khoaín nåü. - Thæï hai: Sæû khoï khàn vãö taìi chênh, coï thãø do truûc tràûc gàûp khoï khàn vãö taìi chênh nãn dáùn âãún viãûc cháûm thanh toaïn caïc khoaín nåü. - Thæï ba: Sæû cäú tçnh khäng thanh toaïn nåü, hoü cäú yï träún traïnh tæì chäúi thanh toaïn caïc khoaín nåü. Trong caïc nguyãn nhán trãn træåìng håüp thæï nháút ta coï thãø nhàõc nhåí thuïc giuûc hoü thanh toaïn caïc khoaín nåü. Træåìng håüp thæï hai ta coï thãø thäng caím tçnh traûng khoï khàn vãö taìi chênh cuía khaïch haìng, ta coï thãø gia haûn cho hoü thu xãúp mäüt kãú hoaûch traí tiãön do hai bãn thoía thuûáûn. Nhæng åí tçnh huäúng thæï ba ráút nguy hiãøm dãø dáùn âãún khaí nàng máút maït ruíi ro vãö caïc khoaín nåü. Tuy nhiãn ta coï thãø xem xeït lyï do tæì chäúi thanh toaïn cuía khaïch haìng coï thãø laì sæû khäng haìi loìng vãì phêa khaïch haìng, âiãöu naìy coï thãø âæåüc giaíi quyãút mäüt caïch dãù daìng nãúu cäng ty cäú gàõng tçm hiãøu vaì xoïa boí nhæîng âiãöu khäng haìi loìng âoï. Khi biãút âæåüc nhæîng lyï do cuía viãûc thanh toaïn nåü khäng âuïng haûn, cäng ty cáön coï mäüt haình âäüng thêch håüp, cáön âæa ra caïc biãûn phaïp thu tiãön coï tênh maûnh meî nãúu cáön thiãút, tuy nhiãn nãn trç hoaîn âãø tçm caïch cæïu vaîn báút cæï khi naìo coï thãø. Coï thãø sæí duûng caïc daûng máùu 4,5 âãø theo doîi nhæîng khoaín nåüÜü khäng âuïng haûn:(xem phuû luûc biãøu säú 4,5) c. Cäng taïc thu nåü: Âäúi våïi caïc doanh nghiãûp nhoí coï cáúp tên duûng, khaí nàng thu nåü coï thãø phaín aïnh âæåüc sæû khaïc biãût giæîa thaình cäng hay tháút baûi cuía doanh nghiãûp âoï. Màûc duì kinh doanh baïn chëu coï thãø mang laûi nhiãöu låüi nhuáûn, nhæng quaï nhiãöu khoaín nåü traí cháûm coï thãø mang laûi cho doanh nghiãûp âoï täøn tháút nhiãöu vaì haûn chãú khaí nàng taûo ra låüi nhuáûn båíi vç: - Mäüt khoaín nåü caìng láu caìng khoï thu - Viãûc cäú gàõng thu nåü seî laìm giaím thåìi gian thæûc hiãûn nhæîng nhiãûm vuû khaïcï. -Nhæîng khaïch haìng træåïc âáy khäng muäún âãún mua haìng næîa vç hoü ngaûi gàûp nhæîng ngæåìi maì hoü âang màõc nåü. -Nhæîng khoaín nåü traí cháûm laìm keût väún cáön coï âãø âiãöu haình nhæîng hoaût âäüng khaïc cuía doanh nghiãûp, do âoï hoaût âäüng tên duûng cuía chênh cäng ty seî bë täøn haûi vaì doanh nghiãûp seî khäng coï âæåüc låüi thãú trong viãûc chiãút kháúu cho khaïch haìng mua traí ngay. Do âoï hiãûn nay âãø giaím thiãøu nhæîng khoían nåü khoï âoìi, cäng ty cáön láûp baíng theo doîi nhæîng khoaín nåü thu âæåüc êt nháút mäüt thaïng mäüt láön (sæí duûng máùu minh hoüa pháön phuû luûc). Baín phán têch naìy táûp trung vaìo caïc khoaín nåü quaï haûn, mäüt khoaín nåü âæåüc ghi nhiãöu láön trãn säø saïch caìng êt coï khaí nàng thu häöi. Hai biãûn phaïp cå baín thæåìng âæåüc sæí duûng âãø âo læåìng chiãöu hæåïng dáùn âãún caïc khoaín nåü bë traí cháûm. -Thæï nháút: So saïnh doanh säú baïn chëu våïi säú tiãnö thu âæåüc. -Thæï hai: So saïnh doanh säú baïn chëu våïi säú tiãön maì khaïch haìng coìn nåü. Cáön phaíi coï âæåüc mäüt sæû liãn hãû chàût cheî giæîa nhæîng khoaín nåü thu âæåüc vaì doanh säú baïn chëu. Mäüt dáúu hiãûu nguy hiãøm laì khi nhæîng khoaín nåü thu âæåüc cuía khaïch haìng tuût laûi sau nhæîng khoaín nåü tæì tuáön naìy sang tuáön khaïc. Nhæîng thiãût haûi do nhæîng khoaín nåü âæåüc træì khoíi thu nháûp træåïc thuãú, vç nhæîng khoaín nåü naìy âaî máút giaï trë hoaìn toaìn hay mäüt pháön. Khi mäüt khoaín nåü âaî quaï haûn, coï hai muûc tiãu phaíi hoaìn thaình: -Thæï nháút: Thu laûi tiãön -Thæï hai: Duy trç sæû lui tåïi thæåìng xuyãn vaì quan hãû täút våïi khaïch haìng. Cáön phaíi nhàõc nhåí hoü phaíi traí tiãön khi âaî hãút haûn mong muäún bàòng thæ, hoàûc bàòng âiãûn thoaûi hay gàûp træûc tiãúp våïi khaïch haìng. Tiãúp xuïc qua âiãûn thoaûi vaì gàûp træûc tiãúp cho pheïp chuí nåü coï thãø dãù daìng âiãöu chènh biãûn phaïp cuía mçnh tuìy theo phaín æïng cuía ngæåìi nåü. Thæ âoìi tiãön âoìi hoíi phaíi âæåüc chuáøn bë kyî læåîng nháút, thæ phaíi ngàõn goün, låìi leî kheïo leïo vaì dãù chëu, sæí duûng caïch tiãúp cáûn têch cæûc (traïnh duìng nhæîng tæì ngæî nàûng låìi) vaì nhæîng thuí thuáût khaïc hiãûu quaí âãø thu âæåüc nhæîng khoaín nåü maì váùn duy trç âæåüc quan hãû täút giæîa cäng ty våïi khaïch haìng. Âäúi våïi nhæîng khoaín nåü khoï âoìi seî liãût vaìo danh saïch khoï âoìi, nãúu nhæîng khoaín nåü låïn maì ngæåìi nåü khäng traí thç biãûn phaïp cuäúi cuìng laì nhåì sæû can thiãûp cuía phaïp luáût. Cäng taïc thu nåü coï thãø âæåüc thæûc hiãûn theo mä hçnh sau: Gåíi thæ keìm hoïa âån vaì thuïc duûc traí nåü vaì khuyãún caïo coï thãø laìm giaím uy tên trong yãu cáöu tên duûng 45 ngaìy sau khi hoïa âån âãún haûn Gåíi thæ keìm hoïa âån vaì thäng baïo nãúu khäng traí nåü trong thåìi haûn 30 ngaìy seî huíy boí caïc gêa trë tên duûng âaî thiãút láûp 75 ngaìy sau khi hoïa âån âãún haûn Gåíi thæ keìm hoïa âån vaì yãu cáöu traí nåü âuïng haûn quy âënh 15 ngaìy sau khi hoïa âån âãún haûn Gåíi thæ thäng baïo viãûc huíy boí giaï trë tên duûng cuía khaïch haìng ngay caí khi âaî thanh toaïn nåü, vaì coï thãø seî nhåì phaïp luáût can thiãûp 105 ngaìy sau khi hoïa âån âãún haûn Coï thãø âæa khoaín nåü vaìo nåü khoï âoìi, nãúu khoaín nåü quaï låïn coï thãø nhåì phaïp luáût can thiãûp 135 ngaìy sau khi hoïa âån âãún haûn hoïa âån âãún haûn Gåíi thäng baïo, goüi âiãûn thoaûi khàóng âënh quyãút âënh cuäúi cuìng 80 ngaìy sau khi hoïa âån âãún haûn IV. THEO DOÎI ÂAÏNH GIAÏ HIÃÛU QUAÍ CUÍA CHÊNH SAÏCH BAÏN TÊN DUÛNG: Traïch nhiãûm theo doîi âaïnh giaï hiãûu quaí tçnh hçnh thæûc hiãûn cäng viãûc baïn tên duûng laì mäüt yãúu tä úvä cuìng quan troüng âäúi våïi caïc nhaì quaín lyï. Båíi vç thäng qua quïa trçnh theo doîi âaïnh giaï tçnh hçnh thæûc hiãûn thæûc hiãûn, triãøn khai cäng taïc baïn tên duûng seî cho pheïp nhaì quaín lyï coï âæåüc sæû nháûn xeït, caïi nhçn khaïch quan hån vãö tênh cháút, mæïc âäü hiãûu quaí cuía chênh saïch tên duûng âæåüc âæa ra noï coï tháût sæû phuì håüp våïi âiãöu kiãûn hiãûn taûi cuía cäng ty hay khäng. Noï coï âæåüc sæû hæåíng æïng cuía khaïch haìng hay khäng vaì låüi êch cuía noï âem laûi cho cäng ty nhæ thãúï naìo... Do âoï âãø phuûc vuû cho cäng viãûc naìy ta coï thãø sæí duûng baíng kãú hoaûch ngán saïch ngán quyî âãø häù tråü cho viãûc thæûc hiãûn, theo doîi, âaïnh giaï hiãûu quaí cuía chênh saïch baïn tên duûng, theo doîi tçnh hçnh khoaín phaíi thu, nåü phaíi traí âãø coï kãú hoaûch taìi tråü håüp lyï vaì këp thåìi. Stt KHOAÍN MUÛC THAÏNG 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 Doanh säú 2 DS baïn tên duûng 3 Thu sau 1 thaïng 4 Thu sau 2 thaïng 5 Thu sau 3 thaïng 6 Täøng thu baïn TD 7 Thu ngay 8 Täøng thu 9 Mua NVL 10 Traí ngay 11 Traí sau 1 thaïng 12 Læång 13 Thuã taìi saín 14 Chi phê khaïc 15 Âáöu tæ 16 Laîi vay 17 Traí cäø tæïc 18 Thuãú 19 Täøng chi 20 Chãnh lãûch thu-chi 21 Tiãön màût âáöu kyì 22 Säú dæ coï thãø sæí duûng ngay 23 Vay 24 Vay têch luîy 25 Tiãön màût cuäúi kyì Chuï thêch: (6) = (3) + (4) + (5) (8) = (6) + (7) (19) = (9) +......+(18) (20) = (8) - (19) (22) = (20) + (21) Nãúu (22) < Tiãön màût täön âáöu kyì :thç vay Nãúu (22) ³ Tiãön màût täön âáöu kyì :khäng vay (24) : Têch luîy caïc khoaín vay (25) = (22) + (23) (nãúu coï) Thäng qua kãú hoaûch trãn giuïp nhaì quaín lyï dæû tênh âæåüc caïc khoaín thu chi haìng thaïng âãø täøng håüp dæû tênh mæïc täön quyî cáön thiãút âãø giaíi quyãút theo doîi caïc säú dæ nåü vã kinh doanh, caïc khoaín phaíi traí, phaíi thu chæa sæí duûng âæåüc ngay. Tæì âoï coï mäüt biãûn phaïp taìi tråü thêch håüp laìm cå såí cho caïc cán nhàõc giæîa an toaìn vaì khaí nàng sinh låüi. V. DÆÛ TÊNH SÆÛ AÍNH HÆÅÍNG CUÍA CAÏC YÃÚU TÄÚ NÄÜI TAÛI VAÌ NGOAÛI LAI. 1.Sæû aính hæåíng cuía caïc yãúu täú näüi taûi. Viãûc dæû tênh sæû aính hæåíng cuía caïc yãúu täú näüi trong quaï trçnh triãøn khai täø chæïc thæûc hiãûn nhæ âiãöu kiãûn taìi chênh, khaí nàng täø chæïc, khaí nàng quaín lyï....chè mang tênh cháút dæû phoìng vaì âaî âæåüc dæû tênh trong quaï trçnh phán têch. Tuy nhiãn váún âãö naìy ráút khoï khàn vaì noï khäng coï mäüt sæû âaím baío chàõc chàõn naìo caí vç noï coìn phuû thuäüc vaìo tçnh hçnh thæûc tãú cuía cäng ty taûi thåìi âiãøm maì chênh saïch tên duûng âæåüc triãøn khai vaì thæûc hiãûn. Vaì noï coï thãø aính hæåíng âãún tçnh hçnh taìi chênh cuía doanh nghiãûp. 2.Sæû aính hæåíng cuía caïc yãúu täú ngoaûi lai. Khi mäüt chênh saïch tên duûng âæåüc triãøn khai cáön phaíi xem xeït mäüt caïch cuû thãø noï seî chëu sæû taïc âäüng cuía caïc yãúu täú ngoaûi lai nhæ thãú naìo trong quaï trçnh thæûc hiãûn, båíi vç mäüt chênh saïch tên duûng luän chëu aính hæåíng taïc âäüng cuía mäi træåìng taìi chênh vaì âiãöu kiãûn cuía nãön kinh tãú. Cuû thãø noï chëu sæû taïc âäüng cuía mæïc laûm phaït, laîi suáút vaì mæïc tàng træåíng cuía nãön kinh tãú. Trong træåìng håüp naìy luáûn vàn âaî coï âãö cáûp âãún sæû aính hæåíng cuía laîi suáút vaì sæû aính hæåíng cuía âiãöu kiãûn kinh tãú nhæng khäng âãö cáûp âãún váún âãö laûm phaït, båíi vç mæïc âäü laûm phaït hiãûn nay cuía nãön kinh tãú næåïc ta åí mæïc tæång âäúi äøn âënh vç êt coï sæû biãún âäüng xem nhæ aính hæåíng khäng âaïng kãø. Tuy nhiãn trong quaï trçnh triãøn khai thæûc hiãûn vaìo mäùi thåìi âiãøm phaíi cáön coï sæû xem xeït noï mäüt caïch cuû thãø vaì dæû tênh mæïc âäü aính hæåíng cuía noï nhæ thãú naìo.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docChính sách tín dụng thương mại.doc
Luận văn liên quan