Câu hỏi ôn tập môn quản trị kinh doanh

Câu hỏi ôn tập môn quản trị kinh doanh 1 – Kinh doanh là gì ? Đặc điểm chủ yếu của kinh doanh ? 2 – Doanh nghiệp là gì? Doanh nghiệp có các đặc điểm cơ bản nào? Hiện nay ở nước ta có các loại hình doanh nghiệp nào? 3 – QTKD là gì? Thực chất và bản chất của QTKD ? 4 – Vì sao nói QTKD vừa là khoa học, vừa là nghệ thuật, vừa là một nghề? 5 – Vì sao để QTKD thành công phải nhận thức và tuân thủ đúng các đòi hỏi của các quy luật khách quan liên quan tới quá trình kinh doanh của doanh nghiệp? Trong các quy luật đó quy luật nào là quan trọng nhất? Vì sao. 6 – Nguyên tắc QTKD là gì? Căn cứ vào đầu đề ra các nguyên tắc này? Có những ngtắc nào? Nguyên tắc nào là quan trọng nhất? Vì sao? 7 – Phương pháp QTKD là gì? Có những phương pháp nào? Vì sao? 8 – Chức năng QTKD là gì? Có những chức năng nào? 9 - Định hướng trong doanh nghiệp là gì? Nó đóng vai trò gì trong kinh doanh? 10 – Chiến lược doanh nghiệp là gì? Nó đóng vai trò gì trong kinh doanh? 11 – Cơ cấu tổ chức bộ máy doanh nghiệp là gì? Nó phải đáp ứng các yêu/c nào chịu tđ của các nhân tố nào?Có các loại cơ cấu thông thường nào? 12 – Thông tin trong QTKD là gì? Nó có đặc trưng gì ? Nó đóng vai trò gì trong kinh doanh và nó phải đáp ứng các yêu cầi nào? 13 – Quyết định QTKD là gì? Các quyết định được xác định dựa trên các nguyên tắc nào? Phải đáp ứng các yêu cầu nào? 14 – Các bước và phương pháp ra quyết định QTKD 15 – Cán bộ lãnh đạo trong QTKD là gì? Vai trò, vị trí, trách nhiệm của họ trong QTKD 16 – Cán bộ lãnh đạo trong QTKD phải đáp ứng các yêu cầu nào? Yêu cầu nào là quan trọng nhất ? vì sao? 17 - Đặc điểm lao động của giám đốc và vấn đề tổ chức có khoa học lao động của họ? 18 - Động cơ thúc đẩy người lao động là gì? Làm thế nào để động viên người lao động làm việc có hiệu quả? 19 – Những đặc điểm tâm lý tập thể nào cần chú ý trong ql? 20 – Bản chất, nhân dân của kiểm tra trong QTKD ? Qua trình ktra ? Các công cụ ktra? 21 – Tại sao lại có nhiều chủ thể thực hiện kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp ? Điều đó có thể gây khó khăn cho doanh nghiệp không ? 22 – Nghệ thuật QTKD là gì ? Nó được xây dựng trên cơ sở nào? Các giai đoạn thực hiện nghệ thuật QTKD ? 23 – Mưu kế trong QTKD là gì ? Mưu kế trong QTKD dựa trên cơ sở nào mà có?

pdf4 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3974 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Câu hỏi ôn tập môn quản trị kinh doanh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
K I L O B O O K . C O M c©u hái «n tËp m«n qtkd 1- KD lµ g× ? §Æc ®iÓm chñ yÕu cña KD ? 2 – DN lµ g×? DN Cã c¸c ®Æc ®iÓm c¬ b¶n nµo? HiÖn any ë n−íc ta cã c¸c lo¹i h×nh DN nµo? 3 – QTKD lµ g×? Thùc chÊt vµ b¶n chÊt cña QTKD ? 4 – V× sao nãi QTKD võa lµ KH, võa lµ nghÖ thuËt, võa lµ mét nghÒ? 5 – V× sao ®Ó QTKD thµnh c«ng ph¶i nhËn thøc vµ tu©n thñ ®óng c¸c ®ßi hái cña c¸c ql kh¸ch quan lq tíi qu¸ tr×nh KD cña DN? Trong c¸c ql ®ã ql nµo lµ quan träng nhÊt? V× sao. 6 – Nguyªn t¾c QTKD lµ g×? C¨n cø vµo ®Çu ®Ò ra c¸c ngt¾c nµy? Cã nh÷ng ngt¾c nµo? Ngt¾c nµo lµ quan träng nhÊt? V× sao? 7 – Ph−¬ng ph¸p QTKD lµ g×? Cã nh÷ng ph−¬ng ph¸p nµo? V× sao? 8 – Chøc n¨ng QTKD lµ g×? Cã nh÷ng chøc n¨ng nµo? 9 - §Þnh h−íng trong DN lµ g×? Nã ®ãng vai trß g× trong KD? 10 – ChiÕn l−îc DN lµ g×? Nã ®ãng vai trß g× trong KD? 11 – C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y DN lµ g×? Nã ph¶i ®¸p øng c¸c yªu/c nµo chÞu t® cña c¸c nh©n tè nµo?Cã c¸c laäi c¬ cÊu th«ng th−êng nµo? 12 – Th«ng tin trong QTKD lµ g×?Nã cã ®Æc tr−ng g× ? Nã ®ãng vai trß g× trong KD vµ nã ph¶i ®¸p øng c¸c y.c nµo? 13 – QuyÕt ®Þnh QTKD lµ g×? C¸c quyÕt ®Þnh ®−îc x¸c ®Þnh dùa trªn c¸c nguyªn t¾c nµo? Ph¶i ®¸p øng c¸c y.c nµo? 14 – C¸c b−íc vµ ph−¬ng ph¸p ra quyÕt ®Þnh QTKD 15 – C¸n bé l·nh ®¹o trong QTKD lµ g×? Vai trß, vÞ trÝ, tr¸ch nhiÖmcña hä trong QTKD 16 – C¸n bé l·nh ®¹o trong QTKD ph¶i ®¸p øng c¸c yªu cÇu nµo? Yªu cÇu nµo lµ quan träng nhÊt ?v× sao? 17 - §Æc ®iÓm l®éng cña gi¸m ®èc vµ v® tæ chøc cã khoa ho¹c l®éng cña hä? 18 - §éng c¬ thóc ®Èy ng−êi lao ®éng lµ g×? Lµm thÕ nµo ®Ó ®éng viªn ng−êi lao ®éng lµm viÖc cã hiÖu qu¶? 19 – Nh÷ng ®Æc ®iÓm t©m lý tËp thÓ nµo cÇn chó ý trong ql? 20 – B¶n chÊt, nh©n d©n cña kiÓm tra trong QTKD ? Qua tr×nh ktra ? C¸c c«ng cô ktra? 21 – T¹i sao l¹i cã nhiÒu chñ thÓ thùc hiÖn ktra h® cña DN ? §iÒu ®ã cã thÓ g©y khã kh¨n cho DN kh«ng ? 22 – NghÖ thuËt QTKD lµ g× ? Nã ®−îc x©y dùng trªn c¬ së nµo? C¸c giai ®o¹n thùc hiÖn nghÖ thuËt QTKD ? 23 – M−u kÕ trong QTKD lµ g× ? M−u kÕ trong QTKD dùa trªn c¬ së nµo mµ cã? 1: Kinh doanh:Cã nhiÒu c¸ch hiÓu vµ diÔn ®¹t kh¸c nhau vÒ nd, nÕu lo¹i bá c¸c phÇn kh¸c nhau nãi vÒph−¬ng tiÖn ph−¬ng thøc, kq cô thÓ cña h® kd th× cã thÓ hiÓu: kd lµ c¸c h® kinh tÕ nh»m mtsinh lßi cña c¸c chñ thÓ kd trªn thÞ tr−êng. §Æc ®iÓm – kd ph¶i do mét chñthÓ thùc hiÖn ®−îc gäilµ chñ thÓ kd, chñ thÓ kd lµ c¸c c¸ nh©n c¸c gia ®×nh, c¸c DN – kdph¶i g¾n víi tt, tt&kd ®i liÒn víi nhau nh− h×nh víi bãng, kh«ng cã nhµ t×nh th−¬ng th× kh«ng cã kh¸i niÖm kd – kd ph¶i g¾n víi v.®éng cña ®ång vèn chñ thÓ kd kh«ng chØ cã vèn mµ cßn cÇn ph¶i biÕt c¸ch thùc hiÖn v®éng ®ång vèn ®ã kh«ng ngõng – m® chñ yÐu cña kd lµ sinh lêi – lîi nhuËn. 2 – Doanh nghiÖp: Lµ ®¬n vÞ kinh tÕ ®−îc thµnh lËp nh»m môc ®Ých chñ yÕu lµ thùc hiÖn c¸c h® kd §Æc ®iÓm: DN lµ c¸c tæ chøc, c¸c ®¬n vÞ ®−îc thµnh lËp theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®Ó chñ yÕu tiÕn hµnh c¸c h® - kd nh»m môc ®Ých sinh lêi – DN lµ 1 chñ thÓ kd cã quy m« ®ñ lín (v−ît quy m« cña c¸c c¸ thÓ, c¸c gia ®×nh…) nh− htx, cty, xn tËp ®oµn…ThuËt ng÷ DN cã tÝnh quy −íc ®Ó ph©n biÖt víi ld ®éc lËp hoÆc ng−êi l® vµ hg® cña hä – DN lµ mét tæ chøc sèng , nã còng cã vßng ®êi cña nã víi c¸c b−íc th¨ng trÇm suy gi¶m,t¨ng tr−ëng, ph¸t triÓn hoÆc bÞ diÖt vong. HiÖn nay ë n−íc ta cã c¸c lo¹i h×nh DN, DN nhµ n−íc, DN t− nh©n, cty TNHH vµ cty CP, xn khu chÕ xuÊt, tËp ®oµn, c¸c cty ®a quèc gia. 3 – QTKD : Lµ qu¸ tr×nh t® liªn tôc, cã tæ chøc, cã h−íng ®Ých cña chñ DN lªn tËp thÓ nh÷ng ng−êi l® trong DN nh»m sö dông mét c¸ch tèt nhÊt mäi tiÒm n¨ng vµ c¬ héi ®Ó thùc hiÖn 1 c¸ch tèt nhÊt mäi h® s¶n xuÊt – kd cua DN, nh»m ®¹t ®−îc mt ®Ò ra theo ®óng luËt ®Þnh vµ th«ng lÖ x· héi . Thùc chÊt cña QTKD : XÐt vÒ mÆt tæ chøc, vµ kic thuËt cña ho¹t ®éng qt, qt chÝnh lµ sù kÕt h−îp mäi lç lùc cña con ng−êi trong DN ®Ó ®¹t ®Õn môc ®Ých chung cña DN vµ mt riªng cña mçi ng−êi mét c¸ch kh«n khÐo vµ cã l−äi nhÊt Q: ra ®êi chÝnh lµ ®Ó t¹o h ho¹t ®éng cao h¬n h¼n so víi l® cña tõng c¸ nh©n riªng rÏ trong mét nhoms ng−êi khi hä tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng l® chung, nãi mét c¸ch kh¸c thùc chÊt cña QTKD lµ qu¶n lý con ng−êi trong DN th«ng qua ®ã sö dông cã hiÖu qu¶ nhÊt mäi tiÒm n¨ng vµ c¬ héi cña DN ®Î thùc hhiÖn c¸c h® kdtheo mt ®· ®Þnh. B¶n chÊt cña QTKD : XÐt vÒ mÆt kinh tÕ - x· héi cña qt.QTKD lµ vÞ l−äi Ých cña DN, b¶o ®¶m cho DN tån t¹i vµ ph¸t triÓn l©u dµi trang tr¶i vèn vµ lao ®éng , b¶o ®¶m tÝnh ®éc lËp cho phÐp tho¶ m·n nh÷ng ®ßi hái cña x· héi cña chñ DN vµ cña mäi thµnh viªn trong DN mt cña DN do chñ DN ®Ò ra , hä lµ chñ së h÷u cña DN vµ lµ ng−êi n¾m gi÷ quyÒn lùc DN nãi c¸ch kh¸c, b¶n chÊt cña QTKD lµ duy tr× vµ më réng lîi Ých kinh tÕ cña ng−êi chñ së h÷u DN. 4 – QTKD lµ mét KH: TÝnh khoa häc cña QTKD xuÊt ph¸t tõ tÝnh ql cña c¸c qh qt trong qu¸ tr×nh h® cña DN sÏ gióp hä ®¹t kq mong muèn, ng−îc l¹i sÏ g¸nh chÞu nh÷ng hiÖu qu¶ kh«n l−êng. TÝnh khoa häc cña QTKD ®ßi hái c¸c nhµ qt tr−íc hÕt ph¶i n¾m v÷ng nh÷ng ql lq ®Õn qu¸ tr×nh h® c¶u DN. §ã kh«ng chØ lµ nh÷ng ql kinh tÕ vµ kd mµ cßn hµng lo¹t nh÷ng lo¹i ql kh¸c nh− ql t©m lý – x· héi , ql kÜ thuËt ®Æc biÖt lµ nh÷ng ql qt. N¾m v÷ng ql thùc chÊt lµ n¾m v÷ng hîp t¸c lÝ luËn vÒ kd vµ QTKD . TÝnh khoa cña QTKD cßn ®ßi hái c¸c nhµ qt biÕt vËn dông c¸c pp ®o l−êng ®Þnh l−îng hiÖn ®¹i nh÷ng thµnh tùu tiÕn bé cña KHKT nh− c¸c pp dù to¸n, pp t©m lý x· héi häc,c¸c c«ng cô xö lý l−u tr÷, truyÒn thèng: M¸y vi tÝnh, fax, ®iÖn tho¹i, m¹ng Internet… - QTKD lµ mét nghÖ thuËt: TÝnh nghÖ thuËt cña QTKD x.ph¸t tõ tÝnh ®a d¹ng p.phó, tÝnh mu«n h×nh mu«n vÎ cña c¸c sù vËt hiÖn t−îng trong kinh tÕ kd vµ trong qt kh«ng ph¶i mäi hiÖn t−îng ®Òu mang tÝnh ql vµ còng kh«ng ph¶i moÞ ql cã lq ®Õn h® kd ®Òu ®· ®−îc nhËn thøc thµnh lÝ luËn, tÝnh nghÖ thuËt cña QTKD cãn xuÊt ph¸t tõ b¶n chÊt cña QTKD , suy ®Õn cïng lµ t¸c ®éng tíi con ng−êi víi nh÷ng nhu cÇu hÕt søc phong phó, ®a d¹ng, víi nh÷ng toan tÝnh , t©m t− t×nh c¶m khã cã thÓ c©n ®ong ®o ®Õm ®−îc nh÷ng mèi quan hÖ con ng−êi lu«n lu«n ®ßi hái nhµ qt ph¶i xö lý khÐo lÐo, linh ho¹t "nhu" hay "C−¬ng" vµ khã cã thÓ tr¶ lêi 1 c¸ch trung nhÊt thÕ nµo lµ tèt h¬n , t×nh nghÖ thuËt cña QTKD cßn phô thuéc vµo k.nghiÖm vµ nh÷ng thuéc tÝnh t©m lÝ c¸ nh©n cña tõng nhµ qt,vµo sù may rñi… - QTKD lµ mét nghÒ: Ai còng cã thÓ ®i häc nghÒ ®Ó tham gia c¸c h® kd, nh−ng cã thµnh c«ng hau kh«ng ,cã giái nghÒ hay kh«ng l¹i phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè: Häc nghÒ ë ®©u? Ai d¹y cho? C¸ch häc nghÒ ra sao? Ch−¬ng tr×nh thÕ nµo? ng−êi d¹y cã thùc t©m truyÒn hÕt nghÒ hay kh«ng n¨ng khiÕu vÒ vËt chÊt ban ®Çu cho sù hµnh nghÒ cã bao nhiªu? nh− vËy muèn ®iÒu hµnh c¸c h® kd cã kq 1 c¸ch ch¾c ch¾n th× tr−íc tiªn chñ DN PH¶I ®−îc ®µo t¹o vÒ nghÒ nghiÖp, kiÕn thøc, tay nghÒ knghiÖm mét c¸ch chu ®¸o ,®Ó nhËn thøc 1 c¸ch chuÈn x¸c vµ ®Çy ®ñ c¸c ql kh¸ch quan xuÊt hiÖn trong qu¸ tr×nh kd, ®ång thêi cã pp nghÖ thuËt thÝch hîp nh»m tu©n thñ ®óng c¸c ®ßi hái cña c¸c ql ®ã. 5 – Kd còng nh− mä ho¹t ®éng kh¸c chØ cã thÓ thùc hiÖn thµnh c«ng nÕu nhµ kd nhËn biÕt vµ tu©n thñ ®óng yªu cÇu cña c¸c ql kquan cã lq ®Õn qu¸ tr×nh kd cña DN. Tr−íc hÕt chóng ta cÇn ph¶i hiÓu kh¸i niÖm ql: ql lµ nh÷ng mlh b¶n ch¸t, tÊt nhiªn , phá biÕn, bÒn v÷ng, nh©n qu¶, lÆp ®i lÆp l¹i cña c¸c sù vËt vµ hiÖn t−îng trong nh÷ng ®Òu kiÖn nhÊt ®Þnh . Ch¼ng h¹n trong kttt tÊt yÕu ph¶i cã c¸c quy luËt c¹nh tranh, cung cÇu, gi¸ trÞ …cïng h®. C¸c ql do con ng−êi ®Æt tªn nh−ng kh«ng ph¶i lµ do con ng−êi t¹o ra mµ cã ®Æc ®iÓm kh¸ch quan cña chóng, - con ng−êi kh«ng thÓt¹o ra ql nÕu ®k xuÊt hiÑn cña ql ch−a cã vµ ng−îc l¹i khi ®k xuÊt hiÖn cña ql vÉn cßn th× con ng−êi kh«ng thÓ xo¸ bá ql – c¸c ql tån t¹i vµ h® vµ h® kh«ng lÖ thuéc vµo viÖc con ng−êi cã nhËn biÕt ®−îc nã hay kh«ng cã −a thÝch nã hay ghÐt bá nã – c¸c tån t¹i ®an xen nhau vµ t¹o thµnh 1 hîp t¸c thèng nhÊt. C¸c ql cã nhiÒu lo¹i: kt, c«ng nghÖ , tù nhiªn t©m lý con ng−êi, quèc gia quèc tÕ…lu«n chi phèi vµ chÕ ngù lÉn nhau mµ nhµ qlý kh«ng n¾m ®−îc th× khã cã thÓ kd thµnh c«ng – Tr−íc hÕt ph¶i nhËn thøc ®−îc ql. Qu¸ tr×nh nhËn thøc c¸c ql gåm 2 g® nhËn thøc qua c¸c hiÖn t−îng thùc tiÔn vµ nhËn thøc qua c¸c pt khoa häc, lý luËn qu¸ tr×nh t×m kiÕm nhanh chãng hay chËm trÔ lµ tuú thuéc vµo tr×nh ®é va sù nh¹y c¶m cña con ng−êi – Tæ chøc c¸c ®k chñ quan cña hîp t¸c ®Ó cho hîp t¸c xuÊt hiÖn c¸c ®k kh¸ch quan mµ nhê ®ã ql sÏ ph¸t huy td. Ch¼ng h¹n ®Ó cho c¸c ql cña nhµ t×nh th−¬ng nh− c¹nh tranh, gi¸ trÞ, cung cÇu….ph¸t huy td th× c¸c c¬ quan qlý vÜ m«ph¶i xem xÐt l¹ic¸c cn¨ng cña m×nh ®Ó t¹o MT thuËn lîi cho c¸c DN ph¸t huy td – Tæ chøc thu thËp c¸c th«ng tin sai ph¹m do kh«ng tu©n thñ c¸c ®ßi hái cña c¸c ql kh¸ch quan g©y ra ®Ó kÞp thêi ng¨n chÆn va fsö lý * Mét sè ql trong kd trªn th× c¸c ql kh¸ch hµng lµ quan träng nhÊt. Trong nÒn kttt ph¸t triÓn , kh¸ch hµngngµy cµng trë thµnh ®èi t−îng ph¶i quan t©m sè 1 cña c¸c chñ DN, kh¸ch hµng trë thµnh "th−îng ®Õ" vµ hä gi÷ vai trß chñ ®éng trong quan hÖ cung cÇu trªn thÞ tr−êng. ViÖc n¾m b¾t c¸c ql vÒ kh¸ch hµng – kh¸ch hµng mua 1 s¶n phÈm nµo ®ã lµ do s¶n phÈm ®ã phï hîp víi trÝ t−ëng t−îng cña hä. Ng−êi b¸n chØ nªn b¸n c¸i mµ kh¸ch hµng cÇn chø kh«ng nªn b¸n c¸i mµ m×nh cã mäi s¶n phÈm lµm ra sè l−îng chÊt l−îng,tÝnh n¨ng, c«ng dông kiÓu d¸ng gi¸ c¶, c¸ch b¸n….ph¶i dùa theo ý cña sè kh¸ch hµng mµ DN dù ®Þnh ®em b¸n. - Kh¸ch hµng mong muèn mua ®−îc s¶n phÈm cã chÊt l−îng cao víi gi¸ c¶ ph¶i ch¨ng vµ ph−¬ng thøc b¸n hîp lý. Tøc lµ trong nÒn kttt viÖc c¹nh tranh lµ tÊt yÕu v× chØ cã c¹nh tranh míi cã thÓ ®em l¹i chÊt l−îng cao víi gi¸ c¶ vµ c¸ch b¸n hîp lý cã lîi. - Kh¸ch hµng ®ßi hái ng−êi b¸n ph¶i quan t©m ®Õn lîi Ých cña hä ng−êi b¸n ph¶i cã tr¸ch nhiÖm cao ®èi víi kh¸ch hµng, ph¶i gi÷ ch÷ tÝn,ph¶i cã tr¸ch nhiÖm cao ®èi víi kh¸ch hµng, ph¶i gi÷ ch÷ tÝn ph¶i cã tr¸ch nhiÖm víi kh¸ch hµng c¶ sau khi b¸n. - Kh¸ch hµng th−êng kh«ng mua hÕt hµng cña ng−êi b¸n, cho nªn trong kd thêi nay c¸c h® tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o lµ c¸c h® mang tÝnh b¾t buéc, ®b ®Ó kÝch thÝch h® mua cña kh¸ch, nhÊt lµ lo¹i k.hµng kh«ng cã chÝnh kiÕn vµ hay b¾t ch−íc, - Ql mèt cña k.hµng, ®©y lµ ql lq ®Õn vßng ®êi cña sp, ®ßi hái viÖc s¶n xuÊt ph¶i nhanh chãng b¾t kÞp víi nhu cÇu cña tt, muèn vËy DN ph¶i nhanh nh¹y vµ linh ho¹t trong qu¸ tr×nh h®. - Ql −a thÝch cña k.hµng thÓ hiÖn møc bøc thiÕt cña ®ßi hái tiªu dïng gi¶m dÇn sau khi ®−îc ®¸p øng râ rµng 1 ng−êi kh¸t n−íc møc bøc thiÕt cña nhu cÇu ®ùoc uèng cèc n−íc ®Çu tiªn h¬n h¼n nhu uèng cèc n−íc thø 2, thø 3 – ql hµng thay thÕvµ bæ xung. §ßi hái trong kd c¸c DN ph¶i tÝnh ®Õn c¸c chr thÓ c¹nh tranh vµ hîp t¸c trªn tt. Hµng thay thÕ lµ hµng lo¹i bá lÉn nhau nh− nhu cÇu dïng thÞt gµ cã thÓ thay b»ng tÞt bß hoÆc thÞt lîn, gµ cã thÓ coi nh− nh÷ng hµng ho¸ thay thÕ nhau .hµng bæ xung lµ hµng hç trî nhau ch¼ng h¹n nhu cÇu vÒ xe c¬ giíi ®i liÒn víi nhu cÇu tiªu dïng x¨ng dÇu nh− vËy x¨ng vµ xe c¬ giíi lµ hµng ho¸ bæ xung cho nhau – ql ®−êng cong ®¼ng trÞ. §©y lµ ql vÒ sù g¾n bã gi÷a c¸ nhãm hµng ho¸ cã qh víi nhau, vÊn ®Ò nhu cÇu sö dông TV vµ nhu cÇu ®i du lÞch vµ c¸c nhu cÇu míi tho¹t nh×n cã vÎ kh«ng cã g× qh nh−ng thùc tÕ khi nhu cÇu mua TV nhiÒu h¬n ng−êi ta xÏ ®i du lÞch Ýt h¬n vµ ng−îc l¹i 6 – Nguyªn t¾c QTKD : Lµ c¸c tiªu chuÈn hµnh vi mµ chñ DN ph¶i tu©n thñ trong qu¸ tr×nh th−c hiÖn chøc n¨ng QTKD . C¨n cø ®Ò ra nguyªn t¾c: - Mt cña DN sau mçi chu k× kd(1 n¨m, 1 nhiÖm k× qt…)- c¸c rµng buéc cña m«i tr−êng vÜ m« (xh, tÕ, b¹n hµng, kh¸ch hµng, ®èi thñ c¹nh tranh…) - ®ßi hái cña c¸c ql kquan – thùc tr¹ng vµ xu thÕ ph¸t triÓn cña DN. Nh÷ng nguyªn t½c cÇn tu©n thñ trong QTKD : Tu©n thñ luËt ph¸p vµ th«ng lÖ kd ph¶i xuÊt ph¸t tõ kh¸ch hµng, hiÖu qu¶ vµ tiÕt kiÖm chuyªn m«n ho¸, kÕt hîp hµi hoµ c¸c lo¹i läi Ých bÝ mËt trong kd, tËn dông thßi c¬ vµ MT kd, biÕt dõng l¹i ®óng lóc , d¸m m¹o hiÓm . Theo t«i nguyªn t¾c ph¶i xuÊt ph¸t tõ kh¸ch hµng lµ quan träng nhÊt. KD theo c¬ chÕ thÞ tr−êng ngµy nay, kq cuèi cïng tuú thu«c gÇn nh− vµo quyÕt ®Þnh cña ng−êi mua mäi chñ DN ph¶i t¹o cho m×nh 1 khèi l−îng kh¸ch hµng cÇn cã ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn chÝnh nã lµ c¨n cø ®Ó h×nh thµnh chiÐn l−îc Mar cña mçi DN (bao gåm c¶ 4 nd, s¶n phÈm, gi¸ c¶ , ph©n phèi vµ chiªu thÞ)vµ c¸c nh©n d©n qt cña DN (vèn , l®, c«ng nghÖ thÞ tr−êng xu h−íng v¨n ho¸ DN …) nguyªn t¾c nµy ®ßi hái DN ph¶i n¾m v÷ng vßng ®êi cñ mçi s¶n phÈm lu«n ®æi míi chiÕn l−îc sp,thÝch nghi ®−îc víi thÞ tr−êng lu«n biÕn ®éng. 7 – C¸c ph−¬ng ph¸p QTKD : Lµ tæng thÓ c¸c c¸ch thøc td cã thÓ cã chñ ®Ých cña chñ thÓ qt lªn ®èi t−îng qt(cÊp d−êi vµ tiÌm n¨ng cã ®−îc cña DN) Vµ kh¸ch thÓ kd (kh¸ch hµng c¸c rµng buéc cña MT QT VÜ M¤, c¸c ®èi thñ c¹nh tranh vµ c¸c b¹n hµng) ®Ó ®¹t ®−îc ¸c môc tiªu kd ®Ò ra trong kdMT kd thùc tÕ. §Æc ®iÓm vai trß cña c¸ ppq1 : - NÕu nh− c¸c nguyªn t¾c QTKD lµ c¸i ph¶i tu©n thñ kh«ng ®−îc lùa chän, kh«ng ®−îc tõ chèi, kh«ng ®−îc ph¶n ®èi th× c¸c pp QTKD lµ c¸i®−îc lùa chän – C¸c pp QTKD rÊt phong phó vµ ®a d¹ng lµ bé phËn n¨ng ®éng nhÊt trong hîp t¸c QTKD tµi nghÖ cña c¸c nhµ qt chÝnh lµ ë viÖc vËn dông c¸c pp ®Ó gi¶i quyÕt v®. – Trong QTKD ng−êi chñ DN cÇn ph¶i tuú theo t×nh huèng cô thÎ vËn dông pp thÝch hîp. Khi vËn dông cÇn c¨n cø vµo: + Yªu cÇu cña c¸c ql kh¸ch quan , ql kinh tÕ , ql t©m lý… + C¸c nguyªn t¾c ®Ó ra trong nguyªn t¾c QTKD . + Xu h−íng v®éng ph¸t triÓn cña DN. + Nh÷ng rµng buéc cña mtr−êng ph¸p luËt cña kh¸ch hµng, b¹n hµng… C¨n cø vµo néi dung va c¬ chÕ h®,ql, c¸c pp qt ®−îc chia thµnh :1- C¸c pptrong néi bé DN bao gåm c¸c pp l® lªn con ng−êi (C¸c pp hµnh chÝnh, c¸c pp kt, c¸c ppgi¸o dôc) – c¸c ph−¬ng ph¸p t¸c ®éng lªn c¸c yÕu tè kh¸c cña DN 2 - C¸c pp to¸n kt 3 - C¸c pp t® lªn kh¸ch hµng(th«ng qua c¸c pp ®iÒu K I L O B O O K . C O M tra x· héi häc, thùc hiÖn c¸c h® chiªu thÞ)4 - C¸c pp sö dông ®èi víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. 5 – C¸c pp sö dông ®èi víi b¹n hµng. 6 – C¸c pp sö dông ®èi víi c¸ cq vµ viªn chøc cña c¸c cq ql vÜ m«. 8 – C¸c chøc n¨ng QTKD : Lµ nh÷ng c«ng viÖc qt kh¸c nhau mµ chØ thÓ qt ph¶i thùc hiÖn trong qu¸ tr×nh qt 1DN nh÷ng chøc n¨ng QTKD lËp kÐ ho¹ch , tæ chøc ®iÒu hµnh, kiÓ tra. Trong c¸c chøc n¨ng trªn th× chøc n¨ng lËp kÕ ho¹ch lµ quan träng nhÊt. LËp kÕ ho¹ch lµ qu¸ tr×nh x©y dùng nh÷ng mt cña tæ chøc vµ ph−¬ng thøc tèt nhÊt ®Ó ®¹t ®−îc nh÷ng môc ®Ých ®ã. Nh− vËy lËp k.h lµ xuÊt ph¸t ®iÓm cña mäi qu¸ tr×nh qt bëi v× nã g¾n liÒn víi viÖc lùa chän mt vµ ch−¬ng tr×nh hµnh ®éng trong t−¬ng lai cña DN. Dùa vµo viÖc lËp k.h mµ c¸c nhµ qt mo¸i x¸c ®Þnh ®−îc c¸c chøc n¨ng cßn l¹i kh¸c nh»m ®¶m b¶o ®¹t ®−îc c¸c mt ®· ®Æt ra. BÊt kÓ cÊp qt lµ cao hay thÊp, viÖc lËp ra ®−îc nh÷ng k.h cã h lµ chiÕc ch×a kho¸ cho viÖc thùc hiÖn 1 c¸ch h.xuÊt nh÷ng mt ®· ®Ò ra cña DN. Vai trß cña viÖc lËp k.h: LËp kÕ ho¹ch cho biÕt ph−¬ng h−íng h®, lµm gi¶m sù t® cña nh÷ng thay ®æi. k.h lµ c«ng cô ®¾c lùc trong trong viÖc phèi hîp nç lùc cña c¸c thµnh viªn trong mét DN – lËp k.h cã td lµm gi¶m tÝnh bÊt æn ®Þnh cña DN – LËp k.h lµm gi¶m ®−îc sù chång chÐo vµ nh÷ng h® l·ng phÝ – lËp kÕ ho¹ch thiÕt lËp nªn xn tiªu chuÈn t¹o ®k cho c«ng t¸c k.tra. 11- C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y DN: (C¬ cÊu tæ chøc qt) lµ tæng hîp c¸c bé phËn (®¬n vÞ vµ c¸ nh©n kh¸c nhau, cã mlh vµ qh phô thuéc lÉn nhau, ®−îc chuyªn m«n ho¸ vµ cã nh÷ng tr¸ch nhiÖm, quyÒn h¹n nhÊt ®Þnh, ®−îc bè trÝ theo nh÷ng cÊp, nh÷ng kh©u kh¸cn nahu nh»m b®¶m thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng qt) vµ phôc vô m® chung ®· x©y dùng cña DN > Yªu cÇu: - TÝnh tèi −u gi÷a c¸c khau vµ c¸c cÊp qt (kh©u qt p.¸nh c¸ch ph©n chia chøc n¨ng qt theo chiÒu ngang cßn cÊp qt Ýt nhÊt trong DN cho nªn c¬ cÊu tæ chøc qt mng tÝnh n¨ng ®éng cao, lu«n ®i s¸t vµ phôc vô s¶n xuÊt kd – TÝnh linh ho¹t c¬ cÊu tæ chøc qt ph¶i coa kh¶ n¨ng thÝch øng linh ho¹t víi bÊt k× t×nh huèng nµo xañ ra trong DN cungc nh− ngoµi MT – TÝnh tin cËy c¬ cÊu tæ chøc qt phaØ b.®¶m sù phèi hîp tèt c¸c h® vµ nhiÖm vô cña tÊt c¶ c¸c t.tin ®−îc sd trong DN nhê ®ã b¶o ®¶m sù phèi hîp tèt c¸c h® vµ nhiÖm vô cña tÊt c¶c¸c bé phËn cña DN – TÝnh kt c¬ cÊu tæ chøc qt ph¶i sd CF qt ®¹t hiÖuqu¶ cao nhÊt, tiªu chuÈn xem xÐt yªu cÇu nµy lµ mèi t−¬ng quan gi÷a CF dù ®Þnh bá ra vµ KQ xÏ thu vÒ). Cã c¸c lo¹i c¬ cÊu: C¬ cÊu chÝnh thøc cña tæ chøc , c¬ cÊu ®¬n gi¶n hoÆc kiÓu DN c¸ nh©n, c¬ cÊu chøc n¨ng,c¬ cÊu theo sp/ kh¸ch hµng/ tt, c¬ cÊu ma trËn, c¬ cÊu hçn hîp. 12- Th«ng tin trong QTKD : Lµ nh÷ng tin tøc míi ®−îc thu nhËn, ®−îc c¶m thô vµ ®−îc ®¸nh gi¸ lµ cã Ých cho viÖc ra quyÕt ®Þnh hoÆc gi¶i quyÕt 1 nhiÖm vô nµo ®ã trong QTKD . §Þnh nghÜa trªn cã thÓ ®−îc biÓu diÔn b»ng s¬ ®å vÒ qu¸ tr×nh lÜnh héi th«ng tin: tµi liÖu→thu nhËn →c¶m thô→ ®¸nh gi¸ → sö dông th«ng tin. §Æc tr−ng cña th«ng tin: _ Th«ng tin kh«ng ph¶i lµ vËt chÊt nh−ng lu«n tån t¹i trong c¸c vá vËt chÊt tøc lµ vËtmang tin (nh− tµi liÑu , s¸ch b¸ovv..) - Th«ng tin gióp cho ng−êi ra quyÕt ®Þnh gi¶m bít ®é nghi ngê khi ph¶i ®Ò ra quyÕt ®Þnh t- tin kinh tÕ th−¬ng bao gåm nhiÌu chñng lo¹i sè l−îng lín vµ cã nhiÒu mqh v× vËy mçi ng−êi, mçi DN ®Òu cã thÓ trë thµnh 1 trung t©m nhËn vµ ph¸t tin. Vai trß cña t.tin trong QTKD : 1 – T.tin lµ ®èi t−îng l® cña c¸n bé qt nãi chung vµ ng−êi l·nh ®¹o nãi riªng . Ht qt chØ t® cã h lªn ®èi t−îng qt khi cã ®ñ nh÷ng t.tin cÇn thiÐt, trong ®ã tÇm quan träng ®blµ t.tin thùc hiÖn , ph¶n ¸nh tr¹ng th¸i cña ®èi t−îng qt lµ c¸i mµ nÕu thiÕu nã th× kh«ng thÓ nµo t® 1 c¸ch chÝnh x¸c voøi h cao ®Õn ®èi t−îng qt kd. Muèn tiÕn hµnh QTKD cã h ph¶i cã 3 lo¹i t.tin: t.tin ®Çu vµo t.tin ng−îc tõ ®Çu ra, t.tin tõ MT. 2- Th«ng tin lµ c«ng cô cña QTKD : - Th«ng tin lµ c.cø ®Ó tiÕn hµnh x©y dùng chiÕn l−îc cña DN trong qu¸ tr×nh x® c¸c chØ tiªu chiÕn l−îc cÇn thiÕt tiÕn hµnh c¸c tÝnh to¸n dùa trªn nh÷ng t.tin x¸c thùc vÒ sè l−îng l® c− së vËtchÊt kÜ thuËt, vËt t−, tiÒn vãn… vµ sù kÕt hîp tãi −u gi÷a søc s¶n xuÊt víi tlsx ®Ó lµm ra sp lín nhÊt b»ngCF nhá nhÊt th«ng tin lµ c¬ së ®Ó thùc hiÖn h¹ch to¸n kt – t.tin trùc tiÕp t® ®Õn c¸c kh©u cña qu¸ tr×nh QTKD muèn tiÕn hµnh QTKD ph¶i cã dñ c¸c t.tin – t.tin vÒ viÖc æn ®Þnh c¸c qu¸ tr×nh kt- kÜ thuËt- th«ng tin vÒ viÖc lùa chän c¸c p.¸n quyÕt ®Þnh thÝch øng víi nh÷ng thay ®æi bªn trong vµ bªn ngoµi 3 xÐ vÒ mÆt c«ng nghÖ qu¸ tr×nh qt lµ qu¸ tr×nh t,tin. ChØ cã thÓ ®Ò ra ®−îc quyÕt ®Þnh ®óng khi lµm tèt c«ng t¸c t.tin. Yªu cÇu ®èi víi t.tin: - TÝnh ht, tÝnh tæng hîp tÝnh ®Çy ®ñ – tÝnh x¸c tÝnh kÞp thêi tÝnh linh ho¹t- tÝnh c« ®éng, tÝnh logÝch. 13- QuyÕt ®Þnh QTKD : Lµ hµnh vi s¸ng t¹o cña chñ DN (gi¸m ®èc)nh»m ®Þnh ra mt ch−¬ng tr×nh va tÝnh chÊt h® cña DN ®Ó gi¶i quyÕt 1 v® ®· chÝn muåi trªn cã së hiÓu biÕt c¸c ql v®éng kquan cña hîp t¸c vµ viÖc ptÝch vµ viÖc ptÝch c¸c t.tin vÒ hiÖn tr¹ng cña hîp t¸c vµ MT. C¸c nguyªn t¾c ra quyÕt ®Þnh: 1- nt¾c vÒ ®Þnh nghÜa ng−êi ta chØ cã thÓ ®¹t ®−îc quyÕt ®Þnh logÝc khi v®Ò ®· ®−îc ®Þnh nghÜa råi muèn gi¶i quyÕt nã h v® ®Çu tiªn ph¶i hiÓu râ v® 2- nguyªn t¾c vÒ sù x¸c minh ®Çy ®ñ 1 quýet ®Þnh logÝch ph¶i ®−îc b,vÖ b»ng c¸c lÝ do xac minh ®uóng ®¾n mµ nÕu 1 ng−êi quan s¸t tinh h×nh d−íi cïng mét gãc ®é va hoµn c¶nh ®ã th× dï cho hä cã thÓ cã nh÷ng ý kiÕn bÊt ®ång hay nh÷ng ®Þnh kiÕn vµ l−äi Ých kh¸c th× hä cungx ph¶i ®i tíi cïng kluËn ®ã tÊt c¶ mäi quyÕt®Þnh logÝch ph¶i ®−îc dùa trªn nh÷ng c¬ së v÷ng ch¾c 3 – Nguyªn t¾c vÒ sù ®ång nhÊt, th−c tÕ th−êng x¶y ra t×nh tr¹ng cung mét sù viÖc cã thÓ cã nhiÒu q®iÓm, nhiÒu c¸ch nh×n nhËn kh¸c nhau tuyd thuéc vµo ng−êi quan s¸t, kh«ng gian vµ th−ßi gian diÔn ra sù viÖc ®è. Cho nªn cÇn ph¶i x¸c ®Þnh râ rµng mäi sù viÖc vµ ®Ó lµm viÖc ®ã cÇn ph¶i tin ch¾c r»ng ®ac nghÜ ®Çy ®ñ tíi nh÷ng sù kh¸c nhau cã thÓ cã do nh÷ng thay ®æi vÒ ®Þa ®iÓm hay vÒ thêi gian. C¸c v.c ®èi víi viÖc ra quyÕt ®Þnh: 1- TÝnh kh¸ch quan vµ tÝnh khoa häc. C¸c quyÕt ®Þnh lµ nh÷ng c¬ së cho viÖc b¶o ®¶m tÝnh hiÖn thùc vµ h cña viÖc thùc hiÖn chóng cho nªn c¸c quyÕt ®Þnh kh«ng ®−îc chñ quan tuú tiÖn tho¸t ly thùc tÕ. C¸c quyÕt ®Þnh ph¶i tu©n thñ ®ßi hái cña c¸c ql kquan tÝnh khoa häc cña c¸c quyÕt ®Þnh lµ sù thÓ hiÖn nh÷ng c¬ së c¨n cø t.tin nhËn thøc, kngiÖm cña nhµ qt trong viÖc sö lý ,gi¶i quyÕt nh÷ng t×nh huèng cô thÓ ®ßi hái cã sù can thiÖp b»ng c¸c quyÕt ®Þnh cña nhµ qt. 2 – TÝnh cã ®Þnh h−íng 1 quyÕt ®Þnh qt bao giê còng ph¶i nh»mvµo ®èi t−înhg nhÊt ®Þnh, cã m®,mt, tiªu chuÈn x®. ViÖc ®Þnh h−íng cña quyÕt ®Þnh nh»m ®Ó ng−êi thùc hiÖn thÊy ®−îc ph−¬ng h−íng, c«ng viÖc cÇn lµm, c¸c mt ph¶i ®¹t. 3 – TÝnh hîp t¸c.Cc¸c quyÕt ®Þnh ®−a ra ph¶i nh»m ®¹t ®−îc 1 nhiÖm vô nhÊt ®Þnh trong tæng thÓ c¸c quyÕt ®Þnh ®· cã vµ xÏ cã nh»m ®¹t tãi m® chung. 4 – TÝnh tèi −u, tr−íc mçi v® ®Æt ra DN th−êng cã thÓ x©y dùng nhiÒu p.¸n kh¸c nhau cïng nh»m ®¹t tãi mt tuy nhiªn p.a quyÕt ®Þnh xÏ ®−a ra ®Ó thùc hiÖn ph¶i lµ p.¸n tèt nhÊt. 5- tÝnh c« ®äng dÔ hiÓu .C¸c quyÕt ®Þnh ph¶i ng¾n gän gän,dÔ hiÓu kh«ng sai lÖch vÒ mt, ph−¬ng tiÖn vµ c¸ch thøc thùc hiÖn 6 – T×nh hµnh chÝnh §ßi hái c¸c quyÕt ®Þnh ®ö© ph¶i hîp ph¸p vµ c¸c cÊp thùc hiÖn ph¶i thùc hiÖn nghiªm chØnh . 7 – TÝnh cã ®é ®a d¹ng hîp lý trong nhiÒu tr−êng hîp c¸c quyÕt ®Þnh cã thÓ ph¶i ®−îc®iÒu chØnh trong qu¸ tr×nh thùc hän nh÷ng quyÕt ®Þnh qu¸ cøng nh¾c sÏ khã thùc hiÖn khi cã biÕn ®éng cña MT 8 – TÝnh cô thÓ vÒ thêi gian thùc hiÖn vµ hµon thµnh ®Ó cÊp thùc hiÖn kh«ng ®−îc kÐo dµit thùc hiÑn. 14 – C¸c b−íc ra quyÕt ®Þnh : 1 – S¬ bé ®Ò ra nhiÖm vô . Muèn ®Ò ra nhiÖm vô cÇn ph¶i x® :- V× soa ph¶i ®Ò ra nhiÖm vô , nhiÖm vô ®ã thuéc laäi nµo, tÝnh cÊp b¸ch cña nã – t×nh huèng nµo trong sx kd cã lq ®Õn nhiÖm vô ®Ò ra nh÷ng nh©n tè n¶h h−ëng ®Õn nhiÖm vô – khèi l−îng t.tin cÇn thiÕt ®· cã thÓ ®Ò ra nhiÖm vô c¸ch thu thËp nh÷ng th«ng tin cßn thiÕu 2- Chän tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ c¸c p.¸n muèn so s¸nhc¸c ph−¬ng ¸n 1 c¸ch kh¸ch quan ®Ó chän p.¸n tèt nhÊt còng nh− thÊy râ kh¶ n¨ng thùc hiÖn m® ®Ò ra cÇn ph¶i cã tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ h.tiªu chuÈn ®−îc chän tõ c¸c chØ tiªu CF nhá nh©t , ns cao nhÊt,sd thiÕt bÞ cao nhÊt nhiÒu nhÊt sö dông vèn tèt nhÊt… tuú theo mt cña nhiÖm vô ®Ò ra ngoµi ra cßn cã c¸c chØ tiªu nh− chÊt l−äng sp lµm ra, søc m¹nh c¹nh tranh cña sp trªn thÞ tr−êng…ViÖc lùa chän c¸c tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ h lµ qu¸ tr×nh quan träng vµ phøc t¹p 3 – Thui thËp th«ng tin ®Ó lµm râ nhiÖm vô ®Ò ra.ChØ cã thÓ gi¶i quyÕt ®óng ®¾doanh nghiÖp vd nµo ®ã nÕu nh− cã t.tin ®Çy ®ñ chÝnh x¸c l−îng th«ng tin cÇn thiÕt phô thuéc vµo tinhd phøc t¹p cña nhiÖm vô ®−îc xÐt va phô thuéc vµo tr×nh ®éi thanh th¹o, knghiÖm cña ng−êi ra quyÕt ®Þnh kh«ng ph¶i all c¸c nguån th«ng tinthu thËp ®−îc deeuf lu«n chjÜnh¸c vµ ®Çy ®ñ trong 1 sè tr−êng hîp t.tin bÞ sai lÖch ®i 1 c¸ch cã ý thøc hoÆc v« ý thøc v× vËy ng−êi l®¹o ph¶i chó ý tÊt c¶ nh÷ng ®iÒu ®ã khi ®¸nh gi¸ c¸c nguån th«ng tin4 – ChÝnh thøc ®Ò ra nhiÖm vô B−íc nµy cã ý nghÜa quan träng ®Ó ®Óa quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n chØ cã thÓ chÝnh thøc ®Ò ra nhiÖm vô sau khi ®· sö lý c¸ t.tin thu ®−îc do kq n.c vÒ t.c cña viÖc gi¶i qquyÕt nhiÖm vô ®ã, tinh huèng ph¸t sinh viÖc x©y dùng m® vµ tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ h. 5 - dù kiÕn c¸c p.¸n cã thÓ .Nªu nh÷ng p.¸n quyÕt ®Þnh sã bé tr×nh bµy d−êi d¹ng kiÕn nhÞ nh÷ng p.¸n sã bé nµy th−êng xhiÖn ngay ë b−íc ®Ó ra nhiÖm vô cã thÓ dïng pp lËp luËn logÝch vµ trùc gi¸c cña ng−êi l®¹o ®Î l chän p.¸n cÇn xem x©y dùng ph−¬ng ¸n nµo th× cã l−äi cßn ph−¬ng ¸n nµo th× khã thùc hiÖn do nguyªn nh©n nµo ®ã, ®Ó chän lÇn cuèi chØ nªn ®Ó l¹i nh÷ng p.¸n quyÕt ®Þnh thiÕt thùc nhÊt bëi v× sè l−îng c¸c p.¸n cµng nhiÌu th× µng khã ph¸t triÓn , ®¸nh gi¸ h chóng. 6- x©y dùng m« h×nh ra quyÕt ®Þnh - c¸c p.¸n cña nh÷ng quyÕt ®Þnh phøc t¹p ®−îc n.c = c¸c m« h×nh, m« h×nh p¸nh hoÆc t¸i t¹o ®èi t−îng, thay thÕ ®èi t−îng ®Ó sau khi n.c m« h×nh thu ®−îc nh÷ng t.tin vÒ ®èi t−îng ®ã c¸c m« h×nh cho phÐp n.c c¸c p./¸n cña quyÕt ®Þnh víi hao phÝ vÒ søc lùc ph−¬ng tiÖn vµ Ýt nhÊtnhê m« h×nh vµ m¸y vi tÝnh ng−êi ta x® h c¸ p.¸n theo tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ ®· chän trªn c¬ së ®ã ®Ó thùc hiÖn chän ®−îc nh÷ng p.¸n quyÕt ®Þnh tèi −u. 7- §Ó ra quyÕt ®Þnh sau khi ®¸nh gi¸ nh÷ng kq dù tÝnh cña quyÕt ®Þnh vµ lùa chän ®−îc p¸n tèt nhÊtban qun¶ lý DN ph¶i trùc tiÕp ®Ò ra quyÕt ®Þnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp vÒ quyÕt ®Þnh ®ã. 6 – TruyÒn ®¹t quyÕt ®Þnh ®Õn ng−êi thi hµnh vµ lËp kh tæ chøc thùc hiÖn quyÕt ®Þnh Tr−íc hÕt Q§ cÇn ®−îc nªu thµnh mÖnh lÖnh hay chØ thÞ ®Ó nã cã hiÖu lùc cña m«th v¨n b¶n hµnh chÝnh tiÕp theolµ tuyªn truúen gi¶i thÝch co nh÷ng ng−êi thùc hiÖn vÒ ý ngi· vµ tÇm quan träng cña Q§ ®· ®Ò ra, sau ®ã v¹ch ch−¬ng tr×nh thùc hiÑn Q§ nµy kÕ ho¹ch tæ chøc thùc hiÖn ph¶i cô thÓ vµ chi tiÕt nghÜa lµ tuú theo tÝnh chÊt vµ møc ®é phøc t¹p cña nhiÖm vô ®· ®Ò ra mµ ph©n ®Þnh toµn bé khèi l−îng v«ng viÖc theo c¸c ®èi t−îng vµ c¸c kho¶ng thêi gian . TRong kÕ ho¹ch ph¶i nªu râ ai lµm vµ bao giê th× b¾t ®Çu lóc nµo th× kÕt thóc thùc hiÖn b»ng ph−¬ng thøc nµo . Tr−íc khi chØ ®¹o tiÕn tr×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch cÇn chó ý ®Æc biÖt ®Õn vÊn ®Ò tuyÓn chän c¸n bé víi sè l−îng cÇn thiÕt vµ chuyªn m«n thÝch hîp. 9 – KiÓm tra viÖc thùc hiÖn quyÕt ®Þnh, ktra tinh h×nh thùc hiÖn Q§ cã vai trß quan träng v× k tra xÏ cã t® tíi hµnh vi cña con ng−êi, n©ng cao tr¸ch nhiÖm cña hä vµ ®éng viªn hä thùc hiÖn nh÷ng h® n»m trong k.h ®· v¹ch ra – ViÖc tiÕn hnµh ktra xÏ thóc ®Èy sù thùc hiÖn kÞp thêi vµ cã tr×nh tù c¸c nhiÖm vô ®· ®Æt ra viÖc ktra dd−îc tæ chøc tèt xÏ t¹o ra 1 sù liªn hÖ ng−îc cã hiÖu lùc nÕu kh«ng nã sÏ kh«ng gi¶i quyÕt kÞp thêi c¸c v®Ò ®ang XhiÖn, kh«ng kh¾c phôc ®−îc c¸c kh©u yÕu vad do ®ã khã cã thÓ tiÕn hnµh 1 c¸ch b×nh th−êng. 10 - §iÒu chØnh Q§ - C¸c nguyªn nh©n dÉn ®Õn sù cÇn thiÕt ph¶i ®iÒu chØnh Q§ th−êng lµ tæ chøc kh«ng tèt viÖcthùc hiÖn Q§ cã nh÷ng thay ®æi dét ngét do nguyªn nh©n bªn ngoµi g©y ra cã sai lÇm nghiªm träng rong b¶n th©n Q§ vµ 1 sè nguyªn nh©n kh¸c, sù ®iÒu chØn q® kh«ng nhÊt thiÕt lµ do xuÊt hiÖn t×nh huèng bÊt lîi cã thÓ trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn q® ph¸t hiÖn ra nh÷ng kh¶ n¨ng míi mµ tr−íc ®ã ta ch−a dù kiÕn tíi ®−îc ®em tr¶ l¹i kq cao h−on dù ®Þn v× thÕ cÇn cã nh÷ng söa ®æi Q§ 11 – Tæng kÕt viÖc thùc hiÖn Q§. Trong mäi tr−êng hîp , bÊt kÓ c¸c Q§qua viÖc tæng kÕtc¸c kÕt qu¶ thùc hiÖn Q§ qua viÖ tæng kÕt c¸c kÕt qu¶ c¸c tËp thÎ biÕt ®−îc hä ®· lµm viÖc ntn, ®¹t kq ra sao, l® cña hä cã tÇm quan träng cho DN ntn, §ã còng chÝnh lµ sù häc tËp thùc tiÔn ngay trªn k.nghiÖm cña m×nh, lµm phong phó kho tµng kinh nghiÖm, k,tra , qu¶n lý h cña c¸ch ®Ò ra vµ c¸ch thùc hiÖn Q§ qlý khi tæng kÕt, lùa chän vµ kiªm tra nh÷ng t.tin cÇn thiÕt,ph¸t triÓn vµ ss c¸c chØ tiªu kt – kth t×m ra nh÷ng nguyªn nh©n thµnh c«ng hoÆc thÊt b¹i vµ ®¸nh gi¸ tæng hîp. Ph−¬ng ph¸p ra quyÕt ®Þnh qu¶n lý C¨n cø vµo t.tin 1- Tr−êng hîp cã ®ñ th«ng tin viÖc ra Q§ SD c¸c c«ng cô cña to¸n kt cã thÓ chia thµnh 3 nhãm: - C¸c c«ng cô vµ ph−¬ng tiÖn tÝnh to¸n hiÖn ®¹i(m¸y vi tÝnh) 2 – Tr−êng hîp cã Ýt t.tin sd kÕt hîp 2 pp chuyªn gia (nh− ®iÒu tra x· héi häc bæ xung, delfi, quest, kÞch b¶n, m« pháng…) vµ ss hiÑu qu¶n 3- tr−êng hîp cã rÊt Ýt tin hoÆc kh«ng cã tin hoÆc kh«ng cã th«ng tin sd kÕt hîp 2 pp c©y mt vµ c¸c pp ngo¹i c¶m ®Ó sö lý. 15 – C¸n bé l®¹o trong QTKD : Lµ cbé lµm QTKD trong c¸c DN hoÆc c¸c ®¬n vÞ kt tham gia s¶n xuÊt kd trùc tiÕp ë trªn nhµ t×nh th−¬ng nh− vËy cbé qlý ë c¸c c¬ quan chøc n¨ng cÊp trªn tham dù trùc tiÕp vµo gu«ng m¸y qlý cã nhiÖm vô ®Æ ra c¸c rang buéc vÒ MT ë tÇm vÜ m« ®Ó cho c¸c c¸n bé QTKD cã c¬ së ph¸p lý trong viÖc ®inh h−íng . Vai trß: C¸n bé QTKD lµ 1 trong nh÷ng nh©n tè c¬ b¶n quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i trong ®−êng lèi ph¸t triÓn cña DN vµ ®Êt n−íc. VÞ trÝ C¸n sbé QTKD xÐt vÒ mÆt tæ chøc l® nãi chung lµ cÇu nèi liÒn c¸c yÕu tè bªn trong vµ bªn ngoµi cña DN thµnh 1 khãi thèng nhÊt trong ph¹m vi chøc tr¸ch cña m×nh. §èi víi c¸n bé l·nh ®¹o, vØtÝ cña hä xÐt vÒ mÆt phèi hîp l® vµ c«ng viÖc chung ph¶i lµ kh©u nèi mäi c¸c nh©n, mäi ytè cña s¶n xuÊt trong DN vµ c¸ t.tin bªn ngoµi thµnh mét khèi. Hä ph¶i l−êng trøc mä t×nh huèng cã thÓ x¶y ra chi hîp t¸c,hä ph¶i biÕt râ c«ng viÖc ph¶i lµm cña tõng bé phËn, tõng c¸ nh©n trong hîp t¸c d−íi quyÒn cña hä mµ hä ph¶i cã tr¸ch nhiÖm dÉn d¾t ®Ó ®−a hîp t¸c tíi c¸ mt theo thø tù ®Æt ra trong suèt nhiÑm k× mµ hä ®¶m ®−¬ng tr¸ch nhiÖm. XÐt vÒ mÆt lîi Ých cho QTKD lµ cÇu nèi liÒn gi÷a c¸c läai lîi Ých cña x· héi trong khu«n khæ cña ht. Lîi Ých gi÷a c¸c chñ së h÷u cïng tham gia kdvµ c¹nh tranh.. XÐt vÒ mÆt nhËn thøc vµ vd ql c¸c c¸n bé QTKD lµ nh÷ng ng−êi trùc tiÕp trong kh©u nhËn thøc c¸c ql th× hä sÏ K I L O B O O K . C O M kh«ng ®Ò ra c¸c Q§ buéc hîp t¸c hoÆc ban th©n trong tõng p.vi chøc tr¸ch cña m×nh ph¶i cã tr×nh ®é cã thÓ n¾m b¾t ®−îc c¸c yªu cÇu cña ql kquan vµ tù gi¸c tu©n thñ nã. NÕu l·nh ®¹o m×nh ph¶i cã tr×nh ®é cã thÓ n¨m b¾t ®−îc c¸ y,c cña ca Q§ cho DN 1 c¸ch cã c¨n cø khoa häc1 b¶o ®¶m tÝnh hiÖn thùc vµ tÝnh h. nhiÖm vô - Ph¶i x©y dùng tËp thÓ nh÷ng ng−êi d−íi quyÒn thnhf 1 hîp t¸c ®oµn kÕt n¨ng ®éng víi chÊt l−îng cao. – L·nh ®¹o tËp thÓ d−íi quyÒn hoµn thµnh c¸c môc tiªu vµ m® ®Æt ra 1 c¸ch v÷ng ch¾c æn ®Þnh vµ l©u dµi trong ®k nhµ t×nh th−¬ng lu«n biÕn ®éng. 16 – C¸n bé trong tkd ph¶i ®¸p øng c¸c y.c: 1.VÒ phÈm chÊt chÝnh trÞ : Cã kh¶ n¨ng va ý chÝ lµm giµu cho DN vµ x· héi trong khu«n khæ ph¸p luËt vµ th«ng lÖ nhµ t×nh th−¬ng – biÕt ®¸nh gi¸ hËu qu¶ c«ng viÖc lµm cña b¶n th©n,cña DN theo c¸c tiªu chuÈn chÝnh trÞ. 2 VÒ n¨ng lùc chuyªn m«n: §©y lµ yªu cÇu quan träng nhÊt ®èi víi ng−êi l·nh ®¹o trong QTKD y.c vÒ n¨ng lùc chuyªn m«n ®−îc thÓ hiÖn thµnh nh÷ng ®ßi hái cô thÓ nh− - biÕt l−êng tr−íc mäi tinh huèng cã thÓ x¶y ra cho DN cho bé phËn vµ cho ph¹m vi chøc tr¸chcña mçi ng−êi tuú thuéc tr¸ch nhiÖm ®¶m nhËn- Ph¶i biÕt giao ®óng viÖc cho cÊp d−íi ®Ó cho cÊp d−íi thùc hiÖn thµnh c«ng. 3i – VÒ n¨ng lùc tæ chøc . Ph¶i cã ãc quan s¸t ®Ó quan s¸t ®Ó quan s¸t t.t , b¹n hµng ®èi thñ c¹nh tranh, c¸c thay ®æi cña c¬ chÕ qu¶n lý chung , kÜ n¨ng vµ kiÕn thøc sd ng−êi . BiÕt cÇn ph¶i cã c¸i g× vµ ph¶i lµn thÕ nµo ®Ó cã c¸i ®ã – Dòng c¶m d¸m m¹o hiÓm,chÊp nhËn rñi ro- bÒn bØ vµ quyÕt t©m th¾ng lîi ban ®Çu, giµnh th¾ng lîi tiÕp tôc trong kd – cã tè chÊt t©m lý v÷ng vµng ®Ó cã thÓ lµm viÖc cã hiÖu qu¶ víi mäi ng−êi , cã thiÖn chÝ va t×nh ®ong lo¹i víi nhau.. Cµng cã vÞ trÝ tr¸ch nhiÖm cao, ®ßi hái vÒ mÆt ®¹o ®øc cµng lín mÆt kh¸c y.c ý thøc tu©n thñ luËt ph¸p còng lµ 1 ®ßi hái mang tÝnh ®¹o ®øc x· héi mµ mçi c¸n bé QTKD ®Òu ph¶i l−u ý th−êng xuyªn ®Ó tr¸nh kh«ng bÞ vi ph¹m. 17 - §Æc ®iÎm l® cña gi¸m ®èc: L® cña gi¸m ®èc lµ a, L® trÝ ãc cã tÝnh s¸ng t¹o cao b, L® tæng hîp nhµ l® ®ång thêi lµ nhµ qt (chÞu tr¸ch nhiÖm qlý 1 khèi l−îng lín con ng−êi vµ cña c¶i ) – nhµ l·nh ®¹o ®ång thêi lµ nhµ gi¸o dôc ph¶i nªu g−¬ng cã ®øc hi sinh – Nhµ chuyªn m«n (BiÕt giao ®óng viÖc , ®óng ng−êi cã t− duy hîp t¸c vÒ nghÒ nghiÖp, biÕt l−êng tr−íc nh÷ng biÕn ®éng)- Nhµ x· héi (tu©n thñ mäi luËt lÖ vµ quy ®Þnh cña x· héi ) c, Cã ¶nh h−ëng tíi l® cña méi ng−êi kh¸c trong DN . Tæ chøc khoa häc l® cña G§: a, kh¸i niÖm: Lµ viÖc s¾p xÕp, sd cã h thêi gian lµm viÖc cña gi¸m ®èc, biÕt viÖc nµo b¶n th©n ph¶i lµm viÖc nµo cã thÓ uû th¸c cho cÊp d−íi, viÖc nµo ph¶i lµm ngay viÖcnµo cã thÓ tr× ho·n l¹i, biÕt nghØ ng¬i trong qu¸ tr×nh lµm viÖc ®Ó ®Çu ãc minh mÉn va cã søc lµm viÖc l©u dµi, tr¸nh sai lÇm ïn t¾c hoÆc sãt viÖc, biÕt l−êng hÕt mäi viÖc cã thÓ x¶y ra trong chøc ttr¸ch cña m×nh, biÕt −íc l−îng t cÇn thiÕt ®Ó g¶i quyÕt mçi c«ng viÖc ®ã b, ph−¬ng ph¸p : C¨n cø vµo k.nghiÖm b¶n th©n,kÕt hîp sd c¸c ph−¬ng ph¸p cña khoa häc tæ chøc nhÊt lµ c¸c ph−¬ng ph¸p lËp tiÕn ®é víi nghÜa lµ x¾p xÕp khoa häc, bè trÝ hîp lý c¸c thø tù c¸c c«ng viÖc ®Ó t×m ra c¸c c«ng viÖc q träng träng t©m cÇn huy déng moÞ tiÒm n¨ng cña ®¬n vÞ. 18 - §éng c¬ thóc ®Èy ng−êi l®: KN: kh¸c víi loµi vËt con ng−êi lµm bÊt k× viÖc g× còng ®Òu cã ®éng c¬ thóc ®Èy. §éng c¬ lµ mt chñ quan cña h® con ng−êi nh»m ®¸p øng c¸c nhu cÇu ®Æt ra.Nhu cÇu lµ tr¹ng th¸i t©m lý mµ con ng−êi c¶m thÊy thiÕu thèn kh«ng tho¶ m·n vÒ 1 c¸i g× ®ã, nã lµ kh¸ch quan ,nãi c¸ch kh¸c ®éng c¬ ph¶n ¸nh nh÷ng mong muèn, nh÷ng nhu cÇu cña con ng−êi vµ lµ lÝ do cña hµnh ®éng cña con ng−êi - §éng c¬ cña con ng−êi ®Òu dùa trªn nh÷ng nhu cÇu.Nhu cÇu sÏ trë thµnh hµnh ®éng khi cã 3 yÕu tè : + Sù maong muèn sù chê ®îi tÝnh hiÖn thùc cña sù mong muèn + Hoµn c¶nh MT xung quanh – cã thÓ xem ®éng c¬ thóc ®Èy nh− mét chuçi c¸c ph¶n øng nèi tiÕp nhau : B¾t ®Çu c¶m thÊy cã nhu cÇu dÉn ®Õn nh÷ng mong muèn nh÷ng mt cÇn t×m vµd−a tíi tr¹ng th¸i c¨ng th¼ng th«i thóc va tiÕp ®ã lµ hµnh ®éng ®Ó ®¹t ®−îc c¸c mt va cuèi cïng lµ tho¶ m·n ®−îc ®iÒu mong muèn.Sau ®ã l¹i cã thÓ lµm x· héi nh÷ng nhu cÇu míi. Lµm thÕ nµo ®Ó ®éng viªn ®−îc ng−êi l® lµm viÖc cã h: 1, TiÒn: TiÒn lµ mét c«ng cô thóc ®Èy ®b quan träng ®èi víi ng−êi l®, d−íi nhiÒu h×nh thøcnh−. tiÒn l−¬ng, tiÒn th−ëng, c¸c lo¹i phô cÊp trî cÊp = tiÒn b¶o hiÓm… Khi sd c«ng cô nµy cµn chó ý: - TiÒn tr−íc hÕt lµ 2 biÖn ph¸p cÊp thiÕt ®Ó ®¹t ®−îc møc sèng tèi thiÓu.§èi víi nh÷ng ng−êi cßn nghÌo th× tiÒn rÊt quan träng nh−ng ®èi víi nh÷ng ng−êi ®· thµnh ®¹t vµ giµu cã tïi nhu cÇu vÒ tiÒn b¹c ®èi voÝ hä kh«ng cÊp b¸ch l¾m – muèn cho tiÒn lµ 1 ®éng c¬ thóc ®Èy cã h th× ng−êi l® cÇn ®−îc tr¶ tiÒn l−¬ng, tiÒn th−ëng soa cho p.¸nh ®−îc kq (sè l−îng), chÊt l−îng, hoµn thµnh nhiÖm vô cña c¸ nh©n hä. §©y võa lµ lîi Ých kt võa lµ v® t©m lý thóc ®Èy con ng−êi lµm viÖc tèt h¬n – tiÒn kh«ng chØ lµ 1®éng c¬ thóc ®Èy mµ cßn lµ 1 ph−¬ng tiÑn ®Ó duy tr× 1 tæ chøc víi biª chÕ thÝch hîp c¨n cø vµo c¸c v¨n b¶n ph¸p quy cña nhµ n−íc, c¸c DN ®Þnh ra tiÒn c«ng vµ tiÒn l−¬ng cô thÓ theo tæng quan néi bé ngµnh va theo p,vi ®Þa lý cña hä ®Ó thu hót vµ gi÷ ch©n mäi ng−êi – C¸c kho¶n tiÒn l−¬ng tiÒn th−ëng ph¶i xøng ®¸ng vµ ph¶i ®ñ lín ®Ó thóc ®Èy ng−êi nhËn – tiÒn lµ ®éng lùc quan träng kh«ng thÓ thiÕu nh−ng ng−êi kh«ng ph¶i lµ tÊt c¶ viÖc sd cc«ng cônµy ph¶i kÕt hîp víi c¸c biÖn ph¸p ®éng viªn ®Ó tinh thÇn, t×nh c¶m nhÊt lµ khi ®êi sèng vËt chÊt ®· kh¸ ®Çy ®ñ 2. Th−ëng vµ ph¹t, khen vµ chª cÊp d−íi cho ®óng lóc ,®óng chç. Con ng−êi ai còng cã c¶ −u ®iÓm lÉn nh−îc ®iÓm,cã lóc nµy cã lóc kh¸c, do ®ã vÌ nt¾c, con ng−êi cÇn cã c¶ th−ëng c¶ ph¹t, c¶ khen c¶ chª th× míi trë lªn tèt h¬n. v§ lµ th−ëng ph¹t, khen vµ che ntn ®Ó cã h – nÕu th−ëng cã td ®éng viªn con ng−êi th× ph¹t gióp cho hä cã tr¸ch nhiÖm vËt chÊt vÒ nh÷ng hµnh ®éng cu¶ m×nh – tuyªn d−¬ng nh÷ng thµnh tÝch, nh÷ng kÕt qu¶ tèt dï la nhá mµ cÊp d−íi ®¹t ®−îc 1 c¸ch kÞp thêi, tr−íc tËpthÓ, ®iÒu ®ã chøng tá c«ng lao cña hä ®· ®−îc ng−êi l·nh ®¹o vµ tËp thÓ ghi nhËn. – Chª cÊp d−íi, phª b×nh cÊp d−íi 1 c¸ch nghiªm kh¾c nh−ng th¸i ®é ph¶i thiÖn chÝ, nªn lùa lóc vui vÎ, v¾ng ng−êi dïng lêi lÏ mÒm máng thuyÕt phôc ®Ó hä tiÕp thu mµ kh«ng c¶m thÊy xÊu hæ hoÆc bÞ xóc ph¹m 3, §¶m b¶o ®k lµm viÖc vµ sù an toµn cho ng−êi l® - ®k, vËt chÊt vµ thiÕt bÞ vµ ph−¬ng tiÖn lµm viÖc, p.tiÖn ®i l¹i thuËn tiÑn an toµn. - §K MT: chÕ ®égiê giÊc lµm viÖc vÖ sinh c«ng nghiÖp nhiÖt ®é kh«ng khÝ ¸nh s¸ng, ©m thanh … phï hîp víi nhu cÇu vµ giãi h¹n sinh lý cña ng−êi l® - ®k x· héi chÕ ®é l−¬ng, b¶o hiÓm chÕ ®é h−u trÝ, khèi l−îng vµ chÊt l−îng t,tin – sù an toµn an ninh, an toµn l®, an toµn vÒ viÖc lµm søc khoÎ… 4, lµm cho c«ng viÑc thó vÞ h¬n, cã ý nghÜa h¬n T¹o cho c¸c c«ng nh©n quyÒn tù do h¬n trong viÖc th¶o luËn vµ quyÕt ®Þnh nh÷ng v® nh− lµm viÖc,tiÕp nhËn hoÆc nguyªn vËt liÖu tæ chøc l®.. khuyÕn khÝch ®éng viªn sù tham gia cña cÊp d−íi vµo c«ng viÖc chung vµ sù phèi hîp hµnh ®éng gi÷ a c¸c c«ng nh©n – lµm cho c«ng nh©n thÊy ®−îc tr¸ch nhiÖm cña c¸ nh©n ®èi víi nhiÖm vô cña hä thÊy ®−îc tr¸ch nhiÖm cña hä ®ãng gãp ntn vµo sp cuèi cïng vµ vµo phóc lîi cña toµn DN – c.cÊp dddur vµ kÞp thêi cho mäi ng−êi nh÷ng t,tin liªn quan ®Õn c«ng viÖc vµ nh÷ng th«ng tin ph¶n hßi vÒ sù hoµn thµnh nhiÖm vô cña hä , t¹o ®iÒu kiÖn cho hä tù ®iÒu chØnh tr−íc khi cã sù cam thiÖp cña cÊp trªn. 5, t¹o bÇu kh«ng khÝ tæ chøc vui t−¬i lµnh m¹nh, tinh thÇn lµm viÖc tÝch cùc cña mäi ng−êi trong tËp thÓ. - Quan t©m ®Õn n¨ng lùc vµ quyÒn lîi – giao c«ng viÖc phï hîp víi tÝnh c¸ch va n¨ng lùc cña mçi ng−êi - t¹o cho nh©n viªn niÒm h·nh diÖn trong viÖc hoµn tÊt tèt c«ng viÖc ®−îc giao – th−ëng xøng ®¸ng vÒ mÆt tµi chÝnh th¨ng cÊp , th¨ng bËc , l−¬ng bæng, nghØ hÌ, tham quan du lÞch… 19 – nh÷ng ®Æc ®iÓm t©m lý tËp thÓ cÇn ph¶i chó trong qt: KN tËp thÓ: lµ nh÷ng nhãm ng−êi cã tæ chøc cã mt h® ®em l¹i lîi Ých cho x· héi . §Æc tÝnh t©m lý cña tËp thÓ bao gåm 1, L©y truyÒn t©m lý Lµ hiÖn t−îng t©m lý phæ biÕn trong 1 tËp thÓ ®ang h®,nã biÓu thÞ c¸c t® t©m lý cã 2 h×nh thøc biÓu hiÖn : hiÖn tîng dao ®éng tõ tõ. 1 HiÖn t−îng nµo ®ã lóc ®Çu cã thÓ g©y ra bÊt b×nh, phÉn né nh−ng sau ®ã mäi ng−êi l¹i lµm theo.- hiÖn t−îng bïng næ HiÖn t−îng nµy x¶y ra khi mäi ng−êi rÊt c¨ng th¼ng vÒ t©m lý vµ thÇn kinh,mäi ng−êi lµm theo 1 viÖ nµo ®ã nh− l©y bÖnh mµ kh«ng hiÓu v× sao m×nh l¹i hµnh ®éng nh− vËy. L©y truyÒn t©m lý lµ hiÖn t−îng t©m lý cã t® kh¸ lín trong tËp thÓ nã cã thÓ t® theo 2 h−íng tr¸i ng−îc nhau: tÝch cùc hoÆc tiªu cùc ng−êi l®¹o cÇn nhËn thøc râ hiÖn t−îng l©y truyÒn t©m lý vµ biÕt c¸ch ®,khiÓn nã theo h−íng cã lîi cho tËp thÓ va cã lîi cho c«ng viÖc 2, BÇu kh«ng khÝ t©m lý trong tËp thÓ . BÇu kh«ng khÝ trong tËp thª ®−îc h×nh thµnh tõ th¸i ®é cña mäi ng−êi ®èi víi l®, b¹n bÌvµ mx ng−êi l®¹o hä nh÷ng qh nµy ®−îc cñng cè trong qu¸ tr×nh cïng lao ®éng vµ phô thuéc rÊt nhiÒu vµo tÝnh chÊt vµ phong c¸ch lµm viÖc cña l® tËp thÓ, bÇu kh«ng khÝ tr−íc hÕt lq ®Õn tr×nh ®é cña hä, ng−êi l®¹o kh«ng thÓ dïng thãi quen cña m×nh trong c¸ch ®èi xö víi mäi ng−êi, c¬ s¬ cña bÇu kh«ng khÝ t©m lý trong DN lµ tho¶ m·n hay kh«ng tho¶ m·n vÒ c«ng t¸c ng−êi l·nh ®¹o cÇn t×m ra c¬ së cña bÇu kh«ng khÝ t©m lý trong ng−êi cã ®−îc sù tho¶ m·n trong ®k nhÊt ®Þnh ncøu bÇu kh«ng khÝ t©m lý, vÒ thùc chÊt lµ nghiªn cøu d− luËn x· héi ë tËp thÓ vÒ c¸c v® th¸i ®é l® th¸i ®é ®èi víi tËp thÓ, ®èi víi ng−êi l®¹o vµ nh÷ng ng−êi kh¸c, sau ®ã ®−a ra nh÷ng b.ph¸p cÇn thiÕt trªn c¬ së xö lý nh÷ng th«ng tin t©m lý ®· thu nhËn ®−îc. 3, D− luËn x· héi trong tËp thÓ Lµ 1 h×nh thøc biÓu hiÖn t©m tr¹ng cña tËp thÓ tr−íc nh÷ng sù kiÖn nh÷ng hiÖn t−îng nh÷ng hµnh vi cña con ng−êi x¶y ra trong cuéc sèng,biÎu thÞ trÝ tuÖ tËp thÓ t©m t− vµ nguyÖn väng cña hä. D− luËn x· héi trong tËp thÓ ®ãng vai trß ®éng viªn, khÝch lÖ hoÆc phª ph¸n, c«ng kÝch ®èi víi nh÷ng hµnh ®éng x· héi nh÷ng biÎu hiÖn ®¹o ®øc tinh thÇn cña nh÷ng ca nh©n hay nhãm ng−êi trong x· héi nã t® m¹nh mÏ lªn mçi c¸ nh©n lªn nh©n c¸ch cña con ng−êi nã lµ chÊt keo x· héi g¾n bã nh÷ng con ng−êi t¸ch biÖt nhau trong tËp thÓ vµ ®iÒu chØnh hµnh vi chung tËp thÓ 4, truyÒn thèng cña tËp thÓ Lµ c¸c th«ng lÖ c¸c qui t¾c sö sù chung ®−îc h×nh thµnh tõ ®êi sèng t©m lý chung cña tËp thÓ qua nhiÒu thÕ hÖ vµ lu«n ®−îc b¶o vÖ t«n tträng trong viÖc gi¶i quyÕt nh÷ng nhiÖm vô chung cña tËp thÓ t¹o ra søc m¹nh to lín trong tËp thÓ tr−íc c¸c khã kh¨n cña cuéc sèng ®ång thêi t¹o ra cho mçi tËp thÓ tÝnh ®éc ®¸o truyÒn thèng cã vai trß quan träng ®èi víi viÖc gi¸o dôc nh©n c¸chtrong tËp thÓ trong thêi k× CNH, H§Htrong cã chÕ nhµ t×nh th−¬ng më cöa c¸c l®¹o DN võa ph¶i ®Êu tranh chèng nh÷ng tËp qu¸n vµ truyÒn thèng cæ hñ kh«ng cong thÝch hîp võa ph¶i x©y dùng nh÷ng thãi quen vµ truyÒn thèng phï hîp víi thêi k× míi, nhiÖm vô míi. tãm l¹i cÊu tróc ®Æc ®iÓm t©m lý cña tËp thÓ kh¸ phøc t¹p bao gåm nhiÒu thµnh phÇn sù ®,khiÓn vµ h×nh thµnh t©m lý ë tËp thÓ lµ 1 ph−¬ng tiÖn ®Ó t® tèi −u ®Õn tËp thÓ nh»m t¨ng c−êng chøc n¨ng sx l® vµ gi¸o dôc cña tËp thÓ vµ còng nh»m thùc hiÖn h¬n n÷a phong c¸ch l·nh ®¹o. 22- nghÖ thuËt QTKD :Lµ viÖc sd cã h nhÊt c¸c tiÒm n¨ng,c¸c c¬ héi vµ c¸c kinh nghiÖm ®−îc tÝch luü trong kd nh»m ®¹t ®−îc c¸c mt ®Ò ra cña DN. C¬ së cña nghÖ thuËt QTKD 1, TiÒm n¨ng cña DN lµ 1 thùc lùc c¬ b¶n ®Ó t¹o c¬ së cho nghÖ thuËt kd ®ã lµ sù tr−êng vèn ®ã lµ søc m¹nh cña KHKT vµ c. nghÖ míi ®ã lµ kh¶ n¨ng n¾m b¾t ®−îc th«ng tin nhanh h¬n sím h¬n vµ chÝnh x¸c h¬n c¸c ®èi thñ kh¸c , ®ã ®ång thêi còng lµ søc hót chÊt x¸m tõ n¬i kh¸c vÒ víi DN ®©y lµ 1 yªu cÇu cèt tö cña c¸c DN ®ßi hái qua mçi n¨m th¸ng tiÒm lùc cña DN ph¶i lín lªn kh«ng ngõng ®Ó ®Ó cã thÓ dµnh ®−îc c¹nh tranh trong kd cã kh¶ n¨ng ®−a vµo sd vµ chñ ®éng s¸ng t¹o ra nh÷ng c«ng nghÖ vµo lo¹i hµng ®Çu trªn th−¬ng tr−êng trong vµ ngoµi n−íc. 2, Tri thøc vµ th«ng tin. §ã lµ kh¶ n¨ng nhËn biÕt ®−îc c¸c ql diÔn ra trªn mäi mÆt cña c¸c h® s¶n xuÊt kd cô thÓ lµ - Ph¶i hiÓu biªtsaau s¾nc c«ng viÖc chuyªn m«n thuéc lÜnh vùc kd cña m×nh, biÕt tiÕp cËn víi c¸c c«ng nghÖ cao nhÊt thuéc chuyªn ngµnh cã nh÷ng th«ng tin nhanh chãng chÝnh x¸c, kÞp thêi h¬n so víi ®èi thñ c¹nh tranh – BiÕt thªm b¹n bít thï, biÕt lµm Ýt lîi nhiÒum, biÕt gi¶i quyÕt v® nhanh chãng n½m ch¾c c¸c nguyÖn väng vµ kh¶ n¨ng cña tt, gi¶m rñi ro trong kd tíi møc thÊp nhÊt kh«ng ®−a ®Õn sù c¹nh tranh cña c¸c ®èi thñ míi. ChuÈn bÞ chu ®¸o ®Ó chiÕn ®Êu voÝ 1 pp khoa häc,®Ó chiÕm lÜnh nhµ t×nh th−¬ng ph¶i hiÓu kd lµ c¹nh tranh lµ lao t©m khæ tø 3, Gi÷ ®−îc c¸c bÝ mËt trong kd Tõ ý ®å ®Õn gi¸ c¶ ph−¬ng h−íng nhµ t×nh th−¬ng c«ng nghÖ viÖc cña 1 ng−êi kh«ng tiÕt lé cho ng−êi thø hai , viÖc lµm ngµy mai kh«ng tiÕt lé h«m nay, biÕt nguþ trang mt,®¸nh l¹c h−íng ®èi ph−¬ng, dån ®ãi ph−¬ng vµo thÕ bÞ ®éng bÊt ngê, khiÕn cho hä bÞ tiªu hao, ph©n t¸n 1 l−îng ®Ó tõ ®ã buéc hä hµnh ®éng theo dù kiÕn cña m×nh, tËn dông thêi c¬ 4, Sù quyÕt ®o¸n cña l®¹o §©y lµ 1 trong nh÷ng c¬ së cña viÖc h×nh thµnh nghÖ thuËt qt all nh÷ng ng−êi l®¹o non kÐm sî tr¸ch nhiÖm th× kh«ng thÓ cã nghÖ thuËt qt DN nghÖ thuËt QT ®ång nghÜa víi sù tiªn quyÕt lµ mäi viÖc sÏ ph¶i diÔn ra theo dù kiÕn cña m×nh, nÕu ng−êi l®¹o nhu nh−îc vµ kh«ng d¸m quyÕt th× lµm sao cã nghÖ thuËt qt ®−îc Sù quyÕt ®o¸n ®−îc dùa trªn viÖc ph©n tÝch tØnh t¸o c¸c hoµn c¶nh ®Ó ®−a ra Q§ nã lµ sp trÝ tuÖ cao cña ng−êi l®¹o vµ kh¸c h¼n víi sù liÒu lÜnh cña l®¹o chØ dùa trªn c¸c c¨n cø vu v¬,c¸c suy luËn chñ quan tuú tiÖn ®Ó ®−a ra Q§ 5, SD c¸c m−u kÕ kd: m−u kÕ lµ sp trÝ tuÖ cña chñ DN nh»m buéc ®èi thñ nhÊt ®Þnh ph¶i hµnh ®éng theo ®óng dù kiÕn cña m×nh ®Æt ra, m−u kÕ do chñ DN nghÜ ra vµ ®−îc t¹o lËp trªn c¸c c¬ së sau – Do n¾m ch¾c ®−îc th«ng tin néi t×nh cña ®èi thñ, ph¸t hiÖn ®óng nh−îc ®iÓm cña hä ®èi thñ nhÊt ®Þnh ph¶i hµnh ®éng theo ®óng dù kiÕn cña m×nh ®Æt ra m−u kÕ do chñ DN nghÜ ra vµ ®−îct¹o lËp trªn c¸c c¬ së sau : _ Do n¾m v÷ng ®−îc t,tin néi t×nh cña ®èi thñ, ph¸t hiÖn ®óng ®−îc nh−îc ®iÓm cña hä ®èi thñ dï m¹nh ®Õn ®©u còng ph¶i cã ®iÓm yÐu, cÇn tËp trung vµo ®ã ®Ó mµ tÊn c«ng – ý chÝ qt©m lµm giµu cña chñ DN d¸m quyÕt d¸m chÊp nhËn m¹o hiÓm rñi ro cã ®¹o lý cã t×nh ng−êi trong kd – vËn dông thuÇn thôc c¸c m−u kÕ truyÒn thèng C¸c g® thùc hiÖn nghÖ thuËt QTKD 1, g® thiÕu vèn §èi néi – ph¶i tiÕn hµnh 1 mét bé m¸y qlý kd hîp lý – Ph¶i biÕt c¸ch dïng ng−êi + Ph¶i phan K I L O B O O K . C O M lo¹i ng−êi mµ sö dông+ Ph¶i tæntäng nh©n phÈm cña con ng−êi (Con ng−êi ph¶i d−îc tù do ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c«ng viÖc cña m×nh) + Ph¶i cã quy chÕ lµm viÖc râ rµng vµ chuÈn x¸c+ Ph¶i t¹o ra MT lµm viÑc tèt + T¹o c¬ së k so¸t linh ho¹t + Ph¶i cã quy chÕ ®iÒu hµnh DN 1 c¸ch chÆt chÏ + Ph¶i lµm thÕ nµo ®Ó c¶m ho¸ ®−îc ng−êi l® tho¶ m·n c¸c nhu cÇu cña hä + Chñ DN ph¶i rÌn luyÖn nhiÌu h¬n * §èi ngo¹i ph¶i cãqh tèt víi kh¸ch hµng –Ph¶i qh tèt víi c¸c nh©n cã thÓ mang l¹i lîi Ých cho DN c¸c chñ tµi chÝnh c¸c nhµ c,nghÖ.. – Qh tèt víi c¸c b¹n hang chñ yÕu lµ nh÷ng ng−êi cung cÊp ®Çu vµo 2, gia ®×nh vèn t−¬ng ®èi lín* §èi néi c¸c gia ®×nh còng t−¬ng tù nh− g® 1 nh−ng chó ý ®Õn c¸c vßng ®êi cña c¸c pp * §èi ngo¹i – Ph¶i chÝnh danh lµm ¨n ph¶i râ rµng cã ®¹o lÝ – Ph¶i dÊu ý ®å kd vµ dÊu tiÒm n¨ng kd3,G® cã vèn lín*®èi néi t−¬ng tù nh− g®1 *§èi ngo¹i – Ph¶i t×m c¸c cty n−íc ngoµi ®Ó qh (nh÷ng cty chiÕn l−îc , nh÷ng C«ng ty liª kÕt lµm¨n, cty c¹nh tranh) – Ph¶i biÕt dïng gi¸n ®iÖp kt. 23 – M−u kÕ trong QTKD : M−u kÕ lµ sp trÝ tuÖ cña chñ DN nh»m buäc ®èi thñ nhÊt ®Þnh ph¶i hµnh ®éng theo ®óng dù kiÕn cña m×nh ®· ®¨th ra. C¬ së cña m−− kÕ – n¾m ch¾c ®−îc t. tin cña®èi thñ , ph¸t hiÖn ®óng nh−îc diÓm cña hä ®èi thñ dï m¹nh ®Õn ®©u còng ph¶i cã ®iÓm yÕu,cÇn tËp trung vµo ®ã ®Ó tÊn c«ng – ý chÝ q. t©m lµm giµu cña chñ DN d¸m quyÕt, d¸m chÊp nhËn m¹o hiÓm rñi ro cã ®¹o lý cã t×nh ng−êi trong kd – VËn dông thuÇn thôc c¸c m kÕ trthèng: kt ke, th©n kÕ, liªn kÕt kÕ, kh«ng thµnh kÕ, nh©n kÕ to¹ s¬n kÕ quan hå ®Çu kÕ, d−¬ng ®«ng kÝch t©y kÕ töu kÕ, khæ nhôc kÕ, ph« tr−¬ng thanh thÕ , m−în søc ng−êi , tõ kh«ng mµ cã…

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfCâu hỏi ôn tập môn quản trị kinh doanh.pdf
Luận văn liên quan