Chiến dịch truyền thông 3G của Viettel tại Đà Nẵng

Slide bài tập này được thực hiện và trình bày bởi một nhóm các bạn sinh viên trường đại học kinh tế Đà Nẵng. Việt Nam được đánh giá là nước ưa chuộng 3G nhất thế giới trong những năm gần đây. Bên cạnh mối quan tâm lớn của người tiêu dùng tới 3G là nhu cầu ngày càng tăng cao Nội dung chính của bài nghiên cứu này bao gồm: Tổng quan về môi trườngLập kế hoạch.Rủi ro tiềm ẩn.Ngân sáchĐánh giá hiệu quả

pdf16 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2195 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chiến dịch truyền thông 3G của Viettel tại Đà Nẵng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1. Đ ng Qu c Vũặ ố 2. Phan Văn Hân 4. Huỳnh Th Uyên Trangị 3. Lê Th Ng c Maiị ọ 5. Tr n Th Thu Th oầ ị ả DANH SÁCH NHÓM N I DUNG CHÍNHỘ III. R I RO TI M NỦ Ề Ẩ V. ĐÁNH GIÁ Hi U QUỆ Ả IV. NGÂN SÁCH 3G LÀ GÌ? là tiêu chu n truy n thông di đ ng băng ẩ ề ộ thông r ng th h th 3ộ ế ệ ứ 3G cho phép truy n c d li u tho i và d ề ả ữ ệ ạ ữ li u ngoài tho i ệ ạ các nhà cung c p có th mang đ n cho khách ấ ể ế hàng các d ch v đa ph ng ti n ị ụ ươ ệ qu c gia đ u tiên đ a m ng 3G vào s d ng ố ầ ư ạ ử ụ r ng rãi là Nh t B n.ộ ậ ả 3G T I VI T NAMẠ Ệ TÌM Ki M 3G TRONG NĂM 2009ẾI 2004 Đ N NAYỪ ẾI M Ki M 3G T Đ U 2010 Đ N NAYỀ Ế Ừ Ầ Ế 3G T I VI T NAMẠ Ệ 3G T I VI T NAMẠ Ệ 3G VIETTEL L P K HO CHẬ Ế Ạ PH NG ƯƠ TH CỨ Đ I Ố T NƯỢ G THÔNG ĐI PỆ CHI N Ế L CƯỢ M C Ụ TIÊU •Tăng m c đ nh n ứ ộ ậ bi t d ch v 3G ế ị ụ Viettel •Nâng cao hình nh và ả danh ti ngế •Th c hi n chi n ự ệ ế l c ti p c n ch ượ ế ậ ủ đ ng (high-profile)ộ •Toàn b khách hàng ộ c a viettelủ •Các ban ngành, đoàn thể •Phóng viên báo đài “S c màu cu c ắ ộ s ng”ố Chia thành 2 giai đo n ạ trong th i gian 1 tu n ờ ầ t th 2, 03/5/2010 ừ ứ  ch nh t, 9/05/2010ủ ậ GIAI ĐO N M TẠ Ộ Th i gianờ : t 6h30’ đ n 8h ngày ừ ế 03,04,05/05/2010 Đ a đi m: ị ể t t c các tuy n ở ấ ả ế đ ng l n và tr ng đi m c a TP Đà ườ ớ ọ ể ủ N ng.ẵ Hình th c: ứ Roadshow b ng xe đ pằ ạ C DI U HÀNHỜ Ễ Chi ti t: 350 TNV m c đ ng ph c ế ặ ồ ụ chia thành 2 nhóm Nhóm th nh tứ ấ : 20 c ng tác viên d n ộ ẫ đ uầ Nhóm th haiứ : 330 c ng tác viên còn ộ l i s đ c chia thành 11 đ i khác ạ ẽ ượ ộ nhau, m i đ i g m 10 ng iỗ ộ ồ ườ Các tình nguy n viên s ch y xe ệ ẽ ạ đ p cùng c và băng rôn trên các tuy n ạ ờ ế đ ng chính.ườ GIAI ĐO N HAIẠ Th i gianờ : 18h30’ ngày 09/05/2010 Đ a đi m: ị ể Nhà hát Tr ng V ng ư ươ Khách m i: ờ bao g m gi i h u ồ ớ ữ quan, các s ban ngành và khách hàng ở c a Viettel.ủ Ch ng trình chi ti tươ ế R I RO TI M NỦ Ề Ẩ M t s khách hàng ti m ộ ố ề năng không nh n đ c ậ ượ thông đi p ệ có th có ít ng i tham ể ườ gia h n d đ nh.ơ ự ị NGÂN SÁCH ĐÁNH GIÁ HI U QUỆ Ả  kinh phí t ng đ i l n nh ng n m trong kh năng tài ươ ố ớ ư ằ ả chính c a Viettel.ủ  Đ nh n bi t caoộ ậ ế Xây d ng hình nh VIETTEL trong tâm trí c a khách ự ả ủ hàng. Gia tăng m c đ nh n bi t v các d ch v 3G c a ứ ộ ậ ế ề ị ụ ủ VIETTEL mang l i.ạ THÀNH CÔNG MANG L IẠ L/O/G/O Thank You!

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfChiến dịch truyền thông 3G của Viettel tại Đà Nẵng.pdf