Chiến lược kinh doanh Eximbank đến năm 2010

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC 1.1. Ý nghĩa và khái niệm về chiến lược và quản trị chiến lược----------- 8 1.1.1. Ý nghĩa: ------------------------------------------------------------------ 8 1.1.2. Khái niệm về chiến lược và quản trị chiến lược -------------------- 8 1.2. Các loại chiến lược-------------------------------------------------------- 9 1.2.1. Chiến lược cấp công ty -----------------------------------------------10 1.2.2. Chiến lược kinh doanh (SBU) ----------------------------------------10 1.2.3. Chiến lược chức năng -------------------------------------------------10 1.3. Chiến lược kinh doanh thực tiễn trong hoạt động ngân hàng -------10 1.3.1. Chiến lược củng cố thị phần -----------------------------------------10 1.3.2. Chiến lược đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ ------------------------11 1.3.4. Chiến lược mở rộng mạng lưới phân phối--------------------------11 1.3.5. Chiến lược tập trung---------------------------------------------------11 1.3.6. Chiến lược khác biệt hóa ---------------------------------------------11 1.4. Quá trình quản trị chiến lược -------------------------------------------11 1.4.1. Quá trình xây dựng chiến lược---------------------------------------11 1.4.2. Giai đoạn kết hợp------------------------------------------------------17 1.4.3. Giai đoạn lựa chọn chiến lược ---------------------------------------18 1.4.4. Quá trình triển khai chiến lược --------------------------------------21 1.4.5. Đánh giá chiến lược: --------------------------------------------------21 1.5. Bài học kinh nghiệm rút ra cho Eximbank từ chiến lược thu hút nguồn lực nước ngoài của các ngân hàng Bank of China và Sacombank trong giai đoạn hội nhập------------------------------------------------------24 1.5.1. Kinh nghiệm tăng tốc phát triển của Bank of China nhờ thu hút nguồn lực nước ngoài---------------------------------------------------------24 1.5.2. Kinh nghiệm tăng trưởng nhờ thu hút vốn và công nghệ quản lý của Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) -----------------------25 1.5.3. Bài học kinh nghiệm rút ra cho Eximbank trong giai đoạn sau chấn chỉnh củng cố -----------------------------------------------------------26 1.6. Tóm tắt chương 1 --------------------------------------------------------28 CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA EXIMBANK29 2.1. Lịch sử hình thành - phát triển - hoạt động kinh doanh - hạ tầng cơ sở vật chất kỹ thuật của eximbank------------------------------------------29 2.1.1. Lịch sử hình thành - phát triển của Vietnam Eximbank ----------29 2.1.2. Cơ cấu tổ chức nhân sự: ----------------------------------------------30 2.1.3. Chức năng và nghiệp vụ chính của Eximbank --------------------31 2.1.4. Hạ tầng cơ sở vật chất kỹ thuật của Eximbank -------------------33 2.2. Một số điểm lưu ý trong lịch sử phát triển của Eximbank -----------34 2.3. Thực trạng hoạt động kinh doanh của Eximbank --------------------36 2.3.1. Thực trạng hoạt động Eximbank giai đoạn 1990 - 2000---------36 2.3.2. Thực trạng hoạt động Eximbank giai đoạn 2001-2005----------38 2.3.3. Thực trạng hoạt động của Eximbank đến 31/08/2006 -----------45 2.4. Phân tích các nhân tố của môi trường bên ngoài tác động đến hoạt động kinh doanh của Eximbank ---------------------------------------------47 2.4.1. Môi trường kinh tế - chính trị-----------------------------------------47 2.4.2. Môi trường pháp lý ----------------------------------------------------51 2.4.3. Môi trường văn hóa xã hội--------------------------------------------51 2.4.4. Môi trường công nghệ -------------------------------------------------52 2.4.5. Môi trường nhân lực ---------------------------------------------------53 2.4.6. Môi trường ngành ngân hàng và chính sách tiền tệ - tín dụng --54 2.4.7. Môi trường cạnh tranh - ma trận hình ảnh cạnh tranh------------60 2.4.8. Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE) --------------------67 2.5. Phân tích các yếu tố của môi trường bên trong Eximbank ----------69 2.5.1. Nguồn lực tài chính----------------------------------------------------69 2.5.2. Hạ tầng công nghệ ----------------------------------------------------69 2.5.3. Nguồn nhân lực --------------------------------------------------------70 2.5.4. Sản phẩm dịch vụ của Eximbank -----------------------------------71 2.5.5. Mô hình tổ chức--------------------------------------------------------74 2.5.6. Hoạt động Marketing --------------------------------------------------76 2.5.7. Văn hóa tổ chức -------------------------------------------------------78 2.5.8. Những điểm mạnh – điểm yếu của Eximbank---------------------79 2.5.9. Ma trận các yếu tố bên trong của Eximbank (IFE) ---------------84 2.6. Khảo sát thực tế một số chỉ tiêu chủ yếu của Eximbank ------------85 2.6.1. Đối tượng và mục đích------------------------------------------------85 2.6.2. Phương pháp thu thập và xử lý thông tin---------------------------86 2.6.3. Mẫu nghiên cứu và nội dung của bảng câu hỏi -------------------86 2.6.4. Kết quả phân tích bằng SPSS----------------------------------------87 2.7. Tóm tắt chương 2 --------------------------------------------------------93 CHƯƠNG 3. HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH EXIMBANK ĐẾN NĂM 2010 ------------------------------------------------------------------------------ 94 3.1. Mục đích và sứ mệnh của Eximbank-----------------------------------94 3.2. Căn cứ---------------------------------------------------------------------94 3.3. Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Eximbank đến 2010.----------95 3.3.1. Mục tiêu về các chỉ tiêu chủ yếu ------------------------------------95 3.3.2. Phân tích các chiến lược kinh doanh -------------------------------96 3.4. Chiến lược chính và chiến lược có khả năng thay thế ------------- 101 3.5. Phân tích ma trận QSPM----------------------------------------------- 104 3.6. Đề xuất lộ trình triển khai --------------------------------------------- 106 3.7. Đề xuất các giải pháp triển khai chiến lược------------------------- 107 3.7.1. Giải pháp liên quan đến nguồn nhân lực ------------------------- 107 3.7.2. Giải pháp liên quan đến quản trị điều hành và cơ cấu tổ chức108 3.7.3. Giải pháp liên quan đến năng lực tài chính ---------------------- 109 3.7.4. Giải pháp liên quan đến công nghệ ------------------------------- 110 3.7.5. Giải pháp liên quan đến sản phẩm dịch vụ ---------------------- 111 3.7.6. Giải pháp liên quan đến Marketing -------------------------------- 113 3.8. Các kiến nghị ----------------------------------------------------------- 115 3.8.1. Kiến nghị với Chính Phủ -------------------------------------------- 115 3.8.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước------------------------------- 116 3.8.3. Kiến nghị với Hiệp Hội Ngân Hàng Việt Nam-------------------- 117 3.8.4. Kiến nghị với Đại Hội Cổ Đông, Hội Đồng Quản Trị Eximbank --------------------------------------------------------------------------------- 118 3.9. Tóm tắt chương 3 ------------------------------------------------------ 119 KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC

pdf121 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2469 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chiến lược kinh doanh Eximbank đến năm 2010, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
am hoäi nhaäp WTO, thöïc thi toaøn dieän hieäp ñònh thöông maïi vôùi Myõ; 2) höôùng ñeán muïc tieâu phaùt trieån laâu daøi oån ñònh; naâng cao vò theá caïnh tranh cuûa Eximbank treân thò tröôøng; 3) naâng cao lôïi nhuaän vaø hieäu quaû, toái ña hoùa lôïi nhuaän cho coå ñoâng nhöng vaãn ñaûm baûo söï an toaøn trong toaøn heä thoáng… Nhaèm hoaøn thaønh söù meänh “Taêng toác phaùt trieån nhanh vaø trôû thaønh moät trong nhöõng ngaân haøng thöông maïi coå phaàn uy tín - chuyeân nghieäp haøng ñaàu taïi Vieät Nam vaøo thôøi ñieåm 2010”. 3.2. Caên cöù Caùc phaân tích moâi tröôøng kinh teá vó moâ, vi moâ, moâi tröôøng taùc nghieäp, ñoái thuû caïnh tranh ñeán 2010, caùc ñieåm maïnh, ñieåm yeáu, cô hoäi, thaùch thöùc cuûa Eximbank töø khi thaønh laäp ñeán 2006 nhö ñaõ ñeà caäp ôû chöông 2. Chieán löôïc phaùt trieån ngaønh ngaân haøng ñeán 2010, taàm nhìn ñeán 2020 cuûa Ngaân haøng Nhaø nöôùc Vieät Nam (phuï luïc 5 - toùm taét nhöõng ñieåm troïng taâm cuûa chieán löôïc phaùt trieån ngaønh ngaân haøng ñeán 2010, taàm nhìn ñeán 2020). Döï baùo vaø ñònh höôùng phaùt trieån kinh teá, chính trò – xaõ hoäi cuûa Vieät Nam töø nay ñeán naêm 2010, taàm nhìn naêm 2020 (Nguyeãn Maïnh Huøng, Nhaø xuaát baûn Thoáng Keâ). LUAÄN VAÊN THAÏC SYÕ TRAÀN MINH KHOA Trang 95/92 Tình hình hoaït ñoäng kinh doanh cuûa Eximbank töø naêm 1990 ñeán 08/2006. Ñònh höôùng phaùt trieån Eximbank cuûa Hoäi Ñoàng Quaûn Trò taïi ñaïi hoäi coå ñoâng laàn thöù 18, ngaøy 25/02/2006. Soá lieäu phaân tích qua ñieàu tra yù kieán khaùch haøng cuûa Eximbank töø thaùng 12/2005 ñeán 08/2006. Caùo baïch veà caùc ñònh höôùng kinh doanh cuûa Sacombank töø nay ñeán 2010 (tham khaûo caùo baïch cuûa Sacombank). Soá lieäu baùo caùo töø ngaân haøng nhaø nöôùc, töø caùc baùo caùo thöôøng nieân vaø baùo caùo ñaïi hoäi coå ñoäng cuûa caùc ngaân haøng thöông maïi coå phaàn. 3.3. Xaây döïng chieán löôïc kinh doanh cho Eximbank ñeán 2010. 3.3.1. Muïc tieâu veà caùc chæ tieâu chuû yeáu Hoaït ñoäng cuûa Eximbank trong giai ñoaïn 2006 – 2010 coù möùc taêng tröôûng bình quaân haøng naêm cao hôn möùc taêng tröôûng bình quaân theo ñònh höôùng chieán löôïc cuûa Ngaân haøng Nhaø nöôùc TP HCM giai ñoaïn 2006 – 2010. Cuï theå caùc chæ tieâu phaán ñaáu nhö sau: Baûng 3.1. Caùc chæ tieâu ñònh höôùng cuûa Eximbank ñeán 2010 - Tyû leä nôï xaáu so vôùi toång dö nôï tín duïng: döôùi 2 % STT CHÆ TIEÂU % TAÊNG HAØNG NAÊM THÔØI ÑIEÅM 2006 THÔØI ÑIEÅM 2010 ÑÒNH HÖÔÙNG TOÁI THIEÅU 1 Toång tích saûn (ngaøn tyû) 40 16.000 61.466 60.000 2 Nguoàn voán huy ñoäng (ngaøn tyû) 50 12.000 53.046 50.000 3 Dö nôï cho vay (ngaøn tyû) 40 9.200 35.343 35.000 4 Voán ñieàu leä (ngaøn tyû) 50 1.215 5.371 5.000 5 Lôïi nhuaän tröôùc thueá (tyû ñoàng) 40 380 1.262 1.200 6 ROE (%) 31,3 23,5 23,0 7 ROA (%) 2,4 2,1 1,5 LUAÄN VAÊN THAÏC SYÕ TRAÀN MINH KHOA Trang 96/92 - Soá maïng löôùi giao dòch: 90 ñeán 100 chi nhaùnh vaø Phoøng giao dòch. - Phaùt trieån vôùi toác ñoä nhanh nhöng phaûi ñaûm baûo an toaøn. 3.3.2. Phaân tích caùc chieán löôïc kinh doanh 3.3.2.1. Phaân tích ma traän SWOT Qua phaân tích nhöõng yeáu toá beân ngoaøi, khaû naêng caïnh tranh, khaû naêng phaûn öùng cuûa Eximbank ñoái vôùi moâi tröôøng beân ngoaøi, ñieåm maïnh, ñieåm yeáu, cô hoäi, thaùch thöùc, vaø caùc keát luaän ruùt ra töø ma traän khaû naêng caïnh tranh, ma traän EFE, ma traän IFE ôû chöông 2 cho pheùp chuùng ta thieát laäp ma traän SWOT nhaèm phaùc hoïa chi tieát caùc chieán löôïc phoái hôïp cuûa Eximbank. Cuï theå: Baûng 3.2. Ma traän SWOT SWOT S W O Keát hôïp S + O Chieán löôïc 1: “taêng toác thaän troïng döïa vaøo caùc nguoàn löïc trong nöôùc” 1. Nhanh choùng trieån khai heä thoáng maùy chuû môùi. 2. Taän duïng giai ñoaïn trôû laïi hoaït ñoäng bình thöôøng ñeå taêng toác, phaùt trieån saûn phaåm. 3. Nhanh choùng trieån khai phaùt haønh theû CHIP, ñaåy maïnh hoaït ñoäng kinh doanh theû. 4. Phaùt trieån maïnh hôn caùc saûn phaåm phuïc vuï thanh toaùn xuaát nhaäp khaåu nhö L/C, TT; trieån khai caùc saûn Keát hôïp W + O 1. Xaây döïng vaø trieån khai nhanh chieán löôïc ñaøo taïo, giöõ chaân vaø thu huùt caùn boä gioûi, ñaëc bieät trong lónh vöïc IT. 2. Thuùc ñaåy hoaït ñoäng quaûng baù, PR ñeå xaây döïng vaø phaùt trieån thöông hieäu. 3. ÖÙng duïng caùc moâ hình quaûn trò môùi, aùp duïng caùc chuaån möïc nhö Basel 2, Camels, IAS vaøo quaù trình kinh doanh ñeå haïn cheá ruûi ro, vaø LUAÄN VAÊN THAÏC SYÕ TRAÀN MINH KHOA Trang 97/92 phaåm môùi nhö bao thanh toaùn, taøi trôï thöông maïi. 5. Môû roäng hôn nöõa caùc ngaân haøng ñaïi lyù ñeå hoã trôï hoaït ñoäng taøi trôï quoác teá. 6. Phaùt haønh coå phieáu, traùi phieáu chuyeån ñoåi cho caùc ñoái taùc chuû yeáu laø ñoái taùc trong nöôùc nhaèm taêng voán ñieàu leä. ruùt ngaén thôøi gian ra quyeát ñònh. 4. Ñöa caùc saûn phaåm coù haøm löôïng coâng ngheä cao ñeå thu huùt khaùch haøng vaø taêng cô sôû khaùch haøng. 5. Nhanh choùng xuùc tieán vieäc baùn coå phieáu, traùi phieáu cho caùc ñoái taùc chieán löôïc trong nöôùc. 6. Hoaøn thieän vaên hoùa Eximbank. 7. Nhanh choùng môû roäng maïng löôùi giao dòch laø caùc chi nhaùnh ngay khi keát thuùc chaán chænh cuûng coá. T Keát hôïp S + T Chieán löôïc 2: “Taêng toác nhanh döïa vaøo nguoàn löïc nöôùc ngoaøi” 1. Xaây döïng vaø trieån khai nhanh chieán löôïc ñaøo taïo, giöõ chaân vaø thu huùt caùn boä gioûi, ñaëc bieät trong lónh vöïc IT. 2. Aùp duïng caùc qui cheá qui trình kieåm soaùt theo chuaån quoác teá ñeå ñaûm baûo an toaøn trong hoaït ñoäng. 3. Hoaøn thieän caùc saûn phaåm truyeàn thoáng, ñaëc bieät laø caùc saûn phaåm phuïc vuï thanh toaùn xuaát nhaäp khaåu nhö L/C, TT. Trieån khai caùc saûn phaåm môùi nhö bao thanh toaùn, taøi trôï Keát hôïp W + T 1. Ñaøo taïo nhanh ñoäi nguõ caùn boä nhaân vieân, ñaëc bieät laø lónh vöïc IT, vaø ngoaïi ngöõ. 2. Coù cheá ñoä ñaõi ngoä xöùng ñaùng ñoái vôùi ngöôøi gioûi ñeå giöõ chaân vaø thu huùt nhaân taøi. 3. Hoaøn thieän cô cheá quaûn lyù nhaèm ruùt ngaén thôøi gian cho vieäc ra quyeát ñònh quaûn trò. 4. Thaønh laäp ban chuyeân traùch môû roäng maïng löôùi ñeå ñaåy nhanh vieäc môû roäng maïng löôùi chi nhaùnh ngay LUAÄN VAÊN THAÏC SYÕ TRAÀN MINH KHOA Trang 98/92 thöông maïi..vv ñeå phuïc vuï vaø gaén keát löôïng khaùch haøng truyeàn thoáng vôùi Eximbank. 4. Phaùt trieån maïnh caùc saûn phaåm coù haøm löôïng coâng ngheä cao nhö theû chip, ebanking, homebanking ñeå thu huùt nhanh nhaát löôïng khaùch haøng SMEs vaø caù nhaân coù thu nhaäp trung bình trôû leân. 5. Taän duïng vaø duy trì moái quan heä hieän höõu vôùi caùc cô quan chöùc naêng ñeå xuùc tieán nhanh vieäc trieån khai caùc saûn phaåm môùi. 6. Xaây döïng chính saùch chaêm soùc khaùch haøng ñeå gaén keát khaùch haøng cuõ, thu huùt khaùch haøng môùi. 7. Trieån khai nhanh vieäc baùn coå phieáu cho caùc ñoái taùc nöôùc ngoaøi treân cô sôû tieáp nhaän hoã trôï veà coâng ngheä hieän ñaïi, ñaøo taïo nhaân löïc, chia seû saûn phaåm, vaø giaù baùn phuø hôïp ñeå taêng nhanh voán ñieàu leä. sau khi Eximbank chaám döùt chaán chænh cuûng coá, vaø caùc Kiosbanking khi hôïp taùc vôùi ñoái taùc nöôùc ngoaøi. 5. Phaùt trieån, ña daïng, vaø khaùc bieät hoùa hôn nöõa caùc saûn phaåm phuïc vuï caù nhaân nhö theû tín duïng/ghi nôï quoác teá, theû ATM vôùi caùc chöùc naêng tích hôïp trong 1 theû duy nhaát ñeå taêng nhanh löôïng khaùch haøng. Phaùt trieån caùc saûn phaåm môùi phuïc vuï caù nhaân nhö quaûn lyù taøi saûn, quaûn lyù danh muïc ñaàu tö, moâi giôùi coå phieáu…vv 6. Xaây döïng chieán löôïc Marketing, trieån khai vôùi quyeát taâm cao ñeå quaûng baù vaø tieáp caän khaùch haøng. 7. Xaây döïng vaø cuï theå hoùa trieát lyù kinh doanh, vaên hoùa toå chöùc Eximbank. 8. Taäp trung vaøo caùc saûn phaåm taøi trôï xuaát nhaäp khaåu, vaø caùc saûn phaåm coù haøm löôïng coâng ngheä cao vôùi tính naêng rieâng bieät ñeå taêng naêng löïc caïnh tranh. LUAÄN VAÊN THAÏC SYÕ TRAÀN MINH KHOA Trang 99/92 3.3.2.2. Phaân tích ma traän BCG cuûa Eximbank Döïa treân nhöõng phaân tích caùc ñieåm maïnh ñieåm yeáu, caùc ma traän, vaø caùc soá lieäu veà tình hình phaùt trieån cuûa caùc saûn phaåm dòch vuï Eximbank ôû chöông 2, ñeå coù theå hoaïch ñònh roõ neùt hôn caùc chieán löôïc chöùc naêng lieân quan ñeán saûn phaåm, caùc ma traän BCG döôùi ñaây seõ khaùi quaùt vò theá vaø khaû naêng cuûa moät soá saûn phaåm chính cuûa Eximbank. (Nguoàn: nghieân cöùu cuûa taùc giaû döïa treân baùo caùo cuûa Hieäp Hoäi Theû Vieät Nam vaø nghieân cöùu cuûa Phoøng R& D Eximbank) Theo baùo caùo cuûa hieäp hoäi ngaân haøng, toác ñoä taêng tröôûng bình quaân cuûa hoaït ñoäng phaùt haønh theû tín duïng Visa vaø MasterCard giai ñoaïn 2001 – 2005 laø 300%, toác ñoä taêng tröôûng hoaït ñoäng phaùt haønh theû ATM laø treân 200%. Tuy nhieân, toác ñoä phaùt trieån theû Visa vaø MasterCard taïi Eximbank bình quaân chæ taêng 50%. theû ATM bình quaân taêng 70%; thò phaàn theû cuûa Eximbank chieám 1,05%. theû ATM chieám 2,6%. (Nguoàn: nghieân cöùu vaø phaân tích cuûa taùc giaû döïa treân baùo caùo cuûa Ngaân haøng Nhaø nöôùc vaø nghieân cöùu cuûa Phoøng R& D Eximbank) Toác ñoä taêng tröôûng bình quaân cuûa dö nôï tín duïng giai ñoaïn 2001 - 2005 laø 25%, toác ñoä taêng tröôûng hoaït ñoäng tín duïng Eximbank laø 25,5%; thò phaàn tín duïng cuûa Eximbank chieám 0,13% trong toång dö nôï cho vay cuûa toaøn ngaønh kinh teá vaø chieám 0,73% cuûa khoái ngaân haøng thöông maïi coå phaàn. 0 Thò Phaàn Cuûa EXIMBANK 1 LUAÄN VAÊN THAÏC SYÕ TRAÀN MINH KHOA Trang 100/92 (Nguoàn: nghieân cöùu vaø phaân tích cuûa taùc giaû döïa treân baùo caùo cuûa Ngaân haøng Nhaø nöôùc vaø nghieân cöùu cuûa Phoøng R& D Eximbank). Toác ñoä taêng tröôûng bình quaân huy ñoäng voán giai ñoaïn 2001 - 2005 laø 25%; toác ñoä taêng tröôûng Eximbank laø 26,2%; thò phaàn huy ñoäng cuûa Eximbank chieám 0,6% trong toaøn ngaønh ngaân haøng. 3.3.2.3. Ma traän Space ñoái vôùi caùc hoaït ñoäng cuûa Eximbank Baûng 3.6. Ma traän Space Caùc bieán soá Ñieåm Ñieåm trung bình 1. Söùc maïnh taøi chính (FS) 5,6 1.1. Toång taøi saûn coù 6 1.2. Toång voán ñieàu leä 6 1.3. ROE 5 2. Lôïi theá caïnh tranh (CA) -3,4 2.1. Uy tín thöông hieäu -3 2.2. Nguoàn nhaân löïc -4 2.3. Maïng löôùi giao dòch -6 2.4. Chaát löôïng dòch vuï -2 2.5. Tính ña daïng saûn phaåm -2 3. Söï oån ñònh cuûa moâi tröôøng kinh doanh (ES) -1 3.1. Heä thoáng phaùp luaät -1 3.2. Moâi tröôøng kinh teá - chính trò -1 4. Söùc thu huùt cuûa ngaønh ngaân haøng (IS) 6 4.1. Vai troø cuûa ngaønh ngaân haøng ñoái vôùi neàn kinh teá 6 4.2. Toác ñoä taêng tröôûng cuûa ngaønh ngaân haøng 6 (Nguoàn: nghieân cöùu vaø phaân tích cuûa taùc giaû döï treân thoâng tin cuûa ngaønh vaø nghieân cöùu cuûa Phoøng R& D Eximbank) Töø keát quaû cuûa ma traän Space theå hieän qua baûng, coù theå ruùt ra moät soá keát luaän sau: 1) FS + ES = 5,6 – 1 = 4,6 2) IS + CA = 6 – 3,4 = 2,6 LUAÄN VAÊN THAÏC SYÕ TRAÀN MINH KHOA Trang 101/92 (Nguoàn: phaân tích vaø xaây döïng cuûa taùc giaû döïa treân caùc thoâng tin vaø döõ lieäu thu thaäp töø nghieân cöùu cuûa phoøng R&D Eximbank) 3.4. Chieán löôïc chính vaø chieán löôïc coù khaû naêng thay theá Từ những keát quaû ñaït ñöôïc trong giai ñoaïn 2001 – 2005, vò theá caïnh tranh cuûa Eximbank treân thò tröôøng taøi chính ngaân haøng ñaõ daàn ñöôïc caûi thieän, nhieàu saûn phaåm dòch vuï môùi cuûa Eximbank ñaõ ñöôïc trieån khai, caùc yeáu toá noäi löïc ñöôïc cuûng coá. Beân caïnh ñoù, xu höôùng taêng tröôûng maïnh cuûa ngaønh dòch vuï, ñaëc bieät laø dòch vuï taøi chính ngaân haøng, trong thôøi gian tôùi seõ laø ñieåm nhaán ñeå Eximbank taêng toác sau khi chaám döùt chaán chænh cuûng coá. Döïa vaøo keát quaû phaân tích cuûa caùc ma traän SWOT, BCG, SPACE coù theå khaúng ñònh chieán löôïc kinh doanh thích hôïp nhaát cuûa Eximbank trong thôøi gian tôùi laø “taêng toác” treân cô sôû phaùt huy ñieåm maïnh, haïn cheá ñieåm yeáu, taän duïng cô hoäi, vöôït qua thaùch thöùc. Ngoaøi ra, vieäc taêng toác cuûa Eximbank trong thôøi gian tôùi coù theå taän duïng caùc nguoàn löïc beân ngoaøi thoâng qua lieân keát vôùi caùc ñoái taùc trong nöôùc hoaëc lieân keát vôùi caùc ñoái taùc nöôùc ngoaøi. Toùm laïi, caùc chieán löôïc cô baûn cuûa Eximbank trong thôøi gian tôùi laø: Chieán löôïc 1: coù teân goïi “Taêng toác thaän troïng döïa vaøo nguoàn löïc trong nöôùc”. Chieán löôïc naøy coù nhöõng ñaëc ñieåm chính nhö sau: 1) Hieän ñaïi hoùa coâng ngheä döïa vaøo khaû naêng taøi chính vaø ñoäi nguõ caùn boä IT cuûa Eximbank. 2) Taän duïng giai ñoaïn trôû laïi hoaït ñoäng bình thöôøng vaø khaû naêng coâng ngheä ñeå phaùt trieån caùc saûn phaåm dòch vuï. Quan taâm ñaëc bieät veà tính ñaëc thuø cuûa caùc saûn phaåm theû, saûn phaåm tieàn göûi, saûn phaåm cho vay ñeå taêng thò phaàn LUAÄN VAÊN THAÏC SYÕ TRAÀN MINH KHOA Trang 102/92 3) Phaùt trieån maïnh hôn caùc saûn phaåm phuïc vuï thanh toaùn xuaát nhaäp khaåu; trieån khai caùc saûn phaåm môùi nhö bao thanh toaùn, taøi trôï thöông maïi. 4) Môû roäng hôn caùc ngaân haøng ñaïi lyù ñeå hoã trôï hoaït ñoäng taøi trôï quoác teá. 5) Phaùt haønh coå phieáu, traùi phieáu chuyeån ñoåi cho caùc ñoái taùc chuû yeáu laø ñoái taùc trong nöôùc nhaèm taêng voán ñieàu leä. 6) Môû roäng maïng löôùi theo hình thöùc truyeàn thoáng laø caùc chi nhaùnh, phoøng giao dòch. 7) Xaây döïng vaø trieån khai nhanh chieán löôïc ñaøo taïo, giöõ chaân vaø thu huùt caùn boä gioûi, ñaëc bieät trong lónh vöïc IT. 8) Thuùc ñaåy hoaït ñoäng quaûng baù, PR ñeå xaây döïng vaø phaùt trieån thöông hieäu. 9) ÖÙng duïng caùc moâ hình quaûn trò môùi, aùp duïng caùc chuaån möïc nhö Camels, Basel 2, IAS vaøo quaù trình kinh doanh ñeå haïn cheá ruûi ro, vaø ruùt ngaén thôøi gian ra quyeát ñònh. 10) Hoaøn thieän vaên hoùa Eximbank. Chieán löôïc naøy coù theå taêng toác nhöng ôû möùc ñoä vöøa phaûi, khaû naêng caûi thieän caùc yeáu toá noäi taïi cuûa Eximbank chaäm, yeáu toá ñoät phaù veà quaûn trò ít. Chieán löôïc 2: coù teân goïi "Taêng toác nhanh döïa vaøo nguoàn löïc nöôùc ngoaøi". Chieán löôïc naøy coù nhöõng ñaëc ñieåm chính nhö sau: 1) Taêng voán ñieàu leä thoâng qua vieäc baùn coå phaàn cho ñoái taùc nöôùc ngoaøi ôû möùc cao nhaát theo qui ñònh hieän haønh, thoâng qua vieäc baùn coå phaàn ñeå tieáp nhaän söï hoã trôï veà ñaøo taïo, coâng ngheä, chia seû saûn phaåm dòch vuï. 2) Naâng cao chaát löôïng nguoàn nhaân löïc thoâng qua söï hoã trôï veà ñaøo taïo cuûa ñoái taùc nöôùc ngoaøi. LUAÄN VAÊN THAÏC SYÕ TRAÀN MINH KHOA Trang 103/92 3) Xaây döïng vaø trieån khai nhanh chieán löôïc ñaøo taïo, giöõ chaân vaø thu huùt caùn boä gioûi, ñaëc bieät trong lónh vöïc IT. 4) Trieån khai caùc saûn phaåm dòch vuï döïa treân neàn taûng coâng ngheä hieän ñaïi töø ñoái taùc. 5) Môû roäng keânh phaân phoái theo moâ hình cuûa caùc ngaân haøng hieän ñaïi nhö homebanking, phonebanking, kiosbanking. 6) Cuûng coá caùc saûn phaåm taøi trôï xuaát nhaäp khaåu, vaø phaùt trieån caùc saûn phaåm coù haøm löôïng coâng ngheä cao vôùi tính naêng rieâng bieät ñeå taêng naêng löïc caïnh tranh. 7) Xaây döïng chieán löôïc Marketing, trieån khai vôùi quyeát taâm cao ñeå quaûng baù vaø tieáp caän khaùch haøng. 8) Chaáp nhaän khaû naêng xung ñoät veà phöông thöùc quaûn trò ñieàu haønh vaø vaên hoùa giöõa ñoäi nguõ quaûn trò ñieàu haønh hieän höõu vaø caùc ñoái taùc nöôùc ngoaøi môùi. 9) Xaây döïng vaø cuï theå hoùa trieát lyù kinh doanh, hoaøn thieän vaên hoùa toå chöùc Eximbank ñeå haïn cheá söï xung ñoät veà vaên hoùa trong quaûn trò. 10) Xaây döïng chính saùch chaêm soùc khaùch haøng ñeå gaén keát khaùch haøng cuõ, khaùch haøng truyeàn thoáng vôùi Eximbank, thu huùt theâm khaùch haøng môùi. Töø nhöõng ñaëc tính treân, coù theå thaáy chieán löôïc taêng toác döïa vaøo nguoàn löïc nöôùc ngoaøi coù khaû naêng thuùc ñaåy quaù trình taêng toác Eximbank dieãn ra nhanh hôn, khaû naêng caïnh tranh vôùi caùc ñoái thuû seõ maïnh hôn. Xeùt veà tính khaû thi, caû 2 chieán löôïc naøy ñeàu coù theå aùp duïng trong thöïc teá vaø ñieàu coù nhöõng öu nhöôïc ñieåm, tuy nhieân ñeå xaùc ñònh chieán löôïc toái öu nhaát ñeå trieån khai, ñaâu laø chieán löôïc döï phoøng coù khaû naêng thay theá, thì vieäc phaân tích chieán löôïc chính, chieán löôïc coù khaû naêng thay theá thoâng qua ma traän QSPM caàn phaûi ñöôïc tieán haønh. LUAÄN VAÊN THAÏC SYÕ TRAÀN MINH KHOA Trang 104/92 3.5. Phaân tích ma traän QSPM Baûng 3.7. Ma traän QSPM Chieán löôïc coù khaû naêng thay theá Chieán löôïc 1 Chieán löôïc 2 Caùc yeáu toá beân ngoaøi phaân loaïi AS TAS AS TAS Ghi chuù 1. Kinh teá phaùt trieån cao vaø beàn vöõng. 4 3 12 4 16 2. Laïm phaùt ñöôïc kieåm soaùt döôùi 2 con soá 4 2 8 3 12 3. Chính trò oån ñònh. caûi caùch haønh chaùnh ñöôïc ñaåy maïnh. 4 3 12 4 16 4. Luaät phaùp ñang ñöôïc ñieàu chænh theo höôùng hoäi nhaäp vôùi luaät phaùp quoác teá. 3 2 6 4 12 5. Caùc chuaån möïc quaûn trò ngaân haøng ñang thay ñoåi maïnh. 3 2 6 3 9 6. Xu höôùng söû duïng saûn phaåm ngaân haøng cuûa ngöôøi daân baét ñaàu gia taêng. 3 2 6 3 9 7. Coâng ngheä tin hoïc vaø coâng ngheä ngaân haøng trôû thaønh ñieåm töïa cho hoaït ñoäng ngaân haøng. 3 2 6 4 12 8. Nguoàn nhaân löïc trong lónh vöïc ngaân haøng coøn thieáu. 1 1 1 3 3 9. Hoaït ñoäng kinh doanh baát ñoäng saûn coù daáu hieäu phuïc hoài. 2 2 4 3 6 10. Söï thaâm nhaäp cuûa caùc ngaân haøng nöôùc ngoaøi vaø xu höôùng mua laïi caùc 2 3 6 4 8 LUAÄN VAÊN THAÏC SYÕ TRAÀN MINH KHOA Trang 105/92 ngaân haøng trong nöôùc. 11. Söï caïnh tranh veà laõi suaát huy ñoäng vaø cho vay treân thò tröôøng. 1 2 2 3 3 12. Söï bieán ñoäng baát thöôøng cuûa giaù vaøng. 1 2 2 3 3 13. Söï buøng noå coâng ngheä theû vaø heä thoáng ATM ñeå ñaùp öùng nhu caàu ñang taêng cuûa ngöôøi daân. 2 1 2 4 8 14. Caùc qui ñònh veà naêng löïc taøi chính ñoái vôùi ngaân haøng (theo nghò ñònh 49 söûa ñoåi, töø naêm 2007 voán ñieàu leä toái thieåu cuûa ngaân haøng laø 1.000 tyû, töø naêm 2008 laø 5.000 tyû) 2 2 4 4 8 Caùc yeáu toá beân trong 1. Toång tích saûn 1 1 1 3 3 2. Voán ñieàu leä 1 2 2 3 3 3. Nôï xaáu 1 2 2 2 2 4. Heä thoáng coâng ngheä 4 2 8 3 12 5. Chieán löôïc nguoàn nhaân löïc 4 2 8 3 12 6. Trình ñoä nguoàn nhaân löïc 2 2 4 3 6 7. Moâ hình toå chöùc 1 2 2 3 3 8. Marketing 1 1 1 4 4 9. Uy tín thöông hieäu 1 2 2 3 3 10. Vaên hoùa toå chöùc 1 1 1 1 1 11. Maïng löôùi giao dòch 3 2 6 3 9 Toång coäng 114 183 (Nguoàn: phaân tích ñaùnh giaù cuûa taùc giaû döïa treân caùc döõ lieäu ñöôïc phaân tích ôû phaàn treân, vaø caùc thoâng tin nghieân cöùu cuûa phoøng R& D Eximbank) LUAÄN VAÊN THAÏC SYÕ TRAÀN MINH KHOA Trang 106/92 Keát quaû phaân tích töø ma traän QSPM cho thaáy, chieán löôïc 2 “Taêng toác nhanh döïa vaøo nguoàn löïc nöôùc ngoaøi” laø chieán löôïc toái öu nhaát coù theå trieån khai vaøo thöïc tieãn ñeå ñaït ñöôïc caùc muïc tieâu vaø söù meänh cuûa Eximbank. Chieán löôïc döï phoøng coù khaû naêng thay theá laø chieán löôïc 1 “taêng toác thaän troïng döïa vaøo caùc nguoàn löïc trong nöôùc”. 3.6. Ñeà xuaát loä trình trieån khai Ñeå trieån khai thaønh coâng chieán löôïc “Taêng toác nhanh döïa vaøo nguoàn löïc nöôùc ngoaøi” taïi Eximbank, caùc giaûi phaùp vaø loä trình trieån khai sau ñaây caàn phaûi ñöôïc thöïc hieän. Loä trình thöïc thi chieán löôïc “taêng toác nhanh döïa vaøo nguoàn löïc nöôùc ngoaøi” töø nay ñeán 2010 caàn ñöôïc chia thaønh caùc giai ñoaïn sau: + Giai ñoaïn 1 (2006- 2007): giai ñoaïn “kieän toaøn boä maùy toå chöùc, nhaân söï, taêng naêng löïc taøi chính, naâng caáp coâng ngheä, môû roäng maïng löôùi”, nhieäm vuï troïng taâm trong giai ñoaïn naøy laø phaûi nhanh choùng phaùt haønh theâm coå phieáu, traùi phieáu chuyeån ñoåi ñeå taêng naêng löïc taøi chính, xaây döïng vaø trieån khai chieán löôïc naâng cao chaát löôïng nguoàn nhaân löïc, giöõ chaân vaø thu huùt ngöôøi gioûi. + Giai ñoaïn 2 (2008 – 2010): giai ñoaïn “taêng toác nhanh vaø beàn vöõng treân taát caû caùc hoaït ñoäng”, nhieäm vuï troïng taâm trong giai ñoaïn naøy laø phaùt trieån vaø trieån khai treân thò tröôøng nhieàu saûn phaåm dòch vuï coù haøm löôïng coâng ngheä cao, nhanh choùng chieám lónh thò phaàn, khaùch haøng ñeå taêng qui moâ taøi saûn, nguoàn voán, vaø lôïi nhuaän. LUAÄN VAÊN THAÏC SYÕ TRAÀN MINH KHOA Trang 107/92 3.7. Ñeà xuaát caùc giaûi phaùp trieån khai chieán löôïc 3.7.1. Giaûi phaùp lieân quan ñeán nguoàn nhaân löïc Chaäm nhaát laø ñaàu naêm 2007, phaûi xaây döïng xong vaø ñöa vaøo trieån khai chieán löôïc cuûng coá vaø phaùt trieån nguoàn nhaân löïc Eximbank ñeán 2010. Song song vôùi vieäc xaây döïng chieán löôïc caàn thöïc hieän ngay caùc noäi dung sau: - Thueâ coâng ty tö vaán nguoàn nhaân löïc ñaùnh giaù laïi trình ñoä cuûa ñoäi nguõ quaûn trò ñieàu haønh ñeå laøm cô sôû cho vieäc ñaøo taïo, boài döôõng; xaây döïng thang baûng löông cho ñoäi nguõ quaûn trò trung cao caáp nhaèm traû löông theo naêng löïc vaø hieäu quaû, traùnh hieän töôïng caøo baèng, vaø giaûi quyeát döùt ñieåm vieäc traû löông theo thaâm nieân. - Cöû ngay caùc caùn boä quaûn trò chuû choát vaø caùn boä qui hoaïch tham gia caùc lôùp hoïc veà ngoaïi ngöõ nhaèm trang bò ñuû kieán thöùc veà ngoaïi ngöõ phuïc vuï quaù trình ñaøm phaùn vôùi caùc ñoái taùc chieán löôïc trong quaù trình taêng voán vaø trong quaù trình laøm vieäc sau naøy. - Ñöa ngay moät soá caùn boä IT gioûi cuûa Phoøng IT sang Singapore, Myõ ñeå hoïc veà coâng ngheä quaûn trò maïng, coâng ngheä phaàn meàm, vaø caùc coâng ngheä môùi trong lónh vöïc ngaân haøng nhaèm phuïc vuï vieäc caûi caùch vaø naâng caáp haï taàng coâng ngheä Eximbank trong giai ñoaïn tôùi. - Coù keá hoaïch ñaøo taïo laïi caùc nhaân vieân coù trình ñoä döôùi ñaïi hoïc ñeå naâng kieán thöùc chung vaø kieán thöùc chuyeân moân chuaån bò cho quaù trình hoäi nhaäp saép tôùi. - Xaây döïng cheá ñoä ñaõi ngoä thích hôïp daønh cho caùc nhaân vieân gioûi nhaèm giöõ chaân caùc nhaân vieân gioûi cuûa Eximbank, thu huùt nhaân taøi ñeå taêng daàn soá löôïng caùn boä chuyeân vieân coù thaâm nieân trong lónh vöïc ngaân haøng. LUAÄN VAÊN THAÏC SYÕ TRAÀN MINH KHOA Trang 108/92 - Quy hoaïch ñoäi nguõ caùc nhaø quaûn trò trung cao caáp cho Eximbank ñeå töø ñoù coù keá hoaïch ñöa ñi ñaøo taïo ôû caùc nöôùc phaùt trieån, hoaëc tham gia tieáp nhaän kinh nghieäm quaûn trò töø caùc ñoái taùc chieán löôïc. 3.7.2. Giaûi phaùp lieân quan ñeán quaûn trò ñieàu haønh vaø cô caáu toå chöùc - Ñoåi môùi phöông thöùc quaûn trò ñieàu haønh theo höôùng chuyeån maïnh töø suy nghó ñeán haønh ñoäng. Cuï theå, veà phöông thöùc quaûn trò ñieàu haønh treân nguyeân taéc taêng cöôøng quyeàn haïn vaø traùch nhieäm cho ngöôøi ñöùng ñaàu laø toång giaùm ñoác, vaø caùc phoù toång giaùm ñoác phuï traùch khoái, Giaùm ñoác caùc chi nhaùnh, tröôûng caùc phoøng, ban. Vieäc taêng cöôøng traùch nhieäm vaø quyeàn haïn seõ gaén vôùi vieäc ñaõi ngoä thích ñaùng veà vaät chaát vaø tinh thaàn. Theo nguyeân taéc naøy, ban laõnh ñaïo taïi hoäi sôû hay chi nhaùnh seõ boû vieäc phaân coâng theo phuï traùch phoøng hay moät soá phoøng nhö hieän nay ñeå chuyeån sang giao vieäc cuï theå theo höôùng tieáp caän vieäc baùn saûn phaåm ra thò tröôøng. Do vaäy, ban laõnh ñaïo taïi hoäi sôû hay taïi caùc chi nhaùnh coù quyeàn söû duïng toaøn boä caùc coâng cuï vaø boä maùy cuûa Eximbank ñeå thöïc hieän caùc quyeát ñònh kinh doanh cuûa mình. - Hoaøn thieän hôn nöõa caùc qui cheá, qui trình, bieåu maãu trong taát caû caùc hoaït ñoäng nghieäp vuï ñeå laøm cô sôû cho vieäc caûi tieán coâng taùc quaûn trò ñieàu haønh. - Xaây döïng caùc qui trình ra quyeát ñònh ôû taát caû caùc caáp vaø phaân caáp maïnh hôn cho caùc caáp quaûn trò trung gian ñeå ñaåy nhanh quaù trình ra quyeát ñònh. - Thaønh laäp ngay phoøng Marketing ñeå trieån khai caùc hoaït ñoäng marketing nhaèm phaùt trieån khaùch haøng vaø thò phaàn cho Eximbank. - Thaønh laäp trung taâm theû treân cô sôû naâng caáp phoøng theû tín duïng ñeå thuùc ñaåy söï phaùt trieån nhanh hoaït ñoäng phaùt haønh, thanh toaùn theû, vaø heä thoáng ATM. Trung taâm theû naøy seõ laø ñaàu moái tieáp nhaän vaø trieån khai caùc saûn phaåm theû mang LUAÄN VAÊN THAÏC SYÕ TRAÀN MINH KHOA Trang 109/92 tính chuyeân bieät ñöôïc chuyeån giao töø ñoái taùc chieán löôïc khi Eximbank baùn coå phieáu taêng voán. - Thaønh laäp trung taâm tin hoïc treân cô sôû phoøng xöû lyù thoâng tin ñeå ñaåy maïnh hôn nöõa tính chuû ñoäng vaø ñoäc laäp trong coâng taùc trieån khai caùc döï aùn coâng ngheä. Trung taâm tin hoïc seõ laø ñaàu moái tieáp nhaän chuyeån giao coâng ngheä töø caùc ñoái taùc chieán löôïc cuûa Eximbank. - Thaønh laäp phoøng quaûn trò vaø phaùt trieån nguoàn nhaân löïc treân cô sôû saùp nhaäp phoøng toå chöùc caùn boä vaø ban ñaøo taïo hieän nay ñeå thoáng nhaát trong quaûn lyù vaø qui hoaïch caùn boä, ñaøo taïo vaø söû duïng trong chieán löôïc daøi haïn. Phoøng quaûn trò vaø phaùt trieån nguoàn nhaân löïc seõ laø ñaàu moái trong vieäc phaân loaïi vaø xaùc laäp nhu caàu ñaøo taïo cuûa ñoäi nguõ quaûn trò Eximbank ñeå chuaån bò cho quaù trình tieáp nhaän söï hoã trôï trong coâng taùc ñaøo taïo töø ñoái taùc chieán löôïc. - Taêng cöôøng hôn nöõa vai troø cuûa caùc kieåm tra vieân, kieåm toaùn vieân noäi boä ñeå giaùm saùt chaët vieäc tuaân thuû caùc qui ñònh trong kinh doanh cuûa Eximbank trong giai ñoaïn taêng toác phaùt trieån. - Söûa ñoåi laïi ñieàu leä Eximbank theo höôùng phuø hôïp vôùi caùc qui ñònh phaùp luaät hieän haønh (luaät doanh nghieäp 2005, luaät ñaàu tö 2005, nghò ñònh 49 cuûa chính phuû..vv) nhaèm laøm cô sôû vöõng chaéc cho quaù trình tieáp nhaän voán töø nöôùc ngoaøi vaø quaù trình quaûn trò ñieàu haønh trong thôøi gian tôùi. 3.7.3. Giaûi phaùp lieân quan ñeán naêng löïc taøi chính Thaønh laäp ngay nhoùm chuyeân vieân gioûi nghieäp vuï, ngoaïi ngöõ ñeå ñaûm nhieäm coâng taùc xuùc tieán vieäc phaùt haønh coå phieáu cho ñoái taùc nöôùc ngoaøi, trieån khai ngay keá hoaïch baùn coå phieáu cho caùc ñoái taùc nöôùc ngoaøi ñeå taêng voán ñieàu leä, ñoàng thôøi tieáp nhaän söï hoã trôï veà coâng ngheä, ñaøo taïo, saûn phaåm. Tröôùc maét, ngay trong naêm 2007, seõ ñaøm phaùn vôùi caùc ñoái taùc ñeå baùn coå phieáu (30% voán ñieàu leä LUAÄN VAÊN THAÏC SYÕ TRAÀN MINH KHOA Trang 110/92 cuûa Eximbank treân toång soá voán ñieàu leä cuûa Eximbank sau khi ñaõ taêng theâm voán môùi). Söû duïng phöông thöùc chia coå töùc baèng coå phieáu ñeå giaûi quyeát coå töùc naêm 2006 cho coå ñoâng, vieäc chia coå töùc baèng coå phieáu seõ taêng voán ñieàu leä cuûa Eximbank. Söû duïng moät phaàn lôïi nhuaän ñeå laïi ñeå taêng voán ñieàu leä trong naêm 2007. Phaùt haønh traùi phieáu chuyeån ñoåi coù kyø haïn 1 naêm vôùi tyû leä chuyeån ñoåi 1:1 cho coå ñoâng hieän höõu, khaùch haøng thaân thieát, vaø caùn boä nhaân vieân ñeå taêng voán ñieàu leä. Tích cöïc thu hoài caùc khoaûn nôï xaáu coøn toàn ñoïng cuûa Eximbank ñeå taêng lôïi nhuaän, taêng nguoàn voán cho Eximbank. Phaán ñaáu giaûm tyû leä nôï xaáu cuûa Eximbank ôû möùc döôùi 0,5% treân toång dö nôï trong giai ñoaïn töø nay ñeán 2010. Nghieân cöùu trieån khai moâ hình caùc quyõ ñaàu tö coâng coäng ñeå thu huùt voán töø coâng chuùng, töø ñoù taêng nguoàn voán hoaït ñoäng cho Eximbank. 3.7.4. Giaûi phaùp lieân quan ñeán coâng ngheä - Trieån khai ngay döï aùn naâng caáp heä thoáng maùy chuû taïi Eximbank, vieäc naâng caáp naøy phaûi chuù troïng ñeán phöông aùn baûo maät heä thoáng. Keá hoaïch naâng caáp heä thoáng maùy chuû phaûi hoaøn taát tröôùc khi ñaøm phaùn vôùi ñoái taùc döï kieán laø coå ñoâng nöôùc ngoaøi cuûa Eximbank. - Xaây döïng keá hoaïch thaønh laäp trung taâm tin hoïc döï phoøng ñaët taïi Haø Noäi nhaèm ñaûm baûo söï thoâng suoát vaø an toaøn trong coâng taùc xöû lyù nghieäp vuï vaø ñeà phoøng söï coá baát khaû khaùng. - Treân cô sôû naâng caáp heä thoáng maùy chuû vaø heä thoáng baûo maät, ñaåy maïnh vieäc nghieân cöùu vaø trieån khai caùc giaûi phaùp coâng ngheä veà ngaân haøng ñieän töû nhö Ebanking, Homebanking, Ecommerce. Tröôùc maét, hoaøn thieän heä thoáng ñeå coù theå hoã trôï caùc saûn phaåm nhö: chuyeån khoaûn trong cuøng heä thoáng ; thanh toaùn hoùa ñôn ñieän, nöôùc, ñieän thoaïi, internet ; chuyeån tieàn trong vaø ngoaøi heä thoáng ; LUAÄN VAÊN THAÏC SYÕ TRAÀN MINH KHOA Trang 111/92 chuyeån ñoåi ngoaïi teä sang taøi khoaûn thanh toaùn VND trong cuøng heä thoáng; tra cöùu thoâng tin: soá dö, sao keâ giao dòch ; thoâng tin taøi khoaûn caù nhaân; trích tieàn töø taøi khoaûn tieàn göûi thanh toaùn sang theû Visa Debit ; ñaët leänh giao dòch chöùng khoaùn, soá dö chöùng khoaùn taïi ACBS, tình hình bieán ñoäng giaù chöùng khoaùn. - Coù keá hoaïch trang bò theâm caùc maùy ATM vaø heä thoáng maùy ñoïc theû (Pos Terminal) theá heä môùi ñeå taïo theâm keânh söû duïng cho chuû theû cuûa Eximbank. - Lieân keát vôùi Coâng ty chuyeån maïch taøi chính quoác gia (goàm caùc thaønh vieân BIDV, Agribank, Incombank, ACB, Sacombank, EAB, Saigonbank) ñeå chia seû heä thoáng ATM vaø caùc coâng ngheä lieân quan ñeán hoaït ñoäng phaùt haønh vaø thanh toaùn theû. - Xaây döïng keá hoaïch öùng döïng coâng ngheä chöõ kyù ñieän töû vaøo coâng taùc xöû lyù caùc giao dòch haøng ngaøy. - Naâng caáp dung löôïng ñöôøng truyeàn thueâ bao rieâng (Lease –line) vôùi Coâng Ty Vieãn Thoâng Vieät Nam (VTI) ñeå ñaûm baûo toác ñoä truyeàn döõ lieäu cuûa Eximbank khi dung löôïng giao dòch taêng leân. 3.7.5. Giaûi phaùp lieân quan ñeán saûn phaåm dòch vuï Treân cô sôû boå sung theâm nhaân löïc, taêng cöôøng coâng taùc ñaøo taïo cho boä phaän nghieân cöùu saûn phaåm, naâng caáp coâng ngheä nhö ñaõ ñeà caäp treân, nhanh choùng nghieân cöùu khaû thi vaø ñöa vaøo trieån khai caùc nhieäm vuï sau: 1) Cuûng coá vaø naâng cao chaát löôïng saûn phaåm hieän höõu: a2soaùt vaø ñaùnh giaù laïi taát caû caùc saûn phaåm dòch vuï hieän höõu cuûa Eximbank hieän nay bao goàm caùc saûn phaåm phuïc vuï khaùch haøng caù nhaân, doanh nghieäp, toå chöùc. - Ñaùnh giaù laïi vò theá cuûa saûn phaåm trong chu kyø soáng töø ñoù xaùc ñònh khaû naêng phaùt trieån hoaëc loaïi boû. - Treân cô sôû raø soaùt vaø ñaùnh giaù vò theá cuûa saûn phaåm, coù bieän phaùp naâng cao hôn nöõa chaát löôïng caùc saûn phaåm coù khaû naêng phaùt trieån thoâng qua vieäc caûi LUAÄN VAÊN THAÏC SYÕ TRAÀN MINH KHOA Trang 112/92 tieán qui cheá, qui trình, thaùi ñoä phuïc vuï…vvv; ñeà xuaát loaïi boû caùc saûn phaåm khoâng coù tieàm naêng phaùt trieån. 2) Phaùt trieån theâm caùc saûn phaåm dòch vuï môùi: Nhanh choùng trieån khai caùc saûn phaåm dòch vuï tröôùc ñaây khoâng theå thöïc hieän do Eximbank bò haïn cheá trong keá hoaïch chaán chænh cuûng coá; vieäc trieån khai caùc saûn phaåm naøy ñöôïc thöïc hieän ngay khi Eximbank chaám döùt chaán chænh cuûng coá vaø trôû laïi hoaït ñoäng bình thöôøng nhö nhöõng ngaân haøng thöông maïi khaùc. - Bao thanh toaùn trong nöôùc vaø quoác teá. - Dòch vuï xuaát nhaäp khaåu troïn goùi vôùi ñaëc tính chuyeân bieät vaø giaù trò lôùn daønh cho caùc doanh nghieäp coù voán nöôùc ngoaøi. - Dòch vuï hoã trôï vaø tö vaán veà taøi chính cho caùc doanh nghieäp xuaát nhaäp khaåu. - Dòch vuï giöõ hoä taøi saûn. - Dòch vuï quaûn lyù danh muïc ñaàu tö. - Tieát Kieäm Hoãn Hôïp, Tieát Kieäm Tích Luõy - ....vv Trieån khai töøng böôùc caùc saûn phaåm dòch vuï coù haøm löôïng coâng ngheä vaø tính chuyeân bieät cao (high tech and differenciation) ñeå taêng lôïi theá caïnh tranh cho Eximbank vaø chuû ñoäng ñoái ñaàu vôùi caùc taäp ñoaøn taøi chính lôùn trong giai ñoaïn hoäi nhaäp. Cuï theå caùc saûn phaåm vaø loä trình sau: Loaïi saûn saûn - dòch vuï Keá hoaïch trieån khai 1. Theû Visa/MasterCard, ATM theo coâng ngheä Chip 01/01/2007 2. Theû kieàu hoái 01/01/2007 3. Thanh toaùn qua Internet 01/03/2007 4. Dòch vuï cung caáp töï ñoäng thoâng tin qua website 01/03/2007 5. Dòch vuï Homebanking 31/12/2007 LUAÄN VAÊN THAÏC SYÕ TRAÀN MINH KHOA Trang 113/92 3.7.6. Giaûi phaùp lieân quan ñeán Marketing Caùc giaûi phaùp lieân quan ñeán vieäc caûi thieän hoaït ñoäng Marketing cuûa Eximbank bao goàm caùc noäi dung sau : 1) Phaùt trieån nhanh keânh phaân phoái saûn phaåm dòch vuï cho Eximbank thoâng qua caùc hình thöùc: - Môû theâm caùc chi nhaùnh vaø phoøng giao dòch taïi caùc quaän noäi thaønh TP HCM, Haø Noäi, vaø caùc tænh thaønh lôùn nhö Quaûng Ninh, Haûi Phoøng, Vinh, Ñoàng Nai, Bình Döông, Vuõng Taøu, Ñaø Laït, Kieân Giang, An Giang, Taây Ninh, Long An....vv. Ñeå vieäc môû roäng maïng löôùi chi nhaùnh vaø phoøng giao dòch dieãn ra vôùi toác ñoä nhanh, Eximbank phaûi thaønh laäp ban chæ ñaïo phaùt trieån maïng löôùi vôùi caùc thaønh vieân coù ñuû thaåm quyeàn xem xeùt vaø quyeát ñònh vieäc môû chi nhaùnh, phoøng giao dòch, giao quyeàn cuï theå cho caùc giaùm ñoác chi nhaùnh chuû ñoäng tìm kieám ñòa ñieåm, thöïc hieän moïi thuû tuïc caàn thieát ñeå môû môùi phoøng giao dòch ; xaây döïng qui trình chuaån veà tìm kieám ñòa ñieåm, xin giaáy pheùp, tuyeån duïng ñaøo taïo, xaây döïng phoøng oác... ñeå aùp duïng thoáng nhaát trong toaøn heä thoáng nhaèm tieát kieäm thôøi gian trong vieäc môû môùi chi nhaùnh, phoøng giao dòch. Vieäc môû roäng chi nhaùnh vaø phoøng giao dòch thöïc hieän caøng sôùm caøng toát ñeå tranh thuû thu huùt vaø taêng cô sôû khaùch haøng cho Eximbank, cuï theå coá gaéng naâng maïng löôùi chi nhaùnh vaø phoøng giao dòch cuûa Eximbank leân 123 chi nhaùnh vaøo cuoái naêm 2008, naêm 2009 laø 175, vaø naêm 2010 laø 230 chi nhaùnh. - Phaùt trieån caùc kios banking, caùc quaày giao dòch taïi caùc khu thöông maïi, trung taâm mua saém, beänh vieän, tröôøng hoïc, phi tröôøng, nhaø ga ñeå trieån khai caùc saûn phaåm dòch vuï baùn leû vaø caùc saûn phaåm coâng ngheä cao. Vieäc phaùt trieån keânh phaân phoái theo moâ hình kios, quaày giao dòch ñöôïc thöïc hieän thaêm doø vaøo naêm 2007 vôùi soá löôïng 10 Kios, 10 quaày giao dòch, vaø phaùt trieån maïnh trong caùc naêm 2008, 2009, vaø 2010 vôùi soá löôïng moãi naêm khoaûng 100 Kios vaø quaày giao dòch. LUAÄN VAÊN THAÏC SYÕ TRAÀN MINH KHOA Trang 114/92 2) Ñaåy maïnh hoaït ñoäng quaûng baù thöông hieäu, saûn phaåm, caùc chöông trình khuyeán maõi, caùc chöông trình chaêm soùc khaùch haøng: - Daønh ngaân saùch haøng naêm toái thieåu laø 5% lôïi nhuaän sau thueá ñeå phuïc vuï vieäc ñaåy maïnh hoaït ñoäng quaûng caùo thöông hieäu, saûn phaåm, vaø trieån khai caùc chöông trình khuyeán maõi cho caùc saûn phaåm theû, huy ñoäng, cho vay cuûa Eximbank. - Treân cô sôû phoøng Marketing ñöôïc thaønh laäp nhö ñaõ ñöôïc ñeà caäp ôû phaàn treân, vieäc trieån khai keá hoaïch marketing caàn phaûi ñöôïc trieån khai ngay. Tröôùc maét, thueâ coâng ty chuyeân veà quaûng caùo vaø xaây döïng thöông hieäu nhö Myshares, J Walter Thompson xaây döïng keá hoaïch marketing cho Eximbank trong naêm 2007, trong nhöõng naêm sau Eximbank seõ töï thöïc hieän. - Xaây döïng vaø trieån khai chính saùch chaêm soùc khaùch haøng treân cô sôû phaân loaïi khaùch haøng thaønh caùc nhoùm nhö: o Phaân theo loaïi khaùch haøng laø doanh nghieäp, caù nhaân. o Phaân theo loaïi hình doanh nghieäp quoác doanh, TNHH, coå phaàn, DNTN. o Phaân theo ngaønh ngheà kinh doanh nhö deät may, goám söù, saét theùp, dòch vuï, xaây döïng,...vv o Phaân theo qui moâ doanh nghieäp lôùn, vöøa vaø nhoû. o Phaân theo caù nhaân coù thu nhaäp cao, thu nhaäp trung bình. o Phaân theo thôøi gian giao dòch vaø möùc ñoä trung thaønh vôùi Eximbank : khaùch haøng tieâu chuaån, khaùch haøng vaøng, khaùch haøng baïc, khaùch haøng tieàm naêng..vv. o ...vvv Töø chính saùch phaân loaïi, xaây döïng chính saùch veà giaù baùn caùc saûn phaåm dòch vuï cho töøng ñoái töông khaùch haøng ; xaây döïng keá hoaïch phaùt trieån caùc saûn phaåm chuyeân bieät phuïc vuï töøng ñoái töôïng khaùch haøng. Ñeå naâng cao söùc caïnh LUAÄN VAÊN THAÏC SYÕ TRAÀN MINH KHOA Trang 115/92 tranh vaø chieám lónh thò phaàn, phaûi thöïc hieän chieán löôïc giaù haáp daãn (döïa treân cô sôû tieát kieäm chi phí quaûn lyù vaø coâng ngheä hieän ñaïi) ñoái vôùi caùc saûn phaåm theû, huy ñoäng, cho vay cuûa Eximbank. Trieån khai thöôøng xuyeân caùc chöông trình khuyeán maïi ñeå thu huùt khaùch haøng söû duïng saûn phaåm dòch vuï cuûa Eximbank. 3.8. Caùc kieán nghò Ñeå thöïc hieän toát chieán löôïc kinh doanh taêng toác trong thôøi gian tôùi, caùc giaûi phaùp phaûi thöïc hieän nhö ñaõ neâu treân, nhöõng kieán nghò sau ñaây phaûi ñöôïc göûi ñeán caùc cô quan coù chöùc naêng. 3.8.1. Kieán nghò vôùi Chính Phuû - Nhìn chung ngay sau khi chaán chænh cuûng coá, naêng löïc taøi chính cuûa Eximbank coøn yeáu vaø caàn nhieàu kinh phí ñeå ñaàu tö phaùt trieån, do vaäy Chính phuû caàn coù chính saùch mieãn thueá thu nhaäp doanh nghieäp töø 2 ñeán 3 naêm (töø naêm 2006 ñeán heát naêm 2008) ñeå hoã trôï Eximbank trong vieäc ñaøo taïo nhaân löïc, ñaàu tö coâng ngheä, taêng quyõ döï tröõ boå sung voán ñieàu leä...vv nhaèm taêng nhanh khaû naêng öùng phoù cho Eximbank trong quaù trình hoäi nhaäp kinh teá quoác teá. - Coù chính saùch caáp buø cho Eximbank ñoái vôùi caùc khoaûn nôï cuûa caùc doanh nghieäp nhaø nöôùc nhö Coâng ty Lam Sôn, Xí nghieäp Naám.. ñaõ ñöôïc giaûi theå, phaù saûn nhöng coøn nôï Eximbank. - Mieãn noäp caùc loaïi thueá khi baùn, phaùt maõi taøi saûn ñoái vôùi caùc khoaûn nôï coøn toàn ñoïng tröôùc giai ñoaïn chaán chænh cuûng coá hieän nay chöa xöû lyù xong. - Sôùm ban haønh nghò ñònh 49/Ttg ñeå ñieàu chænh caùc hoaït ñoäng quaûn lyù ngaân haøng, vaø laøm haønh lang phaùp lyù cho vieäc baùn coå phaàn cho caùc ñoái taùc chieán löôïc nöôùc ngoaøi. LUAÄN VAÊN THAÏC SYÕ TRAÀN MINH KHOA Trang 116/92 - Ban haønh caùc nghò ñònh höôùng daãn chi tieát luaät ñaàu tö, luaät doanh nghieäp 2005 nhaèm taïo ñieàu kieän deã daøng cho Eximbank trong hoaït ñoäng cho vay vaø ñaàu tö. - Coù chính saùch laøm tan baêng thò tröôøng baát ñoäng saûn ñeå taïo ñieàu kieän cho Eximbank phaùt trieån caùc saûn phaåm dòch vuï lieân quan ñeán baát ñoäng saûn nhö cho vay mua nhaø, ñaát, moâi giôùi...vv - Nhanh choùng ban haønh caùc chính saùch haïn cheá söû duïng tieàn maët nhaèm thuùc ñaåy vieäc söû duïng dòch vuï ngaân haøng cuûa caùc caù nhaân vaø doanh nghieäp. - Coù chính saùch nôùi loõng caùc qui ñònh veà cheá ñoä taøi chính ñoái vôùi ngaân haøng theo höôùng ñeå caùc ngaân haøng thöông maïi coå phaàn töï quyeát ñònh vieäc söû duïng lôïi nhuaän sau thueá cuûa mình. Cuï theå laø neân boû qui ñònh "möùc trích laäp quyõ döï phoøng taøi chính toái ña khoâng ñöôïc vöôït quaù 25% voán ñieàu leä cuûa toå chöùc tín duïng" taïi khoaûn 2, ñieàu 23, nghò ñònh 146/2005/NÑ-CP. 3.8.2. Kieán nghò vôùi Ngaân haøng Nhaø nöôùc Vôùi cöông vò laø cô quan quaûn lyù nhaø nöôùc veà chính saùch tieàn teä cuûa Vieät Nam, Ngaân Haøng Nhaø Nöôùc caàn coù söï quan taâm vaø hoã trôï saâu hôn ñoái vôùi hoaït ñoäng thanh toaùn, phaùt haønh, vaø ñaàu tö coâng ngheä theû, coâng ngheä thöông maïi ñieän töû. Cuï theå, Ngaân Haøng Nhaø Nöôùc caàn coù chính saùch öu ñaõi veà thueá vaø voán cho caùc ngaân haøng noùi chung vaø Eximbank noùi rieâng khi tham gia thuùc ñaåy hoaït ñoäng thanh toaùn khoâng duøng tieàn maët taïi Vieät Nam, phoái hôïp vôùi caùc cô chöùc naêng nhö caùc cô quan böu chính vieãn thoâng, ñieän löïc..vv ñeå ñaùp öùng toát nhaát caùc yeâu caàu veà cô sôû haï taàng cuûa hoaït ñoäng thanh toaùn vaø phaùt haønh theû taïi Vieät Nam. - Ban haønh caùc qui ñònh höôùng daãn chi tieát veà vieäc xaây döïng heä thoáng chaám ñieåm tín duïng, heä thoáng xeáp haïng tín duïng. LUAÄN VAÊN THAÏC SYÕ TRAÀN MINH KHOA Trang 117/92 - Hoaøn chænh heä thoáng thoâng tin khaùch haøng doanh nghieäp vaø xaây döïng heä thoáng thoâng tin khaùch haøng caù nhaân. Ban haønh caùc qui ñònh coù tính cheá taøi maïnh ñeå thuùc ñaåy vieäc tuaân thuû nhaèm hoã trôï caùc ngaân haøng vaø Eximbank trong vieäc xeùt duyeät caùc khoaûn cho vay ñoái vôùi khaùch haøng caù nhaân vaø doanh nghieäp. - Ban haønh höôùng daãn chi tieát ñeå trieån khai nghò ñònh choáng röûa tieàn (Nghò ñònh 74/NÑCP) ñeå höôùng daãn caùc ngaân haøng deã daøng thöïc hieän nhieäm vuï choáng röûa tieàn vaø ñaûm baûo giöõ ñöôïc khaùch haøng. - Ban haønh caùc qui ñònh chung veà chuaån coâng ngheä ngaân haøng nhaèm ñònh höôùng cho caùc ngaân haøng phaùt trieån coâng ngheä vaø deã lieân keát vôùi nhau. - Tieáp tuïc daønh cho Eximbank moät soá cô cheá hoã trôï ñaëc bieät nhö ñaõ aùp duïng trong thôøi gian chaán chænh cuûng coá. Cuï theå laø cho pheùp Eximbank ñöôïc tieáp tuïc thöïc hieän döï tröõ baèng traùi phieáu chính phuû (thay vì tieàn maët). - Ñôn giaûn hoùa moät soá thuû tuïc cho Eximbank trong quaù trình môû chi nhaùnh, phoøng giao dòch nhö ñôn giaûn hoùa vieäc ñaùnh giaù phöông aùn, khoâng ñaët naëng tieâu chí phaûi laø toå chöùc tín duïng ñöôïc xeáp loaïi A. 3.8.3. Kieán nghò vôùi Hieäp Hoäi Ngaân Haøng Vieät Nam - Hieäp Hoäi Ngaân Haøng caàn taêng cöôøng vai troø laøm trung gian giöõa caùc ngaân haøng ñeå thoáng nhaát caùc chính saùch veà laõi suaát huy ñoäng, phí phaùt haønh theû, thanh toaùn theû...vv ñeå traùnh hieän töôïng caùc ngaân haøng tìm moïi caùch caïnh tranh veà giaù. - Taêng cöôøng vai troø laø ñaàu moái ñeå xuùc tieán caùc moái lieân keát giöõa caùc ngaân haøng veà chia seû saûn phaåm, heä thoáng ATM, ñaøo taïo. - Tieáp tuïc mieãn phí thaønh vieân cho Eximbank ñeán naêm 2008 nhaèm taïo ñieàu kieän cho Eximbank taäp trung toaøn boä nguoàn löïc taøi chính phuïc vuï vieäc taêng toác sau giai ñoaïn chaán chænh cuûng coá. - Taêng cöôøng hoaït ñoäng hoã trôï veà ñaøo taïo chuyeân moân cho Eximbank vaø caùc ngaân haøng Vieät Nam trong quaù trình hoäi nhaäp. LUAÄN VAÊN THAÏC SYÕ TRAÀN MINH KHOA Trang 118/92 3.8.4. Kieán nghò vôùi Ñaïi Hoäi Coå Ñoâng, Hoäi Ñoàng Quaûn Trò Eximbank 3.8.4.1. Kieán nghò vôùi ñaïi hoäi coå ñoâng - Cho pheùp Eximbank coù moät khoaûn chi phí toái thieåu laø 1% treân toång lôïi nhuaän haøng naêm ñeå phuïc vuï coâng taùc chaêm soùc khaùch haøng. - UÛng hoä ban ñieàu haønh vaø Hoäi Ñoàng Quaûn Trò veà maët chuû tröông trong vieäc hieäu chænh ñieàu leä Eximbank. - UÛng hoä ban ñieàu haønh vaø Hoäi Ñoàng Quaûn Trò veà maët chuû tröông ñoái vôùi caùc khoaûn ñaàu tö mang tính daøi haïn nhaèm naâng caáp heä thoáng maùy chuû, haï taàng coâng ngheä vaø ñaøo taïo. - UÛng hoä ban ñieàu haønh vaø Hoäi Ñoàng Quaûn Trò veà maët chuû tröông taêng voán ñieàu leä, ñieàu naøy ñoàng nghóa vôùi vieäc chaáp nhaän xu höôùng coå töùc vöøa phaûi trong nhöõng naêm ñaàu cuûa chieán löôïc. - Giao quyeàn maïnh hôn cho Hoäi Ñoàng Quaûn Trò trong vieäc quyeát ñònh möùc voán ñieàu leä taêng haøng naêm. 3.8.4.2. Kieán nghò vôùi Hoäi Ñoàng Quaûn Trò - Phaân quyeàn maïnh hôn cho ban toång giaùm ñoác trong vieäc quyeát ñònh caùc hoaït ñoäng kinh doanh haøng ngaøy, taêng thaåm quyeàn phaùn quyeát cho hoäi ñoàng tín duïng hoäi sôû tröïc thuoäc ban toång giaùm ñoác leân möùc cao nhaát theo luaät ñònh (hieän nay laø 15% voán töï coù/1 khaùch haøng, 25% voán töï coù/nhoùm khaùch haøng coù lieân quan. - Thaønh laäp hoäi ñoàng quaûn trò taøi saûn coù taøi saûn nôï tröïc thuoäc Hoäi Ñoàng Quaûn Trò ñeå ñònh höôùng vieäc söû duïng Taøi saûn nôï - Taøi saûn coù cuûa Eximbank moät caùch hieäu quaû nhaát. - Thaønh laäp Ban Kieåm Toaùn Noäi Boä tröïc thuoäc Hoäi Ñoàng Quaûn Trò nhaèm taêng cöôøng vai troø giaùm saùt, quaûn trò ruûi ro ôû taàm chieán löôïc ñeå ñaûm baûo söï taêng tröôûng cao nhöng beàn vöõng cho Eximbank. LUAÄN VAÊN THAÏC SYÕ TRAÀN MINH KHOA Trang 119/92 3.8.4.3. Kieán nghò vôùi Ban Toång Giaùm Ñoác - Phaân quyeàn maïnh hôn cho caùc tröôûng phoøng/ban, giaùm ñoác chi nhaùnh nhaèm ñaåy nhanh toác ñoä ra quyeát ñònh vaø taän duïng toát hôn thôøi cô trong hoaït ñoäng kinh doanh. - Taêng cöôøng vai troø quyeát ñònh vaø thaåm quyeàn cuûa caùc phoù toång giaùm ñoác, haïn cheá vieäc ra caùc quyeát ñònh döïa treân nguyeân taéc yù kieán soá ñoâng hoaëc ñuøn ñaåy traùch nhieäm. 3.9. Toùm taét chöông 3 Giai ñoaïn khoù khaên cuûa Eximbank ñaõ saép qua ñi, nhöõng haïn cheá vaø raøng buoäc trong giai ñoaïn chaán chænh cuûng coá saép keát thuùc. Maëc duø vaäy, beân caïnh nhöõng thuaän lôïi cuûa vieäc trôû laïi hoaït bình thöôøng nhö nhöõng ngaân haøng thöông maïi coå phaàn khaùc, Eximbank cuõng ñoái dieän vôùi nhieàu khoù khaên vaø thaùch thöùc môùi. Qua phaân tích thöïc traïng veà hoaït ñoäng cuûa Eximbank xuyeân suoát trong 16 naêm cuûa lòch söû hình thaønh vaø phaùt trieån; nhaän ñònh roõ nhöõng ñieåm maïnh, ñieåm yeáu, cô hoäi, vaø thaùch thöùc ñoái vôùi Eximbank; ño löôøng vaø ñaùnh giaù khaû naêng phaûn öùng ñoái vôùi moâi tröôøng beân ngoaøi vaø khaû naêng noäi löïc beân trong cuûa Eximbank thoâng qua caùc ma traän caïnh tranh, ma traän EFE, IFE, Space, QSPM..vv, theo toâi vieäc xaùc laäp caùc muïc tieâu kinh doanh ñeán naêm 2010 cuûa Eximbank vôùi chieán löôïc "taêng toác nhanh döïa vaøo nguoàn löïc nöôùc ngoaøi" laø hoaøn toaøn khaû thi vaø coù theå trieån khai trong thöïc tieãn hoaït ñoäng kinh doanh cuûa Eximbank. Söï chuaån bò cho quaù trình taêng toác veà cô baûn ñaõ ñöôïc Eximbank thöïc hieän vaø ñaùnh giaù trong suoát nhieàu naêm qua, phaàn coøn cuûa quaù trình phaùt trieån Eximbank laø söï quyeát taâm thöïc hieän nhöõng keá hoaïch trong thôøi gian tôùi treân cô sôû söù meänh vaø muïc tieâu ñaõ ñöôïc xaùc laäp roõ raøng. LUAÄN VAÊN THAÏC SYÕ TRAÀN MINH KHOA Trang 120/92 KEÁT LUAÄN Qua nghieân cöùu caùc lyù thuyeát veà chieán löôïc, quaûn trò chieán löôïc, moâi tröôøng kinh doanh, thöïc traïng kinh doanh, ñeà xuaát chieán löôïc kinh doanh cuûa Eximbank ñeán 2010, nhöõng keát luaän chuû yeáu sau ñaây ñöôïc ruùt ra. Ñoù laø: 1. Moâi tröôøng kinh doanh taïi Vieät Nam ñang thay ñoåi ngaøy moät nhanh choùng, ñaëc bieät laø giai ñoaïn Vieät Nam gia nhaäp toå chöùc WTO döï kieán vaøo cuoái naêm 2006, seõ mang ñeán cho caùc doanh nghieäp noùi chung, ngaønh ngaân haøng, vaø Eximbank nhieàu cô hoäi ñan xen vôùi nhöõng thaùch thöùc voâ cuøng khoác lieät. 2. Xu höôùng hoäi nhaäp quoác teá cuûa ngaønh taøi chính ngaân haøng ngaøy caøng ñeán gaàn, nhöõng raøo caûn, phaân bieät ñoái xöû, söï baûo hoä seõ daàn ñöôïc baõi boû trong thôøi gian tôùi, cuï theå laø töø naêm 2008, thôøi ñieåm Vieät Nam thöïc thi toaøn dieän caùc ñieàu khoaûn veà töï do dòch vuï theo Hieäp Ñònh Thöông Maïi Vieät Myõ. Trong xu theá ñoù, caùc ngaân haøng seõ caïnh tranh coâng baèng vôùi nhau trong moät theá giôùi "Phaúng", theá giôùi khoâng coù söï phaân bieät ñoái xöû veà thueá, luaät, chính saùch giöõa caùc doanh nghieäp, ngaân haøng Vieät Nam vaø Ngaân haøng coù voán nöôùc ngoaøi. Trong moâi tröôøng phaúng, Eximbank seõ coù nhieàu cô hoäi ñeå taêng toác phaùt trieån ñoàng thôøi cuõng ñöông ñaàu vôùi nhieàu thaùch thöùc. 3. Beân caïnh cô hoäi ñöôïc taêng naêng löïc taøi chính, tieáp caän coâng ngheä hieän ñaïi, hoïc taäp trình ñoä quaûn lyù tieân tieán, gia taêng lôïi nhuaän, Eximbank cuõng nhö nhieàu ngaân haøng khaùc taïi Vieät Nam ñang ñoái maët vôùi nhöõng hieåm hoïa nhö bò thoân tính, bò saùp nhaäp, caïnh tranh khoâng ngang söùc vôùi caùc ñoái thuû nöôùc ngoaøi, maát thò phaàn, maát khaùch haøng, kinh doanh keùm hieäu quaû. Do vaäy, caùc ngaân haøng Vieät Nam noùi chung vaø Eximbank noùi rieâng khoù coù theå toàn taïi vaø phaùt trieån ñöôïc neáu tieáp tuïc kinh doanh theo kieåu "aên xoåi ôû thì", thay vaøo ñoù ngay töø thôøi ñieåm naøy LUAÄN VAÊN THAÏC SYÕ TRAÀN MINH KHOA Trang 121/92 caùc ngaân haøng caàn phaûi coù nhöõng ñoái saùch, chieán löôïc kinh doanh mang tính daøi haïn nhaèm phaùt huy ñieåm maïnh, khaéc phuïc ñieåm yeáu, taän duïng cô hoäi do quaù trình hoäi nhaäp mang laïi, söï taêng tröôûng cao cuûa neàn kinh teá, söï oån ñònh cuûa heä thoáng chính trò taïi Vieät Nam ñeå ñöa hoaït ñoäng cuûa ngaân haøng mình phaùt trieån beàn vöõng. 4. Ñoái vôùi Eximbank, moät ngaân haøng coøn non treû vaø vöøa hoài phuïc sau thôøi gian daøi tuït laïi phía sau do phaûi taäp trung chaán chænh cuûng coá, vieäc xaây döïng vaø trieån khai chieán löôïc kinh doanh mang tính daøi haïn ñeán naêm 2010 "Chieán löôïc taêng toác döïa vaøo nguoàn löïc nöôùc ngoaøi" nhö ñaõ neâu treân laø raát caàn thieát vaø hoaøn toaøn phuø hôïp trong boái caûnh hieän nay. 5. Vôùi söù meänh, ñònh höôùng phaùt trieån roõ raøng vaø nhöõng muïc tieâu döïa treân neàn taûng noäi löïc chaéc chaén, chuùng ta hoaøn toaøn coù theå tin töôûng vaøo söï thaønh coâng vaø phaùt trieån beàn vöõng cuûa Eximbank laø trôû thaønh moät trong nhöõng ngaân haøng thöông maïi coå phaàn haøng ñaàu taïi Vieät Nam vaøo thôøi ñieåm 2010 nhö chieán löôïc ñaõ ñaët ra, goùp phaàn ñöa heä thoáng ngaân haøng Vieät Nam phaùt trieån vöõng vaøng trong quaù trình hoäi nhaäp kinh teá quoác teá. 6. Keát quaû nghieân cöùu cuûa luaän vaên cuõng ñaët ra höôùng nghieân cöùu veà chieán löôïc taän duïng nguoàn löïc beân ngoaøi ñeå taêng toác phaùt trieån nhanh cho caùc ngaân haøng Vieät Nam, ñoàng thôøi caûnh baùo nhieàu ngaân haøng Vieät Nam chöa coù chieán löôïc kinh doanh roõ raøng vaø mang tính daøi haïn, hoaëc xaây döïng chieán löôïc mang tính ñoái phoù caàn coù haønh ñoäng ngay ñeå haïn cheá khaû naêng thua ngay saân nhaø, xa hôn nöõa laø coù theå phaùt trieån maïnh meõ vaø beàn vöõng trong quaù trình hoäi nhaäp kinh teá quoác teá./.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfChiến lược kinh doanh eximbank đến năm 2010.pdf