Chuyên đề 11 - Kiểm soát đối với quản lý hành chính nhà nước

1- Quan niệm về kiểm soát đối với quản lý hành chính nhà nước 2- Lý do kiểm soát đối với QLHCNN 3- Các phương thức kiểm soát đối với quản lý hành chính nhà nước 4- Hoạt động kiểm soát của các chủ thể đối với quản lý hành chính nhà nước

ppt22 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 4798 | Lượt tải: 25download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chuyên đề 11 - Kiểm soát đối với quản lý hành chính nhà nước, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Quang Minh NAPA NguyÔn Quang Minh Häc viÖn Hµnh chÝnh Mobifone: 0904243356 Email: Quangminhnapa@yahoo.com * Quang Minh NAPA 1- Quan niÖm vÒ kiÓm so¸t ®èi víi qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ n­íc 2- Lý do kiÓm so¸t ®èi víi QLHCNN 3- C¸c ph­¬ng thøc kiÓm so¸t ®èi víi qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ n­íc 4- Ho¹t ®éng kiÓm so¸t cña c¸c chñ thÓ ®èi víi qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ n­íc * Quang Minh NAPA 1- Quan niÖm vÒ kiÓm so¸t ®èi víi QLHCNN KiÓm so¸t: xem xÐt ®Ó ph¸t hiÖn, ng¨n chÆn nh÷ng g× tr¸i quy ®Þnh BÊt cø mét ho¹t ®éng QL, sö dông quyÒn lùc=> kh«ng cã kiÓm so¸t => l¹m quyÒn => kiÓm so¸t lµ tÊt yÕu KiÓm so¸t ®èi víi qu¶n lý hµnh chÝnh: lµ ho¹t ®éng thuéc chøc n¨ng cña Nhµ n­íc vµ x· héi nh»m ph¸t hiÖn, ng¨n chÆn nh÷ng ho¹t ®éng sai ph¸p luËt cña c¬ quan HCNN, CBCC => hoµn thiÖn nÒn HCNN bao gåm c¸c ho¹t ®éng kiÓm tra, thanh tra, gi¸m s¸t * Quang Minh NAPA 2- Lý do kiÓm so¸t ®èi víi QLHCNN (1) Lý thuyÕt tæ chøc nhµ n­íc Trong c¸c nhµ n­íc ph©n lËp c¸c quyÒn .\..\..\TL\PhLap.ppt Trong c¸c nhµ n­íc quyÒn lùc thèng nhÊt...\..\..\TL\Thnhat.ppt KÕt luËn: dï nhµ n­íc ®­îc tæ chøc theo c¸ch thøc nµo=> t¹o c¬ chÕ kiÓm so¸t lÉn nhau gi÷a c¸c CQNN=> ®èi t­îng bÞ kiÓm so¸t lµ HCNN => kiÓm so¸t ®èi víi qu¶n lý HCNN (2) KiÓm so¸t nh»m b¶o ®¶m kû luËt trong QLNN, lµ tiÒn ®Ò ®Ó b¶o ®¶m ph¸p chÕ trong QLNN (3) KiÓm so¸t nh»m t¨ng c­êng n¨ng lùc, hiÖu lùc, hiÖu qu¶ trong ho¹t ®éng QLHCNN, ®ång thêi t¨ng c­êng thiÕt chÕ d©n chñ XHCN trong QLNN * Quang Minh NAPA 3- C¸c ph­¬ng thøc kiÓm so¸t ®èi víi QLHCNN Gi¸m s¸t ®èi víi QLHCNN: Gi¸m s¸t lµ sù t¸c ®éng quyÒn lùc cña hÖ thèng nµy=>hÖ thèng kh¸c nh»m chÊn chØnh nh÷ng lÖch l¹c, tr¸i ph¸p luËt, b¶o ®¶m nghiªm minh trong chÊp hµnh ph¸p luËt Chñ thÓ cña ho¹t ®éng gi¸m s¸t? KiÓm tra c¸c ho¹t ®éng QLHCNN Lµ ho¹t ®éng th­êng xuyªn cña cÊp trªn=> cÊp d­íi(thø bËc)=> nh»m xem xÐt, ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng cña cÊp d­íi KiÓm tra lµ mét trong c¸c chøc n¨ng cña qu¶n lý ë n­íc ta: “KT §¶ng” lµ ho¹t ®éng mang tÝnh CT-XH => kh«ng mang tÝnh quyÒn lùc nhµ n­íc * Quang Minh NAPA 3- C¸c ph­¬ng thøc kiÓm so¸t ®èi víi QLHCNN Thanh tra c¸c ho¹t ®éng QLHCNN Lµ ho¹t ®éng cña CQNN cã thÈm quyÒn nh»m phßng ngõa, ph¸t hiÖn vµ xö lý nh÷ng hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt, nh÷ng s¬ hë trong qu¶n lý HCNN gãp phÇn hoµn thiÖn nÒn HCNN. C¬ quan thanh tra vµ ®èi t­îng bÞ thanh tra th­êng kh«ng cã quan hÖ trùc thuéc nh­ng cïng mét hÖ thèng. C¬ quan thanh tra th­êng ho¹t ®éng víi t­ c¸ch lµ CQ chøc n¨ng gióp thñ tr­ëng cïng cÊp trong QLHCNN. C¬ quan thanh tra cã thÓ ¸p dông c¸c biÖn ph¸p c­ìng chÕ ®Ó b¶o ®¶m c«ng t¸c thanh tra ..\..\Tl\PhuongthucKSQLHC.ppt * Quang Minh NAPA 4.1- Gi¸m s¸t cña Quèc héi 4.2- Gi¸m s¸t cña Héi ®ång nh©n d©n 4.3- Gi¸m s¸t cña Toµ ¸n nh©n d©n 4.4- KiÓm tra, thanh tra cña bé m¸y hµnh chÝnh 4.5- KiÓm tra cña §¶ng 4.6- Gi¸m s¸t cña c«ng d©n * Quang Minh NAPA 4.1- Gi¸m s¸t cña Quèc héi Ph¹m vi gi¸m s¸t: Gi¸m s¸t tèi cao: ho¹t ®éng cña nhµ n­íc; Gi¸m s¸t viÖc thi hµnh HiÕn ph¸p, ph¸p luËt H×nh thøc gi¸m s¸t: Kú häp: nghe b¸o c¸o cña ChÝnh phñ, bé; c¬ quan ngang bé => th¶o luËn, ®¸nh gi¸ Th«ng qua chÊt vÊn cña ®¹i biÓu QH ®èi víi Thñ t­íng, bé tr­ëng, thµnh viªn chÝnh phñ Th«ng qua ho¹t ®éng cña c¸c H§ vµ UB cña Quèc héi vµ c¸c UB l©m thêi Ho¹t ®éng gi¸m s¸t cña c¸c ®¹i biÓu Quèc héi Lµ chøc n¨ng hiÕn ®Þnh cña c¸c c¬ quan quyÒn lùc nhµ n­íc * Quang Minh NAPA 4.1- Gi¸m s¸t cña Quèc héi VÒ tæ chøc; VÒ néi dung; VÒ nh©n sù; Gi¸m s¸t cña Quèc héi th«ng qua kiÓm to¸n nhµ n­íc KiÓm to¸n lµ h×nh thøc kiÓm tra, gi¸m s¸t qu¶n lý HCNN vÒ tµi chÝnh KiÓm to¸n nhµ n­íc: c¶ gãc ®é ph¸p lý vµ tæ chøc, lµ c¬ quan ®éc lËp=> tu©n theo c¸c chuÈn mùc cã tÝnh quèc tÕ=> cã vai trß quan träng ®èi víi nÒn tµi chÝnh quèc gia* QuyÒn lùc trong ho¹t ®éng gi¸m s¸t cña Quèc héi: * Quang Minh NAPA 4.1- Gi¸m s¸t cña Quèc héi Gi¸m s¸t cña Quèc héi th«ng qua kiÓm to¸n nhµ n­íc §Þa vÞ ph¸p lý: KiÓm to¸n nhµ n­íc lµ c¬ quan chuyªn m«n vÒ lÜnh vùc kiÓm tra tµi chÝnh nhµ n­íc do QH thµnh lËp, ho¹t ®éng ®éc lËp vµ chØ tu©n theo PL Môc ®Ých: phôc vô viÖc kiÓm tra, gi¸m s¸t cña Nhµ n­íc trong qu¶n lý, sö dông ng©n s¸ch, tiÒn vµ tµi s¶n nhµ n­íc=> n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông nguån lùc c«ng. Nguyªn t¾c ho¹t ®éng kiÓm to¸n: ®éc lËp vµ chØ tu©n theo ph¸p luËt; trung thùc, kh¸ch quan Lo¹i h×nh kiÓm to¸n: KiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh;  KiÓm to¸n tu©n thñ; KiÓm to¸n ho¹t ®éng * Quang Minh NAPA 4.2- Gi¸m s¸t cña Héi ®ång nh©n d©n H§ND-CQ quyÒn lùc nhµ n­íc ë ®Þa ph­¬ng TriÓn khai Cô thÓ ho¸ HÖ thèng VBPL cña cÊp trªn §Þa bµn L·nh thæ H§ND kh«ng cã quyÒn ban hµnh c¸c v¨n b¶n luËt=> trªn thùc tÕ, ho¹t ®éng cña H§ND ®­îc hiÓu nh­ ho¹t ®éng QLNN(ë gãc ®é nµy: thùc thi quyÒn hµnh ph¸p)=> chÝnh ®iÒu nµy lµm cho H§ND ë n­íc ta mang tÝnh ®Æc thï riªng Ph¹m vi gi¸m s¸t Mäi vÊn ®Ò vµ lÜnh vùc QLNN ®èi víi: UBND; CQCM thuéc UBND, c¸c tæ chøc, CQ trùc thuéc m×nh; c¸c tæ chøc, CQ trùc thuéc cÊp trªn ®ãng t¹i ®Þa ph­¬ng =>trªn ®¬n vÞ hµnh chÝnh t­¬ng øng * Quang Minh NAPA 4.2- Gi¸m s¸t cña Héi ®ång nh©n d©n H×nh thøc gi¸m s¸t: Kú häp; Ho¹t ®éng cña th­êng trùc vµ c¸c Ban cña H§ND Th«ng qua chÊt vÊn trªn c¸c kú häp ®èi víi Chñ tÞch vµ c¸c thµnh viªn UBND; thñ tr­ëng c¸c CQCM Ho¹t ®éng gi¸m s¸t cña c¸c ®¹i biÓu H§ND QuyÒn h¹n trong ho¹t ®éng gi¸m s¸t: BÇu, miÔn nhiÖm, b·i nhiÖm Chñ tÞch; Phã Chñ tÞch vµ c¸c thµnh viªn UBND; B·i bá quyÕt ®Þnh, chØ thÞ tr¸i ph¸p luËt cña UBND cïng cÊp; NghÞ quyÕt tr¸i ph¸p luËt cña H§ND cÊp d­íi trùc tiÕp * Quang Minh NAPA 4.3- Gi¸m s¸t cña Toµ ¸n nh©n d©n Ph¹m vi gi¸m s¸t: Trong qu¸ tr×nh xÐt xö c¸c vô ¸n: h×nh sù; d©n sù; lao ®éng; h«n nh©n; KT; HC=> gi¸m s¸t ®èi víi c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý HCNN H×nh thøc gi¸m s¸t: (1)Gi¸m s¸t trùc tiÕp th«ng qua tµi ph¸n hµnh chÝnh (2)Gi¸m s¸t gi¸n tiÕp th«ng qua tµi ph¸n t­ ph¸p QuyÒn h¹n trong ho¹t ®éng gi¸m s¸t: Yªu cÇu b·i bá c¸c Q§HC cña c¸c CQHCNN; ®×nh chØ c¸c hµnh vi HC tr¸i ph¸p luËt cña CQHCNN, CBCC… Yªu cÇu CQHCNN kh¾c phôc vi ph¹m(trõ c¸c tr­êng hîp Q§ cña toµ mÆc nhiªn ®×nh chØ, b·i bá c¸c Q§HC) * Quang Minh NAPA 4.4- KiÓm tra, thanh tra cña bé m¸y hµnh chÝnh Ph¹m vi kiÓm tra, thanh tra: C¸c ho¹t ®éng qu¶n lý HCNN cña ®èi t­îng bÞ qu¶n lý H×nh thøc kiÓm tra, thanh tra: Nghe vµ ®¸nh gi¸ b¸o c¸o cña ®èi t­îng bÞ kiÓm tra Tæ chøc c¸c ®oµn kiÓm tra tæng hîp hoÆc tõng vÊn ®Ò Thanh tra hµnh chÝnh; chuyªn ngµnh; kiÓm to¸n KiÓm tra, thanh tra theo kÕ ho¹ch hoÆc ®ét xuÊt QuyÒn h¹n trong ho¹t ®éng kiÓm tra, thanh tra: (1)KiÓm tra, thanh tra cña CQHCNN thÈm quyÒn chung (2)KiÓm tra chøc n¨ng (3)KiÓm tra néi bé(lµ mét trong c¸c chøc n¨ng cña QL) * Quang Minh NAPA 4.4- KiÓm tra, thanh tra cña bé m¸y hµnh chÝnh QuyÒn h¹n trong ho¹t ®éng kiÓm tra, thanh tra: (4)Thanh tra ®èi víi hµnh chÝnh nhµ n­íc Gåm: thanh tra nhµ n­íc(HC & chuyªn ngµnh) vµ thanh tra nh©n d©n Tæ chøc c¬ quan thanh tra: Thanh tra nhµ n­íc:  C¸c CQ thanh tra ®­îc thµnh lËp theo cÊp hµnh chÝnh  C¸c c¬ quan thanh tra theo ngµnh vµ lÜnh vùc Ban thanh tra nh©n d©n: ®­îc thµnh lËp ë cÊp x· vµ CQNN, ®¬n vÞ sù nghiÖp, doanh nghiÖp nhµ n­íc * Quang Minh NAPA 4.4- KiÓm tra, thanh tra cña bé m¸y hµnh chÝnh Ho¹t ®éng cña ban thanh tra nh©n d©n: Gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn CS, PL & gi¶i quyÕt khiÕu tè Ph¸t hiÖn dÊu hiÖu vi ph¹m ph¸p luËt vµ kiÕn nghÞ ng­êi cã thÈm quyÒn KiÕn nghÞ vµ thùc hiÖn b¶o ®¶m quyÒn, lîi Ých hîp ph¸p cña c«ng d©n, ng­êi lao ®éng;  §­îc giao x¸c minh vô viÖc nhÊt ®Þnh Môc ®Ých cña thanh tra: Phßng ngõa, ph¸t hiÖn vµ xö lý vi ph¹m ph¸p luËt; Ph¸t hiÖn s¬ hë trong qu¶n lý HCNN Gãp phÇn n©ng cao hiÖu lùc, hiÖu qu¶ QLNN & b¶o vÖ quyÒn vµ c¸c lîi Ých hîp ph¸p cña c¸ nh©n, tæ chøc * Quang Minh NAPA 4.4- KiÓm tra, thanh tra cña bé m¸y hµnh chÝnh C¸c CQ thanh tra nhµ n­íc(thuéc hÖ thèng HP), thùc hiÖn quyÒn kiÓm so¸t ®èi víi hÖ thèng HCNN: Thanh tra c¸c ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan HCNN: - ViÖc ban hµnh VBQPPL; Vi ph¹m ph¸p luËt(®Æc biÖt phßng ngõa tham nhòng); viÖc tæ chøc ®iÒu hµnh trong QLHC - Tæ chøc gi¶i quyÕt c¸c tranh chÊp hµnh chÝnh ph¸t sinh tõ khiÕu n¹i, khiÕu kiÖn hµnh chÝnh Ho¹t ®éng thanh tra(HC & chuyªn ngµnh) theo 2 h×nh thøc:  theo ch­¬ng tr×nh kÕ ho¹ch ®· ®­îc phª duyÖt  thanh tra ®ét xuÊt(khi ph¸t hiÖn vi ph¹mPL; tè c¸o….) Thêi h¹n mét cuéc thanh tra * Quang Minh NAPA 4.5- KiÓm tra cña §¶ng KiÓm tra lµ mét trong nh÷ng chøc n¨ng cña §¶ng Ph¹m vi kiÓm tra: t×nh h×nh thùc hiÖn NQ, ®­êng lèi chñ tr­¬ng, CS cña §¶ng vµ Nhµ n­íc(trong khu«n khæ HP, PL) H×nh thøc kiÓm tra: Th«ng qua nghe ®¶ng viªn gi÷ chøc vô l·nh ®¹o; Héi nghÞ, §¹i héi vµ ho¹t ®éng cÊp uû ®¶ng c¸c cÊp QuyÒn h¹n trong ho¹t ®éng kiÓm tra: Th«ng b¸o kÕt qu¶ kiÓm tra cho l·nh ®¹o CQHCNN Yªu cÇu cÊp uû §¶ng xem xÐt vµ cã biÖn ph¸p thÝch hîp=> nÕu kh«ng tiÕp thu=> CQ §ang vµ Nhµ n­íc cÊp trªn Kh«ng can thiÖp vµo ho¹t ®éng ®iÒu hµnh CQHCNN C¸c CQHCNN, CBCC l·nh ®¹o & tæ chøc c¬ së §¶ng cã nghÜa vô vµ tr¸ch nhiÖm, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ho¹t ®éng kiÓm tra, cung cÊp th«ng tin vµ tµi liÖu cÇn thiÕt * Quang Minh NAPA 4.6- Gi¸m s¸t cña c«ng d©n Ph¹m vi gi¸m s¸t: Mäi ®èi t­îng vµ chñ thÓ QLNN trong viÖc thùc hiÖn ®­êng lèi, chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch, ph¸p luËt H×nh thøc gi¸m s¸t (gi¸n tiÕp; trùc tiÕp) QuyÒn gi¸m s¸t: Cã quyÒn tham gia QLNN vµ x· héi; tham gia th¶o luËn c¸c vÊn ®Ò chung cña c¶ n­íc vµ ®Þa ph­¬ng; kiÕn nghÞ víi CQNN, biÓu quyÕt khi Nhµ n­íc tr­ng cÇu d©n ý QuyÒn ®­îc biÕt, ®­îc bµn vµ G.s¸t nh÷ng néi dung QLNN; Ph¸t hiÖn nh÷ng sai sãt, kiÕn nghÞ CQ cã thÈm quyÒn, khiÕu n¹i, tè c¸o, gãp ý dù th¶o, Q§ cña c¸c cÊp QL, tham gia tr­ng cÇu d©n ý….. * Quang Minh NAPA 4.6- Gi¸m s¸t cña c«ng d©n Thùc hiÖn quyÒn G.s¸t th«ng qua c¸c tæ chøc XH Gi¸m s¸t x· héi ®­îc thùc hiÖn bëi nh©n d©n kh«ng g¾n víi quyÒn lùc nhµ n­íc=> trong ho¹t ®éng gi¸m s¸t, c¸c tæ chøc XH chØ ¸p dông c¸c biÖn ph¸p t¸c ®éng gi¸o dôc, thuyÕt phôc Ph­¬ng ph¸p gi¸m s¸t: Qua c¸c nguån th«ng tin=> thùc hiÖn quyÒn gi¸m s¸t Trong mét sè tr­êng hîp cã thÓ tiÕn hµnh kiÓm tra trùc tiÕp * Quang Minh NAPA 4.6- Gi¸m s¸t cña c«ng d©n C¸ch thøc: gi¸m s¸t néi bé vµ gi¸m s¸t bªn ngoµi Gi¸m s¸t néi bé: gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn ph¸p luËt, kû luËt trong néi bé CQ mµ ë ®ã tæ chøc XH ho¹t ®éng Gi¸m s¸t bªn ngoµi: viÖc thùc hiÖn chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch, ph¸p luËt cña mäi ®èi t­îng vµ chñ thÓ QLNN Do tÝnh ®a d¹ng vµ phong phó cña c¸c tæ chøc x· héi=> h×nh thøc, ph­¬ng ph¸p gi¸m s¸t phong phó Vai trß cña thanh tra ND(IV- luËt thanh tra 2004) T¹o d­ luËn XH lªn ¸n c¸c hµnh vi VPPL * Quang Minh NAPA 4.6- Gi¸m s¸t cña c«ng d©n KiÕn nghÞ, yªu cÇu, khiÕu n¹i, tè c¸o QuyÒn kiÕn nghÞ, yªu cÇu, khiÕu n¹i, tè c¸o lµ quyÒn chÝnh trÞ c¬ b¶n cña c«ng d©n=> ph¸p luËt b¶o ®¶m vµ b¶o vÖ QuyÒn khiÕu n¹i, tè c¸o=> lµ ph­¬ng tiÖn gi¸m s¸t viÖc tu©n thñ ph¸p chÕ vµ b¶o ®¶m tÝnh ph¸p lý vÒ quyÒn tù do, lîi Ých hîp ph¸p cña c«ng d©n §èi t­îng cña khiÕu n¹i, tè c¸o lµ c¸c Q§HC hoÆc hµnh vi tr¸i ph¸p luËt cña c¸c chñ thÓ QLNN Thñ tôc khiÕu n¹i, tè c¸o ®­îc quy ®Þnh trong luËt tè tông h×nh sù, tè tông kinh tÕ, xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh, luËt khiÕu n¹i tè c¸o, luËt thanh tra 2004 Thñ tôc yªu cÇu kiÕn nghÞ vµ gi¶i quyÕt yªu cÇu kiÕn nghÞ kh«ng ®­îc ph¸p luËt quy ®Þnh chÆt chÏ nh­ khiÕu n¹i tè c¸o * Quang Minh NAPA Chóc thµnh c«ng Chµo t¹m biÖt! *

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptChuyên đề 11 [Bài giảng] - Kiểm soát đối với quản lý hành chính nhà nước.ppt
Luận văn liên quan