Chuyên đề Tốt nghiệp tại công ty may 10 (ngành may)

MỤC LỤC CHƯƠNGI: SỰ XUẤT HIỆN NGÀNH MAY . 1 CHƯƠNG II: CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HỒ GƯƠM 5 A. Khái quát về công ty cổ phần May Hồ gươm . 5 I. Quá trình hình thành công ty cổ phần May Hồ Gươm 5 II. Quá trình xây dựng, mở rộng và phát triển công ty cổ phần May Hồ gươm 6 III. Cơ cấu và chức năng của từng bộ phận trong công ty cổ phần May Hồ Gươm 9 1. Cơ cấu 10 2. Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận B. Vai trò tổ chức công ty cổ phần May Hồ Gươm . 13 I. Lãnh đạo tổ chức . 13 1. Lãnh đạo công ty có vai trò quan trọng trong việc xây dựng . 13 2. Sự hỗ trợ đối với các cộng đồng gắn bó mật thiết đối với công ty 20 II. Hoạch định chiến lược 21 1. Xây dựng chiến lược 21 2. Yếu tố ảnh hưởng 22 3. Chiến lược sản phẩm . 24 4. Chiến lược thị trường . 24 5. Chiến lược đầu tư và công nghệ . 24 6. Chiến lược con người . 25 7. Triển khai chiến lược 25 CHƯƠNG III. KHÁI QUÁT VỀ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT QUẦN ÁO TRONG MAY CÔNG NGHIỆP 39 I. Khái quát đặc điểm may công nghệ . 39 1. Hình thức . 39 2. Mục đích 39 3. Trong may công nghiệp đòi hỏi phải có tính kỷ luật cao . 40 4 Công tác kiểm tra chất lượng 40 II. Quy trình công nghệ sản xuất tổng quát trong may công nghiệp . 41 1. Sơ đồ tổng quát quá trình công nghệ sản xuất quần áo trong may công nghiệp 41 2. Nhiệm vụ của mỗi công đoạn sản xuất trong may công nghiệp 44 III. Các phương thức sản xuất trong may công nghiệp 46 1. Tổng quát 46 2. Các phương thức sản xuất . 46 IV. Các phương thức tổ chức sản xuất trong may công nghiệp . 49 1. Tính chất đặc trưng của quá trình sản xuất quần áo 49 2. Các phương pháp tổ chức sản xuất trong may công nghiệp 51 CHƯƠNG V XÂY DỰNG QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CHO CÁC CÔNG ĐOẠN SẢN XUẤT CHÍNH CỦA MÃ HÀNG CTF04 - 115V6 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HỒ GƯƠM 54 I. Giới thiệu khái quát về mã hàng áo Jacket 54 1. Khái quát . 54 2. Các yêu cầu cụ thể . 55 II. Xây dựng quy trình công nghệ các công đoạn sản xuất mã hàng CTF 04 - 115V6: 59 1. Đặc điểm, hình dáng, cấu tạo của mẫu đưa vào sản xuất . 59 2. Hướng dẫn sử dụng nguyên phụ liệu 65 3. Quy chuẩn là, may áo Jacket CTF04 - 115V6 . 65 4. Bảng màu nguyên phụ liệu mã CTF04 - 115V6 67 5. Xây dựng quy trình công nghệ cắt: 67 6. Xây dựng phương pháp công nghệ may lắp sản phẩm áo Jacket mã CTF04 - 115V6 71 III. Các bước kiểm tra của sản phẩm mã CTF04 - 115V6 . 79 1. Kiểm tra nguyên phụ liệu . 79 2. Kiểm tra kiểu mẫu, hình dáng 80 3. Kiểm tra lắp ráp 80 4. Kiểm tra đường may 81 5. Quá trình kiểm tra . 81 CHƯƠNG VI. TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ CHỈ ĐẠO SẢN XUẤT MÃ CTF04 - 115V6 . 84 A. Tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp . 84 I. Nội dung của tổ chức sản xuất . 84 II. Yêu cầu tổ chức sản xuất 85 1. Đảm bảo sản xuất phải cân đối nhịp nhàng liên tục cần những yếu tố . 85 2. Đảm bảo và nâng cao chuyên môn hoá, hiệp tác hoá . 86 3. Đảm bảo quá trình sản xuất đạt được hiệu quả kinh tế lớn nhất 86 III. Các phương pháp tổ chức sản xuất . 86 1. Phương pháp sản xuất theo nhóm . 86 2. Phương pháp tổ chức đơn chiếc . 86 3. Phương pháp tổ chức sản xuất theo dây chuyền 86 IV. Những tính chất đặc trưng của quá trình sản xuất ngành may 87 B. Nội dung của phương pháp tổ chức dây chuyền may mã CTF 04 - 115V6: 89 1. Chuẩn bị sản xuất 89 2. Công đoạn cắt 90 3. Công đoạn may 91 4. Công đoạn hoàn thành sản phẩm 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO 94 thắc mắc gì về bài viết bạn liên hệ ***********

doc97 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3919 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chuyên đề Tốt nghiệp tại công ty may 10 (ngành may), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ng trÝ…rÊt quan träng. Lµ kiÓu ¸o sö dông trong thêi tiÕt l¹nh, se se hoÆc rÊt l¹nh nªn ta cã thÓ chia ¸o Jacket ra lµm 3 lo¹i: ¸o 1 líp, 2 líp, 3 líp. Nguyªn liÖu sö dông may ¸o Jacket phong phó vµ ®a d¹ng, bao gåm rÊt nhiÒu chÊt liÖu kh¸c nhau. Líp ngoµi th­êng dµy, bÒn vµ ®Ñp. Líp trong máng h¬n, vµ kh«ng bÒn nh­ líp ngoµi. Líp giöa(¸o 3 líp) th­êng lµ b«ng hoÆc l«ng vò … 2.C¸c yªu cÇu cô thÓ: BÊt kú lo¹i s¶n phÈm may mÆc nµo ®Òu cã nh÷ng tiªu chuÈn kü thuËt riªng, ¸o Jacket còng vËy. Tr­íc khi ®­a vµo s¶n xuÊt mét m· hµng nµo, nhµ s¶n xuÊt còng ph¶i n¾m v÷ng nh÷ng yªu cÇu kü thuËt cô thÓ nh»m ®¶m b¶o hµng s¶n xuÊt ra ph¶i ®¸p øng ®­îc nh÷ng yªu cÇu cña thÞ tr­êng. Ta xÐt c¸c yªu cÇu chñ yÕu sau: §èi t­îng sö dông: ¸o Jacket ®­îc sö dông ph¶i phï hîp víi mçi lo¹i ®èi t­îng kh¸c nhau nh­ ng­êi giµ, trung niªn, thanh niªn, hay trÎ em…phï hîp víi giíi tÝnh nh­ nam hay n÷, phï hîp víi ®Æc ®iÓm vÒ t©m sinh lý, së thÝch, tÝnh c¸ch, t¸c phong… Víi trÎ em: ¸o Jacket th­êng ph¶n ¸nh ®­îc sù vui t­¬i, nhÝ nh¶nh, thÝch diªm dóa… Víi thanh niªn: ¸o Jacket ph¶i thÓ hiÖn ®­îc vãc d¸ng, thÓ hiÖn ®­îc c¸ tÝnh, phong c¸ch… Víi ng­êi lín tuæi: ¸o Jacket cã tÝnh trÇm tÜnh, kÝnh ®¸o, mµu s¾c nhÑ nhµng vµ gÇn gñi h¬n… V× vËy mçi ®èi t­îng sö dông ¸o Jacket ®Òu ph¶i cã kiÓu d¸ng, kÕt cÊu phï hîp víi ®Æc tr­ng cña ®èi t­îng ®ã. Ngµy nay, con ng­êi ®· nhËn thøc ®­îc ¨n mÆc ®Ñp lµ rÊt quan träng, vµ ph¶i mÆc nh­ thÕ nµo trong tõng hoµn c¶nh, m«i tr­êng. §iÒu kiÖn tù nhiªn còng rÊt quan träng, sù thay ®æi cña thêi tiÕt, khÝ hËu t¸c ®éng rÊt lín ®Õn t©m sinh lý con ng­êi. ThiÕt kÕ trang phôc nãi chung vµ thiÕt kÕ ¸o Jacket nãi riªng n¾m v÷ng ®­îc ®Æc tÝnh c¬ thÓ häc lµ mét viÖc v« cïng quan träng, mçi bé phËn c¬ thÓ ng­êi cã mét sè ®o ®Æc tr­ng ®­îc sö dông thiÕt kÕ may mÆc gäi lµ vßng kÕt cÊu. C¸c vßng kÕt cÊu th­êng ®­îc quan t©m nghiªn cøu trong viÖc thiÕt kÕ ¸o Jacket bao gåm: Vßng cæ: Lµ c¬ së thiÕt kÕ quÇn ¸o. Vßng ngùc: cã ý nghÜa khi x¸c ®Þnh møc ®é h×nh khèi vµ ®é réng cña ¸o, lµ vÞ trÝ ph©n ®o¹n cña ¸o theo ®­êng n»m ngang ë phÇn ngùc. Vßng eo: ®­îc tÝnh khi x¸c ®Þnh ®é réng cña ¸o theo ®­êng vßng l­ng. Vßng h«ng, vßng m«ng: ®Ó x¸c ®Þnh ®é réng cña ¸o theo ®­êng vßng h«ng, vßng m«ng. Cïng víi viÖc sö dông vßng kÕt cÊu, khi thiÕt kÕ ¸o Jacket cßn ph¶i biÕt ®­îc tû lÖ cña c¬ thÓ ng­êi, ®ã lµ sù t­¬ng quan vÒ ®é dµi giöa c¸c phÇn c¬ thÓ víi nhau nh­: dµi th©n, dµi tay, réng vai, réng ngùc, réng b¶ vai, réng h«ng. Nh©n tr¾c häc cho biÕt mçi mét l­a tuæi kh¸c nhau, mçi d©n téc kh¸c nhau, giíi tÝnh kh¸c nhau th× cã kh¸c nhau giöa c¸c phÇn trong c¬ thÓ. ThiÕu niªn : c¬ thÓ ph¸t triÓn m¹nh mÏ vÒ chiÒu dµi trong khi c¸c vßng cña c¬ thÓ th× ph¸t triÓn chËm h¬n. Thanh niªn: c¬ thÓ ®· t­¬ng ®èi æn ®Þnh, sè ®o vÒ chiÒu dµi Ýt thay ®æi. Løa tuæi trung niªn trë ®i: c¬ thÓ chñ yÕu ph¸t triÓn bÒ ngang nhÊt lµ vßng bông. Víi sù kh¸c nhau vÒ ®Æc tÝnh c¬ thÓ häc cña c¸c løa tuæi, d©n téc, giíi tÝnh.. do ®ã ¸o Jacket khi thiÕt kÕ cho ®èi t­îng nµo, thÞ tr­êng tiªu thô nµo th× ph¶i tu©n theo cë sè cña ®èi tù¬ng ®ã. Cì sè cña ¸o Jacket lµ sù kÕt hîp gi÷a “Cì ” (biÓu thÞ kÝch th­íc vÒ chiÒu réng cña s¶n phÈm t­¬ng øng víi kÝch th­íc c¸c vßng trªn c¬ thÓ). “Vãc”(biÓu thÞ kÝch th­íc chiÒu dµi cña s¶n phÈm øng víi kÝch th­íc chiÒu dµi trªn c¬ thÓ). B¶ng cë sè tiªu chuÈn th­êng ®­îc ¸p dông: T¹ng ng­êi Løa tuæi Cë sè quÇn ¸o Nam N÷ GÇy TrÎ(d­íi 29 tuæi) Trung niªn(30- 40 tuæi) Giµ(trªn 45 tuæi) 44-52 44-58 44- 58 44-52 44-56 44-58 Trung b×nh TrÎ(d­íi 29 tuæi) Trung niªn(30- 40 tuæi) Giµ(trªn 45 tuæi) 44-52 44-58 44- 58 44-52 44-56 44-58 BÐo TrÎ(d­íi 29 tuæi) Trung niªn(30- 40 tuæi) Giµ(trªn 45 tuæi) 44-52 44-58 44- 58 44-52 44-56 44-58 HÖ sè tiªu chuÈn cña ¸o Jacket trong b¶ng ph©n lo¹i ®­îc thiÕt lËp tõ mét sè tiªu chuÈn, hoÆc c¸c d¹ng c¬ thÓ cña ®èi t­îng sö dông víi sè l­îng tiªu dïng nhiÒu nhÊt lµ ng­êi Ch©u ¸ ®ång thêi nã còng cã thÓ sö dông ®èi víi mét sè d¹ng c¬ thÓ cña ng­êi Ch©u ©u. HÖ sè cë sè trªn ®¶m b¶o sö dông víi l­îng ng­êi tiªu dïng nhiÒu nhÊt nh­ng ®ång thêi mçi cë trong hÖ thèng nµy phï hîp víi tÊt c¶ nh÷ng ng­êi thuéc nhãm cë sè ®ã. Qua thùc tÕ nghiªn cøu ta thÊy r»ng nhãm cë sè trªn chÞu ¶nh h­ëng s©u s¾c cña hai kÝch th­íc c¬ b¶n trªn c¬ thÓ, ®ã lµ hÖ sè ®o vßng ngùc vµ chiÒu cao c¬ thÓ. Hai kÝch th­íc nµy quyÕt ®Þnh ®Õn chiÒu dµi vµ chiÒu réng cña ¸o Jacket. Ngoµi ra cßn cã mét lo¹t c¸c kÝch th­íc kh¸c tu©n thñ theo c¸c kÝch th­íc c¬ b¶n. Nã liªn quan kh¨ng khÝch vµ ¶nh h­ëng trùc tiÕp tíi viÖc thiÕt kÕ mÈu. §iÒu kiÖn sö dông: ¸o Jacket lµ lo¹i ¸o kho¸c ngoµi cã t¸c dông b¶o vÖ c¬ thÓ con ng­êi chèng l¹i t¸c ®éng t¸c h¹i cña m«i tr­êng ®Æc biÖt lµ rÐt, l¹nh do ®ã nã lµ lo¹i ¸o th­êng xuyªn mÆc ngoµi trêi. M«i tr­êng sö dông ¸o Jacket kh¸ réng r·i, cã rÊt nhiÒu chñng lo¹i ¸o Jacket kh¸c nhau phï hîp víi mét ®iÒu kiÖn sö dông nhÊt ®Þnh. Trong tõng d¹ng thêi tiÕt kh¸c nhau th× c¸c d¹ng ¸o Jacket sÎ ®­îc sö dông kh¸c nhau, nÕu trêi se l¹nh thi cã thÓ sö dông ¸o Jacket 1 hoÆc 2 líp, nÕu trêi l¹nh h¬n th× mÆc ¸o Jacket 3 líp…§iÒu kiÖn sö dông ¸o Jacket phô thuéc vµo thêi tiÕt vµ nhu cÇu cña ng­êi mÆc. C¸c tÝnh chÊt nguyªn liÖu sö dông: ¸o Jacket ®­îc cÊu thµnh tõ nhiÒu chñng lo¹i nguyªn liÖu kh¸c nhau. C¸c nguyªn liÖu sö dông v« cïng ®a d¹ng, phong phó nh­ng nh×n chung mçi lo¹i ®Òu cã nh÷ng tÝnh chÊt chung: V¶i ngoµi: bÒn, ch¾c, giö nhiÖt tèt, Ýt bÞ nhµu n¸t, Ýt b¸m bôi… V¶i chñ yÕu ®­îc dÖt tõ c¸c x¬ sîi tæng hîp hoÆc sîi pha. V¶i lãt: th­êng lµm tõ sîi polieste, hoÆc sîi cã pha len…nh­ng chØ sè sîi, mËt ®é dÖt thÊp h¬n so víi v¶i ngoµi. V¶i lãt chñ yÕu tr¬n, máng, nhÑ… Víi ¸o Jacket 3 líp, ngoµi líp vá vµ líp lãt, ë giöa th­êng ®­îc sö dông b»ng líp b«ng hãa häc víi thµnh phÇn x¬ polieste lµ chñ yÕu hoÆc b»ng nh÷ng lo¹i l«ng chim…cã t¸c dông giö nhiÖt, xèp, nhÑ, ®·m b¶o ®é th«ng tho¸ng. Ngoµi nguyªn liÖu chÝnh ¸o Jacket cßn sö dông nhiÒu lo¹i phô kiÖn kh¸c võa mang tÝnh thùc dông võa mang tÝnh thÈm mü nh­: ChØ may: lµ vËt liÖu liªn kÕt c¸c chi tiÕt ¸o víi nhau ®ång thêi còng lµ ®Ó trang trÝ. ChØ may yªu cÇu ph¶i bÒn mµu, cã tÝnh chÊt c¬ lý phï hîp víi v¶i may. D©y khãa(phecmotuya): lµ vËt liÖu mµ gÇn nh­ ¸o Jacket nµo còng dïng ®Õn, nã cã tÇn suÊt sö dông nhiÒu do ®ã yªu cÇu ph¶i bÒn ch¾c. B¨ng v¶i dïng lµm d©y kho¸ ®­îc dÖt tõ nh÷ng lo¹i sîi bÒn ch¾c, khã phai mµu… R¨ng kho¸ vµ chèt khãa ®­îc lµm b»ng nhùa chÞu lùc cøng hoÆc b»ng nh«m ®ång…®¶m b¶o ®é bÒn ch¾c trong thêi gian sö dông. Cóc ¸o Jacket bao gåm 2 lo¹i: cóc dËp vµ cóc ®Ýnh , ®­îc lµm tõ nhiÒu chÊt liÖu kh¸c nhau nh­ nh«m, ®ång, nhùa…víi kÝch cì, mµu s¾c vµ h×nh d¸ng tuú thuéc vµo lo¹i s¶n phÈm nh­ng yªu cÇu chung ph¶i bÒn, ch¾c, cã tÝnh thÈm mü cao. Phô liÖu trong ¸o Jacket th× cã nhiÒu vµ phong phó nh­: m¸c, d©y eo, chun, chèt ®Çu ®©y, «zª…nh­ng khi sö dông ph¶i phï hîp víi kiÓu c¸ch cña ¸o. Yªu cÇu vÒ chÊt l­îng: S¶n phÈm may xong ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau: MËt ®é mñi chØ c¸c ®­êng may vµ c¸c ®­êng v¾t sæ ph¶i ®¶m b¶o ®óng th«ng sè quy ®Þnh. C¸c ®­êng may ch¾p, c¸c ®­êng mÝ ®Òu ph¶i ®¶m b¶o ®óng tiªu chuÈn theo th«ng sè vµ kÝch th­íc quy ®Þnh nh­ng vÉn ph¶i ªm ph¼ng vµ th¼ng ®Òu. C¸c chi tiÕt ®èi xøng ph¶i c©n ®èi hai bªn. Tr­íc khi s¶n xuÊt ph¶i kiÓm tra an toµn b¸n thµnh phÈm. S¶n phÈm may xong ph¶i s¹ch sÏ, kh«ng d©y dÇu, è bÈn, ®øt chØ, sÓnh tuét, c¸c ®­êng may tra kho¸ kh«ng cong vªnh, l­în sãng. II. X©y dùng quy tr×nh c«ng nghÖ c¸c c«ng ®o¹n s¶n xuÊt m· hµng CTF04-115V6: 1.§Æc ®iÓm, h×nh d¸ng, cÊu t¹o cña mÉu ®­a vµo s¶n xuÊt : Tªn m·: Lµ ¸o Jacket em trai, lµ hµng gia c«ng xuÊt khÈu sang Hµn Quèc. Tªn cña m· lµ: CTF04-115V6. §Æc ®iÓm: Lµ ¸o Jacket hai líp cña em trai. V¶i ngoµi lµ v¶i giã, lãt lµ v¶i nØ cã b«ng. Lµ kiÓu ¸o cã sù kÕt hîp giöa hai mµu s¾c, cã chun ë ®­êng ngang eo, ¸o cã mò, mò cã g¾n l­ìi trai, vµnh mò cã chun. Th©n tr­íc ®­îc chia lµm 3, th©n tr­íc trªn ®­îc phèi b»ng v¶i mµu kh¸c(mµu ®á, vµng), th©n tr­íc giöa vµ ®Ò cóp gÊu lµ mµu v¶i chÝnh. Trªn th©n tr­íc giöa cã mét tói gi¶ ®­îc lµm b»ng c¸ch can hai líp v¶i víi nhau. Cã hai tói däc ë hai bªn ®­êng s­ên cña ¸o. Th©n sau ¸o chia lµm hai phÇn, phÇn cÇu vai ®­îc phèi cïng víi mµu phèi ë phÇn th©n tr­íc trªn, phÇn th©n sau chÝnh cã mµu cïng mµu v¶i chÝnh. Tay ¸o cã chun ®­îc chia lµm 3 phÇn: ®Ò cóp mang tay tr­íc vµ ®Ò cóp mang tay sau mµu v¶i lµ mµu v¶i phèi , tay chÝnh cïng mµu víi mµu v¶i chÝnh. Lãt th©n ¸o ®­îc may b»ng chÊt liÖu nØ cã b«ng, cã cïng mµu víi mµu v¶i phèi. Lãt tay ¸o ®­îc may b»ng v¶i giã máng vµ cã mµu ®Ëm h¬n mµu v¶i phèi. ¸o cµi kho¸, kh«ng cã x« bËt, ¸o cã g¾n 3 lo¹i nh·n m¸c kh¸c nhau, ch©n cæ cã g¾n d©y treo. MÈu ¸o ®­îc miªu t¶ nh­ h×nh vÏ : CÊu t¹o cña m· CTF04-115: B¶NG LIÖT K£ C¸C CHI TIÕT CÊU T¹O m· ctf04-115: STT Tªn chi tiÕt V¶i phèi 1 (100% nilon) V¶i phèi 2 (100% nilon) V¶i phèi 3 (100% cotton) V¶i phèi 4 (100% polyestes) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Th©n tr­íc d­íi Th©n tr­íc giöa s­ên. Th©n tr­íc giöa nÑp. CÇu ngùc Lãt th©n tr­íc Lãt tói to Lãt tói nhá Th©n sau d­íi CÇu vai sau Lãt th©n sau Sèng tay Mang tay tr­íc Mang tay sau Lãt tay §inh mò M¸ mò Cöa mò l­ëi trai D©y treo §¸p eo chun D©y gi»ng 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 6 Tæng sè: 21 5 7 8 B¶ng kÝch th­íc thµnh phÈm m· ctf04-115. STT VÞ trÝ ®o (®¬n vÞ ®o CM) 2t 3t 4t S(4) M(5/6) 1 Vßng ngùc d­íi n¸ch 1” 73.7 76.2 78.7 81.3 83.8 2 Vßng gÊu 73.7 76.2 78.7 81.3 83.8 3 Réng vai 32.1 33.0 34.0 35.2 36.2 4 Vßng eo ªm 62.2 63.5 64.8 68.6 69.9 5 Réng cæ 14.9 15.2 15.6 16.2 16.5 6 Vßng n¸ch 41.6 43.2 44.8 44.1 45.7 7 Dµi th©n tr­íc tõ ®Ønh vai 44.5 45.7 47.0 47.6 49.5 8 Dµi gi÷a cóp sau 9.2 9.5 9.8 1.9 10.2 9 Dµi gi÷a th©n tr­íc 14.9 15.2 15.6 15.9 16.5 10 Cao cóp tr­íc 10.5 10.8 11.1 10.8 11.4 11 Dµi tay tõ gi÷a th©n sau 44.8 48.3 51.8 52.4 55.9 12 Cöa tay ªm 15.9 16.5 17.1 17.8 18.4 13 Cöa tay c¨ng chun 26.0 26.7 27.3 27.9 28.6 14 Vßng cæ(®o hai ®Çu ®­êng may) 37.1 38.1 39.1 41.0 41.9 15 Cao mò ®o ªm 24.1 24.8 25.4 26.0 16 Cao mò ®o c¨ng 31.8 32.4 33.0 33.7 17 Réng mò (®o ®iÓm réng nhÊt) 23.5 24.1 24.8 25.4 26.0 18 MiÖng tói c¹nh s­ên 10.2 11.4 19 H¹ cæ tr­íc 6.0 7.0 20 H¹ cæ sau 1.9 21 Réng l­ëi trai 4.8 5.4 22 Dµi l­ëi trai 14 15.2 23 VÞ trÝ tói c¸ch gÊu 5.1 6.4 24 Dµi miÖng tói c¬i (tõ hai ®iÓm bä) 10.2 11.4 25 C¾t chun eo kh¶o s¸t 55.5 56.9 58.0 62.0 63.0 B¶ng kÝch th­íc thµnh phÈm m· ctf04-115. STT VÞ trÝ ®o (®¬n vÞ ®o ICNH) 2t 3t 4t S(4) M(5/6) 1 Vßng ngùc d­íi n¸ch 1” 29 30 31 32 33 2 Vßng gÊu 29 30 31 32 33 3 Réng vai 12 5/8 13 13 3/8 13 7/8 14 1/4 4 Vßng eo ªm 24 1/2 25 25 1/2 27 27 1/2 5 Réng cæ 5 7/8 6 6 1/8 6 3/8 6 1/2 6 Vßng n¸ch 16 3/8 17 17 5/8 17 3/8 18 7 Dµi th©n tr­íc tõ ®Ønh vai 17 1/2 18 18 1/2 18 3/4 19 1/2 8 Dµi gi÷a cóp sau 3 5/8 3 3/4 3 7/8 3/4 4 9 Dµi gi÷a th©n tr­íc 5 7/8 6 6 1/8 6 1/4 6 1/2 10 Cao cóp tr­íc 4 1/8 41/4 4 3/8 4 1/4 4 1/2 11 Dµi tay tõ gi÷a th©n sau 17 5/8 19 20 3/8 20 5/8 22 12 Cöa tay ªm 6 1/4 6 1/2 6 3/4 7 7 1/4 13 Cöa tay c¨ng chun 10 1/4 10 1/2 10 3/4 11 11 1/4 14 Vßng cæ(®o hai ®Çu ®­êng may) 14 5/8 15 15 3/8 16 1/8 16 1/2 15 Cao mò ®o ªm 9 1/2 9 3/4 10 10 1/4 16 Cao mò ®o c¨ng 12 1/2 12 3/4 13 13 1/4 17 Réng mò (®o ®iÓm réng nhÊt) 9 1/4 9 1/2 9 3/4 10 1/4 18 MiÖng tói c¹nh s­ên 4 4 1/2 19 H¹ cæ tr­íc 2 3/8 2 3/4 20 H¹ cæ sau 3/4 21 Réng l­ëi trai 1 7/8 2 1/8 22 Dµi l­ëi trai 5 1/2 6 23 VÞ trÝ tói c¸ch gÊu 2 2 1/2 24 Dµi miÖng tói c¬i (tõ hai ®iÓm bä) 4 4 1/2 25 C¾t chun eo kh¶o s¸t Trªn c¬ së cña b¶ng th«ng sè kÝch th­íc thµnh phÈm th× c«ng ®o¹n chuÈn bÞ kü thuËt ph¶i cã tr¸ch nhiÖm tÝnh to¸n ®Ó thiÕt kÕ bé mÈu cøng c¾t b¸n thµnh phÈm thÝch hîp. CÇn chó ý ®Õn : KÝch th­íc thµnh phÈm: KTP §é d­ ®­êng may: §®m §é co thiÕt bÞ: CoTB §é co nhiÖt ®é: Cot §é co bèc c¾t: Co(c¾t) MÈu cøng cña m· cÇn ®¶m b¶o: Trªn mÈu ph¶i thÓ hiÖn râ c¸c ®­êng biÓu thÞ canh sîi däc vµ ®é d­îc canh sîi cho phÐp cña v¶i. Sau khi kiÓm tra chÊt l­îng cña mÈu cøng trªn tõng chi tiÕt mÈu cøng ph¶i ®­îc sao chÐp chÝnh x¸c, nghiªm tóc. Trªn mçi chi tiÕt ph¶i ghi râ tªn chi tiÕt, ký hiÖu s¶n phÈm, ký hiÖu m· hµng. Trªn mÈu cøng ph¶i ®¸nh dÊu c¸c ®iÓm gËp bÎ, miÖng tói, ghim nh·n… Trªn mÈu ph¶i khèng chÕ ®­îc c¸c ®­êng may, ®­êng c¾t … H×nh vÏ cÊu t¹o chi tiÕt s¶n phÈm : 2.H­íng dÉn sö dông nguyªn phô liÖu: V¶i chÝnh: V¶i chÝnh dïng ®Ó may líp vá ngoµi cña ¸o. V¶i chÝnh lµ lo¹i v¶i tæng hîp víi thµnh phÇn 100% nylon víi kiÓu dÖt tr¬n. V¶i cã ®é dµy trung b×nh, chÞu nhiÖt 150-1700C, bÒn v÷ng tr­íc t¸c dông cña ¸nh s¸ng, Ýt nhµu, Ýt hót Èm. V¶i lãt V¶i lãt th©n(v¶i cµo b«ng): thµnh phÇn 100% cotton, V¶i ®­îc dÖt tõ sîi b«ng, cã tÝnh hót Èm cao, dÔ nhµu: V¶i lãt tay(v¶i lãt lôa): lµ lo¹i v¶i tæng hîp, máng. D©y kÐo(kho¸): Lµ lo¹i d©y lµm b»ng nhùa tæng hîp. ChØ: ChØ may lµ lo¹i chØ ®ång mµu víi v¶i ngoµi vµ v¶i phèi, cã chi sè chØ lµ 60/3 vêi thµnh phÇn 30% cotton vµ 70% polieste. Chun : Lµ lo¹i chun cã chiÒu réng 2,5 cm. Cã ®é co hîp lý, ®­îc C«ng ty tËn dông chun cßn thõa trong kho. 3. Quy chuÈn lµ, may ¸o Jacket CTF04-115V6 : Quy chuÈn may ¸o Jacket CTF04-115V6: Stt Tªn ®­êng may Chi sè chØ MËt ®é mòi may(mòi/cm) Chi sè kim D¹ng mòi may 1 2 3 Líp ngoµi May ch¾p May mÝ diÔu, trang trÝ. May diÔu gÊu, cöa tay. 40/2 40/2 40/2 4.0 4.0 4.0 90 90 90 Th¾t nót Th¾t nót Th¾t nót 4 5 6 Líp lãt May ch¾p May v¾t sæ May lén vá víi lãt. 40/2 40/2 40/2 4.5 4 4.5 90 90 90 Th¾t nót Mãc xÝch Th¾t nót Quy chuÈn lµ ¸o Jacket CTF04-115V6 : Lµ lo¹i ¸o ®­îc cÊu t¹o bëi nhiÒu lo¹i v¶i cã tÝnh chÊt ho¸ häc kh¸c nhau v× vËy ta cÇn ph¶i cã quy chuÈn lµ phï hîp. Stt KiÓu lµ T0 bµn lµ §é Èm % ¸p lùc N/m2 Thêi gian øng dông Lµ (s) Ðp N/m2 1 2 3 4 Líp ngoµi Lµ rÏ Lµ lËt Lµ ph¼ng PhÇn lãt Lµ ph¼ng 150-170 130-140 130-140 100-120 20 25 25 20 0.2.105 0.2.105 0.2.105 0.2.105 3 3 5 3 ®­êng ch¾p s­ên c¸c ®­êng mÝ diÓu, bÒ mÆt s¶n phÈm 4.B¶ng mµu nguyªn phô liÖu m· CTF04-115V6: V¶i chÝnh F1 ChØ diÓu ngoµi F1 V¶i chÝnh F2 ChØ diÓu ngoµi F2 Lãt F3 cotton V¶i lãt F4 Ghi chó 1.sirf the web 2.cahn navy K148 1.Red paint K148 2.Banana K148 1.Red paint K107 2.Banana K107 1.Red paint K147 2.Banana K147 Khãa nÑp c¸ sÊu §Çu tay kÐo kho¸ Chun 2cm Chun 2,5 cm Nh·n chÝnh Nh·n cë sö dông Nh·n xuÊt xø Nh·n “my name” 5. X©y dùng quy tr×nh c«ng nghÖ c¾t: §Ó x©y dùng ®­îc quy tr×nh c«ng nghÖ c¾t ta ph¶i c¨n cø vµo yªu cÇu cô thÓ cña tõng lo¹i s¶n phÈm ®Ó x©y dùng tÊt c¶ c¸c quy tr×nh quy ph¹m cho c¸c b­íc c«ng viÖc cÇn thùc hiÖn ë c«ng ®o¹n c¾t nh­ quy tr×nh tr¶i v¶i, sè líp v¶i … ta ph¶i thùc hiÖn c¸c b­íc sau: X¸c ®Þnh sè líp v¶i trong mét bµn c¾t: V¶i chÝnh 1 : 100 l¸/bµn V¶i chÝnh 2 : 100 l¸/bµn V¶i lãt1 : 100 l¸/bµn V¶i lãt 2: 100 l¸/bµn X¸c ®Þnh sè l­îng bµn c¾t: Muèn x¸c ®Þnh ®­îc sè l­îng bµn c¾t ta ph¶i dùa vµo sè l­îng s¶n phÈm lµ bao nhiªu. C¸ch ghÐp s¬ ®å vµ sè l­îng líp v¶i chÝnh, lãt…cho phÐp trªn mét bµn c¾t. Trªn c¬ së ®ã ta tÝnh ®­îc sè l­îng bµn c¾t cÇn thiÕt ®Ó ®¶m b¶o kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cho toµn bé l« hµng. B¶ng sè l­îng s¶n phÈm tõng cì, sè: SIZE CATEG 1 CATEG 2 2T 634 0 3T 634 0 4T 634 0 M(5/6) 634 0 S(4) 634 0 X¸c ®Þnh sè l­îng mÈu s¬ ®å c¾t theo tû lÖ: §Ó ®¹t ®ù¬c môc tiªu gi¶m phÇn tiªu hao v« Ých Ýt nhÊt, ta ph¶i ghÐp cë vµ vãc trong s¬ ®å mÈu ®Ó cã c¸c chiÒu dµi s¬ ®å mÈu kh¸c nhau. Khi gi¸c s¬ ®å cÇn kiÓm tra sè l­îng khæ v¶i ®Ó thùc hiÖn gi¸c s¬ ®å cho hîp lý víi sè l­îng s¶n phÈm m· hµng. Víi ¸o Jacket m· CTF04-115V6 ta cã c¸c s¬ ®å gi¸c mÈu sau: C¸c s¬ ®å gi¸c cho líp v¶i phèi 1. C¸c s¬ ®å gi¸c cho líp v¶i phèi 2. C¸c s¬ ®å gi¸c cho líp v¶i lãt cotton. C¸c s¬ ®å gi¸c cho líp v¶i lãt polyestes. Trong tæng sè s¶n phÈm m· hµng ta tÝnh to¸n c¸ch lång cë cho líp v¶i chÝnh sao cho hîp lý víi sè l­îng s¬ ®å Ýt nhÊt vµ sè líp v¶i cho mét bµn c¾t tèi ®a møc cho phÐp. Víi m· CTF04-115V6 ta ghÐp : TÊt c¶ c¸c líp v¶i phèi 1 cña tÊt c¶ c¸c cë vµo mét s¬ ®å. TÊt c¶ c¸c líp v¶i phèi 2 cña tÊt c¶ c¸c cë vµo mét s¬ ®å. - TÊt c¶ c¸c líp v¶i lãt th©n cotton cña tÊt c¶ c¸c cë vµo mét s¬ ®å. - TÊt c¶ c¸c líp v¶i lãt lôa polyestes cña tÊt c¶ c¸c cë vµo mét s¬ ®å. B¶ng ghÐp s¬ ®å: Cì S¬ ®å 2T 3T 4T M(5/6) S(4) V¶i phèi 1(F1) x x x x x V¶i phèi 1(F2) x x x x x V¶i lãt cotton (F3) x x x x x V¶i lãt lôa (F4) x x x x x V× sè l­îng s¶n phÈm cña mçi cë lµ 634 s¶n phÈm, mµ ta l¹i cã 4 lo¹i s¬ ®å, trªn mçi s¬ ®å ®ã ghÐp 4cì, mçi cì 1 ¸o. Do vËy ta sÏ cã sè s¬ ®å lµ: 634/100 =6,34 s¬ ®å. Do kh«ng thÓ cã s¬ ®å lÎ nh­ thÕ nªn b¾t buéc ta ph¶i c¾t sè líp v¶i trªn mét bµn c¾t sao cho khi céng l¹i b»ng 634 s¶n phÈm. Nh­ thÕ, b©y giê sÏ cã sè líp v¶i trªn mét bµn c¾t kh«ng ph¶i lµ 100 l¸ nöa mµ lµ: 100 +100 + 100 + 100+ 100 +117 +117 = 634 (l¸) ( ta cã thÓ c¾t sè l­îng l¸ ë mét bµn kh¸c nhau nh­ng tæng sè l¸ 6 bµn ph¶i lµ 634 l¸). Sè l­îng bµn c¾t cho c¶ m· CTF04-115V6 lµ: 6 x 4 = 24 bµn. Kü thuËt thùc hiÖn c¸c b­íc c«ng viÖc ë c«ng ®o¹n c¾t m· hµng CTF04-115V6: ChuÈn bÞ bµn c¾t: NhËn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt m· CTF04-115V6, sè l­îng mÈu trªn s¬ ®å c¾t, kiÓm tra l¹i s¬ ®å c¾t, tÝnh to¸n vµ ho¹ch ®Þnh sè líp v¶i thÝch hîp trªn c¸c bµn… Mùc bµn c¾t: tr¶i s¬ ®å gi¸c mÈu trªn bµn c¾t ®Ó ®¸nh dÊu chiÒu dµi cña s¬ ®å trªn bµn c¾t. Kª ®Çu bµn c¾t: nhËn v¶i vµ xÕp v¶i ë ®Çu bµn c¾t, x¸c ®Þnh lo¹i v¶i cÇn c¾t, mÆt ph¶i, tr¸i… Tr¶i v¶i: C¨n cø vµo chiÒu dµi s¬ ®å ®­îc ®¸nh dÊu ë bµn c¾t mµ tr¶i v¶i cho ®óng, sè l­îng líp v¶i, mÆt v¶i, ®é d­ hai ®Çu bµn, canh biªn… Khi tr¶i v¶i ph¶i chó ý c¸c líp v¶i kh«ng bÞ chïng, c¸c mÐp biªn ph¶i b»ng nhau, chÊt l­îng v¶i ®¹t yªu cÇu nh­ vÒ mµu s¾c, lçi… TruyÒn h×nh sang v¶i: C«ng ®o¹n nµy ®­îc thay thÕ b»ng c¸ch sö dông lu«n s¬ ®å gi¸c mÈu ®Æt lªn líp v¶i trªn cïng vµ dùa vµo ®ã ®Ó c¾t. C¾t: C¾t gåm cã c¾t ph¸ vµ c¾t gät. C¾t ph¸: dïng m¸y c¾t di ®éng ®Ó c¾t ph¸ bµn v¶i ra tõng phÇn mét(®èi víi nh÷ng chi tiÕt bÐ). Khi c¾t ph¸ ph¶i dïng c¸c cÆp giö v¶i giö kh«ng cho chång chi tiÕt bÞ x« lÖch, xiªu vÑo.Nh÷ng chi tiªt lín th­êng ®­îc c¾t lu«n ë trªn bµn mµ kh«ng ph¶i qua m¸y c¾t gät. C¾t gät: dïng m¸y c¾t vßng ®Ó gät l¹i nh÷ng chi tiÕt nhá ®· qua b­íc c¾t ph¸. Nh÷ng chi tiÕt nµy th­êng cÇn ®é chÝnh x¸c cao. KiÓm tra l¹i ®é chÝnh x¸c cña c¸c l¸ v¶i sau khi c¾t xong, b»ng c¸ch ¸p l¸ v¶i ®Çu vµ l¸ v¶i cuèi víi nhau ®Ó so s¸nh. §¸nh sè: §¸nh sè tõ l¸ ®Çu ®Çu ®Õn l¸ cuèi cña tõng chi tiÕt trªn cïng mét bµn c¾t ®Ó tr¸nh nhÇm lÉn vµ sai mµu khi may chóng l¹i trªn cïng mét s¶n phÈm. Yªu cÇu kü thuËt cña viÖc ®¸nh sè trªn tõng chi tiÕt m· CTF04-115V6: ®¸nh sè b»ng phÊn s¸p ë mÆt tr¸i chi tiÕt, cao chö = 0.4 cm. §¸nh sè theo thø tù tõ 1 ®Õn sè cuèi cïng theo tõng cì sè cña m·. §¸nh theo tõng bµn liªn tôc, theo ®óng cì sè. Ph¶i lÊy s¬ ®å giÊy kiÓm tra l¹i. §Çu c©y v¶i ph¶i ghi râ ký hiÖu cña tõng lo¹i v¶i. Phèi kiÖn: TÊt c¶ c¸c chi tiÕt cña mçi cë sè trong mét bµn c¾t tr­íc khi chuyÓn sang c«ng ®o¹n may ®Òu ph¶i ®­îc bã buéc chÆt thµnh tõng bã ®·m b¶o ®ñ chi tiÕt, ®óng bµn, ®óng cì sè… Kh«ng ®Ó r¬i v·i trong lóc vËn chuyÓn xuèng x­ìng may. KiÓm tra: Ph¶i ®­îc tiÕn hµnh sau khi hoµn thµnh mçi b­íc c«ng viÖc vµ ®­îc gi¸m s¸t trong qu¸ tr×nh tiÕn hµnh. KiÓm tra c¸c chi tiÕt cña v¶i chÝnh cña c¸c cì nh­ 2T, 3T…ph¶i ®­îc bã víi nhau, ®· ®­îc ®¸nh sè ®Çy ®ñ, ®óng trong mét bµn c¾t. Khi giao cho tæ may may lo¹i cì nµo th× ph¶i vµo sæ ®Çy ®ñ. Chó ý v¶i chÝnh cña cì nµo th× ph¶i ®i ®óng víi v¶i phèi vµ lãt cña cì ®ã, tr¸nh nhÇm lÉn c¸c cì. 6. X©y dùng ph­¬ng ph¸p c«ng nghÖ may l¾p s¶n phÈm ¸o Jacket m· CTF04-115V6: ThiÕt kÕ quy tr×nh may l¾p s¶n phÈm cho s¶n phÈm may mÆc mét c¸ch khoa häc lµ xuÊt ph¸t ®iÓm cña mäi vÊn ®Ò trong kh©u tæ chøc s¶n xuÊt trªn c¬ së cña s¬ ®å quy tr×nh may l¾p s¶n phÈm cïng víi nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña phiÕu c«ng nghÖ x©ydùng lªn ph­¬ng ¸n cña c¸c yÕu tè cÇn thiÕt cho s¶n xuÊt nh»m ®­a qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®¹t n¨ng suÊt cao, chÊt l­îng tèt. X¸c ®Þnh c¸ch tiÕn hµnh thø tù c¸c b­íc c«ng viÖc l¾p ghÐp s¶n phÈm CTF04-115V6 tr×nh tù nh­ thÕ nµo. X¸c ®Þnh chòng lo¹i, sè l­îng mçi lo¹i thiÕt bÞ vµ c«ng cô cÇn thiÕt ®Ó hoµn th¸nh s¶n phÈm mét c¸ch tèt nhÊt. X¸c ®Þnh sè l­îng lao ®éng víi tr×nh ®é tay nghÒ phï hîp víi tõng nguyªn c«ng. Ng­êi ®iÒu hµnh ph¶i n»m b¾t ®­îc kü thuËt gia c«ng s¶n phÈm vµ cã thÓ th©u tãm toµn bé mãc xÝch trong d©y chuyÒn may. §­a ra ph­íng ¸n tæ chøc s¶n xuÊt (lùa chän kiÓu d©y chuyÒn ) bè trÝ chæ lµm viÖc thÝch hîp ®Ó s¶n phÈm lu«n ®­îc lu©n chuyÓn th«ng suèt trong d©y chuyÒn tr¸nh bÞ ïn t¾c. D©y chuyÒn s¶n xuÊt m· CTF04-115V6: stt B­íc c«ng viÖc B©c viÖc Thêi gian(s) Sè L§ tÝnh L§ xÕp ThiÕt bÞ 1 PhÇn lãt Sd may nh·n chÝnh vµ xuÊt xø víi cæ th©n sau. 2 35 0.5 1c¶ d©y chuyÒn 1 kim 2 Sd may nh·n NAME víi th©n tr­íc lãt tr¸i 2 30 3 May ghim d©y treo víi cæ th©n sau. 2 30 4 Sd ch¾p vai con 2 15 0.7 1 2 kim 5 chØ 5 Sd tra tay 2 40 6 Sd ch¾p s­ên, ®Æt nh·n sö dông. 2 40 7 PhÇn vá: May 2 tói d­íi May ®¸p lãt tói to 2 15 0.8 1 1 kim 8 Sd may lãt tói víi miÖng tói + mÝ(kh«ng thÊm) 3 20+15 9 Sd ghim, chÆn tói 3 30 10 May ch¾p lãt tói 2 15 11 Sd ch¾p th©n sóp bong + diÔu 3 50 0.5 1 12 Sd ch¾p th©n tr­íc d­íi víi th©n tr­íc gi÷a. 3 30 13 Sd ch¾p phèi cÇu vai 2 20 14 Sd ch¾p phèi cÇu ngùc 3 30 15 Sd ch¾p phèi sèng tay 2 80 16 DiÔu c¸c ®­êng ch¾p phèi cÇu vai, cÇu ngùc 2 10+15 0.6 1 2 kim cè ®Þnh 17 DiÔu c¸c ®­êng ch¾p phèi sèng tay 2 54 18 Sd tra tay,®Æt gi»ng vai 2 90 0.6 1 1 kim 19 GËp diÔu mÐp sóp bong th©n tr­íc 2 25 0.8 1 2 kim cè ®Þnh 20 DiÔu vßng n¸ch 2 40 21 DiÔu sèng mò vá,®¸p cöa mò 2 30+10 22 Sd ch¾p s­ên, ®Æt gi»ng n¸ch 2 20+80 0.6 1 23 V¾t sæ ®­êng ghim cæ vá-lãt, vs lãt tói 2 25 V¾t sæ 3 chØ 24 ®Æt d©y èp eo, ghim chÆn chun eo. 2 30 1.2 1 1 kim 25 May diÔu chun eo 2 150 26 Sd ch¾p sèng mò vâ ®Æt gi»ng 2 54 1.5 1 27 Sd ch¾p sèng mò lãt, diÔu 2 45+30 28 ®Æt mÈu quay lén ®¸p cöa mò 2 20 29 Ghim ®ap lén cöa mò vâ- lãt 2 60 30 Sd ghim chun 2 bªn m· mò, ghim gi»ng mò 2 50 31 Sd tra mò víi vßng cæ vá 3 50 0.9 1 32 Sd tra kho¸ vá 3 80 33 Sd tra mò víi vßng cæ lãt 3 45 1.0 1 34 Sd ®Êu khãa lãt, quay ®Çu gÊu 3 60 35 Ghim chËp cæ vá lãt 2 25 36 Ghim gi»ng n¸ch, vai, mò 2 20 37 Can nèi chun tay, ghim chÆn chun cöa tay 2 20+30 1.2 1 38 May gÊu tay 3 130 39 MÝ nÑp kho¸, mÝ vßng c­a mò 3 95 0.9 1 40 DiÔu cöa mò(kh«ng ®Ì chun) 3 55 41 BÎ may gÊu, diÔu mÐp gÊu 3 80+30 0.9 1 42 Lång chÆn tay kÐo kh¸o nÑp 2 20 43 Phô lén ®o c¾t chun mò, chun eo, chun cöa tay 2 25 1.2 1 Tay 44 BÊm lén miÖng tói d­íi 2 30 45 BÊm nh¶ lén mò, bÊm nh¶ n¸ch 2 50 46 Gät lén ®¸p cöa mò 2 20 47 Lµ bÎ mÐp sóp tr­íc 2 25 Bµn lµ h¬i 48 Lµ ph¼ng c¸c chi tiÕt tr­íc khi l¾p 2 70 1.0 1 49 Lén ¸o, nhÆt chØ 2 150 Kü thuËt may cô thÓ c¸c bé phËn (kÌm theo h×nh c¾t): Stt C¸c bé phËn may cÇn chó ý H×nh mÆt c¾t 1 May mò cã l­ìi trai: 2 Ch¾p sóp bong vµ diÔu: 3 Tói däc: Tiªu chuÈn may: Yªu cÇu: C¸c ®­êng diÔu mÆt ngoµi: chØ trªn dïng chØ ®óng quy ®Þnh. ChØ d­íi (chØ suèt) dïng tËn dông b»ng chØ gÇn gièng mµu. C¸c ®­êng ch¾p trong dïng chØ gÇn gièng mµu. C¸c ®­êng v¾t sæ dïng tËn dông c¸c mµu s¼n cã nh­ng l­u ý víi nh÷ng v¶i s¸ng mµu dÔ lé th× ph¶i dïng chØ cã mµu t­¬ng tù mµu v¶i. Chó ý ¸p dông sè mµu chØ theo b¶ng h­íng dÉn vµ b¶ng mµu ®Ýnh kem. ChØ may nh·n, chØ chÆn d©y kÐo kho¸(40/2): cïng mµu nh·n, cïng mµu d©y. C¸c ®­êng ch¾p 2 kim 5 chØ m¸y v¾t sæ b»ng 0,64 cm : toµn bé lãt, vai con vá, s­ên vá. §­êng tra cæ : v¾t sæ 3 chØ. TÊt c¶ c¸c ®­êng ch¾p 1 cm , riªng ®­êng may nÑp, ®­êng tra mò = 0.64 cm. §­êng diÔu ®«i( hai kim) = 0,64 cm. ®­êng mÝ =0.15 cm. MËt ®é mòi chØ = 4- 4,5 cm. C¸ch sö dông nguyªn phô liÖu theo b¶ng phèi mµu thèng kª chi tiÕt. TÊt c¶ c¸c ®­êng ch¾p: vÞ trÝ lËt mÝ diÔu 2 kim nh­ ¸o mÉu, VÞ trÝ ®Æt gi»ng : vai, n¸ch, sèng mò. D©y treo ¸o: may mÝ cÆp, b¶n to d©y = 0.7 cm, ®Æt giöa ch©n cæ th©n sau. Nh·n m¸c: Nh·n dÖt “ Cater’s “ ®Æt c©n gi÷a th©n sau, may mÝ xung quanh c¹nh trªn nh·n c¸ch ch©n cæ = 2,5 cm. Nh·n xuÊt xø(dÖt): gËp ®«i ®Æt c©n gi÷a c¹nh d­íi nh·n “Carter’s “. Nh·n in “ My name” gËp hai ®Çu,®Æt gi÷a th©n tr­íc lãt bªn tr¸i khi mÆc, may mÝ xung quanh, c¹nh d­íi nh·n c¸ch ®­êng may gÊu = 5 cm. §­êng ch¾p vai con lÖch vÒ th©n sau. C¸c ®­êng ch¾p phèi cÇu ngùc, cÇu vai sau ph¶i trïng th¼ng víi phèi sèng tay( diÔu lªn phÇn phèi) §­êng tra tay lËt diÔu lªn th©n: diÔu hai kim. Chun eo th©n tr­íc liÒn th©n sau, b¶n to chun = 2,5 cm( cã ®¸p bäc chun) may èp s¸t hai c¹nh chun víi th©n.May chÆn hai ®Çu chun, ®­êng chÆn chun c¸ch mÐp mÝ nÑp = 3,8 cm §­êng ch¾p ngang th©n tr­íc lËt mÝ xuèng th©n d­íi lµ ®­êng mÝ c¹nh trªn cña chun eo. Sóp bong th©n tr­íc: b¶n to = 3.2 cm. MÐp sóp quay vÒ phÝa nÑp kho¸, ®Ýnh bä hai ®Çu c¬i song song víi ®­êng ch¾p cÇu ngùc, chØ bä ®ång mµu v¶i F2. Hai tói d­íi: miÖng tói may mÝ kh«ng thÊm (lãt tói trªn kh«ng cã ®¸p), lãt tói = v¶i chÝnh, ch¾p v¾t sæ. May chÆn hai ®Çu miÖng tói dµi 1 cm vu«ng gãc víi ®­êng may ch¾p s­ên. Mò ¸o: sèng mò vâ lËt diÔu lªn sèng mò: diÔu 2 kim. Sèng mò lãt lËt diÔu lªn sèng mò : diÔu 1 kim 0.5cm. L­ìi trai: quay lén diÔu 2 kim cÆp tr×. Ch©n l­ìi trai tra luån vµo cöa mò b»ng b¶n to ®Çu sèng mò. Cöa mò mÝ cÆp tr×, diÔu b¶n to b»ng 2 cm(mÝ cöa mò liÒn mÝ nÑp khãa) Chun cöa mò: chÆn thÊm hai bªn m¸ mò, 1 ®Çu chun chÆn trïng ®­êng mÝ sèng mò. Dµi ®o¹n chÆn chun TP =12,5 cm dµi chun TP = 6.3cm. V¾t sæ ®­êng tra cæ mò víi th©n. Kho¸ nÑp: Kho¸ #5 c¸ sÊu, cñ kÐo 1 mÆt, ®ång mµu v¶i F1. §Çu kho¸ gËp vµo trong s¸t ®Çu cöa mò, ®u«i kho¸ b»ng mÐp gÊu, s«ng khãa = 1.3cm, cñ kho¸ khi th¸o ra n»m bªn tr¸i khi mÆc. §Ýnh bä ®u«i kho¸. D©y dÖt kÐo kho¸: lång qua tai kho¸, may chÆn 1 kim, ch÷ “ Carter’s” ®äc xu«i chiÒu tõ trªn xuèng, may chÆn + kÝch th­íc nh­ h×nh vÏ kÌm theo. Cöa tay cã chun: b¶n to cöa tay = b¶n to chun =1.3cm, can chun trßn. Cöa tay : gËp mÝ s¸t chun. GÊu ¸o: gËp ( mÝ ) diÔu, ®­êng chØ thø nhÊt c¸ch mÐp gÊu = 0.64 cm, ®­êng chØ thø 2 c¸ch ®­êng chØ thø nhÊt = 2cm. Bo dµi = 0.6 cm: hai ®Çu sóp bong th©n tr­íc + ®u«i khãa nÑp. Chó ý: bä sóp bong dïng chØ phèi (cïng mµu v¶i phèi F2). KiÓm tra s¶n phÈm tho¸t chuyÒn ChÊt l­îng s¶n phÈm lµ vÊn ®Ò then chèt trong may c«ng nghiÖp hiÖn nay, con ng­êi ngay cµng ph¸t triÓn ®Ó h­íng tíi tr×nh ®é cao th× nhu cÇu ¨n mÆc còng kh¾t khe h¬n.Do ®ã s¶n phÈm may mÆc ph¶i ®¹t chÊt l­îng cao. §Ó cã ®­îc chæ ®øng trªn thÞ tr­êng c¸c c«ng ty ph¶i cã biÖn ph¸p ph­¬ng h­íng n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm lµ ph¶i x©y dùng ®­îc hÖ thèng c¸n bé h­íng dÉn kü thuËt vµ kiÓm tra chÊt l­îng cã n¨ng lùc. Nh©n viªn thu ho¸ cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra tÊt c¶ s¶n phÈm tho¸t chuyÒn. Khi s¶n phÈm ®Çu tiªn ra chuyÒn, thu ho¸ vµ tæ kü thuËt trùc tiÕp tham gia kiÓm tra nh»m ph¸t hiÖn nh÷ng sai hâng kÞp thêi vµ ®Ò ra ph­¬ng ph¸p söa chöa. NÕu s¶n phÈm ®¹t tiªu chuÈn th× s¶n phÈm ®­îc chuyÓn xuèng ph©n x­ëng lµ vµ hoµn thiÖn. III. C¸c b­íc kiÓm tra cña s¶n phÈm m· CTF04-115V6: Khi s¶n phÈm m· CTF04-115V6 hoµn thµnh sau c«ng ®o¹n may, ®· ®­îc nhÆt chØ vµ ®­îc chuyÓn lªn bµn thu hãa. KCS lµ nh÷ng c¸n bé kü thuËt cã nhiÖm vô kiÓm tra chÊt l­îng may cña s¶n phÈm. S¶n phÈm ®­îc kiÓm tra qua c¸c b­íc nh­ sau: KiÓm tra nguyªn phô liÖu : KiÓm tra mµu v¶i, chÊt liÖu v¶i cã khíp víi nguyªn liÖu v¶i kh«ng. KiÓm tra phô liÖu chØ, nh¶n, c¸c kho¸ cã ®óng yªu cÇu kh«ng nh­: V× ¸o CTF04-115V6 lµ kiÓu ¸o phèi 2 lo¹i v¶i nylon kh¸c nhau(mµu xanh tÝm than vµ mµu vµng, mµu xanh vµ mµu ®á), lãt còng phèi hai chÊt liÖu v¶i kh¸c nhau cã cïng mµu s¾c. V× vËy khi kiÓm tra ta ph¶i kiÓm tra ¸o cã ®óng mµu s¾c nh­ quy ®Þnh ch­a. ChÊt l­îng v¶i cã ®¶m b¶o kh«ng. ¥ s¶n phÈm ¸o CTF04-115 cã ®Ýnh 3 lo¹i nh·n kh¸c nhau, kiÓm tra nh·n ¸o cã ®­îc ®Ýnh ®óng vÞ trÝ, ®óng chñng lo¹i, ®óng kÝch th­íc… ChØ may ¸o cã ®óng lµ lo¹i chØ nh­ b¶ng mµu nguyªn phô liÖu quy ®Þnh kh«ng. C¸ch sö dông c¸c lo¹i chØ vµo ®óng ®­êng may, ®óng sè mòi chØ quy ®Þnh. KiÓm tra kiÓu mÉu, h×nh d¸ng: V× m· CTF04-115V6 ®­îc kh¸ch hµng göi ¸o mÈu kÌm theo hå s¬ tiªu chuÈn kü thuËt v× vËy khi kiÓm tra s¶n phÈm tho¸t chuyÒn ta ph¶i kiÓm tra ¸o cã ®óng víi mÉu chuÈn kh«ng vÒ h×nh d¸ng vµ kiÓu mÈu kh«ng. Lµ ¸o Jacket hai líp cã sù tham gia cña 4 mµu v¶i kh¸c nhau, khi kiÓm tra cÇn chó ý ®Õn ®é réng cña hai líp v¶i ngoµi vµ lãt, ®é lÐ cña líp trong cã ®óng quy ®Þnh kh«ng. Theo quy ®Þnh ®èi víi ¸o CTF04-115V6 th× líp trong réng h¬n líp ngoµi 0.5-1 cm khi vuèt ªm. Møc ®é sai lÖch cho phÐp lµ 0.5% so víi kÝch th­íc. KiÓm tra l¾p r¸p: KiÓm tra s¶n phÈm cã ®­îc l¾p r¸p theo ®óng yªu cÇu kü thuËt kh«ng. C¸c ®­êng l¾p r¸p cã ®¹t tiªu chuÈn quy ®inh vÒ mµu chØ, sè mñi, kh«ng nèi chØ ë mét sè ®­êng nh­ ®­êng can cÇu ngùc, ®­êng mÝ chun. Bé phËn mò : Mò cã l­ëi trai, chun, kÝch th­íc chun 2 cm, dµi chun lµ 6,3cm. KiÓm tra s¶n phÈm mò ph¶i kiÓm tra c¸c tiªu chuÈn trªn. Tay ¸o cã phèi mµu, khi kiÓm tra cÇn xem vÞ trÝ mang tay vµ vßng n¸ch can mµu cã lÖch nhau kh«ng, ®­êng tra tay ph¶i ªm, kh«ng vÆn, ®­êng vßng n¸ch ph¶i tra ®Òu vµ ®ñ ®é mo, b¾p tay ph¼ng, ®­êng diÔu c¸ch ®Òu theo ®óng quy chuÈn kü thuËt. GÊu may ph¶i ®óng tiªu chuÈn lµ: ®­êng thø nhÊt c¸ch mÐp gÊu 0.64 cm, ®­êng thø hai c¸ch ®­êng chØ thø nhÊt 2 cm. §­êng may ph¶i ªm ph¼ng, kh«ng bïng, vÆn. Tói däc: kh«ng bÞ nhóm., ®óng kÝch th­íc. Vai vµ s­ên kh«ng bÞ x« lÖch, nhóm ®­êng may, sai kÝch th­íc. KiÓm tra ®­êng may: MËt ®é mòi chØ: ®óng b¶ng quy chuÈn may, kh«ng ®­îc nèi chØ ë nh÷ng ®­êng bªn ngoµi, c¸c ®­êng mÝ diÔu ®óng kÝch th­íc quy ®Þnh. Qu¸ tr×nh kiÓm tra: Qu¸ tr×nh kiÓm tra tݪn hµnh thø tù tõ trong ra ngoµi, tõ trªn xuèng d­íi. Khi ph¸t hiÖn nh÷ng lçi sai háng ë chæ nµo th× ph¶i lÊy b¨ng dÝnh ®¸nh dÊu vµo vÞ trÝ ®ã, ®Ó riªng s¶n phÈm háng vµ chuyÓn l¹i c«ng ®o¹n ®Ó söa ch÷a. X©y dùng quy tr×nh kü thuËt hoµn thµnh s¶n phÈm: Hoµn thµnh s¶n phÈm lµ c«ng ®o¹n cuèi cïng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt hµng may mÆc tr­íc khi xuÊt x­ëng. NhiÖm vô c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh lµ kh«i phôc l¹i chÊt l­îng s¶n phÈm sau khi ®· qua c«ng ®o¹n s¶n xuÊt tr­íc ®ã, ®ång thêi trang trÝ, gÊp,®ãng gãi theo tiªu chuÈn kü thuËt quy ®Þnh vÒ chÊt l­îng vµ sè l­îng ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc tr­ng bµy, b¶o qu¶n t¹o ®iÒu kiÖn cho qu¸ tr×nh xuÊt hµng thuËn tiÖn vµ ®¶m b¶o chÊt l­îng hµng khi vËn chuyÓn. Víi ¸o Jacket m· CTF04-115V6 c«ng ®o¹n hoµn thµnh tr¶i qua c¸c b­íc c¬ b¶n sau: Lµ : C¨n cø vµo b¶ng quy chuÈn lµ ta cã ®­îc nhiÖt ®é tèi ®a ®Ó ¸p bµn lµ lªn s¶n phÈm( 150-170 0C ), thêi gian gi÷ nhiÖt lµ 3 gi©y. Chó ý ®Õn nh÷ng ®­êng may bÞ nhóm th× ph¶i lµ kü h¬n vµ khi lµ tr¸nh ®Ó bÞ biÕn d¹ng s¶n phÈm. Nh÷ng s¶n phÈm bÞ b¸m bôi ph¶i ®­îc tÈy vµ hoÆc dïng b¨ng dÝnh thÊm s¹ch bui. GÊp: Lµ ¸o trÎ em hai líp nhÑ, vµ ®¬n gi¶n v× vËy viÖc gÊp ¸o còng kh«ng khã kh¨n. ¸o ®­îc gÊp nh­ sau: KÐo kÝnh kho¸ cña ¸o, gËp cæ vµ hai tay ra sau, vuèt ph¼ng. §ãng gãi: Cho ¸o vµo tói nilon dµi 60 cm, réng 40cm. Lång phÝa mò vµo tr­íc, gÊu vµo sau, ªm, kh«ng bÞ gËp ¸o. Trªn mÆt tói ®­îc dÝnh cì cña ¸o ®­îc ®ãng vµo tói, MiÖng tói ®­îc gËp phÇn thõa tói v¸o phÝa sau ¸o vµ dïng b¨ng dÝnh ®Ó dÝnh hai bªn. §ãng hßm: M· CTF04-115 ®­îc ®ãng thµnh hai lo¹i hßm theo hai mµu kh¸c nhau, mçi lo¹i hßm l¹i ®­îc t¨ng lªn vÒ kÝch th­íc lµ 4 cm theo lÇn l­ît 4 cì vµ ký hiÖu bªn ngoµi ®óng cì cña ¸o. KÝch th­íc cña thïng 2T lµ : 65 x 70 x 30 = D x R x C C¸c mÆt cña hßm cã nh÷ng ký hiÖu sau: MÆt bªn h×nh chiÕu c¹nh: Style: Ctf04-115v6. Color: Size: Q’ty: GC/t no: Made in viÖt nam. MÆt bªn h×nh chiÕu b»ng: Net weight: Gros weight: C/t size: 65 x 70 x 30. §Þnh møc: B¨ng dÝnh hßm: 5m/hßm §ai nÑp: 9 m/hßm. B¨ng thÊm bôi: 15cm/¸o. Thïng corton ph¶i: §·m b¶o nh­ tiªu chuÈn kü thuËt quy ®Þnh lµ thïng ph¶i lµm b»ng corton cøng, ®¸y vµ xung quanh ph¶i cã giÊy chèng Èm. Thïng ph¶i chøa ®­îc sè l­îng s¶n phÈm nh­ yªu cÇu. Bªn ngoµi hßm ghi ®óng nh­ trªn vµ ®óng víi mµu vµ cì sè mµ nã ®ang chøa. Hßm kh«ng bÞ bôc vµ hë b¨ng dÝnh. Ch­¬ng VI. Tæ chøc s¶n xuÊt vµ chØ ®¹o s¶n xuÊt m· CTF04-115V6 §Ó tèi ®a ho¸ lîi nhuËn, n©ng cao thu nhËp, c¶i thiÖn ®êi sèng cña ng­êi lao ®éng, t¨ng tÝch luü, thùc hiÖn t¸i s¶n xuÊt më réng… viÖc tæ chøc s¶n xuÊt vµ chØ ®¹o s¶n xuÊt rÊt quan träng, cã lµm tèt qu¸ tr×nh nµy míi gióp doanh nghiÖp ®¹t ®ù¬c nh÷ng chØ tiªu ®· nªu ë trªn. Muèn tæ chøc s¶n xuÊt vµ chØ ®¹o s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶ th× mäi bé phËn cña c¸c tæ chøc trong c«ng ty ph¶i hîp t¸c tèt víi nhau thµnh mét khèi liªn hoµn, hîp lý. Mäi bé phËn vµ con ng­êi trong ®ã cã lu«n cã nh÷ng ¶nh h­ëng, rµng buéc qua l¹i víi nhau. Thùc hiÖn c«ng t¸c tæ chøc s¶n xuÊt vµ chØ ®¹o s¶n xuÊt trªn d©y chuyÒn may cña doanh nghiÖp lµ c«ng ®o¹n rÊt ®­îc c¸c doanh nghiÖp quan t©m. PhÇn chuyªn s©u cña b¸o c¸o thùc tËp nµy em xin m¹nh d¹n ®i s©u vµo qu¸ tr×nh tæ chøc s¶n xuÊt ë C«ng ty cæ phÇn may Hå G­¬m nãi chung vµ qu¸ tr×nh chØ ®¹o s¶n xuÊt m· CTF04-115V6 nãi riªng t¹i d©y chuyÒn may. Tæ chøc s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp : I. Néi dung cña tæ chøc s¶n xuÊt: Tæ chøc s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp lµ sù kÕt hîp vµ phèi hîp mét c¸ch hîp lý søc lao ®éng cïng víi t­ liÖu s¶n xuÊt nh»m ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ t¸i s¶n xuÊt ®èi víi mét doanh nghiÖp ®­îc c©n ®èi nhÞp nhµng, liªn tôc, hoµn thµnh nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. Tæ chøc s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp bao gåm 5 néi dung c¬ b¶n sau: TiÕn hµnh ph©n c«ng lao ®éng, hiÖp t¸c lao ®éng khoa häc. Tæ chøc tèt chæ lµm viÖc. TiÕn hµnh ®iÒu hµnh s¶n xuÊt. KiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm. Nh÷ng c«ng viÖc kh¸c. C¸c nguyªn lý tæ chøc lao ®éng khoa häc: C«ng viÖc ®Çu tiªn cña tæ chøc lao ®éng lµ x¸c ®Þnh cho ng­êi lao ®éng mét nhiÖm vô cô thÓ, nhiÖm vô ®ã ph¶i thùc sù cè g¾ng míi hoµn thµnh ®­îc vµ ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së nghiªn cøu ph­¬ng ph¸p lao ®éng, ®Þnh møc lao ®éng vµ ®­îc tr×nh bµy râ rµng, dÔ hiÓu. §Þnh møc thêi gian lao ®éng ph¶i ®­îc tiÕn hµnh b»ng ph­¬ng ph¸p quan s¸t bÊm giê tõng thµnh phÇn trong quy tr×nh lao ®éng. Ph¶i nghiªn cøu nhiÒu ph­¬ng ph¸p thùc hiÖn mét c«ng viÖc, chän läc hoµn thµnh mét ph­¬ng ph¸p tiÕn bé, hîp lý nhÊt råi tr×nh bµy râ rµng h­íng dÉn yªu cÇu ng­êi c«ng nh©n ph¶i thùc hiÖn theo ph­¬ng ph¸p ®ã. CÇn ®¶m b¶o ®Çy ®ñ, kÞp thêi, ®óng c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt cho ng­êi lao ®éng ®Ó hä cã thÓ tiÕn hµnh c«ng viÖc mét c¸ch thuËn lîi nhÊt. Ng­êi lao ®éng ph¶i ®­îc biÕt tr­íc hä sÎ ®­îc c¸i g× sau khi hoµn thµnh c«ng viÖc, vµ nÕu kh«ng hoµn thµnh c«ng viÖc th× sÎ mÊt c¸i g×. Theo kh¶ n¨ng cho phÐp nªn giao cho ng­êi lao ®éng mét nhiÖm vô phï hîp víi hiÓu biÕt vµ tay nghÒ cña hä. Nªn tuyÓn dông nh÷ng ng­êi cã tiÒm n¨ng ph¸t triÓn ë lÜnh vùc nghÒ may. Sau ®ã luyÖn tay nghÒ kû l­ìng, chó träng ®µo t¹o ng­êi cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao. II. Yªu cÇu cña tæ chøc s¶n xuÊt: §¶m b¶o s¶n xuÊt ph¶i c©n ®èi nhÞp nhµng liªn tôc cÇn nh÷ng yÕu tè. C©n ®èi NhÞp nhµng Liªn tôc §¶m b¶o vµ n©ng cao chuyªn m«n ho¸, hiÖp t¸c ho¸. §¶m b¶o qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ kinh tÕ lín nhÊt. III. C¸c ph­¬ng ph¸p tæ chøc s¶n xuÊt: 1. Ph­¬ng ph¸p s¶n xuÊt theo nhãm: Trong lo¹i h×nh s¶n xuÊt võa vµ nhá th× cã thÓ tæ chøc s¶n xuÊt theo nhãm tøc lµ tÊt c¶ c¸c chi tiÕt cña lo¹i s¶n phÈm cÇn chÕ t¹o ®­îc ph©n lo¹i thµnh tõng nhãm. LËp quy tr×nh c«ng nghÖ theo chi tiÕt tæng hîp ®Þnh møc thêi gian c¸c b­íc c«ng viÖc cña chi tiÕt. 2. Ph­¬ng ph¸p tæ chøc ®¬n chiÕc: Lµ tæ chøc chÕ biÕn s¶n phÈm tõng chiÕc mét hoÆc tõng ®¬n ®Æt hµng nh­ cho tõng lo¹i phÕ phÈm, c¸c b­íc c«ng viÖc ph¶i dùa vµo b¶n vÏ riªng cho tõng lo¹i s¶n phÈm, ph¶i bè trÝ c«ng nh©n cã tr×nh ®é ®Ó ®Ò phßng thay ®æi s¶n phÈm s¶n xuÊt. 3. Ph­¬ng ph¸p tæ chøc s¶n xuÊt theo d©y chuyÒn : S¶n xuÊt theo d©y chuyÒn lµ mét qu¸ tr×nh tæ chøc tiªn tiÕn, n¬i c«ng viÖc ®­îc chuyªn m«n hãa cao, ®èi t­îng lao ®éng ®­îc vËn chuyªn mét h­íng cè ®Þnh víi ®­êng ®i ng¾n nhÊt vµ ®­îc chÕ biÕn ®«ng thêi qua tÊt c¶ c¸c n¬i lµm viÖc cña d©y chuyÒn. S¶n xuÊt d©y chuyÒn ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao, t¨ng s¶n xuÊt cña mét ®¬n vÞ m¸y mãc vµ diÖn tÝch s¶n xuÊt, rót ng¾n chu kú s¶n xuÊt, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng. Muèn s¶n xuÊt d©y chuyÒn ®¹t n¨ng suÊt cao, ®¹t ®óng yªu cÇu kü thuËt ph¶i ®¶m b¶o c¸c yÕu tè sau: Ph¶i cung cÊp nguyªn liÖu, dông cô ®óng tiªu chuÈn, quy c¸ch, gi÷ g×n b¶o qu¶n m¸y mãc vµ thiÕt bÞ chu ®¸o, ®¶m b¶o ch¹y liªn tôc ®ång bé. §¶m b¶o vÒ sè l­îng b¸n thµnh phÈm dù tr÷ nhÊt ®Þnh cho d©y chuyÒn kh«ng ngõng trÖ. Ph©n c«ng, bè trÝ c«ng nh©n trªn d©y chuyÒn hîp lý, phï hîp víi tay nghÒ, cã c«ng nh©n lao ®éng dù tr÷. T¨ng c­êng kiÓm tra kü thuËt, chÊt l­îng s¶n phÈm qua c¸c b­íc c«ng viÖc cña d©y chuyÒn. KÕ ho¹ch tiÕn ®é s¶n xuÊt vµ chØ ®¹o s¶n xuÊt ph¶i ®¶m b¶o chÝnh x¸c, nh¹y bÐn vµ ®ång bé. IV. Nh÷ng tÝnh chÊt ®Æc tr­ng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ngµnh may: §èi t­îng phôc vô ngµnh may lµ s¶n xuÊt ra nh÷ng s¶n phÈm rÊt ®a d¹ng vÒ kiÓu c¸ch. Dïng d©y chuyÒn s¶n xuÊt trong nhµ m¸y lµ n¬i thùc hiÖn nhiÖm vô quan träng nhÊt cña hÖ thèng tæ chøc s¶n xuÊt vµ qu¶n lý s¶n xuÊt cña nhµ m¸y. D©y chuyÒn s¶n xuÊt thùc hiÖn c¸c c«ng ®o¹n vµ c¸c b­íc c«ng nghÖ trong quy tr×nh s¶n xuÊt chung cho ra ®êi c¸c s¶n phÈm ngµnh may ®­îc ®Æc tr­ng b»ng 4 tÝnh chÊt sau: TÝnh chu kú: Tuy mÆt hµng s¶n xuÊt may rÊt ®a d¹ng nh­ng ®Òu xuÊt ph¸t tõ c¬ së nÒn t¶ng lµ c¬ thÓ con ng­êi, v× vËy vÒ cÊu t¹o c¬ b¶n cña bÊt kú lo¹i quÇn ¸o nµo còng ®­îc cÊu t¹o tõ nh÷ng bé phËn cho phï hîp víi tõng phÇn c¬ thÓ (th©n tr­íc, th©n sau,…) V× vËy qu¸ tr×nh chÕ biÕn ra lo¹i s¶n phÈm nµo còng b¾t ®Çu tõ kh©u chuÈn bÞ vµ kÕt thóc ë kh©u phôc håi trang trÝ s¶n phÈm. Qu¸ tr×nh c«ng nghÖ nh­ sau: V¶i ThiÕt kÕ ( chuÈn bÞ kü thuËt ) C¾t May Hoµn thµnh Mét chu kú chÕ biÕn s¶n phÈm may mÆc lµ kho¶ng thêi gian tõ khi b¾t ®Çu gia c«ng mét khèi l­îng vËt phÈm cho ®Õn khi b¾t ®Çu gia c«ng mét khèi l­îng vËt phÈm kh¸c. Mét chu kú may phô thuéc vµo ®é lín cña khèi l­îng vËt phÈm, tøc lµ phô thuéc nhu cÇu may mÆc cña ®èi t­îng, ®iÒu kiÖn sö dông, møc ®é phøc t¹p cña lo¹i mÆt hµng vµ tÝnh chÊt cña lo¹i vËt liÖu. TÝnh thèng nhÊt vÒ kü thuËt ( tÝnh æn ®Þnh ): XuÊt ph¸t tõ ®èi t­îng phôc vô chung do ®ã quy tr×nh gia c«ng s¶n phÈm may mÆc ®· t×m ra nh÷ng quy luËt chung ®­îc thÓ hiÖn ë quy tr×nh may l¾p s¶n phÈm . Thao t¸c kü thuËt may kü thuËt may l¾p, c¾t c¸c bé phËn, l¾p r¸p c¸c chi tiÕt s¶n phÈm. TÝnh ®éc lËp nèi tiÕp: C¨n cø vµo kÕt qu¶ thu ®­îc mét c¸ch râ rµng, sau khi thùc hiÖn c«ng ®o¹n chÕ t¹o, mçi c«ng ®o¹n cã thÓ tiÕn hµnh s¶n xuÊt ®éc lËp cã liªn quan mËt thiÕt víi nhau, c«ng ®o¹n tr­íc lµm nhiÖm vô chuÈn bÞ vµ cung cÊp c¸c ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt cho c«ng ®o¹n sau vµ cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn nhau. MÆt kh¸c, trong mçi c«ng ®o¹n nhiÖm vô chung cã thÓ chia nhá thµnh c¸c b­íc c«ng viÖc râ rµng. §a sè c¸c b­íc c«ng viÖc ®­îc giao cho tõng c¸ nh©n tiÕn hµnh s¶n xuÊt ®éc lËp trªn mét chæ lµm viÖc, ®ång thêi c¸c c¸ nh©n do hîp t¸c víi nhau, ®¶m b¶o qu¸ tr×nh s¶n xuÊt liªn tôc ®¹t n¨ng suÊt cao, chÊt l­îng quy ®Þnh. TÝnh c¬ ®éng: XuÊt ph¸t tõ nh÷ng tÝnh chÊt ®Æc tr­ng trªn, viÖc chÕ t¹o hoµnh chØnh nh÷ng s¶n phÈm may mÆc tõ ®¬n gi¶n ®Õn phøc t¹p, cô thÓ tiÕn hµnh ®ù¬c trong mäi ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt, tõ c¸ thÓ thñ c«ng ®Õn c¬ khÝ ho¸, tõ ®éng hãa ( tõ quy m« s¶n xuÊt nhá( c¸ thÓ) ®Õn quy m« s¶n xuÊt lín( c«ng ty, liªn hiÖp c¸c xÝ nghiÖp…) s¶n xuÊt võa vµ s¶n xuÊt nhá. C¨n cø vµo nh÷ng ph©n tÝch vÒ qu¸ tr×nh tæ chøc s¶n xuÊt trong ngµnh may nh­ ë trªn, qu¸ tr×nh s¶n xuÊt m· CTF04-115V6 ë C«ng ty cæ phÇn May Hå G­¬m còng diÔn ra lÇn l­ît c¸c b­íc c«ng viÖc vµ ph©n c«ng c«ng viÖc s¶n xuÊt t­¬ng tù. Em xin ®­îc ®i cô thÓ vµo m· hµng ¸o Jacket bÐ trai CTF04-115. Néi dung cña ph­¬ng ph¸p tæ chøc d©y chuyÒn may m· CTF04-115V6 : M· hµng CTF04-115V6 ®­îc kh¸ch hµng lµ C«ng ty TAASI göi ®Õn ngµy 15 th¸ng 3 n¨m 2004. Phßng kü thuËt C«ng ty cæ phÇn may Hå G­¬m nhËn hå s¬ kü thuËt vµ b¾t ®Çu tiÕn hµnh thùc hiÖn lÇn l­ît c¸c c«ng viÖc tæ chøc s¶n xuÊt. ChuÈn bÞ s¶n xuÊt : Lµ kho¶ng thêi gian tõ khi nhËn mÉu ®Õn khi s¶n phÈm chÕ thö ®­îc chÊp nhËn th× b¾t ®Çu lµm toµn bé c¸c bé mÉu ®Ó phôc vô s¶n xuÊt ®ång thêi x©y dùng toµn bé c¸c ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt chuyÓn giao cho c¸c bé phËn s¶n xuÊt. Phßng Kü thuËt tiÕn hµnh dÞch tiªu chuÈn kü thuËt mµ C«ng ty TAASI göi ®Õn. Sau ®ã thiÕt kÕ ra mÈu ®Ó chÕ thö vµ göi ¸o mÈu ®Õn c«ng ty kh¸ch hµng. C«ng ty TAASI cã håi ©m l¹i b»ng v¨n b¶n ®Ó söa ch÷a mÈu chÕ thö, ®iÓm nµo cña mÈu chÕ thö cßn sai, ch­a phï hîp. C¨n cø vµo ®ã phßng Kü thuËt l¹i lµm l¹i mÉu thö cho ®Õn khi c«ng ty b¹n chÊp nhËn th× th«i. Víi mÉu hµng m· CTF04-115V6 phßng Kü thuËt göi mÉu chÕ thö vµ ®­îc C«ng ty TAASI chÊp nhËn trong lÇn ®Çu tiªn. C«ng viÖc chuÈn bÞ s¶n xuÊt ®­îc giao cho 1 ng­êi chuyªn thiÕt kÕ mÉu vµ 1 ng­êi phô viÖc. Khi ®· c¾t xong, b¸n thµnh phÈm mÉu ®­îc ®­a sang phßng may mÈu ®Ó may. S¶n phÈm mÉu ®­îc Tr­ëng phßng kiÓm tra l¹i theo tiªu chuÈn tr­íc khi göi sang c«ng ty b¹n. Khi c«ng ty b¹n ®· chÊp nhËn s¶n phÈm mÉu tøc lµ ®· ®ång ý ®Ó C«ng ty cæ phÇn may Hå G­¬m trùc tiÕp s¶n xuÊt m· hµng nµy. C«ng viÖc ®Çu tiªn sÎ lµ lËp b¶ng mÇu, tÝnh ®Þnh møc chØ cña 3170 s¶n phÈm. B¶ng mµu vµ ®Þnh møc chØ ®­îc göi sang nhµ kho ®Ó kho cÊp ph¸t v¶i cho tæ c¾t, chØ cho tæ may. MÉu chuÈn sÏ ®­îc ®­a lªn bµn sè hãa ®Ó nhËp c¸c sè liÖu kÝch th­íc vµo m¸y. Mét ng­êi sÏ trùc tiÕp nh¶y mÉu theo c¸c sè liÖu ®· cho ë tiªu chuÈn kü thuËt c«ng ty TAASI göi. Khi ®· nh¶y mÈu xong, 1 ng­êi chuyªn gi¸c s¬ ®å sÎ nhËn c¸c mÈu b¸n thµnh phÈm trªn m¸y chñ ®Ó tiÕn hµnh gi¸c s¬ ®å. Ng­êi gi¸c s¬ ®å ®ßi hái ph¶i biÕt kÝch th­íc khæ v¶i cña nguyªn liÖu. Khæ v¶i sÎ do ng­êi ghi s¬ ®å ®i ®o vµ vÒ th«ng b¸o l¹i. S¬ ®å cã kÝch thø¬c bÐ h¬n khæ v¶i lµ 3 cm. Gi¸c xong th× sÏ tÝnh ®­îc ®Þnh møc v¶i b»ng c¸ch nh©n chiÒu dµi s¬ ®å víi sè s¬ ®å bµn c¾t. §Þnh møc v¶i ®­îc göi xuèng kho sè l­îng v¶i mµ kho cÇn chuyÓn lªn phßng c¾t. Cïng thêi ®iÓm Êy, 1 ng­êi chuyªn thiÕt kÕ d©y chuyÒn vµ lµm tiªu chuÈn c¾t, may, hoµn thµnh ®Ó chuyÓn xuèng ph©n x­ëng c¾t, may, hoµn thµnh. Dùa vµo d©y chuyÒn vµ c¸c b­íc c«ng viÖc ®Ó tÝnh l­¬ng cho c«ng nh©n. 2. C«ng ®o¹n c¾t: Lµ kho¶ng thêi gian b¾t ®Çu nhËn lÖnh s¶n xuÊt m· hµng cho ®Õn khi c¾t xong toµn bé b¸n thµnh phÈm, phèi kiÖn ®Ó chuyÓn sang ph©n x­ëng may. Tr­íc khi c¾t m· hµng, ng­êi tr­ëng phßng c¾t lªn phßng kü thuËt nhËn b¶ng mµu ®Ó biÕt ®­îc v¶i nµo lµ v¶i chÝnh v¶i nµo lµ lãt, phèi… KiÓm tra v¶i ®­îc cÊp ph¸t tõ nhµ kho lªn ®· ®óng vµ ®ñ sè l­îng ch­a. NhËn s¬ ®å vµ chuyÓn cho ng­êi ®Çu bµn tr¶i v¶i. Sè l­îng líp v¶i ®­îc tr¶i dùa vµo c«ng viÖc t¸c nghiÖp cña ng­êi gi¸c s¬ ®å vµ cã thay ®æi cña tr­ëng phßng c¾t( ng­êi tÝnh t¸c nghiÖp c¾t ). Mét bµn c¾t gåm 3 ng­êi, 1 ng­êi ®Çu bµn, 2 ng­êi tr¶i v¶i. Ng­êi ®Çu bµn phô tr¸ch ghi sè liÖu cña sóc v¶i, ®Çu tÊm… Sau ®ã chuyÓn phiÕu ho¹ch to¸n bµn c¾t cho tr­ëng phßng( ng­êi chuyªn tæng kÕt sæ). C¾t v¶i gåm 2 ng­êi c¾t ph¸, vµ 1ng­êi c¾t gät, 1 ng­êi ®¸nh sè vµ 1 ng­îi phèi kiÖn. Thùc ra ë x­ëng c¾t C«ng ty cæ phÇn May Hå G­¬m th× c¸c c«ng viÖc kh«ng ph©n c«ng chuyªn m«n ho¸ mµ ®­îc thay phiªn vµ phô gióp nhau hoµn thµnh. Khi tÝnh l­¬ng th× dùa vµo tay nghÒ vµ møc ®é hoµn thµnh c«ng viÖc cña mçi ng­êi nh©n víi sè l­îng s¶n phÈm vµ ®¬n gi¸ cña s¶n phÈm ®ã. 3. C«ng ®o¹n may: X­ëng may 1 cña C«ng ty cæ phÇn May Hå G­¬m gåm 10 tæ may, mçi tæ may cã sè l­îng ng­êi tõ 28- 32 ng­êi kÓ c¶ tæ tr­ëng vµ thu hãa. Mét qu¶n ®èc phô tr¸ch X­ëng may 1. Khi x­ëng c¾t b¾t ®Çu nhËn s¬ ®å bµn v¶i th× qu¶n ®èc vµ c¸c tæ tr­ëng cña 10 tæ may tËp trung lªn phßng kü thuËt nghe h­íng dÉn vµ nhËn tiªu chuÈn may, d©y chuyÒn may, b¶ng tÝnh l­¬ng cña m· CTF04-115V6. Cô thÓ d©y chuyÒn vµ b¶ng tÝnh l­¬ng nh­ sau: Tr­íc khi b¸n thµnh phÈm xuèng x­ëng may, Qu¶n ®èc ph©n x­ëng ®· ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm hoµn thµnh s¶n phÈm cho c¸c tæ theo tõng cë, mét tæ mét cë hoÆc mét tæ hai cë… Tæ tr­ëng ph¶i n¾m thËt râ quy tr×nh may s¶n phÈm nh­ thÕ nµo. Cô thÓ c¸c b­íc c«ng viÖc ®­îc chia nh­ trªn vµ Tæ tr­ëng lµ ng­êi s¾p xÕp vÞ trÝ c«ng nh©n thùc hiÖn c¸c b­íc c«ng viÖc sao cho kh«ng ®Ó chuyÒn bÞ ïn t¾c. Tæ tr­ëng cã thÓ ghÐp c¸c nguyªn c«ng l¹i víi nhau mét c¸ch hîp lý. Tr­íc khi may, tæ tr­ëng ®øng ra h­íng dÉn c¸c b­íc thùc hiÖn cña c¸c c«ng ®o¹n, tiªu chuÈn kü thuËt vµ c¸c mÑo may sao cho hîp lý. Khi s¶n phÈm ®ang ë trªn chuyÒn tæ tr­ëng ph¶i kiÓm tra vµ nh¾c nhë c«ng nh©n may ®óng vµ thu håi nh÷ng s¶n phÈm háng ®Ó ®æi b¸n ë tæ c¾t. Tæ tr­ëng ph©n c«ng ng­êi nhÆt chØ vµ lo¹i ra nh÷ng s¶n phÈm háng ®Ó ®em söa ®óng c«ng ®o¹n cña nã. Khi may ph¶i chó ý ghÐp b¸n thµnh phÈm ®óng bµn, cïng lµ v¶i tr¸nh bÞ sai th©n lÖch mµu. Trong qu¸ tr×nh may ¸o CTF04-115V6 cã nh÷ng chó ý lµ : C¾t chun ®óng kÝch th­íc ®Ó tr¸nh lµm ¸o cã ®é chun nhóm kh¸c nhau. §­êng lång chun ph¶i ®óng kÝch th­íc quy ®Þnh, nÕu bÞ hÑp th× ph¶i th¸o ngay tr¸nh ®Ó chun bÞ gËp khi luån chun. Chun ë mò ph¶i ®Òu…. Thu ho¸ ngåi cuèi chuyÒn ®Ó thu håi s¶n phÈm ®· gÇn hoµn tÊt( s¶n phÈm m· CTF04-115V6 ®­îc thu hãa lÇn 1tr­íc lóc may gÊu. Khi thu hãa s¶n phÈm bÞ sai háng ë vÞ trÝ nµo th× thu hãa sÎ ®¸nh giÊu b»ng c¸ch g¾n b¨ng dÝnh mµu t­¬ng ph¶n vµo vÞ trÝ ®ã. S¶n phÈm ph¶i ®­îc nhÆt chØ ë bªn trong ®èi víi lo¹i v¶i nylon s¸ng mµu. S¶n phÈm m· CTF04-115V6 cã ®­êng mÝ diÓu nªn ph¶i sö dông m¸y hai kim. M¸y ®­îc bè trÝ ë vÞ trÝ sau c«ng ®äan can ch¾p. C«ng nh©n chuyªn ®Ýnh nh·n cã thÓ ®Ýnh nh·n b»ng m¸y v¾t sæ 5 chØ( v× ¸o ®­îc v¾t sæ bªn trong ). C«ng ®o¹n may rÊt quan träng ®Õn sù thµnh c«ng cña s¶n phÈm. V× thÕ C«ng ty cæ phÇn may Hå G­¬m rÊt chó träng ®Çu t­ vµo may, kiÓm tra ë c«ng ®o¹n may. C«ng ®o¹n hoµn thµnh s¶n phÈm : Nh­ ®· nãi ë ch­¬ng V, c«ng ®o¹n hoµn thµnh ph¶i tr¶i qua c¸c c«ng viÖc lµ , gÊp , ®ãng gãi, ®ãng hßm. C«ng ®o¹n nµy lu«n bæ trî cho c«ng ®o¹n may trong qu¸ tr×nh kiÓm tra l¹i hµng tr­íc khi cho vµo tói ®ãng hßm vµ xuÊt hµng. Ng­êi tæ tr­ëng tæ hoµn thµnh nhËn s¶n phÈm do x­ëng may chuyÓn xuèng, tiÕn hµnh kiÓm tra l¹i mét lÇn nöa ®ång thêi gÊp, xÕp theo cì.Mét ng­êi ®øng ra nhËn hµng, ký nhËn vµ kiÓm tra xem hµng cã ®óng nh­ giÊy tê bµn giao kh«ng. Tæ lµ cã 3 ng­êi lµ, cã 2 ng­êi gÊp s¶n phÈm, 2 ng­êi dÝnh cì, 2 ng­êi cho s¶n phÈm vµo tói, 1 ng­êi dÝnh miÖng tói, 1 ng­êi xÕp s¶n phÈm vµo ®óng thïng ®óng cì. Tµi liÖu tham kh¶o 1.LuËn v¨n tèt nghiÖp cña sinh viªn §ç ThÞ Thuý Nga. Líp may 4. 2.B¸o c¸o tù ®¸nh gi¸ cña Phßng kinh doanh C«ng ty cæ phÇn May Hå G­¬m. 3.Bµi ph¸t biÓu ®¸nh gi¸ qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña C«ng ty cæ phÇn may Hå G­¬m. 4.B¶n x©y dùng chøc n¨ng nhiÖm vô cña c«ng ty May Th¨ng Long. 5.B¶n tin Th«ng tin th­¬ng m¹i cña Trung t©m th«ng tin Th­¬ng M¹i-Bé Th­¬ng M¹i. Môc lôc Ch­¬ngI: Sù xuÊt hiÖn ngµnh may 1 Ch­¬ng II: C«ng ty cæ phÇn May Hå G­¬m 5 A. Kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty cæ phÇn May Hå g­¬m 5 I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh c«ng ty cæ phÇn May Hå G­¬m 5 II. Qu¸ tr×nh x©y dùng, më réng vµ ph¸t triÓn c«ng ty cæ phÇn May Hå g­¬m 6 III. C¬ cÊu vµ chøc n¨ng cña tõng bé phËn trong c«ng ty cæ phÇn May Hå G­¬m 9 1. C¬ cÊu 10 2. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña tõng bé phËn B. Vai trß tæ chøc c«ng ty cæ phÇn May Hå G­¬m 13 I. L·nh ®¹o tæ chøc 13 1. L·nh ®¹o c«ng ty cã vai trß quan träng trong viÖc x©y dùng 13 2. Sù hç trî ®èi víi c¸c céng ®ång g¾n bã mËt thiÕt ®èi víi c«ng ty 20 II. Ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc 21 1. X©y dùng chiÕn l­îc 21 2. YÕu tè ¶nh h­ëng 22 3. ChiÕn l­îc s¶n phÈm 24 4. ChiÕn l­îc thÞ tr­êng 24 5. ChiÕn l­îc ®Çu t­ vµ c«ng nghÖ 24 6. ChiÕn l­îc con ng­êi 25 7. TriÓn khai chiÕn l­îc 25 Ch­¬ng III. Kh¸i qu¸t vÒ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt quÇn ¸o trong may c«ng nghiÖp 39 I. Kh¸i qu¸t ®Æc ®iÓm may c«ng nghÖ 39 1. H×nh thøc 39 2. Môc ®Ých 39 3. Trong may c«ng nghiÖp ®ßi hái ph¶i cã tÝnh kû luËt cao 40 4 C«ng t¸c kiÓm tra chÊt l­îng 40 II. Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt tæng qu¸t trong may c«ng nghiÖp 41 1. S¬ ®å tæng qu¸t qu¸ tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt quÇn ¸o trong may c«ng nghiÖp 41 2. NhiÖm vô cña mçi c«ng ®o¹n s¶n xuÊt trong may c«ng nghiÖp 44 III. C¸c ph­¬ng thøc s¶n xuÊt trong may c«ng nghiÖp 46 1. Tæng qu¸t 46 2. C¸c ph­¬ng thøc s¶n xuÊt 46 IV. C¸c ph­¬ng thøc tæ chøc s¶n xuÊt trong may c«ng nghiÖp 49 1. TÝnh chÊt ®Æc tr­ng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt quÇn ¸o 49 2. C¸c ph­¬ng ph¸p tæ chøc s¶n xuÊt trong may c«ng nghiÖp 51 Ch­¬ng V X©y dùng quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt cho c¸c c«ng ®o¹n s¶n xuÊt chÝnh cña m· hµng CTF04 - 115V6 t¹i c«ng ty cæ phÇn may Hå G­¬m 54 I. Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ m· hµng ¸o Jacket 54 1. Kh¸i qu¸t 54 2. C¸c yªu cÇu cô thÓ 55 II. X©y dùng quy tr×nh c«ng nghÖ c¸c c«ng ®o¹n s¶n xuÊt m· hµng CTF 04 - 115V6: 59 1. §Æc ®iÓm, h×nh d¸ng, cÊu t¹o cña mÉu ®­a vµo s¶n xuÊt 59 2. H­íng dÉn sö dông nguyªn phô liÖu 65 3. Quy chuÈn lµ, may ¸o Jacket CTF04 - 115V6 65 4. B¶ng mµu nguyªn phô liÖu m· CTF04 - 115V6 67 5. X©y dùng quy tr×nh c«ng nghÖ c¾t: 67 6. X©y dùng ph­¬ng ph¸p c«ng nghÖ may l¾p s¶n phÈm ¸o Jacket m· CTF04 - 115V6 71 III. C¸c b­íc kiÓm tra cña s¶n phÈm m· CTF04 - 115V6 79 1. KiÓm tra nguyªn phô liÖu 79 2. KiÓm tra kiÓu mÉu, h×nh d¸ng 80 3. KiÓm tra l¾p r¸p 80 4. KiÓm tra ®­êng may 81 5. Qu¸ tr×nh kiÓm tra 81 Ch­¬ng VI. Tæ chøc s¶n xuÊt vµ chØ ®¹o s¶n xuÊt m· CTF04 - 115V6 84 A. Tæ chøc s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp 84 I. Néi dung cña tæ chøc s¶n xuÊt 84 II. Yªu cÇu tæ chøc s¶n xuÊt 85 1. §¶m b¶o s¶n xuÊt ph¶i c©n ®èi nhÞp nhµng liªn tôc cÇn nh÷ng yÕu tè 85 2. §¶m b¶o vµ n©ng cao chuyªn m«n ho¸, hiÖp t¸c ho¸ 86 3. §¶m b¶o qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ kinh tÕ lín nhÊt 86 III. C¸c ph­¬ng ph¸p tæ chøc s¶n xuÊt 86 1. Ph­¬ng ph¸p s¶n xuÊt theo nhãm 86 2. Ph­¬ng ph¸p tæ chøc ®¬n chiÕc 86 3. Ph­¬ng ph¸p tæ chøc s¶n xuÊt theo d©y chuyÒn 86 IV. Nh÷ng tÝnh chÊt ®Æc tr­ng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ngµnh may 87 B. Néi dung cña ph­¬ng ph¸p tæ chøc d©y chuyÒn may m· CTF 04 - 115V6: 89 1. ChuÈn bÞ s¶n xuÊt 89 2. C«ng ®o¹n c¾t 90 3. C«ng ®o¹n may 91 4. C«ng ®o¹n hoµn thµnh s¶n phÈm 93 Tµi liÖu tham kh¶o 94

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docChuyên đề tốt nghiệp tại tại công ty may 10( ngành may).DOC