Chuyển đổi bê tông cốt thép tại cơ sở nước ngoài

Do tỷ giá thay đổi, việc loại bỏ giá trị khoản đầu tư sẽ làm phát sinh chênh lệch tỷ giá: - Khoản đầu tư: Tính theo tỷ giá lúc đầu tư - Phần của công ty M trong vốn chủ và LNCPP: Tính theo tỷ giá lúc đầu tư - Giá trị còn lại của các tài sản phân bổ: Tính theo tỷ giá cuối kỳ - Chi phí đã phân bổ: Tính theo tỷ giá lúc phát sinh (hoặc tỷ giá bình quân)

ppt26 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2252 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chuyển đổi bê tông cốt thép tại cơ sở nước ngoài, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Báo cáo hợp nhất Chuyển đổi BCTC tại cơ sở nước ngoài Nội dung Khaí niệm Kỹ thuật chuyển đổi BCTC tại cơ sở nước ngoài Thí dụ 1: Sở hữu 100% Thí dụ 2: Nắm quyền kiểm soát, có lợi thế thương mại Khái niệm Cô sôû ôû nöôùc ngoaøi: Laø moät hoaït ñoäng ôû nöôùc ngoaøi, maø caùc hoaït ñoäng cuûa noù laø moät phaàn ñoäc laäp ñoái vôùi doanh nghieäp laäp baùo caùo. Chuyeån ñoåi baùo caùo taøi chính cuûa hoaït ñoäng ôû nöôùc ngoaøi khi hôïp nhaát caùc baùo caùo naøy vaøo baùo caùo taøi chính cuûa doanh nghieäp baèng phöông phaùp hôïp nhaát hoaëc phöông phaùp voán chuû sôû höõu (Chuaån möïc keá toaùn VN soá 10 vaø Höôùng daãn theo Thoâng tö 105/2003/TT-BTC) Phöông phaùp xöû lyù Khi chuyeån ñoåi baùo caùo taøi chính cuûa cô sôû ôû nöôùc ngoaøi ñeå toång hôïp vaøo baùo caùo taøi chính cuûa doanh nghieäp baùo caùo phaûi tuaân theo nhöõng quy ñònh sau: a) Taøi saûn vaø nôï phaûi traû (caû khoaûn muïc tieàn teä vaø phi tieàn teä) cuûa cô sôû ôû nöôùc ngoaøi ñöôïc quy ñoåi theo tyû giaù cuoái kyø; b) Caùc khoaûn muïc veà doanh thu, thu nhaäp khaùc vaø chi phí cuûa cô sôû ôû nöôùc ngoaøi ñöôïc quy ñoåi theo tyû giaù taïi ngaøy giao dòch. Tröôøng hôïp baùo caùo cuûa cô sôû ôû nöôùc ngoaøi ñöôïc baùo caùo baèng ñoàng tieàn cuûa moät neàn kinh teá sieâu laïm phaùt thì doanh thu, thu nhaäp khaùc vaø chi phí ñöôïc quy ñoåi theo tyû giaù cuoái kyø; c) Taát caû caùc khoaûn cheânh leäch hoái ñoaùi khi chuyeån ñoåi baùo caùo taøi chính cuûa cô sôû ôû nöôùc ngoaøi ñeå toång hôïp vaøo baùo caùo taøi chính cuûa doanh nghieäp baùo caùo phaûi ñöôïc phaân loaïi nhö laø voán chuû sôû höõu cuûa doanh nghieäp baùo caùo cho ñeán khi thanh lyù khoaûn ñaàu tö thuaàn ñoù. Tuy nhieân Tröôøng hôïp tyû giaù trung bình xaáp xæ tyû giaù thöïc teá thì tyû giaù trung bình ñöôïc söû duïng ñeå chuyeån ñoåi caùc khoaûn muïc doanh thu, thu nhaäp khaùc vaø chi phí cuûa cô sôû ôû nöôùc ngoaøi. Cô sôû nöôùc ngoaøi TS vaø Nôï phaûi traû Thu nhaäp Chi phí Cheânh leäch tyû giaù Tyû giaù cuoái kyø Tyû giaù phaùt sinh/Trung bình Voán chuû sôû höõu Thí duï 1 Coâng ty A coù moät CSNN (sôû höõu 100%) coù BCTC trong kyø nhö sau (USD): BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN BAÙO CAÙO KEÁT QUAÛ HÑ KINH DOANH Caùc döõ lieäu khaùc Tyû giaù cuoái naêm: 15.700 Tyû giaù bình quaân trong kyø: 15.500 Tyû giaù luùc ñaàu tö ban ñaàu: 14.000 Soá dö LNCPP ñaàu kyø: 6.000 Chia laõi trong kyø: 2.000 (tyû giaù: 15.600) Giaû söû tyû giaù trong naêm ít bieán ñoäng. Söû duïng tyû giaù bình quaân ñeå quy ñoåi BCKQHÑKD Ñieàu chænh BCÑKT Caùc khoaûn muïc taøi saûn vaø nôï phaûi traû söû duïng tyû giaù cuoái kyø Caùc khoaûn voán chuû sôû höõu xaùc ñònh nhö sau: Nguoàn voán kinh doanh: Vaãn söû duïng tyû giaù ngay khi ñaàu tö LNCPP tính tröïc tieáp baèng ñoàng tieàn ñaõ chuyeån ñoåi: LNCPP ñaàu kyø: Soá treân Baûng CÑKT kyø tröôùc LN taêng leân trong kyø: Laáy töø LN sau thueá ñaõ ñieàu chænh treân BCKQHÑKD Chia laõi trong kyø söû duïng tyû giaù luùc chia laõi Cheânh leäch tyû giaù laø soá lieäu coøn laïi cuûa Nguoàn voán ñeå baûo ñaûm caân ñoái vôùi toång taøi saûn Xaùc ñònh LNCPP cuoái kyø Thí duï 2 Ngaøy 1.1.200X, Coâng ty M ôû VN chi ra 750 tyû mua 60% coå phaàn cuûa coâng ty C ôû Myõ. Tyû giaù luùc mua laø 15.000 VND/USD Chuyển đổi BCTC Xaùc ñònh LTTM vaø CL Bút toán điều chỉnh BT-1: Loại bỏ khoản đầu tư, ghi nhận LTTM và CL Nợ TSCĐ: 90 Nợ HTK: 36 Nợ LTTM: 174 Nợ NVKD: 360 Nợ LNCPP: 90 Có Đầu tư vào CT con: 750 BT-2: Xác định lợi ích bên thiểu số Giảm NVKD: 240 Giảm LNCPP: 60 Tăng LIBTS: 300 Thí duï 2 (tieáp theo) Ngaøy 31.12.200X, BCTC cuûa M vaø C nhö sau (giaû söû khoâng coù giao dòch noäi boä). Tyû giaù bình quaân trong naêm laø 15.500 VND/USD. Tyû giaù luùc khoùa soå laø 16.000 VND/USD. Trong kyø Cty C khoâng chia coå töùc Chuyeån ñoåi BCTC Coâng ty C LNCPP ĐK : 150 (Bảng CĐKT kỳ trước) LN phát sinh trong kỳ: 620 (Từ BCKQHĐKD trên) LNCPP cuối kỳ: 770 Phaân boå LTTM vaø CL 78.3 Tính cheânh leäch tyû giaù Do tyû giaù thay ñoåi, vieäc loaïi boû giaù trò khoaûn ñaàu tö seõ laøm phaùt sinh cheânh leäch tyû giaù: Khoaûn ñaàu tö: Tính theo tyû giaù luùc ñaàu tö Phaàn cuûa coâng ty M trong voán chuû vaø LNCPP: Tính theo tyû giaù luùc ñaàu tö Giaù trò coøn laïi cuûa caùc taøi saûn phaân boå: Tính theo tyû giaù cuoái kyø Chi phí ñaõ phaân boå: Tính theo tyû giaù luùc phaùt sinh (hoaëc tyû giaù bình quaân) Tính cheânh leäch tyû giaù Buùt toaùn ñieàu chænh BT-1:Loaïi boû giaù trò khoaûn ñaàu tö, ñoàng thôøi ghi nhaän LTTM, CL vaø caùc khoaûn phaân boå vaøo chi phí trong kyø: Nôï GVHB: 37,2 Nôï CPHÑ: 41,1 Nôï NVKD: 360,0 Nôï LNCPP: 90,0 Nôï TSCÑ: 76,8 Nôï LTTM: 162,4 Coù Ñaàu tö vaøo cty con: 750,0 Coù Cheânh leäch tyû gia: 17,5ù Buùt toaùn ñieàu chænh (tt) BT-2: Xaùc ñònh lôïi ích beân thieåu soá treân BCÑKT: Giaûm NVKD: 240 Giaûmï LNCPP: 308 Giaûm Cheânh leäch tyû giaù: `28 Taêng Lôïi ích beân thieåu soá: 576 BT-3: Xaùc ñònh lôïi ích beân thieåu soá treân BCKQHÑKD: Giaûm LN: 248 Taêngï Lôïi ích beân thieåu soá: 248 BT-4: Chuyeån phaàn ñieàu chænh cuûa doøng Lôïi nhuaän (BCKQHÑKD) leân doøng LNCPP (Baûng CÑKT) Nhaän xeùt Tyû giaù söû duïng khi xöû lyù caùc khoaûn LTTM vaø CL ñeå hôïp nhaát: Caùc tröôøng hôïp tính vaøo chi phí (BCKQHÑKD) thì duøng tyû giaù phaùt sinh Caùc tröôøng hôïp coøn laïi cuoái kyø (BCÑKT) thì duøng tyû giaù cuoái kyø Cheânh leäch tyû giaù phaùt sinh treo laïi trong Voán chuû sôû höõu (Khoaûn muïc CLTG) cho ñeán khi thanh lyù cô sôû ñaàu tö nöôùc ngoaøi.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptBáo cáo hợp nhất- Chuyển đổi BCTC tại cơ sở nước ngoài.ppt
Luận văn liên quan