Đề tài Kế hoạch tăng trưởng kinh tế thời kỳ 2006 – 2010 và các giải pháp thực hiện

Lời mở đầu Hai mươi năm qua, với sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, công cuộc đổi mới ở nước ta đã đạt những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử: Đất nước đa ra khỏi khủng hoảng kinh tế – xã hội, có sự thay đổi cơ bản và toàn diện. Kinh tế tăng trưởng khá nhanh; sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đang đẩy mạnh. Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Chính trị – xã hội ổn định. Quốc phòng và an ninh được giữ vững. Vị thế nước ta trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao. Sức mạnh tổng hợp của quốc gia đã tăng lên rất nhiều, tạo thế và lực mới cho đất nước tiếp tục đi lên với triển vọng tốt đẹp. Nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ngày càng sáng tỏ hơn; hệ thống quan điểm lý luận về công cuộc đổi mới, về xã hội xã hội chủ nghĩa và con đường đi lên xã hội ở Việt Nam đã hình thành trên những nét cơ bản. Xã hội xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta xây dựng là một xã hội dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh; do nhân dân làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất; có nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; con người được giải phóng khỏi áp bức, bất công, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, phát triển toàn diện; các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, giúp nhau cùng tiến bộ; có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản; có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới. Và để đạt được mục tiêu cuối cùng là đưa đất nước ta tiến lên chủ nghĩa x hội thì vấn đề từng bước xây dựng tiền đề về vật chất là rất quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến sự thành công hay thất bại. Vì vậy, với việc thực hiện đề tài: “Kế hoạch tăng trưởng kinh tế thời kỳ 2006 – 2010 và các giải pháp thực hiện” thì em mong muốn góp phần làm rõ hơn về kế hoạch tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới để mọi người hiểu rõ hơn và cùng chung tay nhau từng bước xây dựng đất nứơc ta có thể sánh vai cùng các cường quốc năm châu trên thế giới. Mục lục Mục lục 1 Lời mở đầu 2 Phần thứ nhất: Vai trò của kế hoạch tăng trưởng kinh tế trong hệ thống kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 3 I. Kế hoạch tăng trưởng kinh tế 3 1. Tăng trưởng kinh tế 3 2. Vai trò của kế hoạch tăng trưởng kinh tế trong hệ thống kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 4 II. Nội dung và phương pháp xây dựng các chỉ tiêu của kế hoạch tăng trưởng kinh tế 7 1. Nội dung của kế hoạch tăng trưởng 7 2. Phương pháp xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng kinh tế 8 2.1. Phương pháp xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng kinh tế theo mô hình tăng trưởng đầu tư 8 2.2. Phương pháp xây dựng các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế theo phương pháp hồi quy tuyến tính (thực nghiệm – xu thế) 10 Phần thứ hai: Đánh giá việc thực hiện kế hoạch tăng trưởng kinh tế thời kỳ 11 2001 – 2005 11 I. Nội dung của kế hoạch tăng trưởng kinh tế thời kỳ 2001 – 2005 11 II. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch tăng trưởng kinh tế thời kỳ 2001 – 2005 11 1. Những thành tựu 11 2. Những yếu kém, tồn tại 13 3. Nguyên nhân của thành tựu và yếu kém 14 Phần thứ ba: Xây dựng kế hoạch tăng trưởng kinh tế thời kỳ 2006 – 2010 15 I. Nội dung kế hoạch tăng trưởng kinh tế thời kỳ 2006 - 2010 15 II. Đánh giá thực hiện kế hoạch tăng trưởng kinh tế năm 2006 và 2007 16 1. Tình hình thực hiện kế hoạch tăng trưởng kinh tế năm 2006 16 2. Tình hình thực hiện kế hoạch tăng trưởng kinh tế năm 2007 17 3. Những nhiệm vụ của kế hoạch tăng trưởng kinh tế năm 2008 và khả năng thực hiện kế hoạch tăng trưởng kinh tế thời kỳ 2006 – 2010 17 III. Một số giải pháp thực hiện 18 1. Giải pháp về các nguồn lực chủ yếu cho tăng trưởng kinh tế 18 1.1. Giải pháp về lực lượng lao động 18 1.2. Giải pháp về khối lượng vốn đầu tư 19 1.3. Giải pháp về phát triển khoa học công nghệ 22 2. Một số giải pháp khác 26 2.1. Giải pháp về phát triển các doanh nghiệp 26 2.2. Giải pháp về xây dựng đồng bộ và hoàn thiện thể chế kinh tế 26 2.3. Giải pháp về phát triển đồng bộ các loại thị trường 28 Kết luận 30

doc31 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2347 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Kế hoạch tăng trưởng kinh tế thời kỳ 2006 – 2010 và các giải pháp thực hiện, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
iÖn kÕ ho¹ch t¨ng tr­ëng kinh tÕ thêi kú 2001 – 2005 1. Nh÷ng thµnh tùu 1.1. §¸nh gi¸ tæng qu¸t Sau mét sè n¨m gi¶m sót do ¶nh h­ëng cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ, tµi chÝnh khu vùc vµ nh÷ng khã kh¨n trong néi t¹i nÒn kinh tÕ, tõ n¨m 2000, nÒn kinh tÕ cña ViÖt Nam ®· vµ ®ang ngµy cµng phôc håi duy tr× ®­îc kh¶ n¨ng t¨ng tr­ëng cao. §ã lµ trong 5 n¨m 2001 – 2005, nÒn kinh tÕ n­íc ta t¨ng tr­ëng kh¸ nhanh vµ t­¬ng ®èi bÒn v÷ng. Tèc ®é t¨ng tr­ëng GDP b×nh qu©n 5 n¨m lµ 7,5%/n¨m, ®¹t môc tiªu ®Ò ra. Trong bèi c¶nh hÕt søc khã kh¨n ë c¶ trong vµ ngoµi n­íc, tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ liªn tôc t¨ng lªn qua c¸c n¨m vµc cao h¬n 5 n¨m tr­íc 0.6 ®iÓm % lµ mét thµnh tùu lín. T¨ng tr­ëng kinh tÕ cña n­íc ta còng ë møc kh¸ cao so víi c¸c n­íc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi 1.2. §¸nh gi¸ cô thÓ a. §¸nh gi¸ cô thÓ qua c¸c n¨m Ngay tõ n¨m ®Çu thùc hiÖn kÕ ho¹ch 5 n¨m t×nh h×nh kinh tÕ n­íc ta ®· cã nhiÒu chuyÓn biÕn vµ ®¹t tèc ®é kh¸ cao, n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc. N¨m 2001, tèc ®é t¨ng tr­ëng GDP ®¹t 6,89%, më ®Çu cho mét giai ®o¹n t¨ng tr­ëng kh¸ cao vµ æn ®Þnh N¨m 2002, ®· tËp trung chØ ®¹o ph¸t huy m¹nh mÏ néi lùc, th¸o gì tõng khã kh¨n trong s¶n xuÊt, kinh doanh... Nhê ®ã, t×nh h×nh kinh tÕ, x· héi ®· cã nh÷ng chuyÓn biÕn tÝch cùc qua tõng th¸ng, nhÊt lµ trong nh÷ng th¸ng cuèi n¨m, kÕt qu¶ lµ tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ c¶ n¨m ®¹t 7,08% N¨m 2003, nÒn kinh tÕ n­íc ta l¹i ph¶i ®­¬ng ®Çu víi nh÷ng khã kh¨n, th¸ch thøc hÕt søc gay g¾t do h¹n h¸n kÐo dµi vµ do dÞch bÖnh SARS, nh­ng nhê sù chØ ®¹o nhanh nh¹y, kÞp thêi, sù nç lùc rÊt cao cña c¸c ngµnh, c¸c cÊp, nÒn kinh tÕ n­íc ta ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ rÊt khÝch lÖ; t¨ng tr­ëng kinh tÕ ®¹t 7,34% N¨m 2004, t×nh h×nh kinh tÕ còng cã nhiÒu biÕn ®éng phùc t¹p, nh­ng ChÝnh phñ vµ c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph­¬ng ®· triÓn khai nhiÒu biÖn ph¸p cã hiÖu qu¶ víi ph­¬ng ch©m chØ ®¹o lµ phÊn ®Êu th¸ng sau, quý sau tèt h¬n th¸ng tr­íc, quý tr­íc. Nhê ®ã, tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ n¨m 2004 ®¹t 7,79% N¨m 2005, lµ n¨m ®¸nh dÊu b­íc chuyÓn biÕn míi vµ toµn diÖn trong toµn nÒn kinh tÕ; c¸c chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch lín ®Ò ra t¹i §¹i héi IX vµ t¹i c¸c Héi nghÞ Trung ­¬ng kho¸ IX thùc sù ®i vµo cuéc sèng, t¹o ra ®éng lùc míi, ®ång thêi kÝch thÝch mäi thµnh phÇn kinh tÕ tham gia ®Çu t­ ph¸t triÓn s¶n xuÊt, kinh doanh. Tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ ®¹t 8,43% TÝnh b×nh qu©n 5 n¨m 2001 – 2005, tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ ®¹t 7,5%, trong ®ã n«ng, l©m, nghiÖp vµ thuû s¶n ®¹t 3,8%; c«ng nghiÖp vµ x©y dùng ®¹t 10,2%; c¸c ngµnh dÞch vô ®¹t gÇn 7,0% Qui m« tæng s¶n phÈm trong n­íc cña nÒn kinh tÕ n¨m 2005 ®¹t gÊp ®«i n¨m 1995, t¨ng b×nh qu©n 7,2%/n¨m. N¨m 2005, GDP theo gi¸ hiÖn hµnh ®¹t 838 ngh×n tû ®ång, b×nh qu©n ®Çu ng­êi trªn 10 triÖu ®ång (t­¬ng ®­¬ng 40 USD) cao h¬n møc trung b×nh cña nhãm n­íc cã thu nhËp thÊp b. §¸nh gi¸ cô thÓ qua c¸c khu vùc kinh tÕ Khu vùcn«ng, l©m nghiÖp vµ thuû s¶n tiÕp tôc ph¸t triÓn. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt toµn ngµnh t¨ng b×nh qu©n trong 5 n¨m kho¶ng 5,4%, v­ît môc tiªu kÕ ho¹ch ®Ò ra lµ 4,8%, trong ®ã n«ng nghiÖp t¨ng 4,1%; l©m nghiÖp t¨ng 1,4%; thuû s¶n t¨ng 12,1%. Gi¸ trÞ t¨ng thªm cña ngµnh n«ng, l©m nghiÖp vµ thuû s¶n t¨ng b×nh qu©n 3,8%/n¨m (môc tiªu ®Ò ra lµ 4,3%) Khu vùc c«ng nghiÖp vµ x©y dùng vÉn duy tr× ®­îc tèc ®é t¨ng tr­ëng cao vµ æn ®Þnh. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp t¨ng b×nh qu©n 16%/n¨m, cao h¬n 2,9% so víi môc tiªu ®Ò ra vµ cao h¬n so víi 5 n¨m tr­íc, ®· gãp phÇn duy tr× tèc ®é t¨ng tr­ëng chung cña nÒn kinh tÕ, trong ®ã kinh tÕ nhµ n­íc t¨ng 11,5%; kinh tÕ ngoµi nhµ n­íc t¨ng 21,9%; kinh tÕ cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi t¨ng 16,8%. Gi¸ trÞ t¨ng thªm cña ngµnh c«ng nghiÖp t¨ng b×nh qu©n 10,1%/n¨m. N¨ng lùc s¶n xuÊt cña nhiÒu ngµnh, nhiÒu s¶n phÈm t¨ng lªn ®¸ng kÓ, nhiÒu s¶n phÈm ®· c¹nh tranh ®­îc trªn thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc, ®¸p øng c¬ b¶n nhu cÇu thiÕt yÕu cña nÒn kinh tÕ vµ ®ãng gãp lín cho xuÊt khÈu. Môc tiªu s¶n xuÊt nhiÒu s¶n phÈm ®­îc hoµn thµnh tr­íc thêi h¹n. Mét sè ngµnh c«ng nghiÖp ®· ph¸t triÓn nhanh nh­: khai th¸c vµ chÕ biÕn khÝ thiªn nhiªn, ®ãng tµu, chÕ t¹o thiÕt bÞ ®ång bé, s¶n xuÊt, l¾p r¸p «t«, xe m¸y, chÕ biÕn ®å gç... Tû lÖ sö dông nguyªn vËt liÖu, phô tïng, thiÕt bÞ chÕ t¹o trong n­íc ngµy cµng t¨ng. C¬ cÊu s¶n phÈm vµ c«ng nghÖ chuyÓn dÞch theo h­íng tiÕn bé, g¾n s¶n xuÊt víi thÞ tr­êng. Qu¸ tr×nh nghiªn cøu, thiÕt kÕ s¶n phÈm míi ngµy cµng ®­îc chó träng vµ cã xu h­íng ph¸t triÓn. Tû lÖ c«ng nghiÖp chÕ t¸c, c«ng nghiÖp c¬ khÝ chÕ t¹o vµ tû lÖ néi ®Þa ho¸ s¶n phÈm c«ng nghiÖp t¨ng lªn Khu vùc dÞch vô cã b­íc dÞch chuyÓn tÝch cùc, theo h­íng ®¸p øng tèt h¬n c¸c nhu cÇu vÒ s¶n xuÊt, kinh doanh vµ phôc vô ®êi sèng nh©n d©n. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt cña c¸c ngµnh dÞch vô t¨ng 7,6%/n¨m, cao h¬n kÕ ho¹ch ®Ò ra. Gi¸ trÞ t¨ng thªm cña ngµnh dÞch vô t¨ng gÇn 7,0%/n¨m (kÕ ho¹ch 6,2%); riªng n¨m 2005, gi¸ trÞ t¨ng thªm t¨ng 8,5%, cao h¬n møc t¨ng GDP 2. Nh÷ng yÕu kÐm, tån t¹i 2.1. §¸nh gi¸ tæng qu¸t Tuy trong 5 n¨m 2001 – 2005 ®· ®¹t ®­îc nhiÒu thµnh tùu lín, rÊt quan träng nh­ng bªn c¹nh ®ã th× t¨ng tr­ëng kinh tÕ n­íc ta ch­a thùc sù v÷ng ch¾c. §ãng gãp vµo t¨ng tr­ëng chñ yÕu vÉn lµ yÕu tè vèn vµ lao ®éng, yÕu tè khoa häc vµ c«ng nghÖ tuy cã t¨ng lªn, nh­ng vÉn chiÕm tû träng nhá. Trong n«ng nghiÖp, c¸c ph­¬ng thøc canh t¸c tiªn tiÕn chËm ®­îc ¸p dông trªn diÖn réng, gièng c©y trång, vËt nu«i tèt cßn thiÕu, ch­a ®¸p øng ®ñ vµ kÞp thêi cho s¶n xuÊt. N¨ng suÊt nhiÒu c©y trång, vËt nu«i vµ chÊt l­îng s¶n phÈm n«ng nghiÖp cßn thÊp, cßn phô thuéc nhiÒu vµo thêi tiÕt, khÝ hËu. ChuyÓn dÞch c¬ cÊu s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n cßn chËm, nhiÒu n¬i cßn mang tÝnh tù ph¸t, ch­a bÒn v÷ng. C«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n ch­a ®­îc triÓn khai mét c¸ch cã bµi b¶n. NhiÒu s¶n phÈm chñ yÕu cña n«ng, l©m nghiÖp vµ thuû s¶n ch­a x©y dùng ®­îc th­¬ng hiÖu nªn hiÖu qu¶ kinh tÕ cßn thÊp. MÆc dï gi¸ trÞ s¶n xuÊt n«ng, l©m, thuû s¶n t¨ng cao vµ v­ît môc tiªu ®Ò ra nh­ng chi phÝ s¶n xuÊt cao, nªn gi¸ trÞ t¨ng thªm cña toµn ngµnh kh«ng ®¹t môc tiªu, chØ t¨ng 3,8% so víi môc tiªu ®Ò ra lµ 4,3% Trong c«ng nghiÖp, tuy cã tèc ®é t¨ng tr­ëng cao nh­ng hiÖu qu¶ chung cña toµn ngµnh ch­a ®­îc c¶i thiÖn, s¶n phÈm, th­¬ng hiÖu cã søc c¹nh tranh tiÕn bé chËm; gi¸ trÞ s¶n xuÊt ngµnh c«ng nghiÖp 5 n¨m 2001-2005 t¨ng 16%/n¨m. Tû träng c«ng nghiÖp chÕ t¸c trong c«ng nghiÖp kho¶ng 60-70%, nh­ng gi¸ trÞ gia t¨ng thÊp; ®Æc biÖt lµ c¸c ngµnh c«ng nghiÖp gia c«ng nh­: may mÆc, da giµy, chÕ biÕn gç xuÊt khÈu... cã gi¸ trÞ s¶n xuÊt cao, nh­ng phÇn lín chi phÝ l¹i lµ vËt t­, nguyªn liÖu nhËp khÈu tõ n­íc ngoµi, gi¸ trÞ t¨ng thªm rÊt thÊp. C«ng nghiÖp hiÖn ®¹i trong c¸c ngµnh c«ng nghiÖp chiÕm tû träng thÊp, tèc ®é ®æi míi c«ng nghÖ chËm. §Õn nay, n­íc ta sö dông phæ biÕn c«ng nghÖ trung b×nh; sè ngµnh, lÜnh vùc ®¹t tr×nh ®é c«ng nghÖ hiÖn ®¹i cßn Ýt. S¶n xuÊt vËt liÖu, ®Æc biÖt vËt liÖu míi ®Ó t¹o tiÒn ®Ò cho c¸c ngµnh c«ng nghiÖp kh¸c ph¸t triÓn ch­a h×nh thµnh. Ch­a cã sù g¾n kÕt chÆt chÏ gi÷a ph¸t triÓn c«ng nghiÖp chÕ biÕn víi ph¸t triÓn c¸c vïng nguyªn liÖu n«ng s¶n. Sù ph¸t triÓn cña c«ng nghiÖp ë n«ng th«n, vïng s©u, vïng xa ch­a ®­îc chó träng ®óng møc; viÖc thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸ n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n cßn lóng tóng, ch­a cã h­íng ®i cô thÓ, ch­a ®ãng gãp nhiÒu cho c«ng cuéc xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo vµ chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ n«ng nghiÖp, n«ng th«n. Trong dÞch vô, tèc ®é t¨ng tr­ëng tuy ®¹t v­ît møc kÕ ho¹ch, nh­ng cßn thÊp so víi kh¶ n¨ng ph¸t triÓn; tû träng cña ngµnh dÞch vô trong tæng s¶n phÈm trong n­íc cßn ë møc thÊp; chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ c¸c ho¹t ®éng dÞch vô ch­a cao; nhiÒu lo¹i phÝ dÞch vô cßn bÊt hîp lý vµ cao h¬n nhiÒu n­íc trong khu vùc. N¨ng lùc tiÕp cËn thÞ tr­êng cña c¸c doanh nghiÖp cßn yÕu. C¸c ngµnh dÞch vô cã gi¸ trÞ t¨ng thªm cao nh­ dÞch vô tµi chÝnh, tiÒn tÖ... gÇn ®©y cã chuyÓn biÕn, nh­ng nh×n chung ph¸t triÓn chËm, ch­a ®¸p øng yªu cÇu. Riªng dÞch vô giao dÞch bÊt ®éng s¶n thÞ tr­êng thiÕu æn ®Þnh. ViÖc t¹o m«i tr­êng, khuyÕn khÝch, huy ®éng vèn ®Çu t­ x©y dùng c¬ së vËt chÊt ngµnh du lÞch ch­a ®¸p øng nhu cÇu vµ kh¶ n¨ng ph¸t triÓn ngµnh. 3. Nguyªn nh©n cña thµnh tùu vµ yÕu kÐm a. Nguyªn nh©n cña thµnh tùu Thø nhÊt, ®ã lµ kiªn tr× thùc hiÖn ®­êng lèi ®æi míi, ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa; b­íc ®Çu ®· hoµn thiÖn vµ ®ång bé c¸c chÝnh s¸ch vµ c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ, x· h«i. NhiÒu chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch vÒ ph¸t huy néi lùc vµ thu hót ngo¹i lùc ®Ó ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n, ph¸t triÓn thÞ tr­êng trong n­íc, ngoµi n­íc... ®· ph¸t huy t¸c dông tÝch cùc Thø hai, kÕt qu¶ ®Çu t­ cña nhiÒu n¨m qua cïng víi sù huy ®éng ngµy cµng cao mäi nguån lùc c¶ trong vµ ngoµi n­íc, nhÊt lµ nguån vèn trong d©n ®· gãp phÇn thóc ®Èy t¨ng tr­ëng kinh tÕ, lµm t¨ng n¨ng lùc s¶n xuÊt cña nhiÒu ngµnh, cã thªm nhiÒu c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh b. Nguyªn nh©n cña yÕu kÐm Thø nhÊt, t­ duy kinh tÕ chËm ®æi míi. Mét sè vÊn ®Ò lý luËn quan träng vÒ kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa, vai trß chñ ®¹o cña kinh tÕ nhµ n­íc, ®éc lËp, tù chñ vÒ kinh tÕ... ch­a ®­îc lµm s¸ng tá, dÉn ®Õn lóng tóng, chËm trÔ trong viÖc cô thÓ ho¸ vµ thùc hiÖn mét sè chñ tr­¬ng lín nh­ s¾p xÕp vµ cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ n­íc, ph¸t triÓn c¸c ngµnh dÞch vô cã tiÒm n¨ng (dÞch vô bÊt ®éng s¶n, tµi chÝnh, ng©n hµng, du lich). Ch­a t¹o lËp ®ång bé c¸c lo¹i thÞ tr­êng theo nguyªn t¾c thÞ tr­êng Thø hai, xuÊt ph¸t ®iÓm cña nÒn kinh tÕ thÊp, quy m« nÒn kinh tÕ nhá bÐ; kÕt cÊu h¹ tÇng kinh tÕ, x· héi yÕu kÐm; c¸c ngµnh c«ng nghiÖp bæ trî ch­a ph¸t triÓn; tr×nh ®é c«ng nghÖ vµ n¨ng suÊt lao ®éng thÊp, chi phÝ s¶n xuÊt cao. ChÝnh s¸ch, biÖn ph¸p ®Ó khuyÕn khÝch huy ®éng tèt nguån lùc trong n­íc vµ ngoµi n­íc vµo ph¸t triÓn kinh tÕ, x· héi cßn nhiÒu h¹n chÕ PhÇn thø ba: X©y dùng kÕ ho¹ch t¨ng tr­ëng kinh tÕ thêi kú 2006 – 2010 I. Néi dung kÕ ho¹ch t¨ng tr­ëng kinh tÕ thêi kú 2006 - 2010 1. Môc tiªu tæng qu¸t Môc tiªu tæng qu¸t cña kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi thêi kú 2006 – 2010 lµ: ®Èy nhanh tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ, n©ng cao hiÖu qu¶ vµ tÝnh bÒn v÷ng cña sù ph¸t triÓn, sím ®­a n­íc ta ra khái t×nh tr¹ng kÐm ph¸t triÓn. C¶i thiÖn râ rÖt ®êi sèng vËt chÊt, v¨n hãa vµ tinh thÇn cña nh©n d©n. §Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ vµ ph¸t triÓn kinh tÕ tri thøc, t¹o nÒn t¶ng ®Ó ®­a n­íc ta c¬ b¶n trë thµnh mét n­íc c«ng nghiÖp theo h­íng hiÖn ®¹i vµo n¨m 2020. Gi÷ v÷ng æn ®Þnh chÝnh trÞ vµ trËt tù, an toµn x· héi. B¶o vÖ v÷ng ch¾c ®éc lËp, chñ quyÒn, toµn vÑn l·nh thæ vµ an ninh quèc gia. TiÕp tôc cñng cè vµ më réng c¸c quan hÖ ®èi ngo¹i, n©ng cao vÞ thÕ cña ViÖt Nam trong khu vùc vµ trªn tr­êng quèc tÕ. Nh­ vËy ta cã môc tiªu quan träng nhÊt cña kÕ ho¹ch t¨ng tr­ëng kinh tÕ thêi kú 2006 – 2010 lµ ph¶i tiÕp tôc ®Èy nhanh tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ ®Ó t¹o tiÒn ®Ò vËt chÊt thùc hiÖn c¸c môc tiªu ph¸t triÓn kh¸c 2. NhiÖm vô chñ yÕu Môc tiªu tæng qu¸t cña kÕ ho¹ch t¨ng tr­ëng kinh tÕ thêi kú 2006 – 2010 ®­îc cô thÓ ho¸ thµnh nhiÖm vô chñ yÕu sau: Gi¶i phãng vµ ph¸t triÓn m¹nh mÏ lùc l­îng s¶n xuÊt, ph¸t huy mäi tiÒm n¨ng vµ nguån lùc, t¹o b­íc ®ét ph¸ vÒ x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng, t¨ng tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ 3. C¸c chØ tiªu chñ yÕu Tæng s¶n phÈm trong n­íc (GDP) n¨m 2010 theo gi¸ so s¸nh gÊp 2,1 lÇn so víi n¨m 2000. Tèc ®é t¨ng GDP b×nh qu©n trong 5 n¨m 2006 – 2010 ®¹t 7,5-8%, phÊn ®Êu ®¹t trªn 8% Quy m« GDP ®Õn n¨m 2010 ®¹t kho¶ng 1.690-1.760 ngh×n tû ®ång (theo gi¸ hiÖn hµnh), t­¬ng ®­¬ng 94-98 tû USD vµ GDP b×nh qu©n ®Çu ng­êi kho¶ng 1.050-1.100 USD Gi¸ trÞ t¨ng thªm cña ngµnh n«ng, l©m nghiÖp vµ thuû s¶n t¨ng 3-3,2% Gi¸ trÞ t¨ng thªm cña ngµnh c«ng nghiÖp vµ x©y dùng t¨ng 9,5-10,2% Gi¸ trÞ t¨ng thªm cña c¸c ngµnh dÞch vô t¨ng 7,7-8,2% II. §¸nh gi¸ thùc hiÖn kÕ ho¹ch t¨ng tr­ëng kinh tÕ n¨m 2006 vµ 2007 1. T×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch t¨ng tr­ëng kinh tÕ n¨m 2006 Tæng s¶n phÈm trong n­íc n¨m 2006 theo gi¸ so s¸nh ­íc tÝnh t¨ng 8,17% so víi cïng kú n¨m tr­íc, trong ®ã khu vùc n«ng, l©m nghiÖp vµ thuû s¶n t¨ng 3,4%; khu vùc c«ng nghiÖp vµ x©y dùng t¨ng 10,37%; khu vùc dÞch vô t¨ng 8,29%. Trong 8,17% t¨ng tr­ëng chung, khu vùc n«ng, l©m nghiÖp vµ thuû s¶n ®ãng gãp 0,67 ®iÓm phÇn tr¨m; khu vùc c«ng nghiÖp vµ x©y dùng ®ãng gãp 4,16 ®iÓm phÇn tr¨m vµ khu vùc dÞch vô ®ãng gãp 3,34 ®iÓm phÇn tr¨m. Khu vùc n«ng, l©m nghiÖp vµ thuû s¶n t¨ng 3,4%, thÊp h¬n møc t¨ng 4% cña n¨m 2005, chñ yÕu do tèc ®é t¨ng cña ngµnh n«ng nghiÖp vµ thuû s¶n chËm l¹i v× ¶nh h­ëng cña thêi tiÕt bÊt th­êng vµ dÞch bÖnh. Khu vùc c«ng nghiÖp, x©y dùng t¨ng tr­ëng thÊp h¬n møc t¨ng cña n¨m 2005 do s¶n xuÊt c«ng nghiÖp gi¶m (dÇu th« khai th¸c ®¹t 17 triÖu tÊn, thÊp h¬n møc 18,5 triÖu tÊn cña n¨m 2005; c«ng nghiÖp chÕ biÕn vµ ®iÖn, n­íc, ga còng gi¶m so víi møc t¨ng tr­ëng cña n¨m tr­íc. Khu vùc dÞch vô t¨ng cao h¬n møc t¨ng tr­ëng chung cña nÒn kinh tÕ, trong ®ã mét sè ngµnh cã tû träng lín duy tr× ®­îc møc ®é t¨ng cao nh­ th­¬ng nghiÖp; vËn t¶i, b­u chÝnh viÔn th«ng, du lÞch; kh¸ch s¹n, nhµ hµng; tµi chÝnh ng©n hµng, b¶o hiÓm. 2. T×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch t¨ng tr­ëng kinh tÕ n¨m 2007 Trong 9 th¸ng ®Çu n¨m 2007, tæng s¶n phÈm trong n­íc (GDP) t¨ng 8,16% so víi 9 th¸ng n¨m 2006, trong ®ã khu vùc n«ng, l©m nghiÖp vµ thuû s¶n t¨ng 3,02%; khu vùc c«ng nghiÖp vµ x©y dùng t¨ng 10,15%; khu vùc dÞch vô t¨ng 8,54%. §èi chiÕu 9 th¸ng c¸c n¨m tr­íc th× khu vùc I t¨ng tr­ëng kh«ng cao do s¶n xuÊt l­¬ng thùc gi¶m vµ ch¨n nu«i cña nhiÒu ®Þa ph­¬ng bÞ dÞch bÖnh, hiÖu qu¶ ch¨n nu«i thÊp, nh­ng khu v­c II vµ khu vùc III t¨ng t­¬ng ®èi cao nªn n¨m nay lµ n¨m cã tèc ®é t¨ng GDP 9 th¸ng cao nhÊt trong 10 n¨m gÇn ®©y. §¸ng chó ý lµ, trong 9 th¸ng võa qua, tèc ®é t¨ng GDP quý sau lu«n cao h¬n quý tr­íc: Quý I t¨ng 7,73%; quý II t¨ng 7,89%; quý III t¨ng 8,69%. Tõ ®ã trªn c¬ së t×nh h×nh 9 th¸ng ®Çu n¨m vµ dù b¸o kh¶ n¨ng ph¸t triÓn cña quý IV, cã thÓ ®¸nh gi¸ r»ng, c¸c môc tiªu vµ nhiÖm vô do Quèc héi ®Ò ra cho n¨m 2007 ®· vµ ®ang ®­îc thùc hiÖn kh¸ thuËn lîi, hÇu hÕt c¸c chØ tiªu chñ yÕu vÒ kinh tÕ ®Òu ®¹t vµ v­ît kÕ ho¹ch t¨ng tr­ëng ®Ò ra. Trong ®ã nh÷ng thµnh tùu chñ yÕu lµ: nÒn kinh tÕ n­íc ta trong n¨m 2007 ®¹t møc t¨ng tr­ëng cao nhÊt trong vßng 10 n¨m qua (8,5%), t¹o kh¶ n¨ng hoµn thµnh nhiÒu chØ tiªu chñ yÕu cña kÕ ho¹ch 5 n¨m 2006 – 2010 ngay trong n¨m 2008. Vµ ngµnh n«ng nghiÖp tuy gÆp nhiÒu khã kh¨n do thiªn tai, dÞch bÖnh nh­ng vÉn v­¬n lªn ®¹t ®­îc kÕ ho¹ch. C«ng nghiÖp ®¹t tèc ®é t¨ng tr­ëng kh¸ cao vµ t¨ng thªm tû träng c«ng nghiÖp chÕ biÕn. LÇn ®Çu tiªn trong nhiÒu n¨m qua, tèc ®é t¨ng tr­ëng cña khu vùc dÞch vô cao h¬n tèc ®é t¨ng tr­ëng chung cña GDP. Tuy nhiªn, bªn c¹nh chóng ta ®¹t ®­îc mét tèc ®é t¨ng tr­ëng Ên t­îng th× t¨ng tr­ëng kinh tÕ n¨m 2007 vÉn cßn nhiÒu tån t¹i, yÕu kÐm. §ã lµ: tèc ®é t¨ng tr­ëng cao nh­ng vÉn ch­a thËt bÒn v÷ng, vÉn cßn ch­a t­¬ng xøng víi tiÒm n¨ng cña ®Êt n­íc vµ t¨ng tr­ëng kinh tÕ vÉn ch­a thËt sù ®i vµo chiÒu s©u. 3. Nh÷ng nhiÖm vô cña kÕ ho¹ch t¨ng tr­ëng kinh tÕ n¨m 2008 vµ kh¶ n¨ng thùc hiÖn kÕ ho¹ch t¨ng tr­ëng kinh tÕ thêi kú 2006 – 2010 a. NhiÖm vô cña kÕ ho¹ch t¨ng tr­ëng kinh tÕ n¨m 2008 N¨m 2008 cã ý nghÜa rÊt quan träng ®èi víi sù ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc, lµ n¨m b¶n lÒ cña KÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi 5 n¨m 2006 – 2010. Nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®­îc cña kÕ ho¹ch t¨ng tr­ëng kinh tÕ cña c¸c n¨m tr­íc, ®Æc biÖt lµ cña n¨m 2007 ®· t¹o nªn nÒn t¶ng v÷ng ch¾c cho viÖc tiÕp tôc thùc hiÖn thµnh c«ng kÕ ho¹ch t¨ng tr­ëng kinh tÕ n¨m 2008. Nh­ vËy, nhiÖm vô chñ yÕu cña n¨m 2008 lµ: tiÕp tôc duy tr× tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ cao ®ång thêi ph¶i chó träng ®Õn chÊt l­îng cña t¨ng tr­ëng kinh tÕ. Mét sè chØ tiªu chñ yÕu cña kÕ ho¹ch t¨ng tr­ëng kinh tÕ n¨m 2008: - Tæng s¶n phÈm trong n­íc (GDP) t¨ng 8,5-9,0% so víi n¨m 2007; GDP theo gi¸ hiÖn hµnh dù kiÕn kho¶ng 1.337-1.347 ngh×n tû ®ång, t­¬ng ®­¬ng kho¶ng 83 tû USD; GDP b×nh qu©n theo ®Çu ng­êi kho¶ng 960 USD. Trong chØ ®¹o ®iÒu hµnh, phÊn ®Êu ®¹t tèc ®é t¨ng GDP lµ 9%. - Gi¸ trÞ t¨ng thªm cña ngµnh n«ng l©m ng­ nghiÖp t¨ng kho¶ng 3,5-4%; ngµnh c«ng nghiÖp vµ x©y dùng t¨ng 10,6-11%; ngµnh dÞch vô t¨ng kho¶ng 8,7-9,2% b. Kh¶ n¨ng thùc hiÖn kÕ ho¹ch t¨ng tr­ëng kinh tÕ thêi kú 2006 – 2010 N¨m 2007, nÒn kinh tÕ n­íc ta ®¹t møc t¨ng tr­ëng cao nhÊt trong vßng m­êi n¨m qua (8,5%). Trong ®ã, lÇn ®Çu tiªn tèc ®é t¨ng tr­ëng cña khu vùc dÞch vô cao h¬n tèc ®é t¨ng tr­ëng chung cña tæng s¶n phÈm trong n­íc (8,7%). Víi ®µ t¨ng tr­ëng Ên t­îng nh­ vËy th× nhiÒu kh¶ n¨ng chóng ta sÏ hoµn thµnh mét c¸ch xuÊt s¾c c¸c môc tiªu cña kÕ ho¹ch t¨ng tr­ëng 2008. Bao gåm: GDP t¨ng 8,5-9% so víi n¨m 2007; trong ®ã phÊn ®Êu ®¹t 9%; GDP theo giá hiÖn hµnh dù kiÕn t­¬ng ®­¬ng 83 tû USD; GDP ®Çu ng­êi kho¶ng 960 USD. Tõ ®ã sÏ t¹o mét tiÒn ®Ò v÷ng ch¾c cho viÖc thùc hiÖn kh«ng nh÷ng thµnh c«ng mµ cßn v­ît c¸c môc tiªu cña kÕ ho¹ch t¨ng tr­ëng kinh tÕ thêi kú 2006-2010 ®· ®Ò ra. III. Mét sè gi¶i ph¸p thùc hiÖn 1. Gi¶i ph¸p vÒ c¸c nguån lùc chñ yÕu cho t¨ng tr­ëng kinh tÕ 1.1. Gi¶i ph¸p vÒ lùc l­îng lao ®éng Tõ n¨m 2008, sÏ triÓn khai c¸c gi¶i ph¸p ®ång bé ®Ó t¹o ra nh÷ng ®ét ph¸ vÒ n©ng cao chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ cña ®µo t¹o nh©n lùc, lµm cho nguån nh©n lùc trë thµnh mét yÕu tè quan träng ®Ó thu hót ®Çu t­ vµ lµ mét lîi thÕ c¹nh tranh cña nÒn kinh tÕ n­íc ta. N©ng cao chÊt l­îng vµ quy m« ®µo t¹o nghÒ tõ tr×nh ®é s¬ cÊp tíi ®¹i häc víi ph­¬ng ch©m ®µo t¹o theo nhu cÇu x· héi. Cã chÝnh s¸ch vµ c¬ chÕ khuyÕn khÝch ®Ó c¸c doanh nghiÖp, c¸c nhµ ®Çu t­ tæ chøc ®µo t¹o vµ cung cÊp nh©n lùc ®¸p øng yªu cÇu cña thùc tiÔn s¶n xuÊt kinh doanh. TËp trung x©y dùng mét sè tr­êng d¹y nghÒ, tr­êng ®¹i häc, cao ®¼ng ®¹t tr×nh ®é quèc tÕ. TriÓn khai trong c¶ n­íc viÖc cho vay víi l·i suÊt thÝch hîp ®Ó häc nghÒ ë mäi tr×nh ®é, t¨ng nhanh tû lÖ lao ®éng ®· qua ®µo t¹o. TiÕp tôc cuéc vËn ®éng chèng tiªu cùc trong thi cö vµ bÖnh thµnh tÝch trong gi¸o dôc phæ th«ng, n©ng cao ®¹o ®øc nhµ gi¸o. Chó träng viÖc ®æi míi ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y vµ ®¸nh gi¸; ®Èy m¹nh øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong gi¶ng d¹y vµ häc tËp; n©ng cao chÊt l­îng vµ chuÈn ho¸ ®éi ngò gi¸o viªn; khuyÕn khÝch ph¸t triÓn m¹nh viÖc gi¶ng d¹y vµ häc ngo¹i ng÷. §æi míi vµ ph¸t triÓn c¸c tr­êng chuyªn trong c¶ n­íc nh­ mét gi¶i ph¸p c¬ b¶n ®Ó båi d­ìng nh©n tµi ë løa tuæi häc sinh. Thùc hiÖn phæ cËp mÇm non cho trÎ 5 tuæi, tiÕp tôc thùc hiÖn phæ cËp gi¸o dôc tiÓu häc; phÊn ®Êu ®Ó n¨m 2010 sÏ hoµn thµnh ®¹t phæ cËp trung häc c¬ së ë 46 tØnh, thµnh phè. X©y dùng chÝnh s¸ch vÒ nh©n tµi; cã c¬ chÕ ph¸t hiÖn, båi d­ìng, ®µo t¹o nh©n tµi; khuyÕn khÝch ph¸t huy tµi n¨ng, ®Æc biÖt lµ tµi n¨ng cña líp trÎ. §æi míi chÝnh s¸ch sö dông nh©n lùc tõ kh©u tuyÓn dông, bè trÝ c«ng viÖc, chÝnh s¸ch tiÒn l­¬ng, khen th­ëng, kû luËt. T«n vinh c¸c nhµ khoa häc cã ®ãng gãp thiÕt thùc cho ph¸t triÓn ®Êt n­íc. Lµm tèt h¬n c«ng t¸c ch¨m sãc søc khoÎ céng ®ång. Thùc hiÖn tèt chiÕn l­îc y tÕ dù phßng, quy ho¹ch hÖ thèng y tÕ vµ c¸c ch­¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia vÒ y tÕ, søc khoÎ, vÖ sinh m«i tr­êng. Lång ghÐp c¸c môc tiªu ch¨m sãc, b¶o vÖ vµ n©ng cao søc khoÎ nh©n d©n trong c¸c chÝnh s¸ch, c¸c ch­¬ng tr×nh, c¸c dù ¸n ph¸t triÓn. X©y dùng c¬ chÕ ®ång bé ®Ó kiÓm so¸t thÞ tr­êng thuèc. Hoµ thiÖn chÝnh s¸ch hç trî kh¸m ch÷a bÖnh cho c¸c ®èi t­îng chÝnh s¸ch, ng­êi nghÌo, trÎ em d­íi 6 tuæi vµ nh÷ng ng­êi cËn nghÌo. TËp trung gi¶i quyÕt tèt vÊn ®Ò vÖ sinh, an toµn thùc phÈm vµ x©y dùng LuËt An toµn thùc phÈm; hoµn thiÖn hÖ thèng tæ chøc qu¶n lý, thanh tra, kiÓm nghiÖm vÖ sinh, an toµn thùc phÈm. KiÖn toµn ®ñ m¹nh tæ chøc lµm c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ d©n sè thuéc Bé Y tÕ tõ Trung ­¬ng ®Õn c¬ së, t¨ng c­êng sù l·nh ®¹o, chØ ®¹o cña cÊp uû §¶ng vµ chÝnh quyÒn c¸c cÊp, ®Èy m¹nh c«ng t¸c tuyªn truyÒn vËn ®éng vµ kÕt hîp chÆt víi thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p chuyªn m«n kü thuËt, phÊn ®Êu ®¹t kÕ ho¹ch gi¶m sinh ®· ®Ò ra trong kÕ ho¹ch 5 n¨m 2006 -2010. Thùc hiÖn ®ång béc c¸c gi¶i ph¸p ®Ó t¨ng c­êng hiÖu lùc qu¶n lý nhµ n­íc vµ c«ng t¸c b¶o ®¶m an toµn lao ®éng. X©y dùng nh©n c¸ch, ph¸t huy gi¸ trÞ v¨n ho¸, tinh thÇn cña ng­êi ViÖt Nam, t¨ng søc ®Ò kh¸ng chèng l¹i v¨n ho¸ ®åi truþ. Thùc hiÖn tèt cuéc vËn ®éng “Toµn d©n ®oµn kÕt x©y dùng ®êi sèng v¨n ho¸”. T¨ng c­êng c¸c biÖn ph¸p phßng chèng c¸c tÖ n¹n x· héi, x©y dùng m«i tr­êng sèng lµnh m¹nh, an toµn t¹i c¸c ®¬n vÞ c¬ së, ph­êng x·, doanh nghiÖp, tr­êng häc, khu d©n c­... T¨ng kinh phÝ cho c«ng t¸c b¶o tån, t«n t¹o, chèng xuèng cÊp c¸c di tÝch lÞch sö v¨n ho¸, g¾n víi ph¸t triÓn du lÞch ®Ó ph¸t huy cã hiÖu qu¶ gi¸ trÞ di s¶n v¨n ho¸ d©n téc. 1.2. Gi¶i ph¸p vÒ khèi l­îng vèn ®Çu t­ §Ó ®¹t môc tiªu cña kÕ ho¹ch t¨ng tr­ëng kinh tÕ thêi kú 2006 – 2010 lµ 7,5-8% th× ­íc tÝnh nhu cÇu vèn ®Çu t­ cho 5 n¨m tíi lªn ®Õn kho¶ng 140 tû USD, tû träng huy ®éng vèn ®Çu t­ x· héi trung b×nh c¶ giai ®o¹n lµ 38-40% GDP, víi tèc ®é t¨ng b×nh qu©n 12-13%/n¨m trong ®ã nguån vèn ®Çu t­ trong n­íc chiÕm tõ 60-65%... V× v©y, cÇn cã hÖ thèng gi¶i ph¸p huy ®éng vèn ®Çu t­ hiÖu qu¶ trong nh­ng n¨m cßn l¹i cña kÕ ho¹ch 5 n¨m 2006 -2010. Trong ®ã, cÇn tËp trung vµo c¸c gi¶i ph¸p chÝnh sau ®©y: - TiÕp tôc thùc hiÖn chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch ®a d¹ng ho¸ vµ ®a ph­¬ng ho¸ c¸c gi¶i ph¸p huy ®éng vçn cho ®Çu t­ ph¸t triÓn. Trong kªnh huy ®éng vçn cña ng©n s¸ch nhµ n­íc, cÇn tÝnh to¸n chi tiÕt hiÖu qu¶ sö dông vèn. §¸nh gi¸ vÒ hiÖu qu¶ kinh tÕ cña ®ît ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ChÝnh phñ b»ng ngo¹i tÖ ®ît cuèi n¨m 2005 vµ viÖc ph¸t hµnh vµ sö dông vèn ph¸t hµnh c«ng tr¸i, tr¸i phiÕu ChÝnh phñ ®Ó cã biÖn ph¸p ®iÒu chØnh trong huy ®éng vèn trong thêi gian tíi. Kho b¹c Nhµ n­íc kh«ng trùc tiÕp b¸n lÎ tÝn phiÕu hay tr¸i phiÕu ChÝnh phñ, hay c«ng tr¸i quèc gia mµ ®Ó tæ chøc ®Êu thÇu tõng ®ît qua Ng©n hµng Nhµ n­íc hay trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n dùa trªn nhu cÇu vèn. Tr¸i phiÕu ChÝnh phñ b»ng ngo¹i tÖ trong d©n cho ®Çu t­ ph¸t triÓn, l·i suÊt hÊp dÉn tr­íc hÕt ph¶i ®Ó chÝnh ng­êi d©n ®­îc h­ëng mµ ch­a cÇn ph¶i ph¸t hµnh trªn thÞ tr­êng quèc tÕ. ViÖc n©ng cao hiÖu qu¶ vèn ®Çu t­, chèng thÊt tho¸t vµ tham nhòng trong c¸c dù ¸n , cÇn tr¸nh ®Çu t­ dµn tr¶i lµ gi¶i ph¸p rÊt quan träng. Yªu cÇu nµy cÇn ®­îc thùc hiÖn chÆt chÏ ®èi víi ng©n s¸ch trung ­¬ng. C¸c tØnh, thµnh phè còng cÇn tr¸nh t×nh tr¹ng n«n nãng, hay ®Çu t­ theo kiÓu phong trµo, ®Çu t­ chñ quan duy ý chÝ. ChÊm døt t×nh tr¹ng dù ¸n ch­a ®­îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt, ch­a ®­îc bè trÝ kÕ ho¹ch vèn ®Çu t­, ®· giao hay chØ ®Þnh thÇu cho doanh nghiÖp triÓn khai thi c«ng, vay vèn ng©n hµng cho ®Çu t­, ®Ó l¹i hËu qu¶ nÆng nÒ cho viÖc c©n ®èi ng©n s¸ch, dµn tr¶i vÒ hiÖu qu¶ sö dông vèn. Rµ ro¸t, bæ sung vµ hoµn thiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý vµ sö dông vèn ODA, trong ®ã ph©n ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm cña tõng bé, ngµnh trong qu¶n lý nguån vèn tµi trî nµy. Vèn ng©n s¸ch nhµ n­íc, vèn tµi trî quèc tÕ vµ c¸c nguån vèn kh¸c cho vay xo¸ ®ãi, gi¶m nghÌo, gi¶i quyÕt viÖc lµm, hç trî sinh viªn nghÌo vay vèn häc tËp, cho c¸c môc tiªu chÝnh s¸ch x· héi kh¸c... chñ yÕu cÇn tËp trung qua hÖ thèng ng©n hµng chÝnh s¸ch x· héi ®Ó gi¶i ng©n cho c¸c ®èi t­îng theo ®­îc quy ®Þnh. - §Èy m¹nh viÖc s¾p xÕp l¹i c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc, thóc ®Èy th× tr­êng chøng kho¸n ph¸t triÓn, khuyÕn khÝch vµ t¹o mäi ®iÒu kiÖn cho c¸c c«ng ty cæ phÇn niªm yÕt cæ phiÒu vµ huy ®éng vèn trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n. §èi víi c¸c ng©n hµng niªm yÕt cæ phiÕu trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n, nªn xem xÐt cho phÐp c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi mua víi tû lÖ kh«ng qu¸ 49% vèn cæ phÇn cña ng©n hµng ®ã vµ mét nhµ ®Çu t­ mua kh«ng qu¸ 30% vèn cæ phÇn cña mét ng©n hµng ViÖt Nam. ViÖc n©ng tû lÖ nµy, vÉn ®¶m b¶o tû lÖ chi phèi cña phÝa ViÖt Nam trong ng©n hµng, mÆt kh¸c cho phÐp thu hót vèn ®Çu t­ cña c¸c nhµ ®Èu t­ lín vµo ViÖt Nam. H¬n thÕ n÷a, g¾n liÒn víi huy ®éng vèn, chóng ta cßn thu hót c«ng nghÖ ng©n hµng hiÖn ®¹i, tr×nh ®é qu¶n trÞ ®iÒu hµnh ng©n hµng tiªn tiÕn, thóc ®Èy sù ph¸t triÓn vµ n©ng cao n©ng lùc c¹nh tranh cña c¸c ng©n hµng trong n­íc. - TiÕp tôc ®æi míi lÜnh vùc thanh to¸n, më réng c¸c h×nh thøc thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt. Thùc hiÖn môc tiªu nµy ®ßi hái sù phèi hîp chÆt chÏ cña c¸c ®¬n vÞ trong ngµnh tµi chÝnh, nh­: thùc hiÖn thu thuÕ vµ lÖ phÝ, b¶o hiÓm... b»ng h×nh thøc thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt. C¸c tæ chøc kh¸c, nh­: thu c­íc phÝ b­u chÝnh viÔn th«ng, thu tiÒn ®iÖn n­íc, phÝ sö dông c¸p truyÒn h×nh, c¸c ho¹t ®éng thu phÝ vµ thanh to¸n æn ®Þnh kh¸c,... còng cÇn chñ ®éng vµ s½n sµng phèi hîp víi ng©n hµng trong sö dông c¸c h×nh thøc thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt. C¸c tæ chøc cã khèi l­îng tiÒn mÆt lín, nh­: B¶o hiÓm x· héi, c¸c doanh nghiÖp vµ tæ chøc cã ®«ng ng­êi lao ®éng,... sö dông viÖc chi tr¶ l­¬ng qua hÖ thèng ATM cña ng©n hµng. ChÝnh phñ cÇn sím ban hµnh NghÞ ®Þnh thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt, quy ®Þnh møc gi¸ trÞ cña c¸c kho¶n thanh to¸n kh«ng ®­îc sö dông tiÒn mÆt. VÒ phÝa hÖ thèng ng©n hµng cÇn ®Èy m¹nh h¬n n÷a viÖc ®Çu t­ hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ, ph¸t triÓn dÞch vô, ph¸t triÓn m¹ng l­íi m¸y rót tiÒn tù ®éng ATM... Thùc hiÖn gi¶i ph¸p nµy kh«ng nh÷ng huy ®éng khèi l­îng vèn rÊt lín trong x· héi vµo hÖ thèng ng©n hµng mµ cßn tiÕt kiÖm c¸c kho¶n chi khæng lå cho c¸c ho¹t ®éng tiÒn mÆt, gãp phÇn h¹n chÕ tham nhòng, tiªu cùc trong x· héi. - §Èy nhanh tiÕn tr×nh cæ phÇn ho¸ c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i nhµ n­íc. ViÖc t¹o m«i tr­êng c¹nh tranh b×nh ®¼ng, th«ng tho¸ng vµ lµnh m¹nh cho c¸c NHTM vµ tæ chøc tÝn dông ho¹t ®éng sÏ cho phÐp huy ®éng khèi l­îng vèn rÊt lín vµ n©ng cao hiÖu qu¶ cho vay ®Çu t­. §Æc biÖt lµ c¸c NHTM cæ phÇn còng n©ng cao kh¶ n¨ng qu¶n trÞ kinh doanh vèn, nªn thÞ tr­êng liªn ng©n hµng, ®Çu t­ vèn trªn thÞ tr­êng tiÒn göi cña c¸c tæ chøc tÝn dông ph¸t triÓn m¹nh mÏ h¬n. NhiÒu NHTM ®a d¹ng ho¸ danh môc tµi s¶n hiÖn cã, kh«ng chØ cho vay trùc tiÕp, mµ cßn ph©n t¸n rñi ro b»ng c¸ch ®Çu t­ trªn thÞ tr­êng tiÒn göi, b¸n bu«n vèn ng¾n h¹n cho c¸c NHTM kh¸c cã ®iÓu kiÖn më réng cho vay an toµn, ®Çu t­ vµo tr¸i phiÕu chÝnh phñ, c«ng tr¸i vµ tÝn phiÕu Kho b¹c nhµ n­íc, tr¸i phiÕu ®« thÞ, tr¸i phiÕu doanh nghiÖp... Khi cÇn vèn kh¶ dông, c¸c ng©n hµng cã thÓ giao dÞch c¸c lo¹i giÊy tê cã gi¸ trªn thÞ tr­ên më víi Ng©n hµng Nhµ n­íc, thóc ®Èy thÞ tr­êng tiÒn tÖ ph¸t triÓn, t¨ng nhanh tèc ®é chu chuyÓn vèn trong nÒn kinh tÕ. - TiÕp tôc ®æi míi x©y dùng vµ ®iÒu hµnh linh ho¹t chÝnh s¸ch tiÒn tÖ. §æi míi c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña Ng©n hµng Nhµ n­íc, nh­: ®iÒu hµnh thÞ tr­êng më, thÞ tr­êng ®Êu thÇu tÝnh phiÕu kho b¹c, ®æi míi thanh to¸n vµ më réng thanh to¸n ®iÖn tö liªn ng©n hµng, c¸c ho¹t ®éng kh¸c cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn sù ph¸t triÓn thÞ tr­êng vèn. ViÖc thu hót vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi, thu hót vèn ®Çu t­ cña ViÖt kiÒu, vèn ®Çu t­ cña ng­êi d©n trong thµnh lËp vµ bá vèn kinh doanh,... cÇn ®­îc thùc hiÖn theo h­íng võa thóc ®Èy c¸c kªnh xóc tiÕn ®Çu t­, mêi gäi ®Çu t­, võa c¶i tiÕn c¸c quy tr×nh, thñ tôc, võa chèng tiªu cùc, phiÒn hµ, nh­ng ph¶i gi¸m s¸t chÆt chÏ phï hîp víi th«ng lÖ quèc tÕ, chèng c¸c ho¹t ®éng lõa ®¶o hay tiªu cùc kh¸c. 1.3. Gi¶i ph¸p vÒ ph¸t triÓn khoa häc c«ng nghÖ 1.3.1. §æi míi c¬ chÕ qu¶n lý khoa häc vµ c«ng nghÖ a. Qu¶n lý nhµ n­íc vÒ khoa häc vµ c«ng nghÖ TiÕp tôc hoµn thiÖn hÖ thèng qu¶n lý nhµ n­íc vÒ khoa häc vµ c«ng nghÖ theo h­íng thùc hiÖn ®óng chøc n¨ng qu¶n lý Nhµ n­íc, kh«ng chång chÐo víi ho¹t ®éng sù nghiÖp, phï hîp víi tiÕn tr×nh c¶i c¸ch hµnh chÝnh; t¨ng c­êng sù chØ ®¹o vµ ®iÒu hoµ phèi hîp cña ChÝnh phñ trªn c¬ së ph©n cÊp vµ quy ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm trong qu¶n lý nhµ n­íc vÒ khoa häc vµ c«ng nghÖ ®èi víi c¸c bé vµ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng. b. Tæ chøc vµ thùc hiÖn nhiÖm vô khoa häc vµ c«ng nghÖ §æi míi c¬ chÕ tæ chøc vµ thùc hiÖn nhiÖm vô khoa häc vµ c«ng nghÖ: - C¬ chÕ tæ chøc vµ thùc hiÖn nhiÖm vô khoa häc vµ c«ng nghÖ ph¶i më réng sù tham gia cña c¸c nhµ khoa häc vµ doanh nghiÖp, tæ chøc x· héi, b¶o ®¶m d©n chñ, c¹nh tranh, kh¸ch quan, c«ng khai vµ b×nh ®¼ng trong viÖc tuyÓn chän tæ chøc vµ c¸ nh©n thùc hiÖn nhiÖm vô khoa häc vµ c«ng nghÖ; ®æi míi c¨n b¶n c«ng t¸c ®¸nh gi¸ khoa häc vµ c«ng nghÖ, lÊy chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ lµm tiªu chuÈn, b¶o ®¶m sù t­¬ng hîp víi chuÈn mùc quèc tÕ, nh»m ®­a nhanh kÕt qu¶ nghiªn cøu vµo s¶n xuÊt vµ ®êi sèng. - §èi víi c¸c nghiªn cøu øng dông vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ, thùc hiÖn c¬ chÕ liªn kÕt gi÷a c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc, tæ ch­c khoa häc vµ c«ng nghÖ, triÓn khai thùc hiÖn, ®¸nh gi¸ vµ ®­a kÕt qu¶ nghiªn cøu vµo øng dông trongthùc tiÔn. - KÕt hîp ph­¬ng thøc tuyÓn chän th«ng qua c¹nh tranh, c«ng khai, d©n chñ víi ph­¬ng thøc giao nhiÖm vô trùc tiÕp dùa trªn c¸c tiªu chÝ lùa chän râ rµng, hîp lý ®Ó b¶o ®¶m chän ®óng tæ chøc, c¸ nh©n cã ®ñ n¨ng lùc thùc hiÖn nhiÖm vô khoa häc vµ c«ng nghÖ ë c¸c cÊp, c¸c ngµnh vµ ®Þa phu¬ng. - T¨ng c­êng qu¶n lý kÕt qu¶ cña ho¹t ®éng khoa häc vµ c«ng nghÖ nh»m n©ng cao chÊt l­îng khoa häc vµ ®­a nhanh kÕt qu¶ nghiªn cøu vµo øng dông trong thùc tiÔn. c. C¬ chÕ qu¶n lý c¸c tæ chøc khoa häc vµ c«ng nghÖ Ban hµnh c¬ chÕ tù chñ, tù chÞu tr¸ch nhiÖm ®èi víi c¸c tæ chøc khoa häc vµ c«ng nghÖ cña Nhµ n­íc: - Nhµ n­íc giao quyÒn tù chñ, tù chÞu tr¸ch nhiÖm cho c¸c tæ chøc khoa häc vµ c«ng nghÖ phï hîp víi ®Æc thï cña mçi lo¹i h×nh ho¹t ®éng, nh»m ph¸t huy tèi ®a tÝnh n¨ng ®éng, s¸ng t¹o cña c¸c tæ chøc nµy. - QuyÒn tù chñ vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm cña c¸c tæ chøc khoa häc vµ c«ng nghÖ nhµ n­íc ph¶i ®­îc thùc hiÖn trong viÖc x©y dùng vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch ho¹t ®éng khoa häc vµ c«ng nghÖ, qu¶n lý tµi chÝnh, tµi s¶n, nh©n sù vµ hîp t¸c quèc tÕ. C¨n cø vµo ®Æc thï cña mçi lo¹i h×nh ho¹t ®éng khoa häc vµ c«ng nghÖ, nhµ n­íc cã c¬ chÕ, chÝnh s¸ch phï hîp: - C¸c tæ chøc khoa häc vµ c«ng nghÖ chñ yÕu thùc hiÖn nghiªn cøu c¬ b¶n, nghiªn cøu luËn phôc vô x©y dùng chÝnh s¸ch, chiÕn l­îc, nghiªn cøu c¸c lÜnh vùc khoa häc vµ c«ng nghÖ träng ®iÓm vµ nh÷ng lÜnh vùc c«ng Ých, ®­îc Nhµ n­íc giao nhiÖm vô khoa häc vµ c«ng nghÖ theo chøc n¨ng ho¹t ®éng vµ b¶o ®¶m kinh phÝ ho¹t ®éng. - C¸c tæ chøc khoa häc vµ c«ng nghÖ nghiªn cøu øng dông vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ t¹o ra s¶n phÈm phôc vô nhu cÇu thÞ tr­êng, chuyÓn sang mét trong c¸c h×nh thøc tæ chøc sau: tæ chøc khoa häc vµ c«ng nghÖ ho¹t ®éng theo c¬ chÕ tù trang tr¶i kinh phÝ, doanh nghiÖp, doanh nghiÖp khoa häc vµ c«ng nghÖ. §èi víi c¸c tæ chøc nµy, Nhµ n­íc chØ cÊp kinh phÝ theo c¬ chÕ ®Æt hµng nhiÖm vô khoa häc vµ c«ng nghÖ. X©y dùng c¬ chÕ liªn kÕt gi÷a khoa häc vµ c«ng nghÖ víi gi¸o dôc vµ ®µo t¹o: - T¨ng c­êng chøc n¨ng nghiªn cøu trong c¸c tr­êng ®¹i häc: Quy ®Þnh nhiÖm vô nghiªn cøu ®èi víi c¸n bé gi¶ng d¹y ®¹i häc; t¨ng ®Çu t­ cho ho¹t ®éng nghiªn cøu trong c¸c tr­êng ®¹i häc. - Thùc hiÖn liªn kÕt gi÷a c¸c tæ chøc nghiªn cøu-ph¸t triÓn víi c¸c tr­êng ®¹i häc: Quy ®Þnh nhiÖm nhiÖm vô gi¶ng d¹y ®èi víi c¸c c¸n bé nghiªn cøu thuéc c¸c tæ chøc nghiªn cøu-ph¸t triÓn; x©y dùng quy chÕ dïng chung phßng thÝ nghiÖm vµ thiÕt bÞ phôc vô nghiªn cøu vµ gi¶ng d¹y; thµnh lËp c¸c lo¹i h×nh tæ chøc liªn kÕt gi÷a ®µo t¹o vµ nghiªn cøu nh­ häc viÖn vµ c¸c h×nh thøc hîp t¸c kh¸c. 1.3.2. Ph¸t triÓn tiÒm lùc khoa häc vµ c«ng nghÖ a. Ph¸t triÓn nh©n lùc khoa häc vµ c«ng nghÖ §æi míi c¬ chÕ qu¶n lý nh©n lùc khoa häc vµ c«ng nghÖ nh»m gi¶i phßng tiÒm n¨ng, ph¸t huy tÝnh chñ ®éng, s¸ng t¹o cña ®éi ngò c¸n bé khoa häc vµ c«ng nghÖ: - Tõng b­íc chuyÓn chÕ ®é biªn chÕ sang chÕ ®é hîp ®ång lao ®éng ®èi víi c¸n bé khoa häc vµ c«ng nghÖ, t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc l­u chuyÓn c¸n bé, h×nh thµnh thÞ tr­êng lao ®éng trong ho¹t ®éng khoa häc vµ c«ng nghÖ. - Thùc hiÖn quyÒn tù chñ, tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ qu¶n lý nh©n sù ®èi víi c¸ tæ chøc khoa häc vµ c«ng nghÖ trong viÖc quyÕt ®Þnh tuyÓn dông, ®µo t¹o, bè trÝ sö dông, bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, c¸ch chøc, cho th«i viÖc, xÕp l­¬ng, khen th­ëng vµ c¸c chÕ ®é ®·i ngé kh¸c ®èi víi c¸n bé, nh©n viªn. X©y dùng c¸c chÝnh s¸ch t¹o ®éng lùc vËt chÊt vµ tinh thÇn m¹nh mÏ cho c¸c c¸ nh©n ho¹t ®éng khoa häc vµ c«ng nghÖ, träng dông vµ t«n vinh nh©n tµi khoa häc vµ c«ng nghÖ: - Thùc hiÖn c¬ chÕ c¹nh tranh lµnh m¹nh, xo¸ bá dÇn chÕ ®é ph©n phèi b×nh qu©n, thùc hti chÕ ®é ®·i ngé t­¬ng xøng víi cèng hiÕn cña c¸c nhµ khoa häc vµ c«ng nghÖ; kh«ng giíi h¹n møc thu nhËp ®èi víi c¸n bé khoa häc vµ c«ng nghÖ, miÔn hoÆc gi¶m thuÕ thu nhËp c¸ nh©n tõ ho¹t ®éng khoa häc vµ c«ng nghÖ. B¶o hé h÷u hiÖu quyÒn së h÷u trÝ tuÖ nh»m khÝch lÖ s¸ng t¹o vµ ®­a kÕt qu¶ nghiªn cøu vµo øng dông réng r·i. - Ban hµnh chÝnh s¸ch khen th­ëng ®èi víi c¸ nh©n cã thµnh tÝch khoa häc vµ c«ng nghÖ cã gi¸ trÞ khoa häc vµ thùc tiÔn cao; chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch c¸n bé khoa häc vµ c«ng nghÖ lµm viÖc t¹i ®Þa bµn cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ, x· héi khã kh¨n vµ ®Æc biÖt khã kh¨n; chÝnh s¸ch sö dông c¸n bé khoa häc vµ c«ng nghÖ ®· ®Õn tuæi nghØ h­u nh­ng cßn kh¶ n¨ng chuyªn m«n, søc kháe vµ t©m huyÕt víi nghÒ nghiÖp. §æi míi chÝnh s¸ch ®µo t¹o c¸n bé khoa häc vµ c«ng nghÖ; - §Èy m¹nh viÖc tuyÓn chän vµ göi häc sinh, sinh viªn, c¸n bé khoa häc vµ c«ng nghÖ ®i ®µo t¹o mét c¸ch ®ång bé ë c¸c n­íc cã tr×nh ®é khoa häc vµ c«ng nghÖ tiªn tiÕn, tr­íc m¾t trong mét sè lÜnh vùc khoa häc vµ c«ng nghÖ träng ®iÓm quèc gia. Phèi hîp chÆt chÏ gi÷a viÖc ®µo t¹o víi c¬ quan sö dông c¸n bé khoa häc vµ c«ng nghÖ. - §iÒu chØnh c¬ cÊu ®µo t¹o theo h­íng t¨ng ®µo t¹o c«ng nh©n kü thuËt (®Æc biÖt c«ng nh©n cã tay nghÒ cao) cho c¸c ngµnh ®ang thu hót ®Çu t­ n­íc ngoµi vµ nh÷ng ngµnh kinh tÕ – x· héi träng ®iÓm. - Huy ®éng tèi ®a vµ hç trî c¸c thµnh phÇn kinh tÕ tham gia trùc tiÕp vµo qu¸ tr×nh ®µo t¹o nh©n lùc khoa häc vµ c«ng nghÖ, nhÊt lµ khu vùc kinh tÕ t­ nh©n vµ khu vùc kinh tÕ cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi. - KhuyÕn khÝch më c¸c tr­êng ®¹i häc, viÖn nghiªn cøu c«ng nghÖ quèc tÕ hoÆc khu vùc t¹i ViÖt Nam. b. Ph¸t triÓn hÖ thèng th«ng tin quèc gia vÒ khoa häc vµ c«ng nghÖ Nhµ n­íc t¨ng c­êng ®Çu t­, n©ng cÊp, hiÖn ®¹i ho¸ c¸c c¬ së th«ng tin khoa häc vµ c«ng nghÖ hiÖn cã, x©y dùng vµ ph¸t triÓn hÖ thèng th«ng tin khoa häc vµ c«ng nghÖ quèc gia liªn th«ng víi quèc tÕ. X©y dùng vµ ph¸t triÓn c¸c ng©n hµng d÷ liÖu quèc gia vÒ khoa häc vµ c«ng nghÖ. §Èy m¹nh viÖc phæ biÕn th«ng tin khoa häc vµ c«ng nghÖ tíi ng­êi sö dông, chó träng th«ng tin phôc vô doanh nghiÖp, ph¸t triÓn n«ng th«n, vïng s©u, vïng xa. c. TËp trung x©y dùng mét sè tæ chøc khoa häc vµ c«ng nghÖ vµ c¬ së h¹ tÇng ®¹t tíi tr×nh ®é trung b×nh tiªn tiÕn trong khu vùc cho mét sè h­íng khoa häc vµ c«ng nghÖ träng ®iÓm. TËp trung ®Çu t­ x©y dùng mét sè tæ chøc khoa häc vµ c«ng nghÖ trong mét sè h­íng khoa häc vµ c«ng nghÖ träng ®iÓm, ®¶m b¶o cho c¸c c¬ quan nµy cã ®Çy ®ñ nh÷ng trang thiÕt bÞ nghiªn cøu, thùc nghiÖm, th«ng tin-t­ liÖu, ®éi ngò c¸n bé khoa häc vµ c«ng nghÖ ®¹t tr×nh ®é tiªn tiÕn trong khu vùc. d. Huy ®éng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông c¸c nguån lùc tµi chÝnh cho khoa häc vµ c«ng nghÖ. X©y dùng c¬ chÕ, chÝnh s¸ch ®a d¹ng ho¸ nguån vèn ®Çu t­ cho ho¹t ®éng khoa häc vµ c«ng nghÖ: khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp ®Çu t­ ®æi míi c«ng nghÖ; thu hót nguån vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi, sö dông vçn viÖn trî ph¸t triÓn chÝnh thøc (ODA) ®Çu t­ cho ph¸t triÓn khoa häc vµ c«ng nghÖ; khuyÕn khÝch thµnh lËp quü ph¸t triÓn khoa häc vµ c«ng nghÖ vµ quü ®Çu t­ m¹o hiÓm cã vèn ngoµi ngÊn s¸ch nhµ n­íc; b¶o ®¶m tèc ®é t¨ng chi cho khoa häc tõ ng©n s¸ch nhµ n­íc hµng n¨m cao h¬n tèc ®é t¨ng chi ng©n s¸ch nhµ n­íc. 1.3.3. X©y dùng vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng khoa häc vµ c«ng nghÖ a. §Èy m¹nh ®æi míi c¬ chÕ vµ chÝnh s¸ch kinh tÕ-x· héi nh»m t¹o nhu cÇu øng dông thµnh tùu khoa häc vµ c«ng nghÖ vµo s¶n xuÊt vµ ®êi sèng. T¹o m«i tr­êng c¹nh tranh b×nh ®¼ng, ®Èy m¹nh c¶i c¸ch doanh nghiÖp nhµ n­íc, tõng b­íc h¹n chÕ ®éc quyÒn cña c¸c Tæng c«ng ty nhµ n­íc; ban hµnh c¸c chÝnh s¸ch vÒ c¹nh tranh vµ kiÓm so¸t ®éc quyÒn vÒ gi¶i thÓ vµ ph¸ s¶n doanh nghiÖp, h¹n chÕ khoanh nî, d·n nî. Chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ, thùc hiÖn c¸c cam kÕt quèc tÕ, t¹o søc Ðp thóc ®Èy c¸c doanh nghiÖp quan t©m thùc sù ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt, kinh doanh vµ tÝnh to¸n hiÖu qu¶ khi lùa chän c«ng nghÖ, ®æi míi s¶n phÈm. Ph¸t triÓn thÞ tr­êng vèn, ®Æc biÖt lµ thÞ tr­êng chøng kho¸n, hoµn thiÖn vµ më réng c¸c c«ng cô cña thÞ tr­êng tµi chÝnh, nh­ thuª mua tµi chÝnh, c«ng ty tµi chÝnh,v.v... ®Ó c¸c doanh nghiÖp cã thÓ tiÕp cËn c¸c nguån vèn ®Çu t­ trung h¹n vµ dµi h¹n phï hîp víi chu kú ®æi míi s¶n phÈm, ®æi míi c«ng nghÖ. ¸p dông c¬ chÕ Nhµ n­íc mua s¶n phÈm khoa häc vµ c«ng nghÖ tõ nh÷ng nghiªn cøu kh«ng sö dông ng©n s¸ch nhµ n­íc ®Ó phôc vô c¸c nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi. b. T¹o lËp m«i tr­êng ph¸p lý cho ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng khoa häc vµ c«ng nghÖ. Hoµn thiÖn c¬ së ph¸p lý cho ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng khoa häc vµ c«ng nghÖ. §Èy m¹nh viÖc tuyªn truyÒn, gi¸o dôc, phæ biÕn vµ n©ng cao hiÖu lùc thùc thi ph¸p luËt vÒ së h÷u trÝ tuÖ vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ. ThÓ chÕ ho¸ c¸c giao dÞch trong thÞ tr­êng khoa häc vµ c«ng nghÖ nh»m ®Èy m¹nh th­¬ng m¹i ho¸ s¶n phÈm khoa häc vÒ c«ng nghÖ gãp vèn b»ng b¶n quyÒn ®èi víi s¶n phÈm nghiªn cøu hoÆc c¸c hinh thøc së h÷u trÝ tuÖ kh¸c; mua b¸n s¶n phÈm khoa häc vµ c«ng nghÖ; giao dÞch th­¬ng m¹i ®iÖn tö,v.v... c. Ph¸t triÓn c¸c tæ chøc trung gian, m«i giíi th× tr­êng khoa häc vµ c«ng nghÖ. KhuyÕn khÝch, hç trî viÖc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn c¸c tæ chøc t­ vÊn, m«i giíi, dÞch vô chuyÓn giao c«ng nghÖ, chî thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ ë ®Þa ph­¬ng vµ ë quy m« c¶ n­íc. 1.3.4. §Èy m¹nh héi nhËp quèc tÕ vÒ khoa häc vµ c«ng nghÖ - §a d¹ng ho¸ ®èi t¸c vµ h×nh thøc hîp t¸c quèc tÕ vÒ khoa häc vµ c«ng nghÖ, lùa chän ®èi t¸c chiÕn l­îc, g¾n kÕt gi÷a hîp t¸c quèc tÕ vÒ khoa häc vµ c«ng nghÖ víi hîp t¸c quèc tÕ vÒ kinh tÕ. - Ban hµnh chÝnh s¸ch thu hót chuyªn gia lµ ng­êi ViÖt Nam ë n­íc ngoµi vµ chuyªn gia n­íc ngoµi cã tr×nh ®é cao ®Õn ViÖt Nam tham gia nghiªn cøu, gi¶ng d¹y, t­ vÊn, ®¶m ®­¬ng c¸c chøc vô qu¶n lý nghiªn cøu khoa häc vµ c«ng nghÖ. - T¨ng c­êng tèi ®a quyÒn tù chñ, tù chÞu tr¸ch nhiÖm cña c¸c tæ chøc khoa häc vµ c«ng nghÖ trong hîp t¸c quèc tÕ: göi c¸n bé ®i ®µo t¹o ë nø¬c ngoµi; mêi chuyªn gia n­íc ngoµi hîp t¸c trong nghiªn cøu, gi¶ng d¹y, th©m nhËp thÞ tr­êng quèc tÕ, më réng xuÊt khÈu s¶n phÈm hµng ho¸ tõ triÓn khai c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu vµo s¶n xuÊt. 2. Mét sè gi¶i ph¸p kh¸c 2.1. Gi¶i ph¸p vÒ ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp §Èy m¹nh viÖc s¾p xÕp vµ ®æi míi do¹nh nghiÖp nhµ n­íc mét c¸ch v÷ng ch¾c theo h­íng h×nh thµnh lo¹i h×nh doanh nghiÖp nhµ n­íc cã nhiÒu chñ së h÷u ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ vµ søc c¹nh tranh, lµm tèt vai trß nßng cèt trong nh÷ng ngµnh then chèt, thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh tÕ, x· héi. TiÕp tôc thùc hiÖn cæ phÇn hãa doanh nghiÖp Nhµ n­íc theo c¸c ®Ò ¸n ®· ®­îc ChÝnh phñ phª duyÖt, bao gåm c¶ c¸c tæng c«ng ty lín mµ Nhµ n­íc kh«ng cÇn gi÷ 100% vèn. X©y dùng mét sè tËp ®oµn kinh tÕ m¹nh trong c¸c lÜnh vùc quan träng: b­u chÝnh viÔn th«ng, dÇu khÝ, ®iÖn lùc, hµng kh«ng... TiÕp tôc ®æi míi kinh tÕ tËp thÓ vµ ph¸t triÓn m¹nh h×nh thøc ®a së h÷u. T¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn c¸c h×nh thøc kinh tÕ hîp t¸c ®a d¹ng phï hîp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña c¸c ngµnh nghÒ, trªn c¸c ®Þa bµn, tiÕp tôc nghiªn cøu x©y dùng m«t h×nh hîp t¸c x· kiÓu míi; ®æi míi, n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña hîp t¸c x·. T¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho kinh tÕ t­ nh©n ph¸t triÓn, kh«ng h¹n chÕ quy m«, ngµnh nghÒ, lÜnh vùc, ®Þa bµn. Xo¸ bá triÖt ®Ó mäi h×nh thøc ph©n biÖt ®èi xö, t«n vinh nh÷ng ng­êi s¶n xuÊt, kinh doanh giái. Ph¸t triÓn m¹nh kinh tÕ cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi. TriÓn khai thùc hiÖn tèt LuËt §Çu t­, LuËt Doanh nghiÖp, gi¶m dÇn vµ tiÕn tíi b·i bá nh÷ng quy ®Þnh ph©n biÖt gi÷a doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi víi doanh nghiÖp trong n­íc. KhuyÕn khÝch c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi ®Çu t­ trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp vµo tÊt c¶ nh÷ng ngµnh, nh÷ng lÜnh vùc mµ nhµ n­íc kh«ng cÇn. Sím ¸p dông thèng nhÊt quy ®Þnh vÒ gi¸ phÝ hµng ho¸ dÞch vô, gi¸ thuª ®Êt, chi phÝ ®Òn bï, gi¶i phãng mÆt b»ng gi÷a ®Çu t­ trong n­íc vµ ®Çu t­ n­íc ngoµi. 2.2. Gi¶i ph¸p vÒ x©y dùng ®ång bé vµ hoµn thiÖn thÓ chÕ kinh tÕ a. Hoµn thiÖn hÖ thèng ph¸p luËt vµ ph¸t triÓn c¸c lo¹i thÞ tr­êng TiÕp tôc x©y dùng vµ hoµn thiÖn hÖ thèng ph¸p luËt vÒ kinh tÕ, tr­íc hÕt lµ c¸c hÖ thèng ph¸p luËt b¶o ®¶m m«i tr­êng ®Çu t­ b×nh ®¼ng, thèng nhÊt, c«ng khai, minh b¹ch nh»m khuyÕn khÝch mäi thµnh phÇn kinh tÕ, huy ®éng mäi nguån vèn trong vµ ngoµi n­íc ®Ó ®Çu t­ kinh doanh, thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n­íc. Hoµn thiÖn khung ph¸p luËt cho viÖc t¹o lËp vµ vËn hµnh cã hiÖu qu¶ c¸c lo¹i thÞ tr­êng, tËp trung vµo c¸c thÞ tr­êng hµng ho¸ vµ dÞch vô, bÊt ®éng s¶n, lao ®éng, tµi chÝnh vµ khoa häc c«ng nghÖ. b. Ph¸t triÓn c¸c chñ thÓ tham gia kinh tÕ thÞ tr­êng. X¸c ®Þnh râ ph¹m vi vµ néi dung qu¶n lý kinh tÕ cña Nhµ n­íc; ®iÒu chØnh chøc n¨ng vµ quyÒn h¹n tr¸ch nhiÖm cña c¸c c¬ quan cña ChÝnh phñ. Sím xo¸ bá chøc n¨ng ®¹i diÖn chñ së h÷u cña c¸c Bé, UBND c¸c tØnh, thµnh phè ®èi víi doanh nghiÖp nhµ n­íc. T¸ch b¹ch néi dung qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ n­íc víi qu¶n lý sù nghiÖp vµ dÞch vô c«ng. T¨ng c­êng quyÒn chñ ®éng, tù chñ, tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ ho¹t ®éng cña c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp thùc hiÖn dÞch vô c«ng. PhÊn ®Êu x©y dùng nÒn hµnh chÝnh nhanh chãng ®¹t tr×nh ®é chÝnh quy, hiÖn ®¹i. Hoµn thiÖn hÖ thèng tiªu chuÈn chøc danh phï hîp lµm c¨n cø ®¸nh gi¸ n¨ng lùc cña c¸n bé, c«ng chøc. Thùc hiÖn c«ng t¸c quy ho¹ch c¸n bé, nhÊt lµ c¸n bé l·nh ®¹o. §æi míi quy tr×nh bæ nhiÖm c¸n bé ®Ó tuyÓn chän ®­îc nh÷ng ng­êi cã ®ñ tr×nh ®é lµm viÖc trong bé m¸y Nhµ n­íc. Hoµn thiÖn c¬ chÕ hç trî gia nhËp, ho¹t ®éng, ph¸t triÓn vµ c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. Tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn tèt LuËt §Çu t­, LuËt Doanh nghiÖp. Hoµn thiÖn vµ cô thÓ ho¸ khung khæ ph¸p lý vÒ c¹nh tranh vµ kiÓm so¸t ®éc quyÒn. KhuyÕn khÝch doanh nghiÖp c¹nh tranh b»ng s¶n phÈm cã hµm l­îng tri thøc. T¹o ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp nhá vµ võa, hîp t¸c x·, c¸c trang tr¹i vµ c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp thuéc khu vùc kinh tÕ t­ nh©n tiÕp cËn dÔ dµng h¬n víi c¸c chÝnh s¸ch vµ c¸c ch­¬ng tr×nh hç trî cña Nhµ n­íc, nhÊt lµ trong viÖc huy ®éng vèn tÝn dông, thuª mÆt b»ng s¶n xuÊt kinh doanh, n¾m b¾t th«ng tin thÞ tr­êng, khai th¸c t­ vÊn kü thuËt vµ ®µo t¹o ph¸t triÓn nguån nh©n lùc còng nh­ tiÕp cËn víi c¸c dÞch vô ph¸t triÓn kinh doanh. c. Hoµn thiÖn c¸c c¬ chÕ thùc hiÖn §æi míi ph­¬ng thøc ®iÒu tiÕt kinh tÕ cña Nhµ n­íc trªn c¬ së ®æi míi mét c¸ch c¬ b¶n c«ng t¸c quy ho¹ch vµ kÕ ho¹ch ho¸: §æi míi m¹nh mÏ, n©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c quy ho¹ch, kÕ ho¹ch, ®¸p øng tèt h¬n yªu cÇu cña viÖc chØ ®¹o vµ qu¶n lý kinh tÕ, x· héi. Thùc hiÖn quy tr×nh kÕ ho¹ch ho¸ ®i tõ chiÕn l­îc, quy ho¹ch ®Õn kÕ ho¹ch, g¾n víi thÞ tr­êng vµ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. §Æc biÖt coi träng viÖc x©y dùng c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ chÊt l­îng ph¸t triÓn kinh tÕ vµ x· héi trong c¸c quy ho¹ch vµ kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. §Èy m¹nh ph©n cÊp qu¶n lý nhµ n­íc vÒ kinh tÕ. TiÕp tôc c¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh nh»m ®¶m b¶o tÝnh ph¸p lý, hiÖu qu¶, minh b¹ch vµ c«ng b»ng trong gi¶i quyÕt c«ng viÖc hµnh chÝnh. B¶o ®¶m tÝnh c«ng khai, minh b¹ch, thùc hiÖn tèt quy chÕ “mét cöa” t¹i c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n­íc. T¨ng c­êng thùc hµnh tiÕt kiÖm chèng l·ng phÝ ®Èy m¹nh cuéc ®Êu tranh chèng quan liªu, tham nhòng trong bé m¸y nhµ n­íc. T¹o ®iÒu kiÖn ®Ó tæ chøc ®oµn thÓ, x· héi vµ céng ®ång d©n c­ tham gia qu¶n lý vµ gi¸m s¸t mét sè lÜnh vùc c«ng. 2.3. Gi¶i ph¸p vÒ ph¸t triÓn ®ång bé c¸c lo¹i thÞ tr­êng TiÕp tôc hoµn thiÖn ph¸p luËt vÒ kinh tÕ ®Ó t¹o lËp ®ång bé vµ vËn hµnh th«ng suèt c¸c lo¹i thÞ tr­êng, ®Ó c¸c giao dÞch thÞ tr­êng diÔn ra phï hîp víi c¸c nguyªn t¾c cña kinh tÕ thÞ tr­êng. Hoµn thiÖn hÖ thèng quy t¾c vËn hµnh cña c¸c tæ chøc tham gia thÞ tr­êng ®¸p øng yªu cÇu cña kinh tÕ thÞ tr­êng vµ th«ng lÖ quèc tÕ. §iÒu chØnh m¹nh chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ tæ chøc bé m¸y cña Nhµ n­íc theo h­íng ph¸t huy vai trß ®iÒu tiÕt vÜ m« nÒn kinh tÕ, t¹o m«i tr­êng kinh doanh vµ hç trî doanh nghiÖp ph¸t triÓn, kh«ng can thiÖp trùc tiÕp vµo s¶n xuÊt kinh doanh. Ph¸t triÓn thÞ tr­êng hµng ho¸, dÞch vô theo h­íng ®Èy m¹nh tù do ho¸ th­¬ng m¹i vµ ®Çu t­ phï hîp víi c¸c cam kÕt song ph­¬ng, ®a ph­¬ng cña n­íc ta vµ theo th«ng lÖ quèc tÕ; t¹o b­íc ph¸t triÓn míi, nhanh vµ toµn diÖn thÞ tr­êng dÞch vô; thóc ®Èy c¹nh tranh, kiÓm so¸t ®éc quyÒn, b¶o vÖ lîi Ých ng­êi tiªu dïng; t«n träng quyÒn ®Þnh gi¸ vµ c¹nh tranh vÒ gi¸ c¶ cña doanh nghiÖp theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; thùc hiÖn qu¶n lý nhµ n­íc vÒ gi¸ ®èi víi mét sè hµng ho¸, dÞch vô ®éc quyÒn phï hîp víi c¬ chÕ thÞ tr­êng vµ nguyªn t¾c cña héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. Ph¸t triÓn thÞ tr­êng tµi chÝnh theo h­íng ®ång bé, cã c¬ cÊu hoµn chØnh; t¨ng nhanh quy m« vµ më réng ph¹m vi ho¹t ®éng; vËn hµnh an toµn, ®­îc qu¶n lý, gi¸m s¸t hiÖu qu¶; khuyÕn khÝch më réng c¸c ho¹t ®éng dÞch vô hç trî ph¸t triÓn thÞ tr­êng tµi chÝnh; b¶o vÖ lîi Ých hîp ph¸p cña mäi ®èi t­îng tham gia thÞ tr­êng. Ph¸t triÓn m¹nh thÞ tr­êng vèn theo h­íng ph¸t triÓn v÷ng m¹nh hÖ thèng ng©n hµng th­¬ng m¹i thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, ph¸t huy vai trß cña c¸c ng©n hµng trong viÖc huy ®éng vµ cho vay vèn ®Çu t­; ®ång thêi khÈn tr­¬ng n©ng cÊp vµ thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p ®ång bé ®Ó ph¸t triÓn nhanh thÞ tr­êng chøng kho¸n thµnh kªnh huy ®éng vèn dµi h¹n quan träng trong nÒn kinh tÕ. §Èy nhanh vµ më réng diÖn cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ n­íc, khuyÕn khÝch h×nh thµnh c¸c c«ng ty cæ phÈn thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ, kÓ c¶ c¸c doanh nghiÖp FDI, niªm yÕt cæ phiÕu vµ huy ®éng vèn qua thÞ tr­êng chøng kho¸n. H×nh thµnh ®ång bé thÓ chÕ vÒ thÞ tr­êng chøng kho¸n; t¨ng c­êng hç trî cña Nhµ n­íc vÒ kÕt cÊu h¹ tÇng, ®µo t¹o nguån nh©n lùc, phæ cËp kiÕn thøc, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng chóng tham gia thÞ tr­êng nµy. Ph¸t triÓn thÞ tr­êng tiÒn tÖ theo h­íng hiÖn ®¹i ho¸ vµ ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc ho¹t ®éng; hoµn thiÖn hÖ thèng luËt ph¸p, n©ng cao søc c¹nh tranh, n¨ng lùc qu¶n trÞ cña c¸c ng©n hµng; xo¸ bá c¸c ph©n biÖt ®èi xö trong tiÕp cËn nguån vèn vµ tham gia thÞ tr­êng, t¹o m«i tr­êng b×nh ®¼ng trªn thÞ tr­êng tiÒn tÖ; t¨ng c­êng liªn kÕt gi÷a thÞ tr­êng tiÒn tÖ víi thÞ tr­êng vèn. Ph¸t triÓn thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n trªn c¬ së thùc hiÖn LuËt §Êt ®ai, LuËt X©y dùng, LuËt Nhµ ë vµ LuËt vÒ kinh doanh bÊt ®éng s¶n...; hoµn thiÖn viÖc ph©n lo¹i, ®¸nh gi¸ ®Êt ®ai vµ cÊp giÊ chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt; lµm cho quyÒn sö dông ®Êt chuyÓn thµnh hang ho¸ mét c¸ch thuËn lîi, ®Êt ®ai trë thµnh nguån vèn quan träng cho ph¸t triÓn. Gi¸ bÊt ®éng s¶n ®­îc h×nh thµnh theo nguyªn t¾c thÞ tr­êng. Nhµ n­íc t¸c ®éng ®Õn gi¸ ®Êt trªn thÞ tr­êng b»ng c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m« trªn c¬ së quan hÖ cung-cÇu vÒ ®Êt ®ai. T¨ng c­êng c¸c biÖn ph¸p chèng ®Çu c¬, h¹n chÕ viÖc giao dÞch ngÇm kh«ng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. X©y dùng hÖ thèng ®¨ng ký, th«ng tin bÊt ®éng s¶n. Ph¸t triÓn nhanh c¸c dÞch vô ®¸p øng yªu cÇu cña thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n. Hoµn chØnh hÖ thèng ph¸p luËt, t¹o m«i tr­êng th«ng suèt ®Ó ph¸t triÓn thÞ tr­êng lao ®éng theo h­íng g¾n kÕt cung-cÇu lao ®éng; ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc giao dÞch viÖc lµm, ph¸t huy tÝnh tÝch cùc vµ b¶o ®¶m quyÒn cña ng­êi lao ®éng lùa chän chç lµm viÖc. Thùc hiÖn réng r·i chÕ ®é hîp ®ång lao ®éng; b¶o ®¶m quyÒn lîi hîp ph¸p cña c¶ ng­êi lao ®éng vµ ng­êi sö dông lao ®éng; thùc hiÖn chÕ ®é b¶o hiÓm vµ trî cÊp thÊt nghiÖp. T¨ng c­êng hÖ thèng th«ng tin, thèng kª thÞ tr­êng lao ®éng. §Èy m¹nh xuÊt khÈu lao ®éng vµ t¨ng c­êng qu¶n lý nhµ n­íc ®èi víi ho¹t ®éng nµy. VÒ thÞ tr­êng khoa häc, c«ng nghÖ, thùc hiÖn tèt LuËt Së h÷u trÝ tuÖ vµ LuËt ChuyÓn giao c«ng nghÖ. §æi míi qu¶n lý nhµ n­íc ®èi víi thÞ tr­¬ng khoa häc, c«ng nghÖ; khuyÕn khÝch, hç trî c¸c ho¹t ®éng khoa häc vµ c«ng nghÖ theo c¬ chÕ thÞ tr­êng; b¶o vÖ quyÒn së h÷u trÝ tuÖ ®èi víi c¸c c«ng tr×nh khoa häc vµ ho¹t ®éng s¸ng t¹o. KhuyÕn khÝch c¸c ho¹t ®éng t­ vÊn, dÞch vô øng dông c«ng nghÖ míi vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ. Ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp khoa häc vµ c«ng nghÖ, c¸c tæ chøc nghiªn cøu øng dông vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ thuéc nhiÒu h×nh thøc së h÷u, ho¹t ®éng theo c¬ chÕ doanh nghiÖp. T¹o m«i tr­êng mua b¶n thuËn lîi c¸c s¶n phÈm khoa häc vµ c«ng nghÖ, g¾n kÕt ho¹t ®éng nghiªn cøu vµ øng dông c«ng nghÖ, ph¸t triÓn quan hÖ hîp ®ång gi÷a doanh nghiÖp s¶n xuÊt víi c¬ së nghiªn cøu, ph¸t triÓn, øng dông c«ng nghÖ míi. Cã chÝnh s¸ch nhËp khÈu lao ®éng cã chÊt l­îng cao trong lÜnh vùc c«ng nghÖ vµ qu¶n lý nh÷ng ngµnh, nghÒ cÇn ­u tiªn ph¸t triÓn. KÕt luËn Trªn thÕ giíi, hoµ b×nh, hîp t¸c vµ ph¸t triÓn vÉn lµ xu thÕ lín. Kinh tÕ thÕ giíi vµ khu vùc tiÕp tôc phôc håi vµ ph¸t triÓn nh­ng vÉn tiÒm Èn nh÷ng yÕu tè bÊt tr¾c khã l­êng. Toµn cÇu ho¸ kinh tÕ t¹o ra c¬ héi ph¸t triÓn nh­ng còng chøa ®ùng nhiÒu yÕu tè bÊt b×nh ®¼ng, g©y khã kh¨n, th¸ch thøc lín cho c¸c quèc gia, nhÊt lµ c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn. C¹nh tranh kinh tÕ – th­¬ng m¹i, giµnh giËt c¸c nguån tµi nguyªn, n¨ng l­îng, thÞ tr­êng, nguån vèn, c«ng nghÖ... gi÷a c¸c n­íc ngµy cµng gay g¾t. Khoa häc vµ c«ng nghÖ sÏ cã b­íc tiÕn nh¶y vät vµ nh÷ng ®ét ph¸ lín. Trong n­íc, nh÷ng thµnh tùu cña h¬n 20 n¨m ®æi míi lµm cho thÕ vµ lùc n­íc ta lín m¹nh lªn nhiÒu so víi tr­íc. ViÖc më réng quan hÖ hîp t¸c quèc tÕ, chñ ®éng vµ tÝch cùc héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ, gi÷ v÷ng m«i tr­êng hoµ b×nh t¹o thªm nhiÒu thuËn lîi nÒn kinh tÕ n­íc ta t¨ng tr­ëng víi tèc ®é nhanh. Tuy nhiªn, n­íc ta ®ang ®øng tr­íc nhiÒu th¸ch thøc lín, ®an xen nhau, t¸c ®éng tæng hîp vµ diÔn biÕn phøc t¹p, kh«ng thÓ coi th­êng bÊt cø th¸ch thøc nµo. Nguy c¬ tôt hËu x· h¬n vÒ kinh tÕ so víi nhiÒu n­íc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi cßn tån t¹i. ChÊt l­îng t¨ng tr­ëng kinh tÕ cña n­íc ta ch­a thËt bÒn v÷ng vµ ch­a ®i vµo chiÒu s©u. V× vËy, víi viÖc thùc hiÖn ®Ò tµi nµy em muèn cung cÊp mét tÇm nh×n dµi h¹n h¬n cho t¨ng tr­ëng n­íc ta trong giai ®o¹n tíi víi mong muèn n­íc ta sÏ ®¹t ®­îc mét sù t¨ng tr­ëng kinh tÕ thËt Ên t­îng ®Ó gãp phÇn thóc ®Èy c«ng cuéc x©y dùng x· héi chñ nghÜa ë n­íc ta nhanh ®Õn víi thµnh c«ng h¬n. Tµi liÖu tham kh¶o 1. B¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn kinh tÕ x· héi n¨m 2006, 2007. Wedsite: www.chinhphu.gov.vn. 2. B¸o c¸o cña ChÝnh phñ do thñ t­íng NguyÔn TÊn Dòng tr×nh bµy t¹i kú häp thø 2 Quèc héi kho¸ XII. Wedsite: www.chinhphu.gov.vn. 3. ChiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi 2001 – 2010.(B¸o c¸o cña Ban ChÊp hµnh Trung ­¬ng §¶ng kho¸ VIII t¹i §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IX cña §¶ng) 4. Gi¸o tr×nh kinh tÕ ph¸t triÓn. Tr­êng §HKTQD. GS-TS Vò ThÞ Ngäc Phïng. Hµ néi 2005. 5. Gi¸o tr×nh kÕ ho¹ch ho¸ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. Tr­êng §HKTQD. TS Ng« Th¾ng Lîi. Hµ néi 2006. 6. KÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi 5 n¨m 2006-2010. Hµ néi 2006. 7. Nh÷ng vÊn ®Ò chñ yÕu vÒ kinh tÕ ph¸t triÓn. PGS-TS Ng« Do·n Vinh. Nhµ xuÊt b¶n chÝnh trÞ quèc gia. Hµ n«i 2006. 8. Tæng kÕt kinh tÕ ViÖt Nam 2001 – 2005. Lý luËn vµ thùc tiÔn. Tr­êng §HKTQD. GS-TS NguyÔn V¨n Th­êng. GS-TSKH Lª Du Phong. Hµ néi 2006

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKế hoạch tăng trưởng kinh tế thời kỳ 2006 – 2010 và các giải pháp thực hiện.DOC
Luận văn liên quan