Cơ sở lý luận của Kiểm toán Nhà nước khu vực trong cơ cấu tổ chức Kiểm toán Nhà nước

Lời nói đầu Sự phát triển của Kiểm toán Nhà nước luôn gắn liền với khả năng kiểm soát có hiệu quả các hoạt dộng về tài chính công trong nền kinh tế.Việc mở rộng hoạt động của Kiểm toán Nhà nước trên mọi vùng lãnh thổ , lĩnh vực hoạt động của nền tài chính công là một tất yếu khách quan .Do đó sự hình thành và phát triển ngày càng vững chắc của Kiểm toán Nhà nước khu vực trên các vùng lãnh thổ là một chương trình không thể thiếu được để phát triển và bảo đảm cho hoạt động Kiểm toán Nhà nước ngày càng có hiệu quả cao hơn . Để tăng cường hiệu quả hoạt động của Kiểm toán Nhà nước khu vực phải giải quyết vấn đề về tổ chức và cơ chế hoạt động của Kiểm toán Nhà nước khu vực như thế nào trong từng giai đoạn phát triển của nền kinh tế và sự phát triển của Kiểm toán Nhà nước , trong đó việc nghiên cứu xem xét cơ sở lý luận của Kiểm toán Nhà nước khu vực là một việc làm cần thiết để giải quyết vấn đề trên . Xuất phát từ sự quan tâm về vấn đề này em đã chọn đề tài “ Cơ sở lý luận của Kiểm toán Nhà nước khu vực trong cơ cấu tổ chức Kiểm toán Nhà nước “ . Đề án kết cấu gồm 3 phần: Phần I: Vai trò , vị trí của Kiểm toán Nhà nước khu vực . PhầnII: Mô hình tổ chức bộ máy ,cơ chế hoạt động và các mối quan hệ của Kiểm toán Nhà nước khu vực . Phần III: Mô hình Kiểm toán Nhà nước khu vực ở một số nước trên thế giới . Mục lục Lời nói đầu 1 Phần nội dung 2 I. Vai trò, vị trí của Kiểm toán Nhà nước khu vực 2 1. Nội dung và bản chất Kiểm toán Nhà nước khu vực 2 2. Vai trò và địa lý pháp lý của Kiểm toán Nhà nước khu vực 3 3. Khía cạnh kinh tế, hiệu lực và hiệu quả quản lý hoạt động của Kiểm toán Nhà nước khu vực 6 II. Mô hình tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động và các mối quan hệ của Kiểm toán Nhà nước khu vực 8 1. Phân biệt KTNN khu vực với Kiểm toán nội bộ và các cơ quan thuộc chính quyền Nhà nước cấp 8 2. Mô hình và cơ chế hoạt động của KTNN khu vực 10 3. Các mối quan hệ của KTNN khu vực 17 4. Các nhiệm vụ của KTNN khu vực 19 III. Mô hình Kiểm toán Nhà nước khu vực ở một số nước trên thế giới 19 1. Các loại mô hình KTNN khu vực cơ bản 19 2. Mô hình KTNN khu vực ở một số nước trên thế giới 21 3. Bài học rút ra đối với KTNN khu vực Việt Nam 33 Phần kết luận 35 Tài liệu tham khảo 36

doc37 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2198 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Cơ sở lý luận của Kiểm toán Nhà nước khu vực trong cơ cấu tổ chức Kiểm toán Nhà nước, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hµnh mét sù hoµn chØnh , c¸c mÆt ®èi l¹p t¹o nªn mét chØnh thÓ thèng nhÊt gióp cho nhµ qu¶n lý Nhµ n­íc ®èi víi l·nh thæ trë nªn cã hiÖu qu¶ cao h¬n , gióp cho kinh tÕ c¸c vïng l·nh thæ ph¸t triÓn nhanh h¬n .Nhµ n­íc Trung ­¬ng lu«n x¸c lËp quyÒn qu¶n lý vµ gi¸m s¸t cña m×nh ®èi víi c¸c vïng l·nh thæ trong c¶ n­íc . 2. M« h×nh vµ c¬ chÕ ho¹t ®éng cña KTNN khu vùc : 2.1. C¬ cÊu tæ chøc cña KTNN khu vùc : Cã nhiÒu m« h×nh tæ chøc KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc : Thø nhÊt , m« h×nh tæ chøc theo h­íng chuyªn m«n ho¸ vÒ kiÓm to¸n . Tæng KTNN KiÓm to¸n tr­ëng KTNN KV V¨n phßng KTNN KV Phßng kÕ to¸n c¸c tæ chøc cã sö dông NSNN Phßng kÕ to¸n c¸c c«ng tr×nh dù ¸n vµ ®Çu t­ XDCB Phßng kÕ to¸n c¸c DNNN Phßng kÕ to¸n Ng©n s¸ch C¸c phßng kÕ to¸n Ng©n s¸ch , phßng kÕ to¸n doanh nghiÖp Nhµ n­íc…tuú thuéc khèi l­îng c«ng viÖc vµ sè l­îng ®èi t­îng kiÓm to¸n nhiÒu hay Ýt ®Ó thµnh lËp thªm c¸c phßng nh­ phßng kÕ to¸n ng©n s¸ch 1 , kÕ to¸n ng©n s¸ch 2 ... Tuú thuéc vµo c¬ chÕ ®ång sù hay c¬ chÕ ®¬n tuyÕn mµ cã sù ph©n chia quyÒn qu¶n lý kh¸c nhau . + Theo c¬ chÕ ®ång sù , mäi quyÒn lùc ®èi víi KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc ®­îc thùc hiÖn th«ng qua c¬ chÕ Héi ®ång . + Ng­îc l¹i theo c¬ chÕ ®¬n tuyÕn , quyÒn lùc hoµn toµn tËp trung vµo Tæng KiÓm to¸n Nhµ n­íc , kiÓm to¸n tr­ëng KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc do Tæng KiÓm to¸n Nhµ n­íc bæ nhiÖm vµ chÞu tr¸ch nhiÖm toµn diÖn tr­íc Tæng KiÓm to¸n Nhµ n­íc . *¦u ®iÓm : t¹o nªn sù chuyªn m«n ho¸ cao trong ho¹t ®éng kiÓm to¸n , ®Æc biÖt lµ viÖc chuyªn m«n ho¸ kiÓm to¸n ng©n s¸ch vµ kiÓm to¸n khèi c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c kiÓm to¸n viªn n©ng cao kü n¨ng chuyªn m«n cña m×nh . *H¹n chÕ : # H¹n chÕ lín nhÊt lµ kh«ng xÐt ®Õn tÝnh hÖ thèng theo ®Þa lý hµnh chÝnh trong mét khu vùc cña tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ cã sö dông Ng©n s¸ch Nhµ n­íc. # G©y nhiÒu khã kh¨n cho viÖc bè trÝ æn ®Þnh c«ng t¸c l©u dµi cho kiÓm to¸n viªn , cã thÓ g©y nªn sù tèn kÐm kh«ng ®¸ng cã vÒ mÆt kinh phÝ ho¹t ®éng do c¸c ®oµn kiÓm to¸n vµ kiÓm to¸n viªn ph¶I thùc hiÖn nhiÖm vô cña m×nh trªn kh¾p l·nh thæ . Thø hai , m« h×nh KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc theo h­íng chuyªn qu¶n ®Þa giíi hµnh chÝnh c¸c cÊp trong khu vùc .M« h×nh tæ chøc nµy cã cÊu t¹o nh­ sau : Tæng KTNN KiÓm to¸n tr­ëng KTNN KV Phßng kÕ to¸n TØnh n Phßng kÕ to¸n TØnh II Phßng kÕ to¸n TØnh I V¨n phßng KTNN KV Theo m« h×nh nµy , mét phßng kiÓm to¸n cã thÓ ®¶m nhËn mét hoÆc mét sè tØnh hoÆc ng­îc l¹i mét phßng kiÓm to¸n còng cã thÓ chØ kiÓm to¸n mét sè quËn huyÖn , ®Þa ph­¬ng thuéc tØnh . Nh­ vËy mçi phßng sÏ chÞu tr¸ch nhiÖm kiÓm to¸n ë mét khu vùc ®Þa ph­¬ng x¸c ®Þnh tõ kiÓm to¸n ng©n s¸ch ®Õn kiÓm to¸n c¸c ch­¬ng tr×nh , dù ¸n , ®Çu t­ XDCB , kiÓm to¸n c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc . Tuy nhiªn sè l­îng doanh nghiÖp Nhµ n­íc thuéc tØnh hay thµnh phè qu¶n lý rÊt Ýt nªn vÊn ®Ò kiÓm to¸n doanh nghiÖp Nhµ n­íc ®èi víi KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc Ýt ®­îc ®Æt ra . C¸c vÊn ®Ò kh¸c thuéc vÒ c¬ cÊu tæ chøc cña m« h×nh nµy gièng nh­ m« h×nh thø nhÊt . *¦u ®iÓm : # T¹o nªn mét sù khÐp kÝn vµ tÝnh hÖ thèng trong ho¹t ®éng kiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc ®èi víi tõng ®¬n vÞ hµnh chÝnh c¸c cÊp trong khu vùc . # T¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c phßng kiÓm to¸n vµ kiÓm to¸n viªn n¾m b¾t vµ l­u tr÷ th«ng tin mét c¸ch th­êng xuyªn ®èi víi c¸c ®¬n vÞ thuéc ph¹m vi kiÓm to¸n cña phßng . # Gióp cho viÖc æn ®Þnh c«ng t¸c cña c¸c kiÓm to¸n viªn . * H¹n chÕ : # DÔ t¹o ra sù “ th©n quen “ qu¸ møc gi÷a kiÓm to¸n viªn víi c¸c ®¬n vÞ ®­îc kiÓm to¸n . # TÝnh chuyªn m«n ho¸ trong ho¹t ®éng kiÓm to¸n cña kiÓm to¸n viªn vµ c¸c phßng kiÓm to¸n bÞ h¹n chÕ . Thø ba , m« h×nh tæ chøc KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc theo c¬ chÕ Bang. Theo m« h×nh tæ chøc nµy , mçi Bang cã 1 hÖ thèng tæ chøc KiÓm to¸n Nhµ n­íc gièng nh­ hÖ thèng tæ chøc KiÓm to¸n Nhµ n­íc Liªn bang . §Æc tr­ng KiÓm to¸n Nhµ n­íc c¸c Bang lµ hoµn toµn ®éc lËp víi KiÓm to¸n Nhµ n­íc Liªn bang , ho¹t ®éng theo luËt ®Þnh cña Bang . D­íi Bang lµ c¸c ®Þa ph­¬ng theo c¸c cÊp hµnh chÝnh kh¸c nhau vµ KiÓm to¸n Nhµ n­íc ë cÊp ®Þa ph­¬ng còng kh¸ ®éc lËp víi KiÓm to¸n Nhµ n­íc cña Bang vµ Liªn Bang . Sù phèi hîp vÒ ho¹t ®éng kiÓm to¸n khi mét ®¬n vÞ hay mét c«ng tr×nh ®Çu t­ cã cïng nguån vèn ng©n s¸ch cña Liªn Bang , Bang vµ ®Þa ph­¬ng .TÝnh chÊt tù qu¶n cña c¸c cÊp ®Þa ph­¬ng t¹o nªn mét m«i tr­êng kiÓm so¸t tµi chÝnh c«ng rÊt tèt , tõ ®ã t¹o ®iÒu kiÖn cho ho¹t ®éng KiÓm to¸n Nhµ n­íc Liªn Bang , Bang vµ ®Þa ph­¬ng trë nªn ®¬n gi¶n h¬n , cã hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cao h¬n . Thø t­ , m« h×nh KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc d­íi h×nh thøc v¨n phßng ®¹i diÖn . Trªn thùc tÕ v¨n phßng ®¹i diÖn ®­îc më ra mét khi mµ KiÓm to¸n Nhµ n­íc muèn nèi dµi c¸nh tay cña m×nh mµ kh«ng h×nh thµnh KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc t¹i c¸c ®Þa ph­¬ng theo vïng l·nh thæ . Kh«ng nh÷ng thÕ mµ v¨n phßng ®¹i diÖn cßn ®­îc ®Æt t¹i c¸c bé , ngµnh hay c¸c c«ng tr×nh träng ®iÓm Quèc gia . Tr­êng hîp v¨n phßng ®¹i diÖn ®Æt t¹i mét tØnh hay thµnh phè ( mét khu vùc ) th× v¨n phßng ®¹i diÖn sÏ cã c¸c kiÓm to¸n viªn ®¹i diÖn cho c¸c vô kiÓm to¸n Nhµ n­íc Trung ­¬ng . C¸c kiÓm to¸n viªn nµy sÏ thay mÆt cho vô kiÓm to¸n cña m×nh thu thËp th«ng tin vµ gi¸m s¸t th­êng xuyªn ®èi víi c¸c ®¬n vÞ thuéc ph¹m vi kiÓm to¸n ®Ó lµm c¬ së cho vô kiÓm to¸n chuyªn ngµnh lËp kÕ ho¹ch vµ thùc hiÖn qu¸ tr×nh kiÓm to¸n sau nµy . M« h×nh nµy th­êng ®­îc ¸p dông ®èi víi KiÓm to¸n Nhµ n­íc khi mµ c¸c khu vùc ( Bang ) hoÆc ®Þa ph­¬ng ®· cã ho¹t ®éng KiÓm to¸n Nhµ n­íc cña Bang hay ®Þa ph­¬ng . KiÓm to¸n Nhµ n­íc cÊp Trung ­¬ng chØ thùc hiÖn kiÓm to¸n phÇn ng©n s¸ch cña Liªn bang t¹i c¸c khu vùc Bang hoÆc ®Þa ph­¬ng mµ th«i . 2.2. C¬ chÕ ho¹t ®éng cña KTNN khu vùc : Trong tÊt c¶ c¸c c¬ chÕ tæ chøc vÒ KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc ë trªn , trõ c¬ chÕ KiÓm to¸n Nhµ n­íc theo m« h×nh Liªn bang ®Òu cã c¬ chÕ ho¹t ®éng gièng nh­ c¬ chÕ ho¹t ®éng cña KiÓm to¸n Nhµ n­íc .Bµi viÕt ®i s©u ph©n tÝch mét sè khÝa c¹nh c¬ b¶n vÒ c¬ chÕ ho¹t ®éng cña KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc nh­ sau : Thø nhÊt , tÝnh ®éc lËp cña kiÓm to¸n viªn . VÊn ®Ò c¬ b¶n ®Æt ra lµ KiÓm to¸n nhµ n­íc khu vùc cã nªn ®éc lËp víi c¸c cÊp chÝnh quyÒn trong khu vùc hay kh«ng ? møc ®é ®éc lËp víi KiÓm to¸n Nhµ n­íc nªn nh­ thÕ nµo ? Còng nh­ c¬ quan KiÓm to¸n Nhµ n­íc Trung ­¬ng , KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc lµ mét tæ chøc ho¹t ®éng kiÓm to¸n ®éc lËp víi c¸c cÊp chÝnh quyÒn cña khu vùc ®ã . Tuy nhiªn nh÷ng n¨m ®Çu ph¸t triÓn , c¬ quan cÇn cã sù gióp ®ì toµn diÖn tõ phÝa ChÝnh phñ vµ KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc còng cÇn nhËn ®­îc sù gióp ®ì cña c¸c cÊp chÝnh quyÒn trong khu vùc nh»m ®¶m b¶o cho c¬ quan KiÓm to¸n Nhµ n­íc nãi chung vµ KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc nãi riªng nhanh chãng trë thµnh mét tæ chøc kiÓm to¸n v÷ng m¹nh . TÝnh ®éc lËp cña KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc víi c¸c cÊp chÝnh quyÒn cÇn ®­îc thÓ chÕ ho¸ b»ng ®¹o luËt cô thÓ . Bªn c¹nh ®ã , ®èi víi KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc mÆc dï lµ mét bé phËn cña KiÓm to¸n Nhµ n­íc song KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc sÏ ®­îc ®¶m nhiÖm nh÷ng chøc n¨ng nhiÖm vô cô thÓ . Trong ph¹m vi nµy khi thùc hiÖn nhiÖm vô KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc ®­îc ®éc lËp ë møc ®é nhÊt ®Þnh . Theo xu h­íng chung th× tÝnh ®éc lËp ë mét sè ho¹t ®éng cña KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc ®­îc më réng ®Ó t¨ng tÝnh tù chñ vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c¬ quan nµy . Thø hai , c¬ quan kiÓm so¸t ®èi víi KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc. HiÖn nay viÖc kiÓm so¸t ®èi víi KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc tõ phÝa KiÓm to¸n Nhµ n­íc lµ rÊt chÆt chÏ.§Æc biÖt lµ vÒ nh©n sù vµ viÖc lËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n hµng n¨m cña KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc . Néi dung kiÓm so¸t ®èi víi KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc bao gåm c¸c néi dung: kiÓm so¸t vÒ nh©n sù , kiÓm so¸t vÒ lËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n vµ thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh kiÓm to¸n , kiÓm so¸t nguån kinh phÝ ho¹t ®éng . * Cã 2 lo¹i h×nh kiÓm so¸t ho¹t ®éng ®èi víi KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc : KiÓm so¸t Nhµ n­íc Trung ­¬ng trªn c¸c mÆt : chØ cho phÐp KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô kiÓm to¸n cô thÓ .C ¸c vÊn ®Ò vÒ nh©n sù , ®èi ngo¹i , kiÓm to¸n ®èi t­îng ®Æc biÖt… do KiÓm to¸n Nhµ n­íc Trung ­¬ng thùc hiÖn . C¸c nhiÖm vô kiÓm to¸n cô thÓ còng bÞ c¬ quan KiÓm to¸n Nhµ n­íc gi¸m s¸t th­êng xuyªn tõ khi lËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n , thµnh lËp c¸c ®oµn kiÓm to¸n , thùc hiÖn kiÓm to¸n , lËp b¸o c¸o kiÓm to¸n , qu¸ tr×nh kiÓm to¸n nµy chñ yÕu dùa vµo hÖ thèng chuÈn mùc kiÓm to¸n , qui tr×nh kiÓm to¸n vµ qui t¾c ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp cña kiÓm to¸n viªn . * ViÖc kiÓm to¸n sö dông nguån kinh phÝ cña KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc cã thÓ ®­îc thùc hiÖn theo 2 c¸ch : Theo luËt ®Þnh , uû ban kiÓm to¸n ( hoÆc Quèc héi ) sÏ chØ ®Þnh mét c¬ quan kiÓm to¸n ng©n s¸ch KiÓm to¸n Nhµ n­íc nãi chung vµ KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc nãi riªng hoÆc bé tµi chÝnh sÏ thùc hiÖn kiÓm tra viÖc sö dông nguån kinh phÝ cña KiÓm to¸n Nhµ n­íc vµ KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc . Tr­êng hîp KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc theo m« h×nh tæ chøc Liªn Bang th× c¬ quan cÊp chÝnh quyÒn Trung ­¬ng ( th­êng lµ c¬ quan tµi chÝnh ) sÏ thùc hiÖn viÖc kiÓm tra viÖc sö dông kinh phÝ cña KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc . · Thø ba , viÖc bæ nhiÖm kiÓm to¸n tr­ëng KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc PhÇn lín c¸c m« h×nh vÒ tæ chøc KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc mµ bµi viÕt ®· ®Ò cËp ë trªn ®Òu cã qui t¾c chung vÒ bæ nhiÖm ng­êi ®øng ®Çu KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc lµ dùa vµo n¨ng lùc ho¹t ®éng , tr×nh ®é chuyªn m«n , n¨ng lùc qu¶n lý , phÈm chÊt ®¹o ®øc …cña c¸c bé c«ng chøc kiÓm to¸n Nhµ n­íc . C¬ quan nh©n sù sÏ lµm thñ tôc ®Ó tr×nh Tæng KiÓm to¸n Nhµ n­íc bæ nhiÖm . Còng cã tr­êng hîp viÖc bæ nhiÖm kiÓm to¸n tr­ëng KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc dùa vµo ý kiÕn Héi ®ång ( c¬ chÕ ®ång sù ) sau ®ã Tæng KiÓm to¸n Nhµ n­íc ký quyÕt ®Þnh bæ nhiÖm. Mçi m« h×nh tæ chøc KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc cã c¸ch thøc bæ nhiÖm kiÓm to¸n tr­ëng KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc kh¸c nhau , nh­ng ®Òu cã ®Æc ®iÓm chung lµ viÖc bæ nhiÖm nµy kh«ng t¸ch rêi c¬ chÕ tuyÓn dông vµ bæ nhiÖm nh©n sù cña c¬ quan KiÓm to¸n Nhµ n­íc ®ã . · Thø t­ , ph¹m vi kiÓm to¸n vµ c¸c nhiÖm vô chñ yÕu cña KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc . Theo nhiÖm vô ®­îc ph©n c«ng , ph¹m vi KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc chñ yÕu tËp trung vµo viÖc kiÓm to¸n ng©n s¸ch c¸c cÊp tØnh , thµnh phè ,huyÖn , thÞ x· … thuéc vïng l·nh thæ do KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc ®¶m nhiÖm . KiÓm to¸n c¸c ch­¬ng tr×nh dù ¸n ®Çu t­ XDCB vµ kiÓm to¸n c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh Doanh nghiÖp Nhµ n­íc ®ãng trªn ®Þa bµn l·nh thæ . Qu¸ tr×nh kiÓm to¸n tµi chÝnh ph¶i ®­îc c¶i tiÕn b»ng c¸ch ®­a ra c¸c môc ®Ých kiÓm to¸n vµ c¸c ph¸t hiÖn trong kiÓm to¸n b»ng c¸c tµi liÖu , b»ng c¸c ¸p dông kü thuËt lÊy mÉu kiÓm to¸n vµ ph¶i nç lùc h¬n n÷a vµo kh©u lËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n . Cuèi cïng viÖc kiÓm to¸n tµi chÝnh ph¶i ®­a ra ®­îc ý kiÕn nhËn xÐt ng¾n gän vÒ c¸c th«ng tin trªn b¸o c¸o tµi chÝnh phï hîp víi c¸c chuÈn mùc kiÓm to¸n cña KiÓm to¸n Nhµ n­íc vµ KiÓm to¸n quèc tÕ . KiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh lµ h×nh thøc ban ®Çu cña ho¹t ®éng KiÓm to¸n Nhµ n­íc nãi chung vµ KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc nãi riªng . Trong t­¬ng lai ph¹m vi KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc cßn më réng viÖc kiÓm to¸n c¸c ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan , ban ngµnh , c¸c ®¬n vÞ thuéc ®èi t­îng kiÓm to¸n theo luËt cña KiÓm to¸n Nhµ n­íc . Ngoµi ra hiÖn t¹i vµ t­¬ng lai cßn ®Æt ra nhiÖm vô kiÓm to¸n ®iÒu tra ®èi víi c¸c ph¸t hiÖn gian lËn vµ tham nhòng trong qu¸ tr×nh kiÓm to¸n cña KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc cßn ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tiÕn ®é vµ c¸c ho¹t ®éng cña m×nh trong n¨m vµ kÕ ho¹ch cho n¨m sau . Trªn ph­¬ng diÖn cô thÓ , KiÓm to¸n Nhµ n­íc cßn cã chøc n¨ng gi¶I to¶ tr¸ch nhiÖm cho c¸c cÊp chÝnh quyÒn , c¸c c¬ quan , ®¬n vÞ cã sö dông ng©n s¸ch Nhµ n­íc trong khu vùc . · Thø n¨m , quyÒn h¹n cña kiÓm to¸n viªn . Ngoµi c¸c quyÒn h¹n g¾n liÒn víi chøc n¨ng vµ nhiÖm vô kiÓm to¸n cña KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc th× quyÒn yªu cÇu ®­îc cung cÊp th«ng tin lµ hÕt søc quan träng . Theo luËt kiÓm to¸n th× KiÓm to¸n Nhµ n­íc nãi chung vµ KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc nãi riªng , qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kiÓm to¸n ®­îc quyÒn truy cËp th«ng tin kh«ng giíi h¹n . §©y lµ mét néi dung nh»m duy tr× tÝnh ®éc lËp cña ho¹t ®éng KiÓm to¸n Nhµ n­íc . Ngoµi ra quyÒn cña KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc yªu cÇu c¸c ®¬n vÞ c¸ nh©n cã liªn quan ph¶i t«n träng thùc hiÖn kiÕn nghÞ cña m×nh vµ quyÒn c«ng khai c¸c ph¸t hiÖn sai ph¹m theo luËt ®Þnh . HiÖn t¹i ë ViÖt Nam cã mét sè qui ®Þnh cßn lµm giíi h¹n nh÷ng quyÒn lùc nµy cña c¬ quan KiÓm to¸n Nhµ n­íc vµ KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc cÇn ph¶i ®­îc thay ®æi th«ng qua nh÷ng ®IÒu luËt vµ bé luËt ( hay ph¸p luËt ) vÒ kiÓm to¸n . · Thø s¸u , kinh phÝ ho¹t ®éng cña KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc . Nh×n chung ®èi víi c¸c m« h×nh tæ chøc KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc kinh phÝ ®­îc ®¶m b¶o n»m trong ng©n s¸ch ho¹t ®éng hµng n¨m cña KiÓm to¸n Nhµ n­íc . Bé tµi chÝnh cã ¶nh h­ëng rÊt quan träng ®Õn viÖc cÊp ph¸t ng©n s¸ch cho KiÓm to¸n Nhµ n­íc vµ KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc . §iÒu nµy cã kh¶ n¨ng g©y ¶nh h­ëng ®èi víi tÝnh ®éc lËp cña KiÓm to¸n Nhµ n­íc . 3. C¸c mèi quan hÖ cña KTNN khu vùc : 3.1. Mèi quan hÖ gi÷a KTNN khu vùc víi c¸c cÊp chÝnh quyÒn Trung ­¬ng vµ ®Þa ph­¬ng trªn ®Þa bµn khu vùc : C¸c cÊp chÝnh quyÒn Trung ­¬ng vµ ®Þa ph­¬ng ®ãng trªn khu vùc lµ nh÷ng c¬ quan ®¹i diÖn cho c¬ quan hµnh ph¸p cña Nhµ n­íc . Mèi quan hÖ víi KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc còng gièng nh­ mèi quan hÖ gi÷a KiÓm to¸n Nhµ n­íc Trung ­¬ng víi ChÝnh phñ vµ c¸c c¬ quan hµnh ph¸p cña ChÝnh phñ . B¶n th©n KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc còng lµ mét c¬ quan Nhµ n­íc ph¶i tu©n thñ HiÕn ph¸p , ph¸p luËt cña Nhµ n­íc . MÆt kh¸c lµ c¬ quan thùc hiÖn chøc n¨ng kiÓm to¸n ®éc lËp sö dông c¸c nguån lùc tµi chÝnh c«ng cña c¸c cÊp chÝnh quyÒn thuéc ®Þa bµn khu vùc do KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc ®¶m nhiÖm . Sù ®an chÐo tr¸ch nhiÖm cã tÝnh chÊt chÕ ­íc lÉn nhau vÒ c¸c quyÒn h¹n nµy , t¹o nªn sù thèng nhÊt , ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng Nhµ n­íc cã hiÖu lùc vµ hiÖu qu¶ cao . Nãi chung , theo tÝnh chÊt nghÒ nghiÖp , phÇn lín KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc hoµn toµn ®éc lËp víi c¸c cÊp chÝnh quyÒn cña Trung ­¬ng vµ ®Þa ph­¬ng trªn ®Þa bµn khu vùc do KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc ®¶m nhiÖm kiÓm so¸t . 3.2. Mèi quan hÖ gi÷a KTNN khu vùc víi c¸c c¬ quan ®¬n vÞ Nhµ n­íc trong khu vùc : Ngoµi c¸c cÊp chÝnh quyÒn trong ph¹m ci khu vùc cßn cã c¸c c¬ quan Nhµ n­íc , c¸c doanh nghiÖp vµ ®¬n vÞ kinh tÕ Nhµ n­íc , c¸c tæ chøc phi ChÝnh phñ nh­ng cã sö dông Ng©n s¸ch Nhµ n­íc nh­ c¸c tæ chøc ®oµn thÓ , tæ chøc §¶ng vµ c¸c tæ chøc kh¸c ®Òu thuéc diÖn bÞ kiÓm to¸n bëi KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc ( Theo luËt ®Þnh ) . Trªn ph­¬ng diÖn sö dông quyÒn lùc tµi chÝnh c«ng th× c¸c ®¬n vÞ nµy mang ®Æc tr­ng lµ ®¬n vÞ bÞ kiÓm to¸n nªn KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc hoµn toµn ®éc lËp vÒ nh©n sù , tæ chøc , lîi Ých kinh tÕ vµ c¸c quan hÖ kh¸c víi c¸c ®¬n vÞ ®ã . Tuy nhiªn xuÊt ph¸t tõ nhiÖm vô kiÓm to¸n nªn KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc lu«n duy tr× mét mèi quan hÖ tèt ®Ñp trong quan hÖ phèi hîp c«ng t¸c víi c¸c ®¬n vÞ nµy . §Æc biÖt trong ®iÒu kiÖn c¬ quan KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc cßn non trÎ , cã rÊt nhiÒu khã kh¨n vÒ kinh nghiÖm chuyªn m«n , vÒ ng©n s¸ch ho¹t ®éng nªn viÖc t¹o ra mét mèi quan hÖ víi c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ trong khu vùc trong ph¹m vi quan hÖ ph¸p luËt lµ hÕt søc quan träng nh­ : th«ng qua v¨n phßng ®¹i diÖn ®Æt t¹i c¸c ®¬n vÞ sÏ gióp cho KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc cã ®­îc c¸c thiÕt bÞ lµm viÖc ( phßng lµm viÖc , m¸y tÝnh … ) do ®¬n vÞ cung cÊp . ë mét sè n­íc , c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ ph¶i nép mét sè lÖ phÝ cho ho¹t ®éng KiÓm to¸n Nhµ n­íc , ®iÒu nµy cµng g¾n tr¸ch nhiÖm lín h¬n gi÷a KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vµ c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ trong khu vùc . 3.3. Mèi quan hÖ gi÷a KTNN khu vùc víi KTNN : Ngoµi c¸c m« h×nh KiÓm to¸n Nhµ n­íc Liªn Bang , trong ®ã KiÓm to¸n Nhµ n­íc c¸c Bang ®ãng vai trß KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc th× phÇn lín c¸c m« h×nh KiÓm to¸n Nhµ n­íc kh¸c , trong luËt ®Þnh ghi râ KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc lµ mét bé phËn thuéc hoÆc trùc thuéc KiÓm to¸n Nhµ n­íc . Toµn bé mèi quan hÖ vÒ qu¶n lý ®iÒu hµnh ho¹t ®éng chuyªn m«n , nh©n sù , kinh phÝ ho¹t ®éng ®Òu n»m trong ph¹m vi ho¹t ®éng cña KiÓm to¸n Nhµ n­íc nãi chung . KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc chÞu sù chi phèi toµn diÖn cña KiÓm to¸n Nhµ n­íc .Ho¹t ®éng kiÓm to¸n ®Þnh kú hay thùc hiÖn nhiÖm vô kh¸c do KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc ®¶m nhiÖm theo sù uû quyÒn cña KiÓm to¸n Nhµ n­íc . Ng­îc l¹i , do tÝnh ®Æc thï cña ho¹t ®éng kiÓm to¸n nªn c¸c kiÓm to¸n viªn cña KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc còng cã tÝnh ®éc lËp nhÊt ®Þnh nh­ s­ ®éc lËp vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô , cã quyÒn b¶o l­u ý kiÕn cña m×nh trong kÕt qu¶ kiÓm to¸n . Nãi chung ®©y lµ mèi quan hÖ trong néi bé cña c¬ quan KiÓm to¸n Nhµ n­íc . 3.4. C¸c mèi quan hÖ kh¸c : Ngoµi c¸c mèi quan hÖ trªn KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc cßn cã c¸c mèi quan hÖ víi tæ chøc §¶ng , C«ng ®oµn , ®oµn thanh niªn , phô n÷ … nh»m ®¶m b¶o lîi Ých vËt chÊt vµ tinh thÇn cho c¸c kiÓm to¸n viªn . Nh÷ng mèi quan hÖ nµy tuy kh«ng ph¶I lµ quan hÖ chuyªn m«n nh­ng ë ViÖt Nam c¸c mèi quan hÖ nµy kh«ng thÓ xem nhÑ ®­îc . Tãm l¹i , khi ®ãng trªn ®Þa bµn khu vùc nµo ®ã th× KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc ph¶i c¨n cø vµo luËt ®Þnh c¸c th«ng lÖ ®Ó xö lý thÝch hîp tõng mèi quan hÖ . 4. C¸c nhiÖm vô cña KTNN khu vùc : C¸c tr¸ch nhiÖm cña KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc ph¶i ®­îc quy ®Þnh cô thÓ bao gåm c¸c nhiÖm vô sau ®©y : · Hµng n¨m ph¶i ®­a ra ý kiÕn tµi chÝnh vÒ tÊt c¶ c¸c b¸o c¸o cña c¸c cÊp chÝnh quyÒn , c¸c ®¬n vÞ doang nghiÖp Nhµ n­íc . · B¸o c¸o ®Þnh kú vÒ c¸c ho¹t ®éng cña c¸c ®¬n vÞ vµ c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc . · §­a ra c¸c ý kiÕn kiÓm to¸n tµi chÝnh vµ hiÖu qu¶ vÒ c¸c dù ¸n tµi trî . · T­ vÊn vÒ Ng©n s¸ch cña c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng , cña c¸c ®¬n vÞ vµ doanh nghiÖp Nhµ n­íc . · Cung cÊp c¸c b¸o c¸o ®Æc biÖt khi ®­îc yªu cÇu . · Hµng n¨m ph¶i b¸o c¸o vÒ c¸c ho¹t ®éng cña KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc vµ lËp kÕ ho¹ch ho¹t ®éng cho n¨m sau . · C¸c ph¸t hiÖn kiÓm to¸n vµ c¸c b¸o c¸o kh¸c cuèi cïng ph¶i ®­îc ®­a lªn KiÓm to¸n Nhµ n­íc vµ ®­îc tæng hîp ®Ò tr×nh lªn Quèc héi vµ ChÝnh phñ . III. M« h×nh KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc ë mét sè n­íc trªn thÕ giíi 1. C¸c lo¹i m« h×nh KTNN khu vùc c¬ b¶n : HiÖn nay , m« h×nh c¬ cÊu tæ chøc vµ c¬ chÕ ho¹t ®éng KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc cña c¸c n­íc trªn thÕn giíi rÊt ®a d¹ng , song tãm l¹i cã 3 lo¹i m« h×nh c¬ b¶n sau : · M« h×nh KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc c¸c quèc gia theo thÓ chÕ Liªn Bang . · M« h×nh KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc theo thÓ chÕ ®¬n nhÊt . · M« h×nh KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc theo khu vùc ho¹t ®éng. §Æc ®iÓm chung : C¸c m« h×nh tæ chøc KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc trªn ®Òu cã ®Æc ®iÓm chung lµ : · Chøc n¨ng nhiÖm vô , quyÒn h¹n cña KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc kh«ng t¸ch rêi khái chøc n¨ng vµ quyÒn h¹n cña KiÓm to¸n Nhµ n­íc Trung ­¬ng . · Lµ mét bé phËn riªng hoÆc trùc thuéc KiÓm to¸n Nhµ n­íc . · KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc hoµn toµn chÞu sù chØ ®¹o tËp trung thèng nhÊt cña Tæng KiÓm to¸n Nhµ n­íc vÒ mäi mÆt . 1.2. Ph©n biÖt 3 m« h×nh : © M« h×nh kiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc c¸c quèc gia theo thÓ chÕ Liªn Bang . Theo m« h×nh nµy th× ho¹t ®éng cña KiÓm to¸n Nhµ n­íc theo nghÜa chung bao gåm KiÓm to¸n Nhµ n­íc Liªn Bang vµ KiÓm to¸n Nhµ n­íc c¸c Bang . KiÓm to¸n Nhµ n­íc Liªn Bang sÏ kiÓm tra viÖc sö dông nguån lùc tµi chÝnh c«ng cña Liªn Bang . Cßn KiÓm to¸n Nhµ n­íc c¸c Bang sÏ kiÓm tra viÖc sö dông nguån lùc tµi chÝnh c«ng cña c¸c Bang . Trong tr­êng hîp mét nguån lùc tµi chÝnh còng cña quèc gia mµ cã sù ®Çu t­ cña Liªn Bang vµ c¸c Bang th× sÏ ®­îc phèi hîp kiÓm to¸n . TÝnh chÊt kiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc ë m« h×nh nµy ®­îc thÓ hiÖn d­íi d¹ng c¸c v¨n phßng KiÓm to¸n Nhµ n­íc Liªn Bang ®¹i diÖn hoÆc c¸c chi nh¸nh cña KiÓm to¸n Nhµ n­íc ®Æt t¹i c¸c Bang , c¸c thµnh phè , c¸c kh©u then chèt cña qu¸ tr×nh chu chuyÓn tµi chÝnh c«ng . © M« h×nh KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc theo thÓ chÕ ®¬n nhÊt. Theo m« h×nh nµy , KiÓm to¸n Nhµ n­íc lµ mét thÓ thèng nhÊt tõ Trung ­¬ng xuèng ®Þa ph­¬ng . Toµn bé ho¹t ®éng KiÓm to¸n Nhµ n­íc do KiÓm to¸n Nhµ n­íc Trung ­¬ng chØ ®¹o vµ tæ chøc thùc hiÖn , kh«ng chia sÎ quyÒn lùc quyÒn lùc trªn mäi mÆt ho¹t ®éng cña KiÓm to¸n Nhµ n­íc . M« h×nh nµy t¹o nªn sù tËp trung thèng nhÊt rÊt cao ®é song trªn nhiÒu gãc ®é lµ dÉn ®Õn quan liªu ho¸ vµ kh¶ n¨ng kiÓm so¸t th­êng xuyªn ®èi víi ho¹t ®éng lµ hÕt søc khã kh¨n . © M« h×nh KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc theo khu vùc ho¹t ®éng . §©y lµ m« h×nh ®­îc tæ chøc phæ biÕn hiÖn nay ë c¸c n­íc thuéc khu vùc Ch©u ¸ . C¸c quèc gia nµy kh«ng tæ chøc theo thÓ chÕ Liªn Bang vµ c¸c Bang mµ ph©n chia l·nh thæ thµnh c¸c TØnh , Thµnh phè , khu vùc tù trÞ trùc thuéc Nhµ n­íc Trung ­¬ng . «ng Tæng KiÓm to¸n Nhµ n­íc cã thÓ ra quyÕt ®Þnh thµnh lËp KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc theo c¸c khu vùc t­¬ng øng . Ho¹t ®éng cña KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc vÒ c¬ b¶n gièng nh­ KiÓm to¸n Nhµ n­íc Trung ­¬ng . Tuy nhiªn mét sè lÜnh vùc nh­ tæ chøc nh©n sù , ®µo t¹o båi d­ìng kiÓm to¸n viªn , quan hÖ ®èi ngo¹i , quan hÖ ra bªn ngoµi c¬ quan KiÓm to¸n Nhµ n­íc … th× KiÓm to¸n Nhµ n­íc kh«ng cho phÐp KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc ®­îc thùc hiÖn . Nãi chung , KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc chñ yÕu thùc hiÖn nhiÖm vô kiÓm to¸n c¸c mÆt ®èi víi c¸c ®¬n vÞ thuéc ph¹m vi ®­îc ph©n c«ng . Do ®ã c¬ cÊu tæ chøc ®­îc ®Þnh h×nh ®Ó t­¬ng øng víi nhiÖm vô nµy . 2. M« h×nh KTNN khu vùc ë mét sè n­íc trªn thÕ giíi : 2.1. KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc cña Ph¸p : 2.1.1. LÞch sö ra ®êi KTNN khu vùc cña Ph¸p ( ®­îc gäi lµ ViÖn ThÈm KÕ vïng ) : Tr­íc n¨m 1982 , c«ng t¸c thÈm ®Þnh kÕ to¸n vµ kiÓm tra chÊt l­îng qu¶n lý tµi chÝnh c«ng ®èi víi c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng còng nh­ c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp c«ng céng thuéc ph¹m vi ®Þa ph­¬ng ®­îc Toµ ThÈm KÕ cïng chia sÎ tr¸ch nhiÖm víi c¸c C«ng chøc KÕ to¸n Kho b¹c cao cÊp . Tuy vËy , thÈm quyÒn cña c¸c C«ng chøc KÕ to¸n Kho b¹c cao cÊp nµy lµ kh¸ h¹n chÕ . C¸c ho¹t ®éng cña hä ph¶i ®Æt d­íi sù kiÓm so¸t cña Toµ ThÈm KÕ . Tuy hä cã thÈm quyÒn kiÓm tra kÕ to¸n c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp c«ng céng cÊp tØnh n¬i kh«ng biªn chÕ kÕ to¸n , cña c¸c x· , c¸c ®¬n vÞ c«ng céng vµ c¸c nghiÖp ®oµn cÊp x· , c¸c Phßng N«ng NgiÖp vµ tÊt c¶ c¸c tæ chøc c«ng céng kh¸c khi thu nhËp th­êng xuyªn nhá h¬n ng­ìng quy ®Þnh trong Th«ng t­ liªn bé . Nh­ng hä hoµn toµn kh«ng cã thÈm quyÒn ®¸nh gi¸ chÊt l­îng qu¶n lý tµI chÝnh c«ng . H¬n n÷a , hä chØ hµnh ®éng víi t­ c¸ch mét cÊp cã thÈm quyÒn hµnh chÝnh mµ th«i . Ngay khi cã vô viÖc liªn quan ®Õn tr¸ch nhiÖm vËt chÊt c¸ nh©n cña hä , ngoµi c¸c ®Ò nghÞ c¸ nh©n cña hä , ngoµi c¸c ®Ò nghÞ chøng minh , xö lý , hä cßn ph¶I chuyÓn toµn bé hå s¬ tíi Toµ ThÈm KÕ . VÒ phÇn m×nh , Toµ ThÈm KÕ lµ ng­êi duy nhÊt cã thÈm quyÒn kÕt to¸n sæ s¸ch kÕ to¸n , lµ ng­êi duy nhÊt cã quyÒn ra c¸c quyÕt ®Þnh truy cøu tr¸ch nhiÖm vËt chÊt ( truy thu … ) hoÆc miÔn chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc mét hå s¬ cô thÓ hoÆc x¸c nhËn ®· hÕt tr¸ch nhiÖm vËt chÊt cho c¸c KÕ To¸n Kho B¹c cao cÊp . Thùc tÕ tr­íc ®©y , ngoµi tr¸ch nhiÖm thÈm ®Þnh kÕ to¸n ®èi víi c¸c c¬ quan Qu¶n lý Nhµ n­íc , c¸c c¬ quan hµnh chÝnh sù nghiÖp c«ng céng quèc gia , c¸c Doanh nghiÖp Nhµ n­íc vµ c¸c tæ chøc B¶o hiÓm x· héi , Toµ ThÈm KÕ cßn g¸nh chÞu tr¸ch nhiÖm xÐt xö s¬ thÈm c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n cña c¸c cÊp chÝnh quyÒn vïng , tØnh , x· còng nh­ c¸c c¬ quan hµnh chÝnh sù nghiÖp c«ng céng cã thu nhËp v­ît qu¸ ng­ìng uû quyÒn nãi trªn trùc thuéc c¸c cÊp ®Þa ph­¬ng nµy . MÆt kh¸c , n¨m 1967 , Toµ ThÈm KÕ cßn nhËn thªm chøc n¨ng ®¶m b¶o viÖc sö dông ®óng vµ cã hiÖu qu¶ c¸c nguån vèn quÜ vµ tµi s¶n c«ng céng – nghÜa lµ kiÓm tra chÊt l­îng qu¶n lý tµi chÝnh c«ng . Trªn c¬ së ®ã , thùc tÕ Toµ ThÈm KÕ ®· chØ trùc tiÕp kiÓm tra kho¶ng 1.300 ®¬n vÞ ®Þa ph­¬ng trong ®ã cã 470 x· . Trong khi ®ã Kho b¹c chÞu tr¸ch nhiÖm ®èi víi kho¶ng 80.000 ®¬n vÞ . Song , Toµ võa muèn ph©n chia bít tr¸ch nhiÖm ®Ó tr¸nh khái “ ng¹t thë “ v× cã qu¸ nhiÒu hå s¬ ph¶i kiÓm tra , l¹i võa muèn gi÷ quyÒn ph¸n xö ®èi víi c¸c tµi kho¶n mµ viÖc tÊt to¸n sæ s¸ch ®· ®­îc uû quyÒn cho Kho b¹c . ViÖc ph©n chia tr¸ch nhiÖm dùa trªn c¸c tiªu thøc ®¬n gi¶n nµy kh«ng ph¶i lµ kh«ng cã vÊn ®Ò . VÝ dô nã ®· g©y ra t×nh tr¹ng lÉn lén gi÷a c«ng t¸c kiÓm tra kÕ to¸n mang tÝnh xÐt xö ( lo¹i h×nh kiÓm to¸n nh»m vµo tÝnh chÊt hîp ph¸p theo luËt ®Þnh cña c¸c nghiÖp vô kÕ to¸n – tµi chÝnh ) víi lo¹i h×nh néi kiÓm , th­êng xuyªn mang tÝnh chÊt hµnh chÝnh trong néi bé HÖ thèng Kho b¹c . Trong mäi tr­êng hîp , ®iÒu ®ã chøng tá c«ng t¸c thÈm kÕ ®· kh«ng ®¹t hiÖu qu¶ . Nh÷ng sai lÇm do Kho b¹c ph¸t hiÖn råi Toµ ThÈm KÕ buéc ph¶I kh¼ng ®Þnh theo thñ tôc qui ®Þnh qu¸ lµ Ýt , kh«ng hoµn toµn gièng víi sè l­îng nh÷ng sai lÇm mµ Toµ ThÈm KÕ trùc tiÕp ph¸t hiÖn qua c¸c kiÓm tra cña m×nh . §ã lµ lý do khiÕn ng­êi ta thùc hiÖn nhiÒu cuéc c¶i c¸ch . Nh­ng thùc tÕ ph¶i ®îi dÕn LuËt ngµy 2 th¸ng 3 n¨m 1982 víi viÖc lo¹i bá thuËt ng÷ tÊt to¸n hµnh chÝnh c¸c sæ s¸ch kÕ to¸n ®· chÝnh thøc c¶i tæ hÖ thèng kiÓm to¸n c¸c ho¹t ®éng kÕ to¸n – tµi chÝnh c«ng . Theo luËt nµy , mét cÊp xÐt xö míi ®­îc thµnh lËp ®ã lµ c¸c ViÖn ThÈm kÕ vïng . ViÖn ThÈm kÕ cïng chÞu tr¸ch nhiÖm vªg toµn bé ho¹t ®éng thÈm kÕ ®Þnh kÕ to¸n vµ chÊt l­îng qu¶n lý tµi chÝnh c«ng ®èi víi c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng còng nh­ c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp c«ng céng trùc thuéc ®Þa ph­¬ng . 2.1.2. ThÈm quyÒn cña ViÖn ThÈm kÕ vïng : · T¹i cÊp c¬ së , c¸c ViÖn ThÈm KÕ vïng ®­îc trao 3 thÈm quyÒn quan träng : Ban hµnh c¸c th«ng b¸o vµ c¸c kiÕn nghÞ vÒ viÖc ban hµnh c¸c v¨n b¶n ng©n s¸ch cña c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng khi xuÊt hiÖn sai sãt hoÆc vi ph¹m chÕ ®é . Ph¸n xÐt tÊt c¶ c¸c tµi kho¶n , c«ng t¸c kÕ to¸n vµ chÊt l­îng qu¶n lý tµi chÝnh c«ng cña tÊt c¶ c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng còng nh­ c¸c ®¬n vÞ c«ng céng trùc thuéc ®Þa ph­¬ng . §¶m b¶o viÖc sö dông c¸c nguån quÜ c«ng céng t¹i tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ nµy lµ ®óng vµ cã hiÖu qu¶ . ·T¹i Trung ­¬ng , Toµ ThÈm kÕ ph¸n xÐt tÊt c¶ c¸c tµi kho¶n , c«ng t¸c kÕ to¸n vµ ®¸nh gi¸ chÊt luîng qu¶n lý tµi chÝnh c«ng cña c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc Trung ­¬ng vµ c¸c tæ chøc hµnh chÝnh sù nghiÖp c«ng céng quèc gia kh¸c . MÆt kh¸c Toµ ThÈm kÕ cßn chÞu tr¸ch nhiÖm xö phóc thÈm ®èi víi c¸c ph¸n xö cña ViÖn ThÈm kÕ vïng . 2.1.3. Chøc n¨ng cña ViÖn ThÈm kÕ vïng : · KiÓm tra Ng©n s¸ch : lµ chøc n¨ng riªng cã cña ViÖn ThÈm kÕ vïng , Toµ ThÈm kÕ kh«ng cã chøc n¨ng nµy . ViÖn ThÈm kÕ vïng ®­îc giao thÈm quyÒn kiÓm so¸t tÊt c¶ nh÷ng g× liªn quan ®Õn v¨n b¶n ng©n s¸ch cña chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng còng nh­ c¸c c¬ quan c«ng céng trùc thuéc ®Þa ph­¬ng . Chøc n¨ng nay ®­îc triÓn khai khi cã ®Ò nghÞ cña TØnh tr­ëng theo mét trong bèn tr­êng hîp sau ®©y ( §©y chØ lµ quyÒn hµnh chÝnh , hoµn toµn kh«ng mang tÝnh xÐt xö ) : - Tr­êng hîp thø nhÊt , TØnh tr­ëng ®Ò nghÞ ViÖn ThÈm kÕ vïng xö lý khi ph¸t hiÖn Ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng kh«ng ®­îc th«ng qua ®óng thêi h¹n ph¸p qui . NhËn ®­îc ®Ò nghÞ cña TØnh tr­ëng ( hoÆc Chñ tÞch vïng ) ViÖn sÏ ®­a ra c¸c gi¶I ph¸p nh»m giao cho TØnh tr­ëng quyÒn qu¶n lý Ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng . NhËn ®­îc th«ng b¸o c«ng khai vÒ vÊn ®Ò nµy , TØnh tr­ëng sÏ trùc tiÕp quyÕt ®Þnh thu – chi ng©n s¸ch thay ®Þa ph­¬ng . CÇn cã nh÷ng lý do x¸c ®¸ng kÌm theo c¸c quyÕt ®Þnh cña m×nh khi TØnh tr­ëng kh«ng ®ång ý víi gi¶i ph¸p cña ViÖn ThÈm kÕ vïng . - Tr­êng hîp thø hai , ViÖn ThÈm kÕ vïng can thiÖp khi Ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng kh«ng ®¹t C©n b»ng thùc tÕ . ChÝnh TØnh tr­ëng lµ ng­êi ph¸t hiÖn ra sù mÊt c©n b»ng thùc tÕ nµy khi thÊy tæng chi v­ît qu¸ tæng thu ( sè tuyÖt ®èi hoÆc th«ng qua viÖc tiÕn triÓn ®¸nh gi¸ c¸c kho¶n thu – chi ) . Khi ®ã TØnh tr­ëng sÏ ®Ò nghÞ ViÖn ThÈm kÕ . ViÖn ThÈm kÕ ®Ò nghÞ chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng ®iÒu chØnh NÕu chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng vÉn kh«ng tæ chøc l¹i ®­îc c¸c cuéc häp cÇn thiÕt ®Ó biÓu quyÕt l¹i Ng©n s¸ch cña m×nh , ViÖn sÏ trao quyÒn qu¶n lý Ng©n s¸ch cho TØnh tr­ëng . - Tr­êng hîp thø ba , nÕu béi chi xuÊt hiÖn trong qu¸ tr×nh qu¶n lý chÊp hµnh Ng©n s¸ch th× mét tr×nh tù nh­ trªn ®­îc vËn dông . ViÖn ThÈm kÕ Vïng sÏ chÝnh thøc ®Ò nghÞ chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p ®iÒu chØnh . ViÖn ThÈm kÕ Vïng cßn cã thÈm quyÒn ®èi víi Ng©n s¸ch n¨m tiÕp theo nÕu thÊy cã thÓ x¶y ra c¸c tr­êng hîp t­¬ng tù . NÕu c¸c yªu cÇu ®iÒu chØnh kh«ng ®­îc tho¶ m·n , ViÖn ThÈm kÕ Vïng ®Ò nghÞ TØnh tr­ëng ®øng ra qu¶n lý Ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng . - Tr­êng hîp thø t­ , gi¶ sö r»ng c¸c kho¶n chi b¾t buéc kh«ng ®­îc ghi hoÆc ghi kh«ng ®ñ trong kÕ ho¹ch Ng©n s¸ch . Tr­êng hîp nµy ViÖn ThÈm kÕ Vïng ph¶i ®øng ra can thiÖp theo ®Ò nghÞ cã thÓ cña TØnh tr­ëng , cã thÓ cña KÕ to¸n Kho b¹c hoÆc bÊt kú ai quan t©m . Lóc nµyViÖn sÏ ra lÖnh hèi thóc ChÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng ¸p dông c¸c biÖn ph¸p h÷u hiÖu . NÕu ®Þa ph­¬ng kh«ng tu©n lÖnh, ViÖn ®Ò nghÞ TØnh tr­ëng chÊp thuËn c¸c biÖn ph¸p bï trõ cÇn thiÕt . Còng gièng nh­ ba tr­êng hîp tr­íc , TØnh tr­ëng chØ cã quyÒn thùc thi kh¸c víi ®Ò nghÞ cña ViÖn ThÈm kÕ vïng khi cã lý do râ rµng chÝnh ®¸ng . · KiÓm tra mang tÝnh xÐt xö : LuËt ngµy 2/3/1982 ®· chØ râ nguyªn t¾c cña c«ng t¸c kiÓm tra nµy : “ Theo thÈm quyÒn cña m×nh , ViÖn ThÈm kÕ Vïng cã quyÒn ph¸n xö toµn bé c¸c B¸o c¸o kÕ to¸n Kho b¹c vÒ ho¹t ®éng ng©n s¸ch – tµi chÝnh cña c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng vµ cña c¸c c¬ quan c«ng céng trùc thuéc ®Þa ph­¬ng" C¸c viªn chøc kÕ to¸n c«ng chÞu tr¸ch nhiÖm thu tÊt c¶ c¸c kho¶n ph¶i thu vµ chi tÊt c¶ c¸c kho¶n ph¶i chi ®èi víi ng©n s¸ch cña mçi cÊp chÝnh quyÒn . Hä ph¶i thiÕt lËp c¸c Tµi kho¶n qu¶n lý vµ x¸c nhËn ®óng sù thËt vÒ c¸c ho¹t ®éng kÕ to¸n cña m×nh . C¸c chøng nhËn bæ sung sÏ ®­îc tiÕn hµnh thªm khi cã ®Ò nghÞ cña ng­êi chuÈn chi hoÆc kho b¹c cÊp trªn khi hä ph¸t hiÖn cã sai lÇm . ViÖc kiÓm tra do viÖn ThÈm kÕ Vïng thùc hiÖn lµ viÖc kiÓm tra tÝnh hîp ph¸p cña c¸c nghiÖp vô kÕ to¸n thu – chi do Kho b¹c thùc hiÖn. Môc ®Ých kiÓm tra kh«ng chØ ®¬n gi¶n lµ kiÓm tra xem c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n cã ®­îc ph¶n ¸nh tring thùc hay kh«ng mµ quan träng h¬n lµ kiÓm tra xem Kho b¹c cã thùc hiÖn tèt ®Çy ®ñ c«ng t¸c kiÓm tra mµ hä ph¶i thùc hiÖn hay kh«ng , nhÊt lµ nguån gèc , møc thu – chi vµ møc ®é thiÖt h¹i tíi chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng . C«ng t¸c kiÓm tra nay cã thÓ ®­îc thùc hiÖn theo hå s¬ kÕ to¸n ®· nhËn ®­îc hoÆc trªn ®Þa bµn thùc tÕ . ViÖn ThÈm kÕ Vïng tuyªn bè kÕt qu¶ ph¸n xö cña m×nh theo Thñ tôc tè tông ®èi kh¸ng thùc hiÖn nh­ sau : - C¸c ph¸n xö cña ViÖn ThÈm kÕ Vïng sÏ ®­îc th¸o gì tr¸ch nhiÖm hoÆc c«ng nhËn hÕt tr¸ch nhiÖm cho KÕ to¸n c«ng . - HoÆc ng­îc l¹i , c¸c ph¸n xö ®ã b¾t buéc KÕ to¸n c«ng ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vËt chÊt c¸ nh©n nghÜa lµ b¾t buéc KÕ to¸n c«ng ph¶i ®Òn bï tõ tiÒn tói c¸c kho¶n ®· xhi sai chÕ ®é hoÆc c¸c kho¶n kh«ng thu ®­îc theo tr¸ch nhiÖm quyÒn h¹n ®­îc giao . C¸c kÕt luËn xÐt xö cña ViÖn ThÈm kÕ Vïng cã thÓ bÞ kh¸ng ¸n lªn Toµ ThÈm kÕ xin phóc thÈm hoÆc lªn Héi ®ång Nhµ n­íc xin ph¸ ¸n . · KiÓm tra chÊt l­¬ng qu¶n lý tµi chÝnh c«ng : lµ thùc hiÖn kiÓm tra møc ®é sö dông tiÕt kiÖm c¸c ph­¬ng tiÖn , xem xÐt hiÖu suÊt vµ tÝnh hiÖu qu¶ cña qu¶n lý . Ng­êi ta kh«ng thùc hiÖn kiÓm tra chÊt l­îng qu¶n lý mét c¸ch th­êng xuyªn vµ lu«n toµn diÖn . §­¬ng nhiªn khi xem xÐt c¸c tµi kho¶n , khi thÈm tra kÕ to¸n ng­êi ta lu«n ®­a ra c¸c nhËn xÐt vÒ chÊt l­îng qu¶n lý nh­ng cuéc ®iÒu tra ®­îc tiÕn hµnh chØ nh»m mét hoÆc mét sè khÝa c¹nh trong qu¶n lý tµi chÝnh c«ng t¹i c¸c ®Þa ph­¬ng , thËm chÝ ng­êi tao cßn cã thÓ tæ chøc c¸c cuéc ®IÒu tra theo chuyªn ®Ò ®Þnh tr­íc víi mét ph¹m vi réng liªn quan ®Õn nhiÒu ViÖn ThÈm kÕ Vïng hoÆc ®iÒu tra vµo nh÷ng thêi kú mµ viÖc h¹ch to¸n cßn ch­a ®­îc thiÕt lËp . ViÖc kiÓm tra nµy cßn cã thÓ thùc hiÖn ®èi víi c¸c tæ chøc ®¬n vÞ kh«ng ®­îc biªn chÕ KÕ to¸n c«ng vÝ dô c¸c HiÖp héi ®­îc h­ëng trî cÊp ng©n s¸ch . §iÓm kh¸c biÖt quan träng vÒ quyÒn lùc gi÷a ViÖn ThÈm kÕ Vïng vµ Toµ ThÈm kÕ chÝnh lµ ë chç ViÖn ThÈm kÕ Vïng ®­îc giao quyÒn kiÓm so¸t nh­ mét cÊp qu¶n lý hµnh chÝnh ®èi víi ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng .Së dÜ ViÖn ThÈm kÕ Vïng cã ®­îc cai trß naú phÇn lín chÝnh lµ v× ViÖn ThÈm kÕ Vïng lµ cÊp cã thÈm quyÒn trong trËt tù xÐt xö ë Ph¸p .ThËt vËy , ViÖn ThÈm kÕ Vïng lµ mét ®¶m b¶o tèt nhÊt cho c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng bëi thùc tÕ viÖc ph¸n xö vÒ ng©n s¸ch còng nh­ vÒ c¸c lÜnh vùc kh¸c thuéc thÈm quyÒn cña ViÖn ®­îc thùc hiÖn theo nguyªn t¾c tËp thÓ vµ râ rµng kh«ng bÞ ¶nh h­ëng cña bÊt kú ai . 2.1.4. Tæ chøc vµ qui chÕ viªn thÈm : · Quy chÕ ho¹t ®éng , ph­¬ng ph¸p vµ tr×nh tù thÈm kÕ cña c¸c ViÖn ThÈm kÕ vïng ®­îc quy ®Þnh gièng nh­ quy chÕ , ph­¬ng ph¸p vµ tr×nh tù thÈm kÕ t¹i Toµ ThÈm kÕ . · Thµnh phÇn cña ViÖn ThÈm kÕ vïng bao gåm : C¸c ThÈm ph¸n kh«ng thÓ b·i nhiÖm ( Trong ®ã cã 1 Chñ tÞch , c¸c Héi thÈm luËt vµ c¸c Héi thÈm KiÓm to¸n ) C¸c ThÈm ph¸n . · Nguyªn t¾c tËp thÓ lu«n lu«n ®­îc t«n träng . TÊt c¶ c¸c quyÕt ®Þnh mang tÝnh chÊt xÐt xö còng nh­ c¸c quyÕt ®Þnh hµnh chÝnh quan träng kh¸c ®Òu ®­îc quyÕt ®Þnh theo ®a sè víi sù tham gia cña nhiÒu ThÈm ph¸n. 2.2. KTNN khu vùc CHLB §øc : · KiÓm to¸n Nhµ n­íc Liªn Bang §øc lµ mét c¬ quan kiÓm tra tµi chÝnh c«ng tèi cao vµ lµ mét c¬ quan kiÓm tra tµi chÝnh c«ng ®éc lËp chØ qu©n thñ theo ph¸p luËt . Trong khu«n khæ nh÷ng nhiÖm vô theo c¸c ®¹o luËt , KiÓm to¸n Nhµ n­íc Liªn Bang hç trî Quèc héi Liªn Bang , Héi ®ång Liªn Bang vµ ChÝnh phñ Liªn Bang trong c¸c quyÕt ®Þnh cña c¬ quan nµy . · Theo c¬ cÊu Nhµ n­íc cña Céng Hoµ Liªn Bang §øc th× mçi Bang nh­ mét quèc gia ®éc lËp t­¬ng ®èi cã ®Çy ®ñ c¸c c¬ quan Nhµ n­íc nh­ cña Liªn Bang . Sù ph©n chia quyÒn lùc vÒ mÆt Nhµ n­íc lµ rÊt râ rµng . ChÝnh v× vËy mµ song song víi tæ chøc KiÓm to¸n Nhµ n­íc Liªn Bang ( C¬ quan kiÓm to¸n tèi cao) cßn cã KiÓm to¸n Nhµ nø¬c c¸c Bang . KiÓm to¸n Nhµ n­íc c¸c Bang kh«ng gäi lµ kh«ng gäi lµ KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc cña Liªn Bang nh­ng râ rµng nã hoµn toµn mang tÝnh chÊt cña KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc . §iÓm kh¸c biÖt ë ®©y lµ tÝnh ®éc lËp toµn diÖn gi÷a KiÓm to¸n Nhµ n­íc Liªn Bang vµ c¸c Bang mÆc dï cã sù phèi hîp kh¸ chÆt chÏ gi÷a KiÓm to¸n Nhµ n­íc Liªn Bang vµ KiÓm to¸n Nhµ n­íc c¸c Bang khi kiÓm to¸n mét ®èi t­îng mµ cã c¶ phÇn ®Çu t­ cña Ng©n s¸ch Liªn Bang vµ Ng©n s¸ch c¸c Bang . · TÝnh chÊt KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc cña KiÓm to¸n Nhµ n­íc Liªn Bang chÝnh lµ c¸c v¨n phßng ®¹i diÖn cña KiÓm to¸n Nhµ n­íc Liªn Bang ®Æt t¹i c¸c Bang , c¸c Thµnh phè , c¸c Bé ngµnh . C¬ cÊu cña c¸c v¨n phßng ®¹i diÖn nµy kh«ng tæ chøc thµnh c¸c phßng , ban ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô kiÓm to¸n do KiÓm to¸n Nhµ n­íc Liªn Bang giao mµ ë ®ã c¸c Vô kiÓm to¸n chuyªn ngµnh cö ®¹i diÖn cña m×nh ®Ó n¾m b¾t c¸c th«ng tin vÒ ®èi t­îng kiÓm to¸n chuÈn bÞ c¸c ®iÒu kiÖn cho Vô kiÓm to¸n cña m×nh t¸c ®éng trªn ®Þa bµn thuéc v¨n phßng ®¹i diÖn qu¶n lý . H¬n thÕ n÷a c¸c v¨n phßng ®¹i diÖn nµy ®­îc coi nh­ tr¹m trung chuyÓn ®Ó gióp cho c¸c Vô kiÓm to¸n chuyªn ngµnh khi thùc hiÖn kiÓm to¸n trªn ®Þa bµn cã ®­îc c¬ së ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô cña m×nh . · ¦u ®iÓm cña cña c¬ chÕ theo m« h×nh KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc theo thÓ chÕ Liªn Bang cña Céng Hoµ Liªn Bang §øc lµ ph¹m vi kiÓm to¸n tËp trung ë nh÷ng lÜnh vùc nhÊt ®Þnh ( kh«ng bao gåm kiÓm to¸n Ng©n s¸ch cña c¸c Bang) t¹o ®iÒu kiÖn cho KiÓm to¸n Nhµ n­íc Liªn Bang lu«n qu¸n xuyÕn hÕt c¸c ®èi t­îng ®­îc kiÓm to¸n mét c¸ch th­êng xuyªn t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c Vô kiÓm to¸n chuyªn ngµnh , chuyªn s©u ®­îc nghiÖp vô chuyªn m«n vÒ kiÓm to¸n cña m×nh . Tuy nhiªn , víi sù ®éc lËp gÇn nh­ toµn diÖn gi÷a KiÓm to¸n Nhµ n­íc Liªn Bang víi KiÓm to¸n Nhµ n­íc c¸c Bang sÏ g©y kh«ng Ýt khã kh¨n cho viÖc t¹o nªn sù thèng nhÊt vÒ ho¹t ®éng KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc trªn ph¹m vi toµn bé l·nh thæ cña Céng Hoµ Liªn Bang §øc . 2.3. M« h×nh KTNN khu vùc CHND Trung Hoa : Theo luËt KiÓm to¸n Nhµ n­íc cña Céng hoµ nh©n d©n Trung Hoa th× Nhµ n­íc thùc hiÖn chÕ ®é kiÓm tra gi¸m s¸t th«ng qua ho¹t ®éng kiÓm to¸n . Héi ®ång Nhµ n­íc vµ chÝnh quyÒn nh©n d©n c¸c cÊp sÏ thiÕt lËp c¸c c¬ quan kiÓm to¸n cña m×nh . C¸c kho¶n thu – chi tµi chÝnh cña c¸c c¬ quan kh¸c nhau thuéc Héi ®ång Nhµ n­íc , chÝnh quyÒn nh©n d©n c¸c cÊp vµ c¸c c¬ quan , doanh nghiÖp , c¸c tæ chøc kinh doanh tiÒn tÖ Nhµ n­íc còng nh­ c¸c kho¶n thu chi kh¸c cÊn ®­îc kiÓm to¸n theo luËt sÏ ®­îc gi¸m s¸t th«ng qua ho¹t ®éng kiÓm to¸n phï hîp víi c¸c ®iÒu kho¶n cña luËt nµy .(§iÒu 2 – LuËt KTNN Céng hoµ d©n chñ nh©n d©n Trung Hoa – 1995 ) Theo ®ã c¸c c¬ quan kiÓm to¸n cña chÝnh quyÒn nh©n d©n tØnh , khu vùc tù trÞ , thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng , thµnh phè cã c¸c quËn huyÖn , khu tù trÞ , thµnh phè kh«ng cã c¸c quËn , c¸c huyÖn , khu tù trÞ thùc hiÖn nhiÖm vô kiÓm to¸n trong ph¹m vi hµnh chÝnh liªn quan ®Õn sù chØ ®¹o cña Chñ tÞch TØnh , Chñ tÞch khu tù trÞ , ThÞ tr­ëng , QuËn tr­ëng … còng nh­ d­íi sù l·nh ®¹o cña c¬ quan KiÓm to¸n Nhµ n­íc cÊp cao h¬n . C¸c c¬ quan kiÓm to¸n ®Þa ph­¬ng , c¸c cÊp chÞu tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o c«ng t¸c tr­íc Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp liªn quan vµ tr­íc c¬ quan KiÓm to¸n Nhµ n­íc cÊp cao h¬n vµ c¸c c«ng viÖc kiÓm to¸n cña hä ®­îc c¸c c¬ quan kiÓm to¸n cÊp cao h¬n chØ ®¹o trùc tiÕp . Do yªu cÇu c«ng t¸c , c¬ quan kiÓm to¸n cã thÓ cö kiÓm to¸n viªn së t¹i tíi c¸c khu vùc thuéc quyÒn h¹n cña m×nh . Tuú thuéc chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña m×nh , KiÓm to¸n viªn së t¹i sÏ tiÓn hµnh c¸c c«ng viÖc theo ph¸p luËt . Theo yªu cÇu cña c¬ quan KiÓm to¸n Nhµ n­íc gåm toµn bé kinh phÝ cho ho¹t ®éng kiÓm to¸n sÏ ®­îc trÝch tõ ng©n s¸ch Nhµ n­íc d­íi sù b¶o l·nh cña chÝnh quyÒn nh©n d©n c¸c cÊp t­¬ng ®­¬ng . C¬ quan KiÓm to¸n Nhµ n­íc cÊp trªn cã thÓ uû nhiÖm cho c¬ quan KiÓm to¸n Nhµ n­íc cÊp d­íi thùc hiÖn néi dung kiÓm to¸n phï hîp víi chøc n¨ng , nhiÖm vô cña m×nh . C¬ quan KiÓm to¸n Nhµ n­íc cÊp trªn cã thÓ trùc tiÕp thùc hiÖn viÖc kiÓm to¸n nh÷ng néi dung chñ yÕu trong ph¹m vi chøc n¨ng cña c¬ quan kiÓm to¸n cÊp d­íi . Tuy nhiªn cÇn tr¸nh lÆp l¹i nhiÒu lÇn nh÷ng cuéc kiÓm to¸n kh«ng cÇn thiÕt . Nh­ vËy , vÒ thùc chÊt KiÓm to¸n Nhµ n­íc cña Céng hoµ nh©n d©n Trung Hoa ®­îc tæ chøc t­¬ng thÝch víi c¬ cÊu chÝnh quyÒn hµnh chÝnh c¸c cÊp . TÝnh chÊt KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc ®­îc lan réng ®Õn tõng ®¬n vÞ quËn , huyÖn . Mçi c¬ quan KiÓm to¸n Nhµ n­íc ë mét cÊp n¸o ®ã chÞu sù chi phèi ®ång thêi cña c¶ 2 lùc l­îng : l·nh ®¹o cÊp chÝnh quyÒn t­¬ng øng vµ c¬ quan KiÓm to¸n Nhµ n­íc cÊp cao h¬n . C¬ cÊu tæ chøc KiÓm to¸n Nhµ n­íc mçi cÊp ®­îc tæ chøc theo tÝnh chÊt chuyªn qu¶n ( mçi phßng ban hoÆc KiÓm to¸n viªn chuyªn theo dâi , kiÓm tra mét ®èi t­îng kiÓm to¸n x¸c ®Þnh ) ¦u ®iÓm cña m« h×nh tæ chøc nµy lµ cã thÓ t¹o ra sù kiÓm tra gi¸m s¸t vÒ sö dông nguån tµi chÝnh c«ng mét c¸ch réng kh¾p trªn mäi lÜnh vùc ho¹t ®éng thuéc ph¹m vi KiÓm to¸n Nhµ n­íc . KiÓm to¸n Nhµ n­íc c¸c cÊp thùc sù trë thµnh c«ng cô kiÓm tra cho mçi cÊp chÝnh quyÒn nh©n d©n t­¬ng øng . Tuy nhiªn cÇn nhËn thÊy r»ng ®©y lµ m« h×nh cã tÝnh chÊt ®Æc thï kiÓu Trung Quèc , c¸c n­íc trªn thÕ giíi ®Òu kh«ng tæ chøc theo m« h×nh nµy . Do tÝnh chÊt ®Æc biÖt cña nghÒ kiÓm to¸n cÇn ph¶I thùc sù ®éc lËp kh¸ch quan trong ho¹t ®éng . ChÝnh c¬ cÊu tæ chøc vµ c¬ chÕ ho¹t ®éng cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn tÝnh ®éc lËp cña KiÓm to¸n viªn vµ kiÓm to¸n c¸c cÊp chÝnh quyÒn . MÆt kh¸c mét c¬ quan KiÓm to¸n Nhµ n­íc ë mét cÊp nµo ®ã lu«n chÞu sù chi phèi tõ 2 cÊp l·nh ®¹o ( cÊp chÝnh quyÒn t­¬ng øng vµ c¬ quan KiÓm to¸n Nhµ n­íc cÊp cao h¬n ) cã thÓ g©y nªn nh÷ng khã kh¨n cho ho¹t ®éng nghiÖp vô kiÓm to¸n . Ngoµi ra cã nguy c¬ g©y nªn cång kÒnh , chång chÐo trong c¬ cÊu chung cña KiÓm to¸n Nhµ n­íc . 2.4. M« h×nh KTNN khu vùc cña NhËt B¶n : Uû ban KiÓm to¸n Nhµ n­íc cña NhËt B¶n ®­îc thµnh lËp theo ®iÒu 90 HiÕn Ph¸p NhËt B¶n . HiÕn Ph¸p quy ®Þnh : B¶n kÕt to¸n c¸c kho¶n thu chi cña Nhµ n­íc ph¶i ®­îc Uû ban kiÓm to¸n NhËt B¶n kiÓm so¸t th­êng xuyªn , ®­îc néi c¸c ( ChÝnh phñ ) ®Ö tr×nh lªn Quèc héi ngay n¨m tµI kho¸ ®ã cïng víi b¸o c¸o kiÓm to¸n . HiÕn Ph¸p quy ®Þnh tæ chøc vµ quyÒn h¹n cña Uû ban KiÓm to¸n Nhµ n­íc NhËt B¶n . §Ó thùc hiÖn ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kiÓm to¸n Nhµ n­íc , mét Ban kiÓm to¸n Nhµ n­íc ®­îc thµnh lËp gåm Chñ tÞch Ban kiÓm to¸n ( ®ång thêi còng lµ Chñ tÞch Uû ban kiÓm to¸n ) vµ 3 uû viªn , ho¹t ®éng ®éc lËp trong nhiÖm kú 7 n¨m . Ban kiÓm to¸n ®ã ChÝnh phñ bæ nhiÖm vµ NhËt hoµng phª chuÈn . §iÒu hµnh ho¹t ®éng kiÓm to¸n cã v¨n phßng ®iÒu hµnh gåm Ban th­ ký vµ 5 v¨n phßng . T¹i bé phËn nµy cã 1 Tæng th­ ký , 1 Phã Tæng th­ ký vµ nh÷ng thµnh viªn kh¸c . Tæng th­ ký gi¸m s¸t ho¹t ®éng kiÓm to¸n víi sù trî gióp cña Phã Tæng th­ ký . Uû Ban KiÓm to¸n Nhµ n­íc cã thÓ thµnh lËp c¸c v¨n phßng chi nh¸nh t¹i c¸c ®Þa ph­¬ng v¨n phßng ®iÒu hµnh theo qui ®Þnh cña Uû ban kiÓm so¸t . Uû Ban kiÓm to¸n sÏ kiÓm to¸n c¸c kho¶n sau ®©y : - C¸c kho¶n thu , chi hµng th¸ng cña Nhµ n­íc . - ViÖc thu huû vµ ph¸t hµnh tiÒn mÆt vµ tµi s¶n cña Nhµ n­íc . - T¹o vµ thanh to¸n c¸c kho¶n thu , c¸c kho¶n t¨ng vµ gi¶m cña c¸c tÝn phiÕu vµ c¸c mãn nî kh¸c cña Nhµ n­íc . - TiÒn mÆt , c¸c kim lo¹i quý vµ chøng kho¸n do Ng©n hµng Nhµ n­íc thu vÒ vµ ph¸t hµnh cho Nhµ n­íc . - C¸c b¸o c¸o cña c¸c tæ hîp mµ Nhµ n­íc ®Çu t­ tõ mét nöa vèn trë lªn . - C¸c b¸o c¸o kiÓm to¸n Nhµ n­íc ®­îc Uû ban KiÓm to¸n Nhµ n­íc thùc hiÖn theo c¸c ®iÒu kho¶n cña ph¸p luËt . - Uû ban KiÓm to¸n Nhµ n­íc cã thÓ kiÓm to¸n nÕu thÊy cÇn thiÕt kiÓm to¸n c¸c ®èi t­îng theo yªu cÇu néi c¸c ChÝnh phñ . Nh­ vËy , tÝnh chÊt KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc ë NhËt B¶n lµ kh¸ ®Æc biÖt , kh«ng hoµn toµn t¸ch rêi KiÓm to¸n Nhµ n­íc Trung ­¬ng . Víi c¸i gäi lµ v¨n phßng chi nh¸nh kiÓm to¸n ®Æt t¹i c¸c ®Þa ph­¬ng vµ c¸c Bé ngµnh nh»m môc ®Ých t¹i nªn c¸c kªnh kiÓm so¸t phñ kh¾p c¸c ph¹m vi kiÓm to¸n ®­îc gäi lµ ®Æc tr­ng cña KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc NhËt B¶n . So víi c¸c n­íc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi , KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc NhËt B¶n ®­îc coi lµ c¬ quan kiÓm to¸n cã hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cao nhÊt trªn c¸c mÆt . §ång thêi lµ c¬ quan KiÓm to¸n Nhµ n­íc cã kh¶ n¨ng gi¸m s¸t mét c¸ch th­êng xuyªn nhÊt c¸c ho¹t ®éng thu chi Ng©n s¸ch Nhµ n­íc . C¬ cÊu tæ chøc mét mÆt ®¶m b¶o hiÖu n¨ng , hiÖu lùc ho¹t ®éng , mÆt kh¸c t¹o ra mét m«I tr­êng kh¸ lý t­ëng cho kiÓm to¸n viªn ph¸t huy ®Çy ®ñ tÝnh ®éc lËp kh¸ch quan cña m×nh , lo¹i trõ triÖt ®Ó c¸c nguy c¬ vÒ tham nhòng cã kh¶ n¨ng x¶y ra trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng KiÓm to¸n Nhµ n­íc . TÝnh chÊt cña KiÓm to¸n Nhµ n­íc NhËt B¶n theo quy chÕ ®ång sù t¹o nªn qu¸ tr×nh kiÓm so¸t c¸c b­íc qui tr×nh kiÓm to¸n trë nªn chÆt chÏ vµ b¶o ®¶m chÊt l­îng rÊt cao cña c¸c b¸o c¸o kiÓm to¸n. 2.5. M« h×nh KTNN khu vùc Th¸i Lan : Trong c¸c n­íc ASEAN th× KiÓm to¸n Nhµ n­íc Th¸i Lan ®­îc coi lµ c¬ quan kiÓm tra tµi chÝnh c«ng tèi cao cã sù v­ît tréi trªn nhiÒu mÆt so víi c¬ quan KiÓm to¸n Nhµ n­íc cña c¸c n­íc kh¸c trong khu vùc . Sù v­ît tréi nµy bao gåm vÒ tæ chøc , c¬ chÕ ho¹t ®éng vµ ®Æc biÖt lµ uy tÝn cña c¬ quan KiÓm to¸n Nhµ n­íc Th¸i Lan rÊt cao trong c«ng chóng vµ trong c¸c quan hÖ kinh tÕ x· héi. KiÓm to¸n Nhµ n­íc Th¸i Lan bao gåm KiÓm to¸n Nhµ n­íc trung ­¬ng vµ KiÓm to¸n Nhµ n­íc c¸c khu vùc . KiÓm to¸n Nhµ n­íc Trung ­¬ng thùc hiÖn chøc n¨ng kiÓm to¸n c¸c Bé ngµnh , c¸c Doanh nghiÖp Nhµ n­íc quan träng vµ dù ¸n ®»u t­ x©y dùng lín cña quèc gia vµ kiÓm to¸n mét sè tØnh xung quanh thñ ®« B¨ng Cèc. KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc ( bao gåm 16 khu vùc ) thùc hiÖn kiÓm to¸n c¸c ®¬n vÞ trong ph¹m vi khu vùc ®­îc ®¶m nhiÖm. NhiÖm vô c¬ b¶n cña KiÓm to¸n Nhµ n­íc Th¸i Lan nãi chung bao gåm: KiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh. KiÓm tra c¸c tæ chøc tÝn dông , tiÒn tÖ. KiÓm tra c¸c lÜnh vùc ­u ®·i ®Æc biÖt. C¸c nhiÖm vô trªn thùc hiÖn víi c¸c ®èi t­îng thuéc ph¹m vi KiÓm to¸n Nhµ n­íc Th¸i Lan. KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc cña Th¸i Lan lµ mét bé phËn cña KiÓm to¸n Nhµ n­íc chØ chÞu tr¸ch nhiÖm vµ chØ ®¹o tõ KiÓm to¸n Nhµ n­íc Trung ­¬ng trªn tÊt c¶ c¸c ph­¬ng diÖn , hoµn toµn ®éc lËp víi c¸c cÊp chÝnh quyÒn cña khu vùc. §øng ®Çu KiÓm to¸n Nhµ n­íc mét khu vùc lµ gi¸m ®èc KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc chÞu tr¸ch nhiÖm toµn diÖn tr­íc tæng KiÓm to¸n Nhµ n­íc . T¹i mçi tØnh , Thµnh phè cã Gi¸m ®èc kiÓm to¸n tØnh hoÆc thµnh phè nh­ng trùc thuéc KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc . Nh­ vËy KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc Th¸i Lan cã ®iÓm kh¸c c¨n b¶n KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc ViÖt Nam lµ d­íi cÊp khu vùc cã chia thµnh c¸c bé phËn ( ë ViÖt Nam gäi lµ phßng ) g¾n liÒn víi ®Þa giíi hµnh chÝnh lµ c¸c tØnh theo d¹ng chuyªn kiÓm ë c¸c tØnh hoÆc thµnh phè ®ã. C¸c bé phô tr¸ch vµ KiÓm to¸n viªn ë c¸c tØnh cã sù quay vßng theo thêi gian ®Ó ®¶m b¶o sù ®éc lËp vµ gi¸m s¸t ho¹t ®éng kiÓm to¸n cña KiÓm to¸n viªn t¹i c¸c tØnh , thµnh phè . §Æc tr­ng cña c¬ cÊu tæ chøc nµy lµ c¸c kiÓm to¸n viªn cã mét thêi gian æn ®Þnh c«ng viÖc l©u dµi t¹i c¸c ®Þa ph­¬ng ®Ó gióp hä cã ®iÒu kiÖn hîp lý ho¸ gia ®×nh , ®ång thêi n¾m b¾t ®­îc kÞp thêi diÔn biÕn t×nh h×nh ®èi t­îng kiÓm to¸n thuéc khu vùc. So víi KiÓm to¸n Nhµ n­íc Trung ­¬ng , KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc cã nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n hÑp h¬n . Chñ yÕu lµ nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n g¾n liÒn víi kiÓm to¸n b¸o c¸c tµi chÝnh , kiÓm to¸n ho¹t ®éng , kiÓm to¸n viÖc mua s¾m tµi s¶n , ®Çu t­ x©y dùng t¹i ®Þa ph­¬ng b»ng nguån vèn cña Ng©n s¸ch hoÆc viÖn trî cña n­íc ngoµi. Trong mét sè tr­êng hîp , KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc ®­îc KiÓm to¸n Nhµ n­íc Trung ­¬ng uû quyÒn kiÓm to¸n mét sè ®¬n vÞ , lÜnh vùc kh«ng thuéc nhiÖm vô cña m×nh. Tuú theo sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ mµ KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc cã sù më réng vµ ph¸t triÓn t­¬ng øng . Tr­íc ®©y , Th¸i Lan cã 14 KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc hiÖn nay lµ 16 , trong t­¬ng lai cßn më réng h¬n. C¸c b¸o c¸o kÕt qu¶ kiÓm to¸n cña KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc Th¸i Lan tr­íc khi ®­îc ph¸t hµnh ®­îc chuyÓn lªn KiÓm to¸n Nhµ n­íc Trung ­¬ng ®Ó xem xÐt , ®¸nh gi¸ vµ nã ®­îc ph¸t hµnh gièng nh­ b¸o c¸o kiÓm to¸n cña c¸c vô kiÓm to¸n ë KiÓm to¸n Nhµ n­íc Trung ­¬ng. Nãi chung m« h×nh KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc Th¸i Lan c¬ b¶n gièng nh­ KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc cña ViÖt Nam hiÖn nay. 3. Bµi häc rót ra ®èi víi KTNN khu vùc ViÖt Nam : · M« h×nh KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc c¸c quèc gia theo thÓ chÕ Liªn Bang lµ kh«ng phï hîp víi ViÖt Nam v× KiÓm to¸n Nhµ n­íc ph¶I ®­îc tæ chøc phï hîp víi c¬ chÕ hµnh chÝnh Nhµ n­íc hiÖn t¹i . Cã nh­ vËy míi thùc hiÖn ®­îc chø n¨ng vµ nhiÖm vô cña m×nh . Tuy nhiªn viÖc ®­a ra c¬ chÕ tæ chøc nh»m b¶o ®¶m tÝnh ®éc lËp kh¸ch quan cho ho¹t ®éng KiÓm to¸n Nhµ n­íc nãi chung vµ KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc nãi riªng ë c¸c m« h×nh ë c¸c m« h×nh nay rÊt ®¸ng nghiªn cøu ®Ó t¨ng c­êng ®Þa vÞ ph¸p lý vfa kh¶ n¨ng ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ cña KiÓm to¸n Nhµ n­íc ViÖt Nam . · §èi víi m« h×nh tæ chøc KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc theo kiÓu Trung Quèc cã lÏ kh«ng phï hîp víi ViÖt Nam vµ xu thÕ thêi ®¹i . Bëi v× víi mét cÊp KiÓm to¸n Nhµ n­íc chÞu sù l·nh ®¹o song trïng cña chÝnh quyÒn vµ cÊp KiÓm to¸n Nhµ n­íc cao h¬n sÏ g©y nªn nhiÒu khã kh¨n cho nghiÖp vô kiÓm to¸n , kh«ng ®¶m b¶o ®­îc tÝnh ®éc lËp cÇn thiÕt cho KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc . H¬n n÷a c¸c lo¹i h×nh kiÓm tra hiÖn nay ®ang tæ chøc ®ang tæ chøc nh­ vËy ®ang tá ra kÐm hiÖu qu¶ ho¹t ®éng . · M« h×nh KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc cña Ph¸p vµ Th¸i Lan lµ kh¸ phï hîp víi ViÖt Nam . Võa kÕt hîp ®Þa giíi hµnh chÝnh víi vïng l·nh thæ trong c¬ cÊu tæ chøc vµ c¬ chÕ ho¹t ®éng cña KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc sÏ t¹o ra cho ho¹t ®éng KiÓm to¸n Nhµ n­íc , võa cã thÓ kiÓm tra tËp trung vµo c¸c lÜnh vùc träng yÕu cña khu vùc vµ t¹o ra c¸c kªnh kiÓm tra phñ kh¾p khu vùc ®ã . MÆt kh¸c víi m« h×nh KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc nh­ vËy sÏ ®¶m b¶o cho KiÓm to¸n Nhµ n­íc ho¹t ®éng t¹i c¸c ®Þa ph­¬ng vÉn lu«n gi÷ ®­îc tÝnh ®éc lËp kh¸ch quan , kh«ng chÞu ¶nh h­ëng c¸c cÊp chÝnh quyÒn thuéc khu vùc do KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc ®¶m nhiÖm . TÝnh tËp trung thèng nhÊt cña ho¹t ®éng kiÓm to¸n Nhµ n­íc ®­îc duy tr× trong bÊt cø m«i tr­êng nµo . §iÒu nµy rÊt quan träng ®Ó duy tr× uy tÝn vµ ¶nh h­ëng cña KiÓm to¸n Nhµ n­íc tíi mäi thµnh phÇn x· héi vµ c«ng chóng . So víi m« h×nh KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc cña Ph¸p hay Th¸i Lan vÒ c¬ b¶n KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc cña ViÖt Nam ®· cã sù t­¬ng ®ång . Tuy nhiªn nªn thay ®æi viÖc tæ chøc thµnh c¸c phßng KiÓm to¸n chuyªn m«n ho¸ nh­ hiÖn nay b»ng tæ chøc c¸c phong theo ®Þa giíi hµnh chÝnh TØnh , Thµnh phè vµ tiÕn tíi ®¹i diÖn KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc cã thÓ ®Æt t¹i c¸c huyÖn , thÞ x· träng ®iÓm . Nh÷ng m« h×nh KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc trªn ®©y rÊt cã ý nghÜa víi qu¸ tr×nh ®æi míi KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc ViÖt Nam hiÖn nay . PhÇn kÕt luËn XuÊt ph¸t tõ vÊn ®Ò chung cña KiÓm to¸n Nhµ n­íc , viÖc hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc vµ c¬ chÕ ho¹t ®éng cña KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc phai b¾t ®Çu tõ viÖc h×nh thµnh c¬ së ph¸p lý v÷ng ch¾c cho ho¹t ®éng cña KiÓm to¸n Nhµ n­íc vµ KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc . Bªn c¹nh ®ã , c¸c m« h×nh KiÓm to¸n Nhµ n­íc cña c¸c n­íc trªn thÕ giíi ®­îc nghiªn cøu ph©n tÝch nh»m lùa chon cho ViÖt Nam mét m« h×nh KiÓm to¸n Nhµ n­íc thÝch hîp nhÊt , cã hiÖu qu¶ nhÊt . §Ó hoµn thiÖn m« h×nh tæ chøc vµ c¬ chÕ ho¹t ®éng KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc cña ViÖt Nam hiÖn nay , ®Ò ¸n ®· ph©n tÝch c¸c nhu cÇu vµ nguyªn t¾c hoµn thiÖn . Bªn c¹nh ®ã , viÖc vËn dông c¸c c¬ së lý luËn vµ kinh nghiÖm Quèc tÕ trong viÖc x©y dùng m« h×nh tæ chøc vµ c¬ chÕ ho¹t ®éng cña KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc ®­îc ®Ò ¸n ®Þnh h×nh b»ng c¸c kiÕn nghÞ vÒ m« h×nh phï hîp víi thùc tiÔn nµy vµ trong t­¬ng lai cña ViÖt Nam . Tµi liÖu tham kh¶o 1. HiÕn ph¸p n­íc Céng hoµ XHCN ViÖt Nam , N§ 70/CP ngµy 7/11/1994 cña ChÝnh phñ vÒ KTNN , QuyÕt ®Þnh 61/TTg cña Thñ t­íng ChÝnh phñ qui ®Þnh c¬ chÕ lµm viÖc c¬ quan KTNN . 2. LuËt NSNN . 3. CÈm nang KiÓm to¸n viªn Nhµ n­íc – NXB ChÝnh trÞ Quèc gia HN-2000 4.T¹p chÝ KiÓm to¸n : sè 2,4,5,7 n¨m 1997 sè 1,2,4,6,7 n¨m 1998 sè 4,5,8,9 n¨m 1999 sè 5,8,9 n¨m 2001 5. T¹p chÝ Tµi chÝnh : sè th¸ng 8-1997 sè th¸ng 5,6 –1998 sè th¸ng 4,5,6 –1999 sè th¸ng 7,9,10 – 2002 6.T¹p chÝ C«ng nghiÖp – 12/1999 Môc lôc Lêi nãi ®Çu 1 PhÇn néi dung 2 I. Vai trß, vÞ trÝ cña KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc 2 1. Néi dung vµ b¶n chÊt KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc 2 2. Vai trß vµ ®Þa lý ph¸p lý cña KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc 3 3. KhÝa c¹nh kinh tÕ, hiÖu lùc vµ hiÖu qu¶ qu¶n lý ho¹t ®éng cña KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc 6 II. M« h×nh tæ chøc bé m¸y, c¬ chÕ ho¹t ®éng vµ c¸c mèi quan hÖ cña KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc 8 1. Ph©n biÖt KTNN khu vùc víi KiÓm to¸n néi bé vµ c¸c c¬ quan thuéc chÝnh quyÒn Nhµ n­íc cÊp 8 2. M« h×nh vµ c¬ chÕ ho¹t ®éng cña KTNN khu vùc 10 3. C¸c mèi quan hÖ cña KTNN khu vùc 17 4. C¸c nhiÖm vô cña KTNN khu vùc 19 III. M« h×nh KiÓm to¸n Nhµ n­íc khu vùc ë mét sè n­íc trªn thÕ giíi 19 1. C¸c lo¹i m« h×nh KTNN khu vùc c¬ b¶n 19 2. M« h×nh KTNN khu vùc ë mét sè n­íc trªn thÕ giíi 21 3. Bµi häc rót ra ®èi víi KTNN khu vùc ViÖt Nam 33 PhÇn kÕt luËn 35 Tµi liÖu tham kh¶o 36

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCơ sở lý luận của Kiểm toán Nhà nước khu vực trong cơ cấu tổ chức Kiểm toán Nhà nước.doc
Luận văn liên quan