Con đường lên Chủ Nghĩa Xã Hội ở Việt Nam

Lời mở đầu . Sau hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống giặc ngoại xâm và giành được độc lập, đất nước ta tiếp tục con đường mình đã lựa chọn đó là con đường đi lên CNXH, chúng ta đang vững bước tiến vào thế kỷ mới với những thách thức và khó khăn mới với con đường mà chúng ta đã chọn, nhưng không vì thế mà ta chịu lùi bước,chịu khuất phục trước khó khăn. Chúng ta sẽ vẫn tiếp tục đi theo con đường mà chúng ta đã lựa chọn, chúng ta đề ra nhiệm vụ để hoàn thành nó và những phương hướng để dẫn chúng ta tới thắng lợi trên con đường mà chúng ta đã chon . Tuy nhiên để tiến đến được CNXH chúng ta còn phải trải qua nhiều chặng đường đầy gian lao và thử thách , đó là bước quá độ để Tổ quốc Việt Nam có thể sánh vai với các cường quốc hùng mạnh trên thế giới , đó là bước quá độ để chúng ta tiến đến chế độ mới , chế độ Cộng sản chủ nghĩa , chế độ mà mọi người đều được hưởng hạnh phúc , ấm no và công bằng .Tuy nhiên từ giờ đến đó chúng ta còn bao nhiêu công việc phải làm , bao nhiệm vụ phải hoàn tất. Con đường mà chúng ta đang đi đầy chông gai, đòi hỏi chúng ta phải có được phương hướng đúng đắn.Phải nêu được rõ nhiệm vụ cơ bản mà chúng ta cần làm . Để có thể làm được điều đó , chúng ta cần có nhận thức đúng đắn về CNXH và con đường quá độ để tiến lên CNXH . Và để có thể làm được điều đó thì tất cả chúng ta cùng phải đồng long, chung sức vun đắp nó . Đặc biệt là đối với thế hệ trẻ chúng em, thì nhiệm vụ càng nhiều và thêm phần nặng gánh , đòi hỏi chúng em phải cố gắng ,nỗ lực hết mình để góp phần vào cùng đất nước tiến lên . Đó chính là lý do khiến em chọn đề tài này. Em mong rằng sau đề tài mà mình làm, em có thể biết rõ hơn về con đường mà chúng ta đang đi , nhận thức về nó sâu sắc hơn sẽ có thể hiểu được nhiệm vụ mà cả nước ta phải làm , con đường mà chúng ta phải vượt qua .

doc27 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2654 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Con đường lên Chủ Nghĩa Xã Hội ở Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
§Ò tµi: Con ®­êng lªn Chñ NghÜa X· Héi ë ViÖt Nam Lêi më ®Çu . Sau hai cuéc kh¸ng chiÕn tr­êng kú chèng giÆc ngo¹i x©m vµ giµnh ®­îc ®éc lËp, ®Êt n­íc ta tiÕp tôc con ®­êng m×nh ®· lùa chän ®ã lµ con ®­êng ®i lªn CNXH, chóng ta ®ang v÷ng b­íc tiÕn vµo thÕ kû míi víi nh÷ng th¸ch thøc vµ khã kh¨n míi víi con ®­êng mµ chóng ta ®· chän, nh­ng kh«ng v× thÕ mµ ta chÞu lïi b­íc,chÞu khuÊt phôc tr­íc khã kh¨n. Chóng ta sÏ vÉn tiÕp tôc ®i theo con ®­êng mµ chóng ta ®· lùa chän, chóng ta ®Ò ra nhiÖm vô ®Ó hoµn thµnh nã vµ nh÷ng ph­¬ng h­íng ®Ó dÉn chóng ta tíi th¾ng lîi trªn con ®­êng mµ chóng ta ®· chon . Tuy nhiªn ®Ó tiÕn ®Õn ®­îc CNXH chóng ta cßn ph¶i tr¶i qua nhiÒu chÆng ®­êng ®Çy gian lao vµ thö th¸ch , ®ã lµ b­íc qu¸ ®é ®Ó Tæ quèc ViÖt Nam cã thÓ s¸nh vai víi c¸c c­êng quèc hïng m¹nh trªn thÕ giíi , ®ã lµ b­íc qu¸ ®é ®Ó chóng ta tiÕn ®Õn chÕ ®é míi , chÕ ®é Céng s¶n chñ nghÜa , chÕ ®é mµ mäi ng­êi ®Òu ®­îc h­ëng h¹nh phóc , Êm no vµ c«ng b»ng .Tuy nhiªn tõ giê ®Õn ®ã chóng ta cßn bao nhiªu c«ng viÖc ph¶i lµm , bao nhiÖm vô ph¶i hoµn tÊt. Con ®­êng mµ chóng ta ®ang ®i ®Çy ch«ng gai, ®ßi hái chóng ta ph¶i cã ®­îc ph­¬ng h­íng ®óng ®¾n.Ph¶i nªu ®­îc râ nhiÖm vô c¬ b¶n mµ chóng ta cÇn lµm . §Ó cã thÓ lµm ®­îc ®iÒu ®ã , chóng ta cÇn cã nhËn thøc ®óng ®¾n vÒ CNXH vµ con ®­êng qu¸ ®é ®Ó tiÕn lªn CNXH . Vµ ®Ó cã thÓ lµm ®­îc ®iÒu ®ã th× tÊt c¶ chóng ta cïng ph¶i ®ång long, chung søc vun ®¾p nã . §Æc biÖt lµ ®èi víi thÕ hÖ trÎ chóng em, th× nhiÖm vô cµng nhiÒu vµ thªm phÇn nÆng g¸nh , ®ßi hái chóng em ph¶i cè g¾ng ,nç lùc hÕt m×nh ®Ó gãp phÇn vµo cïng ®Êt n­íc tiÕn lªn . §ã chÝnh lµ lý do khiÕn em chän ®Ò tµi nµy. Em mong r»ng sau ®Ò tµi mµ m×nh lµm, em cã thÓ biÕt râ h¬n vÒ con ®­êng mµ chóng ta ®ang ®i , nhËn thøc vÒ nã s©u s¾c h¬n sÏ cã thÓ hiÓu ®­îc nhiÖm vô mµ c¶ n­íc ta ph¶i lµm , con ®­êng mµ chóng ta ph¶i v­ît qua . Qua ®Ò tµi nµy, em muèn göi lêi c¶m ¬n tíi ThÇy T« §øc H¹nh, ng­êi ®· gióp em hiÓu s©u s¾c h¬n con ®­êng mµ c¶ n­íc ta ®ang tiÕn ®Õn .Nh÷ng lêi gi¶ng cña thÇy gióp em biÕt thªm nh÷ng khã kh¨n vµ thö th¸ch mµ c¶ n­íc ®ang ph¶i tr¶i qua trªn con ®­êng tiÕn lªn CNXH . Víi ®Ò tµi nµy , em muèn gãp phÇn nhá bÐ cña m×nh vµo c«ng cuéc x©y dùng vµ ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ò tµi ,em còng ®· rÊt cè g¾ng ,nh­ng sù cè g¾ng ®ã kh«ng thÓ kh«ng cã nh÷ng thiÕu xãt ,v× thÕ em mong thÇy cã thÓ lµm cho nã trë nªn ®Çy ®ñ h¬n . PhÇn I: Lý luËn chung vÒ qu¸ ®é ®i lªn Chñ NghÜa X· Héi 1.1. Thêi kú qu¸ ®é: a. Nh÷ng ®Þnh nghÜa vÒ thêi kú nµy: Thêi kú qu¸ ®é lªn Chñ nghÜa x· héi lµ thêi kú c¶i biÕn c¸ch m¹ng s©u s¾c, triÖt ®Ó vµ toµn diÖn tõ x· héi cò sang x· héi míi x· héi x· héi chñ nghÜa .Nã diÔn ra trong toµn bé c¸c lÜnh vùc ®êi sèng cña x· héi , t¹o ra c¸c tiÒn ®Ò vËt chÊt vµ tinh thÇn cÇn thiÕt ®Ó h×nh thµnh mét x· héi mµ trong ®ã nh÷ng nguyªn t¾c c¨n b¶n cña x· héi x· héi chñ nghÜa tõng b­íc ®­îc thùc hiÖn. Thêi kú qu¸ ®é nµy l¹i chia lµm nhiÒu b­íc qu¸ ®é nhá, bao nhiªu b­íc lµ tïy thuéc vµo ®iªu kiÖn cô thÓ cña tõng n­íc. Song ®èi víi c¸c n­íc cµng l¹c hËu mµ ®i lªn CNXH th× thêi kú qu¸ ®é cµng kÐo dµi vµ cµng chia lµm nhiÒu b­íc qu¸ ®é nhá.Thêi kú qu¸ ®é b¾t ®Çu tõ khi giai cÊp v« s¶n giµnh ®­îc chÝnh quyÒn vµ kÕt thóc khi x©y dùng xong vÒ c¬ b¶n c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña x· héi.. §Êu tranh giai cÊp quyÕt liÖt trong t­¬ng qua míi, víi nh÷ng néi dung míi vµ nh÷ng ph­¬ng ph¸p míi, nh»m c¶i t¹o triÖt ®Ó, toµn diÖn x· héi cò, x©y dùng x· héi míi XHCN vÒ c¨n b¶n trong tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc. Do ®ã, thêi k× qu¸ ®é lªn CNXH ®­¬ng nhiªn gÆp khã kh¨n, phøc t¹p vµ ph¶i l©u dµi. Tuy vËy, khã kh¨n trong thêi k× qu¸ ®é lµ khã kh¨n trong sù tr­ëng thµnh, khã kh¨n nhÊt ®Þnh sÏ v­ît qua ®­îc. V× sù ra ®êi cña CNXH hoµn toµn phï hîp víi sù ph¸t triÓn kh¸ch quan cña lÞch sö x· héi . Thêi k× qu¸ ®é lªn CNXH thÓ hiÖn râ nhÊt nh÷ng ®Æc thï cña c¸c lo¹i n­íc vµ mçi n­íc.Do sù kh¸c nhau vÒ ®iÓm xuÊt ph¸t, vÒ tr×nh ®é ph¸t triÓn, ®iÒu kiÖn thÕ giíi còng kh¸c nhau ë mçi giai ®o¹n, truyÒn thèng lÞch sö vµ v¨n ho¸ d©n téc kh¸c nhau...§iÒu ®ã cho phÐp thõa nhËn sù ®a d¹ng m« h×nh CNXH, sù phong phó vÒ h×nh thøc, ph­¬ng ph¸p, b­íc ®i trong tiÕn tr×nh x©y dùng CNXH trong thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi. b. §Æc ®iÓm: *.VÒ kinh tÕ VÒ mÆt kinh tÕ ®©y lµ thêi kú bao gåm nh÷ng m¶ng, nh÷ng phÇn,nh÷ng bé phËn cña chñ nghÜa t­ b¶n vµ chñ nghÜa x· héi xen kÏ nhau ,t¸c ®éng víi nhau, lång vµo nhau,nghi· lµ thêi kú tån t¹i nhiÒu h×nh thøc dë h÷u vÒ t­ liÖu s¶n xuÊt ,do ®ã tån t¹i nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ ,c¸c thµnh phÇn kinh tÕ x· héi chñ nghÜa vµ thµnh phÇn kinh tÕ t­ b¶n chñ nghÜa;nh÷ng thµnh phÇn kinh tÕ s¶n xuÊt hµng ho¸ nhá cïng tån t¹i vµ ph¸t triÓn,võa hîp t¸c thèng nhÊt nh­ng l¹i võa m©u thuÉn vµ c¹nh tranh gay g¾t víi nhau (Mac gäi ®©y lµ thêi kú ®au ®Î kÐo dµi ) Thêi kú nµy b¾t ®Çu tõ khi giai cÊp v« s¶n giµnh ®­îc chÝnh quyÒn vµ kÕt thóc khi x©y dùng xong vÒ c¬ b¶n c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña Chñ nghÜa x· héi . *. VÒ chÝnh trÞ: §Æc ®iÓm næi bËt cña thêi kú qu¸ ®é lªn Chñ nghÜa x· héi lµ nh÷ng nh©n tè cña x· héi míi vµ tµn d­ cña x· héi cò tån t¹i ®an xen lÉn nhau , ®Êu tranh víi nhau trªn mäi lÜnh vùc cña ®êi sèng chÝnh trÞ, kinh tÕ , v¨n hãa , x· héi , t­ t­ëng , tËp qu¸n trong x· héi . trong x· héi lóc nµy tån t¹i nhiÒu thµnh ph©n, x· héi gåm ®Çy ®ñ mäi thµnh phÇn víi nhiÒu t­ t­ëng kh¸c nhau. 1.2. V× sao qóa ®é lªn Chñ NghÜa X· Héi bá qua chÕ ®é t­ b¶n lµ mét tÊt yÕu lÞch sö víi n­íc ta :(hai ®iÒu kiÖn cña lªnin) Qóa ®é lªn CNXH lµ mét tÊt yÕu lÞch sö. Thêi kú qu¸ ®é lªn CNXH lµ tÊt yÕu ®èi víi mäi n­íc ®i lªn CNXH. Bé phËn quan träng trong häc thuyÕt cña V.I.Lªnin vÒ x©y dùng chñ nghÜa x· héi lµ lý luËn vÒ thêi kú qu¸ ®é lªn CNXH.Theo V.I.Lªnin, sù cÇn thiÕt kh¸ch quan ph¶i cã thêi kú qu¸ ®é lªn CNXH lµ do ®Æc ®iÓm ra ®êi, ph¸t triÓn cña ph­¬ng thøc s¶n xuÊt céng s¶n chñ nghÜa vµ c¸ch m¹ng v« s¶n quy ®Þnh . Quan hÖ s¶n xuÊt phong kiÕn vµ quan hÖ s¶n xuÊt t­ b¶n chñ nghÜa ®Òu dùa trªn c¬ së chÕ ®é t­ h÷u vÒ t­ liÖu s¶n xuÊt. Do vËy, quan hÖ s¶n xuÊt t­ b¶n chñ nghÜa cã thÓ ra ®êi tõ trong lßng x· héi phong kiÕn. Sù ph¸t triÓn cña ph­¬ng thøc s¶n xuÊt t­ b¶n chñ nghÜa ®Õn mét tr×nh ®é nhÊt ®Þnh, sÏ lµm s©u s¾c thªm m©u thuÉn cña x· héi phong kiÕn, c¸h m¹ng t­ s¶n sÏ næ ra. NhiÖm vô cña c¸ch m¹ng t­ s¶n chñ yÕu chØ lµ gi¶i quyÕt vÒ mÆt chÝnh quyÒn Nhµ n­íc, lµm cho kiÕn tróc th­îng tÇng thÝch øng víi c¬ së h¹ tÇng cña nã. Cuéc c¸ch m¹ng v« s¶n kh¸c víi c¸c cuéc c¸ch m¹ng kh¸c ë chç :c¸c cuéc c¸ch m¹ng tr­íc ®ã giµnh ®­îc chÝnh quyÒn lµ kÕt thóc cuéc c¸ch m¹ng v× nã dùa trªn chÕ ®é chiÕm h÷u t­ nh©n vÒ t­ liÖu s¶n xuÊt. Cßn cuéc c¶ch m¹ng v« s¶n giµnh ®­îc chÝnh quyÒn míi chØ lµ b­íc ®Çu, cßn vÊn ®Ò chñ yÕu c¬ b¶n h¬n ®ã lµ giai cÊp v« s¶n ph¶i x©y dùng mét x· héi míi, c¶ vÒ lùc l­îng s¶n xuÊt lÉn quan hÖ s¶n xuÊt, c¶ vÒ c¬ së h¹ tÇng lÉn kiÕn tróc th­îng tÇng, c¶ vÒ tån t¹i x· héi vµ ý thøc x· héi.H¬n n÷a, sù ph¸t triÓn cña ph­¬ng thøc s¶n xuÊt céng s¶n chñ nghÜa lµ mét thêi kú l©u dµi, kh«ng mét lóc cã thÓ hoµn thiÖn ®­îc. §Ó ph¸t triÓn cña lùc l­îng s¶n xuÊt, t»g n¨ng xuÊt lao ®éng, x©y dùng chÕ ®é c«ng h÷u x· héi chñ nghÜa vÒ t­ liÖu s¶n xuÊt, x©y dùng kiÓu x· héi míi, cÇn ph¶i cã thêi gian t­¬ng ®èi l©u dµi. Nãi c¸ch kh¸c, tÊt yÕu ph¶i cã thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi... * Lý luËn cña V.I.Lªnin vÒ con ®­êng qu¸ ®é lªn CNXH ë nh÷ng n­íc chñ nghÜa t­ b¶n ch­a ph¸t triÓn. C.M¸c vµ Ph.¡ngghen lµ nh÷ng ng­êi ®Çu tiªn ®· nªu lªn kh¶ n¨ng nh÷ng n­íc cßn ®ang ë trong giai ®o¹n ph¸t triÓn tiÒn t­ b¶n chñ nghÜa cã thÓ chuyÓn th¼ng lªn h×nh th¸i chÕ ®é céng s¶n chñ nghÜa vµ kh¶ n¨ng ph¸t triÓn rót ng¾n cña c¸c n­íc nµy bá qua chÕ ®é t­ b¶n chñ nghÜa. Cßn vÒ néi dung thêi kú qu¸ ®é ®ã nh­ thÕ nµo vµ nã cã nhiÖm vô cô thÓ g× th× hai «ng ch­a ®Ò cËp tíi. §©y chÝnh lµ ®iÓm ph¸t triÓn cña V.I.Lªnin vÒ c¸ch m¹ng X· héi chñ nghÜa vµ vÒ thêi kú qu¸ ®é ë nh÷nh n­íc tiÒn ®Ò kinh tÕ cho cuéc c¸ch m¹ng Êy ch­a chÝn muåi, cho dï ë n­íc ®ã chñ nghÜa t­ b¶n ph¸t triÓn ë møc trung b×nh ( nh­ n­íc Nga n¨m 1917 ) . Lý luËn cña V.I.Lªnin vÒ thêi kú qu¸ ®é lªn CNXH ë c¸c n­íc ch­a cã CNTB ph¸t triÓn bao gåm mét sè luËn ®iÓm c¬ b¶n sau ®©y: * Mét lµ, luËn ®iÓm vÒ viÖc giµnh lÊy chÝnh quyÒn lµm ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt ®Ó x©y dùng tiÒn ®Ò kinh tÕ cho CNXH. §Ó ph¶n ®èi cuéc C¸ch m¹ng Th¸ng M­êi n¨m 1917, nh÷ng ng­êi theo Quèc tÕ II cho r»ng, n­íc Nga ch­a nªn lµm c¸ch m¹ng XHCN v× lùc l­îng s¶n xuÊt cña n­íc Nga ch­a ph¸t triÓn ®Çy ®ñ. V.I.Lªnin chØ ra r»ng, luËn ®iÓm nµy lµ tr¸i víi phÐp biÖn chøng c¸ch m¹ng cña chñ nghÜa M¸c v× chñ nghÜa M¸c cho r»ng, tÝnh quy luËt chung cña sù ph¸t triÓn trong lÞch sö toµn thÕ giíi kh«ng lo¹i trõ, tr¸i l¹i, cßn bao hµm mét sè h×nh thøc ph¸t triÓn ®Æc thï ë mét sè quèc gia riªng biÖt. Nh­ vËy, nh÷ng ng­êi theo Quèc tÕ II kh«ng thÊy ®­îc thêi kú c¸ch m¹ng míi g¾n víi nh÷ng m©u thuÉn gay g¾t cña CNTB thÕ giíi; kh«ng hiÓu ®­îc t×nh thÕ c¸ch m¹ng cã thÓ xuÊt hiÖn ë n¬i nµy hay n¬i kh¸c khiÕn cho c¸c d©n téc cã thÓ b­íc vµo cuéc chiÕn tranh ®Ó tho¸t khái CNTB vµ giµnh lÊy sù tiÕn bé x· héi.tõ ®ã V.I.Lªnin nªu luËn ®iÓm: ë mét n­íc kÐm ph¸t triÓn cã thÓ vµ cÇn ph¶i t¹o ra nh­ng ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt ®Ó thùc hiÖn CNXH, b¾t ®Çu b»ng mét cuéc c¸ch m¹ng thiÕt lËp chÝnh quyÒn c«ng n«ng, th«ng qua chÝnh quyÒn Êy mµ tiÕn lªn vµ ®uæi kÞp d©n téc kh¸c. *Hailµ,luËn ®iÓm vÒ thêi kú qu¸ ®é víi mét lo¹t nh÷ng b­íc qu¸ ®é. LuËn ®iÓm nµy cña V.I.Lªnin ®­îc rót ra sau nh÷ng sai lÇm dÉn tíi khñng ho¶ng kinh tÕ, chÝnh trÞ ë n­íc Nga X« ViÕt sau néi chiÕn. Ph©n tÝch nguyªn nh©n khñng ho¶ng ë Nga, V.I.Lªnin chØ ra r»ng, ®èi víi mét n­íc mµ CNTB ch­a ph¸t triÓn cao nh­ n­íc Nga, kh«ng thÓ thùc hiÖn qu¸ ®é trùc tiÕp lªn CNXH ®­îc mµ ph¶i tr¶i qua “ mét lo¹t nh÷ng b­íc qu¸ ®é ”. V.I.Lªnin viÕt: “ nÕu ph©n tÝch t×nh h×nh chÝnh trÞ hiÖn nay, chóng ta cã thÓ nãi r»ng chóng ta ®ang ë vµo mét thêi ®iÓm qu¸ ®é trong thêi kú qu¸ ®é. Toµn bé nÒn chuyªn chÝnh v« s¶n lµ mét thêi kú qu¸ ®é nh­ng hiÖn nay cã thÓ nãi r»ng, chóng ta cã c¶ mét lo¹t thêi kú qu¸ ®é míi ”. LuËn ®iÓm “mét lo¹t nh÷ng b­íc qu¸ ®é ” x©y dùng CNXH ë mét n­íc mµ tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ ch­a chÝn muåi cña V.I.Lªnin bao gåm nh÷ng néi dung chñ yÕu sau ®©y: Kh«ng thÓ qu¸ ®é trùc tiÕp lªn CNXH mµ ph¶i qua con ®­êng gi¸n tiÕp chø kh«ng thÓ “ qu¸ véi vµng, th¼ng tuét, kh«ng ®­îc chuÈn bÞ”. Nh÷ng b­íc qu¸ ®é Êy theo V.I.Lªnin lµ chñ nghÜa t­ b¶n nhµ n­íc vµ chñ nghÜa x· héi. V.I.Lªnin nãi: “ §Ó chuÈn bÞ ...viÖc chuyÓn sang chñ nghÜa céng s¶n, th× cÇn thiÕt ph¶i cã mét lo¹t nh÷ng b­íc qu¸ ®é nh­ chñ nghÜa t­ bb¶n nhµ n­íc vµ chñ nghÜa x· héi ”. B­íc qu¸ ®é tõ chñ nghÜa t­ b¶m nhµ n­íc ®­îc thÓ hiÖn trong “ chÝnh s¸ch kinh tÕ ” míi mµ viÖc trao hµng h¸o ®­îc coi lµ “ ®ßn xeo chñ yÕu ” cho nªn cÇn cã sù nh­îng bé t¹m thêi vµ côc bé ®èi víi CNTB nh»m ph¸t triÓn m¹nh mÏ lùc l­îng s¶n xuÊt, tõng b­íc x· héi ho¸ s¶n xuÊt trong thùc tÕ. 1.3.C¸c h×nh thøc lªn Chñ NghÜa X· Héi a. Qu¸ ®é lªn Chñ NghÜa X· Héi tù n­íc t­ b¶n chñ nghÜa ®i lªn Chñ NghÜa X· Héi (theo quy luËt t­ nhiªn cña thêi ®¹i). Lo¹i qu¸ ®é nµy ph¶n ¸nh quy luËt ph¸t triÓn tuÇn tù cña x· héi loµi ng­êi. Lµ sù qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi ë c¸c n­íc mµ CNTB ®· ph¸t triÓn ®Çy ®ñ, lùc l­îng s¶n xuÊt ®· x· héi ho¸ cao m©u thuÉn gay g¾t víi quan hÖ s¶n xuÊt dùa trªn chÕ ®é chiÕm h÷u t­ nh©n TBCN; m©u thuÉn gi÷a giai cÊp c«ng nh©n vµ giai cÊp t­ s¶n ®Õn ®é chÝn muåi. C¸ch m¹ng XHCN næ ra vµ th¾ng lîi, chÝnh quyÒn nhµ n­íc cña giai cÊp c«ng nh©n ®­îc thiÕt lËp, më ®Çu thêi kú qu¸ ®é tõ CNTB lªn CNXH. Cho ®Õn nay lo¹i h×nh nay ch­a xuÊt hiÖn trong thùc tÕ, do nh÷ng nguyªn nh©n kh¸ch quan vµ chñ quan ... b. Qu¸ ®é lªn Chñ NghÜa X· Héi n­íc cã nÒn kinh tÕ ch­a ph¸t triÓn. Lo¹i qu¸ ®é nµy ph¶n ¸nh quy luËt ph¸t triÓn nh¶y vät cña x· héi loµi ng­êi. T­ t­ëng vÒ lo¹i qu¸ ®é thø hai ®· ®­îc C.M¸c vµ Ph.¡ngghen dù kiÕn. Theo C.M¸c vµ Ph.¡ngghen, sau khi chñ nghÜa x· héi ë c¸c n­íc t­ b¶n T©y ¢u giµnh ®­îc th¾ng lîi, th× c¸c n­íc l¹c hËu cã thÓ ®i th¼ng lªn CNXH . TiÕp tôc t­ t­ëng cña C.M¸c vµ Ph.¡ngghen, V.I.Lªnin ®· chØ ra b¶n chÊt giai cÊp, néi dung vµ c¸c ®iÒu kiÖn cña qu¸ ®é tiÕn th¼ng tíi chñ nghÜa x· héi, bá qua giai ®o¹n ph¸t triÓn t­ b¶n chñ nghÜa . T­ t­ëng cña V.I.Lªnin vÒ b¶n chÊt giai cÊp vµ néi dung cña qu¸ ®é tiÕn th¼ng lªn CNXH, bá qua giai ®o¹n ph¸t triÓn TBCN ®­îc tr×nh bµy trong bµi ph¸t biÓu n­íc Céng hoµ Nh©n d©n M«ng Cæ n¨m 1921. *V× sao víi n­íc ta l¹i phï h¬p víi xu thÕ cña thêi ®¹i nÕu ®i lªn Chñ NghÜa X· Héi : Mét trong nh÷ng t­ t­ëng quan träng cña V.I.Lªnin vÒ qu¸ ®é tiÕn th¼ng lªn CNXH, bá qua giai ®o¹n ph¸t triÓn TBCN, lµ c¸c ®iÒu kiÖn tiÕn th¼ng. Theo V.I.Lªnin, mét n­íc l¹c hËu cã thÓ tiÕn th¼ng lªn CNXH khi cã ®iÒu kiÖn kh¸ch quan vµ ®iÒu kiÖn chñ quan . * C¸c ®iÒu kiªn cô thÓ ®Ó cã thÓ kh¼ng ®Þnh ®iªï ®ã § VÒ kh¶ n¨ng kh¸c quan: §iÒu kiÖn bªn ngoµi cña sù ph¸t triÓn nµy lµ ph¶i cã mét b­íc dµnh ®­îc th¾ng lîi trong c¸ch m¹ng v« s¶n, tiÕn lªn x©y dùng CNXH. C«ng cuéc x©y dùng thµnh c«ng CNXH ë n­íc nµy lµ tÊm g­¬ng vµ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó gióp ®ë c¸c n­íc l¹c hËu tiÕn lªn CNXH, bá qua giai ®o¹n ph¸t triÓn TBCN. V.I.Lªnin chØ rá: vãi sù gióp ®ë cña giai cÊp v« s¶n cña c¸ n­íc tiªn tiÕn, c¸c n­íc l¹c hËu cã thÓ tiÕn tíi chÕ ®é x« viÕt vµ tr¶i qua mét vµi tr×nh ®é ph¸t triÓn nhÊt ®Þnh sÎ tiÕn tíi chñ nghÜa céng s¶n, bá qua giai ®o¹n ph¸t triÓn TBCN. § VÒ nh÷ng tiÒn ®Ò chñ quan: §iÒu kiÖn bªn trong cña sù qu¸ ®é tiÕn th¼ng lµ ph¶i h×nh thµnh ®­îc c¸c tæ chøc ®¶ng c¸ch m¹ng vµ céng s¶n, ph¶i dµnh ®­îc chÝnh quyÒn vÒ tay m×nh, x©y dùng ®­îc c¸c tæ chøc nhµ n­íc mµ b¶n ch¸t lµ x« viÕt n«ng d©n vµ x« viÕt nh÷ng ng­êi lao ®éng. V.I.Lªnin cho r»ng kh«ng thÓ thiÕu hai ®iÒu kiÖn kh¸ch quan vµ chñ quan trªn cña qu¸ ®é tÕn lªn CNXH, bá qua giai ®oan ph¸t triÓn TBCN. PhÇn II. Qu¸ tr×nh nhËn thøc vÒ con ®­êng lªn Chñ NghÜa X· Héi ë n­íc ta 1. Qu¸ tr×nh nhËn thøc cña chóng ta vÒ con ®­êng nµy qua hai thêi kú tõ tr­íc tíi nay. Qu¸ tr×nh nhËn thøc cña chóng ta. 1.1. B­íc ®Çu h×nh thµnh ®­êng lèi c¸ch m¹ng XHCN ë miÒn B¾c. Héi nghÞ Trung ­¬ng lÇn thø t¸m ( 8-1955) míi ®Æt vÊn ®Ò miÒn B¾c ra søc thùc hiÖn kÕ ho¹ch hai n¨m kh«i phôc vµ ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi ®Ó “cñng cè miÒn B¾c vµ tranh thñ miÒn Nam ”, ®Èy m¹nh cuéc ®Êu tranh hoµ b×nh thèng nhÊt ®Êt n­íc. Trong khi ®ã, v¨n kiÖn MÊy vÊn ®Ò vÒ ®­êng lèi c¸ch m¹ng ViÖt Nam ( 1-1956 ) cña Bé ChÝnh trÞ kh¼ng ®Þnh tõ khi hoµ b×nh ®­îc lËp l¹i, miÒn B¾c ®· chuyÓn sang c¸ch m¹ng XHCN. Cßn x©y dùng ®­êng lèi c¸ch m¹ng XHCN chØ ®­îc thùc sù ®Æt ra vµo cuèi n¨m 1957. Trong b¸o c¸o t¹i Héi nghÞ lÇn thø 13 Ban ChÊp hµnh Trung ­¬ng ( 12-1957) cã nhËn ®Þnh: “ MiÒn B¾c ®· b­íc vµo giai ®o¹n qu¸ ®é tiÕn lªn CNXH tõ gÇn ba n¨m nay nh­ng Trung ­¬ng ch­a ®Ò ra ®­êng lèi chung cña thêi kú qu¸ ®é. NhiÖm vô c¸ch m¹ng XHCN ë miÒn B¾c ®· do thùc tÕ kh¸ch quan ®Ò ra råi, mµ nhËn thøc vµ t­ t­ëng cña c¸n bé, ®¶ng viªn ta nãi chung vÉn cßn ë trong giai ®o¹n c¸ch m¹ng cò, ch­a chuyÓn kÞp”1. Trong khi ®ã th× “ nh÷ng biÕn cè míi l¹i x¶y ra trªn thÕ giíi vµ trong n­íc lµm cho t­ t­ëng c¸n bé, ®¶ng viªn vµ quÇn chóng diÔn biÕn phøc t¹p thªm”2. Tõ ®ã, Trubg ­¬ng ®Ò ra nhiÖm vô “ X©y dùng ®­êng lèi chung cña thêi kú qu¸ ®é tiÕn lªn CNXH ë miÒn B¾c vµ ®¸u tranh thèng nhÊt n­íc nhµ ”3. Qóa tr×nh c¸ch m¹ng XHCN ë miÒn B¾c diÔn ra trong sù t¸c ®éng qua l¹i gi÷a ®­êng lèi cña §¶ng vµ thùc hiÖn phong trµo qu©nhiÒu chóng. §­êng lèi cña §¶ng tõng b­íc ®­îc bá sung, hoµn thiÖn trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña nhËn thøc lý luËn trªn c¬ së thùc tiÔn tæ chøc thùc hiÖn ®­êng lèi. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ ph¶i lµm rá nh÷ng b­íc ®i, nh÷ng nhiÖm vô cô thÓ trong mçi b­íc ®i. §iÒu ®ã ®ßi hái ph¶i ®Èy m¹nh c«ng t¸c lý luËn cña §¶ng. Héi nghÞ lÇn thø 13 Ban ChÊp hµnh Trung ­¬ng(12-1957) cho r»ng “Tõ nay ta ph¶i “chuyÓn” vÌ c«ng t¸c t­¬ng vµ c«ng t¸c lý luËn”. Cïng víi viÖc “X©y dùng ®­êng lèi c¸ch m¹ng trong giai ®o¹n míi vµ tæng kÕt kinh nghiÖm vÒ mét sè vÊn ®Ò thuéc vÒ c«ng t¸c vµ l·nh ®¹o cña §¶ng”, Héi nghÞ ®Ò ra nhiÖm vô “tæ chøc cho c¸n bé ®­îc dÇn dÇn häc tËp chñ nghÜa M¸c-Lªnin mét c¸ch cã hÖ thèng”. ViÖc Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®Ých th©n ®äc diÔn v¨n khai m¹clíp häc lý luËn kho¸ ®Çu tiªn cho c¸n bé cao cÊp vµ trung cÊp cña §¶ng t¹i Tr­êng NguyÔn ¸i Quèc(7-9-1957) ®· nãi lªn ®iÒu ®ã. Trong diÔn v¨n khai m¹c, Ng­êi nãi: “§¶ng ta lµ mét §¶ng M¸c-Lªnin, ®· ®­îc rÌn luyÖn, thñ th¸ch l©u dµi trong ®Êu tranh gian khæ, v× thÕ §¶ng ta cã rÊt nhiÒu ­u ®iÓm... Tuy vËy, §¶ng ta cßn cã nhiÒu nh­îc ®iÓm mµ mét trong nh÷ng nh­îc lín lµ tr×nh ®é lý luËn cßn thÊp kÐm”1. V× tr×nh ®é lý luËn thÊp kÐm cho nªn tr­íc nhiÖm vô c¸ch m¹ng ngµy cµng míi vµ phøc t¹p, trong viÖc l·nh ®¹o, §¶ng ta kh«ng khái lóng tóng, kh«ng tr¸nh khái sai lÇm, khuyÕt ®iÓm. Trong giai ®o¹n qu¸ ®é lªn CNXH ë miªn B¾c hiÖn nay, chóng ta “ph¶i n©ng cao sù tu d­ìng vÒ chñ nghÜa M¸c-Lªnin ®Î dïng lËp tr­êng, quan ®iÓm, ph­¬ng ph¸p chñ nghÜa M¸c-Lªnin mµ tæng kÕt nh÷ng kinh nghiÖm cña §¶ng ta, ph©n tÝch mét c¸ch ®óng ®¾n nh÷ng ®Æc ®iÓm cña n­íc ta. Cã nh­ thÕ, chóng ta míi cã thÓ dÇn dÇn hiÓu ®­îc quy luËt ph¸t triÓn cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam, ®Þnh ra nh÷ng ®­êng lèi, ph­¬ng ch©m, b­íc ®i cô thÓ cña c¸ch m¹ng XHCN thÝch hîp víi t×nh h×nh n­íc ta”2. §¶ng ta sím v¹ch râ ®Æc ®iÓm lín nhÊt cña c¸ch m¹ng XHCN ë miÒn B¾c lµ n­íc ta tõ mét n­íc n«ng nghiÖp l¹c hËu, s¶n xuÊt nhá víi lao ®éng thñ c«ng lµ chñ yÕu qu¸ ®é lªn CNXH khåg kinh qua giai ®o¹n ph¸t triÓn t­ b¶n chñ nghÜa nªn qu¸ tr×nh c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa ë miÌen B¾c, ngoµi nh÷ng quy luËt phæ biÕn trong Tuyªn bè M¸tc¬va n¨m 1957 cßn cã thªm quy luËt c«ng nghiÖp ho¸ x· héi chñ nghÜa. Héi nghÞ lÇn thø 14 cña Trung ­¬ng (11-1958) chñ tr­¬ng: “®Èy m¹nh cuéc c¶i t¹o XHCN víi thµnh phÇn kinh tÕ c¸ thÓ cña n«mg d©n,thî thñ c«ng vµ cuéc c¶i t¹o XHCN ®èi víi thµnh phÇn kinh tÕ t­ b¶n t­ doanh, ®ång thêi ph¶i ra søc ph¸t triÓn thµnh phÇn kinh tÕ quèc doanh lµ lùc l­îng l·nh ®¹o toµn bé nÒn kinh tÕ quèc doanh”, lÊy hîp t¸c ho¸ néng nghiÖp lµm kh©u trung t©m trong toµn bé cuéc c¶i t¹o XHCN. Héi nghÞ lÇn thø 16 cña Trung ­¬ng(4-1958) ®· th«ng qua hai nghÞ quyÕt quan träng: NghÞ quyÕt vÒ hîp t¸c ho¸ n«ng nghiÖp vµ NghÞ quyÕt vÒ c¶i t¹o c«ng th­¬ng t­ b¶n t­ doanh ë miÒn B¾c. §¹i héi III cña §¶ng ®¸nh dÊu mét mèc lÞnh sö quan träng cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam, v¹ch ra con ®­êng tiÕn lªn CNXH ë miÒn B¾c vµ con ®­êng giai phãng miÒn Nam, thèng nhÊt n­íc nhµ. §­êng lèi chung cña §¶ng trong thêi kú qu¸ ®é lªn CNXH ë miÒn B¾c ®­îc NghÞ quyÕt §¹i héi nªu lªn lµ: “§¹i ®oµn kÕt, ph¸t huy tinh thÇn yªu n­íc nång nµn, truyÒn thèng phÊn ®Êu anh dòng vµ lao ®éng cÇn cï cña nh©n d©n ta, ®ång thêi t¨ng c­êng ®oµn kÕt víi c¸c n­íc XHCN anh em do Liªn x« ®óng ®Çu vµ ®ua miÒn B¾c tiÒn nhanh, tiÕn m¹nh, tiÕn v÷ng ch¾c lªn XHCN, x©y dùng ®êi sèng ©m no, h¹nh phóc ë miªn B¾c vµ cñng cè miÒn Nam thµnh c¬ së v÷ng m¹nh cho cuéc ®Êu tranh hoµ b×nh thèng nhÊt n­íc nhµ, gãp phÇn t¨ng c­êng phe XHCN, B¶o vÖ hµo b×nh ë §«ng Nam ¸ vµ thÕ giíi . Muèn ®¹t ®­îc môc tiªu Êy, ph¶i sö dông quyÒn d©n chñ nh©n d©n lµm nhiÖm vô lÞch sö cu¶ chÝnh quyÒn v« s¶n ®Ó thùc hiÖn c¶i t¹o x· héi chñ nghÜa ®èi víi n«ng nghiÖp, thñ c«ng nghiÖp th­¬ng nghiÖp nhá vµ c«ng th­¬ng nghiÖp t­ b¶n t­ doanh; ph¸t triÓn thanh kinh tÕ quèc doanh, thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸ XHCN b¨ng c¸ch ­u tiªn ph¸t triÓn c«ngnghiÖp nÆng mét c¸ch hîp lý, ®ång thêi ra søc ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vµ c«ng nghiÖp nhe; ®Èy m¹nh c¸ch m¹ng XHCN vÒ t­ t­ëng, v¨n ho¸ vµ kû thuËt; biÕn n­íc ta thanh mét n­íc XHCN cã c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i, n«ng nghiÖp hiÖn ®¹i, v¨n ho¸ vµ khoa häc tiªn tiÕn”1. Nh×n mét c¸ch tæng qu¸t, thùc hiÖn ®­êng lèi c¸ch m¹ng do §¹i héi §¶ng lÇn thø III nªu, miÒn B¾c ®· cã nh÷ng b­íc tiÕn vµ ph¸t triÓn nhanh c¸c lÜnh vùc kinh tÕ vµ x· héi; c¬ së vËt chÊt trong c«ng nghiÖp, n«ng nghiÖp vµ kÕt cÊu h¹ tÇng ®­îc x©y dông, ph¸t triÓn t­¬ng ®èi nhanh, x· héi miÒn B¾c trë thµnh x· héi do nh÷ng ng­êi lao ®éng lµm chñ, ®êi sèng tinh thÇn lµnh m¹nh, chÝnh nhê nh÷ng thµnh tùu nµy mµ miÒn B¾c trë thµnh hËu ph­¬ng lín, c¨n cø ®Þa ë n­íc ta. 1.2. Qu¸ tr×nh bæ sung vµ hoµn chØnh ®­êng lèi c¸ch m¹ng XHCN cña §¶ng Thêi kú t×m tßi, thö nghiÖm còng lµ thêi kú diÔn ra nhiÒu cuéc häp bµn, th¶o luËn kh¸ s«i næi trong Bé ChÝnh trÞ, trong Trung ­¬ng vµ trong toµn §¶ng, trong c¸c c¬ quan nhµ n­íc, trong giíi khoa häc-lý luËn còng nh­ trong quÇn chóng nh©n d©n víi nhiÒu ý kiÕn phong phó, ®a d¹ng vÒ nhiÒu vÊn ®Ò quan träng trong ®êi sèng chÝnh trÞ, kinh tÕ vµ c¸c mÆt kh¸c cña ®Êt n­íc. TÊt c¶ nh÷ng vÊn ®Ò Êy ®Òu tËp trung vµo môc tiªu: lµm thÕ nµo ®ua ®Êt n­íc tho¸t khái khñng ho¶ng, lµm thÕ nµo ®­a ®Êt n­íc ®i lªn CNXH trong t×nh h×nh thÕ giíi ®· vµ ®ang cã nh÷ng biÕn ®éng lín. Sù th¶o luËn, bµn b¹c ®i ®«i víi nh÷ng t×m tßi, thö nghiÖm trong ho¹t ®éng thùc tiÔn ë nhiÒu ®Þa ph­¬ng, c¬ së víi nhiÒu ®iÓn h×nh sinh ®éng cã søc thuyÕt phôc, ®· bæ sung cho nhau, t¹o c¬ së cho ®æi míi nhËn thøc vÒ CNXH. Cuéc ®Êu tranh cho viÖc ra ®êi nh÷ng ý t­ëng míi, nh÷ng quan ®iÓm míi, thay thÕ cho nh÷ng quan ®iÓm cò cµng diÔn ra s«i næi h¬n tõ cuèi n¨m 1985 sang n©­m 1986, khi c«ng viÖc chuÈn bÞ cho §¹i héi §¶ng lÇn thø VI ®· ®­îc ®Æt ra. Qóa tr×nh chuÈn bÞ cho §¹i héi §¶ng lÇn thø VI rÊt c«ng phu. Mäi cuéc häp bµn, th¶o luËn, tranh luËn ®Òu tËp trung vµo ba vÊn ®Ò quan träng nhÊt: Mét lµ, cÇn lµm rá c¬ cÊu c¸c thµnh phÇn kinh tÕ: cã bao nhiªu thµnh phÇn kinh tÕ trong nÒn kinh tÕ quèc d©n, ë miÒn Nam cã g× kh¸c ë miÒn B¾c; vÊn ®Ò c¶i t¹o XHCN vµ cñng cè quan hÖ s¶n xuÊt míi, môc tiªu vµ tèc ®é c¶i t¹o, th¸i ®é ®èi víi thµnh phÇn kinh tÕ t­ b¶n t­ nh©n vµ c¸ thÓ, vai trß cña kinh tÕ qu«c doanh, tèc ®é hîp t¸c ho¸ n«ng nghiÖp, c¸c lo¹i h×nh hîp t¸c x·.. Hai lµ, cÇn lµm rá c¬ cÊu ngµnh kinh tÕ vµ c¬ cÊu ®Çu t­: c«ng nghiÖp h¸o XHCN lµ nhiÖm vô trung t©m cña thêi kú qu¸ ®é, hiÓu thÕ nµo cho ®óng, c¸i g× cÇn ­u tiªn ®Çu t­, ph¸t triÓn; quan hÖ gi­a c«ng nghiÖp nÆng vµ c«ng nghiÖp nhÑ; con ®­êng c«ng nghiÖp h¸o thÝch hîp víi ®iÒu kiÖn n­íc ta; lµm thÕ nµo ®Ó n«ng nghiÖp lµ mÆt trËn hµng ®Çu. Ba la, vÒ c¬ cÊu qu¶n lý: ph¶i xo¸ bá c¬ chÕ qu¶n lý cò tËp trung quan liªu bao cÊp ®Ó x©y dùng c¬ chÕ qu¶n lý míi lµ tÊp trung d©n chñ, h¹ch to¸n kinh tÕ vµ kinh doanh XHCN – cÇn lµm rá c¬ chÕ nµy víi c¬ chÕ thÞ tr­êng, c¬ chÕ thi tr­êng víi “chñ nghÜa x· héi thÞ tr­êng”, quan hÖ gi÷a kÕ ho¹ch vµ thÞ tr­êng, viÖc vËn dông c¸c quy luËt cña kinh tÕ hµnh ho¸ trong CNXH, ®Æc biÖt lµ quy luËt gi¸ trÞ, quan hÖ cung –cÇu quan hÖ hµng hãa- tiÒn tÖ... nh»m phôc vô cho nh÷ng môc tiªu cña x· héi. Héi nghÞ Bé ChÝnh trÞ th¸ng 8-1986 ®· xem xÐt kü nh÷ng vÊn ®Ò trªn vµ ®· ®­a ra KÕt luËn ®èi víi mét sè vÊn ®Ò thuéc vÒ quan ®iÓm kinh tÕ. Néi dung chñ yÕu cña b¶m kÕt luËn lµ kÕt qu¶ tæng kÕt cña mét thêi kú t×m tßi, thö nghiÖm, mét thêi kú ®Êu tranh gi÷a quan ®iÓm míi vµ quan ®iÓm cò, ®Æc biÖt trªn lÜnh vùc kinh tÕ. Nh­ng trong ®ã vÉn cßn gi÷ l¹i nhiÒu quan ®iÓm cò kh«ng phï hîp víi nh÷ng yªu c©u tr­íc m¾t lµ kh¾c phôc cho ®­îc khñng ho¶ng kinh tÕ-x· héi, vµ l©u dµi lµ ®­ac¶ n­íc ®i lªn CNXH . ViÖc chuÈn bÞ cho §¹i héi §¶ng lÇn thø VI ®­îc triÓn khai rÊt khÈn tr­¬ng trong mét thêi gian ng¾n. Nh÷ng quan ®iÓm míi tiÕp tôc ®­îc bbæ sung, ph¸t triÓn ®Ó ®i ®Õn mét ®­êng lèi ®æi míi toµn diÖn cña §¶ng, quyÕt ®Þnh vËn mÖnh cña ®éc lËp d©n téc vµ CNXH trªn ®Êt n­íc ta. 1.3. C¶ n­íc qu¸ ®é lªn CNXH vµ c«ng cuéc ®æi míi do §¶ng ta khëi x­íng vµ l·nh ®¹o. Sau khi miÒn Nam ®­îc hoµn toµn gi¶i phãng, Héi nghÞ lÇn thø 24 Ban ChÊp hµnh Trung ­¬ng §¶ng (8-1975) ®· x¸c ®Þng nhiÖm vô chiÕn l­îc cña c¸ch m¹ng n­íc ta trong giai ®o¹n míi lµ: hoµn thµnh thèng nhÊt n­íc nhµ, ®­a c¶ n­íc tiÕn nhanh, tiÕn m¹nh, tiÕn v÷ng ch¾c lªn CNXH. MiÒn B¾c ph¶i tiÕp tôc ®Èy m¹nh sù nghiÖp x©y dùng CNXH vµ hoµn thiÖn quan hÖ s¶n xuÊt x· héi chñ nghÜa, miÒn Nam ph¶i ®ång thêi tiÕn hµnh c¶i t¹o x· héi chñ nghÜa vµ x©y dùng CNXH. §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø V cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ®· ®¸nh gi¸ t×nh h×nh ®Êt n­íc tõ n¨m 1976 ®Õn 1980 lµ thêi kú nÒn kinh tÕ ë tr¹ng th¸i tr× trÖ. Trªn mÆt trËn kinh tÕ, ®¸t n­íc ta ®øng tr­íc nh÷ng vÊn ®Ò gay g¾t. KÕt qu¶ thùc hiÖn kÕ ho¹ch kinh tÕ 5 n¨m (1976-1980) ch­a thu hÑp nh÷ng m¸t c©n ®èi nghiªm träng cña nÒn kinh tÕ quèc d©n. S¶n xuÊt ph¸t triÓn chËm trong khi d©n sè t¨ng nhanh. Thu nhËp quèc d©n ch­a b¶o ®¶m ®­îc tiªu dïng x· héi, mét phÇn ph¶i dùa vµo vay vµ viÖn trî, nÒn kinh tÕ ch­a t¹o ®­îc tÝch luü thÞ tr­êng vµ vËt gi¸ kh«ng æn ®Þnh. §êi sèng ng­êi lao ®éng gÆp nhiÒu khã kh¨n. ChÝnh nh÷ng khã kh¨n cña ®Êt n­íc buéc §¶ng ta ph¶i suy nghÜ, ph©n tÝch t×nh h×nh vµ nguyªn nh©n, t×m ra c¸c gi¶i ph¸p, tõ ®ã thùc hiÖn ®éi míi ë c¸c c¬ së, ®Þa ph­¬ng ®Ò ra nh÷ng chÝnh s¸ch cô thÓ, cã tÝnh chÊt ®æi míi tõng phÇn nh­: kh¼ng ®Þnh sù cÇn thiÕt cña nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn ë miÒn Nam trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh; c¶i c¸ch mét phÇn m« h×nh hîp t¸c x· qua ChØ thÞ vÒ kho¸n s¶n phÈm ®Õn nhãm vµ ng­êi lao ®éng trong hîp t¸c x· (ChØ thÞ 100); c¶i tiÕn c«ng t¸c kÕ ho¹ch vµ h¹ch to¸n kinh tÕ ë c¸c xÝ nghiÖp quèc doanh nh»m ph¸t huy quyÒn chñ ®éng s¶n xuÊt-kinh doanh vµ quyÒn tù chñ vÒ tµi chÝnh cña xÝ nghiÖp (QuyÕt ®Þnh 25/CP); hai lÇn c¶i c¸ch gi¸ vµ l­¬ng, coi ®ã lµ kh©u ®ét ph¸ cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh ®Ó chuyÓn h¼n nÒn kinh tÕ sang h¹ch to¸n kinh tÕ vµ kinh doanh x· héi chñ nghÜa. MÆc dï kh«ng thµnh c«ng trong ph¹m vi c¶ n­íc, song trong qu¸ tr×nh c¶i c¸ch ®· ®Ì cËp ®Õn viÖc ph¶i døt kho¸t xo¸ bác¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp, thùc hiÖn h¹ch to¸n kinh tÕ vµ kinh oanh x· héi chñ nghÜa, ®Ò cËp ®Õn mèi quan hÖ gi÷a kÕ ho¹ch vµ thÞ tr­êng, vËn dông nh÷ng quy luËt cña s¶n xuÊt hµng ho¸... Tãm l¹i, lóc nµy n­íc ta ®· cã nh÷ng quan niÖm, chñ tr­¬ng ban ®Çu ®æi míi m« h×nh kinh tÕ cò theo t­ t­ëng “lµm cho s¶n xuÊt bung ra”,nghÜa lµ míi h×nh thøc quan hÖ s¶n xuÊt ®Î gi¶i phãng lùc l­îng s¶n xuÊt. M« h×nh cèt lâi cña nÒn kinh tÕ míi vÒ c¬ b¶n ®· hoµn thµnh.Sù ph¸t triÓn tiÖm tiÕn nµy ®· dÉn ®Ðn b­íc nh¶y vät trong §¹i héi d¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VI vÒ m« h×nh kinh tÕ míi. §¹i héi quyÕt ®Þnh ®­êng lèi ®æi míi vµ nã ®· nhanh chãng ®i vµo cuéc sèng v× ®ã lµ mét ®­êng lèi ®óng, ®­îc chuÈn bÞ tr­íc kh«ng chØ vÒ mÆt nhËn thøc, lý luËn mµ c¶ vÒ mÆt tæ chøc thùc tiÔn. 2. nhiÖm vô - néi dung vÒ thêi kú qu¸ ®é lªn CNXH ®Æc ®iÓm thùc chÊt nªn qu¸ ®é ë n­íc ta. §Ó thùc hiÖn môc tiªu d©n giµu, n­íc m¹nh theo con ®­êng XHCN ®iÒu quan träng nhÊt lµ ph¶i c¶i biÕn c¨n b¶n t×nh tr¹ng kinh tÕ x· héi; ph¶i x©y dùnh mét nÒn kinh tÕ XHCN víi c«ng nghiÖp vµ n«ng nghiÖp hiÖn ®¹i,khoa häc vµ kü thuËt tiªn tiÕn. Muèn vËy trong thêi kú qu¸ ®é chóng ta cÇn ph¶i thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô kinh tÕ c¬ b¶n sau: 2.1.Ph¸t triÓn lùc l­îng s¶n xuÊt, c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. NhiÖm vô nµy ®­îc coi lµ trung t©m, xuyªn suèt cña c¶ thêi kú qu¸ ®é nh»m x©y dùng c¬ së vËt chÊt- kü thuËt cña chñ nghÜa x· héi, ph¸t triÓn lùc l­îng s¶n xuÊt. - Ph¸t triÓn lùc l­îng lao ®éng x· héi: V× con ng­êi lao ®éng lµ lùc l­îng s¶n xuÊt c¬ b¶n, nªn trong lao ®éng con ng­êi cã kh¶ n¨ng sö dông vµ qu¶n lý nÒn s¶n xuÊt x· héi ho¸ cao, víi kü thuËt vµ c«ng nghÖ tiªn tiÕn. Bëi vËy : “Muèn x©y dùng chô nghÜa x· héi, tr­íc hÕt cÇn cã nh÷ng con ng­êi x· héi chñ nghÜa”1. - Ph¸t triÖn c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ lµ qu¸ trinhf chuyÓn ®æi c¨n b¶n toµn diÖn c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ -x· héi tõ sö dông søc lao ®éng thñ c«ng lµ chÝnh sang viÖc sö dông mét c¸ch phæ biÕn søc lao ®éng víi khoa häc vµ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i,tiªn tiÕn, t¹o ra n¨ng xuÊt lao ®éng cao. C«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc lµ nhiÖm vô cã tÝnh quy luËt cña con ®­êng qu¸ ®é ®i lªn CNXH ë nh÷ng n­íc kinh tÕ l¹c hËu, chñ nghÜa t­ b¶n ch­a ph¸t triÓn. Tuy nhiªn , chiÕn l­îc, néi dung, h×nh thøc, b­íc ®i, tèc ®é, biÖn ph¸p c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ë mçi n­íc ph¶i ®­îc xuÊt ph¸t tõ ®iÒu kiÖn lÞch sö cô thÓ cña mçi n­íc vµ tõ bèi c¶nh quèc tÕ trong mçi thêi kú. ChØ cã hoµn thµnh nhiÖm vô c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i hãa ®Êt n­íc míi cã thÓ x©y dùng ®­îc c¬ së vËt chÊt- kü thuËt cho x· héi míi, n©ng cao n¨ng xuÊt lao ®éng ®Õn møc ch­a tõng cã ®Ó lµm cho t×nh tr¹ng råi dµo s¶n phÈm trë thµnh phæ biÕn. 2.2. X©y dùng quan hÖ s¶n xuÊt míi theo ®Þnh h­íng XHCN. Ph¶i x©y dùng tõng b­íc nh÷ng quan hÖ s¶n xuÊt míi phï hîp víi tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc l­înh s¶n xuÊt míi. Nh­ng viÖc x©y dùng quan hÖ s¶n xuÊt míi kh«ng thÓ thùc hiÖn theo ý muèn chñ quan duy ý chÝ mµ ph¶i tu©n theo nh÷ng quy luËt kh¸ch quan vÒ mèi quan hÖ gi÷u lùc l­îng x¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt. XuÊt ph¸t tõ quan ®iÓm cho r»ng bÊt cø sù c¶i biÕn nµo vÒ mÆt quan hÖ së h÷u còng ®Òu ph¶i lµ kÕt qu¶ tÊt yÕu cña viÖc c¶i t¹o nªn nh÷ng lùc l­îng s¶n xuÊt míi. V× vËy, viÖc x©y dùnh quan hÖ s¶n xuÊt míi ë n­íc ta ph¶i ®­îc ph¸t triÓn tõng b­íc, theo ®Þnh h­íng XHCN. Trong thêi kú qu¸ ®é lªn CNXH ë nh÷ng n­íc nh­ n­íc ta, chÕ ®é së h÷u tÊt yÕu ph¶i ®a d¹ng, ë c¬ cÊu kinh tÕ tÊt yÕu ph¶i cã nhiÒu thµnh phÇn: kinh tÕ nhµ n­íc; kinh tÕ hîp t¸c mµ nßng cèt lµ c¸c hîp t¸c x·; kinh tÕ t­ b¶n nhµ n­íc; kinh tÕ c¸ thÓ vµ tiÓu chñ; kinh tÕ t­ b¶n t­ nh©n; kinh tÕ cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi. §­êng lèi ph¸t triÓn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn cã ý nghi· chiÕn l­îc l©u dµi, cã t¸c dông to lín trong viÖc ®éng viªn mäi nguån lùc c¶ bªn trong lÉn bªn ngoµi, lÊy néi lùc lµm chÝnh ®Ó x©y dùng kinh tÕ, ph¸t triÓn lùc l­îng s¶n xuÊt. ChØ cã thÓ c¶i t¹o quan hÑ së h÷u hiÖn nay mét c¸ch dÇn dÇn, bëi kh«ng thÓ lµm cho lùc l­îng s¶n xuÊt hiÖn cã t¨ng lªn ngay lËp tøc ®Õn møc cÇn thiÕt ®Ó x©y dùng mét nÒn kinh tÕ c«nh h÷u thuÇn nhÊt mét c¸ch nhanh chãng. V× quan hÖ së h÷u lµ ®a d¹ng cho nªn ph¶i cã nhiÒu h×nh thøc phÊn phèi vµ nhiÒu h×nh thøc tæ chøc qu¶n lý hîp lý, còng nh­ viÖc x¸c lËp ®Þa vÞ lµm chñ cña ng­êi lao ®éng trong toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n ph¶i diÓn ra tõng b­íc, d­íi nhiÒu h×nh thøc vµ ®i tõ thÊp ®Ðn cao. Më réng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ ®èi ngo¹i §øng tr­íc xu thÕ toµn cÇu ho¸ kinh tÕ vµ sù t¸c ®éng cña cuéc c¸ch m¹ng khoa häc vµ c«ng nghÖ, nÒn kinh tÕ n­¬c ta kh«ng thÓ lµ nÒn kinh tÕ khÐp kÝn, mµ ph¶i tÝch cùc më réng quan hÖ nÒn kinh tÕ ®èi ngo¹i. §ã lµ xu thÕ tÊt yÕu cña thêi ®¹i, lµ vÊn ®Ò cã tÝnh quy luËt trong thêi ®¹i ngµy nay. Chóng ta “më cöa” nÒn kinh tÕ, thùc hiÖn ®a d¹ng, ®a ph­¬ng ho¸ quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ, nh»m thu hót c¸c nguån lùc ph¸t triÓn tõ bªn ngoµi vµ ph¸t huy lîi thÕ kinh tÕ trong n­íc lµm thay ®æi m¹ng mÎ vÒ c«ng nghÖ, c¬ cÊu ngµnh vµ s¶n phÈm ... më réng phan c«ng lao ®éng quèc tÕ, t¨ng c­êng liªn doanh, liªn kÕt, hîp t¸c, lµ c¬ së ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn vµ kÝch thÝch s¶n xuÊt trong n­íc ph¸t triÓn, v­¬n lªn b¾t kÞp tr×nh ®é thÐ giíi. Më réng quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ ph¶i trªn nguyªn t¾c b×nh ®¼ng, cïng cã lîi vµ kh«ng can thiÖp vµo c«ng viÑc néi bé cña nhau. Mu«n vËy, ph¶i tõng b­íc n©ng cao søc canh tranh quèc tÕ; tÝch cùc khai th¸c thÞ tr­êng thÕ giíi; tèi ­u ho¸ c¬ cÊu xuÊt – nhËp khÈu; tÝch cùc tham gia hîp t¸c kinh tÕ khu vùc vµ hÖ thèng mËu dÞch ®a ph­¬ng toµn cÇu; x÷ lý ®óng ®¾n mèi quan hÖ gi÷a më réng quan hÖ kinh tÕ ®ãi ngo¹i víi ®éc lËp tù chñ, tù lùc c¸nh sinh, b¶o vÖ an ninh kinh tÕ quèc gia. PhÇn III: Nh÷ng gi¶i ph¸p c¬ b¶n ®Ó thùc hiÖn th¾ng lîi lªn CNXH bá qua TBCN. Nh÷ng gi¶i ph¸p vÒ ph¸t triÓn lùc l­îng s¶n xuÊt. 3.1Ph¸t triÓn lùc l­îng s¶n xuÊt: Tr­íc tiªn ta cÇn chó ý ®Õn viÖc ph¸t triÓn lùc l­îng lao ®éng x· héi, mµ ®iÓm cÇn l­u ý ë ®©y chÝnh lµ lµm thÕ nµo ®Ó ph¸t triÓn ®­îc nguån nh©n lùc mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nhÊt?. V× ph¸t triÓn nguån nh©n lùc lµ kh©u quyÕt ®Þnh triÓn väng cña tiÕn tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i hãa ®Êt n­íc ®­îc rót ng¾n. Vai trß nµy thÓ hiÖn râ trªn nh÷ng khÝa c¹nh sau: Mét, kh¾c phôc ®iÓm yÕu cña nÒn kinh tÕ n­íc ta hiÖn nay lµ lao ®éng thiÕu kü n¨ng vµ n¨ng suÊt thÊp, n©ng cao søc c¹nh tranh, héi nhËp kinh tÕ thµnh c«ng còng nh­ cñng cè c¸c c¬ së t¨ng tr­ëng bÒn v÷ng. Hai, ®©y lµ c¸ch thøc ®óng ®¾n ®Ó ®¹t ®­îc môc tiªu ph¸t triÓn con ng­êi. Ba, ph¸t triÓn nguån nh©n lùc lµ t¹o lËp c¬ së quan träng hµng ®Çu ®Ó nhanh chãng tiÕp cËn vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ tri thøc. §¹i héi §¶ng lÇn thø IX coi ph¸t triÓn nguån nh©n lùc võa lµ mét chiÕn l­îc ph¸t triÓn l©u dµi, võa lµ ®iÓm ®ét ph¸ ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ n­íc ta trong giai ®o¹n tíi. §Ó thùc hiÖn chñ ch­¬ng nµy, §¹i héi IX ®· x¸c ®Þnh ph­¬ng h­íng vµ hÖ thèng c¸c gi¶i ph¸p lín, nh»m gi¶i quyÕt hµng lo¹t vÊn ®Ò. Sau ®©y lµ mét sè vÊn ®Ò liªn quan ®Õn viÖc ph¸t triÓn nguån nh©n lùc, ®ã lµ nh÷ng vÊn ®Ò vÒ hai lÜnh vùc: gi¸o dôc, ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn khoa häc c«ng nghÖ. Tr­íc hÕt, vÒ ph­¬ng h­íng vµ gi¶i ph¸p ®èi víi lÜnh vùc gi¸o dôc, ®µo t¹o §Þnh h­íng m« h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ dùa trªn c¬ së tiÕp thu c«ng nghÖ tiªn tiÕn cña thÕ giíi sÏ lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quyÕt ®Þnh ph­¬ng h­íng vµ néi c¶i c¸ch gi¸o dôc. C¶i c¸ch c¨n b¶n ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc, ®µo t¹o.Ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc míi ph¶i ®¸p øng ®­îc môc tiªu t¹o nÒn t¶ng tri thøc ®Ó thùc hiÖn m« h×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ rót ng¾n, phîp víi yªu cÇu cña thêi ®¹i toµn cÇu ho¸ vµ kinh tÕ tri thøc. Phæ cËp ngo¹i ng÷ vµ tri thøc tin häc c¬ b¶n ph¶i lµ tiªu chuÈn trong hÖ tiªu chuÈn phæ cËp gi¸o dôc. Cã ch­¬ng tr×nh ­u tiªn thiÕt lËp réng kh¾p c¬ së h¹ tÇng phï hîp cho hÖ thèng gi¸o dôc, ®µo t¹o víi chi phÝ tiÕp cËn rÎ, trªn nh÷ng nguyªn t¾c vµ néi dung míi. C¸ch d¹y vµ häc cÇn chuyÓn m¹nh sang h­íng trang bÞ c¸c ph­¬ng ph¸p thu nhËn, sö lý th«ng tin vµ tri thøc, ph¸t triÓn n¨ng lùc x¸c ®Þng vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò. Mèi liªn hÖ cÇn thiÕt gi÷a viÖc cung cÊp nh©n lùc ®­îc ®µo t¹o víi nhu cÇu sö dông nh©n lùc sÏ ®­îc thiÕt lËp th«ng qua viÖc ph¸t triÓn thÞ tr­êng lao ®éng vµ thÞ tr­êng s¶n phÈm khoa häc, c«ng nghÖ . Nhµ n­íc ®ãng vai trß chñ lùc trong viÖc cñng cè v÷ng ch¾c kÕt qu¶ xãa mï ch÷ vµ phæ cËp gi¸o dôc tiÓu häc, tiÕn hµng phæ cËp trung häc c¬ së trong c¶ n­íc ..., gióp ®«ng ®¶o ng­êi nghÌo cã c¬ héi tiÕp cËn tri thøc c¬ b¶n. TÝch cùc thùc hiÖn chñ tr­¬ng “x· héi ho¸ c«ng t¸c gi¸o dôc, ®µo t¹o”.Vai trß cña tr­êng b¸n c«ng, d©n lËp vµ c¸c c¸ch thøc truyÒn t¶i gi¸o dôc kh¸c nhau cÇn ®­îc tiÕp tôc ph¸t huy. ViÖc l«i cuèn khu vùc doanh nghiÖp tham gia vµo viÖc ph¸t triÓn hÖ thèng ®µo t¹o nghÒ cÇn d­îc khuyÕn khÝch. §èi víi lÜnh vùc khoa häc- c«ng nghÖ: HÖ thèng khoa häc- c«ng nghÖ cña n­íc ta hiÖn cßn bÊt cËp so víi yªu cÇu ph¸t triÓn. Nã cÇn ®­îc ®æi míi c¨n b¶n vµ toµn diÖn. Ba nhiÖm vô lín cÇn ­u tiªn xö lý trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn khao häc-c«ng nghÖ giai ®o¹n tíi lµ: Lùa chän h­íng ph¸t triÓn khoa häc-c«ng nghÖ ­u tiªn. Tuy nhiªn, vÊn ®Ò ®Æt ra lµ b­íc ®i vµ thø tù ­u tiªn trong triÓn khai c¸c ch­¬ng tr×nh c«ng nghÖ nµy. §ång thêi, trong giai ®o¹n tr­íc m¾t, cÇn ®Æc biÖt coi träng ph¸t triÓn vµ ¸p dông c«ng nghÖ thÝch hîp, cã kh¶ n¨ng thu hót nhiÒu lao ®éng. §µo t¹o ®éi ngò c¸n bé nghiªn cøu, thùc hµnh trÎ cã n¨ng lùc. §©y lµ kh©u quyÕt ®Þnh triÓn väng ph¸t triÓn cña nÒn khoa häc, c«ng nghÖ nãi riªng vµ cña ViÖt Nam nãi chung. T¹o dùng sù g¾n kÕt cã hiÖu qu¶ gi÷a ho¹t ®éng nghiªn cøu, øng dông khoa häc- c«ng nghÖ víi c¸c nhu cÇu kinh tÕ-x· héi. Gi¶i ph¸p cho viÖc x©y dùng ,ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn quan hÖ s¶n xuÊt míi theo ®Þnh h­íng XHCN. Con ®­êng ®i lªn CNXH ë ViÖt Nam ph¶i lµ con ®­êng ra ®êi cña ph­¬ng thøc s¶n xuÊt XHCN.Cïng víi qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ ,hiÖn ®¹i ho¸ ,ph¸t triÓn lùc l­îng s¶n xuÊt hiÖn ®¹i ,tÊt yÕu ph¶i cã qu¸ tr×nh ph¸t triÓn t­¬ng øng c¸c quan hÖ s¶n xuÊt míi .VÒ mÆt kinh tÕ ,sù ph¸t triÓn qu¸ ®é lªn CNXH ë n­íc ta bá qua chÕ ®é TBCN cã nghÜa lµ chóng ta bá qua viÖc x¸c lËp vÞ trÝ thèng trÞ cña quan hÖ s¶n xuÊt TBCN ;c¸c quan hÖ s¶n xuÊt trong thêi kú qu¸ ®é ë n­íc ta ph¶i vËn hµnh theo ®Þnh h­íng XHCN.Tuy nhiªn xuÊt ph¸t tõ mét tr×nh ®é kinh tÕ l¹c hËu ,®Ó ph¸t triÓn nhanh chãng lùc l­îng s¶n xuÊt ,hoµn thiÖn ®­îc quan hÖ s¶n xuÊt míi theo ®Þnh h­íng XHCN lµ mét nhiÖm v« cïng khã kh¨n ,®ßi hái §¶ng vµ Nhµ n­íc ta ph¶i ®Ò ra chñ ch­¬ng ®óng ®¾n cho nhiÖm vô nµy . Tiªu chuÈn c¨n b¶n ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ x©y dùng quan hÖ s¶n xuÊt theo ®Þnh h­íng XHCN lµ thóc ®Èy ph¸t triÓn lùc l­îng s¶n xuÊt ,c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n ,thùc hiÖn c«ng b»ng x· héi.§iÒu nµy còng chÝnh lµ môc ®Ých cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng XHCN cña ta nªu ra ®ã lµ ph¸t triÓn lùc l­îng s¶n xuÊt, ph¸t triÓn kinh tÕ ®Ó x©y dùng c¬ së vËt ch©t - kü thuËt cña CNXH ,n©ng cao ®êi sèng nh©n d©n,ph¸t triÓn lùc l­îng s¶n xuÊt hiÖn ®¹i g¾n liÒn víi x©y dùng quan hÖ s¶n xuÊt míi phï hîp trªn c¶ ba mÆt së h÷u ,qu¶n lý vµ ph©n phèi . Thø nhÊt lµ gi¶i ph¸p cho vÊn ®Ò së h÷u ®ã lµ chÕ ®é së h÷u c«ng h÷u vÒ t­ liÖu s¶n xuÊt chñ yÕu tõng ®­îc x¸c lËp vµ sÏ chiÕm ­u thÕ tuyÖt ®èi khi CNXH ®­îc x©y dùng xong vÒ c¬ b¶n .Ph¶i tõ thùc tiÔn t×m tßi ,thö nghiÖm ®Ó x©y dùng chÕ ®é së h÷u c«ng céng nãi riªng vµ quan hÖ s¶n xuÊt theo ®Þnh h­íng XHCN míi nãi chung víi nh÷ng b­íc ®i v÷ng ch¾c . §­êng lèi ®æi míi cña §¶ng ®· ®Æt l¹i vai trß cña së h÷u t­ nh©n trong c«ng cuéc x©y dùng CNXH.Thay cho viÖc xo¸ bá ngay lËp tøc së h÷u t­ nh©n lµ viÖc sö dông l©u dµi së h÷u t­ nh©n , hîp t¸c víi c¸c chÕ ®é së h÷u kh¸c ®Ó x©y dùng CNXH . Thø hai lµ gi¶i ph¸p cho vÊn ®Ò tæ chøc qu¶n lý . Nhµ n­íc ta lµ nhµ n­íc XHCN ,qu¶n lý nÒn kinh tÕ b»ng ph¸p luËt ,chiÕn l­îc quy ho¹ch,kÕ ho¹ch ,chÝnh s¸ch ,sö dông c¬ chÕ thÞ tr­êng ¸p dông c¸c h×nh thøc kinh tÕ vµ qu¶n lý kinh tÕ cña kinh tÕ thÞ tr­êng ®Ó kÝch thÝch s¶n xuÊt,gi¶i phãng søc s¶n xuÊt ph¸t huy mÆt tÝch cùc ,h¹n chÕ vµ kh¾c phôc mÆt tiªu cùc cña c¬ chÕ thÞ tr­êng,b¶o vÖ lîi Ých cña nh©n d©n lao ®éng . Thø ba lµ gi¶i ph¸p cho vÊn ®Ò ph©n phèi .§Þnh h­íng XHCN trong quan hÖ ph©n phèi ®ßi hái chóng ta ph¶i tr­íc hÕt b¶o vÖ quyÒn lîi ch©n chÝnh cña ng­êi lao ®éng . VÊn ®Ò ­u tiªn hµng ®Çu ®Ó b¶o vÖ quyÒn lîi ng­êi lao ®éng lµ vÊn ®Ò kh¾c phôc n¹n thÊt nghiÖp,t¹o c«ng ¨n viÖc lµm,cã viÖc lµm sÏ cã thu nhËp. C¸c thµnh phÇn kinh tÕ ph¶i ®ãng gãp vµo viÖc t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng ,®Æc biÖt lµ thµnh phÇn kinh tÕ t­ b¶n t­ nh©n víi nh÷ng doanh nghiÖp võa vµ nhá cã thÓ thu hót nhiÒu lao ®éng.Chóng ta ®ang x©y dùng nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng XHCN nªn viÖc ¸p dông ph©n phèi theo lao ®éng lµ chñ yÕu lµ hoµn toµn ®óng ®¾n . 3.3.Gi¶i ph¸p cho viÖc më réng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ ®èi ngo¹i . Thùc hiÖn nhÊt qu¸n ®­êng lèi ®èi ngo¹i ®éc lËp tù chñ ,réng më ®a ph­¬ng ho¸ ,®a d¹ng ho¸ c¸c quan hÖ quèc tÕ . ViÖt Nam s½n sµng lµ b¹n ,lµ ®èi t¸c tin cËy cña c¸c n­íc trong céng ®ång quèc tÕ ,phÊn ®Êu v× hoµ b×nh ,®éc lËp vµ ph¸t triÓn . NhiÖm vô cña ®èi ngo¹i lµ tiÕp tôc gi÷ v÷ng m«i tr­êng hoµ b×nh vµ t¹o c¸c ®iÒu kiÖn quèc tÕ thuËn lîi ®Ó ®Èy m¹nh ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi ,c«ng nghiÖp ho¸ ,hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc ,x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc,b¶o ®¶m ®éc lËp vµ chñ quyÒn quèc gia ,®ång thêi gãp phÇn tÝch cùc vµo cuéc ®Êu tranh chung cña nh©n d©n thÕ giíi v× hoµ b×nh ,®éc lËp d©n téc ,d©n chñ vµ tiÕn bé x· héi . Më réng quan hÖ nhiÒu mÆt ,song ph­¬ng vµ ®a ph­¬ng víi c¸c n­íc vµ vïng l·nh thæ ,c¸c trung t©m chÝnh trÞ ,kinh tÕ quèc tÕ lín c¸c tæ chøc quèc tÕ vµ khu vùc theo c¸c nguyªn t¾c t«n träng ®éc lËp ,chñ quyÒn vµ toµn vÑn l·nh thæ ,kh«ng can thiÖp vµo c«ng viÖc néi bé cña nhau ,kh«ng dïng vò lùc hoÆc ®e do¹ dïng vò lùc;b×nh ®¼ng vµ cïng cã lîi ;gi¶i quyÕt c¸c bÊt ®ång vµ tranh chÊp b»ng th­¬ng l­îng hoµ b×nh;lµm thÊt b¹i mäi ©m m­u vµ hµnh ®éng g©y søc Ðp ,¸p ®Æt vµ c­êng quyÒn . Chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ vµ khu vùc theo tinh thÇn ph¸t huy tèi ®a néi lùc ,n©ng cao hiÖu qu¶ hîp t¸c quèc tÕ ,b¶o ®¶m ®éc lËp tù chñ vµ ®Þnh h­íng XHCN ,b¶o vÖ lîi Ých d©n téc ,b¶o vÖ m«i tr­êng. Chóng ta x©y dùng mét nÒn kinh tÕ ®éc lËp tù chñ vµ chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ cã nghÜa lµ chóng ta ph¶i x©y dùng ®­îc mét nÒn kinh tÕ tr­íc hÕt lµ ®éc lËp tù chñ vÒ ®­êng lèi ph¸t triÓn theo ®Þnh h­íng XHCN,sù ph¸t triÓn cña kinh tÕ ViÖt Nam trong héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ph¶i dÉn ®Õn CNXH mµ kh«ng ®i chÖch h­íng,ph¶i lµ mét nÒn kinh tÕ mµ c¸c nh©n tè XHCN ngµy cµng lín lªn ,®ãng vai trß chi phèi nÒn kinh tÕ quèc d©n . TiÕp ®ã chóng ta ph¶i thùc hiÖn th¾ng lîi c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸ ,hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc ,t¹o ra mét tiÒm lùc kinh tÕ ,khoa häc vµ c«ng nghÖ ®ñ m¹nh ,h×nh thµnh b­íc ®Çu mét c¬ së vËt chÊt ,kü thuËt míi ®ñ søc ®em l¹i cho ®Êt n­íc mét t­ thÕ ®éc lËp vµ b×nh ®¼ng trong hîp t¸c vµ ®Êu tranh khi héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ . §ång thêi ph¶i x©y dùng ®­îc mét nÒn kinh tÕ mµ c¬ cÊu ph¶i chuyÓn dÞch dÇn theo h­íng tiÕn bé ,hiÖn ®¹i ,cã sù c©n ®èi hîp lý gi÷a c«ng nghiÖp ,n«ng nghiÖp ,dÞch vô ,kÕt cÊu h¹ tÇng kinh tÕ .Sau cïng ®ã ph¶i lµ mét nÒn kinh tÕ gi÷ v÷ng ®­îc æn ®Þnh kinh tÕ vÜ m« ,b¶o ®¶m cho nÒn kinh tÕ ®ñ søc ®øng v÷ng vµ øng phã ®­îc víi tÊt c¶ c¸c t×nh huèng phøc t¹p . §Ó b¶o hiÓm cho nÒn kinh tÕ cña ®Êt n­íc ,chóng ta ph¶i x©y dùng ®­îc mét c¬ cÊu vµ c¬ chÕ kinh tÕ thÝch hîp ,lµm cho kinh tÕ n­íc ta trong khi héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ vÉn kh«ng bÞ hoµ tan ,kh«ng phô thuéc hoµn toµn vµo thÞ tr­êng thÕ giíi ,vÉn tù t¹o cho m×nh ®­îc mét thÕ ®øng v÷ng vÒ kinh tÕ tµi chÝnh ,gi÷ ®­îc mét kho¶ng c¸ch ®ñ ®Ó chóng ta cã thÓ xoay së mçi khi thÞ tr­êng thÕ giíi diÔn biÕn kh«ng lµnh m¹nh vµ t¸c ®éng tiªu cùc ®Õn nÒn kinh tÕ cña n­íc ta . 3.4.Gi¶i ph¸p cho mét sè lÜnh vùc kh¸c . Thø nhÊt lµ vÒ vÊn ®Ò x· héi ,cÇn ph¶i thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch x· héi h­íng vµo ph¸t triÓn vµ lµnh m¹nh ho¸ x· héi ,thùc hiÖn c«ng b»ng trong ph©n phèi ,t¹o ®éng lùc m¹nh mÏ ph¸t triÓn s¶n xuÊt ,t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng x· héi ,thùc hiÖn b×nh ®¼ng trong c¸c quan hÖ x· héi ,khuyÕn khÝch nh©n d©n lµm giµu mét c¸ch hîp ph¸p . Trong ®ã chÝnh s¸ch gi¶i quyÕt viÖc lµm lµ mét chÝnh s¸ch x· héi c¬ b¶n . Thø hai lµ vÒ vÊn ®Ò gi¸o dôc ph¶i tiÕp tôc n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc toµn diÖn ,®æi míi néi dung ,ph­¬ng ph¸p d¹y vµ häc ,hÖ thèng tr­êng líp vµ hÖ thèng qu¶n lý gi¸o dôc . Thø ba lµ vÊn ®Ò khoa häc- c«ng nghÖ :tr×nh ®é khoa häc -c«ng nghÖ cña chóng ta cßn thÊp v× vËy ph¶i ®Çu t­ ng©n s¸ch vµ huy ®éng c¸c nguån lùc kh¸c cho nã ,ph¶i ®Èy m¹nh hîp t¸c quèc trong nghiªn cøu khoa häc vµ c«ng nghÖ ,ph¶i coi träng nghiªn cøu c¬ b¶n trong khoa häc . Thø t­ lµ ph¶i cñng cè vµ x©y dùng nÒn v¨n ho¸ tiªn tiÕn ,®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc ,tiÕp tôc gi÷ g×n vµ ph¸t huy c¸c truyÒn thèng quý b¸u cña d©n téc ,®Ó gi÷ ®­îc nÕp sèng lµnh m¹nh ,v¨n minh trong mçi gia ®×nh ViÖt Nam . Thø n¨m lµ t¨ng c­êng quèc phßng vµ an ninh ,b¶o vÖ ®éc lËp ,chñ quyÒn vµ toµn vÑn l·nh thæ cña Tæ quèc . Vµ cuèi cïng ,quan träng lµ ph¶i x©y dùng ®­îc ®éi ngò c¸n bé §¶ng trong s¹ch ,v÷ng m¹nh ,lµ ®éi ngò nßng cèt ®­a n­íc ta v÷ng b­íc ®i lªn CNXH. Lêi KÕt Sau qu¸ tr×nh nghiªn cøu vµ t×m hiÓu con ®­êng qu¸ ®é lªnCNXH, bá qua giai ®o¹n ph¸t triÓn TBCN ,chóng ta ph¶i nhËn thÊy r»ng con ®­êng mµ chóng ta ®ang ®i tíi lµ mét con ®­êng gian lao ,thö th¸ch ,®ßi hái toµn §¶ng - toµn d©n - toµn qu©n ta ph¶i cïng ®ång lßng ,chung søc vµ cïng cè g¾ng ,th× míi cã thÓ thµnh c«ng . Chóng ta b­íc ®­îc tíi ®Ønh vinh quang hay kh«ng ,cã b­íc ®­îc ®Õn CNXH-CNCS hay kh«ng ,®iÒu ®ã cßn ph¶i tuú thuéc vµo tÊt c¶ mäi ng­êi cã cè g¾ng ,nç lùc hay kh«ng. TÊt c¶ chóng ta sÏ cïng cè g¾ng ®Ó cã thÓ thùc hiÖn ®­îc ­íc m¬ vµ nguyÖn väng cña ®«ng ®¶o quÇn chóng nh©n d©n ,bëi qu¸ ®é ®­îc ®Õn CNXH ,chóng ta sÏ t×m ®­îc thÊy h¹nh phóc ,Êm no vµ c«ng b»ng ,chóng ta sÏ thÊy ®­îc ¸nh s¸ng cña v¨n minh nh©n lo¹i ,c¸i mµ bÊy l©u nay chóng ta t×m kiÕm nã . Tµi LiÖu Tham Kh¶o 1. Gi¸o tr×nh Kinh TÕ ChÝnh TrÞ - tËp II Nhµ xuÊt b¶n ChÝnh trÞ quèc gia . 2.V¨n kiªn §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IX Nhµ xuÊt b¶n ChÝnh trÞ quèc gia. 3."VÒ CNXH vµ con ®­êng ®i lªn CNXH ë ViÖt Nam " T¸c gi¶ :GS.NguyÔn §øc B×nh . Nhµ xuÊt b¶n ChÝnh trÞ quèc gia . 4.T¹p chÝ Lý luËn vµ chÝnh trÞ - sè 8-2003 Bµi " t×m hiÓu quan ®iÓm cña §¶ng vÒ c«ng nghiÖp ho¸ Vµ hiÖn ®¹i ho¸ ."

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCon đường lên Chủ Nghĩa Xã Hội ở Việt Nam.DOC
Luận văn liên quan