Đánh giá phép biến hình á bảo giác thuận và ngược hình vành khăn bị cắt những đoạn thẳng theo bán kính

Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Chương_1: Mở đầu và kí hiệu Chương_2: Công cụ Chương_3: Đánh giá lớp hàm F Chương_4: Đánh giá lớp hàm G Chương_5: Quan hệ giữa các miền chuẩn Chương_6: Kết luận Tài liệu tham khảo

doc59 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2407 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đánh giá phép biến hình á bảo giác thuận và ngược hình vành khăn bị cắt những đoạn thẳng theo bán kính, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ẹAẽI HOẽC QUOÁC GIA THAỉNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH TRệễỉNG ẹAẽI HOẽC KHOA HOẽC Tệẽ NHIEÂN ĐÀO THỊ HUYỀN ĐÁNH GIÁ PHẫP BIẾN HèNH Á BẢO GIÁC THUẬN VÀ NGƯỢC HèNH VÀNH KHĂN BỊ CẮT NHỮNG ĐOẠN THẲNG THEO BÁN KÍNH LUAÄN VAấN THAẽC Sể TOAÙN HOẽC THAỉNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH 2009 ẹAẽI HOẽC QUOÁC GIA THAỉNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH TRệễỉNG ẹAẽI HOẽC KHOA HOẽC Tệẽ NHIEÂN ĐÀO THỊ HUYỀN ĐÁNH GIÁ PHẫP BIẾN HèNH Á BẢO GIÁC THUẬN VÀ NGƯỢC HèNH VÀNH KHĂN BỊ CẮT NHỮNG ĐOẠN THẲNG THEO BÁN KÍNH LUAÄN VAấN THAẽC Sể TOAÙN HOẽC CHUYEÂN NGHAỉNH: TOAÙN GIAÛI TÍCH MAế NGHAỉNH: 60 46 01 NGệễỉI HệễÙNG DAÃN KHOA HOẽC PGS.TS VOế ẹAấNG THAÛO THAỉNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH 2009

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBia-luan-van.doc
Luận văn liên quan