Đầu tư ­ Phát triển theo hình thức B.O.T trong nước tại Tổng công ty xây dựng Sông Đà: thực trạng và giải pháp

MỤC LỤC TrangLời nói đầu. 1 Chơng I: Lí luận chung về đầu t phát triển và đầu t theo hình thức B.O.T trong nớc. 3 I. Khái niệm và bản chất của đầu t. 3 1. Khái niệm chung. 3 2. Bản chất của các loại đầu t. 3 II. Đầu t phát triển. 4 1. Khái niệm. 4 2. Đặc điểm của đầu t phát triển. 4 3. Phân loại các hoạt động đầu t. 5 4. Vai trò của đầu t phát triển trong nền kinh tế. 8 5. Nguồn vốn đầu t. 11 III. Đầu t theo hình thức hợp đồng B.O.T trong nớc. 13 1. Khái niệm 13 2. Trình tự đầu t dự án B.O.T trong nớc 15 3. Ưu điểm của hình thức đầu t B.O.T trong nớc 24 3.1. Giảm sức ép về vốn đầu t cho ngân sách Nhà nớc 24 3.2. Phát huy năng lực của mọi thành phần kinh tế trong nớc 25 3.3. Xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng 25 3.4. Tạo công ăn việc làm 26 3.5. Cải thiện môi trờng sản xuất và đầu t, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phơng 26 4. Vai trò, ý nghĩa của hình thức đầu t B.O.T trong nớc với nền kinh tế và ngành điện ở Việt Nam 26 Chơng II: Thực trạng các dự án thuỷ điện đầu t theo hình thức B.O.T trong nớc tại Tổng công ty Xây dựng Sông Đà. 29 I. Tình hình chung về Tổng công ty Xây dựng Sông Đà 29 1. Quá trình hình thành và phát triển của Tổng công ty Xây dựng Sông Đà. 29 2.Các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Tổng công ty xây dựng Sông Đà. 30 3. Cơ cấu tổ chức của Tổng công ty Xây dựng Sông Đà 30 4. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Xây dựng Sông Đà. 31 II. Đặc điểm của các dự án thuỷ điện. 33 III. Thực trạng các dự án thuỷ điện đầu t theo hình thức B.O.T trong nớc tại Tổng công ty Xây dựng Sông Đà 35 1. Tình hình triển khai và thực hiệndự án Thuỷ điện Cần Đơn 35 1.1. Sự cần thiết của dự án 35 1.2. Địa điểm thực hiện dự án 37 1.3. Vai trò của dự án 37 1.4. Tác động môi trờng và kế hoạch đền bù tái định c 38 1.5. Một số vấn đề kỹ thuật của dự án 40 1.6. Kế hoạch tiến độ thực hiện dự án 42 1.7. Hình thức quản lý và thực hiện dự án 42 1.8. Tổng vốn đầu t và nguồn vốn đầu t 47 1.9. Hiệu quả kinh tế của dự án 56 1.10. Quá trình thực hiện dự án và những khó khăn làm chậm tiến độ thi công công trình 58 2. Một số thuỷ điện đang lập dự án 63 Chơng III: Một số giải pháp thúc đẩy việc thực hiện các dự án thuỷ điện đầu t theo hình thức B.O.T trong nớc tại Tổng công ty Xây dựng Sông Đà 64 I. Phơng hớng phát triển các dự án B.O.T ngành điện ở Việt Nam 64 II. Một số giải pháp thúc đẩy việc thực hiện các dự án thuỷ điện đầu t theo hình thức B.O.T trong nớc tại Tổng công ty Xây dựng Sông Đà 67 1. Giải pháp về tìm, lập dự án đầu t 67 2. Giải pháp về vốn 70 3. Giải pháp về thiết kế kỹ thuật, thi công 74 4. Giải pháp về thiết bị, xe máy 77 5. Giải pháp về tổ chức, quản lý điều hành sản xuất, đào tạo cán bộ công nhân viên 78 III. Kiến nghị với các cơ quan hữu quan 82 1. Các Bộ 82 2. Ngân hàng 83 3. Chính phủ. 86 Kết luận 91 Tài liệu tham khảo 92

doc94 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2436 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đầu tư ­ Phát triển theo hình thức B.O.T trong nước tại Tổng công ty xây dựng Sông Đà: thực trạng và giải pháp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g, nhÊt lµ lÜnh vùc thuû ®iÖn. §¸p øng ®­îc nh÷ng yªu cÇu trªn lµ nh÷ng ®¬n vÞ thµnh viªn cña Tæng c«ng ty §iÖn lùc ViÖt Nam, mét Tæng c«ng ty Nhµ n­íc bao gåm nh÷ng ®¬n vÞ hµng ®Çu vÒ lÜnh vùc kh¶o s¸t, x©y dùng, qu¶n lý c¸c c«ng tr×nh ®iÖn ë ViÖt Nam. §ång thêi, Tæng c«ng ty ph¶i tæ chøc thùc hiÖn tèt viÖc kh¶o s¸t, thiÕt kÕ, tÝnh to¸n c¸c t¸c ®éng cã thÓ cã do dù ¸n g©y ra vµ ®Æc biÖt ph¶i gi¸m s¸t chÆt chÏ viÖc kh¶o s¸t thùc ®Þa v× ®©y lµ mét c«ng viÖc phøc t¹p, ®ßi hái kinh nghiÖm, tr×nh ®é còng nh­ sù tËn t©m cña c¸n bé, c«ng nh©n thùc hiÖn. KÕt hîp hµi hoµ gi÷a dù ¸n thuû ®iÖn vµ c¸c dù ¸n kh¸c. §Ó cã thÓ x©y dùng ®­îc nhiÒu c«ng tr×nh thuû ®iÖn ë nhiÒu n¬i mµ kh«ng g©y x¸o trén cho ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn, Tæng c«ng ty X©y dùng S«ng §µ kh«ng thÓ kh«ng tÝnh tíi viÖc lËp c¸c dù ¸n gióp nh÷ng ng­êi c«ng nh©n kh«ng cã ®iÒu kiÖn tiÕp tôc ®i xa cã thÓ ë l¹i ®Þnh c­ sau khi c«ng tr×nh ®­îc hoµn thµnh. Nh÷ng dù ¸n nµy bao gåm nh÷ng dù ¸n vÒ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, khu nhµ ë cho c¸n bé, c«ng nh©n gióp hä æn ®Þnh n¬i ¨n, ë, hay nh÷ng dù ¸n cho vay vèn trång rõng, trång c©y c«ng nghiÖp gióp nh÷ng ng­êi ë l¹i cã thÓ ph¸t triÓn s¶n xuÊt, lµm giµu cho b¶n th©n vµ cho c¶ ®Þa ph­¬ng. Cã thÓ nãi, giai ®o¹n t×m kiÕm vµ lËp dù ¸n lµ mét trong nh÷ng giai ®o¹n quan träng nhÊt cña quy tr×nh dù ¸n, do ®ã Tæng c«ng ty X©y dùng S«ng §µ cÇn chó träng h¬n n÷a ®èi víi viÖc t×m vµ lËp dù ¸n ®Çu t­, nhÊt lµ ®èi víi c¸c dù ¸n thuû ®iÖn ®Çu t­ theo h×nh thøc B.O.T trong n­íc, lµm tiÒn ®Ò cho sù thµnh c«ng cña dù ¸n vµ ®em l¹i nhiÒu lîi Ých cho c¶ Tæng c«ng ty X©y dùng S«ng §µ vµ nÒn kinh tÕ n­íc ta. 2. Gi¶i ph¸p vÒ vèn. §èi víi viÖc chËm tiÕn ®é thi c«ng cña thuû ®iÖn CÇn §¬n, thiÕu vèn lµ nguyªn nh©n lín nhÊt g©y ra t×nh tr¹ng trªn. Do ®ã, ®Ó cã thÓ thóc ®Èy ®­îc viÖc thùc hiÖn dù ¸n CÇn §¬n còng nh­ nhiÒu dù ¸n B.O.T trong t­¬ng lai, Tæng c«ng ty X©y dùng S«ng §µ cÇn nhanh chãng t×m ra nh÷ng gi¶i ph¸p huy ®éng ®ñ vèn vµ kÞp thêi cung cÊp cho viÖc thi c«ng, kh¾c phôc ®­îc khã kh¨n lín nhÊt ®èi víi viÖc thùc hiÖn c¸c dù ¸n ngµnh ®iÖn theo h×nh thøc ®Çu t­ B.O.T trong n­íc ë n­íc ta hiÖn nay. Vèn tù cã. Vèn ®Çu t­ cho dù ¸n B.O.T trong n­íc cã thÓ lµ vèn gãp cña chñ ®Çu t­, vèn gãp cña ng©n s¸ch Nhµ n­íc (nÕu cã) hay vèn vay ng©n hµng, vèn vay n­íc ngoµi, vèn tõ c¸c doanh nghiÖp c¸ nh©n trong n­íc, vèn tõ viÖc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu c«ng tr×nh, cæ phiÕu, vèn huy ®éng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong ®¬n vÞ tham gia thùc hiÖn dù ¸n B.O.T. Theo quy ®Þnh hiÖn nay, tû lÖ vèn gãp cña chñ ®Çu t­ dù ¸n B.O.T trong n­íc tèi thiÓu lµ 30% tæng vèn ®Çu t­ cho c«ng tr×nh. §©y lµ mét khã kh¨n rÊt lín ®èi víi c¸c doanh nghiÖp n­íc ta v× vèn ®Çu t­ cho dù ¸n B.O.T th­êng rÊt lín, trong khi c¸c doanh nghiÖp ë n­íc ta hiÖn nay hÇu hÕt ®ang trong qu¸ tr×nh chuyÓn biÕn tõ c¬ chÕ bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ tr­êng, vèn tÝch luü ®­îc ch­a nhiÒu, tµi s¶n doanh nghiÖp ch­a lín, nhÊt lµ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp x©y dùng. Do ®ã, tû lÖ vèn gãp 30% tæng vèn ®Çu t­ lµ kh¸ lín ®èi víi kh¶ n¨ng vÒ vèn cña doanh nghiÖp trong khi vÒ mäi ph­¬ng diÖn kh¸c doanh nghiÖp hoµn toµn cã thÓ thùc hiÖn dù ¸n thµnh c«ng. Trong t­¬ng lai, quy ®Þnh nµy cÇn ®­îc níi réng h¬n n÷a nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp, c¸ nh©n cã thÓ dÔ dµng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu vÒ vèn gãp cho dù ¸n vµ ph¸t triÓn më réng c¸c dù ¸n ®Çu t­ theo h×nh thøc B.O.T trong n­íc. Vèn vay ng©n hµng. Tuú theo tõng dù ¸n B.O.T, cã thÓ cã mét phÇn vèn gãp cña ng©n s¸ch Nhµ n­íc. Tuy nhiªn tû lÖ nµy chØ chiÕm mét phÇn rÊt nhá so víi tæng sè vèn ®Çu t­ cho c«ng tr×nh vµ chñ yÕu mang tÝnh chÊt ®éng viªn, khuyÕn khÝch doanh nghiÖp, c¸ nh©n thùc hiÖn dù ¸n B.O.T d­íi d¹ng vèn ®Òn bï vµ gi¶i to¶ mÆt b»ng hoÆc d­íi d¹ng mét h×nh thøc vèn kh¸c. PhÇn vèn lín nhÊt ®Ó thùc hiÖn dù ¸n B.O.T hiÖn nay lµ vèn vay ng©n hµng. Trªn thùc tÕ, v× kh¶ n¨ng vèn gãp cña doanh nghiÖp, c¸ nh©n cßn nh÷ng h¹n chÕ nªn sè vèn vay ng©n hµng cã thÓ lªn tíi 80-90% tæng vèn ®Çu t­. §iÒu nµy còng dÔ hiÓu v× hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp cã vèn tù cã Ýt, ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh th­êng ngµy còng chñ yÕu b»ng vèn vay ng©n hµng. Cßn vÒ phÝa c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i ViÖt Nam hiÖn nay, vèn ø ®äng nhiÒu trong khi nÒn kinh tÕ l¹i thiÕu vèn ®Çu t­. V× vËy, c¸c doanh nghiÖp cÇn cã nh÷ng dù ¸n ®Çu t­ tèt, ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao vµ ®¶m b¶o kh¶ n¨ng tr¶ nî cho ng©n hµng ®Ó cã thÓ vay ®­îc vèn ®Çu t­ cho s¶n xuÊt kinh doanh. §èi víi c«ng tr×nh thuû ®iÖn CÇn §¬n, mét c«ng tr×nh cã tÝnh ®ét ph¸ vµ mang nhiÒu ý nghÜa trong viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ b»ng néi lùc cña ®Êt n­íc, ChÝnh phñ ®· ®ång ý giao cho ng©n hµng Nhµ n­íc chØ ®¹o c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i quèc doanh gi¶i quyÕt cho Tæng c«ng ty X©y dùng S«ng §µ ®­îc vay vèn ®Ó ®Çu t­ x©y dùng, mua s¾m thiÕt bÞ c«ng tr×nh, ®ång thêi ®­îc dïng thiÕt bÞ m¸y mãc mua s¾m b»ng vèn vay ®Ó lµm tµi s¶n thÕ chÊp. H¬n n÷a, theo chØ ®¹o cña thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ n­íc, c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i cã thÓ thùc hiÖn c¸c lo¹i b¶o l·nh kh«ng ph¶i thÕ chÊp tµi s¶n, kh«ng phô thuéc vµo giíi h¹n 10% vèn ®iÒu lÖ vµ quü dù tr÷ cña ng©n hµng cho Tæng c«ng ty X©y dùng S«ng §µ ®Ó thùc hiÖn mét sè dù ¸n träng ®iÓm cña Nhµ n­íc. VÒ nguyªn t¾c, c¸c ng©n hµng ®· ®ång ý tham gia ®ång tµi trî cho dù ¸n thuû ®iÖn CÇn §¬n nh­ng viÖc gi¶i ng©n diÔn ra l¹i rÊt chËm ch¹p. §Ó cã thÓ gi¶i quyÕt ®­îc khã kh¨n vÒ thiÕu vèn cho c«ng tr×nh, Tæng c«ng ty X©y dùng S«ng §µ cÇn khÈn tr­¬ng hoµn thiÖn hå s¬ xin vay vèn ®Ó viÖc gi¶i ng©n cã thÓ diÔn ra nhanh chãng h¬n, ®¸p øng kÞp thêi vèn cho viÖc thi c«ng c«ng tr×nh. Vèn vay n­íc ngoµi. Mét phÇn vèn còng chiÕm mét tû lÖ ®¸ng kÓ trong tæng vèn ®Çu t­ cho dù ¸n B.O.T lµ vèn vay n­íc ngoµi. Trong bèi c¶nh nguån vèn trong n­íc cßn h¹n hÑp th× viÖc vay vèn n­íc ngoµi lµ cÇn thiÕt. Nh­ng trong t­¬ng lai, nguån vèn trong n­íc sÏ cã xu h­íng t¨ng dÇn vµ vèn n­íc ngoµi sÏ gi¶m t­¬ng øng. V× vËy, phÇn vèn vay n­íc ngoµi chØ nªn ®­îc sö dông d­íi d¹ng vèn mua thiÕt bÞ m¸y mãc nh»m n©ng cao n¨ng lùc khoa häc kü thuËt vµ c«ng nghÖ cña doanh nghiÖp, c¸ nh©n trong n­íc. HÇu hÕt c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc cña c¸c nhµ m¸y thuû ®iÖn lín ë n­íc ta nh­ Hoµ B×nh, Yaly v.v... ®Òu do Liªn X« tr­íc ®©y vµ nay lµ Nga, Ukraina s¶n xuÊt v× ®©y lµ nh÷ng n­íc cã thÕ m¹nh vÒ thuû ®iÖn. §èi víi thuû ®iÖn CÇn §¬n, thiÕt bÞ m¸y mãc sÏ do c«ng ty UKrinterenergo (Ukraina) cung cÊp theo h×nh thøc tr¶ chËm. §©y lµ mét ph­¬ng ¸n thÝch hîp cho viÖc huy ®éng vèn cho dù ¸n B.O.T mµ võa kh«ng ph¶i phô thuéc qu¸ nhiÒu vµo vèn vay n­íc ngoµi, võa cã thiÕt bÞ, m¸y mãc cho c«ng tr×nh. Tuy nhiªn, Tæng c«ng ty X©y dùng S«ng §µ cÇn t¨ng c­êng mèi quan hÖ víi c¸c c«ng ty cung cÊp thiÕt bÞ, m¸y mãc n­íc ngoµi nh»m ®¶m b¶o cã ®­îc ®èi t¸c æn ®Þnh, ®¸p øng ®­îc nhu cÇu vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ kh«ng nh÷ng ®èi víi thuû ®iÖn CÇn §¬n mµ cßn ®èi víi nh÷ng dù ¸n thuû ®iÖn B.O.T kh¸c cña Tæng c«ng ty X©y dùng S«ng §µ trong t­¬ng lai. C¸c nguån vèn kh¸c. Ngoµi c¸c phÇn vèn chñ yÕu trªn, vèn ®Çu t­ cho dù ¸n B.O.T trong n­íc cã thÓ gåm vèn huy ®éng tõ c¸n bé c«ng nh©n viªn cña ®¬n vÞ tham gia thùc hiÖn dù ¸n, vèn huy ®éng tõ c¸c doanh nghiÖp, c¸ nh©n trong n­íc. §Ó x©y dùng c«ng tr×nh thuû ®iÖn CÇn §¬n, Tæng c«ng ty X©y dùng S«ng §µ ®· huy ®éng c¸n bé c«ng nh©n viªn, c¸c c¸ nh©n vµ tæ chøc kinh tÕ trong n­íc gãp vèn. Cã thÓ nãi, gi¶i ph¸p nµy phï hîp víi c¸c dù ¸n B.O.T nhá h¬n lµ ®èi víi c¸c dù ¸n võa vµ lín v× hÇu hÕt c¸n bé c«ng nh©n viªn cña Tæng c«ng ty ch­a cã tÝch luü nhiÒu, thu nhËp trung b×nh còng ch­a ph¶i lµ cao. H¬n n÷a, chñ tr­¬ng cña Tæng c«ng ty lµ sÏ tiÕp tôc më réng viÖc thùc hiÖn c¸c dù ¸n B.O.T trong n­íc nªn kh«ng thÓ huy ®éng vèn tõ c¸n bé c«ng nh©n viªn m·i ®­îc. Tuy nhiªn, mét nguån vèn mµ Tæng c«ng ty cã thÓ huy ®éng ®­îc nhiÒu lÇn vµ trong mét thêi gian dµi lµ vèn cña c¸c c¸ nh©n, tæ chøc kinh tÕ trong n­íc. Sè l­îng vèn ®ang n»m trong d©n c­ ch­a ®­îc ®­a vµo ®Çu t­ ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh ë n­íc ta hiÖn nµy cßn rÊt lín, tõ 30 tíi 40 ngh×n tØ ®ång. §©y lµ mét sù l·ng phÝ ®èi víi nÒn kinh tÕ n­íc ta trong khi rÊt nhiÒu c¸c dù ¸n cã hiÖu qu¶ kinh tÕ tæng hîp vµ cao l¹i kh«ng cã vèn ®Ó ®Çu t­. Do ®ã, ®Ó cã thÓ ®¸p øng ®­îc nhu cÇu vÒ vèn cho ®Çu t­ x©y dùng c¸c dù ¸n thuû ®iÖn theo h×nh thøc B.O.T trong n­íc trong t­¬ng lai, Tæng c«ng ty X©y dùng S«ng §µ cÇn quan t©m chó träng ®Õn nguån vèn nµy. Nh­ng ®Ó mäi ng­êi cã thÓ yªn t©m gãp vèn vµo ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh, Tæng c«ng ty ph¶i t×m ®­îc nh÷ng dù ¸n cã hiÖu qu¶ kinh tÕ cao, mang l¹i lîi Ých cho ng­êi gãp vèn. §ång thêi, luËn chøng kinh tÕ kü thuËt cña dù ¸n ph¶i ®­îc lËp mét c¸ch ®Çy ®ñ chÝnh x¸c vµ ph¶i ®­îc c«ng bè réng r·i ®Ó chøng minh cho tÝnh hiÖu qu¶ cña dù ¸n, lµm b»ng chøng thuyÕt phôc mäi ng­êi gãp vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh. Tuy nhiªn c¸ch huy ®éng vèn tõ tæ chøc kinh tÕ, c¸ nh©n trong n­íc chØ cã thÓ thùc hiÖn ®­îc víi c¸c doanh nghiÖp lín, cã uy tÝn vµ cã kh¶ n¨ng lín vÒ tµi chÝnh. Cßn ®èi víi doanh nghiÖp nhá mäi ng­êi khã cã thÓ tin t­ëng vµ gãp vèn ®Çu t­ cho dï dù ¸n cã tÝnh kh¶ thi cao vµ mang l¹i nhiÒu lîi nhuËn. T¹i nh÷ng n­íc cã nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ph¸t triÓn, viÖc huy ®éng vèn cho ®Çu t­ x©y dùng mét dù ¸n nµo ®ã cã thÓ thùc hiÖn b»ng h×nh thøc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu c«ng tr×nh hoÆc cæ phiÕu. Ch¼ng h¹n dù ¸n ®­êng cao tèc B¾c - Nam Malaysia cã tæng vèn ®Çu t­ lµ 1.8 tû USD trong ®ã phÇn vèn huy ®éng tõ viÖc ph¸t hµnh cæ phiÕu chiÕm 10% t­¬ng øng 180 triÖu USD. MÆc dï chi phÝ cho viÖc sö dông nguån vèn nµy th­êng cao h¬n vèn vay ng©n hµng nh­ng ®©y lµ mét gi¶i ph¸p cã thÓ dÔ dµng thùc hiÖn ®­îc víi thêi gian Ýt nhÊt trong nh÷ng nÒn kinh tÕ cã thÞ tr­êng chøng kho¸n ph¸t triÓn, ®ång thêi sè l­îng vèn huy ®éng ®­îc cã thÓ rÊt lín tuú thuéc vµo kh¶ n¨ng ®em l¹i lîi nhuËn cña dù ¸n trong t­¬ng lai còng nh­ uy tÝn cña doanh nghiÖp huy ®éng vèn trªn thÞ tr­êng. §èi víi nÒn kinh tÕ n­íc ta, viÖc huy ®éng vèn trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n ch­a phæ biÕn, ®iÒu nµy g©y khã kh¨n cho doanh nghiÖp muèn huy ®éng vèn b»ng c¸ch ph¸t hµnh tr¸i phiÕu, cæ phiÕu. Nh­ng trong t­¬ng lai, ch¾c ch¾n thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam sÏ lµ mét kªnh huy ®éng vèn chñ yÕu cho c¸c doanh nghiÖp, gióp c¸c doanh nghiÖp gi¶i quyÕt ®­îc khã kh¨n vÒ thiÕu vèn cho ®Çu t­ ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh. V× vËy, Tæng c«ng ty cÇn nghiªn cøu chiÕn l­îc huy ®éng vèn th«ng qua thÞ tr­êng chøng kho¸n ®Ó chuÈn bÞ cho nh÷ng dù ¸n thuû ®iÖn B.O.T trong t­¬ng lai, ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé nh©n viªn cã hiÓu biÕt vÒ chøng kho¸n, ph¸t hµnh chøng kho¸n ®Ó khi thÞ tr­êng chøng kho¸n ®i vµo ho¹t ®éng, ®éi ngò nµy sÏ gióp Tæng c«ng ty huy ®éng ®­îc vèn b»ng viÖc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu c«ng tr×nh, cæ phiÕu. Nh­ vËy, ®Ó cã thÓ ®¸p øng ®­îc nhu cÇu vÒ vèn ®Çu t­ cho c¸c dù ¸n thuû ®iÖn B.O.T trong n­íc, Tæng c«ng ty X©y dùng S«ng §µ cÇn t¨ng c­êng qu¶n lý vµ sö dông c¸c nguån vèn hiÖn cã nh­ vèn chñ së h÷u, vèn vay ng©n hµng, vèn vay mua thiÕt bÞ, m¸y mãc v.v... §ång thêi Tæng c«ng ty còng cÇn nghiªn cøu khai th¸c mét nguån vèn cã kh¶ n¨ng huy ®éng lín trong t­¬ng lai ë ViÖt Nam lµ nguån vèn cña c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n th«ng qua viÖc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu, cæ phiÕu trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n. 3. Gi¶i ph¸p vÒ thiÕt kÕ kü thuËt, thi c«ng. N©ng cao n¨ng lùc ®éi ngò thiÕt kÕ cña Tæng c«ng ty. §èi víi bÊt kú mét dù ¸n ®Çu t­ nµo, thiÕt kÕ kü thuËt lu«n lu«n ®ãng mét vai trß quan träng. §Æc biÖt ®èi víi c¸c dù ¸n thuû ®iÖn ®Çu t­ theo h×nh thøc B.O.T, thiÕt kÕ kü thuËt l¹i cµng trë thµnh mét vÊn ®Ò bøc xóc v× chñ ®Çu t­ dù ¸n sÏ ph¶i tù m×nh lo liÖu toµn bé kh©u thiÕt kÕ, kü thuËt ®Ó tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. Tr¶i qua c¸c c«ng tr×nh thuû ®iÖn lín cña n­íc ta nh­ Th¸c Bµ, Hoµ B×nh, Yaly v.v... ®éi ngò thiÕt kÕ, kü thuËt cña Tæng c«ng ty ®· tÝch luü ®­îc rÊt nhiÒu kinh nghiªm, häc hái ®­îc nhiÒu tõ c¸c chuyªn gia Liªn X« cò tr­íc ®©y sang gióp ®ì chóng ta x©y dùng thuû ®iÖn. Tuy nhiªn, thiÕt kÕ kü thuËt cho mét c«ng tr×nh thuû ®iÖn lµ phÇn c«ng viÖc phøc t¹p nhÊt trong viÖc thùc hiÖn x©y dùng c«ng tr×nh v× c«ng tr×nh thuû ®iÖn bao gåm rÊt nhiÒu c¸c h¹ng môc kh¸c nhau, ®ång thêi l¹i liªn quan ®Õn m¸y mãc thiÕt bÞ l¾p ®Æt cho c«ng tr×nh mµ hÇu hÕt m¸y mãc thiÕt bÞ nµy ®Òu ph¶i nhËp khÈu. Do ®ã, ®éi ngò thiÕt kÕ kü thuËt cña Tæng c«ng ty vÉn ch­a ®ñ n¨ng lùc tù m×nh chÞu tr¸ch nhiÖm thiÕt kÕ hoµn toµn cho mét c«ng tr×nh thuû ®iÖn. Nh­ng trong t­¬ng lai, víi chñ tr­¬ng tiÕp tôc më réng ®Çu t­ c¸c dù ¸n thuû ®iÖn theo h×nh thøc B.O.T, Tæng c«ng ty sÏ ph¶i t¨ng c­êng lùc l­îng thiÕt kÕ cña m×nh, tËp hîp ®­îc mét ®éi ngò thiÕt kÕ cã ®ñ n¨ng lùc, kinh nghiÖm ®Ó tõ viÖc ®¶m nhËn thiÕt kÕ kü thuËt cña mét sè h¹ng môc c«ng tr×nh tiÕn tíi ®¶m nhËn toµn bé thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng c¸c c«ng tr×nh thuû ®iÖn B.O.T trong t­¬ng lai. Liªn doanh víi c¸c ®¬n vÞ t­ vÊn n­íc ngoµi §Ó chuÈn bÞ x©y dùng ®­îc mét lùc l­îng thiÕt kÕ cã ®ñ n¨ng lùc tù m×nh thiÕt kÕ mét c«ng tr×nh, Tæng c«ng ty X©y dùng S«ng §µ ®· thµnh lËp c«ng ty t­ vÊn thiÕt kÕ S«ng §µ -UKRIN lµm c¸c dÞch vô t­ vÊn thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh trong vµ ngoµi n­íc. C«ng ty trªn lµ liªn doanh gi÷a Tæng c«ng ty vµ mét c«ng ty cña Ukraina nh»m môc ®Ých n©ng cao tr×nh ®é, chÊt l­îng trong thiÕt kÕ, thi c«ng cña Tæng c«ng ty. V× míi ®­îc ®­a vµo ho¹t ®éng nªn c«ng ty ch­a tham gia thiÕt kÕ cho nhiÒu c«ng tr×nh, tr­íc m¾t sÏ thùc hiÖn thiÕt kÕ kü thuËt cho thuû ®iÖn CÇn §¬n, thuû ®iÖn ®­îc ®Çu t­ theo h×nh thøc B.O.T trong n­íc ®Çu tiªn cña Tæng c«ng ty. ViÖc thµnh lËp c«ng ty liªn doanh S«ng §µ-Ukrin lµ mét gi¶i ph¸p phï hîp víi t×nh h×nh hiÖn nay khi ®éi ngò thiÕt kÕ cña Tæng c«ng ty vÉn cßn thiÕu vµ yÕu, cßn Ukraina hiÖn nay lµ mét n­íc cã thÕ m¹nh vÒ x©y dùng thuû ®iÖn, hä cã nhiÒu kinh nghiÖm vµ cã tr×nh ®é cao trong viÖc thiÕt kÕ, thi c«ng c«ng tr×nh còng nh­ s¶n xuÊt m¸y mãc, thiÕt bÞ cho nhµ m¸y thuû ®iÖn. Ngoµi liªn doanh, hîp t¸c víi Ukraina, mét sè tr­êng §¹i häc trong n­íc, Tæng c«ng ty X©y dùng S«ng §µ cßn cã thÓ mêi mét sè c«ng ty t­ vÊn Nga, Ph¸p tham gia t­ vÊn thiÕt kÕ kü thuËt. Ph¸p vµ Nga lµ nh÷ng n­íc cã ®éi ngò kiÕn tróc s­ giái, thiÕt kÕ ®­îc nhiÒu c«ng tr×nh næi tiÕng trªn toµn thÕ giíi. H¬n n÷a hai n­íc nµy còng m¹nh vÒ s¶n xuÊt thiÕt bÞ, m¸y mãc cho c«ng tr×nh thuû ®iÖn. V× vËy hîp t¸c ®­îc víi hä sÏ gióp Tæng c«ng ty gi¶i quyÕt ®­îc nhiÒu khã kh¨n trong thiÕt kÕ, thi c«ng vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸n bé thiÕt kÕ, kü thuËt cña m×nh häc hái ®­îc nhiÒu kinh nghiÖm tõ c¸c chuyªn gia n­íc ngoµi. Hîp t¸c víi c¸c tr­êng §¹i häc. Kh«ng nh÷ng chØ liªn doanh víi n­íc ngoµi trong viÖc t­ vÊn thiÕt kÕ kü thuËt, Tæng c«ng ty X©y dùng S«ng §µ còng cÇn hîp t¸c víi c¸c ®¬n vÞ trong vµ ngoµi ngµnh ®Ó trao ®æi kinh nghiÖm trong viÖc thiÕt kÕ, thi c«ng, qu¶n lý. Lµ mét doanh nghiÖp cã nghÒ truyÒn thèng lµ x©y dùng thuû ®iÖn, Tæng c«ng ty cã thÓ kÕt hîp víi c¸c tr­êng §¹i häc nh­ §¹i häc X©y dùng, Thuû lîi ®Ó cã thÓ cïng víi ®éi ngò gi¸o s­, tiÕn sÜ vµ sinh viªn cña c¸c tr­êng ®ã trao ®æi nh÷ng vÊn ®Ò hai bªn cïng quan t©m, khai th¸c vµ øng dông kiÕn thøc chuyªn m«n cña hä vµo thùc tÕ. §©y lµ mét gi¶i ph¸p cã thÓ ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch dÔ dµng vµ nhanh chãng, phï hîp víi chñ tr­¬ng häc ®i ®«i víi hµnh, ¸p dông lý thuyÕt vµo thùc tÕ cña ngµnh gi¸o dôc n­íc ta. §ång thêi, qua viÖc hîp t¸c nµy Tæng c«ng ty cã thÓ sÏ tuyÓn chän ®­îc mét sè sinh viªn xuÊt s¾c cña c¸c tr­êng nh»m chuÈn bÞ mét lùc l­îng thiÕt kÕ, kü thuËt thi c«ng trÎ nh­ng cã tr×nh ®é, cã kinh nghiÖm thùc tÕ, ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng më réng ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cña Tæng c«ng ty. B¸m s¸t t×nh h×nh thùc tÕ cña dù ¸n Nh­ng tr­íc m¾t, ®Ó ®Èy nhanh ®­îc tiÕn ®é thi c«ng cña c«ng tr×nh thuû ®iÖn CÇn §¬n, còng nh­ nhiÒu c«ng tr×nh s¾p tíi, Tæng c«ng ty X©y dùng S«ng §µ cÇn gi¶i quyÕt kÞp thêi kh©u thiÕt kÕ, biÖn ph¸p tæ chøc thi c«ng, gi¶i ph¸p kü thuËt, lËp tiÕn ®é chi tiÕt c«ng tr×nh. Mét nguyªn nh©n khiÕn viÖc thi c«ng thuû ®iÖn CÇn §¬n diÔn ra chËm ch¹p lµ tiÕn ®é lËp ra s¬ sµi, kh«ng cã ®ñ ®iÒu kiÖn thùc hiÖn, do vËy Tæng c«ng ty cÇn ph¶i chuÈn bÞ c¸c c«ng viÖc cho triÓn khai thi c«ng c«ng tr×nh chu ®¸o nh­ ®¶m b¶o thi c«ng c«ng tr×nh, biÖn ph¸p thi c«ng ph¶i cô thÓ, xem xÐt tÝnh to¸n cô thÓ c¸c yÕu tè ¶nh h­ëng tíi tiÕn ®é. H¬n n÷a, Tæng c«ng ty cÇn ph¶i chó ý t¨ng c­êng lùc l­îng thiÕt kÕ kü thuËt vµ tæ chøc thi c«ng ë c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn tham gia thùc hiÖn dù ¸n c¶ vÒ sè l­îng còng nh­ chuyªn m«n. §ång thêi Tæng c«ng ty ph¶i t¨ng c­êng phèi hîp gi÷a c¸c ®¬n vÞ t­ vÊn, phßng ban cña Tæng c«ng ty, c¸c ®¬n vÞ thi c«ng vÒ thiÕt kÕ, kü thuËt, thi c«ng kÞp thêi gi¶i quyÕt nh÷ng v­íng m¾c nÈy sinh trong khi x©y dùng c«ng tr×nh. Ngoµi ra, Tæng c«ng ty cßn cã thÓ ¸p dông chÕ ®é khuyÕn khÝch vÒ vËt chÊt cho c¸n bé, c«ng nh©n viªn cã nh÷ng s¸ng kiÕn, gi¶i ph¸p kü thuËt hîp lý cã thÓ gi¶i quyÕt khã kh¨n, v­íng m¾c ®Ó ®Èy nhanh tiÕn ®é thi c«ng vµ tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ cho c«ng tr×nh. 4. Gi¶i ph¸p vÒ thiÕt bÞ, xe m¸y. HiÖn nay, Tæng c«ng ty X©y dùng S«ng §µ cã trªn 1400 xe m¸y thi c«ng do Mü, NhËt, PhÇn lan, Thôy §iÓn, Hµn Quèc, Nga v.v... s¶n xuÊt nh­ xe vËn chuyÓn hÇm, xe benla, m¸y khoan hÇm, m¸y khoan hë v.v... trong sè ®ã, mét phÇn lµ nh÷ng lo¹i xe m¸y hiÖn ®¹i míi ®­îc nhËp ®Ó thi c«ng thuû ®iÖn Yaly, S«ng Hinh v.v... Cßn l¹i, chñ yÕu lµ sè l­îng xe m¸y ®· ®­îc dïng ®Ó x©y dùng nhµ m¸y thuû ®iÖn Hoµ B×nh. ChÝnh v× vËy, ®Ó sè l­îng xe m¸y nµy cã thÓ ®¶m b¶o ho¹t ®éng tèt, Tæng c«ng ty cÇn thùc hiÖn trung ®¹i tu xe m¸y, t¸i ®Çu t­ chÊt l­îng cao vµ n©ng cao mü thuËt nh»m môc ®Ých sö dông cho nh÷ng c«ng tr×nh míi nh­ thuû ®iÖn CÇn §¬n vµ mét sè c«ng tr×nh kh¸c. T¨ng hiÖu qu¶ sö dông thiÕt bÞ, xe m¸y. Trong thêi gian võa qua, toµn Tæng c«ng ty cã sè ®Çu xe m¸y c¸c lo¹i ho¹t ®éng b×nh qu©n b»ng 64% tæng sè ®Çu xe m¸y hiÖn cã trong ®ã cã mét sè xe m¸y lµm viÖc chuyªn ngµnh ph¶i dõng h¼n v× ch­a cã viÖc. §ång thêi, hÖ sè sö dông ca xe m¸y ë møc cao nh­ng n¨ng suÊt sö dông l¹i thÊp, x¶y ra t×nh tr¹ng nµy lµ do kh«ng thùc hiÖn tèt c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý c¬ giíi, vÒ ®Þnh møc vËt t­ nhiªn liÖu xe m¸y, tiªu hao phô tïng vËt t­ trong viÖc qu¶n lý m¸y mãc thiÕt bÞ. Do vËy, Tæng c«ng ty cÇn t¨ng c­êng hiÖu qu¶ sö dông xe m¸y, t¨ng hÖ sè sö dông, gi¶m chi phÝ, thiÖt h¹i, qu¶n lý chÆt chÏ xe m¸y kh«ng chØ cã ®¶m b¶o ®Çu xe m¸y, ca xe m¸y ho¹t ®éng mµ quan träng cßn ph¶i qu¶n lý ®Þnh møc, n¨ng suÊt s¶n phÈm do xe m¸y, thiÕt bÞ lµm ra. §Æc biÖt, Tæng c«ng ty cÇn xo¸ bá h¼n bao cÊp trong qu¶n lý xe m¸y, ph©n cÊp cho c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn trong viÖc lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cho thiÕt bÞ, xe m¸y, lËp kÕ ho¹ch söa ch÷a, b¶o d­ìng ®Þnh kú vµ tæ chøc viÖc söa ch÷a, nghiÖm thu chÊt l­îng, huy ®éng m¸y mãc thiÕt bÞ vµo s¶n xuÊt theo nhiÖm vô cña m×nh hoÆc phôc vô cho c¸c ®¬n vÞ kh¸c. Ngoµi viÖc sö dông xe m¸y thiÕt bÞ thi c«ng cho c«ng tr×nh cña Tæng c«ng ty, cã thÓ kÕt hîp cho thuª, m­ín xe m¸y ra bªn ngoµi ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông, nhanh chãng thu håi ®­îc vèn ®Çu t­ cho m¸y mãc thiÕt bÞ. H¹n chÕ ®Çu t­ míi xe m¸y, thiÕt bÞ, tËn dông tèi ®a n¨ng lùc xe m¸y, thiÕt bÞ hiÖn cã. §Ó thi c«ng c¸c c«ng tr×nh träng ®iÓm cña Nhµ n­íc, Tæng c«ng ty X©y dùng S«ng §µ ®· vay ng©n hµng mét sè l­îng vèn lín dïng ®Ó nhËp m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i cña c¸c n­íc c«ng nghiÖp ph¸t triÓn. §iÒu nµy lµ hîp lý v× lóc ®ã khèi l­îng c«ng viÖc cña c«ng tr×nh cßn lín vµ ®ßi hái ®­îc thi c«ng víi chÊt l­îng cao. Nh­ng khi c¸c c«ng tr×nh ®ã gÇn hoµn thµnh, hµng tr¨m xe m¸y l¹i ph¶i ngõng ho¹t ®éng v× kh«ng cã viÖc lµm. Thùc hiÖn ®Çu t­ x©y dùng thuû ®iÖn B.O.T CÇn §¬n vµ mét sè thuû ®iÖn kh¸c lµ quyÕt ®Þnh ®óng vµ kÞp thêi cña Tæng c«ng ty trong thêi ®iÓm hiÖn nay ®Ó tËn dông c¸c thiÕt bÞ, xe m¸y hiÖn cã. Nh­ng ®Ó sè l­îng xe m¸y, thiÕt bÞ cã thÓ ho¹t ®éng trong t×nh tr¹ng tèt nhÊt, ®¶m b¶o ®óng tiÕn ®é thi c«ng cña thuû ®iÖn CÇn §¬n còng nh­ nhiÒu c«ng tr×nh kh¸c, Tæng c«ng ty cÇn thùc hiÖn chÕ ®é b¶o d­ìng ®Þnh kú kÕt hîp víi viÖc thay thÕ th­êng xuyªn phô tïng cho xe m¸y, tr¸nh viÖc söa ch÷a nhá ®Ó kÐo dµi thµnh söa ch÷a lín vµ nh÷ng háng hãc ®ét xuÊt lµm chËm tiÕn ®é thi c«ng. §ång thêi, Tæng c«ng ty cÇn t¨ng c­êng, bæ tóc tay nghÒ söa ch÷a m¸y mãc, thiÕt bÞ cho c«ng nh©n sö dông, ®¶m b¶o nh÷ng háng hãc trôc trÆc nhá ®­îc xö lý kÞp thêi kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn viÖc ®iÒu hµnh sö dông xe m¸y. MÆc dï ®· ®­îc phÐp ®Çu t­ x©y dùng thuû ®iÖn B.O.T CÇn §¬n vµ s¾p tíi lµ Nµ L¬i, Nµ Loµ v.v... , Tæng c«ng ty vÉn ch­a hoµn toµn sö dông hÕt sè l­îng xe m¸y thiÕt bÞ hiÖn cã cña m×nh. V× vËy vµo lóc nµy, Tæng c«ng ty cÇn tÝnh to¸n tËn dông tèi ®a sè l­îng xe m¸y thiÕt bÞ hiÖn cã, t¸i ®Çu t­, c¶i tiÕn c«ng nghÖ sö dông mét sè lo¹i xe m¸y, thiÕt bÞ cò ®Ó tiÕt kiÖm vèn ®Çu t­, vµ ®iÒu quan träng nhÊt lµ Tæng c«ng ty nªn h¹n chÕ ®Çu t­ m¸y mãc thiÕt bÞ míi, tr¸nh t×nh tr¹ng ®Çu t­ trµn lan dÉn tíi l·ng phÝ v× kh«ng sö dông hÕt sè ®Çu xe m¸y ho¹t ®éng. Trong t­¬ng lai, víi sù ph¸t triÓn cña c¸c c«ng ty thuª mua tµi chÝnh ë ViÖt Nam, Tæng c«ng ty cÇn nghiªn cøu tÝnh to¸n ®Õn ph­¬ng ¸n thuª tµi chÝnh ®Ó t¨ng c­êng sè l­îng xe m¸y, thiÕt bÞ cña m×nh, tr¸nh t×nh tr¹ng nî ng©n hµng qu¸ nhiÒu dÉn ®Õn ph¶i tr¶ l·i vay nhiÒu lµm gi¶m lîi nhuËn cña Tæng c«ng ty. 5. Gi¶i ph¸p vÒ tæ chøc, qu¶n lý ®iÒu hµnh s¶n xuÊt, ®µo t¹o c¸n bé c«ng nh©n viªn. Hoµn thiÖn bé m¸y tæ chøc, qu¶n lý. §èi víi c¸c doanh nghiÖp ë n­íc ta, tr×nh ®é vÒ tæ chøc, qu¶n lý ®iÒu hµnh s¶n xuÊt lu«n lµ mét vÊn ®Ò yÕu kÐm v× hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp vÉn ch­a tho¸t khái c¬ chÕ qu¶n lý quan liªu bao cÊp, ch­a thùc sù thÝch nghi ®­îc víi c¬ chÕ thÞ tr­êng. Tæng c«ng ty X©y dùng S«ng §µ còng kh«ng ph¶i lµ mét ngo¹i lÖ, nh÷ng h¹n chÕ vÒ mÆt tæ chøc, qu¶n lý nhÊt lµ qu¶n lý mét dù ¸n ®Çu t­ theo h×nh thøc B.O.T lµ mét nguyªn nh©n quan träng lµm chËm tiÕn ®é thi c«ng c«ng tr×nh thuû ®iÖn CÇn §¬n. Do ®ã, ngoµi viÖc thµnh lËp c«ng ty B.O.T CÇn §¬n thay mÆt Tæng c«ng ty trùc tiÕp ®iÒu hµnh qu¶n lý dù ¸n víi mét sè nh÷ng quyÒn h¹n vµ nghÜa vô nhÊt ®Þnh, Tæng c«ng ty cÇn chÊn chØnh l¹i bé m¸y qu¶n lý, ®iÒu hµnh, s¾p xÕp l¹i c¸c phßng ban cho phï hîp víi yªu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh, hoµn thiÖn bé m¸y tæ chøc cña c¸c doanh nghiÖp thµnh viªn tham gia thùc hiÖn dù ¸n. Trong viÖc lùa chän c¸n bé ®iÒu hµnh dù ¸n, Tæng c«ng ty còng ph¶i lùa chän c¸c c¸n bé cã n¨ng lùc vÒ qu¶n lý, thi c«ng vµ cã phÈm chÊt phï hîp víi tÝnh chÊt cña dù ¸n B.O.T. C«ng ty B.O.T nªn ®­îc tæ chøc thµnh c¸c bé phËn (phßng, ban, tæ v.v... ) theo chøc n¨ng, nhiÖm vô râ rµng vµ ph¶i æn ®Þnh l©u dµi ®Ó ®¶m b¶o qu¶n lý ®Çu t­ vËn hµnh dù ¸n mét c¸ch thuËn lîi vµ cã hiÖu qu¶. Ngoµi ra, trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c dù ¸n, Tæng c«ng ty cÇn ¸p dông theo m« h×nh qu¶n lÝ dù ¸n hiÖn ®¹i, ®¶m b¶o cho dù ¸n ®­îc hoµn thµnh theo ®óng tiÕn ®é, chÊt l­îng vµ chi phÝ. Trong thi c«ng c«ng tr×nh, Tæng c«ng ty cÇn phèi hîp chÆt chÏ c«ng ty B.O.T CÇn §¬n vµ c¸c ®¬n vÞ thi c«ng víi nhau, chØ ®¹o c¸c ®¬n vÞ ®ã c¨n cø vµo môc tiªu, tiÕn ®é thi c«ng ph¸t huy tÝnh ®éc lËp tù chñ trong c«ng viÖc tr¸nh t×nh tr¹ng dùa dÉm, bao cÊp, nh­ng kh«ng ®­îc v­ît qu¸ thÈm quyÒn gi¶i quyÕt, viÖc phèi hîp ph¶i ®­îc thùc hiÖn tèt gi÷a c¸c ®¬n vÞ tõ ph©n c«ng nhiÖm vô, cho thuª xe m¸y, cho thuª nh©n c«ng cho ®Õn gi¶i quyÕt nh÷ng khã kh¨n v­íng m¾c nÈy sinh trong khi thi c«ng, ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n vµ tiÕn ®é thi c«ng c«ng tr×nh, ph¸t huy tÝnh chñ ®éng vµ t¨ng c­êng tr¸ch nhiÖm cña c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn. ChÊp hµnh ®Çy ®ñ c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc. Trong viÖc x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ vµ gi¸ trÞ dù to¸n cho c«ng tr×nh, nhÊt lµ ®èi víi c¸c dù ¸n B.O.T ®Þnh ®Çu t­ trong t­¬ng lai, Tæng c«ng ty cÇn ph¶i t×m hiÓu kü cµng nh÷ng vÊn ®Ò cã liªn quan nh­ gi¸ c¶, th«ng tin ®Ó tÝnh to¸n chÝnh x¸c ®­îc hiÖu qu¶ cña dù ¸n. Tæng c«ng ty cã thÓ thùc hiÖn h¹ch to¸n gi¸ thµnh ë mçi chi nh¸nh, xÝ nghiÖp, ®éi trùc thuéc c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn tham gia thùc hiÖn dù ¸n, lµm c¬ së h¹ch to¸n s¶n xuÊt kinh doanh ë c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn. §ång thêi, c¸c ®¬n vÞ c¬ së trªn ph¶i lËp kÕ ho¹ch gi¸ thµnh vµ h¹ch to¸n ®Çy ®ñ mäi chi phÝ trong s¶n xuÊt trªn c¬ së so s¸nh thu chi thùc tÕ, n©ng cao quyÒn lµm chñ, tÝnh chÞu tr¸ch nhiÖm ®èi víi kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh vµ quyÒn lîi cña ng­êi lao ®éng, ®Ó tõ ®ã t×m ra nh÷ng biÖn ph¸p tiÕt kiÖm ®­îc gi¸ trÞ dù to¸n cho c«ng tr×nh. MÆt kh¸c, Tæng c«ng ty ph¶i chÊp hµnh triÖt ®Ó c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é cña Nhµ n­íc trong c¸c mÆt qu¶n lý vµ h¹ch to¸n kinh doanh nh­ chÕ ®é khÊu hao, VAT, c¸c chi phÝ qu¶n lý v.v... hay chÕ ®é ­u ®·i ®èi víi dù ¸n B.O.T trong n­íc. N©ng cao n¨ng lùc ®Êu thÇu, ®µm ph¸n ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ. Trong viÖc ®Êu thÇu thùc hiÖn dù ¸n B.O.T, th­¬ng th¶o vµ ký kÕt c¸c hîp ®ång B.O.T, hîp ®ång phô, Tæng c«ng ty cÇn tæ chøc, x©y dùng ®­îc bé m¸y tiÕp thÞ ®Êu thÇu cã ®ñ n¨ng lùc trong chiÕm lÜnh, thÞ tr­êng x©y dùng c¸c c«ng tr×nh thuû ®iÖn theo h×nh thøc B.O.T trong n­íc, tæ chøc tèt viÖc ®µm ph¸n tho¶ thuËn néi dung vµ ký kÕt hîp ®ång B.O.T, hîp ®ång phô. §Æc biÖt viÖc th­¬ng th¶o vµ ký kÕt hîp ®ång cung cÊp thiÕt bÞ, phô tïng thay thÕ vµ c¸c dÞch vô kh¸c víi c¸c tæ chøc n­íc ngoµi ph¶i do c¸c c¸n bé cã n¨ng lùc, kinh nghiªm tiÕn hµnh ®ång thêi ph¶i t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó c¸c bé phËn chuyªn m«n ®­îc tham gia gãp ý tr­íc khi ký kÕt hîp ®ång. §Ó lµm ®­îc ®iÒu nµy, Tæng c«ng ty cã thÓ thµnh lËp mét nhãm chuyªn vÒ lËp hå s¬ ®Êu thÇu, hîp ®ång, tæ chøc ®i häc, ®µo t¹o thªm nghiÖp vô c«ng t¸c nh»m n©ng cao n¨ng lùc cña ®éi ngò lµm c«ng t¸c ®Êu thÇu, hîp ®ång, t¨ng c­êng hiÓu biÕt vÒ luËt ph¸p (nhÊt lµ luËt ph¸p quèc tÕ). Tæng c«ng ty cÇn quan t©m, chØ ®¹o ®Çu t­ con ng­êi, ph­¬ng tiÖn, ®iÒu kiÖn vËt chÊt cho ®éi ngò lËp hå s¬ ®Êu thÇu, hîp ®ång. ViÖc x¸c ®Þnh lËp ®Þnh møc, ®¬n gi¸ cho ®Êu thÇu ph¶i phï hîp víi thùc tÕ, néi dung hîp ®ång ph¶i cô thÓ phï hîp víi chÕ ®é chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc còng nh­ luËt ph¸p quèc tÕ ®¶m b¶o hîp ®ång ph¶i ®­îc ký kÕt víi néi dung ®Çy ®ñ tr¸nh x¶y ra tr­êng hîp tranh chÊp, bÞ chÌn Ðp tõ phÝa chñ thÇu. Ngay ®èi víi tõng c«ng viÖc néi bé cña dù ¸n B.O.T Tæng c«ng ty giao nhiÖm vô vµ ph©n c«ng cho c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn, Tæng c«ng ty còng cÇn ph¶i ký kÕt hîp ®ång cô thÓ, ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn, ®iÒu kho¶n râ rµng ®¶m b¶o viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô ®­îc tèt vµ cã c¨n cø x¸c ®Þnh tr¸ch nhiÖm cña c¸c bªn khi cã nh÷ng v­íng m¾c ph¸t sinh ngoµi hîp ®ång x¶y ra. Kh©u lËp hå s¬ ®Êu thÇu, ®µm ph¸n ký kÕt c¸c hîp ®ång cho dù ¸n B.O.T lµ mét kh©u quan träng trong viÖc chuÈn bÞ thùc hiÖn dù ¸n, v× vËy nÕu kh©u nµy ®­îc ®Çu t­ quan t©m ®óng møc th× dù ¸n sÏ ®­îc ®Èy nhanh vÒ tiÕn ®é thi c«ng vµ cã c¬ së v÷ng ch¾c ®Ó ®¹t ®­îc sù thµnh c«ng cña dù ¸n. §µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i ®éi ngò c«ng nh©n lao ®éng, ®éi ngò c¸n bé l·nh ®¹o. VÒ vÊn ®Ò con ng­êi, nh»m ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu míi cao h¬n trong c«ng viÖc trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, Tæng c«ng ty cÇn cã chÝnh s¸ch hîp lý s¾p xÕp ®éi ngò lao ®éng. §èi víi nh÷ng c¸n bé c«ng nh©n viªn cã tay nghÒ cao, cã ®iÒu kiÖn thuyªn chuyÓn gi÷a c¸c c«ng tr×nh, Tæng c«ng ty nªn bè trÝ viÖc lµm cho hä, khi yªu cÇu cña c¸c c«ng tr×nh ®ßi hái nhiÒu lao ®éng gi¶n ®¬n, cã thÓ thuª thªm lao ®éng thêivô. §èi víi sè lao ®éng hîp ®ång thêi h¹n kh«ng x¸c ®Þnh hay hîp ®ång ng¾n h¹n cã ®ñ ®iÒu kiÖn tiÕp tôc nhËn thµnh hîp ®ång kh«ng x¸c ®Þnh chuÈn bÞ cho lùc l­îng kÕ cËn, Tæng c«ng ty còng cÇn cã kÕ ho¹ch ®µo t¹o vµ t¸i ®µo t¹o, n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ cho hä nh»m ph¸t triÓn ®­îc lùc l­îng lao ®éng chñ yÕu lµ lao ®éng cã tay nghÒ, lao ®éng khoa häc kü thuËt ®Ó ®¶m b¶o cho nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh, h×nh thøc kinh doanh ngµy cµng më réng cña Tæng c«ng ty. §èi víi sè lao ®éng kh«ng cã nghÒ hoÆc lín tuæi, Tæng c«ng ty cã thÓ vËn ®éng hä t¸i ®Þnh c­ sau khi x©y dùng xong c«ng tr×nh. Nh­ng ®Ó viÖc nµy ®­îc thùc hiÖn tèt, Tæng c«ng ty cÇn cã chÝnh s¸ch ®Çu t­ râ rµng, thùc hiÖn x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, cã kÕ ho¹ch cho vay vèn lµm kinh tÕ ®Ó nh÷ng ng­êi ë l¹i ®Þnh c­ cã thÓ an t©m, æn ®Þnh ®­îc cuéc sèng cña m×nh. Ngoµi viÖc ®µo t¹o ®éi ngò lao ®éng cã ®ñ tr×nh ®é tay nghÒ ®¶m nhËn ®­îc nh÷ng c«ng viÖc phøc t¹p, Tæng c«ng ty còng cÇn ph¶i tù ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé cho chØ huy vµ ®iÒu hµnh ë mçi ®¬n vÞ thµnh viªn. Nh÷ng c¸n bé lµm gi¸m ®èc ®iÒu hµnh dù ¸n ph¶i lµ nh÷ng ng­êi cã tr×nh ®é giao tiÕp ngo¹i ng÷, hiÓu biÕt vÒ kinh tÕ thÞ tr­êng, cã n¨ng lùc chØ huy, qu¶n lý s¶n xuÊt, thùc hiÖn ®éc lËp nhiÖm vô vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ hiÖu qu¶ cña dù ¸n, ®Æc biÖt hä ph¶i cã n¨ng lùc qu¶n lý mét dù ¸n ®Çu t­ theo h×nh thøc B.O.T trong n­íc nh»m thùc hiÖn chñ tr­¬ng ph¸t triÓn sè l­îng c¸c dù ¸n B.O.T thuû ®iÖn cña Tæng c«ng ty trong thêi gian tíi. §èi víi viÖc qu¶n lý vËn hµnh nhµ m¸y sau khi kÕt thóc giai ®o¹n x©y dùng, Tæng c«ng ty ph¶i cã kÕ ho¹ch ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé, nh©n viªn vËn hµnh, qu¶n lý c«ng tr×nh ngay tõ khi x©y dùng c«ng tr×nh. Tæng c«ng ty cÇn hîp t¸c víi c¸c ®¬n vÞ trong vµ ngoµi n­íc tæ chøc c¸c líp ®µo t¹o víi chñ tr­¬ng kÕt hîp lý thuyÕt víi thùc tiÔn nh»m khai th¸c, vËn hµnh nhµ m¸y thuû ®iÖn CÇn §¬n ®­îc thuËn lîi vµ cã hiÖu qu¶ ngay tõ ®Çu. Khi dù ¸n ®i vµo ho¹t ®éng th× vÊn ®Ò nh©n sù còng lµ mét vÊn ®Ò lín mµ Tæng c«ng ty cÇn ph¶i quan t©m gi¶i quyÕt ngay tõ b©y giê. Do lÜnh vùc vËn hµnh nhµ m¸y thuû ®iÖn lµ mét lÜnh vùc mµ Tæng c«ng ty ch­a cã kinh nghiÖm nªn Tæng c«ng ty cÇn cã kÕ ho¹ch ®µo t¹o c¸n bé, kÜ s­ vµ c«ng nh©n kÜ thuËt ®Ó ®¶m b¶o vËn hµnh vµ khai th¸c mét c¸ch cã hiÖu qu¶ c«ng tr×nh mµ m×nh lµm chñ ®Çu t­. III. Mét sè kiÕn nghÞ víi c¸c c¬ quan h÷u quan. §Ó c¸c gi¶i ph¸p tõ phÝa doanh nghiÖp thùc hiÖn dù ¸n B.O.T trong n­íc cã thÓ ®­îc thùc thi vµ ph¸t huy hiÖu qu¶, Nhµ n­íc còng nh­ c¸c Bé, Ban , ngµnh cã liªn quan cÇn söa ®æi mét sè v¨n b¶n ph¸p quy còng nh­ ®¬n gi¶n ho¸ kh©u thñ tôc giÊy tê xin phÐp ®Çu t­ vµ hå s¬ xin vay vèn, t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc thi c«ng c«ng tr×nh ®¶m b¶o ®óng tiÕn ®é, thùc sù ®¸p øng ®­îc nhu cÇu ®Çu t­ ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ n­íc ta hiÖn nay. 1. KiÕn nghÞ víi c¸c Bé. C¸c th«ng t­ h­íng dÉn Quy chÕ vÒ ®Çu t­ theo h×nh thøc B.O.T trong n­íc cña Bé X©y dùng, Bé kÕ ho¹ch vµ §Çu t­ cÇn thèng nhÊt víi nh÷ng ®iÒu trong Quy chÕ tr¸nh viÖc lóng tóng kh«ng biÕt thùc hiÖn theo Th«ng t­ hay Quy chÕ cho doanh nghiÖp còng nh­ nh÷ng tranh c·i vÒ viÖc kh¸c nhau nµy. Ch¼ng h¹n ®iÒu 19, NghÞ ®inh 77/CP cã quy ®Þnh lµ “Hîp ®ång B.O.T cã thÓ ®­îc th¶o luËn vµ ®µm ph¸n ngay sau khi doanh nghiÖp B.O.T hoÆc s¸ng lËp viªn doanh nghiÖp B.O.T ®­îc chän nh­ quy ®Þnh t¹i ch­¬ng II cña Quy chÕ vµ ph¶i ®­îc ký trong vßng 7 ngµy kÓ tõ ngµy cÊp phÐp ®Çu t­ dù ¸n.” Cßn theo h­íng dÉn cña Th«ng t­ 12-BKH/QLKT t¹i ®iÒu 5 th× “ Hîp ®ång B.O.T chØ ®­îc ký kÕt sau khi thiÕt kÕ kü thuËt ®­îc phª duyÖt”. Hai v¨n b¶n nµy cã sù kh«ng thèng nhÊt vÒ ®iÒu kiÖn cÇn vµ ®ñ ®Ó ký kÕt hîp ®ång B.O.T vµ g©y khã kh¨n cho doanh nghiÖp B.O.T v× chi phÝ cho thiÕt kÕ kü thuËt cña c¸c dù ¸n nhãm A th­êng lín nªn doanh nghiÖp B.O.T kh«ng thÓ tiÕn hµnh lËp thiÕt kÕ kü thuËt khi ch­a ký ®­îc hîp ®ång B.O.T víi c¬ quan Nhµ n­íc cã thÈm quyÒn. V× vËy, th«ng t­ h­íng dÉn cÇn ®­îc söa ®æi cho phï hîp víi quy chÕ vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp B.O.T thùc hiÖn dù ¸n ®­îc nhanh chãng, nghÜa lµ doanh nghiÖp B.O.T tiÕn hµnh lËp thiÕt kÕ kü thuËt c«ng tr×nh B.O.T chØ sau khi ®· ký ®­îc hîp ®ång B.O.T víi c¬ quan Nhµ n­íc cã thÈm quyÒn. Cßn trong NghÞ ®Þnh 77/CP, ®iÒu 42 quy ®Þnh “ nh÷ng c¬ quan cã thÈm quyÒn ký kÕt hîp ®ång B.O.T sÏ thÈm ®Þnh vµ phª duyÖt thiÕt kÕ kü thuËt c«ng tr×nh”. Nh­ng trong th«ng t­ sè 09/BXD-CSXD l¹i h­íng dÉn “ c¬ quan Nhµ n­íc cã thÈm quyÒn ký kÕt hîp ®ång B.O.T sÏ phª duyÖt thiÕt kÕ kü thuËt vµ tæng dù to¸n. Nh­ng vËy, th«ng t­ h­íng dÉn kh«ng phï hîp víi tÝnh chÊt cña dù ¸n B.O.T v× vèn ®Çu t­ cho dù ¸n lµ vèn cña doanh nghiÖp, c¸ nh©n thùc hiÖn dù ¸n B.O.T, nªn ®Ó ®¶m b¶o lîi Ých vµ quyÒn tù chñ cña doanh nghiÖp B.O.T h­íng dÉn nµy nªn ®­îc söa thµnh “c¬ quan Nhµ n­íc cã thÈm quyÒn ký kÕt hîp ®ång B.O.T phª duyÖt thiÕt kÕ kü thuËt cßn tæng dù to¸n do doanh nghiÖp tù lËp vµ duyÖt “. VÒ phÝa bé C«ng nghiÖp, c¬ quan cã thÈm quyÒn ký kÕt hîp ®ång B.O.T ®èi víi c¸c dù ¸n B.O.T ngµnh ®iÖn nhãm A (thuû ®iÖn CÇn §¬n), Bé C«ng nghiÖp cÇn cã nh÷ng h­íng dÉn cô thÓ, h­íng dÉn doanh nghiÖp, c¸ nh©n thùc hiÖn dù ¸n chuÈn bÞ c¸c b­íc ®Ó ký kÕt hîp ®ång B.O.T, t¹o ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp B.O.T cã thÓ nhanh chãng tho¶ thuËn ®­îc néi dung cña hîp ®ång B.O.T, tiÕn tíi ký kÕt chÝnh thøc. §ång thêi, Bé C«ng nghiÖp còng cÇn phèi hîp víi doanh nghiÖp B.O.T, c¸c Bé, Ban, ngµnh, ®Þa ph­¬ng cã liªn quan kh¸c hç trî doanh nghiÖp B.O.T hoµn thµnh nhanh chãng c¸c thñ tôc chuÈn bÞ ®Çu t­, trong viÖc x©y dùng c«ng tr×nh vµ kinh doanh vËn hµnh theo ®óng hîp ®ång B.O.T. Ngoµi ra c¸c Bé, ban, ngµnh vµ ®Þa ph­¬ng cã liªn quan cÇn ®¬n gi¶n ho¸ c¸c thñ tôc xin phÐp, phÈm ®Þnh, phª duyÖt, cÊp giÊy phÐp ®Çu t­.cho dù ¸n B.O.T, t¹o ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp B.O.T rót ng¾n ®­îc thêi gian chuÈn bÞ, xin cÊp phÐp ®Çu t­, nhanh chãng tiÕn hµnh thi c«ng chÝnh c«ng tr×nh. §iÒu nµy còng rÊt cã ý nghÜa ®èi víi doanh nghiÖp B.O.T v× thêi gian xin phÐp ®Çu t­ rót ng¾n sÏ lµm gi¶m nh÷ng rñi ro vµ tr¸nh cho doanh nghiÖp B.O.T nh÷ng thiÖt h¹i vÒ kinh tÕ do viÖc kÐo dµi giai ®o¹n xin phÐp ®Çu t­ g©y ra. 2. KiÕn nghÞ víi c¸c ng©n hµng. §èi víi c¸c dù ¸n B.O.T trong n­íc hiÖn nay c¸c ng©n hµng ®ãng vai trß quan träng trong viÖc tµi trî chÝnh cho dù ¸n v× thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam míi ®i vµo ho¹t ®éng, doanh nghiÖp B.O.T khã cã thÓ huy ®éng ®­îc vèn cho dù ¸n b»ng c¸ch ph¸t hµnh tr¸i phiÕu c«ng tr×nh, cæ phiÕu. V× thÕ vèn vay tõ c¸c ng©n hµng chiÕm mét tû träng lín trong tæng vèn ®Çu t­ cña dù ¸n B.O.T vµ chñ yÕu lµ vèn vay dµi h¹n, nhÊt lµ ®èi víi c¸c dù ¸n B.O.T cã quy m« lín. Vai trß cña ng©n hµng trong viÖc tµi trî cho dù ¸n B.O.T kh«ng nh÷ng chØ quan träng ®èi víi mét n­íc ®ang ph¸t triÓn nh­ n­íc ta mµ cßn quan träng ®èi víi c¶ nh÷ng n­íc ph¸t triÓn. Ch¼ng h¹n, c¸c ng©n hµng cho dù ¸n B.O.T ®­êng hÇm qua eo biÓn Anh-Ph¸p vay 7,4 tû USD trong sè 9,2 tû USD tæng vèn ®Çu t­, hay dù ¸n nhµ m¸y ®iÖn Shajiao cña Trung Quèc cã sè vèn vay ng©n hµng 500 triÖu USD trong sè 517 triÖu USD tæng sè vèn ®Çu t­ cña dù ¸n. Cßn ®èi víi dù ¸n thuû ®iÖn CÇn §¬n ®Çu t­ theo h×nh thøc B.O.T trong n­íc, 4 ng©n hµng th­¬ng m¹i lín nhÊt ViÖt Nam ®· cam kÕt tµi trî cho dù ¸n h¬n 30 triÖu USD trong tæng sè vèn ®Çu t­ 81,617 triÖu USD. Ngoµi viÖc cho dù ¸n vay vèn ®Ó thùc hiÖn, ng©n hµng cßn ®ãng vai trß lµm trung gian më tµi kho¶n, mua b¸n ngo¹i tÖ, thanh to¸n chuyÓn kho¶n cho doanh nghiÖp B.O.T. T¨ng tèc ®é gi¶i ng©n. Dù ¸n thuû ®iÖn B.O.T CÇn §¬n ®· ®­îc ChÝnh phñ giao cho ng©n hµng Nhµ n­íc chØ ®¹o c¸c ng©n hµng cho vay kh«ng ph¶i thÕ chÊp tµi s¶n, kh«ng phô thuéc vµo giíi h¹n 10% vèn ®iÒu lÖ vµ quü dù tr÷ cña ng©n hµng. ThÕ nh­ng, tèc ®é gi¶i ng©n vÉn cßn diÔn ra chËm ch¹p lµm c¶n trë tiÕn ®é thi c«ng c«ng tr×nh. Do vËy, ng©n hµng cÇn hîp t¸c chÆt chÏ víi Tæng c«ng ty trong viÖc gi¸m s¸t t×nh h×nh thùc hiÖn dù ¸n, ®ång thêi t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì Tæng c«ng ty trong viÖc lËp hå s¬ xin vay vèn ®Ó khi dù ¸n cÇn vèn th× ng©n hµng còng sÏ tiÕn hµnh gi¶i ng©n kÞp thêi ®¶m b¶o dù ¸n ®­îc liªn tôc thùc hiÖn, kh«ng ph¶i ngõng trÖ v× thiÕu vèn. X©y dùng quy chÕ cho vay hîp lý. Dù ¸n thuû ®iÖn B.O.T CÇn §¬n lµ dù ¸n thuû ®iÖn B.O.T trong n­íc ®Çu tiªn ®­îc ChÝnh phñ ­u tiªn trong viÖc huy ®éng vèn vay, cßn ®èi víi c¸c dù ¸n B.O.T trong n­íc kh¸c trong t­¬ng lai, cã thÓ sÏ kh«ng cã ­u ®·i nµy, do ®ã c¸c ng©n hµng cÇn x©y dùng mét quy chÕ cho vay phï hîp vµ cã nh÷ng ­u tiªn nhÊt ®Þnh cho dù ¸n. YÕu tè quyÕt ®Þnh ®Ó ng©n hµng cã thÓ cho c¸c dù ¸n B.O.T vay vèn kh«ng nªn chØ c¨n cø vµo tµi s¶n thÕ chÊp mµ lµ c¸c yÕu tè nh­: hiÖu qu¶ kinh tÕ-x· héi cña dù ¸n, kh¶ n¨ng tr¶ nî cña dù ¸n, n¨ng lùc, kh¶ n¨ng vÒ tµi chÝnh còng nh­ uy tÝn cña doanh nghiÖp B.O.T. C¨n cø vµo tõng dù ¸n thuéc c¸c ngµnh, lÜnh vùc kh¸c nhau, c¸c ng©n hµng nªn quy ®Þnh thêi gian cho vay kh¸c nhau, ®ång thêi l·i suÊt còng nªn thÊp h¬n so víi c¸c dù ¸n kh¸c vµ kh«ng nªn duy tr× mét møc l·i suÊt nh­ nhau trong suèt thêi gian cho vay v× dù ¸n cã møc sinh lêi kh¸c nhau ë c¸c thêi ®iÓm kh¸c nhau, ch¼ng h¹n, trong nh÷ng n¨m ®Çu lîi nhuËn cña dù ¸n cßn nhá nh­ng l·i vay l¹i lín do d­ nî vay lín, ¶nh h­ëng ®Õn t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña dù ¸n trong thêi gian ®Çu vËn hµnh. H¬n n÷a , ®Ó h¹n chÕ rñi ro vÒ l·i suÊt cho ng©n hµng, l·i suÊt cho vay còng nªn ®­îc ®iÒu chØnh theo biÕn ®éng vÒ l·i suÊt hay gi¸ c¶ trªn thÞ tr­êng theo mét biªn ®é nµo ®ã hoÆc theo sù ®iÒu chØnh l·i suÊt trÇn cho vay cña ng©n hµng Nhµ n­íc. TÝch cùc t×m kiÕm c¸c dù ¸n B.O.T ®Ó tµi trî. Dù ¸n B.O.T trong n­íc ®­îc thùc hiÖn sÏ ®em l¹i lîi Ých cho c¶ doanh nghiÖp thùc hiÖn dù ¸n vµ c¶ Nhµ n­íc, còng nh­ nÒn kinh tÕ. ChÝnh v× vËy, c¸c dù ¸n ®ã cÇn ®­îc ph¸t triÓn më réng h¬n n÷a. Nh­ng ®Ó lµm ®­îc ®iÒu nµy, c¸c ng©n hµng nªn tÝch cùc t×m kiÕm c¸c dù ¸n B.O.T ®Ó cho vay, t¹o ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp cã thÓ huy ®éng ®­îc vèn thùc hiÖn dù ¸n, kh¾c phôc ®­îc khã kh¨n lín nhÊt, c¶n trë viÖc ph¸t triÓn cña dù ¸n B.O.T trong n­íc lµ vÊn ®Ò thiÕu vèn. §ång thêi, c¸c ng©n hµng cÇn cã nh÷ng ­u tiªn h¬n n÷a ®èi víi c¸c dù ¸n B.O.T vµ phèi hîp chÆt chÏ víi doanh nghiÖp B.O.T trong viÖc gi¸m s¸t t×nh h×nh thùc hiÖn dù ¸n nh»m ®¸p øng kÞp thêi nhu cÇu vÒ vèn cho viÖc thi c«ng c«ng tr×nh. Hoµn thiÖn quy tr×nh thÈm ®Þnh dù ¸n . Khi nhËn ®­îc hå s¬ xin vay vèn ®Çu t­ thùc hiÖn dù ¸n B.O.T, ng©n hµng cÇn nhanh chãng tiÕn hµnh thÈm ®Þnh dù ¸n ®Ó cã thÓ quyÕt ®Þnh cho vay chÝnh x¸c. ChÝnh v× vËy, c¸c ng©n hµng cÇn hoµn thiÖn quy tr×nh thÈm ®Þnh dù ¸n (kÓ c¶ dù ¸n B.O.T) nh»m ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c hiÖu qu¶ kinh tÕ-x· héi cña dù ¸n còng nh­ c¸c vÊn ®Ò thiÕt kÕ kü thuËt, thi c«ng c«ng tr×nh. ViÖc thÈm ®Þnh dù ¸n B.O.T ®­îc tiÕn hµnh nhanh chãng víi chÊt l­îng cao sÏ gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ vèn vay, gi¶m rñi ro cho ng©n hµng, thóc ®Èy viÖc më réng c¸c dù ¸n B.O.T trong n­íc. Néi dung chÝnh cña viÖc thÈm ®Þnh dù ¸n B.O.T lµ viÖc ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ c¸c yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn viÖc thùc hiÖn dù ¸n nh­: vai trß vµ sù phï hîp cña dù ¸n ®èi víi môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, quy ho¹ch cña khu vùc còng nh­ c¶ n­íc; n¨ng lùc thùc hiÖn ®Çu t­ x©y dùng dù ¸n cña doanh nghiÖp B.O.T nh­ kinh nghiÖm, tr×nh ®é cña c¸n bé c«ng nh©n viªn cña doanh nghiÖp vµ thiÕt bÞ, m¸y mãc thi c«ng c«ng tr×nh; tiÕn ®é thi c«ng vµ c¸c biÖn ph¸p thi c«ng c«ng tr×nh; t¸c ®éng m«i tr­êng sinh th¸i, c¸c biÖn ph¸p vÒ c«ng nghÖ, thiÕt bÞ cho dù ¸n; quy m« cña dù ¸n víi nhu cÇu cña thÞ tr­êng vÒ s¶n phÈm do dù ¸n t¹o ra. 3. ChÝnh phñ. X©y dùng danh môc c¸c dù ¸n B.O.T trong n­íc. Trong ph¹m vi mét quèc gia, cã rÊt nhiÒu nh÷ng dù ¸n cã tÝnh chÊt, quy m« kh¸c nhau. Trong ®ã, c¸c dù ¸n B.O.T trong n­íc ®ãng mét vai trß quan träng trong viÖc huy ®éng tiÒm lùc trong n­íc ®Ó hç trî Nhµ n­íc thùc hiÖn c¸c môc tiªu chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. Víi tÝnh chÊt cña dù ¸n B.O.T, nã cã kh¶ n¨ng ph¸t huy rÊt hiÖu qu¶ trong viÖc x©y dùng c¸c c«ng tr×nh c¬ së h¹ tÇng cña ®Êt n­íc nh­ ®­êng giao th«ng, cung cÊp ®iÖn, cÇu, c¶ng..., nh÷ng dù ¸n ®ßi hái vèn ®Çu t­ lín vµ thêi gian thu håi vèn kÐo dµi. Do vËy, ChÝnh phñ vµ c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn ph¶i nghiªn cøu, xem xÐt nh÷ng dù ¸n B.O.T cÇn ­u tiªn thùc hiÖn tr­íc m¾t ®­a vµo danh môc c¸c dù ¸n B.O.T. Danh môc c¸c dù ¸n B.O.T trong n­íc ph¶i ®­îc c«ng bè ®Þnh kú ®óng quy ®Þnh trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng, thÓ hiÖn ®­îc sù quan t©m chó träng ®Õn viÖc kªu gäi ®Çu t­ theo h×nh thøc B.O.T trong n­íc nh­ lµ mét ph­¬ng thøc quan träng ®Ó huy ®éng c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trong n­íc tham gia vµo viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n­íc. Tr¸nh t×nh tr¹ng Quy chÕ cã quy ®Þnh nh­ng trong thùc tÕ th× tõ ngµy Quy chÕ ®­îc ban hµnh vÉn ch­a cã mét danh môc c¸c dù ¸n B.O.T trong n­íc nµo ®­îc c«ng bè trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng, g©y khã kh¨n cho c¸c doanh nghiÖp, c¸ nh©n cã nhu cÇu ®Çu t­ c¸c dù ¸n B.O.T nh­ng kh«ng biÕt nªn chän dù ¸n nµo vµ nÕu chän ®­îc th× kh«ng biÕt dù ¸n ®ã cã ®­îc ®Çu t­ theo h×nh thøc B.O.T hay kh«ng. Quy ®Þnh tû lÖ vèn gãp phï hîp vµ hç trî mét phÇn vÒ vèn cho doanh nghiÖp B.O.T. Khã kh¨n lín nhÊt c¶n trë viÖc thùc hiÖn c¸c dù ¸n B.O.T trong n­íc hiÖn nay lµ vèn chñ së h÷u cña doanh nghiÖp B.O.T ph¶i ®¹t møc tèi thiÓu b»ng 30% tæng vèn ®Çu t­ dù ¸n. Trong khi ®ã rÊt nhiÒu doanh nghiÖp, c¸ nh©n trong n­íc cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn dù ¸n mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nh­ng l¹i kh«ng ®¶m b¶o ®­îc tû lÖ vèn gãp nh­ trªn. V× vËy, ChÝnh phñ cÇn níi réng quy ®Þnh vÒ tû lÖ vèn gãp trªn tuú theo tõng lo¹i dù ¸n B.O.T, ch¼ng h¹n nÕu lµ dù ¸n nhãm B, C th× tû lÖ 30% cã thÓ chÊp nhËn ®­îc nh­ng ®èi víi c¸c dù ¸n nhãm A th× tû lÖ nµy nªn gi¶m xuèng thÊp h¬n 30% vµ kh«ng ®­îc nhá h¬n mét tû lÖ nhÊt ®Þnh nµo ®ã, vÝ dô 15%. §iÒu nµy cã nghÜa lµ khi xem xÐt quyÕt ®Þnh cã giao cho doanh nghiÖp, c¸ nh©n trong n­íc thùc hiÖn dù ¸n hay kh«ng, ChÝnh phñ nªn chñ yÕu c¨n cø vµo nh÷ng lîi Ých mµ dù ¸n cã kh¶ n¨ng ®em l¹i, tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n vµ ph­¬ng ¸n huy ®éng vèn cña doanh nghiÖp cã ®¶m b¶o cho viÖc thùc hiÖn dù ¸n hay kh«ng. Ngoµi ra, cã thÓ tuú tõng lo¹i dù ¸n cã ý nghÜa ®Æc biÖt, ChÝnh phñ nªn hç trî doanh nghiÖp trong viÖc huy ®éng vèn ®Ó thùc hiÖn dù ¸n, hoÆc lµ gãp mét phÇn vèn vµo dù ¸n ®Ó thÓ hiÖn sù ñng hé cña m×nh ®èi víi dù ¸n vµ lµm cho dù ¸n cã thÓ huy ®éng ®­îc vèn nhanh h¬n tõ c¸c nguån kh¸c, hoÆc lµ cã nh÷ng chÝnh s¸ch ­u tiªn gióp doanh nghiÖp B.O.T thu xÕp ®­îc vèn cho dù ¸n. Nh÷ng hç trî vÒ vèn cña ChÝnh phñ ®· ®­îc mét sè n­íc thùc hiÖn vµ thùc sù chóng ®· gãp phÇn kh«ng nhá vµo thµnh c«ng cña dù ¸n nh­ dù ¸n ®­êng hÇm c¶ng Sydney ®­îc ChÝnh phñ óc cho vay kh«ng ph¶i tr¶ l·i víi sè tiÒn 125 triÖu USD t­¬ng øng 23% tæng sè vèn ®Çu t­, hay dù ¸n ®­êng cao tèc B¾c-Nam cña Malaixia ®­îc ChÝnh phñ cho vay 235 triÖu USD t­¬ng øng 13% tæng vèn ®©u t­ víi l·i suÊt cè ®Þnh 8%/n¨m trong 25 n¨m. §èi víi thuû ®iÖn CÇn §¬n, ChÝnh phñ ®· giao cho Ng©n hµng Nhµ n­íc b¶o l·nh c¸c kho¶n cho vay cho Tæng c«ng ty X©y dùng S«ng §µ vµ kh«ng ph¶i theo møc khèng chÕ 10% vèn ®iÒu lÖ vµ quü dù tr÷ cña c¸c ng©n hµng nh»m huy ®éng ®ñ vèn cho viÖc thùc hiÖn dù ¸n. Ngoµi ra, ®Ó c¸c dù ¸n B.O.T kh¸c cã thÓ nhanh chãng huy ®éng ®­îc vèn víi chi phÝ nhá nhÊt, ChÝnh phñ còng cÇn cã nh÷ng ­u tiªn nh­ chØ ®Þnh c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i cho vay víi l·i suÊt nhá h¬n l·i suÊt thÞ tr­êng. X©y dùng chÝnh s¸ch ­u ®·i phï hîp. Mét trong nh÷ng ®Æc tr­ng cña dù ¸n B.O.T lµ thêi gian vËn hµnh dù ¸n B.O.T th­êng kÐo dµi, chøa ®ùng nh÷ng rñi ro cã thÓ x¶y ra ®èi víi chñ ®Çu t­. ChÝnh v× vËy, ChÝnh phñ cÇn cã nh÷ng ­u ®·i h¬n trong viÖc ®¶m b¶o gi¸ s¶n phÈm cña dù ¸n kh«ng lµm gi¶m lîi nhuËn cho chñ ®Çu t­ do nh÷ng biÕn ®éng trªn thÞ tr­êng hay sù xuÊt hiÖn cña nh÷ng c«ng tr×nh cã s¶n phÈm t­¬ng tù. Tuú thuéc vµo tõng dù ¸n, ChÝnh phñ nªn cho phÐp thêi gian vËn hµnh ®­îc kÐo dµi phï hîp víi tÝnh chÊt cña s¶n phÈm dù ¸n vµ quy m« vèn ®Çu t­, ®ång thêi cã nh÷ng ­u ®·i vÒ thuÕ suÊt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp hay thuÕ nhËp khÈu m¸y mãc thiÕt bÞ cho dù ¸n nh­ng kh«ng nªn quy ®Þnh mét møc chung cè ®Þnh cho tÊt c¶ c¸c dù ¸n mµ ph¶i quy ®Þnh chi tiÕt theo vïng, khu vùc hay tÝnh chÊt cña dù ¸n. Nh÷ng ­u ®·i cña ChÝnh phñ sÏ gãp phÇn kh«ng nhá vµo thµnh c«ng cña dù ¸n B.O.T vµ khuyÕn khÝch nh÷ng doanh nghiÖp, c¸ nh©n kh¸c tham gia thùc hiÖn c¸c dù ¸n B.O.T trong n­íc. Lùa chän nhµ thÇu cã ®ñ n¨ng lùc tham gia thùc hiÖn dù ¸n. Ngoµi c¸c ­u ®·i ®èi víi dù ¸n B.O.T, mét yÕu tè n÷a cã kh¶ n¨ng quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng cña dù ¸n lµ viÖc lùa chän ®­îc nhµ ®Çu t­ cã ®ñ n¨ng lùc thùc hiÖn. Do tÝnh chÊt hÊp dÉn cña h×nh thøc ®Çu t­ B.O.T nªn cã thÓ cã nhiÒu nhµ ®Çu t­ cïng xin phÐp ®Çu t­ mét dù ¸n, v× vËy c¬ quan Nhµ n­íc cã thÈm quyÒn cÇn x¸c ®Þnh mét ph­¬ng thøc lùa chän nhµ ®Çu t­ tèt nhÊt. Ph­¬ng thøc lùa chän tèi ­u lµ thùc hiÖn ®Êu thÇu dù ¸n. Ng­êi th¾ng thÇu dù ¸n sÏ trë thµnh nhµ thÇu cã kh¶ n¨ng ®¸p øng ®Çy ®ñ nhÊt nh÷ng yªu cÇu nghiªm ngÆt mµ dù ¸n ®Æt ra. Do ®ã, quy tr×nh ®Êu thÇu ph¶i tu©n theo mét tr×nh tù chÆt chÏ, khoa häc vµ ®­îc thùc hiÖn nghiªm tóc ®Ó ®¶m b¶o tÝnh b×nh ®¼ng kh¸ch quan trong viÖc lùa chän nhµ thÇu. TÊt c¶ nh÷ng vÊn ®Ò vÒ x©y dùng (tæng vèn ®Çu t­, thiÕt kÕ kü thuËt, tiÕn ®é thi c«ng v.v...), kinh doanh (gi¸ b¸n s¶n phÈm hay phÝ dÞch vô, thêi gian khai th¸c v.v...), chuyÓn giao (tr¸ch nhiÖm söa ch÷a, b¶o d­ìng c«ng tr×nh, thñ tôc chuyÓn giao v.v...) ph¶i ®­îc nghiªn cøu kü l­ìng vµ ®­îc ghi râ trong hå s¬ ®Êu thÇu, lµm c¨n cø ®Ó lùa chän ®óng nhµ ®Çu t­ cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn thµnh c«ng dù ¸n B.O.T. §èi víi thuû ®iÖn B.O.T CÇn §¬n, Tæng c«ng ty X©y dùng S«ng §µ kh«ng ph¶i tham gia ®Êu thÇu ®Ó lùa chän chñ ®Çu t­, nh­ng trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n Tæng c«ng ty sÏ ph¶i tæ chøc ®Êu thÇu ®Ó chän nh÷ng nhµ thÇu phô thùc hiÖn cung cÊp vËt t­, thiÕt bÞ ®iÖn, thiÕt bÞ c¬ ®iÖn vµ thiÕt bÞ c¬ khÝ thuû c«ng cho c«ng tr×nh. Do ®ã, ChÝnh phñ cÇn cã nh÷ng h­íng dÉn cô thÓ cho doanh nghiÖp B.O.T tæ chøc ®Êu thÇu víi c¸c nguyªn t¾c ph¶i cung cÊp ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin cÇn thiÕt cho bªn dù thÇu tr­íc khi ®Êu thÇu mét kho¶ng thêi gian phï hîp ®Ó chuÈn bÞ hå s¬ ®Êu thÇu, ®¶m b¶o sù c¹nh tranh c«ng b»ng gi÷a c¸c bªn dù thÇu vµ lÊy gi¸ ®Êu thÇu lµ c¨n cø quan träng nhÊt ®Ó quyÕt ®Þnh nhµ thÇu phô nµo tróng thÇu. ViÖc ®¶m b¶o thùc hiÖn nghiªm tóc quy tr×nh ®Êu thÇu sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc lùa chän ®­îc nh÷ng nhµ thÇu phô cã ®ñ n¨ng lùc tham gia thùc hiÖn dù ¸n B.O.T, kh«ng lµm tæng dù to¸n c«ng tr×nh v­ît qu¸ tæng vèn ®Çu t­ ®· ®­îc phª duyÖt. Hoµn chØnh hÖ thèng v¨n b¶n ph¸p quy cña Nhµ n­íc vµ c¸c thñ tôc hµnh chÝnh. NghÞ ®Þnh 77/CP vµ c¸c Th«ng t­ h­íng dÉn cña Bé X©y dùng, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ cÇn ®­îc söa ®æi cho phï hîp t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp, c¸ nh©n cã nhu cÇu tham gia thùc hiÖn dù ¸n B.O.T cã thÓ dÔ dµng thùc hiÖn, ch¼ng h¹n nh­ quy ®Þnh vÒ viÖc ®¨ng ký thùc hiÖn dù ¸n B.O.T kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i cã giÊy cam kÕt cña c¸c ng©n hµng còng nh­ nh÷ng nhµ tµi trî cho dù ¸n v× c¸c ng©n hµng khã cã thÓ cam kÕt tµi trî cho dù ¸n khi mµ dù ¸n ch­a ®­îc ®¨ng ký, chän ®­îc chñ ®Çu t­. Hay c¸c quy ®Þnh vÒ viÖc gi¶i to¶ diÖn tÝch ®Êt ®Ó thùc hiÖn dù ¸n B.O.T nªn ®­îc söa ®æi ®Ó doanh nghiÖp B.O.T tù tæ chøc viÖc thùc hiÖn gi¶i to¶, gi¸m s¸t viÖc thi c«ng c«ng tr×nh nh»m rót ng¾n thêi gian chuÈn bÞ kh«ng cÇn thiÕt, v× viÖc gi¶i to¶ diÖn tÝch ®Êt cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn lîi Ých cña doanh nghiÖp B.O.T nªn doanh nghiÖp B.O.T sÏ ph¶i cã tr¸ch nhiÖm nhanh chãng triÓn khai gi¶i to¶, cßn nÕu giao cho c¬ quan kh¸c thùc hiÖn viÖc nµy th× sÏ g©y ra chËm trÔ trong viÖc gi¶i to¶ diÖn tÝch ®Êt ®Ó thùc hiÖn x©y dùng c«ng tr×nh. Bªn c¹nh viÖc hoµn thiÖn c¸c v¨n b¶n ph¸p quy vÒ viÖc ®Çu t­ thùc hiÖn dù ¸n B.O.T trong n­íc, ChÝnh phñ cÇn ®¬n gi¶n ho¸ c¸c thñ tôc hµnh chÝnh r­êm rµ nh­ thñ tôc xin phÐp ®Çu t­, xin phÐp cÊp ®Êt hay c¸c thñ tôc vÒ gi¶i phãng mÆt b»ng ®Ó thùc hiÖn dù ¸n. Nh÷ng thñ thôc trªn kÐo dµi võa mÊt nhiÒu thêi gian chuÈn bÞ cho c«ng tr×nh, võa l·ng phÝ tiÒn cña, c«ng søc cña doanh nghiÖp B.O.T. C¸c quy ®Þnh vÒ thêi gian th«ng qua nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi, kh¶ thi hay thêi gian thÈm ®Þnh dù ¸n B.O.T ®Ó ®­îc cÊp giÊy phÐp ®Çu t­, ký kÕt hîp ®ång B.O.T ®Òu kh«ng ®­îc thùc hiÖn ®óng nh­ trong NghÞ ®Þnh 77/CP, Th«ng t­ h­íng dÉn cña Bé X©y dùng, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­. Ch¼ng h¹n nh­ thuû ®iÖn CÇn §¬n, thêi gian b¾t ®Çu tiÕn hµnh nghiªn cøu chuÈn bÞ thùc hiÖn dù ¸n ®Õn khi dù ¸n ®­îc cÊp giÊy phÐp ®Çu t­ lµ h¬n 2 n¨m. V× vËy, ChÝnh phñ cÇn lËp mét c¬ quan chøc n¨ng ®øng ra qu¶n lý chung c¸c dù ¸n ®Çu t­ theo h×nh thøc B.O.T trong n­íc, lµm ®Çu mèi phèi hîp c¸c Bé, Ban, ngµnh, ®Þa ph­¬ng cã liªn quan ®Õn dù ¸n víi doanh nghiÖp B.O.T trong viÖc gi¶i quyÕt nh÷ng khã kh¨n v­íng m¾c trong viÖc xin phÐp ®Çu t­, thùc hiÖn ®Çu t­, rót ng¾n nh÷ng thêi gian kh«ng cÇn thiÕt trong viÖc thùc hiÖn c¸c thñ tôc hµnh chÝnh ®Ó cã thÓ nhanh chãng triÓn khai ®­îc dù ¸n B.O.T. KÕt luËn §Çu t­ theo h×nh thøc B.O.T trong n­íc lµ mét h×nh thøc ®Çu t­ míi ë n­íc ta. §©y lµ mét h×nh thøc ®Çu t­ cã nhiÒu ­u ®iÓm,võa cã lîi cho Nhµ n­íc, võa cã lîi cho doanh nghiÖp. Qua viÖc thùc hiÖn c¸c dù ¸n B.O.T trong n­íc, Nhµ n­íc cã thÓ huy ®éng vèn tõ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trong n­íc, gi¶m bít g¸nh nÆng cho ng©n s¸ch Nhµ n­íc. C¸c dù ¸n B.O.T sÏ gãp phÇn ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc ®ång thêi mang l¹i lîi Ých kinh tÕ, t¹o viÖc lµm, n©ng cao tr×nh ®é qu¶n lý cho c¸c doanh nghiÖp. Tuy nhiªn, ®©y lµ mét h×nh thøc ®Çu t­ rÊt míi ë n­íc ta cho nªn cßn cã nhiÒu v­íng m¾c trong qu¸ tr×nh triÓn khai thùc hiÖn v× nh÷ng nguyªn nh©n nh­ hÖ thèng v¨n b¶n ph¸p quy cña Nhµ n­íc ch­a hoµn chØnh, nh÷ng khã kh¨n vÒ vèn, vÒ kinh nghiÖm qu¶n lý ®iÒu hµnh mét dù ¸n B.O.T cña c¸c doanh nghiÖp, c¸ nh©n trong n­íc. Nh­ng kh«ng v× thÕ mµ ta phñ nhËn sù cÇn thiÕt vµ vai trß cña dù ¸n B.O.T trong n­íc ®èi víi nÒn kinh tÕ n­íc ta, nhÊt lµ trong c¸c lÜnh vùc x©y dùng c¬ së h¹ tÇng nh­ ®­êng, ®iÖn, n­íc ... Do ®ã, Tæng c«ng ty x©y dùng S«ng §µ cÇn kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n vµ v­íng m¾c trong qu¸ tr×nh chuÈn bÞ, triÓn khai thùc hiÖn dù ¸n, nh»m thóc ®Èy viÖc më réng thùc hiÖn c¸c dù ¸n B.O.T trong n­íc vµ lµm cho h×nh thøc ®Çu t­ B.O.T thùc sù ph¸t huy hiÖu qu¶ ®èi víi doanh nghiÖp, ®ång thêi trë thµnh mét biÖn ph¸p cã ý nghÜa vµ phï hîp trong viÖc ®Çu t­ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng ë n­íc ta. §©y lµ mét h×nh thøc ®Çu t­ míi ®èi víi n­íc ta c¶ vÒ lý luËn lÉn thùc tiÔn, do vËy kÕt qu¶ cña bµi viÕt nµy ch¾c ch¾n cßn nhiÒu h¹n chÕ, em mong nhËn ®­îc nhiÒu ý kiÕn ®ãng gãp, chØ dÉn cña c¸c thÇy, c« gi¸o vµ c¸c b¹n quan t©m ®Õn lÜnh vùc nµy ®Ó tiÕp tôc nghiªn cøu vµ hoµn thiÖn trong thêi gian tíi. danh môc Tµi liÖu tham kh¶o. NghÞ ®Þnh 77/CP vÒ viÖc ban hµnh Quy chÕ §Çu t­ theo h×nh thøc hîp ®ång B.O.T ¸p dông cho ®Çu t­ trong n­íc ngµy 18/06/1997 Th«ng t­ sè 12-BKH ngµy 27/08/1997, Th«ng t­ sè 6-BXD/CSXD ngµy 25/09/1997 h­íng dÉn mét sè ®iÒu cña quy chÕ ®Çu t­ theo h×nh tøch hîp ®ång B.O.T ¸p dông cho ®Çu t­ trong n­íc. NghÞ ®Þnh 52/CP ngµy 08/07/1999 vÒ viÖc ban hµnh Quy chÕ Qu¶n lý ®Çu t­ vµ x©y dùng. Gi¸o tr×nh LËp vµ Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t­ - §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n. Qu¶n trÞ Tµi chÝnh doanh nghiÖp - NguyÔn H¶i S¶n - Nhµ xuÊt b¶n TrÎ. Gi¸o tr×nh Kinh tÕ ®Çu t­ - §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n. Gi¸o tr×nh Kinh tÕ c¸c nghµnh s¶n xuÊt vËt chÊt - §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n. Gi¸o tr×nh §Þa lý kinh tÕ - §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n. T¹p chÝ kinh tÕ vµ Dù b¸o sè 7/1996. Thêi b¸o Kinh tÕ ViÖt Nam sè 29 ngµy 08/03/2000. T¹p chÝ X©y dùng sè 22 ngµy 16/03/2000. Thêi b¸o tµi chÝnh ViÖt Nam sè 27 ngµy 03/03/2000. B¸o §Çu t­ sè 15 ngµy 21/02/2000. B¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi c«ng tr×nh thuû ®iÖn CÇn §¬n. C¸c c«ng v¨n, tµi liÖu liªn quan ®Õn viÖc xin phÐp, chuÈn bÞ, thùc hiÖn dù ¸n thuû ®iÖn CÇn §¬n. Môc Lôc Trang

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐầu tư­ phát triển theo hình thức BOT trong n­ớc tại Tổng công ty xây dựng Sông Đà - thực trạng và giải pháp.DOC
Luận văn liên quan