Đề án Nâng cao chất lượng dịch vụ tổ chức hội chợ triển lãm, hoàn thiện quy trình mời khách hàng công ty tham gia hội chợ triển lãm trong nước và quốc tế

PHẦN 1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY VITEX. 1.1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty . Tên đầy đủ của công ty bằng tiếng việt nam: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DU LỊCH VÀ HỘI CHỢ TRIỂN LÃM QUỐC TẾ. Tên giao dịch quốc tế: VIET NAM INTERNATIONAL TRADE , TUORISM AND EXHIBITION JOINT- STOCK COMPANY. Tên gọi tắt: VITEX Địa chỉ công ty: 52-54 Hàng bồ-Hoàn kiếm- Hà nội. Địa chỉ trang Web của Công ty là: www.vitexvn.com. Cho đến nay quá trình phát triển của doanh nghiệp đã trải qua các mốc quan trọng sau đây: Trước năm 1999 Công ty vitex là một doanh nghiệp nhà nước có tên gọi là: Công ty kinh doanh tổng hợp. Ngày 09 tháng 02 năm 1999 UBND thành phố Hà nội ra quyết định về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty kinh doanh tổng hợp thành công ty cổ phần thương mại, du lịch và hội chợ triển lãm quốc tế, căn cứ vào nghị định 44/1998/NĐ/CP ngày 20 tháng 6 năm 1998 của chính phủ. Từ ngày thành lập cho đến nay Công ty VITEX đã tồn tại và phát triển được 3 năm. Vốn điều lệ của Công ty tại thới điểm thành lập là : 900 triệu VNĐ. Số cổ phiếu phát hành là : 9000 cổ phiếu. Mệnh giá cổ phiếu là : 100 nghìn VNĐ Tổng số cổ phần ưu đãi là 3555 cổ phần, trị giá 71100000 VNĐ. Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong công ty trả dần là 130 cổ phần, trị giá 9100000 VNĐ. Tổng tài sản của công ty năm 2000 là 1687915775 VNĐ. 1.2.Chức năng nhiện vụ của Công ty VITEX . 1.2.1. Chức năng của Công ty VITEX . Theo điều 4 trong quyết định ngày 09 tháng 02 năm 1999 của UBND thành phố Hà nội thì công ty cổ phần thương mại du lịch và hội chợ triển lãm quốc tế : Là pháp nhân theo pháp luật Việt nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh , thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng , được mở tái khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật. Hoạt động theo điều lệ của công ty cổ phần, luật Công ty. Giám đốc và Kế toán trưởng doanh nghiệp Nhà nước có trách nhiệm điều hành công việc quản lý cho đến khi bàn giao toàn bộ doanh nghiệp Công Ty Kinh Doanh Tổng Hợp cho Hội Đồng Quản Trị và Giám Đốc Công ty Cổ Phần Thương Mại, Du Lịch Và Hội Chợ Triển Lãm Quốc Tế. Công Ty Cổ Phần Thương Mại,Du Lịch Và Hội Chợ Triển Lãm Quốc Tế được phép kinh doanh các nghành nghề sau :

doc33 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2212 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề án Nâng cao chất lượng dịch vụ tổ chức hội chợ triển lãm, hoàn thiện quy trình mời khách hàng công ty tham gia hội chợ triển lãm trong nước và quốc tế, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PhÇn 1. Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty vitex. 1.1.Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty . Tªn ®Çy ®ñ cña c«ng ty b»ng tiÕng viÖt nam: C«ng ty cæ phÇn th­¬ng m¹i du lÞch vµ héi chî triÓn l·m quèc tÕ. Tªn giao dÞch quèc tÕ: Viet nam international trade , tuorism and exhibition joint- stock company. Tªn gäi t¾t: vitex §Þa chØ c«ng ty: 52-54 Hµng bå-Hoµn kiÕm- Hµ néi. §Þa chØ trang Web cña C«ng ty lµ: www.vitexvn.com. Cho ®Õn nay qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp ®· tr¶i qua c¸c mèc quan träng sau ®©y: Tr­íc n¨m 1999 C«ng ty vitex lµ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc cã tªn gäi lµ: C«ng ty kinh doanh tæng hîp. Ngµy 09 th¸ng 02 n¨m 1999 UBND thµnh phè Hµ néi ra quyÕt ®Þnh vÒ viÖc chuyÓn doanh nghiÖp nhµ n­íc C«ng ty kinh doanh tæng hîp thµnh c«ng ty cæ phÇn th­¬ng m¹i, du lÞch vµ héi chî triÓn l·m quèc tÕ, c¨n cø vµo nghÞ ®Þnh 44/1998/N§/CP ngµy 20 th¸ng 6 n¨m 1998 cña chÝnh phñ. Tõ ngµy thµnh lËp cho ®Õn nay C«ng ty VITEX ®· tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®­îc 3 n¨m. Vèn ®iÒu lÖ cña C«ng ty t¹i thíi ®iÓm thµnh lËp lµ : 900 triÖu VN§. Sè cæ phiÕu ph¸t hµnh lµ : 9000 cæ phiÕu. MÖnh gi¸ cæ phiÕu lµ : 100 ngh×n VN§ Tæng sè cæ phÇn ­u ®·i lµ 3555 cæ phÇn, trÞ gi¸ 71100000 VN§. Tæng sè cæ phÇn b¸n ­u ®·i cho ng­êi lao ®éng trong c«ng ty tr¶ dÇn lµ 130 cæ phÇn, trÞ gi¸ 9100000 VN§. Tæng tµi s¶n cña c«ng ty n¨m 2000 lµ 1687915775 VN§. 1.2.Chøc n¨ng nhiÖn vô cña C«ng ty VITEX . 1.2.1. Chøc n¨ng cña C«ng ty VITEX . Theo ®iÒu 4 trong quyÕt ®Þnh ngµy 09 th¸ng 02 n¨m 1999 cña UBND thµnh phè Hµ néi th× c«ng ty cæ phÇn th­¬ng m¹i du lÞch vµ héi chî triÓn l·m quèc tÕ : Lµ ph¸p nh©n theo ph¸p luËt ViÖt nam kÓ tõ ngµy ®­îc cÊp ®¨ng ký kinh doanh , thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, ®­îc sö dông con dÊu riªng , ®­îc më t¸i kho¶n t¹i ng©n hµng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Ho¹t ®éng theo ®iÒu lÖ cña c«ng ty cæ phÇn, luËt C«ng ty. Gi¸m ®èc vµ KÕ to¸n tr­ëng doanh nghiÖp Nhµ n­íc cã tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh c«ng viÖc qu¶n lý cho ®Õn khi bµn giao toµn bé doanh nghiÖp C«ng Ty Kinh Doanh Tæng Hîp cho Héi §ång Qu¶n TrÞ vµ Gi¸m §èc C«ng ty Cæ PhÇn Th­¬ng M¹i, Du LÞch Vµ Héi Chî TriÓn L·m Quèc TÕ. C«ng Ty Cæ PhÇn Th­¬ng M¹i,Du LÞch Vµ Héi Chî TriÓn L·m Quèc TÕ ®­îc phÐp kinh doanh c¸c nghµnh nghÒ sau : + Tæ chøc c¸c héi chî , triÓn l·m chuyªn ®Ò vÕ kinh tÕ , khoa häc, kü thuËt ë trong vµ ngoµi n­íc , qu¶ng c¸o th­¬ng m¹i ( pan« tÊm lín, c¸c Ên phÈm, b¨ng h×nh , ®Üa h×nh, qu¶ng c¸o trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng), in Ên ph¸t hµnh c¸c lo¹i Ên phÈm. + Lµm c¸c lo¹i dÞch vô phôc vô cho giao l­u kinh tÕ , xóc tiÕn th­¬ng m¹i trong n­íc vµ ngoµi n­íc , tiÕp thÞ thÞ tr­êng , ®¹i lý vÐ m¸y bay, ®¹i lý hµng ho¸, m«i giíi dÞch vô th­¬ng m¹i vµ ®Çu t­ xuÊt nhËp khÈu. + Kinh doanh kh¸ch s¹n, du lÞch l÷ hµnh trong n­íc vµ quèc tÕ, dÞch vô hîp t¸c lao ®éng quèc tÕ. + Thu mua kinh doanh d­îc liÖu , d­îc phÈm. + Mua b¸n cæ phiÕu, tr¸i phiÕu trªn thÞ tr­êng trong n­íc vµ ngoµi n­íc. + T­ vÊn th­¬ng m¹i, ®Çu t­ vµ chuyÓn giao C«ng nghÖ. + Kinh doanh hµng tiªu dïng vµ t­ liÖu s¶n xuÊt nh­ c«ng nghÖ phÈm, kim khÝ ®iÖn m¸y , hµng n«ng l©m s¶n, vËt liÖu x©y dùng, trang trÝ néi thÊt... 1.2.2. C¸c lo¹i hµng ho¸,dÞch vô chñ yÕu mµ C«ng ty VITEX ®ang kinh doanh. C«ng ty VITEX hiÖn nay ®ang kinh doanh m«t sè hµng ho¸, dÞch vô chñ yÕu sau: Tæ chøc c¸c héi chî triÓn l·m trong n­íc vµ quèc tÕ nh»m hç trî c¸c doanh nghiÖpViÖt nam t×m kiÕm, më réng thÞ tr­êng kinh doanh trong n­íc vµ quèc tÕ. Ngoµi tæ chøc c¸c héi chî triÓn l·m trong n­íc vµ quèc tÕ C«ng ty VITEX cßn cung cÊp c¸c dÞch vô, hµng ho¸ kh¸c nh­ : th­¬ng m¹i, ®¹i lý b¸n vÐ m¸y bay, in Ên qu¶ng c¸o, xuÊt nhËp khÈuvµ mét vµi cöa hµng nh­ cöa hµng kho¸ ViÖt tiÖp, cöa hµng b¸n ®ång hå 85 Hµng §µo, ®¹i lý dÖt Nam ®Þnh 19 Hµng Khoai... 1.3.Quy tr×nh tæ chøc dÞch vô héi chî triÓn l·m cña C«ng ty VITEX . HiÖn nay dÞch vô chñ yÕu mµ C«ng ty VITEX cung cÊp cho kh¸ch hµng cña m×nh lµ dÞch vô tæ chøc héi chî triÓn l·m trong n­íc vµ quèc tÕ. Trong hai h×nh thøc dÞch vô nµy mµ c«ng ty cung cÊp th× h×nh thøc héi chî triÓn l·m trong n­íc lµ h×nh thøc dÞch vô mµ C«ng ty cung cÊp hoµn h¶o nhÊt. * §èi víi h×nh thøc héi chî triÓn l·m quèc tÕ, hiÖn nay C«ng ty ch­a trùc tiÕp ®øng ra tæ chøc mét héi chî nµo mµ chØ t×m kiÕm kh¸ch hµng doanh nghiÖp trong n­íc cã nhu cÇu ®i héi chî triÓn l·m quèc tÕ th× á chøc th× tæ chøc cho c¸c doanh nghiÖp nµy tham gia. Quy tr×nh cña nã nh­ sau: + Mét c«ng ty ë n­íc ngoµi tæ chøc héi chî triÓn l·m ë n­íc ngoµi, chuÈn bÞ tæ chøc mét héi chî triÓn l·m ë n­íc hä, vµ C«ng ty ®ã göi fax cho C«ng ty VITEX ®Ò nghÞ C«ng ty VITEX tæ chøc ®­a ®oµn doanh nghiÖp n­íc m×nh sang tham gia héi chî. + Sau khi C«ng ty VITEX nhËn ®­îc fax th× tiÕn hµnh t×m kiÕm c¸c C«ng ty ®ang ho¹t ®éng trong n­íc cã nhu cÇu vµ kh¶ n¨ng ®i héi chî triÓn l·m quèc tÕ ®ã. + Ký hîp ®ång víi c¸c C«ng ty ®ã. +Lµm c¸c thñ tôc cho c¸c C«ng ty ®ã ®i héi chî ë n­íc ngoµi theo yªu cÇu cña C«ng ty ®¨ng ký tham gia. + Gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh c¸c C«ng ty trong n­íc tham gia héi chî quèc tÕ ®ã. * §èi víi c¸c héi chî triÓn l·m trong n­íc . C«ng ty VITEX lµ nhµ tæ chøc c¸c héi chî triÓn l·m trong n­íc . Quy tr×nh tæ chøc mét héi chî triÓn l·m trong n­íc cña C«ng ty VITEX nh­ sau: +C«ng ty VITEX lËp kÕ ho¹ch tæ chøc c¸c héi chî triÓn l·m trong n­íc vµ quèc tÕ tr×nh lªn së th­¬ng m¹i Hµ néi tõ n¨m tr­íc +LËp ph­¬ng ¸n vµ tê tr×nh ®Ó tr×nh lªn UBND tØnh, thµnh phè n¬i C«ng ty dù ®Þnh tæ chøc héi chî triÓn l·m ®Ó phª duyÖt. +Kh¶o s¸t mÆt b»ng, lËp s¬ ®å vµ ph¸t hµnh giÊy mêi tham dù héi chî . +Qu¶ng c¸o vµ mêi c¸c C«ng ty tham gia héi chî triÓn l·m do C«ng ty tæ chøc . +Thµnh lËp ban tæ chøc , tiÕn hµnh c¸c c«ng viÖc chuÈn bÞ. +L¾p dùng gian hµng vµ c¸c nghiÖp vô kh¸c. +Tæ chøc khai m¹c vµ ®iÒu hµnh héi chî triÓn l·m . +BÕ m¹c héi chî triÓn l·m , tæng kÕt, trao tÆng b»ng khen vµ cóp vµng s¶n phÈm. +QuyÕt to¸n héi chî. TÊt c¶ c¸c b­íc c«ng viÖc trªn ®Õu cã thêi gian cô thÓ cho tõng giai ®o¹n. Trong ph­¬ng ¸n tæ chøc héi chî triÓn l·m tr×nh lªn UBND tØnh, thµnh phè th× - Tê tr×nh ph¶i nªu lªn ®­îc ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu cña c¸c doanh nghiÖp ®Þa ph­¬ng, ph¶i nªu ra ®­îc lîi Ých cña sù kiÖn héi chî triÓn l·m, nÕu ®­îc tæ chøc sÏ mang l¹i cho c¸c doanh nghiÖp ®Þa ph­¬ng . Ph­¬ng ¸n ph¶i ®­a ra: ¸ Tªn héi chî triÓn l·m . ¸ Thêi gian tæ chøc héi chî triÓn l·m . ¸ §Þa ®iÓm tæ chøc héi chî triÓn l·m . ¸ C¬ quan chñ tr× vµ chØ ®¹o. ¸ §¬n vÞ tæ chøc . ¸ C¸c mÆt hµng tr­ng bµy t¹i héi chî triÓn l·m . ¸ C¸c dÞch vô trong héi chî triÓn l·m . ¸ C¸c ®èi t­îng tham dù. ¸ Quy m« héi chî. ¸ Dù kiÕn ban tæ chøc. ¸ NhiÖm vô cô thÓ. 1.4.C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty VITEX . S¬ ®å c¬ cÊu bé m¸y tæ chøc cña C«ng ty VITEX . H§QT Chñ tÞch H§QT Phã chñ tÞch H§QT Phßng kinh doanh Phßng tæ chøc Phßng kÕ to¸n- tµi chÝnh + Chñ tÞch H§QT. Chñ tÞch H§QT kiªm gi¸m ®èc C«ng ty : §ç Träng L¹c. §iÒu hµnh chung toµn c«ng ty, ®iÒu hµnh trùc tiÕp phßng tæ chøc héi chî triÓn l·m quèc tÕ , c¨n cø t×nh h×nh kinh doanh ra quyÕt ®Þnh më réng, thu hÑp nh©n sù cña C«ng ty , c¸c chøc danh quan träng th× gi¸m ®èc ®­a ra H§QT ®Ó quyÕt ®Þnh , quyÕt ®Þnh ký kÕt c¸c hîp ®ång kinh tÕ qua trong , quyÕt ®Þnh ®Çu t­ më r«ng kinh doanh cña C«ng ty ... + Phã chñ tÞch H§QT. Phã chñ tÞch H§QT kiªm phã gi¸m ®èc : Ph­¬ng ThÞ Anh V©n. ChÞu tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh trùc tiÕp phßng héi chî triÓn l·m trong n­íc , phßng in Ên, chÞu tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh toµn bé C«ng ty trong tr­êng hîp gi¸m ®èc v¾ng mÆt, tham m­u cho gi¸m ®èc trong c¸c quyÕt ®Þnh quan träng. +Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh. Cã tr¸ch nhiÖm lªn b¶ng c©n ®èi thu chi theo tõng th¸ng , tõng n¨m, b¸o c¸o gi¸m ®èc ®Ó cã kÕ ho¹ch ®Çu t­ kinh doanh cho hîp lý nh»m ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao .§èi víi c¸c bé phËn kinh doanh trùc thuéc C«ng ty h¹ch to¸n b¸o sæ , phßng kÕ to¸n ph¶i theo dâi chÆt chÏvµ h­íng dÉn viÖc më sæ s¸ch theo ®óng quy ®Þnh cña nhµ nhµ n­íc vÒ kÕ to¸n thèng kª, c¸c phiÕu thu – chi ph¶i cã ®ñ ch÷ ký cña nh÷ng ng­êi cã tr¸ch nhiÖm ghi trªn phiÕu míi ®­îc phÐp thu hoÆc chi tiªu. Phßng kÕ to¸n chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc gi¸m ®èc C«ng ty vµ H§QT vÒ qu¶n lý tµi chÝnh vµ c¸c chøng tõ liªn quan ®Õn tµi chÝnh cña C«ng ty . + Phßng kinh doanh. Bao gåm c¸c phßng héi chî triÓn l·m trong n­íc vµ quèc tÕ ,c¸c phßng du lÞch , phßng vÐ m¸y bay, c¸c cöa hµng cña C«ng ty ...,cã chøc n¨ng kinh doanh theo quy ®Þnh cña C«ng ty , ®ång thêi tham m­u cho gi¸m ®èc vÒ nh©n sù, c¸c th­¬ng vô kinh doanh . + Phßng tæ chøc. Tæ chøc c¸c c«ng viÖc hµng ngµy cña C«ng ty , thùc hiÖn tÝnh c«ng vµ tr¶ l­¬ng cho c¸c nh©n viªn cña C«ng ty . PhÇn II. Ph©n tÝch ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty VITEX . 2.1. Ph©n tÝch ho¹t ®éng marketing cña C«ng ty VITEX . 2.1.1.Giíi thiÖu vÒ lo¹i h×nh dÞch vô tæ chøc héi chî triÓn l·m cña C«ng ty VITEX . C«ng ty VITEX cung cÊp hai lo¹i h×nh dÞch vô tæ chøc héi chî triÓn l·m lµ dÞch vô tæ chøc héi chî triÓn l·m trong n­íc vµ quèc tÕ . C¶ hai lo¹i h×nh dÞch vô nµy ®Òu cã nh÷ng yªu cÇu chung c¬ b¶n vÒ chÊt l­îng, ®ã lµ: 1/ Doanh nghiÖp tham gia héi chî triÓn l·m b¸n ®­îc nhiÒu hµng vµ cã l·i. 2/ Qu¶ng b¸ ®­îc nh·n hiÖu s¶n phÈm, C«ng ty tham gia héi chî triÓn l·m 3/ Ký kÕt ®­îc c¸c hîp ®ång víi c¸c ®èi t¸c doanh nghiÖp kh¸c tham gia héi chî triÓn l·m . 4/ DÞch vô kÌm theo trong qu¸ tr×nh tæ chøc héi chî triÓn l·m ph¶i tèt. Còng gièng nh­ c¸c lo¹i h×nh dÞch vô kh¸c , lo¹i h×nh dÞch vô tæ chøc héi chî triÓn l·m còng mang trong nã nh÷ng ®Æc ®iÓm chung cña lo¹i h×nh dÞch vô , ®ã lµ: + TÝnh v« h×nh, tøc lµ nã kh«ng thÓ sê mã ®­îc , kh«ng ngöi thÊy hay nh×n thÊy ®­îc . C¸c doanh nghiÖp mua dÞch vô tæ chøc héi chî triÓn l·m cña C«ng ty VITEX kh«ng thÓ biÕt tr­íc ®­îc kÕt qu¶ mµ C«ng ty m×nh nhËn ®­îc sÏ ra sao khi mµ ch­a mua nã.C«ng ty mua dÞch vô khoong thÓ biÕt ®­îc r»ng liÖu hä cã l·i khi tham gia héi chî triÓn l·m hay kh«ng , liÖu cã qu¶ng c¸o ®­îc nhiÒu hay kh«ng,liÖu cã ký kÕt ®­îc hîp ®ång nao kh«ng, chÊt l­îng dÞch vô liÖu cã tèt kh«ng, khi ch­a mua nã. Tuy nhiªn nhµ cung cÊp dÞch vô cã thÓ h­u h×nh h¸o dÞch vô cña m×nh ®Ó cho c¸c C«ng ty kh¸ch hµng thÊy ®­îc triÓn väng kÕt qu¶ mµ hä nhËn ®­îc nÕu mua dÞch vô tæ chøc héi chî triÓn l·m cña C«ng ty m×nh cung cÊp, C«ng ty cã thÓ h÷u h×nh ho¸ dÞch vô cña m×nh b»ng c¸ch cung cÊp cho c¸c C«ng ty kh¸ch hµng cña m×nh : Nh÷ng kÕt qu¶ kh¶ quan cña héi chî triÓn l·m tr­íc ®· tæ chøc ë ®ã. Cung cÊp sè liÖu vÒ thùc tr¹ng kinh tÕ , møc sèng, t×nh tr¹ng mua x¾m cña d©n c­ trong vïng mµ héi chî triÓn l·m sÏ ®­îc tæ chøc t¹i ®ã. Cung cÊp c¸c tµi liÖu cho thÊy triÓn väng kÕt qu¶ tèt mµ C«ng ty kh¸ch hµng cã thÓ ®¹t ®­îc nÕu tham gia héi chî triÓn l·m : ký kÕt hîp ®ång , sù ­u ®·i cña c¸c chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc... Mét ®Æc tr­ng cña c¸c lo¹i h×nh dÞch vô lµ kh¸ch hµng kh«ng chÞu t¸c ®éng nhiÒu cña c¸c qu¶ng c¸o , mµ chÞu t¸c ®éng nhiÒu bëi c¸c lêi ®ån vÒ chÊt l­îng dÞch vô . NÕu chÊt l­îng dÞch vô mµ C«ng ty cung cÊp lµ tèt th× kh¸ch hµng th­êng rÊt trung thµnh víi nhµ cung cÊp ®ã vµ hä th­êng chØ lµm viÖc víi nhµ cung cÊp quen biÕt. + TÝnh kh«ng l­u tr÷ ®­îc . Nã kh«ng gièng nh­ c¸c hµng ho¸ h÷u h×nh, dÞch vô kh«ng thÓ s¶n xuÊt tr­íc sau ®ã l­u tr÷ vµo trong kho råi ®em b¸n mµ nã chØ ®­îc thùc hiÖn khi cã kh¸ch hµng trùc tiÕp ®Õn mua , tøc lµ nhµ cung cÊp kh«ng thÓ cø tæ chøc héi chî triÓn l·m sau ®ã l­u tr÷ råi cung cÊp cho c¸c C«ng ty kh¸ch hµng , mµ c¸c C«ng ty kh¸ch hµng ph¶i trùc tiÕp ®em hµng ho¸ ®Õn tr­ng bµy t¹i héi chî triÓn l·m thi nhµ cung cÊp míi cã thÓ tæ chøc ®­îc héi chî . Mét ®Æc ®iÓm n÷a lµ nhµ tæ chøc cung cÊp dÞch vô tæ chøc héi chî triÓn l·m kh«ng ph¶i cung cÊp cho tõng C«ng ty kh¸ch hµng mét mµ lµ cho tÊt c¶ c¸c C«ng ty ®¨ng ký mua dÞch vô cïng mét lóc .Do ®ã trong mét héi chî triÓn l·m nhµ cung cÊp thu hót ®­îc cµng ®«ng sè C«ng ty kh¸ch hµng mua dÞch vô th× cµng tèt , cµng mang l¹i doanh thu lín cho nhµ tæ chøc . + TÝnh kh«ng æn ®Þnh. Còng gièng nh­ c¸c lo¹i dÞch vô kh¸c, dÞch vô tæ chøc héi chî triÓn l·m còng cã tÝnh kh«ng æn ®Þnh .Tøc lµ chÊt l­îng dÞch vô mµ nhµ cung cÊp ®­a ra kh«ng ph¶i lóc nµo còng tèt nh­ nhau mµ nã cã lóc tèt ngoµi dù kiÕn , cã lóc l¹i kh«ng ®­îc nh­ ý. ChÊt l­îng dÞch vô tæ chøc héi chî triÓn l·m biÕn ®éng lµ do mét sè yÕu tè sau: Phô thuéc vµo tù nhiªn. NhiÒu héi chî triÓn l·m tæ chøc nh­ng do thêi tiÕt xÊu nªn d©n c­ kh«ng thÓ ®Õn xem, mua hµng ®­îc . Nh÷ng c¬n lèc xo¸y, m­a bÊt ngê , lò lôt, mÊt ®iÖn... x¶y ra cã thÓ lµm háng mét héi chî triÓn l·m . Phô thuéc vµo c¸c c¬ quan c«ng quyÒn . Nh÷ng biÕn cè nµy cã thÓ x¶y ra vao nh÷ng phót trãt cña c«ng t¸c chuÈn bÞ héi chî triÓn l·m nh­ tr­êng hîp cña C«ng ty VEFAC. C«ng ty nµy ®· bÞ rót giÊy phÐp tæ chøc:” Héi Chî TriÓn L·m – Héi Th¶o Giao L­u Kinh TÕ Th­¬ng M¹i VN- Hoa Kú”. Phô thuéc vµo tËp tÝnh tiªu dïng t¹i ®Þa ph­¬ng vµ søc mua thÊp kh«ng ngê cña ®Þa ph­¬ng mµ c¸c C«ng ty ®i triÓn l·m héi chî kh«ng ngê tíi. §iÒu nµy ®· x¶y ra ®èi víi héi chî triÓn l·m v¨n ho¸ du lÞch lÇn thø nhÊt t¹i B¨c kan. T¹i ®©y c¸c hµng ho¸ may mÆc ®¾t tiÒn, ®å gç cång kÒnh ®· kh«ng b¸n ®­îc ,nªn c¸c C«ng ty may mÆc ®· bÞ lç nÆng, trong khi c¸c C«ng ty thuû s¶n l¹i b¸n ®­îc hµng t¹i ®©y . + TÝnh kh«ng t¸ch rêi nguån gèc. Còng gièng nh­ c¸c dÞch vô kh¸c , dÞch vô tæ chøc héi chî triÓn l·m cã tÝnh kh«ng t¸ch rêi ®­îc , tøc lµ nã kh«ng thÓ t¸ch ra ®Ó råi cung cÊp cho kh¸ch hµng qua mét lo¹t nhµ ph©n phèi trung gian, mµ nã ®­îc cung cÊp trùc tiÕp cho kh¸ch hµng ,cã sù tiÕp xóc trùc tiÕp gi÷a nhµ cung cÊp vµ nhµ mua dÞch vô .Do ®ã sù t­¬ng t¸c gi÷a hai bªn cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn chÊt l­îng dÞch vô ,v× vËy C«ng ty cung cÊp dÞch vô cÇn ph¶i cã c¸c nh©n viªn cã tr×nh ®é giao tiÕp tèt. 2.1.2. Sè liÖu tiªu thô dÞch vô tæ chøc héi chî triÓn l·m cña C«ng ty VITEX qua hai n¨m 1999vµ 2000. N¨m S¶n l­îng HCTN( gian hµng) DT (triÖu VN§) S¶n l­îngHCQT(gian hµng) DT(triÖuVN§) DTkh¸c tham quan(triÖuVN§) Tæng DT(triÖuVN§) 1999 1100 4180 180 810 910 5900 2000 1430 5005 220 990 1030 7025 Nguån do VITEX cung cÊp B¶ng tû träng doanh thu cña c¸c thÞ tr­êng. N¨m %DT-HCTN %DT-HCQT %DT_tiÒn vÐ 1999 70,84 13,73 15,43 2000 71,24 14,1 14,66 Qua b¶ng ta thÊy doanh thu héi chî triÓn l·m trong n­íc chiÕm 70.84% n¨m 1999 ®· t¨ng lªn 71.24% n¨m 2000, vµ doanh thu héi chî triÓn l·m quèc tÕ còng t¨ng lªn tõ 13.73% n¨m 1999 lªn 14.1% n¨m 2000. §iÒu ®ã cho thÊy héi chî triÓn l·m trong n­íc chiÕm tû träng chñ yÕu trong tæng doanh thu vÒ héi chî triÓn l·m . Doanh thu vÒ héi chî triÓn l·m chiÕm 64% tæng doanh thu cña toµn C«ng ty n¨m 1999, vµ chiÕm 76.4% tæng doanh thu toµn C«ng ty n¨m 2000. §iÒu ®ã chøng tá m¶ng cung cÊp dÞch vô tæ chøc héi chî triÓn l·m cña C«ng ty ngµy cµng quan träng vµ nã chiÕm tû träng chñ yÕu trong doanh thu cña C«ng ty . MÆt kh¸c qua trªn ta thÊy cã hai thÞ tr­êng tiªu thô dÞch vô tæ chøc héi chî triÓn l·m cña C«ng ty lµ thÞ tr­êng c¸c doanh nghiÖp tham gia héi chî triÓn l·m trong n­íc vµ thÞ tr­êng c¸c doanh nghiÖp tham gia héi chî triÓn l·m quèc tÕ . ThÞ tr­êng c¸c doanh nghiÖp tham gia héi chî triÓn l·m trong n­íc chñ yÕu lµ c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá , C«ng ty TNHH muèn më réng thÞ tr­êng ra toµn quèc , c¸c doanh nghiÖp nµy tiÒm lùc tµi chÝnh cßn yÕu nªn kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng tham gia héi chî triÓn l·m quèc tÕ .Cßn thÞ tr­êng c¸c doanh nghiÖp tham gia c¸c héi chî triÓn l·m quèc tÕ th× hÊu hÕt lµ lµ c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc ,c¸c tæng C«ng ty m¹nh nh­ c¸c doanh nghiÖp ®Öt may , thuû s¶n ...,c¸c doanh nghiÖp nµy cã tiÒm lùc kinh tÕ m¹nh, cã ®ñ kh¶ n¨ng tham gia triÓn l·m héi chî quèc tÕ , hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp nµy ®· ph¸t triÓn thÞ tr­êng ra toµn quècvµ ®ang t×m c¸ch më réng thÞ tr­êng ra quèc tÕ . 2.1.3. Gi¸ c¶ , ph­¬ng ph¸p ®Þnh gi¸ vµ møc gi¸ hiÖn t¹i cña lo¹i h×nh dÞch vô tæ chøc héi chî triÓn l·m cña C«ng ty VITEX . C«ng ty VITEX ¸p dông hai møc gi¸ kh¸c nhau cho hai lo¹i h×nh héi chî triÓn l·m trong n­íc vµ quèc tÕ . §èi víi lo¹i h×nh tæ chøc héi chî triÓn l·m quèc tÕ . + thuª 01 gian hµng tiªu chuÈn 9m (3m´3m)=3399USD. Bao gåm:phÝ ®¨ng ký,th¶m , khung gian hµng , v¸ch ng¨n, banzon,3 bãng ®Ìn, b¶ng tªn C«ng ty , kho chøa, dÞch vô vÖ sinh. + thuª 01 gian hµng 9m(3m´3m)=2497USD. Bao gåm: phÝ ®¨ng ký, sµn gç, th¶m ,v¸ch ng¨n gian hµng. + PhÝ dÞch vô : 300USD/ng­êi´......ng­êi =........USD. + PhÝ lµm visa:26USD/ng­êi´........ng­êi =........USD. + Xe «t« ®­a ®ãn tõ s©n bay-kh¸ch s¹n-s©n bay:50USD/ng­êi. + VÐ m¸y bay khø håi Hµ néi-Paris-Hµ néi: 1250 USD/ng­êi. Trong c¸c møc gi¸ ®­a ra ë trªn C«ng ty VITEX chØ thu cho m×nh phÝ dÞch vô lµ 300USD/ng­êi, cßn c¸c møc gi¸ cßn l¹i ®Òu thu theo møc gi¸ thùc tÕ. C«ng ty x¸c ®Þnh møc chi phÝ dÞch vô 300USD/ng­êi dùa trªn møc chi phÝ liªn hÖ víi C«ng ty tæ chøc héi chî triÓn l·m ë n­íc ngoµi vµ c¸c chi phÝ lµm c¸c dÞch vô kh¸c nh­ lµm visa, ®Æt thuª «t«, mua vÐ m¸y bay cho kh¸ch hµng . Møc phÝ dÞch vô ®­a ra =chi phÝ thùc tÕ´30%chi phÝ thùc tÕ. §èi víi héi chî triÓn l·m trong n­íc . C«ng ty lµ nhµ tæ chøc møc gi¸ ®­a ra cho tõng héi chî triÓn l·m phô thuéc vµo chi phÝ cho tõng héi chî triÓn l·m vµ møc l·i còng ®­îc x¸c ®Þnh lµ 30%chi phÝ mµ C«ng ty bá ra. Tuy nhiªn trong thùc tÕ , khi thùc thi kÕ ho¹ch,møc gi¸ cã thÓ dao ®éng nhá h¬n 30%. Th«ng th­êng th× nÕu gÇn ®Õn ngµy tæ chøc héi chî triÓn l·m mµ sè gian hµng cßn trèng nhiÒu th× C«ng ty gi¶m gi¸ thuª gian hµng ®Ó thu hót thªm c¸c doanh nghiÖp kh¸ch hµng tham gia héi chî . 2.1.4. c¸c h×nh thøc xóc tiÕn b¸n dÞch vô tæ chøc héi chî triÓn l·m mµ C«ng ty VITEX cung cÊp . §Ó xóc tiÕn b¸n dÞch vô tæ chøc héi chî triÓn l·m thÝ tr­íc hÕt C«ng ty lµm viÖc víi së Th­¬ng m¹i tØnh mµ diÔn ra héi chî triÓn l·m ®Ó thu hót sù tham gia héi chî triÓn l·m cña c¸c doanh nghiÖp ®Þa ph­¬ng víi møc gi¸ ­u ®·i .C¸c doanh nghiÖp ®Þa ph­¬ng nÕu lµ doanh nghiÖp t­ nh©n sÏ ®­îc gi¶m gi¸ nh­ng ph¶i tù ®ãng phÝ tham gia héi chî triÓn l·m , cßn c¸c doanh nghiÖp cña tØnh th× ®­îc tØnh trî cÊp cho phÝ tham gia . Sau khi lµm viÖc víi së TM ®Ó x¸c ®Þnh sè doanh nghiÖp cña ®Þa ph­¬ng tham gia héi chî triÓn l·m , C«ng ty VITEX b¾t ®Çu xóc tiÕn tæ chøc thu hót c¸c kh¸ch hµng C«ng ty ë kh¾p c¶ n­íc tham gia héi chî triÓn l·m , víi møc gi¸ tiªu chuÈn ®­a ra .H×nh thøc t×m kh¸ch hµng C«ng ty tham gia héi chî triÓn l·m ®­îc C«ng ty tiÕn hµnh lµm ngay tõ buæi tr­íc buæi kÕt thóc héi chî triÓn l·m mµ C«ng ty võa tæ chøc .Vµo ngµy tr­íc ngµy kÕt thóc héi chî triÓn l·m C«ng ty VITEX sÏ cö ng­êi ®i kh¾p c¸c C«ng ty tham gia héi chî triÓn l·m ®Ó chµo kh¸ch hµng cho héi chî triÓn l·m x¾p tíi cña C«ng ty ®Ó c¸c C«ng ty tham gia . Ngoµi ra C«ng ty cßn t×m kiÕm kh¸ch hµng b»ng cö c¸c nh©n viªn cña m×nh ®i t×m kiÕm kh¸ch hµng t¹i c¸c héi chî triÓn l·m trªn ®Þa bµn Hµ néi vµ c¸c tØnh l©n cËn, khi ®ã c¸c nh©n viªn cña C«ng ty ®Õn héi chî triÓn l·m tiÕp xóc víi c¸c ®¹i diÖn cña tõng C«ng ty tham gia héi chî triÓn l·m ®Ó mêi hä tham gia héi chî triÓn l·m x¾p tíi cña C«ng ty m×nh vµ nÕu cã thÓ hîp ®ång sÏ ®­îc ký kÕt ngay t¹i héi chî. Ngoµi c¸c h×nh thøc t×m kh¸ch hµng ë trªn C«ng ty VITEX cßn tiÕn hµnh t×m kh¸ch hµng b»ng gäi ®iÖn tho¹i trùc tiÕp cho c¸c C«ng ty kh¸ch hµng mêi hä tham gia héi chî triÓn l·m do C«ng ty m×nh tæ chøc . Nh©n viªn cña C«ng ty sÏ tra cøu c¸c C«ng ty cã nghµnh nghÒ kinh doanh phï hîp víi chñ ®Ò cña héi chî triÓn l·m trong sæ Niªn Gi¸m §iÖn Tho¹i , vµ gäi ®iÖn ®Õn c¸c C«ng ty nµy mêi hä tham gia héi chî triÓn l·m do C«ng ty tæ chøc . H×nh thøc mêi kh¸ch hµng C«ng ty ®i tham gia héi chî triÓn l·m ®­îc C«ng ty ¸p dông phæ biÕn nhÊt lµ ®èi víi lo¹i h×nh héi chî triÓn l·m quèc tÕ , v×: + Thø nhÊt : Nh÷ng ng­êi ra quyÕt ®Þnh cho C«ng ty m×nh cã tham gia héi chî triÓn l·m quèc tÕ hay kh«ng hÇu hÕt ®Òu lµ tõ phã gi¸m ®èc trë lªn ,cho nªn gÆp trùc tiÕp hä khã mµ dÔ h¬n lµ lµm viÖc víi hä qua ®iÖn tho¹i tr­íc . + Thø hai: C¸c C«ng ty cã ®iÒu kiÖn n¨ng lùc tµi chÝnh ®i héi chî triÓn l·m quèc tÕ cßn it. + Thø ba: T¹i c¸c héi chî triÓn l·m trong n­íc , th«ng th­êng ®¹i diÖn cao nhÊt mµ c¸c C«ng ty tham gia cö ®i lµ c¸c tr­ëng phßng vµ hä kh«ng thÓ tù quyÕt ®Þnh cã tham gia héi chî triÓn l·m quèc tÕ hay kh«ng vµ hÇu hÕt t¹i c¸c héi chî triÓn l·m trong n­íc c¸c C«ng ty tham gia chiÕm sè ®«ng lµ c¸c C«ng ty võa vµ nhá ,kh«ng cã kh¶ n¨ng tµi chÝnh ®Ó tham gia héi chî triÓn l·m quèc tÕ . C¸c h×nh thøc xóc tiÕn b¸n dÞch vô tæ chøc héi chî triÓn l·m võa nªu trªn cña C«ng ty VITEX lµ h×nh thøc xóc tiÕn b¸n dÞch vô trùc tiÕp. Ngoµi c¸c h×nh thøc xóc tiÕn b¸n dÞch vô trùc tiÕp C«ng ty cßn tiÕn hµnh xóc tiÕn h×nh thøc b¸n dÞch vô gi¸n tiÕp. §©y lµ h×nh thøc xóc tiÕn b¸n dÞch vô mµ th«ng qua nã h×nh thøc xóc tiÕn b¸n dÞch vô héi chî triÓn l·m trùc tiÕp sÏ cao h¬n ë c¸c kú sau.§ã lµ h×nh thøc xóc tiÕn ®Ó n©ng cao chÊt l­îng dÞch vô tæ chøc héi chî triÓn l·m cña C«ng ty VITEX .C«ng ty VITEX ®· tiÕn hµnh c¸c biÖn ph¸p xóc tiÕn b¸n hµng hµnh lang cho c¸c C«ng ty tham gia héi chî triÓn l·m .§ã lµ c¸c biÖn ph¸p : qu¶ng c¸o , tuyªn truyÒn. + Qu¶ng c¸o trªn ®µi truyÒn h×nh ®Þa ph­¬ng , n¬i mµ héi chî triÓn l·m sÏ diÔn ra. C«ng ty mêi ®µi truyÒn h×nh ®Þa ph­¬ng quay thêi sù vÒ ch­¬ng tr×nh héi chî triÓn l·m ngay tõ khi b¾t ®Çu c«ng t¸c tæ chøc dùng khu héi chî triÓn l·m . Ch­¬ng tr×nh sÏ ®­îc l¨ng xª víi sù ph¸t biÓu mang tÝnh thu hót c«ng chóng ®Õn xem vµ mua hµng cña c¸c quan chøc cÊp cao ®Þa ph­¬ng vµ cña C«ng ty . Ch­¬ng tr×nh sÏ ®­îc truyÒn h×nh taÞ tÊt c¶ c¸c ch­¬ng tr×nh thêi sù cña ®µi truyÒn h×nh ®Þa ph­¬ng trong suèt thêi gian diÔn ra héi chî, ch­¬ng tr×nh sÏ ®­îc cËp nhËt hµng ngµy . + Qu¶ng c¸o trªn c¸c ®µi truyÒn thanh cña c¸c tØnh, huyÖn ,x· ®Ó thu hót mét bé phËn tÇng líp d©n c­ cña ®Þa ph­¬ng . + Qu¶ng c¸o b»ng b¨ng z«n trªn kh¾p c¸c ng¶ ®­êng cña c¸c huyÖn,c¸c x· vµ t¹i vïng xung quanh n¬i héi chî triÓn l·m diÔn ra ®Ó t¹o bÇu kh«ng khÝ s«i ®éng cho héi chî triÓn l·m . + Qu¶ng c¸o trªn internet. C¸c h×nh ¶nh ®éng sÏ ®­îc truyÒn t¶i lªn trang web cña C«ng ty :www.vitexvn.com. +Qu¶ng c¸o qua b¸o trÝ . Tr­íc khi héi chî triÓn l·m chÝnh thøc c¾t b¨ng khai tr­¬ng vµi ngµy C«ng ty sÏ tiÕn hµnh tæ chøc häp b¸o vÒ héi chî triÓn l·m tr­íc gi¬Ý b¸o trÝ ,víi sù ph¸t biÓu cña c¸c l·nh ®¹o cÊp cao cña C«ng ty vµ cña tØnh ,thµnh phè ®Ó tuyªn truyÒn cho héi chî triÓn l·m x¾p khai ch­¬ng. + Qu¶ng c¸o thu hót c«ng chóng ®Õn xem vµ mua hµng t¹i héi chî triÓn l·m b»ng c¸c ch­¬ng tr×nh ca nh¹c hÊp dÉn cña c¸c ca sÜ, ban nh¹c cña ®Þa ph­¬ng vµ cña c¸c tØnh , thµnh phè kh¸c ®Õn. Ch­¬ng tr×nh ca nh¹c sÏ diÔn ra vµo c¸c buæi tèi, khi héi chî triÓn l·m b¾t ®Çu. + Tuyªn truyÒn trªn c¸c ph­¬ng tiÖn truyÒn thanh di ®éng cña tØnh ®Õn c¸c huyÖn x· trong tØnh ®Ó qu¶ng c¸o cho héi chî. 2.1.5. §èi thñ c¹nh tranh-Mét sè th«ng tin vÒ ®èi thñ c¹nh tranh cña C«ng ty VITEX . HiÖn nay ë ViÖt Nam co rÊt nhiÒu C«ng ty cung cÊp dÞch vô tæ chøc héi chî triÓn l·m trong n­íc vµ quèc tÕ ®iÓn h×nh nh­ c¸c C«ng ty VCCI EXPO,VEFAC,VINEXAD,C«ng ty Thèng NhÊt,C«ng ty Th¾ng Lîi&DIAFIM..., C¸c C«ng ty c¹nh tranh víi nhau chñ yÕu lµ c¹nh tranh trªn lÜnh vùc giµnh quyÒn tæ chøc héi chî triÓn l·m trong n­íc vµ quèc tÕ . §èi víi héi chî triÓn l·m trong n­íc ,c¸c yÕu tè ®Ó cã thÓ giµnh quyÒn tæ chøc héi chî triÓn l·m lµ: + Lîi Ých mµ dù ¸n mang l¹i cho ®Þa ph­¬ng ,®¬n vÞ cÊp phÐp tæ chøc héi chî triÓn l·m . + Sù quan biÕt vµ quan hÖ víi c¸c c¸ nh©n, c¬ quan ra quyÕt ®Þnh tæ chøc héi chî triÓn l·m . + Thêi gian tæ chøc héi chî triÓn l·m (chñ ®Ò héi chî). C¸c C«ng ty tæ chøc héi chî triÓn l·m sÏ ph¶i t×m ra ®iÓm m¹nh ,®iÓm yÕu cña ®Þa ph­¬ng ®Ó ®­a ra ph­¬ng ¸n tæ chøc héi chî triÓn l·m mµ mang l¹i lîi Ých bæ xung cho nh÷ng ®iÓm yÕu cña ®Þa ph­¬ng , gióp c¸c doanh nghiÖp ®Þa ph­¬ng ph¸t triÓn , më réng thÞ tr­êng. §iÒu nµy C«ng ty tæ chøc héi chî triÓn l·m cßn ph¶i ®Æt chñ ®Ò héi chîcho phï hîp.Ngoµi ra, c¸c C«ng ty tæ chøc héi chî triÓn l·m cßn ph¶i chän thêi gian tæ chøc héi chî triÓn l·m phï hîp, th«ng th­êng c¸c C«ng ty th­êng chän thêi gian tæ chøc héi chî triÓn l·m vµo c¸c thµnh lËp tØnh ,gi¶i phãng thµnh phè,thµnh lËp c¸c tê b¸o....,NÕu chän thêi gian kh«ng phï hîp cã thÓ sÏ bÞ tõ chèi cÊp phÐptc héi chî triÓn l·m .Ngoµi ra yÕu tè quyen biÕt c¸c quan chøc, cÊp ra quyÕt ®Þnh còng lµ yÕu tè quan träng. §èi víi c¸c héi chî triÓn l·m quèc tÕ . C¸c C«ng ty tæ chøc héi chî triÓn l·m th­êng c¹nh tranh trong viÖc giµnh quyÒn lµ nhµ tæ chøc ®­a ®oµn doanh nghiÖp ViÖt Nam ®i tham gia héi chî triÓn l·m . C¸c mÆt gi¸ c¶ ,ph©n phèi vµ xóc tiÕn b¸n hµng cña c¸c C«ng ty th­êng nh­ nhau kh«ng cã sù kh¸c nhau qu¸ nhiÒu. 2.2.Ph©n tÝch t×nh h×nh lao ®éng, tiÒn l­¬ng cña C«ng ty VITEX . 2.2.1. C¬ cÊu lao ®éng cña C«ng ty VITEX . Tæ chøc bé m¸y, chØ tiªu c¸n bé trong C«ng ty tõ n¨m 2000 ®Õn n¨m 2003. HiÖn t¹i C«ng ty VITEX cã 11 phßng ban vµ c¸c chi nh¸nh trùc thuéc víi tæng sè 60 c¸n bé c«ng nh©n viªn. 1/ H§QT vµ ban gi¸m ®èc C«ng ty 3 ng­êi. 2/ V¨n phßng 4 ng­êi. 3/ Phßng kÕ to¸n tµi vô 4 ng­êi. 4/ Phßng héi chî triÓn l·m trong n­íc 6 ng­êi. 5/ Phßng héi chî triÓn l·m quèc tÕ 12 ng­êi. 6/ Phßng du lÞch vµ hîp t¸c lao ®éng 5 ng­êi. 7/ Phßng vÐ m¸y bay 5 ng­êi. 8/ Cöa hµng 52 Hµng Bå 4 ng­êi. 9/ Cöa hµng 19 Hµng Khoai 3 ng­êi. 10/ Cöa hµng 85 hµng §µo 4 ng­êi. 11/ Phßng qu¶ng c¸o in Ên 10 ng­êi. Trong ®ã H§QT gåm 3 ng­êi: + Chñ tÞch H§QT kiªm Gi¸m ®èc C«ng ty . + Phã chñ tÞch H§QT kiªm Phã Gi¸m ®èc C«ng ty . + Uû viªn. + Mçi phßng cña C«ng ty gåm cã c¸c tr­ëng phßng vµ c¸c nh©n viªn , kh«ng cã phã phßng. Trong tæng sè 60 nh©n viªn cña C«ng ty th× sè nh©n viªn tèt nghiÖp ®¹i häc trë lªn lµ 34 ng­êi chiÕm 53% tæng sè nh©n viªn cña toµn C«ng ty .TÊt c¶ nh÷ng ng­êi lµm tõ tr­ëng phßng trë lªn ®Òu ph¶i tèt nghiÖp ®¹i häc chuyªn nghµnh kinh tÕ vµ cã Ýt nhÊt 5 n¨m kinh nghiÖm. TÊt c¶ nh÷ng nh©n viªn kh¸c cña C«ng ty ®Òu ph¶i co tr×nh ®é tõ tèt nghiÖp PTTH trë lªn. 2.2.2. H×nh thøc tr¶ l­¬ng cña C«ng ty VITEX . HiÖn nay C«ng ty VITEX ¸p dông ba h×nh thøc tr¶ l­¬ng cho nh©n viªn cña m×nh , c¨n cø vµo sè l­îng nh©n viªn cò chuyÓn tõ C«ng ty Kinh Doanh Tæng Hîp sang C«ng ty Cæ PhÇn Th­¬ng M¹i Du LÞch Vµ Héi Chî TriÓn L·m Quèc TÕ vµ vÞ trÝ lµm viÖc t¹i c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc C«ng ty . Do vËy C«ng ty cã ba h×nh thøc tr¶ l­¬ng cho nh©n viªn cña C«ng ty nh­ sau: + §èi víi nh©n viªn cña C«ng ty lµm viÖc ë c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc C«ng ty mµ ®¬n vÞ nµy C«ng ty thùc hiÖn chÕ ®é kho¸n qu¶n th× c¸c nh©n viªn thuéc ®¬n vÞ ®ã ¨n l­¬ng theo chÕ ®é l­¬ng kho¸n. Tøc lµ tr¶ l­¬ng ph¶i c¨n cø trªn chØ tiªu kho¸n cña C«ng ty , nÕu v­ît møc kÕ ho¹ch ®Ò ra th× ®­îc h­ëng sè t¨ng tèi ®a kh«ng qu¸ 70% ®Ó ph©n phèi vµo l­¬ng cho c¸n bé thuéc ®¬n vÞ , ng­îc l¹i ,nÕu kh«ng ®¹t chØ tiªu kho¸n th× bÞ trõ vµo quü l­¬ng cña ®¬n vÞ ®ã vµ møc trõ tèi ®a kh«ng v­ît qu¸ 30% quü l­¬ng . + §èi víi nh÷ng nh©n viªn tõ C«ng ty cò chuyÓn sang th× ®­îc C«ng ty ký hîp ®ång dµi h¹n víi møc l­ên dùa trªn møc l­¬ng c¬ b¶n cña c¸n bé c«ng nh©n viªn nhµ n­íc céng víi 5000VN§/ngµy tiÒn ¨n tr­a( chØ tÝnh ngµy ®i lµm) céng phô cÊp nÕu cã. L­¬ng = 210000´(H+H). BHXH+BHYT = 6%´L­¬ng. Thùc lÜnh = L­¬ng + ¡n tr­a -(BHYT+BHXH). B¶ng hÖ sè l­¬ng cña C«ng ty VITEX Chøc vô H H G§ 4.98 0.5 PG§ 3.66 0.2 TP-HC 2.81 0.2 TP-KTo¸n 2.02 0.2 Cßn l¹i 1.78 nguån do C«ng ty vitex cung cÊp §a sè nh÷ng nh©n viªn ®­îc C«ng ký kÕt hîp ®ång dµi h¹n lµ nh©n viªn thuéc phßng kÕ to¸n vµ phßng hµnh chÝnh tæng hîp. + §èi víi c¸c nh©n viªn thuéc phßng héi chî trong n­íc vµ quèc tÕ ®­îc C«ng ty cho h­ëng l­¬ng theo l­¬ng hîp ®ång tho¶ thuËn gi÷a C«ng ty víi nh©n viªn cña m×nh khi ký kÕt hîp ®ång . 2.2.3. chÝnh s¸ch tuyÓn dôngvµ ®µo t¹o lao ®éng cña C«ng ty VITEX . ChÝnh s¸ch tuyÓn dông lao ®éng cña C«ng ty lµ tÝnh to¸n sè lao ®éng cña toµn C«ng ty trong thêi gian 4 n¨m mét.Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nÕu cã nhu cÇu ph¸t triÓn thªm bé m¸y ®Ó t¨ng hiÖu qu¶ kinh tÕ cho C«ng ty , thi Gi¸m ®èc C«ng ty sÏ ®Ò nghÞ H§QT cho phÐp më réng. H»ng n¨m C«ng ty cã tiÕn hµnh ®µo t¹o l¹i cho nh©n viªn ë mét sè vÞ trÝ nh»m n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cho nh©n viªn ®Ó ®¸p øng tèt h¬n yªu cÇu cña c«ng viÖc. * NhËn xÐt. C«ng ty VITEX hiÖn cã mét ®éi ngò nh©n viªn cã tr×nh ®é kh¸ cao víi tû lÖ tèt nghiÖp ®¹i häc chiÕm 53% t«ng sè nh©n viªn toµn C«ng ty .HÇu hÕt sè nh©n viªn cña C«ng ty míi ra tr­êng , cßn rÊt trÎ, hä lµ nh÷ng ng­êi ®Çy nhiÖt t×nh , h¨ng say lao ®éng ,vµ cã tÝnh n¨ng ®éng cao, cã khao kh¸t ®­îc kh¼ng ®Þnh m×nh. Tuy nhiªn, t×nh h×nh sö dông lao ®éng cña C«ng ty ch­a ®¹t hiÖu qu¶ cao. §iÒu nµy b¾t nguån tõ c«ng t¸c tuyÓn dông lao ®éng cña c«ng ty. + Thø nhÊt: C«ng ty ch­a cã mét chÝnh s¸ch tuyÓn dông lao ®éng, ch­a cã mét phßng hay nh©n viªn phô tr¸ch c«ng t¸c c«ng t¸c tuyÓn dông , ch­a cã mét quy tr×nh tuyÓn dông hoµn chØnh. C¸c nh©n viªn cña C«ng ty ®­îc tuyÓn dông phÇn lín lµ do sù giíi thiÖu cña nh÷ng ng­êi quyen biÕt, ng­íi cã chøc vô trong C«ng ty giíi thiÖu. §iÒu nµy ®· dÉn ®Õn t×nh tr¹ng ch­a thu hót ®­îc nh÷ng ng­êi thËt sù giái vÒ lµm cho C«ng ty . + Thø hai: ChÝnh s¸ch tiÒn l­¬ng cña C«ng ty chËm ® ­îc ®æi míi, mét bé phËn lín c¸c c¸n bé l·nh ®¹o l­¬ng vÉn ®­îc h­ëng theo chÕ ®é l­¬ng nhµ n­íc nh­ thêi C«ng ty cò. §iÒu nµy dÉn tíi t×nh tr¹ng ng­êi lao ®éng lµm viÖc víi tinh thÇn lao ®éng ch­a cao. MÆt kh¸c c¸c nh©n viªn ®­îc h­ëng l­¬ng theo chÕ ®é l­¬ng hîp ®ång th× cã møc l­¬ng qu¸ thÊp , ®©y lµ ®iÒu chñ yÕu lµm n¶n lßng cña c¸c nh©n viªn dÉn tíi t×nh tr¹ng nhiÒu nh©n viªn rêi bá C«ng ty ®i lµm cho c¸c C«ng ty kh¸c cã møc l­¬ng cao h¬n. Vµ C«ng ty th­êng xuyªn ph¶i tuyÓn nh©n viªn míi ®Ó thay thÕ c¸c nh©n viªn cò chuyÓn ®i. §iÒu nµy lµm cho chÊt l­îng c«ng viÖc ®¹t ®­îc kh«ng cao do c¸c nh©n viªn míi cÇn ph¶i cã thêi gian häc viÖc vµ hoµ nhËp víi mäi ng­êi trong C«ng ty . + Thø ba: C«ng ty sö dông thêi gian lao ®éng cña nh©n viªn ch­a ®¹t hiÖu qu¶ cao.Do c¸c c«ng viÖc ch­a nhiÒu vµ ®øt qu·ng nªn nh©n viªn cña C«ng ty nhiÒu khi ®Õn C«ng ty cho lÊy lÖ råi vÒ. §©y lµ sù phÝ ph¹m nguån lùc cña C«ng ty , kh«ng nh÷ng thÕ cßn lµm gi¶m tinh thÇn lµm viÖc,tÝnh n¨ng ®éng, s¸ng t¹o trong c«ng viÖc cña nh©n viªn . 2.3.T×nh h×nh qu¶n lý vËt t­ , tµi s¶n cè ®Þnh cña C«ng ty VITEX . 2.3.1.C¸c nguyªn vËt liÖu dïng cho ho¹t ®éng héi chî triÓn l·m cña C«ng ty VITEX bao gåm: *C¸c lo¹i vËt liÖu dïng ®Ó l¾p ®Æt mét gian hµng. Tªn vËt liÖu Sè l­îng Kich cì(m) + khung gian hµng 1 3´3´2.4 + th¶m 1 3´3 + v¸ch ng¨n 4 3´3 + bµn 1 1.2´0.8´1 +ghÕ 3 +bãng ®iÖn 3 + æ c¾m ®iÖn 1 +nhµ kho 1 2m +kª sµn 1 3´3 +b¶ng tªn C«ng ty 1 0.2´3 Nguån do VITEX cung cÊp C¸c lo¹i vËt liÖu dïng ®Ó l¾p ®Æt gian hµng còng nh­ c«ng viÖc l¾p ®Æt gian hµng C«ng ty ®Òu thuª(ký hîp ®ång )víi mét C«ng ty giµn dùng giµn dùng riªng víi gi¸ giµn dùng mét gian hµng lµ 700000 (VN§/gian). *C¸c lo¹i vËt liÖu dïng ®Ó b¶o vÖ khu héi chî triÓn l·m vµ cung cÊp ®iÖn cho khu héi chî triÓn l·m . Tªn vËt liÖu Sè l­îng + d©y ®iÖn + ©m ly 1 + loa 1 + ®µi 1 + micro 1 + rµo bao quanh kh¸ch hµng héi ch¬ + b¨ng z«n +cê Nguån do VITEX cung cÊp C¸c vËt liÖu : nh­ d©y ®iÖn, bé ph¸t thanh, banzon, cê C«ng ty tù trang bÞ, cßn l¹i rµo bao quanh khu héi chî triÓn l·m ,cäc còng nh­ c«ng t¸c l¾p dùng, b¶o vÖ héi chî triÓn l·m ®­îc C«ng ty thuª . TiÒn c«ng thuª b¶o vÖ héi chî triÓn l·m ®­îc C«ng ty tr¶ lµ:25000 VN§/ng­êi.ngµy. C¸c vËt liÖu phôc vô c«ng t¸c héi chî triÓn l·m cña C«ng ty ®­îc C«ng ty l­u tr÷ trong nhµ kho cña C«ng ty ë 52-54 Hµng Bå –Hoµn KiÕm –Hµ néi vµ ®­îc b¶o qu¶n cÈn thËn, chØ khi nµo tµi chÝnh héi chî triÓn l·m míi ®­îc vËn chuyÓn ra ®Ó phôc vô héi chî triÓn l·m . 2.3.2.T×nh h×nh tµi s¶n cè ®Þnh cña C«ng ty VITEX . KhÊu hao lµ ghi chuyÓn mét phÇn nguyªn gi¸ cña TSC§ sö dông vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh trong kú nh»m thu håi dÇn vèn ®Çu t­ ban ®Çu vµo TSC§. TSC§ cña C«ng ty bao gåm: ®Êt ®ai , nhµ cöa,«t«,m¸y tÝnh, m¸y ®iÒu hoµ, m¸y in , m¸y fax... N¨m 2000 tæng gi¸ trÞ TSC§ cña C«ng ty lµ 408.625.891 VN§, trong ®ã khÊu hao luü kÕ hai n¨m 1999-2000, lµ: 122.665.790 VN§. C«ng ty VITEX ¸p dông ph­¬ng ph¸p tÝnh khÊu hao TSC§ cña C«ng ty theo quy ®Þnh cña nhµ n­íc Q§166?BTC. Theo quyÕt ®Þnh nµy C«ng ty tÝnh khÊu hao tµi s¶n cña m×nh lµ: 16,6%/n¨m,vµ khÊu hao lµ khÊu hao ®Òu .TSC§ v« h×nh cña C«ng ty kh«ng cã. Do C«ng ty míi thµnh lËp , nªn c¸c TSC§ cña C«ng ty cßn míi vµ tèt , thêi gian hao mßn cßn dµi vµ c¸c TSC§ cña C«ng ty ®­îc sö dông hÕt c«ng xuÊt. 2.4.Ph©n tÝch chi phÝ vµ gÝa thµnh. 2.4.1.Ph©n lo¹i chi phÝ C«ng ty VITEX . C«ng ty VITEX lµ mét doanh nghiÖp th­¬ng m¹i vµ dÞch vô. Nã kh«ng trùc tiÕp s¶n xuÊt ra s¶n phÈn vËt chÊt, do ®ã nã kh«ng cã c¸c lo¹i chi phÝ cho bé phËn s¶n xuÊt ,mµ chØ cã chi phÝ cho bé phËn b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý. C«ng ty VITEX ph©n lo¹i chi phÝ cña m×nh theo kho¶n môc chi phÝ .Tuy nhiªn,ba kho¶n môc lµ chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp ,chi phÝ NVL trùc tiÕp ,chi phÝ s¶n xuÊt chung C«ng ty lµ kh«ng cã ,chØ c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt míi cã ba lo¹i chi phÝ nµy. Chi phÝ cña C«ng ty bao gåm hai kho¶n môc chi phÝ lín ®ã lµ: *Chi phÝ b¸n hµng *Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp C¸c kho¶n chi phÝ bÊt th­êng vµ chi phÝ cho ho¹t ®éng tµi chÝnh cña C«ng ty ®Òu kh«ng cã. Kho¶n môc chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp lµ nh÷ng chi phÝ vÒ tæ chøc vµ qu¶n lý hµnh chÝnh, qu¶n lý kinh tÕ vµ c¸c chi phÝ chung kh¸c trong ph¹m vi toµn doanh nghiÖp . Nã bao gåm: + chi phÝ cho nh©n viªn qu¶n lý : bao gåm tiÒn l­¬ng , phô cÊp, BHYT+BHXH,kinh phÝ c«ng ®oµn cña nh©n viªn thuéc bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp . + chi phÝ vËt liÖu qu¶n lý : bao gåm gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu sö dông cho c«ng viÖc qu¶n lý doanh nghiÖp nh­ söa ch÷a TSC§, dông cô c«ng cô,v¨n phßng phÈm. + chi phÝ ®å dïng v¨n phßng: bao gåm m¸y tÝnh bµn ghÕ, tñ, m¸y ®iÒu hoµ... + chi phÝ khÊu hao TSC§: bao gåm khÊu hao TSC§ dïng chung cho toµn C«ng ty nh­ khÊu hao nhµ v¨n phßng,thiÕt bÞ qu¶n lý,kho tµng... + chi phÝ thuÕ , phÝ , lÖ phÝ: thuÕ m«n bµi, tµi nguyªn, nhµ ®Êt... + chi phÝ dÞch vô mua ngoµi: ®iÖn, n­íc, ®iÖn tho¹i, fax... + chi phÝ b»ng tiÒn: gåm c¸c chi phÝ trùc tiÕp b»ng tiÒn cho c«ng t¸c qu¶n lý chung cña doanh nghiÖp, nh­ héi nghÞ, tiÕp kh¸ch, c«ng t¸c phÝ... §èi víi kho¶n môc chi phÝ b¸n hµng cña doanh nghiÖp : nã bao gåm nh÷ng chi phÝ liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh b¸n hµng cña doanh nghiÖp ,c¸c kho¶n môc con cña nã gièng nh­ c¸c kho¶n môc con cña kho¶n môc chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp ,nh­ng liªn quan ®Õn kh©u b¸n hµng cña C«ng ty . 2.4.2.Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch vµ gi¸ thµnh thùc tÕ cña C«ng ty VITEX . C«ng ty VITEX th­êng lËp kÕ ho¹ch tæ chøc héi chî triÓn l·m n¨m sau cho m×nh tõ n¨m nay. §Õn th¸ng 11 C«ng ty ph¶i nép kÕ ho¹ch tæ chøc héi chî triÓn l·m cña m×nh cho së th­¬ng m¹i Hµ néi duyÖt.Sang n¨m sau nÕu cã thªm bít sè héi chî triÓn l·m th× së th­¬ng m¹i sÏ xÐt duyÖt sau. C«ng ty VITEX c¨n cø vµo sè héi chî triÓn l·m mµ C«ng ty ký kÕt ®­îc víi c¸c tØnh trong n¨m nay ®Ó lËp kÕ ho¹ch cho n¨m sau ngoµi c¸c héi chî triÓn l·m mµ C«ng ty ®· ký kÕt ®­îc víi c¸c tØnh ,C«ng ty dù tÝnh sè héi chî triÓn l·m mµ C«ng ty cã thÓ ký kÕt vµ tæ chøc thùc hiÖn trong n¨m tíi ®Ó lªn kÕ ho¹ch gi¸ thµnh cho n¨m tíi. Trong mçi héi chî triÓn l·m tuú thuéc vµo tiÒm lùc kinh tÕ cña tØnh, d©n c­ quanh khu tæ chøc héi chî mµ C«ng ty lªn kÕ ho¹ch sè gian hµng cho tõng héi chî . Gi¸ thµnh toµn bé s¶n l­îng mét n¨m cña C«ng ty ®­îc tÝnh nh­ sau: +Tæng gi¸ thµnh = Sgi¸ thµnh tõng héi chî = S sè gian hµng tõng héi chî ´gi¸ thµnh ®¬n vÞ b×nh qu©n mét gian hµng tõng héi chî . +gi¸ thµnh ®¬n vÞ b×nh qu©n mét gian hµng tõng héi chî =(c«ng thøc) §Ó x¸c ®Þnh gi¸ thµnh ®¬n vÞ b×nh qu©n cña mét gian hµng cña mçi héi chî ,C«ng ty c¨n cø vµo: + gi¸ thuª giµn dùngmét gian hµng t¹i n¬i tæ chøc . + gi¸ thuª nh©n c«ng phôc vô cho héi chî . + chi phÝ c¸c thiÕt bÞ , dông cô... +®Þa ®iÓm tæ chøc héi chî. + tiÒm lùc kinh tÕ cña d©n c­ gÇn khu tæ chøc héi chî . B¶ng chi phÝ gi¸ thµnh kÕ ho¹ch vµ thùc tÕ cña C«ng ty VITEX hai n¨m 1999-2000. B¶ng gi¸ thµnh kÕ ho¹ch vµ thùc tÕ cña C«ng ty VITEX ba n¨m gÇn ®©y. N¨m S¶n l­îng(gian hµng) Gi¸ thµnh ®¬nvÞ(1000VN§) Gi¸ b¸n ®¬n vÞ(1000VN§) KÕ ho¹ch Thùc tÕ KÕ ho¹ch Thùc tÕ KÕ ho¹ch Thùc tÕ 1999 1140 1100 3000 2800 4000 3800 2000 1450 1430 2500 2300 3800 3500 2001 1500 1500 3200 3000 4500 4000 2.5. ph©n tÝch t×nh h×nhtµi chÝnh cña C«ng ty VITEX . Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh lµ mét trong nh÷ng néi dung c¬ b¶n thuéc ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp . Nã lµ qu¸ tr×nh xem xÐt , kiÓm tra, ®èi chiÕu vµ so s¸nh sè liÖu tµi chÝnh hiÖn hµnh víi qu¸ khø .Th«ng qua viÖc ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh ng­êi sö dông th«ng tin cã thÓ ®¸nh gi¸ tiÒm n¨ng, hiÖu qu¶ kinh doanh còng nh­ nh÷ng rñi ro trong t­¬ng lai vµ triÓn väng cña doanh nghiÖp . Nh­ vËy, cã thÓ nãi môc ®Ých tèi cao vµ quan träng nhÊt cña ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh lµ gióp nh÷ng ng­êi ra quyÕt ®Þnh lùa chän ph­¬ng ¸n kinh doanh tèi ­u vµ ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c thùc tr¹ng , tiÒm n¨ng cña doanh nghiÖp . B¶ng kªt qu¶ H§KD n¨m 1999-2000 cña C«ng ty VITEX ChØ tiªu N¨m1999 N¨m 2000 Tû lÖ Tæng DT 9184425788 9189089898 100.05 DT thuÇn 9184425788 9189089898 100.05 Gi¸ vèn hµng b¸n 5289275299 8290097950 156.73 Lîi nhuËn gép 3895150489 898991948 23.08 CP b¸n hµng 3554910636 546302583 15.36 CP qu¶n lý doanh nghiÖp 264538742 251169242 95 Lîi nhuËn tõ H§KD 75701111 101520123 134 Lîi nhuËn H§TC 13600560 3370153 24.8 Tæng lîi nhuËn tr­íc thuÕ 89301671 104890276 117.5 ThuÕ thu nhËp DN 14288267 16782444 117.5 Lîi nhuËn sau thuÕ 75013404 88107832 117.5 Nguån do VITEX cung cÊp Ta thÊy n¨m 2000 tæng doanh thu hÇu nh­ kh«ng t¨ng so víi n¨m 1999, trong khi n¨m 2000 chi phÝ gi¸ vèn cña C«ng ty t¨ng lªn b»ng 156.73% cña n¨m 1999, nh­ng do chi phÝ b¸n hµng gi¶m chØ cßn b»ng 23% cña n¨m 1999 vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp còng gi¶m chØ b»ng 95% cña n¨m 1999, nªn kÕt qu¶ tæng lîi nhuËn sau thuÕ vÉn t¨ng trong khi lîi nhuËn gép gi¶m. Gi¸ vèn hµng b¸n t¨ng chñ yÕulµ do chi phÝ cho mét héi chî triÓn l·m ®· t¨ng lªn ®¸ng kÓ, do hiÖn nay cã rÊt nhiÒu C«ng ty tæ chøc héi chî trªn c¶ n­íc nªn dÉn ®Õn c¸c C«ng ty muèn giµnh ®­îc quyÒn tæ chøc héi chî triÓn l·m ®· ph¶i t¨ng chi phÝ thuª nh©n c«ng ,c¸c chi phÝ quan hÖ kh¸c,vµ chi phÝ thuª dµn dùng gian hµng. Chi phÝ b¸n hµng gi¶m chñ yÕu lµ do chi phÝ t×m kiÕm mét kh¸ch hµng doanh nghiÖp tham gia héi chî triÓn l·m gi¶m. Do sau mét n¨m tµi chÝnh héi chî triÓn l·m C«ng ty ®· nhËn ®­îc sù tin t­ëng cao cña kh¸ch hµng vµ mèi quan hÖ cña C«ng ty víi c¸c C«ng ty kh¸ch hµng ®· t¨ng lªn ®¸ng kÓ. Mét nguyªn nh©n n÷a lµm cho chi phÝ b¸n hµng cña C«ng ty gi¶m lµ do sau mét n¨m tæ chøc C«ng ty ®· cã nhiÒu kinh nghiÖm h¬n nªn ®· gi¶m ®­îc c¸c chi phÝ ph¸t sinh kh«ng cÇn thiÕt. B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cña C«ng ty VITEX n¨m 1999-2000 ChØ tiªu N¨m 1999 N¨m 2000 Tµi s¶n A. tµi s¶n l­u ®éng 2716855514 1279289956 TiÒn 437360913 588468787 ®Çu t­ tµi chÝnh ng¾n h¹n Kho¶n ph¶i thu 916799919 285352672 Hµng tån kho 1362694682 823650 Tµi s¶n l­u ®éng kh¸c 404644847 Chi sù nghiÖp B.TSC§vµ ®Çu t­ dµi h¹n. 438384512 408625819 TSC§ 438384512 408325819 Kho¶n ®Çu t­ tµi chÝnh dµi h¹n 300000 Chi XDCB dë dang C¸c kho¶n ký quü, ký c­îc dµi h¹n S Tµi s¶n 3155240026 1687915775 Nguån vèn A.Nî ph¶i tr¶ 2227924933 776825774 Nî ng¾n h¹n 2218824933 745925774 Nî dµi h¹n 9100000 9100000 Nî kh¸c B. Nguån vèn CSH 927315093 911090001 Nguån vèn-quü 927315093 911090001 Nguån kinh phÝ S Nguån vèn 3155240026 1687915775 Nguån do VITEX cung cÊp Vèn kinh doanh cña C«ng ty b»ng S tµi s¶n ë b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n C«ng ty . 2.5.1.Mét sè chØ tiªu tµi chÝnh c¬ b¶n. +hÖ sè kiÓm so¸t tiÒn hµng: N¨m 1999,H = = = 0.29. N¨m 2000, H = = = 0.169. N¨m 1999 ,Hlµ: 29% >10%,n¨m 2000, H lµ:16.9%. +n¨m 2000 hÖ sè kiÓm so¸t tiÒn hµng cña C«ng ty tèt h¬n n¨m 1999, tuy nhiªn vÉn > 10%, nªn C«ng ty kh«ng cã kh¶ n¨ng kiÓm so¸t ®­îc chÆt chÏ c¸c kho¶n ph¶i thu cña m×nh vµ cã thÓ bÞ rñi ro mÊt kh«ng ®ßi ®­îc hay kh«ng ®ßi ®­îc ®óng thêi gian. §iÒu nµy cã thÓ g©y khã kh¨n cho C«ng ty vÒ vèn trong t­¬ng lai gÇn. + HÖ sè ®Çu t­: N ¨m 1999, H= = = 0.14. N¨m 2000, H= == 0.242. N¨m 1999, H= 14%, n¨m 2000, H= 24.2% HÖ sè ®Çu t­ cµng lín cµng tèt,ta thÊy hÖ sè ®Çu t­ cña n¨m 2000 tèt h¬n n¨m 1999. Tuy nhiªn,c¸c kho¶n ®Çu t­ cña C«ng ty lµ kh«ng hiÖu qu¶ , mÆc dï hÖ sè ®Çu t­ t¨ng lªn, quy m« ®Çu t­ t¨ng nh­ng doanh thu hÇu nh­ kh«ng t¨ng , mÆc dï lîi nhuËn cã t¨ng 17.5%, nh­ng kh«ng ph¶i lµ do ®Çu t­ gia t¨ng. + HÖ sè tù tµi trî: N¨m 1999, H= = = 0.3. N¨m 2000, H= = = 0.54. N¨m 1999, H= 30%, n¨m 2000, H= 54% >50% HÖ sè tù tµi trî cña C«ng ty > 50% ®iÒu nµy cho thÊy C«ng ty hoµn toµn cã thÓ tù chñ ®­îc vèn trong kinh doanh . + HÖ sè c«ng nî: N¨m 1999, H= = = 0.41. N¨m 2000, H= = = 0.37. N¨m 1999, H= 0.41 <1, n¨m 2000, H= 0.37, Ta thÊy n¨m 1999,hÖ sè c«ng nî cña c«ng ty tèt h¬n n¨m 2000,nh­ng ngay c¶ n¨m 1999 H cña c«ng ty còng nhá h¬n 1 r©t nhiÒu, ®iÒu nµy cho thÊy doanh nghiÖp chiÕm dông vèn cña c¸c doanh nghiÖp kh¸c rÊt nhiÒu,vµ c¸c kho¶n nî cña c«ng ty hÇu hÕt lµ nî ng¾n h¹n. + HÖ sè thanh to¸n nî ng¾n h¹n: N¨m 1999, H= = = 1.22 >1. N¨m 2000, H= = = 1.715. N¨m 1999, H= 1.22 >1, n¨m 2000, H= 1.715 >1. §iÒu nµy cho thÊy, C«ng ty cã kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ng¾n h¹n. + HÖ sè thanh to¸n nhanh: N¨m 1999, H= = = 0.2. N¨m 2000, H= = = 0.8. N¨m 1999, H= 0.2 0.5,HÖ sè thanh to¸n nhanh cña C«ng ty n¨m 1999 lµ 0.2 0.5 cho thÊy C«ng ty ®· cè g¾ng gi¶m chiÕm dông vèn cña c¸c C«ng ty kh¸c vµ t¨ng dù tr÷ tiÒn mÆt nªn C«ng ty ®· hoµn toµn cã kh¶ n¨ng thanh to¸n c¸c kho¶n nî ®Õn h¹n mét c¸ch tøc thêi. + HÖ sè hoµn vèn CSH: N¨m 1999, H = = = 0.084. N¨m 2000, H = ==0.0967. N¨m 1999, H = 8.4%, n¨m 2000 H= 9.67%. Ta thÊy hÖ sè hoµn vèn CSH n¨m 2000 cña C«ng ty tèt h¬n n¨m 1999 , n¨m 2000, 1VN§ C«ng ty bá ra C«ng ty thu l¹i 0.0967 VN§ lîi nhuËn sau thuÕ, trong khi ®ã n¨m 1999 con sè nµy lµ 0.084 VN§. PhÇn III. ®¸nh gi¸ chung vµ lùa chän ®Ò tµi tèt nghiÖp. 3.1.§¸nh gi¸ chung vÒ C«ng ty Cæ PhÇn Th­¬ng M¹i Du LÞch Vµ Héi Chî TriÓn L·m Quèc TÕ VITEX . 3.1.1. Nh÷ng nhuËn lîi cña C«ng ty VITEX . Mét thuËn lîi to lín mµ C«ng ty VITEX cã ®­îc lµ mét ®éi ngò c¸n bé nh©n viªn cña cña C«ng ty . Víi ®éi ngò tèt nghiÖp ®¹i häc chiÕm tû lÖ kh¸ cao 53% , ®©y lµ nguån lùc v« cïng v« gi¸ mµ C«ng ty cã ®­îc . Mét ®éi ngò c¸n bé l·nh ®¹o cã nhiÒu n¨m kinh nghiÖm ho¹t ®éng trªn th­¬ng tr­êng tõ thêi tr­íc khi cæ phÇn ho¸ , mét ®éi ngò nh©n viªn trÎ tuæi míi ra tr­êng ,hä cã søc khoÎ,cã nhiÒu tham väng, h¨ng h¸i lao ®éng vµ rÊt n¨ng ®éng trong c¬ chÕ thÞ tr­êng.Víi mét ®éi ngò c¸n bé ,nh©n viªn nh­ vËy nÕu ®­îc kÕt hîp tèt th× sÏ t¹o ra mét ®éng lùc, mét tinh thÇn c¸ch m¹ng to lín ®Ó C«ng ty cã thÓ ph¸t triÓn m¹nh trong t­¬ng lai kh«ng xa . Mét thuËn lîi n÷a lµ víi mét C«ng ty cã s­c trÎ míi ®­îc cæ phÇn ho¸ n¨m 1999, l¹i ho¹t ®éng trong mét lÜnh vùc kh¸ míi mÎ ë ViÖt Nam trong nh­ng n¨m gÇn ®©y vµ lÜnh vùc héi chî triÓn l·m ®ang cã tiÒm n¨ng ph¸t triÓn to lín ë ViÖt Nam . HiÖn nay ViÖt Nam ®ang lµ mét trong ba nÒn kinh tÕ cã tèc ®é ph¸t triÓn nhanh nhÊt trªn thÕ giíi. Mçi n¨m cã trªn 20000 doanh nghiÖp míi ®­îc thµnh lËp, phÇn lín c¸c doanh nghiÖp nµy lµ c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá , céng víi sù ®æi míi m¹nh mÏ cña c¸c chÝnh s¸ch cña chÝnh phñ theo h­íng ngµy cµng th«ng tho¸ng, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó cho c¸c doanh nghiÖp ph¸t triÓn . ViÖt Nam ngµy cµng më cöa hoµ nhËp víi thÕ giíi, chÝnh phñ cã nhiÒu chÝnh s¸ch thu hót giíi doanh n­íc ngoµi vµo lµm ¨n t¹i ViÖt Nam . Nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®ã lµm cho sè l­îng c¸c doanh nghiÖp ë ViÖt Nam ngµy cµng ®«ng ®¶o, thªm vµo ®ã thµnh tÝch xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo ë ViÖt Nam lµm cho ng­êi d©n ngµy cµng cã ®iÒu kiÖn mua x¾m h¬n. TÊt c¶ nh÷ng ®iÒu ®ã lµm cho triÓn väng t¨ng tr­ëng cao vµ dµi h¹n cña nghµnh tæ chøc héi chî triÓn l·m lµ s¸ng sña. Víi nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi ë trªn nÕu C«ng ty cã mét chÝnh s¸ch tét vÒ nh©n sù, ban l·nh ®¹o n¨ng ®éng vµ cã tinh thÇn héi nhËp m¹nh h¬n, ph©n quyÒn m¹nh h¬n, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho líp trÎ tù kh¼ng ®Þnh m×nh th× C«ng ty cã thÓ ph¸t triÓn mét c¸ch m¹nh mÏ h¬n trong t­¬ng lai gÇn. 3.1.2.Nh÷ng khã kh¨n cña C«ng ty VITEX . MÆc dï C«ng ty VITEX cã mét ®éi ngò c¸n bé ,nh©n viªn cã tr×nh ®é kiÕn thøc kh¸ cao nh­ng hiÖn nay C«ng ty ch­a cã mét chÝnh s¸ch tho¶ ®¸ng ®èi víi c¸n bé ,nh©n viªn ,®ã lµ: ChÝnh s¸ch chÕ ®é tiÒn l­¬ng ch­a hîp lý. HiÖn nay møc l­¬ng cña nh©n viªn trong C«ng ty lµ qu¸ thÊp . Víi møc l­¬ng ®ã kh«ng khuyÕn khÝch ®­îc c¸n bé ,nh©n viªn yªn t©m ,trung thµnh, tuþ lµm viÖc hÕt m×nh v× C«ng ty , víi møc l­¬ng kh«ng ®ñ trang tr¶i cho mét cuéc sèng dÌ dÆt nªn phÇn lín nh©n viªn trong C«ng ty ®Òu ph©n t©m, hä quan t©m ®Õn c¸c c«ng viÖc kh¸c mµ cã møc l­¬ng cao h¬n, hä coi lµm viÖc ë C«ng ty nh­ mét gi¶i ph¸p t×nh thÕ khi mµ ch­a t×m ®­îc c«ng viÖc cã møc l­¬ng cao h¬n, chÝnh ®iÒu nµy lµm cho c«ng ty ho¹t ®éng kÐm hiÖu qu¶. Mét ®iÒu dÏ dµng nhËn thÊy r»ng nÕu t¨ng l­êng cho nh©n viªn cña C«ng ty lªn møc 800000 ®ång/ng­êi´th¸ng th× C«ng ty sÏ bÞ lç nÆng. §iÒu nµy cho thÊy sù ho¹t ®éng kÐm hiÖu qu¶ cña C«ng ty . Mét khã kh¨n n÷a cña C«ng ty lµ hiÖn nay víi chÝnh s¸ch më cöa nÒn kinh tÕ ,®­a nÒn kinh tÕ ViÖt Nam hoµ nhËp m¹nh vµo qu¸ tr×nh toµn cÇu ho¸ kinh tÕ cña thÕ giíi cña chÝnh phñ , chÝnh phñ ®ang ra søc t×m kiÕm biÖn ph¸p ®Ó c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam më réng thÞ tr­êng kh«ng nh÷ng ra thÕ giíi mµ cßn ngay c¶ trong n­íc. ChÝnh v× thÕ mµ gÇn ®©y chÝnh phñ ®· cã nhiÒu biÖn ph¸p nh»m khuyÕn khÝch ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp chuyªn vÒ lÜnh vùc héi chî triÓn l·m ®Ó c¸c doanh nghiÖp nµy th«ng qua sù ph¸t triÓn cña m×nh sÏ ®­a c¸c doanh nghiÖp thuéc c¸c lÜnh vùc kh¸c chiÕm lÜnh m¹nh mÏ thÞ tr­êng trong n­íc vµ quèc tÕ . Cho nªn trong thêi gian qua ë ViÖt Nam cã hµng lo¹t c¸c doanh nghiÖp chuyªn vÒ lÜnh vùc héi chî triÓn l·m ra ®êi .HiÖn nay ë ViÖt Nam cã kho¶ng trªn 60 doanh nghiÖp thuéc lo¹i nµy, vµ c¸c doanh nghiÖp nµy c¹nh tranh quyÕt víi nhau ®Ó giµnh giËt thÞ tr­êng nh»m v­¬n lªn vÞ trÝ dÉn ®Çu nh­ c¸c C«ng ty :VCCI, VEFAC,VINEXAD,...,trong khi ®ã VITEX hiÖn nay vÉn cßn lµ mét C«ng ty cì võa cña ViÖt Nam , h¬n n÷a hiÖn nay ®ang ho¹t ®éng víi nhiÒu yÕu ®iÓm cßn tån t¹i ë bªn trong, c¸c chØ sè tµi chÝnh cho thÊy t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty kh«ng lÊy g× lµm s¸ng sña,c¸c héi chî triÓn l·m mµ C«ng ty tæ chøc gÇn ®©y mêi c¸c kh¸ch hµng C«ng ty ngµy mét khã kh¨n vµ C«ng ty ch­a cã kh¶ n¨ng tæ chøc nh÷ng héi chî triÓn l·m lín t¹i Hµ néi còng nh­ t¹i TPHCM víi sè l­îng c¸c doanh nghiÖp tham gia lªn ®Õn vµi tr¨m. Tõ nh÷ng ®iÓm yÕu trªn nÕu C«ng ty kh«ng kÞp thêi kh¾c phôc th× ®ã sÏ lµ nh÷ng nguyªn nh©n lµm cho C«ng ty bÞ suy yÕu trong t­¬ng lai. 3.2. Chän ®Ò tµi t«t nghiÖp. Tõ nh÷ng ®¸nh gi¸ chung vÒ ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu cña C«ng ty VITEX ë trªn. Víi chuyªn nghµnh häc cña m×nh lµ Marketing t«i sÏ lùa chän ®Ò tµi sau ®Ó lµm ®å ¸n tèt nghiÖp: + N©ng cao chÊt l­îng dÞch vô tæ chøc héi chî triÓn l·m ,hoµn thiÖn quy tr×nh mêi kh¸ch hµng C«ng ty tham gia héi chî triÓn l·m trong n­íc vµ quèc tÕ .

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTại Công ty VITEX.DOC
Luận văn liên quan