Đề tài Bàn về 1 số nội dung quản lý nguồn nhân lực trong các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam

Trong quá trình CNH-HĐH đất nước và đổi mới cơ chế quản lý kinh tế ở nước ta , quản lý có hiệu quả nguồn nhân lực là một trong những biện pháp cơ bản nhằm nâng cao năng suất lao đông , cải thiện đời sống vật chất và văn hoá cho người lao động . sự phát triển kinh tế -xã hội phụ thuộc rất lớn vào việc khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên , nguồn lao đông , nguồn vốn và tiến bộ khoa học kỹ thuật , trong đó nguồn lao động có ý nghĩa quan trọng và quyết định . Việc mở rộng nền kinh tế để phát triển đã làm cho nên kinh tế trở nên sôi động hơn và đã thu hút được các nhà ĐTNN vào Việt Nam để phát triển . Do vậy mà từ khi các DN nước ngoài ra đời thì việc quản lý nguồn nhân lực là một điều mơí mẻ do họ chưa hiểu hết được về con người Việt Nam như phong tục tập quán , ngôn ngữ , do đó mà công tác quản lý NNL đối với các DN có vốnĐTNN đang là những vấn đề nóng hổi cần quan tâm giải quyết, để tạo điều kiện cho nền kinh tế phát triển và ngày càng thu hút được các nhà ĐTNN .Do những vấn đề nổi cộm trên mà em đã chọn đề tài này làm đề tài nghiên cứu cho mình và mạnh dạn đưa ra biện pháp của mình để có thể giải quyết những tồn tại trong vấn đề quản lý nguồn nhân lực ở các DN có vốn ĐTNN và tạo thuận lợi cho sự phát triển. Bài viết này hoàn thành được là nhờ có sự hướng dẫn tận tình của cô Vũ Hoàng Ngân . Là sinh viên năm cuối ,nhưng kiến thức còn hạn chế nên không thể tránh khỏi những sai sót khi nghiên cứu viết bài , mong tiếp tục được sự chỉ bảo tận tình của thầy cô và các bạn . Cuối cùng em xin gửi tới cô - người đã rất nhiệt tình hướng dẫn em làm đề án này lời cám ơn chân thành nhất . Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC I. CÁC KHÁI NIỆM : 1. Khái niệm về lao động : Lao động là hoạt động có mục đích của con người lao động là một hành động diễn ra giữa người và giới tự nhiên .Trong khi lao động ,con người vận dụng sức lực tiềm tàng trong thân thể mình, sử dụng công cụ lao động để tác động vào giới tự nhiên , chiếm lấy những vật chất trog tự nhiên, biến đổi vật chất đó, làm cho chúng trở nên có ích cho đời sống của mình . 2. Khái niệm về quản lý Quản lý là sự tác động của chủ thể quản lý lên đối tượng quản lý nhằm đạt được mục tiêu đặt ra trong điều kiện biến động của môi trường . Quản lý kinh tế là sự tác động liên tục có tổ chức , có hướng đích của chủ thể quản lý lên tập thể những người lao động trong hệ thống sử dụng một cách tốt nhất mọi tiềm năng và cơ hội ,nhằm đạt được mục tiêu đề ra theo đúng luật định và thông lệ hiện hành . 3. Nguồn nhân lực : là nguồn lực về con người và được nghiên cứu dưới nhiều góc độ khác nhau : Nguồn nhân lực là nguồn cung cấp sức lao động cho xã hội ,bao gồm toàn bộ dân cư có cơ thể phát triển bình thường (không bị khiếm khuyết dị tật bẩm sinh ).Nguồn nhân lực là một yếu tố của sự phát triển kinh tế - xã hội ,là khả năng lao động của xã hội, bao gồm nhóm dân cư trong độ tuổi lao động có khả năng lao động. Nguồn nhân lực là tổng hợp những cá nhân, những con người cụ thể tham gia vào quá trình lao động, là tổng thể các yếu tố về thể chất và tinh thần được huy động và quá trình lao động. 4. Quản lý nguồn nhân lực Là việc theo dõi ,hướng dẫn ,điều chỉnh ,kiểm tra sự trao đổi chất giữa con người với các yếu tố vật chất của tự nhiên trong quá trình tạo ra của cải vật chất , tinh thần để thoả mãn nhu cầu của con người ,nhằm duy trì bảo vệ ,sử dụng và phát triển tiềm năng vô tận của con người . Là một chức năng ,nhiệm vụ quan trọng và đặt ra hàng đầu đối với mỗi doanh nghiệp . Để cho quá trình sản xuất được liên tục ,tăng năng suất lao động thì nguồn nhân lực phải đáp ứng đủ về số lượng và chất lượng nhưng để quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực lại là một vấn đề đặt ra đối với các doanh nghiệp . Nội dung của quản lý nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp khá phong phú , do trình độ và quá trình thu thập các thông tin ,tài liệu chưa được đầy đủ và còn nhiều hạn chế cho nên em xin được trình bày một số nội dung chủ yếu của quá trình quản lý nguồn nhân lực , 1) Tuyển dụng nhân lực . 2) đào tạo và phát triển nguồn nhân lực . 3) Tạo động lực trong lao động 4) An toàn vệ sinh trong lao động. 5) Quan hệ lao động. II. CÁC NỘI DỤNG VỀ QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC. 1. Tuyển dụng nhân lực . a) Yêu cầu của tuyển dụng con người vào làm việc trong doanh nghiệp Tuyển dụng những người có trình độ chuyên môn cần thiết, có thể làm việc đạt tới năng suất lao động cao, hiệu suất công tác tốt. Tuyển được những người có kỷ luật ,trung thực, gắn bó với công việc, với doanh nghiệp (DN). Tuyển được những người có sức khoẻ, làm việc lâu dài trong DN với nhiệm vụ được giao b) Nội dung của tuyển dụng Là quá trình xây dựng được các bước đi vào phương pháp tuyển chọn thích hợp cho từng công việc . Tuyển dụng thường được tiến hành theo quy trình chặt chẽ bao gồm một số phương pháp và kỹ thuật khác nhau .Các phương pháp và bước đi thường được áp dụng là : ã Căn cứ vào đơn xin việc, lý lịch, bằng cấp và giấy chứng chỉ về trình độ chuyên môn của người xin việc : ã Căn cứ vào hệ thống các câu hỏi và trả lời để tìm hiểu người xin việc ,các câu hỏi này do DN đề ra. ã Căn cứ vào tiếp xúc, gặp gỡ giữa DN(phòng quản tị nhân lực), và người xin việc. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Giáo trình kinh tế lao động ,Mai Quốc Chánh và Phạm Đức Thành (chủ biên) 2. Giáo trình quản trị kinh doanh tổng hợp ,GS. TS Ngô Đình Giao 3. Những bất hợp lý về tiền lương trong khu vực có vốn ĐTNN , Quang Chính 4. Thông tin thị trường lao động 5. Lao động và xã hội tháng 11/1998, số 6 và số 7 , số 10/1999 , số 10/1998 6. Con người và nguồn nhân lực con người trong phát triển, Tạp chí phát triển kinh tế, số tháng 7/1998, tạp chí luật học số 4/1995. Phát triển kinh tế tháng 3,4/1998.

doc26 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2830 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Bàn về 1 số nội dung quản lý nguồn nhân lực trong các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
bëi qu¸ tr×nh di chuyÓn t­ b¶n tõ n­íc nµy sang n­ícc kh¸c . ë c¸c n­íc : §TTTNN ®­îc hiÓu lµ mét ho¹t ®éng kinh doanh, mét d¹ng quan hÖ kinh tÕ cã nh©n tè n­íc ngoµi kÓ tõ khi cã luËt §TNN vµ sù ra ®êi cña c¸c DN cã vèn §TNN th× ta thÊy tÇm quan träng cña §TNN trong chiÕn l­îc CNH-H§H ®Êt n­íc. ChÝnh sù ra ®êi cña ho¹t ®éng §TNN gãp phÇn ®Èy m¹nh cuéc c¸ch m¹ng khoa häc kü thuËt trong s¶n xuÊt, ®ãng gãp vai trß quan träng vµo c«ng cuéc ®æi míi, chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ theo h­íng CNH-H§H vµ kÐo theo lµ sù thay ®æi vÒ ph­¬ng ph¸p qu¶n lý nguån nh©n lùc trong c¸c DN ®Ó phï hîp víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. §Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña DN cã vèn §TNN. Quan hÖ §TTTNN lµ quan hÖ nh»m phôc vô môc ®Ých kinh doanh t¹i n­íc tiÕp nhËn ®Çu t­ nªn nã chÞu sù chi phèi cña c¸c quy luËt kinh tÕ trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng .Theo luËt §TNN t¹i ViÖt Nam th× ®Æc ®iÓm cña s¶n xuÊt kinh doanh ®èi víi c¸c DN nµy lµ : Cïng së h÷u tµi s¶n theo tû lÖ vèn gãp (DN liªn doanh) Cïng tham gia vµo héi ®ång qu¶n trÞ. Cïng ph©n chia lîi nhuËn vµ chÞu sù rñi ro trong dinh doanh. Nhµ ®Çu t­ ®­îc lùa chän dù ¸n ®Çu t­, h×nh thøc ®Çu t­ , ®Þa bµn, tû lÖ gãp vèn ph¸p ®inh, thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm vµ lùa chän ®èi t¸c thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ cña ViÖt Nam ®Ó hîp t¸c ®Çu t­ . §Æc ®iÓm nguån nh©n lùc trong c¸c DN cã vèn §TNN §TTTNN cã vai trß rÊt quan träng trong viÖc t¹o ra c«ng ¨n, viÖc lµm, h¹n chÕ t×nh tr¹ng thÊt nghiÖp, n©ng cao møc thu nhËp cho ng­êi lao ®éng. §TTTNN ë ViÖt Nam mçi n¨m thu hót kho¶ng 0,3-0,35 triÖu lao ®éng, nh­ vËy lµ ®· gi¶i quyÕt ®­îc 1/3 sè ng­êi b­íc vµo ®é tuæi lao ®éng mçi n¨m . Nh­ vËy lµ sè l­îng lao ®éng mµ c¸c DN cã vèn §TNN thu hót kh«ng ph¶i lµ nhá ®· t¹o ra c«ng viÖc cho ng­êi lao ®éng, t¨ng thu nhËp vµ gi¶m g¸nh nÆng vÒ x· héi ®Ó gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm. Tû träng §TNN sÏ ngµy cµng t¨ng th× sÏ cµng thu hót thªm nhiÒu lao ®éng. Nh­ng trªn thùc tÕ th× c¸c DN nµy cã thu hót lao ®éng nh­ng chñ yÕu lµ trong lÜnh vùc s¶n xuÊt cßn c¸c DN mµ ®Çu t­ vµo nh÷ng ngµnh nghÒ cao th× hä l¹i sö dông nh©n lùc cña hä tõ bªn n­íc ngoµi .Qua ®ã ta thÊy nguån nh©n lùc cña ViÖt Nam chØ ®¸p øng ®­îc vÒ sè l­îng (do c¬ cÊu d©n sè trÎ, lùc l­îng lao ®éng dåi dµo), cßn vÒ chÊt l­îng th× ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña c¸c DN nµy vµ ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña sù ph¸t triÓn vµ héi nhËp quèc tÕ . Nguyªn nh©n chñ yÕu lµ do NNL ViÖt Nam víi xuÊt ph¸t ®iÓm thÊp, tr­íc yªu cÇu cña qu¸ tr×nh CNH-H§H vµ héi nhËp quèc tÕ tá ra bÊt cËp : §éi ngò NNL ViÖt Nam béc lé bÊt cËp c¶ vÒ tr×nh ®é, c¬ cÊu, sè l­îng ,t¸c phong, thãi quen lao ®éng tr­íc yªu cÇu ®ßi hái míi cña sù nghiÖp CNH-H§H ®Êt n­íc. Nh­ vËy víi NNL nµy th× vÊn ®Ò qu¶n lý sÏ rÊt khã kh¨n ,do sù l¹c hËu, non yÕu vÒ tr×nh ®é cña NNL ViÖt Nam so víi NNL trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. C¬ cÊu lao ®éng ®µo t¹o cña ta lµ ch­a hîp lý : cô thÓ lµ , §¹i häc : 1 ; cao ®¼ng : 1,6 ; CMKT : 3 .Trong khi tØ lÖ nµy ë c¸c n­íc ph¸t triÓn lµ 1: 4: 10 .Do vËy mµ ®éi ngò c«ng nh©n kü thuËt cña ta thiÕu trÇm träng. Trong c¸c DN cã vèn §TNN chóng ta còng cã nhiÒu h¹n chÕ : N¨ng lùc qu¶n lý kinh tÕ yÕu kÐm, tÝnh tuú tiÖn cña ng­êi s¶n xuÊt nhá t¹o nªn bÊt lîi vµ thua thiÖt cho phÝa ViÖt Nam . Ch­a cã nhËn thøc ®óng ®¾n vÒ §TNN do vËy mµ ch­a thÊy ®­îc tÇm quan träng cña nã trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn CNH-H§H nªn ch­a cã h­íng gi¶i ph¸p nµo ®óng ®¾n cho sù ph¸t triÓn cña NNL. V× vËy cÇn ph¶i cã sù ph¸t triÓn ®óng ®¾n NNL ®Ó ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña sù ph¸t triÓn tr¸nh sù tôt hËu vÒ kinh tÕ ,khoa häc kü thuËt, ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu vÒ chÊt l­îng mµ c¸c DN ®Ò ra . Sù ph¸t triÓn NNL h­íng tíi môc tiªu t¨ng tr­ëng, ph¸t triÓn bÒn v÷ng ph¶i dùa trªn tiªu chuÈn hiÖu qu¶ kinh tÕ-chÝnh trÞ - x· héi N­íc ta ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa v× vËy mµ §¶ng ta kh¼ng ®Þnh lµ ®µo t¹o nh÷ng con ng­êi võa hång võa chuyªn ®Ó ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña sù ph¸t triÓn trong thêi ®¹i míi.VËy c«ng t¸c qu¶n lý NNL cã mét ý nghÜa quan träng ®Ó cho nÒn kinh tÕ ®­îc ph¸t triÓn. NNL trong c¸c DN cã vèn §TNN ph¶i ®ßi hái cã tr×nh ®é cao ,cã tr×nh ®é chuyªn m«n s©u vµ trung thµnh . thùc tr¹ng vÒ mét sè néi dung qu¶n lý nguån nh©n lùc trong c¸c DN cã vèn §TNN mét sè ®Æc ®iÓm cña tuyÓn dông lao ®éng trong c¸c DN cã vèn §TNN. Sè l­îng vµ ®é tuæi cña ng­êi ®­îc tuyÓn dông. TuyÓn dông lao ®éng lµ kh©u quan träng quyÕt ®Þnh ®Õn chÊt l­îng ®ãng gãp lao ®éng, kh¶ n¨ng ®¸p øng c«ng viÖc b¶o ®¶m cho ho¹t ®éng cña d©y truyÒn s¶n xuÊt kinh doanh nhÞp nhµng, cã hiÖu qu¶. C«ng t¸c tuyÓn dông lao ®éng cßn lµ yÕu tè ®¶m b¶o æn ®Þnh quan hÖ lao ®éng, kh¶ n¨ng hîp t¸c lao ®éng, øng xö vµ t¸c phong lµm viÖc chÝnh v× vËy mµ c«ng t¸c tuyÓn dông lao ®éng trong c¸c DN cã vèn §TNN c¸c tØnh phÝa B¾c rÊt chó träng, quan t©m .Qua sè liÖu ®iÒu tra 110 DN cã vèn §TNN c¸c tØnh phÝa B¾c cho thÊy c¸c biÓu hiÖn chñ yÕu cña c«ng t¸c tuyÓn dông lao ®éng lµ : Thø nhÊt : sè lao ®éng b×nh qu©n cña tÊt c¶ c¸c DN, 6 th¸ng ®Çu n¨m 1998 t¨ng 2,62% so víi lao ®éng b×nh qu©n n¨m 1997 .XÐt trong n¨m 1997 th× sè lao ®éng gi¶m cña tÊt c¶ c¸c DN lµ 6667 ng­êi, sè lao ®éng t¨ng 8789 ng­êi. Nh­ vËy , sè lao ®éng t¨ng thùc tÕ cña 110 DN trong n¨m 1997 nªu trªn th× 33,05% lµ do kÕt thóc hîp ®ång lao ®éng, 1,28% bÞ sa th¶i do vi ph¹m kû luËt lao ®éng vµ 57,36% lao ®éng tù chÊm døt hîp ®ång lao ®éng v× l­¬ng thÊp , c­êng ®é lao ®éng cao ,lµm thªm giê qu¸ møc (10% DN cã sè giê lµm thªm b×nh qu©n mét lao ®éng cao h¬n 200giê/n¨m). Sè lao ®éng t¨ng thªm trong n¨m 1997 bao gåm 30,72% lµ do ®­îc ký tiÕp hîp ®ång lao ®éng vµ 69,28% lµ tuyÓn míi : sè lao ®éng t¨ng thªm chñ yÕu lµ ë c¸c DN cã vèn §TNN cña NhËt B¶n, §µi Loan, Hµn Quèc vµ gi¶m ë c¸c DN cã vèn §TNN ë c¸c nuowcs Hång K«ng, Singapore. ViÖc ký kÕt hîp ®ång lao ®éng ng¾n h¹n d­íi 6 th¸ng; theo mïa vô vµ c«ng viÖc sau ®ã ký kÕt l¹i hîp ®ång lao ®éng hoÆc sa th¶i lao ®éng lµ ph­¬ng ph¸p tuyÓn, sö dông lao ®éng mµ c¸c DN cã vèn §TNN sö dông ®Ó ®æi míi lao ®éng hµng n¨m. T¹i c¸c DN cã vèn §TNN cã mét bé phËn lao ®éng (chiÕm 9,7% tæng sè lao ®éng) cã c«ng viÖc kh«ng æn ®Þnh lu«n cã nguy c¬ bÞ sa th¶i do phô thuéc vµo t×nh trangj s¶n xuÊt-kinh doanh cña c¸c DN. Thø hai : Trong sè c¸c lao ®éng ®­îc tuyÓn dông vµo lµm viÖc t¹i c¸c DN cã vèn §TNN ®· ®­îc ®iÒu tra, th× thÊy sè lao ®éng ë d­íi tuæi 29 chiÕm tû lÖ 54,7% ,ë ®é tuæi 30-40 tuæi lµ 32,36% vµ trªn 40 tuæi lµ 13,04% .Sè lao ®éng d­íi 24 tuæi chiÕm 12,1% tæng sè lao ®éng, phÇn lín lµ lao ®éng phæ th«ng ®­îc tuyÓn tõ n«ng th«n vµo lµm viÖc c¸c c«ng viÖc theo mïa vô vµ c«ng viÖc nhÊt ®Þnh. Trong sè lao ®éng ë ®é tuæi trªn 30 ®­îc tuyÓn tõ khu vùc DN nhµ n­íc , khu vùc hµnh chÝnh sù nghiÖp cã mét sè ng­êi ®­îc n¾m gi÷ vÞ trÝ qu¶n trÞ DN,®iÒu hµnh ë mét sè kh©u, c«ng ®o¹n s¶n xuÊt kinh doanh .Do tû träng c¸c chç lµm viÖc cã c­êng ®é cao, nhÞp ®é d©y truyÒn s¶n xuÊt lín (l¾p r¸p « t«, xe m¸y, ®iÖn tö ,may mÆc ...) nªn viÖc tuyÓn dông lao ®éng cña c¸c DN cã vèn §TNN cã xu h­íng tuyÓn dông lao ®éng ë ®é tuæi d­íi 45 tuæi. H×nh thøc tuyÓn dông lao ®éng Theo quy ®Þnh cña bé luËt lao ®éng, tuyÓn dông lao ®éng cho DN cã vèn §TNN ®­îc thùc hiÖn qua 2 kªnh ®ã lµ : Trung t©m dÞch vô viÖc lµm vµ c¬ quan lao ®éng ®Þa ph­¬ng sau 30 ngµy, c¸c kªnh trªn kh«ng ®¸p øng ®­îc th× DN ®­îc phÐp tù tuyÓn lÊy lao ®éng . Thùc tÕ qua qu¸ tr×nh ®iÒu tra ë c¸c DN cho thÊy 76,1% tæng sè lao ®éng ®­îc tuyÓn vµo lµm viÖc lµ do DN tù tuyÓn cßn 23,39% lµ do trung t©m dÞch vô viÖc lµm. Nguyªn nh©n cña t×nh tr¹ng nµy lµ do hÖ thèng trung t©m dÞch vô viÖc lµm t¹i c¸c ®Þa ph­¬ng ch­a ®¸p øng ®­îc kÞp thêi vÒ sè l­îng, chÊt l­îng lao ®éng theo yªu cÇu cña c¸c DN. C¸c c¬ quan ®Þa ph­¬ng ch­a cã mèi quan hÖ cung øng lao ®éng víi c¸c DN cã vèn §TNN mét c¸ch chÆt chÏ . Theo ý kiÕn cña mét sè c¬ quan lao ®éng ®Þa ph­¬ng, thùc tÕ cßn cã hiÖn t­îng c¸c trung t©m dÞch vô viÖc lµm thu lÖ phÝ kh«ng hîp lÖ tõ ng­êi lao ®éng vµ DN lµm gi¶m søc hót cña c¸c trung t©m dÞch vô viÖc lµm ®èi víi ng­êi lao ®éng vµ DN. Tuy nhiªn còng thÊy r»ng, ®èi víi c¸c DN cã vèn §TNN ë c¸c tØnh phÝa B¾c ®ßi hái chÊt l­îng lao ®éng tuyÓn dông cao (trong 1100 lao ®éng ®ang lµm viÖc ®­îc pháng vÊn th× 92,37% ®· tèt nghiÖp phæ th«ng trung häc ; 86,1% ®· qua ®µo t¹o chuyªn m«n kü thuËt). Trong khi thÞ tr­êng lao ®éng ®Þa ph­¬ng cßn khan hiÕm lao ®éng ®· qua ®µo t¹o .ChÝnh v× thÕ c¸c DN ph¶i tù tuyÓn lÊy lao ®éng tèt nghiÖp phæ th«ng trung häc ®Ó ®µo taä theo yªu cÇu nhiÖm vô s¶n xuÊt-kinh doanh cña DN.Râ rµng nguån lao ®éng ®· tèt nghiÖp phæ th«ng trung häc dï ch­a qua ®µo t¹o còng ®­îc c¸c DN cã vèn §TNN chó ý khai th¸c, tuyÓn dông ®Ó ®µo t¹o vµ lµm viÖc .§©y cã thÓ lµ h×nh thøc h÷u hiÖu ®èi víi c¸c DN ®Ó qu¶n lý nguån nh©n lùc trong DN m×nh v× hä ®· ®­îc häc c«ng viÖc ngay t¹i DN vµ lµm lu«n t¹i DN, phôc vô qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña DN. Khã kh¨n trong tuyÓn dông. Trong sè c¸c DN ®­îc ®iÒu tra, sè DN gÆp khã kh¨n trong tuyÓn dông lao ®éng chiÕm tû lÖ 35,45% (49/110 DN) .Nguyªn nh©n khã kh¨n chñ yÕu cña tuyÓn dông lao ®éng lµ thiÕu lao ®éng theo lo¹i h×nh ngµnh nghÒ (lao ®éng nghÒ ®µo t¹o trªn thÞ tr­êng lao ®éng kh«ng phï hîp yªu cÇu tuyÓn dông cña DN) chiÕm tû lÖ 63,0% ,cßn c¸c nguyªn nh©n kh¸c nh­ lµ møc tiÒn c«ng thÊp, ®Þa bµn khã kh¨n, hîp ®ång ng¾n h¹n vµ c«ng viÖc bÊp bªnh kh«ng thu hót ®­îc ng­êi lao ®éng lµ 37% .Ngoµi ra, mét bé phËn DN(55,32%) tæng sè DN cã ý kiÕn chÊt l­îng lao ®éng trªn thÞ tr­êng lao ®éng c¸c ®Þa ph­¬ng ch­a ®¸p øng yªu cÇu tuyÓn dông cña DN, thñ tôc tuyÓn dông lao ®éng vµo lµm viÖc t¹i c¸c DN cã vèn §TNN cßn phøc t¹p(19,15% tæng sè DN cã ý kiÕn) thñ tôc cÊp giÊy cho ng­êi lao ®éng vµo lµm viÖc t¹i ViÖt Nam ch­a nhanh chãng . §¸nh gi¸ cña DN vÒ lao ®éng ®­îc tuyÓn dông. Theo ®¸nh gi¸ cña ng­êi sö dông lao ®éng c¸c DN cã vèn §TNN th× viÖc tuyÓn dông lao ®éng vµo lµm viÖc t¹i c¸c DN nµy ®­îc thùc hiÖn kh¸ kh¾t khe, nªn 93,53% tæng sè lao ®éng ®ang sö dông ®¸p øng ®­îc yªu cÇu c«ng viÖc cña DN. Sè cßn l¹i 6,47% gåm 1437 ng­êi cña 110 DN, ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu c«ng viÖc do c¸c nguyªn nh©n kh¸c nhau. Trong sè ®ã nguyªn nh©n do tr×nh ®é chuyªn m«n yÕu chiÕm tû lÖ 47,46% do t¸c phong lao ®éng 46,63% ;c¸c lý do kh¸c lµ 7,93% .Râ rµng lµ trong tuyÓn dông lao ®éng, c¸c DN cã vèn §TNN kh«ng nh÷ng chó träng ®Õn tr×nh ®é chuyªn m«n mµ cßn ®Õn c¸c phÈm chÊt kh¸c cña ng­êi lao ®éng ®Îe tõ ®ã mµ hä qu¶n lý ®­îc tèt nguån lao ®éng. Ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc trong c¸c DN cã vèn §TNN Theo h×nh thøc tuyÓn dông lao ®éng cña c¸c DN cã vèn §TNN th× chñ yÕu lµ hä tuyÓn lÊy nh÷ng ng­êi lao ®éng vµo lµm viÖc t¹i c¸c DN cña hä, do vËy mµ hä ch­a hiÓu ®­îc tay nghÒ, tr×nh ®é cña ng­êi lao ®éng nh­ thÕ nµo, mÆt kh¸c lµ ng­êi lao ®éng còng bì ngì víi c«ng viÖc do ch­a t×m hiÓu xem c«ng viÖc ®ã lµ c«ng viÖc g× ,®ßi hái tr×nh ®é g× vµ nã cã phï hîp víi m×nh kh«ng. Mét thùc tÕ ®¸ng lo ng¹i t×nh h×nh hiÖn nay lµ c¸c DN cã vèn §TNN nhËn nh÷ng ng­êi lao ®éng vµo DN sau ®ã ®µo t¹o hä : §©y lµ mét h×nh thøc ®µo t¹o cã thÓ ®¸p øng ngay c«ng viÖc nh­ng mµ rÊt khã thùc hiÖn ®­îc, bëi v× do tr×nh ®é m¸y mãc c«ng nghÖ cña c¸c DN cã vèn §TNN cao mµ ph¶i häc lý thuyÕt sau ®ã thùc hµnh .ë ®©y cã thÓ lµ häc cö ®i häc hoÆc ®µo t¹o ngay t¹i xÝ nghiÖp , cã DN cßn ®­a sang n­íc ngoµi ®Ó häc , cã thÓ ®©y lµ ph­¬ng ph¸p tèt gióp cho chóng ta tiÕp thu nhanh nh÷ng tiÕn bé cña thÕ giíi nh­ thÐe th× viÖc tuyÓn dông nh÷ng ng­êi ®Ó ®i häc ph¶i chÆt chÏ, kü l­ìng .C¸c DN ph¶i cã chiÕn l­îc ph¸t triÓn NNL ®Ó hä cã thÓ ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña tr×nh ®é ph¸t triÓn ngµy mét cao . HiÖn nay c¸c DN tuyÓn ng­êi vµo ph¶i tù ®µo t¹o lÊy, nguyªn nh©n lµ do chóng ta ch­a cã nh÷ng ng­êi lao ®éng cã tay nghÒ, tr×nh ®é ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña sù ph¸t triÓn cña DN nµy, do c«ng t¸c ®µo t¹o nghÒ cña ta qu¸ kÐm, ch­a phï hîp víi sù ph¸t triÓn chËm ®æi míi ch¬ nªn kh«ng n¾m b¾t kÞp c¸c ngµnh nghÒ míi do vËy mµ khi cã c¸c DN cã vèn §TNN ra ®êi vµ ®i vµo ho¹t ®éng th× chóng ta kh«ng cã ®ñ NNL cung cÊp cho hä ®Ó ph¸t triÓn. ViÖc c¸c DN cã vèn §TNN ®µo t¹o NNL, ®Ó phôc vô cho sù ph¸t triÓn cña DN m×nh, phï hîp ngµnh nghÒ m×nh lµ ®iÒu tèt nhuwg mµ ph¶i cã mét tr×nh tù mµ ng­êi häc ph¶i ®­îc häc lý thuyÕt sau ®ã råi thùc hµnh ®Ó ®¶m b¶o ®­îc quy tr×nh s¶n xuÊt kh«ng bÞ gi¸n ®o¹n. T¹o ®éng lùc cho ng­êi lao ®éng th«ng qua tiÒn l­¬ng. Trong lÜnh vùc tiÒn l­¬ng, chÝnh phñ ®· 44 lÇn thay ®æi møc l­¬ng tèi thiÓu cho phï hîp . Tõ 1-7-1999 Bé lao ®éng - Th­¬ng binh - X· héi ®· cã quyÕt ®Þnh ¸p dông tr¶ l­¬ng b»ng ®ång ViÖt Nam víi 3 møc 487000-556000-626000 ®ång/th¸ng .Tuú theo vïng l·nh thæ chÝnh phñ còng ®· cã nghÞ ®Þnh 197/CP ngµy 31-12-1994 vµ Bé lao ®éng- Th­¬ng binh -X· héi cã th«ng t­ 11/L§TBXH ngµy 3-5-1995 qu¶n lý tiÒn l­¬ng ®èi víi DN cã vèn §TNN. Thùc tÕ cho thÊy mét sè DN ®· chÊp hµnh ph¸p luËt ViÖt Nam thùc hiÖn ®óng nh÷ng quy ®Þnh vµ h­íng dÉn cña chÝnh phñ vµ cña BL§-TBXH .Tuy nhiªn vÉn cßn nhiÒu DN ch­a thùc hiÖn ®óng ,g©y ra tranh chÊp vÒ lao ®éng, kh«ng kÝch thÝch con ng­êi lµm viÖc h¨ng say vµ nhiÖt t×nh do vËy mµ n¨ng suÊt lao ®éng thÊp .T¨ng l­¬ng lµ mét h×nh thøc kÝch thÝch , t¹o ®éng lùc m¹nh nhÊt ®èi víi ng­êi lao ®éng ,nã g¾n trùc tiÕp ®Õn lîi Ých cña ng­êi lao ®éng. Trªn thùc tÕ qua kiÓm tra th× thÊy cã mét sè c«ng nh©n vÉn chØ ®­îc tr¶ l­¬ng b»ng l­¬ng tèi thiÓu lµ 35 USD vËy lµ kh«ng kÝch thÝch ®­îc ng­êi lao ®éng. §iÒu ®¸ng nãi lµ c¸c c¬ quan ®Þa ph­¬ng nh­ Së L§TBXH - liªn ®oµn lao ®éng tØnh khã cã thÓ biÕt ®­îc chÝnh x¸c thùc tÕ thu nhËp, tiÒn l­¬ng , ®Þnh møc lao ®éng cña c¸c DN ®ã v× hä kh«ng b¸o c¸o hoÆc Ýt b¸o c¸o . C«ng t¸c h­íng dÉn , tuyªn truyÒn gi¸o dôc ý thøc ph¸p luËt cho ng­êi lao ®éng vµ ng­êi sö dông lao ®éng hiÓu chÝnh s¸ch, thùc hiÖn chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc vÒ tiÒn l­¬ng vµ thu nhËp trong DN cã vèn §TNN bÞ bu«ng láng, c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc ch­a phèi hîp chÆt chÏ víi nhau trong viÖc h­íng dÉn kiÓm tra ®Ó DN thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh cña nhµ n­íc .ViÖc xö lý vi ph¹m ë mét sè doanh nghiÖp ch­a nghiªm, vai trß cña tæ chøc c«ng ®oµn trong viÖc b¶o vÖ quyÒn lîi chÝnh ®¸ng cña ng­êi lao ®éng cßn h¹n chÕ ,ë niÒu DN cßn bÞ giíi chñ thao tóng, lîi dông do vËy mµ nã kh«ng kÝch thÝch ng­¬i lao ®éng, n¨ng suÊt lao ®éng gi¶m cã thÓ dÉn ®Õn nh÷ng tranh chÊp lao ®éng x¶y ra. VÊn ®Ò an toµn- vÖ sinh lao ®éng An toµn vµ søc khoÎ cña ng­êi lao ®éng . HiÖn nay trong c¶ n­íc cã 54 khu c«ng nghiÖp .Nhµ n­íc khuyÕn khÝch DN ViÖt Nam thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, c¸c tæ chøc c¸ nh©n vµ DN cã vèn §TNN ®Çu t­ vµo c¸c khu c«ng nghiÖp .Tuy nhiªn c¸c DN cã vèn §TNN chiÕm mét tû lÖ cao trong khu vùc nµy . NhiÒu khu c«ng nghiÖp cã tõ 90-100% DN cã vèn §TNN nh­ KCN Sµi §ång(Hµ Néi); khu chÕ xuÊt Linh Trung(TPHCM) ;KCN AMATA (§ång Nai)... C¸c DN trong KCN chñ yÕu ®Çu t­ vµo lÜnh vùc gia c«ng, l¾p r¸p vµ s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp ®Ó xuÊt khÈu vµ tiªu thô t¹i thÞ tr­êng trong n­íc víi c¸c mÆt hµng chñ yÕu lµ hµng may mÆc xuÊt khÈu, l¾p r¸p ®iÖn tö. C¸c DN ®· thu hót mét lùc l­îng lao ®éng ®¸ng kÓ, ®Æc biÖt lµ lao ®éng n÷. Do ®­îc x©y dùng biÖt lËp víi khu d©n c­ vµ cã nh÷ng lîi thÕ vÒ c¬ së ban ®Çu còng nh­ vèn ®Çu t­ Nhµ n­íc mµ nhiÒu DN cã ®iÒu kiÖn ®Ó x©y dùng c¬ së s¶n xuÊt ,thiÕt kÕ nhµ x­ëng theo ®óng tiªu chuÈn vÒ an toµn- vÖ sinh lao ®éng. Nh×n chung ng­êi lao ®éng lµm viÖc ë c¸c DN cã vèn §TNN t¹i c¸c khu chÕ xuÊt, KCN ®­îc h­ëng ®iÒu kiÖn lao ®éng thuËn lîi tiÖn nghi h¬n do nh÷ng d©y truyÒn c«ng nghÖ ®­îc c¬ giíi ho¸, tù ®éng ho¸, lµm gi¶m bít c¸c c«ng viÖc thñ c«ng, c¸c yÕu tè nguy hiÓm ®éc h¹i; m«i tr­êng lµm viÖc còng ®­îc c¶i thiÖn, Ýt « nhiÔm vµ khang trang s¹ch sÏ h¬n . NhiÒu nhµ §TNN ®· ¸p dông nh÷ng kinh nghiÖm tèt trong qu¶n lý lao ®éng, ®Æc biÖt lµ b¶o ®¶m vÖ sinh vµ an toµn cho ng­êi lao ®éng. Trong c¸c khu c«ng nghiÖp ng­êi sö dông lao ®éng trong nhiÒu DN ®· nhËn thøc ®óng ®­îc mèi quan hÖ gi÷a c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lao ®éng vµ n¨ng suÊt lao ®éng, còng nh­ sù khang trang vµ bÒ thÕ cña nhµ m¸y lµ lêi b¶o ®¶m uy tÝn, chÊt l­îng hµng ho¸ cña DN m×nh ®èi víi b¹n hµng. MÆc dï vËy , trong KCN nµy ng­êi lao ®éng ®ang ph¶i ®èi ®Çu víi c­êng ®é lµm viÖc c¨ng th¼ng, g¸nh nÆng t©m lý, lµm viÖc trong d©y truyÒn c«ng nghÖ míi víi t­ thÕ kh«ng phï hîp. Qua t×m hiÓu vÊn ®Ò an toµn vµ søc khoÎ cña ng­êi lao ®éng trong DN cã vèn §TNN t¹i c¸c KCN, nhÊt lµ c¸c DN l¾p r¸p ®iÖn tö, may mÆc, dÇy da, chÕ biÕn n«ng s¶n vµ h¶i s¶n ta thÊy r»ng: khi lµm viÖc ng­êi lao ®éng ph¶i thùc hiÖn nh÷ng thao t¸c ®¬n ®iÖu ®ßi hái ph¶i tËp trung cao ®é c¸c gi¸c quan ®Ó hoµn thµnh nhanh chãng c¸c nhiÖm vô cña m×nh trong d©y truyÒn. Hä gÇn nh­ phô thuéc hoµn toµn vµo nhÞp ®é d©y truyÒn c«ng nghÖ khÐp kÝn, cã c«ng ®o¹n ph¶i ®øng suèt mét ca. ChÝnh v× vËy, mµ ng­êi lao ®éng trô l¹i ®­îc ë DN th­êng lµ ng­êi cã søc khoÎ dÎo dai, t¸c phong nhanh nhÑn. Cã kh«ng Ýt tr­êng hîp ng­êi lao ®éng ®· ngÊt t¹i n¬i lµm viÖc do ch­a quen vµ qu¸ mÖt mái, c¨ng th¼ng. Sè liÖu ®iÒu tra vÒ søc khoÎ cña mét sè ng­êi lao ®éng lµm trong d©y truyÒn l¾p r¸p cho thÊy nhÞp ®iÖu thao t¸c t¨ng lªn 1,84 lÇn ; møc ®é run, mÖt mái cña tay t¨ng lªn 1,2 lÇn, møc ®é mÖt mái qua nhÞp ®Ëp cña tim t¨ng 1,22 lÇn(3,9/3,2) so víi ng­êi lµm viÖc ngoµi d©y truyÒn .KÕt qu¶ ®iÒu tra còng chØ ra r»ng chØ sè thÇn kinh t©m lý thÞ gi¸c sau lao ®éng gi¶m h¬n h¼n tr­íc khi lao ®éng. VÒ c«ng nghÖ, do kh©u qu¶n lý nhËp khÈu ch­a chÆt chÏ dÉn ®Õn viÖc nhËp c¸c thiÕt bÞ may mãc cò , l¹c hËu, nhiÒu d©y truyÒn tõ nh÷ng n¨m 60 ®· hÕt h¹n sö dông, g©y « nhiÔm m«i tr­êng vµ ¶nh h­ëng xÊu ®Õn søc khoÎ cña ng­êi lao ®éng .Ngoµi ra, c«ng nghÖ míi còng xuÊt hiÖn nh÷ng bÊt lîi, ®éc h¹i míi, ng­êi lao ®éng ph¶i lµm viÖc ë nhiÒu vÞ trÝ cã t­ thÕ kh«ng hîp lý, g©y sù mÖt mái t©m lý .KÕt qu¶ ®iÒu tra 106 lao ®éng kü thuËt cao trong ngµnh nhiÖt ®iÖn, xi m¨ng ,truyÒn t¶i ph©n phèi ®iÖn cho thÊy : c¸c trung t©m ®iÒu khiÓn ®Òu ®­îc l¾p ®Æt theo thiÕt kÕ n­íc ngoµi, nªn chØ phï hîp víi 65% ng­êi lao ®éng ViÖt Nam .Khi ng­êi ViÖt Nam lµm trªn d©y truyÒn c«ng nghÖ nµy hä ph¶i chÞu ®ùng c¨ng th¼ng h¬n. Theo sè liÖu cña viÖn y häc lao ®«ng, th× chØ cã 13% lao ®éng ViÖt Nam phï hîp víi m¸y cña §øc, 34% phï hîp víi m¸y cña Ph¸p- ý vµ 65% phï hîp víi m¸y cña NhËt. Kh¶o s¸t ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña mét sè lao ®éng trong c¸c DN cã vèn §TNN cña trung t©m vÖ sinh phßng dÞch Hµ Néi cho thÊy cã ®Õn 71% thêi gian trong ca, ng­êi lao ®éng ph¶i lµm viÖc trong t­ thÕ kh«ng phï hîp, nh­ ngåi xæm, quú gèi, khom l­ng, ngåi trªn ghÕ gç kh«ng cã cÇn ®iÒu khiÓn cao thÊp cho phï hîp víi chØ tiªu nh©n tr¾c. §Æc biÖt ë ph©n x­ëng ch©n kh«ng ®Ìn h×nh (Orion-Hanel), c«ng nh©n ph¶i ®øng suÊt ca, tay nhÊc bãng ®Ìn h×nh(träng l­îng 6-7 kg) tõ 800 ®Õn 1000 lÇn trong mét ca. Do ph¶i chÞu sù thay ®æi lín vÒ t©m sinh lý, céng víi t­ thÕ lao ®éng bÊt lîi, ng­êi lao ®éng lµm viÖc trªn d©y truyÒn c«ng nghÖ míi th­êng m¾c c¸c bÖnh nghÒ nghiÖp nh­ rèi läan c¬ x­¬ng vµ mét sè lo¹i bÖnh kh¸c. Cho ®Õn nay ch­a cã sè liÖu tæng hîp vÒ bÖnh nghÒ nghiÖp trong c¸c KCN ,khu chÕ xuÊt v× phÇn lín c¸c DN sö dông lùc l­îng lao ®éng trÎ, víi th©m niªn nghÒ nghiÖp ch­a l©u. Nh­ng nh×n chung søc khoÎ ng­êi lao ®éng bÞ gi¶m sót vµ vµ mét sè ng­êi lao ®éng ®· ph¶i bá viÖc. KÕt qu¶ kh¸m søc khoÎ trong mét sè DN cho thÊy nh÷ng biÓu hiÖn l©m sµng tim m¹ch cña ng­êi lao ®éng trong c¸c DN nµy còng kh¸ cao mµ nguyªn nh©n cã thÓ do qu¸ c¨ng th¼ng vÒ thêi gian vµ t©m lý. ViÖc tu©n thñ luËt lao ®éng liªn quan ®Õn vÊn ®Ò an toµn vµ søc khoÎ ng­êi lao ®éng trong c¸c KCN cßn nhiÒu h¹n chÕ. NhiÒu DN ®· kh«ng khai b¸o ®¨ng ký xin giÊy phÐp sö dông mét sè thiÕt bÞ cã yªu cÇu nghiªm ngÆt vÒ an toµn vÖ sinh lao ®éng, c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc vµ kh¸m søc khoÎ ®Þnh kú cho ng­êi lao ®éng. §iÒu nµy cã thÓ râ ë c¸c DN t¹i KCN Biªn Hoµ hoÆc Sµi §ång. C¸c c«ng ty nµy chØ biÕt c¸c th«ng t­ d­íi luËt liªn quan ®Õn viÖc khai b¸o, ®¨ng ký vµ xin cÊp giÊy phÐp c¸c thiÕt bÞ cã yªu cÇu nghiªm ngÆt vÒ an toµn sau khi lµm viÖc víi thanh tra lao ®éng. MÆc dï quy chÕ 36/CP ngµy 24-4-1997 vÒ KCN, Khu chÕ xuÊt, KCN cao ,yªu cÇu c¸c DN trong khu vùc nµy ph¶i tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cña bé luËt lao ®éng vÒ b¶o ®¶m an toµn vÖ sinh lao ®éng, vÖ sinh c«ng nghiÖp vµ quan hÖ lao ®éng nh­ng do c¬ chÕ phèi hîp ho¹t ®éng gi÷a c¸c ban qu¶n lý KCN vµ c¬ quan lao ®éng ®Þa ph­îng cßn ch­a hoµn thiÖn nªn víi nhiÒu lý do, chñ sö dông lao ®éng kh«ng nh÷ng kh«ng thùc hiÖn nghiªm chØnh mµ cßn g©y khã kh¨n hoÆc cè t×nh ng¨n c¶n c¸c ho¹t ®éng thanh tra, kiÓm tra cña c¸c c¬ quan nhµ n­íc, v× vËy nhiÒu tån t¹i trong c«ng t¸c an toµn vÖ sinh lao ®éng trong c¸c DN nµy ch­a ®­îc ph¸t hiÖn vµ xö lý kÞp thêi. Thùc hiÖn ph¸p luËt vÒ an toµn vÖ sinh lao ®éng trong c¸c DN cã vèn §TNN ë c¸c tØnh phÝa B¾c . Mét hÖ thèng an toµn vÖ sinh lao ®éng h÷u hiÖu,®iÒu kiÖn lµm viÖc thuËn lîi la nhu cÇu, quyÒn lîi chÝnh ®¸ng, ®Çy tÝnh nh©n v¨n, nh©n ®¹o cho mçi ng­êi lao ®éng tham gia vµo qu¸ tr×nh lao ®éng x· héi. §ã lµ nh©n tè b¶o toµn søc khoÎ, kh¶ n¨ng s¸ng t¹o cña ng­êi lao ®éng c¸i quý nhÊt cña mçi con ng­êi, còng nh­ b¶o toµn søc lao ®éng x· héi ®Ó kh«ng ngõng t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng vµ ph¸t triÓn lùc l­îng s¶n xuÊt. Tuy nhiªn vÊn ®Ò an toµn vÖ sinh lao ®éng hÇu nh­ ®èi víi mçi quèc gia, ë mäi thêi ®iÓm lu«n mang tÝnh bøc xóc bëi nã liªn quan ®Õn toµn bé hÖ thèng c¸c kh©u s¶n xu©t, h¹ch to¸n kinh tÕ, thµnh tùu khoa häc, c«ng nghÖ s¶n xuÊt vµ an toµn vÖ sinh lao ®éng. An toµn vÖ sinh lao ®éng trong c¸c DN cã vèn §TNN c¸c tØnh phÝa B¾c cã mét ®Æc tr­ng riªng vÒ kü thuËt, c«ng nghÖ, qu¶n lý cña s¶n xuÊt- kinh doanh quan hÖ x· héi DN, m«i tr­êng ¸p dông ph¸p luËt. T¹i thêi ®iÓm quý IV n¨m 1998, c¸c DN §TNN c¸c tØnh phÝa B¾c cã 26,3% tæng sè lao ®éng ®ang ph¶i lµm viÖc trong ®iÒu kiÖn kh«ng thuËn lîi, bao gåm c¸c yÕu tè t¶i träng thÓ lùc cao, nguy hiÓm, ®éc h¹i, chËt tréi, tæ chøc vµ phôc vô n¬i lµm viÖc kh«ng phï hîp víi nh©n tr¾c häc, tÝnh ®¬n ®iÖu cao cña chç lµm viÖc.. Tû lÖ nµy cao h¬n møc b×nh qu©n chung lµ trong ngµnh c«ng nghiÖp nÆng víi 44,3% tæng sè lao ®éng; x©y dùng 64,3% tæng sè lao ®éng, chñ yÕu thuéc DN cã vèn §TNN cña §µi Loan, NhËt B¶n vµ c¸c n­íc Ch©u Mü vµ thÊp trong DN Hµn Quèc 8,1% .T¹i mét bé phËn DN, hÖ thèng kü thuËt an toµn vÖ sinh lao ®éng, bao gåm c¸c ph­¬ng tiÖn kü thuËt vµ thao t¸c lµm viÖc b¶o ®¶m an toµn cho ng­êi lao ®éng ch­a ®­îc trang bÞ ®Çy ®ñ, c¸c biÖn ph¸p khoa häc kü thuËt an toµn vÖ sinh lao ®éng ch­a ®­îc g¾n liÒn ®Çy ®ñ víi c¸c quy tr×nh kü thuËt-c«ng nghÖ s¶n xuÊt kinh doanh, sè lao ®éng lµm viÖc trong vïng hÖ thèng kü thuËt an toµn vÖ sinh lao ®éng kh«ng b¶o ®¶m vµ ch­a ®­îc trang bÞ ®Çy ®ñ (b×nh qu©n cña c¸c DN lµ 12,9% tæng sè lao ®éng). VÒ trang bÞ phßng hé c¸ nh©n hiÖn nay cßn cã 7,89% tæng sè lao ®éng ch­a ®­îc cung cÊp ®Çy ®ñ(giÇy,khÈu trang, quÇn ¸o b¶o hé, mò ,g¨ng tay..) ®ã lµ ch­a xÐt ®Õn chÊt l­îng chñng lo¹i ®­îc cung cÊp , chñ yÕu x¶y ra ë c¸c DN §µi Loan, Hµn Quèc, Singapore. Qua ®ã ta thÊy viÖc tæ chøc phôc vô n¬i lµm viÖc cho ng­êi lao ®éng ch­a cã mét hÖ thèng chÆt chÏ, ch­a ch¨m lo ®Õn søc khoÎ vµ tÝnh m¹ng cña ng­êi lao ®éng, vÊn ®Ò an toµn vÖ sinh lao ®éng ch­a ®­îc c¸c DN cã vèn §TNN quan t©m chó ý. Tuy nhiªn còng thÊy r»ng, trong c¸c DN cã vèn §TNN c¸c n­íc Ch©u Mü 100% lao ®éng ®­îc trang bÞ ®Çy ®ñ phßng hé lao ®éng. §ång thêi ,bé phËn kh¸ lín kh«ng ®­îc huÊn luyÖn an toµn vÖ sinh lao ®éng ,do ®ã nh÷ng lao ®éng nµy th­êng tiÕn hµnh nh÷ng c«ng viÖc, thao t¸c mét c¸ch tuú tiÖn ,coi th­êng nguy c¬ an toµn vÖ sinh lao ®éng. Bªn c¹nh ®ã, mét bé phËn lao®éng ®­îc tuyÓn vµo (®Æc biÖt lµ lao ®éng n«ng th«n) ch­a quen víi lèi s¶n xuÊt vµ v¨n minh c«ng nghiÖp, ý thøc chÊp hµnh quy tr×nh c«ng nghÖ, quy tr×nh kü thuËt an toµn vÖ sinh lao ®éng thÊp lµm cho chñ sö dông lao ®éng mét sè DN ng¸n ngÈm. C«ng t¸c an toµn vÒ sinh lao ®éng trong c¸c DN §TNN ch­a hoµn chØnh do c¸c DN ch­a cö ng­êi lµm c«ng t¸c gi¸m s¸t an toµn vÒ sinh lao ®éng cho nªn viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch, ch­¬ng tr×nh, biÖn ph¸p an toµn vÖ sinh lao sinh lao ®éng ,c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lao ®éng ch­a ®­îc thùc hiÖn tèt trong c¸c DN nµy. ChØ cã 4% tæng sè DN ngµnh c«ng nghiÖp nÆng lµ cã thùc hiÖn mét sè DN míi chØ chó träng vÒ cung cÊp trang bÞ phßng hé lao ®éng mµ ch­a cã biÖn ph¸p toµn diÖn vÒ b¶o ®¶m an toµn vÖ sinh lao ®éng hiÖn t¹i vµ l©u dµi cho ng­êi lao ®éng. ChÝnh v× vËy khi cã ®æi míi c¸c kh©u c«ng nghÖ, m¸y mãc ,thiÕt bÞ, vËt t­ s¶n xuÊt ch­a tiÕn hµnh viÖc x©y dùng n«i quy, quy tr×nh an toµn vÖ sinh lao ®éng ®Ó phæ biÕn ,huÊn luyÖn kÞp thêi cho ng­êi lao ®éng.Trong thùc hiÖn vÒ ph¸p luËt lao ®éng vÒ an toµn vÖ sinh lao ®éng cßn thÊy sù vi ph¹m kh¸ phæ biÕn cña chñ sö dông lao ®éng vÒ kh¸m søc khoÎ ®Þnh kú cho ng­êi lao ®éng. B×nh qu©n chung c¸c DN míi chØ cã 64,7% tæng sè lao ®éng ®­îc kh¸m søc khoÎ ®Þnh kú chñ yÕu lµ c¸c DN §TNN ë c¸c ®Þa ph­¬ng nh­ lµ Qu¶ng Ninh, H¶i D­¬ng ... Nguyªn nh©n chñ yÕu cña vi ph¹m nµy lµ do tÝnh to¸n lîi Ých kinh tÕ cña chñ sö dông lao ®«ng, mét phÇn do dÞch vô kh«ng thuËn lîi cho mét sè DN §TNN ë ®Þa bµn khã kh¨n. Trong c¸c DN §TNN c¸c quy ®Þnh vÒ ®iÒu kiÖn lao ®éng cho lao ®éng n÷ ch­a ®­îc thùc hiÖn tèt, trªn tæng thÓ cßn cã 33% tæng sè lao ®éng n÷ lµm viÖc trong c¸c DN kh«ng cã nhµ t¾m, 11,7% kh«ng cã nhµ vÖ sinh ;25,1% kh«ng cã n¬i thay quÇn ¸o g©y khã kh¨n cho sinh ho¹t lao ®éng n÷. LuËt lao ®éng vÒ an toµn vÖ sinh lao ®éng cÇn ph¶i cã biÖn ph¸p kh¾c phôc c¶i thiÖn ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn lµm viÖc tèt h¬n cho ng­êi lao ®éng vµ c¸c DN sÏ qu¶n lý ®­îc tèt h¬n nguån nh©n lùc trong DN cña m×nh tr¸nh ®­îc nh÷ng t×nh huèng xÊu x¶y ra. Quan hÖ lao ®éng, tranh chÊp lao ®éng, nguyªn nh©n dÉn ®Õn tranh chÊp lao ®éng(quan hÖ lao ®éng, tranh chÊp lao ®éng), trong c¸c DN §TNN Theo b¸o c¸o ch­a ®Çy ®ñ cña TAND tèi cao, trong ba n¨m thi hµnh Bé luËt lao ®éng vµ h¬n hai n¨m thi hµnh ph¸p lÖnh thñ tôc hoµ gi¶i c¸c vô tranh chÊp lao ®éng .HÖ thèng toµ lao ®éng cña TAND c¸c cÊp ®· tiÕp nhËn 1300 ®¬n th­ khiÕu n¹i vÒ TCL§ tõ c¸c DN cã vèn §TNN trong tæng sè gÇn 2000 ®¬n göi ®Õn toµ ¸n, ®· thô lý 192/437 vô viÖc, hoµ gi¶i thµnh 134/308 vô, thô lý vµ ®­a ra xÐt xö 58/129 vô .Mét sè DN cã vèn §TNN ch­a chÊp hµnh ®Çy ®ñ ph¸p luËt lao ®éng . §Ó TCL§, x¶y ra th­êng xuyªn, kÐo dµi vµ ®«i khi rÊt gay g¾t th­êng gÆp lµ chñ DN ®èi xö th« b¹o ®èi víi ng­êi lao ®éng, l¨ng nhôc vÒ tinh thÇn; ®¬n ph­¬ng chÊm døt hîp ®ång lao ®éng ,vi ph¹m vÒ an toµn lao ®éng ,mét sè chñ DN ®ßi båi th­êng phÝ ®µo t¹o .Nh÷ng tranh chÊp nªu trªn tuy ch­a nhiÒu, ch­a tËp hîp ®­îc ®Çy ®ñ, xong ë ®Þa ph­¬ng ngµnh nghÒ nµo còng x¶y ra ®· g©y ¶nh h­ëng ®Õn n¨ng suÊt lao ®éng, chÊt l­îng s¶n phÈm vµ ®êi sèng ng­êi lao ®éng. M©u thuÉn gi÷a ng­êi lao ®éng víi ng­êi sö dông lao ®éng ®«i khi rÊt gay g¾t vµ dÉn ®Õn ®×nh c«ng .Trong lao ®éng s¶n xuÊt vµ ph©n phèi thµnh qu¶ lao ®éng, viÖc ph¸t sinh m©u thuÉn dÉn ®Õn TCL§, ®iÒu khã tr¸nh khái ë bÊt kú quèc gia nµo .Song viÖc phÊn ®Êu ®Ó gi¶m ®Õn møc thÊp nhÊt c¸c TCL§, nhÊt lµ c¸c vô viÖc kh«ng ®¸ng ®Ó x¶y ra nh»m t¹o lËp mèi quan hÖ hµi hoµ gi÷a ng­êi lao ®éng vµ ng­êi sö dông lao ®éng lµ mét ý t­ëng tèt ®Ñp vµ ph¶i trë thµnh môc tiªu phÊn ®Êu chung. Nh­ vËy lµ vÊn ®Ò qu¶n lý tè NNL trong c¸c DN lµ mét viÖc lµm rÊt khã kh¨n vµ phøc t¹p .Nh÷ng chñ ®Ò qñan lý con ng­êi-ng­êi trong tæ chøc - ®· thay ®æi vÒ rÊt nhiÒu m¨t,ng­êi ta cã häc vÊn tèt h¬n vµ chuÈn bÞ c«ng viÖc cña hä tèt h¬n, nhËn thøc râ vÒ quyÒn lîi cña hä , c«ng ¨n viÖc lµm vµ nguyÖn véng vÒ ®êi sèng cña hä t¨ng lªn. §Æc biÖt lµ qu¶n lý con ng­êi liªn quan ®Õn ®Æc ®iÓm v¨n ho¸ do vËy mµ c¸c DN cã vèn §TNN muèn kinh doanh thµnh c«ng th× cÇn ph¶i hiÓu râ luËt ph¸p ,truyÒn thèng v¨n ho¸ cña ViÖt Nam . Mét sè tån t¹i trong c«ng t¸c qu¶n lý nguån nh©n lùc t¹i c¸c DN cã §TNN vµ nguyªn nh©n . Tr­íc tiªn vÊn ®Ò tuyÓn dông lao ®éng trong c¸c doah nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi ®ang lµ mét vÊn ®Ò bøc xóc nhÊt ®Ó t×m ra ®­îc mét ®éi ngò cã ®ñ tr×nh ®é ®¸p øng c«ng viÖc cña DN, c¸c DN ®· tù m×nh tuyÓn lao ®éng nh­ vËy th× hä khã hiÓu ®­îc tr×nh ®é cña ng­êi lao ®éng cho nªn sÏ khã ®¸p øng ®­îc yªu cÇu vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm. Nguyªn nh©n chñ yÕu lµ do c«ng t¸c d¹y nghÒ cña ta bÞ mÊt ph­¬ng h­íng ,lóng tóng phã mÆc cho thÞ tr­êng cho nªn chóng ta thiÕu h¼n nh÷ng c«ng nh©n cã tr×nh tay nghÒ cao v× vËy mµ khi c¸c DN nµy ®Çu t­ vµo ph¸t triÓn th× nguån nh©n lùc ch­a ®¸p øng ®­îc th× hä sÏ ph¶i t×m ra biÖn ph¸p kh¾c phôc cã thÓ lµ ®­a ng­êi n­íc ngoµi cã tr×nh ®é sang lµm viÖc hoÆc lµ tuyÓn nh÷ng c«ng nh©n vµo sau ®ã ®µo t¹o vµ h­íng dÉn hä trong qu¸ tr×nh lao ®éng. C¬ quan qu¶n lý d¹y nghÒ ch­a thèng nhÊt , c¸c chÝnh s¸ch ch­a thèng nhÊt , thiÕu tÝnh chÆt chÏ ,hÊp dÉn ,g©y t¸c ®éng kh«ng nhá tíi hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh .§èi víi viÖc ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ®©y thùc sù lµ mét bµi to¸n khã gi¶i quyÕt ®èi víi nhµ ®Çu t­ . MÆc dï NNL cña ta kh¸ dåi dµo, lùc l­îng lao ®éng trÎ cã thÓ ®¸p øng ®­îc kÞp thêi, nh­ng mµ chÊt l­îng ®èi víi yªu cÇu cña c¸c DN th× ch­a ®¸p øng ®­îc do vËy mµ mét sè DN ®· t×m ra ph­¬ng ph¸p míi cho m×nh lµ tuyÓn lao ®éng vµo, sau ®ã ®µo t¹o hä nh­ vËy th× ng­êi lao ®éng sÏ n¾m b¾t nghÒ mét c¸ch v÷ng vµng vµ häc mét c¸ch nhanh chãng c«ng viÖc nh­ng mµ hä l¹i kh«ng n¾m râ ®­îc quy tr×nh s¶n xuÊt tõ ®Çu nÕu nh­ kh«ng ®­îc häc lý thuyÕt . Nguyªn nh©n chñ yÕu lµ do chiÕn l­îc ph¸t triÓn NNL cña ta ch­a thèng nhÊt, ®ång bé h¬n n÷a lµ chóng ta míi héi nhËp nÒn kinh tÕ do vËy mµ viÖc ®µo t¹o cã thÓ lµ ch­a thËt sù ®óng nghÒ so víi c¸c DN§TNN cÇn tuyÓn, h¬n n÷a viÖc ®µo t¹o cña ta l¹i ch­a ®­îc s©u, phï hîp sù ph¸t triÓn ngµnh nghÒ cña sù ph¸t triÓn, ngµnh nghÒ míi .VÊn ®Ò t¹o ®éng lùc ®Ó khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng ®©y lµ mét viÖc tÕ nhÞ, nh¹y c¶m nh­ng mµ l¹i gÆp nhiÒu khã kh¨n vµ tån t¹i trong c¸c DN nguyªn nh©n lµ do sù ph¸t triÓn cña ta cßn thÊp , ch­a cã sù khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng kÞp thêi. §èi víi an toµn vÖ sinh lao ®éng lµ mét tån t¹i kh«ng nhá : c­êng ®é lµm viÖc c¨ng th¼ng vµ nh÷ng bÊt lîi do sù kh«ng qu¶n lý chÆt tõ ®Çu qu¸ tr×nh lao ®éng ,chuyÓn giao c«ng nghÖ cã thÓ dÉn ®Õn nguy c¬ ng­êi lao ®éng ph¶i rêi khái d©y chuyÒn s¶n xuÊt xím h¬n nhiÒu so víi tuæi vÒ h­u theo quy ®Þnh cña luËt ph¸p .Do xu h­íng muèn t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, t¨ng søc c¹nh tranh , nh÷ng ng­êi sö dông lao ®éng liªn tôc thay ®æi c«ng nghÖ , sö dông lùc l­îng lao ®éng trÓ h¬n, ®èi t­îng dÔ chÊp nhËn tiÒn l­¬ng thÊp vµ cã kh¶ n¨ng ®¸p øng nh÷ng ®ßi hái cña d©y nghÖ ®­îc dïng nh­ lµ mét cí cho viÖc gi¶m biªn chÕ . Thay cho viÖc ®µo tµo l¹i ®Ó sö dông c«ng nghÖ míi. Nh÷ng ng­êi phô n÷ ë ®é tuæi gÇn 40 mµ phÇn lín chØ ë tr×nh ®é líp s¸u phæ th«ng bÞ thay thÕ .Nguy c¬ nµy còng ®ang x¶y ra víi chóng ta ,vÝ dô nh­ ë DN ®Ìn h×nh orion-Hanel do tÝnh chÊt c«ng viÖc c¸c thao t¸c cña ng­êi lao ®éng ë ®é tuæi trªn 35 ®· kh«ng thÓ tiÕp tôc lµm viÖc. ®©y thùc sù lµ mét th¸ch thøc lín ®èi víi ng­êi lao ®éng, ng­êi sö dông lao ®éng vµ c¸c nhµ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch tr­íc viÖc gi¶i quyÕt mét kh¶ n¨ng cã thÓ x¶y ra ®ã lµ sè tuæi trªn 35 cña ng­êi lao ®éng mµ phÇn ®«ng lµ lao ®éng n÷ cã thÓ nghÓ tr­íc tuæi hoÆc ph¶i rêi khái d©y truyÒn s¶n xuÊt, xuÊt hiÖn mét sè bÖnh : bÖnh nghÒ nghiÖp. Nguyªn nh©n chÝnh lµ do c«ng nghÖ míi ®ßi hái ng­êi lao ®éng ph¶i cã ®Çy ®ñ søc khoÎ vµ tr×nh ®é ®Ó ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña c«ng viÖc ; mÆt kh¸c do c«ng t¸c tæ chøc phôc vô n¬i lµm viÖc vµ vÊn ®Ò an toµn vÖ sinh lao ®éng trong c¸c DN §TNN ch­a ®­îc quan t©m ,chó ý cho nªn lµ ®· ¶nh h­ëng ®Õn søc khoÎ cña ng­êi lao ®éng , hÖ thèng y tÕ ch­a ph¸t triÓn tèt, phôc vô kÐm ®· lµm cho ng­êi ta kh«ng ®ñ søc lùc ®Ó lµm viÖc víi c­êng ®é cao trong c¸c DN nµy tõ ®ã mµ mµ hä ph¶i nghØ sím ,bá DN .Nguyªn nh©n cña bÖnh nghÒ nghiÖp lµ ph¸t sinh ë ng­êi lao ®éng chñ yÕu lµ ng­êi sö dông lao ®éng ch­a chó ý ®óng møc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p vÖ sinh c«ng nghiÖp , b¶o ®¶m tiªu chuÈn giíi h¹n cho phÐp c¸c yÕu tè m«i tr­êng lao ®éng (chÊt ®éc h¹i, tõ tr­êng, bôi, bøc x¹, t­ thÕ lµm viÖc...) phï hîp víi kh¶ n¨ng chèng ®ì ,th¶i lo¹i, b¶o ®¶m duy tr× c¸c chØ sè t©m sinh lý b×nh th­êng cña ng­êi lao ®éng; ®ång thêi do mét sè ng­êi thiÕu ý thøc chÊp hµnh an toµn vÖ sinh lao ®éng , Ýt hiÓu biÕt vÒ vÖ sinh trong lao ®éng lµm xuÊt hiÖn bÖnh nghÒ nghiÖp. Tranh chÊp lao ®éng lµ mét vÊn ®Ò phøc t¹p, khã gi¶i quyÕt . Tranh chÊp x¶y ra chñ yÕu lµ gi÷a ng­êi lao ®éng vµ ng­êi sö dông lao ®éng .Nguyªn nh©n lµ viÖc t×m hiÓu vÒ BLL§, vµ c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn ®Ó hiÓu cho râ, lµm cho ®óng ch­a ®­îc DN§TNN quan t©m ®óng møc , ý thøc ph¸p luËt ch­a ®­îc ®Ò cao, nhiÒu chñ DN ®­îc hái vÒ nh÷ng sai ph¹m th­êng hay ®æ lçi cho ng­êi gióp viÖc, vin cí ng«n ng÷ bÊt ®ång, ch­a am hiÓu ®Ó lµm sai, khi cã tranh chÊp chñ DN th­êng uû quyÒn cho ng­êi gióp viÖc kh«ng ®ñ thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh lµm cho vô kiÖn kÐo dµi vµ cµng nghiªm träng. ViÖc ký kÕt hîp ®ång lao ®éng ch­a theo ®óng quy ®Þnh cña BLL§, ,®iÒu kho¶n mËp mê kh«ng râ rµng ,nhiÒu DN ®· tuyÓn dông c«ng nh©n vµ tæ chøc s¶n xuÊt hµng n¨m mµ kh«ng ký hîp ®ång lao ®éng víi ng­êi lao ®éng, cè t×nh kÐo dµi thêi gian thö viÖc, ký hîp ®ång ng¾n h¹n ®èi víi c«ng viÖc cã tÝnh chÊt th­êng xuyªn l©u dµi ®Ó t¨ng c­êng bãc lét vµ dÔ dµng ®¬n ph­¬ng chÊm døt hîp ®ång lao ®éng mµ kh«ng ph¶i båi th­êng tiÒn l­¬ng cho ng­êi lao ®éng .Mét sè DN ch¹y theo lîi nhuËn, kh«ng quan t©m ®Õn ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña ng­êi lao ®éng, ®·i ngé kh«ng t­¬ng xøng víi thêi gian vµ c­êng ®é lao ®éng hä bá ra , ch­a quan t©m ch¨m lo n©ng cao tay nghÒ, kü n¨ng kü x¶o cho c«ng nh©n, ch­a g¾n chÆt kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh víi chiÕn l­îc x©y dùng con ng­êi . §éi ngò c¸n bé lµ ng­êi ViÖt Nam trong c¸c DN th­êng ch­a ®Ò cao tr¸ch nhiÖm lµ cÇu n«Ý trung thùc gi÷a ng­êi lao ®éng vµ ng­êi sö dông lao ®éng. TÝnh kû luËt ,t¸c phong c«ng nghiÖp ,tù gi¸c chÊp hµnh néi quy quy chÕ cña DN ë mét bé phËn ng­êi lao ®éng ch­a cao, nhiÒu ng­êi cßn ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña DN . ViÖc x©y dùng néi quy ,quy chÕ ,quy tr×nh, quy t¾c kü thuËt, b¶o vÖ tµi s¶n ë mét sè DN ch­a s¸t hîp, cô thÓ vµ kh«ng bæ sung kÞp thêi nªn khi x¶y ra tranh chÊp rÊt khã ph©n xö . NhiÒu DN ch­a quan t©m x©y dùng c¬ chÕ b¶o ®¶m quyÒn lîi lµm chñ ë DN, tõ chèi thµnh lËp c«ng ®oµn hoÆc cã ý kiÕn cho r»ng c«ng ®oµn ®øng vÒ phÝa ng­êi lao ®éng; b¶o vÖ mét chiÒu, nªn t×m c¸ch chèng l¹i hay t¹o dùng mét ®éi ngò c«ng ®oµn chØ biÕt nghe theo chñ DN, kh«ng thÊy hÕt vÞ trÝ, chøc n¨ng cña c«ng ®oµn lµ ng­êi ®¹i diÖn b¶o vÖ quyÒn lîi hîp ph¸p cña ng­êi lao ®éng ®ång thêi còng lµ b¹n ®­êng cña ng­êi sö dông lao ®éng biÕt ng¨n chÆn nh÷ng sai ph¹m vµ b¶o vÖ hîp ph¸p c¶ hai phÝa. ViÖc thi hµnh kû luËt ®èi víi ng­êi lao ®éng ch­a tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cña BLL§, cßn ¸p ®Æt dÉn ®Õn viÖc xö lý sai g©y bÊt c«ng cho ng­êi lao ®éng. VËy , kh¾c phôc ®­îc nh÷ng tån t¹i, t×m ra ®­îc biÖn ph¸p ®Ó kh¾c phôc th× sÏ x©y dùng ®­îc mèi quan hÖ lao ®éng tèt ®Ñp hµi hoµ æn ®Þnh ®em l¹i lîi Ých cho c¶ hai bªn ng­êi lao ®éng vµ ng­êi sö dông lao ®éng tõ ®ã sÏ thu hót ®­îc vèn ®Çu t­ cña tæ chøc c¸ nh©n n­íc ngoµi , gióp cho c¸c nhµ qu¶n lý trong n­íc häc tËp ®­îc nh÷ng kinh nghiÖm n­íc ngoµi tõ ®ã mµ qu¶n lý tèt h¬n nguån lao ®éng trong DN lµm cho DN ngµy cµng ph¸t triÓn , ®­a kinh tÕ n­íc ta ®i lªn theo ®óng h­íng mµ §¶ng ta ®· ®Ò ra . Ch­¬ng III : Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý NNL trong c¸c DN cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi C¸c chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc . CÇn ph¶i cã nhËn thøc ®óng ®¾n vµ nhÊt qu¸n ®èi víi §TNN, coi nã lµ mét vÊn ®Ò cña chiÕn l­îc kinh tÕ-x· héi, coi c¸c DN cã vèn §TNN lµ mét bé phËn cña céng ®ång c¸c DN ViÖt Nam . Tõ ®ã mµ c¸c chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc ph¶i t¹o m«i tr­êng ph¸p lý thuËn lîi vµ æn ®Þnh ®Ó thu hót cã hiÖu qu¶ §TNN . Cô thÓ lµ bæ sung ,hoµn chØnh hÖ thèng ph¸p luËt, b¶o ®¶m cã hÖ thèng ph¸p luËt æn ®inh, nhÊt qu¸n, phï hîp víi ®iÒu kiÖn ViÖt Nam vµ t«n träng c¸c th«ng lÖ quèc tÕ, lµm tèt c«ng t¸c tæ chøc thùc hiÖn hÖ thèng ph¸p luËt , n©ng cao ý thøc chÊp hµnh ph¸p luËt cña c«ng d©n ViÖt Nam vµ c¸c nhµ §TNN . H­íng dÉn c¸c ngµnh, c¸c ®Þa ph­¬ng vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng liªn quan ®Õn hîp t¸c §TNN. Cã chÝnh s¸ch ­u tiªn c¸c nhµ §TNN ®Çu t­ vµo nh÷ng vïng s©u, xa vµ vµo lÜnh vùc cã t¸c ®éng quan träng ®Õn sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Êt n­íc . Nh÷ng chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc ph¶i ®­îc viÕt d­íi d¹ng v¨n b¶n, dÔ hiÓu vµ tr×nh bµy bao qu¸t toµn diÖn chøc n¨ng .CÇn phæ biÕn chÝnh s¸ch vµ ®Ó cho mäi ng­êi trong kh¾p tæ chøc hiÓu râ. ChÝnh s¸ch cÇn cã c¬ së ®óng ®¾n t¹o ®iÒu kiÖn tèt cho DN. ChÝnh s¸ch cÇn ®­îc thiÕt lËp trªn c¬ së th¶o luËn ë nhiÒu cÊp vµ hái ý kiÕn c¸c DN. C¸c chÝnh s¸ch lu«n t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho DN. C¸c chÝnh s¸ch cô thÓ t¹i DN. TuyÓn dông lao ®éng cÇn quan t©m tíi chÊt l­îng: TuyÓn dông lao ®éng cña c¸c DN cã vèn §TNN còng ®ang cã nh÷ng vÊn ®Ò tån t¹i, ®ßi hái c¸c c¬ quan chøc n¨ng ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c DN thùc hiÖn tèt nhÊt c«ng t¸c tuyÓn dông lao ®éng cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh , sö dông hiÖu qu¶ NNL dåi dµo cña c¸c ®Þa ph­¬ng . C¸c biÖn ph¸p nh­ lµ : T¹o m«i tr­êng ph¸p lý th«ng tho¸ng h¬n, phï hîp víi cã chÕ thÞ tr­êng cho c¸c DN cã vèn §TNN trong tuyÓn dông lao ®éng cho phÐp DN tù tuyÓn dông lao ®éng; tuyÓn trùc tiÕp lao ®éng ®Ó sö dông hoÆc ®Ó ®µo t¹o råi sö dông cã sù qu¶n lý cña c¬ quan lao ®éng ®Þa ph­¬ng. N©ng cao n¨ng lùc ho¹t ®éng cña c¸c trung t©m dÞch vô viÖc lµm b»ng viÖc h­íng c¸c ho¹t ®éng cña c¸c trung t©m vµo t­ vÊn viÖc lµm, cung øng lao ®éng ,th«ng tin thÞ tr­êng lao ®éng ®Ó gãp phÇn hç trî cã hiÖu qu¶ vµo cung øng lao ®éng cho c¸c DN cã vèn §TNN. Hoµn thiÖn quy ®×nh thñ tôc tuyÓn dông lao ®éng vµo lµm viÖc trong c¸c DN vµ tæ chøc n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam, thñ tôc cÊp giÊy phÐp cho ng­êi lao ®éng n­íc ngoµi vµ lµm viÖc t¹i ViÖt Nam vµ khu vùc DN cã vèn §TNN ph¶i ®¶m b¶o thuËn lîi nhanh chãng. Hoµn thiÖn c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi tù do di chuyÓn søc lao ®éng gi÷a c¸c tØnh, c¸c khu vùc kinh tÕ trong vïng, trªn c¬ së ®ã tr¸nh hiÖn t­îng chia c¾t thÞ tr­êng lao ®éng n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông nguån lao ®éng x· héi . Thùc hiÖn viÖc huÊn luyÖn c¸c phÈm chÊt cÇn thiÕt cho ng­êi lao ®éng trong c¸c tr­êng hîp ®µo t¹o, d¹y nghÒ phï hîp víi lao ®éng trong ®iÒu kiÖn c«ng nghiÖp, c«ng nghÖ hiÖn ®¹i vµ tr×nh ®é tæ chøc s¶n xuÊt-kinh doanh ,tæ chøc lao ®éng cao gióp cho c¸c DN §TNN kh«ng ph¶i mÊt thêi gian ®µo t¹o . CÇn ph¶i ®Çu t­ lín h¬n cho gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ®Ó ph¸t triÓn NNL phôc vô cho qu¸ tr×nh CNH-H§H. ViÖc gi¸o dôc ,®µo t¹o nãi chung ,gi¸o dôc vµ ®µo t¹o nh©n lùc khoa häc kü thuËt nãi riªng cã mét ý nghÜa ®Æc biÖt quan träng trong viÖc h×nh thµnh bé phËn nguån lao ®éng kü thuËt. Nã kh«ng nh÷ng cã vai trß quyÕt ®Þnh trong viÖc thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi mµ ®ång thêi cßn t¹o ®iÒu kiÖn cho mçi ng­êi t×m ®­îc c«ng viÖc lµm phï hîp . Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc vµ toµn dông lao ®éng nh©n tè quyÕt ®Þnh sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng bëi v× con ng­êi quyÕt ®Þnh hiÖu qu¶ cña DN chø kh«ng ph¶i lµ thiÕt bÞ c«ng nghÖ cao do vËy cÇn ph¶i cã biÖn ph¸p ®Ó ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn tèt NNL võa hång-võa chuyªn ®Ó phôc vô cho c«ng cuéc CNH-H§H. Con ng­êi lµ vèn quý, lµ tµi s¶n quèc gia ,kh«ng cã lao ®éng cña con ng­êi th× tÊt c¶ trë nªn v« Ých do vËy ph¶i cã chiÕn l­îc ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn. T¨ng c­êng c«ng t¸c ®µo t¹o ,d¹y nghÒ lao ®éng cã tr×nh ®é chuyªn m«n-kü thuËt cao cho thÞ tr­êng lao ®éng. ViÖc ®µo t¹o, d¹y nghÒ cã tÝnh ®Õn nhu cÇu sö dông lao ®éng theo ngµnh nghÒ, lo¹i h×nh lao ®éng (c«ng nh©n kü thuËt ,trung cÊp chuyªn nghiÖp ,cao ®¼ng, ®¹i häc trë lªn), ®Æc biÖt lµ ®µo t¹o nh÷ng ngµnh nghÒ míi ®Ó ®¸p øng ®­îc NNL trong c¸c DN cã vèn §TNN . §Èy m¹nh nghiªn cøu, øng dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµ c«ng nghÖ ®Ó t×m ra ®­îc ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o phï hîp vµ n©ng cao ®­îc quy m« vµ chÊt l­îng NNL. §Æc biÖt chó träng ®Õn c«ng t¸c ®µo t¹o n©ng cao phÈm chÊt chÝnh trÞ, ®¹o ®øc ,n¨ng lùc tr×nh ®é chuyªn m«n cña ®éi ngò c«ng chøc Nhµ n­íc c¸c cÊp ,®éi ngò c¸n bé ViÖt Nam trong c¸c DN§TNN .Kh«ng chØ th«ng qua hÖ thèng c¸c tr­êng chuyªn ngµnh trong n­íc ®Ó ®µo t¹o c¸n bé chuyªn tr¸ch ho¹t ®éng §TNN. Ph¶i quan t©m tíi ng­êi lao ®éng . §Ó ng­êi lao ®éng tÝch cùc h¨ng say, t¹o bÇu kh«ng khÝ th©n mËt, æn tho¶ vµ lµm cho ng­êi lao ®éng coi DN lµ ng«i nhµ thø 2 cña m×nh, khÝch lÖ ng­êi lao ®éng ®­îc lao ®éng ®­îc thùc hiÖn d­íi hai h×nh thøc : vËt chÊt vµ tinh thÇn. Trong ®ã h×nh thøc vËt chÊt bÞ giíi h¹n vÒ kh¶ n¨ng cña DN cßn h×nh thøc tinh thÇn th× kh¶ n¨ng v« tËn. CÇn ph¶i cã biÖn ph¸p qu¶n lý tiÒn l­¬ng ®Ó cho ng­êi lao ®éng ®­îc h­ëng thµnh qu¶ lao ®éng cña m×nh, ngoµi ra cßn kÝch thÝch hä nh­ lµ tiÒn th­ëng. C¸c DN ph¶i x©y dùng ®Þnh møc lao ®éng vµ c«ng khai cho ng­êi lao ®éng biÕt .§Þnh møc lao ®éng ph¶i ®­îc lµm thö trong thêi gian 1-3 th¸ng tr­íc khi ¸p dông chÝnh thøc . Cã chÝnh s¸ch tiÒn l­¬ng ,tiÒn th­ëng ®Ó khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao, lu«n t¹o cho ng­êi lao ®éng cã høng thó trong c«ng viÖc. N©ng cao vµ qu¶n lý chÆt chÏ hÖ thèng kü thuËt an toµn vÖ sinh lao ®éng Tai n¹n lao ®«ng, bÖnh nghÒ nghiÖp ,gia t¨ng trong thêi kú CNH-H§H cã tÝnh quy luËt, phæ biÕn ë hÇu hÕt c¸c n­íc trªn thÕ giíi .Tõ kÕt qu¶ còng nh­ thiÕu sãt, tån t¹i rót ra trong nh÷ng n¨m thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ an toµn vÖ sinh lao ®éng theo BLL§ cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p kh¾c phôc .ViÖc ph¸t triÓn c¸c KCN lµ mét yªu cÇu tÊt yÕu cña sù ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n­íc nh­ng viÖc b¶o vÖ quyÒn lîi vµ søc khoÎ cña ng­êi lao ®éng trong khu vùc nµy còng lµ mét vÊn ®Ò cÇn ph¶i quan t©m, ®Ó c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lao ®éng trong khu vùc nµy còng lµ mét vÊn ®Ò cÇn ph¶i quan t©m, ®Ó c¶i thiªn ®iÒu kiÖn lao ®éng trong c¸c DN cÇn ph¶i sím ®Çu t­ nghiªn cøu vµ ho¹ch ®ÞnhchÝnh s¸ch tæng thÓ nh»m b¶o vÖ ng­êi lao ®éng nãi chung vµ ng­êi lao ®éng trong KCN nãi riªng . CÇn th­êng xuyªn tuyªn truyÒn , gi¸o dôc ,,phæ biÕn c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch, luËt ph¸p cña nhµ n­íc vÒ vÖ sinh an toµn lao ®éng cho c¸c nhµ §TNN, c¸c c¬ quan thÈm ®Þnh dù ¸n , cÊp phÐp duyÖt thiÕt kÕ d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®­îc ®­a vµo ViÖt Nam ph¶i thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt , t¨ng c­êng thanh tra kiÓm tra c«ng t¸c vÖ sinh, sím ban hµnh quy chÕ , phèi hîp ho¹t ®éng gi÷a ban qu¶n lý KCN vµ c¬ quan lao ®éng ®Þa phuwong ,khuyÕn khÝch ng­êi sö dông lao ®éng thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p thÝch hîp ho¹t ®éng gi÷a ban qu¶n lý KCN vµ c¬ quan lao ®éng ®Þa ph­¬ng ,khuyÕn khÝch ng­êi sö dông lao ®éng thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p thÝch hîp ®Ó c¶i t¹o m«i tr­êng lµm viÖc ,c¶i thiÖn t­ thÕ lao ®éng, gi¶m sù c¨ng th¼ng khi lµm viÖc , tæ chøc vµ phôc vô tèt n¬i lµm viÖc cho ng­êi lao ®éng . §©y lµ mét yªu cÇu cÊp b¸ch ®Ó qu¶n lý tèt NNL trong DN vÒ søc khoÎ ®¶m b¶o sù ph¸t triÓn cña DN ®­îc bÒn v÷ng ,l©u dµi. Gi¶i quyÕt tranh chÊp lao ®éng ,c«ng t¸c hoµ gi¶i vµ vai trß cña c«ng ®oµn Qua thùc tiÔn xÐt xö vµ qu¸ tr×nh tiÕn hµnh c«ng t¸c hoµ gi¶i ë c¸c DN cã vèn §TNN vµ qua gi¶i quyÕt c¸c cuéc ®×nh c«ng trong vµi n¨m qua, chóng ta thÊy ë phÇn lín c¸c DN§TNN ng­êi sö dông lao ®éng chÊp hµnh tèt ph¸p luËt lao ®éng, ®· tæ chøc cho ng­êi lao ®éng häc tËp ph¸p luËt lao ®éng , quan t©m ®Õn ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cho ng­êi lao ®éng , phèi hîp chÆt chÏ víi tæ chøc c«ng ®oµn, thiÕt lËp ®­îc mèi quan hÖ tèt gi÷a ng­êi sö dông lao ®éng , tæ chøc c«ng ®oµn ,c¬ quan lao ®éng ®Þa ph­¬ng vµ quan t©m ®Õn c«ng t¸c hoµ gi¶i , Ýt x¶y ra tranh chÊp lao ®éng khi x¶y ra tranh chÊp ph¶i gi¶i quyÕt nhanh gän , ®óng ph¸p luËt ,Ýt vô ph¶i ®­a ®Õn toµ ¸n , ®éng viªn ng­êi lao ®éng yªn t©m phÊn khëi lµm viÖc . Ng­îc l¹i mét sè DN ch­a chÊp hµnh ®Çy ®ñ c¸c quy ®Þnh cña BLL§, ®èi xö th« b¹o víi ng­êi lao ®éng , ch­a quan t©m ®Õn viÖc x©y dùng tæ chøc c«ng ®oµn, coi th­êng vµ ®«i khi ®èi ®Çu víi c«ng ®oµn, kh«ng thµnh lËp héi ®ång hoµ gi¶i c¬ së , kh«ng ký kÕt hîp ®ång lao ®éng , hoÆc ký kh«ng ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt lao ®éng , ch­a quan t©m ®Õn ®êi sèng cña ng­êi lao ®éng , x©y dùng ®Þnh møc qu¸ cao, b¾t ng­êi lao ®éng lµm viÖc ngoµi giê víi thêi gian kÐo dµi vµ c­êng ®é lao ®éng cao, tr¶ l­¬ng th­ëng kh«ng ®óng víi cam kÕt trong hîp ®ång lao ®éng ch­a quan t©m ®Çy ®ñ ®Õn an toµn vÖ sinh lao ®éng . ë mét sè DN ch­a chó ý ®Õn c«ng t¸c gi¸o dôc ph¸p luËt lao ®éng vµ phong tôc tËp qu¸n ng«n ng÷ ViÖt Nam cho chuyªn gia kü thuËt, nh©n viªn kü thuËt ®iÒu hµnh vµ qu¶n lý ca s¶n xuÊt dÉn ®Õn viÖc xung ®ét kh«ng ®¸ng cã nhiÒu lóc g¨y g¾t kÐo dµi dÉn ®Õn ®×nh c«ng g©y thiÖt h¹i cho DN vµ cho c¶ ng­êi lao ®éng . §Ó lµm tèt c«ng t¸c hoµ gi¶i trong viÖc tranh chÊp lao ®éng gãp phÇn ng¨n chÆn ngay tõ ®Çu c¸c m©u thuÉn nhá , gãp phÇn æn ®Þnh s¶n xuÊt kinh doanh vµ t¹o quan hÖ tèt gi÷a c¸c chñ thÓ . Mét sè c¸c gi¶i ph¸p nh­ lµ : Nhµ n­íc cÇn cô thÓ ho¸ b»ng mét v¨n b¶n d­íi luËt quy ®Þnh vÒ c«ng t¸c hoµ gi¶i , träng tµi trong viÖc gi¶i quyÕt tranh chÊp kinh tÕ Söa ®æi bæ sung mét sè ®iÒu trong bé luËt lao ®éng quy ®Þnh vÒ c«ng t¸c hoµ gi¶i , träng tµi tr­íc m¾t cho phÐp ë mét sè DN ch­a cã tæ chøc c«ng ®oµn , ch­a lËp ®­îc héi ®ång hoµ gi¶i c¬ së , th× ng­êi lao ®éng cã thÓ yÕu cÇu c¸c c¬ quan thanh tra lao ®éng , c¸c chuyªn gia vÒ lao ®éng , luËt s­ tiÕn hµnh hoµ gi¶i ®èi víi lo¹i tranh chÊp b¾t buéc ph¶i hoµ gi¶i , ®èi víi DN cè t×nh kÐo dµi kh«ng chÞu hoµ gi¶i th× coi nh­ hoµ gi¶i kh«ng thµnh vµ toµ ¸n cã quyÒn ®­a ra xÐt xö C¸c DN §TNN cÇn quan t©m phæ biÕn ph¸p luËt cho ng­êi lao ®éng ViÖt Nam vµ lao ®éng n­íc ngoµi ®Ó hä hiÓu vµ thùc hiÖn , cÇn x©y dùng néi quy lao ®éng ë DN thËt cô thÓ, râ rµng vµ phæ biÕn kÞp thêi ®Õn tõng ng­êi lao ®éng CÇn t¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó ng­êi lao ®éng , tËp thÓ lao ®éng , thµnh lËp c«ng ®oµn . §èi víi DN sö dông trªn 10 lao ®éng cÇn thµnh lËp ngay héi ®ång hoµ gi¶i c¬ së vµ t¹o mäi ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng theo ®óng quy ®Þnh cña bé luËt lao ®éng vµ c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh. III. KiÕn nghÞ 1. Trong c«ng t¸c tuyÓn dông lao ®éng Doanh nghiÖp nªn cã nh÷ng h×nh thøc ®µo t¹o vÒ chuyªn m«n kü thuËt hîp lý cho ng­êi lao ®éng bëi v× phÇn lín lùc l­îng lao ®éng ®­îc tuyÓn dông vµo míi chØ hÕt PTTH ch­a qua ®µo t¹o nghÒ. C¸c thñ tôc nh­ cÊp giÊy phÐp, hîp ®ång lao ®éng…, cÇn ®­îc qu¶n lý chÆt chÏ h¬n nh­ng ph¶i ®¶m thuËn lîi, nhanh chãng. Ngoµi ra ph¶i huÊn luyÖn c¸c phÈm chÊt tèt cu¶ ng­êi lao ®éng ®Ó ng­êi lao ®éng ph¸t huy ®­îc kh¶ n¨ng vµ s¸ng t¹o cña m×nh. Lùa chän nh÷ng lao ®éng cã søc khoÎ tèt, cã t¸c phong c«ng nghiÖp, t©m lý lµm viÖc tèt vµ cã kh¶ n¨ng lµm viÖc theo nhãm. Doanh nghiÖp t¹io m«i tr­êng v¨n ho¸ trong doanh nghiÖp ®Ó khÝch lÖ tinh thÇn tr¸ch nhiÖm lßng nhiÖt t×nh h¨ng say víi c«ng viÖc cña ng­êi lao ®éng. 2. Gi¸m s¸t chÆt chÏ viÖc thùc hiÖn ph¸p luËt vÒ an toµn vÖ sinh lao ®éng. Doanh nghiÖp ph¶i x©y dùng, lËp kÕ ho¹ch vÒ c«ng t¸c ATVSL§, x©y dùng quy luËt, quy ph¹m kü thuËt ATVSL§ g¾n víi c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh,m tæ chøc thùc hiÖn hiÖu qu¶ vµ th­êng xuyªn kiÓm tra, ph¸t hiÖn c¸c chç lµm viÖc, c¸c kh©u, c«ng ®o¹n s¶n xuÊt cã ®iÒu kiÖn lao ®éng xÊu, nguy c¬ thiÕu an toµn ®Ó xö lý, c¶i thiÖn. B¶o ®¶m cung cÊp ®Çy ®ñ chÊt l­îng tèt c¸c trang bÞ phßng hé c¸ nh©n, båi d­ìng ®èi víi lao ®éng lµm viÖc trong ®iÒu kiÖn kh«ng thuËn lîi do tÝnh chÊt ®Æc thï nghÒ nghiÖp ch­a cã biÖn ph¸p c¶i thiÖn. §ång thêi, c¸c doanh nghiÖp ph¶i coi träng c«ng t¸c huÊn luyÖn ATVSL§ ngay khi lao ®éng míi ®­îc tuyÓn dông vµo lµm viÖc, thùc hiÖn huÊn luyÖn l¹i ATVSL§ khi chuyÓn chç lµm viÖc, thùc hiÖn thèng kª ph©n tÝch ®Þnh kú t×nh h×nh tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp ®Ó t×m c¸c nguyªn nh©n, ®­a ra c¸c gi¶i ph¸p kh¾c phôc. ViÖc thiÕt kÕ, x©y dùng l¾p ®Æt c¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt – kinh doanh thiÕt kÕ chç lµm viÖc, x¸c ®Þnh nhÞp ®é d©y chuyÒn s¶n xuÊt … cho dï ng­êi n­íc ngoµi hay ng­êi ViÖt Nam thùc hiÖn còng ph¶i tÝnh ®Õn c¸c yÕu tè ATVSL§ ngay tõ ban ®Çu, ®¶m b¶o phï hîp víi nh©n tr¾c häc, ®Æc tr­ng t©m sinh lý, thÓ hiÖn ng­êi lao ®éng ViÖt Nam. Trong khi ®ã n©ng cao uy quyÒn cña thanh tra nhµ n­íc vÒ lao ®éng vµ c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt chÕ tµi hµnh vi vi ph¹m ATVSL§ cña ng­êi sö dông lao ®éng còng nh­ ng­êi lao ®éng, n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c¸c trung t©m kiÓm ®Þnh kü thuËt, an toµn ®¶m b¶o BHXH vµ BHYT cho ng­êi lao ®éng cã tÇm quan träng ®Æc biÖt trong c¶i thiÖn tÝnh nghiªm minh thùc thi ph¸p luËt lao ®éng vÒ ATVSL§. 3. Nªu cao tr¸ch nhiÖm cña tæ chøc c«ng ®oµn. Tæ chøc c«ng ®oµn ph¶i tæ chøc gi¸o dôc vµ h­íng dÉn s©u réng trong c«ng nh©n lao ®éng vÒ luËt ph¸p vµ c¸c chÝnh s¸ch quy ®Þnh vÒ b¶o hé lao ®éng. Ph¸t huy ®Çy ®ñ quyÒn ®¹i diÖn cña c«ng ®oµn viÖc kÝ tho¶ ­íc lao ®éng, hîp ®ång lao ®éng phèi hîp víi chñ doanh nghiÖp vÒ viÖc tæ chøc më réng ho¹t ®éng m¹ng l­íi quÇn chóng lµm c«ng t¸c ATVSL§. Båi d­ìng nghiÖp vô an toµn cho c¸c c¸n bé kü thuËt, c¸n bé qu¶n lý , c¸n bé c«ng ®oµn vÒ nh÷ng biÖn ph¸p h¹n chÕ tai n¹n lao ®éng t¹i doanh nghiÖp. Tæ chøc th­êng xuyªn c¸c ®ît kiÓm tra vÒ c«ng viÖc chÊp hµnh kØ luËt an toµn lao ®éng ph¸t hiÖn kiÕn nghÞ xö lý kÞp thêi nh÷ng vi ph¹m quy ®Þnh cña nhµ n­íc vÒ an toµn lao ®éng. 4. CÇn cã chÕ ®é n©ng bËc l­¬ng vµ ®Þnh møc lao ®éng hîp lý. TÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp CV§TNN t¹i ViÖt Nam ®Òu ph¶i thùc hiÖn trªn viÖc n©ng bËc l­¬ng cho ng­êi lao ®éng ViÖt Nam lµm viÖc t¹i doanh nghiÖp. Møc l­¬ng tèi thiÓu lµ trßn 3 n¨m lµm viÖc ph¶i n©ng 1 bËc l­¬ng. Doanh nghiÖp cã thÓ thùc hiÖn t¨ng l­¬ng hµng n¨m th× t¨ng thÊp nhÊt ph¶i b»ng 1/3 bËc l­¬ng. NÕu c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn viÖc tr¶ l­¬ng kho¸n, l­¬ng s¶n phÈm hoÆc tr¶ l­¬ng thêi gian cã ®Þnh møc s¶n phÈm ®èi víi ng­êi lao ®éng nhÊt thiÕt ph¶i x©y dùng ®Þnh møc vµ c«ng khai cho ng­êi lao ®éng biÕt. Tr­íc khi ¸p dông thö ®Þnh møc lao ®éng trong thêi gian tõ 1 ®Õn 3 th¸ng, nÕu cã tõ 20% tæng sè ng­êi lao ®éng thùc hiÖn ®Þnh møc trë lªn kh«ng hoµn thµnh ®Þnh møc th× doanh nghiÖp ph¶i ®iÒu chØnh l¹i ®Ó sè ng­êi hoµn thµnh ®Þnh møc ph¶i ®¹t trªn 80% trë lªn. §Ó cã chÝnh s¸ch tiÒn l­¬ng ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ nh­ mong muèn Bé lao ®éng – th­¬ng binh vµ x· héi cÇn phèi hîp víi c¸c bé qu¶n lý ngµnh, lÜnh vùc, c¸c ®Þa ph­¬ng tæ chøc tèt viÖc tuyªn truyÒn, h­íng dÉn cho c¶ ng­êi sö dông lao ®éng vµ ng­êi lao ®éng hiÓu thËt râ ®Ó thùc hiÖn tèt chÕ ®é, chÝnh s¸ch tiÒn l­¬ng vµ thu nhËp trong c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi. Danh môc tµi liÖu tham kh¶o Gi¸o tr×nh kinh tÕ lao ®éng ,Mai Quèc Ch¸nh vµ Ph¹m §øc Thµnh (chñ biªn) Gi¸o tr×nh qu¶n trÞ kinh doanh tæng hîp ,GS. TS Ng« §×nh Giao Nh÷ng bÊt hîp lý vÒ tiÒn l­¬ng trong khu vùc cã vèn §TNN , Quang ChÝnh Th«ng tin thÞ tr­êng lao ®éng Lao ®éng vµ x· héi th¸ng 11/1998, sè 6 vµ sè 7 , sè 10/1999 , sè 10/1998 Con ng­êi vµ nguån nh©n lùc con ng­êi trong ph¸t triÓn, T¹p chÝ ph¸t triÓn kinh tÕ, sè th¸ng 7/1998, t¹p chÝ luËt häc sè 4/1995. Ph¸t triÓn kinh tÕ th¸ng 3,4/1998.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBàn về 1 số nội dung quản lý nguồn nhân lực trong các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam.DOC
Luận văn liên quan