Đề tài Bàn về yếu tố văn hoá trong doanh nghiệp Việt Nam thời hội nhập

Việt Nam đã chính thức là thành viên thứ 150 của WTO- The World Trade Organization. Từ nay, khi cuộc cạnh tranh với quy mô toàn cầu mở ra, các DN Việt Nam đang đứng trước sự cạnh tranh gay gắt với những đối thủ đến từ khắp nơi trên thế giới, tự những đại gia trong nước đến những cây đại thụ như: IBM, Microsoft, Sony, Chúng ta khó có thể cạnh tranh với họ về vốn, công nghệ, giá thành, nhân tài, Vậy làm thế nào để chúng ta xây dựng được lợi thế cạnh tranh của riêng mình? Làm thế nào để ta nổi bật hẳn lên được so với họ? Văn hoá doanh nghiệp chính là đầu mối quan trọng làm nên sự khác biệt của DN Việt, tạo uy tín, danh tiếng và sức sống cho DN, phát huy tối đa năng lực của các cá nhân và hướng họ về mục tiêu chiến lược của DN,giúp chúng ta vươn tới thành công nhờ vào nguồn nội lực của chính mình. những sản phẩm, hàng hoá và dịch vụ mà chúng ta đem trao đổi đều cần phải có sức cạnh tranh cao hơn trước, không những trên thị trường WTO mà ngay cả ở thị trường trong nước. Song, cần nhấn mạnh rằng, đó không chỉ đơn thuần là các hàng hoá dịch vụ đem lại giá trị kinh tế, mà ẩn chứa trong đó trước hết là văn hoá của DN- nơi sản xuất và cung ứng những hàng hoá, dịch vụ đó, và rộng hơn, qua đó thấy rõ bản sắc văn hoá của cả Việt Nam ta. .

doc86 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2244 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Bàn về yếu tố văn hoá trong doanh nghiệp Việt Nam thời hội nhập, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ang rÊt thiÕu, thiÕu, kh«ng muèn, kh«ng cÇn liªn kÕt- ®ã chÝnh lµ dÊu hiÖu khëi ®Çu cho sù thÊt b¹i cña chóng ta trªn s©n ch¬i toµn cÇu, bëi nÕu suy cho cïng th× nguån gèc cña søc m¹nh c¹nh tranh chÝnh lµ liªn kÕt. ChØ cã 12% DN cã tinh thÇn hîp t¸c tèt, nh­ng kÐm th× cã tíi 52%, c¸c DN cã uy tÝn quèc tÕ chØ chiÕm 4% vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh quèc tÕ kh¸ lµ 8% (3) VÒ chÊt l­îng qu¶n trÞ kinh doanh ë n­íc ta cßn thÊp so víi tr×nh ®é khu vùc, nhÊt lµ qu¶n trÞ vÒ chiÕn l­îc c¹nh tranh, chiÕn l­îc ph¸t triÓn sp g¾n víi tÇm nh×n dµi h¹n ®Ó ®Þnh h­íng cho DN. Theo WEF, xÕp h¹ng vÒ ®iÒu hµnh vµ chiÕn l­îc cÊp c«ng ty, ViÖt Nam ë tèp cuèi b¶ng, 2004: 81/140 quèc gia vµ vïng l·nh thæ tham gia xÕp h¹ng, 2005: 81/117. VÒ qu¶n trÞ nh©n lùc cã tiÕn bé b­íc ®Çu nh­ng cßn rÊt thÊp so víi c¸c n­íc trong khu vùc vµ ph¸t triÓn kh«ng ®Òu gi÷a c¸c lo¹i h×nh DN(4). 2.2.2.3. NhËn thøc cña ®éi ngò doanh nh©n ViÖt Nam vÒ v¨n hãa doanh nghiÖp PhÇn ®«ng ng­êi ViÖt Nam coi “ v¨n ho¸” nh­ mét tÝnh tõ, tøc lµ xem v¨n ho¸ nh­ “ tr×nh ®é cao trong sinh ho¹t v¨n ho¸ x· héi, biÓu hiÖn cña v¨n minh” (VD: sèng cã v¨n ho¸)(6),thiªn vÒ yÕu tè tinh thÇn ®Ó chØ sù hoµn h¶o. ChÝnh v× g¸n cho tõ VH ý nghÜa mü häc nh­ vËy, nªn phÇn ®«ng c¸c doanh nghiÖp, khi ®­îc hái vÒ VHDN cña m×nh, ®Òu t×m c¸ch nÐ tr¸nh v× sî bÞ ph¸t hiÖn ra nh÷ng khÝa c¹nh cßn khiÕm khuyÕt trong viÖc kinh doanh cña m×nh. HÇu hÕt doanh nghiÖp ViÖt Nam (58.6%) ®ång nhÊt kh¸i niÖm VHDN víi ®¹o ®øc kinh doanh, h¬n 10% doanh nghiÖp cßn ®ång nhÊt v¨n ho¸ doanh nghiÖp víi v¨n ho¸ d©n téc (7). NhiÒu c«ng ty ®· nhËn thøc ®­îc VHDN lµ g× nh­ng l¹i rÊt m¬ hå trong viÖc x¸c ®Þnh c¸c gi¸ trÞ VH cña c«ng ty m×nh. PhÇn lín hä ®ång nhÊt nÒn VHDN víi nh÷ng ho¹t ®éng ë bÒ næi: trang phôc, s¶n phÈm, c¸ch thøc x­ng h«…mµ hÇu hÕt ch­a cã ®Þnh h­íng x©y dùng VHDN râ rµng, dùa trªn c¸c nÒn t¶ng c¨n b¶n, nÐt ®Æc thï cña DN. Kh¸i niÖm v¨n ho¸ doanh nghiÖp míi chØ du nhËp vµo ViÖt Nam tõ nh÷ng n¨m 95-96,v× thÕ, ®©y vÉn lµ vÊn ®Ò kh¸ míi mÎ, ch­a cã mét chuÈn mùc thèng nhÊt, nhiÒu khi VHDN ®­îc h×nh thµnh mét c¸ch v« thøc. NhiÒu doanh nghiÖp cßn cho r»ng viÖc duy tr× v¨n ho¸ doanh nghiÖp lµ tèn kÐm, ngoµi tÇm cho phÐp cña ng©n quü, lµ “phó quý sinh lÔ nghÜa”,… Mét sè l­îng khiªm tèn ®­îc biÕt ®Õn nh­ ®iÓn h×nh vÒ ®Çu t­ cho v¨n ho¸ doanh nghiÖp lµ c¸c c«ng ty lín hoÆc ¨n lªn lµm ra trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y: FPT, §ång T©m, Mai Linh, cµ phª Trung Nguyªn…vµ c¸c gi¸m ®èc cña c¸c c«ng ty nµy ®Òu cho r»ngVHDN chÝnh lµ yÕu tè cèt lâi quyÕt ®Þnh thµnh c«ng cña hä. Theo thèng kª ch­a ®Çy ®ñ, n­íc ta cã kho¶ng h¬n 200.000 DN,tÝnh trung b×nh cø 800 ng­êi ViÖt Nam míi cã mét doanh nh©n(11). Víi sè l­îng ®«ng ®¶o, ho¹t ®éng n¨ng ®éng trªn th­¬ng tr­êng, cã mÆt trong c¸c cuéc ®µm ph¸n, héi chî quèc tÕ… doanh nh©n lµ ng­êi ®¹i diÖn ®a d¹ng vµ cã hiÖu qu¶ cho v¨n ho¸ cña mét n­íc. HiÖn nay ®· xuÊt hiÖn mét tÇng líp doanh nh©n míi, ®­îc ®µo t¹o, cã hoµi b·o vµ ®ang v­¬n lªn m¹nh mÏ. G¾n bã s©u s¾c víi ®Êt n­íc, víi d©n téc, kh¸t khao ®ãng gãp ®Ó t¹o viÖc lµm vµ ®em l¹i phån vinh cho ®Êt n­íc, nh÷ng §Æng Lª Nguyªn Vò, nhµ t¹o mÉu Minh H¹nh, Tr­¬ng Gia B×nh,… lµ mét trong nh÷ng ng­êi ­u tó ®ã. Doanh nghiÖp ViÖt Nam ®ang rÊt n¨ng ®éng n¾m b¾t c¬ héi vµ hä ®ang cã mét c¸i “ tÇm” v¨n ho¸ víi kho¶ng 70% doanh nh©n cã tuæi ®êi 45. ChÝnh c«ng cuéc ®æi míi ®· s¶n sinh ra hä, nhÊt lµ nh÷ng doanh nh©n trÎ. Tuy nhiªn, ph¶i thõa nhËn mét thùc tÕ lµ nhËn thøc cña DN cña chóng ta hiÖn nay ®èi víi viÖc gia nhËp WTO cßn rÊt h¹n chÕ, kh¶ n¨ng tiÕp cËn c¸c nguån th«ng tin, kh¶ n¨ng tiÕp xóc víi quèc tÕ…thùc sù ch­a nhiÒu, tÝnh minh b¹ch vÒ th«ng tin tµi chÝnh ë nhiÒu DN ViÖt Nam vµ c«ng t¸c kiÓm to¸n, kÕ to¸n vÉn cßn ë møc ®é ch­a cao. Trong khi ®ã, ®· héi nhËp th× ®ßi hái vÒ vÊn ®Ò nµy rÊt cao, muèn héi nhËp thµnh c«ng th× ta ph¶i tù n©ng tÇm héi nhËp cña chÝnh m×nh. Nh÷ng tÖ xÊu nh­: lµm hµng gi¶, trèn lËu thuÕ, Ðp gi¸, gian lËn gi¸… sÏ ph­¬ng h¹i kh«ng nhá ®Õn sù ph¸t triÓn cña DN. ChØ riªng mét viÖc nhá nh­ qu¶ng c¸o vµ b¸n hµng trung thùc, kh«ng ®­a s¶n phÈm khuyÕt tËt ®Õn tay ng­êi tiªu dïng… còng ph¶n ¸nh VHDN, n©ng cao uy tÝn vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng. NhiÒu doanh nh©n ViÖt Nam suy nghÜ, ®· dÊn th©n vµo doanh tr­êng, kho¸c vµo m×nh c¸i nghiÖp lµm doanh nh©n th× môc ®Ých cuèi cïng lµ c«ng viÖc lµm ¨n ph¶i… sinh l·i( cã lÏ còng v× quan ®iÓm nµy mµ nhiÒu ng­êi coi c¸c gi¸m ®èc DN nhµ n­íc kh«ng ph¶i lµ doanh nh©n mµ chØ lµ nhµ qu¶n lý ¨n l­¬ng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh mµ th«i). Môc ®Ých kinh doanh cña mçi doanh nh©n ViÖt Nam hiÖn nay còng rÊt ®a d¹ng vÒ tÝnh chÊt, bëi v× lÏ sèng cña con ng­êi lµ ®a d¹ng, phong phó nhiÒu mµu vÎ, nhÊt lµ trong ®iÒu kiÖn héi nhËp quèc tÕ ngµy cµng s©u réng, thÓ chÕ kinh tÕ còng ®ang ®­îc hoµn thiÖn tõng b­íc. Qua c¸c cuéc ®iÒu tra x· héi häc, cã thÓ thÊy mét sè khuynh h­íng næi bËt: cã ng­êi chØ mong kiÕm ®­îc nhiÒu tiÒn, còng cã ng­êi muèn qua kinh doanh mµ, cã danh tiÕng lín, uy tÝn vµ ®Þa vÞ x· héi cao, cã ng­êi kinh doanh v× khao kh¸t tù hoµn thiÖn b¶n th©n, cã ý chÝ m¹nh vÒ sù ph¸t triÓn tù do cña con ng­êi trong chÕ ®é x· héi míi… Ngoµi bÊt tr¾c vÒ vèn vµ sù c¹nh tranh gay g¾t trªn thÞ tr­êng, DN t­ nh©n ViÖt Nam ph¶i ®èi mÆt víi qu¸ nhiÒu khã kh¨n, trë ng¹i, hiÓm nguy tõ rÊt nhiÒu phÝa trong kinh doanh: gom vèn, t×m mÆt b»ng kinh doanh, sù rèi r¾m vµ thiÕu ¨n khíp víi nhau cña hÖ thèng v¨n b¶n ph¸p quy, lµm viÖc víi mét sè quan chøc nhµ n­íc t¾c tr¸ch, quan liªu…MÆc dÇu t¹o ra viÖc lµm, ®em l¹i thu nhËp chÝnh ®¸ng cho ng­êi lao ®éng, nép thuÕ, tham gia c¸c ho¹t ®éng tõ thiÖn vµ b¶o trî x· héi, doanh nh©n vÉn bÞ coi lµ “ kÎ Ých kû”, “ chØ lµm giµu cho b¶n th©n m×nh” mét c¸ch v« c¨n cø. Thµnh kiÕn cña x· héi phæ biÕn ®Õn møc, trªn phim ¶nh, t¸c phÈm v¨n häc, nÕu cã vai “Gi¸m ®èc DN t­ nh©n” th× ®ã ph¶i lµ mét kÎ l­u manh, lµm ¨n liÒu lÜnh vµ lõa ®¶o, ®åi b¹i vÒ ®¹o ®øc, sèng bu«ng th¶, t¸ng tËn l­¬ng t©m, vi ph¹m ph¸p luËt. Cßn nÕu cã nãi ®Õn t¨ng gi¶m gi¸ th× th­êng quy cho lµ t¹i “ bän t­ th­¬ng Ðp gi¸” hoÆc “ t­ th­¬ng ®Çu c¬”… Sù nhÉn nhôc chÞu ®ùng,kiªn tr×, bÒn gan kinh doanh ph¶i ®­îc coi lµ mét ®øc tÝnh quan träng cña doanh nh©n ngµy nay, mét gi¸ trÞ v¨n ho¸ cña sù chÞu ®ùng vµ thÝch nghi. Mét DN thu hót hµng ngµn lao ®éng, nép thuÕ hµng tr¨m tû ®ång mçi n¨m kh«ng thÓ bÞ ®èi xö thiÕu VH, cÇn ®­îc t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó hä ®­îc lao ®éng vµ cèng hiÕn. Tuy nhiªn, thêi gian gÇn ®©y, trong x· héi ViÖt Nam ®· vµ ®ang nhen nhãm nh÷ng luång t­ t­ëng tÝch cùc, nhËn ra vµ ngµy cµng tr©n träng vai trß, mét gi¸ trÞ x· héi cña nh÷ng th­¬ng nh©n h¬n thÓ hiÖn qua c¸ch mµ x· héi t«n vinh mét nhµ DN lµ Doanh nh©n. Nh÷ng con ng­êi kh«ng chØ thµnh c«ng trong sù nghiÖp kinh doanh mµ cßn cã mét uy tÝn x· héi cao, gãp phÇn x©y dùng ®êi sèng vËt chÊt, kinh tÕ cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña mét d©n téc, mét chÕ ®é. ChÊt l­îng s¶n phÈm, kiÓu d¸ng, ch÷ tÝn trong quan hÖ kinh doanh lµ nh÷ng bé phËn cÊu thµnh cña VH doanh nh©n. HiÓu biÕt, kiÕn thøc chuyªn m«n vµ VH vÒ d©n téc m×nh vµ c¸c d©n téc kh¸c, n¨ng lùc ngo¹i ng÷, sù lÞch thiÖp lµ nh÷ng yÕu tè cÇn thiÕt cña mét doanh nh©n cã VH. Tuy vËy, ®a sè doanh nh©n ViÖt Nam Ýt ®äc s¸ch, Ýt sö dông email vµ Ýt truy cËp th«ng tin trªn internet, kinh nghiÖm l·nh ®¹o cßn qu¸ máng, kiÕn thøc vÒ thÞ tr­êng quèc tÕ, vÒ kinh tÕ cña c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn còng cßn s¬ sµi. NÕu c¸c DN ViÖt Nam kh«ng tù trang bÞ cho m×nh ®Çy ®ñ tri thøc cÇn thiÕt vµ kh«ng cã tÇm nh×n xa vµ réng th× thùc khã lßng cã ®ñ søc c¹nh tranh víi thÕ giíi. PhÇn lín c¸c doanh nh©n ViÖt Nam giµnh qu¸ nhiÒu thêi gian cho c¸c ho¹t ®éng giao tÕ, vui ch¬i víi b¹n bÌ, ch­a biÕt ph©n bæ quü thêi gian hîp lý cho gia ®×nh, trong khi chÝnh nh÷ng sinh ho¹t gia ®×nh sÏ ®em l¹i sù th­ gi·n cho con ng­êi vµ møc th¨ng b»ng trong c«ng viÖc hµng ngµy. Cuéc sèng vµ lµm viÖc qu¸ c¨ng th¼ng th­êng dÉn ®Õn Stress, lµm nªn nh÷ng c¸ch øng xö nãng véi, ®éc ®o¸n, hay c¸u g¾t víi nh©n viªn. HÇu hÕt c¸c doanh nh©n ViÖt Nam n¾m gi÷ chøc vô cao kh«ng cã lÞch lµm viÖc khoa häc nh­ c¸c ®ång nghiÖp cña hä ë n­íc ngoµi. LÞch lµm viÖc ch­a ph¶n ¸nh c¸c ch­¬ng tr×nh ­u tiªn vµ träng ®iÓm cña c«ng ty, ch­a dµnh nhiÒu thêi gian trong n¨m ®Ó tham dù c¸c buæi héi th¶o trong n­íc hoÆc quèc tÕ, hoÆc häp víi c¸c ban, ngµnh, chuyªn gia t­ vÊn ®Ó th¶o luËn c¸c vÊn ®Ò ph¸t triÓn c«ng ty mang tÝnh chiÕn l­îc, th­êng thiªn vÒ c¸c c«ng viÖc sù vô, hµng ngµy, th­êng mang tÝnh bÞ ®éng. Mét ®Æc ®iÓm th­êng thÊy ë c¸c doanh nh©n n¾m gi÷ c¸c vai trß l·nh ®¹o t¹i ViÖt Nam lµ tËp qu¸n quan liªu, thiÕu trong s¸ng trong qu¶n lý vµ ch­a kh¸ch quan trong tuyÓn dông. NÕu kh«ng ch÷a trÞ, chÝnh nh÷ng chøng bÖnh nµy sÏ lµm thui chét trÝ tuÖ, n¨ng lùc, sù s¸ng t¹o, tÝnh c¹nh tranh vµ ®µ ph¸t triÓn cña mçi c«ng ty- mét c«ng viÖc kh«ng thÓ ®¬n gi¶n trong mét sím mét chiÒu, vµ chÝnh DN ph¶i tù ch÷a. Theo ­íc tÝnh cña Tæng côc thèng kª, cã tíi h¬n 90% tæng sè DN ë VN thuéc quy m« võa vµ nhá vµ mçi n¨m cã tíi gÇn 90% lao ®éng trong tæng sè lao ®éng cã viÖc ®­îc sö dông t¹i c¸c DN nµy. Trong khi tû lÖ nh÷ng nhµ qu¶n lý DN võa vµ nhá ®· qua ®µo t¹o mét c¸ch c¬ b¶n rÊt thÊp, kh«ng Ýt ng­êi ch­a hÕt tr×nh ®é PTTH, ch­a ®­îc ®µo t¹o qua mét ch­¬ng tr×nh qu¶n lý nµo(8). 2.2.2.4. Mét sè ®iÓn h×nh ph¸t huy VHDN ë ViÖt Nam Do ¸p lùc cña c¹nh tranh vµ ¶nh h­ëng trùc tiÕp cña thÞ tr­êng Quèc tÕ ®Õn viÖc tån t¹i cña b¶n th©n DN, nªn nh×n chung vµ DN bu«c ph¶i t×m kiÕm cho m×nh nh÷ng gi¶i ph¸p ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng, kh¶ n¨ng c¹nh tranh. Trong ®ã cã c¸ch tiÕp cËn VHDN. §iÒu thÊy râ ë mét sè DN lµ ý thøc x©y dùng gi¸ trÞ cña tæ chøc mµ träng t©m lµ yÕu tè con ng­êi trong dÞch vô… Hä ®· tõng b­íc g©y dùng vµ b¶o vÖ tªn tuæi cña DN m×nh. Nhê vËy, ®· n©ng cao h¬n nhËn thøc cña c¸n bé c«ng nh©n viªn vÒ hiÖu qu¶ vµ chÊt l­îng c«ng viÖc. Cã thÓ nãi v¨n ho¸ ®· ®­îc sö dông ®Ó t¨ng tÝnh hiÖu qu¶ vµ c¹nh tranh cña DN trªn thÞ tr­êng. Sau ®©y lµ vÝ dô vÒ c«ng t¸c x©y dùng vµ ph¸t huy yÕu tè v¨n ho¸ trong kinh doanh cña mét sè ®¹i gia ë ViÖt Nam. V¨n hãa FPT Cã thÓ nãi FPT thµnh c«ng do biÕt x©y dùng VHDN, dùa trªn sù kÕ thõa v¨n ho¸ truyÒn thèng, vµ häc hái cã chän läc kinh nghiÖm tõ c¸c DN thµnh ®¹t trªn ThÕ giíi trong lÜnh vùc c«ng nghÖ th«ng tin. V¨n ho¸ FPT cã ®Æc tr­ng sau: Sù kÕ thõa v¨n ho¸ d©n téc. Khëi ®Çu cho chiÕn l­îc ph¸t triÓn c«ng ty, Ban Gi¸m ®èc FPT ®· cho x©y dùng mét m« h×nh, ®­îc gäi n«m na lµ “ chiÕn tranh nh©n d©n” trong ®ã toµn c«ng ty ®­îc bè trÝ theo kiÓu qu©n ®éi, vµ cã phèi hîp chÆt chÏ víi m«i tr­êng bªn ngoµi. V× vËy trong c«ng ty cã nhãm ho¹t ®éng d­íi c¸c tªn gäi tiÓu ®éi trinh s¸t ( nghiªn cøu thÞ tr­êng); bé ®éi chñ lùc ( lËp tr×nh viªn); c©u l¹c bé sü quan ( l·nh ®¹o bé phËn)…ý t­ëng nµy h×nh thµnh tõ qu¸ tr×nh nghiªn cøu lÞch sö ViÖt Nam, còng nh­ tham kh¶o ý kiÕn c¸c nhµ cè vÊn. FPT thÊy r»ng, trong lÞch sö ViÖt Nam nh÷ng trang oanh liÖt nhÊt, thu phôc lßng ng­êi nhÊt ®Òu ®­îc t¹o nªn nhê søc m¹nh cña nh©n d©n, th«ng minh m­u trÝ, lÊy yÕu th¾ng m¹nh, Ýt ®Þch nhiÒu, cã sù phèi hîp tiÕn c«ng cña toµn bé nh©n d©n. Tõ ®ã Ban Gi¸m ®èc cho r»ng c«ng nghÖ th«ng tin nãi chung vµ lÜnh vùc s¶n xuÊt phÇn mÒm nãi riªng quan niÖm “ chiÕn tranh nh©n d©n” cã thÓ hiÓu nh­ sau: chóng ta kh«ng cã ®­îc kinh nghiÖm Quèc tÕ nh­ c¸c c«ng ty kh¸c cña c¸c n­íc t­ b¶n, nh­ng xÐt vÒ con ng­êi, FPT cã nh÷ng lËp tr×nh viªn nhiÖt t×nh vµ søc s¸ng t¹o lín. NÕu chuÈn bÞ tèt vÒ viÖc th¨m dß vµ trinh s¸t liªn tôc th× sÏ tiÕt kiÖm ®­îc rÊt nhiÒu c«ng søc. Vµ thùc tÕ ®· chøng tá tÝnh ®óng ®¾n cña chiÕn l­îc nµy. FPT cßn tÝch cùc nç lùc tæ chøc nh÷ng ho¹t ®éng kû niÖm ngµy lÔ lín cña ®Êt n­íc, víi môc ®Ých «n l¹i truyÒn thèng d©n téc vµ gi¸o dôc cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty lßng yªu n­íc, vµ yªu chÝnh c«ng ty cña m×nh. C¸c ho¹t ®éng kû niÖm ngµy 30/04, 01/05,02/09,27/07…®­îc tæ chøc ®Òu ®Æn vµ ®iÒu ®¸ng nãi lµ c¸c ho¹t ®éng nµy cña hä kh«ng hÒ mang tÝnh h×nh thøc, ¸p ®Æt. FPT coi con ng­êi lµ nguån tµi nguyªn quý b¸u nhÊt cña c«ng ty. C¸c ho¹t ®éng thÓ thao, bãng ®¸, bãng truyÒn trong c«ng ty diÔn ra hµng n¨m nh»m kh¬i l¹i nguån c¶m høng cho c¸n bé trong c«ng ty. C¸c ho¹t ®éng thÓ thao v¨n ho¸ nãi trªn ®Òu tæ chøc vµo c¸c ngµy lÔ lín, lÆp ®i lÆp l¹i hµng n¨m thµnh th«ng lÖ, cã ý nghÜa nh­ nh÷ng lÔ héi truyÒn thèng cña c«ng ty. YÕu tè con ng­êi lu«n ®­îc FPT ®Ò cao coi nh­ lµ “ selling point” ( ®iÓm hÊp dÉn kh¸ch hµng) vµ thùc tÕ ®· lµ “ selling point” quan träng. Trong c«ng ty, l·nh ®¹o chØ cã vai trß h­íng dÉn, nªn c¸ nh©n ph¶i cã kh¶ n¨ng häc tËp vµ tù nghiªn cøu rÊt cao. ViÖc ®Çu t­ cho ®µo t¹o vµ trang thiÕt bÞ còng lµ thÕ m¹nh cña c«ng ty bëi lÏ h­íng ®Çu t­ nµy chøng tá cam kÕt lµm ¨n l©u dµi víi kh¸ch hµng vµ mét tÇm nh×n xa cña l·nh ®¹o c«ng ty. NÒn v¨n ho¸ më. §Ó x©y dùng nÒn v¨n ho¸ më, FPT ®· nghiªn cøu häc hái vµ tiÕp thu kinh nghiÖm tõ c¸c c«ng ty n­íc ngoµi, trong ®ã cã nh÷ng c«ng ty tªn tuæi nh­ IBM, Microsoft, Hewlett Parkard… lµ nh÷ng ®¹i gia trong ngµnh c«ng nghÖ th«ng tin vµ cã nh÷ng c«ng ty Ýt hoÆc ch­a cã tªn tuæi nh­ng cã triÓn väng ph¸t triÓn lín, vµ cã v¨n ho¸ c«ng ty tiªu biÓu. Nhê t­ t­ëng cëi më nh­ vËy mµ cho ®Õn nay FPT kh«ng chØ trë thµnh c«ng ty tin häc hµng ®Çu ViÖt Nam mµ cßn më ®­îc v¨n phßng ®¹i diÖn t¹i Mü vµ c«ng ty con t¹i Ên §é. Ph¸c th¶o t­¬ng lai. Nãi lµ ph¸c th¶o nh­ng qu¶ lµ t­¬ng lai cña bÊt kú tæ chøc nµo ®Òu cã céi nguån tõ n¨m th¸ng ®· qua vµ nh÷ng g× ®ang diÔn ra trong cuéc sèng. Mét tËp ®oµn kinh tÕ v÷ng m¹nh víi nÒn v¨n ho¸ ®Æc tr­ng lµ nh÷ng g× tËp thÓ l·nh ®¹o vµ nh©n viªn hy väng ë t­¬ng lai. N¨m 2003 ®¸nh dÊu mét b­íc míi cã tÝnh quyÕt ®Þnh ®Õn sù ph¸t triÓn cña FPT khi b¾t ®Çu thùc hiÖn m« h×nh qu¶n lý kinh doanh theo h­íng tËp ®oµn kinh tÕ. Dù kiÕn s¾p xÕp l¹i m« h×nh DN nµy lµ mét b­íc tù ®æi míi chÝnh m×nh cña FPT ®Ó tr¸nh sù tr× trÖ trong ho¹t ®éng kinh doanh. Ph¸t huy tèi ®a tÝnh s¸ng t¹o, tù chñ cña c¸c bé phËn, cña mçi thµnh viªn. V¨n ho¸ Mai Linh Kh¸c víi sù rÇm ré, bÒ næi trong v¨n ho¸ FPT, v¨n ho¸ DN cña Mai Linh ®­îc h×nh thµnh muén h¬n, kÝn ®¸o h¬n nh­ng kh«ng kÐm phÇn ®Æc s¾c. Thµnh lËp n¨m 1993, cho ®Õn nay Mai Linh ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu quan träng mµ nhiÒu DN dÞch vô vËn chuyÓn hµnh kh¸ch c«ng céng b»ng taxi m¬ ­íc. Tõ mét quy m« nhá bÐ, víi tµi s¶n ban ®Çu lµ 300 triÖu ®ång. Víi hai ®êi xe, vµ 25 lao ®éng ho¹t ®éng trªn ph¹m vi TP.HCM, ®Õn nay c«ng ty ®· ph¸t triÓn thµnh gia ®×nh Mai Linh víi h¬n 70 c«ng ty thµnh viªn, vµ gÇn 10.000 nh©n viªn ho¹t ®éng trªn c¸c lÜnh vùc kinh doanh dÞch vô vËn chuyÓn hµnh kh¸ch c«ng céng b»ng Taxi, x©y dùng ®Þa èc, dÞch vô söa ch÷a, du lÞch vµ hµng kh«ng. c«ng ty ®· nhËn ®­îc b»ng khen cña thñ t­íng chÝnh phñ, cña UBND thµnh phè Hå ChÝ Minh vÒ thµnh tÝch kinh doanh. Mai Linh lµ c«ng ty vËn t¶i ®Çu tiªn ë ViÖt Nam ®­îc c«ng nhËn ®¹t chÊt l­îng ISO-9002/1994. ý t­ëng x©y dùng VHDN ®­îc b¾t ®Çu tõ n¨m 2003, b¾t nguån tõ ®ßi hái cña thùc tiÔn vµ ý muèn cña ban l·nh ®¹o c«ng ty: ph¸t huy lßng nhiÖt t×nh ®èi víi c«ng viÖc, sù yªu mÕn c«ng ty cña c¸c thµnh viªn, ban quan hÖ céng ®ång cña c«ng ty ®­îc thµnh lËp. L·nh ®¹o vµ nh©n viªn c«ng ty lu«n coi c«ng ty nh­ mét gia ®×nh lín mµ m×nh lµ mét thµnh viªn. C«ng ty cßn s¸ng t¸c bµi h¸t truyÒn thèng cña m×nh: “ t«i yªu Mai Linh”, ë kh¾p c¸c chi nh¸nh cña Mai Linh, th­êng xuyªn tæ chøc c¸c ®ît häc tËp, tËp huÊn, sinh ho¹t ngo¹i kho¸, trao ®æi gi÷a c¸c nh©n viªn nh»m t¹o nªn sù ®oµn kÕt vµ g¾n bã, truyÒn niÒm tin, niÒm tù hµo v× ®­îc lµ thµnh viªn cña Mai Linh. V× thÕ trong gia ®×nh Mai Linh, nguyªn t¾c øng xö tõ trªn xuèng d­íi ®Òu thèng nhÊt trªn c¬ së t×nh yªu th­¬ng, x©y dùng, vµ biÕt th«ng c¶m lÉn nhau. §ã lµ nhê vai trß “ gi÷ löa” cña ban l·nh ®¹o, kiªn tr× x©y dùng nÐt ®Ñp riªng cho c«ng ty: “ víi kh¸ch hµng, t«n träng lÔ phÐp; Víi ®ång nghiÖp ph¶i th©n t×nh gióp ®ì; Víi c«ng viÖc ph¶i tËn tuþ s¸ng t¹o; Víi gia ®×nh ph¶i yªu th­¬ng tr¸ch nhiÖm”. Thµnh viªn ban l·nh ®¹o cña c«ng ty Mai Linh ®Òu ®· tõng lµ ng­êi lÝnh, hä hiÓu sù khã nhäc vÊt v¶ trªn th­¬ng tr­êng, vÒ gi¸ trÞ cña nghÞ lùc vµ lßng yªu n­íc. Hä hiÓu r»ng chØ khi t¹o mét VH Mai Linh riªng biÖt, b¶n s¾c, trªn nÒn t¶ng tinh thÇn yªu n­íc vµ lßng tù hµo, tù t«n d©n téc, c«ng ty míi ®øng v÷ng ®­îc trªn th­¬ng tr­êng vµ ph¸t huy ®­îc tinh thÇn tù gi¸c, tù chñ cña mçi thµnh viªn. ThËt xøng ®¸ng víi danh hiÖu Hu©n ch­¬ng lao ®éng h¹ng Ba mµ c«ng ty ®­îc trao tÆng t¹i TP. Hå ChÝ Minh (29/01/2007), ®ã lµ ®iÓn h×nh vÒ c¬ chÕ khen th­ëng nh»m cñng cè VHDN: th­ëng xe cho nh©n viªn cã thµnh tÝch doanh thu cao, tinh thÇn lµm viÖc tÝch cùc vµ lµ g­¬ng ®iÓn h×nh vÒ sù tËn t×nh phôc vô kh¸ch hµng. Sù kiÖn anh B×nh “lµm bµ ®ì” trªn taxi ( 30/08/2006) sau ®ã ®­îc tÆng chÝnh chiÕc xe m×nh ®ang l¸i ®· cho thÊy Mai Linh lµ ®¬n vÞ biÕt quan t©m ®Õn VHDN, biÕt ph¸t huy gi¸ trÞ tinh thÇn VH trong ®iÒu hµnh vµ øng xö, t¹o ®éng lùc cho c¸n bé c«ng nh©n viªn phÊn ®Êu lµm viÖc tèt vµ g¾n bã víi c«ng ty. Mµu xanh Mai Linh ®· trë nªn quen thuéc trong m¾t nhiÒu ng­êi vµ g¾n kÕt mäi thµnh viªn cña Mai Linh trong mét côm tõ rÊt th©n th­¬ng lµ “ Gia ®×nh Mai Linh”, mét nÐt ®Ñp cña VHDN mµ kh«ng ph¶i DN nµo, dï giµu cã ®Õn ®©u, còng cã thÓ cã ®­îc. Víi phong c¸ch lµm viÖc quyÕt ®o¸n vµ ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cã ®¹o ®øc tèt, nhiÖt t×nh tËn tuþ, trung thµnh vµ giµu kinh nghiÖmk c«ng ty Mai Linh ®· t¹o ®­îc mét h×nh ¶nh ®Ñp vÒ mét DN trÎ thµnh ®¹t, vµ kinh doanh cã v¨n ho¸. Tæng gi¸m ®èc c«ng ty hiÖn nay lµ mét trong nh÷ng gi¸m ®èc DN t­ nh©n ®Çu tiªn ý thøc ®­îc nÒn t¶ng v¨n ho¸ trong kinh doanh, vµ chó träng h×nh thµnh v¨n ho¸ DN ®Æc tr­ng cña Mai Linh ngay tõ nh÷ng ngay ®Çu míi thµnh lËp. D­íi ®©y lµ qu¸ tr×nh x©y dùng v¨n ho¸ DN Mai Linh nh»m n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh, Mai Linh chó träng vµo: §Ò ra triÕt lý kinh doanh phï hîp víi ngµnh taxi lµ “ An toµn- ChÊt l­îng- Moi lóc – Mäi n¬i”. TriÕt lý nµy còng lµ gi¸ trÞ ®­îc Mai Linh cñng cè, ®­îc cô thÓ ho¸ th«ng qua c¸c nghi lÔ, c¸c quy ®Þnh trong x©y dùng nguån nh©n lùc, thµnh quy t¾c hµnh xö in ë mÆt sau cña tÊm thÎ nh©n viªn mµ mäi ng­êi ®Òu ph¶i ®eo khi lµm viÖc. C¸c nghi lÔ ®­îc tiÕn hµnh long träng trong ngµy héi cña hä, lµ dÞp t«n vinh nh÷ng c¸ nh©n cã thµnh tÝch. X©y dùng ®éi ngò c¸n bé nh©n viªn b»ng nhiÒu biÖn ph¸p: Thµnh lËp Trung t©m d¹y nghÒ Mai Linh ®Ó ®¶m b¶o th­êng xuyªn ng­êi lao ®éng ®­îc ®µo t¹o phï hîp víi chiÕn l­îc cña c«ng ty m×nh. Chó träng ®Çu t­ vµo ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý c¸c cÊp. Hä kh«ng chØ ®­îc ®µo t¹o vÒ nghiÖp vô mµ c¶ vÒ c¸ch thøc lµ viÖc víi con ng­êi. §¶m b¶o chÕ ®é l­¬ng, th­ëng, ®Ò b¹t, sö dông, tuyÓn dông nhÊt qu¸n víi triÕt lý, víi gi¸ trÞ ®­îc ®Ò x­íng. §Æc biÖt, c«ng ty cã chÕ ®é tÆng cæ phiÕu ­u ®·i ®Ó nh©n viªn yªn t©m víi c«ng viÖc vµ cèng hiÕn hÕt m×nh víi c«ng ty. §Ó t¹o Ên t­îng cho kh¸ch hµng còng nh­ x©y dùng cho nh©n viªn lßng tù hµo g¾n bã víi c«ng ty, Mai Linh chñ ý x©y dùng hÖ thèng ph­¬ng tiÖn kinh doanh ®Õn mµu s¾c, ¨n mÆc,…®ång nhÊt. Mµu s¾c trªn ph­¬ng tiÖn kinh doanh: mÇu xanh l¸ c©y trªn c¸c tÊm thÎ giao dÞch, phï hiÖu, vµ v¹t nh©n viªn nam, ¸o dµi nh©n viªn n÷, mµu s¬n «t«, kiÕn tróc vµ trang trÝ trô së…®­îc lÊy tõ mÇu xanh ¸o lÝnh ®Ó thÓ hiÖn ý t­ëng nh©n viªn cña Mai Linh lµ nh÷ng ng­êi lÝnh trung thùc, dòng c¶m trªn mÆt trËn kinh doanh. Chó träng tíi nh·n hiÖu hµng ho¸ vµ th­¬ng hiÖu cña Mai Linh trªn th­¬ng tr­êng: Logo cña Mai Linh cã h×nh ¶nh con chim ViÖt ®ang bay, thÓ hiÖn quyÕt t©m cña Mai Linh muèn dùa vµo nÒn t¶ng v¨n ho¸ d©n téc ®Ó bay vµo t­¬ng lai. Kh¸c biÖt víi nh÷ng DN t­ nh©n kh¸c, th­êng coi nhÑ ho¹t ®éng ®oµn thÓ, chØ quan t©m ®Õn lîi nhuËn, l·nh ®¹o c«ng ty ®· thµnh lËp c¸c tæ chøc ®oµn thÓ trong c«ng ty. ChÝnh nh÷ng tæ chøc ®oµn thÓ nµy ®· gióp ng­êi lao ®éng liªn kÕt víi nhau gãp phÇn t¹o nªn g­¬ng mÆt v¨n ho¸ cña Mai Linh. Nhê nç lùc cña Ban Gi¸m ®èc trong x©y dùng VHDN, Mai Linh kh«ng chØ ®­îc biÕt ®Õn nh­ mét DN lµm ¨n thµnh ®¹t mµ cßn ®­îc khen ngîi nh­ mét ®iÓn h×nh vÒ ®¹o ®øc, tinh thÇn tr¸ch nhiÖm víi x· héi. NhiÒu ng­êi lao ®éng trong DN ®· ®­îc b¸o chÝ ®Ò cËp nh­ nh÷ng g­¬ng s¸ng cho ®êi th­êng. Hä ®· tr¶ l¹i c¸c tµi s¶n tiÒn b¹c cã gi¸ trÞ cao mµ kh¸ch hµng ®Ó quªn trªn xe, trong ®ã cã kho¶n tiÒn lªn tíi 7.500USD mµ kh«ng nhËn mét kho¶n th­ëng nµo vÒ phÝa kh¸ch hµng. B¶n th©n l·nh ®¹o còng nªu tÊm g­¬ng s¸ng vÒ tinh thÇn lµm viÖc vµ kh¶ n¨ng qu¶n lý theo triÕt lý mµ DN ®Ò x­íng. Hä ®ãng nhiÒu vai trß quan träng trong mét sè tæ chøc chÝnh trÞ, x· héi. DN còng thÓ hiÖn tr¸ch nhiÖm x· héi th«ng qua nhiÒu ho¹t ®éng tõ thiÖn…Võa qua, ngµy28/04- 01/05/2007, Mai Linh lµ nhµ tµi trî chÝnh cho lÔ héi 100 n¨m du lÞch SÇm S¬n. Trªn ®©y lµ vµi nÐt vÒ nh÷ng cè g¾ng b­íc ®Çu cña hai DN ViÖt Nam trong mét c«ng viÖc cßn míi mÎ öo n­íc ta lµ x©y dùng v¨n ho¸ doanh nghiÖp. C¶ hai m« h×nh nµy ®Òu kÕ thõa ®­îc nh÷ng ­u ®iÓm cña v¨n ho¸ d©n téc. M« h×nh VHDN cña c«ng ty FPT vµ Mai Linh cã thÓ ch­a ph¶i lµ tèi ­u nh­ng b­íc ®Çu ®· chøng minh r»ng doanh nghiÖp ViÖt Nam cã thÓ tån t¹i, ph¸t triÓn lín manh nÕu biÕt ph¸t huy søc m¹nh cña nÒn t¶ng v¨n ho¸ trong kinh doanh, trong ®ã c¸i hay, c¸i ®Ñp cña v¨n ho¸ d©n téc ®­îc kÕ thõa. Tuy nhiªn, hÇu hÕt c¸c DN ViÖt Nam ®Òu ch­a cã mét c¸ch nh×n vµ hiÓu biÕt vÒ v¨n ho¸ doanh nghiÖp. §Æc biÖt lµ c¸c DNNN, do Ýt bÞ søc Ðp vÒ thay ®æi cña m«i tr­êng nªn viÖc ®i t×m nh÷ng c¸ch tiÕp cËn míi ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng d­êng nh­ chËm h¬n vµ Ýt ®­îc quan t©m h¬n so víi c¸c DN d©n doanh. H¬n n÷a, nhiÒu nhµ qu¶n lý l¹i cã c¸ch nh×n phiÕn diÖn. Trong nhiÒu tr­êng hîp hä coi VHDN g¾n liÒn víi phóc lîi cña ng­êi lao ®éng. 2.3. §¸nh gi¸ qu¸ tr×nh x©y dùng vµ ph¸t huy yÕu tè v¨n ho¸ trong DN ViÖt Nam thêi gian qua 2.3.1. Nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®­îc HiÖn t¹i, nhiÒu DN lín ë ViÖt Nam kh«ng xem s¶n phÈm, th­¬ng hiÖu, nh·n hiÖu, sù lín nhá… lµ tiªu chÝ c¹nh tranh víi nhau n÷a. Mét trong nh÷ng ®iÒu hä quan t©m hµng ®Çu lµ VHDN trong tæ chøc. C¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ®ang ngµy cµng chó träng ®Õn hµnh vi øng xö cña c¸c nh©n viªn ( trong néi bé doanh nghiÖp còng nh­ víi bªn ngoµi) th«ng qua viÖc tù x©y dùng cho m×nh bé quy chuÈn VHDN thèng nhÊt. Thêi gian qua, nhê sù tuyªn truyÒn réng r·i trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng: c¸c ch­¬ng tr×nh truyÒn h×nh(lµm giµu kh«ng khã, doanh nh©n ViÖt Nam, ng­êi ®­¬ng thêi,..), nh÷ng héi th¶o vÒ VHDN(gÇn ®©y nhÊt lµ héi th¶o v¨n ho¸ doanh nghiÖp, v¨n ho¸ doanh nh©n trong qu¸ tr×nh héi nhËp- do b¸o ®iÖn tö §CSVN phèi hîp víi VCCI tæ chøc t¹i Hµ Néi ngµy 07/11/2006),c¸c ch­¬ng tr×nh t«n vinh doanh nh©n ViÖt Nam, c¸c gi¶i th­ëng th­¬ng hiÖu,… ®· tõng b­íc kh¬i dËy hoµi b·o lµm giµu trong giíi trÎ 7X, 8X ngµy nay. Theo nhiÒu cuéc ®iÒu tra cho thÊy ®Æc ®iÓm næi bËt cña giíi trÎ ViÖt Nam ngµy nay lµ rÊt ­a thÝch ®µm ®¹o vÒ kinh doanh, lµm giµu. VHDN ViÖt Nam ngµy nay thÓ hiÖn trªn hai mÆt: môc ®Ých kinh doanh vµ ph­¬ng ph¸p kinh doanh , trong ®ã môc ®Ých kinh doanh lµ quyÕt ®Þnh, nãi lªn tÇm vãc cao thÊp cña VHDN. VÒ môc ®Ých kinh doanh: ®¹t hiÖu qu¶ cao ( ®em l¹i lîi nhuËn tèi ®a cho c¸ nh©n vµ hiÖu qu¶ cho x· héi), cã tÝnh nh©n v¨n( ®èi víi con ng­êi vµ thiªn nhiªn). Cßn vÒ ph­¬ng ph¸p kinh doanh: tu©n thñ ph¸p luËt( kÓ c¶ ph¸p luËt quèc gia, quèc tÕ còng nh­ ®iÒu lÖ, néi quy cña tõng DN), ®¶m b¶o minh b¹ch c«ng khai trong kinh doanh, tu©n theo nh÷ng nguyªn t¾c qu¶n lý khoa häc, dùa vµo c«ng nghÖ tiªn tiÕn trong ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh 2.3.2. Nh÷ng h¹n chÕ cÇn kh¾c phôc NÒn VHDN ë n­íc ta ®­îc x©y dùng trªn nÒn t¶ng d©n trÝ thÊp vµ phøc t¹p, m«i tr­êng lµm viÖc cã nhiÒu bÊt cËp, ch­a cã quan niÖm ®óng ®¾n vÒ c¹nh tranh vµ hîp t¸c, lµm viÖc ch­a cã tÝnh chuyªn nghiÖp, cßn bÞ ¶nh h­ëng bëi c¸c khuynh h­íng cùc ®oan cña nÒn kinh tÕ bao cÊp, ch­a cã sù giao thoa gi÷a c¸c quan ®iÓm ®µo t¹o c¸n bé qu¶n lý do nguån gèc ®µo t¹o, ch­a cã c¬ chÕ dïng ng­êi, cã sù bÊt cËp trong gi¸o dôc ®µo t¹o nªn chÊt l­îng ch­a cao, ¶nh h­ëng cña nÒn sx n«ng nghiÖp nghÌo nµn, tµn d­ phong kiÕn, bao cÊp…. T×nh tr¹ng chñ nghÜa thùc dông, dïng mäi thñ ®o¹n ®Ó ®o¹t lîi nhuËn cao, thËm chÝ siªu lîi nhuËn, bÊt kÓ viÖc lµm ®ã cã h¹i cho ng­êi kh¸c, c¸c thñ ®o¹n lµm giµu bÊt chÊp t×nh nghÜa, thËm chÝ lµm giµu trªn sù ®au khæ cña ®èi t¸c, trªn sù ph¸ s¶n cña nh÷ng DN yÕu thÕ. C¸c doanh nghiÖp n­íc ta cßn c¹nh tranh bÊt hîp ph¸p, tranh giµnh thÞ tr­êng, ®¸ng phª ph¸n nhÊt lµ nh÷ng thñ ®o¹n h¹ gi¸, ph¸ gi¸ khi xuÊt khÈu hµng ho¸. Doanh nghiÖp ta tham gia héi chî rÊt b«i b¸c, xuÊt ngo¹i kh«ng chuÈn bÞ, kh«ng cã th«ng tin, kh«ng cã chñ ®Ých, th­êng xuyªn say xØn trong nh÷ng ngµy ë n­íc ngoµi ch¾c ch¾n kh«ng thÓ dÉn ®Õn thµnh c«ng trong kinh doanh, kh«ng cho phÐp häc hái thªm nh÷ng ®iÒu hay lÏ ph¶i vµ còng kh«ng thÓ ®¹i diÖn cho v¨n ho¸ d©n téc, g©y ph¶n c¶m n¬i ®èi t¸c n­íc ngoµi TÝnh minh b¹ch vÒ th«ng tin tµi chÝnh ë nhiÒu doanh nghiÖp ViÖt Nam vµ c«ng t¸c kiÓm to¸n, kÕ to¸n vÉn cßn ë møc ®é rÊt thÊp, ®©y lµ mét trë ng¹i lín ®èi víi ph¸t triÓn kinh tÕ trong thêi kú héi nhËp bëi nh÷ng nhµ t­ b¶n giµu kinh nghiÖm kh«ng thÓ kh«ng xem “ tói tiÒn cña anh nh­ thÕ nµo” tr­íc khi “ hîp t¸c víi anh nh­ thÕ nµo”. NhiÒu gi¸m ®èc cßn cã nhËn thøc lÖch l¹c vÒ VHDN: cã ng­êi muèn t¹o ra sù th©n t×nh víi nh©n viªn ®· ph¶i dµnh quü thêi gian trong ngµy ®Ó “ ®¸nh phám” víi nh©n viªn cña m×nh. Trong hÇu hÕt c¸c DN cßn ch­a coi träng th­ tiÕn cö, giíi thiÖu cña DN cò, n¬i ng­êi lao ®éng lµm viÖc tr­íc khi nép ®¬n vµo chç m×nh. §©y còng lµ mét nguyªn nh©n g©y nªn t©m lý coi th­êng l·nh ®¹o ë c¸c nh©n viªn ViÖt Nam. 2.4. Môc tiªu vµ ®Þnh h­íng x©y dùng vµ ph¸t triÓn VHKD, VHDN ë ViÖt Nam trong thêi gian tíi Sù nghiÖp chÊn h­ng nÒn kinh tÕ cña ®Êt n­íc, doanh nh©n ph¶i lµ ®Çu tµu, lµ ®éng lùc to lín. Cha «ng ta tõng nãi: Phi trÝ bÊt h­ng, phi th­¬ng bÊt phó, phi c«ng bÊt ho¹t”. Giµu cã vµ n¨ng ®éng lµ nh÷ng gi¸ trÞ x· héi mµ doanh nh©n lµ nh÷ng ng­êi tiªu biÓu. Ngay trong nh÷ng ngµy ®Çu dùng n­íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoµ vµ gi÷ ®éc lËp d©n téc, chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· sím nhËn thÊy ý nghÜa ®¹o ®øc cña doanh nh©n ViÖt Nam. Ng­êi mong giíi c«ng th­¬ng “nç lùc” ®em tµi n¨ng vµ cña c¶i “ vµo nh÷ng viÖc Ých quèc lîi d©n”- ®ã còng lµ mét nhiÖm vô cøu n­íc (Ng­êi kªu gäi c¸c doanh nh©n tham gia “ c«ng- th­¬ng cøu quèc ®oµn”. Míi ®©y, trong mét cuéc héi th¶o vÒ VHDN, PGS. TS §µo Duy Qu¸t còng nhÊn m¹nh: “ x©y dùng vµ ph¸t huy vai trß cña VH trong DN vµ giíi doanh nh©n lµ thùc hiÖn quan ®iÓm rÊt c¬ b¶n cña nghÞ quyÕt ®¹i héi X cña §¶ng : ph¸t triÓn nhanh, bÒn v÷ng vµ quan träng h¬n, x¸c ®Þnh ph­¬ng h­íng, gi¶i ph¸p ®Ó hiÖn thùc ho¸ thµnh c«ng quan ®iÓm g¾n chÆt ph¸t triÓn kinh tÕ víi ph¸t triÓn VH ®Ó chñ ®éng, tÝch cùc héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ, ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ nhanh, m¹nh vµ bÒn v÷ng”. Trong bèi c¶nh kinh tÕ ThÕ giíi vµ khu vùc hiÖn nay, khi cuéc c¹nh tranh vÒ chÊt l­îng vµ gi¸ c¶ hµng hãa diÔn ra gay g¾t, chóng ta ®Ò cao viÖc n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña mçi DN l¹i cµng ph¶i ®Ò cao tÝnh tËp thÓ, truyÒn thèng ®oµn kÕt d©n téc trong kinh doanh. Bªn c¹nh ®ã, mét ®Æc ®iÓm quan träng cña VHDN mµ chóng ta còng cÇn x©y dùng: ®Ò cao ý chÝ tù lËp, tù c­êng, søc v­¬n lªn cña mçi doanh nghiÖp, ®ång thêi huy ®éng tÝnh céng ®ång, tÝnh truyÒn thèng “ chÞ ng·, em n©ng” cña d©n téc. §ång thêi, khuyÕn khÝch DN tham gia c¸c ho¹t ®éng x· héi, nh­ xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, cøu trî ®ång bµo gÆp thiªn tai, tham gia c¸c ho¹t ®éng tõ thiÖn… Trong mçi DN cÇn x©y dùng nÒn VH m¹nh ®Æc tr­ng, ®éc ®¸o, phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña m×nh, kh«ng gièng víi bÊt kú DN nµo trªn thÕ giíi.§ã lµ nÒn VH m¹nh, ®em l¹i hiÖu qu¶ cao vµ mang tÝnh nh©n v¨n s©u s¾c, trªn nÒn t¶ng ®¹o ®øc kinh doanh, tr¸ch nhiÖm ®èi víi x· héi. Môc tiªu cña nÒn VH ®ã lµ nh»m n©ng cao chÊt l­îng cuéc sèng cho con ng­êi mét c¸ch bÒn v÷ng(b¶o vÖ m«i tr­êng thiªn nhiªn). 2.5. Mét sè gi¶i ph¸p thóc ®Èy t¸c ®éng tÝch cùc cña VHDN ë ViÖt Nam thêi héi nhËp Doanh nghiÖp cÇn t¹o dùng kh¶ n¨ng vµ thãi quen t­ duy chiÕn l­îc, ®¶m b¶o sù c«ng b»ng trong DN m×nh. Ngoµi ra, doanh nghiÖp cÇn x©y dùng vµ thùc hiÖn hÖ thèng quy chÕ, néi quy, quy ®Þnh, chia sÎ tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n xuèng cÊp d­íi nhiÒu h¬n, khuyÕn khÝch tinh tinh thÇn céng ®ång trong doanh nghiÖp. DN nªn cã mét kÕ ho¹ch chiÕn l­îc tæng thÓ, thay v× mét kÕ ho¹ch hay nh÷ng ph­¬ng h­íng chung chung trong dµi h¹n. DN nªn sö dông nh÷ng kÕ ho¹ch chiÕn l­îc ®ã nh­ mét chuÈn mùc, vËn dông nã mét c¸ch nhanh nhÑn vµ linh ho¹t c¸c ho¹t ®éng trong ph¹m vi cña kÕ ho¹ch ®ã. Thùc hiÖn mét c¬ chÕ c«ng b»ng, c«ng khai râ rµng kÕ ho¹ch x©y dùng, ph¸t triÓn nh©n viªn, gióp hä thÊy ®­îc t­¬ng lai cña m×nh. Thùc vËy, thay v× chØ t¹o dùng c¸i vá bÒ ngoµi cña VHDN, c¸c DN nªn x©y dùng VHDN c¨n cø vµo ®Þnh h­íng chiÕn l­îc mµ m×nh ®· ®Æt ra trªn c¬ së c©n nh¾c mét c¸ch hîp lý c¸c yÕu tè c¬ b¶n(kh¸ch hµng, ®èi thñ c¹nh tranh, nhµ cung cÊp, sù gia nhËp tiÒm n¨ng, s¶n phÈm thay thÕ), khi Êy sÏ dÇn dÇn h×nh thµnh b¶n s¾c VH ®éc ®¸o vµ ®em l¹i hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cao h¬n. C¸c tæ chøc c«ng ®oµn còng ph¶i ®Æc biÖt quan t©m cïng l·nh ®¹o doanh nghiÖp trong viÖc x©y dùng VHDN, h­íng ®Õn môc tiªu c¶i thiÖn quan hÖ lao ®éng t¹i n¬i lµm viÖc, cïng doanh nghiÖp n©ng cao n¨ng xuÊt lao ®éng. DN cÇn khuyÕn khÝch ph¸t triÓn m« h×nh x· héi häc tËp trong céng ®ång nh»m t¹o nÒn t¶ng tri thøc cho x©y dùng VHDN. ChÝnh ngay t¹i DN, ng­êi l·nh ®¹o cÇn ý thøc ®­îc sù thay ®æi to lín cña m«i tr­êng xung quanh, vµ biÕt c¸ch t¹o ra nh÷ng thay ®æi b­íc ngoÆt, s¸ng t¹o ®Ó xuÊt hiÖn t­ t­ëng míi, t¹o ®iÒu kiÖn cho sù thay ®æi v¨n ho¸ trong doanh nghiÖp m×nh, thÝch nghi nhanh chãng h¬n víi nh÷ng thay ®æi cña m«i tr­êng kinh doanh. L·nh ®¹o cÇn ®­a ra ®­îc nh÷ng tuyªn bè râ rµng vÒ sø mÖnh, vÒ nhiÖm vô cña DN, nh»m t¨ng c­êng tÝnh thèng nhÊt trong néi bé, tr¸nh t×nh tr¹ng nh©n viªn m¬ hå lóng tóng khi hµnh ®éng. DN cÇn mét thêi gian hîp lý cho sù thay ®æi VHDN: Tõ 5 n¨m tíi 10 n¨m. V¨n ho¸ doanh nghiÖp lµ c¸i ®­îc kiÓm nghiÖm trong thêi gian, ®ñ ®Ó c¸c thµnh viªn chÊp nhËn vµ chia sÎ. §ã lµ qu¸ tr×nh hoµ nhËp gi÷a “ v¨n ho¸ ®­îc t¸n thµnh” vµ “ v¨n ho¸ trong thùc tÕ” cña DN. Do vËy, cÇn chó ý tíi sù kÕ thõa cña ban l·nh ®¹o thÕ hÖ sau vÒ ®Þnh h­íng x©y dùng VHDN cña nh÷ng ng­êi tiÒn nhiÖm. B¶n th©n ng­êi l·nh ®¹o cÇn khiÕm tèn, dÔ gÇn vµ cã ®¹o ®øc. H·y l·nh ®¹o b»ng sù tËn tuþ, kh«ng ®­îc tham lam, vun vÐn cho c¸ nh©n, kh«ng ph©n biÖt ®èi xö, c«ng b»ng, ch¾c ch¾n nh­ng ®õng bao giê nhá män, h·y vui vÎ, gÇn gòi víi mäi ng­êi, biÕt tha thø lçi lÇm, chÊp nhËn m¹o hiÓm vµ chia sÎ nh÷ng hy sinh. CÇn g­¬ng mÉu thùc hiÖn nh÷ng cam kÕt cña m×nh, nh÷ng g× m×nh ®· høa víi nh©n viªn cho nh©n viªn häc tËp tinh thÇn tr¸ch nhiÖm vµ g©y dùng lßng tin n¬i hä. C¸c DN cÇn cã c¸c ho¹t ®éng tÝch cùc phï hîp víi c¸c gi¸ trÞ míi, c¸c thñ tôc míi: TuyÓn chän nh©n viªn g¾n víi ®Þnh h­íng gi¸ trÞ cña DN. Tøc lµ trong tuyÓn chän, kh«ng chØ c¨n cø vµo kiÕn thøc, kü n¨ng phï hîp víi c«ng viÖc mµ cßn ph¶i xÐt ®Õn sù phï hîp gi÷a tÝnh c¸ch, quan ®iÓm sèng vµ lµm viÖc cña nh©n viªn víi nh÷ng ®Þnh h­íng gi¸ trÞ cña doanh nghiÖp, víi VHDN. Muèn x©y dùng VHDN, c¸c c«ng ty h·y b¾t ®Çu tõ viÖc x©y dùng “VH tuyÓn dông”. §©y lµ cöa ngâ giao tiÕp ®Çu tiªn gi÷a c«ng ty víi øng viªn, nh÷ng ng­êi lao ®éng t­¬ng lai cña c«ng ty. Mét Ên t­îng ®Ñp ban ®Çu bao giê còng lµ tiÒn ®Ò cho sù hîp t¸c l©u dµi vµ g¾n kÕt. C¸c nhµ qu¶n lý ph¶i g­¬ng mÉu ®i ®Çu. Hä chÝnh lµ biÓu t­îng ®Ó nh©n viªn noi theo, tõ c¸ch ®i ®øng, nãi n¨ng vµ hµnh ®éng. C¸c ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o vµ huÊn luyÖn cÇn ®­îc cËp nhËt ®Ó thóc ®Èy qu¸ tr×nh ®­a c¸i míi vµo DN. C«ng t¸c ®µo t¹o, båi d­ìng, khen th­ëng ®Ò b¹t vµo c¸c chøc danh, c¸c biÓu t­îng vÒ ®Þa vÞ vµ c¸c tiªu chÝ ®Ò b¹t cÇn nhÊt qu¸n víi c¸c tuyªn bè vÒ nhiÖm vô, vÒ gi¸ trÞ mµ DN h­íng tíi. Chó ý tíi L«g«, khÈu hiÖu, ng«n ng÷, huyÒn tho¹i trong DN, kiÕn tróc vµ mµu s¾c trang trÝ…sao cho ®Þnh h­íng hµnh ®éng vµ øng xö cña c¸c nh©n viªn phï hîp víi VHDN. Nh÷ng tuyªn bè nhiÖm vô vµ L«g« cña c«ng ty chÝnh lµ nh÷ng nh©n tè t¸c ®éng m¹nh mÏ tíi c¬ cÊu v¨n ho¸ cña doanh nghiÖp. Th­êng xuyªn rµ so¸t l¹i c¬ cÊu tæ chøc cña DN, ®Ó h­íng c¸c bé phËn vµo luång c«ng viÖc, phï hîp víi ®Þnh h­íng gi¸ trÞ, nhiÖm vô cña doanh nghiÖp m×nh. Ng¹i ®éng ch¹m vµo bé m¸y, xem nã lµ c¸i g× nhÊt thµnh bÊt biÕn lµ t©m lý cã ë sè ®«ng ng­êi ViÖt Nam. Khi më réng ho¹t ®éng, thay ®æi nhiÖm vô vµ ®Þnh h­íng l¹i c¸c gi¸ trÞ c¬ b¶n, DN cÇn x©y dùng l¹i hÖ thèng c¸c v¨n b¶n quy ®Þnh trong néi bé, nh»m l«i kÐo ®­îc sù tham gia cña c¸c nh©n viªn, giíi h¹n thãi quen cña hä vµo mét khu«n khæ chung cña DN. ThØnh tho¶ng, DN nªn tæ chøc c¸c kú nghØ lÔ kÕt hîp víi huÊn luyÖn kü n¨ng truyÒn ®¹t, giao tiÕp th«ng qua c¸c trß ch¬i qu¶n lý, h­íng tíi x©y dùng sù hîp t¸c trong c¸c bé phËn trong DN. §ång thêi, cÇn tËn dông c¸c ngµy lÔ, TÕt ®Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ lao ®éng vµ khen th­ëng, g¾n nh÷ng khuyÕn khÝch vËt chÊt víi ho¹t ®éng VH cña doanh nghiÖp ®Ó mçi c¸ nh©n tù suy ngÉm vµ hµnh xö sao cho cã ®­îc c©n b»ng gi÷a thµnh qu¶ lao ®éng c¸ nh©n vµ sù hîp t¸c cña tËp thÓ. CÇn x©y dùng cho riªng m×nh mét VHDN ®Æc thï, kh«ng chØ mang nh÷ng nÐt chung cña v¨n ho¸ doanh nghiÖp ViÖt Nam mµ cßn mang nh÷ng nÐt riªng cã tiªu biÓu cho truyÒn thèng tèt ®Ñp, ®éc ®¸o cña tõng DN. Trong ®iÒu kiÖn héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ hiÖn nay, DN nªn chó träng t¹o dùng vµ b¶o vÖ th­¬ng hiÖu cña m×nh, v× th­¬ng hiÖu chÝnh lµ mét bé phËn kh«ng thÓ thiÕu cña VHDN, thÓ hiÖn uy tÝn, vÞ thÕ cña s¶n phÈm, lµ niÒm tù hµo cña DN, t¹o ra niÒm tin cña ng­êi tiªu dïng ®èi víi s¶n phÈm vµ dÞch vô mµ doanh nghiÖp cung øng. Khi x©y dùng VHDN, nªn chó träng vµo thÕ giíi cña nh÷ng ®èi thñ c¹nh tranh, vµo kh¸ch hµng hay nh÷ng thay ®æi cña x· héi. DN nªn gi¶m sè l­îng c¸c cÊp qu¶n lý tõ cao xuèng thÊp. DN nªn x©y dùng VH hµnh vi øng xö trong néi bé, ®iÒu nµy sÏ gióp cho bé m¸y DN vËn hµnh tr¬n tru víi nh÷ng ng­êi cã tr×nh ®é cao, tu©n thñ nguyªn t¾c chung. §Ó cã mét m«i tr­êng VH øng xö néi bé tÝch cùc, DN nªn dùa trªn nh÷ng tiªu chÝ: th¸i ®é t«n träng ®ång nghiÖp, trao quyÒn hîp lý, th­ëng ph¹t c«ng minh, tuyÓn dông vµ ®Ò b¹t hîp lý, quy ®inh vÒ tr¸ch nhiÖm sö dông tµi s¶n cña DN( tiÒn mÆt, c¸c tµi s¶n tµi chÝnh, tiÖn nghi, c«ng cô, hÖ thèng th­ ®iÖn tö, internet, d÷ liÖu m¸y tÝnh…). V¨n ho¸ hµnh vi øng xö víi bªn ngoµi còng cã t¸c dông n©ng cao h×nh ¶nh cña DN trªn th­¬ng tr­êng. øng xö víi bªn ngoµi DN ( PR- public relation) ®ßi hái nh©n viªn ph¶i dùa trªn lîi Ých chung vµ thÓ hiÖn sø mÖnh c¨n b¶n cña DN, tr¸nh c¸c m©u thuÉn gi÷a lîi Ých c¸ nh©n vµ tr¸ch nhiÖm trong c«ng viÖc. Muèn vËy, DN cÇn vËn dông hai ®iÒu: ý chÝ l·nh ®¹o vµ cam kÕt nh©n viªn. VH øng xö bªn ngoµi ®­îc biÓu hiÖn qua: quµ biÕu ( chØ chÊp nhËn nh÷ng lo¹i quµ biÕu th©n thiÖn theo nguyªn t¾c truyÒn thèng cña x· héi, kh«ng ®­îc nhËn quµ tÆng v­ît qu¸ nh÷ng ­íc lÖ x· héi ®­îc ®Þnh tr­íc), nh÷ng ho¹t ®éng bªn ngoµi vµ ph¸t triÓn kü n¨ng cña nh©n viªn, th¸i ®é víi kh¸ch hµng, DN, nhµ cung cÊp, ®èi t¸c, vµ nh÷ng tæ chøc, c¸ nh©n kh¸c, vÊn ®Ò b¶o mËt nh÷ng th«ng tin nh¹y c¶m cña kh¸ch hµng, quan hÖ ®Çu t­, mua s¾m( tuyÖt ®èi kh«ng nhËn hoa hång, quµ biÕu, c¸c ®Æc ©n, hay c¸c vËn ®éng bªn ngoµi tõ phÝa ®èi t¸c). Mçi DN, muèn ph¸t triÓn tõ kh¸ lªn xuÊt s¾c ph¶i cã mét tÇm nh×n réng lín, tham väng l©u dµi, x©y dùng ®­îc mét nÒn VH cã b¶n s¾c riªng, thÓ hiÖn sù kh¸c biÖt v­ît tréi. VH m¹nh tr­íc hÕt ph¶i lµ mét tæng thÓ cã kÕt cÊu thèng nhÊt vµ m¹nh mÏ dùa trªn c¸c thµnh tè: sø mÖnh/môc tiªu/ chiÕn l­îc/ chiÕn thuËt/ chÝnh s¸ch; c¸c qu¸ tr×nh néi bé/ho¹t ®éng kinh doanh hµng ngµy/ c«ng t¸c qu¶n lý; c¸c hÖ thèng l­¬ng/ kÕ to¸n/ thiÕt kÕ c«ng viÖc bè trÝ v¨n phßng; c¸c gi¸ trÞ/ con ng­êi/ sinh ho¹t/ giao tiÕp… biÓu hiÖn qua sù duy tr× kû luËt, thèng nhÊt quan ®iÓm/ t­ t­ëng/ hµnh ®éng; chuÈn ho¸ mäi ho¹t ®éng qu¶n lý, s¶n xuÊt, kinh doanh… cïng h­íng tíi mét ®Þnh h­íng râ rµng, thÓ hiÖn qua nh÷ng mèi quan hÖ víi kh¸ch hµng vµ ®èi t¸c, hÖ thèng dÞch vô, ch¨m sãc kh¸ch hµng hoµn h¶o, linh ho¹t trong øng xö… §Ó x©y dùng mét VH m¹nh, DN lu«n ph¶i duy tr× t­ t­ëng cèt lâi cña m×nh(tÇm nh×n/sø mÖnh)vµ khuyÕn khÝch tiÕn bé kh«ng ngõng. VH m¹nh dùa trªn 3 nÒn t¶ng c¬ b¶n: n¨ng lùc cña ng­êi l·nh ®¹o( nh»m thiÕt kÕ tæ chøc h­íng ®Ých vµo c¸c môc tiªu chiÕn l­îc, sù hµi hoµ trong t­ duy, hµnh ®éng, sù nhÊt qu¸n. §Ó cã mét v¨n hãa m¹nh, doanh nghiÖp cÇn x©y dùng mét m«i tr­êng v¨n ho¸ m¹nh:c¸c gi¸ trÞ cèt lâi, c¸c niÒm tin hÖ thèng c¸c gi¸ trÞ- nguyªn t¾c- gi¸o lý néi bé doanh nghiÖp ®­îc chia sÎ, truyÒn b¸ trong doanh nghiÖp, nh÷ng nh©n vËt h×nh mÉu, c¸c tËp tôc, lÔ nghi, quy t¾c giao tiÕp, c¸c nghi thøc trong c«ng viÖc, héi häp, chÕ ®é b¸o c¸o, nghi thøc t«n vinh, ghi nhËn thµnh tÝch… (Nh©n – LÔ- NghÜa – TrÝ – TÝn). C¸c DN nªn x©y dùng bé quy chuÈn ho¹t ®éng thèng nhÊt cña riªng DN, råi nªn in thµnh s¸ch ®Ó ph¸t ®Õn tõng nh©n viªn vµ yªu cÇu ph¶i thùc hiÖn. Bªn c¹nh ®ã, DN nªn ban hµnh v¨n b¶n xö lý c¸c vi ph¹m, thµnh lËp bé m¸y gi¸m s¸t ®iÒu tra, ®Ó b¶o ®¶m viÖc thùc hiÖn mét c¸ch triÖt ®Ó. C¸c doanh nghiÖp khi x©y dùng v¨n ho¸ m¹nh, ph¶i lu«n ®Æt ra cho m×nh nh÷ng nhiÖm vô to lín, qu¸ søc m×nh, vã vÎ nh­ liÒu lÜnh, m¹o hiÓm, nh­ng ph¶i nhÊt qu¸n víi gi¸ trÞ cèt lâi cña doanh nghiÖp. C¸c doanh nghiÖp lu«n ph¶i thay ®æi, c¶i tiÕn, cè g¾ng ®Ó ngµy mai tèt h¬n ngµy h«m nay lu«n tiÕn tíi ®Ých cao h¬n, hä ph¶i x©y dùng cho m×nh mét v¨n ho¸ tiªu huû mäi sù tho¶ m·n. Tuy nhiªn, còng cÇn ph¶i ý thøc s©u s¾c r»ng con ®­êng x©y dùng v¨n hãa m¹nh nh»m môc tiªu ph¸t triÓn bÒn v÷ng lµ mét qu¸ tr×nh kh«ng ®¬n gi¶n, kh«ng thÓ chØ trong vµi th¸ng hay vµi n¨m, mµ lµ mét qu¸ tr×nh l©u dµi, bÒn bØ cña tÊt c¶ c¸c thµnh viªn trong doanh nghiÖp. Bªn c¹nh viÖc xem c«ng t¸c nh©n sù nh­ lµ mét phÇn trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn DN, ®Ó hç trî ph¸t triÓn nh©n sù tèt h¬n, trong ®iÒu kiÖn héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ngµy nay, DN cÇn nghiªn cøu x©y dùng cho ®­îc VHDN xuÊt ph¸t tõ sø m¹ng c«ng ty, ®Þnh h­íng chiÕn l­îc l©u dµi cña c«ng ty, ®Ó c¸c nh©n viªn dùa vµo ®ã mµ hµnh xö, chia sÎ c¸c gi¸ trÞ, vµ ®ãng gãp ngµy cµng nhiÒu h¬n cho c«ng ty. Tr¸nh duy tr× v¨n ho¸ kiÓu gia ®×nh trÞ, tËp quyÒn hoÆc mang nÆng tÝnh hµnh chÝnh quan liªu, lµm tr× trÖ hÖ thèng, lµm chËm tiÕn tr×nh ra quyÕt ®Þnh, vµ lµm cho DN mÊt ®i c¬ héi kinh doanh hoÆc kh«ng kÞp øng phã víi nh÷ng thay ®æi cña thÞ tr­êng, cña kh¸ch hµng. Doanh nghiÖp võa vµ nhá chiÕm ®a sè trong céng ®ång doanh nghiÖp ViÖt Nam, tr­íc ¸p lùc c¹nh tranh, vÒ l©u dµi, c¸c DN nµy sÏ ph¶i tÝch cùc n©ng cao n¨ng lùc qu¶n lý, ®æi míi c«ng nghÖ, chó träng sö dông nguån nh©n lùc cã chÊt l­îng, nghiªn cøu kü vÒ yªu cÇu ®èi víi khu vùc thÞ tr­êng xuÊt khÈu, ph¸p luËt chi phèi, c¸c DN cÇn trang bÞ ®Çy ®ñ kiÕn thøc vÒ tiªu chuÈn chÊt l­îng, vÒ c¸c rµo c¶n kü thuËt, vÒ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ vµ c¶i thiÖn VHDN nh»m n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, hµng ho¸(t¹o ra c¸c s¶n phÈm ®¶m b¶o chÊt l­îng, an toµn vÖ sinh thùc phÈm, kh«ng g©y ¶nh h­ëng ®Õn m«i tr­êng),gi¸ thµnh thÊp, n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh, gióp DN sÏ ph¸t triÓn bÒn v÷ng h¬n trªn thÞ tr­êng. 2.6. KiÕn nghÞ Quan ®iÓm cña §¶ng cÇm quyÒn ®ãng mét vai trß quan träng ®Ó thóc ®Èy c¸c DN ViÖt Nam quan t©m h¬n n÷a ®Õn viÖc t¹o dùng v¨n ho¸ DN m×nh. Cô thÓ lµ NghÞ quyÕt Trung ­¬ng V vÒ “ x©y dùng vµ ph¸t triÓn nÒn v¨n ho¸ ViÖt Nam tiªn tiÕn ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc” ®ang dÇn ®i vµo cuéc sèng, trong khi ®ã v¨n ho¸ DN , thùc chÊt cã thÓ coi lµ nhËn thøc vµ øng xö cña c¸c thµnh viªn trong DN ®ã, lµ nÒn t¶ng cña v¨n ho¸ x· héi. C¸c c¬ quan nhµ n­íc cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p khuyÕn khÝch, hç trî, t¹o ra mét ®éng lùc t¸i ®Þnh h×nh l¹i v¨n ho¸ cña c¸c DN ViÖt Nam thêi kú héi nhËp. T¹o s©n ch¬i b×nh ®¼ng cho c¸c DN th«ng qua m«i tr­êng ph¸p lý. §Ó DN Nhµ n­íc vµ DN t­ nh©n b×nh ®¼ng tr­íc ph¸p luËt cÇn ®¶m b¶o thÓ chÕ ®i vµo ®êi sèng, cô thÓ lµ luËt DN. CÇn tiÕp tôc hoµn chØnh hÖ thèng thÓ chÕ kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa nh»m ®ñ søc khuyÕn khÝch doanh nh©n ph¸t huy truyÒn thèng VH trong kinh doanh cña cha «ng, bæ sung nh÷ng nh©n tè míi trong VH DN cña thêi ®¹i, khuyÕn khÝch ®­îc DN x¸c ®Þnh ®óng ®¾n chiÕn l­îc kinh doanh, cã môc tiªu phÊn ®Êu l©u dµi h¬n n©ng cao søc c¹nh tranh trªn tr­êng quèc tÕ theo ®Þnh h­íng quy ho¹ch, kÕ ho¹ch chuyÓn ®æi c¬ cÊu cña nÒn kinh tÕ, t«n träng lîi Ých c¸ nh©n hîp ph¸p cña DN(®éng lùc kinh doanh), khuyÕn khÝch c¹nh tranh hîp ph¸p, kiÓm so¸t vµ h¹n chÕ ®éc quyÒn. Ban hµnh luËt míi vµ hoµn thiÖn, söa ®æi mét sè quy ®Þnh cña luËt ®· ban hµnh: ban hµnh luËt vÒ tæ chøc x· héi – nghÒ nghiÖp trong ®ã cÇn ph¸t huy vai trß cña c¸c hiÖp héi DN nh»m khai th¸c mäi nguån lùc cña x· héi, kÓ c¶ thu hót tµi trî tõ bªn ngoµi, ®Ó ph¸t triÓn c¸c ho¹t ®éng trî gióp mét c¸ch trùc tiÕp, cã hiÖu qu¶ thiÕt thùc, kh¾c phôc nh÷ng yÕu kÐm cña DN(C¸c hiÖp héi sÏ gióp DN 4 “c¸i ®­îc” c¬ b¶n ®Ó héi nhËp tèt h¬n, gåm: tæ chøc c¸c hÖ thèng cung cÊp th«ng tin, chÝnh s¸ch; cung cÊp ®Çy ®ñ nh÷ng th«ng tin vÒ thÞ tr­êng cho c¸c DN; gióp c¸c doanh nghiÖp tiÕp cËn tèt h¬n c¸c nguån tµi chÝnh th«ng qua c¸c dù ¸n, c¸c ch­¬ng tr×nh hîp t¸c víi n­íc ngoµi; gióp DN n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng trong n­íc), t¹o ®iÒu kiÖn lµm tèt vai trß cÇu nèi gi÷a héi viªn víi c¬ quan cña chÝnh phñ, ®¹i diÖn b¶o vÖ quyÒn lîi hîp ph¸p cña DN, nhÊt lµ trong viÖc tham gia so¹n th¶o c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt liªn quan ®Õn sx kinh doanh cña DN. C¸c hiÖp héi DN cã thÓ cung cÊp nh÷ng th«ng tin t­ vÊn, ®µo t¹o, cïng th­¬ng th¶o gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò mµ trong DN riªng lÎ kh«ng tù gi¶i quyÕt ®­îc ®Ó ®¶m b¶o lîi Ých cña mçi ngµnh nghÒ, b¶o ®¶m VHDN, kh¾c phôc nh÷ng khiÕm khuyÕt cña thÞ tr­êng. Bªn c¹nh ®ã, c¸c hiÖp héi DN cßn ®ãng vai trß t¨ng c­êng qu¶n lý Nhµ n­íc ®èi víi c¸c DN, t¹o c¨n cø ph¸p lý ®Ó xo¸ bá tµn d­ c¶u thêi bao cÊp, gãp phÇn qu¶n trÞ Quèc gia ®Ó ph¸t triÓn bÒn v÷ng. Söa ®æi ph¸p lÖnh c¸n bé, c«ng chøc thµnh luËt vÒ c«ng vô- c«ng chøc g¾n víi c¶i tiÕn qu¶n lý nh©n sù trong c¸c tæ chøc Nhµ n­íc, hoµn chØnh c¸c quy ®Þnh vÒ cæ phÇn ho¸…sÏ t¸c ®éng tíi v¨n ho¸ DN. N©ng cao nhËn thøc vµ hiÓu biÕt vÒ VHDN. CÇn ®Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng nghiªn cøu, tuyªn truyÒn, gi¶ng d¹y vÒ VHDN, trong ®ã c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng ®ãng vai trß tÝch cùc, cÇn ®­a vµo gi¶ng d¹y cho c¸c c«ng chøc Nhµ n­íc vÒ VHDN, c¸ch thøc ¸p dông v¨n ho¸ DN nh­ mét c«ng cô qu¶n lý, cã thÓ ë d¹ng mét m«n häc riªng hoÆc lång ghÐp vµo bé m«n qu¶n lý nguån nh©n lùc, hay bé m«n ph¸t triÓn DN, qu¶n trÞ chiÕn l­îc. CÇn tiÕp tôc thay ®æi t­ duy qu¶n lý, ®Ò xuÊt nh÷ng chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch qu¶n lý ®ñ m¹nh ®Ó khuyÕn khÝch h¬n n÷a tinh thÇn kinh doanh trong nh©n d©n, h¨ng h¸i lµm giµu cho b¶n th©n vµ cho ®Êt n­íc. Thñ tiªu triÖt ®Ó quan niÖm coi th­êng kinh doanh, kh«ng coi träng doanh nh©n, chØ coi träng quan chøc, ph©n biÖt ®èi xö víi kinh tÕ t­ nh©n…. Xo¸ bá t©m lý Ø l¹i, dùa vµo bao cÊp cña Nhµ n­íc, ®Ò cao nh÷ng nh©n tè míi trong kinh doanh, nh÷ng ý t­ëng s¸ng t¹o, s¸ng kiÕn t¨ng n¨ng xuÊt lao ®éng, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng ho¸. T«n vinh nh÷ng doanh nh©n n¨ng ®éng, s¸ng t¹o, kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ cao, cã ý chÝ v­¬n lªn, lµm r¹ng rì th­¬ng hiÖu ViÖt Nam trªn thÞ tr­êng thÕ giíi. §Ó gióp doanh nh©n x©y dùng v¨n ho¸ kinh doanh vµ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ, nªn kÕt nèi nh÷ng viÖn nghiªn cøu chuyªn s©u vÒ §«ng ph­¬ng häc, Trung Quèc häc, NhËt B¶n häc, viÖn nghiªn cøu Hoa Kú víi c¸c yªu cÇu båi d­ìng, n©ng cao hiÓu biÕt vµ kü n¨ng ®µm ph¸n, giao tiÕp cho doanh nh©n ViÖt Nam. ViÖc h×nh thµnh VHDN còng ®ßi hái ®Èy m¹nh cuéc c¶i c¸ch hµnh chÝnh d©n chñ, trong s¹ch, v÷ng m¹nh, chuyªn nghiÖp vµ hiÖn ®¹i ho¸. Tøc lµ cÇn tiÕp tôc xo¸ bá c¬ chÕ “ xin- cho”, xo¸ bá nh÷ng thñ tôc hµnh chÝnh r­êm rµ g©y tèn kÐm, t¨ng chi phÝ ®Çu t­ vµ gi¶m n¨ng lùc c¹nh tranh cña hµng ho¸. Ph¶i s¾p xÕp l¹i bé m¸y tinh gän, kh¾c phôc chång chÐo, quan liªu, n©ng cao hiÖu lùc vµ hiÖu qu¶ cña bé m¸y hµnh chÝnh trong qu¶n lý, ®iÒu hµnh, lµnh m¹nh hãa ®éi ngò c¸n bé… Bªn c¹nh viÖc x©y dùng mét quy chuÈn nh»m t¹o nªn nh÷ng c¸ thÓ kinh doanh hoµn h¶o víi nh÷ng phÈm chÊt riªng, cÇn thiÕt ph¶i x©y dùng tÝnh céng ®ång kinh doanh víi ý nghÜa ®Ó céng ®ång kinh doanh ng­êi ViÖt còng cã tÝnh liªn kÕt tËp thÓ cao (gièng nh­ céng ®ång kinh doanh ng­êi Hoa), t¹o lËp sù hµi hoµ gi÷a tÝnh tËp thÓ vµ tÝnh c¸ thÓ trong céng ®ång kinh doanh, ®Ò cao ý chÝ tù lËp tù c­êng, søc v­¬n lªn cña mçi doanh nghiÖp, ®ång thêi huy ®éng tÝnh céng ®ång, tÝnh truyÒn thèng “ chÞ ng·, em n©ng” cña d©n téc, khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp tham gia c¸c ho¹t ®éng x· héi nh­: xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, cøu trî ®ång bµo gÆp thiªn tai, tham gia c¸c ho¹t ®éng tõ thiÖn… Muèn vËy, nªn thµnh lËp c¸c hiÖp héi dùa trªn c¸c tiªu chuÈn ®¹o ®øc(tho¸t khái lèi t­ duy cò: dùa trªn nÒn t¶ng lµ c¸c gi¸ trÞ c¸ nh©n, c¸c quyÒn con ng­êi), VH cña doanh nh©n víi t­ c¸ch lµ c¸c c¸ thÓ hoµn chØnh, h­íng tíi môc tiªu x©y dùng céng ®ång doanh nh©n ViÖt chuyªn nghiÖp víi nh÷ng c¸ thÓ chuyªn nghiÖp. CÇn ®µo t¹o vµ träng dông ®éi ngò doanh nh©n n¾m ®­îc vµ vËn dông ®­îc VHDN vµo trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, trong quan hÖ víi ®èi t¸c còng nh­ trong c«ng viÖc qu¶n lý, ®iÒu hµnh néi bé DN. Doanh nghiÖp lµ n¬i tËp hîp, ph¸t huy mäi nguån lùc con ng­êi ( ®éi ngò doanh nh©n c¸c lo¹i), lµ n¬i lµm g¹ch nèi, n¬i cã thÓ t¹o ra lùc ®iÒu tiÕt, t¸c ®éng ( tÝch cùc hay tiªu cùc) ®èi víi tÊt c¶ c¸c yÕu tè chñ quan, kh¸ch quan kh¸c nhau c¶ ë tÇng vÜ m« lÉn vi m« nh»m gãp phÇn h×nh thµnh nªn mét m«i tr­êng s¶n xuÊt kinh doanh ( th­¬ng tr­êng) ph¸t triÓn theo mét chiÒu h­íng nµo ®ã. X©y dùng nÒn v¨n ho¸ kinh doanh v× vËy vÒ thùc chÊt chÝnh lµ viÖc thùc hiÖn c¸c ®iÒu kiÖn kh¸ch quan, chñ quan trªn c¬ së ph¸t huy c¸c nh©n tè tÝch cùc, tù gi¸c nh»m ®Èy nhan qu¸ tr×nh v¨n ho¸ ho¸ trong toµn bé mäi yÕu tè cÊu thµnh nÒn s¶n xuÊt kinh doanh cña ®Êt n­íc, tr­íc hÕt tËp trung lÊy ph¸t triÓn VHDN lµm ®iÓm tùa ®Çu tiªn. Trong ®iÒu kiÖn thùc tÕ hiÖn nay, theo c¸ch thøc ®ã, chóng ta cã thÓ t¹o ra qu¸ tr×nh tÝch hîp vµ ph¸t huy m¹nh mÏ nh÷ng gi¸ trÞ vèn cã trong nÒn v¨n ho¸ truyÒn thèng cña d©n téc( truyÒn thèng yªu n­íc vµ th­¬ng ng­êi, ®oµn kÕt céng ®ång vµ träng tÝn nghÜa, cÇn cï, n¨ng ®éng vµ linh ho¹t…) kÕt hîp víi c¸c thµnh tùu v¨n ho¸ thÕ giíi ( vÒ nÒ nÕp t­ duy, phong c¸ch vµ tr×nh ®é khoa häc kü thuËt c«ng nghÖ, vÒ ph­¬ng ph¸p, n¨ng lùc tæ chøc qu¶n lý kinh tÕ- x· héi trong qu¸ tr×nh ®« thÞ ho¸, c«ng nghiÖp hãa – hiÖn ®¹i ho¸…)…nh»m lµm cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong nÒn kinh tª thÞ tr­êng ë n­íc ta sÏ ngµy cµng ®­îc trËt tù, lµnh m¹nh vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao h¬n, h­íng ®Õn nh÷ng môc tiªu kinh tÕ- x· héi toµn diÖn, bÒn v÷ng l©u dµi cña ®Êt n­íc ®ång thêi võa cã thÓ ®em l¹i nh÷ng lîi Ých thiÕt thùc ngay tr­íc m¾t cho c¸c DN. Cô thÓ h¬n, x©y dùng VHDN ®Ó gãp phÇn vµo chiÕn l­îc ph¸t triÓn v¨n ho¸ kinh doanh ViÖt Nam hiÖn nay kh«ng thÓ kh¸c ®ã lµ viÖc n©ng cao b¶n lÜnh, tr×nh®é ®éi ngò doanh nh©n theo h­íng ngµy cµng “ chuyªn nghiÖp ho¸” nhiÒu h¬n, tr­íc hÕt ë cung c¸ch , kh¶ n¨ng sö dông tèt c¸c ph­¬ng tiÖn, c¸c thµnh tùu khoa häc kü thuËt trong lao ®éng, tæ chøc s¶n xuÊt, n¨ng lùc c¹nh tranh vµ héi nhËp víi thÞ tr­êng ( néi ®Þa lÉn quèc tÕ), trong giao tiÕp víi kh¸ch hµng, tuyªn truyÒn qu¶ng b¸ th­¬ng hiÖu, giíi thiÖu vµ b¸n s¶n phÈm… bªn c¹nh ®ã viÖc n©ng cao n¨ng lùc vµ ®iÒu kiÖn, biÖn ph¸p ®Ó ch¨m lo ®éi ngò ( c¶ vÒ ®êi sèng v¨n ho¸ c¸ nh©n lÉn ®êi sèng v¨n ho¸ tËp thÓ), kh«ng ngõng t¨ng c­êng c¬ së vËt chÊt- kü thuËt cïng mét nÒ nÕp, kû c­¬ng ho¹t ®éng theo phong c¸ch c«ng nghiÖp, hiÖn ®¹i dùa trªn nÒn t¶ng ph¸t huy tèt nh÷ng gi¸ trÞ v¨n ho¸ truyÒn thèng ( ®¹o lý, nghÜa t×nh…) kÕt hîp x©y dùng b¶n chÊt tiªn tiÕn cña giai cÊp c«ng nh©n cho mäi lùc l­îng lao ®éng v× môc tiªu x©y dùng hÖ thèng DN ViÖt Nam v÷ng m¹nh toµn diÖn c¶ vÒ chuyªn m«n vµ t­ t­ëng, tæ chøc… Tuy nhiªn còng cÇn nhÊn m¹nh r»ng nç lùc h×nh thµnh vµ x©y dùng nÒn v¨n ho¸ kinh doanh ph¶i ®Õn tõ c¶ hai phÝa doanh nghiÖp vµ c¸c c¬ quan b¶o vÖ ph¸p luËt, c¬ quan nhµ n­íc. KÕt luËn Mét trong sè c¸c nhãm gi¶i ph¸p ®Ó doanh nghiÖp héi nhËp thµnh c«ng: DN ph¶i x©y dùng ®­îc chiÕn l­îc thÞ tr­êng, chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh doanh ®i ®«i víi x©y dùng VHDN. Muèn vËy, doanh nghiÖp cÇn ph¶i coi nh©n lùc nh­ lµ mét nguån vèn ®Æc biÖt,cÇn ch¨m lo cho con ng­êi trong DN vÒ mäi khÝa c¹nh cña cuéc sèng c¸ nh©n, tõ t×nh tr¹ng søc khoÎ tíi sù tù do vÒ kinh tÕ, chÝnh trÞ, cÇn cã chiÕn l­îc ®µo t¹o, båi d­ìng vµ träng dông nh©n tµi, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó mäi ng­êi ph¸t huy tµi n¨ng, trÝ tuÖ tho¶ søc s¸ng t¹o trong s¶n xuÊt kinh doanh, tham gia th¶o luËn nh÷ng vÊn ®Ò cô thÓ, trong xö lý nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan trùc tiÕp ®Õn ®êi sèng cña hä, gi¶i quyÕt tèt mèi quan hÖ gi÷a chñ DN vµ ng­êi lao ®éng, gi÷a doanh nghiÖp víi b¹n hµng, víi ®èi t¸c, víi c¬ quan nhµ n­íc…Hay nãi c¸ch kh¸c DN rÊt cÇn ph¶i x©y dùng mét VHDN ®Æc tr­ng, vµ ph¸t huy v¨n ho¸ ®éc ®¸o ®ã trong mäi ho¹t ®éng cña DN: tõ l·nh ®¹o ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng néi bé, ®Õn c¸c ho¹t ®éng t­¬ng t¸c víi bªn ngoµi doanh nghiÖp. Muèn x©y dùng vµ ph¸t huy ®­îc yÕu tè v¨n hãa trong DN th× ®iÒu ®Çu tiªn lµ c¸c doanh nghiÖp nªn nhËn thøc ®óng ®¾n vÒ vÊn ®Ò cÊp b¸ch nµy trong cuéc c¹nh tranh toµn cÇu, kÕ ®Õn, c¸c DN b»ng c¸c ph­¬ng ph¸p cô thÓ x©y dùng cho riªng m×nh chiÕn l­îc, sø mÖnh ho¹t ®éng cña DN m×nh, råi t¹o lËp bé quy chuÈn riªng ®Ó cã thÓ x©y dùng vµ ph¸t huy nÒn VH ®éc ®¸o cña doanh nghiÖp m×nh dùa trªn nÒn t¶ng chiÕn l­îc ®ã, nh»m h­íng tíi môc tiªu chiÕn l­îc mµ tæ chøc ®· ®Æt ra. Do nhËn thøc cßn h¹n chÕ vµ ®©y còng lµ vÊn ®Ò kh¸ míi ë ViÖt Nam, h¬n n÷a, ®Ò tµi ®­îc thùc hiÖn trong ®iÒu kiÖn c¸c nguån d÷ liÖu ch­a thËt ®Çy ®ñ nªn khã tr¸nh khái nh÷ng sai sãt, khiÕm khuyÕt, rÊt mong cã ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn ch©n thµnh tõ phÝa c¸c thÇy c« còng nh­ nh÷ng ai quan t©m ®Õn v¨n ho¸ doanh nghiÖp nh»m hoµn thiÖn ®Ò tµi mét c¸ch tèt nhÊt. Nh©n ®©y em xin göi lêi c¶m ¬n ch©n thµnh ®Õn b¹n bÌ, ng­êi th©n, ®Æc biÖt em xin göi lêi c¶m ¬n ch©n thµnh ®Õn TS. NguyÔn ThÞ Minh T©m ®· trùc tiÕp h­íng dÉn, gióp ®ì, chØ b¶o tËn t×nh ®Ó em hoµn thµnh ®Ò tµi nµy. tµi liÖu tham kh¶o 1. NguyÔn Hoµng ¸nh, LuËn ¸n tiÕn sÜ-vai trß cña v¨n ho¸ trong kinh doanh quèc tÕ vµ vÊn ®Ò x©y dùng v¨n ho¸ kinh doanh ë ViÖt Nam. §¹i häc Ngo¹i Th­¬ng,2004, tr.108. 2. PGS. TS. D­¬ng ThÞ LiÔu. KÕt qu¶ kh¶o s¸t míi ®©y ®­a ra t¹i “héi th¶o VHDN, VH doanh nh©n trong qu¸ tr×nh héi nhËp” do b¸o ®iÖn tö §CSVN phèi hîp víi phßng TM &CNVN (VCCI) tæ chøc ngµy 07/11/2006 t¹i Hµ Néi. 3. NguyÔn TÊn Ph­íc. ChiÕn l­îc vµ chÝnh s¸ch kinh doanh. NXB Thèng Kª,1996. 4. Ths. Bïi V¨n Thµnh ( phã tæng côc tr­ëng TCVI- Bé c«ng An)- VÊn ®Ò n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh Quèc gia cña ViÖt Nam. T¹p chÝ kinh tÕ vµ dù b¸o. sè 3/2007. tr.2. 5. TS. NguyÔn M¹nh Qu©n. Gi¸o tr×nh ®¹o ®øc kinh doanh vµ VHDN. NXB lao ®éng x· héi- §HKTQD- khoa QTDN, 2004. 6. 7. 8. 9. 10.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docvan_1.doc
  • docBia.doc
  • docmuc_luc.doc