Đề tài Báo cáo Thực tập tại VinatrancoII - Hải Quan - Xuất nhập khẩu

lời Mở đầu Trong những năm gần đây việc mở rộng hợp tác buốn bán quốc tế của Việt Nam không ngừng phát triển, đòi hỏi một lực lượng lao động có trình độ trong ngoại thương là không nhỏ. Với nhu cầu đó, bên cạnh trường Đại học kinh tế ngoại thương các trường đại học khác trong đó có trường đại học hàng hải cũng không ngừng hoàn thiện cơ sở cần thiết để đào tạo cử nhân kinh tế ngoại thương. Tuy nhiên việc học tập trên giảng đường không phải là tất cả với những sinh viên học tập trong nghành này, Để thực sự có được kinh nghiệm cần thiết khi bước vào làm việc thì sinh viên ngành ngoại thương phải có được những kỳ thực tập thật sự bổ ích. Trong đó kỳ thực tập tốt nghiệp là quan trong nhất, nó đánh giá được khả năng nhận thức của sinh viên trong toàn khoá học, quan trọng hơn nó giúp sinh viên tiếp cận được với môi trường làm việc thực tế. Báo cáo gồm ba phần: ã Phần I: Giới thiệu tổng quan về công ty Vinatranco II ã Phần II: Lý thuyết cơ bản về vấn đề thực tập ã Phần III: Nội dung thực tập tại công ty VinatrancoII

doc20 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2382 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Báo cáo Thực tập tại VinatrancoII - Hải Quan - Xuất nhập khẩu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
lêi Më ®Çu Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y viÖc më réng hîp t¸c buèn b¸n quèc tÕ cña ViÖt Nam kh«ng ngõng ph¸t triÓn, ®ßi hái mét lùc l­îng lao ®éng cã tr×nh ®é trong ngo¹i th­¬ng lµ kh«ng nhá. Víi nhu cÇu ®ã, bªn c¹nh tr­êng §¹i häc kinh tÕ ngo¹i th­¬ng c¸c tr­êng ®¹i häc kh¸c trong ®ã cã tr­êng ®¹i häc hµng h¶i còng kh«ng ngõng hoµn thiÖn c¬ së cÇn thiÕt ®Ó ®µo t¹o cö nh©n kinh tÕ ngo¹i th­¬ng. Tuy nhiªn viÖc häc tËp trªn gi¶ng ®­êng kh«ng ph¶i lµ tÊt c¶ víi nh÷ng sinh viªn häc tËp trong nghµnh nµy, §Ó thùc sù cã ®­îc kinh nghiÖm cÇn thiÕt khi b­íc vµo lµm viÖc th× sinh viªn ngµnh ngo¹i th­¬ng ph¶i cã ®­îc nh÷ng kú thùc tËp thËt sù bæ Ých. Trong ®ã kú thùc tËp tèt nghiÖp lµ quan trong nhÊt, nã ®¸nh gi¸ ®­îc kh¶ n¨ng nhËn thøc cña sinh viªn trong toµn kho¸ häc, quan träng h¬n nã gióp sinh viªn tiÕp cËn ®­îc víi m«i tr­êng lµm viÖc thùc tÕ. Lµ sinh viªn ngµnh kinh tÕ ngo¹i th­¬ng cña tr­êng ®¹i häc hµng h¶i, em nhËn thøc râ ®©y lµ ®ît thùc tËp v« cïng ý nghÜa, em chän c«ng ty VINATRANCO II lµm n¬i thùc tËp v× n¬i ®©y cã ®ñ c¸c nghiÖp vô cÇn thiÕt ®Ó t×m hiÓu vµ häc tËp. §©y còng lµ mét cong ty cã bÒ dµy lÞch sö trong viÖc lµm c«ng t¸c giao nhËn, bu«n b¸n ngo¹i th­¬ng. Qua gÇn hai thang sthùc tËp t¹i c«ng ty VINATRANCO II em ®· thu l­îm ®­îc rÊt nhiÒu kiÕn thøc bæ Ých vµ xin ®­îc tr×nh bµy trong b¶n b¸o c¸o nµy. B¸o c¸o gåm ba phÇn: PhÇn I: Giíi thiÖu tæng quan vÒ c«ng ty Vinatranco II PhÇn II: Lý thuyÕt c¬ b¶n vÒ vÊn ®Ò thùc tËp PhÇn III: Néi dung thùc tËp t¹i c«ng ty VinatrancoII PhÇn I: Giíi thiÖu tæng quan vÒ c«ng ty vinatranco II 1.Qu¸ tr×nh thµnh lËp 1/1981: c«ng ty ®­îc thµnh lËp víi tªn gäi Chi nh¸nh kho vËn I H¶i Phßng 1/1986: ®æi tªn thµnh C«ng ty kho vËn I H¶I Phßng 29/6/1995: chuyÓn thµnh Chi nh¸nh kho vËn vµ dÞch vô th­¬ng m¹i H¶i Phßng theo quyÕt ®Þnh sè 19/KVQ§ 15/8/2005: sau qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi cæ phÇn ho¸, c«ng ty chuyÓn thµnh Chi nh¸nh C«ng ty Cæ phÇn vµ dÞch vô th­¬ng m¹i H¶i Phßng II theo quyÕt ®Þnh sè 31/KVTCHC Bªn c¹nh c¬ së t¹i 52 TrÇn Kh¸nh D­ , H¶i Phßng c«ng ty cßn bao gåm c¶ tæng kho §o¹n X¸ víi diÖn tÝch réng 15182m2 trong ®ã diÖn tÝch nhµ kho lµ 7200 m2. 2. C¬ cÊu tæ chøc Tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty bao gåm cã c¸c phßng ban: Phßng tæ chøc hµnh chÝnh Phßng Tµi ChÝnh KÕ To¸n Phßng Kinh Doanh vµ DÞch Vô VËn T¶i Cöa hµng ®¹i lý cña ESSO MOBILE Phßng l·nh ®¹o VÒ nh©n sù, trong biªn chÕ cña c«ng ty co 22 ng­êi trong ®ã: - L·nh ®¹o cã 2 ng­êi : 1 gi¸m ®èc vµ 1 phã gi¸m ®èc - Phßng Tæ Chøc Hµnh ChÝnh cã 4 ng­êi: 1 tr­ëng phßng vµ 3 chuyªn viªn Phßng Tµi ChÝnh KÕ To¸n cã 4 ng­êi: 1 kÕ to¸n tr­ëng vµ 3 kÕ to¸n viªn Phßng Kinh Doanh vµ DÞch Vô VËn T¶i cã5 ng­êi: 1 tr­ëng phßng vµ 4 chuyªn viªn Cöa hµng ®¹i lý cña ESSO MOBILE cã 6 ng­êi: 1 cöa hµng tr­ëng vµ 5 nh©n viªn b¸n hµng 3. Ngµnh nghÒ kinh doanh chÝnh vµ 1 sè nÐt c¬ b¶n trong kinh doanh - C«ng ty cho kinh doanh kho b·i ®Ó hµng ho¸ víi c¸c h×nh thøc: + Cho thuª bao + Gi÷ hµng ho¸ : nhËn nhËp vµ xuÊt hµng ra vµo kho , chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng hµng ho¸ cña kh¸ch hµng göi VÒ vËn t¶i: c«ng ty nhËn chuyªn chë hµng container trong néi thµnh vµ ®­êng dµi liªn tØnh VÒ kinh doanh: + C«ng ty chuyªn kinh doanh c¸c lo¹i s¾t thÐp c¸c lo¹i vµ 1 sè kim lo¹i mµu nh­ : ®ång, nh«m ... nhËp khÈu nguån tõ NhËt, Nga, Ên §é vµ 1 sè n­íc §«ng ¢u dïng trong x©y dùng vµ t¸i chÕ + C«ng ty nhËp 1 sè lo¹i cao su vµ ho¸ chÊt nh­ cao su tæng hîp SBR 1712, SBR 1502 nguån tõ Hµn Quèc ,Th¸i Lan vµ Trung Quèc... + C«ng ty lµm ®¹i lý chÝnh cña h·ng dÇu nhên Mü ESSO MOBILE t¹i H¶i Phßng + Bªn c¹nh ®ã, c«ng ty cßn lµm nhËp khÈu uû th¸c vÒ 1 sè mÆt hµng nh­ : mµng phim PVB dïng ®Ó lµm kÝnh an toµn, c¸c nguyªn vËt liÖu dïng ®Ó s¶n xuÊt c¸c bé phËn cña xe m¸y… - Kinh doanh vËn t¶i vµ dÞch vô giao nhËn vËn t¶i trong n­íc vµ quèc tÕ; ®ãng gãi gom hµng, ph©n phèi hµng lÎ, lµm ®¹i lý thñ tôc h¶i quan, m«i giíi tµu biÓn, vËn chuyÓn qu¸ c¶nh, chuyÓn khÈu, dÞch vô c¶ng, Vinatranco lµ ®èi t¸c uy tÝn cña nhiÒu h·ng tµu, c«ng ty giao nhËn vËn t¶i uy tÝn vµ næi tiÕng. - Vinatranco lµ thµnh viªn cña liªn ®oµn c¸c hiÖp héi giao nhËn vËn t¶i quèc tÕ( FIATA) vµ hiÖp héi giao nhËn vËn t¶i ViÖt Nam. 4. Ph­¬ng ch©m ho¹t ®éng: ChÊt l­îng tèt nhÊt. DÞch vô tin cËy nhÊt. Gi¸ c¶ hîp lý nhÊt. Giao hµng nhanh nhÊt. 5. M« h×nh c¬ cÊu tæ chøc: Ban gi¸m ®èc Phßng kinh doanh Cöa hµng dÇu Esso Phßng TC - HC Phßng kÕ to¸n Gi¸m ®èc: Bµ §µo ThÞ Thanh Phã gi¸m ®èc: ¤ng NguyÔn Tý Tr­ëng phßng kinh doanh: ¤ng §ç Ngäc TiÕn Tr­ëng phßng tæ chøc hµnh chÝnh: ¤ng Cao V¨n ChÝn Tr­ëng Phßng kÕ to¸n: ¤ng Ph¹m Minh TuyÒn Cöa hµng dÇu ESSSO: ¤ng TuÊn phÇn II: lý thuyÕt c¬ b¶n vÒ vÊn ®Ò thùc tËp i. DÞch vô giao nhËn vµ ng­êi giao nhËn: 1, Giao nhËn: Nãi mét c¸ch ng¾n gän, giao nhËn hµng ho¸ lµ tËp hîp nh÷ng nghiÖp vô, thñ tôc cã liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh vËn t¶i nh»m thùc hiÖn viÖc di chuyÓn hµng ho¸ tõ n¬i göi hµng (ng­êi göi hµng) ®Õn n¬i nhËn hµng (ng­êi nhËn hµng). Doanh nghiÖp giao nhËn lµ DN kinh doanh c¸c lo¹i dÞch vô giao nhËn hµng ho¸ bao gåm: DN giao nhËn vËn t¶i hµng ho¸ trong n­íc vµ doanh nghiÖp giao nhËn vËn t¶i hµng ho¸ quèc tÕ. 2, C¸c lo¹i dÞch vô giao nhËn hµng ho¸: Lo¹i dÞch vô thay mÆt ng­êi göi hµng (ng­êi xuÊt khÈu). Lo¹i dÞch vô thay mÆt ng­êi nhËn hµng (ng­êi nhËp khÈu). DÞch vô giao nhËn hµng ho¸ ®Æc biÖt. Nh÷ng dÞch vô kh¸c. 3, Vai trß cña ng­êi giao nhËn trong th­¬ng m¹i quèc tÕ. Ngµnh giao nhËn vËn t¶i ph¸t triÓn tÊt yÕu kÐo theo sù ph¸t triÓn hÖ thèng kÕt cÊu h¹ tÇng, ®Æc biÖt lµ c¸c c«ng tr×nh kÕt cÊu h¹ tÇng trùc tiÕp phôc vô giao nhËn vÈn t¶i nh­: bÕn c¶ng, ®­êng bé, ®­êng s«ng, ®­êng s¾t, s©n bay v.v. Trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc, cïng víi sù t¸c ®éng cña tù do th­¬ng m¹i ho¸ quèc tÕ, c¸c ho¹t ®éng giao nhËn ngµy mét t¨ng tr­ëng m¹nh gãp phÇn lµm cho nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc ph¸t triÓn nhÞp nhµng, c©n ®èi. Ng­êi lµm dÞch vô giao nhËn hµng ho¸ võa lµ mét nhµ vËn t¶i ®a ph­¬ng thøc, võa lµ nhµ tæ chøc, nhµ kiÕn tróc cña vËn t¶i. Hä ph¶i lùa chän ph­¬ng tiÖn, ng­êi vËn t¶i thÝch hîp, tuyÕn ®­êng thÝch hîp cã hiÖu qu¶ kinh tÕ nhÊt vµ ®øng ra trùc tiÕp vËn t¶i hay tæ chøc thu xÕp qu¸ tr×nh vËn t¶i cña toµn chÆng víi nhiÒu lo¹i ph­¬ng tiÖn vËn t¶i kh¸c nhau nh­: tµu thuû, « t«, m¸y bay... vËn chuyÓn qua nhiÒu n­íc vµ chÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp víi chñ hµng. V× vËy, chñ hµng chØ cÇn ký mét hîp ®ång vËn t¶i víi ng­êi giao nhËn nh­ng hµng ho¸ ®­îc vËn chuyÓn an toµn , kÞp thêi víi gi¸ c­íc hîp lý tõ kho nhµ xuÊt khÈu tíi kho nhµ nhËp khÈu (door to door service), tiÕt kiÖm ®­îc thêi gian, gi¶m chi phÝ vËn chuyÓn vµ n©ng cao ®­îc tÝnh c¹nh tranh cña hµng ho¸ trªn thÞ tr­êng quèc tÕ. Tr­íc ®©y, ng­êi giao nhËn chØ lµm ®¹i lý (agent) thùc hiÖn mét sè c«ng viÖc do c¸c nhµ XNK ñy th¸c. Song cïng víi sù ph¸t triÓn th­¬ng m¹i quèc tÕ vµ tiÐn bé kü thuËt trong ngµnh vËn t¶i mµ dÞch vô giao nhËn còng ®ùoc më réng h¬n. Ngµy nay, ng­êi giao nhËn ®ãng vai trß rÊt quan träng trong th­¬ng m¹i vµ vËn t¶i quèc tÕ. Ng­êi giao nhËn kh«ng chØ lµm c¸c thñ tôc h¶i quan hoÆc thuª tµu mµ cßn cung cÊp dÞch vô trän gãi vÒ toµn bé qu¸ tr×nh vËn t¶i vµ ph©n phèi hµng ho¸. Ng­êi giao nhËn ®· lµm nh÷ng chøc n¨ng sau ®©y: M«i giíi H¶i quan: ng­êi giao nhËn thay mÆt ng­êi xuÊt khÈu, nhËp khÈu ®Ó khai b¸o, lµm thñ tôc h¶i quan hay m«i giíi h¶i quan. Lµm ®¹i lý: ng­êi giao nhËn nhËn uû th¸c tõ chñ hµng hoÆc tõ ng­êi chuyªn chë ®Ó thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc kh¸c nhau nh­ nhËn hµng, giao hµng, l­u kho trªn c¬ së hîp ®ång uû th¸c. Lo liÖu chuyÓn t¶i vµ tiÕp göi hµng ho¸ (transhipment and on-carriage): khi hµng ho¸ ph¶i chuyÓn t¶i hoÆc qu¸ c¶nh qua n­íc thø ba, ng­êi giao nhËn sÏ lo liÖu thñ tôc qu¸ c¶nh hoÆc tæ chøc chuyÓn t¶i hµng ho¸ tõ ph­¬ng tiÖn vËn t¶i nµy sang ph­¬ng tiÖn vËn t¶i kh¸c hoÆc giao hµng ®Õn tay ng­êi nhËn. L­u kho hµng ho¸ (warehousing): trong tr­êng hîp ph¶i l­u kho hµng ho¸ tr­íc khi xuÊt khÈu hÆc sau khi nhËp khÈu, ng­êi giao nhËn sÏ lo liÖu viÖc ®ã b»ng ph­¬ng tiÖn cña m×nh hoÆc thuª ng­êi kh¸c vµ ph©n phèi hµng ho¸ nÕu cÇn. Ng­êi gom hµng (consolidator): trong vËn t¶i hµng ho¸ b»ng container, dÞch vô gom hµng lµ kh«ng thÓ thiÕu ®­îc nh»m biÕn hµng lÎ (less than container load - FCL) thµnh hµng nguyªn (full container load - FCL) ®Ó tËn dông søc chë hoÆc chØ lµ ®¹i lý. Ng­êi chuyªn chë (carrier): ng­êi giao nhËn trùc tiÕp ký hîp ®ång vËn t¶i víi chñ hµng vµ chÞu tr¸ch nhiÖm chuyªn chë hµng ho¸ tõ n¬i nµy ®Õn mét n¬i kh¸c. Ng­êi giao nhËn ®ãng vai trß lµ ng­êi thÇu chuyªn chë (contracting carrier) nÕu anh ta ký hîp ®ång mµ kh«ng chuyªn chë. NÕu anh ta trùc tiÕp chuyªn chë th× anh ta lµ ng­êi chuyªn chë thùc tÕ (performing carrier). Dï lµ ng­êi chuyªn chë g× th× vÉn chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ hµng ho¸, kh«ng nh÷ng vÒ hµnh vi lçi lÇm cña m×nh mµ c¶ nh÷ng ng­êi mµ anh ta sö dông, vµ cã thÓ ph¸t hµnh vËn ®¬n. Ng­êi kinh doanh VT§PT (Multimodal Transport Operator - MTO): cung cÊp dÞch vô vËn t¶i ®i suèt hay cßn gäi lµ vËn t¶i tõ cöa ®Õn cöa. MTO thùc chÊt lµ ng­êi chuyªn chë, th­êng lµ chuyªn chë theo hîp ®ång vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm ®èi víi hµng ho¸. II. C¸c chøng tõ liªn quan ®Õn xuÊt nhËp khÈu: 1. GiÊy chøng nhËn xuÊt xø: Lµ chøng tõ do tæ chøc cã thÈm quyÒn ( Bé ht­¬ng m¹i, phßng th­¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp) cÊp ®Ó x¸c nhËn n¬i s¶n xuÊt ra hoÆc khai th¸c h¶ng ho¸. Chøng tõ nµy cÇn thiÕt cho c¬ quan h¶i quan còng nh­ c¸c doanh nghiÖp nhËp khÈu ®Î thùc hiÖn chÕ ®é ­u ®·i khi tÝnh thuÕ tuú thuéc vµo chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc. Tuú theo yªu cÇu cña viÖc thùc hiÖn chÕ ®é ­u ®·i khi tÝnh thuÕ mËu dÞch vµ quan thuÕ mµ ng­êi ta ®Ò ra c¸c mÉu(form) thÝch hîp nh­: Form A dïng ®Ó thùc hiÖn chÕ ®é ­u ®·i phæ cËp( GSP- generalized system of preferences) Form B dïng cho c¸c s¶n phÈm mµ bªn mua yªu cÇu cung cÊp C/O Form C ®ïng ®Ó thùc hiÖn b¶n " Tho¶ thuËn ­u ®·i th­¬ng m¹i" (PTA- Preferential trading Arrangement). Form O dïng cho mÆt hµng cµ phª xuÊt khÈu vµo c¸c n­íc thuéc hiÖp héi cµ phª quèc tÕ ICO. Form X dïng cho mÆt hµng cµ phª xuÊt khÈu sang c¸c n­íc ngoµi ICO. Form T dïng cho c¸c mÆt hµng dÖt may xuÊt khÈu sang c¸c n­íc thuéc EU. Form D dïng ®Ó thùc hiÖn hÖ thèng ­u ®·i cã hiÖu lùc chung( CEPT- common effctive preferential tariff ) ®ang ®­îc ¸p dông gi÷a c¸c n­íc ASEAN. Form E dïng cho mÆt hµng xuÊt nhËp khÈu víi Trung Quèc. 2. VËn ®¬n ®­êng biÓn(B/L): VËn ®¬n ®­êng biÓn(b/l) lµ mét chøng tõ vËn t¶i do ng­êi chuyªn chë kÝ ph¸t cho ng­êi gõi hµng theo yªu cÇu cña ng­êi göi hµng ®Ó chøng nhËn r»ng ng­êi chuyªn chë ®· nhËn hµng, nhËn tr¸ch nhiÖm vÒ hµng ho¸ trong qu¸ tr×nh chuyªn chë vµ sÏ giao hµng cho ng­êi xuÊt tr×nh vËn ®¬n gèc hîp ph¸p t¹i c¶ng ®Ých. B/L lµ mét chøng tõ v« cïng quan träng trong viÖc giao nhËn hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu bëi mét trong ba chøc n¨ng cña nã lµ x¸c nhËn quyÒn së h­u. Ng­êi cã tªn trong vËn ®¬n hoÆc ®­îc chuyÓn nh­îng mét c¸ch hîp ph¸p th× míi lµ ng­êi nhËn ®­îc hµng. Chñ hµng muèn nhËn ®­îc hµng tr­íc tiªn ph¶i xuÊt tr×nh vËn ®¬n cho h·ng tµu ®Ó dæi lÊy lÖnh giao hµng th× míi tiÕn hµnh ®­îc c¸c b­íc tiÕp theo ®­îc. 3. Bé hå s¬ h¶i quan ®èi víi hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu: a. Hµng nhËp khÈu: GiÊy tê xuÊt tr×nh: V¨n b¶n cho phÐp cña Bé th­¬ng m¹i hoÆc bé chñ qu¶n( mét b¶n chÝnh ®èi chiÕu víi mét b¶n sao ph¶i nép). GiÊy tê ph¶i nép: - Tê khai hµng nhËp khÈu( mµu xanh nh¹t, ký hiÖu HQ99- XNK) 3 b¶n chÝnh - Hîp ®ång ngo¹i th­¬ng 1 b¶n sao - VËn t¶i ®¬n 1 b¶n sao - Ho¸ ®¬n th­¬ng m¹i 1 b¶n chÝnh, 1 b¶n sao - GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh( ®«Ý víi doanh nghiÖp lÇn ®Çu lµm thñ tôc h¶i quan) C¸c tr­êng hîp sau ph¶i nép thªm: - Hµng nhËp khÈu uû th¸c : 1 b¶n sao hîp ®ång nhËp khÈu uû th¸c - Hµng nhËp khÈu cã ®iÒu kiÖn cÇn co 1 b¶n sao giÊy phÐp - Hµng ­u ®·i thuÕ quan 1 b¶n chÝnh C/O b. Hµng xuÊt khÈu: VÒ c¬ b¶n c¸c giÊy tê h¶i quan cÇn thiÕt cho mét l« hµng xuÊt khÈu còng cÇn cã nh­ l« hµng nhËp khÈu. phÇn III: néi dung th­c tËp t¹i c«ng ty VInatranco II Sau thêi gian thùc tËp nghiÖp vô lµm thñ tôc khai b¸o h¶i quan cho hµng nhËp khÈu ë Chi nh¸nh C«ng ty cæ phÇn kho vËn vµ dÞch vô th­¬ng m¹i H¶i Phßng II ( Vinatranco II) em ®· n¾m ®­îc mét sã kÜ n¨ng c¬ b¶n trong viÖc khai b¸o thñ tôc h¶i quan . I/ Mét sè nÐt ho¹t ®éng lµm thñ tôc h¶i quan hiÖn nay. 1/ Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn dÞch vô lµm thñ tôc h¶i quan trªn thÕ giíi Lo¹i h×nh tæ chøc kinh doanh dÞch vô nµy ®­îc h×nh thµnh vµo ®Çu TK 19 ë Mü vµ mét sè quèc gia Ch©u ¢u. Nguyªn nh©n ban ®Çu lµ do khã kh¨n trong kh©u tæ chøc s¾p xÕp hµng ho¸ qua biªn giíi víi sù r­êm rµ, kh¾t khe cña quy t¾c lµm thñ tôc quan ,sau ®ã do chuyªn m«n ho¸ nªn viÖc kinh doanh dÞch vô thñ tôc h¶i quan d· t¸ch thµnh mét nghÒ ®éc lËp, cã tÝnh nhµ nghÒ cao. Ngµy nay kinh doanh dÞch vô thñ tôc h¶i quan kh«ng chØ ph¸t triÓn trªn b×nh diÖn quèc gia vµ cßn ®­îc ph¸t triÓn trªn toµn thÕ giíi. T¹i Mü: HiÖp héi c¸c nhµ kinh doanh dÞch vô thñ tôc h¶i quan ®­îc thµnh lËp ngµy 22/3/1897 t¹i c¶ng New York vµ sau ®ã ®­îc ®æi tªn thµnh HiÖp héi dÞch vô thñ tôc h¶i quan vµ giao nhËn Mü (NCBFA - National Customs Broker and Forwarder Association). Ng­êi kinh doanh dÞch vô h¶i quan t¹i Mü sÏ ®­îc H¶i quan Mü cÊp phÐp vµ qu¶n lý T¹i NhËt B¶n: HiÖn nay,cã hiÖp héi c¸c nhµ kinh doanh dÞch vô thñ tôc h¶i quan ( thµnh lËp n¨m1967) . Ho¹t ®éng tËp trung vµo c¸c vÊn ®Ò sau: - TriÓn khai hÖ thèng khai b¸o h¶i quan tù ®éng. - Nghiªn cøu hoµn thiÖn hÖ thèng cung cÊp dÞch vô thñ tôc h¶i quan. - Chèng bu«n lËu. - Tiªu chuÈn ho¸ c¸c chøng tõ h¶i quan. - Cung cÊp c¸c dÞch vô t­ vÊn vÒ thñ tôc h¶i quan. TÝnh ®Õn 8/1998 t¹i NhËt B¶n ®· cã 1620 v¨n phßng ho¹t ®éng, thu hót 13000 tham gia vµo ho¹t ®éng nµy. T¹i Trung Quèc: Lo¹i h×nh kinh doanh dÞch vô thñ tôc h¶i quan còng ph¸t triÓn m¹nh mÏ vµ ®­îc ®iÒu chØnh bëi " quy chÕ qu¶n lý c¸c xÝ nghiÖp khai b¸o h¶i quan vµ nh©n viªn h¶i quan". §Ó ®­îc Tæng côc h¶i quan cho phÐp lµm thñ tôc h¶i quan c¸c xÝ nghiÖp ph¶i tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn: - Thµnh lËp hîp ph¸p. - Cã vèn ®¨n ký tõ 1500000 NDT trë lªn. - Ph¶i nép 200000 NDT tiÒn b¶o hiÓm. - Cã ®éi ngò nh©n viªn lµm thñ tôc h¶i quan ®· ®­îc ®µo t¹o. - Cã trô së, v¨n phßng víi trang thiÕt bÞ phï hîp. Mäi ho¹t ®éng cña c¸c xÝ nghiÖp kh¹i b¸o h¶i quan ph¶i ®Æt d­íi sù kiÓm so¸t cña Tæng côc h¶i quan. Ngoµi ra, nghÒ kinh doanh dÞch vô thñ tôc h¶i quan còng ph¸t triÓn ë kh¾p c¸c n­íc nh­: Ph¸p, Cana®a, Philippin, Hµn Quèc, Singapore...Sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ ngµnh kinh doanh dÞch vô nµy ®· dÉn ®Õn viÖc thµnh lËp Liªn ®oµn quèc tÕ c¸c HiÖp héi nh÷ng nhµ kinh doanh dÞch vô thñ tôc h¶i quan - IFCBA vµo th¸ng 12/1990 t¹i Singapore 2/ Kh¸i niÖm dÞch vô thñ tôc h¶i quan Trong LuËt H¶i quan cña c¸c n­íc trªn thÕ giíi ®Òu cã kh¸i niÖm vÒ lo¹i h×nh dÞch vô nµy d­íi c¸c tªn kh¸c nhau. T¹i Ph¸p, nã cã kh¸i niÖm " Ng­êi ¨n hoa hång h¶i quan". T¹i Trung quèc nghÒ nµy ®­îc gäi lµ " NghÒ chuyªn khai b¸o h¶i quan". T¹i ViÖt Nam tõ nh÷ng n¨m 1997 ®Õn nay ®· xuÊt hiÖn nhiÒu thuËt ng÷ kh¸c nhau ®Ó chØ ngµnh nµy: khai thuª, kinh doanh thñ tôc h¶i quan, ®¹i lý lµm thñ tôc h¶i quan. a- DÞch vô thñ tôc h¶i quan lµ mét lo¹i dÞch vô do ng­êi ®¹i lý lµm thñ tôc h¶i quan thay mÆt ng­êi uû th¸c thùc hiÖn theo hîp ®ång ®· ký kÕt. - Nép vµ xuÊt tr×nh Hå s¬ h¶i quan cho hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu. - XuÊt tr×nh hµng ho¸ ®Ó h¶i quan kiÓm tra vµ chøng kiÕn viÖc kiÓm tra ®ã - Nép thuÕ hoÆc nhËn th«ng b¸o thuÕ vµ thùc hiÖn c¸c nghÜa vô t¶i chÝnh kh¸c. - Thùc hiÖn khiÕu n¹i víi c¬ quan h¶i quan vÒ c¸c quyÕt ®Þnh cña h¶i quan liªn quan ®Õn l« hµng xuÊt nhËp khÈu ®ã. b- §¹i lý lµm thñ tôc h¶i quan. §iÒu 21 LuËt H¶i quan ViÖt Nam quy ®Þnh: " ®¹i lý lµm thu tôc h¶i quan lµ ng­êi khai h¶i quan theo sù uû quyÒn cña ng­êi cã quyÒn vµ nghÜa vô trong viÖc lµm thñ tôc h¶i quan ®èi víi hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu". Quan hÖ gi÷a ng­êi uû th¸c vµ ng­êi ®¹i lý lµm thñ tôc h¶i quan lµ quan hÖ hîp ®ång. 3/ §Æc ®iÓm cña dÞch vô lµm thñ tôc h¶i quan a. DÞch vô thñ tôc h¶i quan cã tÝnh chuyªn nghiÖp cao. - Ng­êi kinh doanh dÞch vô thñ tôc h¶i quan lµ nh÷ng chuyªn gia trong lÜnh vùc h¶i quan. Hä ®· tõng c«ng t¸c trong ngµnh h¶i quan mét sè nhÊt ®Þnh vµ ®­îc häc vµ s¸t h¹ch. Nh÷ng líp häc nµy ®Òu h¶i quan tæ chøc. - Ng­êi kinh doanh nµy ph¶i ®­îc cÊp giÊy phÐp hµnh nghÒ do mét c¬ quan cã thÈm quyÒn cÊp. b. Kinh doanh dÞch vô thñ tôc h¶i quan lu«n g¾n liÒn víi nghiÖp vô h¶i quan. - NghiÖp vô cña kinh doanh dÞch vô thñ tôc h¶i quan lu«n liªn quan ®Õn c¸c kh©u nghiÖp vô lµm thñ tôc h¶i quan: khai b¸o, xuÊt tr×nh hµng ho¸, ¸p m·, tÝnh thuÕ, thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh cña h¶i quan. - Tæng côc H¶i quan võa lµ ng­êi cÊp giÊy phÐp hµnh nghÒ, võa lµ ng­êi kiÓm tra gi¸m s¸t ho¹t ®éng kinh doanh cña ng­êi kinh doanh dÞch vô thñ tôc h¶i quan. c. DÞch vô thñ tôc h¶i quan cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi dÞch giao nhËn , vËn t¶i. - C¸c tæ chøc kinh doanh dÞch vô thñ tôc h¶i quan ®Òu cã kinh doanh vËn chuyÓn hµng hãa. - DÞch vô thñ tôc h¶i quan ®­îc h×nh thµnh tõ trong lßng cña dÞch vô giao nhËn. §ã lµ do sù ph¸t triÓn cña ph­¬ng thøc vËn t¶i míi - vËn t¶i ®a ph­¬ng thøc "MTO - Multimotial Transport Operator", mµ trong c¸c c«ng ®o¹n vËn chuyÓn ®Òu cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña h¶i quan. d. Tr¸ch nhiÖm cña ng­êi kinh doanh dÞch vô thñ tôc h¶i quan lµ tr¸ch nhiÖm kÐp. Ng­êi kinh doanh dÞch vô thñ tôc h¶i quan ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ng­êi uû th¸c vµ ph¶i b¶o vÖ quyÒn lîi cña ng­êi uû th¸c, ®ång thêi hä cßn ph¶i b¶o vÖ bÝ mËt cho ng­êi uû th¸c. MÆt kh¸c, ng­êi kinh doanh dÞch vô thñ tôc h¶i quan cßn ph¶i chÞu sù qu¶n lý trùc tiÕp cña c¬ quan H¶i quan, gióp cho h¶i quan thùc hiÖn tèt chøc n¨ng gi¸m s¸t vµ qu¶n lý. 4. §iÒu kiÖn ®Ó ®­îc lµm ®¹i lý kinh doanh thñ tôc H¶i quan. - Ph¶i lµ doanh nghiÖp ®­îc thµnh lËp theo luËt ®Þnh. - Ph¶i cã Ýt nhÊt 3 nh©n viªn biÕt ph¸p luËt h¶i quan, nghiÖp vô h¶i quan ®­îc h¶i quan ®µo t¹o cÊp chøng chØ. - Cã ®¨ng ký ngµnh nghÒ kinh doanh dÞch vô thñ tôc h¶i quan ghi trong giÊy ®¨ng ký kinh doanh. - Cã hå s¬ ®¨ng ký kinh doanh víi h¶i quan. Hå s¬ gåm: . §¬n ®Ò nghÞ lµm ®¹i lý lµm thñ tôc h¶i quan. .GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh. .Chøng chØ cña c¸c nh©n viªn c¸c líp ®µo t¹o cña H¶i quan. 5/ QuyÒn cña c¸c bªn cã liªn quan. a- §¹i lý lµm thñ tôc h¶i quan. . §­îc h¶i quan ®µo t¹o. . §­îc khai h¶i quan vµ thùc mét sè c«ng viÖc ®­îc uû quyÒn. . Cã quyÒn yªu cÇu chñ hµng cung cÊp ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c chøng tõ, th«ng tin vÒ l« hµng. . Ký tªn trªn tê khai. . ChÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt vÒ c¸c c«ng viÖc ®­îc giao. b - Chñ hµng. . Ký hîp ®ång uû quyÒn cho ®¹i lý. . Cung cÊp ®Çy ®ñ c¸c chøng tõ th«ng tin. . ChÞu tr¸ch nhiÖm ph¸p luËt vÒ c¸c hµnh vi cña ng­êi ®¹i lý. 6/ C¸c c«ng viÖc mµ ng­êi ®¹i lý thñ tôc h¶i quan ph¶i lµm a- C¸c c«ng viÖc t­ vÊn . H­íng dÉn quy tr×nh thñ tôc h¶i quan khi xuÊt, nhËp khÈu, qu¸ c¶nh hµng ho¸. .T­ vÊn vÒ chÝnh s¸ch thuÕ xuÊt xø... .H­íng dÉn lËp bé chøng tõ theo quy ®Þnh cña h¶i quan. . Cung cÊp th«ng tin vÒ tËp qu¸n, thñ tôc h¶i quan ë mét sè c¶ng trªn thÕ giíi. b- Lµm c¸c c«ng viÖc liªn quan ®Õn thñ tôc h¶i quan. . Thay mÆt chñ hµng khai b¸o h¶i quan vµ ký tªn trªn tê khai. . XuÊt tr×nh hµng ho¸ ®Ó H¶i quan kiÓm tra. . TÝnh thuÕ, nép thuÕ vµ c¸c nghÜa vô tµi chÝnh kh¸c. c- C¸c c«ng viÖc liªn quan ®Õn tranh chÊp. . KhiÕu n¹i trªn c¬ së LuËt H¶i quan. . Gi¶i quyÕt c¸c vô viÖc theo yªu cÇu cña H¶i quan. II/ Quy tr×nh lµm thñ tôc h¶i quan cho mét l« hµng nhËp khÈu §èi t­îng hµng ho¸ nhËp khÈu chia lµm nhiÒu lo¹i h×nh: - NhËp ®Çu t­ nép thuÕ: lµ m¸y mãc thiÕt bÞ dïng trong s¶n xuÊt, c¸c linh kiÖn nhËp ngo¹i dïng ®Ó l¾p r¸p.... - NhËp kinh doanh: lµ c¸c lo¹i hµng ho¸ mµ doanh nghiÖp trong n­íc nhËp vÒ kh«ng ®Ó s¶n xuÊt mµ ®Ó cung øng ra thÞ tr­êng - T¹m nhËp t¸i xuÊt: lµ hµng ho¸ nhËp vÒ nh­ng kh«ng ®em b¸n cho thÞ tr­êng trong n­íc mµ xuÊt sang n­íc kh¸c - Hµng qu¸ c¶nh,... C¸c b­íc tiÕn hµnh nhËp khÈu mét l« hµng - B1- §¨ng ký tê khai h¶i quan: +ViÖc më tê khai h¶i quan sÏ ®­îc thùc hiÖn khi hµng ho¸ ®­îc hµng ho¸ ®Õn c¶ng nhËp khÈu, hå s¬ h¶i quan cho l« hµng gåm: - GiÊy uû quyÒn cho ®¬n vÞ lµm thñ tôc h¶i quan - Hîp ®ång mua b¸n (1 b¶n sao) - Ho¸ ®¬n th­¬ng m¹i (1 b¶n chÝnh + 1 b¶n sao) - Chi tiÕt ®ãng gãi hµng ho¸ (1 b¶n chÝnh + 1 b¶n sao) - VËn ®¬n (1 b¶n sao) - LÖnh giao hµng (b¶n chÝnh) - GiÊy chøng nhËn xuÊt xø (nÕu lµ hµng thuéc diÖn ­u ®·i thuÕ) - Ngoµi ra tuú tõng lo¹i hµng lµ hµng nhËp kh«ng ®iÒu kiÖn hay cã ®iÒu kiÖn mµ ph¶i cÇn thªm c¸c chøng tõ kh¸c cã liªn quan ®Õn l« hµng. +C¸n bé h¶i quan tiÕp nhËn sÏ thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc sau: . KiÓm tra sù chÝnh x¸c cña chøng tõ, x¸c ®Þnh mÆt mÆt hµng, ®¹i diÖn cho chñ hµng lµ ng­êi ph¶i cung cÊp c¸c th«ng tin cÇn thiÕt ®Ó h¶i quan cã thÓ x¸c ®Þnh râ mÆt hµng. . NhËp d÷ liÖu vµo m¸y vµ ®¨ng ký tê khai, . Ph©n luång hµng ho¸ trªn 2 tiªu chÝ ( th­¬ng nh©n vµ mÆt hµng): luång xanh, luång vµng, luång ®á ( kiÓm tra 5%, 10%, toµn bé) L·nh ®¹o chi côc dùa trªn sù ph©n luång cña c¸n bé tiÕp nhËn sÏ quyÕt ®Þnh ph©n luång cho l« hµng vµ ký vµo tê khai NÕu hµng ho¸ thuéc diÖn miÔn kiÓm th× h¶i quan sÏ tr¶ l¹i tê khai vµ giÊy quyÕt ®Þnh ph©n luång l« hµng cho chñ hµng ®Ó gi¶i phãng hµng. NÕu hµng thuéc diÖn kiÓm ho¸ th× sÏ ph¶i tiÕp tôc thùc hiÖn kiÓm tra cña h¶i quan. - B2- KiÓm tra h¶i quan KiÓm tra h¶i quan khi hµng ho¸ thuéc diÖn luång ®á,khi kiÓm tra ph¶i cã mÆt chñ hµng vµ 2 c«ng chøc h¶i quan.Chñ hµng cã tr¸ch nhiÖm ®­a hµng vµo vÞ trÝ kiÓm tra cña b·i. C¸c c«ng viÖc tiÕn hµnh khi kiÓm tra thùc tÕ hµng ho¸: - Ph©n lo¹i hµng ho¸. - LÊy mÉu ph©n tÝch. - Yªu cÇu gi¸m ®Þnh khi cÇn thiÕt. - KiÓm tra xuÊt xø. - KiÓm tra chÊt l­îng, chñng lo¹i. - KiÓm tra gi¸ c¶... KÕt qu¶ kiÓm ho¸ sÏ ®­îc h¶i quan ghi trªn tê khai h¶i quan, chñ hµng sÏ ký vµo tê khai. KÕt qu¶ nµy sÏ lµ c¬ së cho viÖc tÝnh thuÕ sau nµy. - B3- TÝnh vµ thu thuÕ nhËp khÈu. Sau khi kiÓm ho¸ xong, hµng ho¸ kh«ng ph¶i nép thuÕ sÏ ®­îc gi¶i phãng ngay. §èi víi hµng ho¸ cã thuÕ hå s¬ sÏ ®­îc chuyÓn sang bé phËn tÝnh thuÕ ®Ó x¸c ®Þnh tiÒn thuÕ ph¶i nép cña l« hµng. -B4- Th«ng quan. Dùa vµo khai b¸o cña chñ ®èi t­îng, hay kÕt luËn cña c¬ quan h¶i quan ¸p dông ®èi víi hµng miÔn kiÓm tra; kÕt qu¶ kiÓm tra thùc tÕ; kÕt qu¶ kiÓm tra chÊt l­îng; kÕt qu¶ gi¸m ®Þnh ®Ó quyÕt ®Þnh th«ng quan: - Hµng kh«ng chÞu thuÕ, hµng gia c«ng hµng ®Æc biÖt... sÏ ®­îc gi¶i phãng ngay sau khi cã x¸c nhËn cña h¶i quan vÒ kiÓm ho¸ - Hµng ph¶i nép thuÕ sÏ ®­îc gi¶i phãng sau khi ®· nép thuÕ - Hµng cã thêi gian ©n h¹n sÏ ®­îc gi¶i phãng nÕu ®· cã th«ng b¸o thuÕ. - B5- KiÓm tra sau gi¶i phãng (hËu kiÓm) Theo quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh 102/2001/N§-CP, ngµy 31/12/2001 viÖc hËu kiÓm ®­îc thùc hiÖn trong c¸c tr­êng hîp sau ®©y: - Cã dÊu hiÖu vi ph¹m ph¸p luËt. - KiÓm tra ®Þnh kú theo kÕ ho¹nh cña Tæng côc H¶i quan. §èi t­îng kiÓm tra: - Hå s¬ h¶i quan vµ c¸c chøng tõ kÌm theo. - Hµng ho¸ nÕu cßn ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó kiÓm tra. C¸c c«ng viÖc trong quy tr×nh: B­íc 1 b­íc 2 b­íc 3 b­íc 4 KiÓm ho¸ hµng ho¸ §¨ng ký khai b¸o h¶i quan ChuÈn bÞ hå s¬ cho l« hµng Gi¶i phãng hµng B­íc 1: c«ng viÖc chuÈn bÞ hå s¬ cho l« hµng: Lµ viÖc chuÈn bÞ c¸c chøng tõ cÇn thiÕt cho viÖc th«ng quan hµng ho¸ - LÊy lÖnh giao hµng t¹i h·ng tµu theo ®Þa chØ giÊy b¸o hµng ®Õn: (cÇn giÊy vËn ®¬n gèc vµ giÊy giíi thiÖu, giÊy uû quyÒn) . §ãng lÖ phÝ D/O vµ phÝ vÖ sinh . C­îc vá contaner . Nép lÖ phÝ n©ng h¹ (nÕu cã). . Gia h¹n l­u c«ng l­u, l­u b·i cho contaner (nÕu ®· qu¸ h¹n) - Khai b¸o c¸c yªu cÇu trong tê khai nhËp khÈu hµng ho¸ theo mÉu h¶i quan. . Trong qu¸ tr×nh khai b¸o tê khai th­êng cã mét sè khã kh¨n nhÊt ®Þnh: Mét sè mÆt hµng ®­îc cÊu t¹o tõ nhiÒu chÊt liÖu kh¸c nhau, cã nhiÒu môc ®Ých sö dông, gåm nhiÒu linh kiÖn rÊt khã cã thÓ miªu t¶ râ rµng. Do vËy ng­êi khai h¶i quan muèn ®¹t ®­îc môc ®Ých gi¶m thuÕ nhËp khÈu vµ tr¸nh ®­îc c«ng ®o¹n kiÓm ho¸ cÇn ph¶i cã nh­ng thñ thuËt vµ c¸ch gi¶i thÝch kh«n khÐo. - S¾p xÕp c¸c chøng tõ vµo mét bé hå s¬: . Trong mét bé hå s¬ th­êng cã nh÷ng sai sãt g©y ra s­ khã kh¨n trong viÖc lµm thñ tôc ®¨ng ký h¶i quan nh­: ViÖc tÝnh to¸n c¸c con sè thiÕu chÝnh x¸c trong packing list, ®¬n gi¸ trong sales contract l¹i lµm trßn sè so víi invoice,... B­íc 2: §¨ng ký khai b¸o h¶i quan: Víi tõng mÆt hµng, ng­êi khai b¸o h¶i quan cã thÓ ®Õn c¸c khu vùc I, II, III, chi côc h¶i quan H¶i phßng,hoÆc H¶i quan ë tØnh kh¸c cã ®ãng trªn ®Þa bµn H¶i Phßng ®Ó ®¨ng ký khai b¸o vµ thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc sau: - Vµo sæ ®¨ng ký tiÕp nhËn cña h¶i quan khu vùc, hå s¬ sÏ ®­îc ph©n cho c¸n bé tiÕp nhËn lµm nhiÖm vô kiÓm tra hå s¬. - Ng­êi khai h¶i quan cã tr¸ch nhiÖm tr¶ lêi c¸c c©u hái c¸n bé h¶i quan ®Ó x¸c ®Þnh râ mÆt hµng vµ tr×nh b¸o c¸c giÊy tê kh¸c do h¶i quan yªu cÇu. - Chê ®îi cho c¸n bé h¶i quan vµo m¸y vµ x¸c ®Þnh ph©n luång cho hµng ho¸ - NÕu hµng ho¸ thuéc luång xanh, hay vµng ng­êi khai sÏ chê l·nh ®¹o h¶i quan ký quyÕt ®Þnh ph©n luång sau ®ã ®ãng lÖ phÝ ®Ó lÊy tê khai (b¶n l­u ng­êi khai h¶i quan). - NÕu hµng ho¸ thuéc luång ®á th× ng­êi khai cã nghÜa vô ®¨ng ký kiÓm hãa ®Ó kiÓm tra thùc tÕ hµng ho¸ +/ Nh÷ng vÊn ®Ò th­êng gÆp khi khai b¸o h¶i quan: . C­ìng chÕ thuÕ vµ nî thuÕ qu¸ h¹n. Khi doanh nghiÖp ch­a thùc hiÖn c¸c nghÜa vô thuÕ ®Çy ®ñ th× sÏ kh«ng ®­îc lµm thñ tôc h¶i quan cho l« hµng nhËp khÈu kÕ tiÕp. .Sù cËp nhËt thiÕu liªn tôc cña m¹ng th«ng tin h¶i quan nªn nhiÒu khi doanh ®· ®ãng thuÕ nh­ng trªn m¹ng vÉn cßn lÖnh c­ìng chÕ. . Ng­êi khai h¶i quan cã nh÷ng lóc kh«ng n¾m b¾t ®Çy ®ñ ®­îc th«ng tin vÒ hµng ho¸ nªn khã cã thÓ gi¶i thÝch mét c¸ch râ rµng khi gÆp nh÷ng c©u hái cña h¶i quan. . Nh÷ng ®ßi hái båi d­ìng b»ng tiÒn ngoµi quy ®Þnh ph¸p luËt cña c«ng chøc h¶i quan B­íc3: KiÓm ho¸: Víi nh÷ng mÆt hµng khi bÞ x¸c ®Þnh luång ®á cña l·nh ®¹o chi côc sÏ ph¶i thùc hiÖn viÖc kiÓm ho¸ víi c¸c møc ®é: 5%; 10&; hoÆc toµn bé l« hµng 100%. Ng­êi lµm thñ tôc h¶i quan sÏ ph¶i thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc sau: - §¨ng ký vµo sæ kiÓm ho¸ cña h¶i quan khu vùc më tê khai. - §¨ng ký kiÓm ho¸ víi qu¶n lý c¶ng: tr×nh diÖn lÖnh giao hµng vµ lÊy phiÕu kiÓm ho¸, x¸c ®Þnh vÞ trÝ contaner hµng,chuÈn bÞ ch× niªm phong. - §­a giÊy kiÓm ho¸ cho bé phËn tiÕp nhËn t¹i c¶ng _ bé phËn cã nhiÖm vô ghi sè ch× x¸c ®Þnh hiÖn tr¹ng cña contaner. - KiÓm tra hµng ho¸ theo néi dung khai b¸o: viÖc kiÓm tra ph¶i cã mÆt 2 c¸n bé h¶i quan vµ ng­êi khai h¶i quan, kiÓm tra hµng ho¸ cã ®óng víi nh­ khai b¸o hay kh«ng, nÕu ®· ®óng ng­êi khai h¶i quan sÏ ký vµo tê khai. Bé phËn qu¶n lý contaner sÏ ghi l¹i sè ch× ®· niªm phong sau kiÓm ho¸. - C¸n bé h¶i quan sÏ x¸c ®Þnh hµng ho¸ ®óng víi néi dung khai b¸o ®ång thêi xin ch÷ ký cña l·nh ®¹o chi côc vµo tê khai. B­íc 4: Gi¶i phãng hµng: ViÖc gi¶i phãng hµng sÏ ®­îc tiÕn hµnh sau khi khai b¸o h¶i quan, bao gåm c¸c c«ng viÖc sau: - §æi lÖnh giao hµng: cÇn cã lÖnh giao hµng do h·ng tµu cÊp, phiÕu c­îc vá .Nép phÝ h¹ vá, b·i, kiÓm ho¸( nÕu cã) .§æi tõ lÖnh giao hµng cña h·ng sang lÖnh giao hµng cña c¶ng,trong ®ã mçi mét contaner cã mét lÖnh giao hµng riªng ghi râ t×nh tr¹ng cña contaner - NhËn hµng: ng­êi lÊy hµng sÏ tr×nh lÖnh giao hµng cña c¶ng cho h¶i quan gi¸m s¸t kho b·i vµ h¶i quan cæng c¶ng ®Ó ®­a hµng ra khái c¶ng. kÕt luËn- KiÕn nghÞ Trong qu¸ tr×nh lµm viÖc ,doanh nghiªp ®· gÆp mét sè thuËn lîi vµ khã kh¨n nhÊt ®Þnh nh­ sau : 1.Nh÷ng thuËn lîi cña doanh nghiÖp : - Hå s¬ hµng ho¸ nhËp khÈu râ rµng chÝnh x¸c gióp th«ng quan nhanh - Tr­íc kia th­êng tû lÖ kiÓm ho¸ lµ rÊt cao, nh­ng hiÖn nay kÓ tõ khi cã th«ng t­ 01-1-2005 cña h¶i quan vÒ viÖc kiÓm tra hµng ho¸ tuú theo viÖc xÐt luång hµng theo 3 luång xanh, vµng, ®á th× viÖc gi¶i phãng hµng nhanh h¬n kÓ c¶ khi bÞ kiÓm ho¸ ë møc ®á th× tuú theo møc ®é mµ kiÓm ho¸ x¸c suÊt chø kh«ng ph¶i kiÓm ho¸ toµn bé 100% - §· më h¶i quan ®iÖn tö gióp doanh nghiÖp tiÕt kiÖm ®­îc nhiÒu thêi gian vµ chi phi chê - Doanh nghiÖp ®­îc t­ khai b¸o tê khai h¶i quan t­ ¸p m· vµ tÝnh thuÕ theo mÆt hµng m×nh nhËp sau ®ã h¶i quan kiÓm tra s¬ bé vµ l­u tr÷ dÓ kiÓm so¸t sau ,®· gióp viÖc lµm thñ tôc h¶i quan ®­îc nhanh chãng ,thuËn lîi - C¸c nh©n viªn h¶i quan ®­îc ®µo t¹o bµi b¶n cã tr×nh ®é ngo¹i ng÷ vµ vi tÝnh 2. C¸c khã kh¨n vµ tån t¹i : - Thêi gian lµm thñ tôc h¶i quan tiªu phÝ kh¸ nhiÒu thêi gian ¶nh h­ëng tíi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp nãi chung vµ x· héi nãi chung - Cßn tån t¹i c¸c tiªu cùc trong ngµnh H¶i quan - ViÖc chËm trÔ trong viÖc truyÒn c¸c d÷ liÖu vÒ thanh to¸n thuÕ, cã tr­êng hîp doanh nghiÖp ®· nép thuÕ råi song ë c¸c chi côc kh¸c nhau th× sè liÖu vÒ ®ãng thuÕ vÉn ch­a ®­îc cËp nhËt, v× vËy c¬ quan h¶i quan vÉn ra quyÕt ®Þnh c­ìng chÕ thuÕ. §iÒu nµy g©y chËm trÔ cho doanh nghiÖp trong viÖc nhËn ®­îc hµng. -------------********---------------

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập tại VinatrancoII-Đề tài Hải Quan-Xuất nhập khẩu.doc
Luận văn liên quan