Đề tài Bảo hiểm xã hội sông công với công tác quản lý nghiệp vụ bảo hiểm xã hội

Lời mở đầu Phần I- Sự cần thiết khách quan và quá trình thành phát triển của bảo hiểm xã hội việt nam A- Sự cần thiết - Con người muốn tồn tại và phát triển dược trước hết phảI ăn mặc , ở, đI lại .để thoả mãn những nhu cầu tối thiểu đó, người ta phảI lao động để tạo ra nhiều sản phẩm cần thiết .Khi sản phẩm được tạo ra nhiều thì đời sống con người ngày càng văn minh hơn. -Tuy nhiên không phảI con người không phảI lúc nào cũng gặp toàn những đIều thuận lợi, có đầy đủ thu nhập và mọi đIều kiện sống bình thường.TráI lại, có rất nhiều trường hợp khó khăn bất lợi, ít nhiều ngẫu nhiên phát sinh làm cho con người bị giảm hoặc mất dần thu nhập như ốm đau, tai nạn lao động . -Khi gặp khó khăn con người tìm cách tháo gỡ khó khăn đó với nhiều cách giảI quyết khác nhau như đI vay, đI xin hoặc dựa vào cứu trợ của Nhà nước. Tuy nhiên, các cách đó hoàn toàn thụ động. -Nền kinh tế hàng hoá phát triển việc thuê mướn nhân công trở lên hết sức phổ biến . Tuy nhận được tiền công người lao động có khả năng trang trảI cho cuộc sống của mình và gia đình, nhưng khi bị ốm đau tai nạn hay về già, họ cần tiền để sinh hoạt lại không thể lao động được.Mâu thuẫn chủ thợ phát sinh. -Nhà nước đứng ra làm trung gian dàn xếp mâu thuẫn bằng cách hình thành một quỹ do người sử dụng lao động và người lao động đóng góp nhằm bảo đảm đời sống cho người lao động thông qua đó đảm bảo ổn định sản xuất cho chủ sử dụng lao động. B- Qúa trình hình thành và phát triển BHXH Việt nam. Bảo hiểm xã hội là nhu cầu tất yếu khách quan của người lao động. Nhu cầu đó xuất hiện khá sớm và phát triển theo sự phát triển của xã hội. - Bảo hiểm xã hội việt nam dã có mầm mống dưới thời phong kiến thuộc pháp. -Sau cách mạng tháng 8/1945 chính phủ Việt nam dân chủ cộng hoà ban hành sắc lệnh 29/SL ngày 12/3/1947 thực hiện các ché độ ốm đau,tai nạn lao động và hưu trí đội với người làm việc trong các cơ quan nhà nước từ cơ sở đến trung ương. -Sắc lệnh 76/SL ngày 20/05/1950. -Sắc lệnh 77/SL ngày 22/05/1950. -Hiến pháp nước Việt Nam dân chủ cộng hoà năm 1959 thừa nhận công nhân viên chức có quyền được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội. Tiếp theo hiến pháp 1959 quyền trợ cấp bảo hiểm xã hội đối với công nhan viên chức nhà nước được cụ thể hoá trong đIều lệ tạm thời về bảo hiểm xã hội đối với công nhân viên chức ban hanh kèm theo nghị định 218/CP ra ngày 27/12/1961 và đIều lệ dãI ngộ quân nhân theo nghị định 161/CP ra ngày 30/10/1964. -Ngày 18/09/1985 hội đồng bộ trưởng(nay là chính phủ) ban hành nghị định 236/HDBT sửa đổi ,bổ sung một số đIểm trong đIều lệ bảo hiểm xã hội về mức đóng và mức hưởng. -Trong những năm chiến tranh và thời kì bao cấp nền kinh tế trì trệ kéo theo sự tụt hậu của bảo hiểm xã hội -Ngày 26/01/1995 chính phủ ban hành đIều lệ bảo hiểm xã hội kèm theo nghị định 12/CP là mốc quan trọng đánh dấu sự ra đời và bước tiến vượt bậc của bảo hiểm xã hội như là một ngành mới tách biệt. C- Tính chất và chức năng của bảo hiểm xã hội. 1.Tính chất: Bảo hiểm xã hội gắn liền với đời sống người lao động,vì vậy nó có một số tính chất cơ bản sau: --Tính tất yếu khách quan trong đời sống xã hội . -Bảo hiểm xã hội có tính chất ngẫu nhiên, phát sinh không đều theo thời gian và không gian. -Bảo hiểm xã hội vùa có tính chất kinh tế vừa có tính chất xãhội vừa mang tính dịnh vụ. 2.Chức năng. Bảo hiểm xã hội có một số chức năng chủ yếu sau : -Thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội khi họ bị giảm hoặc mất mội phần thu nhập. -Tiến hành phân phối và phân phối lại thu nhập giữa những người tham gia bảo hiểm. -Góp phần kích thích người lao động hăng háI lao động sản xuất nâng cao năng xuất lao động.Gắn bó lợi ích người lao động với người sử dụng lao động, người lao động với lợi ích xã hội. D- Hệ thống tổ chức BHXH Việt Nam. - Hệ thống bảo hiểm xã hội được tổ chức theo nghành dọc là bảo hiểm xã hội tỉnh , thành phố, trực thuộc trung ương, bảo hiểm ã hội quận huyện và đại diện BHXH tại cơ sở.

doc15 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2208 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Bảo hiểm xã hội sông công với công tác quản lý nghiệp vụ bảo hiểm xã hội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
B¸o c¸o tæng hîp b¶o hiÓm x· héi s«ng c«ng víi c«ng t¸c qu¶n lý nghiÖp vô b¶o hiÓm x· héi Lêi më ®Çu PhÇn I- Sù cÇn thiÕt kh¸ch quan vµ qu¸ tr×nh thµnh ph¸t triÓn cña b¶o hiÓm x· héi viÖt nam A- Sù cÇn thiÕt - Con ng­êi muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn d­îc tr­íc hÕt ph¶I ¨n mÆc , ë, ®I l¹i ...®Ó tho¶ m·n nh÷ng nhu cÇu tèi thiÓu ®ã, ng­êi ta ph¶I lao ®éng ®Ó t¹o ra nhiÒu s¶n phÈm cÇn thiÕt .Khi s¶n phÈm ®­îc t¹o ra nhiÒu th× ®êi sèng con ng­êi ngµy cµng v¨n minh h¬n. -Tuy nhiªn kh«ng ph¶I con ng­êi kh«ng ph¶I lóc nµo còng gÆp toµn nh÷ng ®IÒu thuËn lîi, cã ®Çy ®ñ thu nhËp vµ mäi ®IÒu kiÖn sèng b×nh th­êng.Tr¸I l¹i, cã rÊt nhiÒu tr­êng hîp khã kh¨n bÊt lîi, Ýt nhiÒu ngÉu nhiªn ph¸t sinh lµm cho con ng­êi bÞ gi¶m hoÆc mÊt dÇn thu nhËp nh­ èm ®au, tai n¹n lao ®éng ... -Khi gÆp khã kh¨n con ng­êi t×m c¸ch th¸o gì khã kh¨n ®ã víi nhiÒu c¸ch gi¶I quyÕt kh¸c nhau nh­ ®I vay, ®I xin hoÆc dùa vµo cøu trî cña Nhµ n­íc. Tuy nhiªn, c¸c c¸ch ®ã hoµn toµn thô ®éng. -NÒn kinh tÕ hµng ho¸ ph¸t triÓn viÖc thuª m­ín nh©n c«ng trë lªn hÕt søc phæ biÕn . Tuy nhËn ®­îc tiÒn c«ng ng­êi lao ®éng cã kh¶ n¨ng trang tr¶I cho cuéc sèng cña m×nh vµ gia ®×nh, nh­ng khi bÞ èm ®au tai n¹n hay vÒ giµ, hä cÇn tiÒn ®Ó sinh ho¹t l¹i kh«ng thÓ lao ®éng ®­îc.M©u thuÉn chñ thî ph¸t sinh. -Nhµ n­íc ®øng ra lµm trung gian dµn xÕp m©u thuÉn b»ng c¸ch h×nh thµnh mét quü do ng­êi sö dông lao ®éng vµ ng­êi lao ®éng ®ãng gãp nh»m b¶o ®¶m ®êi sèng cho ng­êi lao ®éng th«ng qua ®ã ®¶m b¶o æn ®Þnh s¶n xuÊt cho chñ sö dông lao ®éng. B- Qóa tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn BHXH ViÖt nam. B¶o hiÓm x· héi lµ nhu cÇu tÊt yÕu kh¸ch quan cña ng­êi lao ®éng. Nhu cÇu ®ã xuÊt hiÖn kh¸ sím vµ ph¸t triÓn theo sù ph¸t triÓn cña x· héi. B¶o hiÓm x· héi viÖt nam d· cã mÇm mèng d­íi thêi phong kiÕn thuéc ph¸p. -Sau c¸ch m¹ng th¸ng 8/1945 chÝnh phñ ViÖt nam d©n chñ céng hoµ ban hµnh s¾c lÖnh 29/SL ngµy 12/3/1947 thùc hiÖn c¸c chÐ ®é èm ®au,tai n¹n lao ®éng vµ h­u trÝ ®éi víi ng­êi lµm viÖc trong c¸c c¬ quan nhµ n­íc tõ c¬ së ®Õn trung ­¬ng. -S¾c lÖnh 76/SL ngµy 20/05/1950. -S¾c lÖnh 77/SL ngµy 22/05/1950. -HiÕn ph¸p n­íc ViÖt Nam d©n chñ céng hoµ n¨m 1959 thõa nhËn c«ng nh©n viªn chøc cã quyÒn ®­îc h­ëng trî cÊp b¶o hiÓm x· héi. TiÕp theo hiÕn ph¸p 1959 quyÒn trî cÊp b¶o hiÓm x· héi ®èi víi c«ng nhan viªn chøc nhµ n­íc ®­îc cô thÓ ho¸ trong ®IÒu lÖ t¹m thêi vÒ b¶o hiÓm x· héi ®èi víi c«ng nh©n viªn chøc ban hanh kÌm theo nghÞ ®Þnh 218/CP ra ngµy 27/12/1961 vµ ®IÒu lÖ d·I ngé qu©n nh©n theo nghÞ ®Þnh 161/CP ra ngµy 30/10/1964. -Ngµy 18/09/1985 héi ®ång bé tr­ëng(nay lµ chÝnh phñ) ban hµnh nghÞ ®Þnh 236/HDBT söa ®æi ,bæ sung mét sè ®IÓm trong ®IÒu lÖ b¶o hiÓm x· héi vÒ møc ®ãng vµ møc h­ëng. -Trong nh÷ng n¨m chiÕn tranh vµ thêi k× bao cÊp nÒn kinh tÕ tr× trÖ kÐo theo sù tôt hËu cña b¶o hiÓm x· héi -Ngµy 26/01/1995 chÝnh phñ ban hµnh ®IÒu lÖ b¶o hiÓm x· héi kÌm theo nghÞ ®Þnh 12/CP lµ mèc quan träng ®¸nh dÊu sù ra ®êi vµ b­íc tiÕn v­ît bËc cña b¶o hiÓm x· héi nh­ lµ mét ngµnh míi t¸ch biÖt. C- TÝnh chÊt vµ chøc n¨ng cña b¶o hiÓm x· héi. 1.TÝnh chÊt: B¶o hiÓm x· héi g¾n liÒn víi ®êi sèng ng­êi lao ®éng,v× vËy nã cã mét sè tÝnh chÊt c¬ b¶n sau: --TÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan trong ®êi sèng x· héi . -B¶o hiÓm x· héi cã tÝnh chÊt ngÉu nhiªn, ph¸t sinh kh«ng ®Òu theo thêi gian vµ kh«ng gian. -B¶o hiÓm x· héi vïa cã tÝnh chÊt kinh tÕ võa cã tÝnh chÊt x· héi võa mang tÝnh dÞnh vô. 2.Chøc n¨ng. B¶o hiÓm x· héi cã mét sè chøc n¨ng chñ yÕu sau : -Thay thÕ hoÆc bï ®¾p mét phÇn thu nhËp cho ng­êi lao ®éng tham gia b¶o hiÓm x· héi khi hä bÞ gi¶m hoÆc mÊt méi phÇn thu nhËp. -TiÕn hµnh ph©n phèi vµ ph©n phèi l¹i thu nhËp gi÷a nh÷ng ng­êi tham gia b¶o hiÓm. -Gãp phÇn kÝch thÝch ng­êi lao ®éng h¨ng h¸I lao ®éng s¶n xuÊt n©ng cao n¨ng xuÊt lao ®éng.G¾n bã lîi Ých ng­êi lao ®éng víi ng­êi sö dông lao ®éng, ng­êi lao ®éng víi lîi Ých x· héi. D- HÖ thèng tæ chøc BHXH ViÖt Nam. HÖ thèng b¶o hiÓm x· héi ®­îc tæ chøc theo nghµnh däc lµ b¶o hiÓm x· héi tØnh , thµnh phè, trùc thuéc trung ­¬ng, b¶o hiÓm x· héi quËn huyÖn vµ ®¹i diÖn BHXH t¹i c¬ së. ChÝnh phñ BHXH QuËn ,HuyÖn Phßng L§TB-XH Së L§TB-XH BHXH TØnh,Thµnh phè Bé L§TB-XH BHXH ViÖt Nam Héi §ång qu¶n lý BHXH §¹i DiÖn Cña BHXH ë C¬ Së Quan hÖ ngang PHÇN II. B¶o hiÓm x· héi S«ng c«ng A.NÐt chÝnh vÒ c¬ quan b¶o hiÓm x· héi S«ng c«ng –Th¸I nguyªn 1.T×nh h×nh chung -NghÞ ®Þnh 19/CP ngµy 16/02/1995 cña chÝnh phñ quyÕt ®Þnh thµnh lËp BHXH ViÖt Nam theo hÖ thèng nghµnh däc qu¶n lÝ thèng nhÊt tõ BHXH ViÖt Nam ®Õn BHXH tØnh , thµnh phè b¶o hiÓm x· héi huyÖn thÞ. -Tr­íc khi thµnh lËp BHXH S«ng c«ng ,B¶o hiÓm x· héi cßn chung trî cËp th­¬ng binh x· héi trùc thuéc phßng Tæ chøc –Lao ®éng cña thÞ x·. -B¶o hiÓm x· héi thÞ x· S«ng c«ng ®­îc thµnh lËp vµ ®I vµo ho¹t ®éng tõ 1/8/1995, víi nhiÖm vô chñ yÕu lµ: TiÕp nhËn vµ qu¶n lý 3 chÕ ®é chÝnh s¸ch thuéc nghµnh L§-TBXH qu¶n lý tr­íc ®©y, ®ã lµ: +ChÐ ®é h­u trÝ . +ChÕ ®é mÊt søc +Chª ®é tö tuÊt Vµ 2 chÕ ®é chÝnh s¸ch thuéc C«ng ®oµn qu¶n lý ®ã lµ : +ChÕ ®é èm ®au, thai s¶n. +ChÕ ®é tai n¹n lao ®éng vµ bÖnh nghÒ nghiÖp. -B¶o hiÓm x· héi thÞ x· S«ng c«ng ho¹t ®éng t¸ch biÖt víi UBND ThÞ x· S«ng c«ng vµ chÞu sô qu¶n lý theo nghµnh däc cña b¶o hiªmr x· héi ViÖt Nam mµ trùc tiÕp lµ B¶o hiÓm x· héi tØnh th¸I nguyªn -Trô së ®­îc ®Æt t¹i ®Þa bµn ph­êng Má chÌ trung t©m ThÞ x· S«ng C«ng gÇn trô së Ng©n hµng C«ng th­¬ng vµ kho b¹c ThÞ x· nªn rÊt thuËn tiÖn cho viÖc giao dÞch nhÊt lµ c«ng t¸c chi tr¶ l­¬ng h­u vµ trî cËp BHXH hµng th¸ng ®­îc thuËn tiÖn, an toµn. -C¬ së vËt chÊt, trô së lµm viÖc khang trang tuþ nhiªn trang thiÕt bÞ phôc vô lµm viÖc cßn thiÕu, chØ tiªu biªn chÕ cßn h¹n chÕ. HiÖn nay BHXH S«ng C«ng cã 6 c¸n bé viªn chøc ®¶m nhiÖm c¸c nhiÖm vô sau: +01®/c : GiÊm ®èc phô tr¸ch chung. + 01®/c : C¸n bé chÝnh s¸ch. +01®/c : KÕ to¸n tæng hîp . +01®/c : KÕ to¸n chuyªn thu BHXH. +02®/c : chuyªn chi tr¶ b¶o hiÓm x· héi. VÒ tr×nh ®é chuyªn m«n cña c¸n bé viªn chøc c¬ quan cã : + 03 ®/c : cã tr×nh ®é ®¹i häc kÕ to¸n. +01 ®/c : cã tr×nh ®é trung cËp lao ®éng tiÒn l­¬ng. + 02 ®/c : cã tr×nh ®é trung cÊp kÕ to¸n 2.Môc tiªu vµ nhiÖm vô chÝnh. 2.1. Môc tiªu -Thùc hiÖn thu ®óng chi ®ñ theo møc ®ãng gãp cña c¸c ®èi t­îng tham gia BHXH theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc. TiÒn thu BHXH cña c¸c ®¬n vÞ ®­îc theo dâi ë métk tµI kho¶n ë kho b¹c, hµng th¸ng vµo c¸c ngµy mïng 5, mïng 10, vµ 20 hµng th¸ng, sè tiÒn thu ph¶I ®­îc chuyÓn kÞp thêi vÒ tµI kho¶n BHXH vµ tµI kho¶n BHXH L¹Þ tiÕp tôc chuyÓn vÒ tµI kho¶n cña BHXH ViÖt Nam ®Ó BHXH ViÖt Nam qu¶n lý vµ ®IÒu phèi. B¶o hiÓm x· héi tØnh, huyÖn kh«ng ®­îc trùc tiÖp dung sè tiÒn thu b¶o hiÓm x· héi ®ã ®Ó chi tiªu bÊt k× c«ng viÖc g× khi chua cã sù chËp nhËn bµng v¨n b¶n cña BHXH ViÖt Nam. Kh«ng ¸p dông kho¸n thu hay g¸n thu bï chi BHXH. Thùc hiÖn chi tr¶ l­¬ng h­u vµ trî cÊp BHXH ®ung chÝnh s¸ch chÕ ®é cña Nhµ n­íc, ®¶m b¶o ®óng k× ®ñ sè l­îng ®Õn tËn tay ng­êi ®­îc h­ëng chÕ ®é BHXH. - Thùc hiÖn chÕ ®é chÝnh s¸ch ;ngoµI nhiÖm vô qu¶n lý vµ gi¶I quyÕt c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc , B¶o hiÓm x· héi S«ng C«ng cßn cã nhiÖm vô lËp sæ B¶o hiÓm x· héi cho nh÷ng ng­êi lao ®éng thuéc phËm vi qu¶n lý cña ®¬n vÞ, thu B¶o hiÓm x· héi vµ lËp phiÕu trung gi¹n c¸c ®èi t­îng ®· nghØ chÕ ®é. 2.2.NhiÖm vô vµ ph­¬­ng h­íng ho¹t ®éng n¨m 2002. PhÊn ®Êu thu B¶o hiÓm x· héi ®¹t vµ v­ît chØ tiªu kÕ ho¹ch cÊp trªn giao, tÝch tùc truy thu ®Ó gi¶I quyÕt nî ®äng ë mét sè ®¬n vÞ. -Chi tr¶ tiÒn l­¬ng h­u vµ trî cÊp B¶o hÓm x· héi kÞp thêi ®Çy ®ñ ®óng thêi gian, tíi tËn tay ng­êi ®­îc h­ëng kh«ng ®Ó thÊt tho¸t, qu¶n lý ®èi t­îng chÆt chÏ. -Gi¶I quyÕt kÞp thái ®óng chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi ng­êi lao ®éng tham gia ®Çy ®ñ B¶o hiÓm x· héi .kh«ng g©y phiÒn hµ cho ng­êi tham gia vµ c¸c ®¬n vÞ ®­îc h­ëng BHXH. Hoµn thiÖn viÖc lËp phiÕu trung gian ®Î ®ua hå s¬ qu¶n lý ®èi t­îng qu¶n lý trªn m¸y vi tÝnh. -§Èy m¹nh tiÕn ®é cÊp sæ BHXH ®Ó phôc vô cho c«ng t¸c thu vµ qu¶n lý ng­êi tham gia BHXHtèi h¬n. TiÕp nhËn qu¶n lý vµ sö dông nguån kinh phÝ ®­îc cÊp tèi nhÊt, chÊp hµnh tèt c¸c chÕ ®é kÕ to¸n Nhµ n­íc quy ®Þnh. B.C«ng t¸c qu¶n lý c¸c chÕ ®é BHXH. 1.VÒ c«ng t¸c thu B¶o hiÓm x· héi . NghiÖp vô qu¶n lý thu B¶o hiÓm x· héi. Gåm mét sè nghiÖp vô chñ yÕu sau : -C¨n cø vµo sè l­îng vµ ®èi t­îng c¸c ®¬n vÞ sö dông lao ®éng trªn ®Þa bµn vµ B¶o hiÓm x· héi ph©n cÊp qu¶n lý thu b¶o hiªm x· héi -c¸c ®¬n vÞ trªn ®Þa bµn nép b¶o hiÓm x· héi bao gåm: +10 ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp §¶ng,®oµn thÓ,khèi chÝnh quyÒn. +Khèi gi¸o dôc cã 3®¬n vÞ: Phßng gi¸o dôc,tr­êng PTTHKT-S«ng C«ng Vµ tr­êng trung häc c«ng nghiÖp viÖt ®øc +Mét sè doanh nghiÖp ngoµI quèc doanh... +9®¬n vÞ x· ph­êng cña thÞ x· s«ng c«ng. -tæng sè ng­êi tham gia b¶o hiÓm x· héi tÝnh ®Õn thêi ®IÓm th¸ng 2/2002 lµ:3150 ng­êi. -Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c«ng t¸c thu b¶o hiÓm x· héi s«ng c«ng tiÕn hµnh theo 4 b­íc: +B­íc1:N¾m ®èi t­îng vµ møc thu cña tõng lo¹i ®èi t­îng,cã 2lo¹i ®èi t­îng ®ã lµ:Ng­êi sö dông lao ®éng vµ ng­êi lao ®éng. B­íc2:LËp kÕ ho¹ch thu: §«n ®èc c¸c ®¬n vÞ sö dông lao ®éng ®Çu n¨m lËp danh s¸ch theo mÉu C45-BH.Dùa vµo b¶ng danh s¸ch quü l­¬ng trÝch nép b¶o hiÓm ban ®Çu kÕ to¸n chuyªn qu¶n lµm c¨n cø ®Ó b¸o c¸o t¨ng gi¶m cña c¸c ®¬n vÞ trong tõng th¸ng,quý.§ång thêi c¨n cø vµo sè ng­êi mµ ®¬n vÞ ®¨ng kÝ tham gia b¶o hiÓm x· héi. ChØnh lý c¸c sè liÖu phï hîp víi c¸cchuÈn mùc ®· ®­îc quy ®Þnh sÏ ®­a sè liÖu cña tõng ®¬n vÞ vµo biÓu kÕ ho¹ch. + B­íc 3: TriÓn khai thùc hiÖn kÕ ho¹ch thu BHXH t¹i kho b¹c, chñ yÕu thu b»ng chuyÓn kho¶n hoÆc uû nhiÖm chi cña c¸c ®¬n vÞ. - §Æt lÞch cho c¸c ®¬n vÞ ph¶i nép BHXH tr­íc khi rót h¹n møc chi l­¬ng hoÆc vµo cuèi th¸ng. - §Þnh kú mçi quÝ mét lÇn lËp b¶ng ®èi chiÕu nép BHXH - Cuèi mçi quÝ BHXH tÝnh kiÓm tra sè liÖu thu nép råi lËp biÓu 2 - TBH. - Hµng th¸ng lËp b¸o c¸o nhanh vÒ BHXH tÝnh vµo c¸c ngµy 10,20 vµ cuèi th¸ng theo mÉu. + B­íc 4: x¸c nhËn sè ®· thu (nép) ®èi víi ng­êi lao ®éng. C¨n cø vµo sè tiÒn ®· thu BHXH sau khi ®èi chiÕu tiÕn hµnh ghi sè BHXH. Ghi giÊy x¸c nhËn ®· nép BHXH cho ng­êi lao ®éng ch­a cã sè BHXH khi hä chuyÓn ®i lµm viÖc hoÆc c«ng t¸c ë n¬i kh¸c. b. Tãm t¾t s¬ ®å 4 b­íc nghiÖp vô thu th«ng qua biÓu nghiÖp vu. c. MÉu biÓu b¸o c¸o. C¨n cø vµo sè liÖu thu BHXH cña c¸c ®¬n vÞ hµng quý BHXH thÞ x· SC quyÕt to¸n thu BHXH víi BHXH tØnh theo mÉu (mÉu 7-BTC) 2. VÒ c«ng t¸c chi b¶o hiÓm x· héi. 2.1. C¸c chÕ ®é. - Theo ®iÒu lÖ BHXH ViÖt Nam ban kÌm theo N§ 12/CP, BHXH S«ng C«ng chi tr¶ theo 5 chÕ ®é: + Thai s¶n vµ thai s¶n + BÖnh nghÒ nghiÖp + Tai n¹n lao ®éng + Tö tuÊt + H­u trÝ Trong ®ã cã 4 chÕ ®é thuéc lo¹i chi tr¶ th­êng xuyªn hµng th¸ng cßn chÕ ®é thai s¶n thuéc lo¹i chi tr¶ 1lÇn theo quý. - Sè l­îng chi tr¶ th­êng xuyªn. - Nguån kinh phÝ 2 lo¹i. + Nguån tõ NSNN ®¶m b¶o chi tr¶ c¸c ®èi t­îng vÒ nghØ h­ëng BHXH tõ tr­íc 1995. + Nguån tõ quÜ BHXH chi tr¶ coh c¸c ®èi t­îng vÒ nghØ sau 1/1/1995. - C¸c thøc chi tr¶: BHXH chi tr¶ c¸c chÕ ®é th­êng xuyªn hµng th¸ng b»ng 2 c¸ch. + Mét lµ chi tr¶ th«ng qua c¸c ®¹i lý chi tr¶ ë c¸c x· ph­êng. + Hai lµ chi tr¶ trùc tiÕp tíi tay ®èi t­îng. BHXH S«ng C«ng ®­îc sù ®ång ý cña BHXH ViÖt Nam chän c¸ch thøc chi tr¶ trùc tiÕp. H×nh thøc nµy ®· gióp cho BHXH S«ng C«ng qu¶n lý vµ kiÓm tra viÖc thùc hiÖn 5 chÕ ®é BHXH vµ ph¸t hiÖn nh÷ng sai sãt lµm thiÖt h¹i tíi lîi Ých chung vµ lîi Ých riªng cña ng­êi lao ®éng. 2.2. M« h×nh chi tr¶ trùc tiÕp cña BHXH thÞ x· S«ng C«ng. a. Nguyªn t¾c chung. - BHXH S«ng C«ng thùc hiÖn chi tr¶ trùc tiÕp t¹i 9 x· ph­êng chia lµm 11 ®Þa ®iÓm chi tr¶. - Nguyªn t¾c chi tr¶: chi ®óng chi ®ñ chi kÞp thêi tíi tay ®èi t­îng h­ëng BHXH. - §Çu th¸ng bé phËn kÕ to¸n ph¶i b¸o c¸o kÞp thêi sã ®èi t­îng t¨ng gi¶m cho BHXH tÝnh ®Ó BHXH tÝnh lËp danh s¸ch vµ göi danh s¸ch cho BHXH S«ng C«ng tiÕn hµnh chi tr¶. - TiÕn hµnh ®Æc lÞch cøng vµ ph©n c«ng c¸n bé phô tr¸ch tõng ph­êng x·. - Chi BHXH th­êng xuyªn, c¸n bé trùc tiÕp chi tr¶ lo¹i ®èi t­îng nµo,x· ph­êng nµo th× c¨n cø vµo danh s¸ch chi tr¶ cña th¸ng ®ã mµ viÕt giÊy xin t¹m øng theo mÉu (C38-BH). §Ò nghÞ t¹m øng chi tr¶ l­¬ng h­u vµ T/C BHXH (MÉu 38-BH) Th¸ng ...... n¨m Cã MÉu kÌm theo: - Chi BHXH kh«ng th­êng xuyªn nh­: èm ®au, thai s¶n, 2 lo¹i trî cÊp nµy ®¬n vÞ sö dông lao ®éng chØ thanh to¸n theo quÝ hµng quÝ ®¬n vÞ sö dông lao ®éng tæng hîp nh÷ng ng­êi èm ®au, thai s¶n theo mÉu C022 -H. b. LËp b¸o c¸o chi. - B¸o c¸o chi chÕ ®é èm ®au thai s¶n (biÓu sè 2 - CBH) vµ b¶ng tæng hîp ngµy nghØ vµ trî cÊp BHXH c¸c th¸ng trong qó (mÉu C04-BH) mçi quÝ mét lÇn, chËm nhÊt vµo ngµy 10 th¸ng ®Çu quÝ sau cho BHXH tØnh. - Hµng th¸ng lËp b¸o c¸o chi BHXH theo mÉu 4A1 - CBH (®èi víi chi b»ng NSNN), biÓu 4B1 - CBH (®èi víi chi trõ qÜu) vµ biÓu 4A2- 4B2 (chi tr¶ BHXH mét lÇn vµ truy lÜnh). KÌm theo biÓu danh s¸ch ®èi t­îng ch­a nhËn trî cÊp BHXH trong quÝ, göi vÒ BHXH tÝnh. - Hµng th¸ng lËp danh s¸ch thu håi kinh phÝ (theo mÉu C41-BH) göi cho BHXH tÝnh cïng víi b¸o c¸o chi BHXH th­êng xuyªn hµng th¸ng kh¸c. 3. C«ng t¸c thùc hiÖn chÝnh s¸ch BHXH * ChÝnh s¸ch BHXH ®­îc ®iÒu lÖ BHXH qui ®Þnh gåm 5 chÕ®é: - ChÕ ®é trî cÊp èm ®au - ChÕ ®é trî cÊp thai s¶n - ChÕ ®é trî cÊp tai n¹n lao ®éng vµ bÖnh nghÒ nghiÖp - ChÕ ®é h­u trÝ - chÕ ®é tö tuÊt. * Trong 5 chÕ ®é mµ BHXH qu¶n lý vµ thùc hiÖn c¬ chÕ chÕ ®é h­u trÝ lµ chÕ ®é ®­îc nhiÒu ng­êi quan t©m nhÊt, ®©y còng lµ chÕ ®é lín nhÊt trong chÕ ®é mµ BHXH thùc hiÖn. V¨n b¶n ph¸p qui vµ nh÷ng qui ®Þnh chung nhÊt vÒ h­u trÝ. Theo c¸c ®iÒu 25, 26, 27 §iÒu lÖ BHXH ban hµnh kÌm theo N§ 12/CP - Nam ®ñ 60 tuæi, n÷ ®ñ 55 tuæi vµ cã tõ 20 n¨m ®ãng BHXH trë lªn hoÆc ®ñ 15 n¨m lµm viÖc, nghÒ nÆng nhäc ®éc h¹i, n¬i cã phô cÊp khu vùc 0,7 trë lªn hoÆc cã ®ñ 10 n¨m c«ng t¸c t¹i c¸c chiÕn tr­êng B, C, K tr­íc 30/4/1975 th× ®­îc h­ëng chÕ ®é h­u trÝ. - Trong tr­êng hîp sau ®©y ®­îc h­ëng chÕ ®é h­u trÝ hµng th¸ng víi møc thÊp h¬n: + Nam ®ñ 55 tuæi, n÷ ®ñ 50 cã thêi gian ®ãng gãp BHXH trªn 20 n¨m + Nam ®ñ 60 tuæi n÷ ®ñ 55 cã thêi gian ®ãng gãp BHXH trªn 15 n¨m - Møc l­¬ng h­u vµ c¸ch tÝnh: - Møc ®iÒu chØnh: ®èi víi ng­êi vÒ h­u thiÕu tuæi. - NghÞ ®Þnh 93/CP söa ®æi bæ sung nh÷ng ®iÓm ch­a hîp lý cña N§ 12 - Gi¶i quyÕt chÝnh s¸ch t¹i c¸c cÊp x· ph­êng c¬ së. 4. NghiÖp vô kÕ to¸n t¹i BHXH S«ng C«ng. 4.1. NÐt chung trong thùc hiÖn nhiÖm vô kÕ to¸n t¹i BHXH S«ng C«ng. - ThuËn lîi. - Khã kh¨n 4.2. NghiÖp vô kÕ to¸n qu¶n lý thu BHXH t¹i BHXH chÝnh s¸ch. - C¸c tµi kho¶n liªn quan ®Õn qu¶n lý vµ h¹ch to¸n thu - H¹ch to¸n kÕ to¸n trong quÝ 4/2001 + Víi kho b¹c + Víi BHXH tØnh - S¬ ®å kÕ to¸n - B¶ng kÕt qu¶ thu BHXH (Tõ 1995 - 2001) 4.3. NghiÖp vô kÕ to¸n qu¶n lý chi BHXH t¹i BHXH S«ng C«ng - C¸c tµi kho¶n liªn quan ®Õn qu¶n lý chi BHXH - H¹ch to¸n kÕ to¸n trong quÝ 4/2001 - S¬ ®å h¹ch to¸n - LËp b¸o c¸o chi BHXH. PhÇn III- Ph©n tÝch nh÷ng nh©n tè t¸c ®éng trùc tiÕp nh»m t¨ng hiÖu qu¶ cña BHXH ë cÊp c¬ së. A- C¶i c¸ch hµnh h×nh - NghÞ quyÕt héi nghÞ lÇn thø 8 Ban chÊp hµnh TW §¶ng (kho¸n VII) x¸c ®Þnh c¶i c¸ch hµnh chÝnh lµn hiÖm vô träng t©m. - NghÞ quyÕt héi nghÞ lÇn thø 3 vµ thø 7 Ban chÊp hµnh TW §¶ng kho¸ VIII ngµy 25/10/1999 Thñ t­íng ChÝnh phñ ®· cã kÕ ho¹ch tæ chøc thùc hiÖn t¹i Q§ 207/Q§-TTg. - Thùc hiÖn kÕ ho¹ch nµy BHXH ViÖt Nam tiÕn hµnh c¶i c¸ch theo 3 néi dung chÝnh: + C¶i c¸ch thÓ chÕ hµnh chÝnh + C¶i c¸ch, kiÖn toµn bé m¸y hÖ thèng BHXH + X©y dùng kiÖn toµn ®éi ngò c¸n bé c«ng chøc BHXH ViÖt Nam 1. VÒ c¶i c¸ch thÓ chÕ hµnh chÝnh. - Ban hµnh c¸c v¨n b¶n cã chøa qui ph¹m ph¸p luËt vµ v¨n b¶n h­íng dÉn thùc hiÖn ®Ó qu¶n lý c¸c mÆt ho¹t ®éng cña ngµnh nh­ c«ng t¸c thu, chi qu¶n lý quÜ BHXH, c«ng t¸c xÐt duyÖt hå s¬.... - Th­êng xuyªn tæng hîp rót kinh nghiÖm. - Th¸o gì nh÷ng khã kh¨n, v­íng m¾c t¹o ®iÒu kiÖn vµ m«i tr­êng thuËn lîi cho c¸c ®¬n vÞ sö dông lao ®éng. - §¬n gi¶n c¸c thñ tôc, gi¶m hå s¬. - TiÕn hµnh tiÕp nhËn vµ xÐt duyÖt hå s¬ h­ëng BHXH theo m« h×nh "mét cöa". - Chi tr¶ trî cÊp BHXH cho ng­êi h­ëng thô chÕ ®é BHXH v× lý do c¸ nh©n kh¸c nhau ph¶i t¹m thêi di chuyÓn n¬i ë vÉn cã thÓ nhËn l­¬ng h­u t¹i n¬i t¹m tró. 2. C¶i c¸ch, kiÖn toµn bé m¸y hÖ thèng BHXH. - VÒ chøc n¨ng cña BHXH ViÖt Nam + Thùc hiÖn chÕ ®é chÝnh s¸ch BHXH ®èi víi c¸n bé c«ng chøc, viªn chøc Nhµ n­íc, qu©n nh©n trong c¸c lùc l­îng vò trang vµ ng­êi lao ®éng trong c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. + Tæ chøc qu¶n lý quÜ BHXH cña ng­êi lao ®éng, ®éc lËp NSNN - VÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña BHXH ViÖt Nam 3. X©y dùng kiÖn toµn ®éi ngò èan bé c«ng chøc BHXH ViÖt Nam - VÒ chuyªn m«n, nghiÖp vô - T¸c phßng lµm viÖc. B- T¨ng c­êng qu¶n lý thu BHXH. 1. Vai trß c«ng t¸c qu¶n lý thu H¹n chÕ trong c«ng t¸c qu¶n lý thu. - T¨ng c­êng qu¶n lý thu BHXH tõ c¸c doanh nghiÖp - NhiÒu doanh nghiÖp trèn tr¸nh, d©y d­a nî ®äng BHXH, h¹ch to¸n thu - chi BHXH kh«ng ®óng chÕ ®é qui ®Þnh- Thùc tr¹ng ph¶n ¸nh ë 3 néi dung: a. Mét sè doanh nghiÖp ®¨ng ký ®ong BHXH ch­a ®ñ. * VÒ lao ®éng: - Mét sè lao ®éng ®­îc tuyÓn dông vµo doanh nghiÖp vµ bè trÝ lµm nh÷ng c«ng viÖc cã tÝnh chÊt æn ®Þnh, liªn tôc trong thêi gian dµi nh÷ng doanh nghiÖp kh«ng ký hîp ®ång, kh«ng th«ng b¸o víi c¬ quan qu¶n lý. - Doanh nghiÖp kÐo dµi thêi gian thö viÖc. - Doanh nghiÖp ch­a hoµn tÊt c¸c thñ tôc chÊm døt hîp ®ång lao ®éng. - Doanh nghiÖp kh«ng ®¨ng ký ®ãng BHXH cho ng­êi lao ®éng. * VÒ tiÒn l­¬ng ®ãng BHXH. - Doanh nghiÖp kh«ng ®­a c¸c kho¶n phô cÊp khu vùc vµo danh s¸ch ®ãng BHXH. - Doanh nghiÖp kh«ng th«ng b¸o t¨ng møc nép BHXH víi c¬ quan BHXH khi ng­êi lao ®éng ®­îc n©ng bËc l­¬ng. - Doanh nghiÖp kh«ng tæ chøc thi tay nghÒ bËc l­¬ng cho ng­êi lao ®éng mét c¸ch th­êng xuyªn nh­ qui ®Þnh. b. C¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn viÖc thu nép BHXH ch­a kÞp thêi ViÖc doanh nghiÖp ®Ó nî ®äng g©y hËu qu¶ hÕt søc nÆng nÒn * §èi víi doanh nghiÖp * §èi víi ng­êi lao ®éng * §èi víi x· héi c. Mét sè doanh nghiÖp thùc hiÖn h¹ch to¸n thu chi sai so víi qui ®Þnh cña ®iÖu lÖ BHXH vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p qui vÒ chÕ ®é kÕ to¸n thèng kª. 2. Gi¶i ph¸p t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý thu BHXH. - Trong c«ng t¸c qu¶n lý thu BHXH tr­íc hÕt cÇn sù tù gi¸c cao cña doanh nghiÖp ®Ó phôc tèt cho lîi Ých ng­êi lao ®éng. - CÇn n¾m b¾t qu¶n lý ®­îc l­îng lao ®éng cña c¸c ®¬n vÞ tham gia nép b¶o hiÓm x· héi t¹i ®¬n vÞ m×nh. PhÇn IV- KÕt luËn Qua qu¸ tr×nh nghiªn cøu t¹i B¶o hiÓm x· héi S«ng C«ng cho thÊy trong 7 n¨m qua qu¸ tr×nh ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn bé m¸y BHXH còng nh­ hoµn thiÖn nghiÖp vô b¶o hiÓm ®­îc tèt h¬n.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBảo hiểm xã hội sông công với công tác quản lý nghiệp vụ bảo hiểm xã hội.DOC
Luận văn liên quan