Môi trường đầu tư và vấn đề thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Đồng Nai

Mục lục Danh mục các bảng Danh mục các biểu đồ Danh mục các từ viết tắt Lời mở đầu Chương I.Cơ sở lý luận về đầu tư trực tiếp nước ngoài .Trang 1.1 Tổng quan về đầu tư trực tiếp nước ngoài Tran g 1.1.1 Một số vấn đề về đầu tư quốc tế Trang 1.1.1.1 Khái niệm Trang 1.1.1.2 Những nguyên nhân hình thành đầu tư quốc tế Trang 1.1.1.3 Vai trò của đầu tư quốc tế .Trang 1.1.1.4 Các hình thức đầu tư quốc tế chủ yếu .Trang 1.1.2 Đầu tư trực tiếp nước ngoài Trang 1.1.2.1 Khái niệm Trang 1.1.2.2 Đặc điểm của đầu tư trực tiếp nước ngoài Trang 1.1.2.3 Vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài Trang 1.1.2.4 Các hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài Trang 1.2 Một số vấn đề về môi trường đầu tư Trang 1.2.1 Khái niệm .Trang 1.2.1.1 Môi trường chính trị - xã hội .Trang 1.2.1.2 Môi trường văn hoá .Trang 1.2.1.3 Môi trường pháp lý và hành chính Tran g 1.2.1.4 Môi trường kinh tế và tài nguyên .Tra ng 1.2.1.5 Môi trường tài chính Trang 1.2.16 Môi trường cơ sở hạ tầng .Trang 1.2.1.7 Môi trường lao động Trang 1.2.1.8 Môi trường quan hệ quốc tế Trang 3 1.2.2 Ý nghĩa của nghiên cứu môi trường đầu tư đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài Trang 1.2.2.1 Đối với chính quyền của nước tiếp nhận đầu tư .Trang 1.2.2.2 Đối với các nhà đầu tư Trang 1.3 Đôi nét về Luật đầu tư và văn bản dưới luật thi hành Luật đầu tư Trang 1.4 Vấn đề thuê đất đối với doanh nghiệp có vốn FDI ở Việt Nam Trang 1.5 Kinh nghiệm của một số nước về thu hút FDI Trang 1.5.1 Kinh nghiệm của Trung Quốc .Trang 1.5.2 Kinh nghiệm Nhật Bản .Trang 1.6 Tác động của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài Trang Kết luận chương 1 Chương 2. THỰC TRẠNG VỀ MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ VÀ VẤN ĐỀ THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI Ở ĐỒNG NAI 2.1 Đôi nét về Tỉnh Đồng Nai Trang 2.2 Môi trường đầu tư tại Đồng Nai Trang 2.2.1 Môi trường chính trị - xã hội .Trang 2.2.2 Môi trường văn hoá .Trang 2.2.3 Môi trường kinh tế Đồng Nai Trang 2.2.3.1 Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội .Trang 2.2.3.2 Nguồn tài nguyên Trang 2.2.4 Môi trường tài chính Trang 2.2.4.1 Chính sách thuế .Trang 2.2.4.2 Chính sách tỷ giá Trang 2.2.4.3 Chính sách Lãi suất Trang 2.2.4.4 Hoạt động của hệ thống ngân hàng Trang 2.2.4.5 Một số vấn đề khác Trang 2.2.5 Môi trường pháp lý và hành chính Trang 4 2.2.5.1 Hệ thống pháp luật Việt Nam .Trang 2.2.5.2 Thủ tục hành chính Trang 2.2.5.2.1 Thẩm quyền cấp phép .Trang 2.2.5.2.2 Cải cách thủ tục hành chính .Trang 2.2.6 Môi trường lao động . Trang 2.2.6.1 Nguồn nhân lực .Trang 2.2.6.2 Vấn đề về đình công .Trang 2.2.6.3 Chi phí thuê nhân công .Trang 2.2.7 Môi trường cơ sở hạ tầng Trang 2.2.7.1 Hệ thống giao thông Trang 2.2.7.2 Hệ thống bến cảng Trang 2.2.7.3 Hệ thống cung cấp điện Trang 2.2.7.4 Hệ thống cấp nước Trang 2.2.7.5 Hệ thống thông tin liên lạc .Trang 2.2.7.6 Chi phí dịch vụ hạ tầng .Trang 2.2.8 Môi trường quan hệ quốc tế Trang 2.2.8.1 Đối với tổ chức ASEAN Trang 2.2.8.2 APEC và các vấn đề liên quan đến hoạt động đầu tư tại VN .Trang 2.2.8.3 Tổ chức thương mại thế giới (WTO) .Trang 2.3 Xu hướng di chuyển nguồn vốn FDI trên thế giới Trang 2.3.1 Xu hướng di chuyển nguồn vốn FDI trên thế giới Trang 2.3.2 Tình hình thu hút FDI của Việt Nam Trang 2.4 Một số kết quả về thu hút vốn đầu tư nước ngoài ở Tỉnh Đồng Nai Trang 2.5 Xếp hạng năng lực cạnh tranh nền kinh tế Trang 2.5.1 Đánh giá năng lực cạnh tranh của Việt Nam qua các năm .Trang 2.5.2 Đánh giá năng lực cạnh tranh của Đồng Nai qua các năm .Trang 2.6 Những tồn tại trong thu hút nguồn vốn FDI tại Đồng Nai .Trang 5 Kết Luận Chương 2 Chương 3. Môi trường đầu tư và vấn đề thu hút nguồn vốn FDI tại Đồng Nai 3.1 Dự báo xu hướng dòng vốn FDI vào Đồng Nai trong thời gian tới .Trang 3.2 Thông tin và minh bạch hoá thông tin để phát triển .Trang 3.3 Cải cách tài chính để từng bước tiến tới tự do hoá tài chính .Trang 3.3.1 Phát triển hệ thống ngân hàng theo chuẩn mực quốc tế .Trang 3.3.2 Phát triển thị trường chứng khoán .Trang 3.3.3 Sớm triển khai thị trường công cụ phái sinh Tr ang 3.3.4 Cải cách hệ thống thuế Trang 3.4 Cải cách hệ thống pháp luật và thủ tục thành lập doanh nghiệp Trang 3.4.1 Cải cách hệ thống pháp luật Việt Nam . Trang 3.4.2 Cải tiến thủ tục thành lập doanh nghiệp .T rang 3.5 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hạn chế đình công .Trang 3.5.1 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực . .Trang 3.5.2 Hạn chế đình công . Trang 3.6 Cải thiện chi phí sử dụng dịch vụ hạ tầng .Trang 3.6.1 Chi phí vận tải . .Trang 3.6.2 Chi phí điện, nước, điện thoại . .Trang 3.6.3 Chi phí thuê đất Trang 3.6.4 Chi phí bến cảng Trang 3.7 Tăng cường công tác vận động tiếp thị và xúc tiến đầu tư Trang 3.8 Giải pháp khác . Trang Kết Luận Chương 3 Kết Luận Phụ Lục Tài liệu tham khảo

pdf102 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2217 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Môi trường đầu tư và vấn đề thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Đồng Nai, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
trung haïn baèng USD hoaëc EUR; cho pheùp NHTMCP Quoác teá, NH ngoaïi thöông, Ngaân haøng AÙ Chaâu 71 ñöôïc thöïc hieän nghieäp vuï quyeàn choïn ngoaïi teä; NHTMCP Kyõ thöông thöïc hieän giao dòch hôïp ñoàng töông lai treân thò tröôøng haøng hoaù… Do ñoù, chuùng ta thaáy raèng Thò tröôøng caùc coâng cuï taøi chính phaùi sinh ôû Vieät Nam ñaõ hình thaønh nhöng coøn raát nhoû beù vaø sô khai. Nguyeân nhaân chính: möùc ñoä phaùt trieån cuûa thò tröôøng tieàn teä vaø thò tröôøng voán coøn haïn cheá; möùc ñoä am hieåu cuûa coâng chuùng, nhaø ñaàu tö, doanh nghieäp veà thò tröôøng coøn haïn cheá; do söï thaän troïng cuûa NHNN vaø cô sôû phaùp lyù cho thò tröôøng naøy hoaït ñoäng coøn thieáu. Vôùi vieäc hoäi nhaäp kinh teá quoác teá ngaøy caøng saâu roäng, cho neân söï haïn cheá vaø keùm phaùt trieån cuûa thò tröôøng coâng cuï phaùi sinh ôû Vieät Nam seõ laø thaùch thöùc vaø khoù khaên cho tieán trình hoäi nhaäp cuûa Vieät Nam cuõng nhö nguy cô tieàm aån ñoái vôùi caùc doanh nghieäp Vieät Nam. Thaät vaäy, ngaøy nay vôùi söï bieán ñoäng phöùc taïp cuûa giaù caû haøng hoaù, cuûa laõi suaát vaø cuûa tyû giaù ñaõ aûnh höôûng raát lôùn ñeán hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa doanh nghieäp. Chính vì vaäy, Söï phaùt trieån cuûa thò tröôøng coâng cuï phaùi sinh seõ goùp phaàn phoøng ngöøa ruõi ro cho doanh nghieäp hieäu quaû nhaát töø ñoù goùp phaàn caûi thieän MTÑT vaø gia taêng khaû naêng thu huùt voán FDI. Do ñoù, ñeå sôùm trieån khai thò tröôøng coâng cuï phaùi sinh phaûi taêng cöôøng coâng taùc tuyeân truyeàn, phoå bieán veà caùc coâng cuï phaùi sinh ñeán caùc nhaø ñaàu tö, nhaø doanh nghieäp, coâng chuùng…; phaùt trieån maïnh meõ thò tröôøng tieàn teä vaø thò tröôøng voán; sôùm ban haønh cô sôû phaùp lyù hoaøn chænh veà hoaït ñoäng cuûa thò tröôøng coâng cuï phaùi sinh. 3.3.4 Caûi caùch heä thoáng thueá - Caûi caùch veà chuû tröông, chính saùch thueá: theo höôùng phuø hôïp vôùi tieán trình hoäi nhaäp kinh teá quoác teá. + Thay ñoåi moät soá saéc thueá phuø hôïp vôùi caùc cam keát maø Vieät Nam ñaõ kyù. 72 + Nghieân cöùu chính saùch thueá cuûa caùc nöôùc ñeå boå sung, söûa ñoåi luaät thueá Vieät Nam cho phuø hôïp. + Nghieân cöùu vaø xem xeùt laïi moät soá khoaûn chi hieän nay khoâng ñöôïc xem laø chi phí hôïp lyù hôïp leä ñeå khaáu tröø trong thu nhaäp chòu thueá vaø xaùc ñònh thu nhaäp chòu thueá chính xaùc hôn. + Phaûi tính phaàn khaáu tröø caùc khoaûn chi phí hôïp lyù ñoái vôùi thu nhaäp caù nhaân ñeå ñoái töôïng noäp thueá caûm thaáy hôïp lyù vaø töï nguyeän ñoùng thueá. Ñoàng thôøi aùp duïng möùc thueá suaát thaáp nhaát cuõng nhö khoaûng caùch giöõa hai möùc thueá suaát laø 5% cho töông ñoàng vôùi caùc nöôùc trong khu vöïc. - Caûi tieán chöông trình quaûn lyù thueá: + Caûi tieán cô cheá thu noäp thueá: Cuïc thueá môû roäng ñoái töôïng noäp thueá theo cheá ñoä töï khai töï noäp; thöïc hieän nhieäm vuï höôùng daãn, giaûi thích vaø hoã trôï cho caùc ñoái töôïng noäp thueá veà cheá ñoä, chính saùch thueá; thanh tra, kieåm tra vaø xöû lyù caùc vi phaïm; ñaåy maïnh öùng duïng coâng ngheä thoâng tin trong quaûn lyù thueá. + Ñaåy maïnh coâng taùc tuyeân truyeàn phoå bieán giaùo duïc phaùp luaät thueá. + Kieän toaøn toå chöùc boä maùy quaûn lyù thueá theo höôùng keát hôïp moâ hình quaûn lyù theo ñoái töôïng noäp thueá vôùi moâ hình quaûn lyù thueá theo chöùc naêng nhö thanh tra, kieåm tra, xöû lyù, tö vaán … vaø naâng cao trình ñoä cuûa caùc caùn boä thueá veà chuyeân moân nghieäp vuï, trình ñoä tin hoïc vaø ngoaïi ngöõ. + Taêng cöôøng coâng taùc phoå bieán vaø tuyeân truyeàn luaät phoøng choáng tham nhuõng ñeán töøng caùn boä coâng chöùc ngaønh thueá. + Taêng cöôøng coâng taùc quaûn lyù thueá ñoái vôùi caùc hoä kinh doanh, cô sôû kinh doanh ñeå chaán chænh coâng taùc quaûn lyù vaø söû duïng hoaù ñôn goùp phaàn taêng nguoàn thu cho ngaân saùch ñoàng thôøi quaûn lyù chaët tình hình thöïc thi phaùp luaät. 73 3.4 Caûi caùch heä thoáng phaùp luaät vaø caûi tieán thuû tuïc thaønh laäp doanh nghieäp 3.4.1 Caûi caùch heä thoáng phaùp luaät Vieät Nam Vieät Nam caàn phaûi xaây döïng moät neàn taûng phaùp luaät cô baûn cho neàn kinh teá, thieát laäp moät heä thoáng chính saùch kinh teá phaùt trieån phuø hôïp vôùi caùc ñieàu kieän hoäi nhaäp kinh teá quoác teá trong töøng giai ñoaïn. Caàn nhanh choùng thaønh laäp moät cô quan chuyeân traùch veà laäp phaùp. Cuûng coá, taêng cöôøng vaø ñoåi môùi quy trình laäp phaùp ngaøy caøng phuø hôïp, theo höôùng coâng khai, minh baïch hôn. Cuï theå: phaûi coù söï tham gia ñoùng goùp yù kieán cuûa nhaân daân, taàng lôùp trí thöùc vaø nhöõng ngöôøi thuoäc phaïm vi ñieàu chænh cuûa luaät... vaøo töøng vaán ñeà, töøng ñieàu khoaûn cuï theå cuûa baûn döï thaûo luaät thoâng qua caùc phöông tieän thoâng tin ñaïi chuùng goùp phaàn ñöa luaät ñi vaøo thöïc tieån cuoäc soáng. Caàn ban haønh vaø trieån khai heä thoáng phaùp luaät ñoàng boä, chuù troïng ñeán tính phuø hôïp vaø oån ñònh cuûa phaùp luaät vôùi xu höôùng phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi cuûa ñaát nöôùc vaø khoâng laøm thay ñoåi hay aûnh höôûng ñeán hoaït ñoäng cuûa caùc doanh nghieäp coù voán FDI khi aùp duïng caùc vaên baûn, chính saùch môùi. Ñaëc bieät, nhanh choùng trieån khai vaø ñöa Luaät ñaàu tö, Luaät doanh nghieäp ñi vaøo thöïc tieån. Cuõng coá, taêng cöôøng hoaït ñoäng cuûa ngaønh kieåm saùt, toaø aùn ñeå goùp phaàn taêng tính thöïc thi cuûa phaùp luaät. 3.4.2 Caûi tieán thuû tuïc thaønh laäp doanh nghieäp Coâng khai caùc thoâng tin veà thuû tuïc thaønh laäp doanh nghieäp nhö trình töï thuû tuïc, cô quan giaûi quyeát, thôøi gian hoaøn taát, chi phí thuû tuïc. BQL KCN phaûi tích cöïc hoå trôï caùc nhaø ñaàu tö xin giaáy pheùp vaø caùc thuû tuïc sau giaáy pheùp kinh doanh. 74 Raø soaùt, saép xeáp laïi theo höôùng ñôn giaûn, goïn nheï ñoái vôùi thuû tuïc ñaêng kyù kinh doanh; nhöõng thuû tuïc vaø chi phí khoâng caàn thieát thì maïnh daïn gaït boû. Taêng cöôøng coâng taùc toå chöùc, boài döôõng, ñaøo taïo vaø ñaøo taïo laïi caùn boä coâng chöùc ñoái vôùi caùc sôû ban ngaønh. Laõnh ñaïo sôû ban ngaønh phaûi coù keá hoaïch kieåm tra ñoät xuaát caùc caùn boä coâng nhaân vieân tieáp xuùc doanh nghieäp töø ñoù kòp thôøi chaán chænh vaø xöû lyù nghieâm nhöõng haønh vi nhuõng nhieãu. Nghieân cöùu, öùng duïng coâng ngheä thoâng tin trong hoaït ñoäng ñaêng kyù thuû tuïc sau giaáy pheùp. Caùc sôû ban ngaønh trong tænh caàn phoái hôïp xaây döïng chöông trình chi tieát vaø ñoàng boä veà thuû tuïc ñaêng kyù thaønh laäp doanh nghieäp vôùi heä thoáng phaàn meàm öùng duïng. Chöông trình ñöôïc saép xeáp theo töøng lónh vöïc kinh doanh, quy ñònh chi tieát caùc loaïi giaáy tôø vaø söï phoái hôïp ñoàng boä giöõa caùc cô quan trong tieáp nhaän, xöû lyù vaø luaân chuyeån… Caàn phaûi thöïc hieän theo nguyeân taéc nôùi loûng ñaêng kyù kinh doanh, taêng cöôøng coâng taùc haäu kieåm baèng caùch caùc cô quan chöùc naêng cuûa chính phuû ban haønh heä thoáng caùc tieâu chuaån cuï theå ñeå caùc sôû ngaønh ñòa phöông caên cöù tieán haønh kieåm tra, giaùm saùt. Trong quaù trình kieåm tra caùc ngaønh chöùc naêng phaûi phoái hôïp vôùi nhau traùnh tình traïng kieåm tra rieâng leõ, gaây khoù khaên cho doanh nghieäp. 3.5 Naâng cao chaát löôïng nguoàn nhaân löïc vaø khaéc phuïc ñình coâng 3.5.1 Naâng cao chaát löôïng nguoàn nhaân löïc Naâng cao chaát löôïng nguoàn nhaân löïc laø moät trong nhöõng vaán ñeà quan troïng goùp phaàn giaûm chi phí tuyeån duïng, ñaøo taïo vaø ñaøo taïo laïi lao ñoäng cho ñôn vò töø ñoù giaûm chi phí kinh doanh cuõng nhö ñaùp öùng nhu caàu cho doanh nghieäp trong hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh. Muoán vaäy, chuùng ta phaûi ñoåi môùi maïnh meõ vaø toaøn dieän heä thoáng giaùo duïc ñaøo taïo, coi phaùt trieån giaùo duïc ñaøo taïo laø ñoäng 75 löïc phaùt trieån nhanh, beàn vöõng. Thöïc hieän chính saùch xaõ hoäi hoaù giaùo duïc nhö khuyeán khích caùc thaønh phaàn kinh teá tham gia ñaàu tö vaøo söï nghieäp giaùo duïc ñaøo taïo; taêng cöôøng hôïp taùc quoác teá veà lónh vöïc giaùo duïc ñaøo taïo, keát hôïp ñaøo taïo ngheà giöõa nhaø tröôøng vaø doanh nghieäp. Cuï theå: - Cuõng coá heä thoáng giaùo duïc töø tieåu hoïc tôùi trung hoïc phoå thoâng: ñaàu tö trang thieát bò, thay ñoåi phöông phaùp daïy vaø hoïc, naâng cao trình ñoä ñoäi nguõ giaùo vieân, xaây môùi tröôøng THCS cho moät soá xaõ hoaëc cuïm xaõ gaàn keà chöa coù, phaùt trieån tröôøng chuaån quoác gia THCS ôû caùc ñòaï phöông, thaønh laäp caùc tröôøng daân laäp, baùn coâng THPT ôû caùc huyeän. - Taêng cöôøng coâng taùc höôùng nghieäp trong tröôøng hoïc. - Phaùt trieån maïng löôùi caùc tröôøng chuyeân nghieäp treân ñòaï baøn, xaây döïng chöông trình ñaøo taïo phuø hôïp vôùi quy trình coâng ngheä saûn xuaát hieän ñaïi vaø nhu caàu tuyeån duïng cuûa doanh nghieäp. - Naâng cao trình ñoä tay ngheà cho giaùo vieân thoâng qua caùc chöông trình hôïp taùc vôùi nöôùc ngoaøi, lieân keát giöõa nhaø tröôøng vaø doanh nghieäp, khaéc phuïc daàn söï maát caân ñoái giöõa ñaøo taïo ñaïi hoïc vaø ñaøo taïo ngheà. - Taêng cöôøng, môû roäng, cuûng coá vaø naâng caáp veà cô sôû vaät chaát cho caùc cô sôû, trung taâm daïy vaên hoaù, ngoaïi ngöõ, tin hoïc. - Tích cöïc öùng duïng coâng ngheä thoâng tin trong giaûng daïy. - Ñaàu tö naâng chaát löôïng giaùo duïc theå chaát, giaùo duïc ñaïo ñöùc loái soáng, giaùo duïc quoác phoøng, giaùo duïc thaåm myõ, giaùo duïc hoøa nhaäp vaø toå chöùc caùc hình thöùc hoaït ñoäng ngoaøi giôø phong phuù, hieäu quaû taïo ñieàu kieän cho phaùt trieån toaøn dieän. 3.5.2 Haïn cheá vaø khaéc phuïc ñình coâng Tieáp tuïc hoaøn thieän caùc quy ñònh veà vieäc söûa ñoåi boå sung moät soá ñieàu cuûa Boä luaät lao ñoäng coù lieân quan ñeán ñình coâng, giaûi quyeát ñình coâng. 76 Phaûi coù chöông trình xaây döïng nhaø ôû, heä thoáng dòch vuï hoã trôï caûi thieän ñieàu kieän aên ôû, ñi laïi, sinh hoaït vaø vui chôi giaûi trí toái thieåu cho ngöôøi lao ñoäng. Thöïc hieän giôø giaác lao ñoäng hôïp lyù; cheá ñoä aên uoáng giöõa ca coù chaát löôïng goùp phaàn naâng cao theå chaát cho ngöôøi lao ñoäng. Ñònh kyø haøng naêm xem xeùt möùc tieàn löông toái thieåu cho ngöôøi lao ñoäng. Taêng cöôøng moái lieân heä giöõa Lieân ñoaøn lao ñoäng tænh, coâng ñoaøn vaø ngöôøi söû duïng lao ñoäng ñeå kòp thôøi naém baét taâm tö nguyeän voïng cuûa ngöôøi lao ñoäng vaø caùch xöû lyù cuûa ngöôøi söû duïng lao ñoäng ñeå coù bieän phaùp thích hôïp… Tuyeân truyeàn phoå bieán, giaùo duïc caùc chính saùch lao ñoäng, tieàn löông, giôø giaác laøm vieäc, thôøi gian laøm theâm giôø, giôø giaác nghæ ngôi, cheá ñoä baûo hoä lao ñoäng vaø an toaøn lao ñoäng… cho ngöôøi lao ñoäng vaø ngöôøi söû duïng lao ñoäng. Taêng cöôøng coâng taùc thanh tra, kieåm tra thöïc thi phaùp luaät cuûa caùc doanh nghieäp FDI. Ñaåy maïnh vieäc thaønh laäp vaø naâng cao chaát löôïng toå chöùc coâng ñoaøn cô sôû tröïc thuoäc coâng ñoaøn ngaønh taïi caùc doanh nghieäp coù voán FDI. 3.6 Caûi thieän chi phí söû duïng dòch vuï haï taàng 3.6.1 Chi phí vaän taûi: Taäp trung, huy ñoäng nguoàn voán naâng caáp, söûa chöõa, môû roäng cuõng nhö xaây döïng môùi nhöõng tuyeán ñöôøng quan troïng vaø coù yù nghóa kinh teá: - Tuyeán Quoác loä 1 ñoaïn qua Ñoàng Nai ñaõ ñöôïc xaây döïng töø tröôùc ngaøy giaûi phoùng ñeán nay gaàn nhö chöa naâng caáp cho phuø hôïp vôùi toác ñoä phaùt trieån ngaøy caøng taêng. Phaûi coù söï phoái hôïp ñoàng boä giöõa Ñoàng Nai, Bình Döông, Tp. Hoà Chí Minh ñeå môû roäng, naâng caáp ñoaïn quoác loä töø caàu Ñoàng Nai ñeán caàu Saøi Goøn. - Tuyeán Quoác loä 51 (Ñoàng Nai ñi Vuõng Taøu): laø con ñöôøng huyeát maïch trong töông lai vì theo keá hoaïch di dôøi Taân Caûng, Caûng Saøi Goøn… vaø theo quy 77 hoïach Cuïm caûng bieån soá 5 thì chæ coù caûng Thò Vaûi laø coù khaû naêng tieáp nhaän loaïi taøu theá heä thöù 3 (30.000 DWT-80.000 DWT). Ñoàng thôøi, döï aùn saân bay quoác teá Long Thaønh coù quy moâ lôùn nhaát khu vöïc seõ ñöôïc khôûi coâng vaøo naêm 2007. Do ñoù, Quoác loä 51 seõ laø ñaàu moái quan troïng trong vaän chuyeån haøng hoaù xuaát khaåu. - Sôùm trieån khai döï aùn ñöôøng cao toác TP. Hoà Chí Minh - Nhôn Traïch - Long Thaønh - Daàu Giaây nhaèm goùp phaàn caûi thieän MTÑT cho caùc KCN cuûa huyeän Thoáng Nhaát, Ñònh Quaùn, Taân Phuù vaø caùc CCN trong khu vöïc. - Nghieân cöùu, xaây döïng môùi nhöõng con ñöôøng lieân huyeän, ñöôøng noái tænh loä vôùi quoác loä ôû caùc huyeän noâng nghieäp nhaèm thu huùt caùc döï aùn coâng nghieäp cheá bieán gaén lieàn vôùi vuøng noâng saûn vaø giaûi quyeát vieäc laøm cho lao ñoäng ôû noâng thoân. Vieäc ñaàu tö naâng caáp heä thoáng CSHT giao thoâng ôû Ñoàng Nai caàn löôïng voán raát lôùn neân phaûi huy ñoäng töø nhieàu nguoàn khaùc nhau nhö voán NSNN, ngaân saùch ñòaï phöông, voán vay, voán töø caùc thaønh phaàn kinh teá trong vaø ngoaøi nöôùc… vaø haïn cheá tuyeät ñoái hieän töôïng ñaàu tö daøn traõi. - Ñaàu tö xaây döïng thaønh laäp nhaø maùy loïc vaø cheá bieán caùc saûn phaåm töø daàu moû goùp phaàn giaûm chi phí nhieân lieäu. - Trieät tieâu phí “maõi loä”: + Naïn “maõi loä” chính laø moät trong nhöõng hình thöùc cuûa tham nhuõng, do ñoù Ñaûng vaø nhaø nöôùc phaûi tuyeân chieán vôùi tham nhuõng vaø ñeà ra nhöõng giaûi phaùp cuï theå ñeå ngaên ngöøa, phaùt hieän vaø xöû lyù nghieâm caùc haønh vi tham nhuõng. + Boä giao thoâng vaän taûi xem xeùt, thay ñoåi toác ñoä toái ña ñoái vôùi caùc phöông tieän tham gia löu thoâng phuø hôïp vôùi tính naêng cuûa xe, heä thoáng haï taàng giao thoâng vaø ñaûm baûo an toaøn cho xaõ hoäi. 78 + Laõnh ñaïo caùc ngaønh chöùc naêng nhö Thanh tra giao thoâng, Coâng an… phaûi thöôøng xuyeân kieåm tra, giaùm saùt caùn boä cuûa mình trong thi haønh nhieäm vuï ñeå kòp thôøi nhaéc nhôû, khieån traùch, kyû luaät hoaëc khai tröø caùc caùn boä vi phaïm. 3.6.2 Chi phí ñieän, nöôùc, ñieän thoaïi: Hieän nay, coâng ty caáp thoaùt nöôùc vaø coâng ty ñieän löïc ñang chieám thò phaàn lôùn vaø gaàn nhö ñoäc quyeàn do ñoù tính caïnh tranh raát thaáp. Ñoái vôùi lónh vöïc Vieãn thoâng, nhaø nöôùc ñaõ cho pheùp caùc doanh nghieäp trong nöôùc tham gia, neân theá ñoäc quyeàn cuûa VNPT khoâng coøn. Tuy nhieân, caùc doanh nghieäp vieãn thoâng, ñieän löïc, caáp thoaùt nöôùc vaø kinh doanh haï taàng ña soá laø caùc DNNN neân quaûn lyù coøn nhieàu haïn cheá, yeáu keùm daãn ñeán thaát thoaùt, laõng phí -> taêng chi phí cung caáp haønh hoaù, dòch vuï. Ñeå haï thaáp chi phí caùc dòch vuï naøy chuùng ta caàn: - Taêng cöôøng coâng taùc phoøng choáng tham nhuõng, thöïc haønh tieát kieäm vaø choáng laõng phí ñoái vôùi caùc doanh nghieäp naøy. Ban haønh caùc ñònh möùc veà kinh teá - kyõ thuaät moät caùch hôïp lyù vaø phuø hôïp vôùi thöïc tieån ñôn vò ñeå laøm caên cöù thöïc hieän, kieåm tra, giaùm saùt. - Taêng tính caïnh tranh thoâng qua CPH, cho pheùp caùc doanh nghieäp trong nöôùc tham gia vaø töøng böôùc môû cöûa ñoái vôùi caùc nhaø ñaàu tö quoác teá. - Xaây döïng chính saùch phoái hôïp ñoàng boä giöõa caùc ngaønh ñieän, nöôùc, ñieän thoaïi trong caùc hoaït ñoäng quy hoaïch, thieát keá, laäp döï toaùn, thi coâng, nghieäm thu coâng trình coù lieân quan giöõa caùc ngaønh traùnh laõng phí. 3.6.3 Chi phí thueâ ñaát: Hieän nay chi phí cho thueâ ñaát taïi Ñoàng Nai khaù cao, ñaây laø keát quaû taát yeáu cuûa quaù trình phaùt trieån soâi ñoäng cuûa thò tröôøng Baát ñoäng saûn töø sau luaät ñaát ñai ra ñôøi naêm 1993. Giaù ñaát cao daãn ñeán chi phí ñeàn buø giaûi toûa, chi phí san laáp, giaù thaønh xaây laép cao daãn ñeán giaù cho thueâ ñaát cao. 79 Beân caïnh ñoù, giaù thueâ vaên phoøng ñaïi dieän ôû Tp. Hoà Chí Minh hoaëc Haø Noäi cuõng raát cao nhö ôû Haø Noäi khoaûng 25 USD/m2 gaáp hôn 2 laàn ôû Bangkok- Thaùi Lan 11 USD/m2, Kuala Lumpur 14 USD/m2 gaây khoù khaên cho caùc doanh nghieäp ôû Ñoàng Nai thueâ möôùn vaên phoøng ñaïi dieän ôû hai trung taâm ñoâi thò lôùn. Ñeå bình oån thò tröôøng Baát ñoäng saûn, Chính phuû phaûi quaûn lyù chaët cheõ hoaït ñoäng cuûa thò tröôøng baát ñoäng saûn ñeå kòp thôøi ñieàu chænh nhöõng dieãn bieán baát lôïi coù theå xaûy ra cho neàn kinh teá nhö soác giaù ñaát, naâng giaù ñaát giaû taïo… ñoàng thôøi taêng cöôøng tính thöïc thi cuûa Luaät ñaát ñai. 3.6.4 Chi phí beán caûng: Caàn xem xeùt laïi quy hoaïch cuïm caûng bieån soá 5 taïi Ñoàng Nai ñeå töø ñoù tính toaùn hieäu quaû kinh teá chung cho neàn kinh teá cuûa tænh ñoái vôùi töøng caûng moät vaø töø ñoù saép xeáp theo thöù töï öu tieân ñeå ñaàu tö naâng caáp traùnh tình traïng ñaàu tö daøn traõi, gaây laõng phí vaø khoâng hieäu quaû trong söû duïng voán ñaàu tö. Taêng cöôøng coâng taùc ñoåi môùi trang thieát bò hieän ñaïi vaø öùng duïng coâng ngheä thoâng tin vaøo lónh vöïc caûng bieån vaø caûi tieán thuû tuïc haønh chính ñeå nhanh choùng giaûi phoùng taøu cuõng nhö xuoáng haøng nhanh cho taøu rôøi caûng. Nghieân cöùu caét giaûm moät soá chi phí chính thöùc vaø chi phí khoâng chính thöùc. Töøng böôùc naâng cao trình ñoä chuyeân moân nghieäp vuï, ngoaïi ngöõ, öùng duïng coâng ngheä thoâng tin cho caùn boä coâng nhaân vieân taïi caûng bieån ñeå ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu ñoåi môùi phöông thöùc hoaït ñoäng theo xu theá cuûa thôøi ñaïi. 3.7 Taêng cöôøng coâng taùc vaän ñoäng tieáp thò vaø xuùc tieán ñaàu tö Ñoàng Nai ñaõ vaø ñang laøm toát coâng taùc vaän ñoäng tieáp thò vaø xuùc tieán ñaàu tö cho neân caàn tieáp tuïc duy trì vaø phaùt huy. Tuy nhieân, Tænh tìm hieåu, nghieân cöùu 80 theá maïnh cuûa caùc quoác gia hay taäp ñoaøn kinh teá maïnh ñeå chuaån bò chöông trình giôùi thieäu veà Ñoàng Nai phuø hôïp, aán töôïng vaø taïo hieäu quaû trong tieáp thò ñaàu tö. Chuù troïng xuùc tieán ñaàu tö taïi caùc nöôùc coù nguoàn voán FDI lôùn treân theá giôùi nhö Myõ, Anh, Ñöùc, Trung Quoác. Thöôøng xuyeân lieân heä vôùi ñaïi dieän caùc cô quan ngoaïi giao, thöông maïi ôû nöôùc ngoaøi ñeå thuùc ñaåy coâng taùc xuùc tieán ñaàu tö. Caûi tieán website cuûa Tænh Ñoàng Nai aán töôïng, sinh ñoäng hôn. Caùc sôû ngaønh chöa coù trang Web phaûi nhanh choùng thieát keá nhaèm cung caáp thoâng tin, chuû tröông chính saùch phaùp luaät coù lieân quan veà hoaït ñoäng ñaàu tö. Nghieân cöùu caùc chính saùch luaät phaùp, bieän phaùp veà thu huùt ñaàu tö cuûa caùc nöôùc trong khu vöïc cuõng nhö treân theá giôùi ñeå töø ñoù kieán nghò Chính phuû tham khaûo vaø ñieàu chænh cho phuø hôïp. 3.8 Giaûi phaùp khaùc - Tieáp tuïc taêng cöôøng vaø giöõ vöõng söï oån ñònh chính trò vaø traät töï an toaøn xaõ hoäi trong thôøi gian tôùi. Ñeà cao caûnh giaùc vôùi “aâm möu dieãn bieán hoøa bình cuûa caùc theá löïc thuø ñòch”. Taêng cöôøng caùc bieän phaùp kích thích loøng töï haøo daân toäc, loøng yeâu queâ höông ñaát nöôùc ñoái vôùi nhöõng ngöôøi goác Vieät ñang laøm aên, sinh soáng vaø nghieân cöùu taïi caùc nöôùc treân theá giôùi ñeå keâu goïi ñaàu tö cuõng nhö hoã trôï öùng duïng trình ñoä khoa hoïc kyõ thuaät, kinh nghieäm quaûn lyù tieân tieán… - Laõnh ñaïo caùc sôû ban ngaønh cuûa tænh caàn phaûi toå chöùc nghieân cöùu saâu saéc caùc hieäp ñònh thöông maïi Vieät - Myõ, caùc Hieäp ñònh ña phöông vaø song phöông, cuõng nhö noäi dung chöông trình phaùt trieån cuûa caùc toå chöùc ASEAN, APEC, WTO…ñeå ñeà ra caùc bieän phaùp vaø böôùc ñi phuø hôïp. - Caàn chuù troïng phaùt trieån caùc ngaønh coâng nghieäp phuï trôï taïo cô sôû cho caùc ngaønh coâng nghieäp cheá taïo, laép raùp. 81 - Qua quaù trình phaân tích xu höôùng dòch chuyeån voán FDI treân theá giôùi, Ñoàng Nai phaûi taäp trung öu tieân ñoái vôùi ngaønh dòch vuï, keá ñeán laø ngaønh coâng nghieäp. Thôøi gian qua, Ñoàng Nai chuû yeáu thu huùt caùc ngaønh coâng nghieäp cheá bieán chieám hôn 93% trong khi ñoù ngaønh dòch vuï laïi chieám tyû troïng raát thaáp ñaëc bieät moät soá lónh vöïc dòch vuï quan troïng nhö giaùo duïc ñaøo taïo, y teá, ngaân haøng, vieãn thoâng, moâi tröôøng, tö vaán, thieát keá, keá toaùn kieåm toaùn… vaãn chöa thu huùt ñöôïc. Cho neân, thöïc traïng thu huùt voán FDI ôû Ñoàng Nai hieän nay raát maát caân ñoái giöõa caùc ngaønh, caùc vuøng (voán FDI chuû yeáu taäp trung ôû Bieân Hoaø, Long Thaønh, Nhôn Traïch vaø Traûng Bom; coøn caùc huyeän xa trung taâm thaønh phoá thì tình hình thu huùt FDI raát haïn cheá). Do ñoù, Ñoàng Nai phaûi xaây döïng heä thoáng chính saùch khuyeán khích ñaàu tö ôû caùc ñòaï baøn naøy nhö mieãn giaûm tieàn thueâ ñaát, thueá TNDN; hoã trôï caùc doanh nghieäp ñaàu tö haï taàng cô sôû thoâng qua hoã trôï laõi suaát cho vay; töøng böôùc naâng caáp, môû roäng vaø xaây döïng môùi ñöôøng giao thoâng; khuyeán khích ngaønh coâng nghieäp cheá bieán caàn nhieàu lao ñoäng vaø söû duïng nguoàn nguyeân lieäu noâng saûn taïi choå; hình thaønh caùc khu daân cö, khu noâng nghieäp coâng ngheä cao vaø khu nghieân cöùu gaén keát vôùi nhau töøng böôùc hieän ñaïi hoùa noâng nghieäp noâng thoân, goùp phaàn thuùc ñaåy söï phaùt trieån ñoàng boä. - Giaûi phaùp giaûm chi phí baûo hieåm xaõ hoäi, kinh phí coâng ñoaøn: Chi phí BHXH vaø KPCÑ ôû caùc doanh nghieäp FDI khaù lôùn vaø cao hôn so vôùi caùc nöôùc trong khu vöïc (gaáp Thaùi lan 4 laàn) vaø Quyõ BHXH laïi coù soá keát dö haøng naêm khaù lôùn nhöng vieäc giaûi ngaân thoâng qua caùc chöông trình thì raát phöùc taïp vaø khoù khaên ñaây chính laø baát caäp. Hieän nay, ña soá caùc doanh nghieäp FDI khoâng trích, noäp KPCÑ vaø khoâng thöïc hieän ñuùng quy ñònh veà BHXH nhaèm giaûm gaùnh naëng chi phí. Chính vì vaäy, Boä taøi chính caàn xem xeùt tính toaùn hôïp lyù tyû leä 82 ñoùng Baûo hieåm xaõ hoäi vaø kinh phí coâng ñoaøn sao cho doanh nghieäp töï giaùc thöïc hieän vaø töông öùng vôùi möùc trung bình cuûa khu vöïc. - Caûi tieán thuû tuïc Haûi quan: Tieáp tuïc ñaåy maïnh öùng duïng phaàn meàm khai baùo haûi quan ñieän töû. Thöïc hieän vieäc kieåm tra haøng hoaù xuaát nhaäp khaåu 1 ngöôøi taïo nhieàu ñieàu kieän thuaän lôïi cho doanh nghieäp trong quaù trình laøm thuû tuïc xuaát nhaäp khaåu. Tuy nhieân, chöông trình naøy deã daãn ñeán nhuõng nhieãu laøm khoù cho doanh nghieäp vì vaäy caàn taêng cöôøng coâng taùc giaùo duïc chính trò, tö töôûng, chuyeân moân nghieäp vuï cuõng nhö ñaïo ñöùc cho caùn boä ngaønh haûi quan vaø Laõnh ñaïo Cuïc haûi quan Ñoàng Nai phaûi thöôøng xuyeân taêng cöôøng coâng taùc kieåm tra, giaùm saùt ñeå kòp thôøi phaùt hieän vaø xöû lyù. Keát Luaän Chöông 3: Töø nhöõng nguyeân nhaân, toàn taïi cuûa moâi tröôøng ñaàu tö vaø vaán ñeà thu huùt voán FDI ôû Ñoàng Nai ñöôïc trình baøy ôû chöông 2, chuùng ta xaây döïng heä thoáng caùc giaûi phaùp nhö taêng cöôøng coâng taùc xuùc tieán ñaàu tö, giaûi phaùp caûi tieán thuû tuïc thaønh laäp doanh nghieäp, naâng cao chaát löôïng nguoàn nhaân löïc, khaéc phuï tình traïng ñình coâng, giaûm chi phí dòch vuï söû duïng haï taàng, phaùt trieån heä thoáng ngaân haøng theo chuaån möïc quoác teá, phaùt trieån thò tröôøng chöùng khoaùn, sôùm trieån khai thò tröôøng coâng cuï phaùi sinh, minh baïch hoaù thoâng tin nhaèm haïn cheá vaø khaéc phuïc nhöõng toàn taïi ñoù goùp phaàn hoaøn thieän MTÑT vaø gia taêng nguoàn voán FDI ôû Ñoàng Nai. 83 KEÁT LUAÄN Moät laàn nöõa coù theå khaúng ñònh raèng, Thu huùt voán FDI coù yù nghóa quan troïng ñoái vôùi tieán trình CNH - HÑH ñaát nöôùc noùi chung vaø Ñoàng Nai noùi rieâng, thuùc ñaåy söï nghieäp taêng tröôûng vaø phaùt trieån kinh teá cuûa tænh nhaø nhö taêng daàn tyû troïng coâng nghieäp, dòch vuï vaø giaûm tyû troïng noâng nghieäp theo höôùng hieän ñaïi; goùp phaàn taïo nhieàu vieäc laøm, giaûm tyû leä thaát nghieäp, taêng thu nhaäp, caûi thieän ñôøi soáng ngöôøi daân... Do ñoù, Ñoàng Nai phaûi khaéc phuïc nhöõng haïn cheá cuûa MTÑT nhö caûi caùch thuû tuïc haønh chính, thöïc hieän tieát kieäm choáng laõng phí, choáng tham nhuõng, caûi thieän moâi tröôøng CSHT, naâng cao chaát löôïng nguoàn nhaân löïc, haïn cheá ñình coâng… Cuõng coá vaø phaùt huy caùc theá maïnh cuûa Tænh trong tieán trình thu huùt voán FDI nhö taän duïng nguoàn taøi nguyeân thieân nhieân phong phuù, nguoàn lao ñoäng doài daøo, söï quan taâm cuûa laõnh ñaïo tænh, taêng cöôøng coâng taùc tieáp thò, xuùc tieán ñaàu tö vaø ñaëc bieät laø söï oån ñònh cuûa heä thoáng chính trò… Kieán nghò vôùi Chính phuû töøng böôùc hoaøn thieän heä thoáng phaùp luaät theo höôùng minh baïch, coâng khai vaø phuø hôïp vôùi caùc cam keát maø Vieät Nam laø thaønh vieân; taêng tính thöïc thi cuûa heä thoáng phaùp luaät; sôùm trieån khai thò tröôøng coâng cuï phaùi sinh; phaùt trieån thò tröôøng chöùng khoaùn; hoaøn thieän heä thoáng ngaân haøng… töø ñoù hoaøn thieän MTÑT vaø tieán tôùi töï do hoaù ñaàu tö. Ñoàng thôøi, döï ñoaùn xu höôùng di chuyeån cuûa voán FDI treân theá giôùi, ñeà ra chieán löôïc vaø chính saùch phuø hôïp nhaèm thu huùt voán FDI phuïc vuï söï nghieäp CNH -HÑH tænh nhaø, thöïc hieän thaéng lôïi muïc tieâu chieán löôïc phaán ñaáu ñöa Ñoàng Nai trôû thaønh tænh coâng nghieäp vaøo naêm 2020. 84 Baûng 2.1 Cô caáu caùc ngaønh kinh teá (Ñôn vò tính: %) Naêm Coâng nghieäp Dòch vuï Noâng nghieäp 1976 13,6 21,3 65,2 1980 16,4 25,4 58,2 1985 18,2 24,3 57,5 1990 20,7 29,2 50,1 1995 38,7 29,5 31,8 2000 52,2 25,2 22,8 2005 57,0 28,0 15,0 (Nguoàn: Sôû coâng nghieäp Ñoàng Nai) Baûng 2.2 Cho vay, dö nôï cuûa heä thoáng ngaân haøng Ñoàng Nai (Ñôn vò tính: trieäu ñoàng) Cho vay trung daøi haïn Naêm 2001 Naêm 2002 Naêm 2003 Naêm 2004 Öôùc 2005 DNNN 329.472 409.753 518.879 506.251 668.493 CTCP, Cty TNHH 206.229 332.284 475.469 834.785 1.102.319 DNTN 137.413 32.985 46.911 78.361 103.470 DN coù voán ÑTNN 218.145 373.339 396.285 449.752 593.886 Khaùc 388.875 643.116 1.226.095 1.563.688 2.064.832 Coäng 1.280.134 1.791.477 2.663.639 3.432.837 4.533.000 Cho vay ngaén haïn DNNN 3.694.067 3.504.288 3.420.792 3.088.308 3.880.513 CTCP, Cty TNHH 534.735 920.898 1.136.622 2.115.732 2.658.455 DNTN 281.895 441.036 297.444 354.820 445.837 DN coù voán ÑTNN 1.541.128 2.135.852 2.167.647 2.122.232 2.666.621 Khaùc 1.988.429 3.139.492 5.625.507 8.827.232 11.091.574 Coäng 8.040.254 10.141.566 12.648.012 16.508.324 20.743.000 Coäng cho vay 9.320.388 11.933.043 15.311.651 19.941.161 25.276.000 Dö nôï DH vaø trung haïn 1.932.956 2.698.420 3.505.585 4.413.919 4.903.002 Dö nôï ngaén haïn 3.848.865 4.791.849 5.458.724 6.898.585 7.802.000 Toång dö nôï 5.781.821 7.490.269 8.964.309 11.312.504 12.705.002 “Nguoàn: Nieân giaùm thoáng keâ tænh Ñoàng Nai 2005” [3] 85 Baûng 2.3 Löïc löôïng lao ñoäng trong caùc ngaønh kinh teá tænh Ñoàng Nai (Ñôn vò tính: ngöôøi) Phaân theo ngaønh Naêm 2001 Naêm 2002 Naêm 2003 Naêm 2004 Öôùc 2005 Noâng laâm nghieäp 541.984 536.784 529.633 520.988 502.142 Coâng nghieäp khai thaùc 2.970 3.578 3.680 4.229 4.762 Coâng nghieäp cheá bieán 179.210 197.281 222.853 256.113 288.401 Xaây döïng 35.518 38.758 39.062 44.892 50.551 TN vaø SC xe coù ñoäng cô 90.750 93.051 103.021 114.139 123.907 Caùc ngaønh khaùc 112.547 119.747 130.901 143.789 154.915 Toång coäng 962.979 989.199 1.029.150 1.084.150 1.124.678 “Nguoàn: Nieân giaùm thoáng keâ tænh Ñoàng Nai 2005” [2] Baûng 2.4 Soá ngöôøi ñang thaát nghieäp vaø laøm noäi trôï (Ñôn vò tính: ngöôøi) Chæ tieâu Naêm 2001 Naêm 2002 Naêm 2003 Naêm 2004 Öôùc 2005 Chöa coù vieäc laøm 41.028 41.744 40.652 37.710 35.499 Noäi trôï 80.117 80.436 74.821 82.466 78.543 Coäng 121.145 122.180 115.473 120.176 114.042 “Nguoàn: Nieân giaùm thoáng keâ Ñoàng Nai 2005” [2] Baûng 2.5 Lao ñoäng ngaønh coâng nghieäp cheá bieán (khu vöïc coù voán ÑTNN) Coâng nghieäp cheá bieán Giai ñoaïn 1989 – 2002 Giai ñoaïn 1989 – 2003 Giai ñoaïn 1989 – 2004 Giai ñoaïn 1989 – 2005 Soá döï aùn 379 466 563 660 Lao ñoäng (ngöôøi) 116.299 145.164 198.532 230.400 Bình quaân lao ñoäng/döï aùn 307 312 353 350 “Nguoàn: Nieân giaùm thoáng keâ tænh Ñoàng Nai 2005” [4],[6] 86 Baûng 2.6 LÑ trong cô sôû quoác doanh, ngoøai quoác doanh vaø cô quan nhaø nöôùc (Ñôn vò tính: ngöôøi) CSQD, cô quan nhaø nöôùc Ngoaøi quoác doanh Toång coäng Chæ tieâu Lao ñoäng Taêng, giaûm naêm sau so vôùi naêm tröôùc Lao ñoäng Taêng, giaûm naêm sau so vôùi naêm tröôùc Lao ñoäng Taêng, giaûm naêm sau so vôùi naêm tröôùc Naêm 2001 94.160 135.165 229.325 Naêm 2002 96.316 2.156 157.154 21.989 253.470 24.145 Naêm 2003 99.206 2.890 171.559 14.405 270.765 17.295 Naêm 2004 101.199 1.993 197.321 25.762 298.520 27.755 Öôùc 2005 104.174 2.975 209.744 12.423 313.918 15.398 Coäng 10.014 74.579 84.593 LÑ taêng giaûm bq 2.003 14.916 16.919 “Nguoàn: Nieân giaùm thoáng keâ Ñoàng Nai 2005” [2] Baûng 2.7 Khoái löôïng haøng hoaù vaän chuyeån (Ñôn vò tính: 1.000 taán) Chæ tieâu Naêm 2001 Naêm 2002 Naêm 2003 Naêm 2004 Öôùc 2005 Ñöôøng boä 10.620 12.247 14.044 16.921 19.817 Ñöôøng soâng 150 142 160 252 262 Ñöôøng bieån 0 8 29 25 13 Coäng 10.770 12.397 14.233 17.198 20.092 “Nguoàn: Nieân giaùm thoáng keâ tænh Ñoàng Nai 2005” [8] 87 Baûng 2.8 Soá lieäu cuûa Ban quaûn lyù caùc KCN Ñoàng Nai veà caùc loïai giaù, phí KCN Giaù ñieän (…./kwh) Giaù nöôùc ( ……/m3) Phí xöõ lyù nöôùc thaûi USD/m3 Giaù thueâ ñaát Phí söû duïng haï taàng Bieân hoaø 1 890 VNÑ 4590 VNÑ 0,28 0,8 USD/m2/naêm 0,4 USD/m2/naêm Bieân hoaø 2 890 VNÑ 4820 VNÑ 0,28 2,25 USD/m2/naêm 5 naêm ñaàu: 1 USD/m2/naêm Naêm thöù 6 trôû ñi: 0,5USD/m2/naêm Amata 0,073 USD 4820 VNÑ 0,28 42USD/m2/39naêm Phí QL: 0,08USD/m2/Thaùng Lotecco 0,075USD 4820 VNÑ 0,28 Thoaû thuaän Phí QL: 0,075USD/m2/Thaùng Goø Daàu 890 VNÑ 4820 VNÑ 0,28 1 USD/m2/naêm 5 naêm ñaàu: 1 USD/m2/naêm Naêm thöù 6 trôû ñi: 0,75USD/m2/naêm DM Ntraïch 890 VNÑ 4590 VNÑ 30 USD/m2/48 naêm Phí QL: 0,27USD/m2/naêm Nhôn Traïch 1 890 VNÑ 4590 VNÑ 0,09 USD/m2/naêm 5 naêm ñaàu: 1,45 USD/m2/naêm Naêm thöù 6 trôû ñi: 1,01USD/m2/naêm Nhôn Traïch 2 890 VNÑ 4590 VNÑ 0,09 USD/m2/naêm 5 naêm ñaàu: 1,45 USD/m2/naêm Naêm thöù 6 trôû ñi: 1,01USD/m2/naêm Nhôn Traïch 3 890 VNÑ 4590 VNÑ 0,09 USD/m2/naêm 5 naêm ñaàu: 1,45 USD/m2/naêm Naêm thöù 6 trôû ñi: 1,01USD/m2/naêm Nhôn Traïch 5 890 VNÑ 4590 VNÑ 5 naêm ñaàu: 1,54 USD/m2/naêm Naêm thöù 6 trôû ñi: 1,1USD/m2/naêm An Phöôùc 890 VNÑ Tam Phöôùc 890 VNÑ 4820 VNÑ 1,4 USD/m2/naêm Soâng Maây 890 VNÑ 4500 VNÑ 0,09 USD/m2/naêm 5 naêm ñaàu: 1,45 USD/m2/naêm Naêm thöù 6 trôû ñi: 1,01USD/m2/naêm Hoá Nai 890 VNÑ 4820 VNÑ 0,09 USD/m2/naêm 5 naêm ñaàu: 1,45 USD/m2/naêm Naêm thöù 6 trôû ñi: 1,01 USD/m2/naêm Ñònh Quaùn 890 VNÑ (1) 0,4USD/m2/naêm(mieãn 05 naêm ñaàu sx) Long Thaønh 890 VNÑ 4820 VNÑ 0,32 0,05 USD/m2/naêm 30 USD/m2/ 50naêm Phí QL: 0,2 USD/m2/naêm Nhôn Traïch 6 890 VNÑ 4590 VNÑ Ghi chuù: (1): Giaù thueâ ñaát: Ñoái vôùi Ñoàng Nai thuoäc ngaønh ngeà khuyeán khích ñaàu tö: mieån tieàn thueâ ñaát Ñoái vôùi caùc döï aùn khaùc: mieãn tieàn thueâ ñaát 15 naêm 88 “ Nguoàn: Ban quaûn lyù caùc khu coâng nghieäp Ñoàng Nai” Baûng 2.9 Tieàn thueâ ñaát vaø vò trí khoaûng caùch cuûa moät soá KCN cuûa hai huyeän Thuaän An vaø Dó An - tænh Bình Döông: Tieàn thueâ ñaát Khoaûng caùch (km) KCN Giaù thueâ ñaát USD/m2/ naêm Giaù thueâ ñaát USD/m2/naêm (quy ñoåi) TSN Taân Caûng Caûng SG Ga soùng thaàn VN-SGP 32-38/1/50 0.64-0.76 20 12 15 6 Soùng thaàn 1 37/1/44 0.84 10 8 10 1 Soùng thaàn 2 37,5/1/45 0.83 12 9,5 14 0.5 Vieät Höông 1 35/1/45 0.78 18 16 19 10 Raïch Baép 0.53 55 51 54 45 Taân Ñoâng Hieäp A 23 18 21 4 Ñoàng An 32/1/45 0.71 12 12 15 2 Bình Ñöôøng 37/1/43 0.86 11 10 13 2 Ghi chuù: trong ñoù KCN Raïch Baép thuoäc xaõ An Taây - An Ñieàn huyeän Beán Caùt tænh Bình Döông “Nguoàn: Ban quaûn lyù caùc KCN Bình Döông” Baûng 2.10 Nguoàn voán FDI treân theá giôùi (Ñôn vò tính: tyû USD) Naêm 2002 Naêm 2003 Naêm 2004 Naêm 2005 Chæ tieâu Soá tuyeät ñoái % Soá tuyeät ñoái % Soá tuyeät ñoái % Soá tuyeät ñoái % Nöôùc phaùt trieån 349 65.36 433 68.19 380 58.64 547 59.72 Ñang phaùt trieån 179 33.52 166 26.14 233 35.96 334 36.46 Khaùc 6 1.12 36 5.67 35 5.40 35 3.82 Toøan theá giôùi 534 100 635 100 648 100 916 100 “Nguoàn: Toång hôïp caùc Baùo caùo cuûa UNCTAD” 89 Baûng 2.11 Keát quaû thu huùt FDI ôû caùc ñòa phöông naêm 2005 STT Ñòa phöông Soá döï aùn Voán ñaêng kyù Tyû leä voán ñaêng kyù ñòa phöông 1 Thaønh Phoá HCM 281 430.041.215 10,07 2 Haø Noäi 113 1.280.058.191 29,99 3 Bình Döông 168 391.884.280 9,18 4 Ñoàng Nai 91 430.719.949 10,09 5 Baø ròa Vuõng Taøu 14 722.410.000 16,92 6 Haûi Phoøng 23 202.679.840 4,75 7 58 tænh khaùc + daàu khí 232 810.656.421 19,00 Coäng 922 4.268.449.896 100 “Nguoàn: Cuïc ñaàu tö nöôùc ngoaøi - Boä keá hoaïch ñaàu tö” Baûng 2.12 Baûng thu huùt FDI cuûa caùc ñòa phöông ñeán cuoái naêm 2005 Voán ñaàu tö ñaêng kyù Voán ñaàu tö thöïc hieän Ñòa phöông Soá döï aùn Ñaêng kyù (USD) Tyû leä (%) Thöïc hieän (USD) Tyû leä (%) Tyû leä VTH/VÑK (%) Tp. HCM 1.869 12.239.898.606 23,99 6.056.463.599 21,64 49,48 Haø Noäi 654 9.319.622.815 18,27 3.402.096.156 12,16 36,50 Bình Döông 1.083 5.031.857.583 9,86 1.862.200.644 6,65 37,01 Ñoàng Nai 700 8.494.859.254 16,65 3.842.121.843 13,73 45,23 Baø ròa Vuõng Taøu 120 2.896.444.896 5,68 1.253.723.412 4,48 43,28 Haûi Phoøng 185 2.034.582.644 3,99 1.228.474.035 4,39 60,38 Caùc tænh khaùc 1.419 11.000.680.450 21,56 10.341.255.888 36,95 94,01 Coäng 6.030 51.017.946.248 100 27.986.335.577 100 54,86 “Nguoàn: Cuïc ñaàu tö nöôùc ngoaøi – Boä keá hoaïch ñaàu tö” 90 Baûng 2.13 Caùc khu coâng nghieäp tænh Ñoàng Nai Soá TT TEÂN KHU COÂNG NGHIEÄP Toång dieän tích (ha) Giai ñoaïn 1 (ha) Dieän tích duøng cho thueâ (ha) Dieän tích ñaõ cho thueâ (ha) Tyû leä laáp ñaày (%) 1 KCN Bieân Hoaø 1 335 335 231 231 100,00 2 KCN Bieân Hoaø II 365 365 261 261 100,00 3 KCN AMATA 760 361 250 121 48,40 4 KCN LOTECO 100 100 72 55 76,39 5 KCN Goø Daàu 184 184 136,7 126,5 92,54 6 Deät may Nhôn Traïch 184 184 121 40,5 33,47 7 KCN Nhôn Traïch 1 430 430 323 251,7 77,93 8 KCN Nhôn Traïch 2 350 350 279 155,1 55,59 9 KCN Nhôn Traïch 3 720 720 484,7 256,3 52,88 10 KCN Nhôn Traïch 5 302 302 205 7,2 3,51 11 KCN An Phöôùc 400 130 91 0,3 0,33 12 KCN Tam Phöôùc 380 323 214,7 214,7 100,00 13 KCN Soâng Maây 471 227 158 103,.5 65,51 14 KCN hoá Nai 523 230 145,94 98,96 67,81 15 KCN Ñònh Quaùn 50 54 16 KCN Long Thaønh 510 352 352 64,93 18,45 17 KCN Nhôn Traïch 6 319 TOÅNG SOÁ 6.383 4.647 3.325,04 1.987,69 59,78 “Nguoàn: Nieân giaùm thoáng keâ tænh Ñoàng Nai naêm 2005” [6] 91 Baûng 2.14 Giaù trò saûn xuaát coâng nghieäp treân ñòa baøn (Ñôn vò tính: trieäu ñoàng) Giaù trò SXCN Naêm 2001 Naêm 2002 Naêm 2003 Naêm 2004 Naêm 2005 DNQD ñiaï phöông 1.792.437 2.119.403 2.492.093 2.763.568 3.382.206 DNQD TW 5.454.918 5.617.620 6.153.728 6.995.152 7.423.713 Ngoaøi quoác doanh 3.643.793 5.127.664 6.985.892 8.629.485 11.920.561 DN coù voán ÑTNN 36.540.935 42.509.236 51.257.938 71.113.677 93.145.790 Coäng 47.432.083 55.373.923 66.889.651 89.501.882 115.872.270 Tyû troïng KV kinh teá trong nuôùc 0.23 0.23 0.23 0.21 0.20 KV coù voán ÑTNN 0.77 0.77 0.77 0.79 0.80 “Nguoàn: Nieân giaùm thoáng keâ tænh Ñoàng Nai naêm 2005” [4] Baûng 2.15 Kim ngaïch Xuaát khaåu (Ñôn vò tính: 1.000 USD) Kim ngaïch Xuaát khaåu Naêm 2001 Naêm 2002 Naêm 2003 Naêm 2004 Öôùc 2005 Caùc DN TW 39.952 40.000 51307 66.579 82.400 Caùc DN ñiaï phöông 125.646 126.000 132.415 165.016 195.500 DN coù voán ÑTNN 1421.690 1.414.900 1.712.040 2.253.930 2.901.200 Coäng 1.587.288 1.580.900 1.895.762 2.485.525 3.179.100 “ Nguoàn: Nieân giaùm thoáng keâ Ñoàng Nai naêm 2005” [10] Baûng 2.16 Kim ngaïch nhaäp khaåu (Ñôn vò tính: 1.000 USD) Kim ngaïch Nhaäp khaåu Naêm 2001 Naêm 2002 Naêm 2003 Naêm 2004 Öôùc 2005 Caùc DN trung öông 25.413 30.000 32.589 46.000 57.500 Caùc DN ñiaï phöông 106.192 82.000 92.317 112.082 118.800 DN coù voán ÑTNN 1.565.610 1.760.125 2.496.170 3.126.393 4.080.380 Coäng 1.697.215 1.872.125 2.621.076 3.284.475 4.256.680 “Nguoàn: Nieân giaùm thoáng keâ Ñoàng Nai naêm 2005” [10] 92 Baûng 2.17 Vò trí xeáp haïng naêng löïc caïnh tranh cuûa Vieät Nam Naêm 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Haïng 49 39 48 60 65 60 77 74 77 Toång soá nöôùc xeáp haïng 53 53 53 75 80 102 104 125 125 K/C ñeán nöôùc thaáp nhaát 4 14 5 15 15 42 27 51 48 “Nguoàn: Baùo caùo naêng löïc caïnh tranh toaøn caàu qua caùc naêm, WEF” Baûng 2.18 So saùnh naêng löïc caïnh tranh cuûa Vieät Nam vôùi moät soá nöôùc: Quoác gia Naêm 2003 Naêm 2004 Naêm 2005 Naêm 2006 Singapore 6 7 5 5 Malaysia 29 31 25 26 Thaùi Lan 32 34 33 35 Trung quoác 44 46 48 54 Indonexia 72 69 69 50 Philipines 66 76 73 71 Vieät Nam 60 77 74 77 Campuchia 111 103 “Nguoàn: Baùo caùo naêng löïc caïnh tranh toaøn caàu qua caùc naêm, WEF” Baûng 2.19 Chæ soá naêng löïc caïnh tranh toång hôïp cuûa Vieät Nam: Naêm 2005 Naêm 2006 Taêng(+)giaûm (-) Naêm 2006/2005 Chæ tieâu haïng ñieåm haïng Ñieåm haïng Ñieåm Theå cheá 63 3.66 74 3.62 -11 -0.04 Haï taàng 85 2.69 83 2.79 2 0.10 Kinh teá vó moâ 44 4.69 53 4.63 -9 -0.06 Y teá vaø giaùo duïc cô baûn 54 6.69 56 6.43 -2 -0.26 Ñaøo taïo vaø giaùo duïc baäc cao 88 3.32 90 3.39 -2 0.07 Hieäu quaû thò tröôøng 56 4.12 73 4.10 -17 -0.02 Söï saün saøng veà kyõ thuaät 81 2.74 85 2.85 -4 0.11 Trình ñoä kinh doanh 88 3.55 86 3.55 2 0.00 Ñoåi môùi vaø saùng taïo 57 3.18 75 3.10 -18 -0.08 Chæ soá naêng löïc caïnh tranh toång hôïp 74 3.91 77 3.89 -3 -0.02 93 “Nguoàn: Baùo caùo naêng löïc caïnh tranh toaøn caàu qua caùc naêm, WEF” Baûng 2.20 Chæ soá naêng löïc caïnh tranh taêng tröôûng cuûa Vieät Nam qua caùc naêm: Naêm 2004 Naêm 2005 Naêm 2006 Taêng (+) giaûm (-) Naêm 2006/2005 Chæ tieâu haïng haïng ñieåm haïng ñieåm haïng Ñieåm Chæ soá xeáp haïng moâi tröôøng kinh teá vó moâ 58 60 3.96 68 3.88 - 8 -0.08 Chæ soá oån ñònh kinh teá vó moâ 23 34 4.80 45 4.75 - 11 -0.05 Chæ soá veà möùc ñoä chi tieâu laõng phí cuûa chính phuû 68 73 3.01 91 2.68 - 18 -0.33 Chæ soá veà tín nhieäm taøi chính cuûa ñaát nöôùc 68 52 3.24 75 3.34 - 23 0.10 Chæ soá xeáp haïng veà caùc theå cheá coâng 82 97 3.43 103 3.58 - 6 0.15 Chæ soá veà thi haønh luaät phaùp vaø hôïp ñoàng 55 64 3.71 68 3.74 - 4 0.03 Chæ soá veà tham nhuõng 97 111 3.16 116 3.41 - 5 0.25 Chæ soá xeáp haïng veà coâng ngheä 92 92 2.72 96 2.86 - 4 0.14 Chæ soá veà saùng taïo coâng ngheä 79 88 1.87 94 1.86 - 6 -0.01 Chæ soá veà coâng ngheä thoâng tin 86 86 2.04 84 2.19 2 0.15 Chæ soá veà chuyeån giao coâng ngheä 66 69 3.92 102 4.08 - 33 0.16 Chæ soá naêng löïc caïnh tranh taêng tröôûng 77 81 3.37 86 3.44 - 5 0.07 “Nguoàn: Baùo caùo naêng löïc caïnh tranh toaøn caàu (WEF)” 94 Baûng 2.21 Xeáp haïng naêng löïc caïnh tranh caáp tænh qua caùc naêm Naêm 2005 (42 tænh thaønh) Naêm 2006 (64 tænh thaønh) Tænh Ñieåm soá Haïng Ñieåm soá Haïng Bình Döông 76,82 1 76,23 1 Ñaø Naüng 70,67 2 75,39 2 Vónh Long 68,56 3 64,67 4 Beán Tre 65,25 4 53,11 26 Vónh Phuùc 65,09 5 61,27 8 Ñoàng Nai 64,14 6 64,64 5 Bình Ñònh 60,60 12 66,49 3 Thaønh phoá HCM 59,61 17 63,39 7 Baø Riaï Vuõng Taøu 59,15 20 55,95 17 Haø Noäi 60,32 14 50,34 40 Haûi Phoøng 59,40 19 49,98 42 Min 38,81 36,76 Max 76,82 76,23 “Nguoàn: Phoøng thöông maïi vaø coâng nghieäp Vieät Nam (VCCI)” 95 Baûng 2.22 So saùnh chæ soá naêng löïc caïnh tranh moät soá tænh “Nguoàn: Phoøng thöông maïi vaø coâng nghieäp Vieät Nam, VCCI” Ñoàng Nai Bình Döông TP HCM BRVT Haø Noäi Haûi phoøng Chæ tieâu Ñieåm Haïng Ñieåm Haïng Ñieåm Haïng Ñieåm Haïng Ñieåm Haïng Ñieåm Haïng CP gia nhaäp thò tröôøng 7,02 44 8,49 8 7,07 43 7,49 31 5,73 61 7,38 34 Tieáp caän ñaát ñai vaø söï oån ñònh trong SDÑ 6,27 22 6,21 24 5,07 53 5,38 50 4,19 63 4,48 60 Tính minh baïch vaø tieáp caän thoâng tin 6,18 13 8,50 1 6,97 5 5,43 32 5,60 28 6,07 17 CP veà thôøi gian ñeå thöïc hieän caùc quy ñònh cuûa NN 4,95 15 7,12 1 5,12 12 5,59 6 5,25 10 4,41 34 Chi phí khoâng chính thöùc 6,99 11 6,46 30 6,02 47 5,85 50 5,21 60 5,54 55 Öu ñaõi ñoái vôùi DNNN 6,31 44 7,24 12 6,35 43 5,70 59 4,70 64 5,85 56 Tính naêng ñoäng vaø tieân phong cuûa laõnh ñaïo tænh 6,00 16 9,08 1 6,18 13 5,46 24 4,23 46 3,76 53 Chính saùch phaùt trieån khu vöïc kinh teá tö nhaân 7,76 5 8,86 2 7,63 6 5,82 17 6,12 16 4,98 31 Ñaøo taïo lao ñoäng 8,45 2 6,52 11 7,35 4 5,56 23 5,24 28 5,83 18 Thieát cheá phaùp lyù 3,79 25 5,46 4 3,81 22 4,73 8 3,39 45 2,98 59 Chæ soá PCI 2006 64,64 5 76,23 1 63,39 7 55,95 17 50,34 40 49,98 42 96 Baûng 2.23 Tình hình thöïc hieän voán FDI ôû Ñoàng Nai (Ñôn vò tính: trieäu USD) Thôøi gian Voán thöïc hieän Thôøi gian Voán thöïc hieän Thôøi gian Voán thöïc hieän Tröôùc 1991 15 Naêm 1997 640 Naêm 2003 400 Naêm 1992 25 Naêm 1998 250 Naêm 2004 480 Naêm 1993 145 Naêm 1999 170 Naêm 2005 662 Naêm 1994 75 Naêm 2000 110 Öôùc 2006 800 Naêm 1995 150 Naêm 2001 160 Naêm 1996 300 Naêm 2002 260 " Nguoàn: Ñoàng Nai 30 naêm xaây döïng vaø phaùt trieån" [66] Baûng 2.24 Döõ lieäu haøm döï baùo: Thôøi gian ti yi ti .yi (ti)2 (yi)2 Naêm 2000 1 110 110 1 12.100 Naêm 2001 2 160 320 4 25.600 Naêm 2002 3 260 780 9 67.600 Naêm 2003 4 400 1.600 16 160.000 Naêm 2004 5 480 2.400 25 230.400 Naêm 2005 6 662 3.972 36 438.244 Öôùc 2006 7 800 5.600 49 640.000 Coäng 28 2.872 14.782 140 1.573.944 Bình quaân 4 410,29 2.111,71 20 224.849,14 97 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. Ban chæ ñaïo leã kyû nieäm 300 naêm vuøng ñaát Bieân Hoaø - Ñoàng Nai (1999), Bieân Hoaø - Ñoàng Nai 300 naêm hình thaønh vaø phaùt trieån, NXB Ñoàng Nai, Ñoàng Nai. 2. Cuïc thoáng keâ Ñoàng Nai (2005), Nieân giaùm thoáng keâ tænh Ñoàng Nai 3. Quoác hoäi (1997), Luaät thueá giaù trò gia taêng, Haø noäi 4. Quoác hoäi (2003), Luaät söûa ñoåi boå sung moät soá ñieàu cuûa Luaät thueá giaù trò gia taêng, Haø Noäi 5. Quoác hoäi (2003), Luaät thueá thu nhaäp doanh nghieäp, Haø Noäi 6. Quoác hoäi (2005), Luaät thueá Xuaát khaåu, thueá nhaäp khaåu, Haø Noäi 7. Quoác hoäi (2005), Luaät doanh nghieäp, Haø Noäi 8. Quoác hoäi (2005), Luaät ñaàu tö, Haø Noäi 9. Quoác hoäi (2003), Luaät ñaát ñai, Haø noäi 10. Tænh uûy Ñoàng Nai (2006), Vaên kieän ñaïi hoäi ñaïi bieåu ñaûng boä tænh Ñoàng Nai laàn thöù VIII (nhieäm kyø 2005-2010) 11. Uûy ban nhaân daân tænh Ñoàng Nai (2002), Chöông trình phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi, an ninh - quoác phoøng tænh Ñoàng Nai (giai ñoaïn 2001-2005) 12. Uûy ban nhaân daân tænh Ñoàng Nai (2006), Ñoàng Nai 30 naêm xaây döïng vaø phaùt trieån 13. Uyû ban thöôøng vuï Quoác hoäi (2004), Phaùp leänh söûa ñoåi boå sung moät soá ñieàu cuûa Phaùp leänh thueá thu nhaäp ñoái vôùi ngöôøi coù thu nhaäp cao, Haø Noäi 14. Voõ Thanh Thu (2004), Kyõ thuaät ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc ngoaøi, XN in Taân Bình, Thaønh phoá Hoà Chí Minh 15. Phaïm Vaên Naêng (2003), Kyû yeáu hoäi thaûo khoa hoïc Töï do hoaù taøi chính vaø hoäi nhaäp quoác teá cuûa heä thoáng ngaân haøng Vieät Nam, Cuïc xuaát baûn- Boä vaên hoaù thoâng tin 98 16. Traàn Ngoïc Thô (2003), Taøi chính doanh nghieäp hieän ñaïi, NXB thoáng keâ 17. Traàn Ngoïc Thô (2003), Taøi chính quoác teá, e6 18. Moät soá ñiaï chæ website tham khaûo: www.gso.gov.vn www.dongnai-industry.gov.vn www.dongnai.gov.vn www.dost-dongnai.gov.vn www.vnn.vn vnexpress.net www.vnci.org.vn www.itpc.hochiminhcity.gov.vn www.molisa.gov.vn www.diza.org.vn www.idr.edu.vn www.donapt.com.vn www.vietcombank.com.vn www.dddn.com.vn www.vneconomy.com.vn www.saigontimes.com.vn www.vninvest.com 99 PHUÏ LUÏC Phuï Luïc 1. Möùc khaáu tröø thu nhaäp caù nhaân haøng naêm cuûa ngöôøi Thaùi: - Ngöôøi ñoùng thueá: 300.000 baht - Vôï (choàng) cuûa ngöôøi ñoùng thueá 30.000 baht. - Giaùo duïc moãi treõ em 15.000 baht. - Ngöôøi ñoùng thueá vaø vôï(choàng) cho vieäc thanh toaùn laõi treân khoaûn vay nôï ñeå thueâ nhaø 10.000 baht. - Ngöôøi ñoùng thueá vaø vôï (choàng) tham gia ñoùng goùp vaøo quyõ phuùc lôïi xaõ hoäi khoâng quaù 10% lôïi töùc ñöôïc ñieàu chænh. Phuï luïc 2. Quyeát ñònh soá 791/QÑ-TTg cuûa Thuû töôùng chính phuû ngaøy 12/08/2005 v/v quy hoaïch chi tieát caûng bieån cuûa tænh Ñoàng Nai naèm trong cuïm caûng soá 5 (Tp. HCM- Ñoàng Nai - Bình Döông - Baø Riaï Vuõng Taøu) - Khu caûng treân soâng Ñoàng Nai: + Caûng Ñoàng Nai: coâng suaát quy hoaïch 1 trieäu taán/naêm, döï kieán côõ taøu treân 5.000 taán, coù 4 caàu caûng vôùi toång chieàu daøi beán 272 meùt, chieám 9,3 ha ñaát + Caûng Phuù Höõu 2: Coâng suaát quy hoaïch 8 trieäu taán/naêm, döï kieán côõ taøu 30.000 taán, vôùi 12 caàu caûng, toång chieàu daøi beán 2.400 meùt, dieän tích chieám ñaát khoaûng 120 ha. + Beán caûng toång hôïp Tam An: ñaây laø caûng tieàm naêng phuïc vuï cho caùc khu coâng nghieäp taïi Long Thaønh. - Khu Caûng treân soâng Nhaø Beø, soâng Loøng Taøu: + Beán caûng toång hôïp Phuù Höõu 1: coâng suaát quy hoaïch 2 trieäu taán/naêm. Döï kieán côõ taøu 20.000 taán, 03 caàu caûng, toång chieàu daøi beán laø 750 meùt, dieän tích ñaát chieám khoaûng 37,5 ha. 100 - Khu caûng treân soâng Thò Vaûi: + Caûng Goø Daàu A: coâng suaát quy hoïach 1,13 trieäu taán/naêm, döï kieán côõ taøu khoaûng 5.000 taán - 10.000 taán, coù 3 caàu caûng, toång chieàu daøi beán 350 meùt vôùi dieän tích ñaát khoaûng 17,6 ha. + Caûng goø daàu B: coâng suaát quy hoaïch 4,19 trieäu taán/naêm döï kieán côõ taøu 15.000 taán, 06 caàu caûng, toång chieàu daøi beán 990 meùt, chieám 50 ha ñaát. + Caûng toång hôïp Phöôùc An: coâng suaát quy hoaïch 10 trieäu taán/naêm, döï kieán côõ taøu 30.000 taán, 12 caàu caûng, chieàu daøi beán 2.800 meùt chieám 160 ha; toaøn boä coù 18 beán trong ñoù coù 08 beán quy hoaïch laøm caûng containner cho taøu 20.000 taán - 30.000 taán caäp beán. Phuï Luïc 3. Heä thoáng saûn xuaát vaø truyeàn taûi ñieän taïi Ñoàng Nai - Nhaø maùy thuûy ñieän Trò An vôùi toång coâng suaát phaùt laø 400 MVA ñöôïc hoaø vaøo maïng löôùi quoác gia thoâng qua caùc ñöôøng daây 220 KV Trò An – Long Bình. - Ñöôøng daây 220 KV töø Nhaø maùy thuûy ñieän Ña Nhim veà cuõng hoaø vaøo löôùi ñieän taïi traïm ñieän Long Bình. - Ñöôøng daây 220 KV xuaát phaùt töø trung taâm nhieät ñieän Phuù Myõ cuõng ñöôïc keát noái taïi traïm Long Bình. - Coâng ty lieân doanh Amata Power xaây döïng heä thoáng phaùt ñieän ñeå cung caáp ñieän cho KCN Amata vaø caùc KCN laân caän nhö Loteco … Phuï luïc 4. Caùc nhaø maùy cung caáp nöôùc ôû Ñoàng Nai -Nhaø maùy nöôùc Bieân Hoaø: coâng suaát 36.000 m3/ngaøy ñeâm -Nhaø maùy nöôùc Long Bình: coâng suaát 30.000 m3/ngaøy ñeâm -Nhaø maùy nöôùc Nhôn Traïch: coâng suaát 15.000 m3/ ngaøy ñeâm -Nhaø maùy nöôùc Thieän Taân: coâng suaát 100.000 m3/ngaøy ñeâm 101 -Nhaø maùy nöôùc Gia Ray: coâng suaát 2.400 m3/ngaøy ñeâm -Nhaø maùy nöôùc Long Khaùnh: coâng suaát 5.000 m3/ngaøy ñeâm -Traïm bôm Hoaù An: coâng suaát 6.000 m3/ngaøy ñeâm Döï kieán trong töông lai, nhaø maùy nöôùc Thieän Taân seõ ñaàu tö, môû roäng vôùi coâng suaát 1.000.000 m3/ngaøy vaø nhaø maùy nöôùc Nhôn Traïch 200.000 m3/ngaøy Phuï luïc 5. Moät soá cöôùc phí vieãn thoâng: - Ñoái vôùi thueâ keânh trong nöôùc: Cöùôc ñaáu noái vaø hoaø maïng: 1.500.000 ñoàng ñoái vôùi keânh coù toác ñoä döôùi 64 KB/s; 2.000.000 ñoàng ñoái vôùi keânh 64KB/s - 2 MB/s; 20 trieäu ñoàng ñoái vôùi keânh 34MB/s, 45 MB/s, 155 MB/s. Cöùôc thueâ keânh: tuyø theo toác ñoä noäi haït, noäi tænh thì thaáp nhaát laø 131.000 ñoàng/thaùng/keânh ñieän baùo toác ñoä 50 baud vaø möùc cao nhaát laø 284.155.000 ñoàng/thaùng/keânh 155Mb/s. Ngoaøi ra, ñoái vôùi nhöõng khaùch ñaëc bieät hay khaùch haøng cam keát söû duïng daøi haïn ñöïôc giaûm giaù cöôùc töø 10 -15%. - Ñoái vôùi thueâ keânh quoác teá: + Cöùôc thueâ keânh qua caùp bieån: Vuøng 1: töø VN ñi Nhaät Baûn, Trung quoác, Thaùi Lan, Singapore, Hoàng Koâng, Laøo, Campuchia, Malaysia, Haøn quoác, Indonexia, Philipine, Ñaøi Loan: töø 244 USD/thaùng/keânh ñieän baùo ñôn coâng–386.297 USD/thaùng/keânh 155MB/s Vuøng 2: Töø VN ñi caùc nöôùc coøn laïi: töø 268 USD/thaùng/keânh ñieän baùo ñôn coâng - 386.297 USD/thaùng/keânh 155MB/s. + Cöùôc thueâ keânh qua veä tinh: thoáng nhaát cho caùc quoác gia coù giaù nhö vuøng 1 cuûa caùp bieån. + Cöôùc lieân laïc quoác teá: 102 Bình thöôøng quoác teá cuûa IDD (goïi ñi tröïc tieáp): 0,54 - 0,6 USD/block 6s ñaàu tieân vaø 0,009 -0,01 USD/block 1s tieáp theo. Goïi 171: 0,048 USD/block 6s ñaàu tieân vaø 0,008 USD/block 1s tieáp theo. Goïi 1713 quoác teá: thu thaønh 2 phaàn (phaàn 1: cöôùc lieân laïc baèng cöôùc goïi 171 vaø phaàn 2 cöôùc phuïc vuï 0,2 USD.... + Cöôùc thoâng tin di ñoäng (goïi töø maùy coá ñònh): 136,36 ñoàng/block 06s ñaàu tieân vaø 22,72 ñoàng/ block 1 giaây keá tieáp (Neáu goïi vaøo giôø cao ñieåm thì giaûm 30%). Ngoaøi ra, phuï thu cöôùc phuïc vuï: 455 ñoàng/cuoäc + Cöùôc Lieân laïc noäi haït (ñoái vôùi maùy coá ñònh): Thueâ bao: 27.000 ñoàng/maùy/thaùng chöa coù VAT Cuoäc goïi ñeán 200 phuùt: 120 ñoàng/phuùt; töø phuùt 201-1.000: 80 ñoàng/phuùt; töø phuùt thöù 1001 trôû leân: 40 ñoàng/phuùt. + Cöôùc lieân laïc lieân tænh: Qua maïng PSTN: Vuøng 1: 909 ñoàng/phuùt; vuøng 2: 1455ñoàng/phuùt; vuøng III: 1818 ñoàng/phuùt. Qua maïng Voip 177: Vuøng 1: 727 ñoàng/phuùt; Vuøng 2: 1182 ñoàng/phuùt; Vuøng 3: 1364 ñoàng/phuùt. Phuï luïc 6. Giaù thueâ ñaát ôû moät soá ñiaï baøn ngoaøi khu coâng nghieäp - TP. Bieân Hoaø töø 0,1 – 9,6 USD/m2/naêm - Thò xaõ, Thò traán töø 0,09–2,16 USD/m2/naêm - Caùc vuøng khaùc 0,01 -0,18 USD/m2/naêm Rieâng caùc vuøng nuùi ñaù ñoài troïc, ñaát xaáu khoù söû duïng, neáu döï aùn khoâng thuoäc döï aùn saûn xuaát coâng nghieäp, dòch vuï, du lòch, thöông maïi, khai thaùc khoaùng saûn, ñöôïc aùp duïng giaù töø 0,003 - 0,01 USD/m2/naêm.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf46080[1].pdf
Luận văn liên quan