Đề tài Biện pháp quản lý và chống thất thu bảo hiểm xã hội trên địa bàn quận 12, TP Hồ Chí Minh

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN. - 1.1 Sơ lược về quá trình hình thành ngành BHXH; 1.2 Một số khái niệm; 1.3 Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới tổng thu BHXH; 1.4 Sơ lược về các chính sách chủ yếu của BHXH VN; 1.5 Phân biệt BHXH với BH thương mại. - CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU BHXH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 12.- 2.1 Tổng quan về quận 12; 2.2 Thực trạng hoạt động quản lý thu bảo hiểm xã hội trên địa bàn quận 12; 2.3 Thực trạng công tác quản lý thu BHXH trên địa bàn 12; 2.4 Tình hình thực hiện thu BHXH; 2.5 Tình hình nợ đọng thu BHXH; 2.6 Đánh giá thực trạng công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội giai đoạn vừa qua; 2.7 Kết quả nghiên cứu từ kiểm tra và khảo sát các doanh nghiệp.- CHƯƠNG III: NHỮNG BIỆN PHÁP CHỐNG THẤT THU BHXH.- 3.1 Mục tiêu; 3.2 Quan điểm; 3.3 Kinh nghiệm về quản lý và chống thất thu BHXH của một số nước trên thế giới; 3.4 Biện pháp; 3.5 Lộ trình áp dụng các biện pháp.- KẾT LUẬN.

pdf118 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2500 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Biện pháp quản lý và chống thất thu bảo hiểm xã hội trên địa bàn quận 12, TP Hồ Chí Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ò cho laõnh ñaïo trong vieäc ban haønh nhöõng quy ñònh BHXH cho phuø hôïp vôùi Luaät BHXH. Cô quan kieåm tra cuûa BHXH caáp Tænh, Trung öông chæ kieåm tra caùc doanh nghieäp, BHXH caùc Quaän Huyeän vaø phoøng ban maø chöa coù nhieàu kieán thöùc veà Phaùp luaät. Vì vaäy, cô quan 84 BHXH neân thaønh laäp Phoøng Phaùp cheá chuyeân traùch veà Phaùp luaät vaø giaûi quyeát caùc tranh chaáp, thay maët cho BHXH kieän vaø baûo veä quyeàn lôïi cho cô quan BHXH khi tranh chaáp veà nôï BHXH vôùi caùc doanh nghieäp nôï ñoïng quaù laâu. - Tích cöïc trong coâng taùc giaûi quyeát caùc cheá ñoä cho ngöôøi lao ñoäng, quaûn lyù chaëc cheõ vaø giaûi quyeát ngay khi coù phaùt sinh, khoâng ñeå ngöôøi lao ñoäng phaûi chôø ñôïi taïi haøng thaùng cô quan BHXH. Qua khaûo saùt, 55,7% yù kieán cho raèng thôøi gian giaûi quyeát caùc loaïi cheá ñoä hieän nay laø bình thöôøng, 44,3% cho laø chaäm. Yeáu toá naøy cuõng taùc ñoäng ñeán tính tích cöïc cuûa doanh nghieäp vaø cuûa ngöôøi lao ñoäng khi tham gia BHXH. Cuøng vôùi vieäc giaûi quyeát caùc cheá ñoä ngay taïi nôi phaùt sinh, caàn phaûi toå chöùc thu noäp BHXH moät caùch hieän ñaïi, quaûn lyù chaët cheõ, söû duïng caùc coâng ngheä tieân tieán nhö theû BHXH, quaûn lyù treân toaøn quoác ñeå traùnh nhöõng thuû tuïc phieàn haø khi ngöôøi daân phaûi di chuyeån töø tænh naøy sang tænh khaùc. - Coù cheá ñoä thöôûng phaït phuø hôïp vôùi caùc doanh nghieäp. Neáu doanh nghieäp ñoùng sôùm, ñoùng ñuùng haïn seõ ñöôïc khen thöôûng, coøn neáu doanh nghieäp ñoùng treã, ñeå tình traïng nôï ñoïng keùo daøi, khoâng baùo caùo, khoâng thöïc hieän theo nhöõng quy ñònh cuûa ngaønh thì phaûi coù bieän phaùp xöû lyù thaät naëng, vì ñieàu naøy aûnh höôûng tôùi quyeàn lôïi cuûa chính ngöôøi lao ñoäng taïi doanh nghieäp cuûa hoï. - Boû haún cô cheá keá hoaïch, hieän nay haøng naêm BHXH VN, BHXH thaønh phoá chæ giao chæ tieâu toång thu BHXH maø khoâng quan taâm ñeán soá löôïng lao ñoäng, möùc löông, soá doanh nghieäp..... neân coù hình thöùc khen thöôûng cho cô quan BHXH naøo thu BHXH ñöôïc töø nhieàu doanh nghieäp, trích noäp BHXH cho nhieàu ngöôøi lao ñoäng, thu ñuùng vaø ñuû ñoái vôùi caùc ñoái töôïng ñöôïc quy ñònh cuûa Luaät BHXH. - Cheá ñoä tieàn löông cuûa caùn boä – nhaân vieân ngaønh BHXH: hieän nay trong ngaønh BHXH, khoâng coù cheá ñoä thöôûng khi thöïc hieän ñaït hay vöôït chæ tieâu. Khoâng kích thích ñöôïc caùn boä trong ngaønh tích cöïc trong coâng taùc, tích cöïc trong 85 tuyeân truyeàn cheá ñoä chính saùch cuûa ngöôøi lao ñoäng tham gia BHXH. Caûi caùch cheá ñoä tieàn löông ñoàng thôøi vôùi caûi caùch phöông thöùc laøm vieäc, xem BHXH thaät söï laø moät ngaønh dòch vuï, phuïc vuï nhaân daân vaø caùc doanh nghieäp. Caûi caùch cheá ñoä laøm vieäc toát hôn cho taát caû caùc ñoái töôïng, thay ñoåi boä maët cuûa cô quan BHXH. Caàn phaûi xaùc ñònh ñaây laø moät coâng taùc xaõ hoäi, tuy nhieân vaãn phaûi ñaûm baûo cuoäc soáng cuûa nhaân vieân ngaønh, traùnh ñöôïc tình traïng tham nhuõng hay moác noái vôùi ñôn vò, vôùi ngöôøi lao ñoäng, neân coù chính saùch tieàn löông, tieàn thöôûng phuø hôïp vôùi coâng vieäc vaø chöùc vuï cuûa ngaønh, ñaây laø cô quan söï nghieäp cuûa nhaø nöôùc, neân coù theå coù moät cheá ñoä tieàn löông khaùc so vôùi caùc cô quan haønh chính nhaø nöôùc höôûng löông töø ngaân saùch. Neân coù cheá ñoä thöôûng cho nhaân vieân ngaønh khi ñaït hay vöôït chæ tieâu, kích thích ñöôïc nhaân vieân ngaønh tích cöïc tham gia coâng taùc, phuïc vuï ngöôøi lao ñoäng,…. - Taêng cöôøng heä thoáng tuyeân truyeàn, hoã trôï caùc doanh nghieäp, ñaëc bieät laø caùc doanh nghieäp môùi ñaêng kyù kinh doanh, ñeå hoï nhaän thöùc ñöôïc nhöõng lôïi ích khi tham gia BHXH cho coâng nhaân, giuùp oån ñònh lao ñoäng taïi ñôn vò, ñeán töøng ñôn vò ñeå tuyeân truyeàn, phoå bieán phaùp luaät BHXH, Luaät lao ñoäng, …. - Thieát laäp boä phaän chuyeân giaûi thích caùc cheá ñoä vaø quyeàn lôïi cuûa ngöôøi lao ñoäng khi tham gia BHXH. Giuùp ngöôøi lao ñoäng hieåu roõ ñöôïc BHXH vaø tích cöïc tham gia, cuõng nhö seõ ñoøi hoûi quyeàn lôïi chính ñaùng cuûa mình töø phía chuû doanh nghieäp. - Oån ñònh phöông phaùp quaûn lyù thu, thay ñoåi theo chieàu höôùng ñôn giaûn hoùa caùc maãu bieåu baùo caùo thu BHXH, thieát keá chöông trình quaûn lyù thu BHXH hieäu quaû vaø hieän ñaïi. ÖÙng duïng nhieàu hôn coâng ngheä thoâng tin trong quaù trình quaûn lyù thu BHXH. 86 - Caûi tieán trang web cuûa BHXH. Thieát laäp môùi web side cuûa BHXH Vieät Nam, noäi dung chính phaûi coù ñaàu ñuû caùc chính saùch vaø ñieàu kieän ñöôïc höôûng, phöông phaùp vaø caùch thöùc thu noäp, thieát laäp chuyeân muïc giaûi ñaùp thaéc maéc cho caùc ñoái töôïng. Toùm laïi, muoán BHXH ñöôïc toát hôn, taêng thu BHXH, coù nhieàu lao ñoäng tham gia BHXH thì cô quan BHXH phaûi coù nhöõng keá hoaïch cuï theå, keát hôïp vôùi caùc ban ngaønh ñeà ra nhöõng bieän phaùp quaûn lyù chaët cheõ hôn nöõa coâng taùc thu BHXH. 3.4.3 Nhoùm bieän phaùp ñoái vôùi doanh nghieäp. Ñoái vôùi ngöôøi söû duïng lao ñoäng: + Khi ñaêng kyù kinh doanh ôû Sôû Keá Hoaïch & Ñaàu tö tænh hay Phoøng Kinh teá caùc quaän huyeän, caùc cô quan nhaø nöôùc naøy caàn phaûi coù vaên baûn tuyeân truyeàn veà phöông thöùc hoaït ñoäng khoâng traùi vôùi phaùp luaät, caùc ñoùng goùp cho nhaø nöôùc nhö thueá, leä phí, tham gia BHXH cho ngöôøi lao ñoäng,…. Ví du: coù danh muïc, ñòa chæ, webside nhöõng cô quan maø doanh nghieäp phaûi ñeán ñeå thöïc hieän caùc quyeàn vaø nghóa vuï cuûa minh. Ñieàu naøy traùnh ñöôïc vieäc doanh nghieäp neù traùnh thöïc hieän nghóa vuï vôùi lyù do chöa bieát, chöa hieåu. + Yeâu caàu caùc doanh nghieäp thöïc hieän vieäc keâ khai ñaày ñuû soá lao ñoäng. Coù bieän phaùp xöû lyù thaät naëng ñoái vôùi nhöõng doanh nghieäp coá tình neù traùnh tham gia BHXH. + Môû moät lôùp hoïc cho ngöôøi saép thaønh laäp doanh nghieäp, tuyeân truyeàn veà quyeàn vaø nghóa vuï cuûa ngöôøi lao ñoäng, cuûa chuû doanh nghieäp … + Neân coù moät nghieân cöùu aûnh höôûng cuûa vieäc thöïc hieän ñaày ñuû nhöõng cheá ñoä ñoái vôùi ngöôøi lao ñoäng seõ taùc ñoäng ñeán doanh thu, lôïi nhuaän cuûa doanh nghieäp trong daøi haïn. Chöùng minh ñöôïc raèng, thöïc hieän ñaày ñuû nghóa vuï cuûa 87 mình ñoái vôùi ngöôøi lao ñoäng seõ coù theå giöõ ngöôøi lao ñoäng laønh ngheà laøm vieäc laâu daøi, ñaûm baûo ñöôïc uy tín ñoái vôùi khaùch haøng, vaø coù theå xaây döïng keá hoaïch chieán löôïc saûn xuaát kinh doanh oån ñònh vaø phaùt trieån. + Ñoái vôùi ngöôøi lao ñoäng töï yù boû vieäc, trong thôøi gian 3 thaùng keå töø khi lao ñoäng boû vieäc, doanh nghieäp coù theå nhaän khoaûn BH naøy ñeå buø ñaép cho nhöõng thieät haïi do vieäc töï yù boû vieäc gaây ra. + Cuûng coá laïi toå chöùc coâng ñoaøn taïi caùc doanh nghieäp, phaùt huy ñuùng chöùc naêng cuûa toå chöùc vaø caùn boä laøm coâng taùc coâng ñoaøn. Vaø caùc Lieân ñoaøn lao ñoäng. Treân thöïc teá, neáu ngöôøi lao ñoäng naøo hieåu ñöôïc chính saùch BHXH, ai cuõng muoán tham gia ñeå ñöôïc höôûng nhöõng quyeàn lôïi cuûa mình. Cho neân, caàn phaûi taêng cöôøng coâng taùc tuyeân truyeàn, thuyeát phuïc ngöôøi lao ñoäng tham gia BHXH, giaûi thích roõ nhöõng quyeàn vaø lôïi ích maø hoï ñöôïc höôûng, cuoäc soáng ñöôïc ñaûm baûo oån ñònh khi ñeán tuoåi höu, khoâng leä thuoäc vaøo ngöôøi khaùc. Ngöôøi ñöùng ra giaûi thích quyeàn lôïi naøy phaûi laø ngöôøi thaät söï coù taâm huyeát, laø ngöôøi coù kieán thöùc cao, duøng nhöõng töø ngöõ vaø phöông phaùp phaân tích thaät deã hieåu vaø gaàn guõi vôùi ngöôøi lao ñoäng. Song song vôùi vieäc giaûi thích phaùp luaät BHXH, caàn phaûi giaûi thích caû phaùp luaät veà lao ñoäng, laøm cho ngöôøi lao ñoäng coù traùch nhieäm hôn vôùi coâng vieäc maø mình ñaûm nhieäm. Kyù keát hôïp ñoàng lao ñoäng ñuùng quy ñònh cuûa phaùp luaät. + Ñoái vôùi ngöôøi lao ñoäng: Nhaát laø lao ñoäng coù trình ñoä thaáp, khoâng coù kieán thöùc veà Luaät phaùp, caàn phaûi giaûi thích, tuyeân truyeàn veà quyeàn vaø nghóa vuï cuûa ngöôøi lao ñoäng khi tham gia trích noäp BHXH. 3.4.4. Nhoùm nhöõng bieän phaùp ruùt ra töø kinh nghieäm caùc nöôùc: - Ruùt kinh nghieäm töø nhöõng nöôùc phaùt trieån, quy ñònh veà BHXH neân ñieàu chænh tyû leä trích noäp töông ñoái caân baèng giöõa ngöôøi söû duïng lao ñoäng vaø 88 ngöôøi lao ñoäng (hieän nay ngöôøi söû duïng lao ñoäng ñoùng gaáp 3 laàn ngöôøi lao ñoäng). Quy ñònh naøy laøm cho doanh nghieäp thaáy mình ñoùng quaù cao coá tình neù traùnh hay ñoùng vôùi möùc löông thaáp cuõng aûnh höôûng ñeán quyeàn lôïi cuûa ngöôøi lao ñoäng, neân chaêng caàn coù quy cuï theå nhö Thaùi Lan, caân baèng giöõa ngöôøi söû duïng lao ñoäng, ngöôøi lao ñoäng vaø coù moät phaàn ñoùng goùp cuûa Chính phuû. - Phaùt trieån heä thoáng ngaân haøng, thöïc hieän vieäc chi traû löông qua heä thoáng Ngaân haøng vaø trích noäp BHXH thoâng qua taøi khoaûn cuûa töøng caù nhaân. Ñaây laø giaûi phaùp raát höõu hieäu ñeå phoøng choáng thaát thu BHXH. - ÖÙng duïng coâng ngheä thoâng tin trong vieäc quaûn lyù thu vaø chi traû caùc cheá ñoä. Quaûn lyù ngöôøi tham gia BHXH thoâng qua theû BHXH ñeå nhanh choùng giaûi quyeát caùc cheá doä, chính saùch cho ngöôøi lao ñoäng. - Khaúng ñònh ñöôïc vai troø cuûa Nhaø nöôùc trong vieäc quy ñònh nhöõng chính saùch, caùch thöùc thu BHXH, keá hoaïch phaùt trieån quyõ BHXH, xaây döïng loøng tin cuûa ngöôøi daân, cuûa chuû doanh nghieäp veà BHXH. 3.5 Loä trình aùp duïng caùc bieän phaùp: Phaïm vi ñeà taøi khoâng nghieân cöùu veà BHXH töï nguyeän vaø BH thaát nghieäp, tuy nhieân, theo Luaät BHXH coù hieäu löïc töø 01/1/2007 thì töø naêm 2008, cô quan BHXH phaûi trieån khai thu BHXH töï nguyeän vaø naêm 2009 phaûi trieån khai thu BHXH thaát nghieäp, do ñoù, khoái löôïng coâng vieäc cuûa cô quan BHXH raát nhieàu, neân loä trình aùp duïng nhöõng bieän phaùp nhaèm taêng thu BHXH neân aùp duïng nhö sau: Thöù nhaát, chöa voäi ñieàu chænh nhöõng baát caäp trong Luaät BHXH nhö ñaõ trình baøi ôû treân vì neân ñaûm baûo tính oån ñònh cuûa Luaät trong moät thôøi gian. Do ñoù, neân aùp duïng nhöõng bieän phaùp ñoái vôùi cô quan BHXH tröôùc. Thöïc hieän nhoùm caùc bieän phaùp ñoái vôùi cô quan BHXH, Trieån khai thöïc hieän theû BHXH, öùng duïng coâng ngheä thoâng tin vaøo coâng taùc quaûn lyù, vaø thieát laäp phoøng hoã trôï doanh 89 nghieäp vaø ngöôøi lao ñoäng. Ñoàng thôøi vôùi coâng taùc treân laø phaûi thöïc hieän nhoùm nhöõng bieän phaùp ñoái vôùi doanh nghieäp. Thöù hai, Caáp Trung Öông – BHXH Vieät Nam caàn trieån khai phoái hôïp giöõa caùc ñôn vò quaûn lyù haønh chính Nhaø nöôùc nhö cô quan ñaêng kyù kinh doanh, cô quan thueá, lao ñoäng…. ñeå khi vöøa ñaêng kyù kinh doanh laø doanh nghieäp phaûi ñaêng kyù tham gia trích noäp BHXH, vaø trích löông theo quyõ löông ñaêng kyù vôùi thueá. Ruùt kinh nghieäm töø caùc nöôùc ñeå aùp duïng bieän phaùp nhaèm choáng thaát thu cho BHXH. Thöù ba, thöïc hieän nhoùm caùc bieän phaùp veà quy ñònh cuûa phaùp luaät, chuû tröông, chính saùch. Sau khi thöïc hieän caùc coâng vieäc treân, cô quan BHXH seõ tieán haønh kieán nghò vôùi Chính phuû, vôùi Quoác hoäi vieäc söûa ñoåi nhöõng ñieàu khoaûn khoâng thích hôïp trong Luaät BHXH, Luaät lao ñoäng, quy ñònh möùc löông ñoùng BHXH. 90 KEÁT LUAÄN Trong nhöõng naêm qua, maëc duø BHXH Quaän 12 cuõng coù ñaït ñöôïc nhieàu thaønh töïu, soá thu BHXH, soá lao ñoäng, vaø löôïng doanh nghieäp tham gia BHXH cuõng ngaøy caøng nhieàu. Tuy nhieân, so saùnh vôùi toång soá doanh nghieäp treân ñòa baøn Quaän thì vaãn coøn raát thaáp. Tröôùc tình hình treân ñoøi hoûi BHXH caàn phaûi ñöa ra nhieàu bieän phaùp nhaèm khaéc phuïc tình traïng treân. Nhöõng cheá ñoä, chính saùch BHXH ngöôøi ñöôïc höôûng khoâng chæ laø yeáu toá vaät chaát maø coøn laø yeáu toá tinh thaàn, giuùp ngöôøi lao ñoäng oån ñònh cuoäc soáng, an taâm laøm vieäc, phaùt huy heát moïi naêng löïc cuûa baûn thaân. Vaø giaûm ñöôïc gaùnh naëng cho gia ñình vaø xaõ hoäi khi ñaõ giaø yeáu. Caùc nhoùm giaûi phaùp ñeà ra trong luaät vaên nhaèm ñaït ñöôïc caùc muïc tieâu cuï theå sau: - Taêng ñöôïc möùc höôûng töø caùc cheá ñoä gaàn vôùi nhu caàu thöïc teá cuûa ngöôøi lao ñoäng. - Taêng soá lao ñoäng ñöôïc tham gia vaø höôûng caùc cheá ñoä an sinh xaõ hoäi hôn. Giaûm gaùnh naëng cho gia ñình vaø xaõ hoäi trong töông lai. - Taïo ñieàu kieän cho ngöôøi lao ñoäng, caùc cô quan toå chöùc thöïc hieän ñaày ñuû quyeàn vaø nghóa vuï cuûa mình, thöïc hieän vieäc “soáng vaø laøm vieäc theo Hieán phaùp vaø Phaùp luaät”. Caùc nhoùm giaûi phaùp ñöa ra chaéc chaén chöa ñaày ñuû, nhöng chuùng toâi nghó raèng neáu thöïc hieän caùc giaûi phaùp treân seõ taêng ñöôïc toång soá thu BHXH. Taïo ñieàu kieän cho cô quan BHXH coù ñieàu kieän phuïc vuï toát hôn ngöôøi lao ñoäng. Goùp phaàn oån ñònh ñôøi soáng, oån ñònh kinh teá – xaõ hoäi cuûa Quaän 12 noùi rieâng, cuûa thaønh phoá Hoà Chí Minh vaø caû nöôùc noùi chung. 91 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO A. Taøi lieäu tham khaûo trong nöôùc 1. Ban chaáp haønh Trung öông Ñaûng coäng saûn Vieät Nam (2001), Vaên kieän Ñaïi hoäi ñaïi bieåu toaøn quoác laàn thöù IX, NXB Chính trò Quoác gia, Haø Noäi. 2. Ban chaáp haønh Trung öông Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam (2006), Vaên kieän Ñaïi hoäi ñaïi bieåu toaøn quoác laàn thöù X, NXB Chính trò quoác gia, Haø Noäi. 3. Baûo hieåm xaõ hoäi Vieät Nam (1999), Caåm nang an sinh xaõ hoäi - Taäp I: Nhöõng nguyeân taéc an sinh xaõ hoäi. 4. Baûo hieåm xaõ hoäi Vieät Nam (1999), Kyû yeáu Hoäi thaûo khoa hoïc: Chieán löôïc phaùt trieån BHXH Vieät Nam ñeán naêm 2010. 5. Baûo hieåm xaõ hoäi Vieät Nam (1999), Quyeát ñònh soá 2902/1999/QÑ/BHXH ngaøy 23/11 veà vieäc ban haønh quy ñònh quaûn lyù thu baûo hieåm xaõ hoäi thuoäc heä thoáng BHXH Vieät Nam. 6. Baûo hieåm xaõ hoäi Vieät Nam (2000), Vaên baûn soá 21/BHXH-HÑQL ngaøy 28/12 veà vieäc trình thuû töôùng Chính phuû pheâ duyeät chieán löôïc phaùt trieån ngaønh baûo hieåm xaõ hoäi. 7. Baûo hieåm xaõ hoäi Vieät Nam (2003), Quyeát ñònh soá 722/QÑ-BHXH ngaøy 26/5/2003 veà vieäc ban haønh quy ñònh quaûn lyù thu BHXH, BHYT baét buoäc. 8. Baûo hieåm xaõ hoäi Vieät Nam (2005), BHXH Vieät Nam 10 naêm xaây döïng vaø phaùt trieån. 9. Baûo hieåm xaõ hoäi Quaän 12, Baùo caùo toång hôïp thu töø naêm 1996 - 2006. 10. Baûo hieåm xaõ hoäi Vieät Nam (1998), Caåm nang an sinh xaõ hoäi, taäp 1, Dòch giaû: Haø Ngoïc Queá, (dòch töø baûn tieáng Anh: Series of Manuals on Social Securirty cuûa Toå chöùc Lao ñoäng Quoác teá). 92 11. Baûo hieåm xaõ hoäi Vieät Nam (1998), Caåm nang an sinh xaõ hoäi, taäp 2, Dòch giaû: Haø Ngoïc Queá, (dòch töø baûn tieáng Anh: Series of Manuals on Social Securirty cuûa Toå chöùc Lao ñoäng Quoác teá). 12. Baûo hieåm xaõ hoäi Vieät Nam (1998), Caåm nang an sinh xaõ hoäi, taäp 3, Dòch giaû: Haø Ngoïc Queá, (dòch töø baûn tieáng Anh: Series of Manuals on Social Securirty cuûa Toå chöùc Lao ñoäng Quoác teá). 13. Boä Lao ñoäng Thöông binh vaø Xaõ hoäi (1994), Boä Luaät lao ñoäng nöôùc Coäng hoaø xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam, NXB chính trò quoác gia, Haø Noäi. 14. Boä Lao ñoäng Thöông binh vaø Xaõ hoäi (2002), Boä Luaät lao ñoäng nöôùc Coäng hoaø xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam (ñaõ ñöôïc söûa ñoåi boå sung), NXB chính trò quoác gia, Haø Noäi. 15. Boä Lao ñoäng thöông binh vaø xaõ hoäi (1993), Moät soá coâng öôùc cuûa toå chöùc lao ñoäng quoác teá (ILO). 16. Boä Taøi chính (1998), Thoâng tö soá 85/1998/TT-BTC ngaøy 25/6 höôùng daãn quy cheá quaûn lyù taøi chính ñoái vôùi BHXH Vieät Nam. 17. Boä Taøi chính – Lao ñoäng –Thöông binh vaø Xaõ hoäi (1989), Thoâng tö lieân boä soá 29-TT/LB ngaøy 16/6 söûa ñoåi phöông phaùp noäp BHXH do ngaønh Lao ñoäng – Thöông binh vaø Xaõ hoäi quaûn lyù. 18. Chính phuû (1995), Nghò ñònh soá 19/CP ngaøy 26/2/1995 veà vieäc thaønh laäp Baûo hieåm xaõ hoäi Vieät Nam. 19. Chính phuû (1995), Nghò ñònh soá 12/CP ngaøy 26/1/1995 veà vieäc ban haønh Ñieàu leä Baûo hieåm xaõ hoäi. 20. Chính phuû (2002), Nghò ñònh soá 100/2002/NÑ-CP, ngaøy 6/12 quy ñònh chöùc naêng, nhieäm vuï, quyeàn haïn vaø cô caáu toå chöùc cuûa Baûo hieåm xaõ hoäi Vieät Nam. 93 21. Chính phuû (2003), Nghò ñònh soá 01/2003/NÑ-CP ngaøy 9/01/2003 veà vieäc söûa ñoåi, boå sung moät soá ñieàu cuûa Ñieàu leä BHXH ban haønh keøm theo Nghò ñònh soá 12/CP gaøy 26/1/1995. 22. Chính phuû (2004), Nghò ñònh soá 204/ 2004/NÑ-CP ngaøy 14 thaùng 12 naêm 2004 veà cheá ñoä tieàn löông ñoái vôùi caùn boä, coâng chöùc, vieân chöùc vaø löïc löôïng vuõ trang. 23. Chính phuû (2004), Nghò ñònh soá 205/ 2004/NÑ-CP ngaøy 14 thaùng 12 naêm 2004 quy ñònh heä thoáng thang löông, baûng löông vaø cheá ñoä phuï caáp löông trong caùc coâng ty Nhaø nöôùc. 24. Cuïc Thoáng keâ Quaän 12 (2006), Nieân giaùm thoáng keâ 1997 - 2005. 25. Ñoã Vaên Sinh (2004), Hoaøn thieän quaûn lyù quyõ BHXH ôû Vieät Nam, Luaän vaên tieán syõ khoa hoïc Kinh teá, Hoïc vieän Chính trò Quoác gia Hoà Chí Minh, Haø Noäi. 26. Joseph E. Stiglitz (1995), Kinh teá coâng coäng, NXB Khoa Hoïc Kyõ Thuaät. 27. Lieân ñoaøn lao ñoäng Tp.Hoà Chí Minh, Baùo caùo thu naêm 1975-1995. 28. Lieân ngaønh Lao ñoäng -Thöông binh - Xaõ hoäi & Baûo hieåm xaõ hoäi (2006), Keát quûa khaûo saùt chính saùch lao ñoäng- cheá ñoä BHXH taïi ñòa baøn phöôøng Taân Thôùi Nhaát, Quaän 12. 29. Nguyeãn Huy Ban (2000), Chieán löôïc phaùt trieån BHXH phuïc vuï muïc tieâu phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi ñeán naêm 2020, Ñeà taøi khoa hoïc caáp boä, BHXH Vieät Nam. 30. Nguyeãn Kim Thaùi (2002), Ñaøo taïo, boài döôõng caùn boä coâng chöùc ngaønh BHXH trong giai ñoaïn hieän nay, Taïp chí Baûo hieåm xaõ hoäi, (4), tr. 8-9. 31. Nguyeãn Tieán Phuù (2003) Moät soá suy nghó veà ñònh höôùng öùng duïng coâng ngheä thoâng trong heä thoáng BHXH Vieät Nam ñeán naêm 2010, Taïp chí BHXH, 10, tr 12-13. 32. Maïc Vaên Tieán (1997), Moät soá vaán ñeà cô baûn veà kinh teá baûo hieåm, NXB chính trò quoác gia, Haø Noäi. 94 33. Quoác hoäi Nöôùc Coäng hoaø xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam (2006) Luaät Baûo hieåm xaõ hoäi cuûa nöôùc Coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam, Nxb Chính trò quoác gia, Haø Noäi. 34. Sôû Lao ñoäng –Thöông binh –Xaõ hoäi, Baùo caùo naêm 1975-2005. 35. Taïp chí Baûo hieåm xaõ hoäi, naêm 2003, 2004, 2005, 2006. 36. Thuû töôùng Chính phuû (1995), Quyeát ñònh soá 606/TTg ngaøy 26/09/1995 cuûa Thuû töôùng Chính phuû ban haønh quy cheá toå chöùc vaø hoaït ñoäng cuûa Baûo hieåm xaõ hoäi Vieät Nam. 37. Thuû töôùng Chính phuû (2002), Quyeát ñònh soá 20/QÑ-TTg ngaøy 24/01/2002 cuûa Thuû töôùng Chính phuû veà vieäc chuyeån BHYT Vieät Nam sang BHXH Vieät Nam. 38. Thuû töôùng Chính phuû (2003), Quyeát ñònh soá 02/2003/QÑ-TTg ngaøy 02/01/2003 cuûa Thuû töôùng Chính phuû ban haønh quy cheá quaûn lyù taøi chính ñoái vôùi BHXH Vieät Nam. 39. Töø ñieån thuaät ngöõ kinh teá hoïc (2001), Nxb Töø ñieån baùch khoa, Haø noäi. 40. TS. Tieán Anh (2004), “Moái quan heä giöõa BHXH vaø taêng tröôûng kinh teá”, Baûo hieåm xaõ hoäi, soá 05/2004, tr. 13-14. 41. Vieän Nghieân cöùu vaø Phoå bieán tri thöùc baùch khoa (1998), Ñaïi töø ñieån Kinh teá thò tröôøng. 42. Vieän Khoa hoïc lao ñoäng vaø caùc vaán ñeà xaõ hoäi (2003), Moät soá vaán ñeà veà chính saùch baûo hieåm xaõ hoäi ôû Vieät Nam hieän nay, Nxb Lao ñoäng xaõ hoäi, Haø Noäi. 43. Vieät Nam hoäi nhaäp kinh teá trong xu theá toaøn caàu hoùa - Vaán ñeà vaø giaûi phaùp (2004), Nxb Chính trò quoác gia, Haø Noäi. 44. Uyû Ban caùc vaán ñeà xaõ hoäi - Quoác hoäi khoùa IX (2005), khaéc phuïc moät soá vaán ñeà baát caäp veà BHXH, goùp phaàn ñaûm baûo quyeàn lôïi chính ñaùng cuûa ngöôøi lao ñoäng. B. Taøi lieäu tham khaûo nöôùc ngoaøi: 95 45. Intoduction Social Security - Social Security Department (1992), International Labour Office, Geneva. 46. Principles of Social Security - Social Security Department (1997), International Labour Office, Geneva. 47. Social Security Program throughout the World - Social Security Administration (1999), Office of Policy, SSA Publication No. 13-11785, August. 48. Social Security Retirement benefits (2000), USA. C. Website: 49. - Website cuûa BHXH TP. Hoà Chí Minh. 50. – Home page cuûa Toå chöùc Lao ñoäng theá giôùi – ILO 51. – Heä thoáng cô sôû döõ lieäu cuûa ILO 52. – Website cuûa Vieän Baûo Hieåm Xaõ hoäi quoác gia Myõ 53. – Website veà BHXH cuûa Chính Phuû. 54. http:// www.ssa.gov webside BHXH cuûa Myõ. 55. http:// www.vi.wikipedia.org webside töï ñieån wikipedia tieáng vieät. 2 PHUÏ LUÏC 1: MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ DÂN SỐ Chỉ tiêu ĐVT 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1. Quy mô dân số Người 125,582 139,318 169,986 183,790 206,751 217,750 239,607 290,089 303,962 1.1. Nam Người 61,661 68,531 84,160 90,333 96,624 102,995 112,854 140,113 146,814 Tỷ lệ nam % 49.10 49.19 49.51 49.15 46.73 47.30 47.10 48.30 48.30 1.2. Nữ Người 63,921 70,787 85,826 93,457 110,127 114,755 126,753 149,976 157,148 Tỷ lệ nữ % 50.90 50.81 50.49 50.85 53.27 52.70 52.90 51.70 51.70 2. Tỷ lệ tăng dân số % 6.97 10.94 18.44 8.22 11.10 9.74 9.92 10.43 8.43 2.1. Tăng tự nhiên % 1.54 1.51 1.48 1.45 1.23 1.24 1.22 1.23 1.23 2.2. Tăng cơ học % 5.43 9.43 16.96 6.77 9.87 8.50 8.70 9.20 7.20 3. Mật độ dân số Người/km2 2,380 2,640 3,221 3,483 3,918 4,126 4,541 5,497 5,760 Mật độ cao nhất Người/km2 6,697 7,079 8,842 9,328 10,275 11,068 11,427 11,747 12,995 Mật độ thấp nhất Người/km2 902 1,216 1,279 1,290 1,418 1,263 1,541 1,901 1,946 Nguồn: Niên giám thống kê từ 1997 - 2005 2 Phụ lục số 3 TÌNH HÌNH PHAÙT TRIEÅN CAÙC NGAØNH KINH TEÁ CHUÛ YEÁU QUAÄN 12 GIAI ÑOAÏN 1997 - 2006 Noâng nghieäp Coâng nghieäp - TTCN Thöông maïi - dòch vuï STT Naêm Toång giaù trò saûn xuaát Giaù trò saûn xuaát (Trieäu ñoàng) Tyû troïng (%) Toác ñoä taêng (%) Giaù trò saûn xuaát (Trieäu ñoàng) Tyû troïng (%) Toác ñoä taêng (%) Giaù trò saûn xuaát (Trieäu ñoàng) Tyû troïng (%) Toác ñoä taêng (%) 1 1997 738,971 83,000 11 277,339 38 378,632 51 2 1998 805,593 61,456 8 - 25.96 297,523 37 7.28 446,614 55 17.95 3 1999 983,749 63,241 6 2.90 386,419 39 29.88 534,089 54 19.59 4 2000 1,186,133 64,630 5 2.20 476,138 40 23.22 645,365 54 20.83 5 2001 1,411,935 61,830 4 -4.33 569,116 40 19.53 780,989 55 21.02 6 2002 1,660,505 61,968 4 0.22 666,655 40 17.14 931,882 56 19.32 7 2003 1,966,788 63,293 3 2.14 790,088 40 18.52 1,113,407 57 19.48 8 2004 2,387,907 61,167 3 -3.36 996,286 42 26.10 1,330,454 56 19.49 9 2005 2,827,356 61,994 2 1.35 1,177,584 42 18.20 1,587,778 56 19.34 2006 3,336,532 62,097 2 0.17 1,380,479 41 17.23 1,893,956 57 19.28 Bình quaân 1997 - 2006 2,013,282 70,667 4 -2.74 819,521 41 19.68 1,123,094 55 19.59 Nguoàn: Nieân giaùm thoáng keâ töø naêm 1997 ñeán 2006 2 Phuï luïc 4 TOÅNG HÔÏP TÌNH HÌNH ÑAÀU TÖ TRONG CAÙC LÓNH VÖÏC KINH TEÁ GIAI ÑOÏAN 1997 - 2006 ÑVT: ñôn vò ñaêng kyù 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 TT Loaïi HÌNH Soá löôïng Soá löôïng Soá löôïng Soá löôïng Soá löôïng Soá löôïng Soá löôïng Soá löôïng Soá löôïng Soá löôïng I Dòch vuï 431 424 479 639 825 858 1,236 1,373 1,357 1,991 1 Cty Coå phaàn 0 1 1 2 10 13 16 31 31 59 2 CTY TNHH 4 10 10 28 94 133 164 206 236 313 3 DNTN 3 7 7 22 38 50 81 62 74 85 4 Hoä caù theå 424 406 461 587 683 662 975 1074 1016 1534 II Coâng nghieäp 69 79 84 402 309 463 421 495 613 706 1 Cty Coå phaàn 0 0 0 2 8 9 7 12 11 17 2 CTY TNHH 5 10 27 53 82 127 123 135 170 235 3 DNTN 1 1 3 16 23 27 27 28 21 44 4 Hoä caù theå 63 68 54 331 196 300 264 320 411 410 TOÅNG 500 503 563 1041 1134 1321 1657 1868 1970 2697 3 Phụ lục 5 SO SAÙNH DOANH NGHIEÄP ÑAÊNG KYÙ KINH DOANH VAØ DOANH NGHIEÄP THAM GIA BHXH STT naêm DN ÑKKD (**) DN ñaêng kyù (*) DN th.gia BHXH lao ñoäng toång quyõ löông (trieäu ñoàng) BHXH phaûi noäp BHXH ñaõ noäp möùc löông noäp BHXH bình quaân (trñ) =(7)/(6) tyûleä (5)/(3) tyûleä (5)/(4) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 1997 500 76 35 3137 7,632 1526 1506 0.203 7.00% 46.05% 2 1998 503 97 47 2644 11,551 3568 2060 0.364 9.34% 48.45% 3 1999 563 102 55 4981 12,893 4080 3018 0.216 9.77% 53.92% 4 2000 1041 454 87 5728 23,616 5456 4253 0.344 8.36% 19.16% 5 2001 1134 451 114 7920 28,232 7345 6272 0.297 10.05% 25.28% 6 2002 1321 659 88 12713 48,375 9675 8274 0.317 6.66% 13.35% 7 2003 1657 682 195 17816 82,548 19854 15368 0.386 11.77% 28.59% 8 2004 1868 794 292 20329 103,314 25460 20247 0.424 15.63% 36.78% 9 2005 1970 954 349 22220 129,964 31225 25647 0.487 17.72% 36.58% 10 2006 2697 1163 414 23687 178,732 41873 35512 0.629 15.35% 35.60% Nguoàn: Phoøng Kinh teá Q.12, BHXH Quaän 12 (*) khoâng tính hoä kinh doanh caù theå kinh doanh thöông maïi dòch vuï (**) tính caû hoä kinh doanh caù theå thöông maïi dòch vuï 4 Phuï luïc 6 PHIEÁU KHAÛO SAÙT Tình hình thöïc hieän chính saùch lao ñoäng vaø Baûo hieåm xaõ hoäi, baûo hieåm y teá taïi caùc doanh nghieäp ngoaøi quoác doanh Ñeå phuïc vuï cho ñeà taøi nghieân cöùu “Bieän phaùp quaûn lyù vaø choáng thaát thu BHXH”, nhaèm muïc ñích taêng soá lao ñoäng tham gia BHXH, taêng soá lao ñoäng ñöôïc thuï höôûng caùc cheá ñoä, chính saùch BHXH, ñaûm baûo ñöôïc ñôøi soáng cuûa ngöôøi lao ñoäng luùc veà höu. … vaø taïo ñieàu kieän cho doanh nghieäp thöïc hieän nghóa vuï, nhaän thaáy ñöôïc quyeàn lôïi khi tham gia trích noäp BHXH cho ngöôøi lao ñoäng, thöïc thi nhöõng quy ñònh cuûa Luaät lao ñoäng, Luaät baûo hieåm xaõ hoäi, … vaø Cô quan BHXH coù keá hoaïch vaø phöông höôùng hoã trôï, giuùp ñôõ ngöôøi lao ñoäng vaø doanh nghieäp. Chuùng toâi tieán haønh khaûo saùt caùc doanh nghieäp kinh doanh treân ñòa baøn Phöôøng Taân Thôùi Nhaát, Quaän 12. Raát mong caùc doanh nghieäp coù yù kieán tham gia cho phieáu khaûo saùt naøy. Nhöõng thoâng tin doanh nghieäp cung caáp seõ ñöôïc giöõ kín vaø chæ duøng phuïc vuï tö vaán cho doanh nghieäp thöïc thi phaùp luaät lao ñoäng theo quy ñònh. I. THOÂNG TIN CHUNG VEÀ DOANH NGHIEÄP: 1/ Teân doanh nghieäp: .................................................................................. 2/ Ngaøy thaùng naêm thaønh laäp:...................................................................... 3/ Ñòa chæ truï sôû : ......................................................................................... 4/ Loaïi hình doanh nghieäp: Coâng Ty traùch nhieäm höõu haïn. Coâng ty coå phaàn. Coâng ty hôïp danh. Doanh nghieäp tö nhaân. Hoä kinh doanh caù theå, toå hôïp taùc. HTX hoaït ñoäng theo Luaät HTX. 5 5/ Lónh vöïc hoaït ñoäng: Saûn xuaát. Thöông maïi Dòch vuï Khaùc 6/ Quy moâ lao ñoäng theo phöông aùn thaønh laäp : ..... ............................. ngöôøi. II. TÌNH HÌNH LAO ÑOÄNG, TIEÀN LÖÔNG, BAÛO HIEÅM XAÕ HOÄI (BHXH), BAÛO HIEÅM Y TEÁ (BHYT) TAÏI THÔØI ÑIEÅM KHAÛO SAÙT: A. Tình hình söû duïng lao ñoäng: 1/ Toång soá lao ñoäng taïi thôøi ñieåm khaûo saùt: .......... ............................. ngöôøi. 2/ Toång soá lao ñoäng ñaõ kyù keát hôïp ñoàng lao ñoäng: ............................. ngöôøi. Trong ñoù hôïp ñoàng lao ñoäng coù thôøi haïn töø 3 thaùng trôû leân: ............... ngöôøi. 3/ Ñaêng kyù söû duïng lao ñoäng: Ñaõ ñaêng kyù Chöa ñaêng kyù. 4/ Ñaêng kyù thang baûng löông: Ñaõ ñaêng kyù Chöa ñaêng kyù. B. Tình hình thöïc hieän cheá ñoä BHXH, BHYT: 1/ Thôøi ñieåm baét ñaàu tham gia BHXH, BHYT:................................................ 2/ Soá lao ñoäng tham gia BHXH, BHYT: ............................................... ngöôøi. 3/ Doanh nghieäp ñaõ tham gia BHXH, BHYT: Chöa tham gia Ñaõ töøng tham gia nhöng hieän nay khoâng tham gia: 4/ Lyù do chöa tham gia hoaëc ngöng tham gia: 6 Thuû tuïc tham gia BHXH quaù khoù khaên, röôøm ra, khoâng tham gia cuõng khoâng aûnh höôûng gì ñeán doanh nghieäp Chính saùch, cheá ñoä cuûa BHXH coøn nhieàu baát hôïp lyù. Cheá taøi phaït veà BHXH chöa ñuû maïnh, möùc phaït thaáp, khoâng phaït khi noäp chaäm. Giaûm lôïi nhuaän cuûa doanh nghieäp. Thaùi ñoä phuïc vuï cuûa nhaân vieân ngaønh BHXH taùc ñoäng ñeán vieäc baïn tham gia BHXH hay khoâng? Tyû leä ñoùng BHXH cuûa chuû doanh nghieäp (15%) laø quaù cao. Chöa ñöôïc cô quan nhaø nöôùc naøo tuyeân truyeàn veà BHXH 5/ Baïn bieát veà nhöõng cheá ñoä naøo sau ñaây khi tham gia BHXH: Cheá ñoä höu trí Trôï caáp 1 laàn Trôï caáp oám ñau Trôï caáp thai saûn Tai naïn lao ñoäng Beänh ngheà nghieäp Töû tuaát Taát caû caùc cheá ñoä treân Khoâng bieát. 6/ Baïn coù tin caùc cheá ñoä, chính saùch cuûa BHXH seõ hoã trôï ñöôïc cho baïn khi gaëp khoù khaên? Coù Khoâng 7/ Baïn thaáy thaùi ñoä phuïc vuï cuûa nhaân vieân ngaønh Baûo Hieåm Xaõ Hoäi nhö theá naøo? Aân caàn Bình thöôøng Thieáu thieän caûm 8/ Thôøi gian giaûi quyeát caùc loaïi cheá ñoä laø nhanh hay chaäm: Nhanh Bình thöôøng Chaäm 9/ Ñaùnh giaù cuûa baïn veà chaát löôïng baûo hieåm xaõ hoäi hieän nay: Toát Bình thöôøng Keùm khoâng roõ 10/ Theo baïn, tham gia BHXH seõ taïo ñöôïc moâi tröôøng caïnh tranh laønh maïnh vôùi caùc doanh nghieäp kinh doanh cuøng ngaønh ngheà. (chi phí nhö nhau), giaù caùc saûn phaåm caïnh tranh nhö nhau. Coù Khoâng 11/ Baïn ñaùng giaù theá naøo veà caùc loaïi cheá ñoä , chính saùch cuûa BHXH hieän nay: 7 Raát toát Toát Trung bình Keùm 12/ Theo baïn, neân ñoùng BHXH theo; Toång thu nhaäp Löông cô baûn cuûa DN Möùc löông toái thieåu cuûa NN Tuyø theo doanh nghieäp C. YEÂU CAÀU ÑOÁI VÔÙI CÔ QUAN CHÖÙC NAÊNG: Giaûi quyeát caùc cheá ñoä ngay khi coù phaùt sinh. Xaây ñöïng ñöôïc quy cheá laøm vieäc, quy ñònh phaùp luaät veà möùc thuï höôûng töø caùc cheá ñoä hôïp lyù vaø laâu daøi ñeå doanh nghieäp khoâng gaëp khoù khaên khi tham gia BHXH. ( hieän nay thay ñoåi thöôøng xuyeân) Ñònh kyø haøng tuaàn, thaùng , quyù ñeán doanh nghieäp ñeå giaûi quyeát caùc cheá ñoä maø ngöôøi lao ñoäng ñöôïc höôûng, doanh nghieäp khoâng caàn phaûi daønh rieâng moät ngöôøi chaêm lo vieäc naøy, giaûm ñöôïc löôïng coâng vieäc cho doanh nghieäp. Coù nhieàu khen thöôûng, chính saùch öu ñaõi cuûa nhaø nöôùc ñoái vôùi caùc doanh nghieäp tích cöïc tham gia BHXH. BHXH neân hoã trôï doanh nghieäp trong vieäc laäp danh saùch ngöôøi lao ñoäng tham gia BHXH, ñôn giaûn caùc baùo bieåu. BHXH neân thieát laäp phoøng/toå hoã trôï caùc doanh nghieäp. Cung caáp thoâng tin kòp thôøi, …. YÙ kieán Khaùc:........................................................................................... .................................................................................................................. .................................................................................................................. Xin traân troïng caûm ôn quyù doanh nghieäp. 8 2 Phuï luïc 7 TOÅNG HÔÏP KEÁT QUAÛ KHAÛO SAÙT VEÀ ÑÔN VÒ TREÂN ÑÒA BAØN PHÖÔØNG TAÂN THÔÙI NHAÁT Tình hình ñôn vò khaûo saùt Tình hình ñôn vò ñang hoaït ñoäng Ngöng hoaït Ñang hoaït ñoäng ñoäng Coù kyù HÑLÑ Chöa kyù HÑLÑ Coù ñoùng BHXH Chöa ñoùng BHXH STT Loaïi hình Toång T-soá Tyû leä(%) T-soá Tyû leä(%) T-soá Tyû leä(%) T-soá Tyû leä(%) T-soá Tyû leä(%) T-soá Tyû leä(%) 1 2 3 4 5 = 4/3 6 7 = 6/3 8 9 = 8/6 10 11 = 10/6 12 13 = 12/6 14 15 = 14/6 1 Cty TNHH 350 61 17.4 289.0 82.6 137.0 47.4 152.0 52.6 59.0 20.4 230.0 79.6 2 Cty Coå Phaàn 12 0 - 12.0 100.0 12.0 100.0 - - 6.0 50.0 6.0 50.0 3 Cty Hôïp Danh 0 0 - - - - - 4 DN Tö Nhaân 71 15 21.1 56.0 78.9 14.0 25.0 42.0 75.0 11.0 19.6 45.0 80.4 5 Hoä caù theå 520 0 - 520.0 100.0 - - 520.0 100.0 - - 520.0 100.0 6 Hôïp taùc xaõ 0 0 - - - - - TOÅNG 953 76 8.0 877.0 92.0 163.0 18.6 714.0 81.4 76.0 8.7 801.0 91.3 2 Phuï luïc 8 TOÅNG HÔÏP KEÁT QUAÛ KHAÛO SAÙT VEÀ ÑÔN VÒ TREÂN ÑÒA BAØN PHÖÔØNG TAÂN THÔÙI NHAÁT ÑAÕ MUA HÑLÑ PHAÂN TÍCH TÌNH HÌNH THÖÏC HÒEÂN ÑAÕ KYÙ HÑLÑ/TOÅNG SOÁ LÑ SÖÛ DUÏNG ÑAÕ THAM GIA BHXH STT LOAÏI HÌNH Soá lao ñoäng söû duïng Toång soá Treân 3 thaùng Soá LÑ ñaõ tham gia BHXH TOÅNG HÑLÑ HÑLÑ > 3 THAÙNG Soá baét buoäc Soá söû duïng 1 2 3 4 5 6 7 = 4/3 (%) 8 = 5/3 (%) 9 = 6/5(%) 10 = 6/3(%) 1 Cty TNHH 14,973 5,863 4,773 4,243 39.16 31.88 88.90 28.34 2 Cty Coå Phaàn 435 272 280 280 62.53 64.37 100.00 64.37 3 Cty Hôïp Danh - - - - 4 DN Tö Nhaân 576 281 223 199 48.78 38.72 89.24 34.55 5 Hoä caù theå 1,467 - - - - - - - 6 Hôïp taùc xaõ - - - - TOÅNG COÄNG 17,451 6,416 5,276 4,722 36.77 30.23 89.50 27.06 HÑLÑ : Hôïp ñoàng lao ñoäng 2 2 phuï luïc 9: DANH SAÙCH CAÙC ÑÔN VÒ KIEÅM TRA TRÖØ NAÊM 2005 ÑEÁN THAÙNG 6/2007 Hôïp ñoàng lao ñoäng BHXH Noäi quy Thang baûng löông SoáTT Teân doanh nghieäp kieåm tra laàn 1 ngaøy Toång soá LÑ KXÑ XÑ 1-3n muøa vuï chöa kyù BHXH tæ leä ñoùng % Coù XD Coù xaây döïng ñaõ ñaêng kyù Thu nhaäp bình quaân moâi tröông keát luaän haønh vi vaø möùc phaït nhaân söï 1 2 5 6 9 10 11 12 13 14 15 19 20 25 26 27 1 CN TNHH May tuùi xaùch Saøi Goøn 01.09.06 88 . 0 88 0 39 44.3 1 1 1 600 1 17000 2 TNHH 2 J 14.01.06 310 . 310 0 0 250 80.6 1 1 1 1000 1 5000 3 Cty TNHH Höng Thònh Taân 21.01.06 292 . 95 197 . 227 77.7 1 1 1 900 1 . 4 Cty TNHH Khaûi Höõu 01.04.06 25 . 25 0 0 20 80.0 1 2 2 1000 1 1000 5 Cty TNHH cô khí Haûi Haø 01.06.06 76 2 11 0 0 13 17.1 2 2 2 700 2 . 6 Cty CP Nam Hoa 15.03.06 134 . 130 4 0 69 51.5 1 2 2 800 1 12000 7 Coâng ty Phuù Haø 03.12.06 91 . 50 30 11 40 44.0 1 1 2 1000 2 . 8 Cty TNHH SX-TM Noùn Ñaïi Xinh 24.03.06 29 . 20 9 0 10 34.5 1 1 2 1500 2 . 9 Cty TNHH DV-TM Danh Khoa 14.03.06 489 . . . . 110 22.5 . . . 600 . 5000 10 Cty TNHH May Haûi Haø 31.03.06 270 . 210 60 0 219 81.1 1 2 2 900 2 13500 11 CN Cty TNHH SX-KD-DV P.T.H (xöôûng Caêng 17.03.06 266 200 66 0 . 266 100.0 1 1 1 1000 1 . 12 CTy TNHH SX-TM Minh Taâm 29.03.06 57 50 7 0 0 34 59.6 1 1 2 1500 1 10000 13 TNHH Deät May Hoaøng Linh 15.03.06 134 . . . . 69 51.5 . . . . . 12000 14 Cty TNHHTaân Quaûng Nguyeân 15.03.06 148 . . . . 123 83.1 1 2 2 . 1 10000 15 DNTN MiLan 31.03.06 180 0 120 0 60 0 0.0 2 2 2 800 2 10000 16 Cty TNHH SX-TM Thaïnh Loäc 07.03.06 110 110 0 0 0 11 10.0 1 2 2 700 1 6000 17 Cty TNHH Cheá bieán laâm saûn Ñaêng Quang 29.03.06 43 . 28 15 0 28 65.1 1 1 1 800 2 5000 3 18 CTy TNHH May Linh Kha 20.04.05 105 . . . . 28 26.7 1 1 1 . 2 6500 19 Cty TNHH Taân Hoaøi Phöông 26.04.06 50 . . . . . . . . 800 . . 20 Cty TNHH SX-TM Ñaïi Taân 14.04.06 198 . 114 0 50 114 57.6 1 2 2 650 1 . 21 Cty TNHH Quoác Anh 29.04.06 247 12 51 184 0 63 25.5 1 2 2 700 2 5000 22 TNHH Kim Vieät Nam 06.04.05 815 . . . . 815 100.0 1 2 2 . 1 . 23 Chaân Ngaân Phaùt 14.04.06 240 48 149 43 0 153 63.8 1 1 2 900 1 . 24 Cty TNHH CB thöïc phaåm Phöông Ñoâng 12.04.06 672 373 216 2 83 589 87.6 1 2 2 1000 1 . 25 TNHH Thôøi Trang Saøi goøn 05.04.06 266 0 266 0 0 118 44.4 1 2 2 900 1 5000 26 TNHH SX-KD-DV P -T-H 05.04.06 60 0 20 40 0 20 33.3 1 1 1 900 2 . 27 Cty Deät Len Raïng Ñoâng 07.04.06 1491 290 970 0 0 914 61.3 1 2 2 950 1 . 28 Cô sôû Phong Ñaït 13.04.06 56 18 23 15 0 53 94.6 2 2 2 800 2 5000 29 TNHH May Vinh Quang 07.04.06 82 0 0 0 0 17 20.7 2 2 2 1200 2 . 30 TNHH SX-TM-DV Taân Khaûi Minh 22.03.06 422 0 312 . 110 257 60.9 1 2 2 700 2 22000 31 CN Nöôùc giaûi khaùc Haûi Bình 12.05.06 560 0 500 60 0 208 37.1 1 1 1 900 1 . 32 TNHH SX-TM Quang Phuù 17.05.06 47 39 0 0 8 47 100.0 1 2 2 1200 2 . 33 CN Deät Kim Thieâu Kim TRaâm 10.05.06 12 0 12 0 0 0 0.0 2 2 2 900 2 . 34 Cty TNHH Phaùt Thaønh 12.05.06 167 0 160 10 0 100 59.9 1 1 1 1000 1 5000 35 TNHH May Phöông Minh 26.05.06 242 0 210 32 0 0 0.0 1 2 2 1100 2 5000 36 TNHH TM-CB TP Phuù An Sinh 31.05.06 56 0 50 6 0 10 17.9 1 2 2 900 2 . 37 TNHH SX-TM Ngö Long 03.05.06 400 120 198 0 82 198 49.5 1 2 2 1500 1 . 38 TNHH Ñöùc Haûi 19.05.06 128 . 120 8 0 78 60.9 1 1 1 1000 1 . 39 TNHH May Maëc Taân Chaâu 17.05.06 11 . 11 0 0 0 0.0 2 2 2 800 2 . 40 TNHH Töôøng Höng 03.05.06 180 0 0 110 70 0 0.0 1 2 2 1000 2 . 41 TNHH May TM Toaøn Taâm 05.05.06 221 0 0 221 0 21 9.5 1 2 2 1000 1 . 42 TNHH SX-KD TP chay AÂu Laïc 26.05.06 110 . . . . . 2 . . . . . 43 TNHH Maïnh Tieán 10.05.06 91 0 91 0 0 35 38.5 1 1 1 1200 1 . 44 DNTN Cô khí Minh Tuaán 05.05.06 486 0 209 55 222 264 54.3 2 1 2 1300 2 18500 45 TNHH May Thieâu Taân Ngoïc Haø 16.06.06 979 . 905 74 0 306 31.3 1 1 1 850 1 15000 4 46 Cô sôû Leâ Nam 02.06.06 76 . 33 0 0 33 43.4 2 2 2 800 2 16000 47 CN TNHH May maëc Caåm höng 28.06.06 68 . . 37 31 0 0.0 2 2 2 1000 2 . 48 Cty TNHH SX Linh Nam 16.06.06 524 . 306 140 . . 1 1 1 1200 1 10500 49 TNHH Ñan Phöông 14.07.06 287 0 287 0 0 264 92.0 1 1 2 1100 1 . 50 TNHH Nguoàn Löïc 14.06.06 908 . 352 400 . 322 35.5 1 1 1 1200 2 . 51 TNHH B& 0 07.06.06 105 . 105 0 0 30 28.6 2 2 2 800 2 . 52 TNHH Kim Vieät Nam 21.06.06 18 . . . . 18 100.0 . . . . . . 53 TNHH TM Huy Ñaêng 09.06.06 1439 . 1422 0 17 1429 99.3 1 2 2 1200 1 . 54 TNHH Long Vyõ 05.06.06 71 . 50 21 0 0 0.0 1 2 2 800 2 15000 55 TNHH Ñöùc Thaønh 28.06.06 119 . 119 0 0 19 16.0 1 2 2 900 2 5000 56 TNHH SX-TM-DV Ñaïi Ngoïc Loäc 07.06.06 223 2 2 219 . 40 17.9 1 2 2 1000 1 10000 57 TNHH SX-TM Haøo Huøng 09.06.06 240 0 0 0 0 0 0.0 2 2 2 900 2 . 58 TNHH Phöông Trinh 03.08.06 250 0 250 0 0 100 40.0 2 2 2 800 2 . 59 TNHH Kim Ñænh 10.08.06 815 . 815 0 0 692 84.9 1 1 1 900 1 . 60 TNHH Linh Nam 23.08.06 105 . 59 0 16 28 26.7 1 1 2 900 1 6500 61 TNHH Thieân Nam 08.08.06 665 . . . . 141 21.2 1 1 2 . 1 15000 62 TNHH May Bình Traân 15.08.06 14 . . . . . 2 1 2 . 2 . 63 TNHH Thaùi Duõng 22.08.06 186 . . . . 36 19.4 1 1 1 . 2 . 64 TNHH SX-KD Baùnh Keïo Tuaán Ngoïc ( Chi nhaùnh ) 22.08.06 131 . 73 25 . 73 55.7 1 2 2 . 2 . 65 TNHH Vieät Khoa 15.08.06 360 227 133 . . 360 100.0 2 2 2 700 2 . 66 TNHH May Trí Ñaït 28.06.06 47 . . . . 15 31.9 2 2 2 . 2 . 67 TNHH Hoàng cô 28.06.06 141 . . . . 0 0.0 2 2 2 . 2 . 68 Xí nghieäp Cô Khí Phöông Trinh 29.08.06 32 . . . . 4 12.5 2 2 2 . 2 . 69 DNTN Cô khí XD-TM Nghóa Phaùt 29.08.06 48 . . 20 . 28 58.3 1 2 2 . 2 . 70 TNHH Taán Quang 31.08.06 60 . . . . 0 0.0 2 2 2 . 2 . 71 TNHH May Tuaán Thaûo 31.08.06 25 . . . . 0 0.0 2 2 2 . 2 . 72 TNHH May Vónh Phuù 03.08.06 300 0 45 0 0 45 15.0 1 2 2 700 2 26000 73 TNHH Du San 22.08.06 43 . . . . 18 41.9 1 2 2 . 2 20000 5 74 DN TN Hoa Cöông 07.09.06 15 0 0 15 0 0 0.0 2 2 2 1300 2 . 75 TNHH SX -TM Toaøn Thaéng 07.09.06 153 0 0 130 0 0 0.0 2 2 2 900 2 . 76 TNHH Ñaïi Coà 12.09.06 234 0 127 40 0 51 21.8 1 2 2 1000 2 . 77 TNHH May Thieâu Vónh Thaønh 03.09.06 42 0 36 6 0 0 0.0 2 2 2 800 2 . 78 TNHH Laâm Hoà 24.10.06 66 53 13 0 3 66 100.0 1 1 2 . 2 . 79 Cty TNHH MINH TAÂM 03.10.06 80 0 60 20 0 0 0.0 2 2 2 900 2 . 80 Cty TNHH May Haûi Haø 03.10.06 51 13 21 17 . 0 0.0 2 2 2 700 2 . 81 CTY TNHH TM DV Danh Khoa 05.10.06 21 1 20 0 0 21 100.0 2 2 2 . 2 . 82 Cty TNHH CN - TM Phuù Haø 05.10.06 29 16 0 13 0 16 55.2 1 2 2 . 2 . 83 Cty Coå Phaàn SX - TM Nam Hoa 10.10.06 52 31 21 0 0 45 86.5 2 1 1 1000 2 . 84 Cty TNHH Khaûi Höûu 10.10.06 120 4 70 46 0 74 61.7 2 2 2 . 2 . 85 Cty TNHH Ñoâng Bang Vina 17.10.06 28 0 28 0 0 28 100.0 2 2 2 . 2 . 86 Cty TNHH Thuaän Buoàm 17.10.06 170 135 35 0 0 33 19.4 2 2 2 . 1 . 87 Cty TNHH Vieät Thaùi quoác teá 17.10.06 42 7 20 0 15 27 64.3 1 1 1 . 2 . 88 DNTN Khaùch Saïn Thôùi Thaønh 19.10.06 123 120 3 0 0 14 11.4 1 1 1 . 2 . 89 CN Cty TNHH May Maëc Thieân Phuùc 24.10.06 13 13 0 0 0 0 0.0 2 2 2 . 2 . 90 DNTN Deät Thaùi Hoøa 26.10.06 502 341 161 0 0 490 97.6 1 1 1 . 1 . 91 Cty TNHH Thònh Vöôïng 31.10.06 39 4 34 1 0 20 51.3 2 2 2 1000 2 . 92 Cty TNHH Quaân Chí 31.10.06 42 0 25 17 0 20 47.6 2 2 2 . 2 . 93 DNTN Deät V aûi phöôùc Thònh 02.11.06 84 . 3 9 72 0 0.0 2 2 2 . 2 . 94 Cty TNHH TM - SX Theùp Kim Vó 06.11.06 136 0 20 0 116 0 0.0 2 2 2 . 2 . 95 Cty TNHH Ñoâng Nam Vieät 07.11.06 72 . 9 63 0 17 23.6 1 2 2 . 2 . 96 Cty Deät Taân Minh Huy 09.11.06 57 . 50 7 . 0 0.0 2 2 2 . 2 . 97 Cty TNHH Tieán Phöôùc 09.11.06 42 0 41 1 0 42 100.0 1 1 1 . 1 . 98 Cty TNHH An Phuù Myõ 14.11.06 45 0 0 45 0 32 71.1 2 2 2 950 1 . 99 Cty TNHH Ñeät May Truùc Lan 16.11.06 8 0 8 0 0 0 0.0 2 2 2 . 2 . 100 Cty TNHH TM-DV Quoác Tinh 21.11.06 18 0 18 0 0 18 100.0 1 1 1 800 2 . 101 DNTN Anh Linh 23.11.06 36 . 25 11 0 21 58.3 1 1 2 . 1 . 6 102 Cty TNHH Giaøy Thieân Loäc 21.11.06 11 0 0 0 0 0 0.0 2 2 2 800 2 . 103 cty TNHH Deät May Thaùi Tuaán 23.11.06 176 . 124 36 16 133 75.6 1 2 2 . 1 8000 104 Cty TNHH May Vónh Phuù 28.11.06 156 54 22 0 40 23 14.7 1 2 2 . 1 . 105 Cty TNHH May Trí Ñaït 28.11.06 29 6 2 0 21 9 31.0 1 2 2 900 2 . 106 Cty TNHH SX Bao Bì Ñình Danh 30.11.06 23 . 12 0 11 12 52.2 2 1 1 . 2 15000 107 Cty TNHH May Xuaát Khaåu An Phöông 28.12.06 199 . 164 35 . 164 82.4 2 2 2 . 2 31000 108 Cty TNHH May Töôøng Höng 05.12.06 44 29 15 0 0 44 100.0 1 1 1 . 2 . 109 Cty TNHH Phong Ñaït 06.12.06 58 10 41 0 7 51 87.9 2 2 2 . 2 . 110 DNTN SX Minh Ñöùc 07.12.06 1363 19 1326 0 0 1326 97.3 1 1 1 . 1 . 111 Cty TNHH CK Chính Xaùc Vieät Phaùp 19.12.06 85 21 0 0 64 21 24.7 2 2 2 . 2 . 112 Cty TNHH Vieät Vöông 12.12.06 6 0 6 0 0 0 0.0 2 2 2 600 2 . 113 Cty TNHH Quaân Ñaït 19.12.06 108 3 97 0 8 92 85.2 1 2 2 . 2 . 114 Cty TNHH SX TM Raïng Ñoâng 21.12.06 45 0 20 25 0 14 31.1 2 2 2 . 2 . 115 Cty TNHH May Tröôøng Vinh 03.05.06 209 209 209 29 . 209 100.0 1 2 2 1400 2 . 116 Cty TNHH May Vieät Vöông 03.05.06 289 289 . 289 . . 0.0 2 2 2 2000 2 . 117 Cty TNHH May An Phaùt 10.05.06 45 4 25 16 0 0 0.0 2 1 1 1300 2 . 118 DNTN Thanh Thuûy 10.05.06 47 37 37 . 10 37 78.7 2 2 2 1000 1 . 119 Cty TNHH SX TM Lyù Minh 22.05.06 509 262 247 . 29 262 51.5 1 1 1 1000 1 . 120 Cty SXTM Chaâu Chính 15.05.06 200 . 200 . . 200 100.0 1 2 2 1500 1 . 121 Cty TNHH May An Phuùc 15.05.06 120 4 . 116 0 0 0.0 2 2 2 1200 2 . 122 Cty TNHH Taân Theá Giôùi 17.05.07 417 . 282 . 135 193 46.3 1 1 1 1500 2 . 123 Cty TNHH Bao Bì Vaïn Höng 17.05.07 95 . 16 51 28 16 16.8 1 1 1 1500 2 . 124 Cty TNHH May Dung Thu 24.05.07 285 . 247 . 38 0 0.0 2 2 2 1200 1 . 125 Cty TNHH Hieäp Minh 31.05.07 855 811 . . . 811 94.9 1 1 1 1200 1 . 126 CN Cty TNHH Sôn Haø 05.06.07 1193 1193 . . . 1178 98.7 1 1 1 1600 1 . 127 CTY TNHH May Tröôøng Vinh 05.06.07 457 54 133 198 72 246 53.8 1 1 1 1300 1 . 128 CTY TNHH HOA BIEÅN VIEÄT 07.06.07 99 . 54 26 18 54 54.5 1 1 1 1000 2 . 129 CTY TNHH MAY XK LAÂM 12.06.07 1752 . 1582 . 170 1157 66.0 1 1 1 2000 1 . 7 THANH 130 DNTN THUAÄN HÖNG 14.06.07 90 71 19 . . 90 100.0 1 2 2 2500 2 . 131 CTY TNHH MAI BINH TRAÂN 19.06.07 250 5 47 . 198 5 2.0 2 2 2 1100 2 . TOÅNG COÄNG 29971 5310 15485 3387 1831 17013 56.8 Ghi chuù 1= coù 2= khoâng Löông bình quaân, ñôn vò tính: 1000 ñoàng 2 Phuï luïc 10 Sẽ “siết” doanh nghiệp “trốn” bảo hiểm xã hội! 10:34' 08/11/2005 (GMT+7) (VietNamNet) – Trên 45 triệu lao động kỳ vọng gì vào Luật Bảo hiểm xã hội? Trong khi “trốn” bảo hiểm xã hội đang là “xu hướng chung” của người sử dụng lao động! Có trên 4 triệu lao động, trong 10 triệu lao động ở khu vực nhà nước không được đóng bảo hiểm xã hội. Con số còn cao gấp nhiều lần, ở khu vực ngoài quốc doanh. Hơn 10 giờ đồng hồ, kéo dài từ ngày 7/11 đến cuối giờ sáng 8/11, Đại biểu Quốc hội vừa tranh luận, vừa thảo luận Dự án Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) gồm 10 chương, với 112 điều. Từ bên trong nghị trường ra tận hành lang Hội trường Ba Đình, không khí nóng lên theo thời tiết, với những dấu chấm hỏi đặt ra chung quanh dự Luật. Bởi, đại biểu quốc hội, những người đại diện cho quyền lợi của hàng chục triệu người lao động trên cả nước, cũng là người lao động và chịu ảnh hưởng bởi dự Luật này, nếu được thông qua. Đóng BHXH: “Không thể kêu gọi lòng tốt!” Chỉ tính riêng trong số 10 triệu lao động có quan hệ lao động chủ yếu trong khu vực nhà nước, mới chỉ có 5,93 triệu người tham gia BHXH. Số lao động làm việc ở khu vực ngoài quốc doanh tham gia BHXH thấp, chỉ chiếm khoảng 20% tổng số lao động thuộc diện phải tham gia bảo hiểm xã hội. Theo tờ trình của Chính phủ gởi lên Quốc hội, mặc dù, đối tượng tham gia BHXH bắt buộc đã được mở rộng, nhưng số người tham gia chưa nhiều. Rất nhiều lao động hiện nay không được đóng BHXH. 3 Chính xác hơn là: nhiều doanh nghiệp đã “trốn” đóng BHXH cho người lao động. Điều đó thể hiện qua vịêc nợ BHXH lên đến hàng trăm tỉ đồng. Theo số liệu của BHXH Việt Nam, tính đến 31/12/2004, số nợ đọng khoảng trên 582 tỉ. Vì sao? Tại ai? Trách nhiệm chính thuộc về người sử dụng lao động! Nhưng giải quyết như thế nào? Khi dự Luật chưa đề cập rõ trách nhiệm, chế tài cụ thể đối với người sử dụng lao động vi phạm BHXH. GS-TS Nguyễn Lân Dũng, Đại biểu Quốc hội nói với PV VietNamNet: “Để xảy ra tình trạng “trốn” đóng BHXH là do quản lý kém! Việc đóng BHXH không thể kêu gọi như kêu gọi lòng tốt được! Nếu doanh nghiệp không đóng BHXH, thì phải áp dụng các biện pháp pháp lý để buộc họ phải đóng BHXH cho người lao động! Trách nhiệm của nhà quản lý là không được để cho họ (doanh nghiệp – PV) “trốn” đóng BHXH. Bên cạnh đó, người lao động phải có ý thức đấu tranh cho quyền lợi của mình, thông qua hệ thống Công đoàn, hoặc lên cấp quản lý. Vì người lao động không được đóng bảo hiểm xã hội, là thiệt thòi lớn!” Cụ thể hơn, ông Nguyễn Đình Xuân, Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh đưa ra giải pháp với VietNamNet: “Bản thân tôi đi làm 10 năm rồi mà chưa thấy một biên lai đóng tiền BHXH. Vì vậy, phải xem lại quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động. BHXH phải đưa vào hợp đồng lao động một cách rõ ràng. Khi BHXH thu tiền bảo hiểm, phải đưa ra một biên lai, thể hiện người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội. Như tiền điện, tiền rác còn có biên lai! Cầm biên lai thu tiền đó, người lao động mới tin rằng, người sử dụng lao động đã đóng hộ BHXH cho mình rồi. Nếu không thấy biên lai, có nghiã, chủ Doanh nghiệp đã "quỵt" tiền BHXH. Đúng hơn là chủ DN nợ BHXH với người lao động. "Đóng BHXH không thể kêu gọi như lòng tốt được!" - GS-TS Nguyễn Lân Dũng nói. 4 Vì khi xảy ra rủi ro, người lao động chịu hậu quả, chứ không phải chủ Doanh nghiệp, cũng không phải BHXH. Từ đó, ta chuyển mối quan hệ này thành mối quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động. Lúc này, với hàng trăm người lao động sẽ tạo áp lực lên chủ doanh nghiệp”. Trên thực tế, người lao động hiện nay thật sự không “mặn” với BHXH. Bởi, một phần người dân hiện nay vẫn chưa có nhận thức đúng và đầy đủ về quyền lợi khi được BHXH. Hoặc, nếu có, người lao động vẫn chưa nhận thấy hết được giá trị và lợi ích thật sự khi được BHXH. Vì, theo các đại biểu, người lao động vẫn chưa thấy được sự công bằng, trong việc “đóng và hưởng” BHXH. “Thật ra, đóng BHXH là một hình thức “tích lủy” của người lao động. Thế nhưng, khi người lao động rút số tiền đã “tích lủy” trong một thời gian, thì số thu lại ít hơn nhiều số tiền đã đóng” - ông Nguyễn Đình Xuân, Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh nhận xét thêm. Để bảo vệ cho người lao động, Đại biểu Nguyễn Thị Hồng Xinh, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị: “Chế tài đối với vi phạm BHXH cần đưa vào Luật cho rõ ràng. Vì biện pháp phạt vi phạm chưa rắn, khiến doanh nghiệp không sợ, dẫn đến người lao động thiệt thòi!” Nên xem người lao động là “cổ đông” của quỹ BHXH Nhìn một góc độ khác, người đóng BHXH chính là “cổ đông” của quỹ BHXH. Vì quỹ BHXH không có nguồn thu khác ngoài nguồn thu của người lao động đóng vào. Nên, người lao động có quyền được quyết định nơi được mình ủy thác. Đại biểu Nguyễn Đình Xuân nói: “Để thực hiện “quyền cổ đông” của mình, người đóng BHXH có quyền được biết thu chi hằng năm của quỹ BHXH. Theo đó, hàng năm, quỹ BHXH phải có trách nhiệm công bố, thu bao nhiêu, tồn bao nhiêu, đã đầu tư vào những nơi nào và lãi được bao nhiêu? Trên 45 triệu lao động kỳ vọng gì vào Luật BHXH? Trong khi, hiện nay, chỉ có 20% lao động ngoài quốc doanh được tham gia bảo hiểm. 5 Sau đó thông qua cơ quan truyền thông, cổ đông tác động đến cơ quan đại diện cho quyền lợi mình như Liên đoàn Lao động, Văn phòng Chính phủ, hoặc Đại biểu quốc hội, những người thay mặt cho cổ đông, thực hiện quyền giám sát quỹ này”. Bên cạnh đó, Đại biểu Nguyễn Đình Xuân còn đề nghị, nên đưa BHXH thành một loại hình dịch vụ thu lợi, khiến người lao động thấy được, khi đầu tư vào đó là có lợi. Như vậy, mới thu hút người lao động đóng BHXH, quan tâm hơn đến BHXH. Nhưng, trước hết, cần thay đổi quy định “đóng – hưởng”, người lao động đóng bao nhiêu, sẽ được hưởng bấy nhiêu, thậm chí có thêm lợi tức từ việc tích lủy thông qua việc đóng BHXH. Theo quy định hiện nay, chỉ có BHXH Việt Nam được phép làm BHXH. Đại biểu Nguyễn Thị Hồng Xinh đề nghị: “Nên phá thế độc quyền của BHXH VN”. Vì điều này, sẽ khiến cho người lao động dễ dàng lựa chọn “nơi đầu tư” để được làm “cổ đông” có lợi hơn. Và bên cạnh những quy định bắt buộc tham gia BHXH, người lao động tự nguyên tham gia các loại hình BHXH khác, nhằm thu lợi cho bản thân, vừa có ích cho Nhà nước. • Phan Công Nên xem người lao động là "cổ đông" của BHXH. Và đưa BHXH thành một loại hình dịch vụ thu lợi, để người lao động thấy được, khi đầu tư vào đó là có lợi. 2 2

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfBiện pháp quản lý và chống thất thu bảo hiểm xã hội trên địa bàn quận 12, TPHCM.pdf
Luận văn liên quan