Đề tài Một số biện pháp mở rộng thị trường xuất khẩu tổng hợp của công ty cung ứng tàu biển Quảng Ninh

Lời Mở Đầu Hoạt động thương mại ra đời rất sớm trong lịch sử phát triển xã hội loài người. Qua các thời kỳ phát triển trong từng khu vực, mỗi quốc gia trên thế giới, hoạt động thương mại luôn tồn tại phát triển và khẳng định vai trò không thể thiếu được của nó trong mọi nền kinh tế đặc biệt trong giai đoạn hiện nay ngành thương mại phát triển mạnh mẽ, cả về chiều rộng lẫn bề sâu, nhờ tiến bộ của khoa học - kỹ thuật công nghệ tin học . các quốc gia trên Thế giới tuỳ hoàn cảnh, điều kiện, căn cứ thuận lợi khó khăn nhu cầu của từng quốc gia mình đều có những chính sách riêng phù hợp để thúc đẩy thương mại. Nền kinh tế nước ta sau một thời kỳ dài hạn bị hạn chế bởi cơ chế quản lý kinh tế tập trung, bao cấp, lại chịu hậu quả của các cuộc chiến tranh kéo dài, tiềm lực kinh tế yếu kém, tài nguyên thiên nhiên bị hạn chế, bộ máy các cán bộ quản lý từ hạ tầng cơ sở đến thượng tầng kiến trúc trình độ thấp kém, không đáp ứng được nhu cầu phát triển của đất nước. Đảng và nhà nứơc đã nhận thức được vấn đề này và đã phần nào đã đưa ra những cơ chế kinh tế mới, tạo điều kiện để các thành phần kinh tế trong nước hoạt động, phát triển. Quảng Ninh là một tỉnh có nhiều thuận lợi bởi tiềm năng kinh tế đa dạng, đó là vùng công nghiệp khai thác than, có trữ lượng lớn, có cảng biển, có cửa khẩu biên giới thông thương với Trung Quốc, các ngành nông, lâm, ngư nghiệp đều có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển,ngoài ra Quảng Ninh còn là nơi nếu biết khai thác tốt sẽ thu hút được nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. Trong bối cảnh nói trên, Công ty cung ứng tàu biển Quảng Ninh là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Sở thương mại Quảng Ninh, được thành lập từ năm 1992. Quá trình hình thành và phát triển, Công ty đã trải qua những bước thăng trầm, song được sự quan tâm giúp đỡ của các ngành từ Trung ương đến địa phương và bằng sự cố gắng của lãnh đạo, tập thể CBCNV Công ty Cung ứng tàu biển Quảng Ninh đã có hướng đi đúng đắn, vượt qua những khó khăn của thời kì quá độ chuyển từ cơ chế tập trung bao cấp, ổn định và phát triển trong cơ chế kinh tế mới. Từ một đơn vị yếu kém trở thành đơn vị đứng đầu ngành thương mại, thể hiện ở mức thu nhập của CBCNV ngày một nâng cao, nộp ngân sách và các khoản nghĩa vụ với nhà nước ngày một tăng. Đời sống CBCNV ổn định, an tâm công tác và gắn bó với doanh nghiệp. Nhưng xuất nhập khẩu tổng hợp của Công ty còn ở mức khiêm tốn, do sản phẩm xuất khẩu của ta chưa cao, kinh nghiệm xuất khẩu còn yếu kém, chưa đi sâu tìm hiểu thị hiếu của thị trường xuất nhập khẩu để có điều kiện tăng kim ngạch xuất nhập khẩu nhiều hơn, cần tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xuất khẩu nói chung và công ty cung ứng tàu biển nói riêng. Mục tiêu đề ra đối với công ty là hiệu quả kinh doanh và không những tồn tạI trên thị trường mà còn phát triển một cách vững mạnh. Để đạt được mục tiêu đó là buộc phảI khẳng định mình và phát huy mọi khả năng sẵn có lẫn tiềm tàng, song song với việc không ngừng nâng cao vị trí trên thị trường trong nước cũng như mở rộng thị trường quốc tế. sở lý luận, đã đựơc trang bị ở trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, tìm hiểu thực trạng của Công ty Cung ứng tàu biển Quảng Ninh. Cùng với nguồn tài liệu như sách báo, các báo cáo của Công ty Cung ứng tàu biển Quảng Ninh, em đã chọn đề tài: Một số biện pháp mở rộng thị trường xuất khẩu tổng hợp của công ty cung ứng tàu biển Quảng Ninh". Ngoài phần mở đầu và kết luận chuyên đề thực tập tốt nghiệp được chia thành 3 chương chính: Chương I. Lý luận chung về mở rộng thị trường nước ngoài. Chương II. Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh xuất khẩu và phát triển thị trường nước ngoài của Công ty Cung ứng tàu biển Quảng Ninh trong thời gian qua. Chương III. Phương hướng và giải pháp nhằm mở rộng thị trường xuất khẩu của Công ty cung ứng tàu biển Quảng Ninh.

doc53 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2280 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Một số biện pháp mở rộng thị trường xuất khẩu tổng hợp của công ty cung ứng tàu biển Quảng Ninh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ón khÈu 662.549 1 DÇu Diezel 90.226,804T 24.012.503,95 24.586.512,882 2 DÇu cä 12.648,981T 4.877.113,54 4.914.459,61 3 DÇu ®Ëu nµnh 2.504,878T 1.152.243,88 1.159.758,51 4 Thuèc l¸ ®iÕu 18.014K 3.782.610 3.826.200 II Hµng TNTX 1 Hoa qu¶ t­¬i 348,8T 121.248 139.946,92 18.700 2 M× chÝnh 200T 148.000 154.000 6.000 3 M¸y xay n«ng s¶n 16C 6.400 8.200 1.800 4 Khoai sä 175T 6.204 7.648 1.400 5 Augtimon +H. chÊt 2.561T 3.497.400 3.548.620 51.220 6 Tungsten 138T 165.600 168.360 2.700 B¶ng TrÞ gi¸ hµng qua kho ngo¹i quan. Sè TT Tªn hµng Sè l­îng TrÞ gi¸ (USD) Thu dÞch vô (USD) 1 M× chÝnh 200T 160.000 6.000 2 Xe ®¹p míi 1.660B 144.300 6.000 3 §­êng kÝnh 192T 44.544 5.568 4 Vá xuång 40C 478.556 14.000 5 Autimon 640T 808.000 28.940 6 Xe « t« 41C 1.343.450 8.400 7 TÇu (Th©n+m¸y+®Çu tµu) 13C 156.020 8.400 8 ThÐp kh«ng gØ 16,8T 27.025 1.200 Céng c¶ n¨m 3.161.895 78.508 2/. C¬ cÊu mÆt hµng xuÊt khÈu chñ yÕu cña C«ng ty: C«ng ty Cung øng TÇu biÓn Qu¶ng Ninh lµ mét trong nh÷ng C«ng ty xuÊt nhËp khÈu lín t¹i Qu¶ng Ninh, còng nh­ c¸c C«ng ty xuÊt nhËp khÈu kh¸c tõ khi Nhµ n­íc thùc hiÖn chñ tr­¬ng chuyÓn sang nÒn kinh tÕ më, C«ng ty ®· gÆp kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n vÒ mÆt hµng xuÊt nhËp khÈu. §øng tr­íc nh÷ng khã kh¨n ®ã ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn C«ng ty ®· kh«ng ngõng cè g¾ng v­¬n lªn vµ ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng ghi nhËn. Th«ng qua b¶ng sè liÖu sau ®©y: B¶ng 03: C¬ cÊu mÆt hµng xuÊt khÈu chñ yªó cña C«ng ty STT MÆt hµng xuÊt khÈu §vÞ tÝnh N¨m 1999 N¨m 2000 N¨m 2001 6 Th¸ng ®Çu n¨m 2002 01 L­¬ng thùc thùc phÈm TÊn 1.800 2.200 2.174 1.450 02 DÇu cä TÊn 12.648,98 13.540,70 15.870,02 9.640,23 03 Cao su TÊn 9.340 9.500,74 11.350,05 6.742,12 04 Thuèc l¸ KiÖn 18.014 25.562 28.570 18.840 05 DÇu ®Ëu nµnh TÊn 2.504,87 3.249,52 4.642,34 3.120,04 Ngoµi ra trong lÜnh vùc kinh doanh Cung øng tµu biÓn, xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸, dÞch vô cña ®¬n vÞ trùc tiÕp nh­ sau: Hµng l­¬ng thùc, thùc phÈm: kho¶ng 100.000 USD/n¨m Hµng b¸ch ho¸: 25.000 USD/n¨m N­íc ngät :120.000 USD/n¨m DÇu diezel, nguyªn vËt liÖu: 150.000 USD/n¨m C¸c lo¹i dÞch vô kh¸c: kho¶ng 180.000 USD/n¨m Hµng b¸n trùc tiÕp cho ng­êi n­íc ngoµi, mét sè lo¹i hµng ho¸ chñ yÕu sau: - Thuèc l¸: 500.000 USD/n¨m R­îu bia: 150.000 USD/n¨m Mü phÈm: 50.000 USD/n¨m Trong kinh doanh Kho Ngo¹i Quan, dÞch vô thu tõ c¸c lo¹i hµng ho¸ nh­ sau: Mét container trung b×nh thu 3.000 USD/cont.40’. Sè l­îng kho¶ng 500 container/n¨m. Xe « t«, dÞch vô thu 420 USD/chiÕc, mét n¨m trung b×nh kho¶ng 700 chiÕc/ n¨m. Kim ng¹ch xuÊt khÈu ®¹t ®­îc n¨m 1999 lµ 1.570.000 USD. Trong ®ã, xuÊt khÈu t¹i chç ®¹t 350.000 USD; xuÊt khÈu trùc tiÕp ®¹t 470.250 USD. Ngoµi ra c¸c dÞch vô kh¸c nh­ kinh doanh dÞch vô chuyÓn khÈu, t¹m nhËp t¸i xuÊt chiÕm còng t­¬ng ®èi cao. Tuy nhiªn ®Õn n¨m 2000 tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu cña C«ng ty t¨ng mét c¸ch ®¸ng kÓ, cô thÓ qua sè liÖu tæng doanh thu cña c«ng ty ®¹t 37.185.380USD. Trong ®ã kim ng¹ch xuÊt khÈu ®¹t 1.934.720USD, xuÊt khÈu t¹i chç 524.703 USD, xuÊt khÈu trùc tiÕp 156.060 USD, uû th¸c xuÊt khÈu 2.968 USD, b¸n hµng nhËp khÈu 221.020 USD, thuèc l¸ 389.213 USD. Ngoµi ra c¸c s¶n phÈm kh¸c vµ c¸c dÞch vô kinh doanh xuÊt khÈu kh¸c ®¹t ®¸ng kÓ. Sang n¨m 2001, t×nh h×nh xuÊt nhËp khÈu cã nhiÒu biÕn chuyÓn lµ n¨m b¶n lÒ gi÷a hai thÕ kû vµ hai thiªn niªn kû, n¨m ®Çu c¶ n­íc thùc hiÖn kÕ hoach 5 n¨m (2001-2005). §èi víi C«ng ty Cung øng tµu biÓn Qu¶ng Ninh, cã nh÷ng chuyÓn biÕn ®Çy phÊn khëi song còng cßn ®Çy khã kh¨n, thö th¸ch. Kh«ng ph¶i tÊt c¶ nh÷ng môc tiªu c«ng ty ®Ò ra cho n¨m 2001 ®Òu mü m·n, nh­ng nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®­îc ®· ph¶n ¸nh ®óng thùc tÕ. Nh­ng kÕt qu¶ ¾t kh¼ng ®Þnh tÝnh ®óng ®¾n cña ph­¬ng h­íng, ®­êng lèi ph¸t triÓn C«ng ty trªn c¬ së kinh doanh kÞp thêi nhiÒu vµ ®óng ®¾n ®èi víi nh÷ng vÊn ®Ò vµ biÕn ®éng míi n¶y sinh trªn thÞ tr­êng trong C«ng ty. * Doanh thu c¸c nghiÖp vô kinh doanh: Vèn s¶n xuÊt kinh doanh ®­îc b¶o tån vµ bæ sung thªm. §· nép ng©n s¸ch nhµ n­íc 2.l744,6 triÖu ®ång, ®¹t 167% kÕ ho¹ch giao. æn ®Þnh viÖc lµm, l­¬ng b×nh qu©n cña c¸n bé c«ng nh©n viªn ®¹t 1.000.000®/ng­êi/th¸ng. Gi¶i quyÕt kÞp thêi c¸c chÕ ®é cho ng­êi lao ®éng 3/. C¬ cÊu h×nh thøc xuÊt khÈu: §Ó lµm tèt dÞch vô xuÊt khÈu hµng ho¸ ra thÞ tr­êng n­íc ngoµi, th× h×nh thøc xuÊt khÈu ®ãng mét vai trß quan träng. HiÖn nay C«ng ty Cung øng tµu biÓn ¸p dông 2 h×nh thøc xuÊt khÈu uû th¸c vµ xuÊt khÈu trùc tiÕp. XuÊt khÈu uû th¸c. §©y lµ ph­¬ng ph¸p mµ doanh nghiÖp dïng trªn danh nghÜa cña m×nh ®Ó giao dÞch, ký hîp ®ång víi kh¸ch hµng n­íc ngoµi vÒ nh÷ng mÆt hµng do ®¬n vÞ néi ®Þa uû th¸c. Theo ph­¬ng thøc nµy C«ng ty ®­îc h­ëng tõ 1-1,5% hoa hång tÝnh trªn tæng gi¸ trÞ l« hµng, víi h×nh thøc xuÊt khÈu nµy C«ng ty cã thuËn lîi trong viÖc kh«ng ph¶i t×m kiÕm kh¸ch hµng vµ ®é rñi ro thÊp nh­ng lîi nhuËn kh«ng cao. §­îc thÓ hiÖn qua viÖc nhËn xuÊt khÈu uû th¸c cña C«ng ty thuû s¶n Qu¶ng ninh tæng gi¸ trÞ l« hµng thuû s¶n trong n¨m 2000 lµ 100.000 USD. C«ng ty ®· ®­îc h­ëng hoa hång tÝnh trªn gi¸ trÞ l« hµng lµ 1.200USD ( 1,2% x 100.000USD ). Tõ ®ã cho ta thÊy xuÊt khÈu theo ph­¬ng thøc nµy C«ng ty thu l¹i ®­îc lîi nhuËn thÊp nh­ng ch¾c ch¾n vµ h¹n chÕ ®­îc nh÷ng thÊt tho¸t vÒ vèn mµ c¸c rñi ro mang ®Õn. XuÊt khÈu trùc tiÕp: Trªn c¬ së hîp ®ång ®· ký gi÷a C«ng ty víi ®èi t¸c n­íc ngoµi , C«ng ty huy ®éng vèn vµ tiÕn hµnh thu mua s¶n phÈm theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng, sau ®ã trùc tiÕp xuÊt hµng sang cho ®èi t¸c. Cô thÓ nh­ trong n¨m 2000 c«ng ty ®· ký mét hîp ®ång xuÊt khÈu dÇu cä sang Trung quèc. C«ng ty ®· trùc tiÕp thu mua mét l­îng dÇu cä víi tæng gi¸ trÞ l« hµng lµ 4.877.113,54 USD sau ®ã xuÊt khÈu sang Trung quèc víi tæng gi¸ trÞ l« hµng lµ 4.914.549,61USD. Lîi nhuËn thu ®­îc trong hîp ®ång xuÊt khÈu nµy lµ 37.346,07 USD. Víi h×nh thøc nµy C«ng ty cã thÓ so s¸nh ®­îc gi¸ mua, gi¸ b¸n vµ lîi nhuËn thu ®­îc nh­ng ®é rui ro l¹i cao h¬n rÊt nhiÒu so víi h×nh thøc xuÊt khÈu uû th¸c. 4/. C¬ cÊu thÞ tr­êng vµ c¸c b¹n hµng th­êng xuyªn cña C«ng ty: ViÖc t×m kiÕm th©m nhËp vµ më réng thÞ tr­êng, nh»m ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp kh©ñ cña C«ng ty ®­îc diÔn ra liªn tôc vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao. Tr­íc ®©y, thÞ tr­êng chñ yÕu cña c«ng ty Cung øng tµu biÓn Qu¶ng Ninh lµ sang Liªn X« vµ c¸c n­íc §«ng ¢u, nay b»ng nç lùc cña m×nh c«ng ty ®· më réng ®­îc thÞ tr­êng nhiÒu n­íc nh­: Trung Quèc, §µi Loan, Hång k«ng, Singapore. Ta cã thÓ thÊy ®­îc thÞ tr­êng cña C«ng ty qua b¶ng sau: B¶ng 04: ThÞ tr­êng xuÊt khÈu cña C«ng ty ThÞ tr­êng N¨m 1999 N¨m 2000 N¨m 2001 N¨m 2002 Tªn n­íc: 01 H«ngK«ng NhËt B¶n Thai Lan Mü 02 Macau Trung Quèc §µi Loan §µi Loan 03 Trung Quèc Malaixia H«ng K«ng Hång K«ng 04 Singapore Hång K«ng Ma Cau Singapore 05 Nh©t B¶n Singapore Singapore Ma Cau 06 Ma Cau Trung Quèc Ca na da 07 NhËt B¶n NhËt B¶n 08 Trung Quèc 09 Malaixia 10 Indonexia Ngoµi ra C«ng ty Cung øng tÇu biÓn cßn cã nhiÒu b¹n hµng ®¸ng tin cËy nh­ c¸c C«ng ty: WING SHING IND - Hång K«ng: §©y lµ mét tËp ®oµn lín chuyªn kinh doanh xuÊt nhËp khÈu ë Hång k«ng, C«ng ty nµy ®­a hµng vÒ Trung Quèc th«ng qua kho ngo¹i quan cña Cung øng tµu biÓn víi sè l­îng lín c¸c chñng lo¹i hµng ho¸, ®Æc biÖt lµ hµng thuèc l¸. Víi sè l­îng hµng b×nh qu©n 1 th¸ng kho¶ng 20 container thuèc l¸ c¸c lo¹i nh­: 555, Marlboro, Baisha, Hongtashan, Shuang xi branch, Double happiniess, Golden Bridge, Viceroy, Hilton, Carmel... c¸c lo¹i nµy lu©n chuyÓn vµo vµ ®­a ra rÊt ®Òu ®Æn. Nhê ®ã ®· khai th¸c rÊt tèt dÞch vô kho vËn tõ b¹n hµng nµy. Tuy nhiªn ®©y còng lµ b¹n hµng khã tÝnh nhÊt, ®ßi hái cao nhÊt vÒ chÊt l­îng phôc vô, ®ßi hái nh÷ng ­u ®·i vÒ gi¸, hoÆc c¸c ­u ®·i kh¸c. Song còng l¹i lµ b¹n hµng sßng ph»ng vµ ®øng ®¾n nhÊt vÒ viÖc thanh to¸n. C«ng ty SHUN HANG DEVELOPMENT - Hång K«ng: Lµ mét c«ng ty chuyªn bu«n b¸n thuèc l¸ tõ Hång K«ng, Singapore sang Trung quèc, C«ng ty nµy còng lµ b¹n hµng lín vµ th­êng xuyªn cña c«ng ty cung øng tµu biÓn. Hµng ho¸ cña C«ng ty nµy, sau khi nhËp khÈu vµo c«ng ty Cung øng tµu biÓn, phÇn lín sau ®ã chuyÓn sang Trung quèc b»ng ®­êng biÓn. Hä cã nh÷ng ®éi tµu gç, trang thiÕt bÞ tèt, an toµn ch¹y th¼ng tõ Trung Quèc sang ViÖt nam ®Õn c¶ng Hßn gai, tiÕp nhËn hµng xuÊt tõ C«ng ty Cung øng tÇu biÓn Qu¶ng Ninh råi vËn chuyÓn sang Trung quèc theo tuyÕn ®­êng phao sè 0. C«ng ty WO LEI (Macau) Limited: §©y lµ c«ng ty cña Macau, còng chuyªn bu«n b¸n thuèc l¸ tõ Macau sang Trung Quèc. C«ng ty ®éc canh, ®éc quyÒn bu«n b¸n thuèc l¸, lo¹i thuèc Shuang xi branch. Lo¹i thuèc nµy chØ cã ë Macau míi cã vµ thÞ tr­êng Trung Quèc l¹i rÊt ­a chuéng. L­îng hµng C«ng ty nµy nhËp qua C«ng ty Cung øng tµu biÓn Qu¶ng Ninh, hµng th¸ng còng ®¹t kho¶ng 10 container. §©y lµ b¹n hµng míi sang träng, t­¬ng lai sÏ lµ b¹n hµng rÊt th©n thiÕt cña C«ng ty. C«ng ty WAI TAK TRANSPOTATION - Hång K«ng: C«ng ty nµy võa cã trô së t¹i Hång k«ng vµ l¹i cã chi nh¸nh ë Trung Quèc. V× vËy hµng ho¸ cña hä nhËp qua C«ng ty Cung øng tÇu biÓn Qu¶ng Ninh trong thêi gian rÊt ng¾n tøc lµ møc lu©n chuyÓn cao. Lîi nhuËn 2 bªn thu ®­îc nhê sù phèi kÕt hîp rÊt cã hiÖu qu¶. V× ®èi víi C«ng ty Cung øng tµu biÓn Qu¶ng ninh, hµng ®­a vµo kho dï chØ mét ngµy, thËm chÝ mét giê, th× tiÒn thu còng nh­ ph¶i ®Ó trong kho 30 ngµy. Tõ ngµy thø 31 trë ®i, míi thu tiÒn d«i nhËt. V× vËy hµng cµng lu©n chuyÓn nhanh, th× søc khai th¸c cña kho cµng cã hiÖu qña. C«ng ty POLY RICH HOLDÝNG LIMITED - Hång k«ng: §©y lµ b¹n hµng chuyªn bu«n b¸n thuèc l¸ cã gi¸ trÞ cao nh­: SE, 555, Marlboro, Carmel, Hilton... L­îng hµng tuy kh«ng lín nh­ng hiÖu qu¶ thu ®­îc tõ b¹n hµng nµy l¹i cao, v× C«ng ty Cung øng tµu biÓn Qu¶ng Ninh tÝnh phÝ thuª kho ngo¹i quan c¨n cø vµo trÞ gi¸ hµng ho¸. Hµng trÞ gi¸ cao th× tØ lÖ thu còng cao h¬n, phôc vô ®èi t­îng kh¸ch hµng nh­ c«ng ty nµy rÊt dÔ chÞu. C«ng ty TIT SHING KEI IP HAN INO CONGSI- MaCau: §©y lµ b¹n hµng míi, tuy ch­a quan hÖ l©u n¨m, nh­ng b­íc ®Çu tá ra lµ nh÷ng ng­êi lµm ¨n träng ch÷ tÝn. TiÒn dÞch vô hä th­êng tr¶ cho C«ng ty hÕt 100% ngay tõ khi hµng ®­a vÒ nhËp kho, kh«ng bao giê nî hoÆc khÊt nÇn viÖc thanh quyÕt to¸n. C«ng ty KEMEFS INTERNATIONAL TRADING E.C: §©y lµ mét tËp ®oµn lín chuyªn doanh vÒ «t«. C¸c lo¹i «t« tõ kh¾p c¸c h·ng næi tiÕng nh­ Toyota, HonDa, Nissan, Mitshubishi, Mazda… cña NhËt vµ c¸c h·ng cña Mü, ch©u ©u nh­: Ford, Gemegcal motor, Volvo, Mercedes, Audi... C¸c lo¹i «t« nµy ®­îc c«ng ty KEMEFS INTERNATIONAL TRADING E.C chuyÓn tõ Hång k«ng vÒ ViÖt Nam th«ng qua, kho ngo¹i quan cña C«ng ty Cung øng tµu biÓn Qu¶ng Ninh ®Ó chuyÓn sang Trung quèc, ®©y lµ b¹n hµng ®Çu tiªn cña C«ng ty tõ khi C«ng ty kinh doanh kho ngo¹i quan. Cã thÓ nãi C«ng ty nµy ®Æt v¹n sù khëi ®Çu nan cho viÖc kinh doanh kho ngo¹i quan cña C«ng ty Cung øng tµu biÓn Qu¶ng Ninh. Víi l­îng xe « t« kho¶ng 30 chiÕc/th¸ng, C«ng ty nµy mét n¨m ®· th«ng qua kho ngo¹i quan cña c«ng ty chuyÓn sang Trung quèc víi sè l­îng rÊt lín xe « t«. Ngoµi ra C«ng ty nµy cßn chuyÓn xe « t« ®Õn kho ngo¹i quan cña C«ng ty ®Ó chê lµm thñ tôc nhËp khÈu vµo ViÖt Nam, C«ng ty Cung øng tµu biÓn Qu¶ng Ninh cã thÓ qu¶ng c¸o b¸n gióp cho C«ng ty KEMEF nhiÒu «t«, c¶ cho thÞ tr­êng ViÖt Nam lÉn Trung Quèc. ViÖc thuÕ quan do ng­êi mua ph¶i chÞu c¸c ®¬n vÞ ®­îc phÐp nhËp khÈu «t« ®Òu t×m ®Õn kho ngo¹i quan cña C«ng ty xem hµng, sau khi ­ng thuËn hä xin cÊp giÊy phÐp nhËp khÈu vµ lµm c¸c thñ tôc cÇn thiÕt ®i mua hµng, C«ng ty Cung øng tµu biÓn Qu¶ng ninh, m«i giíi b¸n hµng thu hoa hång, lµm dÞch vô chuyÓn tiÒn, thu tiÒn thuª kho. §©y lµ b¹n hµng rÊt tiÒm n¨ng cña C«ng ty, tuy nhiªn gÇn ®©y thÞ tr­êng Trung quèc vÒ xe «t« cã suy gi¶m, l­îng hµng chuyÓn vÒ cña C«ng ty nµy gi¶m dÇn song vÉn lµ b¹n hµng h÷u h¶o. C«ng ty SINOVER SEAS: Chuyªn bu«n b¸n « t«, l­îng hµng nhËp vµo C«ng ty Cung øng tÇu biÓn Qu¶ng Ninh kho¶ng 10 chiÕc/th¸ng. C«ng ty T.L MOTOR TRADING- Japan: Mét tËp ®oµn chuyªn kinh doanh « t« cña NhËt b¶n, tiÒm n¨ng rÊt lín. Tuy nhiªn ch­a t×m ®­îc ®èi t¸c Trung Quèc, v× vËy l­îng hµng b¸n sang thÞ tr­êng Trung quèc cßn ë møc ®é th¨m dß. C«ng ty S.U TRADING - Mü: §· kinh doanh «t« cò tõ Mü chuyÓn vÒ ViÖt Nam th«ng qua C«ng ty ®Ó b¸n sang Trung quèc. Tõ nhiÒu n¨m nay C«ng ty nµy ®· cã ®¹i diÖn t¹i Trung quèc. V× vËy hä tiªu thô hµng ho¸ rÊt nhanh. Ngoµi mét sè b¹n hµng chÝnh nªu trªn, C«ng ty Cung øng tµu biÓn Qu¶ng Ninh cßn cã rÊt nhiÒu b¹n hµng kh¸c tuy kh«ng th­êng xuyªn göi hµng vµo kho ngo¹i quan, song tËp hîp l¹i hä còng cã l­îng hµng ®¸ng kÓ mang l¹i nguån lîi nhuËn kh«ng nhá cña C«ng ty. (phÇn phô lôc) 5/. C¸c biÖn ph¸p mµ C«ng ty ¸p dông ®Ó më réng thÞ tr­êng n­íc ngoµi. ChÝnh s¸ch s¶n phÈm: Trong chiÕn l­îc thÞ tr­êng cña mét doanh nghiÖp, chÝnh s¸ch s¶n phÈm cã vÞ trÝ quan träng bëi lÏ ngµy nay khoa häc kü thuËt d· ®¹t ®­îc nh÷ng tiÕn bé lín, s¶n phÈm míi t¨ng lªn kh«ng ngõng c¹nh tranh vÒ gi¸ c¶ ®· chuyÓn sang c¹nh tranh vÒ chÊt l­îng. C¬ cÊu nhu cÇu vµ c¬ cÊu kh¸ch hµng còng cã nh÷ng thay ®æi ®¸ng kÓ. ChÝnh s¸ch mµ C«ng ty ¸p dông cho c¸c lo¹i hµng ho¸ lu©n chuyÓn lµ : - Gi÷ v÷ng vÞ trÝ vèn cã cña c¸c mÆt hµng trªn thÞ tr­êng b»ng viÖc b¶o vÖ uy tÝn mµ C«ng ty ®· ®¹t ®­îc, bªn c¹nh ®ã C«ng ty cßn chñ ®éng tËp chung khai th¸c c¸c mÆt hµng chuyÓn khÈu vµ t¹m nhËp t¸i xuÊt: DÇu Diezel, DÇu cä, DÇu ®Ëu lµnh, thuèc l¸ ®iÕu, hoa qu¶ t­¬i, m× chÝnh, khoai sä... nh»m t¨ng l­îng b¸n ®Ó bï ®¾p phÇn kim ng¹ch cña c¸c mÆt hµng kh¸c. Lùa chän mÆt hµng xuÊt khÈu: Lùa chän vµ x¸c ®Þnh mét ph­¬ng ¸n mÆt hµng lµ mét c«ng viÖc phøc t¹p, ®ßi hái ph¶i cã nguån tµi chÝnh vµ tr×nh ®é chuyªn m«n, kinh nghiÖm trong lÜnh vùc xuÊt khÈu. C«ng ty ph¶i cã sù hiÓu biÕt vÒ nhu cÇu thÞ tr­êng n­íc ngoµi còng nh­ t×nh h×nh s¶n xuÊt mÆt hµng ®ã ë trong n­íc.Trong c¬ cÊu mÆt hµng xuÊt khÈu ë phÇn trªn ta thÊy c¸c mÆt hµng chñ yÕu cña C«ng ty lµ: DÇu Diezel, DÇu cä, DÇu ®Ëu lµnh, thuèc l¸ ®iÕu... thÞ tr­êng xuÊt nhËp khÈu chñ yÕu lµ: Trung Quèc, Singapore, Hongkong, Malaixia, Macau, ... ChÊt l­îng s¶n phÈm xuÊt khÈu: §Ó cã ®­îc s¶n phÈm ®¹t chÊt l­îng cho xuÊt khÈu C«ng ty ®· ¸p dông c¸c biÖn ph¸p: + §Çu t­ cho c«ng t¸c thu mua theo chiÒu s©u ( c¸c tiªu chuÈn vÒ an toµn kü thuËt, vÖ sinh) nh»m t¹o s¶n phÈm cao cÊp cho xuÊt khÈu. + Kh¶o s¸t vµ chän läc c¸c thÞ tr­êng thÝch hîp, nghiªn cøu nh»m khuyÕn khÝch ph¸t triÓn c¸c mÆt hµng cã gi¸ trÞ xuÊt khÈu cao b»ng c¸ch hç trî cho xuÊt khÈu. + Liªn kÕt chÆt chÏ víi ng­êi s¶n xuÊt ®Ó t¹o nguån hµng æn ®Þnh cã chÊt l­îng cao. + Bao b× nh·n hiÖu : Bao b× kh«ng nh÷ng cã chøc n¨ng b¶o qu¶n mµ cßn cã chøc n¨ng qu¶ng c¸o. HiÖn nay C«ng ty ch­a cã kh¶ n¨ng s¶n xuÊt bao b× cho riªng m×nh, cho lªn hµng xuÊt khÈu ®­îc ®ãng vµo nh÷ng bao b× ngay tõ khi thu mua v× C«ng ty kh«ng trùc tiÕp s¶n xuÊt ra s¶n phÈm mµ chØ cã chøc n¨ng thu mua hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu. §©y còng lµ mÆt h¹n chÕ bëi nã lµm gi¶m ®i tªn tuæi cña C«ng ty vµ Ên t­îng vÒ hµng ho¸ cña C«ng ty víi n­íc nhËp khÈu. Hµng ho¸ cho tõng lo¹i thÞ tr­êng: Tuú theo yªu cÇu cña tõng thÞ tr­¬ng nhËp khÈu mµ C«ng ty cã chÝnh s¸ch ®¸p øng nhu cÇu phï hîp víi tõng lo¹i thÞ tr­êng. Nh×n chung víi chÝnh s¸ch nµy C«ng ty ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng ghi nhËn, song nã còng tån taÞ nh÷ng h¹n chÕ. Víi chÝnh s¸ch nµy C«ng ty ch­a thùc sù ph¸t huy hÕt thÕ m¹nh cña m×nh vÒ s¶n phÈm hµng ho¸, ¶nh h­ëng ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty. Do ®ã mµ mét trong nh÷ng nhiÖm vô cña C«ng ty trong thêi gian tíi lµ hoµn thiÖn h¬n n÷a chÝnh s¸ch s¶n phÈm hµng ho¸, ®Ó gãp phÇn thóc ®Èy më réng thÞ tr­êng xuÊt khÈu cña C«ng ty. chÝnh s¸ch ph©n phèi: Ph©n phèi lµ kh©u rÊt quan träng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp lµm c«ng t¸c xuÊt nhËp khÈu bëi v× ph©n phèi vµ trao ®æi hµng ho¸ lµ chøc n¨ng kinh doanh chÝnh cña hä. Ho¹t ®éng ph©n phèi gãp phÇn kh«ng nhá trong qu¸ tr×nh cung cÊp cho kh¸ch hµng ®óng s¶n phÈm hµng ho¸, ®óng thêi gian, ®óng vÞ trÝ... Tuy nhiªn viÖc ph©n phèi kh«ng kÐm phÇn khã kh¨n vµ phøc t¹p. HÇu hÕt c¸c trë ng¹i trong ph©n phèi ®Òu ph¸t sinh tõ nguyªn nh©n: Kho¶ng c¸ch ph©n phèi ë xa, ®i l¹i tèn kÐm vµ khã kh¨n trong viÖc thu thËp th«ng tin . Trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn thÞ tr­êng cña C«ng ty cung øng tµu biÓn Qu¶ng ninh, biÕn sè ph©n phèi cã vai trß rÊt quan träng, nã cïng víi biÕn sè s¶n phÈm, biÕn sè gi¸ c¶ vµ qu¶ng c¸o quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh c«ng cña toµn bé chiÕn l­îc cña C«ng ty. Néi dung vÒ chÝnh s¸ch ph©n phèi cña C«ng ty cung øng tµu biÓn Qu¶ng ninh: Cho ®Õn nay C«ng ty vÉn ¸p dông kªnh ph©n phèi gi¸n tiÕp, trong ®ã C«ng ty ®ãng vai trß nh­ mét h·ng bu«n xuÊt khÈu lµm nhiÖm vô ®­a hµng tõ n¬i s¶n xuÊt ®Õn ng­êi tiªu dïng. D­íi sù l·nh ®¹o cña C«ng ty, c¸c ®iÓm thu mua bªn ngoµi thÞ tr­êng cã nguån hµng tiÕn hµnh tÝch cùc thu mua, gom hµng. C¸n bé cña C«ng ty Cung øng tµu biÓn Qu¶ng Ninh kÕt hîp víi VINACONTROL, c¸c c¬ quan kiÓm dÞch, kiÓm ®Þnh chÊt l­îng s¶n phÈm hµng ho¸, sè l­îng , chñng lo¹i quy c¸ch xem cã phï hîp víi nh÷ng tho¶ thuËn trong hîp ®ång hay kh«ng. TiÕp ®ã c«ng ty uû quyÒn cho c¸c C«ng ty, h·ng vËn t¶i tµu biÓn nh­ : VIETFRACHQUANGNINH, VOSCO, VINASHIP, QINISHIP, HAIPHONGSHIP. C¸c b¹n hµng n­íc ngoµi còng rÊt nhiÒu, ®ã lµ c¸c C«ng ty vËn t¶i nh­: - C«ng ty vËn t¶i COSCO Trung quèc, C«ng ty vËn t¶i BiÓn §en cña Nga gäi t¾t lµ BLASCO, h·ng vËn t¶i biÓn NAKHOTKA, h·ng vËn t¶i biÓn ViÔn ®«ng VLADIVOSTOK, h·ng vËn t¶i biÓn KAMCHATKA. C¸c n­íc T©y ¢u còng cã nhiÒu h·ng tÇu vËn t¶i, C«ng ty ®· t×m c¸ch liªn hÖ tiÕp cËn vµ uû quyÒn cho c¸c C«ng ty vËn t¶i lín cña Hyl¹p nh­ LIMASOL, PANAMA v.v… ®Ó ®­a hµng ra n­íc ngoµi theo hîp ®ång ®· ký. Khi hµng ho¸ ®Õn n­íc nhËp khÈu tr¸ch nhiÖm tiªu thô hµng thuéc vÒ C«ng ty nhËp khÈu, C«ng ty Cung øng tµu biÓn Qu¶ng ninh kh«ng cßn kiÓm so¸t kªnh ph©n phèi nµy n÷a. - ViÖc ¸p dông kªnh ph©n phèi gi¸n tiÕp C«ng ty gÆp ph¶i nh÷ng bÊt lîi nh­ : Kh«ng kiÓm so¸t ®­îc t×nh h×nh tiªu thô, bÞ ®éng trong c«ng t¸c thu mua hµng. B¾t ®Çu tõ l­îng vèn cña C«ng ty h¹n hÑp nªn kh«ng thÓ bao tiªu s¶n phÈm hµng ho¸ ®Ó gi÷ nguån hµng æn ®Þnh, h¬n n÷a C«ng ty ch­a ®ñ kh¶ n¨ng thiÕt lËp ®¹i diÖn ë n­íc ngoµi ®Ó t¹o thu©n lîi cho viÖc ph©n phèi cña C«ng ty. chÝnh s¸ch gi¸ c¶ : YÕu tè vÒ gi¸ c¶ ®ãng vai trß kh«ng kÐm phÇn quan träng trong chiÕn l­îc më réng thÞ tr­êng xuÊt nhËp khÈu. §èi víi C«ng ty Cung øng tµu biÓn Qu¶ng Ninh gi¸ hµng ho¸ xuÊt khÈu tæng hîp, ®­îc h×nh thµnh trªn c¬ së gi¸ thu mua trong n­íc vµ n­íc ngoµi. §Ó tÝnh ®­îc gi¸ cho mçi lo¹i hµng ho¸ s¶n phÈm xuÊt khÈu, ph¶i tÝnh tõ kh©u s¶n xuÊt ®Õn c¸c chi phi nh­: Chi phÝ thu mua, chi phÝ vËn chuyÓn, chi phÝ b¶o qu¶n, chi phÝ bÕn b·i, kho vËn, chi phÝ nghiÖp vô thuÕ xuÊt vµ c¸c chi phÝ kh¸c. Tuy nhiªn viÖc tÝnh gi¸ th­êng kh«ng æn ®Þnh v× nã chÞu ¶nh h­ëng do sù biÕn ®éng cña thÞ tr­êng thÕ giíi vÒ s¶n phÈm hµng ho¸. §èi víi c¸c s¶n phÈm nh­: DÇu cä, dÇu ®Ëu lµnh, thuèc l¸ ®iÕu, cao su, hoa qu¶ t­¬i….s¶n xuÊt chñ yÕu dµnh cho xuÊt khÈu, phÇn dµnh cho tiªu dïng trong n­íc chiÕm mét phÇn rÊt nhá nh­ng gi¸ c¶ còng bÞ chi phèi theo biÕn ®éng cña thÞ tr­êng ThÕ giíi. Nh­ vËy quan hÖ cung cÇu vµ c¸c yÕu tè ¶nh h­ëng tíi gi¸ c¶ ThÕ giíi còng ¶nh h­ëng tíi gi¸ c¶ trong n­íc, do tÝnh phøc t¹p trong viÖc ®Þnh gi¸ hµng xuÊt nhËp khÈu. V× vËy C«ng ty vËn dông gi¸ Quèc tÕ vµo thu mua trong n­íc vµ n­íc ngoµi ®èi víi tõng mÆt hµng còng cã nh÷ng møc ®é kh¸c nhau. ViÖc lùa chän gi¸ c¶ Quèc tÕ nµy hay gi¸ c¶ Quèc tÕ kh¸c còng tuú vµo tõng thÞ tr­êng cô thÓ mµ C«ng ty cã nh÷ng møc gi¸ kh¸c nhau. Víi chÝnh s¸ch nµy C«ng ty ®· cã nh÷ng linh ho¹t cho chÝnh s¸ch gi¸ cña m×nh nh­ng cßn tån t¹i nhiÒu h¹n chÕ. ChÝnh s¸ch khuÕch tr­¬ng : Trªn thùc tÕ ho¹t ®éng qu¶ng c¸o Quèc tÕ cña C«ng ty ch­a ®ñ m¹nh, chñ yÕu lµ b¹n hµng tù ®Õn víi C«ng ty khi cã nhu cÇu. B¹n hµng biÕt ®Õn hµng ho¸ còng nh­ nhu cÇu cña C«ng ty th«ng qua ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu, chuyÓn khÈu, t¹m nhËp t¸i xuÊt, kho ngo¹i quan, b¸n hµng miÔn thuÕ lµ do C«ng ty qu¶ng c¸o trªn mét sè ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng. B¹n hµng quen biÕt d­íi h×nh thøc lµ giíi thiÖu vÒ C«ng ty th«ng qua truyÒn h×nh, b¸o chÝ, cßn hÇu hÕt kh¸ch hµng t×m ®Õn C«ng ty th«ng qua c¸c v¨n phßng ®¹i diÖn, c¸c chi nh¸nh ë Thµnh phè H¶i Phßng, Thµnh phè Hå ChÝ Minh, ThÞ x· Mãng c¸i. C«ng ty kh«ng cã v¨n phßng ®¹i diÖn ë n­íc ngoµi, kh«ng tham gia vµo héi chî triÓn l·m ë trong n­íc còng nh­ ë n­íc ngoµi. §©y lµ mét trong nh÷ng h×nh thøc tèt nhÊt ®Ó C«ng ty giíi thiÖu vÒ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh Quèc tÕ cña m×nh tíi kh¸ch hµng. ViÖc xóc tiÕn qu¶ng c¸o cã vÞ trÝ quan träng trong chÝnh s¸ch khuÕch tr­¬ng cña C«ng ty, t×m kiÕm nhu cÇu vµ c¸c kiÕn nghÞ cña hä th«ng qua viÖc giíi thiÖu nh÷ng Cataloge vÒ C«ng ty vµ c¸c mÆt hµng xuÊt nhËp khÈu chñ lùc cña C«ng ty. Nh×n chung chÝnh s¸ch khuÕch tr­¬ng cña C«ng ty vÉn cßn nhiÒu thiÕu sãt , C«ng ty lªn khÈn tr­¬ng nghiªn cøu ®Ò ra cho m×nh mét chÝnh s¸ch phï hîp h¬n. e. Ho¹t ®éng t×m kiÕm kh¸ch hµng: Lµ mét C«ng ty Cung øng tµu biÓn cã ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu nªn viÖc t×m kiÕm kh¸ch hµng lu«n ®­îc C«ng ty ®Æt lªn hµng ®Çu. Víi C«ng ty Cung øng tµu biÓn Qu¶ng ninh , viÖc t×m kiÕm b¹n hµng ®­îc dùa trªn nh÷ng mèi quan hÖ quen biÕt tõ tr­íc, C«ng ty ch­a thùc sù chñ ®éng tù t×m kiÕm b¹n hµng, kh¸ch hµng cña C«ng ty chñ yÕu ë thÞ tr­êng Ch©u ¸ nh­: Trung quèc, H«ngk«ng, Singapore…Ho¹t ®éng t×m kiÕm b¹n hµng ë c¸c thÞ tr­êng kh¸c hÇu nh­ ch­a cã, do kh¶ n¨ng cña C«ng ty cßn h¹n hÑp vÒ tµi chÝnh, tr×nh ®é c¸n bé cßn h¹n chÕ, c¸c chÝnh s¸ch hç trî cho xuÊt nhËp khÈu cßn nhiÒu bÊt cËp nh­: ThiÕu th«ng tin vÒ thÞ tr­êng, gi¸ c­íc vÒ th«ng tin liªn l¹c cßn cao,…Nh×n chung ho¹t ®éng t×m kiÕm kh¸ch hµng cña C«ng ty cßn gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n. §Ó cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn C«ng ty nªn cã chÝnh s¸ch ®Çu t­ cho ho¹t ®«ng nµy nhiÒu h¬n vµ nªn ®i s©u vµo t×m kiÕm nhu cÇu cña tõng thÞ tr­êng ®Ó cã kh¶ n¨ng ®¸p øng tèt nhÊt cho thÞ tr­êng ®ã. T¹o ®iÒu kiÖn tèt nhÊt cho viÖc t×m kiÕm kh¸ch hµng vµ më réng thÞ tr­êng xuÊt khÈu. III/- ®¸nh gi¸ chung vÒ ho¹t ®éng më réng thÞ tr­êng xuÊt khÈu cña c«ng ty cung øng tµu biÓn qu¶ng ninh. 1/. ¦u ®iÓm. - Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu vµ c¸c mÆt c«ng t¸c cña C«ng ty vÉn gi÷ ®­îc thÕ æn ®Þnh vµ b­íc ph¸t triÓn kh¸. Hoµn thµnh v­ît møc toµn diÖn mäi chØ tiªu kÕ ho¹ch ®­îc giao, doanh thu ®¹t møc cao nhÊt tõ tr­íc ®Õn nay, lîi nhuËn t¨ng ®¸ng kÓ. Tranh thñ thêi c¬ ®Çu khai th¸c m¹nh c¸c lo¹i h×nh kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, chuyÓn khÈu, t¹m nhËp t¸i xuÊt, kho ngo¹i quan. Ngoµi ra C«ng ty cßn cñng cè c¸c lo¹i h×nh kinh doanh truyÒn thèng nh­: Cung øng tµu biÓn, du lÞch, dÞch vô, kh¸ch s¹n ,nhµ hµng…Th­êng xuyªn n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh, t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý, t¨ng c­êng kû c­¬ng trªn mäi lÜnh vùc. Bé phËn gi¸n tiÕp ®­îc tinh gi¶m, chó träng nh©n tè con ng­êi. M¹nh d¹n giao quyÒn cho c¸c phßng ban, ®¬n vÞ c¬ së, phèi hîp chÆt chÏ, nhÞp nhµng gi÷a c¸c ®¬n vÞ c¬ së víi v¨n phßng C«ng ty t¹o ra søc m¹nh tËp trung cho môc tiªu ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh, n©ng cao ®êi sèng vµ tõng b­íc c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. §¹t ®­îc kÕt qu¶ trªn lµ do mét sè nguyªn nh©n c¬ b¶n sau: - C«ng ty ®· ®¸nh gi¸ ®óng thùc tr¹ng vµ kh¶ n¨ng cña m×nh, m¹nh d¹n chØ ra nh÷ng mÆt m¹nh, mÆt h¹n chÕ cña c¸n bé l·nh ®¹o chñ chèt vµ ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn. Dù ®o¸n t­¬ng ®èi s¸t t×nh h×nh, ®Æc biÖt lµ nh÷ng diÔn biÕn theo chiÒu h­íng kh«ng thuËn cña thÞ tr­êng ®Ó chuÈn bÞ c¸c ph­¬ng ¸n s½n sµng ®èi phã vµ v­ît qua khã kh¨n thö th¸ch. - §¶ng uû, Ban gi¸m ®èc C«ng ty cã chñ tr­¬ng ®óng ®Ó x©y dùng vµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp phï hîp víi c¬ chÕ chÝnh s¸ch hiÖn hµnh cña §¶ng vµ Nhµ n­íc, phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña C«ng ty trong tõng giai ®o¹n. QuyÕt t©m, n¨ng ®éng, s©u s¸t trong l·nh ®¹o chØ ®¹o ho¹t ®éng kinh doanh. - BiÕt ph¸t huy søc m¹nh tæng hîp cña c¸c tæ chøc quÇn chóng. Thùc hiÖn tèt quy chÕ d©n chñ, ®éng viªn ®­îc tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn yªn t©m c«ng t¸c, g¾n bã víi doanh nghiÖp, h¨ng h¸i thi ®ua lao ®éng s¶n xuÊt, kh«ng ngõng häc tËp ®Ó n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, tr×nh ®é ngo¹i ng÷. Nh×n chung ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn, ngµy cµng v÷ng vµng vµ cã ý thøc tr¸ch nhiÖm trong viÖc thùc thi nhiÖm vô. Chó träng x©y dùng vµ duy tr× mèi quan hÖ lµnh m¹nh trong tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn. - Trong ho¹t ®éng kinh doanh, x©y dùng vµ gi÷ ®­îc lßng tin ®èi víi b¹n hµng còng nh­ víi c¸c c¬ quan qu¶n lý, do ®ã mµ duy tr× vµ më réng ®­îc thÞ tr­êng trong n­íc còng nh­ Quèc tÕ. C«ng ty ®· tranh thñ ®­îc sù gióp ®ì vµ ñng hé cña c¸c bé, ngµnh tõ Trung ­¬ng ®Õn ®Þa ph­¬ng, ®Æc biÖt lµ sù quan t©m chØ ®¹o vµ t¹o ®iÒu kiÖn cña c¸c ®ång chÝ l·nh ®¹o TØnh vµ Së th­¬ng m¹i. - XuÊt khÈu lµ ho¹t ®éng ®­a hµng ho¸ vµ dÞch vô ra khái mét n­íc sang c¸c Quèc gia kh¸c ®Ó b¸n. Nªn C«ng ty ®· tiÕn hµnh ¸p dông ®a d¹ng ho¸ trong kinh doanh xuÊt nhËp khÈu trªn c¬ së tÝnh to¸n n¨ng lùc qu¶n lý tr×nh ®é c¸n bé vµ hiÖu qu¶ kinh doanh, còng nh­ ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm hµng ho¸. Trong nh÷ng n¨m qua C«ng ty ®· ®Ò ra ®­îc nh÷ng chñ tr­¬ng vµ biÖn ph¸p cô thÓ ®Ó ®Èy m¹nh viÖc xuÊt nhËp khÈu, th­êng xuyªn ch¨m lo vèn, b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn, tranh thñ vèn bªn ngoµi ®Ó më réng s¶n xuÊt kinh doanh. Trong ®ã xuÊt khÈu uû th¸c vµ xuÊt khÈu trùc tiÕp ®· ®­îc C«ng ty vËn dông vµ ®Æc biÖt quan t©m, ®· ph¸t huy ®ù¬c nh÷ng hiÖu qu¶ tèt gióp cho doanh thu cña C«ng ty ngµy mét t¨ng. - Lu«n hoµn thµnh tèt c¸c ®¬n ®Æt hµng c¶ vÒ thêi gian, sè l­îng vµ chÊt l­îng. Do ®ã C«ng ty lu«n gi÷ ®­îc ch÷ tÝn trong kinh doanh, nhê vËy mµ C«ng ty ®· x©y dùng ®­îc m¹ng l­íi kinh doanh réng kh¾p. T«n träng vµ chÊp hµnh tèt ph¸p luËt gióp C«ng ty tån t¹i vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ tr­êng. - ChÝnh s¸ch gi¸ c¶ cña C«ng ty rÊt linh ho¹t, ®©y lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quan träng lµm t¨ng søc c¹nh tranh cña C«ng ty trªn thÞ tr­êng trong n­íc còng nh­ Quèc tÕ. - Lu«n coi träng tíi chÊt l­îng phôc vô còng nh­ chÊt l­îng cña hµng ho¸ xuÊt khÈu, nh»m n©ng cao chÊt l­îng kinh doanh cña C«ng ty. 2/. Nh­îc ®iÓm. Bªn c¹nh nh÷ng thµnh tÝch ®· ®¹t ®­îc, ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt khÈu cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m qua còng cßn béc lé mét sè h¹n chÕ. - Kinh doanh xuÊt khÈu ph¸t triÓn song ch­a v÷ng ch¾c, ch­a t­¬ng øng víi tiÒm n¨ng thÕ m¹nh cña nã. ViÖc më mang thªm thÞ tr­êng, ®Æc biÖt lµ c¸c b¹n hµng n­íc ngoµi vµ c¸c dÞch vô míi trong ho¹t ®éng kinh doanh Cung øng tµu biÓn, kh¸ch s¹n cßn h¹n chÕ. Kinh doanh l÷ hµnh hiÖu qu¶ ch­a cao, nguån kh¸ch ch­a æn ®Þnh. Nguån hµng vµ thÞ tr­êng kinh doanh nhËp xuÊt khÈu trùc tiÕp rÊt h¹n chÕ. Chñ tr­¬ng x©y dùng mét sè c¬ së s¶n xuÊt nhÊt lµ s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu ®Ó g¾n s¶n xuÊt víi th­¬ng m¹i, t¹o nÒn t¶ng bÒn v÷ng cho s¶n xuÊt kinh doanh triÓn khai ch­a cã kÕt qu¶. - C¸n bé c«ng nh©n viªn Ýt chÞu nghiªn cøu t×m hiÓu häc tËp n©ng cao kiÕn thøc hiÓu biÕt vÒ chÝnh s¸ch vµ thÞ tr­êng do ®ã tr×nh ®é n¨ng lùc ch­a theo kÞp yªu cÇu cña nhiÖm vô trong t×nh h×nh míi, C«ng ty ®ang trong t×nh tr¹ng thiÕu lao ®éng cã tr×nh ®é, nghiÖp vô, chuyªn m«n vµ ngo¹i ng÷ giái. - HiÖn nay trªn thÞ tr­êng ThÕ giíi, C«ng ty cßn rÊt kÐm vÒ nhiÒu mÆt so víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. §Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn C«ng ty ph¶i nghiªn cøu ®­a ra chiÕn l­îc ph¸t triÓn phï hîp víi xu h­íng ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng ThÕ giíi hiÖn nay. - Trong ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu cña C«ng ty, thÞ tr­êng Ch©u ¸ chiÕm ®a sè trong tæng gi¸ trÞ xuÊt khÈu, ®iÒu nµy cho thÊy sù mÊt c©n ®èi lín trong c¬ cÊu xuÊt khÈu theo thÞ tr­êng. Sù phô thuéc qu¸ nhiÒu vµo thÞ tr­êng lín dÉn ®Õn nh÷ng rñi ro khi cã biÕn ®éng trªn thÞ tr­êng nµy. - Ch­a cã sù ®Çu t­ thÝch ®¸ng vÒ thêi gian còng nh­ tiÒn cña cho ho¹t ®éng Marketing, ®iÒu ®ã thÓ hiÖn râ ë chÝnh s¸ch khuÕch tr­¬ng s¶n phÈm, C«ng ty ch­a x¸c ®Þnh ®­îc cho m×nh mét chiÕn l­îc Marketing hoµn chØnh, c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i cßn yÕu nªn nhiÒu kh¸ch hµng ch­a biÕt ®Õn C«ng ty còng nh­ c¸c mÆt kinh doanh cña C«ng ty. - ChÝnh s¸ch ph©n phèi cßn nhiÒu h¹n chÕ, ¸p dông chÝnh s¸ch nµy, C«ng ty kh«ng kiÓm so¸t ®­îc t×nh h×nh tiªu thô hµng ho¸ vµ bÞ ®éng trong c«ng t¸c thu mua. - Cßn cã nhiÒu h¹n chÕ trong ho¹t ®éng t×m kiÕm b¹n hµng. - Quy m« thÞ tr­êng cßn nhá hÑp, chØ míi chñ yÕu ph¸t triÓn ë thÞ tr­êng Ch©u ¸ nh­ : Trung quèc , H«ngk«ng, Singapore. - Ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ tr­êng cßn thiÕu chñ ®éng, c¸c biÖn ph¸p hç trî cho xuÊt khÈu vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng vÉn cßn nhiÒu bÊt cËp, nhiÒu chÝnh s¸ch ®­a ra ch­a ®­îc ¸p dông mét c¸ch cã hiÖu qu¶, do ®ã nã ¶nh h­ëng kh«ng nhá tíi t×nh h×nh ph¸t triÓn cña C«ng ty. 3/. Nguyªn nh©n. Nguyªn nh©n chñ quan: MÆc dï C«ng ty duy tr× ®­îc sù æn ®Þnh trong bèi c¶nh phøc t¹p, song t×nh h×nh chung cña toµn C«ng ty cßn chøa ®ùng nh÷ng yÕu tè ®¸ng lo ng¹i, cßn tån t¹i mét sè vÊn ®Ò c¶n trë sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng vµ cã hiÖu qu¶ cña C«ng ty, b¾t nguån tõ nh÷ng nguyªn nh©n sau: - C¬ cÊu bé m¸y tæ chøc cña C«ng ty ch­a thùc sù hoµn thiÖn, c¸c phßng nghiÖp vô kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cã nhiÒu nghiÖp vô trïng nhau, nghiÖp vô cña c¸c c¸ nh©n trong phßng ban cßn ch­a râ rµng. Cßn û l¹i vµo c¸c tr­ëng phßng, phã phßng vµ Ban gi¸m ®èc. Mét sè c¸n bé, tinh thÇn tr¸ch nhiÖm ch­a cao, do ®ã cã phÇn lµm gi¶m sót tÝnh c¹nh tranh, lµm ¶nh h­ëng xÊu tíi uy tÝn cña C«ng ty, th«ng tin vÒ thÞ tr­êng xuÊt khÈu cßn thiÕu, nhiÒu th«ng tin cßn kh«ng chÝnh x¸c, g©y ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn ho¹t ®éng cña C«ng ty. ChÊt l­îng phôc vô, kh¶ n¨ng c¹nh tranh ch­a cao, nªn ®· ®¸nh mÊt thÞ tr­êng vµ mét sè b¹n hµng. - ViÖc triÓn khai thao t¸c c¸c nghiÖp vô cô thÓ, ®Ó biÕn chñ tr­¬ng gi¶i ph¸p cña C«ng ty thµnh hiÖn thùc cßn chËm chÔ béc lé sù yÕu kÐm, xong nguyªn nh©n chÝnh vÉn lµ tõ nh÷ng sù yÕu kÐm cña ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn C«ng ty. - Ch­a cã sù ®Çu t­ thÝch ®¸ng, cho c«ng t¸c khuyÕch tr­¬ng c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty m×nh, c«ng t¸c marketing ch­a ®­îc chó träng. - Mét sè ®¬n vÞ c¸ nh©n chËm ®æi h­íng ph­¬ng ph¸p lÒ lèi lµm viÖc, Ýt chÞu nghiªn cøu t×m hiÓu, häc tËp ®Ó n©ng cao kiÕn thøc, hiÓu biÕt vÒ chÝnh s¸ch, ph¸p luËt, quy chÕ, néi quy cña C«ng ty cßn yÕu, ch­a thÝch øng nhanh nh¹y víi sù biÕn ®éng cña thÞ tr­êng. Nguyªn nh©n kh¸ch quan: ChÝnh s¸ch tÝn dông Ng©n hµng cßn nhiÒu bÊt cËp, gi¸ thµnh c¸c dÞch vô B­u chÝnh ViÔn th«ng cßn qu¸ cao, Nhµ n­íc ch­a cã sù hç trî trong viÖc cung cÊp th«ng tin vÒ thÞ tr­êng ThÕ giíi cho c¸c doanh nghiÖp tham gia xuÊt khÈu vµ nhiÒu chÝnh s¸ch nhµ n­íc ch­a phï hîp ®Õn viÖc xuÊt nhËp khÈu. Ch­¬ng III Ph­¬ng h­íng vµ gi¶I ph¸p nh»m më réng thÞ tr­êng xuÊt khÈu cña C«ng ty Cung øng TÇu biÓn Qu¶ng Ninh. I/- Ph­¬ng h­íng chung cña C«ng ty trong thêi gian tíi. 1/.VÊn ®Ò më réng thÞ tr­êng xuÊt khÈu cña C«ng ty. C«ng ty Cung øng TÇu biÓn Qu¶ng Ninh ®· ®Ò ra ph­¬ng h­íng cho m×nh ®Ó tån t¹i vµ v­¬n lªn, hoµ nhËp víi sù ph¸t triÓn ngµy cµng m¹nh mÏ cña nÒn kinh tÕ ThÕ Giíi lµ duy tr× vµ kh«i phôc thÞ tr­êng chuyÒn thèng gi÷ v÷ng vµ më réng thÞ tr­êng hiÖn cã ®ång thêi tËp chung ®i s©u vµo nghiªn cøu thÞ tr­êng vµ c¸c ch©u lôc kh¸c ®Æc biÖt lµ thÞ tr­êng Ch©u mü C«ng ty ®· ®Ò ra trong kÕ h¹ch ph¸t triÓn cña m×nh sau khi hiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i ViÖt Mü ®­îc ký kÕt vµ ®­a vµo ¸p dông ®· më ra cho hµng ho¸ ViÖt Nam vµ hµng ho¸ Mü xuÊt nhËp khÈu mét c¸ch thuËn lîi. 2/. VÊn ®Ò x©y dùng kÕ ho¹ch kinh doanh. TËp chung ®Èy m¹nh khai th¸c c¸c lo¹i h×nh kinh doanh hiÖn cã chó träng n©ng cao chÊt l­îng phôc vô n¨ng lùc c¹nh tranh ®Ó gi÷ v÷ng vµ më réng thÞ tr­êng. ChuÈn bÞ c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó më mang thªm ngµnh nghÒ, ph¹m vi kinh doanh. Kinh doanh ®óng ph¸p luËt, triÖt ®Ó tiÕt kiÖm, kiÓm so¸t chÆt chÏ c¸c kho¶n chi phÝ ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh, t¨ng c­êng c«ng t¸c gi¸o dôc chÝnh trÞ t­ t­ëng ®Ó n©ng cao ý thøc t«n träng vµ chÊp hµnh ph¸p luËt trong c¸n bé c«ng nh©n viªn. Ph¸t huy søc m¹nh cña ®oµn thÓ quÇn chóng, t¹o ra søc m¹nh tæng hîp hoµn thµnh c¸c môc tiªu ®Ò ra. * KÕ ho¹ch kinh doanh xuÊt khÈu cña C«ng ty: Víi ­u thÕ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu ®a d¹ng vµ phong phó cho dï cã sù c¹nh tranh vÒ gi¸ c¶ song vÉn kh«ng g©y khã kh¨n g× lín ®Õn C«ng ty. C«ng ty ®· kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng phôc vô còng nh­ chÊt l­îng hµng ho¸ víi gi¸ kinh doanh phï hîp, ®Ó t¹o ®µ ph¸t triÓn ngµy cµng bÒn v÷ng cña C«ng ty. II/- Mét sè gi¶I ph¸p nh»m më réng thÞ tr­êng xuÊt khÈu cña C«ng ty Cung øng TÇu biÓn Qu¶ng Ninh. 1/. Hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n lý vµ n©ng cao tr×nh ®é c¸n bé kinh doanh. C«ng ty muèn ®¹t kÕt qu¶ cao ttrong kinh doanh th× tr­íc hÕt ph¶i hoµn thiÖn bé maý qu¶n lý. Bé m¸y qu¶n lý cµng gän nhÑ, th«ng suèt vµ phËn ®Þnh râ chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña tõng phßng ban th× míi n©ng cao ®­îc tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cña tõng phßng ban vµ ®¶m b¶o tinh thÇn chung cña C«ng ty. Thùc tÕ hiÖn nay, c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty Cung øng tµu biÓn Qu¶ng Ninh ch­a thËt hîp lý, c¸c phßng ban chøc n¨ng nghiÖp vô cßn chång chÐo, ho¹t ®éng cßn kÐm hiÖu qu¶. Do vËy C«ng ty cÇn tiÕn hµnh nh÷ng c«ng viÖc sau: Phßng kinh doanh ph¶i cÇn thµnh lËp thªm bé phËn Marketing, bé ph©n nµy cã nhiÖm vô ®iÒu tra x¸c ®Þnh nhu cÇu thÞ tr­êng, nghiªn cøu më réng thÞ tr­êng, kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. Tõ ®ã kÕt hîp víi c¸c phßng ®­a ra chiÕn l­îc kinh doanh trong tõng tr­êng hîp cô thÓ. §ång thêi, C«ng ty cÇn chó träng tíi viÖc n©ng cao tr×nh ®é c¸n bé c«ng nh©n viªn nh­: §µo t¹o vµ båi d­ìng ®éi ngò c¸n bé lµm c«ng t¸c qu¶n lý c¶ vÒ chuyªn m«n, nghiÖp vô vµ tæ chøc qu¶n lý hµnh chÝnh. N©ng cao tr×nh ®é vµ ngo¹i ng÷, s¾p xÕp l¹i lao ®éng cho hîp lý vµ cã hiÖu qu¶. Cã nh­ vËy míi ®¸p øng ®­îc nhu cÇu hiÖn nay vµ chiÕn l­îc ph¸t triÓn trong t­¬ng lai cña C«ng ty. Ngoµi ra C«ng ty cÇn chó träng quan t©m tíi ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn cña c¸n bé c«ng nh©n viªn, ¸p dông h×nh thøc tr¶ l­¬ng tho¶ ®¸ng theo kh¶ n¨ng c«ng viÖc. Thùc hiÖn tèt nh÷ng vÊn ®Ò vÒ quyÒn mµ ng­êi lao ®éng ®­îc h­ëng, ®Ó hä an t©m häc tËp vµ c«ng t¸c. T¹o sù g¾n bã cña c«ng nh©n viªn ®èi víi C«ng ty, nh»m gãp phÇn thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña C«ng ty ngµy cµng m¹nh mÏ. 2/. Chñ ®éng trong viÖc t×m kiÕm th«ng tin vÒ thÞ tr­êng kinh doanh xuÊt khÈu. C«ng ty muèn më réng thÞ tr­êng kinh doanh, th× tr­íc hÕt cÇn ®i s©u vµo nghiªn cøu c¸c th«ng tin vÒ thÞ tr­êng cña tõng khu vùc cña tõng Quèc gia vÒ c¸c vÊn ®Ò sau: Thu thËp xö lý, chuyÓn t¶i th«ng tin kÞp thêi ®Õn c¸c bé phËn cña C«ng ty ®Ó cã c¸c biÖn ph¸p kÞp thêi thÝch øng víi sù thay ®æi m«i tr­êng bªn trong vµ bªn ngoµi C«ng ty. T×m kiÕm c¸c b¹n hµng, c¸c ®Þa chØ giao dÞch ®Ó giíi thiÖu, chµo hµng vµ th¨m dß yªu cÇu vÒ nhu cÇu hµng ho¸ cña hä ®Ó tranh thñ c¬ héi kinh doanh. - CÇn nghiªn cøu c¸c quy ®Þnh vÒ ph¸p luËt, vÒ thuÕ quan vµ c¸c thñ tôc cÇn xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ cña tõng n­íc. - T¨ng c­êng nghiªn cøu nhu cÇu tiªu dïng cña tõng n­íc nhËp khÈu, ®Ó ®­a ra kÕ ho¹ch ®¸p øng c¸c nhu cÇu ®ã vµ còng ®ång thêi ®­a ra c¸c lo¹i hµng ho¸ s¶n phÈm kÝch thÝch nhu cÇu tiªu dïng cña thÞ tr­êng ®ã. - T×m hiÓu c¸c ®èi thñ c¹nh tranh hiÖn nay cña C«ng ty, ®Ó ®­a ra ph©n tÝch nh÷ng mÆt m¹nh vµ yÕu cña hä, ®Ó t×m c¸ch nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña C«ng ty m×nh víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh ®ã. - Më réng quan hÖ ngo¹i giao vµ gÆp gì c¸c b¹n hµng ®Ó trao ®æi th«ng tin vµ t¹o mèi quan hÖ kinh doanh víi C«ng ty m×nh. Ngoµi ra cßn ph¶i t¨ng c­êng quan hÖ víi c¸c ngµnh chøc n¨ng, c¬ quan qu¶n lý ngµnh vµ c¸c ®¬n vÞ cïng ngµnh ®Ó n©ng cao tÇm hiÓu biÕt vÒ th«ng tin còng nh­ ph­¬ng thøc kinh doanh ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña m×nh. - Qua c¸c vÊn ®Ò trªn C«ng ty cÇn ph¶i nghiªn cøu cÈn thËn thÞ tr­êng vµ ®Ò ra nh÷ng gi¶i ph¸p phï hîp ®Ó thÝch øng víi c«ng viÖc kinh doanh cña m×nh. 3/. ChiÕn l­îc Marketing. §èi víi bÊt kú doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh nµo, còng cÇn ph¶i quan t©m ®Õn vÊn ®Ò Marketing s¶n phÈm hµng ho¸, nã lµ mét trong nh÷ng c«ng cô gãp phÇn thóc ®Èy l­îng tiªu thô s¶n phÈm vµ më réng thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ ®ã, ®èi víi C«ng ty Cung øng tµu biÓn Qu¶ng ninh vÊn ®Ò Marketing ®· ®­îc thùc hiÖn, nh­ng cßn yÕu vµ nhiÒu thiÕu sãt. Nªn C«ng ty cÇn chó ý, thùc hiÖn c¸c vÊn ®Ò sau: - Nªn tuyÓn chän ®éi ngò nh©n viªn Marketing cã n¨ng lùc, n¨ng ®éng vµ s¸ng t¹o. - C«ng ty nªn ®Çu t­ tèt cho m«i tr­êng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. - C«ng ty nªn ®a d¹ng ho¸ mÆt hµng xuÊt khÈu, chó träng vµo nh÷ng mÆt hµng chñ lùc vµ tiÕp tôc t×m kiÕm nguån th«ng tin, ®i s©u vµo ®Çu t­ c«ng nghÖ tin häc, ®µo t¹o nh©n viªn tin häc cã tay nghÒ cao. Båi d­ìng vµ n©ng cao tr×nh ®é ngo¹i ng÷ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. - T¨ng c­¬ng qu¶ng c¸o tiÕp thÞ trªn mäi h×nh thøc th«ng tin ®¹i chóng, vËn dông qu¶ng c¸o qua m¹ng Internet. - Lu«n lu«n gi÷ v÷ng uy tÝn cña C«ng ty vÒ mäi mÆt. 4/. ¸p dông chiÕn l­îc Marketing - Mix vµo c«ng t¸c th©m nhËp thÞ tr­êng n­íc ngoµi. Hoµn thiÖn chiÕn l­îc thÞ tr­êng: Trong thùc tÕ, C«ng ty Cung øng tµu biÓn míi tËp trung vµo mét sè thÞ tr­êng Ch©u ¸. Ch­a ph¸t huy ®­îc c¸c lîi thÕ trong mèi quan hÖ víi c¸c n­íc trong khu vùc nµy. Do ®ã cÇn cã ®­îc chiÕn l­îc cô thÓ, ®Ó t¨ng doanh thu kim ng¹ch bu«n b¸n 2 chiÒu, C«ng ty sÏ xuÊt khÈu sang thÞ tr­êng nµy c¸c lo¹i hµng ho¸, s¶n phÈm chñ lùc ®Ó ®¸p øng nhu cÇu tho¶ m·n thÞ tr­êng ®ã, vµ ®Ó ®æi lÊy c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc d©y chuyÒn s¶n xuÊt vµ c¸c lo¹i mÆt hµng phôc vô cho nhu cÇu thiÕt yÕu ë trong n­íc. Song song víi viÖc nµy, C«ng ty cÇn ph¶i më réng thÞ tr­êng sang c¸c khu vùc kh¸c nh­ EU, Mü…vv. §©y lµ mét thÞ tr­êng th©m nhËp hµng ho¸ khã nªn C«ng ty ph¶i chó ý ®¶m b¶o chÊt l­îng hµng ho¸, x¸c ®Þnh ®­îc lîi thÕ hµng ho¸ xuÊt khÈu cña m×nh so víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh cã cïng chñng lo¹i hµng ho¸ vµ nhanh chãng n¾m b¾t ®Çy ®ñ vÒ th«ng tin ®èi thñ c¹nh tranh ®ã. C«ng ty ph¶i lu«n lu«n t¨ng c­êng ph¸t huy néi lùc ®Ó ®¶m b¶o yªu cÇu xuÊt khÈu theo ®óng nhu cÇu thÞ tr­êng ®ang cÇn ë doanh nghiÖp cung cÊp. Hoµn thiÖn chÝnh s¸ch s¶n phÈm: Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn nay, kh«ng ®a d¹ng hµng ho¸ s¶n phÈm, sÏ kh«ng ®¸p øng ®­îc nhu cÇu thÞ tr­êng do vËy ®a d¹ng ho¸ mÆt hµng lµ chiÕn l­îc C«ng ty cÇn quan t©m, ®Ó lµm ®­îc ®iÒu nµy C«ng ty cÇn ph¶i cã nh÷ng c«ng viÖc sau: - Tæ chøc thu mua t¹o nguån hµng phong phó ®a d¹ng, do nguån hµng xuÊt khÈu cña C«ng ty lµ nhiÒu mÆt hµng kh¸c nhau, do vËy kh«ng tËp trung thµnh tõng vïng mµ nã n»m r¶i r¸c ë kh¾p mäi n¬i trong vµ ngoµi n­íc. Nªn C«ng ty cÇn ph¶i ký hîp ®ång víi c¸c t­ th­¬ng, c¸c h·ng vµ c¸c C«ng ty. Trong hîp ®ång quy ®Þnh cô thÓ vÒ chÊt l­îng, chñng lo¹i, gi¸ c¶, thêi gian giao hµng vµ ph­¬ng thøc thanh to¸n. C«ng viÖc nµy gióp C«ng ty kiÓm so¸t ®­îc tÊt c¶ nh÷ng l« hµng, tranh thñ tËn dông ®­îc n¨ng lùc cña c¸c bªn trong viÖc thu mua hµng. - C«ng ty cÇn ®­a ra c¸c biÖn ph¸p, cÇn gi÷ v÷ng vµ n©ng cao chÊt l­îng hµng ho¸, nh­ viÖc tæ chøc kiÓm tra chÊt l­îng trong kh©u thu gom vµ lu«n lu«n chó ý ®Õn kh©u b¶o qu¶n hµng ho¸ trong kho. - C«ng ty cÇn liªn doanh kÕt hîp víi c¸c ngµnh víi c¸c C«ng ty, c¸c ®Þa ph­¬ng cã c¸c hµng ho¸ s¶n phÈm mµ c«ng ty ph¶i cÇn thu mua ®Ó xuÊt khÈu, ®Ó ®Çu t­ n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm hµng ho¸ ®ã. §iÒu ®ã sÏ gióp phÇn n©ng cao søc c¹nh tranh cña hµng ho¸ xuÊt khÈu ®ã do chi phÝ thu mua gi¶m ®i, nguån hµng lu«n lu«n chñ ®éng t¹o nhiÒu c«ng ¨n viÖc lµm cho ng­êi d©n. Hoµn thiÖn chÝnh s¸ch gi¸ c¶: S¶n phÈm hµng ho¸ cña ViÖt Nam hiÖn nay cßn gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n trªn thÞ tr­êng, v× cã rÊt nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh trong vµ ngoµi n­íc cïng tham gia xuÊt khÈu. V× vËy nÕu C«ng ty ®Æt gi¸ cao th× sÏ mÊt kh¸ch hµng, cßn nÕu thÊp sÏ bÞ thua lç. Do ®ã C«ng ty cÇn ph¶i c©n b»ng gi÷a 2 yÕu tè nµy ®Ó ho¹t ®éng kinh doanh cã l·i. ChÝnh s¸ch gi¸ c¶ hoµn thiÖn cã tÝnh quyÕt ®Þnh ®Õn søc c¹nh tranh cña c¸c mÆt hµng nµy. Ph¶i tÝnh ®­îc gi¸ phï hîp sao cho c«ng ty cã lîi nhuËn khi xuÊt khÈu hµng, nh­ng còng ph¶i th¾ng ®­îc ®èi thñ c¹nh tranh ®Ó xuÊt khÈu ®­îc c¸c lo¹i mÆt hµng víi sè l­îng lín. Lu«n ph¶i x¸c ®Þnh mét chÝnh s¸ch gi¸ linh ho¹t ®ã chÝnh lµ mét yÕu tè quan träng ®Ó ph¸t huy søc m¹nh xuÊt nhËp khÈu cña C«ng ty trªn thÞ tr­êng trong n­íc còng nh­ ngoµi n­íc. Gi¸ c¶ lu«n ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn khèi l­îng hµng xuÊt khÈu nªn ngoµi viÖc x¸c ®Þnh gi¸ cho mçi khu vùc thÞ tr­êng, nªn ¸p dông thªm chÝnh s¸ch triÕt khÊu theo khèi l­îng ®¬n hµng, gi¶m gi¸ cho c¸c b¹n hµng th­êng xuyªn cña C«ng ty, khuyÕn m¹i cho c¸c kh¸ch hµng nhËp víi sè l­îng lín. Víi viÖc hoµn thiÖn chÝnh s¸ch gi¸ c¶ nµy C«ng ty sÏ më réng thªm nhiÒu thÞ tr­êng míi, thóc ®Èy n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty. Hoµn thiÖn kªnh ph©n phèi: Chøc n¨ng chÝnh cña kªnh ph©n phèi lµ ®­a s¶n phÈm hµng ho¸ vµ dÞch vô tõ n¬i s¶n xuÊt ®Õn n¬i tiªu dïng. S¶n phÈm hµng ho¸ cã chÊt l­îng tèt, gi¸ c¶ phï hîp còng ch­a ch¾c ®­îc chÊp nhËn réng r·i trong thÞ tr­êng nÕu kªnh ph©n phèi kh«ng hîp lý. Mét kªnh ph©n phèi phï hîp, cÇn ph¶i cã nh÷ng yªu cÇu sau: Ph¶i ph©n phèi ®óng mÆt hµng ng­êi tiªu dïng cÇn, ®óng lóc, ®óng n¬i ®óng thêi vô, víi chi phÝ thÊp nhÊt. Kªnh ph©n phèi mµ C«ng ty ®ang ¸p dông cßn nhiÒu nh­îc ®iÓm nh­ kh«ng n¾m râ ®­îc cô thÓ t×nh h×nh s¶n phÈm hµng ho¸ trªn thÞ tr­êng Quèc tÕ, trong mua hµng cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n. Nªn C«ng ty cÇn ph¶i sím cã kÕ ho¹ch chuyÓn kªnh ph©n phèi tõ gi¸n tiÕp sang trùc tiÕp ®Ó cã thÓ hoµn thiÖn ®­îc nh÷ng nh­îc ®iÓm mµ C«ng ty ®ang vÊp ph¶i. ChÝnh s¸ch khuyÕch tr­¬ng s¶n phÈm: C«ng ty ph¶i x©y dùng cho m×nh mét chiÕn l­îc qu¶ng c¸o vÒ s¶n phÈm hµng ho¸ còng nh­ chøc n¨ng kinh doanh cña C«ng ty m×nh. ChiÕn l­îc qu¶ng c¸o cña c«ng ty: §Ó thùc hiÖn chiÕn l­îc qu¶ng c¸o cña m×nh nh»m thu hót sù chó ý cña kh¸ch hµng trªn thÕ giíi ®Õn C«ng ty, C«ng ty cÇn ph¶i ¸p dông c¸c ph­¬ng tiÖn nh­ b¸o chÝ, truyÒn h×nh niªn gi¸m ®iÖn tho¹i... t¹o cho kh¸ch hµng thÊy ®­îc nhu cÇu cña s¶n phÈm. C«ng ty cÇn ph¶i m¹nh d¹n ®Çu t­ cho qu¶ng c¸o mét kho¶n chi phÝ nhÊt ®Þnh vµ sÏ ngµy cµng t¨ng trong thêi gian tíi. C«ng ty ph¶i cã Cataloge giíi thiÖu vÒ C«ng ty b»ng tiÕng ViÖt còng nh­ tiÕng Anh hay tiÕng cña c¸c quèc gia nhËp khÈu. ViÖc lµm nµy gióp cho b¹n hµng thÊy ®­îc sù t«n träng ®èi víi hä vµ sÏ t¹o ®­îc Ên t­îng tèt cña b¹n hµng ®èi víi C«ng ty. ViÖc xóc tiÕn b¸n hµng vµ yÓm trî: - Më réng, tham gia tÝch cùc vµo c¸c héi chî triÓn l·m, giíi thiÖu s¶n phÈm hµng ho¸ cña C«ng ty trong n­íc vµ ngoµi n­íc. TuyÓn chän ®éi ngò nh©n viªn Marketing cã tr×nh ®é chuyªn m«n, cã kinh nghiÖm vµ nhiÖt t×nh víi c«ng viÖc. - Ph­¬ng ch©m ho¹t ®éng cña C«ng ty lu«n coi kh¸ch hµng lµ th­îng ®Õ, liªn l¹c th­êng xuyªn víi kh¸ch hµng b¨ng th­ tõ, còng nh­ ®iÖn tho¹i ®Ó th¨m hái vµ cñng cè mèi quan hÖ th­êng xuyªn cña C«ng ty ®èi víi kh¸ch hµng. Nh÷ng vÊn ®Ò nªu trªn kh«ng ngoµi môc ®Ých hoµn thiÖn ho¹t ®éng më réng thÞ tr­êng n­íc ngoµi cña C«ng ty thóc ®Èy ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty trong thêi gian tíi. III/- Mét sè kiÕn nghÞ víi nhµ n­íc. C«ng ty cung øng tµu biÓn Qu¶ng Ninh lµ doanh nghiÖp kinh doanh th­¬ng m¹i xuÊt nhËp khÈu, dÞch vô hµng h¶i, ®Æc ®iÓm c¬ b¶n lµ lµm dÞch vô, kh«ng ph¶i lµ ®¬n vÞ s¶n xuÊt hµng ho¸ cô thÓ. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n phøc t¹p trong khi ph¸p lÖnh nhµ n­íc giao cao gÊp ®«i n¨m 2001, ®ßi hái l·nh ®¹o vµ toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty ph¶i ra søc ph¸t huy nh÷ng thµnh tÝch ®· ®¹t ®­îc, kÞp thêi kh¾c phôc thiÕu sãt, khuyÕt ®iÓm, ®oµn kÕt, n¨ng ®éng vµ nç lùc phÊn ®Êu h¬n n÷a ®Ó hoµn thµnh kÕ ho¹ch nhµ n­íc giao, gi÷ tèc ®é t¨ng tr­ëng cao vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng. Trong viÖc më réng thÞ tr­êng xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ hiÖn nay, khã kh¨n kh«ng chØ riªng ®èi víi C«ng ty Cung øng tµu biÓn Qu¶ng Ninh mµ cßn lµ t×nh h×nh chung cña c¸c doanh nghiÖp cã chøc n¨ng xuÊt nhËp khÈu cña ViÖt Nam kh¸c. V× vËy nhµ n­íc cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p gióp ®ì doanh nghiÖp më réng thÞ tr­êng xuÊt khÈu. Theo ý kiÕn cña em Nhµ n­íc cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p sau: §Ò nghÞ Bé Th­¬ng m¹i vµ c¸c ngµnh Trung ¦¬ng th«ng qua c¸c v¨n phßng chi nh¸nh ®¹i diÖn ë n­íc ngoµi, n¾m b¾t nhu cÇu thÞ tr­êng vµ gi¸ c¶ hµng ho¸ ë tõng n­íc kÞp thêi th«ng b¸o gióp ®ì cho C«ng ty cã ®­îc nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt. §Ò nghÞ Nhµ n­íc th«ng qua hÖ thèng Ng©n hµng thùc hiÖn c¬ chÕ b¶o l·nh tiÒn vay chøng tõ th­¬ng m¹i, tiÒn mua vµ b¸n, hµng tr¶ chËm, b¶o l·nh nép thuÕ, b¶o ®¶m hîp ®ång ®èi víi c¸c ®¬n vÞ tæ chøc, tham gia ho¹t ®éng xuÊt khÈu cã quan hÖ víi C«ng ty. §¬n gi¶n ho¸ thø tù cho viÖc cÊp giÊy xuÊt khÈu, tr¸nh sù r­êm rµ g©y l·ng phÝ thêi gian cho ng­êi ( §¬n vÞ ) xin phÐp xuÊt nhËp khÈu. Nhanh chãng x©y dùng quü hç trî cho c¸c bªn tham gia s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu. KÕt LuËn Sau ®¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø VI, víi chñ tr­¬ng c¶i c¸ch më cöa nÒn kinh tÕ quèc d©n. §¶ng vµ Nhµ n­íc ta ®· kh¼ng ®Þnh nÒn kinh tÕ n­íc ta lµ nÒn kinh tÕ c¬ cÊu nhiÒu thµnh phÇn vµ ®· cã nh÷ng ®Þnh h­íng khuyÕn khÝch ®Ó c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®ã cïng nhau vÏ lªn bøc tranh kinh tÕ s«i ®éng vµ phong phó. §Æc biÖt cã nh÷ng ®Þnh h­íng râ nÐt vÒ th­¬ng m¹i Quèc tÕ, t¹o ®iÒu kiÖn cho nhiÒu doanh nghiÖp, tæ chøc, c¸ nh©n cïng tham gia xuÊt khÈu hµng ho¸, dÞch vô nh»m thu hót sè l­îng lín ngo¹i tÖ, c¶i thiÖn c¸n c©n thanh to¸n ®· tr¶i qua mét thêi kú dµi th©m hôt vµ ®Æc biÖt lµm gia t¨ng lîi nhuËn c¶ vÒ mÆt kinh tÕ lÉn x· héi cña tõng ho¹t ®éng trong lÜnh vùc xuÊt khÈu ®ã. Nªn viÖc më réng thÞ tr­êng xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸, lµ mét viÖc mang tÝnh chÊt chiÕn l­îc rÊt quan träng kh«ng chØ ®èi víi doanh nghiÖp mµ cßn lµ chiÕn l­îc ®èi víi mét Quèc gia trong c«ng cuéc ®æi míi cña ViÖt Nam, ®Ó hµng ho¸ ViÖt nam ph¸t triÓn t¨ng tr­ëng vµ chiÕm lÜnh ®­îc thÞ tr­êng n­íc ngoµi th× ngay b©y giê c¸c doanh nghiÖp ViÖt nam nãi chung vµ C«ng ty Cung øng tµu biÓn Qu¶ng Ninh nãi riªng ph¶i kÕt hîp víi Nhµ n­íc vµ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c tÝch cùc tham gia vµ cam kÕt thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch ®· ®­a ra, ®ång thêi ph¶i cã nh÷ng thÝch øng kÞp thêi víi nh÷ng thay ®æi nhanh chãng cña thÞ tr­êng hiÖn nay. C¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam hiÖn nay ch­a n¾m ®­îc c¸c th«ng tin ®Çy ®ñ vµ ch­a cã nhiÒu kinh nghiÖm nªn cÇn cã nh÷ng chØ ®¹o cña Nhµ n­íc ®Ó c¸c doanh nghiÖp trong n­íc kh«ng c¹nh tranh lÉn nhau, cïng thèng nhÊt c¸c biÖn ph¸p thùc hiÖn vµ quyÒn lîi thèng nhÊt cña tõng doanh nghiÖp vµ cña c¶ n­íc. Trong thêi gian thùc tËp vµ hoµn tÊt chuyªn ®Ò tèt nghiÖp mÆc dï ®· cè g¾ng nh­ng thêi gian cã giíi h¹n, sè liÖu thu nhËp cßn h¹n chÕ nªn bµi viÕt nµy ch­a ®Ò cËp ®Çy ®ñ c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan vµ kh«ng tr¸nh khái c¸c sai xãt. Em rÊt mong ®­îc sù chØ b¶o, ®ãng gãp ý kiÕn cña c« gi¸o h­íng dÉn, c¸c b¹n vµ nh÷ng ng­êi quan t©m. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n tíi PGS. TS : NguyÔn ThÞ H­êng cïng c¸c thÇy c« gi¸o ë Tr­êng §¹i häc kinh tÕ Quèc D©n vµ c¸c b¹n trong líp. Phô lôc: HONGKONG PROSPERITY TRADING CO., WO KEE TRADING CO., LTD. INTERPARTS TRADING COMPANY VAST CHINA ( HK) LIMITED. MANSON INTERNATIONAL FROZEN FOOD TRADING CO., CPUSED TRUCK CAR SALES. LI YUEN SHIPPING ENTERPRISE. GERVINTAL IMPORT-EXPORT. HUA YANG INVESTMENT PTE LTD. VANG HENG SAM IONG MAO IEC CONG SI MACAU. EVERON ENTERPRISE LTD. DONG XINH SHI GANG WU FAZHAN ZONG GONGSI NAN JING CEREALS, OIL AND FOODS TUFFS IMP. AND EXP. CHINA ZHANG JIA GANG FREE TRADEZON XING QIAN INTERNATIONAL TRADING CO., LTD. PAK KUI KO CHOI CONGSI. PACO COMPANY- HONGKONG. ZHUHAI COMPANY OF GUANGDONG FOREIGN ECONOMIC. GUANGXI FANG CHENG ZHIWU JIN CHUKOU GONGSI-CHINA SCITECHIMEX CO. HUA SHENG GUOJI MAOYI YOUXIAN GONG SI. SANMAX DEVELOPMENT LTD. SHINNON LITMITED. TOP PRODUCTS GROUP LIMITED HONG KONG NCC IMPORT & EXPORT. WAGEN ( CHINA) LIMITED. VANLEE TRADING PTE. LTD. HING FA TRADING COMPANY CIA MACAU FIVE STAR S.U TRADING COMPANY WINS OVERSEAS DEVELOPMENT CO. LTD RING POWER LTD. PANWOOD CO/LIAN HUP BROTHERS PTE LTD. PIT SHING HONG/ PAK KUI IMPORT EXPORT CO. LTD. THANH BINH TRADING CORP., CANADA WELL HORSE INTERNATIONAL LIMITED. YUE SHING MORTOR &TRADING CO. GROSSTON DEVELOPMENTS LTD. LINK FAIR LIMIED TOKAI TRAIDNG CO. THE WELL TRADING CO.HK LTD. SAM YUN INTERNATIONAL TRADING CO. HUAXIN TRADE DEVELOPMENT CO. WELL HORSE INTERNATIONAL LIMITED. HOI SHING TRADING CO., HONGKONG. FARVIEW TRADING CO. T.A.D TRADING PTE. LTD. AUTOMATIC AUTO SALES CO. MING TRANSPORT SERVICE LTD. WINS OVERSEAS DEVELOPMENTS CO. LTD. TALENTAN COMPANY LIMITED. HIP CHEONG TRADING CO., HONGKONG. AWA INTERNATIONAL, INC USA. Tµi liÖu tham kh¶o 1. B¸o c¸o tæng kÕt cuèi n¨m cña c«ng ty Cung øng tÇu biÓn Qu¶ng ninh 1988- 06/2002. 2. Philip Kotler:Marketing c¨n b¶n (tµi liÖu dÞch), Nhµ xuÊt b¶n Thèng kª Hµ néi 1994. 3. Philip Kotler: Nh÷ng nguyªn lý tiÕp thÞ (tµi liÖu dÞch), nhµ xuÊt b¶n TP.Hå ChÝ Minh, 1994. Môc lôc Lêi c¶m ¬n 1 Lêi më ®Çu 2 Ch­¬ng I: Lý luËn chung vÒ më réng thÞ tr­êng xuÊt khÈu cña doanh nghiÖp. 5 I/- thÞ tr­êng vµ c¸c ph­¬ng thøc më réng thÞ tr­êng 5 C¸c vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ thÞ tr­êng 5 2. C¸c ph­¬ng thøc më réng thÞ tr­êng n­íc ngoµi 11 II/- C¸c ph­¬ng ph¸p th©m nhËp thÞ tr­êng n­íc ngoµi. 14 1. C¸c ph­¬ng thøc ®Ó tiÕp cËn thÞ tr­êng n­íc ngoµi. 14 C¸c chiÕn l­îc ®Ó ph¸t triÓn thÞ tr­êng 14 Ch­¬ng II. Ph©n tÝch thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt KhÈu vµ më réng thÞ tr­êng n­íc ngoµi cña C«ng ty Cung øng tÇu biÓn Qu¶ng ninh trong thêi gian qua. 16 I/- Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty Cung øng tÇu biÓn Qu¶ng ninh. 16 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh. 16 2. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña C«ng ty 17 II/- Ph©n tÝch thùc tr¹ng Më RéNG THÞ TR¦êng xuÊt khÈu Cña C«ng ty Cung øng tÇu biÓn Qu¶ng ninh trong thêi gian qua. 21 1. Vµi nÐt vÒ t×nh h×nh xuÊt khÈu cña C«ng ty trong thêi gian qua 21 2. C¬ cÊu mÆt hµng xuÊt khÈu chñ yÕu cña C«ng ty. 25 3. C¬ cÊu h×nh thøc xuÊt khÈu. 27 4. C¬ cÊu thÞ tr­êng vµ c¸c b¹n hµng th­êng xuyªn cña C«ng ty. 28 5. C¸c biÖn ph¸p mµ C«ng ty ¸p dông ®Ó më réng thÞ tr­êng n­íc ngoµi. 31 III/- §¸nh gi¸ chung vÒ ho¹t ®éng më réng thÞ tr­êng xuÊt khÈu cña C«ng ty cung øng tÇu biÓn Qu¶ng ninh. 35 1. ¦u ®iÓm. 35 2. Nh­îc ®iÓm. 37 3. Nguyªn nh©n. 38 Ch­¬ng III. Ph­¬ng h­íng vµ gi¶i ph¸p nh»m më réng thÞ Tr­êng xuÊt khÈu cña C«ng ty Cung øng tÇu biÓn Qu¶ng ninh. 41 I/- Ph­¬ng h­íng chung cña C«ng ty trong thêi gian tíi. 41 VÊn ®Ò më réng thÞ tr­êng xuÊt khÈu cña C«ng ty. 41 VÊn ®Ò x©y dùng kÕ ho¹ch kinh doanh. 41 II/- Mét sè gi¶i ph¸p nh»m më réng thÞ tr­êng XuÊt khÈu cña C«ng ty Cung øng tÇu biÓn Qu¶ng ninh. 42 1. Hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n lý vµ n©ng cao tr×nh ®é c¸n bé kinh doanh 42 Chñ ®éng trong viÖc t×m kiÕm th«ng tin vÒ thÞ tr­êng kinh doanh xuÊt khÈu. 42 4. ChiÕn l­îc marketing 43 5. ¸p dông chiÕn l­îc Marketing - Mix vµo c«ng t¸c th©m nhËp thÞ tr­êng n­íc ngoµi. 44 III/- Mét sè kiÕn nghÞ víi Nhµ n­íc. 46 KÕt luËn. 48

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số biện pháp mở rộng thị trường xuất khẩu tổng hợp của công ty cung ứng tàu biển Quảng Ninh.Doc
Luận văn liên quan