Đề tài Các biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức lao động tại Bưu điện huyện Tủa chùa

Lời nói đầu Để đạt được hiệu quả trong sản xuất kinh doanh thì vấn đề tổ chức lao động là một trong những công việc thực sự cần thiết trong quá trình quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh. Đây là mục tiêu và là yếu tố quan trọng nhất đối với các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường hiện nay . Việc tổ chức lao động sao cho phù hợp với khả năng và trình độ của người lao động, làm cho người lao động phấn khởi hào hứng yên tâm công tác và đạt năng suất chất lượng cao, đem lại hiệu quả cho doanh nghiệp là việc hết sức cần thiết. Vì vậy trong quá trình hoạt động sản xuất của doanh nghiệp cần phải tổ chức lao động khoa học, nhằm góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả, tích luỹ và phát triển kinh tế, tạo điều kiện cho người lao động tái sản xuất sức lao động . Trong những năm qua các doanh nghiệp nói chung, đối với doanh nghiệp Bưu chính viễn thông nói riêng, công tác tổ chức lao động ngày càng được quan tâm hơn, nhằm đáp ứng không ngừng sự đòi hỏi của cơ chế thị trường và hội nhập trong và ngoài nước. Tuy nhiên, việc tổ chức lao động được thể hiện như thế nào vừa đạt được tính khoa học, đồng thời đem lại hiệu quả kinh tế cao đang là vấn đề bức xúc được đặt ra đối với các nhà quản lý kinh doanh . Xuất phát từ thực trạng công tác tổ chức lao động tại Bưu điện huyện Tủa chùa(tỉnh Điện Biên) và với mong muốn tìm hiểu về lĩnh vực tổ chức lao động nên tôi chọn đề tài " Các biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức lao động tại Bưu điện huyện Tủa chùa " làm luận văn tốt nghiệp . Việc tiến hành nghiên cứu công tác tổ chức lao động của một doanh nghiệp Bưu chính viễn thông để tìm ra các thiếu sót nhằm đưa ra các giải pháp hoàn chỉnh là một việc thực sự khó khăn , vì đòi hỏi phải có điều kiện và các yếu tố như thời gian nghiên cứu , quá trình ứng dụng đưa vào thử nghiệm trong quá trình sản xuất thực tế cơ sở Do vậy nội dung của luận văn viết lên chủ yếu tập trung phân tích một số vấn đề chính là phân công và hiệp tác lao động , định mức lao động , tổ chức và phục nơi làm việc, đào tạo và nâng cao trình độ mọi mặt cho người lao động Để làm rõ những vấn đề nêu trên luận văn sử dụng các phương pháp như : - Phương pháp phân tích tổng hợp : Thông qua phương pháp này để tập hợp và phân tích tình hình thực hiện công tác tổ chức lao động tại Bưu điện huyện Tủa chùa. - Phương pháp thống kê : Được sử dụng như một công cụ phân tích só liệu để minh hoạ các vấn đề nghiên cứu . Nội dung luận văn gồm 3 chương được thể hiện trong bài viết như sau : * Chương 1 : Khái quát về công tác tổ chức lao động trong doanh nghiệp . * Chương 2 : Thực trạng công tác tổ chức lao động tại Bưu điện Tủa chùa(tỉnh Điện Biên). * Chương 3 : Các biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức lao động tại Bưu điện Tủa chùa( tỉnh Điện Biên ).

doc80 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2262 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Các biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức lao động tại Bưu điện huyện Tủa chùa, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
30 tèi tõ 17h00 ®Õn 19h 00 Ca 1 vµ ca 2 ®­îc bè trÝ 1,5 lao ®éng gi¶i quyÕt hÕt khèi l­îng c«ng viÖc, ngoµi ra ca 2 cßn hç trî thªm mét sè c«ng viÖc cña ca 1 vµ bé phËn tiÕp ph¸t khi khèi l­îng c«ng viÖc lín B¶ng 2.4 : kÕ ho¹ch lao ®éng cña bé phËn khai th¸c b­u ®iÖn STT Néi dung c«ng viÖc Sè L§ bé phËn Lao ®éng bè trÝ ngµy th­êng Lao ®éng bè trÝ thø 7 vµ CN Ca 1 Ca 2 Ca 1 Ca 2 Giê lµm viÖc giê hµnh chÝnh Sè L§ ca Giê lµm viÖc Sè L§ ca Giê lµm viÖc Sè L§ ca Giê lµm viÖc Sè L§ ca 1 Giao dÞch 2 8h 1 4h 1 8h 1 4h 1 2 TiÕp ph¸t 1 8h 1 8h 1 3 B­u ®iÖn t¸ 1 8h 1 1 4h 1 Qua kÕ ho¹ch lao ®éng trªn, ta thÊy r»ng hiÖp t¸c lao ®éng gi÷a ng­êi lao ®éng trong tæ khai th¸c b­u ®iÖn kh¸ chÆt chÏ th«ng qua viÖc bè trÝ ca kÝp vµ thêi gian lµm viÖc râ rµng, chÝnh x¸c. Giê më cöa, ®ãng cöa cña b­u côc kh¸ phï hîp víi quy ®Þnh cña ngµnh vµ ®Æc ®iÓm sinh ho¹t cña ng­êi d©n ®Þa ph­¬ng. Vµo c¸c ngµy thø 7 vµ chñ nhËt do nhu cÇu thùc tÕ kh«ng t¨ng ®ång thêi c¸c c¬ quan , xÝ nghiÖp trªn ®Þa bµn nghØ lµm viÖc lªn sè lao ®éng bè trÝ chñ yÕu lµ th­êng trùc gi¶i quyÕt nhu cÇu cña t×nh c¶m cña nh©n d©n lµ chÝnh . 2.3.3. C¶i thiÖn ®iÒu kiÖn vµ n¬i lµm viÖc VÒ trang thiÕt bÞ vµ c«ng cô s¶n xuÊt ë B­u ®iÖn huyÖn Tña Chïa ®· ®­îc B­u ®iÖn tØnh §iÖn Biªn trang bÞ t­¬ng ®èi ®Çy ®ñ, ngoµi ra ®¬n vÞ tù mua ®Ó trang bÞ thªm mét sè thiÕt bÞ ®Ó phôc vô cho viÖc khai th¸c B­u chÝnh - ViÔn th«ng. T¹i bé phËn giao dÞch vµ khai th¸c ë B­u ®iÖn huyÖn cã nh÷ng c«ng cô s¶n xuÊt sau: Xe ®Èy b­u phÈm, b­u kiÖn, c©n ®iÖn tö, c©n th­ th­êng, c©n ®ång hå, m¸y soi tiÒn gi¶, m¸y vi tÝnh dïng cho qu¶n lý , thiÕt bÞ tÝnh c­íc ®iÖn tho¹i tù ®éng dïng cho ®µm tho¹i c«ng céng, qu¹t giã vµ qu¹t th«ng giã , c¸c b×nh bét phßng chèng ch¸y , c¸c b¶ng ®iÖn tö th«ng b¸o gi¸ c­íc c¸c dÞch vô BC-VT... Ngoµi bé phËn giao dÞch , nh÷ng bé phËn kh¸c trong ®¬n vÞ còng ®Òu ®­îc trang bÞ kh¸ ®Çy ®ñ ®Ó phôc vô s¶n xuÊt tiÖn lîi vµ ®¸p øng nhu cÇu qu¶n lý ,s¶n xuÊt ngµy cµng cao . Bªn c¹ch ®ã ®iÒu kiÖn vµ n¬i lµm viÖc t¹i bé phËn giao dÞch trung t©m huyÖn vµ c¸c ®iÓm b­u ®iÖn –v¨n ho¸ x· cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n bëi c¸c lý do sau : - Kh«ng gian dµnh cho khai th¸c, giao dÞch ®ßi hái ph¶i réng ®Ó phï hîp víi sè l­îng kh¸ch hµng ®Õn giao dÞch trong khi hÇu hÕt c¸c ®Þa ®iÓm giao dÞch ®· x©y dùng tõ l©u rÊt khã cã thÓ më réng h¬n ®­îc n÷a. - NhiÒu ®iÓm B­u côc n»m ë vÞ trÝ tËp trung ®«ng ng­êi nªn ®iÒu kiÖn vÒ tiÕng ån, ¸nh s¸ng ¶nh h­ëng kh«ng nhá. - T¹i ®a sè b­u ®iÖn –v¨n ho¸ x· trong huyÖn cßn ch­a cã ®iÖn, n­íc sinh ho¹t , c¸c c«ng cô s¶n xuÊt ®­îc trang bÞ cßn nhiÒu h¹n chÕ vµ ch­a ®­îc bè trÝ hîp lý, nhiÒu thø kh«ng cßn phï hîp ph¶i thay thÕ hoÆc mua míi. V× vËy g©y ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn viÖc s¶n xuÊt kinh doanh. Tuy nhiªn trong ®iÒu kiÖn nh­ vËy B­u ®iÖn huyÖn Tña Chïa ®· thùc hiÖn tèt nh÷ng vÊn ®Ò nh­ : - Söa ch÷a, t©n trang l¹i c¸c ®iÓm giao dÞch khang trang, s¹ch sÏ, lÞch sù. - L¾p ®Æt hÖ thèng chiÕu s¸ng, kÝnh chèng ån, m¸y hót bôi ë nh÷ng ®iÓm giao dÞch tËp trung nhiÒu ph­¬ng tiÖn ®i l¹i. - Trang bÞ ®ång phôc cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, ®Æc biÖt lµ c¸c giao dÞch viªn th­êng xuyªn tiÕp xóc víi kh¸ch hµng. - C¸ch thøc bè trÝ c¸c trang thiÕt bÞ cho tõng n¬i lµm viÖc t¹i c¸c b­u côc cña B­u ®iÖn huyÖn Tña Chïa kh¸ ng¨n n¾p, khoa häc vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho ng­êi lao ®éng dÔ thÊy, dÔ lÊy, dÔ sö dông, phï hîp víi giíi tÝnh. Do ®ã, t¹o cho ng­êi lao ®éng c¶m gi¸c thÝch n¬i lµm viÖc, høng thó lµm viÖc, lµm viÖc víi chÊt l­îng cao h¬n. Bªn c¹nh viÖc trang bÞ c¸c c«ng cô s¶n xuÊt cho c¸c b­u côc, B­u ®iÖn huyÖn Tña Chïa cßn thùc hiÖn viÖc cung cÊp c¸c trang thiÕt bÞ b¶o hé lao ®éng, an toµn lao ®éng cho tõng ng­êi lao ®éng nh­ sè liÖu sau: B¶ng 2.5: Trang bÞ ph­¬ng tiÖn b¶o vÖ c¸ nh©n cho ng­êi lao ®éng cña b­u ®iÖn huyÖn Tña chïa n¨m 2004 Tªn trang bÞ Sè ng­êi ®­îc cÊp §¬n vÞ tÝnh §¬n gi¸ Sè l­îng Thµnh tiÒn QuÇn ¸o LV 23 Bé 115.000 57 6.555.000 GiÇy v¶i 23 §«i 16.000 46 736.000 KÝnh BHL§ 11 C¸i 27.000 22 594.000 KhÈu trang 11 C¸i 1.500 22 33.000 Xµ phßng 11 Kg 14.500 33 478.500 Mò BH 11 C¸i 120.000 11 1.320.000 Mò nhùa cøng 12 C¸i 14.000 12 168.000 Tói ®ùng BP 12 C¸i 30.000 12 360.000 Q.¸o m­a 23 Bé 110.000 23 2.530.000 Céng 12.774.500 Ghi chó: Lùc l­îng giao th«ng viªn 11 ng­êi (3 bé/1 ng­êi) Lùc l­îng thuª ph¸t x· 12 ng­êi (2 bé/1 ng­êi) ( Nguån: Phßng Tæ Chøc – C¸n Bé – Lao §éng, B§HP ) Tõ b¶ng 2.3 trªn ta thÊy c¸c trang thiÕt bÞ b¶o hé lao ®éng, an toµn lao ®éng nh­: KhÈu trang, g¨ng tay, quÇn ¸o lao ®éng, giµy b¶o hé…®· ®­îc B­u ®iÖn huyÖn cÊp kinh phÝ mua s¾m ®Ó trang bÞ cho ng­êi lao ®éng trong n¨m 2004 kh¸ chi tiÕt vµ s¸t theo quy ®Þnh cña ngµnh vµnhu cÇu thùc tÕ . Bªn c¹nh ®ã, c¸c trang thiÕt bÞ liªn quan ®Õn vÊn ®Ò c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc nh­ ®¶m b¶o ¸nh s¸ng cho n¬i s¶n xuÊt, th«ng giã, hót bôi, vÊn ®Ò vÖ sinh m«i tr­êng ë n¬i lµm viÖc (phßng khai th¸c , giao dÞch…) còng t­¬ng ®èi ®Çy ®ñ, ®­îc ®Çu t­ vµ quan t©m ®óng møc. 2.3.4. C¸c c«ng t¸c kh¸c. a. §Þnh møc lao ®éng. ViÖc tiÕn hµnh ®Þnh møc lao ®éng cho c¸c bé phËn s¶n xuÊt lµ c¬ së ®Ó kÕ ho¹ch ho¸ lao ®éng, lµ c¬ së ®Ó tuyÓn dông, bè trÝ, tæ chøc vµ sö dông lao ®éng phï hîp víi quy tr×nh c«ng nghÖ, nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh ë b­u ®iÖn HuyÖn lµ c¬ së ®Ó x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng vµ viÖc tr¶ l­¬ng g¾n víi n¨ng suÊt chÊt l­îng vµ kÕt qu¶ c«ng viÖc cña ng­êi lao ®éng, gãp phÇn tõng b­íc ®­a c«ng t¸c lao ®éng tiÒn l­¬ng vµo nÒ nÕp. B­u ®iÖn huyÖn Tña Chïa lµ ®¬n vÞ trùc thuéc cña B­u ®iÖn tØnh §iÖn Biªn nªn chÞu sù qu¶n lý, chØ ®¹o trùc tiÕp vÒ c«ng t¸c ®Þnh møc lao ®éng. V× thÕ khi tiÕn hµnh ®Þnh møc B­u ®iÖn Tña Chïa c¨n cø vµo ®Þnh møc lao ®éng do phßng tæ chøc c¸n bé lao ®éng B­u ®iÖn tØnh §iÖn Biªn ban hµnh ®Ó ®Þnh møc lao ®éng cho ®¬n vÞ m×nh phï hîp víi khèi l­îng, nhiÖm vô, kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh vµ kh¶ n¨ng ph¸t triÓn dÞch vô. Theo ®ã, t¹i B­u ®iÖn huyÖn Tña Chïa thùc hiÖn ®Þnh møc vµ ®Þnh biªn lao ®éng ®èi víi c¸c chøc danh nh­ : Lao ®éng qu¶n lý, lao ®éng khai th¸c gåm giao dÞch tæng hîp , c«ng nh©n tiÕp ph¸t - PHBC, c«ng nh©n vËn chuyÓn b­u ®iÖn ( gåm vËn chuyÓn th­ b¸o vµ ph¸t c¸c s¶n phÈm BCVT t¹i giao dÞch… b. C¸c h×nh thøc kÝch thÝch vËt chÊt vµ tinh thÇn ®èi víi ng­êi lao ®éng B­u ®iÖn huyÖn Tña Chïa lu«n quan t©m ®Õn viÖc t¹o ®éng lùc cho ng­êi lao ®éng b»ng c¸c h×nh thøc kÝch thÝch vËt chÊt vµ tinh thÇn, xem ®ã lµ nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó ng­êi lao ®éng yªn t©m, phÊn khëi vµ tin t­ëng, høng thó vµ h¨ng say trong lao ®éng. T¹i b­u ®iÖn Tña Chïa tiÒn l­¬ng ®­îc coi lµ mét h×nh thøc c¬ b¶n ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu vµ khuyÕn khÝch vËt chÊt ®èi víi ng­êi lao ®éng. TiÒn l­¬ng lµ thu nhËp chñ yÕu cña c¸n bé c«ng nh©n viªn B­u ®iÖn. ViÖc tr¶ l­¬ng ®óng víi n¨ng lùc cèng hiÕn cña ng­êi lao ®éng chÝnh lµ thùc hiÖn ®Çu t­ cho ph¸t triÓn nguån nh©n lùc, gãp phÇn lµm lµnh m¹nh ®éi ngò lao ®éng, n©ng cao ý thøc tr¸ch nhiÖm vµ hiÖu qu¶ c«ng viÖc cña tõng ng­êi. ViÖc tr¶ l­¬ng cho ng­êi lao ®éng ë B­u ®iÖn huyÖn ®­îc tu©n theo quy chÕ ph©n phèi tiÒn l­¬ng cña B­u ®iÖn tØnh §iÖn Biªn, Vµ trªn c¬ së quy chÕ mÉu ph©n phèi tiÒn l­¬ng cña Tæng C«ng ty, B­u ®iÖn Tña Chïa ®· x©y dùng quy chÕ ph©n phèi tiÒn l­¬ng cho tËp thÓ vµ c¸ nh©n B­u ®iÖn trung t©m nh­ sau: Theo quy chÕ, tiÒn l­¬ng cña c¸ nh©n ng­êi lao ®éng bao gåm 2 phÇn: L­¬ng chÝnh s¸ch vµ l­¬ng kho¸n. - L­¬ng chÝnh s¸ch ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: Gåm tiÒn l­¬ng cÊp bËc, phô cÊp l­¬ng tÝnh theo ngµy lµm viÖc thùc tÕ vµ c¸c ngµy nghØ ®­îc h­ëng l­¬ng theo quy ®Þnh cña Bé luËt lao ®éng. - L­¬ng kho¸n thùc hiÖn th¸ng cña c¸ nh©n ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: TL(kcn) = [TL(k)/ åH(kh)xH(cl)xH(pt)xN(t)] x H(pt) x N(t) x H(kh) x H(cl). Trong ®ã: TL(k): quü tiÒn l­¬ng kho¸n th¸ng thùc hiÖn cña ®¬n vÞ H(pt): HÖ sè møc ®é phøc t¹p c«ng viÖc cña c¸ nh©n H(kh): HÖ sè thùc hiÖn kÕ ho¹ch trong th¸ng H(cl): hÖ sè chÊt l­îng c«ng t¸c th¸ng N(t): sè ngµy c«ng lao ®éng thùc tÕ cña c¸ nh©n trong th¸ng Bªn c¹nh ®ã viÖc tr¶ l­¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cßn tu©n theo nh­ng nguyªn t¾c sau: - Ph©n phèi theo lao ®éng lµm nhiÒu h­ëng nhiÒu, lµm Ýt h­ëng Ýt, kh«ng lµm kh«ng h­ëng. - Thùc hiÖn h×nh thøc tr¶ l­¬ng kho¸n theo c«ng viÖc vµ kÕt qu¶ thùc hiÖn c«ng viÖc theo sè l­îng vµ chÊt l­îng c«ng viÖc hoµn thµnh. - ChÝnh s¸ch tiÒn l­¬ng ph¶i ®­îc g¾n víi néi dung qu¶n lý nh©n sù kh¸c nh­: §µo t¹o, tuyÓn chän, båi d­ìng, thu hót vµ ®Þnh h­íng ph¸t triÓn nguån nh©n lùc. - TiÒn l­¬ng ph©n phèi ®óng ®èi t­îng, ®¶m b¶o sù c«ng b»ng, d©n chñ, kh«ng ph©n phèi b×nh qu©n. G¾n chÕ ®é tr¶ l­¬ng cña c¸ nh©n víi kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña tËp thÓ vµ toµn ®¬n vÞ. Kh«ng sö dông quü tiÒn l­¬ng vµo môc ®Ých kh¸c. - Quy chÕ ph©n phèi tiÒn l­¬ng ®¶m b¶o khuyÕn khÝch ®­îc ng­êi cã tr×nh ®é chuyªn m«n kü thuËt cao, cã sù ®ãng gãp ®¸ng kÓ vµo viÖc hoµn thµnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ. - Quy chÕ ph©n phèi tiÒn l­¬ng ph¶i ®­îc tËp thÓ ng­êi lao ®éng th¶o luËn, th«ng qua ®ång thêi ph¶i ®¶m b¶o nguyªn t¾c tËp trung, khi quy chÕ ®­¬c ban hµnh mäi ng­êi ph¶i cã nghÜa vô thùc hiÖn. Nh­ vËy, cã thÓ thÊy r»ng c¸ch thøc tr¶ l­¬ng cña B­u ®iÖn Tña Chïa ®· n©ng cao vai trß khuyÕn khÝch vËt chÊt cña tiÒn l­¬ng, x¸c ®Þnh ®óng ®¾n mèi quan hÖ trùc tiÕp gi÷a thu nhËp vµ cèng hiÕn cña ng­êi lao ®éng, thùc hiÖn triÖt ®Ó nguyªn t¾c ph©n phèi theo lao ®éng, kh«ng b×nh qu©n ho¸, lµ ®éng lùc kÝch thÝch ng­êi lao ®éng h¨ng say lao ®éng, khuyÕn khÝch hä ¸p dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµo trong s¶n xuÊt kinh doanh, ph¸t huy tinh thÇn s¸ng t¹o vµ g¾n bã víi c«ng viÖc ®­îc giao. Ngoµi ra, ®èi víi lao ®éng lµm viÖc trong m«i tr­êng ®éc h¹i nh­: khai th¸c B­u chÝnh, khai th¸c phi tho¹i, vËn hµnh m¸y næ. B­u ®iÖn còng cã møc tiÒn båi d­ìng ®éc h¹i. Bªn c¹nh viÖc ®¶m b¶o tho¶ m·n nhu cÇu vËt chÊt, B­u ®iÖn trung t©m cßn chó träng ®Õn nh÷ng biÖn ph¸p nh»m tho¶ m·n nhu cÇu tinh thÇn cña ng­êi lao ®éng nh­: - Th­ëng vËt chÊt ®èi víi c¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu khoa häc, c¸c s¸ng kiÕn, c¶i tiÕn kü thuËt cña c¸n bé c«ng nh©n viªn. - §Ò nghÞ khen th­ëng c¸c cÊp ®èi víi nh÷ng tËp thÓ vµ c¸ nh©n hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô, v­ît møc kÕ ho¹ch giao. - Th¨m hái èm ®au ®èi víi c¸n bé c«ng nh©n viªn. - Quµ tÆng ®èi víi viÖc hû cña c¸n bé c«ng nh©n viªn. - Trî gióp c¸n bé c«ng nh©n viªn cã hoµn c¶nh khã kh¨n. Quµ tÆng nh©n dÞp TÕt nguyªn ®¸n. Tæ chøc cho nh÷ng c¸n bé , c«ng nh©n viªn chøc ®i th¨m quan , ®iÒu d­ìng khu vùc miÒn b¾c . - Tæ chøc c¸c buæi ph¸t phÇn th­ëng vµ tiÒn th­ëng ®èi víi con em c¸n bé c«ng nh©n viªn nh©n ngµy 1/6, ngµy r»m trung thu 15 th¸ng 8... c. §µo t¹o vµ n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô cho ng­êi L§. B­u ®iÖn huyÖn Tña Chïa rÊt chó träng c«ng t¸c ®µo t¹o ph¸t triÓn ®éi ngò lao ®éng cña m×nh. NÕu nh­ tuyÓn míi hµng n¨m bæ sung mét lùc l­îng lao ®éng cã thÓ ®¸p øng ®­îc nhu cÇu tr­íc m¾t th× ®µo t¹o mét mÆt gióp ®éi ngò lao ®éng hoµn thiÖn m×nh, cã nhiÒu h¬n c¬ héi th¨ng tiÕn trong nghÒ nghiÖp, mét mÆt l¹i gióp doanh nghiÖp thÝch øng nh÷ng ®ßi hái vÒ chÊt l­îng lao ®éng trong t­¬ng lai. §µo t¹o lµ mét ho¹t ®éng ®­îc tiÕn hµnh th­êng xuyªn, nh»m bæ xung kiÕn thøc ngµnh nghÒ, cËp nhËt kiÕn thøc míi, n©ng cao tr×nh ®é theo yªu cÇu c«ng t¸c, t¹o ra ®éi ngò cã c¬ cÊu hîp lý. C¸c lo¹i h×nh ®µo t¹o ®ang ®­îc ®ang ®­îc ¸p dông t¹i B­u ®iÖn Tña Chïa gåm cã: - §µo t¹o §¹i häc, Cao ®¼ng: Gåm c¸c kho¸ t¹i chøc, ®µo t¹o t¹i Häc viÖn CNBCVT trong ngµnh. - §µo t¹o Trung häc chuyªn nghiÖp: Gåm c¶ hai h×nh thøc ®µo t¹o lµ t¹i chøc vµ chÝnh quy tËp trung, ®èi t­îng lµ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong ngµnh vµ häc sinh phæ th«ng. - §µo t¹o c«ng nh©n : §èi t­îng lµ c«ng nh©n ®Ó chuyÓn ®æi chøc danh, häc sinh phæ th«ng. - §µo t¹o tõ xa: Chñ yÕu lµ h×nh thøc tham dù c¸c kho¸ båi d­ìng ng¾n ngµy do Tæng c«ng ty thùc hiÖn th«ng qua hÖ thèng, héi nghÞ truyÒn h×nh. Trong 5 n¨m 2000- 2004, B­u ®iÖn Tña Chïa ®· göi CBCNV ®i ®µo t¹o t¹i c¸c ®¬n vÞ trong vµ ngoµi ngµnh víi sè liÖu cô thÓ nh­ sau: B¶ng 2.6: KÕ ho¹ch ®µo t¹o §H - C§ cho CB - CNV cña B­u ®iÖn Tña Chïa TT Lo¹i h×nh ®µo t¹o §èi t­îng tuyÓn Nhu cÇu ®µo t¹o 1 BËc ®¹i häc 1.1 HÖ chÝnh quy tËp trung Theo quy chÕ cña Bé gi¸o dôc- §µo t¹o, thi cïng ®ît víi thi ®¹i häc hµng n¨m. LÊy nh÷ng thÝ sinh cã ®iÓm kÕ cËn ®iÓm tuyÓn vµo ®¹i häc Ngµnh kü thuËt §iÖn tö VT Ngµnh c«ng nghÖ th«ng tin Ngµnh Qu¶n trÞ kinh doanh 1.2 HÖ t¹i chøc CB-CNV trong c¬ quan ®· tèt nghiÖp PTTH hoÆc t­¬ng ®­¬ng vµ ®· ký hîp ®ång kh«ng x¸c ®Þnh thêi h¹n. Cã ®ñ søc khoÎ ®Ó häc tËp vµ c«ng t¸c, ®­îc c¬ quan qu¶n lý cö ®i häc. Ngµnh kü thuËt §iÖn tö ViÔn th«ng 2 Ngµnh c«ng nghÖ th«ng tin Ngµnh Qu¶n trÞ kinh doanh 1 Ngµnh tµi chÝnh kÕ to¸n 1 2 BËc cao ®¼ng 2.1 HÖ chÝnh quy tËp trung Theo quy chÕ cña Bé gi¸o dôc- §µo t¹o, thi cïng ®ît víi thi ®¹i häc hµng n¨m. LÊy nh÷ng thÝ sinh cã ®iÓm kÕ cËn ®iÓm tuyÓn vµo ®¹i häc Ngµnh kü thuËt §iÖn tö VT 2.2 HÖ t¹i chøc CB-CNV trong c¬ quan ®· tèt nghiÖp PTTH hoÆc t­¬ng ®­¬ng vµ ®· ký hîp ®ång kh«ng x¸c ®Þnh thêi h¹n. Cã ®ñ søc khoÎ ®Ó häc tËp vµ c«ng t¸c, ®­îc c¬ quan qu¶n lý cö ®i häc. Ngµnh kinh doanh BC-VT 1 3 BËc trung häc 3.1 HÖ chÝnh quy Theo quy chÕ cña Bé gi¸o dôc- §µo t¹o, thi cïng ®ît víi thi ®¹i häc hµng n¨m. LÊy nh÷ng thÝ sinh cã ®iÓm kÕ cËn ®iÓm tuyÓn vµo ®¹i häc Ngµnh kü thuËt §iÖn tö VT Ngµnh kinh doanh BC-VT 3.2 HÖ t¹i chøc CB-CNV trong c¬ quan ®· tèt nghiÖp PTTH hoÆc t­¬ng ®­¬ng vµ ®· ký hîp ®ång kh«ng x¸c ®Þnh thêi h¹n. Cã ®ñ søc khoÎ ®Ó häc tËp vµ c«ng t¸c, ®­îc c¬ quan qu¶n lý cö ®i häc. Ngµnh kü thuËt §iÖn tö VT 2 Ngµnh kinh doanh BC-VT 4 BËc s¬ cÊp 4.1 HÖ TËp trung CB-CNV trong c¬ quan ®· tèt nghiÖp PTTH hoÆc t­¬ng ®­¬ng vµ ®· ký hîp ®ång kh«ng x¸c ®Þnh thêi h¹n. Cã ®ñ søc khoÎ ®Ó häc tËp vµ c«ng t¸c, ®­îc c¬ quan qu¶n lý cö ®i häc. C«ng nh©n khai th¸c BC-VT 2 C«ng nh©n nguån ®iÖn 2 Tæng céng: 11 ( Nguån: Phßng Tæ Chøc – C¸n Bé – Lao §éng, B§T §iÖn Biªn) B¶ng 2.6: Chi phÝ dµnh cho ®µo t¹o cña B­u ®iªn huyÖn Tña Chïa trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y: (§VT: TriÖu ®ång) Néi dung 2001 2002 2003 2004 Tæng sè tiÒn dµnh cho ®µo t¹o 410 2.400 6.300 11.015 Tæng chi phÝ cña B§ huyÖn Tña Chïa 357.719 305.542 301.543 349.443 Tû lÖ trong tæng chi phÝ ( Nguån: Phßng Tæ Chøc – C¸n Bé – Lao §éng, B§T §iÖn Biªn ) Qua b¶ng trªn ta thÊy sè tiÒn dµnh cho ®µo t¹o cña B­u ®iÖn Tña Chïa nh×n chung ngµy ®­îc n©ng lªn ,qua c¸c n¨m ®Òu cö CB-CNVC ®i ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô vµ qu¶n lý . ®iÒu ®ã thÓ hiÖn sù quan t©m, ®Çu t­ cña l·nh ®¹o B­u ®iÖn huyÖn ®Õn c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i lao ®éng trong ®¬n vÞ. d. Kû luËt lao ®éng vµ tæ chøc thi ®ua cña B­u ®iÖn huyÖn Tña Chïa. T¹i B­u ®iÖn huyÖn Tña Chïa, kû luËt lao ®éng ®· ®ãng mét vai trß quan träng ®Ó thùc hiÖn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ cao. Do ®Æc thï s¶n xuÊt kinh doanh B­u chÝnh - ViÔn th«ng c«ng nghÖ phøc t¹p, mang tÝnh d©y chuyÒn nªn mçi bé phËn ph¶i nghiªm chØnh chÊp hµnh kû luËt lao ®éng. Theo ®ã, ng­êi lao ®éng khi lµm viÖc t¹i ®¬n vÞ ph¶i lo¹i bá hoµn toµn nÕp sèng tËp tôc cò kü, c¸c quan niÖm l¹c hËu vÒ lao ®éng, kh«ng thÓ mang trong m×nh thãi quen tù do tuú tiÖn nh­: ®i muén, vÒ sím, bá giê c«ng, lµm viÖc riªng trong giê lao ®éng, bít xÐn quy tr×nh c«ng nghÖ, l·ng phÝ vËt t­, m¸y mãc thiÕt bÞ. NÕu chØ mét ng­êi hoÆc mét bé phËn trong B­u ®iÖn Tña Chïa vi ph¹m kû luËt lao ®éng sÏ ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng dÞch vô cña toµn ®¬n vÞ vµ toµn ngµnh. Trong thêi gian qua, do lµm tèt c«ng t¸c kû luËt lao ®éng nªn sè ng­êi lao ®éng trong ®¬n vÞ vi ph¹m rÊt Ýt. Nh÷ng quy ®Þnh chung cña ngµnh vµ néi quy cña B­u ®iÖn huyÖn Tña Chïa lu«n ®­îc phæ biÕn réng r·i tíi ng­êi lao ®éng. Bªn c¹nh ®ã l·nh ®¹o ®¬n vÞ liªn tôc kiÓm tra ®«n ®èc kÞp thêi ®èi víi viÖc chÊp hµnh cña mäi ng­êi trong c¬ quan, tõ ®ã cã nh÷ng h×nh thøc kû luËt vµ khen th­ëng ®óng møc , cã t¸c dông tÝch cùc thóc ®Èy viÖc chÊp hµnh kû luËt lao ®éng cña c¬ quan, ®oµn thÓ , h¨ng h¸i thi ®ua trong s¶n xuÊt vµ ho¹t ®éng c¸c phong trµo chung cña toµn ®¬n vÞ . Cô thÓ lµ theo quy ®Þnh cña ngµnh vÒ trang phôc vµ th¸i ®é cña giao dÞch viªn khi tiÕp xóc víi kh¸ch hµng, néi quy giao dÞch viªn B­u ®iÖn huyÖn Tña Chïa nh­ sau: - Nghiªm chØnh chÊp hµnh ®iÒu lÖ B­u chÝnh - ViÔn th«ng, thÓ lÖ thñ tôc khai th¸c kü thuËt, nghiÖp vô b­u ®iÖn . - Th¸i ®é vui vÎ, hoµ nh·, lÞch sù, nhiÖt t×nh phôc vô chu ®¸o, cã lý cã t×nh. Lu«n nªu cao phÈm chÊt cña giao dÞch viªn duyªn d¸ng kinh doanh giái cña ngµnh b­u ®iÖn, kh«ng g©y phiÒn hµ, xóc ph¹m ®Õn kh¸ch hµng, triÖt ®Ó thùc hiÖn coi “ kh¸ch hµng lµ th­îng ®Õ ”. Mçi giao dÞch viªn ®ång thêi lµ mét nh©n viªn tiÕp thÞ. - Ph¶i quý träng vµ gi÷ g×n c¸c b­u göi cña kh¸ch hµng göi qua b­u ®iÖn nh­ tµi s¶n x· héi chñ nghÜa, b¶o ®¶m c¸c quyÒn lîi cña kh¸ch hµng. Ai lµm mÊt hoÆc lÊy c¾p, lµm h­ háng c¸c thiÕt bÞ b­u chÝnh viÔn th«ng tuú theo møc ®é ®Òu bÞ xö lý theo quy ®Þnh cña b­u ®iÖn tØnh §iÖn Biªn, cña ngµnh vµ ph¸p luËt . - Ph¶i thu, tr¶ ®Çy ®ñ kh«ng lÊy thõa, kh«ng thu thiÕu, thu ®óng gi¸ c­íc quy ®Þnh, mäi chøng tõ sæ s¸ch ph¶i minh b¹ch, râ rµng. Ph¶i b¶o qu¶n vµ tr¶ l¹i kh¸ch hµng nh÷ng ®å vËt, tiÒn b¹c kh¸ch hµng ®Ó quªn hoÆc ®¸nh r¬i ë quÇy giao dÞch. - Sæ s¸ch giao nhËn gi÷a hai ca ph¶i râ rµng, ®Çy ®ñ, cã ch÷ ký nhËn cña hai bªn (Sè l­îng c¸c ®Æc phÈm hoÆc tiÒn b¹c ph¶i ghi râ b»ng ch÷, b»ng sè). T×nh h×nh ho¹t ®éng cña thiÕt bÞ, m¸y mãc trang bÞ ë b­u côc ph¶i thÓ hiÖn râ trªn sæ giao trong ca lµm viÖc. Kh«ng ®­îc bá ca khi kh«ng ®­îc phÐp, kh«ng lµm viÖc riªng, kh«ng tiÕp kh¸ch riªng, kh«ng ¨n, uèng, c­êi ®ïa ë n¬i giao dÞch. - Kh«ng ®­îc mang tói x¸ch, tiÒn b¹c vµ ®å dïng riªng, kh«ng cÇn thiÕt vµo n¬i lµm viÖc, kh«ng ®­îc lÊy cña c«ng dïng vµo viÖc riªng, kh«ng ®Ó lÉn tiÒn cña riªng vµo cña c«ng hoÆc dung trong « kÐo, kÐt s¾t, tñ n¬i ®ùng b­u phÈm cña ®¬n vÞ. - N¬i giao dÞch ph¶i ng¨n n¾p, khang trang vµ lu«n cã ®ñ sæ s¸ch, Ên phÈm, vËt liÖu ®Ó phôc vô kh¸ch hµng tiÖn lîi, cã sæ gãp ý kiÕn. - Giê më cöa vµ lµm viÖc ph¶i ®óng giê quy ®Þnh ®· niªm yÕt, ®Õn nhËn giao ca tr­íc 15 phót, giao dÞch viªn ph¶i mÆc trang ®ång phôc theo quy ®Þnh, gän gµng, lÞch sù, ph¶i ®eo biÓn sè c¸ nh©n trong ca lµm viÖc. Khi tiÕp kh¸ch ph¶i nãi lêi th­a göi khi kh¸ch ®Õn, c¶m ¬n khi kh¸ch ra vÒ. - Gi÷ bÝ mËt th«ng tin cña kh¸ch kh«ng ®­îc phÐp tiÕt lé víi bÊt cø ai kÓ c¶ b¹n ®ång nghiÖp nh÷ng ®iÒu ®· biÕt trong khi lµm nhiÖm vô . - Trong khi lµm nhiÖm vô, gÆp sù viÖc kh«ng b×nh th­êng ph¶i b¸o c¸o ngay víi c¸n bé phô tr¸ch ®Ó cã biÖn ph¸p xö lý kÞp thêi . Ngoµi ra, trong néi quy cña B­u ®iÖn Tña Chïa yªu cÇu tÊt c¶ c¸n bé c«ng nh©n viªn ®Òu ph¶i nghiªm chØnh chÊp hµnh c¸c quy ®Þnh vÒ an toµn vÖ sinh lao ®éng, phßng chèng ch¸y næ vµ ®¶m b¶o bÝ mËt th«ng tin, giê c«ng lao ®éng. NÕu cã vi ph¹m x¶y ra ng­êi lao ®éng sÏ bÞ xö lý kû luËt tuú thuéc vµo møc ®é nghiªm träng cña nã. §iÒu nµy ®· gãp phÇn nªu cao nhËn thøc vµ tÇm quan träng cña viÖc chÊp hµnh kû luËt lao ®éng, x©y dùng lÒ lèi, t¸c phong lµm viÖc cã kû luËt cao. Trong c«ng t¸c thi ®ua khen th­ëng, B­u ®iÖn huyÖn Tña Chïa lu«n lµ ®¬n vÞ cã phong trµo s«i næi cña B­u ®iÖn tØnh §iÖn Biªn vµ huyÖn Tña Chïa. Vµo c¸c dÞp ngµy lÔ, ngµy tÕt hoÆc ngµy kû niÖm truyÒn thèng ngµnh B­u ®iÖn , Hµng th¸ng, hµng n¨m B­u ®iÖn huyÖn Tña Chïa ®Òu tæ chøc ®¸nh gi¸ chÊt l­îng cho tËp thÓ vµ c¸ nh©n c¨n cø vµo quy chÕ cña B­u ®iÖn tØnh §iÖn Biªn vµ cña ®¬n vÞ ®· ®­îc ®¹i héi CNVC thèng nhÊt . Qua ®ã, B­u ®iÖn Tña Chïa sÏ ®Ò nghÞ B­u ®iÖn tØnh , UBND huyÖn xÐt th­ëng cho c¸ nh©n, tËp thÓ trong ®¬n vÞ m×nh hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®­îc giao hoÆc sÏ cã h×nh thøc kû luËt víi c¸c vi ph¹m. Môc ®Ých cña ho¹t ®éng nµy nh»m thóc ®Èy tËp thÓ, c¸ nh©n phÊn ®Êu víi nç lùc cao nhÊt hoµn thµnh nhiÖm vô, ch­¬ng tr×nh c«ng t¸c, hoµn thµnh kÕ ho¹ch ®­îc giao víi n¨ng suÊt, chÊt l­îng, hiÖu qu¶ cao, gãp phÇn thóc ®Èy c«ng t¸c thi ®ua, thùc hiÖn cuéc vËn ®éng x©y dùng v¨n minh b­u ®iÖn, lµm c¬ së th­íc ®o cho sù nç lùc cña c¸ nh©n víi c¸ nh©n, gi÷a c¸c tËp thÓ víi nhau, ®Ó tõng b­íc kh¾c phôc h¹n chÕ nh÷ng mÆt cßn yÕu kÐm, v­¬n lªn trë thµnh nh÷ng c¸ nh©n lao ®éng giái, tËp thÓ xuÊt s¾c. H­ëng øng tinh thÇn, néi dung c¸c cuéc vËn ®éng lín cña §¶ng, Nhµ n­íc, Tæng liªn ®oµn lao ®éng ViÖt Nam vµ cña ngµnh B­u ®iÖn, thêi gian qua B­u ®iÖn huyÖn Tña Chïa cïng víi B­u ®iÖn tØnh triÓn khai ®ång bé, cã hiÖu qu¶ c¸c ®ît thi ®ua, qua ®ã ®· vËn ®éng ®­îc ®«ng ®¶o c¸n bé c«ng nh©n viªn nªu cao tinh thÇn yªu n­íc, v­ît lªn khã kh¨n th¸ch thøc, tËn dông thêi c¬ ®Ó phÊn ®Êu hoµn thµnh nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh. B­u ®iÖn Tña Chïa ®· vµ ®ang thùc hiÖn triÓn khai c¸c cuéc vËn ®éng sau: - §ît thi ®ua n©ng cao n¨ng suÊt, chÊt l­îng, hiÖu qu¶, hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô c«ng t¸c, v­ît møc kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh. Néi dung chñ yÕu cña cuéc vËn ®éng nµy lµ vËn ®éng c¸n bé c«ng nh©n viªn ®¨ng ký phÊn ®Êu thùc hiÖn xuÊt s¾c ch­¬ng tr×nh c«ng t¸c, nhiÖm vô chÝnh trÞ, kh«ng ngõng n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, chÊt l­îng s¶n phÈm, hiÖu qu¶ kinh tÕ gãp phÇn hoµn thµnh vµ hoµn thµnh v­ît møc c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh. - Cuéc vËn ®éng c¶i tiÕn lÒ lèi quy tr×nh, ph­¬ng ph¸p lµm viÖc. Néi dung chñ yÕu tËp trung chñ yÕu vµo viÖc h­íng tíi kh¸ch hµng nh»m rót ng¾n thêi gian chê ®îi, gi¶m phiÒn hµ, n©ng cao chÊt l­îng phôc vô, t¨ng uy tÝn cña b¶n th©n, cña c¬ quan ®¬n vÞ. - Cuéc thi ®ua tËp trung vµo ®æi míi qu¶n lý víi néi dung vËn ®éng c¸n bé c«ng nh©n viªn B­u ®iÖn huyÖn phÊn ®Êu thùc hiÖn c¶i c¸ch hµnh chÝnh, ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý nh»m t¹o c¬ së ph¸p lý cho sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña ®¬n vÞ, t¹o c¬ së ®Ó ®iÒu hµnh c¬ quan doanh nghiÖp theo ph¸p luËt, chÕ ®é Nhµ n­íc ®· ban hµnh, ®¶m b¶o c«ng viÖc xö lý nhanh, hiÖu qu¶ h¬n. - Thi ®ua x©y dùng v¨n minh B­u ®iÖn. Néi dung cña nã lµ vËn ®éng c¸n bé c«ng nh©n viªn toµn c¬ quan thùc hiÖn s¶n phÈm v¨n minh, phong c¸ch vµ cuéc sèng v¨n minh. C¸n bé nh©n viªn B­u ®iÖn trung t©m dï lµm ë bÊt cø viÖc nµo ®Òu t¹o ra s¶n phÈm v¨n minh - ®ã lµ s¶n phÈm cã tiÕn bé vµ trÝ tuÖ h¬n tr­íc, phong c¸ch v¨n minh thÓ hiÖn trong giao tiÕp øng xö, t«n träng c¸c ®èi t­îng m×nh ®­îc phôc vô, vµ víi ®ång nghiÖp, ®Æc biÖt ®èi víi kh¸ch hµng, cuéc sèng v¨n minh thÓ hiÖn t¹i céng ®ång víi cuéc vËn ®éng toµn d©n ®oµn kÕt x©y dùng cuéc sèng v¨n ho¸ míi . - Cuéc vËn ®éng x©y dùng vµ häc tËp c¸c ®iÓn h×nh tiªn tiÕn. Néi dung tËp trung vËn ®éng c¸n bé c«ng nh©n viªn x©y dùng tËp thÓ, c¸ nh©n ®iÓn h×nh tiªn tiÕn toµn diÖn hoÆc tõng mÆt. Tæ chøc phæ biÕn bµi häc kinh nghiÖm c¸c g­¬ng ®iÓn h×nh tiªn tiÕn, g­¬ng ng­êi tèt cña c¸c ®¬n vÞ trong ngµnh. Mçi ®ît thi ®ua B­u ®iÖn Tña Chïa ®Òu tæ chøc vËn ®éng réng r·i ®Õn toµn bé c¸n bé c«ng nh©n viªn, cã sù phèi hîp chØ ®¹o cña ban gi¸m ®èc, chuyªn m«n, c«ng ®oµn, ®oµn thanh niªn, phô n÷ trong toµn ®¬n vÞ b­u ®iÖn huyÖn . Ch­¬ng 3. Mét sè biÖn ph¸p hoµn thiÖn c«ng t¸c tæ chøc lao ®éng t¹i b­u ®iÖn HuyÖn Tña Chïa 3.1. nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ vÒ c«ng t¸c tæ chøc lao ®éng cña b­u ®iÖn HuyÖn Tña Chïa 3.1.1. Nh÷ng thµnh c«ng ®· ®¹t ®­îc Tõ khi thµnh lËp ®Õn nay, B­u ®iÖn huyÖn Tña Chïa ®· ®­îc nh÷ng thµnh c«ng nhÊt ®Þnh trong hÇu hÕt c¸c mÆt cña s¶n xuÊt kinh doanh, lu«n phÊn ®Êu dÉn hoµn thµnh suÊt s¾c nhiÖm vô ®­îc giao. Trong ®ã kh«ng thÓ kh«ng kÓ ®Õn nh÷ng thµnh tùu vÒ qu¶n lý con ng­êi, ®Æc biÖt lµ tæ chøc lao ®éng. Thêi gian qua, B­u ®iÖn huyÖn ®· thùc hiÖn sù ph©n c«ng lao ®éng dùa trªn sù phï hîp gi÷a nh÷ng kh¶ n¨ng vµ phÈm chÊt cña ng­êi lao ®éng víi nh÷ng yªu cÇu cña c«ng viÖc. LÊy yªu cÇu cña c«ng viÖc lµm tiªu chuÈn lùa chän, lµm ph­¬ng h­íng phÊn ®Êu, ®µo t¹o ph¸t triÓn hoÆc ®µo th¶i nh©n viªn. Dùa theo tiªu chuÈn cÊp bËc kü thuËt cña ng­êi lao ®éng ®Ó ph©n biÖt ng­êi cã tr×nh ®é lµnh nghÒ kh¸c nhau. Tõ ®ã giao cho nh©n viªn Ýt lµnh nghÒ nh÷ng c«ng viÖc ®¬n gi¶n, nh÷ng c«ng viÖc phøc t¹p giao cho nh©n viªn cã tr×nh ®é lµnh nghÒ cao h¬n. Ng­êi lao ®éng trong B­u ®iÖn trung t©m ®­îc xÕp cÊp bËc theo kiÕn thøc, kü n¨ng vµ kh¶ n¨ng lµm viÖc cña hä nh­ quy ®Þnh cña ngµnh. V× vËy, cho phÐp ®¬n vÞ sö dông hîp lý lao ®éng, t¹o ®iÒu kiÖn n©ng cao tr×nh ®é lµnh nghÒ, ®¶m b¶o chÊt l­îng s¶n phÈm vµ t¹o ®iÒu kiÖn thï lao lao ®éng hîp lý. Bªn c¹nh viÖc ph©n c«ng lao ®éng, B­u ®iÖn Tña Chïa cßn thùc hiÖn hiÖp t¸c lao ®éng tËp thÓ theo h×nh thøc c¸c tæ s¶n xuÊt víi sù bè trÝ ca, kÝp lao ®éng chÆt chÏ, râ rµng ®Ó n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, tiÕt kiÖm chi phÝ. §Þnh møc lao ®éng vµ ®Þnh biªn lao ®éng cña B­u ®iÖn huyÖn Tña Chïa ®· theo s¸t c¸c tiªu chuÈn cña cña B­u ®iÖn tØnh §iÖn biªn-Lai Ch©u, cña Tæng c«ng ty mét c¸ch cã c¨n cø khoa häc vµ phï hîp víi ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ m×nh. N¬i lµm viÖc cña nguêi lao ®éng t¹i B­u ®iÖn huyÖn Tña Chïa ®­îc tæ chøc vµ phôc vô kh¸ chu ®¸o, hîp lý vµ ngµy cµng hoµn thiÖn. §iÒu kiÖn lµm viÖc cña ng­êi lao ®éng cã nhiÒu thuËn lîi vµ ®¶m b¶o gi¶m bít nÆng nhäc, ®éc h¹i vµ an toµn h¬n trong s¶n xuÊt kinh doanh. C«ng t¸c båi d­ìng, ®µo t¹o lao ®éng, duy tr× kû luËt lao ®éng vµ ph¸t huy tÝnh s¸ng t¹o cña ng­êi lao ®éng nh÷ng n¨m gÇn ®©y cã nhiÒu biÕn chuyÓn tÝch cùc. 3.1.2. Nh÷ng tån t¹i cÇn kh¾c phôc Tæ chøc ®iÒu hµnh vµ thùc hiÖn tæ chøc lao ®éng ë c¸c tæ s¶n xuÊt còng nh­ mét sè ®iÓm phôc vô cßn ch­a chñ ®éng khai th¸c hÕt kh¶ n¨ng ®Ó phôc vô ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña kh¸ch hµng, mét bé phËn c¸n bé c«ng nh©n viªn chËm ®æi míi, ch­a lµm hÕt tr¸ch nhiÖm cña m×nh nªn hiÖu qu¶ ®¹t ®­îc ch­a cao, viÖc chÊp hµnh néi quy, chÕ ®é thÓ lÖ thñ tôc cña ngµnh cßn tuú tiÖn. C«ng t¸c ®Çu t­ x©y dùng vµ trang bÞ thiÕt bÞ s¶n xuÊt kinh doanh cho mét sè n¬i cßn chËm, ch­a tiÕn hµnh kÞp thêi. Phong trµo thi ®ua vµ c«ng t¸c khen th­ëng trong nh÷ng n¨m qua ®· thu ®­îc nh÷ng thµnh tùu to lín. Song, bªn c¹nh ®ã vÉn cßn nh÷ng ®iÓm cßn tån t¹i lµm h¹n chÕ kÕt qu¶ cña phong trµo chung, cÇn ph¶i sím kh¾c phôc: - VÉn cßn mét bé phËn , c«ng nh©n viªn t¹i mét sè bé phËn ch­a nhËn thøc ®Çy ®ñ ý nghÜa t¸c dông cña thi ®ua khen th­ëng, nhÊt lµ khi nÒn kinh tÕ chuyÓn ®æi sang c¬ chÕ thÞ tr­êng. - ViÖc tæ chøc ph¸t ®éng thi ®ua vµ xÐt khen th­ëng cßn nÆng tÝnh thñ tôc, hµnh chÝnh, v¨n b¶n, ch­a n¨ng ®éng s¸ng t¹o ®Ó kh¬i dËy khÝ thÕ thi ®ua s«i ®éng. - C«ng t¸c thi ®ua khen th­ëng cã lóc , cã n¬i ch­a thùc sù chó träng ®Õn c¸c tËp thÓ nhá lÎ vµ c¸c c¸ nh©n c¸n bé c«ng nh©n viªn trùc tiÕp s¶n xuÊt , nhiÒu lóc xÐt thµnh tÝch thi ®ua cßn mang tÝnh cµo b»ng chia theo tõng n¨m. - Ch­a x¸c ®Þnh râ chØ tiªu, néi dung thi ®ua cho mäi ®èi t­îng nªn ®«i lóc cßn lóng tóng trong viÖc vËn dông triÓn khai tæ chøc. - ViÖc kiÓm tra ®«n ®èc cã n¬i cã lóc ch­a ®­îc th­êng xuyªn nªn ch­a kÞp thêi ph¸t hiÖn nh÷ng nh©n tè ®Ó nh©n réng c¸c ®iÓn h×nh tiªn tiÕn ë ®¬n vÞ. 3.1.3. Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n. a.ThuËn lîi. C«ng t¸c tæ chøc lao ®éng cña B­u ®iÖn huyÖn Tña Chïa ®­îc kÕ thõa nh÷ng kinh nghiÖm cña ngµnh vµ B­u ®iÖn TØnh §iÖn Biªn-Lai Ch©u. Khi thùc hiÖn ®­îc sù quan t©m chØ ®¹o s¸t sao cña Ban gi¸m ®èc, Ban th­êng vô c«ng ®oµn, c¸c phßng chøc n¨ng chuyªn m«n , nghiÖp vô cña B­u ®iÖn tØnh , sù ñng hé cña §¶ng uû, chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng , c¸c ban ,ngµnh, ®oµn thÓ ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi , phèi kÕt hîp chÆt chÏ . §ång thêi céng víi sù ®oµn kÕt nhÊt trÝ cña tËp thÓ l·nh ®¹o, sù ®ång t×nh cña toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn ®¬n vÞ ®· cè g¾ng phÊn ®Êu thùc hiÖn nhiÖm vô ®Ò ra. b. Khã kh¨n. Cïng víi nh÷ng thuËn lîi kÓ trªn c«ng viÖc tæ chøc lao ®éng cña B­u ®iÖn huyÖn cßn gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n nh­: - N¨m 2002 thùc hiÖn chñ tr­¬ng lín cña ngµnh tiÕn hµnh ®æi míi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ chia t¸ch B­u chÝnh - ViÔn th«ng ®Ó tiÕn tíi thµnh lËp tËp ®oµn kinh tÕ . §©y lµ kho¶ng thêi gian kh¸ ng¾n ®Ó ®¬n vÞ cã thÓ hoµn thiÖn c«ng t¸c tæ chøc lao ®éng vµ c¬ cÊu bé m¸y cña m×nh . - TØnh Lai Ch©u ®­îc ChÝnh phñ phª duyÖt t¸ch ra lµm 2 tØnh lµ Lai Ch©u vµ §iÖn Biªn v× vËy sè lao ®éng c«ng nghÖ vµ khai th¸c b­u ®iÖn t¹i ®¬n vÞ ®· ®­îc ®µo t¹o cã tr×nh ®é cao ®¼ng , ®¹i häc l¹i chuyÓn c«ng t¸c vÒ tØnh míi ¶nh h­ëng lín ®Õn t×nh h×nh nh©n sù cña ®¬n vÞ . - Lùc l­îng lao ®éng phÇn lín cã tr×nh ®é nghiÖp vô ®­îc chuyÓn sang viÔn th«ng , sè lao ®éng lµm khai th¸c nghiÖp vô b­u ®iÖn phÇn lín tr×nh ®é ®µo t¹o lµ c«ng nh©n bËc cao vµ båi d­ìng nghiÖp vô , l¹i do ¶nh h­ëng cña thêi kú bao cÊp nhiÒu n¨m, nªn khi chuyÓn sang c¬ chÕ míi chËm thÝch øng vµ cã nhiÒu lóng tóng. Thay ®æi c¸ch nghÜ, c¸ch lµm cña sè ng­êi nµy theo ph­¬ng ph¸p lao ®éng khoa häc ®ßi hái sù bÒn bØ, l©u dµi. - Nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®· ®­îc t¨ng c­êng lùc l­îng lao ®éng trÎ, ®­îc ®µo t¹o qua c¸c tr­êng, cã tr×nh ®é tay nghÒ nh­ng do tuæi ®êi, tuæi nghÒ cßn Ýt nªn ch­a cã ý thøc ®Çy ®ñ vÒ s¶n xuÊt kinh doanh trong c¬ chÕ thÞ tr­êng. 3.2. C¸c biÖn ph¸p hoµn thiÖn c«ng t¸c tæ chøc lao ®éng t¹i B­u ®iÖn huyÖn Tña Chïa 3.2.1. Hoµn thiÖn viÖc ph©n c«ng vµ hiÖp t¸c lao ®éng. HiÖn nay viÖc ph©n c«ng lao ®éng vµ hiÖp t¸c lao ®éng t¹i B­u ®iÖn huyÖn Tña Chïa hiÖn t­¬ng ®èi tèt, tuy nhiªn vÉn cßn cã mét sè vÊn ®Ò cÇn ®­îc quan t©m vµ thay ®æi ®Ó phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña ®¬n vÞ vµ xu thÕ ph¸t triÓn chung cña ngµnh nh­: - CÇn hoµn thiÖn c¸c h×nh thøc tæ, ®éi s¶n xuÊt t¹i B­u ®iÖn huyÖn Tña Chïa (tæ khai th¸c, tæ vËn chuyÓn, tæ giao dÞch) theo h­íng sè l­îng ng­êi tèi ­u trong 1 tæ lµ 3-5 ng­êi dùa trªn c¬ së lµ mçi ng­êi lao ®éng cã thÓ lµm thay mét phÇn hay toµn bé c«ng viÖc cña ng­êi kh¸c trong tæ ®¶m tr¸ch. L·nh ®¹o cña c¸c tæ ph¶i lµ ng­êi cã uy tÝn vµ cã kh¶ n¨ng tæ chøc , tinh thÇn tr¸ch nhiÖm vµ lµm chñ cao , s«i næi, ®i ®Çu trong lao ®éng vµ ho¹t ®éng c¸c phong trµo ®oµn thÓ . KÕ ho¹ch c«ng viÖc cña tæ ®­îc x©y dùng hîp lý cho ®Õn tõng ng­êi lao ®éng theo khèi l­îng c«ng viÖc, n¨ng suÊt lao ®éng, theo quü l­¬ng. - ViÖc ph©n c«ng vµ hiÖp t¸c lao ®éng cho mét sè tæ s¶n xuÊt c«ng t¸c cña B­u ®iÖn huyÖn Tña Chïa hiÖn nay ch­a thËt hîp lý vµ kh«ng linh ho¹t do kh«ng b¸m s¸t so víi nhu cÇu lao ®éng cÇn cã. V× thÕ khi ph©n c«ng lao ®éng cho c¸c tæ cÇn ph¶i tÝnh ®Õn thùc tÕ s¶n xuÊt vµ kh¶ n¨ng ®¸p øng cña ®¬n vÞ vÒ lao ®éng. Ch¼ng h¹n, c¨n cø theo thèng kª cña bé phËn qu¶n lý nghiÖp vô cña B­u ®iÖn huyÖn vµ thùc tÕ quan s¸t thÊy r»ng mét nh©n viªn giao dÞch t¹i b­u côc trung t©m thÞ x· cã thÓ phôc vô b×nh qu©n ®­îc 50 kh¸ch hµng trong 1 ca/ngµy. - Khi khèi l­îng c«ng viÖc nhiÒu (vµo c¸c ngµy cao ®iÓm vÒ l­îng t¶i), ®¬n vÞ cã thÓ t¨ng c­êng lao ®éng lµm viÖc b»ng c¬ cÊu nhãm nh©n lùc mÒm (lao ®éng b¸n thêi gian, lao ®éng thêi vô, lao ®éng phô trî linh ho¹t vÒ sè l­îng, lao ®éng cèt lâi linh ho¹t vÒ thêi gian), linh ho¹t chuyÓn dÞch lao ®éng trong tæ hç trî phï hîp víi møc ®é t¨ng gi¶m lao ®éng linh ho¹t ®¶m b¶o l­u tho¸t hÕt nhu cÇu th«ng tin cña kh¸ch hµng. 3.2.2. C¶i tiÕn viÖc tæ chøc vµ phôc vô n¬i lµm viÖc. Tæ chøc vµ phôc vô n¬i lµm viÖc lµ mét ph­¬ng h­íng cña tæ chøc lao ®éng khoa häc. §Ó gãp phÇn n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, b¶o vÖ søc khoÎ vµ ph¸t triÓn toµn diÖn cho ng­êi lao ®éng th× mét yÕu tè quan träng mµ ban l·nh ®¹o B­u ®iÖn huyÖn Tña Chïa cÇn hÕt søc quan t©m lµ kh«ng ngõng c¶i tiÕn viÖc tæ chøc vµ phôc vô n¬i lµm viÖc. Qua thùc tÕ cho thÊy hiÖn nay c«ng viÖc nµy ë ®¬n vÞ ®· ®¹t ®­îc mét sè thµnh tùu ®¸ng kÓ nh­ng vÉn cßn nhiÒu chç ch­a hîp lý cÇn quan t©m h¬n n÷a. V× thÕ B­u ®iÖn huyÖn Tña Chïa trong thêi gian tíi cÇn hoµn thiÖn theo c¸c h­íng sau: - Khi thiÕt kÕ c¸c phßng lµm viÖc ph¶i chän c¸c thiÕt bÞ, c¸c dông cô, c¸c trang bÞ tæ chøc phï hîp. Chän ph­¬ng ¸n bè trÝ n¬i lµm viÖc tèi ­u cho tõng n¬i lµm viÖc cô thÓ. ThiÕt kÕ c¸c ph­¬ng ph¸p vµ thao t¸c lao ®éng hîp lý, t¹o c¸c t­ thÕ lao ®éng thuËn lîi. Bªn c¹nh ®ã ph¶i x¸c ®Þnh sè l­îng c«ng nh©n t¹i n¬i lµm viÖc, l­îng s¶n phÈm dÞch vô cung cÊp trong 1 giê, dù kiÕn c¸c yÕu tè cña ®iÒu kiÖn lao ®éng t¹i c¸c n¬i lµm viÖc.VÝ dô nh­ ë mét sè b­u côc cÇn më réng mÆt b»ng n¬i giao dÞch, chia tõng « giao dÞch riªng cho ®iÖn tho¹i, b­u phÈm - b­u kiÖn chuyÓn tiÒn vµ ph¸t hµnh b¸o chÝ, b¸n tem, phong b×, Internet ,v¨n ho¸ phÈm. Cã khu vùc riªng cho khai th¸c ®Ó thùc hiÖn, ®ãng vµ më chuyÕn th­, ph©n h­íng, chia chän b­u göi ®Õn. - Trang bÞ n¬i lµm viÖc muèn cã hiÖu qu¶ th× cÇn ph¶i phï hîp víi néi dung cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng. Tuú theo nh÷ng néi dung kh¸c nhau cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt mµ cã thÓ tù m×nh bè trÝ n¬i lµm viÖc cho hîp lý. Kh«ng thÓ trang bÞ mét c¸ch giµn tr¶i hoÆc trang bÞ nh÷ng thø ch­a thËt cÇn thiÕt cho s¶n xuÊt. Cô thÓ lµ tr­íc m¾t B­u ®iÖn huyÖn Tña Chïa cÇn trang bÞ thªm m¸y vi tÝnh dïng cho c¸c nghiÖp vô chuyÓn tiÒn vµ EMS, n©ng cÊp nh÷ng cabin ®iÖn tho¹i hiÖn cã, trang bÞ thªm bµn viÕt, s¾p xÕp l¹i vÞ trÝ ®Æt thïng th­ cho hîp lý trang bÞ thªm ®Ìn chiÕu s¸ng vµ qu¹t m¸t n¬i giao dÞch ®Ó ®¶m b¶o søc khoÎ cho ng­êi lao ®éng dÉn ®Õn kÕt qu¶ lao ®éng cao, trang bÞ thªm tñ ®ùng b­u phÈm - b­u kiÖn vµ quÇy giao dÞch. HiÖn nay do mét sè mÆt h¹n chÕ nªn viÖc më réng c¸c dÞch vô cßn ch­a ®¸p øng yªu cÇu kh¸ch hµng, nhiÒu dÞch vô ch­a ®­îc më nh­: §iÖn hoa, tiÕt kiÖm B­u ®iÖn, Internet….. Ngoµi ra nªn cã biÓu mÉu h­íng dÉn kh¸ch hµng sö dông tõng lo¹i Ên phÈm nghiÖp vô, qu¶ng c¸o dÞch vô míi (EMS...). CÇn cã b¶ng th«ng b¸o h­íng dÉn kh¸ch hµng hiÓu râ h¬n vÒ gi¸ c­íc, thêi gian toµn tr×nh tõ lóc nhËn göi ®Õn lóc ph¸t b­u phÈm EMS ®Õn tay ng­êi nhËn, th«ng b¸o c¸c tØnh ®­îc chÊp nhËn EMS ®Ó kh¸ch hµng cã nhu cÇu cã thÓ lùa chän sö dông. Theo ®ã trang thiÕt bÞ chÝnh (thiÕt bÞ c«ng nghÖ: m¸y mãc, c«ng cô…) vµ thiÕt bÞ phô (xe ®Èy b­u kiÖn, thiÕt bÞ bèc xÕp…) n¬i lµm viÖc ph¶i gi¶i phãng con ng­êi ra khái lao ®éng ch©n tay nÆng nhäc, t¹o ra c¸c t­ thÕ lµm viÖc tèt nhÊt, phï hîp ®Æc ®iÓm t©m sinh lý ng­êi lao ®éng, ¸p dông ®­îc c¸c ph­¬ng ph¸p lao ®éng tiªn tiÕn. Bªn c¹nh ®ã, trang thiÕt bÞ cßn ph¶i ®¶m b¶o ®­îc c¸c yªu cÇu vÖ sinh vµ an toµn khi sö dông ®ång thêi ®¸p øng ®­îc yªu cÇu thÈm mü khi bè trÝ. C¸c trang bÞ c«ng nghÖ (c¸c dông cô nh­: k×m, bóa, kÐo…) cÇn ph¶i ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c, sö dông víi lùc t¸c ®éng nhá, khi dïng kh«ng ®­îc g©y ån vµ rung ®éng, ®¶m b¶o hiÖu qu¶ cao. §èi víi c¸c trang bÞ tæ chøc nh­: bµn ghÕ, tñ, gi¸ ®ì… ph¶i cã kÕt cÊu, kÝch cì phï hîp, v÷ng ch¾c, bÒn, tiÖn lîi khi sö dông; tiÕt kiÖm ®­îc tèi ®a diÖn tÝch s¶n xuÊt, phï hîp víi yªu cÇu thÈm mü. ThiÕt bÞ th«ng tin liªn l¹c, an toµn vµ vÖ sinh c«ng nghiÖp ®¶m b¶o phï hîp ®Æc ®iÓm cña tæ chøc s¶n xuÊt t¹i n¬i lµm viÖc, cã ®é tin cËy cao. - TiÕn hµnh bè trÝ n¬i lµm viÖc cÇn x¸c ®Þnh ®óng diÖn tÝch s¶n xuÊt vµ t¹o ra chu kú s¶n xuÊt ng¾n nhÊt. DiÖn tÝch n¬i lµm viÖc ®­îc x¸c ®Þnh ph¶i tho¶ m·n ph©n bè c¸c trang thiÕt bÞ theo yªu cÇu cña s¶n xuÊt ngoµi ra cÇn cã diÖn tÝch dù phßng khi më réng s¶n xuÊt hoÆc thay ®æi nhiÖm vô lao ®éng. ®iÒu nµy t¹i b­u ®iÖn huyÖn ®Òu ch­a ®­îc tÝnh to¸n cÆn kÏ nªn sÏ gÆp khã kh¨n khi më thªm c¸c dÞch vô vµ bè trÝ l¹i s¶n xuÊt . Bè trÝ n¬i lµm viÖc ph¶i phï hîp víi thÞ lùc cña ng­êi lao ®éng. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ khi bè trÝ c¸c ®èi t­îng lao ®éng, dông cô c«ng nghÖ ph¶i l­u ý ®Õn vïng nh×n thÊy cña m¾t, c¸c nguån s¸ng ®­îc bè trÝ sao cho kh«ng ®­îc t¹o thµnh bãng ®en t¹i vïng lµm viÖc, kh«ng ®­îc chãi loµ trong ph¹m vi th­êng nh×n cña m¾t. H¬n n÷a, bè trÝ n¬i lµm viÖc ph¶i lu«n t¹o ®­îc t­ thÕ lµm viÖc hîp lý, ®¶m b¶o yªu cÇu tiÕt kiÖm ®éng t¸c cña ng­êi lao ®éng, ®¶m b¶o an toµn lao ®éng vµ thÈm mü trong s¶n xuÊt. - Tæ chøc phôc vô n¬i lµm viÖc cÇn ph¶i ¸p dông c¸c ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n ®Ó tèi ­u ho¸, ®¶m b¶o phôc vô cã hiÖu qu¶ cao nhÊt vµ Ýt tèn kÐm, tËp trung c«ng t¸c phôc vô thµnh c¸c chøc n¨ng riªng, t¨ng c­êng c¬ khÝ ho¸ lao ®éng phôc vô ®ång thêi c¶i tiÕn lao ®éng phôc vô. 3.2.3. Hoµn thiÖn ®Þnh møc lao ®éng. C«ng t¸c ®Þnh møc lao ®éng lµ c¬ së vµ néi dung cña c«ng t¸c tæ chøc lao ®éng khoa häc, lµ lÜnh vùc ho¹t ®éng vµ x©y dùng vµ thùc hiÖn c¸c møc lao ®éng trong tÊt c¶ c¸c d¹ng lao ®éng, ®Þnh møc lao ®éng lµ x¸c ®Þnh nh÷ng hao phÝ lao ®éng cÇn thiÕt cho viÖc thùc hiÖn nh÷ng thao t¸c hoÆc nh÷ng c«ng viÖc cô thÓ trong ®iÒu kiÖn tæ chøc kü thuËt nhÊt ®Þnh, c­êng ®é lao ®éng b×nh th­êng vµ tæ chøc lao ®éng hîp lý ®Ó s¶n xuÊt ra mét ®¬n vÞ s¶n phÈm hay hoµn thµnh mét c«ng viÖc nhÊt ®Þnh, viÖc x¸c ®Þnh møc lao ®éng cho phÐp x¸c ®Þnh møc tiÕn bé cña nh÷ng h×nh thøc tæ chøc lao ®éng trªn c¬ së ®èi chiÕu nh÷ng hao phÝ lao ®éng khi thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc trong nh÷ng ph­¬ng ¸n tæ chøc lao ®éng kh¸c nhau. V× thÕ, B­u ®iÖn huyÖn Tña Chïa cÇn x©y dùng bæ xung vµ tæ chøc, qu¶n lý tèt c«ng t¸c ®Þnh møc lao ®éng vµo ®Þnh biªn lao ®éng, bè trÝ ph©n c«ng lao ®éng phï hîp víi n¨ng lùc së tr­êng tõng ng­êi lao ®éng, cô thÓ lµ: - Møc lao ®éng ®Ò ra ph¶i cã luËn chøng khoa häc cã xÐt tíi nh÷ng yÕu tè kü thuËt, t©m sinh lý, x· héi vµ kinh tÕ. - Khi x©y dùng ®Þnh møc ph¶i vËn dông c¸c møc lao ®éng tiªn tiÕn, trung b×nh tiªn tiÕn ®Ó tiÕn bé kÞp thêi víi sù ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt cã tÝnh ®Õn ®iÒu kiÖn lao ®éng vµ tr×nh ®é cña c«ng nh©n ®ßi hái ng­êi c«ng nh©n ph¶i cã møc ®é cè g¾ng v­¬n lªn. - §Þnh møc lao ®éng ®Ò ra ph¶i t¹o ®iÒu kiÖn cho ng­êi c«ng nh©n phÊn ®Êu hoµn thµnh vµ hoµn thµnh v­ît møc mét c¸ch hîp lý, tr¸nh t×nh tr¹ng møc ®Ò ra qu¸ thÊp hoÆc qu¸ cao kh«ng phï hîp víi thùc tÕ. 3.2.4. Quy ®Þnh vµ kh«ng ngõng hoµn thiÖn c¸c h×nh thøc kÝch thÝch vËt chÊt vµ tinh thÇn ®èi víi ng­êi lao ®éng. §Ó kÝch thÝch vËt chÊt vµ tinh thÇn ®èi víi ng­êi lao ®éng ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao ®¬n vÞ cÇn kÕt hîp vµ vËn dông mét c¸ch linh ho¹t h¬n c¸c chÕ ®é tiÒn l­¬ng vµ c¸c h×nh thøc tr¶ l­¬ng, tiÒn l­¬ng vµ tiÒn th­ëng n¨ng suÊt, s¸ng kiÕn gi÷a ®·i ngé b»ng tiÒn vµ kh«ng b»ng tiÒn. C¬ chÕ ®·i ngé kh«ng b»ng tiÒn nh­: giÊy khen, b»ng khen c¸c danh hiÖu thi ®ua còng cÇn ®­îc ®¬n vÞ thùc hiÖn mét c¸ch th­êng xuyªn h¬n. Ngoµi ra, l·nh ®¹o ®¬n vÞ còng cÇn ch¨m lo nhiÒu h¬n ®Õn c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸ thÓ thao nh­: tæ chøc c¸c buæi giao l­u v¨n nghÖ, c¸c trËn thi ®Êu thÓ thao cña c¸n bé c«ng nh©n viªn ( bãng ®¸, bãng bµn, bãng chuyÒn, cÇu l«ng… ) Tæ chøc th¨m quan c¸c di tÝch lÞch sö vµ th¾ng c¶nh t¹i tØnh vµo nh÷ng ngµy nghØ, ®Ó mäi ng­êi t¨ng c­êng søc khoÎ, cã c¬ héi ®oµn kÕt vµ hiÓu biÕt nhau nhiÒu h¬n, tho¶i m¸i tinh thÇn vµ lao ®éng s¶n xuÊt hiÖu qu¶ h¬n. 3.2.5. §µo t¹o vµ n©ng cao tr×nh ®é cho ng­êi lao ®éng. Xu h­íng ph¸t triÓn cña toµn bé nÒn kinh tÕ cña ®Êt n­íc ta trong thêi gian tíi lµ rÊt nhanh vµ ®Æc biÖt ngµnh B­u chÝnh - ViÔn th«ng sÏ thay ®æi víi tèc ®é nhanh chãng , më ra thêi ®¹i kinh tÕ tri thøc, c«ng nghÖ tin häc phæ biÕn réng r·i. C¸c doanh nghiÖp B­u chÝnh - ViÔn th«ng cÇn ph¶i t¨ng c­êng n©ng cao søc c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng ®Ó tån t¹i vµ kinh doanh cã l·i. Muèn vËy th× ph¶i kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng dÞch vô , øng dông thªm nhiÒu c¸c dÞch vô míi nh»m ®¸p øng ngµy nhu cÇu ngµy cµng cao cña kh¸ch hµng. Mét trong c¸c buíc ®i ®Çu tiªn mµ c¸c doanh nghiÖp B­u chÝnh - ViÔn th«ng hiÖn nay cÇn lµm lµ ph¶i tù ®éng ho¸ d©y chuyÒn s¶n xuÊt. G¾n víi ®ã lµ mét ®éi ngò lao ®éng cÇn ph¶i båi d­ìng n©ng cao tr×nh ®é vÒ nghiÖp vô khai th¸c, kü n¨ng sö dông, cËp nhËt c¸c c«ng nghÖ s¶n xuÊt míi. Thùc tr¹ng tr×nh ®é lao ®éng ë B­u ®iÖn huyÖn Tña Chïa cßn rÊt thÊp kh«ng thÓ ®¸p øng ®­îc c¸c tiªu chÝ trong xu thÕ ®æi míi B­u chÝnh - ViÔn th«ng hiÖn nay. §iÒu nµy ®­îc thÓ hiÖn mét c¸ch cô thÓ nh­ sau: Theo em B­u ®iÖn huyÖn Tña Chïa nªn tiÕn hµnh nh÷ng c«ng viÖc sau: - C¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tÕ cña ®¬n vÞ m×nh cÇn cã nh÷ng lao ®éng cã tr×nh ®é nh­ thÕ nµo ®Ó tæ chøc c¸c h×nh thøc ®µo t¹o nh­: Båi d­ìng ng¾n h¹n, dµi h¹n, chÝnh quy hay t¹i chøc…Tõ nhiÖm vô cña c¸c giao dÞch viªn, khai th¸c viªn, kiÓm so¸t viªn, lao ®éng vËn chuyÓn, lao ®éng phô trî vµ c¸n bé qu¶n lý sÏ cã c¸c kho¸ ®µo t¹o kh¸c nhau cho phï hîp. B¶ng 2.7 : Tr×nh ®é lao ®éng theo mét sè tiªu chÝ ®æi míi t¹i b­u ®iÖn huyÖn Tña Chïa n¨m 2004 Lo¹i lao ®éng Tr×nh ®é C«ng nghÖ BCVT hiÖn ®¹i Tin häc Giao tiÕp vµ Marketing Ngo¹i ng÷ Qu¶n lý khai th¸c c«ng nghÖ BCVT hiÖn ®¹i L§ qu¶n lý Kh«ng cã Trung b×nh Kh¸ KÐm Kh«ng cã KS viªn Kh«ng cã Trung b×nh Kh¸ KÐm Kh«ng cã GD viªn Kh«ng cã Trung b×nh Trung b×nh KÐm Kh«ng cã KT viªn Kh«ng cã KÐm KÐm KÐm Kh«ng cã - §µo t¹o l¹i cho toµn bé c¸n bé, c«ng nh©n khai th¸c vµ giao dÞch vÒ c¸c néi dung: Tr×nh ®é ngo¹i ng÷, tin häc, tiÕp thÞ, kinh doanh, nghÖ thuËt giao tiÕp víi kh¸ch hµng, nghiªn cøu hµnh vi kh¸ch hµng, giao tiÕp qua ®iÖn tho¹i, giíi thiÖu c«ng nghÖ míi cña ngµnh trong ph¹m vi kinh doanh cña ®¬n vÞ… C¸ch øng xö vµ nghÖ thuËt giao tiÕp víi kh¸ch hµng lµ mét viÖc cùc kú quan träng trong s¶n xuÊt kinh doanh hiÖn nay, nã t¹o ra mét nÐt v¨n ho¸ cña doanh nghiÖp. Nh÷ng n¨m qua, ngµnh b­u ®iÖn bÞ kh¸ch hµng kªu ca nhiÒu nhÊt vÒ th¸i ®é phôc vô cña giao dÞch viªn, ¶nh h­ëng ®Õn uy tÝn vµ chÊt l­îng dÞch vô cung cÊp. ChÝnh v× thÕ, ®µo t¹o cho giao dÞch viªn vµ toµn bé nh©n viªn trong B­u ®iÖn huyÖn vÒ t©m lý vµ nghÖ thuËt giao tiÕp víi kh¸ch hµng lµ mét viÖc cÇn thiÕt , th­êng xuyªn. - Cïng víi B­u ®iÖn huyÖn Tña Chïa tù tæ chøc ®µo t¹o nh©n viªn trªn yªu cÇu thùc tÕ. Tuy nhiªn ®©y chØ lµ gi¶i ph¸p cã ý nghÜa cÊp b¸ch vÒ mÆt thêi gian t¹m thêi nh­ng xÐt vÒ mÆt vÒ mÆt l©u dµi th× khã cã thÓ ®µo t¹o ®­îc ®éi ngò lao ®éng ®¸p øng víi sù thay ®æi m«i tr­êng s¶n xuÊt b­u chÝnh mét c¸ch nhanh chãng . - CÇn kÞp thêi huÊn luyÖn cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong ®¬n vÞ khi c¸c dÞch vô míi ®­îc ®­a vµo sö dông nh»m ®¶m b¶o chÊt l­îng trong khai th¸c dÞch vô nµy. VÝ dô nh­: DÞch vô tiÕt kiÖm b­u ®iÖn ,tµi kho¶n c¸ nh©n, chuyÓn ph¸t nhanh, internet tèc ®é cao (ADSL), §iÖn hoa , 171… - TiÕp tôc liªn hÖ víi c¸c c¬ së ®µo t¹o trong vµ ngoµi ngµnh B­u ®iÖn ®Ó göi ng­êi ®i häc. - Th­êng xuyªn ®¸nh gi¸ chÊt l­îng lao ®éng sau khi kÕt thóc mçi kho¸ häc. H×nh thøc ®¸nh gi¸ cã thÓ lµ bµi kiÓm tra viÕt, vÊn ®¸p, tr¾c nghiÖm hoÆc thùc hµnh, kiÓm tra tr×nh ®é c¨n cø vµo kÕt qu¶ lµm viÖc thùc tÕ. 3.2.6. §¶m b¶o an toµn lao ®éng vµ kh«ng ngõng c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lao ®éng. §¶m b¶o an toµn lao ®éng vµ kh«ng ngõng c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lao ®éng sÏ cã t¸c dông trùc tiÕp ®Õn n¨ng suÊt vµ hiÖu suÊt lao ®éng cña ®¬n vÞ. Do ®ã c«ng t¸c nµy ®ßi hái ®­îc thùc hiÖn th­êng xuyªn vµ cã kÕ ho¹ch. Thêi gian tíi B­u ®iÖn huyÖn cÇn tiÕp tôc duy tr× viÖc thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc sau: - Hµng n¨m ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p vÒ kü thuËt an toµn vµ phßng chèng ch¸y næ, vÒ kü thuËt vÖ sinh lao ®éng phßng chèng ®éc, trang bÞ c¸c ph­¬ng tiÖn b¶o vÖ c¸ nh©n cho ng­êi lao ®éng lµm c¸c c«ng viÖc nguy hiÓm cã h¹i, ch¨m sãc søc kháe ng­êi lao ®éng phßng ngõa bÖnh nghÒ nghiÖp. - Tuyªn truyÒn gi¸o dôc huÊn luyÖn vÒ b¶o hé lao ®éng b»ng c¸c h×nh thøc nh­: huÊn luyÖn ®Þnh kú an toµn lao ®éng, tæ chøc thi thùc hµnh an toµn lao ®éng, mêi gi¸o viªn vÒ h­íng dÉn vµ gi¶ng d¹y vÒ an toµn lao ®éng trong ph¹m vi toµn ®¬n vÞ. - C¶i thiÖn ®iÒu kiÖn cho ng­êi lao ®éng b»ng c¸ch trang bÞ ®Çy ®ñ ph­¬ng tiÖn, thiÕt bÞ m¸y mãc ngµy cµng hiÖn ®¹i cho c¸c c«ng viÖc nÆng nhäc vµ ®éc h¹i, quan t©m nhiÒu h¬n ®Õn m«i tr­êng lµm viÖc cña ng­êi lao ®éng. 3. 2.7. T¨ng c­êng kû luËt lao ®éng vµ ph¸t huy tÝnh s¸ng t¹o cña ng­êi lao ®éng. Thùc tr¹ng viÖc thùc hiÖn chÊp hµnh kû luËt lao ®éng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn t¹i B­u ®iÖn huyÖn Tña Chïa lµ kh¸ tèt. Tuy nhiªn ®Ó duy tr× ®­îc thµnh qu¶ nµy ®ßi hái sù cè g¾ng rÊt cao cña toµn thÓ ®¬n vÞ vµ c«ng t¸c t¨ng c­êng kû luËt lao ®éng ®­îc n©ng cao h¬n n÷a. - CÇn t¨ng c­êng viÖc gi¸o dôc nhËn thøc vÒ kû luËt lao ®éng nh­: tuyªn truyÒn phæ biÕn c¸c néi quy lao ®éng, th¶o luËn kiÓm ®iÓm t×nh h×nh kû luËt lao ®éng ë c¸c cuéc häp tæ s¶n xuÊt, bé phËn s¶n xuÊt vµ toµn ®¬n vÞ. Th«ng b¸o kÞp thêi t×nh h×nh kû luËt lao ®éng trong ®¬n vÞ, tæ chøc gÆp gì c¸c nh©n viªn ®iÓn h×nh tiªn tiÕn l©u n¨m, cã uy tÝn ®èi víi c¸c nh©n viªn trÎ vÒ kû luËt lao ®éng. - Khi biÖn ph¸p gi¸o dôc thuyÕt phôc kh«ng cã t¸c dông ®èi víi c¸n bé c«ng nh©n viªn vi ph¹m kû luËt lao ®éng hoÆc lµ lçi vi ph¹m kû luËt lao ®éng ë møc nÆng th× b¾t buéc ph¶i sö dông biÖn ph¸p kû luËt hµnh chÝnh nh­ : Phª b×nh, c¶nh c¸o, h¹ cÊp bËc, buéc th«i viÖc. Tuy nhiªn nÕu ng­êi vi ph¹m cã thµnh khÈn th× gi¶m nhÑ h×nh ph¹t vµ h×nh ph¹t chØ hîp lý khi nã cÇn thiÕt. - C¶i tiÕn vµ tæ chøc phôc vô n¬i lµm viÖc mét c¸ch khoa häc ®Ó tr¸nh l·ng phÝ thêi gian lµm viÖc, c«ng suÊt m¸y mãc thiÕt bÞ vµ kh«ng g©y ¶nh h­ëng tíi quy tr×nh c«ng nghÖ. - X©y dùng mét chÕ ®é tiÒn l­¬ng, th­ëng c«ng b»ng hîp lý, dÔ hiÓu ®Ó t¨ng c­êng tÝnh tÝch cùc lao ®éng, chÊp hµnh nghiªm chØnh kû luËt vÒ lao ®éng, c«ng nghÖ vµ s¶n xuÊt. - T¨ng c­êng ¸p dông c¸c møc lao ®éng cã c¨n cø khoa häc, theo dâi th­êng xuyªn viÖc hoµn thµnh c¸c møc lao ®éng cña ng­êi lao ®éng sÏ lµm cho kû luËt lao ®éng ®­îc duy tr× vµ cñng cè. - N©ng cao tr×nh ®é v¨n ho¸ khoa häc kü thuËt cho ng­êi lao ®éng ®Ó hä hiÓu râ quy tr×nh c«ng nghÖ, kü thuËt an toµn… §Ó ph¸t huy tÝnh s¸ng t¹o cña ng­êi lao ®éng, viÖc vËn ®éng vµ tæ chøc c¸c phong trµo thi ®ua cña B­u ®iÖn huyÖn cÇn ph¶i rót ra c¸c bµi häc sau: - Ph¶i thÊm nhuÇn t­ t­ëng cña Hå Chñ TÞch “thi ®ua lµ yªu n­íc” . Thi ®ua lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan, n¶y sinh trong lao ®éng tËp thÓ, g¾n liÒn víi phong trµo quÇn chóng, lµ mét trong nh÷ng biÖn ph¸p quan träng ®Ó x©y dùng c¸c nh©n tè míi, th«ng qua phong trµo thi ®ua biÕn nã thµnh mét tr­êng häc ®Æc biÖt ®Ó ®µo t¹o x©y dùng ®éi ngò, ®ång thêi thi ®ua lµ mét biÖn ph¸p tÝch cùc ®Ó thùc hiÖn tèt c«ng t¸c qu¶n lý, lµ c¬ së ®Ó khen th­ëng mét c¸ch ®Ých thùc vµ cã t¸c dông ®éng viªn gi¸o dôc nªu g­¬ng. - §Ò ra ®­îc c¸c chÝnh s¸ch thi ®ua khen th­ëng cho phï hîp, t¹o ®­îc c¸c phong trµo thi ®ua s©u réng, liªn tôc vµ nhiÒu mÆt, tõ qu¶n lý, s¶n xuÊt kinh doanh ®Õn v¨n ho¸, v¨n nghÖ thÓ thao, t¹o thªm nhiÒu khÝ thÕ s«i næi, t¹o thªm søc khoÎ ®Ó thùc hiÖn tèt c«ng viÖc ®­îc giao. §ång thêi c¸c biÖn ph¸p, h×nh thøc tæ chøc ®éng viªn thi ®ua ®a d¹ng, phong phó, kh¬i dËy ®­îc tÝnh tù gi¸c, s¸ng t¹o, v­ît khã cña c¸n bé c«ng nh©n viªn. - Phong trµo thi ®ua ph¶i ®­îc duy tr× th­êng xuyªn, liªn tôc ë mäi n¬i, mäi lóc, trong mäi hoµn c¶nh. - ViÖc x©y dùng c¸c môc tiªu, néi dung cña c¸c phong trµo thi ®ua b¸m s¸t chñ tr­¬ng, ®­êng lèi cña §¶ng, Nhµ n­íc vµ cña Ngµnh. ChØ tiªu vµ néi dung thi ®ua ph¶i thiÕt thùc, phï hîp víi t×nh h×nh ®Æc ®iÓm cña ®¬n vÞ. - Ph¸t ®éng phong trµo thi ®ua ®i ®«i víi viÖc tæng kÕt khen th­ëng, cã s¬, tæng kÕt ®¸ng gi¸ ngay sau mçi phong trµo vµ khen th­ëng ®éng viªn ®óng ng­êi, ®óng viÖc. V× vËy, ®Ó thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ phong trµo thi ®ua khen th­ëng B­u ®iÖn huyÖn Tña Chïa cÇn tiÕn hµnh c¸c biÖn ph¸p nh­ sau: - Lµm tèt c«ng t¸c tuyªn truyÒn phæ biÕn s©u réng ®Ó mäi ng­êi nhËn thøc ®óng ®¾n vÒ vai trß, vÞ trÝ cña c«ng t¸c thi ®ua khen th­ëng, ®Ó c«ng t¸c thi ®ua tiÕp tôc lµ ®éng lùc cña mäi c¸ nh©n, tËp thÓ. - X©y dùng hoµn thiÖn vµ ¸p dông tèt c¸c quy chÕ thi ®ua khen th­ëng cña b­u ®iÖn tØnh §iÖn Biªn . G¾n kÕt chÆt chÏ thi ®ua víi khen th­ëng, cã tiªu chuÈn khen th­ëng thiÕt thùc, ®óng ®èi t­îng, chó träng khen th­ëng c¸c ®¬n vÞ c¬ së vµ c¸c c¸ nh©n. Khen th­ëng ®ång thêi c¶ vÒ mÆt tinh thÇn lÉn vËt chÊt ®Ó n©ng cao t¸c dông ®éng viªn khuyÕn khÝch. - §¬n vÞ cÇn tËp trung ph¸t ®éng cho mçi c¸n bé c«ng nh©n viªn thÊy râ tr¸ch nhiÖm cña m×nh , phÊn ®Êu ph¸t triÓn m¹ng l­íi b­u chÝnh viÔn th«ng c«ng céng réng kh¾p, khai th¸c ®a dÞch vô ®¸p øng nhu cÇu th«ng tin liªn l¹c cña x· héi, thùc hiÖn tèt c¸c quy chÕ, ph¸t huy néi lùc, n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. X©y dùng ®¬n vÞ gi÷ v÷ng danh hiÖu thi ®ua xuÊt s¾c, c¬ quan v¨n ho¸. C¸n bé c«ng nh©n viªn trong ®¬n vÞ cã phong c¸ch v¨n minh b­u ®iÖn, nÕp sèng lµnh m¹nh, ®Èy m¹nh phong trµo lao ®éng s¸ng t¹o hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô ®­îc giao. KÕt luËn Trong ®iÒu kiÖn c¬ chÕ thÞ tr­êng hiÖn nay hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp ®Òu ho¹t ®éng trong m«i tr­êng c¹nh tranh khèc liÖt , v× vËy viÖc hoµn thiÖn c«ng t¸c tæ chøc lao ®éng khoa häc, thùc sù trë thµnh viÖc lµm tÊt yÕu kh¸ch quan ®èi víi c¸c doanh nghiÖp nãi chung, doanh nghiÖp B­u chÝnh ViÔn th«ng nãi riªng. Hoµn thiÖn c«ng t¸c tæ chøc lao ®éng mét c¸ch khoa häc kh«ng nh÷ng ®¶m b¶o n©ng cao vai trß, chøc n¨ng chñ ®¹o trong s¶n xuÊt kinh doanh mµ cßn lµ nh©n tè c¬ b¶n quyÕt ®Þnh cho sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña doanh nghiÖp. Qua nh÷ng ®iÓm ph©n tÝch vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn c«ng t¸c tæ chøc lao ®éng t¹i B­u ®iÖn huyÖn Tña chïa, nhËn thÊy r»ng viÖc tæ chøc ho¹t ®éng ®· thÓ hiÖn sù coi träng vµ ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh c«ng nhÊt ®Þnh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, nh­ng vÉn cßn mét sè thiÕu khuyÕt ch­a ®­îc kh¾c phôc hoµn h¶o vµ trong kho¸ luËn nµy t«i cã ®­a ra mét sè ý kiÕn, gi¶i ph¸p nh»m gãp phÇn hoµn thiÖn h¬n n÷a c«ng t¸c tæ chøc lao ®éng t¹i B­u ®iÖn huyÖn Tña chïa. Tuy nhiªn, do tr×nh ®é, kiÕn thøc vµ kh¶ n¨ng kinh nghiÖm cßn nhiÒu h¹n chÕ nªn mét sè ý kiÕn, gi¶i ph¸p ®­a ra cã thÓ ch­a ®¹t ®­îc nh÷ng gi¶i ph¸p tèt nhÊt theo yªu cÇu mong muèn cña c«ng t¸c tæ chøc lao ®éng khoa häc. Song, t«i hy väng r»ng nh÷ng biÖn ph¸p nªu trong kho¸ luËn nµy, Ýt nhiÒu còng sÏ ®­îc ¸p dông phÇn nµo vµo qu¸ tr×nh cñng cè x©y dùng vµ hoµn thiÖn trong c«ng t¸c tæ chøc lao ®éng ë ®¬n vÞ B­u ®iÖn huyÖn nãi chung . Qua ®©y t«i rÊt mong ®­îc sù ®ãng gãp, bæ sung, söa ch÷a cña c¸c ThÇy, C« gi¸o, c¸c anh chÞ em sinh viªn vµ toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn ®¬n vÞ thùc tËp. Xin tr©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o h­íng dÉn : TS. TrÇn Ngäc Minh , cïng c¸c ThÇy C« gi¸o Khoa qu¶n trÞ kinh doanh I, tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn B­u ®iÖn Tña chïa tØnh §iÖn Biªn vµ c¸c b¹n sinh viªn líp D2000/TC-QTKD ®· nhiÖt t×nh giµnh thêi gian quý b¸u gióp ®ì vµ t¹o mäi ®iÒu kiÖn cho t«i hoµn thµnh kho¸ luËn nµy ./. Tµi liÖu tham kh¶o 1. Gi¸o tr×nh tæ chøc lao ®éng khoa häc - Bé m«n kinh tÕ lao ®éng - Tr­êng §¹i häc kinh tÕ quèc d©n - NXB gi¸o dôc n¨m 1994 2. Gi¸o tr×nh qu¶n trÞ nguån nh©n lùc trong doanh nghiÖp BCVT Chñ biªn : TS. Hµ V¨n Héi . 3. Qu¶n trÞ nguån nh©n lùc PGS. PTS . Ph¹m §øc Thµnh - Tr­êng §¹i häc kinh tÕ quèc d©n Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc -1995. 4. Mét sè v¨n b¶n quy ®Þnh quy chÕ tæ chøc ho¹t ®éng cña Tæng c«ng ty B­u chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam vµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn . 5. HÖ thèng tiªu chuÈn cÊp bËc kü thuËt chøc danh ngµnh nghÒ s¶n xuÊt B­u ®iÖn. Tæng c«ng ty BCVT ViÖt Nam - NXB B­u ®iÖn , th¸ng 12-2002 6. Quy chÕ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña B­u ®iÖn tØnh §iÖn Biªn vµ B­u ®iÖn huyÖn Tủa Chïa 7. Bµi Gi¶ng Marketing dÞch vô . TS. NguyÔn Th­îng Th¸i - Khoa Qu¶n trÞ kinh doanh I . 8. Trang Web : http\\: www.vnpt.com.vn 9. B¸o B­u ®iÖn ViÖt Nam - T¹p chÝ BCVT --------=====o@o=====-------- Môc lôc Ch­¬ng 1. Kh¸i qu¸t vÒ c«ng t¸c tæ chøc lao ®éng trong doanh nghiÖp 1

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCác biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức lao động tại Bưu điện huyện Tủa chùa.doc
Luận văn liên quan