Đề tài Các giải pháp hoàn thiện hoạt động giao nhận ngoại thương tại công ty TNHH thương mại dịch vụ GN VT Hà Thành Đạt (năm 2010)

Lời Mở Đầu 1. Ý nghĩa chọn đề tài: Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ để hoà nhập với nền kinh tế thế giợi Hoạt động ngoại thương ngày càng phát triển do đó giao nhận hàng hoá đóng vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả kinh tế của hoạt động buôn bán với các nước trên thế giợi Người giao nhận sẽ thay mặt cho người sản xuất, kinh doanh hàng hoá xuất nhập khẩu thực hiện việc giao nhận hàng hoá, gửi hàng, làm thủ tục hải quan một cách nhanh chóng với chi phí thấp nhật Công ty TNHH TM DV GN VT Hà Thành Đạt là một công ty có hoạt động chính là dịch vụ giao nhận ngoại thương, do vậy sau thời một thời gian thực tập tại công ty, được tìm hiểu sâu hơn về lĩnh vực giao nhận ngoại thương tại công ty em đã quyết định chọn đề tài “Các giải pháp hoàn thiện hoạt động giao nhận ngoại thương tại công ty TNHH TM DV GN VT Hà Thành Đạt" với hy vọng là đề tài này sẽ phản ánh sát thực về tình hình hoạt động giao nhận ngoại thương đang diễn ra rất sôi động hiện nạy 2. Mục tiêu nghiên cứu: - Hệ thống hoá các lý thuyết cơ bản đã được học trong hai năm học đại học và kết hợp đi sâu tìm hiểu vai trò của hoạt động giao nhận ngoại thương tại công tỵ - Đánh giá và phân tích thực trạng công tác giao nhận mà công ty đang thực hiện - Đi sâu vào thực tế để tìm ra những thuận lợi và khó khăn cũng như những tồn tại trong hoạt động giao nhận ngoại thương tại công tỵ - Dựa vào thực tế và tư duy của mình để đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác giao nhận ngoại thương của công tỵ 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: Đề tài này em chủ yếu tập trung nghiên cứu tình hình hoạt động giao nhận ngoại thương tại công ty TNHH TM DV GN VT Hà Thành Đạt trong 3 năm gần đây, năm 2006, năm 2007, năm 2008. - Đối tượng nghiên cứu: Các yếu tố bên trong và bên ngoài có tác động ảnh hưởng đến quá trình thực hiện hoạt động giao nhận tại công tỵ - Phạm vi nghiên cứu: Thực trạng hoạt động giao nhận ngoại thương của công ty TNHH TM DV GN VT Hà Thành Đạt trong 3 năm gần đây, năm 2006, năm 2007, năm 2008. 4. Phương pháp nghiên cứu: Trong chuyên đề tốt nghiệp này em đã sử dụng các phương pháp sau đây: - Phương pháp phân tích kinh tế - Phương pháp thống kê - Phương pháp logic^ biện chựng - Phương pháp chuyên giạ 5. Nội dung nghiên cứu: Chuyên đề tốt nghiệp này bao gồm 3 chương trong đó Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động giao nhận ngoại thương 1.1. Khái niệm chung về giao nhận: 1.1.1. Nguyên nhân ra đời và quá trình phát triển của ngành giao nhận hàng hoạ 1.1.2. Định nghĩa về giao nhận và người giao nhận 1.1.3. Phạm vi của dịch vụ giao nhận 1.1.4. Vai trò của người giao nhận trong thương mại quốc tệ 1.1.5. Quyền và nghĩa vụ của người giao nhận hàng hoá 1.1.6. Trách nhiệm1.6. Trách nhiệm của người giao nhận 1.2. Tổ chức và kỹ thuật giao nhận hàng hoá Xuất nhập khẩu tại cảng biện 1.2.1. Cơ sở pháp lý, nguyên tắc giao nhận hàng hoá XNK tại cảng biện 1.2.2. Trình tự giao nhận hàng hoá XNK tại cảng biện 1.2.2.1. Đối với hàng xuất khẩu: 1.2.2.2. Đối với hàng nhập khẩu: 1.3. Những quy định mới về về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quạn 1.3.1. Những quy định về Hồ sơ Hải quạn 1.3.2. Kiểm tra hải quạn 1.3.3 Thông quan hàng hoạ 1.3.4 Xác định thực xuất: 1.3.5 Thủ tục Hải quan đối với trường hợp nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu Chương 2: -Giới thiệu về Công ty TNHH TM DV GN VT Hà Thành Đạt -Phân tích quá trình thực hiện giao nhận tại Công ty THHH TM DV GN VT Hà Thành Đạt 2.1. Giới thiệu về Công ty TNHH TMDV GNVT Hà Thành Đạt 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 2.1.2.1. Chức năng: 2.1.2.2. Nhiệm vụ 2.1.2.3. Quyền hạn: 2.1.3 Cợ cấu tổ chức bộ máy cán bộ quản lý: 2.1.3.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức: 2.1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng phòng ban bộ phận: 2.1.3.2.1. Giám đốc: 2.1.3.2.2. Phó giám đốc: 2.1.3.2.3. Phòng giao nhận: 2.1.3.2.4. Phòng hành chính, nhân sự: 2.1.3.2.5. Phòng kế toán: 2.1.4. Tình hình nhân sự của Công ty 2.1.5 Tình hình hoạt động giao nhận của công ty trong giai đoạn gần đậy 2.1.5.1. Các mặt hàng công ty thường được doanh nghiệp làm dịch vụ trọn gói xuất khẩu: 2.1.5.2. Địa bàn kinh doanh: 2.1.5.3. Tình hình kinh doanh của công ty: 2.1.6. Tình hình tài chính công tỵ 2.1.6.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008 2.1.6.2. So sánh kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty từ trong năm 2006, 2007 và năm 2008. 2.1.7. Phương hướng, nhiệm vụ phát triển trong tiến trình hội nhập quốc tệ 2.2. Phân tích quá trình thực hiện hoạt động giao nhận ngoại thương tại công ty TNHH TM DV GN VT Hà Thành Đạt: 2.2.1. Quy trình giao nhận hàng hoá xuất khẩu: 2.2.1.1. Đối với hàng rợi 2.2.1.2. Đối với hàng nguyên containẹ 2.2.2. Quy trình giao nhận hàng hoá nhập khẩu: 2.2.2.1. Đối với hàng rợi 2.2.2.2. Đối với hàng nguyên containẹ Chương 3: Những giải pháp hoạt động giao nhận ngoại thương tại công ty TNHH TM DV GN VT Hà Thành Đạt 3.1. Những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu tại công ty TNHH TM DV GN VT Hà Thành Đạt 3.1.1. Những thuận lợi cho công ty trong quá trình thực hiện giao nhận ngoại thương tại công tỵ 3.1.2. Những khó khăn gặp phải trong quá trình thực hiện giao nhận ngoại thượng 3.2. Những giải pháp hoàn thiện công tác giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu tại công ty TNHH TM DV GN VT Hà Thành Đạt

doc63 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2200 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Các giải pháp hoàn thiện hoạt động giao nhận ngoại thương tại công ty TNHH thương mại dịch vụ GN VT Hà Thành Đạt (năm 2010), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
thöïc hieän coâng taùc giao nhaän moät caùc nhanh choùng vaø coù hieäu quaû cao nhaát. Trong töông lai coù theå vieäc giao nhaän cuûa coâng ty vaøo caùc nöôùc, caùc khu vöïc khaùc nhö Chaâu Phi, Trung AÙ… ñoøi hoûi trình ñoä cuûa nhaân vieân xuaát nhaäp khaåu cuûa Coâng ty phaûi hoïc hoûi, naâng cao trình ñoä ngoaïi ngöõ. 2.1.5.3 Tình hình kinh doanh cuûa coâng ty: Baûng 4: Soá löôïng khaùch haøng cuûa coâng ty töø naêm 2007 ñeán naêm 2008. Nguoàn taøi lieäu: Phoøng keá toaùn. Qua baûng soá lieäu treân ta thaáy soá löôïng khaùch haøng cuûa coâng ty naêm 2006 laø 15 khaùch haøng taêng 15.38% so vôùi naêm 2008 vôùi möùc ñoä taêng tuyeät ñoái 2 khaùch haøng laø nhöng ñeán naêm 2007 soá löôïng khaùch haøng cuûa coâng ty taêng 40% laàn so vôùi naêm 2006 ñaït 21 khaùch haøng. Soá khaùch haøng cuûa coâng ty tính ñeán naêm 2008 laø 28 ngöôøi taêng 33.33% so vôùi naêm 2007 chæ trong 2 naêm maø soá löôïng khaùch haøng cuûa coâng ty ñaõ taêng ñeán 13 khaùch haøng.Chöùng toû coâng ty ñaõ töøng böôùc taïo döïng ñöôïc uy tín ñoái vôùi caùc khaùch haøng cuõ vaø tìm theâm ñöôïc nhieàu baïn haøng môùi. Ñieàu naøy cho thaáy söï naêng ñoäng cuõng nhö söï noå löïc khoâng ngöøng cuûa coâng ty trong vieäc thöïc hieän toát caùc coâng vieäc ñöôïc caùc khaùch haøng giao. 2.1.6 Tình hình taøi chính coâng ty. Baûng 6 Ñvt: Ñoàng Nguoàn taøi lieäu: Phoøng keá toaùn 2.1.6.1 Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008 Naêm 2008 Coâng ty ñaït ñöôïc toång doanh thu laø 5.582.697.175 ñoàng. Do Coâng ty khoâng coù caùc khoaûn giaûm tröø naøo caû neân ñaây cuõng chính laø doanh thu thuaàn maø coâng ty ñaït ñöôïc trong naêm 2008. 2.1.6.2 So saùnh keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh cuûa Coâng ty töø trong naêm 2006, 2007 vaø naêm 2008. Töø baûng soá lieäu treân ta thaáy: Doanh thu naêm 2007 taêng 33.33% töông ñöông taêng 856.239.184 ñoàng so vôùi naêm 2006 trong khi ñoù giaù voán haøng baùn laïi taêng 33.80% töùc taêng 620.530.802 ñoàng. Nhìn vaøo möùc taêng cuûa doanh thu ta thaáy doanh nghieäp coù söï phaùt trieån nhöng möùc taêng cuûa giaù voán haøng baùn coù möùc taêng cao hôn möùc taêng cuûa doanh thu laø do doanh thu cuûa coâng ty trong 3 naêm naøy chuû yeáu coù töø hoaït ñoäng mua baùn haøng hoùa. Chi phí naêm 2007 so vôùi naêm 2006 taêng 16.30% ta thaáy so vôùi möùc taêng so vôùi möùc taêng cuûa doanh thu thì cho phí taêng khoâng ñaùng keå. Do vaäy lôïi nhuaän coâng ty thu ñöôïc sau khi tröø ñi thueá thu nhaäp doanh nghieäp cuûa naêm 2007 taêng hôn naêm 2006 laø 61.30%. Doanh thu cuûa naêm 2008 taêng hôn so vôùi naêm 2007 laø 63% töùc taêng 2.157.740.415 ñoàng. Ñaây laø moät böôùc phaùt trieån lôùn cuûa Coâng ty. Chæ trong naêm 2008 maø möùc taêng cuûa toång doanh thu ñaõ xaáp xæ baèng toång doanh thu naêm 2007. Coù ñöôïc söï taêng tröôûng naøy laø do Coâng ty ñaõ töøng böôùc khaúng ñònh ñöôïc uy tín treân thöông tröôøng. Ñaõ coù nhieàu coâng ty môùi tìm ñeán vôùi nhöõng dòch vuï cuûa coâng ty ñaëc bieät trong lónh vöïc dòch vuï giao nhaän ngoaïi thöông. Ñeå coù ñöôïc söï phaùt trieån hôn so vôùi naêm 2007, naêm 2008 Coâng ty phaûi boû ra chi phí khaù lôùn taêng 128.54% so vôùi naêm 2007. Ñaây laø nhöõng chi phí boû ra ñeå ñaàu tö vaøo taøi saûn coá ñònh cuûa coâng ty vaø nhöõng chi phí trong vieäc tìm kieám khaùch haøng môùi, chi phí trong quaù trình giao nhaän haøng hoùa. Ñeå coù söï phaùt trieån beàn vöõng coâng ty neân tìm caùch toái thieåu hoaù chi phí naøy, phaûi söû duïng chi phí moät caùch hôïp lyù hôn. Söï phaùt trieån cuûa Coâng ty cuõng goùp phaàn laøm taêng nguoàn thu cho Ngaân saùch nhaø nöôùc. Naêm 2008 khoaûn thueá TNDN maø Coâng ty noäp vaøo Ngaân saùch nhaø nöôùc taêng 96.11% so vôùi naêm 2007. Trong naêm 2008 Lôïi nhuaän maø Coâng ty ñaït ñöôïc laø 816.388.593 ñoàng taêng 76.98% so vôùi naêm 2007. Nhö vaäy chæ thoâng qua soá lieäu cuûa 3 naêm 2006, 2007, 2008 ta thaáy coâng ty ñaõ coù söï phaùt trieån khaù lôùn. Töø ñoù seõ laø baøn ñaïp cho söï phaùt trieån cuøa coâng ty trong nhöõng naêm saép tôùi. 2.1.7 Phöông höôùng, nhieäm vuï phát triển trong tieán trình hoäi nhaäp quoác teá. Coâng ty seõ ñaàu tö theâm cô sôû vaät chaát, trang thieát bò ñeå ñaùp öùng kòp thôøi nhu caàu khi löôïng khaùch haøng ngaøy caøng taêng. Hieän nay coù raát nhieàu coâng ty laøm dòch vuï giao nhaän ra ñôøi. Ñeå taêng tính caïnh tranh cuûa mình Coâng ty ñang taän duïng lôïi theá veà kinh nghieäm tìm caùch naâng cao chaát löôïng dòch vuï, giaûm chi phí, giaûm giaù dòch vuï nhaèm giöõ nhöõng khaùch haøng cuõ vaø quen bieát ñoàng thôøi tìm kieám theâm nhieàu khaùch haøng môùi. Khuyeán khích vaø taïo ñieàu kieän cho nhaân vieân cuûa Coâng ty tham gia nhöõng lôùp ñaøo taïo veà ngoaïi ngöõ ñeå naâng cao trình ñoä ngoaïi ngöõ cuûa nhaân vieân. Ñeå khaéc phuïc vieäc ñi laïi quaù nhieàu cho coâng nhaân vieân cuõng nhö ñeå nhieàu khaùch haøng môùi bieát ñeán dòch vuï cuûa mình, naêm 2008 Coâng ty döï ñònh seõ môû theâm moät chi nhaùnh ôû Khu coâng nghieäp Myõ Phöôùc - Beán caùt - Tænh Bình Döông. Khu coâng nghieäp naøy ñang ñöôïc ñaàu tö vaø môû roäng seõ thu huùt raát nhieàu ñaàu tö nöôùc ngoaøi vaøo. 2.2 Phaân tích quaù trình thöïc hieän hoaït ñoäng giao nhaän ngoaïi thöông taïi coâng ty TNHH TM DV GN VT Haø Thaønh Ñaït: 2.2.1 Quy trình giao nhaän haøng hoaù xuaát khaåu: 2.2.1.1 Ñoái vôùi haøng rôøi. Böôùc 1: Khi khaùch haøng coù nhu caàu Xuaát khaåu haøng hoaù hoï seõ lieân laïc vôùi boä phaän laøm haøng xuaát phoøng giao nhaän cuûa Coâng ty vaø caùc chi tieát lieân quan ñeán loâ haøng xuaát khaåu (cargo list). Boä phaän laøm haøng xuaát caên cöù vaøo lòch trình taøu chaïy, baûng giaù cöôùc maø haõng taøu cung caáp ñöa ra chaøo giaù vôùi khaùch haøng cuûa mình. Böôùc 2: Neáu ngöôøi göûi haøng ñoàng yù vôùi boä phaän laøm haøng xuaát cuûa coâng ty. Hai beân tieán haønh kyù hôïp ñoàng dòch vuï xuaát khaåu. Tieáp ñoù nhaân vieân giao nhaän tieán haønh chuaån bò boä chöùng töø haøng xuaát nhö sau: Nghieân cöùu, xaùc ñònh haøng hoaù xuaát khaåu: Coâng vieäc ñaàu tieân laø nhaân vieân phuï traùch veà loâ haøng xuaát khaåu cuûa coâng ty phaûi nghieân cöùu kyõ ñeå hieåu roõ veà hôïp ñoàng mua baùn ngoaïi thöông. Caùc ñieàu kieän veà: + Teân haøng + Soá löôïng haøng hoaù: Net weight vaø Gross weight + Quy caùch, phaåm chaát cuûa haøng hoaù. + Thôøi haïn vaø ñòa ñieåm giao haøng. + Giaù caû vaø ñieàu kieän giao haøng. + Bao bì, kyù maõ hieäu cuûa Haøng hoaù. + Ñieàu kieän veà giaùm ñònh, kieåm nghieäm haøng hoaù. Xin kieåm nghieäm. Kieåm dòch (neáu coù). Sau khi haøng ñaõ ñöôïc taäp keát taïi kho cuûa khaùch haøng nhaân vieân giao nhaän cuûa coâng ty tieán haønh xin kieåm nghieäm, kieåm dòch: Tröôùc khi giao haøng caàn kieåm tra laïi haøng hoaù veà phaåm chaát, soá löôïng, chaát löôïng … Vieäc giaùm ñònh haøng hoaù cuûa taïi coâng ty thöôøng ñöôïc thöïc hieän bôûi coâng ty Vina Control. Ñeå ñöôïc giaùm ñònh haøng hoaù, nhaân vieân giao nhaän cuûa coâng ty phaûi göûi tôùi cô quan giaùm ñònh caùc chöùng töø sau: Ñôn xin giaùm ñònh haøng hoaù, Hôïp ñoàng, L/C (neáu thanh toaùn baèng hình thöùc L/C) Cô quan giaùm ñònh seõ caên cöù vaøo ñôn vaø L/C ñeå giaùm ñònh haøng hoaù. Sau khi kieåm tra thöïc teá haøng hoaù veà soá löôïng, bao bì, kyù maõ hieäu cuûa haøng hoaù. Ngöôøi giaùm ñònh seõ tieán haønh laáy maãu ñeå phaân tích ñeå kieåm tra chaát löôïng thöïc teá cuûa loâ haøng hoaù xuaát khaåu. Khoaûng 2 hoaëc 3 ngaøy sau seõ coù keát quaû kieåm ñònh. Haøng ñaõ kieåm tra seõ bò nieâm phong. Cô quan giaùm ñònh seõ caáp cho nhaân vieân giao nhaän moät giaáy chöùng nhaän kieåm dòch taïm ñeå tieán haønh laøm thuû tuïc Haûi quan. Sau khi coù B/L seõ ñöôïc caáp giaáy chöùng nhaän kieåm dòch chính thöùc. Neáu haøng hoaù thuoäc daïng phaûi hun ñoäc khöû truøng thì nhaân vieân giao nhaän phaûi laøm ñôn göûi ñeán chi cuïc kieåm dòch thöïc vaät tænh hoaëc thaønh phoá xin ñöôïc khöû truøng. Chuaån bò boä chöùng töø laøm haøng xuaát: Tôø khai Haûi quan haøng hoaù xuaát khaåu: 2 baûn chính Tôø khai Haûi quan HQ/2002-XK ñöôïc in chöõ ñen treân 2 maët khoå giaáy A4, neàn maøu hoàng nhaït, coù in chöõ “XK” maøu hoàng ñaäm, chì: Keát caáu cuûa tôø khai haøng hoaù xuaát khaåu bao goàm caùc phaàn sau: - Maët tröôùc cuûa tôø khai: + Phaàn tieâu ñeà tôø khai daønh cho Haûi quan nôi laøm thuû tuïc ghi teân cô quan Haûi quan, ghi soá tôø khai, hoï vaø teân caùn boä ñaêng kyù tôø khai. + Phaàn A daønh cho ngöôøi khai haûi quan keâ khai vaø tính thueá bao goàm tieâu thöùc töø 1 ñeán 20 - Maët sau tôø khai: + Phaàn B daønh cho kieåm tra cuûa cô quan haûi quan ghi caùc keát quaû kieåm tra thöïc teá haøng hoaù, ghi soá leä phí haûi quan phaûi noäp. + OÂ 22 daønh cho ngöôøi ñaïi dieän chuû haøng chöùng kieán vieäc kieåm tra thöïc teá haøng hoaù, kyù teân vaø ghi yù kieán (neáu coù), - Tôø khai haøng hoaù xuaát khaåu ñöôïc thieát keá ñeå khai baùo toái ña cho 9 maët haøng. Ñoái vôùi loâ haøng khoâng coù thueá hoaëc thueá suaát baèng 0% thì chæ caàn khai treân tôø khai haûi quan. Vieäc tính thueá xuaát khaåu ñoái vôùi loâ haøng xuaát khaåu coù thueá ñöôïc thöïc hieän treân phuï luïc tôø khai. 2. Hôïp ñoàng mua baùn haøng hoaù hoaëc giaáy tôø coù giaù trò töông ñöông hôïp ñoàng: 1 baûn sao. 3. Hoaù ñôn thöông maïi (neáu haøng thuoäc ñoái töôïng chòu thueá):1 baûn chính. 4. Baûn keâ chi tieát haøng hoùa (ñoái vôùi haøng hoaù khoâng ñoàng nhaát): 2 baûn chính. 5. Vaên baûn cho pheùp xuaát khaåu cuûa cô quan nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn (ñoái vôùi maët haøng thuoäc danh muïc haøng caám xuaát khaåu hoaëc xuaát khaåu coù ñieàu kieän):1 baûn chính (neáu xuaát khaåu 1 laàn). 6. Laäp boä chöùng töø göûi ñeán phoøng thöông maïi cuûa thaønh phoá xin caáp C/O Boä hoà sô xin C/O bao goàm: + Tôø khai haøng hoaù nhaäp khaåu: 1 baûn chính. + Packinglist: 1 baûn goác. + Phieáu ghi cheùp veà HS + Ñôn ñeà nghò caáp C/O + C/O: 1 baûn chính vaø 5 baûn photocopy. + Tôø khai HQ haøng xuaát khaåu: 1 baûn chính + 1 baûn photocopy. + Hoaù ñôn thöông maïi: 1 baûn goác. + Comercial invoice. + Caùc hoaù ñôn cuûa caùc nguyeân phuï lieäu duøng ñeå saûn xuaát haøng xuaát khaåu mua trong nöôùc (neáu coù). Caùc ñoái taùc cuûa Coâng ty thöôøng yeâu caàu ñöôïc caáp C/O form A, C/O form B C/O form A laø loaïi giaáy coù maøu xanh laù caây, ñöôïc duøng cho caùc maët haøng XK sang caùc nöôùc thuoäc heä thoáng GSP (Generalized systerm of preferences – cheá ñoä öu ñaõi thueá quan phoå caäp). Böôùc 3: Laøm thuû tuïc Haûi Quan Ñaêng kyù tôø khai haûi quan laø khaâu quan troïng, ñoøi hoûi ngöôøi ñi khai phaûi am hieåu saâu saùc veà loâ haøng cuûa mình ñeå coù theå traû lôøi chính xaùc nhöõng caâu hoûi cuûa nhaân vieân tieáp nhaän tôø khai. Ngöôøi ñi ñaêng kyù tôø khai haûi quan phaûi naém roõ caùc quy ñònh cuûa nhaø nöôùc veà coâng taùc xuaát nhaäp khaåu. Nhaân vieân giao nhaän phaûi phaûi khai baùo, noäp tôø khai haûi quan vaø laøm thuû tuïc haûi quan tröôùc khi haøng leân phöông tieän vaän taûi ít nhaát laø 8 giôø laøm vieäc tröôùc khi phöông tieän vaän taûi khôûi haønh. Ñaêng kyù tôø khai haûi quan goàm caùc coâng vieäc sau ñaây: 1. Ñaêng kyù ñònh möùc. Nhaân vieân giao nhaän phaïi tieán haønh ñaêng kyù ñònh möùc Nguyeân phuï lieäu duøng ñeå saûn xuaát loâ haøng xuaát khaåu taïi baøn ñaêng kyù ñònh möùc. Taïi ñoù caùn boä haûi quan seõ thöïc hieän vieäc kieåm tra, ñoái chieáu vôùi soá löôïng nguyeân phuï lieäu keâ khai so vôùi ñònh möùc tröùôc ñoù xem coù phuø hôïp hay khoâng neáu laø loâ haøng xuaát laàn 2. Neáu ñuùng thì caùn boä Haûi quan seõ kyù vaøo taát caû caùc baûn ñònh möùc vaø ghi roõ ngaøy thaùng ñaêng kyù, cho soá ñònh möùc, ñoùng daáu vaø kyù teân caùn boä haûi quan xaùc nhaän. Sau khi coù soá ñònh möùc nhaân vieân giao nhaän seõ vaøo soå ñaêng kyù ñònh möùc ñöôïc löu ôû haûi quan goàm caùc chi tieát sau: Soá ñònh möùc, ngaøy ñaêng kyù ñònh möùc, teân nguyeân phuï lieäu, hao huït, soá löôïng coøn toàn ñeå caùn boä haûi quan tieän theo doõi. Ghi xong nhaân vieân giao nhaän seõ traû soå laïi cho haûi quan kyù vaø xaùc nhaän. Thu thueá, leä phí Keá toaùn thueá vaø phuùc taäp hoà sô SÔ ÑOÀ QUY TRÌNH THUÛ TUÏC HAÛI QUAN ÑOÁI VÔÙI MOÄT LOÂ HAØNG XUAÁT KHAÅU THEO HÔÏP ÑOÀNG MUA BAÙN (Ban haønh keøm theo Quyeát ñònh soá 1494/2001/QÑ-TCHQ ngaøy 26/12/2001) BÖÔÙC 2 1. Kieåm tra thöïc teá haøng hoùa. 2. Kieåm tra tính thueá. 3. Nhaäp döõ lieäu vaøo maùy. 4. Ra thoâng baùo thueá, bieân lai thueá, leä phí. Coâng chöùc kieåm tra thöïc teá haøng hoùa vaø tính thueá 1. Quyeát ñònh hình thöùc, tyû leä kieåm tra haøng hoùa. 2. Giaûi quyeát vöôùng mace phaùt sinh. 3. Xaùc nhaän ñaõ laøm thuû tuïc haûi quan. Laõnh ñaïo Chi cuïc BÖÔÙC 1 1. Kieåm tra hoà sô haûi quan. 2. Kieåm tra khai baùo cuûa chuû haøng. 3. Nhaäp döõ lieäu vaøo maùy vaø ñaêng kyù tôø khai. Coâng chöùc ñaêng kyù tôø khai haûi quan Chuû haøng 2. Ñaêng kyù tôø khai. Sau khi ñaêng kyù ñònh möùc xong, nhaân vieân giao nhaän seõ keïp baûng ñònh möùc vaøo vôùi boä hoà sô ñaêng kyù haûi quan roài noäp taát caû ôû baøn ñaêng kyù tôø khai. Taïi ñaây caùn boä tieáp nhaän tôø khai seõ tieán haønh kieåm tra boä chöùng töø xem coù ñuùng vaø hôïp leä, xem doanh nghieäp coù aùp maõ HS cho haøng hoaù cuûa mình hay khoâng. Neáu taát caû ñeàu ñuùng vaø hôïp leä thì chuyeån sang tính thueá nhaäp khaåu. Do Nhaø Nöôùc aùp duïng chính saùch khuyeán khích xuaát khaåu neân thueá nhaäp khaåu cuûa caùc doanh nghieäp maø coâng ty laøm dòch vuï coù thueá suaát baèng 0%. Tieáp theo ñoù boä tôø khai seõ traû laïi cho nhaân vieân tieáp nhaä tôø khai ñaùnh soá löu vaø laáy soá tôø khai. Nhaân vieân giao nhaän seõ vaøo soå theo doõi haøng xuaát khaåu vaø ñoùng phí haûi quan 3. Tieán haønh ñaêng kyù kieåm hoaù. Nhaân vieân giao nhaän vaøo cho ban laõnh ñaïo ñoäi kyù vaøo taát caû caùc giaáy tôø coù trong boä chöùng töø. Ghi roõ ngaøy giôø vaøo maët tröôùc cuûa phieáu tieáp nhaän tôø khai vaø phaân coâng nhaân vieân kieåm hoaù. Trong thôøi gian chôø phaân coâng kieåm hoaù nhaân vieân giao nhaän tieán haønh ñoùng phí kieåm hoaù theo trình töï: + Ghi hoaù ñôn: Nhaân vieân giao nhaän ghi soá hoaù ñôn, moät boä hoaù ñôn goàm 3 lieân: xanh, ñen vaø ñoû. Trong ñoù ngöôøi khai phaûi ghi roõ teân coâng ty, teân haøng, soá tôø khai, soá löôïng container. + Duyeät hoaù ñôn: nhaân vieân giao nhaän ñem hoaù ñôn cho ban laõnh ñaïo kieåm hoaù kyù duyeät. + Ghi soá hoaù ñôn. Sau khi laõnh ñaïo ñoäi kyù xong, nhaân vieân giao nhaän seõ ghi vaøo soå kieåm hoaù nhöõng noäi dung nhö: teân coâng ty, soá tôø khai, teân vaø ñòa chæ cuûa mình ñeå nhaân vieân kieåm hoaù lieân laïc thoâng baùo giôø kieåm haøng. + Ñoùng phí kieåm hoaù: Nhaân vieân giao nhaän mang hoaù ñôn ñeán baøn ñoùng phí kieåm hoaù vaø ñoùng phí. Khi ñoùng xong phí caùn boä haûi quan seõ giao cho nhaân vieân giao nhaän hoaù ñôn lieân ñen vaø lieân ñoû. Lieân ñoû duøng ñeå löu laïi coâng ty coøn lieân ñen seõ ñem giao laïi cho nhaân vieân kieåm hoaù khi haøng ñöôïc kieåm tra xong. + Tieán haønh kieåm hoaù haøng xuaát. Tuyø theo töøng loaïi haøng hoaù maø kieåm ñaïi dieän hay kieåm toaøn boä. Phöông phaùp kieåm hoaù hieän nay thöôøng laø phöông phaùp tröïc quan. Neáu haøng hoaù khoù xaùc ñònh phaåm caáp thì phaûi nhôø ñeán cô quan giaùm ñònh. Thoâng thöôøng caùn boä haûi quan kieåm hoaù ghi caùc yeáu toá nhö: - Teân haøng - Maõ soá haøng hoaù. - Bieåu thueá. - Tình traïng, phaåm caáp cuûa haøng hoaù. - Soá löôïng vaø troïng löôïng cuûa haøng hoaù: ñuùng nhö trong tôø khai hoaëc thöïc teá bò thieáu huït hay dö thöøa. Sau khi tieán haønh kieåm hoaù, döïa treân tình traïng thöïc teá cuûa haøng hoaù caùn boä kieåm hoaù seõ ghi vaøo maët sau cuûa tôø khai haûi quan. Ghi cuï theå ngaøy, giôø kieåm hoaù, ñòa chæ kieåm hoaù, phöông phaùp kieåm hoaù vaø keát luaän cuûa haûi quan. Sau ñoù caùn boä kieåm hoaù vaø nhaân vieân giao nhaän cuøng nhau kyù xaùc nhaän vaøo maët sau cuûa tôø khai. Keá ñeán haøng hoaù seõ ñöôïc caùn boä haûi quan cho pheùp ñoùng vaøo container, nhaân vieân giao nhaän seõ baám seal cuûa haõng taøu vaø caùn boä kieåm hoaù seõ baám seal cuûa haûi quan vaø ñoùng cöûa container. Ngay khi kieåm hoaù xong nhaân vieân kieåm hoaù seõ trao laïi cho nhaân vieân giao nhaän tôø khai baûn löu ngöôøi khai haûi quan vaø 1 Invoice. 4. Thanh lyù tôø khai. Sau khi nhaän laïi tôø khai, nhaân vieân giao nhaän seõ tröïc tieáp ñeán Haûi quan giaùm saùt baõi ñeå ñoùng daáu xaùc nhaän haøng hoaù cuûa coâng ty ñaõ ñöôïc ñoùng vaøo ñuùng container, haï baõi ñeå chôø boác haøng leân taøu. Taïi ñaây nhaân vieân giao nhaän seõ ghi cuï theå soá container vaø soá seal leân tôø khai haûi quan baûn löu ngöôøi khai haûi quan. Ñeán ñaây quy trình khai baùo haûi quan keát thuùc. Böôùc 4: Sau khi hoaøn thaønh caùc böôùc treân cuõng nhö hoaøn taát caùc chöùng töø lieân quan ñeán loâ haøng xuaát khaåu. Nhaân vieân giao nhaän seõ tieán haønh giao haøng cho ngöôøi vaän taûi. Haøng hoaù cuûa coâng ty chuû yeáu ñöôïc xuaát khaåu theo phöông thöùc vaän taûi bieån do ñoù vieäc giao haøng laø giao cho taøu taïi caûng bieån. Coâng ty phaûi ñaêng kyù boác xeáp vôùi caûng veà soá löôïng haøng hoaù giao nhaän, thôøi gian thöïc hieän vaø phöông thöùc xeáp dôõ haøng. Coâng ty cöû nhaân vieân coù maët taïi caûng ñeå theo doõi, giaùm saùt quaù trình xeáp haøng leân taøu moät caùch chính xaùc vaø ñeå giaûi quyeát nhöõng khoù khaên trong coâng taùc giao nhaän. Coâng vieäc giao nhaän haøng hoaù leân taøu ôû caûng ñöôïc tieán haønh caên cöù theo sô ñoà xeáp haøng hoaëc phaân phoái haøng hoaù theo töøng haàm taøu. Khi haøng ñöôïc xeáp leân taøu xong, caûng vaø taøu laäp baûng toång keát giao nhaän vaø laäp hoà sô haøng ñaõ xeáp leân taøu cho ngöôøi göûi haøng. Nhaän haøng xong ñaïi lyù caáp cho ngöôøi göûi “Bieân lai thuyeàn phoù” xaùc nhaän haøng ñaõ giao xong Böôùc 5: Sau khi giao haøng xong, nhaân vieân giao nhaän seõ ghi laïi soá seal, soá container, caùc chi tieát coù lieân quan vaø bieân lai thuyeàn phoù ñöa cho haõng taøu. Treân cô sôû ñoù haõng taøu tieán haønh laäp B/L. Tröôùc khi ñöa B/L goác, haõng taøu seõ göûi baûn sao cho ngöôøi göûi haøng ñeå xem xeùt coù sai soùt gì khoâng hoaëc caàn ñieàu chænh theâm ñieàu khoaûn naøo thì ghi tröïc tieáp treân baûn sao naøy vaø göûi tröïc tieáp cho haõng taøu. Böôùc 6: Thanh toaùn chi phí giao nhaän. Chi phí dòch vuï xuaát khaåu thöôøng bao goàm: Phí laøm dòch vuï Haûi quan. Phí vaän chuyeån haøng hoaù. Phí thueâ taøu. Caùc chi phí khaùc. 2.2.1.2 Ñoái vôùi haøng nguyeân container. Trình töï caùc böôùc cuõng gioáng nhö haøng rôøi nhöng coù nhöõng ñieåm khaùc bieät sau ñaây: - Sau khi nhaân vieân giao nhaän ñaêng kyù chuyeán taøu vaø treân cargo list, ñaïi lyù haõng taøu seõ chuaån bò container cho phuø hôïp vôùi chuûng loaïi haøng theo yeâu caàu cuûa khaùch haøng. Nhaân vieân giao nhaän seõ duøng cargo list naøy (ñaõ ñoùng daáu haõng taøu) lieân heä vôùi nhaân vieân ñieàu haønh cuûa haõng taøu taïi caûng ñeå nhaän voû container baèng “leänh caáp container roãng” - Tröôøng hôïp chuû haøng yeâu caàu ñoùng haøng taïi kho rieâng nhaân vieân giao nhaän phaûi laøm theâm “Giaáy möôïn container veà kho ñeå laøm haøng xuaát” theo maãu in saün do haõng taøu caáp. Sau ñoù nhaän container roãng veà nôi ñoùng haøng va ñöa container ñaõ ñoùng haøng ra baõi cuûa haûi quan chi cuïc khu coâng nghieäp ñeå laøm thuû tuïc haûi quan. Taïi ñoù caùn boä haûi quan seõ nieâm seal container vaø phaûi ñöôïc chuyeån ñeán caûng tröôùc 24 giôø taøu khôûi haønh. - Trong tröôøng hôïp ñoùng haøng taïi caûng, luùc ñoù nhaân vieân giao nhaän phaûi ñoùn caùn boä haûi quan kieåm hoaù ra vò trí baõi cuûa haõng taøu chæ ñònh ñeå kieåm hoaù haøng hoaù. - Ñem tôø khai haûi quan (baûn löu ngöôøi khai haûi quan) vaø thoâng baùo thueá (neáu coù) ñeán haûi quan giaùm saùt baõi ñeå thanh lyù tôø khai cho haøng leân taøu. Nhaän xeùt veà vieäc thöïc hieän quy trình giao haøng hoaù xuaát khaåu taïi coâng ty TNHH TM DV GN VT Haø Thaønh Ñaït. Qua quaù trình giao nhaän haøng hoaù xuaát khaåu taïi coâng ty. Ta ruùt ra nhöõng nhaän xeùt sau ñaây: 1. Ñeå thöïc hieän ñöôïc coâng vieäc giao haøng xuaát khaåu thì ñoøi hoûi nhaân vieân giao nhaän luoân phaûi naêng ñoäng, saùng taïo vaø coù kinh nghieäm ñeå xöû lyù nhöõng tình huoáng xaûy ra ngoaøi yù muoán nhö tình traïng “rôùt container” xaûy ra khaù phoå bieán. 2. Ngoaøi ra caùc boä phaän lieân quan trong coâng ty phuïc vuï cho quaù trình xuaát haøng phaûi coù söï keát hôïp chaët cheõ vôùi nhau ñeå taïo ñieàu kieän thuaän lôïi, nhanh choùng cho khaùch haøng trong vieäc göûi haøng. 3. Trong thöïc teá tình traïng caùc khaùch haøng cuûa coâng ty coù theå thay ñoåi hay boå sung löôïng haøng hoaù ñoùng vaøo container sau khi ñaõ laøm thuû tuïc ñaêng kyù Haûi quan. Ñieàu naøy ñaõ gaây khoù khaên cho boä phaän laøm chöùng töø phaûi laøm laïi boä chöùng töø khaùc, nhaân vieân giao nhaän laøm thuû tuïc Haûi quan phaûi laøm ñôn xin huyû tôø khai vaø xin ñieàu chænh haøng xuaát gaây neân aán töôïng khoâng toát ñoái vôùi Haûi quan. 4. Trong quaù trình laøm dòch vuï xuaát nhaäp khaåu, xin caáp C/O cuõng gaëp khoùkhaên laø do maõ H/S maø khaùch haøng aùp cho loâ haøng xuaát khaåu ñöôïc ghi treân tôø khai khi ñaêng kyù Haûi quan ñöôïc chaáp nhaän nhöng khi ñi xin C/O thì phoøng thöông maïi nôi caáp C/O khoâng chaáp nhaän cho aùp maõ naøy. Ñieàu naøy gaây nhieàu khoù khaên cho coâng ty raát nhieàu. 2.2.2 Quy trình giao nhaän haøng hoaù nhaäp khaåu: 2.2.2.1 Ñoái vôùi haøng rôøi. Khi caùc coâng ty khaùch haøng coù keá hoaïch nhaäp khaåu moät loâ haøng naøo ñoù hoï seõ lieân laïc vôùi boä phaän laøm haøng nhaäp khaåu cuûa phoøng giao nhaän trong coâng ty. Khi nhaän ñöôïc thoâng baùo nhaân vieân boä phaän laøm coâng taùc giao nhaän seõ yeâu caàu caùc chöùng töø caàn thieát coù lieân quan ñeå tieán haønh laøm thuû tuïc nhaäp khaåu cho loâ haøng. Thoâng thöôøng caùc chöùng töø naøy bao goàm: Bill of lading D/O Hôïp ñoàng mua baùn ngoaïi thöông. Packing list. Commercial Invoice. Ngoaøi ra tuøy töøng loaïi haøng maø trong töøng tröôøng hôïp cuï theå maø nhaân vieân giao nhaän caàn coù moät soá chöùng töø caàn thieát coù lieân quan khaùc nhö: Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh vaø giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù maõ soá doanh nghieäp xuaát nhaäp khaåu do cuïc Haûi quan tænh, thaønh phoá caáp. Giaáy pheùp nhaäp khaåu (Quota) cuûa Boä Thöông Maïi ñoái vôùi haøng hoùa thuoäc dieän baét buoâc. Giaáy pheùp nhaäp khaåu cuûa Boä Chuyeân Ngaønh. Giaáy chöùng nhaän xuaát xöù haøng hoùa (C/O) ñoái vôùi haøng hoùa cuûa nöôùc maø Vieät Nam cho höôûng öu ñaõi hoaëc thuoäc dieän tính thueá theo giaù toái thieåu. Giaáy ñaêng kyù kieåm tra chaát löôïng (Certificate of Analysis) Hoùa ñôn baûo hieåm Tín duïng thö (L/C) neáu coù. Sau khi coù ñaày ñuû chöùng töø caàn thieát nhaân vieân giao nhaän chuaån bò boä hoà sô Haûi quan ñeå tieán haønh laøm thuû tuïc Haûi Quan cho loâ haøng nhaäp nhö sau: Böôùc 1: Nghieân cöùu ñoái chieáu caùc chöùng töø coù lieân quan Ñaây laø coâng vieäc heát söùc quan troïng vaø caàn thieát tröôùc khi tieán haønh laäp boä chöùng töø haøng nhaäp vaø laøm thuû tuïc Haûi quan, chöùng töø caàn xem kyõ nhaát laø Hôïp ñoàng ngoaïi thöông vaø B/L Veà B/L bao goàm: + Soá vaän ñôn: Chæ caên cöù vaøo soá vaän ñôn goác ñeå ghi vaøo tôø khai Haûi quan + Haøng ñaõ ñaët leân taøu hay chöa theå hieän ôû caâu “on Board”. Neáu laø vaän ñôn goác thì phaûi coù chöõ kyù cuûa ngöôøi chuyeân chôû. + Khi B/L giao theo leänh cuûa ngöôøi göûi haøng (consignee, to order) thì treân B/L baét buoäc phaûi coù kyù haäu cuûa ngöôøi göûi haøng. Neáu khoâng thì phaûi coù ñaïi dieän cuûa ngöôøi vaän taûi kyù haäu. Neáu khoâng coù kyù haäu thì ñaïi lyù haõng taøu coù theå töø choái giao D/O vaø Haûi quan coù theå töø choái hoà sô khai baùo + Teân haõng taøu: Ñöôïc xaùc ñònh treân B/L ôû phía beân phaûi vaø phaûi ñöôïc ñoái chieáu treân D/O khoâng chæ rieâng veà teân haõng taøu maø coøn coù caùc soá lieäu khaùc veà teân haøng, khoái löôïng, troïng löôïng. Treân thöïc teá vaãn thöôøng xaûy ra söï cheânh leäch veà khoái löôïng hay troïng löôïng giöõa B/L vaø D/O. Ñieàu naøy ñaõ gaây ra khoâng ít khoù khaên cho nhaân vieân giao nhaän cuûa Coâng ty vì phaûi ñieàu chænh maát nhieàu thôøi gian vaø toán keùm. Neáu khoâng phaùt hieän ra sai soùt treân thì khi tieán haønh laøm thuû tuïc haûi quan, caùn boä Haûi quan coù quyeàn laäp bieân baûn phaït chuû haøng vì nhaäp khoâng ñuùng soá löôïng khai baùo, haøng hoùa phaûi bò löu baõi ñoâi khi vôùi moät thôøi gian daøi. Ñeå ñieàu chænh nhöõng sai leäch treân nhaân vieân giao nhaän phaûi nhôø ñeán haõng taøu döïa vaøo moät trong ba chöùng töø sau: - Phieáu ñoùng goùi haøng hoùa. - Hôïp ñoàng ngoaïi thöông. - Hoùa ñôn thöông maïi. + Soá Container, soá nieâm chì. Ñaïi lyù vaän taûi phaûi ghi roõ soá löôïng Container, loaïi Container cuõng nhö soá hieäu cuûa moãi loaïi Container treân B/L ñeå nhaân vieân giao nhaän döïa vaøo ñoù ñeå maø xaùc ñònh. Neáu haøng rôøi, khoâng ñuû ñeå chöùa trong moät Container thì nhaân vieân giao nhaän khoâng caàn quan taâm ñeán soá Container maø chæ caàn quan taâm ñeán loâ haøng mình ñang naèm trong kho naøo cuûa caûng ñeán. + Chi tieát veà haøng hoùa: trong phaàn moâ taû haøng hoùa (Description of Goods) treân B/L haõng taøu chæ ghi nhöõng neùt chính veà loâ haøng vaän chuyeån maø khoâng ghi chi tieát. Chöùng töø naøy do ngöôøi göûi haøng caáp cho haõng taøu khi chuaån bò vaø ñoùng goùi haøng hoùa sô boä, noù cho chuùng ta bieát: Soá hoùa ñôn, soá L/C, loaïi haøng, soá löôïng haøng trong moãi kieän, troïng löôïng tònh vaø caû bì … Ñoái vôùi ngöôøi khai Haûi quan noù laø taøi lieäu chính ñeå laäp boä hoà sô Haûi quan. Thoâng thöôøng neáu giöõa ngöôøi mua vaø ngöôøi baùn thanh toaùn baèng L/C thì khi nhaân vieân giao nhaän nhaän B/L ôû maët sau phaûi coù daáu kyù haäu cuûa Ngaân haøng vaø B/L ñöôïc göûi thoâng qua Ngaân haøng ñeán tay ngöôøi nhaän laø caùc nhaø nhaäp khaåu. Coøn neáu thanh toaùn theo phöông thöùc TTR thì tuøy vaøo yù cuûa xuaát khaåu göûi nhö theá naøo ñeán tay nhaø nhaäp khaåu. Böôùc 2: Chuaån bò boä chöùng töø ñeå laøm thuû tuïc Haûi quan. Boä hoà sô khai baùo haûi quan bao goàm. Tôø khai haøng hoùa nhaäp khaåu Tôø khai haøng hoùa nhaäp khaåu ñöôïc in chöõ ñen treân 2 maët khoå giaáy A4, neàn maøu xanh laù caây nhaït, coù in chöõ “NK” maøu xanh ñaäm, chìm. Keát caáu cuûa tôø khai haøng hoùa nhaäp khaåu bao goàm caùc phaàn sau: - Maët tröôùc tôø khai: + Phaàn tieâu ñeà tôø khai daønh cho Haûi quan nôi laøm thuû tuïc ghi teân cô quan Haûi quan, ghi soá tôø khai, hoï teân caùn boä ñaêng kyù tôø khai. + Phaàn A daønh cho ngöôøi khai haûi quan keâ khai vaø tính thueá, bao goàm tieâu thöùc töø 1 ñeán 29. - Maët sau tôø khai: + Phaàn B daønh cho kieåm tra cuûa Haûi quan, bao goàm 2 phaàn: Phaàn 1 laø do cô quan haûi quan ghi caùc keát quaû kieåm tra thöïc teá haøng hoùa; Phaàn 2 laø cô quan haûi quan kieåm tra soá thueá do chuû haøng khai baùo, ghi soá tieàn thueá, leä phí haûi quan phaûi noäp. + OÂ 31 daønh cho ngöôøi ñaïi dieän chuû haøng chöùng kieán vieäc kieåm tra thöïc teá haøng hoùa, kyù teân vaø ghi yù kieán (neáu coù). Tôø khai haøng hoùa nhaäp khaåu ñöôïc thieát keá ñeå khai baùo cho toái ña 3 maët haøng. Tröôøng hôïp loâ haøng coù töø 4 maët haøng trôû leân, thì treân tôø khai chính theå hieän toång quaùt. Vieäc khai baùo chi tieát ñoái vôùi toaøn boä loâ haøng ñöôïc thöïc hieän treân phuï luïc tôø khai. Phöông phaùp tính thueá ñoái vôùi haøng nhaäp khaåu. - Giaù tính thueá: Giaù tính thueá ñoái vôùi haøng nhaäp khaåu laø giaù mua cuûa khaùch haøng taïi cöûa khaåu nhaäp bao goàm caû chi phí vaän taûi (F) vaø phí baûo hieåm (I) theo hôïp ñoàng mua haøng phuø hôïp vôùi caùc chöùng töø khaùc coù lieân quan ñeán vieäc mua haøng. Quy ñoåi ra giaù CIF + Tröôøng hôïp giaù mua laø giaù CNF hay C&F hoaëc giaù CF ta coù caùch ñoåi nhö sau: Ñoái vôùi ñöôøng bieån: CIF = CNF x 1.0026 Ñoái vôùi ñöôøng haøng khoâng: CIF = CNF x 1.0025 + Tröôøng hôïp giaù mua laø giaù FOB ta coù caùch ñoåi sau: Ñoái vôùi ñöôøng bieån: CIF = FOB x 1.153 Ñoái vôùi ñöôøng haøng khoâng: CIF = CNF x 1.152 Tính thueá nhaäp khaåu Phaàn naøy do ngöôøi giao nhaän tröïc tieáp laøm thuû tuïc Haûi quan tính, do ñoù caàn naém vöõng luaät thueá xuaát nhaäp khaåu caùc tröôøng hôïp ñöôïc giaûm tröø vaø phaûi tính thueá moät caùch chính xaùc. Khi laøm thuû tuïc haûi quan cho haøng nhaäp caùn boä Haûi quan seõ tröïc tieáp kieåm tra laïi soá thueâ maø coâng ty ñaõ tính. Caùch tính thueá: Thueá NK Ñôn giaù phaûi noäp = tính thueá haøng NK x Soá löôïng x Tyû giaù x Thueá suaát (VND) (Ngoaïi teä) Hôïp ñoàng thöông maïi. Baûng keâ chi tieát haøng hoùa. Hoùa ñôn thöông maïi. Vaän ñôn ñöôøng bieån. Chöùng töø naøy thöôøng laø do coâng ty khaùch haøng laáy vaø giao cho nhaân vieân giao nhaän cuûa coâng ty, neáu khoâng khaùch haøng seõ uûy thaùc cho coâng ty ñi laáy B/L Giaáy chöùng nhaän xuaát xöù haøng hoùa (C/O). Tuøy theo töøng maët haøng maø yeâu caàu caàn phaûi coù C/O. Nhaân vieân laøm thuû tuïc haûi quan cuûa coâng ty baét buoäc phaûi noäp C/O cho cô quan Haûi quan khi haøng hoùa thuoäc caùc tröôøng hôïp sau ñaây. Haøng coù xuaát xöù töø caùc nöôùc, vuøng laõnh thoå, khoái lieân minh quoác gia maø Vieät Nam ñaõ kyù keát thöïc hieän xaùc ñònh trò giaù tính thueá theo nguyeân taéc cuûa Hieäp ñònh thöïc hieän ñieàu 7 Hieäp ñònh chung veà thueá quan vaø thöông maïi (GATT) Trong hôïp ñoàng ngoaïi thöông quy ñònh phaûi coù. Taát caû caùc tröôøng hôïp haøng nhaäp khaåu (haøng môùi)caàn phaûi coù C/O maø chuû haøng khoâng xuaát trình ñöôïc C/O thì cô quan Haûi quan vaãn tieán haønh laøm thuû tuïc nhaäp khaåu vaø aùp duïng möùc giaù tính thueá cao nhaát cuûa bieåu giaù tính thueá aùp duïng cho chuûng loaïi haøng hoùa ñoù. Tröôøng hôïp nhaân vieân cuûa coâng ty khi laøm thuû tuïc Haûi quan khoâng caàn noäp C/O cho cô quan Haûi quan: + Haøng hoùa nhaäp khaåu ñöôïc saûn xuaát taïi nöôùc coù möùc giaù tính thueá cao nhaát cho loaïi haøng hoùa ñoù. + Haøng hoùa khaùc, treân cô sôû caùc chöùng töø do chuû haøng xuaát trình vaø thöïc teá haøng hoùa maø cô quan haûi quan xaùc ñònh ñöôïc chính xaùc xuaát xöù. SÔ ÑOÀ QUY TRÌNH THUÛ TUÏC HAÛI QUAN ÑOÁI VÔÙI MOÄT LOÂ HAØNG NHAÄP KHAÅU THEO HÔÏP ÑOÀNG MUA BAÙN (Ban haønh keøm theo Quyeát ñònh soá 1494/2001/QÑ – TCHQ ngaøy 26/12/2001) Keá toaùn thueá vaø phuùc taäp hoà sô. Thu thueá, leä phí. BÖÔÙC 3 1. Kieåm tra vieäc tính thueá. 2. Tính laïi thueá (neáu coù) 3. Ra thoâng baùo thueá, leä phí. 4.Nhaäp döõ lieäu vaøo maùy. Coâng chöùc kieåm tra tính thueá Haøng mieãn kieåm tra, coù thueá, leä phí Haøng mieãn kieåm tra, khoâng thueá BÖÔÙC 2 1. Kieåm tra thöïc teá haøng hoùa. 2. Nhaäp döõ lieäu vaøo maùy Coâng chöùc kieåm tra thöïc teá haøng hoùa 1. Quyeát ñònh hình thöùc, tyû leä kieåm hoùa. 2. Giaûi quyeát vöôùng maéc phaùt sinh. 3. Xaùc nhaän ñaõ laøm thuû tuïc haûi quan Laõnh ñaïo Chi cuïc Haøng phaûi kieåm tra, khoâng thueá BÖÔÙC 1 1. Ñoái chieáu danh saùch cöôõng cheá laøm thuû tuïc haûi quan. 2. Kieåm tra hoà sô haûi quan. 3. Ñaêng kyù tôø khai vaø nhaäp döõ lieäu. Coâng chöùc ñaêng kyù tôø khai haûi quan Chuû haøng + Haøng hoùa ñaõ qua söû duïng treân cô sôû caùc chöùng töø do chuû haøng cung caáp neáu phuø hôïp vôùi thöïc teá haøng hoùa Haûi quan seõ tính thueá theo quyeát ñònh hieän haønh. + Haøng hoùa coù thueá suaát baèng 0%. Böôùc 3: Kyù boä chöùng töø haøng nhaäp. Sau khi chuaån bò xong boä chöùng töø haøng nhaäp, nhaân vieân giao nhaän cuûa coâng ty seõ göûi boä chöùng töø ñoù ñeán chuû haøng kyù vaø ñoùng daáu ñeå tieán haønh laøm thuû tuïc haûi quan. Böôùc 4: Nhaän leänh giao haøng (Delivery Order – D/O) Ngay ngaøy taøu ñeán, haõng taøu seõ göûi giaáy baùo taøu ñeán cho chuû haøng ñeå tôùi nhaän haøng. Chuû haøng seõ uûy thaùc cho nhaân vieân giao nhaän cuûa coâng ty ñeå tieán haønh lieân heä vôùi haõng taøu veà vieäc laáy “leänh giao haøng”. Sau khi nhaän ñöôïc “giaáy baùo taøu ñeán” (Arrival Notice) cuûa haõng taøu nhaân vieân giao nhaän seõ ñem giaáy giôùi thieäu cuøng B/L coù kyù haäu cuûa Ngaân haøng (duøng trong tröôøng hôïp thanh toaùn baèng L/C) ñeán haõng taøu vaø yeâu caàu ñöôïc “leänh giao haøng” caên cöù vaøo soá B/L vaø teân haõng taøu. Ñaïi lyù cuûa haõng taøu seõ giöõ laïi B/L vaø giao cho nhaân vieân giao nhaän cuûa coâng ty caùc chöùng töø sau. Leänh giao haøng: 3 baûn goác (hoaëc 4 baûn tuøy theo haõng taøu) treân ñoù ghi roõ teân chuû haøng, teân taøu, ngaøy ñeán caûng, soá B/L, soá Container, caùc chi tieát veà haøng hoùa. Baûn löôïc khai haøng hoùa (Manifest) laø baûn löôïc keâ toùm taét veà haøng hoùa ñöôïc chuyeân chôû treân moät chuyeán taøu do ngöôøi vaän taûi laäp. Noù ñöôïc duøng ñeå thoâng baùo cho ngöôøi nhaän haøng bieát veà nhöõng haøng hoùa ñöôïc xeáp leân taøu. Laøm chöùng töø ñeå khai baùo Haûi quan veà haøng hoùa treân taøu. Laøm caên cöù ñeå thanh toaùn vôùi caûng hoaëc ñaïi lyù taøu bieån caùc chi phí lieân quan ñeán haøng hoùa. Sau khi coù D/O nhaân vieân giao nhaän cuûa coâng ty nhanh choùng laøm thuû tuïc Haûi quan ñeå nhaän loâ haøng, vì neáu chaäm treã seõ bò phaït löu kho, baõi vaø moïi chi phí phaùt sinh. Böôùc 5: Laøm thuû tuïc Haûi quan. Khi boä chöùng töø haøng nhaäp ñaõ hoaøn toaøn hôïp leä thì tieán haønh laøm thuû tuïc Haûi quan. Neáu laø coâng ty khaùch haøng naèm trong khu Coâng nghieäp thì tieán haønh laøm thuû tuïc Haûi quan taïi chi cuïc haûi quan cuûa khu coâng nghieäp. Ngoaøi ra thì laøm thuû tuïc haûi quan taïi Cuïc Haûi quan. Caùc böôùc ñaêng kyù haûi quan cho haøng nhaäp khaåu cuõng gioáng nhö laøm thuû tuïc haûi quan cho haøng xuaát khaåu nhöng coù nhöõng ñieåm khaùc bieät sau ñaây. + Nhaân vieân giao nhaän phaûi ñaêng kyù ñònh möùc haøng nhaäp khaåu taïm tính. + Sau khi ñaêng kyù ñònh möùc xong nhaân vieân giao nhaän seõ keïp baûn ñònh möùc vôùi boä chöùng töø ñaêng kyù Haûi quan noäp ôû baøn ñaêng kyù haøng nhaäp khaåu. + Caùn boä tieáp nhaän tôø khai haûi quan seõ cho soá cuûa tôø khai haøng hoùa nhaäp khaåu vaø kyù teân vaøo oâ caùn boä ñaêng kyù ôû goùc treân beân phaûi cuûa tôø khai. Tieáp ñoù nhaân vieân giao nhaän seõ caàm boä tôø khai vaøo cho ban laõnh ñaïo ñoäi kyù vaøo taát caû caùc giaáy tôø coù trong boä chöùng töø, ghi roõ ngaøy giôø vaøo maët tröôùc cuûa phieáu tieáp nhaän vaø phaàn coøn laïi do nhaân vieân kieåm hoùa ghi. Ngöôøi khai haøng hoùa coù traùch nhieäm ñöa ñaày ñuû loâ haøng nhaäp khaåu coøn nguyeân veïn ñuùng nhö ñaõ khai baùo treân tôø khai haûi quan ñeán ñòa ñieåm kieåm tra ñeå ñaêng kyù vaø ñöôïc ñôn vò Haûi quan laøm thuû tuïc kieåm tra loâ haøng chaáp nhaän. Neáu loâ haøng khoâng coøn nguyeân veïn nhö ban ñaàu thì phaûi coù chöùng töø hôïp leä ñeå chöùng minh. + Vieäc kieåm tra haøng hoùa do 2 caùn boä Haûi quan thöïc hieän vôùi söï coù maët cuûa cuûa nhaân vieân giao nhaän. Ñoái vôùi haøng kieåm hoùa taïi cöûa khaåu, phaàn tôø khai kieåm hoùa ñöôïc chuyeån thaúng tôùi ñoäi kieåm hoùa vaø tieán haønh kieåm hoùa ngay. Sau khi hoaøn taát thuû tuïc, kieåm tra haøng hoùa caùn boä haûi quan seõ chuyeån toaøn boä tôø khai haûi quan cho ñoäi tính thueá Ñoái vôùi haøng hoùa kieåm hoùa ngoaøi cöûa khaåu, phaàn tôø khai kieåm hoùa ñöôïc chuyeån tôùi ñoäi kieåm hoùa vaøo soå. Taïi ñaây chuû haøng seõ nhaän tôø khai “baûn löu ngöôøi khai haûi quan” vaø boä ñôn xin chuyeån haøng veà kho rieâng ñeå laøm thuû tuïc haûi quan vaø trình giaùm saùt kho vaø haûi quan coång cöûa khaåu. Sau khi ñöa haøng veà kho rieâng chuû haøng seõ ñem tôø khai vaø ñôn xin chuyeån haøng veà kho rieâng ñeán boä phaän kieåm hoùa cuûa haûi quan ñeå xin kieåm hoùa taïi kho rieâng. Chi cuïc haûi quan seõ phaân coâng nhaân vieân ñeán kho cuûa coâng ty ñeå tieán haønh kieåm hoùa. Sau khi kieåm hoùa xong caùn boä Haûi quan ghi vaø kyù vaøo tôø khai haûi quan, neâu roõ keát quaû kieåm hoùa. Nhaân vieân giao nhaän kyù xaùc nhaän vaøo tôø khai haûi quan. Tröôøng hôïp loâ haøng bò hö hoûng, maát maùt nhaân vieân giao nhaän cuøng caùn boä kieåm hoùa haûi quan phaûi laäp töùc laäp bieân baûn veà loâhaøng vaø cuøng kyù teân. Böôùc 6: Sau khi ñaêng kyù tôø khai xong thì tieán haønh nhaän haøng. Nhaân vieân giao nhaän caàm D/O ñeán haõng taøu ñeå xin ñoùng caùc loaïi phí sau: Phí löu kho, löu baõi ñoái vôùi container vaø phí xeáp dôõ roài laáy bieân lai. Ñem bieân lai thu phí löu kho goàm 3 baûn ñeán vaên phoøng ñieàu ñoäng caûng kyù xaùc nhaän D/O, tìm vò trí haøng taïi ñaây löu moät baûn D/O. Mang 2 baûn D/O ñeán boä phaän kho ñeå laøm phieáu xuaát kho. Boä phaän naøy giöõ 1 baûn D/O vaø laäp phieáu xuaát kho cho ngöôøi giao nhaän. Böôùc 7: Chuyeån giao haøng Nhaäp khaåu vaø thanh toaùn cöôùc phí. Nhaân vieân giao nhaän seõ chòu hoaøn toaøn veà haøng hoùa keå töø khi haøng xuaát ra khoûi kho vaø chaát leân phöông tieän vaän taûi veà kho cuûa khaùch haøng. Khi nhaän haøng taïi caûng neáu phaùt hieän coù maát maùt hoaëc hö hoûng nhaân vieân giao nhaän phaûi yeâu caàu nhaân vieân caûng, ñaïi dieän cho coâng ty baûo hieåm tieán haønh laäp bieân baûn ngay tröôùc khi tieán haønh kieåm hoùa. Ñaûm baûo caùc thieát bò boác dôõ vaø phöông tieän chuyeân chôû laø thích hôïp vaø toái öu nhaát. Phí thanh toaùn coù theå traû baèng tieàn maët hoaëc chuyeån khoaûn qua ngaân haøng. 2.2.2.2 Ñoái vôùi haøng nguyeân container. Töông töï gioáng haøng rôøi nhöng coù söï khaùc bieät ôû böôùc kieåm hoùa. Nhaân vieân giao nhaän baùo cho haõng taøu cho haï contaner xuoáng baõi ñeå kieåm tra sau khi ñoùng tieàn naâng haï vaø löu container neáu coù. Do caùc coâng ty khaùch haøng naèm ôû Bình Döông maø haøng thöôøng caäp caûng Thaønh phoá Hoà Chí Minh do vaäy ñeå mang container veà baõi cuûa Haûi quan taïi khu coâng nghieäp nôi maø coâng ty khaùch haøng thöôøng ñaêng kyù tôø khai Haûi quan thì phaûi laøm thuû tuïc “di lyù” ñeå xin chuyeån haøng. Nhaân vieân giao nhaän phaûi trình tôø khai “baûn löu ngöôøi khai haûi quan” vaø giaáy xin chuyeån container veà chi cuïc haûi quan taïi khu coâng nghieäp ngoaøi cöûa khaåu (02 baûn) vaø boä leänh giao haøng cho haûi quan giaùm saùt taïi baõi. Haûi quan giaùm saùt baõi seõ giöõ laïi tôø khai, 02 giaáy xin chuyeån container vaø 01 baûn D/O ñoàng thôøi ñoùng daáu vaøo leänh giao haøng ñeå nhaân vieân giao nhaän ñi ñoùng tieàn phí ñeå mang container ra. Sau ñoù haûi quan giaùm saùt seõ traû laïi tôø khai, 01 giaáy xin chuyeån container veà kho rieâng hoaëc veà baõi kieåm hoùa cuûa chi cuïc haûi quan khu coâng nghieäp ñaõ ñoùng daáu cuûa haûi quan vaø ñoùng daáu leân “leänh xuaát haøng” cuûa ñieàu ñoäng baõi. Xuaát trình tôø caùc giaáy tôø ñaõ neâu treân cho haûi quan caûng ñeå ñöa container ra khoûi caûng. Nhaän xeùt veà vieäc thöïc hieän quy trình nhaän haøng hoaù nhaäp khaåu taïi coâng ty TNHH TM DV GN VT Haø Thaønh Ñaït. Trong quaù trình thöïc hieän quy trình nhaän haøng nhaäp khaåu ôû coâng ty TNHH TM DV GN VT Haø Thaønh Ñaït coù theå ruùt ra nhöõng thuaän lôïi vaø khoù khaên sau ñaây: Veà maët khoù khaên: nhö ta ñaõ bieát nöôùc ta ñang treân con ñöôøng ñoåi môùi vaø chính saùch cuûa Nhaø nöôùc laø khuyeán khích xuaát khaåu vaø vaø haïn cheá nhaäp khaåu ñeå kích thích tieâu duøng haøng trong nöôùc do ñoù maø ñeå thöïc hieän nhaäp khaåu moät loâ haøng veà phaûi laøm thuû tuïc khoù khaên vaø phöùc taïp hôn nhieàu so vôùi thuû tuïc xuaát khaåu moät loâ haøng hoùa. Khoù khaên nhaát trong coâng taùc nhaäp khaåu moät loâ haøng laø phaûi tính thueá laøm sao cho chính xaùc ñeå vöøa baûo ñaûm quyeàn lôïi vaø uy tín cho caùc coâng ty khaùch haøng nhöng cuõng khoâng laøm thaát thoaùt tieàn thueá cho nhaø nöôùc vì vaäy phaûi xaùc ñònh ñöôïc chính xaùc maõ H/S cuûa haøng hoùa ñeå aùp duïng chính xaùc möùc thueá aùp duïng cho loâ haøng nhaäp khaåu, trò giaù tính thueá…Ngoaøi ra coøn coù nhieàu khoù khaên khaùc thöôøng gaëp phaûi trong coâng taùc nhaän haøng nhaäp khaåu. Veà maët thuaän lôïi: Coâng ty coù ñoäi nguõ nhaân vieân xuaát nhaäp khaåu treû coù nhieàu kinh nghieäm, naêng ñoäng, naém baét nhaïy beùn nhöõng thay ñoåi nhöõng chính saùch cuûa nhaø nöôùc. Chính nhöõng phaåm chaát caàn thieát treân cuûa moät ngöôøi giao nhaän neân khi gaëp nhöõng khoù khaên vöôùng maéc trong khi thöïc hieän quy trình nhaäp khaåu coù theå giaûi quyeát nhanh choùng nhaát vaø toán ít chi phí cho coâng ty khaùch haøng. Chöông 3 NHÖÕNG GIAÛI PHAÙP HOAØN THIEÄN COÂNG TAÙC GIAO NHAÄN NGOAÏI THÖÔNG TAÏI COÂNG TY TNHH TM DV GN VT HAØ THAØNH ÑAÏT . 3.1 Nhöõng thuaän lôïi vaø khoù khaên trong hoaït ñoäng giao nhaän haøng hoùa xuaát nhaäp khaåu taïi coâng ty TNHH TM DV GN VT Haø Thaønh Ñaït. 3.1.1 Nhöõng thuaän lôïi cho coâng ty trong quaù trình thöïc hieän giao nhaän ngoaïi thöông taïi coâng ty. Ñoù laø söï oån ñònh chính trò, chính saùch khuyeán khích ñaàu tö nöôùc ngoaøi coù nhieàu khu coâng nghieäp ñöôïc môû ra. Coâng ty TNHH TM DV GN VT Haø Thaønh Ñaït naèm trong vuøng kinh teá troïng ñieåm mieàn Ñoâng Nam Boä neân coù raát nhieàu khu coâng nghieäp, khu cheá xuaát ra ñôøi töø ñoù maø löôïng khaùch haøng cuûa coâng ty khoâng nhöõng khoâng bò giaûm ñi maø ngaøy caøng coù nhieàu khaùch haøng hôn . Söï hoøa nhaäp kinh teá cuûa Vieät Nam treân thöông tröôøng quoác teá thuùc ñaåy neàn kinh teá trong nöôùc phaùt trieån taùc ñoäng tích cöïc ñeán hoaït ñoäng cuûa coâng ty cho duø cuõng seõ laøm cho coâng ty gaëp khoâng ít khoù khaên. Vieät Nam ñang laø thaønh vieân cuûa ASEAN, APEC vaø saép trôû thaønh thaønh vieân cuûa WTO seõ laøm cho caùc doanh nghieäp trong nöôùc gaëp khoù khaên hôn trong caïnh tranh nhöng noù cuõng mang laïi cho caùc doanh nghieäp khoâng ít cô hoäi. Caùc thuû tuïc Xuaát nhaäp khaåu ngaøy caøng ñöôïc caûi bieán, ñôn giaûn hôn vaø nhanh choùng. Caùc coâng ty khaùch haøng coù uy tín ñoái vôùi nhaø nöôùc neân vaøo ngaøy 31/12/2005 coù moät soá coâng ty khaùch haøng ñöôïc Toång cuïc Haûi quan caáp “theû öu tieân” do vaäy haøng hoùa xuaát nhaäp khaåu cuûa caùc coâng ty naøy ñöôïc mieãn kieåm tra neân thuaän lôïi raát nhieàu cho coâng ty trong coâng taùc laøm dòch vuï giao nhaän. Veà coâng ty coù boä maùy quaûn lyù goïn nheï, vôùi ñoäi nguõ coâng nhaân vieân coù trình ñoä nghieäp vuï chuyeân moân cao, coù nhieàu kinh nghieäm, caùc nhaân vieân ôû caùc boä phaän khaùc nhau ñeàu coù trình ñoä am hieåu veà nghieäp vuï ñeå boå sung, giuùp ñôõ nhau trong coâng vieäc. Taát caû moïi thaønh vieân cuûa coâng ty ñeàu tuaân thuû caùc quy ñònh cuûa nhaø nöôùc cuûa coâng ty ban haønh. Ban giaùm ñoác cuûa coâng ty luoân noå löïc phaán ñaáu ñeå ñieàu haønh vaø boá trí coâng taùc cho coâng nhaân vieân cuûa coâng ty trong caùc phoøng baøn, boä phaän. Tìm caùc phöông phaùp caûi tieán ñeå khaéc phuïc caùc nhöôïc ñieåm. Vieäc giöõ vöõng vaø oån ñònh phaùt trieån, caûi thieän thu nhaäp cho coâng nhaân vieân trong coâng ty ñaõ thuùc ñaåy söï phaùt trieån kinh doanh, ñaûm baûo cho coâng ty giöõ ñöôïc khaùch haøng quen vaø thu huùt theâm nhieàu khaùch haøng môùi. 3.1.2 Nhöõng khoù khaên gaëp phaûi trong quaù trình thöïc hieän giao nhaän ngoaïi thöông. Do cô cheá, chính saùch cuûa nhaø nöôùc trong thôøi kyø ñoåi môùi thöôøng xuyeân coù söï thay ñoåi, khoâng coù söï oån ñònh. Do ñoù vieäc naém baét ñöôïc caùc chuû tröông chính saùch cuûa nhaø nöôùc ñoái vôùi caùc doanh nghieäp coøn gaëp nhieàu khoù khaên vaø caàn phaûi coù thôøi gian. Caùc chính maø nhaø nöôùc ñöa ra coøn thieáu tính thoáng nhaát ñoàng boä vaø kòp thôøi giöõa caùc quy ñònh, caùc vaên baûn cuûa Chính phuû. Thöïc teá cho thaáy caùc vaên baûn cuûa Boä taøi chính vaø cuûa Toång cuïc Haûi quan coøn coù nhieàu maâu thuaãn. Trong moät thôøi gian ngaén nhöng moät quy ñònh coù bò theå thay ñoåi nhieàu laàn, thaäm chí caùc vaên baûn ban haønh sau laïi coù söï traùi ngöôïc so vôùi nhöõng quy ñònh ñaõ ban haønh tröôùc ñoù. Cöù moãi moät laàn coù söï thay ñoåi cuûa moät ñieàu khoaûn luaät naøo ñoù laø keùo theo haøng loaït söï thay ñoåi cuûa caùc thoâng tö vaø caùc vaên baûn höôùng daãn khaùc. Nöôùc ta ñang trong thôøi kyø ñoåi môùi, giao löu kinh teá giöõa nöôùc ta vôùi caùc nöôùc treân theá giôùi ngaøy caøng ñöôïc môû roäng do vaäy giao nhaän ngoaïi thöông laø moät taát yeáu. Hieän nay coù raát nhieàu coâng ty giao nhaän môùi ra ñôøi vôùi nhöõng lôïi theá cuûa nhöõng ngöôøi ñi sau vaø coù quy moâ lôùn hôn raát nhieàu chính vì vaäy maø coâng ty seõ gaëp raát nhieàu khoù khaên trong caïnh tranh. Vôùi bieán ñoäng cuûa giaù caû taêng nhö hieän nay nhaát laø giaù xaêng daàu ñaõ aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán caùc coâng ty vaän taûi noùi chung vaø nhöõng ngöôøi laøm coâng taùc giao nhaän noùi rieâng vì khi giaù xaêng daàu taêng thì chi phí cho vaän chuyeån haøng hoùa seõ cao hôùn nhöng nhöõng chi phí ñoù coâng ty phaûi töï chòu maø chöa theå taêng giaù dòch vuï ñoái vôùi caùc coâng ty khaùch haøng ngay luùc ñoù ñöôïc töø ñoù aûnh höôûng ñeán hoaït ñoäng cuûa toaøn coâng ty. Vaên phoøng cuûa coâng ty naèm ôû Thaønh phoá Hoà Chí Minh nhöng haàu heát caùc khaùch haøng lôùn vaø thöôøng xuyeân cuûa coâng ty laïi coù ñòa baøn ôû Bình Döông neân vieäc ñi laïi cuûa coâng nhaân vieân cuõng nhö caäp nhaät thoâng tin veà haøng hoùa xuaát nhaäp khaåu cuûa caùc coâng ty khaùch haøng coøn gaëp nhieàu haïn cheá vaø khoù khaên. 3.2 Nhöõng giaûi phaùp hoaøn thieän coâng taùc giao nhaän haøng hoùa xuaát nhaäp khaåu taïi coâng ty TNHH TM DV GN VT Haø Thaønh Ñaït. Vôùi nhöõng kieán thöùc ñaõ hoïc trong gheá nhaø tröôøng vaø ñaõ qua thöïc teá moät thôøi gian thöïc taäp taïi coâng ty em coù theå ñöa ra nhöõng giaûi phaùp ñeå goùp phaàn laøm hoaøn thieän hôn coâng taùc giao nhaän ngoaïi thöông ôû coâng ty. Hy voïng nhöõng yù kieán nhoû cuûa em coù theå giuùp coâng ty phaàn naøo. Coù 3 giaûi phaùp sau ñaây: Giaûi phaùp 1: Thaønh laäp phoøng Marketing. Vôùi muïc tieâu laø môû roäng thò tröôøng naém baét nhanh choùng thoâng tin cuûa khaùch haøng nhaèm thu huùt theâm nhieàu khaùch haøng môùi. Nhaèm phaùt huy toát vai troø hoaït ñoäng cuûa marketing trong coâng ty thì caàn phaûi laäp ra moät phoøng Markeing vôùi chöùc naêng vaø quyeàn haïn roõ raøng. Boä phaän chöùc naêng bao goàm 2 ngöôøi coù trình ñoä cao veà chuyeân moân vaø coù kinh nghieäm veà Markeing ñeå nghieân cöùu, xaây döïng chieán löôïc ngaén vaø daøi haïn, hoaïch ñònh chöông trình Marketing cho coâng ty. Boä phaän nghieân cöùu thò tröôøng bao goàm 2 ngöôøi thöïc hieän caùc chieán löôïc vaø chöông trình marketing do boä phaän chöùc naêng ñeà ra. Coù nhieäm vuï marketing nhöng phaûi coù trình ñoä am hieåu saâu veà lónh vöïc giao nhaän, vaän taûi vaø cuõng nhö naém roõ lòch trình cuûa caùc haõng taøu, söï bieán ñoäng cuûa giaù cöôùc, cöôùc phí boác dôõ haøng hoùa, phí löu kho baõi… Tröôûng phoøng Marketing goàm 1 ngöôøi coù trình ñoä chuyeân moân vaø kinh nghieäm cuõng nhö khaû naêng quaûn lyù chòu traùch nhieäm chung veà toaøn boä coâng vieäc cuûa toå tröôùc phoøng giao nhaän vaø tröôùc toaøn boä coâng ty. Phoøng Marketing coù quan heä maät thieát vaø taùc ñoäng hoã trôï laãn nhau vôùi caùc phoøng ban trong coâng ty. Neáu hoaït ñoäng marketing hoaït ñoäng toát thì seõ giuùp coâng ty naém ñöôïc nhöõng thoâng tin veà khaùch haøng moät caùch ñaày ñuû vaø chính xaùc nhaát. Giuùp coâng ty hieåu saâu saéc khaùch haøng cuûa mình do ñoù deã daøng xem xeùt nhöõng thay ñoåi cuûa hoï vaø coù nhöõng chính saùch thích hôïp nhaèm thoûa maõn toát nhaát nhu caàu cuûa khaùch haøng vôùi phöông chaâm “khaùch haøng laø thöôïng ñeá”. Taùc ñoäng cuûa Marketing laø môû roäng thò tröôøng, thu huùt khaùch haøng vaø taêng lôïi nhuaän. Ñoàng thôøi nhôø coù hoaït ñoäng cuûa phoøng Marketing maø coâng ty döï ñoaùn tình hình phaùt trieån kinh doanh trong töông lai. Giaûi phaùp 2: Caàn coù chöông trình ñaøo taïo nhaân vieân vaø tuyeån duïng theâm nhaân vieân môùi. Hieän nay coâng ty coøn thieáu nhaân vieân giao nhaän vì vaäy ñeå ñaùp öùng nhu caàu cuûa coâng vieäc ngaøy caøng taêng trong coâng ty thì caàn coù theâm 7 nhaân vieân laøm ôû phoøng giao nhaän nöõa môùi ñuû söùc ñaùp öùng. Vaø trong töông lai döïa vaøo söï phaùt trieån cuûa coâng ty maø coù theå tuyeån theâm nhaân vieân ôû caùc phoøng ban khaùc. Vôùi soá nhaân vieân coøn thieáu coâng ty coù theå tuyeån töø caùc tröôøng ñaïi hoïc. Vieäc tuyeån nhöõng nhaân vieân môùi laø nhöõng sinh vieân vöøa môùi toát nghieäp ra tröôøng coù theå gaëp nhieàu khoù khaên ban ñaàu vì nhöõng sinh vieân vöøa môùi toát nghieäp chöa coù kinh nghieäm thöïc teá nhöng buø laïi hoï coù loøng haêng say vaø saün saøng hoïc hoûi. Coâng ty coù chính saùch ñaøo taïo toát thì ñaây chính laø nhöõng nhaân vieân coù naêng löïc goùp phaàn raát lôùn trong hoaït ñoäng cuûa coâng ty trong töông lai. Ñeå naâng cao trình ñoä ngoaïi ngöõ cuûa nhaân vieân coâng ty caàn coù nhöõng chính saùch khích leä nhaân vieân nhö thueâ giaùo vieân veà boài döôõng theâm hoaëc taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho nhaân vieân coù thôøi gian tham gia vaøo caùc khoùa hoïc ôû caùc trung taâm ngoaïi ngöõ. Giaûi phaùp 3: Ñaåy nhanh quaù trình môû chi nhaùnh taïi Khu coâng nghieäp Myõ Phöôùc I – huyeän Beán Caùt – Tænh Bình Döông. Do ñeàu kieän truï sôû cuûa coâng ty ôû thaønh phoá Hoà Chí Minh nhöng caùc khaùch haøng lôùn cuûa coâng ty hieän nay thöôøng ôû caùc xaõ cuûa huyeän Beán Caùt, tænh Bình Döông vaø trong töông lai khi Khu Coâng nghieäp Myõ Phöôùc II ñi vaøo hoaït ñoäng do vaäy ñaây laø thò tröôøng tieàm naêng cuûa coâng ty do vaäy coâng ty caàn coù keá hoaïch môû chi nhaùnh ôû Thò Traán Myõ Phöôùc. Neáu vieäc môû chi nhaùnh cuûa coâng ty taïi Myõ Phöôc thöïc hieän thaønh coâng seõ mang laïi cho coâng ty nhieàu thuaän lôïi ñeå töø ñoù cuûng coá vöõng chaéc vò trí cuûa coâng ty ñoái vôùi khaùch haøng cuõ vaøo taïo ñieàu kieän ñeå tìm kieám khaùch haøng môùi. Hieän nay do boä phaän giao nhaän cuûa coâng ty taäp trung ôû Thaønh phoá Hoà Chí Minh neân khi coù söï thay ñoåi naøo ñoù töø phía khaùch haøng seõ gaây raát nhieàu khoù khaên vaø vaát vaû cho nhaân vieân giao nhaän khi phaûi ñi laïi giöõa coâng ty vôùi caùc coâng ty khaùch haøng. Vieäc môû chi nhaùnh thì nhöõng thay ñoåi naøy seõ ñöôïc giaûi quyeát moät caùch nhanh choùng vaø suoân seõ hôn. Ngoaøi nhöõng noå löïc cuûa baûn thaân coâng ty thì caàn phaûi coù söï hoã trôï cuûa Nhaø nöôùc ñeå taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho caùc doanh nghieäp phaùt trieån nhö nhöõng chính saùch xuaát nhaäp khaåu, cô cheá thoâng thoaùng vaø giuùp ñôõ höôùng daãn cho caùc doanh nghieäp trong vieäc thöïc thi nhöõng chính saùch môùi cuûa nhaø nöôùc.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCác giải pháp hoàn thiện hoạt động giao nhận ngoại thương tại công ty TNHH thương mại DV GN VT Hà Thành Đạt (Đề tài năm 2010).doc
Luận văn liên quan