Đề tài Huy động vốn cổ phần trên thị trường OTC – Một giải pháp về vốn cho các doanh nghiệp trên địa bàn TP Hồ Chí Minh

MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU .a CHƯƠNG I: LÝ THUYẾT VỀ CÁC NGUỒN TÀI TRỢ VỐN DÀI HẠN CỦA DOANH NGHIỆP VÀ THỊ TRƯỜNG OTC . 1 1.1 TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỔ PHẦN CỦA DOANH NGHIỆP. 1 1.1.1 Công ty cổ phần 2 1.1.2 Hoạt động đầu tư vốn mạo hiểm. 3 1.1.3 Phát hành cổ phiếu đại chúng. 4 1.2 LÝ THUYẾT VỀ THỊ TRƯỜNG OTC 8 1.2.1 Khái quát về sự phát triển của Thị trường OTC 8 1.2.2 Những đặc điểm cơ bản của Thị trường OTC hiện nay. 12 1.2.3 Phân biệt thị trường OTC với thị trường tập trung. 17 1.2.4 Vị trí, vai trò của thị trường OTC trong hệ thống thị trường chứng khoán. 19 1.2.5 Một số thị trường OTC trên thế giới. 22 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN CỔ PHẦN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VÀ THỊ TRƯỜNG OTC VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA . .26 2.1 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỔ PHẦN Ở VIỆT NAM. 26 2.1.1 Bối cảnh tài trợ kinh tế ở Việt Nam 26 2.1.2 Hoạt động vốn mạo hiểm ở Việt Nam. 29 2.1.3 Thị trường chứng khoán và hoạt động phát hành cổ phiếu ra công chúng ở Việt Nam. 32 2.2 THỊ TRƯỜNG OTC VIỆT NAM. 36 CHƯƠNG III: NGHIÊN CỨU THÁI ĐỘ VÀ SỰ MONG MUỐN TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG OTC CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TP.HỐ HỒ CHÍ MINH. 47 3.1 GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 47 3.2 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 48 3.3 XÂY DỰNG VÀ ĐIỀU CHỈNH THANG ĐO 50 3.4 THÔNG TIN VỀ MẪU NGHIÊN CỨU 52 3.5 ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ THANG ĐO. 54 3.5.1 Thang đo thái độ đối với thị trường OTC của các doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM. 55 3.5.2 Thang đo sự mong muốn tiếp cận thị trường OTC của doanh nghiệp 62 3.6 PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN. 63 3.6.1 Kiểm định giả thuyết về mối liên hệ giữa 10 thành phần thái độ đối với thị trường OTC của doanh nghiệp và sự mong muốn tiếp cận thị trường OTC của doanh nghiệp. 63 3.6.2 Đánh giá sự khác biệt giữa các loại hình doanh nghiệp về các thành phần của thái độ đối với thị trường OTC và sự mong muốn tiếp cận thị trường OTC của doanh nghiệp. 67 3.7 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU. 67 3.8 KIẾN NGHỊ CÁC GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỔ PHẦN TRÊN THỊ TRƯỜNG OTC. 71 3.8.1 Kiến nghị các giải pháp vĩ mô 72 3.8.2 Kiến nghị các giải pháp cho doanh nghiệp nhằm thúc đẩy hoạt động huy động vốn cổ phần trên thị trường OTC. 76 KẾT LUẬN

pdf111 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2334 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Huy động vốn cổ phần trên thị trường OTC – Một giải pháp về vốn cho các doanh nghiệp trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hung phaùp lyù ñieàu chænh hoaït ñoäng cuûa thò tröôøng OTC Chính phuû neân trieån khai vieäc xaây döïng khung phaùp lyù bao quaùt, ñieàu chænh toaøn boä haønh vi giao dòch treân thò tröôøng OTC. Khung phaùp lyù ñöôïc xem laø coâng cuï quan troïng nhaát quaûn lyù thò tröôøng, ñaûm baûo söï hieäu quaû cuûa thò tröôøng, baûo veä quyeàn lôïi caùc nhaø ñaàu tö. 74 Chính phuû neân xaây döïng moät Nghò ñònh rieâng ñieàu chænh hoaït ñoäng cuûa thò tröôøng OTC. Yeâu caàu ñoái vôùi vieäc xaây döïng laø phaûi thoáng nhaát, ñoàng boä vôùi heä thoáng phaùp luaät. Do caùc coâng ty tham gia huy ñoäng voán treân thò tröôøng OTC laø caùc coâng ty coù quy moâ vöøa vaø nhoû, caùc coâng ty môùi thaønh laäp, caùc coâng ty hoaït ñoäng coù hieäu quaû nhöng chöa ñuû tieâu chuaån nieâm yeát treân TTGDCK neân vieäc ñaët ra caùc tieâu chuaån nieâm yeát chöùng khoaùn treân thò tröôøng naøy vaø caùc dòch vuï hoã trôï khoâng neân yeâu caàu quaù cao, caàn thoâng thoaùng ñeå khuyeán khích nhieàu coâng ty phaùt haønh tham gia thò tröôøng, nhöng cuõng phaûi ñaày ñuû chaët cheõ nhaèm haïn cheá vieäc phaùt haønh chöùng khoaùn keùm chaát löôïng gaây thieät haïi ñeán lôïi ích ngöôøi ñaàu tö, laøm maát loøng tin cuûa daân chuùng ví duï nhö tieâu chí phaûi ñaûm baûo ñaây laø caùc coâng ty coù ruûi ro cao, nhöng laø caùc coâng ty kinh doanh nghieâm tuùc, khoâng löøa ñaûo. Ñaây chính laø ñieàu taïo neân söùc huùt raát lôùn cho thò tröôøng OTC. Caùc quy ñònh caàn phaûi roõ raøng, ñaày ñuû vaø cuï theå veà quyeàn vaø nghóa vuï cuûa caùc toå chöùc tham gia thò tröôøng. Laø cô sôû phaùp lyù ñeå baûo veä lôïi ích hôïp phaùp cuûa caùc toå chöùc, caù nhaân tham gia thò tröôøng, theå hieän roõ vai troø vaø chöùc naêng nhieäm vuï cuûa caùc cô quan quaûn lyù, cuûa caùc ñoái töôïng tham gia thò tröôøng. Beân caïnh ñoù, caùc quy ñònh veà coâng boá thoâng tin, giaûi quyeát tranh chaáp vaø xöû lyù vi phaïm treân thò tröôøng phaûi ñöôïc ban haønh ñeå taïo cô cheá baûo veä quyeàn lôïi cuûa caùc beân khi bò xaâm haïi. 3.8.1.3 Toå chöùc ñaùnh giaù vaø xeáp loaïi möùc ñoä tín nhieäm doanh nghieäp. Coù moâït khaùc bieät raát lôùn giöõa caùc coâng ty nieâm yeát treân thò tröôøng TTGDCK vaø caùc coâng ty huy ñoäng voán treân thò tröôøng OTC laø yeâu caàu coâng khai thoâng tin. Do caùc thoâng tin lieân quan ñeán hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp khoâng baét buoäc phaûi coâng boá kòp thôøi, neân ñeå coù theå ñaùnh giaù caùc coâng ty naøy caàn phaûi coù moät toå chöùc ñaùnh giaù xeáp loaïi ñoäc laäp ñaûm baûo caùc ñieàu kieän sau: 75 • Tính khaùch quan: Phöông phaùp ñaùnh giaù caàn phaûi chaët cheõ, coù heä thoáng vaø phaûi caên cöù vaøo soá lieäu quaù khöù, keát quaû ñaùnh giaù phaûi lieân tuïc ñöôïc raø soaùt vaø ñieàu chænh kòp thôøi theo nhöõng thay ñoåi veà tình hình taøi chính. • Tính ñoäc laäp:Toå chöùc ñaùnh giaù phaûi ñoäc laäp vaø khoâng chòu söùc eùp veà kinh teá hoaëc chính trò coù theå aûnh höôûng ñeán keát quaû ñaùnh giaù. • Khaû naêng tieáp caän quoác teá, tính minh baïch: Caùc keát quaû ñaùnh giaù caàn phaûi ñöôïc cung caáp cho caùc toå chöùc trong vaø ngoøai nöôùc ñeå söû duïng trong caùc muïc ñích hôïp phaùp vôùi caùc ñieàu kieän cung caáp töông ñöông nhau. • Cung caáp ñaày ñuû thoâng tin veà phöông phaùp ñaùnh giaù. • Caùc nguoàn löïc: Moät toå chöùc ñaùnh giaù ñoäc laäp caàn phaûi coù ñuû caùc nguoàn löïc caàn thieát ñeå thöïc hieän vieäc ñaùnh giaù vôùi chaát löôïng cao. • Tính tin caäy: ñöôïc theå hieän ôû loøng tin cuûa caùc toå chöùc ñoäc laäp (nhaø ñaàu tö, caùc coâng ty phaùt haønh, ñoái taùc kinh doanh…) ñoái vôùi keát quaû ñaùnh giaù cuûa moät toå chöùc ñaùnh giaù ñoäc laäp. Ñoä tin caäy cuùng theå hieän ôû vieäc caùc toå chöùc ñaùnh giaù ñoäc laäp söû duïng caùc quy trình noäi boä nhaèm traùnh khoâng cho thoâng tin maät ñöôïc söû duïng sai muïc ñích. Thöïc teá hieän nay Vieät Nam ñaõ coù 3 toå chöùc ñöùng ra thöïc hieän vieäc phaân loaïi ñaùnh giaù vaø xeáp haïng doanh nghieäp ñoù laø Coâng ty thoâng tin tín nhieäm doanh nghieäp C&R, Trung taâm thoâng tin tín duïng (CIC) cuûa Ngaân haøng Nhaø nöôùc vaø Trung taâm ñaùnh giaù tín nhieäm Vietnamnet (ñaõ taïm ngöøng hoaït ñoäng), caû ba trung taâm naøy hieän vaãn chöa ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu cuûa thò tröôøng. Chính phuû neân coù chính saùch khuyeán khích, taïo ñieàu kieän cho nhöùng toå chöùc ñònh möùc tín nhieäm ra ñôøi vaø phaùt trieån nhaèm taêng khaû naêng thu huùt nguoàn voán töø coâng chuùng, cuõng nhö doøng voán giaùn tieáp ñaàu tö nöôùc ngoaøi vaøo Vieät Nam. 3.8.1.4 Xaây döïng vaên hoaù coâng khai vaø minh baïch trong hoaït ñoäng cuûa caùc doanh nghieäp. 76 Chính phuû chuû ñoäng xaây döïng vaên hoùa coâng khai vaø minh baïch thoâng qua toå chöùc tuyeân truyeàn, giaùo duïc vaø moät soá bieän phaùp khaùc. Khi maø caùc doanh nghieäp, caùc nhaø ñaàu tö vaø coâng chuùng coù thoùi quen chaáp nhaän vieäc coâng khai, minh baïch tình hình hoaït ñoäng cuûa mình seõ taïo ñoäng löïc lôùn trong vieäc aùp duïng heä thoáng chuaån möïc keá toaùn toát, coù thoâng tin ñuû ñoä tin caäy cho caùc toå chöùc ñaùnh giaù möùc ñoä tín nhieäm xeáp loaïi moät caùch chính xaùc doanh nghieäp. 3.8.2 Kieán nghò caùc giaûi phaùp cho doanh nghieäp nhaèm thuùc ñaåy hoaït ñoäng huy ñoäng voán coå phaàn treân thò tröôøng OTC. Vieäc ñöa ra caùc giaûi phaùp chung nhaát cho caùc doanh nghieäp ñeå thuùc ñaåy hoaït ñoäng huy ñoäng voán coå phaàn treân thò tröôøng OTC laø ñieàu khoâng theå, vì vôùi moãi loaïi hình coâng ty, vôùi ñaëc ñieåm rieâng bieät cuûa töøng doanh nghieäp thì caùc giaûi phaùp ñöa ra ñaõ raát khaùc nhau. Tuøy vaøo thaùi ñoä, nhaän thöùc cuûa moãi doanh nghieäp veà keânh huy ñoäng voán naøy seõ coù nhöõng giaûi phaùp phuø hôïp vôùi doanh nghieäp ñoù. Tuy nhieân, moät vaán ñeà noåi leân khaù roõ trong quaù trình phaân tích thöïc traïng hoaït ñoäng huy ñoäng voán coå phaàn vaø thò tröôøng OTC Vieät Nam ôû chöông II vaø keát quaû nghieân cöùu ôû chöông III ñoù laø “minh baïch”: minh baïch trong hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh, minh baïch trong caùc baùo cao taøi chính, minh baïch trong vieäc coâng boá thoâng tin… Ñaây chính laø vaán ñeà lôùn haïn cheá caùc doanh nghieäp tieáp caän vôùi hoaït ñoäng huy ñoäng voán coå phaàn treân thò tröôøng OTC do khoâng taïo ñöôïc söï an taâm cho caùc nhaø ñaàu tö. Khaéc phuïc haïn cheá naøy laø muïc ñích chung maø caùc doanh nghieäp höôùng tôùi neáu doanh nghieäp muoán tieáp caän nguoàn voán coå phaàn treân thò tröôøng OTC cuõng nhö caùc nguoàn voán daøi haïn khaùc. Thöïc hieän toát heä thoáng keá toaùn vaø kieåm toaùn, heä thoáng cô caáu quaûn trò toát ñeå ñaûm baûo tính minh baïch vaø hieäu quaû trong hoaït ñoäng laø moät chuoãi caùc giaûi phaùp ñoàng boä giuùp doanh nghieäp deã daøng huy ñoäng voán coå phaàn treân thò tröôøng OTC. Ñoái vôùi caùc coâng ty nieâm yeát chính thöùc, vieäc coâng boá thoâng tin phaûi tuaân thuû caùc quy ñònh heát söùc chaët cheõ. Tuy nhieân ñoái vôùi caùc coâng ty khoâng nieâm yeát, ñieàu naøy laø khoâng baét buoäc maø chæ ñöôïc khuyeán khích. Chính ñieàu naøy, coäng vôùi nhöõng vaán ñeà maäp môø trong coâng taùc thueá, ñaõ khuyeán khích caùc doanh nghieäp laøm cho heä 77 thoáng soå saùch, baùo caùo keá toaùn cuûa mình trôû neân khoâng minh baïch laøm raøo caûn cho hoaït ñoäng huy ñoäng voán coå phaàn cuûa mình do uy tín coâng ty giaûm. Coù moät heä thoáng keá toaùn vaø caùc yeâu caàu kieåm toaùn nhaèm theå hieän ñuùng thöïc traïng cuûa doanh nghieäp laø ñieàu heát söùc caàn thieát trong vieäc thuùc ñaåy hoaït ñoäng huy ñoäng voán coå phaàn treân thò tröôøng OTC cuûa doanh nghieäp. Khi caùc thoâng tin minh baïch, roõ raøng, caùc nhaø ñaàu tö seõ coù khaû naêng ñaùnh giaù thöïc traïng coâng ty moät caùch toát nhaát, taïo loøng tin cho nhaø ñaàu tö khi hoï boû voán vaøo coâng ty. Keát quaû phaân tích nghieân cöùu cho thaáy 75.3% yù kieán cho raèng doanh nghieäp caàn phaûi xem xeùt veà khaû naêng coâng khai thoâng tin veà taøi chính vaø nhaân söï cuûa doanh nghieäp khi quyeát ñònh tham gia huy ñoäng voán treân thò tröôøng OTC, nhö vaäy phaàn lôùn doanh nghieäp yù thöùc ñöôïc vaán ñeà naøy nhöng chöa ñuû ñoäng löïc ñeå thöïc hieän, cuõng nhö chöa thaáy ñöôïc lôïi ích laâu daøi cuûa vieäc coâng boá thoâng tin ñeå thöïc hieän huy ñoäng voán coå phaàn. Vieäc coâng ty thöïc hieän toát heä thoáng keá toaùn vaø kieåm toaùn doanh nghieäp laø moät cô sôû quan troïng ñeå caùc nhaø ñaàu tö, caùc chuû nôï, caùc nhaø cung caáp vaø khaùch haøng coù theå ñaùnh giaù ñöôïc coâng ty. Nhö vaäy coâng ty seõ deã daøng trong vieäc tieáp caän tín duïng ngaân haøng vaø caùc toå chöùc taøi chính vaø vôùi chi phí thaáp hôn, vì beân cho vay seõ coi coâng ty coù möùc ñoä minh baïch thoâng tin cao hôn seõ coù ñoä ruûi ro thaáp hôn so vôùi coâng ty coù heä thoáng baùo caùo taøi chính keùm minh baïch hôn. Nhôø ñoù laõi suaát ñoái vôùi caùc khoaûn vay seõ thaáp hôn. Ñieàu naøy theå hieän roõ ôû keát quaû cuûa phaân tích, thaønh phaàn Söû duïng voán tín duïng chính thöùc coù heä soá töông quan Pearson cao nhaát (0,455), chöùng toû thaønh phaàn naøy laø yeáu toá quan troïng taùc ñoäng khaù lôùn vaøo söï mong muoán tieáp caän thò tröôøng OTC cuûa doanh nghieäp. Vôùi nhöõng doanh nghieäp thöôøng xuyeân söû duïng nguoàn voán vay ngaân haøng laø nhöõng doanh nghieäp phaàn naøo ñaùp öùng ñöôïc moät soá tieâu chuaån veà söï minh baïch vaø hoaït ñoäng hieäu quaû. Beân caïnh ñoù nhaø cung caáp vaø khaùch haøng cuõng seõ yeân taâm hôn ñoái vôùi nhöõng coâng ty coù möùc ñoä minh baïch thoâng tin cao hôn vaø coù theå ñöa ra nhöõng ñieàu khoaûn hôïp ñoàng haáp daãn hôn. Caùc nhaø ñaàu tö cuõng seõ ghi nhaän tính minh baïch cao hôn vaø möùc ñoä ruûi ro thaáp cuûa coâng ty baèng vieäc saün loøng mua coå phieáu cuûa coâng ty vôùi giaù cao hôn . Ñoái vôùi caùc coå ñoâng trong coâng ty, ñieàu naøy coù 78 nghóa laø khaû naêng coù thu nhaäp töø ñaàu tö qua vieäc giaù coå phieáu cao hôn (capital gain), beân caïnh caùc khoaûn coå töùc haøng naêm. Coâng ty coù theå hoaït ñoäng coù hieäu quaû hôn vaø hieäu suaát cao hôn do thöïc hieän nhhöõng thay ñoåi veà quaûn trò noäi boä, veà heä thoáng cô caáu quaûn trò vaø caû veà taøi chính Söï ñoøi hoûi veà möùc ñoä coâng khai, minh baïch thoâng tin taøi chính maø coâng ty töï ñöa ra ñaõ töøng böôùc giuùp coâng ty naâng caáp caùc heä thoáng taøi chính vaø quaûn lyù, taêng tính minh baïch chung cho coâng ty. Söï thay ñoåi nhö vaäy seõ giuùp coâng ty xaây döïng danh tieáng toát hôn vôùi caû khaùch haøng vaø caùc nhaø ñaàu tö vaø do ñoù giuùp coâng ty caïnh tranh hieäu quaû hôn trong lónh vöïc kinh doanh cuûa mình. Nhö vaäy vôùi taùc ñoäng hai chieàu cuûa lôïi ích laâu daøi keå treân, caùc doanh nghieäp neân ñeà ra moät soá tieâu chuaån veà ñoä minh baïch ñeå töï mình töøng böôùc thöïc hieän nhö: • Baùo caùo taøi chính vaø baùo caùo quaûn trò phaûi ñaûm baûo ñöôïc caùc yeâu caàu cô baûn nhö Ban giaùm ñoác phaûi hieåu roõ, baùo caùo ñöôïc kieåm toaùn, ñöôïc xaùc nhaän bôûi moät coâng ty kieåm toaùn coù uy tín, tuaân thuû yeâu caàu baùo caùo taøi chính Vieät Nam vaø quoác teá. Aùp duïng caùc nguyeân taéc baùo caùo taøi chính chuaån goàm 4 yeáu toá laø tính caån troïng, tính khaùch quan, tính ñaày ñuû vaø tính roõ raøng. Ngoøai ra phaûi coù caùc baùo caùo quaûn trò noä boä goàm baùo caùo phaân tích hieäu quaû hoaït ñoäng so vôùi keá hoaïch, baùo caùo giaùm saùt caùc tieâu chí ñaùnh giaù hieäu quaû hoaït ñoäng. • Cô caáu toå chöùc cuûa caû heä thoáng phaûi roõ raøng ñaûm baûo tính minh baïch vaø hieäu quaû trong toøan boä hoaït ñoäng cuûa coâng ty thoâng qua vieäc hoaïch ñònh vai troø traùch nhieäm trong töøng laõnh vöïc cuï theå. • Quaûn trò doanh nghieäp phaûi ñöôïc chuù troïng haøng ñaàu, caùc thuû tuïc, quy trình, cô cheá kieåm soùat phaûi ñöôïc ñaûm baûo. • Laäp chieán löôïc phaùt trieån, keá hoaïch kinh doanh daøi haïn vaø caùc keá hoaïch taøi chính phuïc vuï cho chieán löôïc vaø keá hoaïch kinh doanh daøi haïn ñoù. Ñaëc bieät laø xaùc ñònh ñöôïc nhu caàu voán ñaàu tö ñeå coù loä trình vaø keá hoaïch tieáp caän nguoàn voán naøo cho hieäu quaû. 79 KEÁT LUAÄN Coù theå noùi raèng vieäc hình thaønh thò tröôøng OTC vôùi ñuùng nghóa cuûa noù hieän nay ñang laø xu höôùng phoå bieán, thaäm chí laø taát yeáu cuûa caùc haàu heát caùc thò tröôøng chöùng khoaùn theá giôùi vì öu theá cuûa thò tröôøng naøy vaø coøn vì söï phaùt trieån cuûa xaõ hoäi noùi chung. Moâ hình thò tröôøng OTC laø moâ hình thò tröôøng mang tính öu vieät ñeå coù theå hoaøn thieän ñöôïc heä thoáng thò tröôøng chöùng khoùan Vieät Nam thoâng qua vieäc taïo ñieàu kieän ña daïng hoùa thò tröôøng, ñaùp öùng nhu caàu ña daïng cuûa ngöôøi ñaàu tö… Vaø quan troïng nhaát laø thò tröôøng OTC taïo ñieàu kieän cho caùc coâng ty chöa ñuû ñieàu kieän nieâm yeát treân TTGDCK, ñaëc bieät laø caùc coâng ty coù voán nhoû, coâng ty môùi thaønh laäp… coù theå huy ñoäng voán deã daøng qua thò tröôøng chöùng khoaùn, taän duïng ñöôïc nguoàn voán nhaøn roãi trong daân chuùng, goùp phaàn thuùc ñaåy nhanh tieán trình coå phaàn hoùa ôû Vieät Nam. Nhaän thöùc roõ ñieàu naøy seõ giuùp baûn thaân moãi doanh nghieäp treân ñòa baøn TPHCM ñöa ra nhöõng quyeát saùch hôïp lyù nhaèm tieáp caän ñöôïc vôùi nguoàn voán coå phaàn khaù haáp daãn. Veà phía Chính phuû, nhöõng chính saùch xaây döïng vaø phaùt trieån thò tröôøng OTC ñuùng ñaén seõ naâng thò tröôøng taøi chính cuûa Vieät Nam laàn moät taàm cao môùi, baét kòp xu höôùng phaùt trieån chung cuûa theá giôùi. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO TIEÁNG VIEÄT 1 Baùo caùo chung cuûa caùc nhaø taøi trôï taïi Hoäi nghò Nhoùm tö vaán caùc nhaø taøi trôï Vieät Nam (12/2005), Baùo caùo phaùt trieån Vieät Nam naêm 2006, Haø Noäi 2 Boä Keá hoaïch vaøđñaàu tö, Taïp chí Ñaàu tö chöùng khoaùn. 3 Hoaøng Troïng - Chu Nguyeãn Moäng Ngoïc (2005), Phaân tích döõ lieäu ngheân cöùu vôùi SPSS, NXB Thoáng Keâ. 4 Ngaân haøng Hôïp taùc Quoác teá Nhaät Baûn (JBIC) (4/2002), Moâi tröôøng kinh doanh cho caùc doanh nghieäp tö nhaân ôû Vieät Nam. 5 Nick J.Freeman - Chöông trình phaùt trieån kinh teá tö nhaân MPDE (7/2004), Voán coå phaàn: Keânh taøi chính ñang phaûtieån taïi Vieät Nam. 6 Quoác hoäi (2005),Luaät doanh nghieäp soá 60/2005/QH11 ban haønh ngaøy 29/11/2005. 7 Thôøi baùo kinh teá Saøi Goøn. 8 Toång cuïc thoáng keâ Vieät Nam (2004), Thöïc traïng doanh nghieäp qua keát quaû ñieàu tra naêêm 2001,2002,2003,NXB Thoáng Keâ. 9 Traàn Kim Dung (2005), Höôùng daãn vieát ñeà cöông nghieân cöùu khoa hoïc, ÑHKT. 10 Traàn Ngoïc Thô (2003), Taøi chính doanh nghieäp hieïn ñaïi, NXB Thoáng Keâ. 11 Uyû ban chöùng khoaùn Nhaø nöôùc, Taïp chí Chöùng khoaùn Vieät Nam, nhieàu kyø. TIEÁNG ANH 11 Dalton John (1998), How the stock market works. 12 Dearborn (1996), Pass track series 7. 13 Esme Faerber (1995), All about stocks. 14 General Securities NYSE/NASD Registered Representative (series 7), 1997. 15 Richard J.Teweles & Edward S.Bradley (1987), The stock market 5th Edition. 16 Robert Zipf (1997), How the bond market works. 17 Securities market in Korea, 2000 & 2001. 81 18 Stuart R.Veale (1987), Stocks, Bonds, Options,Futures. 19 Timmons, Jeffry A. (1999), New Venture Creation: Entrepreneurship for the 21st Century,1999 Irwin/McGraw-Hill. 20 Tokyo Stock Exchange, 2000 21 Venture Capital Journal (2001), Höôùng daãn veà hoaït ñoäng ñaàu tö voán maïo hieåm ôû Chaâu AÙ 2001. TRANG TIN ÑIEÄN TÖÛ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 i Phụ lục 1: PHIEÁU ÑIEÀU TRA THAÙI ÑOÄ VAØ SÖÏ MONG MUOÁN TIEÁP CAÄN THÒ TRÖÔØNG OTC CUÛA DOANH NGHIEÄP Xin chaøo caùc anh chò, Toâi laø hoïc vieân cao hoïc khoaù 12, khoa Quaûn trò kinh doanh cuûa tröôøng Ñaïi Hoïc Kinh Teá TP.HCM. Hieän nay toâi ñang tieán haønh nghieân cöùu ñeà taøi “Huy ñoäng voán coå phaàn treân thò tröôøng OTC - Giaûi phaùp veà voán cho caùc doanh nghieäp treân ñòa baøn TP.Hoà Chí Minh”. Ngoaøi muïc ñích phuïc vuï cho vieäc hoïc taäp, ñeà taøi naøy seõ giuùp cho caùc doanh nghieäp hieåu roõ hôn veà thò tröôøng chöùng khoaùn, thò tröôøng OTC ñeå töø ñoù mong muoán coù cô hoäi tieäp caän vaø khai thaùc nguoàn voán töø thò tröôøng OTC naøy nhaèm ñaùp öùng cho nhu caàu hoaït ñoäng vaø phaùt trieån cuûa doanh nghieäp. Toâi raát haân haïnh ñöôïc caùc anh, chò daønh chuùt ít thôøi gian traû lôøi giuùp moät soá caâu hoûi sau. Xin löu yù raèng khoâng coù caâu traû lôøi naøo laø sai, taát caû caùc caâu traû lôøi ñeàu coù giaù trò ñoái vôùi nghieân cöùu naøy. Toâi cam ñoan raèng noäi dung traû lôøi cuûa anh chò hoaøn toaøn ñöôïc giöõ kín vaø keát quaû nghieân cöùu cuûa ñeà taøi seõ ñöôïc phaûn hoài ñeán anh, chò khi coù yeâu caàu. Xin chaân thaønh caûm ôn söï hôïp taùc, hoã trôï nhieät tình vaø thôøi gian quyù baùu cuûa anh, chò trong vieäc tham gia traû lôøi baûng caâu hoûi naøy. Xin vui loøng lieân laïc ñòa chæ sau neáu anh, chò coù baát kyø caâu hoûi naøo hoaëc coù nhu caàu nhaän keát quaû nghieân cöùu: Cao Thò Mai Leâ Coâng ty VINACEGLASS Tel.: 08 8290920/ 0918 699 996 Fax: 08 8290768 Email: caomaile@yahoo.com Caâu 1: Xin vui loøng cho bieát möùc ñoä ñoàng yù cuûa anh/chò ñoái vôùi caùc phaùt bieåu döôùi ñaây (ñaùnh daáu vaøo soá ñieåm töông öùng): 1: Hoaøn toaøn khoâng ñoàng yù 2: Khoâng ñoàng yù 3: Khoâng coù yù kieán 4: Ñoàng yù 5: Hoaøn toaøn ñoàng yù. 13Caâu 2: Xin vui loøng cho bieát moät soá thoâng tin caù nhaân vaø doanh nghieäp cuûa anh/chò (ñieàn thoâng tin vaø ñaùnh daáu vaøo oâ töông öùng). ii I. Thoâng tin doanh nghieäp 47 Teân doanh nghieäp: 48 Ñòa chæ: 49 Naêm thaønh laäp: 50 Ngaønh kinh doanh: 51 Loaïi hình doanh nghieäp: Coâng ty lieân doanh 1 Coâng ty coå phaàn 4 Coâng ty 100% voán nöôùc ngoaøi 2 Coâng ty TNHH 5 Doanh nghieäp Nhaø nöôùc 3 Doanh nghieäp tö nhaân 6 52 Toång voán ñieàu leäâ: Döôùi 5 tyû ñoàng 1 10 - 30 tyû ñoàng 3 5 - 10 tyû ñoàng 2 Treân 30 tyû ñoàng 4 53 Tình traïng veà voán: Thöøa voán 1 Thieáu voán 3 Ñuû voán 2 Thieáu voán traàm troïng 4 54 Nhu caàu veà voán cho 10 - 20 naêm tôùi: Döôùi 5 tyû ñoàng 1 10 - 30 tyû ñoàng 3 5 - 10 tyû ñoàng 2 Treân 30 tyû ñoàng 4 55 Toång soá lao ñoäng: Döôùi 50 ngöôøi 1 100 - 300 ngöôøi 3 50 - 100 ngöôøi 2 Treân 300 ngöôøi 4 II. Thoâng tin caù nhaân: 56 Vò trí coâng taùc cuûa anh/chò thuoäc nhoùm: Hoäi ñoàng quaûn trò 1 Ban giaùm ñoác 3 Keá toaùn tröôûng 2 Quaûn trò vieân taøi chính 4 Khaùc 5 57 Trình ñoä hoïc vaán: Treân ñaïi hoïc 1 Trung caáp, cao ñaúng 3 Ñaïi hoïc 2 Phoå thoâng 4 58 Ñoä tuoåi: Döôùi 30 tuoåi 1 40 - 50 tuoåi 3 30 - 39 tuoåi 2 Treân 50 tuoåi 4 Xin caùm ôn söï hôïp taùc cuûa anh, chò. Traân troïng kính chaøo. iii Phụ lục 2: DANH SÁCH CÁC CÔNG TY THAM GIA PHỎNG VẤN STT Teân coâng ty Ñòa ñieåm Ngaønh ngheà 1 Coâng ty Coå phaàn SSTT Vi Na Quaän 7 Ñaàu tö xaây döïng 2 Coâng ty Shipmarin Quaän 2 Haøng haûi 3 Coâng ty TNHH Coâng nghieäp Taân Bình TMDV 4 Coâng ty Coå phaàn Finexco Quaän 1 SX&DV 5 Coâng ty Technoimport Quaän 1 NKTB 6 Coâng ty TNHH Gia Ñònh Phaùt Quaän 3 XDTM 7 Coâng ty Electrogard VN Quaän 10 TB ñieän 8 Coâng ty TNHH Taân Huy Hoaøng Taân Bình Thuyû saûn 9 Coâng ty Coå phaàn Focus Quaän 1 DV marketing 10 Coâng ty TNHH Minh Hoaøng Quaän 4 TMDV 11 Coâng ty Coå phaàn Baùch Hoaù Mieàn Nam Quaän 3 TMDV 12 Coâng ty TNHH N.D.A Quaän 1 XDTM 13 Coâng ty TNHH Thaïnh Höng Quaän 10 Du lòch 14 Coâng ty TNHH Vieãn Ñoâng Quaän 1 DV Baûo veä 15 Coâng ty Coå phaàn Hanotrans Quaän 4 Giao nhaän vaän taûi 16 Coâng ty TNHH Ñaïi Minh Quaän 2 Dòch vuï thöông maïi 17 Coâng ty S-Telecom Quaän 1 Vieãn thoâng 18 Coâng ty TNHH Höôùng Minh Bình Thaïnh MMTB gas 19 Coâng ty Allectha VN Quaän 2 May maëc vaø giaøy 20 Coâng ty TNHH Hieäp Lôïi Taân Bình DV-TM Thieát bò vaän taûi 21 Coâng ty Coå phaàn FPT Quaän 3 PTÑT coâng ngheä 22 Coâng ty Coå phaàn Gentraco noâng nghieäp 23 Coâng ty TNHH Nam Vieät Bình Thaïnh Thöông maïi 24 Coâng ty TNHH Tin Dung Taân Bình vaät lieäu xaây döïng 25 Coâng ty Döông Bieåu Vitranichart Quaän 1 xaêng ñaàu 26 DNTN Hieàn Phaùt Quaän 4 TMDV 27 Coâng ty TNHH Tröôøng Ngaân Quaän 4 TMDV 28 Coâng ty TNHH Vi Nam Taân Bình TB ngaønh nhöïa 29 Coâng ty Coå phaàn REE Taân Bình cô ñieän laïnh 30 Coâng ty Coå phaàn TMDV tö vaán ñaàu tö Quaän 1 Baát ñoäng saûn 31 Coâng ty Coå phaàn Vaän taûi vaø thueâ taøu Quaän 1 Haøng haûi 32 Coâng ty Coå phaàn Vaän taûi xaêng daàu ñöôøng thuyû Petrolimex Bình Thaïnh Haøng haûi 33 Coâng ty TNHH Human Capital VN Quaän 1 Nhaân löïc 34 Coâng ty Coå phaàn PTCN&DV Saùng Taïo Bình Thaïnh Phaùt trieån coâng ngheä iv 35 Coâng ty TNHH Netguard International Quaän 1 TB vaên phoøng 36 Coâng ty J5/BQP Quaän 1 XDTM 37 Coâng ty Sasco Taân Bình Vaän taûi HK 38 Coâng ty TNHH Vitis Quaän 1 Thöông maïi 39 Coâng ty Coå phaàn VTC Quaän 10 Vieãn thoâng 40 Coâng ty Taây Nam Taân Bình XNK 41 Coâng ty Coå phaàn Baûo hieåm Böu ñieän Quaän 3 baûo hieåm 42 Coâng ty TNHH Daphaco Quaän 12 TB ñieän 43 Coâng ty TNHH Brand Connections PR Phuù Nhuaän PR 44 Coâng ty HSBC Quaän 1 Ngaân haøng 45 Coâng ty TNHH In Vieät Bình Thaïnh In aán, quaûng caùo 46 Coâng ty Coå phaàn Licogi16 Phuù Nhuaän Ñaàu tö xaây döïng 47 Coâng ty TNHH Daâng Haø Taân Bình Vaät lieäu xaây döïng 48 Coâng ty TNHH Maét Roàng Taân Bình In aán, quaûng caùo 49 Coâng ty TNHH DMB Phuù Nhuaän In aán, quaûng caùo 50 Coâng ty TNHH Deá Meøn Quaän 3 In aán, quaûng caùo STT Teân coâng ty Ñòa ñieåm Ngaønh 51 Coâng ty TNHH Aán vaøng Taân Phuù In aán, quaûng caùo 52 Coâng ty TNHH Ñaát Roàng Taân Bình TMDV 53 Coâng ty TNHH Mai Dung Quaän 1 TMDV 54 Coâng ty TNHH Tín Nam Long Phuù Nhuaän Vieãn thoâng 55 Coâng ty Lieân doanh CampinaVN Bình Thaïnh Söõa, nöôùc giaûi khaùt 56 Coâng ty TNHH Nam Hoaøng Gia Quaän 11 XDTM 57 Coâng ty Coå phaàn Vinamilk Quaän 1 Söõa, nöôùc giaûi khaùt 58 Coâng ty Söûa chöõa maùy bay A41 Taân Bình KT haøng khoâng 59 Coâng ty Coå phaàn Sacombank Quaän 3 Ngaân haøng 60 Coâng ty Coå phaàn Toyota Ñoâng Saøi Goøn Quaän 2 KD oâtoâ 61 Coâng ty Toång coâng ty Beán Thaønh Quaän 1 TMDVSX 62 Coâng ty Coå phaàn Savico Quaän 1 TMDV 63 Coâng ty TNHH Kieân Nam Quaän 12 toång hôïp 64 Coâng ty TNHH Baûo Duy Quaän 1 TM giaáy, goã 65 Coâng ty Coå phaàn TRöø moái - khöû truøng Quaän 1 tröø moái, coân truøng 66 Coâng ty TNHH Phuù Thuaän Goø Vaâp TMDV 67 Coâng ty Vietcombank HCM Quaän 1 Ngaân haøng 68 Coâng ty TNHH Phan Nguyeân Taân Bình TB kyõ thuaät 69 Coâng ty TNHH Nhaät Quang Taân Quaän 10 TB coâng nghieäp 70 Coâng ty Coå phaàn Xaây laép III Quaän 4 TMDV xaây laép 71 Coâng ty TNHH Aâu Myõ ETS Taân Bình TB coâng nghieäp 72 Coâng ty TNHH Nguyeân Vónh Goø Vaâp TMDV xaây laép v 73 Coâng ty TNHH Minh Hoaøng Quaän 10 Dòch vuï thöông maïi 74 Coâng ty Lieân doanh Richmark Fund Management Quaän 1 ÑT Taøi chính 75 Coâng ty Coå phaàn Ñaàu tö XNK Chôï Lôùn Quaän 5 XNK 76 DNTN Cöûu Chaân Taân Phuù Thöông maïi 77 Coâng ty Coå phaàn Ñòa oác Taân Bình Taân Bình nhaø ñaát 78 Coâng ty TNHH Thieân Traïch Quaän 2 nhaø ñaát 79 Coâng ty Coå phaàn Gia Dö Quaän 8 May maëc 80 Coâng ty TNHH Gia THöøng Bình Taân May maëc 81 Coâng ty TNHH Tymes VN Quaän 1 Du lòch 82 Coâng ty TNHH Taân Vieãn Döông Quaän 10 Dòch vuï thöông maïi 83 DNTN Lystravel Quaän 1 Du lòch 84 Coâng ty TNHH Cung Vieät Quaän 7 XNK 85 Coâng ty TNHH Song Long Quaän 10 In aán, thieát keá 86 DNTN Leâ Phong Quaän 1 Du lòch 87 DNTN Duõng Tieán vaø coäng söï Bình Taân nhaø ñaát 88 Coâng ty Lieân doanh Kosvida Thuû Ñöùc SX noâng döôïc 89 Coâng ty TNHH Creatis Quaän 1 TK kieán truùc 90 Coâng ty Coå phaàn Vipesco Quaän 1 Thuoác baûo veä thöïc phaåm 91 Coâng ty Beán Thaønh Quaän 1 Du lòch 92 Coâng ty TNHH Minh Haø TND Taân Phuù TMDVXD 93 Coâng ty Coå phaàn Sôn Kim Quaän 1 May maëc 94 Coâng ty Vinaceglass Quaän 1 Saønh söù thuyû tinh 95 Coâng ty TNHH Döôïc phaåm Ñoâ Thaønh Bình Taân Döôïc phaåm 96 Coâng ty TNHH Kieán Thaønh Quaän 6 Baát ñoäng saûn 97 Coâng ty TNHH Vaïn Thònh Phaùt Quaän 1 Dòch vuï thöông maïi 98 Coâng ty Coå phaàn Baïch Ñaèng 4 Bình Thaïnh Ñaàu tö xaây döïng 99 Coâng ty Lieân doanh Duïng cuï Y teá Linh Trung y teá 100 Coâng ty Phuù Thuaän Bình Thaïnh Thuyû saûn 101 Coâng ty TNHH Vieät Xanh Thuû Ñöùc xöû lyù MT 102 Coâng ty TNHH Minh Thaønh Quaän 7 Toång hôïp 103 Coâng ty Coå phaàn QC Thôøi Ñaïi Quaän 1 Quaûng caùo STT Teân coâng ty Ñòa ñieåm Ngaønh 104 Coâng ty TNHH Lieân Ngaân Sôn Taân Bình Quaûng caùo 105 Coâng ty TNHH Phöông Thaùi Hoàng Phuù Nhuaän Quaûng caùo 106 Coâng ty Coå phaàn C&P Taân Bình TB vaên phoøng 107 Coâng ty TNHH Kyõ ngheä Thôøi Ñaïi Quaän 1 In aán, thieát keá vi 108 Coâng ty TNHH AÙnh Tuyeát Goø Vaâp Thöông maïi 109 Coâng ty TNHH A.C.D Quaän 10 TT noäi thaát 110 Coâng ty TNHH Phuùc Thònh Quaän 11 Ñaàu tö xaây döïng 111 Coâng ty TNHH Minh Phaùt Goø Vaâp Quaûng caùo 112 Coâng ty TNHH Tyû leä vaøng Bình Thaïnh Thieát keá xaây döïng 113 Coâng ty Cô ñieän Thuû Ñöùc Thuû Ñöùc KD,SX thieát bò ñieän 114 Coâng ty Truyeàn taûi ñieän 4 Thuû Ñöùc ñieän löïc 115 Coâng ty TNHH AAA Quaän 4 Giao nhaän vaän taûi 116 Coâng ty Coå phaàn Haøng Haûi Haø Noäi Quaän 1 Haøng haûi 117 Coâng ty TNHH Hieàn Vy Quaän 1 myõ phaåm 118 Coâng ty TNHH Tröôøng Kha Quaän 10 Noäi thaát 119 Coâng ty TNHH An Nhieân Bình Thaïnh TMDV 120 Coâng ty Coå phaàn Ñieän Quang Quaän 1 TB ñieän 121 Coâng ty Metecno Quaän 3 SX taám lôïp 122 Coâng ty TNHH Quang Minh Taân Bình TT noäi thaát 123 Coâng ty Coå phaàn Vieät Trung Bình Thaïnh Thuoác baûo veä thöïc phaåm 124 Coâng ty TNHH Kyõ Thöông Phuù Nhuaän Thöông maïi 125 Coâng ty TNHH Thaønh Long Taân Bình In aán 126 Coâng ty Lieân doanh Vinasiam Taân Bình SXKD xe maùy 127 Coâng ty TNHH AÙi Nhaân Quaän 1 maùy tính 128 Coâng ty TNHH Caùnh Dieàu VAØng Phuù Nhuaän In aán, quaûng caùo 129 Coâng ty Coå phaàn c Thaønh Goø Vaâp Cheá bieán goã 130 Coâng ty Yueh Hsiang KCN Ñoàng An Cheá bieán goã 131 Coâng ty TNHH Phöông Giang Hoùc Moân Cheá bieán goã 132 Coâng ty Scansia Pacific KCN Soùng Thaàn Cheá bieán goã 133 Coâng ty TNHH Huy Haø Quaän 9 Cheá bieán goã 134 Coâng ty TNHH Neùt Vieät Taân Phuù TT noäi thaát 135 Coâng ty TNHH Thuøy Döông Bình Thaïnh thöïc phaåm 136 Coâng ty TNHH East waterfall Taân Bình thöïc phaåm 137 Coâng ty TNHH Minh Phaïm vaø Anh em Phuù Nhuaän MMTB thöïc phaåm 138 Coâng ty TNHH A&V Taân Bình Ñieän gia duïng 139 Coâng ty Coå phaàn XNK Xaây döïng Vieät Nam Quaän 1 Ñaàu tö xaây döïng 140 Coâng ty TNHH Kieåm toùan vaø tö vaán CA&A Phuù Nhuaän kieåm toùan 141 Coâng ty Saigontourist Quaän 1 Du lòch, khaùch saïn 142 Coâng ty TNHH Phaùt Taøi Quaän 6 In aán 143 Coâng ty Coå phaàn An Laïc Quaän 6 In aán 144 Coâng ty Coå phaàn In Toång hôïp Liksin Quaän 6 In aán vii 145 Xí nghieäp In bao bì giaáy Liksin Quaän 6 In aán 146 Coâng ty TNHH Kyõ ngheä Goã Tröôøng Thaønh Bình Thaïnh Cheá bieán goã 147 Coâng ty TNHH VITA Quaän 1 haøng thuû coâng myõ ngheä 148 Coâng ty TNHH Thieân Höông Bình Thaïnh Cheá bieán goã 149 Coâng ty Coå phaàn ASC Quaän 3 XNK ñoà goã, noäi thaát 150 Coâng ty TNHH Tröôøng Tieàn Bình Thaïnh XD-TM Phụ lục 3a: KẾT QUẢ EFA LẦN I Total Variance Explained Fact or Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings( a) Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total 1 8.083 19.245 19.245 7.638 18.185 18.185 4.304 2 3.613 8.601 27.847 3.183 7.579 25.763 4.482 3 3.021 7.194 35.040 2.728 6.496 32.259 4.097 4 2.379 5.664 40.704 2.016 4.801 37.060 4.695 5 2.010 4.787 45.491 1.610 3.834 40.894 3.079 6 1.975 4.703 50.193 1.577 3.755 44.649 2.366 7 1.723 4.103 54.297 1.256 2.991 47.640 2.441 8 1.535 3.654 57.951 1.127 2.682 50.322 2.427 9 1.439 3.427 61.378 .930 2.214 52.536 2.803 10 1.222 2.910 64.288 .771 1.835 54.371 2.497 11 1.115 2.656 66.944 .741 1.764 56.135 2.695 12 .976 2.324 69.268 13 .868 2.066 71.334 14 .845 2.012 73.346 15 .808 1.924 75.270 16 .770 1.832 77.102 17 .761 1.811 78.913 18 .640 1.524 80.438 19 .624 1.485 81.922 20 .590 1.405 83.328 21 .560 1.334 84.662 22 .529 1.261 85.922 23 .516 1.230 87.152 24 .499 1.189 88.341 25 .496 1.182 89.522 26 .449 1.070 90.592 27 .429 1.022 91.614 28 .415 .988 92.602 29 .362 .861 93.464 30 .354 .843 94.307 viii 31 .326 .776 95.082 32 .292 .695 95.777 33 .274 .652 96.429 34 .266 .633 97.062 35 .235 .560 97.622 36 .227 .540 98.161 37 .201 .478 98.639 38 .167 .398 99.037 39 .151 .359 99.396 40 .131 .312 99.708 41 .097 .230 99.938 42 .026 .062 100.000 Extraction Method: Principal Axis Factoring. a When factors are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total variance. Pattern Matrix(a) Factor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 SDNV5 .796 .072 -.070 .000 .022 -.119 -.052 .111 -.031 -.112 .026 SDNV6 .770 -.063 .011 .028 .089 .031 -.055 .131 -.072 -.046 -.004 MTCV3 .581 .070 -.008 .054 .004 -.100 .138 .223 -.019 .147 -.053 SDNV4 .561 .096 -.132 -.141 - 3.73E- 005 .053 .058 .032 .240 -.072 .139 SDNV1 .432 .027 .013 .036 -.095 .034 .023 -.096 .270 -.044 .142 MTCV1 .393 -.078 .140 .113 -.023 .179 .050 .390 -.147 .100 -.122 YTNB4 .080 .891 .081 -.005 .048 -.019 -.037 .078 -.192 -.032 -.145 YTNB3 .152 .592 .176 -.137 .220 .061 -.079 -.190 -.121 .201 .022 YTNB6 -.021 .562 -.001 -.080 -.029 -.020 .127 .123 .121 .004 .198 YTNB7 .017 .523 -.005 .057 .021 .025 -.088 .024 .016 .166 .060 YTNB5 .052 .484 -.129 .003 -.035 -.204 -.063 .307 .083 .037 .053 YTNB2 -.198 .484 .038 .428 -.143 .076 .003 .116 .046 .004 .009 NCVDH 8 -.028 .025 .745 .010 -.074 .056 4.34E- 005 .062 .197 -.086 -.085 NCVDH 7 -.159 .070 .709 -.116 .031 .044 .058 .313 -.257 .140 -.019 NCVDH 6 -.042 -.144 .683 -.102 .006 -.078 .465 -.017 -.043 .004 .055 NCVDH 2 .071 .290 .498 .085 .064 -.027 .070 -.055 -.106 -.097 .007 NCVDH 3 .264 -.078 .360 .326 -.083 -.006 -.200 -.021 .088 -.074 .098 THOTC 3 .034 -.077 -.134 .849 .010 -.046 .090 .012 -.241 -.136 -.014 THOTC 2 -.017 .028 .035 .703 -.036 -.059 .131 -.033 .030 .082 -.047 THOTC 1 .030 .117 .295 .576 -.034 .144 -.083 -.147 -.038 -.115 .033 THOTC 4 -.001 -.011 .010 .523 .076 .042 -.172 -.404 -.096 .144 -.001 YTNB1 -.116 .249 -.148 .404 .201 .040 .090 .057 .242 .013 -.161 YTMT3 .118 .048 .043 -.066 .791 -.009 .082 -.127 .141 -.167 -.045 ix YTMT4 .096 .084 -.143 -.059 .732 .021 - 5.13E- 005 -.027 .001 .024 -.039 YTMT1 -.196 .096 .011 .133 .635 .013 .012 .107 .073 -.067 .159 YTMT2 -.051 -.208 .097 -.020 .578 -.051 -.285 .310 .050 .046 .134 YTMT5 .019 -.125 .092 .308 .414 -.100 .189 -.077 .201 .092 -.082 SDNV8 -.048 -.030 .043 -.027 -.005 .987 -.005 .077 .084 -.029 .096 SDNV7 -.022 -.018 -.008 .014 -.012 .972 -.064 .156 .043 -.011 .066 NCVDH 5 -.047 -.120 .343 .080 - 5.28E- 005 -.041 .738 .059 .037 -.034 .022 NCVDH 4 .082 .076 -.106 .089 .036 -.008 .673 .118 -.213 -.005 .229 MTCV4 .179 .157 .131 -.280 -.020 .183 .075 .642 .109 -.089 -.233 MTCV2 .200 .020 -.101 .314 -.008 .092 .054 .434 -.110 .055 -.008 NCVDH 1 -.093 .144 .314 .043 .024 .020 .168 .338 .146 -.042 .037 NCVDH 9 .216 .022 .201 .146 -.093 -.209 -.128 .318 .258 .029 .042 UDOTC 1 .143 -.141 .020 -.124 .086 .073 -.013 .086 .731 .188 -.003 SDNV3 -.148 .081 .010 -.161 .133 .014 -.215 .063 .480 -.062 -.072 UDOTC 4 .093 -.138 -.062 .140 .006 .141 .092 -.066 .337 .278 -.128 UDOTC 2 -.079 .201 .163 -.098 -.153 -.115 -.063 -.200 .136 .752 .059 UDOTC 3 -.064 .059 -.256 -.002 .010 .049 .010 .139 .085 .690 .058 SDNV2 .102 .023 .036 -.028 .027 .036 .109 -.162 -.111 .022 .783 MTCV5 .023 .015 -.077 -.060 .023 .142 .135 -.141 -.001 .078 .620 Alpha .801 .811 .764 .708 .786 .978 .739 .652 .468 .669 .635 Extraction Method: Principal Axis Factoring. Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization. a Rotation converged in 9 iterations. x Phụ lục 3b: KẾT QUẢ EFA LẦN II Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Square d Loading s(a) Fact or Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total 1 7.184 19.417 19.417 6.742 18.222 18.222 4.024 2 3.377 9.128 28.545 2.958 7.994 26.216 4.494 3 2.839 7.674 36.219 2.571 6.948 33.164 3.454 4 2.320 6.269 42.488 1.943 5.253 38.417 2.869 5 1.968 5.319 47.807 1.564 4.226 42.643 3.689 6 1.889 5.106 52.913 1.459 3.944 46.587 2.391 7 1.602 4.331 57.243 1.146 3.097 49.683 1.739 8 1.463 3.954 61.198 1.036 2.800 52.483 2.662 9 1.246 3.368 64.565 .807 2.180 54.663 2.531 10 1.105 2.985 67.551 .698 1.887 56.550 1.715 11 .981 2.650 70.201 12 .877 2.370 72.571 13 .802 2.168 74.739 14 .757 2.045 76.784 15 .730 1.974 78.758 16 .696 1.880 80.639 17 .613 1.656 82.294 18 .572 1.545 83.840 19 .549 1.484 85.324 20 .535 1.445 86.770 21 .509 1.375 88.145 22 .481 1.300 89.445 23 .431 1.164 90.609 24 .421 1.138 91.746 25 .386 1.044 92.790 26 .366 .989 93.779 27 .352 .951 94.730 28 .311 .842 95.572 29 .282 .762 96.333 30 .272 .735 97.068 31 .251 .678 97.746 32 .230 .621 98.367 33 .175 .473 98.840 34 .160 .431 99.272 35 .143 .387 99.659 36 .100 .269 99.928 37 .027 .072 100.000 Extraction Method: Principal Axis Factoring. xi a When factors are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total variance. Pattern Matrix(a) Factor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SDNV5 .804 .027 -.010 -.051 .006 -.139 .161 -.072 -.083 .022 SDNV6 .783 -.180 .054 .051 .054 -.002 .266 .002 -.105 .013 SDNV4 .575 .166 -.001 -.154 -.077 .096 -.049 -.083 .081 .095 MTCV3 .562 .051 -.011 .024 .050 -.110 .308 .118 .107 .002 SDNV1 .463 .082 -.091 -.040 .119 .088 -.132 -.008 .089 .065 YTNB4 .066 .751 .021 .232 -.092 -.113 .068 .011 -.143 -.080 YTNB6 -.024 .717 -.024 .019 -.059 -.009 -.014 -.057 .141 .171 YTNB5 .045 .618 -.018 -.136 .026 -.206 .191 .023 -.016 .000 YTNB2 -.180 .533 -.155 .083 .415 .047 .113 .014 .013 -.002 YTNB7 .017 .523 .027 .030 .045 .016 .022 .160 -.108 .048 YTNB3 .154 .412 .200 .273 -.147 .019 -.116 .211 -.204 .083 YTMT3 .112 -.030 .849 .083 -.103 -.009 -.173 -.128 .078 -.068 YTMT4 .051 -.007 .774 -.083 -.139 - 3.09E -005 .011 .019 -.040 -.022 YTMT1 -.202 .127 .672 .022 .152 -.001 .085 -.091 .003 .157 YTMT2 -.104 -.061 .602 .002 .074 -.002 .293 -.044 -.195 .085 YTMT5 .027 -.146 .451 .083 .323 -.078 -.016 .105 .219 -.067 NCVD H7 -.221 .084 .034 .711 -.087 .036 .398 .104 .104 -.009 NCVD H6 -.019 -.179 .000 .681 -.060 -.056 -.019 .048 .517 .062 NCVD H8 -.021 .104 -.045 .626 .142 .131 .005 -.052 .139 -.133 NCVD H2 .101 .249 .034 .572 .138 -.041 -.052 -.121 -.013 .046 THOTC 2 .030 .033 -.062 .059 .722 -.070 .085 .056 .080 -.008 THOTC 3 .058 -.094 -.034 -.061 .713 -.108 .196 -.163 -.004 .026 THOTC 1 .083 .083 -.061 .307 .587 .139 -.052 -.093 -.123 .010 THOTC 4 .020 -.119 .058 .046 .475 .034 -.182 .111 -.270 .041 YTNB1 -.083 .246 .228 -.130 .377 .031 .022 .067 .115 -.171 SDNV8 -.039 -.113 -.006 .059 -.053 .998 .090 -.020 -.022 .081 SDNV7 -.019 -.104 -.016 .018 -.014 .950 .191 -.011 -.095 .062 UDOT C1 .157 .070 .176 -.165 .090 .202 -.067 .180 .175 -.108 MTCV1 .364 -.150 -.040 .167 .081 .142 .539 .123 .048 -.092 MTCV2 .153 .115 -.010 -.083 .259 .070 .515 -.046 .035 .032 MTCV4 .113 .310 .010 .114 -.252 .194 .493 -.170 .133 -.211 UDOT C2 -.023 .077 -.144 .103 -.048 -.073 -.128 .950 -.009 .003 UDOT -.067 .109 .059 -.296 -.009 .092 .208 .557 .007 .065 xii C3 NCVD H5 -.037 -.117 -.002 .389 .026 -.045 .042 -.001 .797 .045 NCVD H4 .084 .039 .001 .037 -.052 -.081 .166 -.023 .567 .288 SDNV2 .109 .074 .008 .036 .019 .029 -.081 .003 .113 .716 MTCV5 .038 .063 .023 -.095 -.029 .153 -.112 .045 .126 .586 Extraction Method: Principal Axis Factoring. Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization. a Rotation converged in 14 iterations. Phụ lục 3c: KẾT QUẢ EFA LẦN III Total Variance Explained Fact or Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings (a) Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total 1 7.046 19.573 19.573 6.609 18.358 18.358 3.911 2 3.340 9.278 28.852 2.928 8.133 26.491 4.284 3 2.786 7.740 36.592 2.535 7.041 33.532 3.223 4 2.293 6.369 42.960 1.911 5.309 38.842 3.145 5 1.959 5.442 48.402 1.550 4.307 43.149 3.563 6 1.889 5.247 53.649 1.464 4.067 47.216 2.282 7 1.558 4.329 57.978 1.113 3.093 50.308 2.636 8 1.463 4.064 62.042 1.038 2.884 53.192 1.807 9 1.169 3.248 65.290 .783 2.176 55.368 2.430 10 1.088 3.022 68.312 .665 1.847 57.215 1.994 11 .878 2.439 70.751 12 .865 2.402 73.153 13 .792 2.200 75.353 14 .755 2.098 77.450 15 .698 1.939 79.390 16 .648 1.801 81.191 17 .608 1.688 82.879 18 .568 1.579 84.458 19 .543 1.508 85.966 20 .510 1.416 87.382 21 .505 1.402 88.785 22 .466 1.293 90.078 23 .421 1.169 91.247 24 .404 1.122 92.369 25 .369 1.024 93.394 26 .357 .992 94.386 27 .319 .887 95.273 28 .311 .864 96.137 29 .279 .775 96.913 xiii 30 .266 .739 97.652 31 .233 .647 98.299 32 .180 .501 98.800 33 .162 .451 99.251 34 .143 .398 99.649 35 .100 .277 99.926 36 .027 .074 100.000 Extraction Method: Principal Axis Factoring. a When factors are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total variance. Pattern Matrix(a) Factor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SDNV5 .806 .033 .001 -.056 -.002 -.126 -.063 .123 -.066 .012 SDNV6 .795 -.173 .046 .054 .043 -.003 -.096 .214 .007 .013 MTCV3 .570 .056 -.002 .001 .051 -.091 .133 .257 .131 -.026 SDNV4 .547 .166 .032 -.161 -.037 .096 .060 -.044 -.097 .124 SDNV1 .440 .084 -.057 -.046 .153 .085 .051 -.137 -.028 .106 YTNB4 .064 .751 .037 .205 -.112 -.087 -.085 .082 .035 -.125 YTNB6 -.036 .693 -.010 .012 -.036 -.007 .122 .027 -.061 .184 YTNB5 .041 .588 -.032 -.111 .047 -.209 -.043 .224 .008 .034 YTNB7 .019 .518 .034 .018 .043 .029 -.076 .021 .177 .029 YTNB2 -.178 .517 -.146 .079 .414 .053 .024 .114 .025 -.014 YTNB3 .158 .422 .210 .244 -.175 .036 -.143 -.126 .242 .040 YTMT3 .106 .003 .872 .028 -.076 .028 .101 -.157 -.122 -.088 YTMT4 .059 .016 .779 -.125 -.132 .034 .017 .013 .048 -.068 YTMT1 -.188 .116 .624 .040 .152 -.012 -.014 .120 -.083 .164 YTMT2 -.084 -.105 .534 .083 .067 -.061 -.272 .362 -.059 .157 YTMT5 .032 -.125 .456 .047 .352 -.053 .206 -.041 .104 -.068 NCVD H7 -.201 .060 -.026 .742 -.118 -.008 .057 .416 .098 .010 NCVD H8 -.032 .099 -.050 .641 .150 .095 .060 .031 -.086 - .078 NCVD H6 -.021 -.166 .009 .635 -.053 -.055 .467 -.032 .031 .062 NCVD H2 .100 .240 .028 .571 .108 -.054 -.029 -.037 -.117 .051 THOTC 2 .040 .027 -.061 .060 .723 -.062 .069 .043 .060 - .007 THOTC 3 .079 -.104 -.044 -.051 .681 -.097 .017 .152 -.132 - .006 THOTC 1 .088 .077 -.061 .320 .566 .124 -.139 -.067 -.088 .024 xiv THOTC 4 .032 -.113 .058 .050 .440 .038 -.232 -.220 .140 .018 YTNB1 -.086 .260 .260 -.172 .417 .068 .133 .007 .073 -.185 SDNV8 -.037 -.086 .022 .026 -.043 .984 .008 .077 -.003 .059 SDNV7 -.010 -.082 .000 -.004 -.012 .934 -.060 .174 .010 .037 NCVD H5 -.050 -.096 .046 .302 .067 -.009 .781 .012 -.007 .008 NCVD H4 .080 .048 .032 -.040 -.051 -.035 .637 .126 .012 .204 MTCV4 .111 .296 -.001 .120 -.214 .176 .089 .528 -.194 -.174 MTCV2 .173 .098 -.036 -.068 .252 .064 .045 .490 -.031 .016 MTCV1 .384 -.146 -.059 .165 .073 .135 .057 .487 .129 -.107 UDOT C2 -.022 .113 -.122 .070 -.016 -.050 -.007 -.184 .869 .020 UDOT C3 -.054 .106 .053 -.309 .015 .104 .037 .168 .572 .052 SDNV2 .118 .043 -.036 .076 -.022 -.009 .090 -.077 .015 .720 MTCV5 .038 .045 -.003 -.065 -.048 .119 .108 -.101 .051 .585 alpha .764 .811 .786 .768 .708 .978 .739 .630 .669 .635 Extraction Method: Principal Axis Factoring. Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization. a Rotation converged in 11 iterations. Phụ lục 4a: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNHCRONBACH ALPHA CHO 11 NHÂN TỐ SAU EFA LẦN I Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach 's Alpha if Item Deleted Cronbach's Alpha SDNV5 13.31 15.317 .647 .748 SDNV6 13.61 16.427 .697 .744 .801 MTCV3 13.03 15.885 .636 .752 SDNV4 12.79 16.152 .490 .789 SDNV1 13.43 16.972 .456 .794 MTCV1 13.41 17.734 .460 .791 YTNB2 19.87 9.982 .492 .801 YTNB3 19.80 10.483 .540 .788 YTNB4 19.97 9.207 .702 .750 .811 YTNB5 19.94 10.446 .505 .795 YTNB6 19.95 9.554 .623 .769 YTNB7 19.77 10.056 .578 .780 NCVDH 2 13.48 12.332 .538 .721 NCVDH 3 14.13 12.613 .395 .768 NCVDH 6 13.81 11.835 .522 .725 .764 xv NCVDH 7 13.95 11.226 .552 .714 NCVDH 8 13.64 10.594 .670 .669 THOTC 1 14.62 8.694 .500 .645 THOTC 2 14.74 7.952 .636 .583 THOTC 3 14.95 8.185 .484 .655 .708 THOTC 4 14.31 9.946 .330 .712 YTNB1 14.11 10.391 .402 .686 YTMT1 15.13 6.922 .641 .722 YTMT2 15.19 7.092 .476 .778 YTMT3 15.10 6.601 .642 .719 .786 YTMT4 14.97 6.845 .617 .729 YTMT5 14.97 7.791 .457 .778 SDNV7 3.19 1.925 .957 .(a) .978 SDNV8 3.18 1.988 .957 .(a) NCVDH 4 3.35 1.288 .587 .(a) .739 NCVDH 5 3.55 1.417 .587 .(a) NCVDH 1 8.74 6.878 .440 .578 NCVDH 9 8.71 6.260 .476 .552 .652 MTCV2 9.20 7.047 .431 .584 MTCV4 9.83 7.594 .383 .615 UDOTC 1 7.35 1.814 .389 .189 .468 UDOTC 4 7.43 2.287 .294 .376 SDNV3 7.32 1.897 .212 .536 UDOTC 2 3.74 .704 .504 .(a) .669 UDOTC 3 3.78 .616 .504 .(a) SDNV2 4.13 .702 .499 .(a) .635 MTCV5 3.82 1.504 .499 .(a) xvi Phụ lục 4a: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CRONBACH ALPHA CHO 10 NHÂN TỐ SAU EFA LẦN III Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach 's Alpha if Item Deleted Cronbach's Alpha SDNV5 7.68 6.219 .656 .654 SDNV6 7.98 7.228 .656 .669 .764 SDNV1 7.80 7.651 .385 .804 MTCV3 7.40 6.832 .595 .691 YTNB2 19.87 9.982 .492 .801 YTNB3 19.80 10.483 .540 .788 YTNB4 19.97 9.207 .702 .750 .811 YTNB5 19.94 10.446 .505 .795 YTNB6 19.95 9.554 .623 .769 YTNB7 19.77 10.056 .578 .780 YTMT1 15.13 6.922 .641 .722 YTMT2 15.19 7.092 .476 .778 YTMT3 15.10 6.601 .642 .719 .786 YTMT4 14.97 6.845 .617 .729 YTMT5 14.97 7.791 .457 .778 NCVDH2 10.36 8.245 .558 .721 NCVDH6 10.69 7.787 .546 .725 .768 NCVDH7 10.83 7.308 .570 .713 NCVDH8 10.52 7.231 .608 .691 THOTC1 14.62 8.694 .500 .645 THOTC2 14.74 7.952 .636 .583 THOTC3 14.95 8.185 .484 .655 .708 THOTC4 14.31 9.946 .330 .712 YTNB1 14.11 10.391 .402 .686 SDNV7 3.19 1.925 .957 .(a) .978 SDNV8 3.18 1.988 .957 .(a) NCVDH4 3.35 1.288 .587 .(a) .739 NCVDH5 3.55 1.417 .587 .(a) MTCV1 5.29 3.376 .464 .501 MTCV2 4.84 3.048 .433 .543 .630 MTCV4 5.47 3.311 .424 .552 UDOTC2 3.74 .704 .504 .(a) .669 UDOTC3 3.78 .616 .504 .(a) SDNV2 4.13 .702 .499 .(a) .635 MTCV5 3.82 1.504 .499 .(a) xvii Phụ lục 5: KẾT QUẢ HỒI QUY Variables Entered/Removed(b) Mod el Variables Entered Variables Removed Method 1 SDVV, SDNTN, UDOTC, YTMT, MTCOTC, THOTC, NCVPTSX, SDNDC, YTNB, NCVPTTT(a) . Enter a All requested variables entered. b Dependent Variable: MMDN ANOVA(b) Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regressi on 23.652 10 2.365 8.436 .000(a) Residual 38.973 139 .280 Total 62.625 149 a Predictors: (Constant), SDVV, SDNTN, UDOTC, YTMT, MTCOTC, THOTC, NCVPTSX, SDNDC, YTNB, NCVPTTT b Dependent Variable: MMDN Model Summary Change Statistics Mod el R R Square Adjuste d R Square Std. Error of the Estimat e R Square Change F Chang e df1 df2 Sig. F Change 1 .604( a) .365 .319 .53487 .365 7.990 10 139 .000 a Predictors: (Constant), SDNNH, SDNTN, THOTC, UDOTC, NCVPTTT, YTMT, MTCOTC, SDNDC, YTNB, NCVPTCN a Dependent Variable: MMDN Coefficients(a) Unstandardized Coefficients Standardi zed Coefficien ts t .sig Model B Std. Error 1 (Constant) .847 .396 2.140 .034 xviii SDNDC -.030 .065 -.039 -.461 .645 YTNB .025 .093 .024 .268 .789 YTMT .050 .074 .050 .685 .495 NCVPTTT -.114 .066 -.155 -1.727 .086 THOTC .145 .069 .163 2.119 .036 SDNTN -.001 .035 -.001 -.017 .986 NCVPTSX .111 .050 .177 2.233 .027 MTCOTC .220 .066 .280 3.331 .001 UDOTC .054 .070 .059 .775 .439 SDVV .357 .087 .377 4.125 .000 a Dependent Variable: MMDN Phụ lục 6: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH ONE – WAY ANOVA Descriptives Kích thöôùc maãu Giaù trò trung bình Sai leäch chuaån Giaù trò nhoû nhaát Giaù trò lôùn nhaát Coâng ty lieân doanh 5 2.7600 .20396 2.00 3.20 Cty 100% voán nöôùc ngoaøi 7 1.8857 .26853 1.00 3.00 Doanh nghieäp nhaø nöôùc 16 2.5750 .15262 1.60 3.60 Coâng ty coå phaàn 37 3.2054 .10583 1.00 4.40 Coâng ty TNHH 80 2.5250 .09888 1.00 4.60 DNTN 5 2.7200 .37202 1.60 3.80 Caùc nguoàn voán phi ngaân haøng chính thöùc thöôøng söû duïng Total 150 2.6827 .06877 1.00 4.60 Coâng ty lieân doanh 5 3.6667 .39087 2.83 5.00 Cty 100% voán nöôùc ngoaøi 7 4.0952 .17764 3.50 5.00 Doanh nghieäp nhaø nöôùc 16 3.9688 .07938 3.17 4.50 Coâng ty coå phaàn 37 4.1847 .08826 3.00 5.00 Coâng ty TNHH 80 3.8979 .07643 1.00 5.00 DNTN 5 3.8667 .24944 3.50 4.83 Caùc yeáu toá noäi boä Total 150 3.9767 .05058 1.00 5.00 Coâng ty lieân doanh 5 3.7200 .37202 2.80 5.00 Cty 100% voán nöôùc ngoaøi 7 4.0857 .18952 3.60 5.00 Doanh nghieäp nhaø nöôùc 16 3.7875 .09741 3.00 4.40 Coâng ty coå phaàn 37 3.8703 .09435 2.40 5.00 Coâng ty TNHH 80 3.6650 .07906 1.00 5.00 Caùc yeáu toá moâi tröôøng DNTN 5 4.2000 .27568 3.60 5.00 xix Total 150 3.7680 .05281 1.00 5.00 Coâng ty lieân doanh 5 4.0500 .27839 3.25 5.00 Cty 100% voán nöôùc ngoaøi 7 3.6429 .46884 1.00 5.00 Doanh nghieäp nhaø nöôùc 16 3.5156 .24095 1.00 4.75 Coâng ty coå phaàn 37 3.7027 .10381 2.25 5.00 Coâng ty TNHH 80 3.4313 .10701 1.00 5.00 DNTN 5 3.3000 .34821 2.50 4.25 Nhu caàu voán ñeå ñaàu tö phaùt trieån thò tröôøng Total 150 3.5333 .07249 1.00 5.00 Coâng ty lieân doanh 5 3.2800 .32619 2.00 3.80 Cty 100% voán nöôùc ngoaøi 7 3.3143 .32909 2.20 5.00 Doanh nghieäp nhaø nöôùc 16 3.6125 .15217 2.20 4.60 Coâng ty coå phaàn 37 3.7838 .11214 2.00 5.00 Coâng ty TNHH 80 3.5800 .08149 1.40 5.00 DNTN 5 4.3200 .36661 3.00 5.00 Tìm hieåu thò tröôøng OTC Total 150 3.6360 .05923 1.40 5.00 Coâng ty lieân doanh 5 2.4000 .60000 1.00 4.00 Cty 100% voán nöôùc ngoaøi 7 1.7143 .42056 1.00 4.00 Doanh nghieäp nhaø nöôùc 16 2.1250 .25617 1.00 4.00 Coâng ty coå phaàn 37 2.7568 .21715 1.00 4.50 Coâng ty TNHH 80 3.6688 .13575 1.00 5.00 DNTN 5 4.8000 .20000 4.00 5.00 Thöôøng söû duïng nguoàn voán phi chính thöùc Total 150 3.1833 .11296 1.00 5.00 Kích thöôùc maãu Giaù trò trung bình Sai leäch chuaån Giaù trò nhoû nhaát Giaù trò lôùn nhaát Coâng ty lieân doanh 5 4.1000 .24495 3.50 5.00 Cty 100% voán nöôùc ngoaøi 7 3.5714 .31677 2.00 4.50 Doanh nghieäp nhaø nöôùc 16 3.8125 .19830 2.00 5.00 Coâng ty coå phaàn 37 3.6486 .16078 1.00 5.00 Coâng ty TNHH 80 3.2688 .12482 1.00 5.00 DNTN 5 2.9000 .33166 2.00 4.00 Nhu caàu voán ñeå ñaàu tö phaùt trieån saûn xuaát Total 150 3.4500 .08458 1.00 5.00 Coâng ty lieân doanh 5 2.4667 .34319 1.67 3.33Muoán tieáp caän nguoàn Cty 100% voán nöôùc ngoaøi 7 1.8571 .34776 1.00 3.00 xx Doanh nghieäp nhaø nöôùc 16 2.7708 .16307 2.00 3.67 Coâng ty coå phaàn 37 2.8829 .13374 1.00 4.33 Coâng ty TNHH 80 2.4833 .09317 1.00 3.67 DNTN 5 3.0000 .10541 2.67 3.33 voán OTC Total 150 2.6000 .06756 1.00 4.33 Coâng ty lieân doanh 5 4.1000 .33166 3.00 5.00 Cty 100% voán nöôùc ngoaøi 7 3.7857 .30584 3.00 5.00 Doanh nghieäp nhaø nöôùc 16 3.7188 .17059 2.00 4.50 Coâng ty coå phaàn 37 3.7568 .12195 2.00 5.00 Coâng ty TNHH 80 3.7375 .07804 1.00 5.00 DNTN 5 3.9000 .29155 3.50 5.00 Öu ñieåm cuûa thò tröôøng OTC Total 150 3.7600 .05749 1.00 5.00 Coâng ty lieân doanh 5 4.2000 .25495 3.50 5.00 Cty 100% voán nöôùc ngoaøi 7 4.0000 .28868 3.00 5.00 Doanh nghieäp nhaø nöôùc 16 3.9063 .15955 2.50 5.00 Coâng ty coå phaàn 37 4.1351 .08367 2.50 5.00 Coâng ty TNHH 80 3.8750 .08462 1.50 5.00 DNTN 5 3.6000 .29155 3.00 4.50 Thöôøng söû duïng nguoàn voán tín duïng chính thöùc Total 150 3.9500 .05591 1.50 5.00 Coâng ty lieân doanh 5 3.8000 .21506 3.25 4.50 Cty 100% voán nöôùc ngoaøi 7 3.1786 .37684 1.25 4.25 Doanh nghieäp nhaø nöôùc 16 3.8281 .12230 3.00 4.50 Coâng ty coå phaàn 37 3.9122 .10621 2.50 5.00 Coâng ty TNHH 80 3.6875 .07067 1.50 5.00 DNTN 5 4.0500 .26693 3.00 4.50 Mong muoán tieáp caän TT OTC Total 150 3.7500 .05293 1.25 5.00 xxi ANOVA Sum of Squares df Mean Square F Sig. SDNDC Between Groups 16.767 5 3.353 5.430 .000 Within Groups 88.927 144 .618 Total 105.695 149 YTNB Between Groups 2.738 5 .548 1.448 .210 Within Groups 54.431 144 .378 Total 57.168 149 YTMT Between Groups 2.893 5 .579 1.402 .227 Within Groups 59.433 144 .413 Total 62.326 149 NCVPTTT Between Groups 3.591 5 .718 .908 .478 Within Groups 113.867 144 .791 Total 117.458 149 THOTC Between Groups 4.765 5 .953 1.864 .104 Within Groups 73.640 144 .511 Total 78.406 149 SDNTN Between Groups 74.747 5 14.949 10.229 .000 Within Groups 210.461 144 1.462 Total 285.208 149 NCVPTCN Between Groups 5.622 5 1.124 1.097 .364 Within Groups 147.527 144 1.024 Total 153.148 149 MTCOTC Between Groups 9.268 5 1.854 2.879 .017 Within Groups 92.732 144 .644 Total 102.000 149 UDOTC Between Groups .749 5 .150 .295 .915 Within Groups 73.111 144 .508 Total 73.860 149 SDNNH Between Groups 4.590 5 .918 1.142 .341 Within Groups 115.803 144 .804 Total 120.393 149

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfHuy động vốn cổ phần trên thị trường OTC – một giải pháp về vốn cho các doanh nghiệp trên địa bàn TP HCM.pdf