Đề tài Các hình thức bán hàng và một số biện pháp tài chính để đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm tại công ty xây dựng phát triển hạ tầng và sản xuất vật liệu xây dựng Hà Tây

Tại Cty xây dựng phát triển hạ tầng và sản xuất vật liệu xây dựng Hà Tây Phần I: Giới thiệu chung về công ty xây dựng phát triển hạ tầng và sản xuất vật liệu xây dựng Hà Tây. I. Quá trình hình thành và phát triển của công ty xây dựng phát triển hạ tầng và sản xuất vật liệu xây dựng Hà Tây. Công ty xây dựng phát triển hạ tầng và sản xuất vật liệu xây dựng Hà Tây là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc sở xây dựng Hà Tây được thành lập theo quyết định số 78QĐ/UB của UBND tỉnh Hà Tây ngày 15/1/1975. Khi mới thành lập lấy tên là Xí nghiệp cơ khí chuyên dùng đóng trụ sở tại thôn Mỗ Lao xã Văn Yên thị xã Hà Đông tỉnh Hà Tây với diện tích 4325 m2. Đến năm 1992 theo quyết định 388/CP các doanh nghiệp được rà soát để đăng ký thành lập doanh nghiệp mới, xí nghiệp lúc này đã xin đăng ký thành lập doanh nghiệp mới với tên là: Công ty đá ốp lát và vật liệu xây dựng Hà Tây theo quyết định 478/UB ngày 1/12/1992 của UBND tỉnh Hà Tây hoạt động trong lĩnh vực sản xuất đá ốp lát, kinh doanh vật tư thiết bị vật liệu xây dựng. Để mở rộng qui mô, nâng cao năng suất lao động và khai thác vùng nguyên liệu sẵn có trong tỉnh, tháng 8 năm 1993 theo quyết định số 351QĐ/UB của UBND tỉnh Hà Tây đã sát nhập xí nghiệp Đá ốp lát Xuân Mai làm thành bộ phận chuyên khai thác và chế biến nguyên vật liệu cho công ty. Ngày 20/3/2002 công ty đã đổi tên thành công ty Xây dựng phát triển hạ tầng và sản xuất vật liệu xây dựng Hà Tây theo quyết định số 1197QĐ/UB của UBND tỉnh Hà Tây hoạt động trong lĩnh vực sản xuất đá ốp lát, kinh doanh vật liệu xây dựng và thiết bị, phụ tùng nghành xây dựng. Công ty là một đơn vị sản xuất kinh doanh hạch toán độc lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được phép mở tài khoản ở ngân hàng để giao dịch, có quyền tự chủ trong sản xuất kinh doanh. II. Một số đặc điểm chủ yếu của công ty

doc16 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2372 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Các hình thức bán hàng và một số biện pháp tài chính để đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm tại công ty xây dựng phát triển hạ tầng và sản xuất vật liệu xây dựng Hà Tây, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PhÇn I: Giíi thiÖu chung vÒ c«ng ty x©y dùng ph¸t triÓn h¹ tÇng vµ s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng Hµ T©y. I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty x©y dùng ph¸t triÓn h¹ tÇng vµ s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng Hµ T©y. C«ng ty x©y dùng ph¸t triÓn h¹ tÇng vµ s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng Hµ T©y lµ doanh nghiÖp Nhµ n­íc trùc thuéc së x©y dùng Hµ T©y ®­îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 78Q§/UB cña UBND tØnh Hµ T©y ngµy 15/1/1975. Khi míi thµnh lËp lÊy tªn lµ XÝ nghiÖp c¬ khÝ chuyªn dïng ®ãng trô së t¹i th«n Mç Lao x· V¨n Yªn thÞ x· Hµ §«ng tØnh Hµ T©y víi diÖn tÝch 4325 m2. §Õn n¨m 1992 theo quyÕt ®Þnh 388/CP c¸c doanh nghiÖp ®­îc rµ so¸t ®Ó ®¨ng ký thµnh lËp doanh nghiÖp míi, xÝ nghiÖp lóc nµy ®· xin ®¨ng ký thµnh lËp doanh nghiÖp míi víi tªn lµ: C«ng ty ®¸ èp l¸t vµ vËt liÖu x©y dùng Hµ T©y theo quyÕt ®Þnh 478/UB ngµy 1/12/1992 cña UBND tØnh Hµ T©y ho¹t ®éng trong lÜnh vùc s¶n xuÊt ®¸ èp l¸t, kinh doanh vËt t­ thiÕt bÞ vËt liÖu x©y dùng. §Ó më réng qui m«, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng vµ khai th¸c vïng nguyªn liÖu s½n cã trong tØnh, th¸ng 8 n¨m 1993 theo quyÕt ®Þnh sè 351Q§/UB cña UBND tØnh Hµ T©y ®· s¸t nhËp xÝ nghiÖp §¸ èp l¸t Xu©n Mai lµm thµnh bé phËn chuyªn khai th¸c vµ chÕ biÕn nguyªn vËt liÖu cho c«ng ty. Ngµy 20/3/2002 c«ng ty ®· ®æi tªn thµnh c«ng ty X©y dùng ph¸t triÓn h¹ tÇng vµ s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng Hµ T©y theo quyÕt ®Þnh sè 1197Q§/UB cña UBND tØnh Hµ T©y ho¹t ®éng trong lÜnh vùc s¶n xuÊt ®¸ èp l¸t, kinh doanh vËt liÖu x©y dùng vµ thiÕt bÞ, phô tïng nghµnh x©y dùng. C«ng ty lµ mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh h¹ch to¸n ®éc lËp, cã t­ c¸ch ph¸p nh©n, cã con dÊu riªng vµ ®­îc phÐp më tµi kho¶n ë ng©n hµng ®Ó giao dÞch, cã quyÒn tù chñ trong s¶n xuÊt kinh doanh. II. Mét sè ®Æc ®iÓm chñ yÕu cña c«ng ty 1. Tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty. Tæ t¹o ph«i Tæ SX ®¸ M Tæ s¬ chÕ Gi¸m ®èc P.Gi¸m ®èc PXSX 1 P.k to¸n P.KÕ ho¹ch, vt P. Kü thuËt P. Tc hµnh chÝnh PXSX 2 Tæ t¹o ph«i ®¸ G Tæ mµi Tæ hoµn thiÖn ®¸ G S¬ ®å tæ chøc bé m¸y . 2. §Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tµi chÝnh cña c«ng ty. 2.1. Bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty. Tuy c«ng ty cã hai khu vùc s¶n xuÊt riªng nh­ng c«ng ty chØ lËp mét phßng tµi vô ®¶m nhiÖm c«ng t¸c kÕ to¸n cña toµn bé c¶ hai khu vùc, riªng t¹i ph©n x­ëng s¶n xuÊt 2 lµ ph©n x­ëng chuyªn s¶n xuÊt ®¸ Marble c¸c lo¹i chØ bè trÝ nh©n viªn thèng kª, thñ kho lµm nhiÖm vô thu nhËn vµ kiÓm kª c¸c chøng tõ ban ®Çu, theo ®Þnh kú göi vÒ phßng tµi vô cña c«ng ty t¹i Hµ §«ng. T¹i ®©y phßng tµi vô cã 4 ng­êi gåm: + KÕ to¸n tr­ëng: Lµ ng­êi cïng gi¸m ®èc chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ toµn bé sè liÖu s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, lµ ng­êi gióp cho ban l·nh ®¹o thu nhËn, xö lý vµ truyÒn ®¹t th«ng tin vÒ c¸c ho¹t ®éng ®ã.ChØ ®¹o chung c¶ phßng kÕ to¸n , lËp c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. + KÕ to¸n tæng hîp. lµ ng­êi kiªm kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh vµ tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt, kÕ to¸n thµnh phÈm vµ theo dâi c«ng nî. §ång thêi cã nhiÖm vô tæng hîp sè liÖu vµo sæ tæng hîp (lËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n, b¸o c¸o kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh) +KÕ to¸n vËt liÖu, tiÒn mÆt tiÒn l­¬ng. Cã chøc n¨ng nhiÖm vô lµ theo dâi t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån kho c¸c lo¹i vËt t­, hµng ho¸ c«ng cô trong kú. §ång thêi theo dâi c¸c kho¶n vèn b»ng tiÒn cña c«ng ty, hµng th¸ng ®èi chiÕu víi thñ kho, thñ quÜ, lËp c¸c phiÕu thu phiÕu chi tÝnh to¸n l­¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi. + Thñ quÜ kiªm thñ kho. ChÞu tr¸ch nhiÖm b¶o qu¶n tiÒn, vËt t­ tµi s¶n c«ng cô trong toµn c«ng ty. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n KÕ to¸n tr­ëng K.T tiÒn mÆt K.T vËt t­ thanh to¸n Thñ kho kiªm thñ quÜ 2.2. H×nh thøc kÕ to¸n ¸p dông t¹i c«ng ty Mçi mét doanh nghiÖp cã thÓ lùa chän mét trong bèn h×nh thøc kÕ to¸n kh¸c nhau sao cho phï hîp v¬Ý qui m« doanh nghiÖp, tr×nh ®é cña c¸n bé kÕ to¸n, thãi quen vµ ®iÒu kiÖn ¸p dông c«ng nghÖ tiªn tiÕn vµo c«ng t¸c kÕ to¸n. C«ng ty x©y dùng ph¸t triÓn h¹ tÇng vµ s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng Hµ T©y lµ doanh nghiÖp cã qui m« nhá vµ võa nªn c«ng ty ®· tiÕn hµnh sö dông h×nh thøc kÕ to¸n chøng tõ ghi sæ ®Ó ¸p dông trong c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty. S¬ ®å tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n. Ghi hµng ngµy Ghi cuèi kú KiÓm tra ®èi chiÕu Ghi chó Chøng tõ gèc Sæ quÜ Sæ ®¨ng kÝ chøng tõ ghi sæ Sæ thÎ kÕ to¸n chi tiÕt B¶ng tæng hîp chi tiÕt Chøng tõ ghi sæ Sæ c¸i B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh B¸o c¸o kÕ to¸n III. T×nh h×nh tiªu thô hµng ho¸ t¹i c«ng ty x©y dùng ph¸t triÓn h¹ tÇng vµ s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng h¹ tÇng, c¸c biÖn ph¸p tµi chÝnh ®ang ¸p dông. RÊt nhiÒu c©u hái ®Æt ra cho bÊt kú mét doanh nghiÖp kihn doanh nµo muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng c¹nh tranh khèc liÖt nh­ hiÖn nay lµ lµm thÕ nµo ®Ó s¶n phÈm cña c«ng ty m×nh ®Õn ®­îc víi ng­êi tiªu dïng vµ ®­îc ng­êi tiªu dïng chÊp nhËn?.... §ã lµ c©u hái lu«n lµm cho c¸c doanh nghiÖp ph¶i tr¨n trë ®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc. 1. T×nh h×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty. §Ó ®Èy m¹nh c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm, trong thêi gian qua c«ng ty còng ®· nç lùc cè g¾ng t×m tßi vµ më réng thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc nh­ng kÕt qu¶ ®em l¹i th× kh«ng mÊy kh¶ quan. §iÒu nµy thÓ hiÖn ë b¶ng sè liÖu sau. B¶ng1: t×nh h×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm chÝnh cña c«ng ty STT ChØ tiªu §VT N¨m 2001 N¨m 2002 so s¸nh SX T.thô t.kho SX T.thô T kho SX T. thô 1 §¸ Granite m2 4.467,4 4.301,88 165,52 4.814,3 3.849,93 964,37 108 89 2 §¸ Marble " 12.551,78 5.731,02 6.820,76 8000 4.371,8 3.628,2 63,7 76,2 3 Tæng G+M " 17.019,18 10.032,9 6.986,28 12.814,3 8.221,73 4.592,57 171,7 165,2 Nh×n vµo b¶ng sè liÖu trªn ta cã thÓ thÊy ®­îc ngay t×nh h×nh s¶n xuÊt còng nh­ tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty x©y dùng ph¸t triÓn h¹ tÇng vµ s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng Hµ T©y. T×nh h×nh s¶n xuÊt vµ kinh doang cña c«ng ty rÊt kÐm hiÖu qu¶, hµng tån kho lu«n chiÕm tû tränglín trong tæng sè s¶n phÈm s¶n xuÊt ra. N¨m 2001, ®¸ Granite tån kho 165,52 m2 trong khi ®ã s¶n xuÊt chØ 4.467,4 m2, cßn ®¸ Marble s¶n xuÊt ®­îc 12.551,78 m2 th× tån kho 6.820,76 m2 chiÕm 54,3% tæng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra. Sang n¨m 2002 sè l­îng ®¸ Marble s¶n xuÊt ra gi¶m xuèng so víi n¨m 2001 lµ 4551,78 m2` vµ l­îng tån kho còng chiÕm tû träng cao 45,3%. Tån kho nhiÒu ®· lµm cho vèn cña c«ng ty bÞ ø ®äng, vßng quay vèn chËm l¹i dÉn ®Õn t×nh tr¹ng hµng n¨m c«ng ty ph¶i tr¶ gÇn mét tû ®ång l·i vay vµ ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh. §©y lµ mét trong nh÷ng khã kh¨n cña c«ng ty hiÖn nay, nÕu c«ng ty kh«ng nhanh chãng ®Ò ra nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó kh¾c phôc h¹n chÕ l­îng hµng tån kho hµng n¨m th× c«ng ty khã cã thÓ c¹nh tranh ®­îc víi c¸c doanh nghiÖp cïng nghµnh trªn thÞ tr­êng hiÖn nay. 2. KÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty. B¶ng 2. kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh. STT ChØ Tiªu N¨m 2001 N¨m 2002 Chªng LÖch 2002/2001 Sè TiÒn Tû träng(%) 1 Tæng DT 7.942.909 12.363.739 4.420.830 55,6 DT xuÊt khÈu 453.090 958.584 505.494 11,6 2 C¸c kho¶n gi¶m trõ 809 465 (344) (42,5) 3 DT thuÇn 7.942.100 11.363.274 4.421.174 55,6 4 Gi¸ vèn hµng b¸n 7.288.030 11.870.034 4.582.004 62,8 5 CPQLDN 564.909 473.768 (91.141) (16,1) 6 CPBH 323.615 305.184 (18.431) (5,7) 7 LN tõ H§KD (234.453) (285.713) (51.260) (21,9) 8 LN tõ H§TC (26.713) (41.710) 14.997 (56,1) 9 LN tõ H§BT (841.170) 194.004 (647.166) (76,9) 10 Tæng LN tr­íc thuÕ (1102.336) (133.419) (968.917) (87,9) Nh×n vµo nh÷ng con sè ë b¶ng trªn ta cã thÓ thÊy ngay ®­îc kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty trong hai n¨m qua nh­ thÕ nµo. N¨m 2002 doanh thu cña c«ng ty lµ 12.363.739 ngh×n ®ång t¨ng 55,6% so víi n¨m 2001 t­¬ng øng víi sè tiÒn lµ 4.420.830 ngh×n ®ång. Trong tæng doanh thu cña c«ng ty th× doanh thu xuÊt khÈu chiÕm mét tû träng nhá, n¨m 2001 lµ 453.090 vµ n¨m 2002 lµ 958.584 ngh×n ®ång t¨ng 11,6% so víi n¨m sau. C¸c kho¶n gi¶m trõ còng gi¶m xuèng hµng n¨m, n¨m 2001 lµ 809 ngh×n ®ång, n¨m 2002 lµ 465 ngh×n ®ång gi¶m xuèng 42,5%. C¸c kho¶n chi phÝ nh­ CPQLDN, CPBH ®Òu chiÕm tû träng t­¬ng ®èi nhá nh­ng kÕt qu¶ kinh doanh cuèi mçi n¨m cña c«ng ty l¹i bÞ thua lç. Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng kinh doanh, lîi nhuËn t­ ho¹t ®éng tµi chÝnh ®Òu bÞ lç nguyªn nh©n bÞ lç lµ do hµng n¨m c«ng ty ph¶i chi tr¶ gÇn m«tj tû ®ång tiÒn l·i vay ng©n hµng vµ kho¶n chªnh lÖch tû gi¸ tiÒn vay lµm cho chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh cao dÉn ®Õn kh«ng cßn lîi nhuËn vµ bÞ lç. §èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2001 lç 234.453 ngh×n ®ång sang n¨m 2002 t¨ng lªn so víi 2001 lµ 21,9% t­¬ng ®­¬ng víi sè tiÒn lµ 51.260 ngh×n ®ång. Së dÜ ho¹t ®éng nµy bÞ lç lµ do hµng n¨m c«ng ty ph¶i trÝch mét kho¶n khÊu hao m¸y mãc qua slín 850 triÖu ®ång hµng n¨m dÉn ®Õn gi¸ thµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm cao kh«ng thÓ c¹nh tranh ®­îc víi c¸c ®èi thñ vµ ®Ó c«ng nh©n cã viÖc lµm vµ thu nhËp, cã lóc c«ng ty ph¶i b¸n s¶n phÈm víi gi¸ thÊp h¬n gi¸ thµnh s¶n xuÊt. Thªm vµo ®ã lµ c«ng ty ch­a nhanh chãng ®Ó b¾t kÞp thêi nhu cÇu cña thÞ tr­êng, c«ng ch­a tæ chøc tèt kh©u tiÕp thÞ , qu¶ng c¸o vµ mét sè h×nh thøc sau khi b¸n hµng chÝnh v× thÕ mµ s¶n phÈm s¶n xuÊt ra ch­a ®­îc ng­¬× tiªu dïng ®ãn nhËn. ChÝnh nh÷ng ®iÒu ®ã ®· lµm cho kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña c«ng ty kÐm hiÖu qu¶ vµ khã cã thÓ c¹nh tranh víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh hiÖn nay. 3. C¸c h×nh thøc b¸n hµng vµ mét sè biÖn ph¸p tµi chÝnh ®Ó ®Èy m¹nh c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm ë c«ng ty. 3.1. C¸c h×nh thøc b¸n hµng HiÖn nay c«ng ty ®ang ¸p dông 3 h×nh thøc b¸n hµng ®ã lµ: + B¸n bu«n trùc tiÕp qua kho cña c«ng ty. C¬ së cho mçi nghiÖp vô b¸n bu«n hµng ho¸ ë c«ng ty lµ c¸c hîp ®ång kinh tÕ ®· kÝ kÕt hoÆc c¸c ®¬n ®Æt hµng cña kh¸ch hµng. B¸n hµng theo ®¬n ®Æt hµng hoÆc th«ng qua kÝ kÕt hîp ®ång kinh tÕ t¹o c¬ së v÷ng ch¾c vÒ ph¸p luËt trong ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. Víi h×nh thøc b¸n hµng nµy s¶n l­îng tiªu thô nhiÒu vµ nã chiÕm phÇn lín doanh thu b¸n hµng cña c«ng ty. + B¸n s¶n phÈm theo c«ng tr×nh x©y dùng S¶n phÈm cña c«ng ty ®­îc b¸n theo c¸c c«ng tr×nh x©y dùng. Chñ c«ng tr×nh vµ c«ng ty sÏ kÝ kÕt mét hîp kinh tÕ t¹o c¬ së ph¸p lý, ®Õn khi c«ng tr×nh hoµn thµnh nghiÖm thu th× c«ng ty sÏ nhËn ®­îc tiÒn b¸n hµng. H×nh thøc b¸n hµng nµy tuy gi¸ b¸n cã thÓ cao h¬n so víi c¸c h×nh thøc kh¸c nh­ng c«ng ty lu«n bÞ kh¸ch hµng chiÕm dông vèn lín. +Göi b¸n t¹i c¸c cöa hµng. Tr­íc ®©y viÖc b¸n hµng nµy ®­îc thùc hiÖn t¹i c¸c cöa hµng cña c«ng ty nh­ng do kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty ngµy cagf kÕm nªn c«ng ty quyÕt ®Þnh gi¶i thÓ c¸c cöa hµng nµy v× chi phÝ thuª cöa hµng cao mµ tiªu thô l¹i kÐm. C«ng ty göi b¸n s¶n phÈm t¹i c¸c cöa hµng quen thuéc vµ c¸c cöa hµng nµy ®­îc h­ëng hoa hång hoÆc tr¶ theo phÇn tr¨m tõng hîp ®ång mét. 3.2. Mét sè biÖn ph¸p tµi chÝnh ®Ó ®Èy m¹nh c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm ë c«ng ty. + Gi¶m gi¸ hµng b¸n: C«ng ty thùc gi¶m gi¸ theo khèi l­îng hµng ho¸ b¸n ra, nh÷ng kh¸ch hµng th­êng lµ kh¸ch quen mua víi sè l­îng lín. + ChiÕt khÊu b¸n hµng: §ã lµ phÇn gi¶m trõ mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh cho ng­êi mua hµng do viÖc ng­êi mua thanh to¸n tiÒn mua tr­íc thêi h¹n thanh to¸n ®· tho¶ thuËn. C«ng ty ¸p dông chiÕt khÊu b¸n hµng nh»m khuyÕn khÝch kh¸ch hµng mua víi sè l­îng lín vµ thanh to¸n tr­íc thêi h¹n. - Kh¸ch hµng thanh to¸n ngay ®­îc chiÕt khÊu 1% - Kh¸ch hµng mua víi sè l­îng lín ®­îc chiÕt khÊu tõ 0,5-1% tuú theo tõng mÆt hµng vµ ®¬n ®Æt hµng. 4. Tæ chøc, sö dông, qu¶n lý vèn kinh doanh cña c«ng B¶ng 3: T×nh h×nh sö dông vån kinh doanh cña c«ng ty ChØ tiªu N¨m 2001 N¨m 2002 Chªnh lÖch 2002/2001 Sè tiÒn Tû träng Sè tiÒn tû träng Sè tiÒn Tû träng Tæng VKD(A+B) 7.821.719 100 9.999.787 100 2.178.068 27,8 A. VC§ 3.061.961 39,1 2.539.741 25,4 (522.220) (17,1) B. VL§ 4.759.757 60,9 7.460.046 74,6 2.700289 56,7 1. TiÒn 162.869 2,1 125.019 1,3 (37.850) (23,2) 2. C¸c kho¶n P.T 2.495.621 32,0 4.569.681 45,7 2.074.060 83,1 3. Hµng tån kho 1.669.050 21,3 2.341.218 23,4 672.168 40,3 4. TSC§ kh¸c 432.217 5,5 424.128 4,4 (8.089) (1,9) Nh×n vµo b¶ng sè liÖu trªn ta cã thÓ thÊy ®­îc NVKD cña c«ng ty t¨ng lªn n¨m sau so víi n¨m tr­íc . N¨m 2001 lµ 7.821.719 ngh×n ®ång sang n¨m 2002 lµ 9.999.787 ngh×n ®ång t¨ng 27,8%. Nh­ng trong tæng vèn kinh doanh cña c«ng ty th× vèn l­u ®éng chiÕm tû träng lín tíi 60,9% n¨m 2001 vµ 74,6% n¨m 2002. Së dÜ cã ®iÒu nµy lµ do ®Æc tr­ng riªng cña ngµnh cung cÊp vËt liÖu x©y dùng lµ s¶n phÈm ®­îc b¸n theo tõng c«ng tr×nh x©y dùng, gi¸ trÞ s¶n phÈm lín , cïng mét lóc ®¬n vÞ l¹i thi c«ng nhiÒu c«ng tr×nh kh¸c nhau nªn viÖc thu håi vèn chËm do ®ã ®¬n vÞ th­ìnguyªn ph¶i vay vèn ng©n hµng ®Ó ®¸p øng kÞp thêi nhu cÇu vÒ vèn cïng nh­ cho kÞp tiÕn ®é c«ng tr×nh. Còng chÝnh v× thÕ mµ c¸c kho¶n ph¶i thu cña c«ng ty chiÕm tû träng lín . N¨m 2002 kho¶n ph¶i thu t¨ng lªn 83,1% so víi n¨m 2001 t­¬ng øng víi sè tiÒn lµ 2.074.060 ngh×n ®ång.C«ng ty lu«n bÞ kh¸ch hµng chiÕm dông vèn lín, nã ®· lµm ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty. B¶ng 4: C¬ cÊu nguån vèn cña c«ng ty ChØ tiªu N¨m 2001 N¨m 2002 Chªnh lÖch 2002/2001 Sè tiÒn Tû träng Sè tiÒn Tû träng Sè tiÒn Tû träng 1. VCSH (794.310) (10,1) (927.729) (9,3) (133.419) (16,8) 2. Nî P. tr¶ 8.616.029 110,1 10.927.516 109,3 2.395.487 27,8 - Nî ng¾n h¹n 1.863.569 24,8 4.441.297 44,4 2.577.728 138,3 - Nî dµi h¹n 6.668.460 85,2 6.486.219 64,9 (182.241) (2,7) 3.Tæng NV 7.821.719 100 9.999.787 100 2.262.068 27,8 Qua b¶ng sè liÖu trªn cho ta thÊy nguån vèn cña c«ngtychñ yÕu lµ nguån vèn vay ng©n hµng vµ chiÕm dông trong thanh to¸n. Nî ph¶i tr¶ chiÕm tû träng kh¸ lín , c¸c kho¶n nî cña c«ng ty chñ yÕu lµ do ®¬n vÞ ®i vay ng©n hµng ®Ó ®¸p øng nhu cÇu vÒ vèn cã nghÜa lµ ®¬n vÞ ®· chia sÎ rñi ro cho c¸c chñ nî vµ ®­îc sö dông mét l­îng vèn lín, trong khi vèn chñ së h÷u cña c«ng ty kh«ng cßn trong tæng nguån vèn. Nh­ng ®iÒu nµy còng rÊt m¹o hiÓm v× kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh cña c«ng ty lµ chñ yÕu vµ c«ng ty lu«n ph¶i phô thuéc vµo c¸c chñ nî, mÊt quyÒn tù chñ trong kinh doanh. ViÖc sö dông vèn vay cã t¸c dông rÊt lín ®Õn hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng. §Ó hiÓu râ vÊn ®Ò nµy ta ph¶i xem xÐt t×nh h×nh sö dông vèn l­u ®éng cña c«ng ty qua mét sè chØ tiªu sau: Tæng doanh thu thuÇn Vèn l­u ®éng b×nh qu©n Vßng lu©n chuyÓn vèn l­u ®éng = Kú lu©n chuyÓn vèn = Thêi gian mét kú ph©n tÝch Sè vßng quay VL§ B¶ng 5: ChØ tiªu ph¶n ¸nh tèc ®é lu©n chuyÓn vèn ChØ tiªu N¨m 2001 N¨m 2002 Chªnh lÖch 2002/2001 Sè tiÒn tû lÖ(%) Doanh thu thuÇn 7.942.100 12.363.274 4.421.174 55,7 VL§BQ 4.315.776 6.109.901 1.794.125 41,6 Vßng quay 1,8(vßng) 2(vßng) 0,2 11,1 Kú lu©n chuyÓn 200(vßng) 180(vßng) (20) (10) Nh×n vµo b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy vßng quay vèn l­u ®éng cña c«ng ty n¨m 2002 t¨ng h¬n so víi n¨m 2001 tõ 1,8 vßng lªn 2 vßng víi tû lÖ lµ 11,1%. Kú lu©n chuyÓn vèn cña n¨m 2002 Ýt h¬n so víi 2001 tõ 200 ngµy xuèng 180 ngµy lµ do vßng quay vèn l­u ®éng t¨ng tõ 1,8 vßng lªn 2 vßng. §iÒu nµy cho thÊy hiÖu qu¶ sö dông vèn cña c«ng ty n¨m sau so víi n¨m tr­íc lµ cã tiÕn bé h¬n, hiÖu qu¶ h¬n. Nh­ng nh×n chung viÖc sö dông vèn l­u ®éng cña c«ng ty cßn kÐm hiÖu qu¶, vßng quay vèn hµng n¨m cßn rÊt nhá chØ 1,8 vßng n¨m 2001 vµ 2 vßng n¨m 2002. Mét trong nh÷ng nguyªn nh©n chÝnh lµm cho tèc ®é lu©n chuyÓn vèn còng nh­ hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng cña c«ng ty ch­a hiÖu qu¶ lµ do hµng tån kho cña c«ng ty qu¸ nhiÒu, lu«n t¨ng lªn hµng n¨m mµ viÖc qu¶n lý vèn dù tr÷ hµng tån kho l¹i ch­a ®­îc tèt. muèn c¶i thiÖn ®­îc t×nh h×nh nµy, c«ng ty ph¶i ®Ò ra nh÷ng biÖn ph¸p thÝch hîp ®Ó qu¶n lý tèt h¬n sè vèn dù tr÷ hµng tån kho hiÖn nay phÇn II: mét sè biÖn ph¸p tµi chÝnh nh»m ®Èy m¹nh tiªu thô hµng ho¸ t¹i c«ng ty x©y dùng ph¸t triÓn h¹ tÇng vµ s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng hµ t©y I. Mét sè nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong thêi gian qua. 1. Nh÷ng thµnh c«ng c«ng ty ®· ®¹t ®­îc. Thø nhÊt : T¹o viÖc lµm vµ thu nhËp cho c«ng nh©n viªn. Tuy nh÷ng n¨m gÇn ®©y c«ng ty lµm ¨n kh«ng cã hiÖu qu¶ nh­ng c«ng ty vÉn lu«n cè g¾ng nç lùc ®Ó t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho c«ng nh©n viªn, kh«ng ®Ó t×nh tr¹ng c«ng nh©n viªn kh«ng cã l­¬ng hoÆcth¸ng cã th¸ng kh«ng.Møc thu nhËp b×nh qu©n cña c«ng nh©n viªn hµng th¸ng lµ 632.000 ®ång.tuy møc thu nhËp cña c«ng nh©n viªn ë c«ng ty cã thÊp h¬n so víi møc l­¬ng ë mét sè c«ng ty kh¸c nh­ng ®ã còng lµ mét sù cè g¾ng ®¸ng khen ngîi cña c«ng ty. Thø hai: C«ng ty ®· b­íc ®Çu ®Ò ra vµ ®ang dÇn dÇn cè g¾ng thùc hiÖn tèt c¸c biÖn ph¸p tµi chÝnh hç trî c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm. Ngoµi viÖc ¸p dông c¸c h×nh thøc b¸n hµng nh­: b¸n bu«n, b¸n theo c«ng tr×nh, b¸n göi t¹i cöa hµng, ®¹i lý ra th× c«ng ty còng ®ang cè g¾ng ¸p dông tèt c¸c biÖn ph¸p tµi chÝnh hç trî cho c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm, tËp trung thu hót kh¸ch hµng b»ng c¸ch chiÕt khÊu gi¶m gi¸, h­ëng hoa hång ®Ó doanh sè s¶n phÈm b¸n ra nh÷ng n¨m sau ®­îc cao h¬n. 2. Nh÷ng mÆt h¹n chÕ cña c«ng ty. Qua hai th¸ng thùc t¹p t¹i c«ng ty x©y dùng ph¸t triÓn h¹ tµng vµ s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng hµ tay, em thÊy c«ng ty cßn rÊt nhiÒu m¹t h¹n chÕ cÇn kh¾c phôc cô thÓ nh­ sau: + §Çu tiªn ph¶i nãi ®Õn nguån vèn kinh doanh cña c«ng ty. §èi víi ngµnh cung cÊp vËt liÖu x©y dùng nh­ c«ng ty mµ nguån vèn kinh doanh cßn qu¸ Ýt trong ®ã ph¶i nãi ®Õn nguån vèn chñ së h÷u. Nguån vèn chñ së h÷u kh«ng cßn chiÕm mét tû träng nµo trong tæng nguån vèn kinh doanh cña c«ng ty, chÝnh v× thÕ mµ c«ng ty ®· ph¶i phô thuéc rÊt nhiÒu vµo chñ nî do kh«ng chñ ®éng ®­îc thêi h¹n sö dông vèn, ®ång thêi ph¶i chÞu chi phÝ vÒ l·i vay víi sè l­îng lín lµm t¨ng chi phÝ kinh doanh nãi chung, ®Æc biÖt lµ ®· lµm cho lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh bÞ lç kÐo theo lîi nhuËn cña c«ng ty còng gi¶m theo. + C«ng t¸c qu¶ng b¸ s¶n phÈm cña m×nh ch­a ®­îc c«ng ty chó träng tíi. D­íi sù c¹nh tranh gay g¾t gi÷a c¸c c«ng ty trong vµ ngoµi n­íc nh­ hiÖn nay th× c«ng t¸c qu¶ng c¸o, tiÕp thÞ lµ kh©u quan träng trong c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm.Thêi gian qua, tuy c«ng ty ®· ¸p dông mét sè biÖn ph¸p tµi chÝnh ®Ó hç trî ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm, nh­ng c«ng ty vÉn ch­a hÒ cã bÊt cø mét h×nh thøc nµo trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng vÒ s¶n phÈm cña m×nh. §iÒu nµy ®· lµm cho c«ng ty ch­a thu hót ®­îc nhiÒu kh¸ch hµng cã nhu cÇu dïng s¶n phÈm cña c«ng ty lµm h¹n chÕ ®Õn viÖc tiªu thô. ChÝnh v× thÕ mµ c«ng ty cÇn ph¶i tËp trung chó träng vµo viÖc qu¶ng b¸ s¶n phÈm cña m×nh, cã nh­ thÕ c«ng ty míi cã thÓ c¶i thiÖn ®­îc t×nh h×nh tiªu thô nh­ hiÖn nay. + Vµo thêi ®iÓm cuèi n¨m th× c«ng ty cßn l¹i mét khèi l­îng nguyªn vËt liÖu, s¶n phÈm tån kho qu¸ lín. §iÒu nµy dÉn ®Õn l­îng vèn kinh doanh cña c«ng ty bÞ ø ®äng. Do vËy, c«ng ty cÇn nhanh chãng gi¶i quyÕt sè l­îng hµng tån kho nµy cã nh­ thÕ míi thu håi vèn nhanh chãng gãp phÇn t¨ng vèn kinh doanh ®Ó t¸i s¶n xuÊt t¹o ®iÒu kiÖn t¨ng lîi nhuËn. + C¸c kho¶n ph¶i thu cßn chiÕm tû träng cao, lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh, lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng bÊt th­êng trong mÊy n¨m qua ®· bÞ lç vµ lµm cho lîi nhuËn cña doanh nghiÖp gi¶m, chÝnh v× thÕ mµ c«ng ty cÇn ph¶i nghiªn cøu ®Ó ®­a ra nh÷ng biÖn ph¸p cô thÓ nh»m c¶i thiÖn t×nh h×nh nµy cña c«ng ty, phÊn ®Êu cè g¾ng cã lîi nhuËn tõ c¸c ho¹t ®éng nµy. II. Mét sè biÖn ph¸p tµi chÝnh nh»m thóc ®Èy tiªu thô s¶n phÈm t¹i c«ng ty x©y dùng ph¸t triÓn h¹ tÇng vµ s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng Hµ T©y. §Ó cã ®­îc lîi nhuËn, t×m ®­îc vi trÝ trªn thÞ tr­êng th× c«ng ty ph¶i chó träng tíi c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm, ®ã lµ c«ng cô quan träng cã kh¶ n¨ng gióp doanh nghiÖp ®¹t ®­îc møc doanh thu cao ®ång thêi t¨ng lîi nhuËn. Bªn c¹nh nh÷ng cè g¾ng phÊn ®Êu, c«ng ty cßn rÊt nhiÒu mÆt h¹n chÕ cÇn kh¾c phôc, vµ víi mong muèn gãp phÇn nhá bÐ vµo c«ng t¸c ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm t¹i c«ng ty, t«i xin ®­a ra mét sè gi¶i ph¸p tµi chÝnh nh­ sau: 1. T×m kiÕm thÞ tr­êng, ®Èy m¹nh tèc ®é tiªu thô s¶n phÈm. C«ng ty ph¶i lu«n b¸m s¸t thÞ tr­êng, t×m hiÓu xem nhu cÇu thÞ tr­êng hiÖn nay nh­ thÕ nµo, mÉu m·, chÊt l­îng vµ tÝnh n¨ng cña s¶n phÈm ®Ó tõ ®ã ®­a ra kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cho n¨m sau. 2. §Çu t­ tµi chÝnh cho qu¶ng c¸o s¶n phÈm. Víi sù c¹nh tranh nh­ hiÖn nay, th× c«ng ty nªn t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶ng c¸o ®Ó giíi thiÖu s¶n phÈm cña m×nh. §©y lµ ph­¬ng ph¸p tèt nhÊt ®Ó giíi thiÖu víi kh¸ch hµng vÒ nh÷ng chñng lo¹i mµ c«ng ty ®ang s¶n xuÊt kinh doanh. Vµ ®Ó s¶n phÈm tiªu thô nhanh h¬n c«ng ty nªn tham gia vµo c¸c héi chî, triÓn l·m ...Nh÷ng viÖc nµy ®ßi hái ph¶i cã kinh phÝ tµi chÝnh vµ c«ng ty nªn giµnh riªng mét kho¶n cho phÐp ®Ó ®Èu t­ vµo c«ng t¸c nµy. 3. PhÊn ®Êu gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm. Gi¶m gÝa thµnh s¶n phÈm lµ biÖn ph¸p h÷u hiÖu ®Ó thu hót kh¸ch hµng, ®Èy nhanh tiªu thô s¶n phÈm vµ t¨ng doanh thu cho c«ng ty. Muèn h¹ ®­îc gi¸ thµnh s¶n phÈm th× c«ng ty ph¶i qu¶n lý tèt, chÆt chÏ c¸c kho¶n chi phÝ. H¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, c«ng ty sÏ gi¶i phãng ®­îc l­îng hµng tån kho vµ thu håi ®­îc vèn nhanh tõ ®ã cã thªm vèn ®Ó ®Çu t­ vµo c¸c ho¹t ®éng kinh doanh gãp phÇn t¨ng lîi nhuËn. 4. Tæ chøc tèt c«ng t¸c thu håi c¸c kho¶n ph¶i thu. Vèn cña c«ng ty bÞ kh¸ch hµng chiÕm dông qóa lín nªn nã cã t¸c dông xÊu ®Õn qu¸ tr×nh kinh doanh, viÖc tæ chøc, qu¶n lý sö dông vèn l­u ®éng vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng. T¨ng nî ph¶i thu lµm t¨ng thªmmét sè kho¶n chi phÝ nh­ chi phÝ qu¶n lý nî, chi phÝ thu håi nî ( chi phÝ tiÒn l­¬ng nh©n viªn qu¶n lý, chi phÝ vÒ ®iÖn tho¹i, c«ng t¸c phÝ...). T¨ng nî ph¶i thu ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i t×m thªm vèn vay ®Ó ®¸p øng nhu cÇu vèn cho qu¸ tr×nh kinh doanh tiÕp theo vµ ph¶i tr¶ thªm l·i tiÒn vay. V× vËy, c«ng ty phØa l­îng ®Þnh ®¸nh gi¸ t¸c ®éng cña viÖc b¸n chÞu, kiÓm so¸t theo dâi kho¶n ph¶i thu mét c¸ch chÆt chÏ. Ngoµi ra, c«ng ty ph¶i ®­a ra h×nh thøc chiÕt khÊu b¸n hµng ®Ó khuyÕn khÝch kh¸ch hµng thanh to¸n sím tr­íc thêi h¹n. 5. Gi¶i ph¸p vÒ vèn kinh doanh. HiÖn nay sè vèn kinh doanh cña c«ng ty chñ yÕu lµ vèn vay, vèn chñ së h÷u kh«ng cßn trong tæng vèn kinh doanh n÷a. §©y lµ mét tû lÖ kh«ng an toµn nÕu c«ng ty muèn ph¸t triÓn bÒn v÷ng, do ®ã c«ng ty nªn kÕt hîp ®Èy m¹nh c«ng t¸c thu håi nî, gi¶i quyÕt hµng tån kho nh»m gi¶m tû lÖ nî ph¶i vay ®ång thêi cè g¾ng cã lîi nhuËn ®Ó bæ sung vµo vèn kinh doanh nh»m cã ®­îc vèn chñ së h÷u. ChØ cã t¨ng nguån vèn chñ së h÷u th× ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty míi thùc sù ®¹t hiÖu qu¶. Khi ®ã c«ng ty sÏ gi¶m bít ®­îc chi phÝ l·i vay, Ýt phô thuécvµo c¸c chñ nî vµ gióp t¨ng lîi nhuËn. KÕt luËn Trong c¬ chÕ thÞ tr­êng, c¸c doang nghiÖpc¹nh tranh gay g¾t ®Òu h­íng tíi môc tiªu cuèi cïng lµ lîi nhuËn. §Ó thu ®­îc lîi nhuËn, c¸c doanh nghiÖp ph¶i ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm, do ®ã c«ng t¸c tiªu thô lµ vÊn ®Ò mang tÝnh sèng cßn ®èi víi mçi doanh nghiÖp. Tuy nhiªn, ®ay lµ mét vÊn ®Ò phøc t¹pvµ khã kh¨n ®ßi hái cã sù nghiªn cøu kü vµ ®Ò ra nh÷ng gi¶i ph¸p ®ång bé t¸c ®éng ®Õn nhiÒu khÝa c¹nh: kü thuËt, qu¶n lý, tµi chÝnh... víi néi dung nghiªn cøu ®Ò tµi nµy, t«i chØ tËp trung nghiªn cøu mét vÊn ®Ò nhá nh­ng mang tÝnh quyÕt ®Õn sù thµnh c«ng cña viÖc ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n ph¶m ®èi víi doanh nghiÖp. Víi thêi gian thùc tËp ng¾n vµ cßn nhiÒu h¹n chÕ vÒ kinh nghiÖm nªn nh÷ng ý kiÕn nµy ch­a thùc sô hoµn toµn lµ phï hîp víi thùc tÕ c«ng ty nh­ng em còng mong r»ng nh÷ng biÖn ph¸p ®­îc nªu ra trong ®Ò ta× nµy sÏ gióp phÇn nµo cho ®Þnh h­íng kÕ ho¹ch n©ng cao ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty x©y dùng ph¸t triÓn h¹ tÇng vµ s¶n s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng Hµ T©y trong t­¬ng lai. Do tr×nh ®é nhËn thøc còng nh­ kinh nghiÖm thùc tÕ cßn h¹n chÕ nªn nh÷ng vÊn ®Ò tr×nh bµy trong luËn v¨n nµy kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng sai sãt. Em rÊt mong ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c c« chó trong c«ng ty ®Ó bµi luËn v¨n nµy ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Mét lµn n÷a em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o h­íng dÉn Lª V¨n Ch¾t vµ c¸c c« chó phßng kÕ to¸n cña c«ng ty ®· tËn t×nh gióp ®ì chØ b¶o em hoµn thµnh luËn v¨n nµy.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTại công ty xây dựng phát triển hạ tầng và sản xuất vật liệu xây dựng Hà Tây.doc
Luận văn liên quan