Đề tài Các mặt hoạt động chủ yếu của văn phòng tổng công ty hoá chất Việt Nam

MỤC LỤC Lời nói đầu 1 I Tổng quan về Tcty Hoá Chất Việt Nam 2 1. Lịch sử hình thành phát triển của Tcty Hoá Chất Việt Nam 2 2. Cơ cấu tổ chức, quản trị, điều hành tại văn phòng Tcty Hoá Chất Việt Nam 3 2.1 Cơ cấu tổ chức 3 2.2 Quản trị 4 2.3 Điều hành 5 II Cácmặt hoạt động chủ yếu của văn phòng Tcty Hoá Chất Việt Nam 5 1. Quyền và nghĩa vụ quản lí vốn, đất đai, tài nguyên và các nguồn lực khác của nhà nước giao cho tcty. 6 2 Quyền và nghĩa vụ quản lí, tổ chức kinh doanh 6 3. Quyền và nghĩa vụ quản lí tài chính 7 III. Kết quả hoạt động của Tcty Hoá Chất Việt Nam trong những năm qua. 8 1. Tình hình thực hiện những chỉ tiêu chủ yếu 8 2. Kết quả thực hiện công tác đầu tư xây dựng 9 3. Công tác khoa học, công nghệ,môi trường và kĩ thuật 11 4. Công tác xuất nhập khẩu và hợp tác quốc tế 11 5. Công tác tài chính, kế toán, kiểm toán 13 IV Những tồn tại cần khắc phục 13 V Phương hướng phát triển của Tcty Hoá Chất Việt Nam trong thời gian tới 14 1. Mục tiêu tổng quát 14 2. Biện pháp cụ thể 15 3. Kiến nghị 16 Kết luận 17 Mục lục 18

doc18 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2281 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Các mặt hoạt động chủ yếu của văn phòng tổng công ty hoá chất Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp lêi nãi ®Çu Ngµnh c«ng nghiÖp ho¸ chÊt n­íc ta ®· ph«i thai tõ trong thêi k× kh¸ng chiÕn chÝn n¨m . Tr¶i qua bao th¸ng n¨m , c«ng nghiÖp ho¸ ®Êt n­íc vµ ngµnh c«ng nghiÖp ho¸ chÊt ®· tiÕn nh÷ng b­íc dµi trªn con ®­êng x©y dùng CNXH vµ trë thµnh mét ngµnh kinh tÕ kÜ thuËt ®éc lËp : ngµy 19/8/1969, nhµ n­íc ®· quyÕt ®Þnh thµnh lËp Tæng côc ho¸ chÊt trùc thuéc chÝnh phñ - ®©y ®­îc coi nh­ mét mèc son ®¸nh dÊu sù ra ®êi cña ngµnh ho¸ chÊt ViÖt Nam . H¬n 30 n¨m tr«i qua, ngµnh c«ng nghiÖp ho¸ chÊt ®· cã quy m« to lín h¬n tr­íc, bao gåm nhiÒu ph©n ngµnh, nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ, vµ mét ®éi ngò c¸n bé khoa häc c«ng nghÖ vµ c«ng nh©n kÜ thuËt ®«ng ®¶o . Trong h¬n 30 n¨m ®ã, nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc ®· tõng tr¶i qua nhiÒu b­íc th¨ng trÇm. Ngµnh c«ng nghiÖp ho¸ chÊt còng ®· kh«ng ngõng biÕn ®æi vÒ tæ chøc ®Ó thÝch nghi víi hoµn c¶nh míi. QuyÕt ®Þnh sè 91-TTg ngµy 7/3/1994 cña thñ t­íng chÝnh phñ vÒ viÖc thÝ ®iÓm thµnh lËp tËp ®oµn kinh doanh vµ quyÕt ®Þnh sè 185-TTg ngµy 28/3/1996 cña Thñ t­íng chÝnh phñ vÒ doanh nghiÖp nhµ n­íc h¹ng ®Æc biÖt ®· dÉn tíi sù ra ®êi cña 23 doanh nghiÖp nhµ n­íc h¹ng ®Æc biÖt, trong ®ã cã tæng c«ng ty Ho¸ chÊt ViÖt Nam . Theo §iÒu 1 - ®iÒu lÖ Tcty Ho¸ ChÊt ViÖt Nam th× Tæng c«ng ty Ho¸ chÊt ViÖt nam lµ Tæng c«ng ty Nhµ n­íc gåm c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn cã quan hÖ mËt thiÕt vÒ lîi Ých kinh tÕ, tµi chÝnh, c«ng nghÖ, cung øng, tiªu thô, dÞch vô, th«ng tin, ®µo t¹o, nghiªn cøu, tiÕp thÞ; ho¹t ®éng trong ngµnh ho¸ chÊt. Tæng c«ng ty do Thñ t­íng ChÝnh phñ thµnh lËp nh»m t¨ng c­êng tÝch tô, tËp trung, ph©n c«ng chuyªn m«n ho¸ vµ hîp t¸c s¶n xuÊt ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô Nhµ n­íc giao, n©ng cao kh¶ n¨ng vµ hiÖu qu¶ kinh doanh cña c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn vµ cña toµn Tæng c«ng ty, ®¸p øng nhu cÇu cña nÒn kinh tÕ. Sau ®©y , chóng ta sÏ ®i s©u vµo xem xÐt mét sè nÐt chñ yÕu vÒ ho¹t ®éng cña v¨n phßng Tcty Ho¸ ChÊt ViÖt Nam ( c¬ quan ®iÒu hµnh ho¹t ®éng toµn tcty, ®ãng vai trß c«ng ty mÑ trong Tcty Ho¸ ChÊt ViÖt Nam ) Tæng quan vÒ Tcty Ho¸ ChÊt ViÖt Nam LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña Tcty Ho¸ ChÊt ViÖt Nam Tcty Ho¸ ChÊt ViÖt Nam tiÒn th©n lµ Tæng côc Ho¸ ChÊt trùc thuéc ChÝnh Phñ ®­îc thµnh lËp n¨m 1969. Tuy nhiªn ngay tõ trong thêi k× kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p, ngµnh c«ng nghiÖp Ho¸ chÊt n­íc ta ®· ®­îc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn trªn c¬ së nhu cÇu cña cuéc kh¸ng chiÕn. N¨m 1960, ngµnh ho¸ chÊt vµ vËt liÖu x©y dùng chiÕm tíi 12,4% gi¸ trÞ tæng s¶n phÈm c«ng nghiÖp, trong khi ngµnh c¬ khÝ chØ chiÕm 10,9%. Do ®Æc ®iÓm cña ngµnh lµ cung cÊp s¶n phÈm cho hÇu hÕt c¸c ngµnh kinh tÕ x· héi, nhÊt lµ ph©n bãn vµ xi m¨ng, nªn c«ng nghiÖp ho¸ chÊt thuéc nh÷ng ngµnh cã tèc ®é t¨ng tr­ëng cao nhÊt. Tr¶i qua nh÷ng thêi k× thùc hiÖn kÕ ho¹ch 5 n¨m lÇn thø nhÊt ( 1961-1965 ) , lµn thø hai ( 1966-1970 ) vµ lÇn thø ba ( 1971-1975 ), gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng ho¸ chÊt vµ vËt liÖu x©y dùng vÉn liªn tôc t¨ng ( n¨m 1965 chiÕm 15,7% gi¸ trÞ toµn ngµnh c«ng nghiÖp vµ tiÓu thñ c«ng nghiÖp ). MÆc dï ®©y lµ thêi k× ®Õ quèc Mü tiÕn hµnh chiÕn tranh ph¸ ho¹i miÒn B¾c, song ngµnh c«ng nghiÖp ho¸ chÊt vÉn lu«n gi÷ ®­îc tèc ®é t¨ng tr­ëng rÊt cao. Mét lo¹t c¸c nhµ m¸y víi quy m« ch­a tõng cã ë n­íc ta ®­îc x©y dùng vµ ®i vµo ho¹t ®éng trong thêi k× nµy nh­ Supe Photphat L©m Thao, Ho¸ ChÊt ViÖt Tr×, Acquy H¶i Phßng, Pin V¨n §iÓn... §Êt n­íc thèng nhÊt, tiÕp qu¶n MiÒn Nam, chóng ta tiÕp thu ®­îc hµng lo¹t xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp, trong ®ã c«ng nghiÖp ho¸ chÊt thuéc lo¹i cã tû träng ®Çu t­ cao nhÊt cña ngµnh c«ng nghiÖp miÒn Nam, vµ tËp trung chñ yÕu vµo c¸c s¶n phÈm tiªu dïng. Nhê v©y, c¸c s¶n phÈm ho¸ chÊt tiªu dïng trë nªn phong phó h¬n, chÊt l­îng tèt h¬n vµ mÉu m· ®Ñp h¬n. B­íc vµo thêi k× ®æi míi, ngµnh ho¸ chÊt còng cã nh÷ng thay ®æi vÒ c¬ cÊu quan träng ®Ó thÝch nghi víi c¬ chÕ míi. N¨m 1990, chÝnh phñ cã quyÕt ®Þnh s¸t nhËp mét sè ngµnh c«ng nghiÖp quan träng ®Î c¬ cÊu l¹i bé c«ng nghiÖp nÆng. Tæng côc Ho¸ ChÊt ®­îc chuyÓn thµnh Tcty ph©n bãn vµ ho¸ chÊt c¬ b¶n vµ Tcty Ho¸ ChÊt c«ng nghiÖp vµ Ho¸ ChÊt tiªu dïng. Trong suèt thêi k× kÕ ho¹ch 1991-1995, ngµnh c«ng nghiÖp ho¸ chÊt lu«n ®¹t tèc ®é t¨ng tr­ëng rÊt cao (xÊp xØ 20% ). §Æc biÖt trong thêi k× nµy, khu vùc ngoµi quèc doanh ph¸t triÓn hÕt søc nhanh chãng, khu vùc cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi còng bÊt ®Çu h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn. Trong khi ®ã, c¸c c«ng ty quèc doanh ®Òu lµ nh÷ng doanh nghiÖp võa vµ nhá, thËm chÝ rÊt nhá. Nhu cÇu kh¸ch quan trªn ®· ®Æt ra vÊn ®Ò h×nh thµnh mét tæng c«ng ty ®ñ m¹nh ®Ó ®¶m b¶o søc c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng, ®ñ kh¶ n¨ng huy ®éng vèn, ®æi míi c«ng nghÖ vµ nhÊt lµ ®Çu t­ vµo nh÷ng c«ng tr×nh träng yÕu cã quy m« lín vµ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i. Ngµy 20 / 12 / 1995, Tcty Ho¸ ChÊt ViÖt Nam (tªn giao dÞch chÝnh thøc lµ Vinachem ) ®· ra ®êi theo quyÕt ®Þnh sè sè 91-TTg ngµy 7/3/1994 cña thñ t­íng chÝnh phñ vÒ viÖc thÝ ®iÓm thµnh lËp tËp ®oµn kinh doanh trªn c¬ së s¸t nhËp hai Tcty Ho¸ ChÊt. HiÖn nay, Tcty Ho¸ ChÊt ViÖt Nam lµ mét trong nh÷ng Tcty lín, ho¹t ®éng t­¬ng ®èi ®a ngµnh, ®a lÜnh vùc. Cô thÓ, Tcty Ho¸ ChÊt ViÖt Nam bao gåm 61 c«ng ty thµnh viªn, trong ®ã cã: 45 c«ng ty h¹ch to¸n ®éc lËp 2 c«ng ty h¹ch to¸n phô thuéc 16 c«ng ty liªn doanh 1 tr­êng d¹y nghÒ 1 viÖn nghiªn cøu ! nhµ ®iÒu d­ìng Tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn toµn Tcty Ho¸ ChÊt ViÖt Nam tÝnh ë thêi ®iÓm cuèi n¨m 2000 lµ 33 000 ng­êi, trong ®ã sè c¸n bé c«ng nh©n viªn trªn v¨n phßng tæng c«ng ty lµ 84 ng­êi. Tæng sè mÆt hµng s¶n phÈm toµn tcty lµ 31 lo¹i mÆt hµng. C¬ cÊu tæ chøc, qu¶n trÞ, ®iÒu hµnh t¹i v¨n phßng Tcty Ho¸ ChÊt ViÖt Nam C¬ cÊu tæ chøc. Lµ mét tcty 91, Tcty Ho¸ ChÊt ViÖt Nam ®­îc tæ chøc theo m« h×nh tËp ®oµn trong ®ã V¨n phßng Tcty Ho¸ ChÊt ViÖt Nam ( c¬ quan ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña toµn tcty ) ®ùoc chia thµnh 8 phßng ban, mçi phßng, ban ®Òu cã chøc n¨ng nhiÖm vô riªng, ®Æt d­íi sù l·nh ®¹o thèng nhÊt cña ban l·nh ®¹o Tcty Ho¸ ChÊt ViÖt Nam. C¬ cÊu tæ chøc cña v¨n phßng Tcty ®­îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau : V¨n phßng Tcty Ho¸ ChÊt ViÖt Nam Héi ®ång qu¶n trÞ Ban kü thuËt V¨n phßng Ban Tæ chøc nh©n sù Ban thanh tra ban tæng gi¸m ®èc Ban hîp t¸c quèc tÕ Ban ®Çu t­ Ban tµi chÝnh kÕ to¸n Ban kÕ ho¹ch thÞ tr­êng Chøc n¨ng nhiÖm vô tõng ban ( theo quyÕt ®Þnh cña TG§ Tcty Ho¸ ChÊt ViÖt Nam ) V¨n phßng : cã chøc n¨ng tham m­u, gióp viÖc l·nh ®¹o Tcty vÒ nh÷ng mÆt ho¹t ®éng tæng hîp cña Tcty Ho¸ ChÊt ViÖt Nam, qu¶n lý c«ng t¸c hµnh chÝnh, qu¶n trÞ cña c¬ quan tcty. Ban tæ chøc nh©n sù: cã chøc n¨ng tham m­u, gióp viÖc l·nh ®¹o tcty trªn c¸c lÜnh vùc c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé, lao ®éng tiÒn l­¬ng, ®µo t¹o c«ng nh©n viªn chøc. Ban ®Çu t­ : cã chøc n¨ng tham m­u, gióp viÖc l·nh ®¹o tcty trªn lÜnh vùc ®Çu t­ vµ x©y dùng. Ban kÕ ho¹ch thÞ tr­êng : cã chøc n¨ng tham m­u, gióp viÖc l·nh ®¹o tcty trong c¸c lÜnh vùc: kÕ ho¹ch ho¸, qu¶n lÝ vµ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh, tæ chøc thÞ tr­êng, thèng kª. Ban kü thuËt : cã chøc n¨ng tham m­u, gióp viÖc l·nh ®¹o tcty trªn lÜnh vùc khoa häc c«ng nghÖ, an toµn kü thuËt, m«i tr­êng vµ chÊt l­îng s¶n phÈm. Ban thanh tra : cã chøc n¨ng tham m­u, gióp viÖc l·nh ®¹o tcty trªn lÜnh vùc gi¶i quyÕt c¸c ®¬n th­ khiÕu n¹i, thanh tra viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch, ph¸p luËt vµ nhiÖm vô cña tcty. Ban hîp t¸c quèc tÕ : cã chøc n¨ng tham m­u, gióp viÖc l·nh ®¹o tcty trong qu¶n lÝ vµ ®iÒu hµnh c«ng viÖc thuéc lÜnh vøc hîp t¸c quèc tÕ vµ quan hÖ víi n­íc ngoµi cña tcty. Ban tµi chÝnh kÕ to¸n : cã chøc n¨ng tham m­u, gióp viÖc l·nh ®¹o tcty trªn lÜnh vùc tµi chÝnh, kÕ to¸n vµ gi¸ c¶. 2.2. Qu¶n trÞ Héi ®ång qu¶n trÞ thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý ho¹t ®éng cña Tæng c«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ sù ph¸t triÓn cña Tæng c«ng ty theo nhiÖm vô Nhµ n­íc giao. Héi ®ång qu¶n trÞ cña Tcty Ho¸ ChÊt ViÖt Nam gæm 7 thµnh viªn trong ®ã cã 1 chñ tÞch H§QT, 3 uû viªn H§QT vµ 3 chuyªn viªn gióp viÖc cho H§QT. ! trong 3 thµnh viªn H§QT ®ång thêi lµ TG§ Tcty Ho¸ ChÊt ViÖt Nam . H§QT cña tcty do thñ t­íng chÝnh phñ bæ nhiªm, miÔn nhiÖm theo ®Ò nghÞ cña Ban tæ chøc chÝnh phñ. Tiªu chuÈn cña thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ ®­îc quy ®Þnh t¹i §iÒu 32 LuËt Doanh nghiÖp nhµ n­íc. NhiÖm kú c¸c thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ lµ 5 n¨m. Thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ cã thÓ ®­îc bæ nhiÖm l¹i Héi ®ång qu¶n trÞ lµm viÖc theo chÕ ®é tËp thÓ, häp th­êng kú hµng quý ®Ó xem xÐt vµ quyÕt ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò thuéc thÈm quyÒn vµ tr¸ch nhiÖm cña m×nh. Khi cÇn thiÕt, Héi ®ång qu¶n trÞ cã thÓ häp bÊt th­êng ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò cÊp b¸ch cña Tæng c«ng ty, do chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ, hoÆc Tæng gi¸m ®èc, hoÆc Tr­ëng Ban kiÓm so¸t, hoÆc trªn 50% sè thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ ®Ò nghÞ 2.3. §iÒu hµnh Theo ®iÒu lÖ Tcty Ho¸ ChÊt ViÖt Nam Tæng gi¸m ®èc do Thñ t­íng ChÝnh phñ bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, khen th­ëng, kû luËt theo ®Ò nghÞ cña Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Bé tr­ëng Bé C«ng nghiÖp tr×nh. Tæng gi¸m ®èc lµ ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña Tæng c«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Héi ®ång qu¶n trÞ, Thñ t­íng ChÝnh phñ vµ tr­íc ph¸p luËt vÒ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña Tæng c«ng ty. Tæng gi¸m ®èc lµ ng­êi cã quyÒn ®iÒu hµnh cao nhÊt trong Tæng c«ng ty. Phã Tæng gi¸m ®èc lµ ng­êi gióp Tæng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh mét hoÆc mét sè lÜnh vùc ho¹t ®éng cña Tæng c«ng ty theo ph©n c«ng cña Tæng gi¸m ®èc vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Tæng gi¸m ®èc vµ ph¸p luËt vÒ nhiÖm vô ®­îc Tæng gi¸m ®èc ph©n c«ng thùc hiÖn HiÖn nay, ban tæng gi¸m ®èc tcty gåm 1 TG§, 4 phã TG§, trong ®ã TG§ cã tr¸nh nhiÖm qu¶n lÝ chung vµ qu¶n lÝ lÜnh vùc hîp t¸c quèc tÕ, 1 phã TG§ qu¶n lÝ c¸c mÆt ho¹t ®éng cña v¨n phßng tcty vµ lÜnh vùc tµi chÝnh, 1 phã TG§ qu¶n lÝ lÜnh vùc kÜ thuËt, 1 phã TG§ qu¶n lÝ lÜnh vùc lao ®éng tiÒn l­¬ng vµ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt, 1 phã TG§ qu¶n lÝ lÜnh vùc ®Çu t­ vµ x©y dùng c¬ b¶n. Ban tæng gi¸m ®ãc do thñ t­íng chÝnh phñ bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm theo ®Ò nghÞ cña Ban tæ chøc chÝnh phñ, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc chÝnh phñ vµ H§QT vÒ mäi mÆt ho¹t ®éng cña Tcty. C¸c mÆt ho¹t ®éng chñ yÕu cña v¨n phßng Tcty Ho¸ ChÊt ViÖt Nam §iÒu 2- ®iÒu lÖ Tcty Ho¸ ChÊt ViÖt Nam quy ®Þnh : Tæng c«ng ty cã nhiÖm vô kinh doanh ho¸ chÊt, bao gåm nghiªn cøu vµ x©y dùng quy ho¹ch, kÕ ho¹ch kinh doanh phï hîp víi chiÕn l­îc, quy ho¹ch, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh ho¸ chÊt cña nhµ n­íc, ®Çu t­, t¹o nguån vèn ®Çu t­, x©y dùng, s¶n xuÊt, vËn chuyÓn, xuÊt nhËp khÈu, tiªu thô s¶n phÈm vµ cung øng vËt t­, thiÕt bÞ liªn quan ®Õn ngµnh ho¸ chÊt; tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c phï hîp víi ph¸p luËt, chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc. Cô thÓ, ho¹t ®éng chñ yÕu cña tcty lµ nh»m qu¶n lÝ c¸c mÆt ho¹t ®éng cña toµn tcty vµ cña c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn, ®­îc thÓ hiÖn qua quyÒn vµ nghÜa vô qu¶n lÝ cña tcty trªn c¸c lÜnh vùc vèn, s¶n xuÊt kinh doanh vµ tµi chÝnh. 1. QuyÒn vµ nghÜa vô qu¶n lÝ vèn, ®Êt ®ai, tµi nguyªn vµ c¸c nguån lùc kh¸c cña nhµ n­íc giao cho tcty. Tæng c«ng ty cã quyÒn qu¶n lý, sö dông vèn, ®Êt ®ai, tµi nguyªn vµ c¸c nguån lùc kh¸c cña Nhµ n­íc giao theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®Ó thùc hiÖn c¸c môc tiªu, nhiÖm vô ®­îc Nhµ n­íc giao. Tæng c«ng ty cã quyÒn ph©n giao l¹i cho c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn qu¶n lý, sö dông c¸c nguån lùc mµ Tæng c«ng ty ®· nhËn cña Nhµ n­íc; ®iÒu chØnh nh÷ng nguån lùc ®· ph©n giao cho c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn trong tr­êng hîp cÇn thiÕt, phï hîp víi kÕ ho¹ch ph¸t triÓn chung cña toµn Tæng c«ng ty. Tæng c«ng ty cã nghÜa vô nhËn vµ sö dông cã hiÖu qu¶, b¶o toµn, ph¸t triÓn vèn Nhµ n­íc giao, bao gåm c¶ phÇn vèn ®Çu t­ vµo doanh nghiÖp kh¸c; nhËn, sö dông cã hiÖu qu¶ ®Êt ®ai, tµi nguyªn vµ c¸c nguån lùc kh¸c Nhµ n­íc giao, ®Ó thùc hiÖn môc tiªu kinh doanh vµ nhiÖm vô ®­îc Nhµ n­íc giao. 2. QuyÒn vµ nghÜa vô qu¶n lý, tæ chøc kinh doanh . Cô thÓ, tcty cã quyÒn : §æi míi c«ng nghÖ, trang thiÕt bÞ §Æt chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn cña Tæng c«ng ty ë trong n­íc vµ ë n­íc ngoµi theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt Kinh doanh nh÷ng nghÒ phï hîp víi môc tiªu vµ nhiÖm vô Nhµ n­íc giao; më réng quy m« kinh doanh theo kh¶ n¨ng cña Tæng c«ng ty vµ nhu cÇu cña thÞ tr­êng; kinh doanh nh÷ng ngµnh nghÒ kh¸c nÕu ®­îc c¬ quan Nhµ n­íc cã thÈm quyÒn cho phÐp bæ sung Lùa chän thÞ tr­êng vµ thèng nhÊt ph©n c«ng thÞ tr­êng gi÷a c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn; ®­îc xuÊt khÈu, nhËp khÈu theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc QuyÕt ®Þnh khung gi¸ hoÆc gi¸ mua, gi¸ b¸n s¶n phÈm vµ dÞch vô chñ yÕu, thèng nhÊt gi¸ xuÊt khÈu tèi thiÓu, gi¸ nhËp khÈu tèi ®a, trõ nh÷ng s¶n phÈm vµ dÞch vô do Nhµ n­íc ®Þnh gi¸ X©y dùng vµ ¸p dông c¸c ®Þnh møc lao ®éng, ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng trªn ®¬n vÞ s¶n phÈm trong khu«n khæ c¸c ®Þnh møc, ®¬n gi¸ cña Nhµ n­íc Ph©n cÊp viÖc tuyÓn chän, thuª m­ín, bè trÝ sö dông, ®µo t¹o lao ®éng, lùa chän c¸c h×nh thøc tr¶ l­¬ng, th­ëng vµ thùc hiÖn c¸c quyÒn kh¸c cña ng­êi sö dông lao ®éng theo quy ®Þnh cña Bé luËt lao ®éng vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt; quyÕt ®Þnh møc l­¬ng, th­ëng cho ng­êi lao ®éng trªn c¬ së c¸c ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng trªn ®¬n vÞ s¶n phÈm, chi phÝ dÞch vô vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña Tæng c«ng ty §ång thêi Tæng c«ng ty cã nghÜa vô qu¶n lý ho¹t ®éng kinh doanh nh­ sau: §¨ng ký kinh doanh vµ kinh doanh ®óng ngµnh nghÒ ®· ®¨ng ký; chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Nhµ n­íc vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña Tæng c«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc kh¸ch hµng, tr­íc ph¸p luËt vÒ s¶n phÈm vµ dÞch vô do Tæng c«ng ty thùc hiÖn X©y dùng vµ thùc hiÖn chiÕn l­îc ph¸t triÓn, kÕ ho¹ch 5 n¨m, kÕ ho¹ch hµng n¨m phï hîp víi chiÕn l­îc, quy ho¹ch, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña Nhµ n­íc, môc tiªu nhiÖm vô Nhµ n­íc giao vµ nhu cÇu cña thÞ tr­êng Ký kÕt vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c hîp ®ång kinh tÕ ®· ký víi c¸c ®èi t¸c §¶m b¶o c©n ®èi lín cña Nhµ n­íc, ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ tr­êng vµ thùc hiÖn b×nh æn gi¸ c¶ nh÷ng hµng ho¸, dÞch vô thiÕt yÕu theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc mµ Tæng c«ng ty ®ang kinh doanh. §æi míi, hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ vµ ph­¬ng thøc qu¶n lý; thu nhËp tõ chuyÓn nh­îng tµi s¶n ph¶i ®­îc sö dông ®Ó t¸i ®Çu t­, ®æi míi thiÕt bÞ, c«ng nghÖ trong Tæng c«ng ty Thùc hiÖn c¸c nghÜa vô ®èi víi ng­êi lao ®éng theo quy ®Þnh cña Bé luËt lao ®éng, b¶o ®¶m cho ng­êi lao ®éng tham gia qu¶n lý Tæng c«ng ty Thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh cña Nhµ n­íc vÒ b¶o vÖ tµi nguyªn, m«i tr­êng, quèc phßng vµ an ninh quèc gia Thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª, b¸o c¸o ®Þnh kú theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc vµ b¸o c¸o bÊt th­êng theo yªu cÇu cña ®¹i diÖn chñ së h÷u; chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh x¸c thùc cña c¸c b¸o c¸o ChÞu sù kiÓm tra cña ®¹i diÖn chñ së h÷u; tu©n thñ c¸c quy ®Þnh vÒ thanh tra cña c¬ quan tµi chÝnh vµ cña c¸c c¬ quan Nhµ n­íc cã thÈm quyÒn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3. QuyÒn vµ nghÜa vô qu¶n lý tµi chÝnh Cô thÓ, tcty cã quyÒn qu¶n lÝ tµi chÝnh nh­ sau : §­îc sö dông vèn vµ c¸c quü cña Tæng c«ng ty ®Ó phôc vô kÞp thêi c¸c nhu cÇu kinh doanh theo nguyªn t¾c b¶o toµn, cã hiÖu qu¶. Tr­êng hîp cÇn sö dông c¸c nguån vèn, quü vµo môc ®Ých kh¸c víi quy ®Þnh th× ph¶i theo nguyªn t¾c cã hoµn tr¶; Tù huy ®éng vèn ®Ó ho¹t ®éng kinh doanh nh­ng kh«ng lµm thay ®æi h×nh thøc së h÷u; ®­îc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; ®­îc thÕ chÊp gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt g¾n liÒn víi tµi s¶n thuéc quyÒn qu¶n lý cña Tæng c«ng ty t¹i c¸c ng©n hµng ViÖt Nam ®Ó vay vèn kinh doanh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; §­îc thµnh lËp, qu¶n lý vµ sö dông c¸c quü tËp trung, quü khÊu hao c¬ b¶n; tû lÖ trÝch, chÕ ®é qu¶n lý vµ sö dông c¸c quü nµy theo h­íng dÉn cña Bé Tµi chÝnh vµ ®­îc quy ®Þnh trong Quy chÕ tµi chÝnh Tæng c«ng ty; §­îc sö dông phÇn lîi nhuËn cßn l¹i sau khi ®· lµm ®ñ nghÜa vô ®èi víi Nhµ n­íc, lËp quü ®Çu t­ ph¸t triÓn vµ c¸c quü kh¸c theo quy ®Þnh chia cho ng­êi lao ®éng theo cèng hiÕn cña mçi ng­êi vµo kÕt qu¶ kinh doanh trong n¨m vµ theo cæ phÇn (nÕu cã); §­îc h­ëng c¸c chÕ ®é trî cÊp, trî gi¸ hoÆc c¸c chÕ ®é ­u ®·i kh¸c cña Nhµ n­íc khi thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô s¶n xuÊt hoÆc cung øng dÞch vô phôc vô quèc phßng, an ninh, phßng chèng thiªn tai, ho¹t ®éng c«ng Ých hoÆc cung cÊp s¶n phÈm, dÞch vô theo chÝnh s¸ch gi¸ cña Nhµ n­íc kh«ng ®ñ bï ®¾p chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm, dÞch vô nµy cña Tæng c«ng ty; §­îc h­ëng c¸c chÕ ®é ­u ®·i ®Çu t­ hoÆc t¸i ®Çu t­ theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc Bªn c¹nh ®ã, tcty cã nghÜa vô thùc hiÖn qu¶n lÝ tµi chÝnh trªn c¸c mÆt : Thùc hiÖn ®óng chÕ ®é vµ c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý vèn, tµi s¶n, c¸c quü, vÒ kÕ to¸n, ho¹ch to¸n, chÕ ®é kiÓm to¸n vµ c¸c chÕ ®é kh¸c do Nhµ n­íc quy ®Þnh; chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh x¸c thùc vµ hîp ph¸p cña c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh cña Tæng c«ng ty C«ng bè c«ng khai b¸o c¸o tµi chÝnh hµng n¨m, c¸c th«ng tin ®Ó ®¸nh gi¸ ®óng ®¾n vµ kh¸ch quan vÒ ho¹t ®éng cña Tæng c«ng ty theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ. Thùc hiÖn c¸c nghÜa vô nép thuÕ vµ c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch Nhµ n­íc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt Trong nh÷ng n¨m qua, mÆc dï t×nh h×nh thÕ giíi vµ trong n­íc cã nhiÒu biÕn ®éng kh«ng thuËn lîi cho nhiÒu doanh nghiÖp thuéc tcty, nh­ng víi sù chØ ®¹o chÆt chÏ vµ hîp lý, tcty ®· duy tr× ®­îc møc t¨ng tr­ëng æn ®Þnh trªn toµn tcty, hoµn thµnh ®­îc kÕ ho¹ch nhµ n­íc giao, thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô víi nhµ n­íc.Sau ®©y, chóng ta sÏ xem xÐt mét sè kÕt qu¶ ho¹t ®éng chñ yÕu cña Tcty Ho¸ ChÊt ViÖt Nam III. KÕt qu¶ ho¹t ®éng cña Tcty Ho¸ ChÊt ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m qua. KÕt qu¶ ho¹t ®éng cña Tcty Ho¸ ChÊt ViÖt Nam lµ tæng hîp kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn trªn tÊt c¶ c¸c chØ tiªu. Do vËy, ®Ó ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c nhÊt hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña tcty nãi chung vµ v¨n phßng tcty nãi riªng, chóng ta sÏ ®i vµo xem xÐt kÕt qu¶ c¸c mÆt ho¹t ®éng chñ yÕu cña tcty trong nh÷ng n¨m qua vµ mét sè chØ tiªu tæng hîp quan träng. T×nh h×nh thùc hiÖn nh÷ng chØ tiªu chñ yÕu. ®¬n vÞ : tû ®ång. ChØ tiªu 1996 1997 1998 1999 2000 2001 1. Gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng toµn tcty 2980 3472 4310 5239 6227 6607 % t¨ng so víi n¨m tr­íc 16.52 13.1 21. 19.72 8.97 Trong ®ã: -Tcty trùc tiÕp qu¶n lÝ -gãp vèn liªn doanh 2659 221 3157 315 3923 386 4521 718 5357 870 5825 782 2. Doanh thu toµn tcty 4055.82 4873 5769 6493 7664 7983 % t¨ng so víi n¨m tr­íc 20.01 20.5 12.35 17.19 1.66 Trong ®ã: -Tcty trùc tiÕp qu¶n lÝ -gãp vèn liªn doanh 3796 259.82 4546 327 5179 590 5450 1043 6523 1141 6651 1332 3. Nép ng©n s¸ch toµn tcty 162.21 176.48 249 311 343 381 % t¨ng so víi n¨m tr­íc 8.64 44.1 24.8 8.54 10.6 Trong ®ã: -Tcty trùc tiÕp qu¶n lÝ -gãp vèn liªn doanh 147.448 14.762 121..28 55..2 187 62 241 70 281 62 294 87 §¸nh gi¸ : nh­ vËy, kÓ tõ khi thµnh lËp Tcty Ho¸ ChÊt ViÖt Nam (20/12/1995) dÕn nay, tcty lu«n ®¹t møc t¨ng tr­ëng t­¬ng ®èi cao ë c¸c chØ tiªu chñ yÕu. T¨ng tr­ëng ®Òu ë c¶ bé phËn liªn doanh vµ bé phËn tcty trùc tiÕp qu¶n lÝ. Doanh thu t¨ng g¾n liÒn víi t¨ng viÖc thùc hiÖn nghÜa vô víi nhµ n­íc. Riªng trong n¨m 2001, c¸c chØ tiªu cã t¨ng so víi 2000 nh­ng víi mét tØ lÖ kh«ng ®·ng kÓ. Nguyªn nh©n cña nã lµ do mÆt hµng ph©n bãn ( mÆt hµng chiÕm tû träng xÊp xØ 50% doanh thu cña toµn tcty ) , bÞ ¶nh h­ëng cña thêi tiÕt vµ gi¸ n«ng s¶n thÊp nªn l­îng tiªu thô gi¶m m¹nh, dÉn ®Õn t¨ng tr­ëng ©m. C¸c mÆt hµng kh¸c cña tcty , tuy gi÷ ®­îc tèc ®é t¨ng tr­ëng nh­ng kh«ng bï ®¾p ®­îc thiÕu hôt do ph©n bãn g©y ra, nªn tèc ®é t¨ng tr­ëng chung toµn tcty gi¶m sót so víi n¨m 2000. §iÒu nµy ®Æt ra vÊn ®Ò tcty cÇn xem xÐt chuyÓn dÞch c¬ cÊu s¶n phÈm theo h­íng ®a d¹ng ho¸, gi¶m tû träng doanh thu mÆt hµng ph©n bãn ( mét mÆt hµng chÞu ¶nh h­ëng nÆng cña thêi tiÕt vµ thêi vô ) trong tæng doanh thu. KÕt qu¶ thùc hiÖn c«ng t¸c ®Çu t­ x©y dùng. ®¬n vÞ : tû ®ång ChØ tiªu 1996 1997 1998 1999 2000 2001 1. Sè dù ¸n 25 111 62 70 79 125 2.tæng gi¸ trÞ ®Çu t­ thùc hiÖn 172.795 161.101 231.758 264.305 362.824 780.705 3.% t¨ng so víi n¨m tr­íc 43.9 11.4 37.3 115 C¬ cÊu nguån vèn thùc hiÖn + Vèn ng©n s¸ch + Vay TDông ­u ®·i + Vay th­¬ng m¹i + Vay n­íc ngoµi + Vay nguån KHCB + Tù bæ sung + Nguån kh¸c 14.405 26.990 28.441 2.4 40.783 15.213 18.288 44.512 4.295 51.829 20.830 21.347 15.670 39.212 11.166 37.773 58.615 46.976 22.346 19.546 71.864 33.118 5.875 29.755 75.043 14.704 16.969 65.968 77.415 35.637 52.623 81.515 32.697 8.700 169.152 49.772 360.040 142.861 24.180 §¸nh gi¸ : Qua 6 n¨m, gi¸ trÞ ®Çu t­ thùc hiÖn t¨ng nhanh, chøng tá Tcty Ho¸ ChÊt ViÖt Nam cã chó träng tíi c«ng t¸c ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n. Nguån tµi trî chñ yÕu cho phÇn ®Çu t­ t¨ng thªm lµ nguån vay tÝn dông ­u ®·i, vay n­íc ngoµi vµ nguån tù bæ sung. §©y lµ mét ®iÒu nªn ®­îc tiÕp tôc ph¸t huy ®Ó gi¶m g¸nh nÆng bao cÊp cña nhµ n­íc cho c¸c DNNN. N¨m 2001, mÆc dï c¸c chØ tiªu doanh thu, lîi nhuËn cña tcty ®Òu gi¶m hoÆc kh«ng t¨ng do ¶nh h­ëng cña viÖc doanh thu cña ngµnh ph©n bãn gi¶m, song tcty vÉn cã tæng gi¸ trÞ ®Çu t­ thùc hiÖn t¨ng nhanh, gÊp 2,15 lÇn n¨m 2000. §iÒu ®ã chøng tá tcty vÉn chó träng c«ng t¸c ®Çu t­. MÆt kh¸c, víi gi¸ trÞ ®Çu t­ lín nh­ vËy, nÕu ®­îc sö dông cã hiÖu qu¶, sÏ gióp tcty ph¸t triÓn ®a d¹ng ho¸ c¸c mÆt hµng trong t­îng lai, chuyÓn dÞch c¬ cÊu s¶n phÈm theo h­íng hîp lý h¬n. Tuy nhiªn, c«ng t¸c ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n vÉn cßn mét sè h¹n chÕ nhÊt ®Þnh. Tèc ®é c«ng t¸c chuÈn bÞ ®Çu t­ cßn chËm, ®Æc biÖt lµ víi nhùng dù ¸n lín, vÝ dô nh­ dù ¸n më réng nhµ m¸y Cao Su Sao Vµng. NhiÒu dù ¸n thi c«ng kÐo dµi, chËm hoµn thµnh. NhiÒu dù ¸n ®· hoµn thµnh ®­a vµo s¶n xuÊt nh­ng ph¸t huy hiÖu qu¶ ch­a cao, ch­a ph¸t huy hÕt c«ng suÊt hoÆc s¶n phÈm s¶n xuÊt ra kh«ng tiªu thô ®­îc, ¶nh h­ëng ®Õn t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty nh­ C«ng tr×nh Bét nhÑ cao cÊp cña c«ng ty §Êt ®Ìn vµ Ho¸ chÊt Trµng Kªnh, C«ng tr×nh Ph«tpho vµng cña C«ng ty Apatit ViÖt Nam. Mét sè ®¬n vÞ chuÈn bÞ ®Çu t­ lËp dù ¸n cßn s¬ sµi, ch­a tu©n thñ ®óng c¸c thñ tôc quy ®Þnh cña nhµ n­íc vÒ tr×nh tù lËp dù ¸n. Mét sè dù ¸n dù trï kinh phÝ thiÕu hoÆc nguån vèn ®Çu t­ kh«ng râ rµng, c«ng t¸c t­ vÊn thiÕt kÕ chËm, g©y ¶nh h­ëng ®Õn tiÕn ®é c«ng tr×nh, viªck quyÕt to¸n c¸c c«ng tr×nh cßn chËm trÔ. 3.C«ng t¸c khoa häc, c«ng nghÖ, m«i tr­êng, vµ kü thuËt. C«ng t¸c khoa häc c«ng nghÖ cña tcty nh×n chung ®­îc ph¸t triÓn theo h­íng t¨ng c­êng ®Çu t­ chiªï s©u, ®æi míi c«ng nghÖ, hiÖn ®¹i ho¸ tõng kh©u, tõng chuyªn ngµnh ®Ó t¨ng c­êng søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm nh»m tËn dông tµi nguyªn s½n cã cña ®Êt n­íc. Tcty Ho¸ ChÊt ViÖt Nam ®· x©y dùng c¸c ch­¬ng tr×nh Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i tr­êng ®­îc ®Þnh h­íng trong kÕ ho¹ch 5 n¨m cña toµn tcty víi néi dung míi vµ biÖn ph¸p míi nh»m môc tiªu ®Èy m¹nh c«ng t¸c nghiªn cøu triÓn khai ®Ó t¹o ra c«ng nghÖ cña riªng m×nh, chñ ®éng tiÕp thu, lµm chñ, vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ nhËp ngo¹i. Víi ®Þnh h­íng ®ã, trong nh÷ng n¨m qua, tcty ®· thu ®­îc nhiÒu kÕt qu¶ kh¶ quan c¶ trong lÜnh vùc c«ng nghÖ s¶n xuÊt vµ lÜnh vùc c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc thÓ hiÖn ë viÖc cho ra ®êi thµnh c«ng nh÷ng s¶n phÈm míi, ®­îc thÞ tr­êng chÊp nhËn còng nh­ ë hµng ngh×n ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc c¸c cÊp ph©n bæ trong tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc. VÒ c«ng t¸c chÊt l­îng, dùa trªn c¬ së tiªu chuÈn chÊt l­îng do c¸c c¬ së tiÕn hµnh x©y dùng, tcty ®· cïng c¸c ®¬n vÞ liªn quan x©y dùng b¶n dù th¶o lÇn thø nhÊt c¸c tiªu chuÈn ViÖt Nam vµ tiªu chuÈn ngµnh. MÆt kh¸c, tcty duy tr× th­êng xuyªn chÕ ®é b¸o c¸o chÊt l­îng s¶n phÈm, gãp phÇn giø æn ®Þnh chÊt l­îng c¸c s¶n phÈm cña tcty, ®­îc ng­êi tiªu dïng tÝn nhiÖm. Tcty cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ®ång thêi cã nh÷ng biÖn ph¸p hç trî vÒ tæ chøc còng nh­ vÒ tµi chÝnh ®èi víi c¸c ®¬n vÞ tiÕn hµnh x©y dùng vµ ¸p dông hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng ISO. Nhê ®ã, trong nh÷ng n¨m qua, tcty ®· cã 15 ®¬n vÞ thµnh viªn ®­îc nhËn chøng chØ ISO 9002. N¨m 2001, tcty tiÕp tôc ®éng viªn, hç trî 280 triÖu ®ång cho 8 ®¬n vÞ ®Ó triÓn khai x©y dùng vµ ¸p dông hÖ thèng ISO 9000 vµ 3 ®¬n vÞ x©y dùng vµ ¸p dông hÖ thèng qu¶n lý m«i tr­êng ISO 14000. §©y còng lµ mét yÕu tè gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm còng nh­ c«ng t¸c tæ chøc s¶n xuÊt mét c¸c khoa häc, nhê ®ã n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. 4. C«ng t¸c xuÊt nhËp khÈu vµ hîp t¸c quèc tÕ. 4.1. C«ng t¸c xuÊt nhËp khÈu. S¶n phÈm nhËp khÈu chñ yÕu cña tcty lµ nguyªn vËt liÖu phôc vô cho s¶n xuÊt. C¸c mÆt hµng xuÊt khÈu chñ yÕu lµ chÊt giÆt röa, b¸nh xe ®Èy, s¨m lèp xe ®¹p, xe m¸y, g¨ng tay cao su, thuèc b¶o vÖ thùc vËt, mét sè Ýt ho¸ chÊt vµ ph©n bãn. Song nh×n chung, c«ng t¸c xuÊt khÈu cßn nhiÒu h¹n chÕ vÒ sè l­îng mÆt hµng vµ chiÕn l­îc thÞ tr­êng. Kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu cña Tcty Ho¸ ChÊt ViÖt Nam ®­îc thÓ hiÖn chi tiÕt qua b¶ng sau : §¬n vÞ : triÖu USD ChØ tiªu 1997 1998 1999 2000 2001 Gi¸ trÞ nhËp khÈu 68 100 100 130 125,762 Gi¸ trÞ xuÊt khÈu 25,103 25 11,845 16,5 17,446 §¸nh gi¸ : Qua b¶ng trªn ta nhËn thÊy, gi¸ trÞ nhËp khÈu t¨ng ®Òu qua c¸c n¨m trong khi gi¸ trÞ xuÊt khÈu l¹i gi¶m. §iÒu nµy chøng tá chiÕn l­îc xuÊt nhËp khÈu cña tcty cÇn ®­îc xem xÐt ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm, t¨ng kim ng¹ch xuÊt khÈu, ®ång thêi gi¶m nhËp khÈu nh÷ng mÆt hµng kh«ng thùc sù cÇn thiÕt mµ trong n­íc cã thÓ s¶n xuÊt ®­îc. 4.2. C«ng t¸c hîp t¸c quèc tÕ. MÆc dï ®· cã nhiÒu cè g¾ng trong c«ng t¸c chØ ®¹o còng nh­ trùc tiÕp ®µm ph¸n song do nhiÒu nguyªn nh©n kh¸ch quan vµ chñ quan nªn viÖc thu hót ®Çu t­ cña ngµnh ho¸ chÊt vÉn cßn nhiÒu h¹n chÕ. PhÇn lín c¸c ®èi t¸c n­íc ngoµi tiÕp xóc víi tcty chØ xóc tiÕn c¸c quan hÖ th­¬ng m¹i, cung cÊp m¸y mãc thiÕt bÞ, chuyÓn giao c«ng nghÖ. Tuy nhiªn, mÆc dï gÆp nhiÒu khã kh¨n song c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn tcty ®· chñ ®éng nç lùc t×m kiÕm thÞ tr­êng n­íc ngoµi, t¨ng c­êng hîp t¸c víi c¸c n­íc trong khu vùc vµ thÕ giíi ®Ó mua thiÕt bÞ c«ng nghÖ tiªn tiÕn, n©ng cao n¨ng suÊt chÊt l­îng s¶n phÈm, t¨ng søc c¹nh tranh, ®ång thêi më réng thÞ tr­êng xuÊt khÈu gãp phÇn ®Èy nhanh qu¸ tr×nh héi nhËp. MÆt thµnh c«ng nhÊt trong c«ng t¸c hîp t¸c quèc tÕ cña tcty lµ ho¹t ®éng hîp t¸c s¶n xuÊt liªn doanh víi n­íc ngoµi. HiÖn nay tcty ®ang cã 16 liªn doanh, trong ®ã hÇu hÕt c¸c liªn doanh ®· ®i vµo ho¹t ®éng æn ®Þnh ®Òu cã l·i, c¸c liªn doanh thua lç chñ yÕu lµ c¸c liªn doanh míi b¾t ®Çu ho¹t ®éng ®ang trong giai ®o¹n chiÕm lÜnh thÞ tr­êng. N¨m 2001, mÆc dï kÕt qu¶ ho¹t ®éng chung cña tcty kh«ng ®­îc kh¶ quan song møc t¨ng tr­ëng cña c¸c doanh nghiÖp liªn doanh l¹i ®¹t t­¬ng ®èi cao. Møc doanh thu ®¹t 4746 tû ®ång, t¨ng 22%, nép ng©n s¸ch h¬n 300 tû ®ång, t¨ng 6%. S¶n phÈm cña mét sè liªn doanh ®· chiÕm ®­îc thÞ phÇn lín trªn thÞ tr­êng, t¹o ®­îc vÞ thÕ c¹nh tranh v÷ng ch¾c nh­ liªn doanh Lever-ViÖt Nam ( liªn doanh víi tËp ®oµn Unilever ). Bªn c¹nh nh÷ng thµnh c«ng ®¹t ®­îc, c¸c doanh nghiÖp liªn doanh còng ®ang ph¶i ®èi mÆt víi mét sè khã kh¨n míi nh­ : c¸c liªn doanh ®ang ph¶i c¹nh tranh gi¸ c¶ quyÕt liÖt víi hµng trung Quèc, trong khi c¸c thÞ tr­êng truyÒn thèng nh­ Hµn Quèc, Indonesia bÞ gi¶m sót do kinh tÕ khu vùc gÆp khã kh¨n, c¸c chi phÝ tiÕp thÞ vµ khuyÕn m·i ngµy cµng chiÕm tû träng cao trong tæng chi phÝ trong khi c¹nh tranh vÒ gi¸ l¹i rÊt quyÕt liÖt, g©y khã kh¨n cho c¸c doanh nghiÖp míi ®i vµo ho¹t ®éng ®ang cÇn t¹o h×nh ¶nh. Mét sè liªn doanh vÉn ®ang bÞ lç trong ho¹t ®éng do s¶n phÈm tån kho lín kh«ng tiªu thô ®­îc, mét sè liªn doanh cßn ph¶i c¹nh tranh gay g¾t víi hµng nhËp lËu khiÕn cung v­ît cÇu...§©y lµ nh÷ng vÊn ®Ò mµ mçi liªn doanh ®Òu ph¶i ®èi mÆt ®Ó cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn l©u dµi. 5. C«ng t¸c tµi chÝnh,kÕ to¸n, kiÓm to¸n. Qua c¸c n¨m, c«ng t¸c tµi chÝnh, kÕ to¸n, kiÓm to¸n cña tcty ®Òu ®­îc thùc hiÖn ®Çy ®ñ. HÇu hÕt c¸c ®¬n vÞ trong tcty ®· thùc hiÖn nghiªm chØnh chÕ ®é chÝnh s¸ch tµi chÝnh cña nhµ n­íc vµ quy chÕ tµi chÝnh cña tcty. Nép ng©n s¸ch t¨ng ®Òu qua c¸c n¨m. N¨m 2001, mÆc dï viÖc kinh doanh gÆp nhiÒu khã kh¨n lµ cho lîi nhuËn gi¶m song nép ng©n s¸ch toµn tcty vÉn ®¹t v­ît kÕ ho¹ch. C«ng t¸c kÕ to¸n còng cßn mét sè tån t¹i cÇn kh¾c phôc nh­ viÖc chÊp hµnh chÕ ®é b¸o c¸o hµng quý vµ hµng n¨m qu¸ chËm, b¸o c¸o quyÕt to¸n x©y dùng c¬ b¶n vµ söa ch÷a lín ë mét sè ®¬n vÞ cßn nhiÒu thiÕu sãt vµ kh«ng ®¶m b¶o ®óng thêi gian quy ®Þnh. Mét sè ®¬n vÞ thùc hiÖn ch­a tèt c¸c quy chÕ b¸n hµng, c¸c ®¹i lý ch­a theo ®óng chÕ ®é tµi chÝnh hiÖn hµnh. Thùc hiÖn quy chÕ cña tcty vÒ viÖc nép kinh phÝ, nép c¸c quü tËp trung cßn nî ®äng nhiÒu n¨m. Mét vµi ®¬n vÞ thùc hiÖn c¸c thñ tôc thanh lÝ, nh­îng b¸n tµi s¶n ch­a ®óng quy ®Þnh, thËm chÝ cßn thùc hiÖn ch­a ®óng quy chÕ tµi chÝnh tcty vÒ thanh lÝ tµi s¶n ®· ®­îc tcty ph©n cÊp. C«ng t¸c kiÓm to¸n néi bé tËp trung vµo kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh c¸c quý, b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m vµ kiÓm to¸n ho¹t ®éng theo chuyªn ®Ò mét sè néi dung nh­ c«ng nî ph¶i thu, ph¶i tr¶, chi phÝ s¶n xuÊt, tiÒn l­¬ng, doanh thu ë mét sè ®¬n vÞ. Mét sè c«ng ty lín còng ®· b¾t ®Çu thùc hiÖn thuª kiÓm to¸n ®éc lËp vÒ kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh nh­ c«ng ty Cao Su Sao Vµng. C«ng t¸c ®iÒu hµnh tËp trung cña tcty ®­îc thùc hiÖn t­¬ng ®èi cã hiÖu qu¶, t¹o ®­îc mét mèi liªn kÕt gi÷a c¸c thµnh viªn tcty, gióp ®ì nhau trong kinh doanh. N¨m 2001, tcty ®· sö dông nguån quü tËp trung cña tcty ®Ó cho vay mét sè ®¬n vÞ gÆp khã kh¨n víi l·i suÊt ­u ®·i t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c ®¬n vÞ nµy ph¸t triÓn s¶n xuÊt víi tæng sè tiÒn cho vay lµ 46.700 triÖu. IV.Nh÷ng tån t¹i cÇn kh¾c phôc. N¨ng lùc s¶n xuÊt hiÖn nay cña Tcty Ho¸ ChÊt ViÖt Nam ch­a t­¬ng xøng víi yªu cÇu ph¸t triÓn, cßn ë møc thÊp so víi c¸c n­íc trong khu vùc. §iÒu nµy ®ùoc thÓ hiÖn qua c¸c chØ tiªu sö dông ho¸ chÊt trªn ®Çu ng­êi. Chñng lo¹i s¶n phÈm cßn h¹n chÕ. Tr×nh ®é c«ng nghÖ nh×n chung cßn l¹c hËu, dÉn ®Õn tiªu hao vËt chÊt cao, søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm thÊp (®Æc biÖt cho nhu cÇu xuÊt khÈu). C«ng nghÖ gia c«ng ®ang chiÕm tû lÖ cao trong ngµnh. Kh¶ n¨ng tµi chÝnh cßn h¹n chÕ kh«ng ®ñ søc tù ®Çu t­ c¸c c«ng tr×nh cã quy m« lín, cã nhu cÇu vèn cao. Do vËy, viÖc ph¸t triÓn ngµnh gÆp nhiÒu khã kh¨n vµ phÇn nµo phô thuéc vµo ®Çu t­ n­íc ngoµi. Ho¸ chÊt lµ mét ngµnh c«ng nghiÖp nÆng cã nh÷ng ®Æc thï riªng cÇn ®­îc nhµ n­íc cã chÝnh s¸ch b¶o hé vµ thóc ®Èy. Song do nhiÒu lý do mµ trong nh÷ng n¨m qua t¸c ®éng cña c¬ chÕ nhµ n­íc cßn h¹n chÕ. C«ng t¸c chØ ®¹o, ®iÒu hµnh cña tcty cßn nhiÒu h¹n chÕ. NhiÒu doanh nghiÖp ch­a chÊp hµnh nghiªm chØnh quy chÕ tµi chÝnh tcty. ViÖc gióp ®ì c¸c doanh nghiÖp gÆp khã kh¨n vÉn mang tÝnh tù ph¸t, nhá lÎ, ch­a cã quy chÕ cô thÓ. V. Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn cña Tcty Ho¸ ChÊt ViÖt Nam trong thêi gian tíi. Môc tiªu tæng qu¸t. X©y dùng ngµnh ho¸ chÊt cã c¬ cÊu t­¬ng ®èi hoµn chØnh bao gåm c¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt chñ yÕu nh­ : Ph©n ®¹m, ph©n l©n, cao su c«ng nghiÖp vµ tiªu dïng, ho¸ chÊt v« c¬ vµ høu c¬ c¬ b¶n, ho¸ dÇu, ho¸ chÊt tinh khiÕt, ho¸ d­îc, ho¸ chÊt tiªu dïng. X©y dùng ngµnh c«ng nghiÖp ho¸ chÊt tõng b­íc ®¸p øng yªu cÇu thÞ tr­êng trong n­íc vµ thay thÕ hµng nhËp khÈu, tiÕn tíi më réng xuÊt khÈu ra thÞ tr­êng ngoµi n­íc. Tõng b­íc x©y dùng ngµnh c«ng nghiÖp ho¸ chÊt hiÖn ®¹i, h×nh thµnh c¸c khu c«ng nghiÖp tËp trung, c¸c tæ hîp s¶n xuÊt ho¸ chÊt cã quy m« lín, sö dông c«ng nghÖ tiªn tiÕn, t¹o ra nhiÒu s¶n phÈm cã søc c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng khu vùc. PhÊn ®Êu ®Ó cã tèc ®é ph¸t triÓn tõ 12-16% trong giai ®o¹n ®Õn 2005 vµ 16-18% trong nh÷ng n¨m sau. §Çu t­ chiÒu s©u, tõng b­íc ®æi míi c«ng nghÖ, thiÕt bÞ lªn ngang tÇm víi tr×nh ®é tiªn tiÕn thÕ giíi, n©ng cao chÊt l­îng, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm Lùa chän c«ng nghÖ tiªn tiÕn, thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, tr×nh ®é tù ®éng ho¸ cao, chi phÝ nguyªn vËt liÖu, n¨ng l­îng thÊp, chÊt l­îng s¶n phÈm cao, gi¶i quyÕt tèt vÊn ®Ò m«i tr­êng ®èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t­ míi Nhanh chãng ®Çu t­ c¸c dù ¸n s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm cã nhu cÇu lín trong n­íc, cã lîi thÕ vÒ nguyªn vËt liÖu vµ cã kh¶ n¨ng tham gia thÞ tr­êng thª giíi nh­ lèp « t«, m¸y kÐo, lèp xe m¸y xe ®¹p, s¬n chÊt l­îng cao, x«da... BiÖn ph¸p thùc hiÖn. BiÖn ph¸p t¹o vèn. Tæng sè vèn ®Çu t­ cho c¸c muc tiªu ®Ò ra trong ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghiÖp ho¸ chÊt tõ nay ®Õn n¨m 2015 lµ kho¶ng 4000 triÖu USD, t­¬ng ®­¬ng 60.000 tû ®ång ViÖt Nam , trong ®ã giai ®o¹n 2001-2005 lµ 25.000 tû ( phÇn tcty lµ 10.000 tû, phÇn liªn doanh lµ 15.000 tû ), giai ®o¹n sau lµ 35.000 tû. Do ®Æc ®iÓm cña ngµnh ho¸ chÊt lµ nhiÒu chñng lo¹i s¶n phÈm phôc vô cho nhiÒu ngµnh kinh tÕ vµ nhiÒu ®èi t­îng x· héi kh¸c nhau, tõ cung cÊp nguyªn liÖu ®Õn s¶n phÈm tiªu dïng. Quy m« s¶n xuÊt còng rÊt ®a d¹ng tõ quy m« lín, hiÖn ®¹i ®Õn quy m« võa vµ há. V× vËy, tuú theo t×nh h×nh kinh tÕ vµ yªu cÇu vèn vµ cã h×nh thøc t¹o vèn thÝch hîp. Song, vÒ c¬ b¶n, nªn tËp trung vµo c¸c h­íng chÝnh sau: Vay vèn tÝn dông theo kÕ ho¹ch ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn cña Nhµ n­íc cho nh÷ng dù ¸n lín Huy ®éng c¸c nguån løc cña c¸c ®¬n vÞ, CBCNV ( cho nh÷ng dù ¸n ®Çu t­ chiÒu s©u, ®æi míi coog nghÖ, thiÕt bÞ, më réng s¶n xuÊt). Liªn kÕt víi c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ ®Ó cïng ®Çu t­ nh­ liªn kÕt víi tcty Cao Su ViÖt Nam ®Ó x©y dùng c¸c nhµ m¸y s¶n xuÊt s¨m lèp « t« cì lín, víi tcty Dçu KhÝ trong ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn ho¸ dÇu, víi tcty D­îc ®Ó ph¸t triÓn ho¸ d­îc ... §Èy nhanh tèc ®é cæ phÇn ho¸, sö dông tiÒn b¸n cæ phÇn c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc ®Ó ®Çu t­ cho c¸c doanh nghiÖp kh¸c Liªn doanh víi n­íc ngoµi hoÆc tranh thñ c¸c nguån tµi trî cña n­íc ngoµi ®Ó ph¸t triÓn Trong mét sè c«ng tr×nh lín, ®ßi hái nhiÒu vèn, ®Æc biÖt trong lÜnh vùc ho¸ dÇu, cã thÓ nghiªn cøu kh¶ nawg cho n­íc ngoµi ®Çu t­ theo ph­¬ng thøc BOT hoÆc 100% vèn n­íc ngoµi. BiÖn ph¸p vÒ tæ chøc c¸n bé. Theo tõng giai ®o¹n, tcty sÏ tiÕn hµnh x©y dùng c¸c dù ¸n kinh tÕ kÜ thuËt, tr×nh c¸c cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt ®Ó lµm c¨n cø cho viÖc c©n ®èi kÕ ho¹ch vµ xö lý nguån vèn. Song song víi viÖc ®Çu t­ x©y dùng co së vËt chÊt kÜ thuËt cho s¶n xuÊt,tcty sÏ cã kÕ ho¹ch ®µo t¹o, båi d­ìng ®éi ngò c¸n bé qu¶n lÝ, c¸n bé KHKT võa trung thµnh, võa cã chuyªn m«n nghiÖp vô kÜ thuËt, võa cã ngo¹i ng÷ giái, ®Ó cã ®ñ n¨ng lùc tiÕp cËn víi c¬ chÕ míi, c«ng nghÖ míi, vËn hµnh hiÖu qu¶ vµ ph¸t triÓn ®­îc c¸c c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt. Bªn c¹nh ®ã, cÇn chó träng ®µo t¹o ®éi ngò c«ng nh©n giái ®Ó ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña s¶n xuÊt. S¾p xÕp vµ ®Çu t­, n©ng cao tr×nh ®é nghiªn cøu triÓn khai, tr×nh ®é thiÕt kÕ, x©y dùng c¸c c«ng tr×nh võa vµ nhá. Nhanh chãng t×m hiÓu vµ lµm chñ c«ng nghÖ tiªn tiÕn hiÖn ®¹i, tiÕn tíi lµm chñ c«ng nghÖ nhËp vµ tù nghiªn cøu ph¸t triÓn trong t­¬ng lai. KiÕn nghÞ §Ò nghÞ chÝnh phñ xem xÐt vµ phª duyÖt ch­¬ng tr×nh ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn cña Tcty Ho¸ ChÊt ViÖt Nam giai ®o¹n 2005-2015 ®Ó cã c¬ së ph¸p lÝ, tæ chøc triÓn khai ®­îc thuËn lîi. Mét sè ph©n ngµnh c«ng nghiÖp ho¸ chÊt thuéc c«ng nghiÖp nÆng, nhÊt lµ c¸c ph©n ngµnh s¶n xuÊt ra t­ liÖu s¶n xuÊt phôc vô s¶n xuÊt c«ng nghiÖp nh­ apatit, ph©n bãn, ho¸ chÊt c¬ b¶n, ho¸ dÇu... ®ßi hái vèn ®Çu t­ lín,thêi gian hoµn vèn dµi. §Ò nghÞ chÝnh phñ cã biÖn ph¸p quan t©m c©n ®èi trong ®Çu t­ vµ cho c¬ chÕ vèn thuËn lîi ®Ó cã thÓ ph¸t triÓn ®­îc. Mét sè lÜnh vùc ®Çu t­ cÇn cã c©n ®èi vµ cã kÕ ho¹ch ®Çu t­ liªn ngµnh míi ph¸t huy ®­îc hiÖu qu¶ ®Çu t­ nh­ s¶n xuÊt ph©n bãn DAP, g¾n liÒn víi viÖc ®Çu t­ cho ngµnh ®­êng s¾t vµ ®­êng bé ®Ó vËn chuyÓn Apatit. C¸c s¶n phÈm läc dÇu cÇn tÝnh ®Õn viÖc lµm nguyªn liÖu cho c«ng nghiÖp ho¸ dÇu... V× vËy ®Ò nghÞ chÝnh phñ ®iÒu hµnh phèi hîp t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c ngµnh triÓn khai thuËn lîi. §Ò nghÞ chÝnh phñ cã chÝnh s¸ch b¶o hé s¶n xuÊt trong n­íc phï hîp ®Æc biÖt trong giai ®o¹n ®Õn 2005 ®Ó c¸c c¬ së trong n­íc cã thªm thêi gian tÝch luü, ®æi míi c«ng nghÖ, gi¶m chi phÝ, n©ng cao chÊt l­îng, nh»m t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh víi s¶n phÈm cïng lo¹i cña n­íc ngoµi. KÕt luËn KÓ tõ khi thµnh lËp vµo ngµy 20/12/1995 tíi nay, tuy ch­a ph¶i lµ mét thêi gian dµi, song nh÷ng thµnh qu¶ mµ Tcty Ho¸ ChÊt ViÖt Nam nãi chung vµ nh÷ng c¸n bé qu¶n lý trªn v¨n phßng tcty lµm ®­îc ®· chøng minh tÝnh ®óng ®¾n cña viÖc thµnh lËp Tcty Ho¸ ChÊt ViÖt Nam theo m« h×nh tcty 91. Nh÷ng thµnh qu¶ Êy kh«ng chØ vÒ mÆt kinh tÕ mµ nã cßn thÓ hiÖn ë sù g¾n kÕt gi÷a c¸c thµnh viªn tcty thµnh mét khèi thèng nhÊt, t¹o nªn mét vÞ thÕ v÷ng m¹nh cña ngµnh ho¸ chÊt ViÖt Nam. Víi sè l­îng thµnh viªn lªn tíi h¬n 60 c«ng ty, trog ®ã cã 16 liªn doanh víi n­íc ngoµi, s¶n xuÊt h¬n 30 chñng lo¹i s¶n phÈm kh¸c nhau, víi tæng tµi s¶n lªn tíi trªn 4000 tû ®ång, Tcty Ho¸ ChÊt ViÖt Nam lµ mét trong nh÷ng tcty lín cña nhµ n­íc. V× vËy, tr¸ch nhiÖm ®Æt lªn vai mçi c¸n bé qu¶n lý trªn v¨n phßng tcty còng rÊt nÆng nÒ. Tuy nhiªn, víi mét ®éi ngò c¸n bé giµu kinh nghiÖm, nhiÒu ng­êi ®· tõng lµm viÖc t¹i c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn nªn cã nhiÒu hiÓu biÕt thùc tÕ, ®ång thêi víi mét tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao, l¹i ®­îc sù quan t©m cña §¶ng vµ nhµ n­íc, t­¬ng lai Tcty Ho¸ ChÊt ViÖt Nam sÏ ngµy cµng ph¸t triÓn, h×nh thµnh nªn mét khèi thèng nhÊt, ®ñ søc c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng trong n­íc vµ quèc tÕ, xøng ®¸ng víi tÇm vãc mét tËp ®oµn lín cña nhµ n­íc. Môc lôc Lêi nãi ®Çu 1 I Tæng quan vÒ Tcty Ho¸ ChÊt ViÖt Nam 2 1. LÞch sö h×nh thµnh ph¸t triÓn cña Tcty Ho¸ ChÊt ViÖt Nam 2 2. C¬ cÊu tæ chøc, qu¶n trÞ, ®iÒu hµnh t¹i v¨n phßng Tcty Ho¸ ChÊt ViÖt Nam 3 2.1 C¬ cÊu tæ chøc 3 2.2 Qu¶n trÞ 4 2.3 §iÒu hµnh 5 II C¸cmÆt ho¹t ®éng chñ yÕu cña v¨n phßng Tcty Ho¸ ChÊt ViÖt Nam 5 1. QuyÒn vµ nghÜa vô qu¶n lÝ vèn, ®Êt ®ai, tµi nguyªn vµ c¸c nguån lùc kh¸c cña nhµ n­íc giao cho tcty. 6 2 QuyÒn vµ nghÜa vô qu¶n lÝ, tæ chøc kinh doanh 6 3. QuyÒn vµ nghÜa vô qu¶n lÝ tµi chÝnh 7 III. KÕt qu¶ ho¹t ®éng cña Tcty Ho¸ ChÊt ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m qua. 8 1. T×nh h×nh thùc hiÖn nh÷ng chØ tiªu chñ yÕu 8 2. KÕt qu¶ thùc hiÖn c«ng t¸c ®Çu t­ x©y dùng 9 3. C«ng t¸c khoa häc, c«ng nghÖ,m«i tr­êng vµ kÜ thuËt 11 4. C«ng t¸c xuÊt nhËp khÈu vµ hîp t¸c quèc tÕ 11 5. C«ng t¸c tµi chÝnh, kÕ to¸n, kiÓm to¸n 13 IV Nh÷ng tån t¹i cÇn kh¾c phôc 13 V Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn cña Tcty Ho¸ ChÊt ViÖt Nam trong thêi gian tíi 14 1. Môc tiªu tæng qu¸t 14 2. BiÖn ph¸p cô thÓ 15 3. KiÕn nghÞ 16 KÕt luËn 17 Môc lôc 18

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTại Tổng Công ty Hoá chất VN.DOC
Luận văn liên quan