Đề tài Các ý kiến, suy nghĩ, vấn đề và nhu cầu của công chức, viên chức thuộc Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn về bình đẳng giới và hòa nhập giới

Mục lục Giới thiệu . . 5 A. Phương pháp nghiên cứu . 6 I. Phỏng vấn trực tiếp các công chức, viên chức . . 6 1. Phương pháp phỏng vấn . 6 2. Thông tin tóm tắt về các cán bộ, viên chức được phỏng vấn . 6 3. Chuẩn bị cho các phỏng vấn viên . 7 II. Thảo luận nhóm mục tiêu . . 7 III. Chuẩn bị và kinh nghiệm với các cuộc phỏng vấn . . 8 B. Kết quả . 9 I. Tổ chức cán bộ . . 10 1. Thu thập số liệu 10 2. Tuyển dụng . . 10 3. Đề cương nhiệm vụ . 11 4. Thăng tiến và đề bạt . 11 4.1. Khó khăn đối với vấn đề đề bạt . 11 4.2. Qui hoạch cán bộ . 12 5. Tập huấn về chuyên môn 14 6. Lương . 15 II. Phúc lợi xã hội 15 1. Chăm sóc sức khoẻ . 15 2. Nghỉ đẻ và chăm sóc con khi ốm . 15 3. Nghỉ hưu . . 15 III. Gia đình và công việc . 16 IV. Môi trường làm việc . 16 V. Cơ cấu tổ chức . . 17 VI. Nhận thức và tập huấn về giới . 17 1. Nâng cao nhận thức về giới . 17 2. Tập huấn về giới . 18 2.1 Phương pháp tập huấn . . 19 2.2. Tài liệu tập huấn 19 2.3. Nội dung tập huấn . 19 2.4. Học viên 20 2.5. Công tác chuẩn bị và tổ chức tập huấn . . 21 3. Hòa nhập giới vào các trường của Bộ NN & PTNT . . 22 3.1. Chương trình giảng dạy . . 22 3.2. Cán bộ giảng dạy . 23 VII. Các chính sách về giới . 23 1. Thông tin . . . 23 2. Cam kết . . 24 3. Xây dựng và thực hiện các chính sách về giới 24 4. Giám sát và đánh giá . . 26 VIII. Các tổ chức liên quan đến giới 27 1. Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ . 27 1.1. Vai trò của Ban VSTBPN 27 1.2. Thẩm quyền của Ban VSTBPN . 28 1.3. Các Tiểu ban VSTBPN . 28 1.4. Các thành viên của Ban VSTBPN . 29 2. Công đoàn và Ban Nữ công . . 31 3. Tổ Công tác giới . 31 IX. Các Công ty . 31 C. Đề xuất . . 32 I. Các đề xuất với Dự án CCHC . 32 II. Đề xuất với Bộ NN & PTNT . 34 III. Các đề xuất khác . 34 Đánh giá chung . 35 Các phụ lục . 36 Phụ lục 1: Hướng dẫn phỏng vấn Nghiên cứu định tính về giới . 36 Phụ lục 2: Thông tin tóm tắt về các cán bộ, viên chức được phỏng vấn trực tiếp 44 Phụ lục 3: Danh sách các đơn vị tham gia thảo luận nhóm . 51 Phụ lục 4: Danh sách các cán bộ tham gia nghiên cứu . 52

pdf45 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2332 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Các ý kiến, suy nghĩ, vấn đề và nhu cầu của công chức, viên chức thuộc Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn về bình đẳng giới và hòa nhập giới, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfCác ý kiến, suy nghĩ, vấn đề và nhu cầu của công chức, viên chức thuộc Bộ NN & PTNT về bình đẳng giới và hòa nhập giới.pdf
Luận văn liên quan