Đề tài Chế độ pháp lý về đấu thầu xây dựng và thực tiễn áp dụng tại Công ty cơ khí Hà Nội

MỤC LỤCTrang lời nói đầu 1 Chơng 1. Khái quát chung về đấu thầu và đấu thầu xây dựng. 3 Những vấn đề cơ bản về đấu thầu. 3 16.1.2 Khái niệm về hoạt động đầu thầu. 31.1.3 Vai trò của đấu thầu5 1.1.4 Phân loại đấu thầu. 6 1.1.4.1 Phân loại theo nội dung của quá trình lựa chọn. 7 1.1.4.2. Phân loại theo hình thức, quy mô. 10 1.1.4.3 Phân loại theo chủ thể tham gia vào quá trình đấu thầu. 13 1.1.5 Nguyên tắc cơ bản trong đấu thầu. 13 1.1.5.1 Nguyên tắc cạnh tranh ngang nhau. 13 1.1.5.2 Nguyên tắc dữ liệu đầy đử. 14 1.1.5.3 Nguyên tắc đảm bảo bí mật. 15 1.1.5.4 Nguyên tắc đánh giá công bằng. 15 1.1.5.5.Nguyên tắc trách nhiệm phân minh. 16 1.1.5.6 Nguyên tắc bảo lãnh thích đáng. 16 1.2 Đấu thầu xây dựng theo pháp luật Việt Nam . 18 1.2.1 Đối tợng áp dụng. 19 1.2.2 Trình tự đấu thầu. 21 1.2.2.1 Chuẩn bị đấu thầu. 21 1.2.2.2 Tổ chức đấu thầu. 23 1.2.2.3 Xét thầu. 24 1.2.2.4 Thẩm định và phê duyệt. 25 1.2.2.5 Công bố trúng thầu. 26 1.2.2.6 Thơng thảo hoàn thiện và ký hợp đồng. 26 1.2.3 Trách nhiệm pháp lý của các chủ thể trong đấu thầu. 27 1.2.3.1 Bên mời thầu. 27 1.2.3.2 Nhà thầu. 29 Chơng 2. Tình hình thực hiện quy chế đấu thầu xây dựng tại công ty cơ khí Hà nội 31 2.1. Tống quan về sự phát triển và hình thành của công ty cơ khí Hà nội 31 2.1.1 Lịch sử hình thành 31 2.1.2. Địa vị pháp lý của công ty Error! Bookmark not defined. 2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty. 32 2.1.4-Nhiệm vụ hiên tại của công ty. Error! Bookmark not defined. 2.1.5.Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty: 34 2.2. Tình hình thực hiện quy chế đấu thầu xây dựng tại công ty cơ khí Hà Nội. 36 2.2.1. Thực trạng đấu thầu ở nớc ta hiện nay. 36 2.2.2. Thực trang đấu thầu ở công ty cơ khí Hà nội. 38 2.2.3. Trình tự đấu thầu ở công ty cơ khí Hà nội. 42 2.2.3.1. Chuẩn bị hồ sơ mời thầu 43 2.2.3.2. Nộp hồ sơ dự thầu 45 2.2.3.3. Ký hợp đồng và thi công sau khi trúng thầu. 46 2.3. Đánh gía tình hình thực hiện quy chế đấu thâù tại công ty cơ khí Hà Nội: 47 2.3.1 Những thành tích đạt đợc trong hoạt động đấu thầu xây dựng: 47 2.3.2 Những hạn chế trong hoạt động đấu thầu xây dựng của công ty 49 2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế trên. 52 2.3.3.1. Nguyên nhân chủ quan. 52 2.3.3.2. Nguyên nhân khách quan. 53 Chơng 3. Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu xây dựng ở công ty cơ khí hà nội 55 3.1. Đánh giá những quy định của pháp luật về chế độ đấu thầu 55 3.1.1. Những thành tựu của pháp luật về đấu thầu 55 3.1.2. Những tồn tại của pháp luật về đấu thầu 58 3.2 Một số kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý của hoạt động đấu thầu xây dựng. 66 3.2.1. Mục đích ,yêu cầu của việc hoàn thiện. 66 3.2.1.1. Mục đích. 66 3.2.1.2. Yêu cầu 66 3.2.2. Những nội dung cần hoàn thiện. 67 3.2.2.1. Kiến nghị đối với nhà nớc. 67 3.3.2.2 Giải pháp đối với công ty. 74 Kết luận 77 Tài liệu tham khảo 79

doc80 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2240 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Chế độ pháp lý về đấu thầu xây dựng và thực tiễn áp dụng tại Công ty cơ khí Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hÞ tr­êng c¹nh tranh gay g¾t, Nhµ n­íc qu¶n lý ë tÇng vÜ m« cßn c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù do s¶n xuÊt kinh doanh, tù t×m kiÕm thÞ tr­êng, tù ký kÕt hîp ®ång... C«ng ty c¬ khÝ Hµ Néi còng lµ mét trong nh÷ng doanh nghiÖp nh­ vËy. Do c«ng ty lµ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc thuéc Tæng C«ng ty M¸y vµ thiÕt bÞ c«ng nghiÖp - Bé C«ng nghiÖp nªn c«ng ty vÉn ch­a cã mét hÖ thèng chuyªn tr¸ch Marketing vÒ thÞ tr­êng x©y dùng cho c«ng ty. ChÝnh v× vËy ®· lµm gi¶m kh¶ n¨ng chiÕm lÜnh thÞ tr­êng vµ kh¶ n¨ng më réng ®Þa bµn ho¹t ®éng kinh doanh. Bªn c¹nh ®ã th× viÖc tu©n thñ theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh lµ ®iÒu rÊt quan träng, ®Æc biÖt lµ ®èi víi lÜnh vùc ®Çu t­ x©y dùng. Do ho¹t ®éng ®Êu thÇu cßn lµ mét ho¹t ®éng míi ë n­íc ta cho nªn hiÖn nay nh÷ng v¨n b¶n ph¸p luËt ®iÒu chØnh ho¹t ®éng nµy ch­a thËt ®Çy ®ñ vµ thèng nhÊt mµ l¹i th­êng xuyªn ®­îc söa ®æi, bæ sung , thay thÕ. §Ó thùc hiÖn ho¹t ®éng nµy theo ®óng ph¸p luËt hiÖn hµnh th× c¸c doanh nghiÖp ph¶i th­êng xuyªn theo dâi, cËp nhËt nh÷ng v¨n b¶n míi ®Ó ¸p dông kÞp thêi. Mµ ë c«ng ty c¬ khÝ Hµ Néi ch­a cã bé phËn phô tr¸ch vÊn ®Ò nµy dÉn ®Õn nhiÒu tr­êng hîp cã sù thay ®æi råi nh­ng vÉn ¸p dông theo nh÷ng quy ®Þnh cò lµm cho viÖc ¸p dông ph¸p luËt thiªó chÝnh x¸c cËp nhËt vµ hËu qu¶ thÊt b¹i lµ do vi ph¹m. Thø t­: C«ng ty c¬ khÝ Hµ N«i ®­îc x©y dùng tõ n¨m1957 víi trang thiÕt bÞ cña Liªn X« cò . Sau h¬n bèn m­¬i n¨m ho¹t ®éng, khi chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ cña c«ng ty ®· cò, l¹c hËu, xuèng cÊp nghiªm träng. Trªn 70% sè thiÕt bÞ trong sè 600 thiÕt bÞ ®· ho¹t ®éng trªn hai m­¬i n¨m. ®é chÝnh x¸c kÐm ho¹t ®éng kh«ng æn ®Þnh. H¬n n÷a, dµn thiÕt bÞ hiÖn cã ®ang mÊt c©n ®èi nghiªm träng gi÷a kh©u t¹o ph«i vµ gia c«ng c¬ khÝ, gi÷a dµn m¸y gia c«ng kim lo¹i víi nhau... ChÝnh v× t×nh h×nh tr¹ng thiÕt bÞ cña c«ng ty nh­ vËy mµ khi thi c«ng c«ng tr×nh chÊt l­îng c«ng tr×nh ch­a ®¶m b¶o. Sù sai sãt trong thi c«ng vÉn cã lóc x¶y ra lµm t¨ng nh÷ng chi phÝ cÇn thiÕt, lµm chËm tiÕn ®é thi c«ng ¶nh h­ëng xÊu ®Õn viÖc thanh quyÕt to¸n c«ng tr×nh , lµm gi¶m uy tÝn cña c«ng ty. Thø n¨m : C«ng ty th­êng xuyªn thiÕu vèn ®Ó ®Çu t­ chiÒu s©u vµ ®Æc biÖt lµ vèn l­u ®éng ®Ó s¶n xuÊt kinh doanh. ChÝnh v× nguån tµi chÝnh h¹n chÕ cña c«ng ty ®· lµm cho ho¹t ®éng ®Êu thÇu cña c«ng ty ch­a thËt sù hiÖu qu¶. Trong thêi gian qua, viÖc thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Êu thÇu do c«ng ty ch­a cã biÖn ph¸p chØ ®¹o s©u s¸t th­êng xuyªn nªn mét sè c«ng tr×nh cßn chËm vµ gi¶i ph¸p thu håi c«ng nî ch­a thËt sù hiÖu qu¶ nªn ch­a tËn dông thu ®­îc c¸c c«ng tr×nh ®· thi c«ng vµ tån ®äng nî cò. Nguån vèn h¹n hÑp hoÆc huy ®éng vèn khã kh¨n ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn viªc tÝnh to¸n gi¸ dù thÇu, cã thÓ dÉn tíi thÊt b¹i. §©y lµ mét khã kh¨n lín cho c«ng ty tham gia ®Êu thÇu c¸c c«ng tr×nh, dù ¸n cã gi¸ trÞ lín. Thùc tÕ cho thÊy c¸c c«ng tr×nh cã gi¸ trÞ lín mµ c«ng ty tham gia ®Êu thÇu th­êng kh«ng tróng v× kh¶ n¨ng tµi chÝnh kh«ng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu thùc hiÖn c«ng tr×nh.H¬n thÕ n÷a, trong bèi c¶nh hiÖn nay, khi mµ ®ång vèn th­êng quay víi tèc ®é chãng mÆt, kh«ng ph¶i bÊt kú mét chñ c«ng tr×nh nµo còng cã s½n trong tay nguån vèn ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n mµ ®Òu ph¶i huy ®éng tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau. Do ®ã, sè l­îng vèn vµ thêi gian vèn vay phô thuéc vµo c¸c tæ chøc tÝn dông, nhiÒu khi muèn cã ngay còng kh«ng ®­îc. Tõ thùc tÕ Êy, víi nh÷ng c«ng tr×nh kh«ng lín l¾m, thêi gian thi c«ng lín, nÕu c«ng ty kh«ng cã kh¶ n¨ng ®¸p øng ®­îc vèn phôc vô cho thi c«ng trong hå s¬ dù thÇu th× kh¶ n¨ng tróng thÇu sÏ rÊt thÊp. Nh÷ng h¹n chÕ trªn ®©y ®· g©y trë ng¹i cho c«ng ty kh«ng nh÷ng trong viÖc æn ®Þnh ho¹t ®éng kinh doanh mµ cßn trong viÖc tËn dông c¬ héi ®Ó n©ng cao uy tÝn cña c«ng ty. Bëi v× viÖc th¾ng thÇu ®ång nghÜa víi viÖc ®em l¹i c«ng ¨n viÖc lµm cho c«ng nh©n viªn, n©ng cao uy tÝn cña nhµ thÇu trªn th­¬ng tr­êng, thu ®­îc lîi nhuËn, tÝch luü thªm nhiÒu kinh nghiÖm trong thi c«ng vµ qu¶n lý. 2.3.3-Nguyªn nh©n cña nh÷ng h¹n chÕ trªn. 2.3.3.1-Nguyªn nh©n chñ quan. ViÖc lËp gi¸ dù to¸n dù thÇu ch­a hîp lý (qu¸ cao). Do ch­a cã ph­¬ng ¸n thi c«ng, ph­¬ng ¸n khai th¸c nguyªn vËt liÖu hîp lý. §Æc biÖt lµ ch­a ®­a ra ®­îc møc gi¸ linh ho¹t phï hîp víi tõng dù ¸n ®Êu thÇu. _Trong qu¸ tr×nh thi c«ng c¸c c«ng tr×nh ®· tróng thÇu viÖc ph¸t hiÖn vµ xö lý vi ph¹m ch­a kÞp thêi, nghiªm tóc dÉn ®Õn ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng c«ng tr×nh. _Kh¶ n¨ng n¾m b¾t th«ng tin vÒ thÞ tr­êng, chñ ®Çu t­, ®èi thñ c¹nh tranh cßn yÕu. C«ng ty ch­a cã bé phËn Marketing riªng ®Ó thùc hiÖn c«ng viÖc mµ chØ do Phßng giao dÞch th­¬ng m¹i kiªm nhiÖm hoÆc do mét vµi c¸ nh©n trong ban gi¸m ®èc thùc hiÖn. C¸ch lµm nµy kh«ng theo mét chiÕn l­îc cô thÓ nµo c¶ mµ chØ dùa vµo sù n¨ng ®éng cña c¸ nh©n. VÒ ®éi ngò c¸n bé trùc tiÕp tham gia ho¹t ®éng ®Êu thÇu cña c«ng ty ®· tr­ëng thµnh vÒ mäi mÆt nhu­ng vÉn cßn cã nh÷ng h¹n chÕ vÒ chuyªn m«n.Nh÷ng c¸n bé ®· tr¶i qua hai c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ th× viÖc thÝch øng nhanh vÒ c¬ chÕ thÞ tr­êng víi sù thay ®æi nhanh trong ho¹t ®éng ®Êu thÇu, trong viÖc tiÕp thu vµ thùc hiÖn c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch míi cña nhµ n­íc gÆp nhiÒu khã kh¨n. §èi víi c¸n bé trÎ cã tr×nh ®é, n¨ng lùc th× l¹i thiÕu kinh nghiÖm thùc tÕ trong ®Êu thÇu x©y l¾p vµ kh¶ n¨ng ngo¹i ng÷, hiÓu biÕt vÒ ®Êu thÇu còng cßn yÕu ch­a ®¸p øng ®­îc ®Çy ®ñ nh÷ng yªu cÇu cña c«ng ty. 2.3.3.2-Nguyªn nh©n kh¸ch quan. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y nÒn kinh tÕ n­íc ta gÆp nhiÒu khã kh¨n, tèc ®é t¨ng tr­ëng kh«ng cao nh­ nh÷ng n¨m tr­íc. §iÒu nµy ¶nh h­ëng ®Õn toµn bé nÒn kinh tÕ vµ c«ng ty còng kh«ng tr¸nh khái t¸c ®éng tiªu cùc ®ã.Do khã kh¨n vÒ nÒn kinh tÕ nªn vèn ®Çu t­ cho x©y dùng c¬ b¶n gi¶m dÉn ®Õn t×nh tr¹ng c¹nh tranh gi÷a c¸c nhµ thÇu ngµy cµng gay g¾t h¬n lµm cho thÞ tr­êng cña c«ng ty cã nguy c¬ bÞ thu hÑp. HiÖn nay ho¹t ®éng x©y dùng ë n­íc ta ®ang ®­îc coi träng vµ ph¸t triÓn rÇm ré, c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc kinh doanh x©y dùng ®­îc thµnh lËp víi sè l­îng lín. Bªn c¹nh ®ã chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc lµ khuyÕn khÝch ®Êu thÇu ®èi víi tÊt c¶ c¸c dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng, c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh hay c«ng tr×nh v¨n ho¸ x· héi kh«ng ph©n biÖt nguån vèn. §øng tr­íc thùc tÕ ®ã, c¸c doanh nghiÖp muèn ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng th× ph¶i t×m c¸ch n©ng cao vÒ mäi mÆt: tµi chÝnh, kü thuËt kinh nghiÖm, kh¶ n¨ng c¹nh tranh...ChÝnh søc Ðp c¹nh tranh tõ phÝa c¸c nhµ thÇu vµ ®ßi hái thùc tiÔn khiÕn c«ng ty ph¶i nç lùc v­¬n lªn vÒ mäi mÆt ®Ó cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn trªn thÞ tr­êng. Ngoµi viÖc ph¶i ®èi mÆt víi nhiÒu nhµ thÇu trong n­íc cã n¨ng lùc, c«ng ty cßn ph¶i c¹nh tranh víi c¸c nhµ thÇu n­íc ngoµi vèn cã rÊt nhiÒu kinh nghiÖm vµ cã lîi thÕ h¬n h¼n c¸c nhµ thÇu trong n­íc vÒ m¸y mãc, thiÕt bÞ, c«ng nghÖ vµ kh¶ n¨ng tµi chÝnh. Thªm vµo ®ã lµ hÖ thèng v¨n b¶n ph¸p luËt trong lÜnh vùc ®Êu thÇu x©y dùng ch­a ®ång bé vµ ®ang trong giai ®o¹n hoµn thiÖn.ChÝnh s¸ch huy ®éng vèn thanh quyÕt to¸n c«ng tr×nh cña nhµ n­íc cßn bÊt lîi cho c«ng ty rÊt nhiªï. Nhµ n­íc nî c«ng ty th× kh«ng ®­îc tÝnh l·i trong khi c«ng ty ph¶i vay vèn ®Ó ho¹t ®éng vµ ph¶i tr¶ l·i suÊt. HiÖn t­îng bá gi¸ thÇu thÊp trong ®Êu thÇu x©y dùng lµm cho c«ng ty ph¶i c©n nh¾c, tÝnh to¸n, so s¸nh kü lîi nhuËn thu ®­îc víi chi phÝ bá ra. Do ®ã lµm c«ng ty nhiÒu khi bá mÊt c¬ héi ®Êu thÇu vµ lµm cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ngµy cµng kÐm hiÖu qu¶ §Ó kh¾c phôc nh÷ng nguyªn nh©n tån t¹i nµy , nh÷ng nguyªn nh©n kh¸ch quan th× c«ng ty sÏ t×m c¸ch h¹n chÕ kh¾c phôc cßn nh÷ng nguyªn nh©n do b¶n th©n th× c«ng ty sÏ t×m nh÷ng gi¶i ph¸p thÝch hîp ®Ó th¸o gì, kh¾c phôc. Bªn c¹nh viÖc nç lùc kh¾c phôc nh÷ng nguyªn nh©n nµy cña c«ng ty th× cÇn thiÕt ph¶i cã sù ®iÒu tiÕt vÜ m« cña Nhµ n­íc. ch­¬ng 3 mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn quy chÕ ®Êu thÇu x©y dùng ¸p dông t¹i c«ng ty c¬ khÝ hµ néi 3.1-§¸nh gi¸ nh÷ng quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ chÕ ®é ®Êu thÇu Còng nh­ nhiÒu v¨n b¶n ph¸p luËt kh¸c,Quy chÕ ®Êu thÇu còng cã nh÷ng mÆt tÝch cùc vµ mÆt tån t¹i cña nã . Chóng ta t×m hiÓu c¶ nh÷ng mÆt tèt vµ nh÷ng mÆt cßn tån t¹i cña Quy chÕ ®Êu thÇu qua thùc tÕ ¸p dông trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. 3.1.1-Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc cña ph¸p luËt vÒ ®Êu thÇu ChÝnh phñ ban hµnh Quy chÕ ®Êu thÇu lµ mét thµnh c«ng to lín t¹o ra tÝnh hiÖu qu¶ ,n¨ng ®éng ®Ó ®­a ho¹t ®éng ®Êu thÇu tõng b­íc ®i vµo nÒ nÕp vµ ®­a n­íc ta hoµ nhËp vµo xu h­íng ph¸t triÓn cña thÕ giíi.NghÞ ®Þnh sè 88/CP ngµy 1/9/1999 vÒ viÖc ban hµnh Quy chÕ ®Êu thÇu ,thay thÕ Quy chÕ ®Êu thÇu ®· ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 43/CP ngµy 16/7/1996 vµ NghÞ ®Þnh sè 93/CP ngµy 23/8/1997, ®· ®­îc ¸p dông réng r·i vµ ®em l¹i hiÖu qu¶ kh«ng nhá. Chóng ta cã thÓ coi ®ã lµ mét b­íc tiÕn míi cña hÖ thèng ph¸p luËt vÒ ®Êu thÇu, Quy chÕ ®Êu thÇu ®· mang l¹i kÕt qu¶ kh«ng nhá qua mét sè ®iÓm sau: Thø nhÊt:ViÖc ban hµnh Quy chÕ ®Êu thÇu ®· t¹o ra mét hÖ thèng c¬ së ph¸p lý ®iÒu chØnh ho¹t ®éng ®Çu t­ x©y dùng còng nh­ ho¹t ®éng ®Êu thÇu ë ViÖt Nam. So víi thÕ giíi, ho¹t ®éng ®Êu thÇu ë n­íc ta lµ mét h×nh thøc míi nªn nhiÒu ng­êi , nhiÒu doanh nghiÖp cßn ch­a quen. ChÝnh v× thÕ dùa vµo c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êu thÇu c¸c c¸ nh©n, doanh nghiÖp cã thÓ m¹nh d¹n tham gia vµo ho¹t ®éng ®Êu thÇu vµ tiÕn hµnh ho¹t ®éng nµy thuËn lîi h¬n. §èi víi c¸c doanh nghiÖp tæ chøc ®Êu thÇu mua s¾m thiÕt bÞ ,®Êu thÇu x©y l¾p... th× Quy chÕ ®Êu thÇu lµ c¬ së ph¸p lý quan träng ®Ó b¶o vÖ quyÒn lîi cña hä trong khi tham gia ®Êu thÇu .ViÖc thùc hiÖn tèt Quy chÕ ®Êu thÇu sÏ gióp cho c¸c doanh nghiÖp ®¶m b¶o quyÒn lîi cña m×nh khi tham gia ®Êu thÇu, tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ, gi¶m rñi ro vµ n©ng cao uy tÝn cña m×nh. Thø hai: Dùa trªn viÖc ban hµnh Quy chÕ ®Êu thÇu, Nhµ n­íc cã thÓ tiÕn hµnh qu¶n lý chÆt chÏ ho¹t ®éng ®Êu thÇu , ho¹t ®éng ®Çu t­ x©y dùng vµ nhÊt lµ c¸c dù ¸n tõ nguån vèn Nhµ n­íc hay nguån viÖn trî Quèc tÕ. Quy chÕ ®Êu thÇu ®· quy ®Þnh râ rµng toµn bé quy tr×nh ®Êu thÇu, c¸ch thøc, biÖn ph¸p, nguyªn t¾c tiÕn hµnh, c¸c b­íc, c¸c kh©u thùc hiÖn còng nh­ quy ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm cña c¸c bªn :Bªn mêi thÇu, bªn dù thÇu vµ c¶ c¸c cÊp qu¶n lý cã liªn quan. Nh­ vËy viÖc kiÓm tra, gi¸m s¸t ®èi víi ho¹t ®éng ®Êu thÇu ngµy cµng thuËn lîi vµ cã hiÖu qu¶ h¬n. Thø ba: ViÖc ban hµnh Quy chÕ ®Êu thÇu t¹o c¬ së ph¸p lý th«ng tho¸ng cho c¸c nhµ thÇu Quèc tÕ x©m nhËp vµo ViÖt Nam, t¹o ®iÒu kiÖn thóc ®Èy ®Çu t­ tõ n­íc ngoµi vµo ViÖt Nam tõ ®ã n©ng cao chÊt l­îng c¬ së h¹ tÇng cho ®Êt n­íc. Th«ng qua ®Êu thÇu, c¸c nhµ thÇu Quèc tÕ (nÕu tróng thÇu) sÏ ®em thiÕt bÞ , m¸y mãc , c«ng nghÖ hiÖn ®¹i vµo ViÖt Nam ®Ó thùc hiÖn dù ¸n ®· tróng thÇu. Tõ ®ã chÊt l­îng c«ng tr×nh cña chóng ta sÏ tèt h¬n, mÆt kh¸c chóng ta cßn ®­îc tiÕp cËn víi kü thuËt, c«ng nghÖ hiÖn ®¹i cña hä vµ kü thuËt cña chóng ta còng sÏ ®­îc n©ng lªn. ViÖc x©y dùng mét hÖ thèng v¨n b¶n ph¸p luËt ®iÒu chØnh ho¹t ®éng ®Çu t­ x©y dùng lµ c¬ së ph¸p lý ®¸ng tin cËy ®Ó c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi ®Çu t­ vµo ViÖt Nam víi sè l­îng nhiÒu h¬n vµ trong thêi gia l©u dµi. Thø t­ : Sö dông ®Êu thÇu trong ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n ®· t¹o ra hiÖu qu¶ kinh tÕ, kü thuËt , ph¸p lý cao. Do xuÊt ph¸t tõ b¶n chÊt ®Êu thÇu lµ viÖc lµ viÖc lùa chän nhµ thÇu cã ®­îc c¸c tiªu chuÈn tèt nhÊt ,®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu cña bªn mêi thÇu ë møc tèt nhÊt , phï hîp nhÊt. Th«ng qua c¹nh tranh c«ng khai, lµnh m¹nh khiÕn cho viªc lùa chän ®¹t kÕt qu¶ cao, tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ mµ vÉn ®¶m b¶o ®­îc c¸c yªu cÇu kh¸c.V× cã sù c¹nh tranh gi÷a c¸c nhµ thÇu nªn ®· thóc ®Èy mçi nhµ thÇu ph¶i n©ng cao chÊt l­îng c¸c c«ng tr×nh x©y l¾p, tiÕn ®é thùc hiÖn nhanh h¬n. §ång thêi vËt t­ thiÕt bÞ ®­îc cung øng tèt h¬n, bÒn h¬n vµ rÎ h¬n. ChÝnh sù tiÕt kiÖm chi phÝ cña c¸c doanh nghiÖp sÏ ®ãng gãp mét phÇn kh«ng nhá vµo lîi Ých cña x· héi .§Êu thÇu cßn lµ mét biÖn ph¸p tèt nhÊt khiÕn cho c¸c chñ thÓ tham gia tu©n thñ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. V× cã tu©n thñ theo ph¸p luËt th× ho¹t ®éng ®Êu thÇu míi ®¹t hiÖu qu¶ cao. Thø n¨m: Ph­¬ng thøc ®Êu thÇu trong x©y dùng c¬ b¶n lµ mét biÖn ph¸p h÷u hiÖu thóc ®Èy sù ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n­íc. Tr­íc ®©y trong nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung , c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ thùc hiÖn nhiÖm vô vµ ký kÕt hîp ®ång theo chØ tiªu ph¸p lÖnh. C«ng viÖc cña hä lµ do Nhµ n­íc giao cho vµ buéc hä ph¶i thùc hiÖn, c¬ chÕ nµy gäi lµ c¬ chÕ ‘’giao -nhËn’’ . C¸c ®¬n vÞ kinh tÕ kh«ng cã quyÒn tù t×m kiÕm c«ng viÖc, kh«ng ®­îc tù tho¶ thuËn vµ ký kÕt hîp ®ång. V× vËy trong c¬ chÕ nµy kh«ng thÓ tån t¹i c¬ chÕ ®Êu thÇu. Bëi v× nÕu cã ho¹t ®éng ®Êu thÇu lµ cã sù tù do ho¸ c«ng viÖc, tù do ký kÕt vµ thùc hiÖn hîp ®ång .Vµ nh­ vËy lµ m©u thuÉn víi nguyªn t¾c chung cña nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, ®Êu thÇu lµ mét ho¹t ®éng tÊt yÕu. V× trong c¬ chÕ tù do ho¹t ®éng, tù do t×m kiÕm, tho¶ thuËn c«ng viÖc, tù do ký kÕt hîp ®ång th× viÖc c¹nh tranh gi÷a bªn b¸n ( Bªn mêi thÇu) vµ nh÷ng ng­êi mua (c¸c nhµ thÇu) ®Ó cã thÓ tù do lùa chän b¹n hµng phï hîp nhÊt cña m×nh vµ ®¸p øng ®óng yªu cÇu cña nÒn kinh tÕ. H¬n n÷a, khoa häc kü thuËt ngµy cµng ph¸t triÓn, yªu cÇu cña c¸c dù ¸n c«ng tr×nh ngµy cµng hiÖn ®¹i , thÈm mü cao. V× vËy c¸c doanh nghiÖp muèn ®¶m b¶o ho¹t ®éng ®Êu thÇu th× ph¶i c¹nh tranh víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c, mµ muèn cã kh¶ n¨ng canh tranh th× c¸c doanh nghiÖp ph¶i lµm ¨n cã hiÖu qu¶ vµ lu«n ph¶i hoµn thiÖn m×nh ®Ó th¾ng thÇu. Ngoµi ra, do nguån vèn ®Çu t­ vµo n­íc ta mét phÇn lµ ®Çu t­ trong n­íc, mét phÇn l¹i lµ ®Çu t­ tõ n­íc ngoµi. §èi víi c¸c chñ ®Çu t­ n­íc ngoµi, c¸c nhµ ®Çu t­ mong muèn vèn cña hä ph¶i ®­îc sö dông cã hiÖu qu¶, ®óng môc ®Ých. V× vËy , ®Êu thÇu lµ ho¹t ®éng nªn cã ®Ó lùa chän nhµ thÇu tèt nhÊt. Riªng nguån vèn viÖn trî ODA hay ®Çu t­ n­íc ngoµi FDI , ®Êu thÇu lµ h×nh thøc buéc ¸p dông ®Ó lùa chän ®­îc nhµ thÇu mang tÇm cì Quèc tÕ vµ cã n¨ng lùc nhÊt. Qua ®©y chóng ta ®· kh¼ng ®Þnh ®­îc r»ng ®Êu thÇu lµ mét h×nh thøc, biÖn ph¸p h÷u hiÖu nhÊt thóc ®Èy sù ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n­íc. Thø s¸u: Tõ viÖc ¸p dông Quy chÕ ®Êu thÇu mµ Nhµ n­íc ta tiÕt kiÖm ®­îc nhiÒu tiÒn cña ®Ó sö dông vµo viÖc kh¸c. Theo Bé kÕ ho¹ch vµ ®Çu t­, n¨m 1998 nhê ¸p dông Quy chÕ ®Êu thÇu , ViÖt Nam tiÕt kiÖm ®­îc gÇn 400 triÖu USD ( Tæng chi mua s¾m cña Nhµ n­íc dù kiÕn lµ 3,58 tû USD ), møc tiÕt kiÖm trung b×nh h¬n 11%. Trong ®ã 2/3 gi¸ gãi thÇu do thñ t­íng ChÝnh phñ phª duyÖt (2,42 tû USD ), møc tiÕt kiÖm t­¬ng ®èi kho¶ng 10% ( tiÕt kiÖm 240 triÖu USD ) , vµ 1/3 gi¸ trÞ gãi thÇu thuéc thÈm quyÒn Bé , Ngµnh, §Þa ph­¬ng quyÕt ®Þnh (1,16 tû USD ) , møc tiÕt kiÖm t­¬ng ®èi kho¶ng 13,5% (160 triÖu USD ) . §Õn n¨m 1999 th× tiÕt kiÖm ®­îc 330 triÖu USD qua ®Êu thÇu . N¨m 2000, vÝ dô nh­ dù ¸n ®Ìo H¶i V©n, chi phÝ tiÕt kiÖm ®­îc 70 triÖu USD. Côc Gi¸m ®Þnh Bé Giao th«ng vËn t¶i cho biÕt, th«ng qua ®Êu thÇu ngµnh giao th«ng ®· tiÕt kiÖm ®­îc kho¶ng 240 tû chi phÝ. 3.1.2. Nh÷ng tån t¹i cña ph¸p luËt vÒ ®Êu thÇu Bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ do Quy chÕ ®Êu thÇu mang l¹i, qua thùc tiÔn ¸p dông cho thÊy Quy chÕ nµy cßn béc lé nhiÒu tån t¹i cÇn kh¾c phôc. Nh÷ng tån t¹i nµy ®­îc thÓ hiÖn trªn mét sè khÝa c¹nh sau: Thø nhÊt: VÊn ®Ò khã kh¨n hiÖn nay trong viÖc chän nguån luËt ¸p dông , nªn chän nguån luËt nµo? Sau ngµy 1/1/1998 LuËt th­¬ng m¹i cã hiÖu lùc th× mét c©u hái ®Æt ra lµ nguån luËt ®Ó ®iÒu chØnh ho¹t ®éng ®©ó thÇu mua s¾m hµng ho¸ sÏ lµ nguån luËt nµo? LuËt th­¬ng m¹i ngµy 10/5/1997 hay Quy chÕ ®Êu thÇu ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh 88/CP ngµy 1/9/1999 . Trong mét phÇn cña LuËt th­¬ng m¹i cã quy ®Þnh vÒ ®Êu thÇu mua s¾m hµng ho¸ vµ ®èi t­îng ®iÒu chØnh cña LuËt th­¬ng m¹i cã chñ thÓ lµ th­¬ng nh©n. VËy quy ®Þnh vÒ ®Êu thÇu mua s¾m hµng ho¸ trong LuËt th­¬ng m¹i vµ trong NghÞ ®Þnh 88/CP cã m©u thuÉn g× kh«ng? H¬n n÷a ,chóng ta ®Òu biÕt r»ng xu h­íng ®iÒu chØnh lµ ®­îc x©y dùng tõ c¸c v¨n b¶n cÊp thÊp vµ qua thùc tÕ ¸p dông ®­îc n©ng lªn thµnh luËt . Nh­ vËy , nÕu ph¹m vi ®iÒu chØnh cña LuËt th­¬ng m¹i vµ NghÞ ®Þnh 88/CP trïng nhau th× tÊt nhiªn nguån luËt ®iÒu chØnh ho¹t ®éng ®Êu thÇu mua s¾m hµng ho¸ sÏ ph¶i lµ LuËt th­¬ng m¹i .VËy th× t¹i sao kh«ng c«ng bè hÕt hiÖu lùc ph¸p luËt cña NghÞ ®Þnh 88/CP vÒ ®Êu thÇu mua s¾m hµng ho¸. §Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy, chóng ta cÇn ph¶i ®îi c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn cô thÓ cña LuËt th­¬ng m¹i. VÒ mÆt ph¸p lý LuËt th­¬ng m¹i cã hiÖu lùc tõ ngµy 1/1/1998 vµ thùc tÕ nã ®· ®i vµo cuéc sèng vµ ®· cã mét sè v¨n b¶n cô thÓ h­íng dÉn thùc hiÖn ®èi víi mét sè ho¹t ®éng .Nh­ng riªng víi ho¹t ®éng ®Êu thÇu mua s¾m hµng ho¸ th× vÉn ch­a cã v¨n b¶n h­íng dÉn cô thÓ mµ chØ dõng l¹i ë nh÷ng ®Þnh h­íng chung. V× thÕ mµ ho¹t ®éng ®Êu thÇu mua s¾m hµng ho¸ trªn thùc tÕ vÉn ¸p dông nguån luËt chñ yÕu lµ Quy chÕ ®Êu thÇu. §©y lµ mét thiÕu sãt cña c¸c c¬ quan x©y dùng ph¸p luËt mµ cÇn ®­îc kh¾c phôc ngay. Vµ ph¹m vi ®iÒu chØnh ho¹t ®éng ®Êu thÇu mua s¾m hµng ho¸ trong LuËt th­¬ng m¹i vµ Quy chÕ ®Êu thÇu ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh 88/CP còng lµ mét vÊn ®Ò nªn quy ®Þnh râ rµng h¬n. Thø hai: Theo Kho¶n 3 §iÒu 1 NghÞ ®Þnh14/2000/N§-CP ngµy 5/5/2000 vÒ viÖc söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña Quy chÕ ®Êu thÇu ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh 88/CP cã quy ®Þnh”Nhµ thÇu n­íc ngoµi khi tham dù ®Êu thÇu Quèc tÕ t¹i ViÖt nam vÒ x©y l¾p ph¶i liªn danh víi nhµ thÇu ViÖt Nam hoÆc ph¶i cam kÕt sö dông thÇu phô ViÖt Nam, nh­ng ph¶i nªu râ sù ph©n chia gi÷a c¸c bªn vÒ ph¹m vi c«ng viÖc, khèi l­îng vµ ®¬n gi¸ t­¬ng øng”. §©y lµ mét quy ®Þnh g©y khã kh¨n cho c¸c nhµ thÇu n­íc ngoµi, bëi lÏ viÖc lùa chän ®­îc mét nhµ thÇu ®Ó liªn danh hay lµm nhµ thÇu phô kh«ng ph¶i lµ dÔ. §Æc biÖt víi c¸c nhµ thÇu n­íc ngoµi lÇn ®Çu tiªn tham dù ®Êu thÇu t¹i ViÖt Nam l¹i Ýt hiÓu biÕt vÒ ho¹t ®éng ®Êu thÇu t¹i ViÖt Nam th× quy ®Þnh nh­ vËy cµng bÊt lîi cho hä. MÆt kh¸c, viÖc lùa chän nµy ph¶i thùc hiÖn trong mét thêi gian ng¾n, nhiÒu khi chØ v× c«ng viÖc nµy mµ lµm mÊt nhiÒu thêi gian vµ ¶nh h­ëng ®Õn qu¸ tr×nh lËp hå s¬ dù thÇu. H¬n n÷a viÖc quy ®Þnh nµy theo h­íng cã lîi cho nhµ thÇu trong n­íc v× quy ®Þnh nµy lµ c¬ héi ®Ó cho c¸c nhµ thÇu trong n­íc cã n¨ng lùc thÊp h¬n c¸c nhµ thÇu n­íc ngoµi kh¸c nh­ng vÉn ®­îc tróng thÇu do liªn danh hoÆc thÇu phô. §iÒu nµy sÏ lµm gi¶m tÝnh c¹nh tranh c«ng b»ng, b×nh ®¼ng gi÷a c¸c nhµ thÇu. ViÖc quy ®Þnh nh­ vËy chØ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò tr­íc m¾t ®ã lµ t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng trong n­íc nh­ng nã sÏ g©y t¸c h¹i xÊu ®Õn m«i tr­êng ®Çu t­ x©y dùng, ®Æc biÖt lµ ®Çu t­ tõ n­íc ngoµi. Thø ba: C«ng t¸c chuÈn bÞ hå s¬ mêi thÇu vµ tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ lµ b­íc quan träng trong qu¸ tr×nh ®Êu thÇu, song trong nhiÒu tr­êng hîp do chuÈn bÞ kh«ng tèt hoÆc phª duyÖt cßn ®¬n gi¶n nªn ®· cã v­íng m¾c nh­: Hå s¬ mêi thÇu qu¸ chung chung, mËp mê g©y khã hiÓu cho nhµ thÇu, còng nh­ viÖc ®¸nh gi¸, khèi l­îng ®­a ra trong hå s¬ mêi thÇu sai lÖch so víi thiÕt kÕ. Cã tr­êng hîp tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ kh«ng ®ñ râ, kh«ng phï hîp víi hå s¬ mêi thÇu. ChÊt l­îng cña hå s¬ mêi thÇu vµ tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ lµ nh÷ng nguyªn nh©n c¬ b¶n lµm cho quy tr×nh ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu kÐo dµi, thiÕu c¬ së tin cËy ®Ó ra quyÕt ®Þnh phª duyÖt kÕt qña ®Êu thÇu. Së dÜ cã nh÷ng tån t¹i nµy mét mÆt lµ do viÖc ch­a qu¸n triÖt ®Çy ®ñ Quy chÕ ®Êu thÇu, mÆt kh¸c do Quy chÕ vµ v¨n b¶n h­íng dÉn ch­a ®Ò cËp hoÆc ®· ®Ò cËp nh­ng ch­a ®¸p øng c¸c vÊn ®Ò thùc tÕ. ChÝnh v× thÕ c¸c c¬ quan lµm luËt cÇn quy ®Þnh râ h¬n néi dung trong hå s¬ mêi thÇu vµ tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ ë møc ®é nµo lµ phï hîp. Cã thÓ tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ ë møc ®é nµo ®ã phï hîp víi hå s¬ dù thÇu nµy nh­ng l¹i kh«ng phï hîp víi hå s¬ dù thÇu kh¸c. Nªn ch¨ng quy ®Þnh néi dung trong hå s¬ mêi thÇu ph¶i phï hîp víi tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ vµ ng­îc l¹i.Vµ néi dung trong hå s¬ mêi thÇu, tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ cÇn cô thÓ h¬n ®èi víi tõng dù ¸n vµ tõng lÜnh vùc riªng biÖt. Thø t­: ViÖc chuyÓn ®æi tiÒn tÖ ®Ó ®¸nh gi¸ cßn ch­a hîp lý vµ g©y bÊt lîi cho c¸c nhµ thÇu. Theo kho¶n 1 §iÒu 14 NghÞ ®Þnh 88/CP ngµy 1/9/1999 quy ®Þnh” Trong qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ so s¸nh hå s¬ dù thÇu, tû gi¸ quy ®æi gi÷a ®ång tiÒn ViÖt nam vµ ®ång tiÒn n­íc ngoµi ®­îc x¸c ®Þnh theo tû gi¸ do Ng©n hµng nhµ n­íc ViÖt nam c«ng bè t¹i thêi ®iÓm më thÇu”.§iÒu nµy ®· kh«ng ph¶n ¸nh ®­îc mong muèn thùc chÊt cña c¸c nhµ thÇu, bëi v× tû gi¸ lu«n lu«n thay ®æi cho nªn c¸c nhµ thÇu khã cã thÓ dù ®o¸n tr­íc vµ ®· g©y cho hä kh«ng Ýt lóng tóng. Thø n¨m: VÊn ®Ò gi¸ gãi thÇu, gi¸ xÐt thÇu. Trong §iÒu 3 Môc 23 NghÞ ®Þnh 88/CP ®Þnh nghÜa “ Gi¸ gãi thÇu” lµ gi¸ ®ù¬c x¸c ®Þnh cho tõng gãi thÇu trong kÕ ho¹ch ®Êu thÇu cña dù ¸n trªn c¬ së tæng møc ®Çu t­, tæng dù to¸n, dù to¸n ®­îc duyÖt. Qua thùc tÕ cho thÊy tæng møc ®Çu t­ hoÆc tæng dù to¸n, dù to¸n ®­îc duyÖt lµ gi¸ trÇn v× gi¸ dù thÇu kh«ng ®­îc bá qu¸ gi¸ gãi thÇu, nÕu v­ît qóa lµ vi ph¹m tiªu chuÈn ®¸nh gi¸. VËy khi nµo th× tæng møc ®Çu t­, tæng dù to¸n, dù to¸n ®­îc gäi lµ gi¸ trÇn hay gi¸ khèng chÕ? §iÒu nµy cßn tuú thuéc vµo h×nh thøc hîp ®ång. Tuy theo hîp ®ång lµ ch×a kho¸ trao tay hay hîp ®ång ®iÒu chØnh gi¸ hoÆc hîp ®ång chän gãi mµ ta chän tæng møc ®Çu t­ hoÆc tæng dù to¸n, dù to¸n ®­îc duyÖt lµm gi¸ trÇn. VÊn ®Ò nµy Quy chÕ ®Êu thÇu kh«ng quy ®Þnh râ rµng, cô thÓ. Gi¸ dù thÇu còng lµ mét vÊn ®Ò cÇn quan t©m hiÖn nay. Trong thùc tÕ c¸c nhµ thÇu ®Òu muèn bá gi¸ thÇu thÊp, v× gi¸ dù thÇu lµ mét trong nh÷ng nh©n tè quyÕt ®Þnh ®Õn viÖc ®­îc hay mÊt cña mçi nhµ thÇu. Thêi gian gÇn ®©y, gi¸ dù thÇu ®­îc bá thÊp ®Õn møc chãng mÆt bëi nhu cÇu bøc b¸ch vÒ viÖc lµm, bëi sù thÊt b¹i kh¸ nhiÒu ë c¸c gãi thÇu tr­íc mµ mét sè nhµ thÇu ®· kh«ng lùa ®­îc søc m×nh. §«i khi gi¸ bá thÇu thÊp h¬n gi¸ thµnh x©y dùng ®Õn mÊy chôc phÇn tr¨m vµ hËu qu¶ lµ nhµ thÇu ph¶i chÊp nhËn thua lç hoÆc nguy c¬ bá dë c«ng tr×nh ®Ó chÞu ph¹t. §øng ë gãc ®é chñ ®Çu t­ th­êng chän nhµ thÇu cã gi¸ dù thÇu thÊp nh­ng vÉn ph¶i ®¸p øng ®­îc yªu cÇu kü thuËt, chÊt l­îng cña gãi thÇu, vµ nhµ thÇu ph¶i thuyÕt minh ®­îc kh¶ n¨ng thùc hiÖn dù ¸n víi gi¸ dù thÇu ®· tÝnh to¸n. Nh­ng do hiÖn nay quy chÕ ®Êu thÇu kh«ng quy ®Þnh gi¸ tróng thÇu møc tèi thiÓu lµ bao nhiªu mµ chØ quy ®Þnh kh«ng v­ît qu¸ gi¸ gãi thÇu. Do ®ã dÉn ®Õn t×nh tr¹ng tiªu cùc trong ®Êu thÇu ®ã lµ c¸c nhµ thÇu, bªn mêi thÇu cã” tho¶ thuËn ngÇm” ®Ó ®­a gi¸ dù thÇu xuèng møc thÊp nhÊt, sau ®ã khi ®i vµo thùc hiÖn l¹i th«ng ®ång t¨ng nh÷ng kho¶n ph¸t sinh lªn. Tr­êng hîp kh¸c nÕu kh«ng cã” tho¶ thuËn ngÇm” th× c¸c nhµ thÇu v× lÝ do nµo ®ã sÏ “bèc thuèc”gi¸ dù thÇu xuèng thÊp tuú ý ®Ó tróng thÇu , bÊt chÊp c¬ së cña nh÷ng chi phÝ x©y dùng cÇn thiÕt mµ gãi thÇu yªu cÇu. C¶ hai tr­êng hîp nµy ®Òu dÉn ®Õn c¸c c«ng tr×nh kh«ng ®¶m b¶o chÊt l­îng dÉn ®Õn mÊt uy tÝn råi ¶nh h­ëng ®Õn sù tån t¹i vµ phÊt triÓn cña c¸c nhµ thÇu ®Æc biÖt lµ ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn, ¶nh h­ëng ®Õn ®êi sèng x· héi. V× vËy mµ cÇn ph¶i cã nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ h¬n vÒ vÊn ®Ò nµy trong Quy chÕ ®Êu thÇu ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng mÆt tån t¹i nµy. Thø s¸u : Thêi ®iÓm lËp kÕ ho¹ch ®Êu thÇu. Quy chÕ ®Êu thÇu yªu cÇu ph¶i lËp kÕ ho¹ch ®Êu thÇu ë giai ®o¹n” Dù ¸n kh¶ thi” nh­ng trong thùc tÕ ë giai ®o¹n nµy chØ cã thÓ lËp kÕ ho¹ch ®Êu thÇu thiÕt bÞ hoÆc ®Êu thÇu t­ vÊn, thiÕt kÕ. Cßn ®èi víi ®Êu thÇu x©y l¾p th× ë giai ®o¹n nµy ch­a thÓ ph©n chia râ rµng ®­îc, nhÊt lµ c¸c dù ¸n lín. Bëi v× muèn ph©n chia gãi thÇu x©y l¾p ph¶i dùa trªn thiÕt kÕ vµ dù to¸n th× chÊt l­îng hå s¬ m¬× thÇu míi ®­îc ®¶m b¶o, nh­ng ë giai ®o¹n nµy l¹i ch­a cã thiÕt kÕ vµ dù to¸n. VËy cÇn ph¶i nghiªn cøu viÖc ph©n chia gãi thÇu x©y l¾p ë thêi ®iÓm nµo? VÒ vÊn ®Ò nµy Quy chÕ ®Êu thÇu nªn quy ®Þnh cô thÓ h¬n ®èi víi tõng lo¹i ®Êu thÇu, ®Æc biÖt lµ ®Êu thÇu x©y l¾p. Thø b¶y: Ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu trong ®Êu thÇu x©y l¾p hiÖn nay cßn ch­a hîp lý. Nh­ quy ®Þnh hiÖn nay, vÒ mÆt kü thuËt khi ®¸nh gi¸ ®Ó lùa chän danh s¸ch ng¾n, c¸c nhµ thÇu ®¹t sè ®iÓm tèi thiÓu tõ 70% tæng sè ®iÓm vÒ kü thuËt trë lªn sÏ ®­îc chän vµo danh s¸ch ng¾n. §iÒu nµy ch­a hîp lý v× nh­ vËy vÒ n¨ng lùc ,kü thuËt vµ chÊt l­îng c«ng tr×nh kh«ng ®­îc coi träng . H¬n n÷a ®iÓm kü thuËt ph¶n ¸nh n¨ng lùc cña nhµ thÇu vµ ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn chÊt l­îng c«ng tr×nh, nhÊt lµ nh÷ng c«ng tr×nh yªu cÇu vÒ chÊt l­îng cao. V× vËy cÇn ph¶i cã nh÷ng thay ®æi ë ®iÓm nµy tuú theo yªu cÇu kü thuËt cña c«ng tr×nh ®Ó c«ng tr×nh x©y dùng khi ®Êu thÇu ®¹t gi¸ c¶ hîp lý vµ ®¶m b¶o chÊt l­îng c«ng tr×nh . Thø t¸m: H¹n møc chØ ®Þnh thÇu cßn ch­a râ rµng. NÕu nh­ Quy chÕ ®Êu thÇu ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh 43/CP ngµy 16/7/1996 quy ®Þnh gi¸ trÞ 500 triÖu ®ång trë nªn míi ph¶i ®Êu thÇu th× Quy chÕ ®Êu thÇu ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh 88/CP ngµy1/9/1999 kh«ng thÊy ®Ò cËp ®Õn. Ngµy 30/11/1999 thõa lÖnh cña Thñ t­íng chÝnh phñ, Bé tr­ëng Bé kÕ ho¹ch vµ ®Çu t­ ®· cã th«ng b¸o víi néi dung : “NÕu thùc hiÖn ®Êu thÇu theo quy chÕ 88 cã v­íng m¾c cho phÐp thùc hiÖn ®Êu thÇu theo quy chÕ 43 cho ®Õn khi ban hµnh h­íng dÉn cña quy chÕ 88’. §iÒu nµy cho thÊy sù kh«ng thèng nhÊt cña c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt v× Quy chÕ ®Êu thÇu 1999 ®· ban hµnh lµ thay thÕ Quy chÕ ®Êu thÇu 1996.Vµ nh­ vËy sÏ khiÕn cho hµnh lang ph¸p lý trong lÜnh vùc ®Êu thÇu láng lÎo, thiÕu chÆt chÏ cho nªn viÖc thùc thi ph¸p luËt sÏ kh«ng thèng nhÊt, dÔ r¬i vµo t×nh tr¹ng l¹m dông , chØ ®Þnh thÇu bõa b·i mµ kh«ng thÓ xö lý vi ph¹m ®­îc. ®©y thùc sù lµ mét lç hæng lín trong viÖc ban hµnh c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cña Nhµ n­íc. Thø chÝn : H×nh thøc lùa chän nhµ thÇu vµ ph­¬ng thøc thùc hiÖn hîp ®ång trong Quy chÕ ®Êu thÇu ch­a ®­îc lµm râ. Ngoµi h×nh thøc ®Êu thÇu réng r·i, ®Êu thÇu h¹n chÕ cßn cã h×nh thøc ®¬n gi¶n h¬n nh­ chµo hµng c¹nh tranh, mua s¾m trùc tiÕp... Nh÷ng h×nh thøc nµy Quy chÕ ®Êu thÇu cã ®Ò cËp nh­ng ch­a h­íng dÉn c¸ch vËn dông, do ®ã cã hiÖn t­îng tranh c·i khi thùc hiÖn , thËm chÝ kiÖn c¸o cho lµ chµo hµng c¹nh tranh lµ tiªu cùc , lµ sai... Khi lËp hå s¬ mêi thÇu, nh÷ng néi dung vÒ lùa chän nhµ thÇu theo hîp ®ång ch×a kho¸ trao tay hoÆc hîp ®ång trän gãi hoÆc hîp ®ångcã ®iÒu chØnh gi¸ ch­a ®­îc lµm râ.Trong khi ®©y l¹i lµ nh÷ng vÊn ®Ò hÕt søc hÖ träng ®èi víi cÊp quyÕt ®Þnh ®Çu t­ vµ chñ ®Çu t­ v× dùa vµo ®ã hä cã thÓ x¸c ®Þnh chÝnh x¸c gi¸ gãi thÇu cña tõng dù ¸n. Ph­¬ng thøc ®Êu thÇu hai giai ®o¹n còng ch­a cã h­íng dÉn cô thÓ nªn c¸c chñ ®Çu t­, nhµ thÇu rÊt lóng tóng khi ¸p dông. Thø m­êi: VÒ tr×nh tù tæ chøc ®Êu thÇu.C¸c c«ng tr×nh cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi cã nhiÒu nguån kh¸c nhau, mçi lo¹i cã nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng mµ c¸c tæ chøc cho vay vèn buéc n­íc vay vèn ph¶i lµm theo quy ®Þnh cña tæ chøc ®ã.LuËt cña ViÖt nam ®· ®Ò cËp ®Õn viÖc ­u tiªn cho c¸c nhµ thÇu trong n­íc nh­ng thùc chÊt ch­a ®­îc lµm râ trong Quy chÕ ®Êu thÇu. VÒ vÊn ®Ò nµy Quy chÕ ®Êu thÇu cÇn lµm râ h¬n b»ng nh÷ng v¨n b¶n h­íng dÉn cô thÓ Thø m­êi mét:Tr¸ch nhiÖm ph¸p lý cña c¬ quan t­ vÊn kh«ng ®­îc quy ®Þnh cô thÓ c¶ trong Quy chÕ ®Êu thÇu ( NghÞ ®Þnh 88) lÉn quy chÕ qu¶n lý ®Çu t­ vµ x©y dùng (nghÞ ®Þnh 52 ). C¶ hai v¨n b¶n nµy ®Òu kh«ng quy ®Þnh cô thÓ tr¸ch nhiÖm cña t­ vÊn, kh«ng ai xö ph¹t t­ vÊn khi sai sãt, kh«ng cã chÕ tµi ®èi víi t­ vÊn mµ chØ cã nh÷ng ®iÒu quy ®Þnh chung chung nh­ mét nghÜa vô, hoÆc khuyÕn c¸o “ph¶i theo ®óng ph¸p luËt “ .Theo quy ®Þnh , gi¸ t­ vÊn thiÕt kÕ tÝnh b»ng phÇn tr¨m gi¸ trÞ c«ng tr×nh.C«ng tr×nh gi¸ cµng cao, tæ chøc t­ vÊn thiÕt kÕ cµng t¨ng thu nhËp .ChÝnh v× vËy ®· cã nhiÒu c«ng tr×nh ®­îc t­ vÊn ®­a gi¸ cao lªn ngÊt trêi. Ph¸p luËt quy ®Þnh nh­ vËy th× c¸c kÕt luËn , nh÷ng ý kiÕn ®¸nh gi¸ cña c¸c c¬ quan t­ vÊn thiÕu chÝnh x¸c, kh«ng trung thùc, kh¸ch quan g©y ra c¸c tæn thÊt, thiÖt h¹i th× xö lý, båi th­êng nh­ thÕ nµo? Mét tr­êng hîp kh¸c còng cÇn ph¶i quan t©m lµ hiÖn nay c¸c tæng c«ng ty x©y dùng còng nh­ c¸c tËp ®oµn c«ng nghiÖp lín cã rÊt nhiÒu c¸c c«ng ty thµnh viªn vµ trong sè c¸c c«ng ty nµy còng cã c¸c c«ng ty ho¹t ®éng trong lÜnh vùc t­ vÊn x©y dùng. VËy th× trong tr­êng hîp c«ng ty thµnh viªn lµ nhµ t­ vÊn cho mét dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng th× tæng c«ng ty hay tËp ®oµn mÑ cã ®­îc phÐp tham gia ®Êu thÇu hay kh«ng? Bëi lÏ ph¸p luËt hiÖn nay kh«ng quy ®Þnh cÊm c¸c tæng c«ng ty trong tr­êng hîp nµy kh«ng ®­îc tha gia ®Êu thÇu. Nh­ vËy nÕu ®iÒu nµy x¶y ra th× hËu qu¶ cña nã sÏ kh«ng thÓ l­êng tr­íc ®­îc, ch¾c ch¾n ®Êu thÇu diÔn ra khã kh¸ch quan, c«ng b»ng bëi v× kh«ng ai ®¶m b¶o r»ng c¸c c«ng ty thµnh viªn sÏ kh«ng cung cÊp c¸c th«ng tin liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh ®Êu thÇu cho tæng c«ng ty cña m×nh( mÆc dï cã chÕ ®é b¶o mËt hå s¬). §iÒu nµy lµm mÊt ®i tÝnh c¹nh tranh lµnh m¹nh, c«ng b»ng gi÷a c¸c nhµ thÇu, lµm cho chñ ®Çu t­ mÊt ®i c¬ héi lùa chän ®­îc nhµ thÇu tèi ­u nhÊt, g©y thiÖt h¹i cho toµn bé dù ¸n vµ cho c¶ c¸c nhµ thÇu cßn l¹i. VÊn ®Ò nµy cÇn ®­îc c¸c nhµ lµm luËt quan t©m vµ cã c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn cô thÓ. Thø m­êi hai: VÒ nh÷ng tiªu cùc trong ®Êu thÇu. §©y lµ vÊn ®Ò cã thËt trong ®Êu thÇu, tuy nhiªn nã cã ë tõng lóc, tõng n¬i, tõng møc ®é vµ kh«ng gièng nhau vµ kh«ng ph¶i tÊt c¶ c¸c cuéc ®Êu thÇu lµ tiªu cùc. HiÖn t­îng tiªu cùc x¶y ra do c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt ch­a chÆt chÏ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng “ ®Êu thÇu gi¶ “ hay nãi c¸ch kh¸c ®Êu thÇu chØ lµ h×nh thøc, nhÊt lµ khi ®Êu thÇu h¹n chÕ c¸c nhµ thÇu th­êng tho¶ thuËn ngÇm víi nhau ®Ó mét nhµ thÇu th¾ng. HoÆc do nh÷ng bÝ mËt kh«ng cÇn thiÕt ®· t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó x¶y ra tiªu cùc, nh­ tiªu chuÈn xÐt thÇu th­êng lång nh÷ng ý ®å chñ quan h­íng ®Õn cho nhµ thÇu nµo mµ chñ ®Çu t­ cã ý ®Þnh chän. Trong tr­êng hîp nµy c¸c nhµ thÇu kh¸c cÇm ch¾c thÊt b¹i trong mét cuéc c¹nh tranh kh«ng c«ng b»ng mµ sù kh«ng c«ng b»ng nµy bªn ngoµi khã cã thÓ nhËn ra ®­îc. H¬n n÷a, do sù mãc ngoÆc víi bªn mêi thÇu lµ chiÕn thuËt ®­a gi¸ dù thÇu thÊp ®Ó n¾m ch¾c kh¶ n¨ng tróng thÇu, sau ®ã khi thùc hiÖn hîp ®ång chñ ®Çu t­ vµ nhµ thÇu cïng thèng nhÊt bæ sung khèi l­îng ph¸t sinh hoÆc thay ®æi mét phÇn thiÕt kÕ. Cã nh÷ng gãi thÇu gi¸ trÞ khèi l­îng ph¸t sinh lªn ®Õn vµi chôc tû ®ång. Cã nh÷ng tr­êng hîp th«ng ®ång, mãc ngoÆc nµy ®ang lµm cho ®Êu thÇu trë thµnh ph­¬ng tiÖn” gi¶ng hoµ” viÖc giao thÇu gi÷a chñ ®Çu t­ vµ nhµ thÇu. §ã lµ nh÷ng tiªu cùc x¶y ra g©y bÊt lîi cho c¸c nhµ thÇu, cho c¶ chñ ®Çu t­ vµ ph¸ vì m«i tr­êng c¹nh tranh lµnh m¹nh. Nh÷ng tiªu cùc nµy cÇn ph¶i cã nh÷ng quy ®Þnh, biÖn ph¸p xö lý thÝch hîp. Trong quy chÕ ®Êu thÇu ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh 88/CP ngµy 1/9/1999 cã quy ®Þnh vÒ xö lý vi ph¹m song míi chØ cã nh÷ng biÖn ph¸p xö lý chung chung vµ h×nh thøc mµ kh«ng thÓ xö lý ®ù¬c, trong thùc tÕ cã bao nhiªu thñ thuËt, bao nhiªu nh©n tè t¸c ®éng vµo qu¸ tr×nh ®Êu thÇu. Bëi vËy cÇn ph¶i cã nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ ®Ó xö lý t×nh tr¹ng nµy ®Ó ho¹t ®éng ®Êu thÇu diÔn ra ®­îc môc tiªu nh­ mong muèn lµ c¹nh tranh lµnh m¹nh c«ng b»ng vµ hiÖu qu¶. 3.2 Mét sè kiÕn nghÞ, gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c¬ së ph¸p lý cña ho¹t ®éng ®Êu thÇu x©y dùng. 3.2.1-Môc ®Ých ,yªu cÇu cña viÖc hoµn thiÖn. 3.2.1.1-Môc ®Ých. ViÖc hoµn thiÖn c¬ së ph¸p lý cña ho¹t ®éng ®Êu thÇu x©y dùng lµ mét vÊn ®Ò rÊt quan träng trong thÞ tr­êng c¹nh tranh gay g¾t hiÖn nay: -§¶m b¶o h¬n sù c«ng b»ng trong viÖc lùa chän ®èi t¸c, kh¸ch hµng hay nãi c¸ch kh¸c lµ ®¶m b¶o sù c«ng b»ng gi÷a c¸c doanh nghiÖp víi nhau trong ho¹t ®éng kinh doanh. -Nh»m n©ng cao chÊt l­îng cña c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cô thÓ lµ viÖc thùc hiÖn c¸c dù ¸n x©y dùng, x©y l¾p. -Nh»m t¹o hµnh lang ph¸p lý phï hîp víi thùc tiÔn ho¹t ®éng kinh doanh gi÷a c¸c doanh nghiÖp. 3.2.1.2-Yªu cÇu Hoµn thiÖn Quy chÕ ®Êu thÇu x©y dùng ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu sau: -§¶m b¶o tÝnh ph¸p chÕ x· héi chñ nghÜa:Quy chÕ ®Êu thÇu x©y dùng ®­îc thùc hiÖn trªn c¬ së thèng nhÊt víi c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt. -§¶m b¶o phï hîp víi c¸c chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña §¶ng vµ Nhµ n­íc. -§¶m b¶o tÝnh ®Çy ®ñ, toµn diÖn vµ kh¶ thi. 3.2.2-Nh÷ng néi dung cÇn hoµn thiÖn. 3.2.2.1-KiÕn nghÞ ®èi víi nhµ n­íc. Thø nhÊt : Trong Kho¶n 3 §iÒu 1 NghÞ ®Þnh14/2000/N§-CP ngµy 5/5/2000 vÒ viÖc söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña Quy chÕ ®Êu thÇu ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh 88/CP ngay 1/9/1999 cã quy ®Þnh:” Nhµ thÇu n­íc ngoµi khi tham dù ®Êu thÇu Quèc tÕ t¹i ViÖt Nam vÒ x©y l¾p hoÆc ph¶i liªn danh víi nhµ thÇu ViÖt Nam hoÆc ph¶i cam kÕt sö dông thÇu phô ViÖt Nam, nh­ng ph¶i nªu râ sù ph©n chia gi÷a c¸c bªn vÒ ph¹m vi c«ng viÖc, khèi l­îng vµ ®¬n gi¸ t­¬ng øng”. Nh­ ®· tr×nh bµy ë phÇn tr­íc quy ®Þnh nµy g©y khã kh¨n vµ e ng¹i cho c¸c nhµ thÇu n­íc ngoµi khi tham dù ®Êu thÇu t¹i ViÖt Nam. Theo em ChÝnh phñ nªn söa ®æi:” Cã chÕ ®é ­u tiªn ®èi víi nhµ thÇu n­íc ngoµi khi tham dù ®Êu thÇu Quèc tÕ t¹i ViÖt Nam vÒ x©y l¾p mµ cã cam kÕt hoÆc liªn danh víi nhµ thÇu ViÖt Nam hoÆc sö dông thÇu phô ViÖt Nam”. NÕu quy ®Þnh nh­ vËy chóng ta gi¶i tho¸t ®­îc mét khã kh¨n lín cho c¸c nhµ thÇu quèc tÕ. Bëi v× ho¹t ®éng ®Êu thÇu ë ViÖt Nam cßn nhiÒu míi mÎ, viÖc t×m ®­îc nhµ thÇu ViÖt Nam ®Ó liªn danh hay sö dông thÇu phô ViÖt Nam kh«ng ph¶i lµ dÔ. Do vËy c«ng viÖc nµy ph¶i lµm xong trong mét thêi gian ng¾n, tõ khi nhËn ®­îc th«ng b¸o mêi thÇu hay th­ mêi thÇu ®Õn khi nép hå s¬ dù thÇu. Ngoµi ra nÕu quy ®Þnh nh­ vËy chóng ta sÏ thu hót ®­îc c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi ®Çu t­ t¹i ViÖt Nam vµ cã lîi cho chñ ®Çu t­ hä cã ®iÒu kiÖn ®Ó lùa chän nhµ thÇu tèi ­u nhÊt. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, ®Æc biÖt lµ trong lÜnh vùc x©y dùng c¬ b¶n th× viÖc ®¶m b¶o, n©ng cao chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y l¾p lµ rÊt cÇn thiÕt. V× qua thùc tÕ cho thÊy nhiÒu nhµ thÇu x©y l¾p mÆc dï tróng thÇu nh­ng khi ®i vµo thi c«ng l¹i kh«ng ®ñ m¸y mãc, thiÕt bÞ ,tµi chÝnh ®Ó hoµn thµnh c«ng tr×nh( phÇn lín lµ c¸c nhµ thÇu trong n­íc). V× thÕ, quy ®Þnh nh­ trªn ®· t¹o ®iÒu kiÖn th«ng tho¸ng h¬n cho c¸c nhµ thÇu n­íc ngoµi tham dù ®Êu thÇu ë ViÖt Nam. NÕu hä tróng thÇu, hä sÏ mang m¸y mãc , thiÕt bÞ kü thuËt c«ng nghÖ hiÖn ®¹i vµo thi c«ng c«ng tr×nh ë viÖt Nam vµ nhê ®ã mµ chóng ta sÏ tranh thñ ®­îc m¸y mãc, thiÕt bÞ kü thuËt vµ tiÕp cËn víi c«ng nghÖ míi cña hä, ®ång thêi chÊt l­îng c«ng tr×nh còng ®­îc n©ng cao. ViÖc quy ®Þnh nh­ vËy cßn lµm gi¶m bít ­u thÕ cña c¸c nhµ thÇu trong n­íc cã n¨ng lùc kÐm nh­ng l¹i tróng thÇu do liªn danh hoÆc thÇu phô cho nhµ thÇu n­íc ngoµi, do ®ã hä û l¹i kh«ng chÞu phÊn ®Êu v­¬n lªn. Quy ®Þnh míi nµy sÏ t¹o cho c¸c nhµ thÇu trong n­íc mét m«i tr­êng c¹nh tranh hoµn toµn b×nh ®¼ng, sÏ thóc ®Èy hä ph¶i lu«n t×m mäi c¸ch v­¬n lªn nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña m×nh ®Ó trë thµnh nh÷ng nhµ thÇu thËt sù v÷ng m¹nh, mang tÇm cì quèc tÕ. Thø hai: ViÖc chuÈn bÞ hå s¬ mêi thÇu vµ tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ nh­ ®· tr×nh bµy ë trªn cßn nhiÒu v­íng m¾c. Sù tham gia cña c¸c cÊp cã tr¸ch nhiÖm vµ thÈm quyÒn ch­a ®¸p øng ®ù¬c yªu cÇu cña Quy chÕ ®Êu thÇu ®· lµm ¶nh h­ëng tíi kÕt qu¶ ®Êu thÇu. V× thÕ mµ Quy chÕ ®Êu thÇu cÇn ph¶i quy ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm cña ®éi ngò c¸n bé tham gia trong qu¸ tr×nh tæ chøc ®Êu thÇu vµ xÐt thÇu còng nh­ tr¸ch nhiÖm cña c¸c cÊp cã thÈm quyÒn trong phª duþªt nÕu cã vi ph¹m th× ph¶i quy ®Þnh chÕ tµi ®Ó xö lý kÞp thêi. Cã nh­ vËy míi kh¾c phôc ®­îc t×nh tr¹ng sö dông c¸n bé kh«ng phï hîp, kh«ng ®ñ n¨ng lùc, kh«ng ®­îc båi d­ìng tËp huÊn, tr¸nh ®­îc nh÷ng chËm chÔ, ¸ch t¾c, ®¸nh gi¸ kh«ng chÝnh x¸c, thiÕu kh¸ch quan vµ gi¶m ®­îc nh÷ng th¾c m¾c khiÕu n¹i. H¬n n÷a ®Ó Quy chÕ ®Êu thÇu ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch nghiªm tóc, ®¶m b¶o chi tiªu cã hiÖu qu¶ nguån tiÒn cña nhµ n­íc. Thø ba: VÊn ®Ò gi¸ gãi thÇu vµ gi¸ xÐt thÇu. VÒ gi¸ gãi thÇu( §iÒu 3 Môc 23- NghÞ ®Þnh 88/1999/N§-CP vÒ Quy chÕ ®Êu thÇu cÇn ®­îc quy ®Þnh râ h¬n cho phï hîp víi h×nh thøc thùc hiÖn hîp ®ång. Theo em Quy chÕ ®Êu thÇu nªn quy ®Þnh râ h¬n lµ:”Gi¸ gãi thÇu trong kÕ ho¹ch ®Êu thÇu ®­îc c¨n cø trªn c¬ së tæng møc ®Çu t­ ®èi víi c¸c gãi thÇu thiÕt bÞ hoÆc t­ vÊn, thiÕt kÕ vµ ®­îc dùa trªn tæng dù to¸n ®èi víi c¸c gãi thÇu x©y l¾p theo hîp ®ång cã ®iÒu chØnh gi¸ hoÆc dùa trªn dù to¸n h¹ng môc ®èi víi c¸c gãi thÇu x©y l¾p theo hîp ®ång chän gãi” Bëi v×, víi hîp ®ång ch×a kho¸ trao tay th× ë thêi ®iÓm nµy ch­a cã b¶n vÏ thiÕt kÕ kü thuËt, nªn kh«ng cã khèi l­îng cña c¸c c«ng ty x©y l¾p , v× thÕ ch­a thÓ cã tæng dù to¸n hay dù to¸n ®­îc nªn gi¸ gãi thÇu ph¶i lµ tæng møc ®Çu t­ lµ phï hîp nhÊt. Víi hîp ®ång cã ®iÒu chØnh gi¸ th× lóc nµy kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn x¸c ®Þnh chÝnh x¸c vÒ sè l­îng vµ khèi l­îng c«ng tr×nh nªn chän gi¸ gãi thÇu dùa trªn tæng dù to¸n lµ phï hîp. víi hîp ®ång chän gãi th× lóc nµy ®· x¸c ®Þnh râ ®­îc vÒ khèi l­îng, yªu cÇu vÒ chÊt l­îng vµ thêi gian cña gãi thÇu nªn chän gi¸ gãi thÇu dùa trªn dù to¸n h¹ng môc lµ phï hîp. Nh÷ng quy ®Þnh nh­ vËy võa phï hîp víi h×nh thøc hîp ®ång , võa lµ c¬ së ®Ó c¸c nhµ ®Çu t­, bªn mêi thÇu lµm c¨n cø x¸c ®Þnh chÝnh x¸c, phï hîp gi¸ xÐt thÇu, bëi v× gi¸ gãi thÇu thùc chÊt lµ giíi h¹n trªn ®Ó ®¸nh gi¸ gi¸ dù thÇu. Mét vÊn ®Ò n÷a cÇn ph¶i quan t©m lµ gi¸ xÐt thÇu. HiÖn nay chóng ta m¾c ph¶i sai lÇm ®ã lµ viÖc xem nhÑ gi¸ trÇn, bá gi¸ sµn ®iÒu nµy ch­a phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña ViÖt Nam. Bëi v× khi kh«ng quy ®Þnh vÒ gi¸ sµn sÏ dÉn ®Õn hËu qu¶ ¶nh h­áng nghiªm träng ®Õn chÊt l­îng c«ng tr×nh. Víi lý do ®ã ph¸p luËt vÒ ®Êu thÇu x©y dùng nªn quy ®Þnh gi¸ trÇn, gi¸ sµn trong ®Êu thÇu. Gi¸ trÇn sÏ lµ gi¸ gãi thÇu, gi¸ sµn lµ møc gi¸ võa ®ñ ®Ó bï ®¾p c¸c chi phÝ hoµn thµnh gãi thÇu vµ hoµn thµnh nghÜa vô thuÕ víi ®iÒu kiÖn sö dông nh÷ng kü thuËt, c«ng nghÖ, biÖn ph¸p tæ chøc thi c«ng, biªn ph¸p tæ chøc qu¶n lý phï hîp víi gãi thÇu ®ang xÐt vµ khai th¸c thÞ tr­êng tèt nhÊt trong ®iÒu kiÖn cã thÓ. HiÖn nay, lùc l­îng x©y dùng trong n­íc phÇn lín thuéc lo¹i h×nh doanh nghiÖp nhµ n­íc, nÕu t×nh tr¹ng ®Êu thÇu kh«ng cã gi¸ sµn th× dÉn ®Õn t×nh tr¹ng hÇu hÕt c¸c nhµ dù thÇu víi gi¸ tróng thÇu vµ dù thÇu ë møc kh«ng cã l·i hoÆc lç hoÆc bá dë c«ng tr×nh ®iÒu nµy ¶nh h­ëng lín ®Õn nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc. MÆt kh¸c khi ®Êu thÇu cã gi¸ trÇn vµ gi¸ sµn ®­îc tÝnh to¸n chuÈn x¸c vµ chÆt chÏ, th× dï trong th­êng hîp xÊu nhÊt x¶y ra (c¸c nhµ thÇu cã “tho¶ thuËn ngÇm”víi nhau ) hay c¸c nhµ thÇu t×m c¸ch tróng thÇu b»ng viÖc ®­a gi¸ dù thÇu xuèng møc thÊp nhÊt mÆc dï biÕt lç hoÆc kh«ng thÓ thùc hiÖn ®­îc gãi thÇu th× gi¸ cña ng­êi tróng thÇu vÉn n»m trong kho¶ng giíi h¹n trªn (gi¸ trÇn ) vµ giíi h¹n d­íi(gi¸ sµn) ®· ®­îc xem xÐt, ®¸nh gi¸ mét c¸ch kh¸ch quan tr­íc khi ®Êu thÇu.Qua ®ã chóng ta thÊy viÖc quy ®Þnh gi¸ trÇn, gi¸ sµn trong ®Êu thÇu x©y dùng lµ cÇn thiÕt vµ quan träng vµ kh«ng thÓ thiÕu ®­îc trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay. Nã gióp cho c«ng t¸c ®Êu thÇu t¨ng thªm tÝnh c¹nh tranh lµnh m¹nh, c«ng b»ng, minh b¹ch chèng l·ng phÝ vµ thÊt tho¸t trong c«ng t¸c qu¶n lý ®Çu t­ vµ x©y dùng cña Nhµ n­íc. Thø t­: Ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu x©y l¾p. VÒ ®iÓm kü thuËt, nÕu quy ®Þnh ®iÓm tèi thiÓu 70% trë lªn sÏ ®­îc chän vµo danh s¸ch ng¾n (§iÒu 30 Kho¶n 1 NghÞ ®Þnh 88/CP ).Trong thùc tÕ ®· cã nhiÒu nhµ thÇu n¨ng lùc kh«ng cao nh­ng còng lät vµo danh s¸ch ng¾n. Võa qua, nhiÒu gãi thÇu cung øng thiÕt bÞ ®iÖn dÇu khÝ, cÊp n­íc th­êng r¬i vµo c¸c nhµ thÇu cung øng thiÕt bÞ khu vùc. V× sau khi lät vµo danh s¸ch ng¾n,nh÷ng nhµ thÇu nµy th­êng cã gi¸ ®¸nh gi¸ thÊp nhÊt vµ hËu qu¶ lµ chóng ta kh«ng thÓ tiÕp cËn ®­îc víi nh÷ng c«ng nghÖ tiªn tiÕn thÕ giíi nh­ khèi EU hoÆc B¾c Mü. V× vËy, nªn n©ng ®iÓm tèi thiÓu kü thuËt lªn 80% hoÆc cao h¬n tuú theo yªu cÇu kü thuËt cña c«ng tr×nh th× xÐt “®¹t” hoÆc thay b»ng ph­¬ng ph¸p tæng hîp c¶ hai ®iÓm kü thuËt vµ gi¸ ®Ó xem xÐt lùa chän nhµ thÇu tróng thÇu nh­ th«ng lÖ quèc tÕ. Bëi v× chØ cã nh­ vËy th× c«ng tr×nh x©y dùng khi ®Êu thÇu míi ®¹t ®­îc gi¸ c¶ hîp lý, ®Ó ®¶m b¶o chÊt l­îng c«ng tr×nh. §Æc biÖt lµ lo¹i trõ ®­îc nh÷ng ®¬n vÞ yÕu kÐm h¬n vÒ kü thuËt, n¨ng lùc thi c«ng vµ gãp phÇn vµo lµm gi¶m ®i nh÷ng tiªu cùc trong ®Êu thÇu x©y dùng. Thø n¨m: Do h¹n møc chØ ®Þnh thÇu ch­a qui ®Þnh râ rµng, theo em nhµ n­íc nªn quy ®Þnh :”NÕu gãi thÇu mua s¾m, x©y l¾p d­íi 500 triÖu ®ång th× cÊp cã thÈm quyÒn cã thÓ quyÕt ®Þnh chØ ®Þnh thÇu vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ quyÕt ®Þnh ®ã, ®èi víi gãi thÇu t­ vÊn 100 triÖu ®ång”. Quy ®Þnh tõng h¹n møc chØ ®Þnh thÇu cô thÓ ®èi víi tõng lo¹i gãi thÇu v× mçi lo¹i gãi thÇu cã mét ®Æc ®iÓm riªng, cã sù kh¸c nhau c¬ b¶n vÒ gi¸ trÞ gãi thÇu. Gãi thÇu x©y l¾p vµ mua s¾m hµng ho¸ th­êng cã gi¸ trÞ lín nhÊt, cßn gãi thÇu lùa chän ®èi t¸c ®Ó thùc hiÖn dù ¸n, gãi thÇu vÒ t­ vÊn th­êng cã gi¸ trÞ thÊp h¬n rÊt nhiÒu. Nh­ vËy, cÇn quy ®Þnh h¹n møc chØ ®Þnh thÇu lµm sao ®Ó giíi h¹n thÊp nhÊt viÖc ®­îc phÐp chØ ®Þnh thÇu. Cã nh­ vËy míi khuyÕn khÝch ®­îc ho¹t ®éng ®Êu thÇu vµ cho dï cã x¶y ra chØ ®Þnh thÇu th× víi gi¸ trÞ gãi thÇu sÏ tr¸nh ®­îc tiªu cùc lín x¶y ra. Thø s¸u: VÒ tr×nh tù tæ chøc ®Êu thÇu theo Quy chÕ ®Êu thÇu ®· ®Ò cËp ®Õn viÖc ­u tiªn cho c¸c nhµ thÇu trong n­íc nh­ng ch­a ®­îc lµm râ. VÒ qu¶n lý c«ng t¸c ®Êu thÇu theo quy ®Þnh th× tr­íc khi ®Êu thÇu ph¶i tr×nh duyÖt kÕ ho¹ch ®Êu thÇu vµ sau khi ®Êu thÇu ph¶i th«ng b¸o kÕt qu¶ ®Êu thÇu. Thùc tÕ cã gãi thÇu duyÖt kÕ ho¹ch ®Êu thÇu kh«ng nãi râ ®Êu thÇu h¹n chÕ hay ®Êu thÇu më réng, cã gãi thÇu chñ ®Çu t­ ch­a quan t©m ®Õn nhµ thÇu ViÖt Nam. V× vËy Quy chÕ ®Êu thÇu cÇn lµm râ h¬n vÒ chÕ ®é ­u tiªn cho c¸c nhµ thÇu trong n­íc ®Ó c¸c nhµ thÇu trong n­íc ®­îc tham gia ®Êu thÇu nhiÒu h¬n, qua ®ã n©ng cao tr×nh ®é vµ nghiÖp vô cña m×nh , h¬n n÷a lµ ®Ó h×nh thøc ®Êu thÇu ®­îc ¸p dông réng r·i h¬n ë n­íc ta. Thø b¶y: §Ó h¹n chÕ tiªu cùc trong ®Êu thÇu Nhµ n­íc cÇn cã biÖn ph¸p t¨ng c­êng kiÓm tra, gi¸m s¸t chÆt chÏ c«ng t¸c ®Êu thÇu. NhÊt lµ trong nghiÖm thu chÊt l­îng c«ng tr×nh ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng mãc ngoÆc gi÷a bªn thi c«ng vµ nghiÖm thu c«ng tr×nh ®Ó ®¶m b¶o chÊt l­îng cña c«ng tr×nh, tr¸nh g©y thiÖt h¹i tiÒn cña, c«ng søc cña nh©n d©n. NÕu c¸ nh©n, tËp thÓ nµo v« tr¸ch nhiÖm hoÆc cè ý bu«ng láng c«ng t¸c ®Êu thÇu th× ph¶i thi hµnh kû luËt kÞp thêi, thÝch ®¸ng. §Ó c«ng t¸c xö lý vi ph¹m cã hiÖu qu¶ Nhµ n­íc nªn x©y dùng h¼n mét ch­¬ng trong Quy chÕ ®Êu thÇu vÒ h×nh thøc vi ph¹m vµ biÖn ph¸p xö lý ®èi víi nh÷ng c¸ nh©n, tæ chøc vi ph¹m Quy chÕ ®Êu thÇu. Lµm ®­îc nh­ vËy th× míi rµng buéc tr¸ch nhiÖm cao, gi¶m bít hiÖn t­îng vi ph¹m vµ tiªu cùc trong ®Êu thÇu. Thø t¸m: KiÕn nghÞ cuèi cïng ®ã lµ Nhµ n­íc cÇn nhanh chãng ban hµnh ph¸p lÖnh ®Êu thÇu hoÆc cao h¬n lµ “ LuËt ®Êu thÇu”. Thùc tÕ cho thÊy Quy chÕ ®Êu thÇu hiÖn nay lµ mét b­íc tiÕn v­ît bËc nh­ng khi thùc hiÖn c«ng t¸c ®Êu thÇu ®èi víi c¸c gãi thÇu quy m« lín, c«ng nghÖ cao th× viÖc thùc hiÖn cßn lóng tóng do tÝnh chuyªn m«n ho¸ cao vµ nh÷ng quy ®Þnh ch­a ®Çy ®ñ. Do quy m« vµ tÇm quan träng cña h×nh thøc ®Êu thÇu th× cÇn ph¶i cã mét v¨n b¶n ph¸p lý cao ®Ó xøng ®¸ng víi ho¹t ®éng ®ã. NÕu cã Ph¸p lÖnh ®Êu thÇu hoÆc LuËt ®Êu thÇu ®iÒu chØnh ho¹t ®éng ®Õn ®Êu thÇu th× viÖc qu¶n lý cña Nhµ n­íc vÒ ho¹t ®éng nµy sÏ ®­îc thuËn lîi h¬n. 3.3.2.2 Gi¶i ph¸p ®èi víi c«ng ty: Trong thêi gian thùc tËp ë c«ng ty, em ®· cã dÞp t×m hiÓu ho¹t ®éng ®Êu thÇu x©y dùng cña c«ng ty vµ nh÷ng h¹n chÕ mµ c«ng ty gÆp ph¶i khi tham gia ®Êu thÇu. Em xin ®Ò nghÞ mét sè gi¶i ph¸p hy väng gãp phÇn nhá vµo c«ng viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c ®Êu thÇu ë c«ng ty. Thø nhÊt: Hoµn thiÖn ph­¬ng ph¸p lËp gi¸ dù to¸n dù thÇu. X©y dùng chÝnh s¸ch ®¹t gi¸ c¹nh tranh linh ho¹t. Muèn ®Èy m¹nh h¬n n÷a c«ng t¸c ®Êu thÇu c«ng ty ph¶i cã ph­¬ng ph¸p lËp gi¸ dù phßng thÝch hîp tËn dông ®­îc c¸c ­u thÕ cña m×nh ®Ó ®­a ra gi¸ dù thÇu thÊp h¬n. Tr­íc hÕt c«ng ty cÇn ph¶i xem xÐt, ®iÒu chØnh c¸ch tÝnh gi¸ dù to¸n x©y l¾p c«ng tr×nh cña m×nh ®Ó lµm sao s¸t víi c¸ch lËp gi¸ dù to¸n cña chñ ®Çu t­. ViÖc ®­a ra ®­îc gi¸ bá thÇu c¹nh tranh kh«ng chØ phô thuéc vµo ph­¬ng ph¸p lËp gi¸, chiÕn l­îc bá gi¸ c¬ b¶n cßn phô thuéc rÊt nhiÒu vµo viÖc tiÕt kiÖm chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh, n©ng cao hiÖu suÊt lao ®éng, c«ng suÊt m¸y mãc thiÕt bÞ. - BiÖn ph¸p n©ng cao n¨ng suÊt cña ng­êi lao ®éng: sö dông lao ®éng hîp lý ®óng nghÒ nghiÖp chuyªn m«n ®­îc ®µo t¹o. Bè trÝ thî lµnh nghÒ kÌm cÆp gióp ®ì thî trÎ ®Ó cïng n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, thùc hiÖn kho¸n c«ng viÖc ®Õn cÊp tæ hoÆc c¸ nh©n ®ång thêi c«ng ty ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p th­ëng ph¹t c«ng minh, b¶o ®¶m ®iÒu kiÖn lµm viÖc vµ an toµn lao ®éng. - BiÖn ph¸p n©ng cao n¨ng suÊt m¸y mãc thiÕt bÞ: M¸y mãc thiÕt bÞ ®­îc khai th¸c nh­ thÕ nµo ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ vao nhÊt, gi¶m ®­îc chi phÝ khi sö dông lµ phô thuéc vµo ®éi ngò thî ®iÒu khiÓn, b¶o d­ìng vµ c¸n bé söa ch÷a cña c«ng ty. C«ng ty nªn khuyÕn khÝch c«ng nh©n ®iÒu khiÓn häc hái, n©ng cao tay nghÒ vËn hµnh m¸y mãc. Thø hai: Bè trÝ, s¾p xÕp vµ sö dông hîp lý ®éi ngò c¸n bé, c«ng nh©n kü thuËt. Chó träng ®µo t¹o, båi d­ìng tr×nh ®é chuyªn m«n vµ kiÕn thøc ph¸p luËt vÒ ®Êu thÇu, tin häc, ngo¹i ng÷ cho c¸c c¸n bé qu¶n lý, kü s­,c¸n bé kü thuËt, c«ng nh©n kü thuËt n©ng cao nghiÖp vô tõ ®ã viÖc tiÕn hµnh c«ng t¸c dù thÇu diÕn ra nhanh chãng h¬n, hiÖu qu¶ h¬n. N©ng cao tr×nh ®é cho c¸n bé, c«ng nh©n viªn sÏ t¹o ra ®­îc ­u thÕ lín trong qu¸ tr×nh c¹nh tranh víi c¸c ®èi thñ kh¸c. Muèn ®­îc nh­ vËy c«ng ty ph¶i chó träng viÖc s¾p ®Æt, ph©n c«ng hîp lý, ®óng ®èi t­îng, ®óng tr×nh ®é tay nghÒ. Cã kÕ ho¹ch chi tiÕt vÒ kÕ ho¹ch tuyÓn dông båi d­ìng ph¸t triÓn nguån nh©n lùc, ®Æc biÖt lµ ®éi ngò c¸n bé ®iÒu hµnh, c¸c kü s­ vµ c¸c c«ng nh©n kü thuËt bËc cao v× ®ßi hái ngµy cµng cao cña c¸c c«ng tr×nh lín. C¸c c¸n bé ®Þ häc qua c¸c kho¸ häc tËp trung hay häc häc tËp ë c¸c ®¬n vÞ b¹n, c«ng ty cÇn cã chiÕn l­îc kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc nh»m thÝch øng víi ®èi thñ c¹nh tranh. Thùc hiÖn tèt gi¶i ph¸p ®µo t¹o kiÕn thøc vµ kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc sÏ gióp vong ty n©ng vao hiÖu qu¶ ®Êu thÇu nãi riªng vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh nãi chung. Thø ba: C«ng ty cÇn ph¶i x©y dùng mét bé phËn chuyªn tr¸ch Marketing vÒ x©y dùng nh»m thu ®­îc nh÷ng th«ng tin chÝnh x¸c, kÞp thêi ®Ó tõ ®ã x©y dùng kÕ ho¹ch ®Êu thÇu hîp lý. HiÖn nay c«ng ty ch­a cã bé phËn Marketing ho¹t ®éng ®éc lËp víi c¸c phßng ban kh¸c. Phßng giao dÞch th­¬ng m¹i lµ bé phËn ®¶m nhiÖm c¸c nhiÖm vô Marketing nh­ng ®éi ngò c¸n bé ph¶i kiªm nhiÒu lo¹i c«ng viÖc nªn ch­a hiÓu biÕt s©u s¾c cho c«ng t¸c Marketing cña m×nh. §©y thùc sù lµ mét thiÕu sãt lín trong c«ng t¸c tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Thùc tÕ hiÖn nay ë n­íc ta c«ng t¸c Marketing ®· trë thµnh c«ng cô ®¾c lùc cho c¸c nhµ kinh doanh, ®Æc biÖt lµ c«ng ty c¬ khÝ Hµ Néi tham gia ®Êu thÇu x©y dùng lµ chñ yÕu trong ho¹t ®éng kinh doanh th× c«ng t¸c Marketing l¹i cµng quan träng. Thø t­: C«ng ty cÇn n©ng cao chÊt l­îng m¸y mãc thiÕt bÞ thi c«ng. §Çu t­ mua s¾m cac thiÕt bÞ míi hiÖn ®¹i, øng dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt trong qu¶n lý vµ thi c«ng x©y dùng, thay thÕ c¸c thiÕt bÞ cò kü l¹c hËu, cã n¨ng suÊt kÐm, nh»m n©ng cao chÊt l­îng c«ng tr×nh, ®¶m b¶o tiÕn ®é thi c«ng, n©ng cao uy tÝn vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh so víi c¸c ®èi thñ kh¸c. Ph­¬ng ¸n thùc hiÖn lµ: - C«ng ty cã thÓ mua s¾m c¸c thiÕt bÞ ®­îc s¶n xuÊt trong n­íc v× hiÖn nay víi sù tiÕn bé vÒ khoa häc kü thuËt c¸c nhµ s¶n xuÊt trong n­íc ®· cho ra ®­îc nhiÒu thiÕt bÞ phôc vô x©y l¾p cã chÊt l­îng cao vµ c«ng suÊt kh«ng kÐm g× c¸c thiÕt bÞ nhËp ngo¹i, trong khi ®ã gi¸ l¹i thÊp h¬n. - C«ng ty cã thÓ mua thiÕt bÞ thi c«ng m¬Ý 100% tõ c¸c n­íc cã c«ng nghÖ tiªn tiÕn hiÖn ®¹i nh­: Mü, NhËt... MÆc dï cã thÓ cao song n¨ng lùc thiÕt bÞ ®­îc n©ng cao, t¨ng c­êng kh¶ n¨ng thi c«ng vµ cã ®é bÒn lín tõ ®ã cã thÓ h¹ ®­îc gi¸ thµnh s¶n xuÊt. - Th«ng qua liªn danh, liªn kÕt víi c¸c ®èi t¸c trong vµ ngoµi n­íc, c«ng ty cã thÓ tho¶ thuËn vµ tËn dông c¸c c«ng nghÖ cña ®èi t¸c trong qu¸ tr×nh thùc thi c«ng tr×nh. kÕt luËn §Êu thÇu trong x©y dùng c¬ b¶n lµ mét ho¹t ®éng cã ý nghÜa quan träng ®èi víi sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña ngµnh c«ng nghiÖp x©y dùng.HiÖn nay ë n­íc ta ho¹t ®éng ®Êu thÇu ®· ®­îc ¸p dông réng r·i ë nhiÒu ngµnh nghÒ, lÜnh vùc kh¸c nhau, nh­ng ®Êu thÇu trong x©y dùng c¬ b¶n lu«n ®­îc quan t©m , c¶i tiÕn ®Ó tõng b­íc hoµn thiÖn. Qua thùc tÕ cho thÊy c¸c v¨n b¶n ph¸p quy trong lÜnh vùc ®Êu thÇu x©y dùng cô thÓ lµ Quy chÕ ®Êu thÇu cã vai trß quan träng ®èi víi chñ ®Çu t­, c¸c doanh nghiÖp x©y dùng, c¸c tæ chøc t­ vÊn. ChÝnh v× vËy vÊn ®Ò nghiªn cøu hoµn thiÖn c¬ së ph¸p lý trong ®Êu thÇu x©y dùng hiÖn nay lµ mét vÊn ®Ò ®ang ®­îc nhiÒu ng­êi quan t©m kh«ng chØ ®èi víi nhµ n­íc ,c¸c c¬ quan lËp ph¸p mµ cßn lµ cña toµn x· héi. Bëi lÏ viÖc x©y dùng vµ hoµn thiÖn c¬ së ph¸p lý vÒ ®Êu thÇu x©y dùng sÏ t¹o ra mét hµnh lang ph¸p lý v÷ng ch¾c, mét m«i tr­êng c¹nh tranh lµnh m¹nh nh»m thóc ®Èy sù ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc. Víi nh÷ng lý do ®ã mµ viÖc x©y dùng vµ hoµn thiÖn c¬ së ph¸p lý vÒ ®Êu thÇu x©y dùng kh«ng chØ cña riªng ai mµ cña toµn x· héi mµ trong ®ã nhµ n­íc lµ mét nh©n tè ®Æc biÖt quan träng, Nhµ n­íc cã nhiÖm vô qu¶n lý, ban hµnh quy chÕ ph¸p luËt t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh ph¸t triÓn. Trong thêi gian häc tËp ë tr­êng vµ ®i s©u t×m hiÓu thùc tÕ ho¹t ®éng ®Êu thÇu t¹i C«ng ty c¬ khÝ Hµ néi em ®· thu ®­îc nh÷ng kiÕn thøc quý b¸u vÒ c«ng t¸c ®Êu thÇu x©y dùng t¹i mét doanh nghiÖp nhµ n­íc. V× thÕ em ®· m¹nh d¹n chän lµm ®Ò tµi nghiªn cøu cña m×nh vµ trong bµi viÕt nµy em còng xin ®­a ra mét sè kiÕn nghÞ, gi¶i ph¸p nh»m gãp phÇn hoµn thiÖn Quy chÕ ®Êu thÇu.Tuy nhiªn do thêi gian thùc tËp cã h¹n nªn ®iÒu kiÖn tiÕp cËn víi thùc tÕ cßn Ýt, h¬n n÷a ®©y lµ lÇn ®Çu tiªn em nghiªn cøu vÒ vÊn ®Ò nµy nªn bµi viÕt cßn nhiÒu h¹n chÕ. §Ó bµi viÕt cña m×nh ®­îc hoµn thiÖn h¬n em kÝnh mong ®­îc sù gãp ý cña thÇy c« vµ c¸c b¹n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa LuËt kinh tÕ vµ ®Æc biÖt lµ thÇy Lª VÖ Quèc ®· chØ b¶o vµ h­íng dÉn tËn t×nh gióp em hoµn thµnh ®Ò tµi nµy cïng ban l·nh ®¹o ,c¸c b¸c, c¸c c« chó phßng Giao dÞch th­¬ng m¹i ë C«ng ty c¬ khÝ Hµ néi ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho em trong thêi gian thùc tËp ë C«ng ty. tµi liÖu tham kh¶o 1.C¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt. LuËt th­¬ng m¹i ngµy 10/5/1997 - QuyÕt ®Þnh sè 24/BXD-VKT ngµy 12/2/1990 cña Bé x©y dùng ban hµnh Quy chÕ ®Êu thÇu trong x©y dùng. - NghÞ ®Þnh 43/CP ngµy 16/7/1996 cña ChÝnh phñ vÒ ban hµnh Quy chÕ ®Êu thÇu - NghÞ ®Þnh 88/1999/N§_CP ngµy 1/9/1999 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc ban hµnh Quy chÕ ®Êu thÇu - NghÞ ®Þnh 14/2000/N§-CP ngµy 5/5/2000 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc söa ®æi,bæ sung mét sè ®iÒu cña Quy chÕ ®Êu thÇu ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh 88/1999/N§-CP ngµy 1/9/1999 cña ChÝnh phñ. - Th«ng t­ sè 04/2000/TT-BKH ngµy 26/5/2000 h­íng dÉn thùc hiÖn Quy chÕ ®Êu thÇu ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh 88/1999/N§-CP vµ NghÞ ®Þnh 14/2000/N§-CP. - NghÞ ®Þnh 52/1999/ND-CP ngµy 8/7/1999 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc ban hµnh Quy chÕ qu¶n lý ®Çu t­ vµ x©y dùng. - NghÞ ®Þnh12/2000/N§-CP ngµy 5/5/2000 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc söa ®æi bæ sung mét sè ®iÒu cña Quy chÕ qu¶n lý ®Çu t­ vµ x©y dùng ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh 52/1999/N§-CP ngµy 8/7/1999 cña ChÝnh phñ. . 2.C¸c tµi liÖu tham kh¶o kh¸c. -Kinh tÕ vµ kinh doanh x©y dùng Chñ biªn PTS Lª C«ng Hoa -HiÖu qu¶ vµ qu¶n lý dù ¸n nhµ n­íc Chñ biªn PTS Mai V¨n B­u -LuËt th­¬ng m¹i ViÖt Nam Chñ biªn PTS Ph¹m Duy NghÜa T¹p chÝ x©y dùng sè 11/2000, sè 1/2001,sè 7/2001, sè 9/2001 Kinh tÕ dù b¸o sè 3/2000, sè 6/2000, sè 2/2001 Môc lôc Trang

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docChế độ pháp lý về đấu thầu xây dựng và thực tiễn áp dụng tại Công ty cơ khí Hà nội.DOC