Đề tài Chiến lược cạnh tranh của Công ty TNHH MTV Vpin trong lĩnh vực phân phối mã thẻ điện thoai di dộng trả trước

LỜI MỞ ĐẦU Với xu thế hội nhập hiện nay, các doanh nghiệp đang đứng trước những cơ hội to lớn nhưng đồng thời phải đối mặt với các nguy cơ không nhỏ. Đặc biệt là các doanh nghiệp mã thẻ được xem là ngành béo bở hiện nay nên môi trường cạnh tranh sẽ rất khốc liệt, mặt khác nhu cầu về dịch vụ mã thẻ gần đây tăng nhanh. Vì thế, để tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp cần phải có những chiến lược cạnh tranh đúng đắn.Và trong thực tế, các doanh nghiệp xây dựng và tổ chức thực hiện được các chiến lược cạnh tranh phù hợp đã giành được các lợi thế cạnh tranh để vững bước tiến lên. Nhận thức được tầm quan trọng cũng như những lợi ích to lớn đó. Qua đề tài này, bằng những kiến thức đã học ở trường cùng những kiến thức đã thu thập được trong quá trình thực tập, em sẽ phân tích những chiến lược cạnh tranh của Công ty Vpin về mã thẻ và từ đó đưa ra những giải pháp cho chiến lược cạnh tranh để nâng cao vị thế mã thẻ ĐDĐ trả trước trên thị trường. Mặc dù đã rất cố gắng nhưng vì còn hạn hẹp về kiến thức và kinh nghiệm nên không thể tránh khỏi các thiếu sót, rất mong nhận được ý kiến đóng góp để cho bài báo cáo thực tập được hoàn chỉnh hơn. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Cạnh tranh là một hiện tượng vốn có của nền kinh tế thị trường khi chuyển đổi nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, các doanh nghiệp nước ta càng phải đối mặt nhiều hơn với cạnh tranh. Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, thị trường trong nước không chỉ về thương mại mà cả đầu tư và dịch vụ thì cạnh tranh trên thị trường trong nước càng trở nên mạnh mẽ hơn. Đặc biệt là về lĩnh vực viễn thông khi xã hội phát triển, nhu cầu mua sắm gia tăng, kinh doanh viễn thông trở thành một nguồn lợi béo bở, các ông chủ ngành nghề mã thẻ bắt đầu cạnh tranh giành lấy thị phần. Những “cuộc chiến” liên tục nổ ra, lúc bùng phát, khi âm ỉ dưới nhiều hình thức. Tuy Vpin là một nhà phân phối nhỏ, có uy tín và chiếm thị phần lớn ở Tp.HCM nhưng trước môi trường cạnh tranh quyết liệt như hiện nay thì cần phải phân tích các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức để có thể đưa ra chiến lược cạnh tranh phù hợp. Nhận biết được tầm quan trọng của việc “không được ngủ quên trên chiến thắng” em đã phân tích những “Chiến lược cạnh tranh của Công ty TNHH MTV Vpin trong lĩnh vực phân phối mã thẻ ĐTDĐ trả trước” nhằm tìm ra những giải pháp hiệu quả cho công ty để có thể góp một phần nhỏ vào việc giữ vững vị thế và phát triển hơn nữa trên thương trường. Đây là một việc làm cần thiết và cấp bách với công ty hiện nay. PHẠM VI NGHIÊN CỨU Đề tài được nghiên cứu trong phạm vi phòng kinh doanh của công ty TNHH MTV Vpin, chi nhánh Hà Nội, các đại lý nhỏ lẻ ở TP. HCM và từ những phòng ban liên quan như: phòng công nợ, phòng kế toán, kỹ thuật, HCNS MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Phân tích các chiến lược cạnh tranh của Công ty TNHH MTV Vpin trong lĩnh vực phân phối mã thẻ ĐTDĐ trả trước, phân tích các đối thủ cạnh tranh nhằm đưa ra những giải pháp cho chiến lược cạnh tranh của Vpin để có thể giữ vững vị thế trên thị trường. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Phương pháp thu thập thông tin Thu thập và phân tích từ nguồn dữ liệu sơ cấp về tình hình kinh doanh, những thuận lợi khó khăn từ việc thăm dò, tìm hiểu thị hiếu của từng đối tượng khách hàng. Tìm hiểu các NVKD của đối thủ để biết động thái, tình hình khách hàng và tình hình đối thủ cạnh tranh. Thu thập và phân tích từ nguồn dữ liệu thứ cấp từ tạp chí nội bộ công ty, từ số liệu của các phòng ban liên quan để phân tích hiệu quả kinh doanh, doanh số Phương pháp phân tích: - Phương pháp ma trận SWOT - Phương pháp phân tích nhân tố - Phương pháp quan sát KẾT CẤU ĐỀ TÀI Đề tài gồm có 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trị chiến lược cạnh tranh. Chương 2: Thực trạng hoạt động kinh doanh về chiến lược cạnh tranh của công ty TNHH MTV Vpin trong lĩnh vực phân phối mã thẻ ĐTDĐ trả trước. Chương 3: Một số giải pháp cho chiến lược cạnh tranh của công ty TNHH MTV VPin trong lĩnh vực phân phối mã thẻ ĐTDĐ trả trước.

doc69 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2515 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Chiến lược cạnh tranh của Công ty TNHH MTV Vpin trong lĩnh vực phân phối mã thẻ điện thoai di dộng trả trước, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
10 ñeán 29 haõng maõ theû phaân phoái ra thò tröôøng vaø ñeán thôøi ñieåm naøy khaùch haøng coù raát nhieàu nhaø cung caáp, neân coâng ty cuõng ñang ñöùng tröôùc söï caïnh tranh raát khoác lieät cuûa caùc ñoái thuû tieàm naêng. Coù theå noùi haõng naøo ñaûm baûo veà chaát löôïng phuïc vuï, haøng hoùa coù ñeàu, ñaày ñuû haøng, giaù caû caïnh tranh, thì haõng ñoù seõ thu huùt ñöôïc khaùch haøng. Vaäy laøm theá naøo ñeå coù moät thò tröôøng kinh doanh dòch vuï maõ theû ÑTDÑ traû tröôùc laønh maïnh? Laøm theá naøo ñeå loaïi boû caùc hình thöùc tranh giaønh khaùch haøng cuûa nhau moät caùch khoâng laønh maïnh? Ñoù laø nhöõng caâu hoûi, nhöõng vöôùng maéc khoâng theå giaûi quyeát cuûa caùc haõng ñang kinh doanh maõ theû ôû TP.HCM noùi rieâng vaø treân toaøn caû nöôùc noùi chung. TP.HCM laø thò tröôøng tieàm naêng cuûa caùc doanh nghieäp maõ theû ÑTDÑ traû tröôùc, thôøi gian 4 naêm trôû laïi ñaây doanh soá cuûa coâng ty taêng leân gaáp 3 laàn so vôùi tröôùc (naêm 2009: 176.198.249.290 ñoàng, vaø naêm 2010: 448.963.925.230 ñoàng). Doanh soá naøy chæ môùi tính nhöõng khaùch haøng leû maø coâng ty phaân phoái ra cho töøng ñaïi lyù ñieän thoaïi, ñieàu naøy chöùng toû nhu caàu söû duïng maõ theû taïi TP.HCM laø raát lôùn. Tuy nhieân, nhöõng thaùng cuoái naêm do nhu caàu thò tröôøng coù nhöõng chuyeån bieán veà tình traïng caùc nhaø maïng ñang tranh ñua ñöa ra caùc chính saùch khuyeán maõi laøm cho thò tröôøng ngaøy caøng giaûm suùt veà doanh soá, do khaùch haøng thaáy roõ nhaø maïng ít nhaát moãi thaùng 2 laàn khuyeán maõi laøm cho khaùch haøng cuõng thaáy nhaøm chaùn vaø chæ naïp theû 1 laàn. 2.3.2 Caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán hoaït ñoäng kinh doanh Nhaø cung caáp: Dòch vuï caùc nhaø maïng ñang caïnh tranh nhau baèng caùch ñöa ra nhieàu chöông trình khuyeán maõi. Maët khaùc, do nhu caàu thò tröôøng ñaët haøng ngaøy caøng nhieàu neân nhaø maïng ñaõ baùn haøng ra khi maø haøng chöa ñöôïc kích hoaït laøm trì treã trong vieäc baùn haøng ra cuõng nhö nhu caàu laáy haøng cuûa khaùch haøng ngaøy caøng giaûm suùt. Söï phaùt trieån cuûa xaõ hoäi: Nhu caàu veà coâng ngheä thoâng tin cuûa khaùch haøng ngaøy caøng taêng ñoàng thôøi söï ñoøi hoûi veà tieâu chuaån chaát löôïng, an toaøn, thoâng tin nhanh cuûa khaùch haøng veà dòch vuï cuõng taêng leân. Nhu caàu cuûa khaùch haøng veà dòch vuï maõ theû ÑTDÑ traû tröôùc Vpin thay ñoåi khi thu nhaäp vaø ñôøi soáng cuûa hoï taêng cao. Khaùch haøng: Söï tin töôûng cuûa khaùch haøng ñoái vôùi nhaõn hieäu mang tính tin töôûng, an toaøn cuõng gaây aûnh höôûng raát lôùn ñoái vôùi doanh nghieäp. Ñaëc bieät söï chaêm soùc taän tình cuûa nhaân vieân kinh doanh cuõng nhö nhaân vieân chaêm soùc khaùch haøng laø ñieàu caàn thieát vaø quan troïng trong vieäc laáy haøng cuõng nhö ñôn ñaët haøng maø khaùch haøng ñoái vôùi coâng ty. Giaù caû thò tröôøng: Beân caïnh caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán hoaït ñoâng kinh doanh cuûa coâng ty thì giaù caû cuõng gaây aûnh höôûng raát lôùn ñeán hoaït ñoäng kinh doanh cuûa coâng ty. Hieän nay treân thò tröôøng maõ theû ÑTDÑ traû tröôùc ñang caïnh tranh khoác lieät –> khaùch haøng coù nhieàu löïa choïn khi giaù caû maø caùc ñoái thuû caïnh tranh ñöa ra. Caùc yeáu toá treân aûnh höôûng ñeán söï hoaït ñoäng kinh doanh cuûa coâng ty ñöôïc ñaùnh giaù qua doanh thu cuûa coâng ty nhö sau: Baûng 2.1 : Baûng doanh soá maõ theû ÑTDÑ traû tröôùc töø naêm 2008- 2010 (ÑVT: ñoàng) STT Teân haøng 2008 2009 2010 1 Mobi fone 62.715.962.150 75.461.152.715 206.675.927.160 2 Viettel 41.521.612.270 52.315.918.621 145.217.405.750 3 Vinaphone 16.817.863.700 31.273.425.324 67.306.705.912 4 Sfone 5.117.215.630 9.562.175.600 13.223.175.162 5 EVN 1.516.911.625 7.585.577.030 16.540.711.246 Toång coäng 120.172.653.750 176.198.249.290 448.963.925.230 Nguoàn: Soá lieäu trích baùo caùo keát quaû kinh doanh cuûa VPin Qua baûng soá lieäu veà doanh thu maõ theû ÑTDÑ traû tröôùc cuûa coâng ty ta ñöa ra bieåu ñoà nhaèm so saùnh roõ hôn qua 3 naêm: Hình 2.4: Bieåu ñoà so saùnh doanh soá maõ theû ÑTDÑ naêm 2008- 2010 ( ÑVT: 1trieäu ñoàng) Nguoàn: Soá lieäu trích baùo caùo keát quaû kinh doanh cuûa VPin Qua baûng treân cho thaáy doanh thu trong ngaønh maõ theû phuï thuoäc vaøo töøng maët haøng, cuï theå: naêm 2008 theû Mobi fone laø 62.715.962.150 ñoàng, sang naêm 2009 laø 75.461.152.715 ñoàng. Doanh thu naêm 2009 cao hôn naêm 2008 laø 12.745.190.565 ñoàng, töông öùng taêng 1.2%. Doanh thu naêm 2010 cao hôn naêm 2008 laø 143.959.965.010 ñoàng, töông öùng taêng 3.3%. Doanh thu maõ theû Mobi fone caøng ngaøy caøng taêng cao, chieám öu theá treân thò tröôøng. Doanh thu theû Viettel naêm 2009 taêng hôn naêm 2008 laø 10.794.306.351 ñoàng, töông öùng taêng 1.26%. Doanh thu naêm 2010 taêng hôn doanh thu 2008 laø 103.695.793.480 ñoàng, töông öùng naêm 2010 taêng 3.5% so vôùi 2008. Thò tröôøng theû Vinaphone phaùt trieån chaäm hôn so vôùi theû Mobi fone vaø theû Viettel. Tuy nhieân doanh thu maõ theû Vinaphone taêng cao hôn so vôùi thò tröôøng theû Mobi vaø theû Viettel, doanh thu 2009 taêng so vôùi naêm 2008 laø 14.455.561.624 ñoàng, töông öùng taêng 1.86%. doanh thu naêm 2010 taêng cao hôn 2008 laø 36.033.280.588 ñoàng, töông öùng taêng 4%. Thò tröôøng theû Sfone môùi ñaàu chöa phaùt trieån nhieàu do maïng Sfone baét soùng raát yeáu vaø maïng Sfone daønh cho nhöõng caëp ñoâi thì raát reû nhöng do maïng yeáu neân söï löïa choïn cuûa khaùch haøng cuõng chöa phoå bieán nhieàu trong nhöõng naêm vöøa qua. Tuy nhieân sang naêm 2009 ngöôøi tieâu duøng söï duïng maïng Sfone cuõng ñaõ phoå bieán nhaát laø caùc hoïc sinh, sinh vieân. Tuy doanh thu vaãn coøn thaáp, nhöng löôïng tyû leä taêng cao hôn so vôùi caùc maïng khaùc, cuï theå: naêm 2009 so vôùi naêm 2008 doanh thu laø 4.444.959.970 ñoàng, töông öùng taêng 1.87%. Doanh thu naêm 2010 taêng hôn 2008 laø 8.105.959.532 ñoàng, töông öùng 2.58%. Thò tröôøng theû EVN doanh thu vaãn coøn thaáp nhöng phaùt trieån maïnh hôn maïng Sfone do maïng EVN coù heä thoáng maïng maïnh vaø trong naêm 2009 EVN ñaõ cho ra ñôøi caùc loaïi ÑTDÑ phuø hôïp vôùi khaùch haøng hôn. Heä thoáng EVN coù maïng löôùi roäng khaép treân toaøn quoác, deã söû duïng vaø cöôùc phí thaáp nhö heä thoáng maïng coá ñònh cuûa VNPT, Viettel, soá ñieän thoaïi vaø cöôùc phí gioáng nhö ñieän thoaïi coá ñònh; söû duïng ñöôïc cho taát caû caùc tænh thaønh maø khoâng caàn phaûi thay soá ñieän thoaïi khi ñi caùc tænh khaùc vôùi maõ soá tænh maø mình ñaêng kyù . Cuï theå doanh thu cuûa EVN ngaøy caøng taêng cao, ñoù laø naêm 2009 cao hôn raát nhieàu so vôùi naêm 2008 laø 6.068.665.405 ñoàng, töông öùng taêng 5%. Naêm 2010 doanh thu cuûa theû EVN taêng cao hôn caû theû Sfone, doanh thu naêm 2010 taêng vöôït möùc so vôùi naêm 2008 laø 8.955.134.216 ñoàng, töông öùng taêng 10.9%. Nhìn chung doanh thu maø coâng ty ñaõ thu ñöôïc phuï thuoäc vaøo töøng maõ theû maø coâng ty phaân phoái ra thò tröôøng. Tuy doanh thu cuûa maïng Sfone vaø EVN so vôùi tyû leä qua caùc naêm cho thaáy doanh thu taêng maïnh nhöng thò tröôøng theû cuûa 2 maïng naøy khoâng maïnh. Trong naêm 2011 coâng ty ñaõ coù nhöõng böôùc nhaûy voït cao cho theû” Vaät lyù”, moãi ngaøy coâng ty cho phaân phoái ra thò tröôøng ít nhaát laø 50 tyû ñoàng, trong ñoù Mobi chieám 80%. Löôïng haøng naøy coâng ty phaân phoái baèng nhieàu hình thuùc nhö giaûi ngaân haøng cuûa ngaân haøng cho khaùch haøng, laáy chöùng thö töø Trung taâm Mobifone II. Ñieàu naøy chöùng toû Mobifone laø dòch vuï maõ theû maïnh nhaát treân thò tröôøng maõ theû maø coâng ty ñang phaân phoái. Maët khaùc, khi söû duïng theû Mobifone khaùch haøng coù nhieàu chöông trình khuyeán maõi coù lôïi hôn cho khaùch haøng cuõng nhö ngöôøi tieâu duøng nhö trong 1 thaùng Mobifone coù chöông trình khuyeán maõi tröïc tieáp cho khaùch haøng 2 laàn, khuyeán maõi khoâng phaân bieät maõ theû vaø khoâng phaân bieät soá laàn naïp theû; cöôùc phí söû duïng reû hôn nhaát laø cuøng maïng, Mobifone goïi noäi maïng trong voøng 10 phuùt chæ toán 1000 ñoàng, ñoái vôùi nhöõng thueâ bao traû sau thì ñöôïc mieãn phí hoaøn toaøn. Heä thoáng maïng deã söû duïng…. Beân caïnh ñoù, Viettel laø maïng deã söû duïng cho thò tröôøng tænh, heä thoáng maïng maïnh, baét soùng ñöôïc cho taát caû treân toaøn quoác. Theû Viettel maïnh cho thò tröôøng tænh nhö thò tröôøng tænh Mieàn Trung, Bình Döông, phuø hôïp vôùi caùc hoïc sinh, sinh vieân… Tieáp ñoù laø theû Vinaphone, hieän nay thò tröôøng theû Vinaphone ñang daàn phaùt trieån. Thò tröôøng Thaønh phoá Hoà Chí Minh maïnh nhaát veà theû naøy laø Thanh Taâm. Trong töông lai gaàn theû EVN coù höôùng phaùt trieån maïnh hôn theû Sfone do maïng Sfone chæ phaân phoái ñöôïc cho nhöõng ñaïi lyù Sfone, ngöôøi tieâu duøng söû duïng raát ít maø maïng naøy phaùt trieån chaäm maø khoâng phuû soùng treân toaøn quoác neân soá löôïng ngöôøi duøng ít. Beân caïnh ñoù ñeå hieåu ñöôïc thò tröôøng nhö theá naøo thì phaûi tìm hieåu thò tröôøng, töøng vuøng mieàn khi ñoù coâng ty môùi ñaït ñöôïc doanh thu cao. Töø ñoù ta coù baûng cô caáu thò tröôøng nhö sau: Baûng 2.2: Baûng cô caáu thò tröôøng ( ÑVT: Soá löôïng maùy) Thò tröôøng 2008 Tyû leä% 2009 Tyû leä% 2010 Tyû leä% Mieàn Baéc 145 26 364 24 827 25 Mieàn Trung 30 5 198 13 553 17 Mieàn Nam 386 69 952 63 1954 58 Toång coäng 561 100 1514 100 3334 100 Nguoàn: phoøng kinh doanh cuûa Vpin Hình 2.5: Bieåu ñoà so saùnh löôïng maùy coù treân thò tröôøng ( ÑVT: maùy) Nguoàn: phoøng kinh doanh cuûa VPin Töø soá lieäu cuõng nhö bieåu ñoà ta thaáy trong 3 naêm kinh doanh theû meàm cuûa Coâng ty ñaõ coù töøng böôùc ñi leân roõ reät nhaát laø thò tröôøng Vieät Nam. Böôùc ñaàu ñeå thò tröôøng hieåu ñöôïc vaø chaáp nhaän maõ theû cuûa Vpin laø raát khoù khaên vaø ñaày thöû thaùch. Tuy nhieân daàn daàn treân thò tröôøng cuõng ñaõ oån ñònh vaø caøng ngaøy caøng phaùt trieån maïnh meõ hôn nöõa cuï theå: Thò tröôøng Mieàn Baéc trong naêm 2008 söû duïng maùy Vpin vaãn coøn thaáp vì ñeå coù ñöôïc söï tin töôûng cuûa khaùch haøng laø raát khoù khaên do thò tröôøng maõ theû laø raát phoå bieán maø trong ñoù maõ theû traû tröôùc nhö Vpin ñöa ra chöa phoå bieán treân thò tröôøng. Maët khaùc, maõ theû maø coâng ty ñöa ra treân thò tröôøng Mieàn Baéc chæ laø moät chi nhaùnh nhoû neân khaùch haøng cuõng nhö ngöôøi tieâu duøng coøn lo ngaïi. Nhöng thò tröôøng Mieàn Baéc cuõng chieám 26% treân toång soá maùy maø coâng ty ñöa ra thò tröôøng treân caû nöôùc. Naêm 2009 chieám 24% nhöng vôùi toång soá löôïng maùy laø 1514 maõ maùy. Naêm 2010 chieám 25% maõ maùy vôùi 827 maùy treân toång soá 3334 maùy. Thò tröôøng Mieàn Trung böôùc ñaàu vaãn coøn thaáp do thò tröôøng naøy raát keùn choïn trong vieäc in theû cuõng nhö dòch vuï mua theû vaãn coøn thaáp keùm. Naêm 2008 thò tröôøng Mieàn Trung chæ chieám 5% vôùi soá maùy 30 maùy trong toång soá maùy laø 561 maùy. Naêm 2009 tyû leä maùy ñaõ coù chieàu höôùng taêng maïnh nhöng vaãn coøn thaáp hôn thò tröôøng Mieàn Baéc vaø thò tröôøng Mieàn Nam vôùi 198 maùy treân toång soá 1514 maùy chieám 13%. Naêm 2010 chieám 17% vôùi 553 maùy treân toång soá 3334 maùy. Tuy thò tröôøng Mieàn Trung coù söï taêng veà maùy in theû nhöng thò tröôøng naøy vaãn coøn thaáp trong vieäc in theû, söû duïng theû vaãn coøn ít. Thò tröôøng Mieàn Nam laø thò tröôøng maïnh nhaát veà maõ theû, cuï theå: naêm 2008 chieám 69% trong 386 maùy vôùi toång soá maùy laø 561. Naêm 2009 vôùi tyû leä 63% nhìn chung thaáp hôn tyû leä cuûa naêm 2008 nhöng soá löôïng maùy taêng theo toång soá maùy maø coâng ty ñöa ra thò tröôøng trong caû nöôùc laø 1514 maùy trong ñoù Mieàn Nam laø 952 maùy. Naêm 2010 tyû leä % giaûm xuoáng coøn 59% nhöng soá löôïng maùy taêng laø 1954 maùy cao hôn so vôùi thò tröôøng Mieàn Baéc vaø thò tröôøng Mieàn Trung. Trong naêm 2010 doanh nghieäp ñaõ töøng böôùc ñoåi môùi heä thoáng phaàn meàm baèng caùch thay theá maùy Vega baèng heä thoáng phaàn meàm A4 giuùp cho khaùch haøng deã daøng hôn trong vieäc in theû, nhaát laø nhöõng khaùch haøng sæ. Coøn nhöõng khaùch haøng coù nhu caàu cho vieäc in theû baèng maùy Vega thì coâng ty vaãn hoã trôï vaø tu döôõng laïi maùy, thay ñoåi maõ maùy nhaèm deã daøng trong vieäc theo doõi ñôn haøng cuõng nhö coâng nôï maø moãi khaùch haøng ñaët haøng taïi coâng ty. Nhìn chung thò tröôøng Mieàn Nam laø thò tröôøng phaùt trieån maïnh nhaát veà maõ theû ÑTDÑ, nhaát laø thò tröôøng TP. Hoà Chí Minh. Ñaëc bieät trong 3 naêm trôû laïi ñaây nhu caàu tieâu duøng cuûa ngöôøi daân ngaøy caøng taêng cao veà dòch vuï maõ theû, tính an toaøn vaø söï tin caäy cuûa khaùch haøng ñaõ giuùp coâng ty töøng böôùc phaùt trieån heä thoáng maïng cuõng nhö heä thoáng phaàn meàm maø coâng ty ñöa ra thò tröôøng. Beân caïnh ñoù hieän nay coâng ty coøn cung caáp cho nhöõng khaùch haøng sæ theû “ Vaät lyù” baèng chöùng thö, giaûi ngaân haøng vaø chính lôïi theá naøy coâng ty baùn maïnh hôn trong vieäc cung caáp maõ theû “ Ñieän töû” maø coâng ty ñang phaân phoái. Cuï theå coâng ty ñang kyù keát hôïp ñoàng veà maõ theû ÑTDÑ traû tröôùc 1 thaùng laáy chöùng thö 200 tyû ñoàng, chöa keå ñeán chöùng thö cuõng nhö giaûi ngaân maõ theû” Vaät lyù” 30 tyû/ ngaøy. Maët khaùc khoâng rieâng thò tröôøng Mieàn Nam maø coâng ty coøn phaân phoái caû 2 loaïi maõ theû ra thò tröôøng Mieàn Baéc baèng caùch khaùch haøng laáy theû qua ngaân haøng ôû Mieàn Baéc nhôø coâng ty giaûi ngaân ra, hoaëc moät soá khaùch haøng leû moãi laàn laáy haøng khoaûng treân 1 tyû trôû leân thì coâng ty seõ göûi baèng ñöôøng haøng khoâng qua cho khaùch haøng vaø buoäc khaùch haøng phaûi chuyeån tieàn tröôùc vaøo ngaân haøng. Hieän nay coâng ty laø nhaø ñoäc quyeàn veà Mobifone treân toaøn quoác. Quy trình laáy haøng cuûa moãi maõ maùy döïa vaøo baûng sau: Baûng 2.3: Baûng cô caáu saûn phaåm ( Ñöôïc tính theo ngaøy. ÑVT: theû) Ngaøy: 26/10 Maõ maùy: 8037 Quaän: 10 Meänh giaù Viettel Mobi Vina Sfone EVN 10.000 100 500 100 120 20.000 1000 120 100 30.000 50.000 150 20 20 100.000 150 100 10 10 200.000 25 50 5 300.000 5 10 500.000 10 5 Nguoàn: phoøng kinh doanh Qua baûng treân cho thaáy moãi moät maõ maùy laáy töøng maõ theû rieâng, phuï thuoäc vaøo ngöôøi tieâu duøng töøng ñòa ñieåm khaùc nhau thì nhu caàu cuûa töøng maõ maùy laáy haøng khaùc nhau. Treân thò tröôøng thaønh phoá Hoà Chí Minh moãi moät quaän coù khoaûng töø 30- 70 maõ maùy, vaø nhu caàu cuûa moãi maõ maùy veà maõ theû laø khaùc nhau. Cuï theå ôû thò tröôøng quaän Thuû Ñöùc khaùch haøng laáy maõ theû Viettel nhieàu hôn caùc maõ theû khaùc do nhu caàu ngöôøi daân ôû ñaây chuû yeáu laø caùc coâng nhaân tænh leû neân ngöôøi daân ôû ñaây duøng sim Viettel nhieàu hôn, do ôû thò tröôøng naøy ñeàu laø coâng nhaân vaø sinh vieân neân söû duïng theû 10.000 ñoàng, 20.000 ñoàng laø nhieàu hôn caùc thò tröôøng khaùc. Coøn thò tröôøng caùc quaän laân caän söû duïng maõ theû Mobi nhieàu hôn vaø ngöôøi tieâu duøng söû duïng maõ theû 10.000 ñoàng, 20.000 ñoàng nhieàu, khi coù khuyeán maõi thì söû duïng maõ theû meänh giaù 50.000 ñoàng, 100.000 ñoàng laø chuû yeáu. Coøn meänh giaù töø 200.000 ñoàng ñeán 500.000 ñoàng thöôøng söû duïng cho naïp sau vaø nhöõng luùc coù khuyeán maõi lôùn. Beân caïnh ñoù moãi moät nhaân vieân baùn haøng quaûn lyù ít nhaát 2 quaän, rieâng thò tröôøng tænh coù 1 nhaân vieân quaûn lyù nhaèm giuùp thu hoài coâng nôï nhanh vaø chaêm soùc khaùch haøng toát hôn. Moãi nhaân vieân baùn haøng nhìn vaøo maõ maùy coù theå nhaän ra maõ maùy naøo thöôøng xuyeân laáy saûn phaåm naøo vaø hieåu roõ töøng khaùch haøng nhaèm chaêm soùc deã daøng hôn vaø thu hoài coâng nôï nhanh choùng cho coâng ty hôn. Qua ñoù cho thaáy söû duïng maõ theû ÑTDÑ traû tröôùc naøy khaùch haøng thöôøng laáy theû naøo laø chuû yeáu nhaèm giuùp coâng ty döõ tröõ haøng, mua haøng naøo cho hôïp lyù ñeå khoâng ñeå quaù nhieàu haøng toàn trong kho nhaèm traùnh tröôøng hôïp haøng thì toàn nhieàu, coøn haøng maø khaùch haøng caàn thì khoâng coù maø phaân phoái ra thò tröôøng. Do vaäy coâng ty ñöa ra chieán löôïc caïnh tranh phuø hôïp cho töøng saûn phaåm treân töøng thò tröôøng. 2.4 Ñaùnh giaù tình hình caïnh tranh treân thò tröôøng Coâng ty tieáp tuïc thöïc hieän keá hoaïch naêm 2010 treân cô sôû ñieàu chænh, boå sung phuø hôïp vôùi naêng löïc doanh nghieäp, tình hình kinh teá cuûa ñaát nöôùc, Vpin khaúng ñònh vò theá daãn ñaàu vaø laø ngaønh kinh doanh chuû löïc cuûa heä thoáng. Ñaàu tö môùi 2352 ñóa duøng ñeå caøi phaàn meàm A4 treân cô sôû ñaàu tö treân söï phaùt trieån cuûa phoøng kinh doanh qua caùc nhaân vieân kinh doanh ngoaøi thò tröôøng caùc nguoàn voán töø noäi löïc, lieân doanh lieân keát vaø huy ñoäng töø beân ngoaøi vaø coù keá hoaïch thanh lyù 950 maùy Vega do maùy ñaõ heát haïn hôïp ñoàng vaø thu hoài nhöõng maùy ñaõ quaù haïn söû duïng ñeå thay vaøo ñoù laø heä thoáng phaàn meàm A4 sao cho thuaän lôïi trong vieäc in theû. Döï kieán ñeán cuoái naêm 2011, soá löôïng heä thoáng phaàn meàm ñöa ra thò tröôøng kinh doanh trong toaøn heä thoáng ñaït 4.429 maùy caùc loaïi, taêng 62% so vôùi naêm 2010. Naêm 2011 chaát löôïng dòch vuï maõ theû cuûa Vpin seõ ñöôïc hoaøn thieän hôn, khaúng ñònh vò theá daãn ñaàu trong ngaønh maõ theû ôû Vieät Nam, ñaùp öùng nhu caàu ña daïng cuûa khaùch haøng vaø môû roäng thò tröôøng treân taát caû caùc tænh, thaønh trong nöôùc. Thaønh laäp coâng ty maõ theû ÑTDÑ traû tröôùc treân cô sôû saùp nhaäp caùc ñôn vò maõ theû taïi Tp.HCM vaø ñaàu tö theâm ra trong taát caû caùc tænh thaønh trong nöôùc. Môû theâm dòch vuï naïp theû ñieän thoaïi qua EZ, baén theû qua maùy ñieän thoaïi, baùn theû game, baùn card quoác teá… Song song vôùi vieäc ñaàu tö maõ theû traû tröôùc, coâng ty seõ chuù troïng phaùt trieån caùc coâng cuï hoã trôï tích cöïc cho hoaït ñoäng kinh doanh maõ theû nhö: ÖÙng duïng coâng ngheä thoâng tin, vieãn thoâng trong quaûn lyù: lieân keát vôùi phaàn meàm caùc maïng dòch vuï nhaèm naâng cao, hoã trôï khaùch haøng deã daøng, nhanh goïn nhaát. Xaây döïng heä thoáng baùn haøng vaø kinh doanh cuûa Vpin vaø caùc nhaø maïng ñeå quaûn lyù hoaït ñoäng kinh doanh. Khai thaùc khaùch haøng quaûng caùo: Ñaåy maïnh khai thaùc quaûng caùo treân phöông tieän vieãn thoâng, muïc tieâu doanh thu laø 10 tyû ñoàng/ngaøy. Tieáp tuïc thöïc hieän quaûn lyù chuoãi, ñaïi lyù taïi caùc khu vöïc. Ñaây laø döï aùn noái keát caùc lónh vöïc hoaït ñoäng kinh doanh cuûa Vpin moät caùch ñaày ñuû nhaát, chuoãi döï aùn khoâng chæ mang laïi lôïi ích cho rieâng Vpin maø coøn goùp phaàn naâng cao naêng löïc dòch vuï maõ theû Vieät Nam. Muïc tieâu chieán löôïc naêm 2011: Phaùt trieån ngaønh theû chieám 70% doanh thu toaøn coâng ty. Phaùt trieån nhaân vieân töø 150 nhaân vieân leân 300 nhaân vieân. Böôùc sang naêm 2011 coâng ty ñaõ coù böôùc nhaûy ñoät phaù laø heä thoáng theû caøo ñang ngaøy caøng phaùt trieån maïnh. Cuï theå: coâng ty laáy chöùng thö cuûa caùc maïng ñieän thoaïi roài göûi haøng ôû heä thoáng ngaân haøng, roài baùn cho khaùch haøng giao dòch qua ngaân haøng nhaèm thu hoài voán nhanh hôn, baùn haøng coù trình töï hôn, qua ñoù coâng ty quay ñaàu voán nhanh hôn. Tình hình chieán löôïc caïnh tranh cuûa coâng ty thoâng qua heä thoáng caùc doanh nghieäp coù caùc ñoái thuû tieàm naêng giuùp doanh nghieäp caïnh tranh ngaøy caøng hieäu quaû hôn. Qua ñoù, ta coù caùc ñoái thuû caïnh tranh maø coâng ty quan taâm: Baûng 2.4: Baûng doanh soá maõ theû cuûa caùc ñoái thuû naêm 2009( ÑVT: ñoàng) STT Ñoái thuû caïnh tranh Doanh soá Tyû leä(%) 1 Coâng ty TNHH MTV Vpin 176.198.249.290 28.3 2 Công ty CP Hỗ trợ Dịch vụ Thanh toán Việt Phú - Ví điện tử MobiVí. 87.635.991.186 14.08 3 VTC 79.632.438.769 12.79 4 Paynet 95.176.329.115 15.29 5 Epay 68.193.219.156 10.95 6 MeKong 115.691.472.252 18.59 Toång coäng 622.527.699.768 100 Nguoàn: phoøng kinh doanh coâng ty Qua baûng soá lieäu veà doanh soá cuûa caùc ñoái thuû naêm 2009 cho thaáy coâng ty TNHH MTV Vpin vaãn chieám tyû leä cao nhaát. Maëc duø ñeán naêm 2009 caùc doanh nghieäp caïnh tranh xuaát hieän raát nhieàu. Tp.HCM laø thò tröôøng tieàm naêng cuûa caùc doanh nghieäp trong ngaønh maõ theû, bôûi trong khoaûng thôøi gian 3 naêm trôû laïi ñaây, doanh soá maõ theû taêng gaáp ba (töø 5.000 leân 10.000). Ñoù laø chöa keå ñeán khoaûng 200 doanh nghieäp ñang hoaït ñoäng” chui” treân ñòa baøn thaønh phoá. Cuï theå: caùc doanh nghieäp nhoû coù voán ñaàu tö vaø muoán phaù thò tröôøng neân laáy haøng cuûa coâng ty vôùi giaù chung cuûa thò tröôøng nhöng khi baùn ra thì doanh nghieäp ñoù baùn cho khaùch haøng vôùi chieát khaáu raát cao. Maëc duø, doanh nghieäp ñoù chòu loã nhieàu nhöng vôùi muïc ñích chieám lónh thò tröôøng. Ñieàu naøy chöùng toû nhu caàu söû duïng maõ theû taïi TP.HCM cuõng nhö caùc tænh laø raát lôùn. Tuy nhieân, cuoäc ñua kinh doanh maõ theû vôùi doøng saûn phaåm cao caáp saép tôùi vaãn ñöôïc döï baùo raát khoác lieät khi moät soá nhaø ñaàu tö coù theå tham gia. Vôùi nhieàu ñeà aùn chuaån bò trieån khai, luùc ñoù söï thaønh coâng seõ thuoäc veà haõng naøo taïo ñöôïc uy tín vôùi khaùch haøng. Tuy nhieân trong caùc ñoái thuû naøy vaãn coù moät soá laáy haøng tröïc tieáp ôû Vpin vôùi soá löôïng haøng raát lôùn nhö: moãi laàn Vpin coù chöùng thö cuûa Trung taâm veà haøng laø phaân phoái haàu heát cho khaùch haøng sæ vôùi chieát khaáu cao neân caùc ñoái thuû mua vaøo ñeå baùn ra cho khaùch haøng leû chieát khaáu thaáp hôn. Chính nhöõng ñieàu naøy maø Vpin ngaøy caøng giaûm veà khaùch haøng leû maø phaùt trieån theâm khaùch haøng sæ, vaø lôïi nhuaän maø coâng ty thu ñöôïc töø khaùch haøng sæ laø raát thaáp, nhieàu luùc nhaèm thu hoài voán nhanh neân coâng ty baùn loã cho nhöõng khaùch haøng naøy. Qua ñoù ta coù bieåu ñoà theå hieän möùc ñoä caïnh tranh cuûa caùc doanh nghieäp treân thò tröôøng nhö sau: Hình 2.6: Bieåu ñoà so saùnh doanh soá cuûa caùc ñoái thuû caïnh tranh Nguoàn: Phoøng kinh doanh cuûa coâng ty Tình hình thò tröôøng TP.HCM nhìn chung maõ theû maø coâng ty ñang phaân phoái naém raát maïnh. Beân caïnh ñoù coâng ty cuõng phaân phoái maõ theû ra thò tröôøng trong nöôùc cuõng chieám lôùn trong ngaønh. Cuï theå: caùc ñaïi lyù tænh laáy haøng trung bình 4 tyû/ ngaøy trong ñoù thò tröôøng Haø Noäi laø: 2 tyû/ ngaøy, caùc tænh coøn laïi nhö: Ñaéc Laéc – Kontum, Long An, Ñaø Naüng, Vónh Long,…. Rieâng thò tröôøng TP.HCM laáy trung bình 2 tyû/ ngaøy chöa tính theû” Vaät lyù” ñöôïc phaân phoái cho taát caû caùc khu vöïc trong thaønh phoá. Nhöng gaàn ñaây moät soá doanh nghieäp trong ngaønh vieãn thoâng ñang caïnh tranh veà chaát löôïng dòch vuï, tính ñaày ñuû cuûa haøng hoùa vaø ñaùp öùng nhu caàu nhanh cuûa khaùch haøng cuõng nhö ñaïi lyù ñoái vôùi ngöôøi tieâu duøng. Hieän nay coù raát nhieàu ñaïi lyù nhoû leû caïnh tranh nhau baèng hình thöùc nhö ñöa ra nhieàu “ Chieâu” khuyeán maõi, giaûm giaù baùn nhieàu luùc coøn hôn caû nhaø phaân phoái ñöa ra nhaèm phaù thò tröôøng, keùo khaùch haøng veà phía ñaïi lyù… Tröôùc tình hình caïnh tranh khoác lieät nhö vaäy caùc doanh nghieäp maõ theû coøn phaûi doái phoù vôùi thaùch thöùc lôùn khi caùc nhaø maïng ñöa ra chieát khaáu cao cho nhöõng doanh nghieäp naøo laáy haøng ñöôïc vôùi soá löôïng lôùn trung bình 10 tyû/ ñôn haøng vôùi nhieàu hình thöùc laáy nhö tieàn maët, chöùng thö hoaëc giaûi ngaân haøng… Rieâng theû” Vaät lyù” coâng ty laáy haøng veà vôùi theû Viettel laø 20 tyû/ ngaøy, laáy haøng baèng chöùng thö. Vì hieän nay laø nhöõng ngaøy cuoái cuûa naêm neân thò tröôøng baùn ra vôùi chieát khaáu raát cao laø 9.2%, trong khi ñoù nhöõng ngaøy ñaàu cuûa thaùng vôùi chieát khaáu laø 6.8%. Nhö vaäy thò tröôøng ñang chaïy ñua vôùi doanh soá ñaõ laøm cho maõ theû maø coâng ty ñang phaân phoái ngaøy caøng giaûm suùt. Ñeå so saùnh maõ theû” Ñieän töû” vaø maõ theû” Vaät lyù” thì theû “ Vaät lyù” coù lôïi theá hôn nhieàu. Theû “ Vaät lyù” baûo ñaûm tính an toaøn hôn, chieát khaáu cao hôn giuùp cho khaùch haøng deã daøng baùn ra thò tröôøng hôn. Maët khaùc ñeå ñaûm baûo ñöôïc doanh thu haøng thaùng coâng ty ñöa ra cho nhaân vieân kinh doanh thì coù söï hoã trôï cuûa phoøng kyõ thuaät laø laøm theâm heä thoáng phaàn meàm A4 daønh cho nhöõng khaùch haøng muoán baùn theû vôùi soá löôïng nhieàu, in ra vôùi soá löôïng theû lôùn. Nhìn chung moïi hoaït ñoäng coâng ty ñöa ra ñeàu ñaûm baûo lôïi ích cho khaùch haøng vaø nhö vaäy doanh soá cuõng taêng cao laøm cho khaùch haøng haøi loøng, tin töôûng. Trong kinh doanh ñeå coù ñöôïc söï tin töôûng raát khoù nhaát laø trong ngaønh maõ theû traû tröôùc maø coâng ty ñang phaân phoái. Rieâng trong maõ theû” Vaät lyù” moãi ngaøy coù moät chieát khaáu khaùc nhau neân moãi saùng nhaø maïng cho ra giaù hôn keùm tuøy thuoäc vaøo doanh nghieäp neân xaûy ra tình traïng caïnh tranh raát nhieàu nhaát laø ñoái vôùi caùc doanh nghieäp vöøa môùi thaønh laäp. Nhöõng doanh nghieäp vöøa môùi thaønh laäp hoï laáy thò tröôøng raát nhanh baèng caùch giaûm giaù naâng chieát khaáu leân cao. Tuy nhieân vôùi Coâng ty Vpin khaùch haøng luùc naøo cuõng coù ñöôïc söï haøi loøng trong vieäc giao giaù cuõng nhö chaát löôïng phuïc vuï khaùch haøng. 2.5 Phaân tích ma traän SWOT ñoái vôùi hoaït ñoäng kinh doanh cuûa doanh nghieäp CÔ HOÄI( Opportunities) 1.Theo keát quaû cuûa phoøng kinh doanh toång doanh thu trong 4 naêm qua khoâng ngöøng gia taêng. Doanh thu cho toång caùc ñaïi lyù laáy haøng khoaûng 6 tyû/ngaøy. 2.Toác ñoä phaùt trieån kinh teá oån ñònh ôû möùc taêng tröôûng cao: GDP bình quaân khoaûng 12%/naêm. 3.Vieät Nam ñaõ gia nhaäp WTO neân chính saùch kinh teá côûi môû hôn. 4.Soá löôïng ñaïi lyù hieän taïi söû duïng maùy Vega vaø heä thoáng phaàn meàm A4 khoaûng 2058 maùy.Tyû leä naøy raát thaáp so vôùi caùc ñaïi lyù böu ñieän trong nöôùc. 5.Caùc maët haøng ñieän thoaïi di ñoäâng phaùt trieån maïnh trong tôøi gian tôùi vaø nhu caàu söû duïng ñieän thoaïi ngaøy caøng cao thay theá cho ñieän thoaïi coá ñònh->ngöôøi tieâu duøng söû duïngï theû ngaøy caøng nhieàu. 6.Nhieàu ñieåm kinh doanh ñieän thoaïi, taïp hoùa hoï keøm theo kinh doanh caû maõ theû ñieän thoaïi. 7.Trong nhöõng thaùng cuoái naêm caùc nhaø cung caáp ñang chaïy theo doanh soá neân doanh nghieäp coù nhieàu cô hoäi trong vieäc mua theû vôùi giaù thaáp nhaèm cung caáp cho khaùch haøng vôùi giaù öu ñaõi hôn. 8.TP.HCM coù ñoâng daân nhaát caû nöôùc vôùi ngöôøi daân nhaäp cö nhieàu, trình ñoä daân trí ngaøy caøng cao, möùc soáng cao. ÑE DOÏA( Threats) 1.Theo keát quaû nghieân cöùu cuûa phoøng kinh doanh thì doanh thu taêng thaáp hôn so vôùi toång soá caùc heä thoáng phaàn meàm maø DN ñöa ra thò tröôøng. Ñieàu naøy chöùng toû tình hình caïnh tranh cuûa thò tröôøng phaân phoái maõ theû traû tröôùc ñang dieãn ra khoác lieät. 2.Laïm phaùt cuûa naêm 2010 vaø nhöõng thaùng ñaàu naêm 2011 coù xu höôùng vöôït qua döï baùo cuûa boä taøi chính. 3.Söï xuaát hieän cuûa caùc saûn phaåm thay theá cho maõ theû ñoù laø baén EZ, baén theû qua maùy, sim khuyeán maõi ñang baùn oà aït treân thò tröôøng maø nhaø nöôùc khoâng theå kieåm soaùt ñöôïc… 4.Coâng ty ñaõ vaø ñang phaûi ñoái phoù vôùi naïn theû ñaõ bò naïp tröôùc khi in ra baùn cho ngöôøi tieâu duøng. Ñieàu naøy laøm maát söï tin töôûng cho ngöôøi tieâu duøng daønh cho khaùch haøng. 5.Caùc doanh nghieäp vöøa môùi thaønh laäp ñöa ra target cao neân chaïy ñua vôùi doanh soá nhieàu laøm cho giaù caû treân thò tröôøng giaûm daãn ñeán tình traïng níu keùo khaùch haøng, caïnh tranh khoâng laønh maïnh. ÑIEÅM MAÏNH( Strengths) 1.Soá löôïng khaùch haøng maø Vpin ñang naém giöõ treân thò tröôøng Tp.HCM hay caùc tænh chieám tyû leä 28% treân toång caùc ñaïi lyù böu ñieän. 2.Ñòa baøn hoaït ñoäng ñöôïc phaân theo töøng khu vöïc nhö ôû Tp.HCM ñöôïc chia cho töøng NVKD naém giöõ, coøn phía caùc tænh, chuoãi thì ñöôïc phaân cho 1 ngöôøi naém giöõ. 3.Ña daïng veà chuûng loaïi ñeå khaùch haøng thuaän tieän löïa choïn kieåu theû, löïa choïn theo töøng khaùch haøng leû, trung bình, sæ nhaèm ñöa ra chính saùch giaù phuø hôïp vôùi töøng ñoái töôïng khaùch haøng. 4.Chính saùch phaân vuøng theo ñòa baøn ñeå thuaän tieän cho khaùch haøng khi goïi haøng vaø coâng ty theo doõi ñöôïc caùc ñôn haøng cuõng nhö theo doõi coâng nôï deã daøng hôn. 5.Heä thoáng phaân phoái vaø baùn haøng maïnh. 6. Quan heä giöõa nhaân vieân kinh doanh ( sales) vôùi khaùch haøng toát. 7.Xöû lyù kòp thôøi nhöõng khieáu naïi cuõng nhö tìm hieåu maõ theû cuûa khaùch haøng, thay nhöõng maùy ñaõ cuõ cho khaùch haøng vaø luoân taïo ñöôïc danh tieáng veà chaát löôïng saûn phaåm dòch vuï. 8.Xeùt veà toång theå Vpin ñang naém thò phaàn lôùn nhaát (28%), quan troïng nhaát vaø oån ñònh so vôùi caùc ñoái thuû caïnh tranh nhö EPAY (4%), PAY NET(6%), MEKONG(10%). Vì Vpin coù heä thoáng baùn leû vôùi soá löôïng maùy Vega lôùn nhaát. 9.Theo keát quaû thaêm doø yù kieán khaùch haøng naêm 2010 khaùch haøng ñaùnh giaù cao cho möùc ñoä an toaøn, kieåm soaùt ñöôïc doanh soá khi söû duïng maùy Vega laø 98%. 10.Heä thoáng thoâng tin hoã trôï cuûa phoøng kyõ thuaät cho caùc hoaït ñoäng baùn haøng, in theû cuûa coâng ty coù hieäu quaû. 11.Chính saùch giaù caû hôïp lyù, oån ñònh. 12.Thöông hieäu coù uy tín treân thò tröôøng. ÑIEÅM YEÁU( Weaknesses) 1.Do trong thôøi gian töø thaùng 3 ñeán thaùng 6 nguoàn voán coâng ty haïn heïp neân löôïng haøng veà khoâng ñuû ñaùp öùng nhu caàu cuûa khaùch haøng daãn ñeán moät soá khaùch haøng boû Vpin ñeå ra laáy theû ôû nhaø cung caáp khaùc coù haøng ñaày ñuû hôn. 2.Vaán ñeà nghieân cöùu thò tröôøng trong vieäc nhaän daïng caùc nhu caàu vaø phaân khuùc khaùch haøng chöa quan taâm ñuùng möùc. 3.Trong thôøi gian khuyeán maõi haøng heä thoáng hay bò keït maïng maø coâng ty khoâng giaûi quyeát nhanh cho KH laøm cho khaùch haøng khoù chòu. 4.Coâng ty khoâng traû theû tröïc tieáp ñöôïc khi maø theû bò loãi hay bò naïp tröôùc laøm maát thôøi gian xöû lyù cuûa nhaân vieân cuõng nhö khaùch haøng tôùi ngöôøi tieâu duøng. 5.Caùc moái quan heä giöõa caùn boä phoøng kinh doanh vaø phoøng kyõ thuaät khoâng coù söï thoáng nhaát veà caùch thöùc xöû lyù tình huoáng cuõng nhö söï hoã trôï cuûa phoøng kyõ thuaät vôùi nhaân vieân kinh doanh. 6.Coâng ty khoâng chuû ñoäng ñöôïc trong vieäc phaân phoái maõ theû” Vaät lyù” ra thò tröôøng maø khaùch phaûi qua ngaân haøng laáy haøng raát maát thôøi gian cho khaùch haøng cuõng nhö cho nhaân vieân cuûa coâng ty. 7.Heä thoáng kieåm soaùt caùc chi phí veà ñieän thoaïi, traùch nhieäm coâng vieäc cho töøng nhaân vieân khoâng phuø hôïp. 8.Giaù theû “Ñieän töû” cuûa VPIN thoaït nhìn cao hôn giaù meàm cuûa caùc haõng khaùc, taïo söï so saùnh khoâng coù lôïi cho coâng ty trong quaù trình caïnh tranh. Muïc ñích cuûa vieäc nghieân cöùu moâi tröôøng laø nhaèm ñeå xaùc ñònh nhöõng ñe doïa, cô hoäi vaø caùc maët maïnh, maët yeáu cuûa coâng ty ñang ñoái maët vaø seõ coù theå gaëp phaûi trong töông lai. Töø vieäc xaùc ñònh naøy seõ taïo cô sôû cho vieäc hình thaønh chieán löôïc cuûa caùc coâng ty trong töông lai. Sau khi ñöa ra ñöôïc nhöõng yeáu toá treân thì noù seõ taïo neân moät coâng cuï vöõng chaéc ñeå caùc ngaønh quaûn trò toång hôïp caùc yeáu toá vaø ñeà ra caùc chieán löôïc moät caùch ñuùng ñaén nhaèm phaùt huy nhöõng lôïi theá caïnh tranh cuûa coâng ty vaø laøm giaûm bôùt caùc nhöôïc ñieåm cuûa coâng ty, taïo cho coâng ty moät theá maïnh ñeångaøy caøng ñöùng vöõng treân thò tröôøng. Töø baûng ma traän treân seõ tieán haønh phaân tích nhöõng cô hoäi, nhöõng nguy cô, ñieåm maïnh, ñieåm yeáu. Keát hôïp S/O, S/T, W/O, W/T töø ma traän SWOT ñeå ñöa ra nhöõng chieán löôïc thöïc hieän töøng böôùc khaéc phuïc nhöõng ñieåm yeáu, phaùt huy nhöõng ñieåm maïnh vaø chôø cô hoäi ñeå vöôït leân nhöõng ñoái thuû. Ma traän SWOT Cô hoäi( O) Thaùch thöùc(T) Ñieåm yeáu ( W) Keát hôïp W/O - O1, O4, O8 + W1, W2, W4: Heä thoáng xöû lyù caùc thoâng keânh veà maõ theû nhanh choùng thoâng qua phoøng kyõ thuaät vôùi söï hoã trôï cuûa nhaân vieân tieáp taân nhaèm chaêm soùc khaùch haøng toát hôn khi khaùch haøng coù nhu caàu veà loãi theû. - O1, O2, O4, O8 + W3, W4: Chieán löôïc ñaàu tö theâm maùy moùc thieát bò môùi thay theá cho nhöõng maùy moùc ñaõ quaù cuõ ñeå khi taûi haøng töø heä thoáng coâng ty xuoáng khaùch haøng deã daøng hôn. - O3, O8+ W2, W4: Kieåm tra nhanh choùng, giaûi quyeát thoûa ñaùng nhöõng theû tröôùc vaø sau khi in bò naïp tröôùc cho KH.. - O2, O3+ W7: Tham khaûo chính saùch nhaân söï cuûa töøng phoøng ban ñeå ñöa ra chieán löôïc nhaèm xaây döïng ñuùng ngöôøi, ñuùng vieäc. Keát hôïp W/T -T1, T3, T4 + W8: Naâng cao trình ñoä chuyeân moân trong ngaønh maõ theû ÑTDÑ cuûa nhaân vieân chaêm soùc khaùch haøng. - T1, T3+ W3, W4: taøi trôï caùc troø chôi trong ngaønh vieãn thoâng, nay maïnh quaûng caùo baêng roân, tieáp thò vôùi noäi dung coâ ñoïng nhaán maïnh vaøo soá ÑT cuûa tieáp taân nhaèm hoã trôï khaùch haøng bieát veà thoâng tin nhieàu hôn -> Chieán löôïc xuùc tieán. -T1, T4+ W1, W3, W6: Lieân keát vôùi caùc nhaø ñaàu tö vaø nhaø maïng ñeå ñaàu tö theâm caùc maët haøng vaø hoã trôï theâm thoâng tin maõ theû nhaèm naâng cao naêng löïc caïnh tranh. -T1, T4 + W1, W2, W4: Naâng cao trình ñoä cuûa nhaân vieân chaêm soùc khaùch haøng vaø kyõ thuaät. Theá maïnh (S) Keát hôïp S/O - O1, O2, O4, O8 + S1, S9, S11: Phaùt trieån dòch vuï caùc khaùch haøng sæ nhaèm phuïc vuï cho phaân khuùc khaùch haøng cao caáp -> Chieán löôïc phaùt trieån thò tröôøng. - O4, O6, O8 + S1, S4, S5, S11: Thaâu toùm caùc ngaønh vieãn thoâng phaân phoái maõ theû nhoû hôn - > Chieán löôïc môû roäng thò phaàn. - O1, O3, O6+ S1, S3, S6, S8: Tìm theâm nhieàu ñieåm tieáp thò môùi - > Chieán löôïc phaùt trieån thò tröôøng. Keát hôïp S/T - T1, T3, T4 + S2, S6, S7: Naâng cao chaát löôïng saûn phaåm, ñaàu tö maùy moùc hieän ñaïi hôn -> Chieán löôïc caûi tieán saûn phaåm. - T2, T4 + S3, S11: Giaûm bôùt nhöõng chi phí khoâng caàn thieát -> Chieán löôïc caét giaûm chi phí. -T1, T3 + S1, S3, S8, S12: Keát hôïp vôùi dòch vuï vieãn thoâng nhaèm cung caáp caùc loaïi ÑTDÑ, theû game…nhaèm phaân phoái nhieàu hôn caùc loaïi maõ theû --> Chieán löôïc ña daïng hoùa saûn phaåm. CHÖÔNG 3: MOÄT SOÁ GIAÛI PHAÙP CHO CHIEÁN LÖÔÏC CAÏNH TRANH CUÛA COÂNG TY TNHH MTV VPIN TRONG LÓNH VÖÏC PHAÂN PHOÁI MAÕ THEÛ ÑTDÑ TRAÛ TRÖÔÙC Trong thôøi gian thöïc taäp 3 thaùng ôû coâng ty coäng vôùi nhöõng phaân tích ôû treân vaø quan saùt töø thöïc teá toâi xin ñöa ra moät soá giaûi phaùp cho chieán löôïc caïnh tranh cuûa maõ theû ÑTDÑ traû tröôùc VPIN nhö sau: Giaûi phaùp 1: Chieán löôïc phaùt trieån saûn phaåm Coâng ty neân ñaàu tö theâm caùc saûn phaåm nhö: sim soá, caùc maïng dòch vuï nhö Vietnam mobil, Big Zero… keát hôïp vôùi theû “ Vaäy lyù”, “ Ñieän töû”, “ Ez” ñeå moãi khi khaùch coù nhu caàu laáy haøng thì thuaän tieän hôn. Cuï theå: Ñoái vôùi taát caû caùc loaïi theû maø coâng ty ñang phaân phoái caàn ñaày ñuû meänh giaù theû töø 10.000 ñoàng ñeán 500.000 ñoàng nhaèm cung caáp ñaày ñuû hôn cho khaùch haøng khi coù nhu caàu, nhaát laø trong thôøi gian khuyeán maõi löôïng haøng coù meänh giaù lôùn thöôøng bò huùt haøng neân khaùch haøng coù theå taûi haøng töø coâng ty ra deã daøng hôn. Ñoái vôùi maõ theû vöøa tung ra thò tröôøng coâng ty caàn phaûi kòp thôøi ñöa vaøo heä thoáng maïng cuûa coâng ty nhaèm cung caáp theâm löôïng haøng cho khaùch haøng. Coâng ty neân laøm theâm caùc maõ theû game online cho khaùch haøng, vì trong moãi khaùch haøng khi baùn maõ theû ÑTDÑ caàn coù theâm caùc maõ theû khaùc cung caáp cho ngöôøi tieâu duøng thuaän tieän hôn. Maët khaùc coâng ty caàn phaûi cung caáp ñaày ñuû maõ theû keå caû theû” Vaät lyù”, theû” Ñieän töû”, theû” M load” cho taát caû khaùch haøng sæ vaø leû. Coâng ty lieân keát vôùi ngaân haøng Ñoâng AÙ ñeå thoáng nhaát quy trình thanh toaùn cöôùc phí treân thieát bò duøng ñeå chaáp nhaän thanh toaùn theû taïi caùc ñôn vò (maùy ñoïc theû). Taát caû nhöõng khaùch haøng coù theû ña naêng Ñoâng AÙ (ÑAB), ngaân haøng SaigonBank (SGB), ngaân haøng nhaø Haø Noäi (HBB), ngaân haøng phaùt trieån nhaø Ñoàng Baèng soâng Cöûu Long (MHB), theû Visa vaø caùc loaïi theû khaùc do ngaân haøng phaùt haønh ñeàu coù theå caø theû ñeå thanh toaùn khi laáy haøng töø coâng ty maø khoâng caàn traû tieàn maët. Quy trình thanh toaùn cuûa theû Online giöõa nhaân vieân sales vôùi khaùch haøng, vaø vieäc thu tieàn töø ngaân haøng Ñoâng AÙ veà coù theå tieán haønh raát ñôn giaûn nhö sau: Khaùch haøng xuaát trình theû ATM. Nhaân vieân sales kieåm tra theû vaø nhaän daïng maõ maùy. Thöïc hieän giao dòch (tieán haønh caø theû). Kyù teân vaøo bieân lai giao dòch. Kieåm tra chöõ kyù vaø hoaøn taát giao dòch. Sau ñoù ngaân haøng Ñoâng AÙ seõ thanh toaùn vôùi Vpin vaø tröø ñi khoaûn phí chieát khaáu tuøy töøng loaïi theû theo thoûa thuaän giöõa Ñoâng AÙ vaø Vpin. Saûn phaåm naøy hieän ñoái thuû caïnh tranh chöa coù: Saûn phaåm theû Online coù theå thu hoài voán nhanh, khi khaùch haøng taûi haøng töø coâng ty thì seõ caø theû neân ngaân haøng tröø tieàn ngay töø theû cuûa khaùch haøng vaø töï ñoäng tröø vaøo taøi khoaûn cho Vpin. Giaûm bôùt quy trình thu tieàn khaéc phuïc ñöôïc caùc ruûi ro khi nhaân vieân ñi thu tieàn cuûa khaùch, traùnh tröôøng hôïp nhaân vieân laáy tieàn coâng ty ñi laøm vieäc rieâng. Giaûi phaùp 2: Chieán löôïc khaùc bieät hoùa Ñaøo taïo ñoäi nguõ nhaân vieân kyõ thuaät, nhaân vieân toång ñaøi thaät gioûi, thaät kheùo leùo ñeå chuyeân phuïc vuï rieâng phaân khuùc khaùch haøng vì khaùch haøng sæ hoï thöôøng xuyeân söû duïng heä thoáng phaàn meàm A4, phaàn meàm naøy raát deã bò loãi nhö do keït giaáy hay in nhaàm neân nhaân vieân kyõ thuaät cuõng nhö nhaân vieân toång ñaøi phaûi hieåu roõ ñeå chæ khaùch haøng töôøng taän, tìm ra theû loãi ñeå hoã trôï vaø ñaåy haøng leân heä thoáng cho khaùch haøng. Heä thoáng phaàn meàm A4 luoân bò maát theû neân Kyõ thuaät phaûi hoã trôï taän tình tìm ra theû ñeå ñaåy haøng leân heä thoáng cho khaùch haøng. Giaûi phaùp 3: Chieán löôïc phaùt trieån thò tröôøng Ñeå coù nhöõng thoâng tin chính xaùc nhaèm ñöa tôùi caùc quyeát ñònh hoaëc caùc ñeà xuaát ñuùng ñaén, chính xaùc ñoái vôùi coâng taùc kinh doanh dòch vuï, nhaát laø trong moâi tröôøng caïnh tranh nhö hieän nay, thò tröôøng dòch vuï maõ theû ÑTDÑ ñang coù nhieàu ñôn vò cuøng tham gia cung caáp dòch vuï, caàn thieát phaûi thöïc hieän vieäc nghieân cöùu thò tröôøng. Trong thôøi gian vöøa qua coâng taùc nghieân cöùu thò tröôøng cuûa coâng ty Vpin coøn sô saøi, chöa ñöôïc ñaàu tö. Thoâng tin thu thaäp ñoâi luùc khoâng ñaày ñuû, truøng laép vaø khoâng chính xaùc. Do ñoù coâng ty phaûi toå chöùc boä phaän Marketing chuyeân traùch vaø ñöôïc ñaøo taïo caùc kyõ naêng caàn thieát ñeå laøm vieäc coù hieäu quaû. Cuï theå thaønh laäp nhoùm phuï traùch coâng vieäc nghieân cöùu thò tröôøng chuyeân traùch thöïc hieän caùc nhieäm vuï sau: Thu thaäp thoâng tin caàn thieát phuïc vuï cho vieäc nghieân cöùu, tìm hieåu nhu caàu khaùch haøng baèng caùc phöông phaùp thuaän tieän nhaát coù theå laøm ñöôïc hoaëc thoâng qua coâng vieäc xöû lyù giaûi quyeát khieáu naïi cuûa khaùch haøng. Döïa treân soá lieäu thu thaäp ñöôïc phaân tích ñaùnh giaù nhu caàu thò tröôøng, phaân tích ñieåm maïnh yeáu cuûa coâng ty cuõng nhö cuûa ñoái thuû caïnh tranh, xaùc ñònh möùc ñoä ruûi ro cuõng nhö tìm cô hoäi phaùt trieån cho coâng ty. Thoáng keâ, phaân tích, theo doõi bieán ñoäng veà soá lieäu saûn löôïng, doanh thu trong thaùng maø coâng ty ñaït ñöôïc cuûa taát caû caùc loaïi ñoái töôïng khaùch haøng döïa treân maõ maùy laáy haøng ñaët cho nhaân vieân Sales, keå caû cuûa caùc ñoái thuû caïnh tranh. Thoáng keâ, phaân loaïi khaùch haøng, xaùc ñònh thò tröôøng muïc tieâu ñeå coù caùc ñoái saùch thích hôïp vôùi töøng ñoái töôïng khaùch haøng nhaèm giöõ khaùch haøng ñang coù vaø taêng theâm khaùch haøng môùi. Giaûi phaùp 4: Chieán löôïc nhaân söï Trong caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán chaát löôïng dòch vuï mhaèm mang laïi hieäu quaû cho coâng taùc kinh doanh vaø cho söï thaønh coâng cuûa doanh nghieäp, yeáu toá con ngöôøi cuõng khoâng keùm phaàn quan troïng nhaát laø kinh doanh trong moâi tröôøng caïnh tranh. Do ñoù, ngoaøi vieäc ñaàu tö ñaøo taïo löïc löôïng caùn boä kyõ thuaät veà trình ñoä chuyeân moan kyõ thuaät, nghieäp vuï ñeå naém baét ñöôïc kyõ thuaät môùi, vaän haønh khai thaùc ñöôïc maïng löôùi ñaùp öùng yeâu caàu coâng vieäc, coâng ty caàn phaûi quan taâm ñaøo taïo caùc nhaân vieân tham gia vaøo quaù trình cung caáp, phaân phoái maõ theû ra thò tröôøng. Xaây döïng caùc keá hoaïch ñaøo taïo theo muïc tieâu, nhaát laø ñaøo taïo laïi boä phaän coâng taùc chaêm soùc khaùch haøng( sales), boä phaän tröïc ñieän thoaïi( tieáp taân), nhaân vieân taûi haøng, xöû lyù giaûi quyeát caùc khieáu naïi khaùch haøng… keå caû boä phaän kyõ thuaät cuõng nhö kinh doanh, caùc kieán thöùc veà dòch vuï, kyõ naêng giao tieáp, chaêm soùc khaùch haøng, nghieân cöùu thò tröôøng… Taêng cöôøng nhaân löïc cho boä phaän laøm coâng taùc kinh doanh tieáp thò, taêng cöôøng nhaân löïc cho boä phaän ñi ngaân haøng giaûi ngaân haøng cho khaùch haøng. Xaây döïng caùc chöùc danh coâng vieäc vôùi trình ñoä töông xöùng, neáu trình ñoä chöa phuø hôïp vôùi coâng vieäc ñöôïc giao phaûi cöû ñi ñaøo taïo ñeå laøm vieäc coù hieäu quaû hôn. Naâng cao nhaän thöùc cuõng nhö tinh thaàn traùch nhieäm cuûa toaøn theå caùn boä nhaân vieân ñoái vôùi nghieäp vuï chaêm soùc khaùch haøng, coâng taùc kinh doanh cuûa coâng ty cuõng nhö coù nhieäm vuï keá hoaïch ñöôïc giao. Xaây döïng vaø duy trì moät cô cheá vaø thoâng tin noäi boä ñeå coù theå taïo neân tinh thaàn ñoàng ñoäi, cuûng coá söï uûng hoä ñoái vôùi hoaït ñoäng ñang thöïc hieän. Coù caùc chính saùch ñoäng vieân, khuyeán khích nhaân vieân trong vieäc thöïc hieän nhieäm vuï theo phaân coâng nhö: thöôûng theo doanh thu, thöôûng theo möc ñoä hoaøn thaønh coâng vieäc, chaát löôïng dòch vuï coâng vieäc ñöôïc giao, tinh thaàn traùch nhieäm cuûa nhaân vieân… Toå chöùc caùc ñoaøn coâng taùc ñi thöïc teá taïi caùc tænh thaønh qua ñoù tìm hieåu nhu caàu thò tröôøng ôû ñoù ñeå ñöa ra höôùng giaûi quyeát cho khaùch haøng maø coâng ty ñang phaân phoái cuõng nhö khaùch haøng tieàm aån vaø ñöa ra caùc bieän phaùp höõu ích cho coâng taùc kinh doanh cuûa mình. Moät soá kieán nghò trong coâng ty: Trong caùc lónh vöïc tuyeån duïng, ñeà baït, löông, khen thöôûng, kyõ luaät coøn mang tính bao caáp laøm cho ngöôøi lao ñoäng coøn yû laïi, nhaân vieân sales khoâng naêng ñoäng saùng taïo, phaân coâng coâng vieäc khoâng hôïp lyù nhö ngöôøi thì laøm nhieàu coøn coù ngöôøi thì khoâng chòu laøm, caùc phoøng ban trong coâng ty khoâng ñoaøn keát, daãn ñeán tình traïng ngöôøi thì laøm khoâng heát vieäc coøn ngöôøi khoâng coù vieäc laøm vaø daãn ñeán tình traïng chaùn naïn trong coâng ty, laøm vieäc khoâng hieäu quaû. Trong caùc lónh vöïc ñaàu tö cuõng caàn thay ñoåi, caàn coù chính saùch phuø hôïp hôn vì hieän nay caùc quy ñònh quaù chaët cheõ laøm cho vieäc laáy haøng töø Trung taâm hay caùc nhaø maïng chaäm hôn so vôùi caùc ñoái thuû laøm maát ñi cô hoäi trong kinh doanh. Nhaân vieân baùn haøng laø nhaân vieân tröïc tieáp tieáp xuùc vôùi khaùch haøng neân hoï taùc ñoäng raát lôùn ñeán söï löïa choïn neân söû duïng haõng naøo cuûa khaùch haøng vaø laø ngöôøi aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán doanh thu cuûa coâng ty. Vì vaäy, coâng ty neân phuï caáp theâm tieàn luùc tình hình taêng giaù xaêng daàu vaø tình traïng choát coâng nôï ngaøy 2 laàn nhö hieän nay, ñeå hoï an taâm laøm vieäc phuïc vuï khaùch haøng toát hôn vaø phaùt trieån theâm nhieàu khaùch haøng só cuõng nhö leû nhieàu hôn. Nhaân vieân kyõ thuaät phaûi nhieät tình hoã trôï, giuùp ñôõ khaùch haøng khi theû bò ”loãi” hay maùy Vega, heä thoáng phaàn meàm A4 bò hö hoûng… phaûi höôùng daãn nhaân vieân cuõng nhö khi khaùch haøng goïi ñieän thoaïi leân coâng ty nhôø hoã trôï. Nhö tình hình hieän nay kyõ thuaät coù veû khoù chòu vaø khoâng coù traùch nhieäm ñoái vôùi nhaân vieân kinh doanh cuõng nhö khaùch haøng khi nhôø hoã trôï. Maëc duø loãi naøy laø do loãi heä thoáng coâng ty. Tình hình nhö hieän nay neáu keùo daøi thì coù khaû naêng laøm cho khaùch haøng khoâng theå tin töôûng vaøo coâng ty. Vì theá naøy seõ khoâng taûi ñöôïc haøng veà baùn neân maát khaùch haøng nhieàu. Nhaân vieân chaêm soùc khaùch haøng cuõng laø moät khaâu quan troïng khoâng keùm trong lónh vöïc maõ theû, aûnh höôûng raát lôùn ñeán quyeát ñònh cuûa khaùch haøng neân caàn phaûi chuyeân nghieäp nhaèm giaûi quyeát caùc thaéc maéc khieáu naïi cuûa khaùch haøng nhaèm taêng theâm söï haøi loøng cho khaùch haøng. Khi khaùch haøng bò hö maùy, ñeá maùy bò quaù haïn hay bò loãi theû thì caàn tìm hieåu kyõ, giaûi quyeát nhanh. Tröôûng phoøng, phoù phoøng kinh doanh phaûi cuøng nhaân vieân kinh doanh( sales) ñi khaûo saùt thò tröôøng tìm hieåu giaù caû cuûa ñoái thuû caïnh tranh cuõng nhö nhu caàu thò hieáu cuûa khaùch haøng trong thôøi ñaïi nhö hieän nay, nhaát laø nhöõng thaùng cuoái naêm caùc ñoái thuû caïnh tranh chaïy ñua vôùi doanh soá neân chieát khaáu ñöa ra thò tröôøng laø raát cao laøm khoù khaên cho coâng ty. Qua ñoù, phoøng kinh doanh phaûi coù chieán löôïc ñöa ra nhaèm oån ñònh thò tröôøng, oån ñònh laïi khaùch haøng. Phaûi ñöa ra giaù phuø hôïp vôùi thò tröôøng, caäp nhaät thò tröôøng thöôøng xuyeân. Maët khaùc phaûi laéng nghe yù kieán cuûa nhaân vieân kinh doanh, tìm hieåu ñuùng sai nhaèm giaûi quyeát thích ñaùng cho nhaân vieân cuõng nhö thò tröôøng cuûa nhaân vieân quaûn lyù. Trong phaïm vi ñeà taøi toát nghieäp vôùi thôøi gian haïn cheá neân vieäc taäp hôïp, phaân tích caùc soá lieäu vaø thoâng tin lieân quan tôùi doanh nghieäp ñeå ñeà ra chieán löôïc thaät cuï theå vaø thieát thöïc coøn haïn cheá. Do vaäy muïc ñích chính laø vaän duïng caùc kieán thöùc ñaõ hoïc taïi tröôøng vaø söï giuùp ñôõ cuûa giaùo vieân höôùng daãn, caù nhaân ñaõ coá gaéng phaân tích treân caùc döõ lieäu thu thaäp trong thôøi gian thöïc taäp ñeå ñeà ra moät soá giaûi phaùp chieán löôïc cho doanh nghieäp vaø hy voïng laø kieán thöùc nhaän ñöôïc qua ñeà taøi naøy. Trong quaù trình coâng taùc seõ coù nhieàu ñieàu kieän thu thaäp nhieàu döõ lieäu hôn vaø döõ lieäu chính xaùc hôn khi ñoù chaéc chaén seõ xaây döïng chieán löôïc hieäu quaû hôn cho doanh nghieäp ñang coâng taùc. KEÁT LUAÄN œ &  Döïa vaøo nhöõng phaân tích töø tình hình thöïc teá cho thaáy vieäc xaây döïng chieán löôïc ñuùng ñaén, phuø hôïp vôùi moâi tröôøng kinh doanh cuûa moät doanh nghieäp laø heát söùc quan troïng, coù tính quyeát ñònh ñeán söï toàn taïi vaø phaùt trieån cuûa doanh nghieäp. Ñieàu naøy giuùp ñònh höôùng caùc hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp, khaéc phuïc nhöõng hoaït ñoäng coøn yeáu keùm, ñaåy nhanh theá maïnh hieän coù, ñoàng thôøi luoân taän duïng toát caùc cô hoäi, löôøng tröôùc nhöõng ñe doïa coù theå xaûy ra. Nhaän thöùc ñöôïc taàm quan troïng ñoù, Coâng ty Vpin ñaõ ñöa ra nhöõng chieán löôïc caïnh tranh môùi nhaèm cuûng coá vò theá caïnh tranh cuûa mình. Coâng ty TNHH MTV VPIN noùi rieâng vaø ngaønh vieãn thoâng noùi chung ñaõ coù nhöõng noå löïc phaán ñaáu vöôn leân khoâng ngöøng treân con ñöôøng phaùt trieån cuûa mình. Coâng ty Vpin laø nhaø phaân phoái maõ theû ÑTDÑ traû tröôùc ñaàu tieân neân coù lôïi theá trong vieäc phaùt trieån khaùch haøng cuõng nhö lôïi theá veà söï uy tín, coù caùc phöông tieän in theû hieän ñaïi vôùi coâng ngheä tieân tieán chaát löôïng cao. Trong ñieàu kieän vaø tình hình kinh teá xaõ hoäi coù nhieàu bieán ñoåi ñaõ taùc ñoäng khoâng nhoû tôùi tình hình kinh doanh cuûa coâng ty cuï theå töø khi bò maát theá ñoäc quyeàn, caùc doanh nghieäp caïnh tranh raát nhieàu laøm cho saûn löôïng vaø doanh thu giaûm suùt so vôùi thôøi theá nhö hieän nay. Tuy nhieân töø naêm 2008 ñeán nay, coâng ty ñaõ coù thay ñoåi chính saùch taïo cho Vpin chuû ñoäng hôn cho neân tình hình kinh doanh ñaõ khaù hôn. Cuï theå naêm 2009 saûn löôïng ñaõ taêng nhieàu vaø hieän nay vaãn duy trì toát. Trong chaëng ñöôøng tôùi vôùi nhieàu thuaän lôïi nhöng cuõng ñaày khoù khaên, thaùch thöùc, coâng ty TNHH MTV Vpin caàn phaûi coù nhieàu noã löïc hôn nöõa ñeå vöôït qua nhöõng thaùch thöùc, giöõ vöõng vaø naâng cao toác ñoä taêng tröôûng cuûa mình. Nhaát laø trong thôøi ñaïi ngaøy nay, coâng ngheä veà vieãn thoâng noùi chung vaø ngaønh maõ theû noùi rieâng ñang phaùt trieån raát nhanh. Ñeå coù theá ñöùng vöõng trong ñieàu kieän hoäi nhaäp vaø caïnh tranh trong töông lai, Coâng ty Vpin caøn phaûi ñaàu tö phaùt trieån chaát xaùm, phaûi chuù yù nhieàu ñeán coâng taùc ñaøo taïo vaø phaùt trieån nguoàn nhaân löïc, nhaát laø nguoàn nhaân löïc treû, gioûi, chòu khoù, gaén boù vôùi Coâng ty. Ñoái vôùi coâng taùc kinh doanh phaùt trieån dòch vuï maõ theû vôùi xu höôùng caïnh tranh treân thò tröôøng dòch vuï ngaøy caøng gay gaét, Coâng ty Vpin caàn phaûi thieát thöïc, taêng cöôøng caùc hoaït ñoäng chaêm soùc khaùch haøng, phaùt trieån thò tröôøng treân toaøn quoác, chuyeån daàn töø theá bò ñoäng sang theá chuû ñoäng ñeå phaùt trieån thò tröôøng dòch vuï, nhaèm giöõ vöõng thò phaàn cuûa mình, ñoàng thôøi taïo ra lôïi theá caïnh tranh cho mình trong lónh vöïc kinh doanh caùc dòch vuï maõ theû ÑTDÑ traû tröôùc, khaúng ñònh vò trí vaø vai troø chuû ñaïo cuûa coâng ty Vpin treân lónh vöïc kinh doanh caùc dòch vuï maõ theû ÑTDÑ traû tröôùc. taøi lieäu tham khaûo œ &  Christine Hope_Alan Muhleman, Doanh nghieäp dòch vuï_Nguyeân lyù ñieàu haønh, Chuû bieân Phan Vaên Saâm vaø Traàn Ñình Haûi, Nhaø xuaát baûn thoáng keâ, 2001. PGS.TS.Nguyeãn Thò Lieân Dieäp, Th.S Phaïm Vaên Nam, Chieán löôïc vaø chính saùch kinh doanh, Nhaø xuaát baûn lao ñoäng – Xaõ hoäi, 2006. Nguyeán Tieán Duõng, Saùch löôïc caïnh tranh trong thöông tröôøng. Nhaø xuaát baûn vaên hoùa thoâng tin, 2007. . Th.S Nguyeãn Höõu Lam, Ñinh Thaùi Hoaøng – Phaïm Xuaân Lan, Quaûn Trò Chieán Löôïc phaùt trieån vò theá caïnh tranh, Nhaø xuaát baûn thoáng keâ 2007. Philip Kotler, Marketing caên baûn, Löôïc dòch Phan Thaêng, Vuõ Thò Phöôïng vaø Giang Vaên Chieán… Nhaø xuaát baûn thoáng keâ, 1997. Traàn Xuaân Khieâm vaø Nguyeãn Vaên Thi, Nghieân cöùu tieáp thò, Nhaø xuaát baûn thoáng keâ, 2004. MBA 606, Caïnh tranh vaø chieán löôïc, 2007. Taøi lieäu noäi boä coâng ty TNHH MTV VPin, töø sôû giao thoâng coâng chaùnh. Caùc baøi baùo, taïp chí vaø caùc thoâng tin treân internet. Website cuûa coâng ty. Moät soá ñeà taøi nghieân cöùu cuûa Anh/Chò khoùa tröôùc.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc5.KHOA LUAN.doc
  • doc1.TRANG BÌA.doc
  • doc2.LỜI CAM ĐOAN.doc
  • doc3.mục lục khoa luan.doc
  • doc4.loi cam on va muc luc chuong.doc
  • doc6. PHU LUC.doc
Luận văn liên quan