Đề tài Chính sách kinh tế đối ngoại

Những cải cách kinh tế mạnh mẽ trong gần hai thập kỷ đổi mới vừa qua đã mang lại cho Việt Nam những thành quả bước đầu rất đáng phấn khởi. Việt Nam đã tạo ra được 1 môi trường kinh tế thị trường có tính cạnh tranh và năng động hơn bao giờ hết. Nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần được khuyến khích phát triển, tạo nên tính hiệu quả trong việc huy động các nguồn lực xã hội phục vụ cho tăng trưởng kinh tế.

pdf32 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2421 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Chính sách kinh tế đối ngoại, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tăngạ ệ ả ự ễ ạ ộ ủ ế ớ c ng v n đ ng vi n tr và nâng cao hi u qu h p tác v i các t ch c phi chính ph n cườ ậ ộ ệ ợ ệ ả ợ ớ ổ ứ ủ ướ ngoài đ phát tri n kinh t - xã h i.ể ể ế ộ Ch đ ng tham gia cu c đ u tranh chung vì quy n con ng i. S n sàng đ i tho i v iủ ộ ộ ấ ề ườ ẵ ố ạ ớ các n c, các t ch c qu c t và khu v c có liên quan v v n đ nhân quy n. Kiên quy t làmướ ổ ứ ố ế ự ề ấ ề ề ế th t b i các âm m u, hành đ ng xuyên t c và l i d ng các v n đ "dân ch ", "nhân quy n",ấ ạ ư ộ ạ ợ ụ ấ ề ủ ề "dân t c", "tôn giáo" hòng can thi p vào công vi c n i b , xâm ph m đ c l p, ch quy n, toànộ ệ ệ ộ ộ ạ ộ ậ ủ ề v n lãnh th , an ninh và n đ nh chính tr c a Vi t Nam.ẹ ổ ổ ị ị ủ ệ Đ y m nh ho t đ ng kinh t đ i ngo i, h i nh p sâu h n và đ y đ h n v i các thẩ ạ ạ ộ ế ố ạ ộ ậ ơ ầ ủ ơ ớ ể ch kinh t toàn c u, khu v c và song ph ng, l y ph c v l i ích đ t n c làm m c tiêu caoế ế ầ ự ươ ấ ụ ụ ợ ấ ướ ụ nh t.ấ Ch đ ng và tích c c h i nh p kinh t qu c t theo l trình, phù h p v i chi n l củ ộ ự ộ ậ ế ố ế ộ ợ ớ ế ượ phát tri n đ t n c t nay đ n năm 2010 và t m nhìn đ n năm 2020. Chu n b t t các đi uể ấ ướ ừ ế ầ ế ẩ ị ố ề ki n đ ký k t các hi p đ nh th ng m i t do song ph ng và đa ph ng. Thúc đ y quan hệ ể ế ệ ị ươ ạ ự ươ ươ ẩ ệ h p tác toàn di n và có hi u qu v i các n c ASEAN, các n c châu Á - Thái Bình D ng...ợ ệ ệ ả ớ ướ ướ ươ C ng c và phát tri n quan h h p tác song ph ng tin c y v i các đ i tác chi n l c; khaiủ ố ể ệ ợ ươ ậ ớ ố ế ượ thác có hi u qu các c h i và gi m t i đa nh ng thách th c, r i ro khi n c ta là thành viênệ ả ơ ộ ả ố ữ ứ ủ ướ T ch c Th ng m i th gi i (WTO). ổ ứ ươ ạ ế ớ Ti p t c đ i m i th ch kinh t , rà soát l i các văn b n pháp quy, s a đ i, b sung,ế ụ ổ ớ ể ế ế ạ ả ử ổ ổ hoàn ch nh h th ng pháp lu t b o đ m tính đ ng b , nh t quán, n đ nh và minh b ch. C iỉ ệ ố ậ ả ả ồ ộ ấ ổ ị ạ ả thi n môi tr ng đ u t ; thu hút các ngu n v n FDI, ODA, đ u t gián ti p, tín d ng th ngệ ườ ầ ư ồ ố ầ ư ế ụ ươ m i và các ngu n v n khác. Xác đ nh đúng m c tiêu s d ng và đ y nhanh vi c gi i ngânạ ồ ố ị ụ ử ụ ẩ ệ ả ngu n v n ODA, c i ti n ph ng th c qu n lý, nâng cao hi u qu s d ng và có k ho chồ ố ả ế ươ ứ ả ệ ả ử ụ ế ạ tr n đúng h n; duy trì t l vay n n c ngoài h p lý, an toàn. Ti p t c đ i m i th ch kinhả ợ ạ ỉ ệ ợ ướ ợ ế ụ ổ ớ ể ế t , hoàn ch nh h th ng pháp lu t, b o đ m l i ích qu c gia và phù h p v i các quy đ nh,ế ỉ ệ ố ậ ả ả ợ ố ợ ớ ị thông l qu c t . C i thi n môi tr ng đ u t , chú tr ng c i cách hành chính, đào t o ngu nệ ố ế ả ệ ườ ầ ư ọ ả ạ ồ nhân l c, t o l p nh ng đi u ki n thu n l i đ thu hút m nh v n đ u t qu c t . Các doanhự ạ ậ ữ ề ệ ậ ợ ể ạ ố ầ ư ố ế nghi p có v n đ u t n c ngoài là m t b ph n quan tr ng c a n n kinh t Vi t Nam, đ cệ ố ầ ư ướ ộ ộ ậ ọ ủ ề ế ệ ượ đ i x bình đ ng nh doanh nghi p Vi t Nam. Ph n đ u đ v n đ u t tr c ti p n c ngoàiố ử ẳ ư ệ ệ ấ ấ ể ố ầ ư ự ế ướ đ t trên 1/3 t ng ngu n v n đ u t phát tri n toàn xã h i trong 5 năm. M r ng lĩnh v c, đ aạ ổ ồ ố ầ ư ể ộ ở ộ ự ị bàn và hình th c thu hút FDI, h ng vào nh ng th tr ng giàu ti m năng và các t p đoàn kinhứ ướ ữ ị ườ ề ậ 17  Sinh viên: Hå DiÖu YÕn      L p: KTB48 –ớ ĐH2 Tr ng ĐHHH Bài t p l n KTVM Khoa KTVTBườ ậ ớ t hàng đ u th gi i, t o s chuy n bi n m nh m v ch t l ng, hi u qu ngu n FDI. Ti pế ầ ế ớ ạ ự ể ế ạ ẽ ề ấ ượ ệ ả ồ ế t c tranh th ngu n v n ODA, đ y nhanh t c đ gi i ngân, nâng cao hi u qu s d ng, ki mụ ủ ồ ố ẩ ố ộ ả ệ ả ử ụ ể soát ch t ch , ch ng th t thoát và có k ho ch đ m b o tr n . T ng b c m r ng đ u tặ ẽ ố ấ ế ạ ả ả ả ợ ừ ướ ở ộ ầ ư gián ti p c a n c ngoài. Có chính sách thu hút m nh ki u h i vào phát tri n kinh t , xã h i.ế ủ ướ ạ ề ố ể ế ộ Phát huy vai trò ch th và tính năng đ ng c a doanh nghi p thu c m i thành ph nủ ể ộ ủ ệ ộ ọ ầ kinh t trong h i nh p kinh t qu c t . Xúc ti n m nh th ng m i và đ u t , phát tri n thế ộ ậ ế ố ế ế ạ ươ ạ ầ ư ể ị tr ng m i, s n ph m m i và th ng hi u m i. Khuy n khích các doanh nghi p Vi t Namườ ớ ả ẩ ớ ươ ệ ớ ế ệ ệ h p tác liên doanh v i doanh nghi p n c ngoài và m nh d n đ u t ra n c ngoài. ợ ớ ệ ướ ạ ạ ầ ư ướ Đ y m nh công tác văn hoá - thông tin đ i ngo i, góp ph n tăng c ng s h p tác, tìnhẩ ạ ố ạ ầ ườ ự ợ h u ngh gi a nhân dân ta v i nhân dân các n c.ữ ị ữ ớ ướ Chăm lo đào t o, b i d ng, rèn luy n đ i ngũ cán b làm công tác đ i ngo i v ngạ ồ ưỡ ệ ộ ộ ố ạ ữ vàng v chính tr , có trình đ ngo i ng và năng l c nghi p v cao, có đ o đ c và ph m ch tề ị ộ ạ ữ ự ệ ụ ạ ứ ẩ ấ t t. ố Tăng c ng công tác nghiên c u, d báo, tham m u v đ i ngo i v i s tham gia vàườ ứ ự ư ề ố ạ ớ ự phát huy trí tu c a các c quan nghiên c u và các nhà khoa h c. Ð y m nh xu t kh u, tăngệ ủ ơ ứ ọ ẩ ạ ấ ẩ nhanh t tr ng xu t kh u các s n ph m ch bi n có giá tr tăng thêm cao, giàu hàm l ng côngỷ ọ ấ ẩ ả ẩ ế ế ị ượ ngh , t o thêm các s n ph m xu t kh u ch l c, h n ch và ti n t i ch m d t xu t kh u tàiệ ạ ả ẩ ấ ẩ ủ ự ạ ế ế ớ ấ ứ ấ ẩ nguyên thiên nhiên và nông s n ch a qua ch bi n. B ng các bi n pháp n đ nh và m r ng thả ư ế ế ằ ệ ổ ị ở ộ ị tr ng xu t kh u, ph n đ u đ a t ng kim ng ch xu t kh u 5 năm t i lên h n hai l n 5 nămườ ấ ẩ ấ ấ ư ổ ạ ấ ẩ ớ ơ ầ tr c. Ch đ ng v nh p kh u, ki m ch và thu h p d n nh p siêu.ướ ủ ộ ề ậ ẩ ề ế ẹ ầ ậ B o đ m s lãnh đ o th ng nh t c a Đ ng, s qu n lý t p trung c a Nhà n c đ iả ả ự ạ ố ấ ủ ả ự ả ậ ủ ướ ố v i các ho t đ ng đ i ngo i. Ph i h p ch t ch ho t đ ng đ i ngo i c a Đ ng, ngo i giaoớ ạ ộ ố ạ ố ợ ặ ẽ ạ ộ ố ạ ủ ả ạ Nhà n c và đ i ngo i nhân dân; chính tr đ i ngo i và kinh t đ i ngo i; đ i ngo i, qu cướ ố ạ ị ố ạ ế ố ạ ố ạ ố phòng và an ninh; thông tin đ i ngo i và thông tin trong n c.ố ạ ướ Thùc hiÖ n m ôc tiªu  chiÕ n lîc  ph¸t triÓ n  kinh tÕ  – x∙ héi cña  níc  ta ® Õn n m¨ 2010, tÇm nh×n 2020, chÝnh s¸ch nhËp khÈu cña Nhµ  níc  ta trong nh÷ng n m¨ tíi  lµ: ­Tríc  m ¾ t dµnh 1 lîng  ngo¹i tÖ  nhËp khÈu nguyªn nhiªn  vËt  liÖ u  phôc vô s¶n xuÊt trong níc. VÒ l© u dµi, 1 sè nguyªn liÖ u  cã  thÓ tù lùc cung cÊp b»ng nguån trong níc  nh x n¨g dÇu, ph© n bãn,  b«ng sîi… ­¦u  tiªn  nhËp khÈu m y¸ m ãc thiÕ t bÞ c«ng nghÖ m íi phôc vô  cho viÖ c thùc hiÖ n nh÷ng m ôc tiªu  cña c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ® ¹i  18  Sinh viên: Hå DiÖu YÕn      L p: KTB48 –ớ ĐH2 Tr ng ĐHHH Bài t p l n KTVM Khoa KTVTBườ ậ ớ ho¸ ® Êt níc, cho t¨ ng trëng xuÊt khÈu. Chó ý nhËp khÈu dông cô  phô ting  thay thÕ ® óng chñng lo¹i. ­TiÕ t kiÖm ngo¹i tÖ , chØ nhËp khÈu vËt t phôc vô cho s¶n  xuÊt hµng xuÊt khÈu vµ s¶n xuÊt hµng tiªu  ding ® Ó gi¶m  thiÓ u nhu  cÇu nhËp kh¶u. ­Dµnh 1 tØ  lÖ  ngo¹i tÖ  thÝch hîp ® Ó nhËp khÈu t liÖ u  tiªu   dïng thiÕ t yÕu. ­B o¸ c¸o chÝnh ® n¸g s¶n xuÊt néi ® Þa. B c vào th k 21, Vi t Nam ti p t c kiên trì đ ng l i đ i ngo i đ c l p t ch ,ướ ế ỷ ệ ế ụ ườ ố ố ạ ộ ậ ự ủ r ng m , chính sách đa ph ng hóa, đa d ng hóa các quan h qu c t theo ph ng châm "ộ ở ươ ạ ệ ố ế ươ Vi tệ nam mu n là b n và là đ i tác tin c y c a các n c trong c ng đ ng qu c t , ph n đ u vì hòaố ạ ố ậ ủ ướ ộ ồ ố ế ấ ấ bình, đ c l p và phát tri nộ ậ ể ". Nhi m v c a ho t đ ng đ i ngo i trong th i gian t i là ti p t cệ ụ ủ ạ ộ ố ạ ờ ớ ế ụ t o môi tr ng và đi u ki n qu c t thu n l i đ đ y m nh phát tri n kinh t - xã h i, CNH,ạ ườ ề ệ ố ế ậ ợ ể ẩ ạ ể ế ộ HĐH đ t n c, xây d ng và b o v T qu c, đ ng th i góp ph n tích c c vào cu c đ u tranhấ ướ ự ả ệ ổ ố ồ ờ ầ ự ộ ấ chung c a nhân dân th gi i vì hòa bình, đ c l p dân t c, dân ch và ti n b xã h i. Vi t Namủ ế ớ ộ ậ ộ ủ ế ộ ộ ệ s ch đ ng h i nh p kinh t qu c t và khu v c theo tinh th n phát huy t i đa n i l c, nângẽ ủ ộ ộ ậ ế ố ế ự ầ ố ộ ự cao hi u qu h p tác qu c t , b o đ m đ c l p t ch và đ nh h ng xã h i ch nghĩa, b oệ ả ợ ố ế ả ả ộ ậ ự ủ ị ướ ộ ủ ả v l i ích dân t c, gi v ng an ninh qu c gia, phát huy b n s c văn hóa dân t c, b o v môiệ ợ ộ ữ ữ ố ả ắ ộ ả ệ tr ng sinh thái.ườ d. Phân tích và đánh giá d a trên c s thông tin thu th p đ cự ơ ở ậ ượ Vi c gi i quy t hòa bình v n đ Campuchia, bình th ng hóa quan h v i Trung Qu c,ệ ả ế ấ ề ườ ệ ớ ố n i l i quan h v i các t ch c tài chính qu c t , ký Hi p đ nh khung v i v i Liên minh châuố ạ ệ ớ ổ ứ ố ế ệ ị ớ ớ Âu, bình th ng hóa quan h ngo i giao v i M , c ng c và m r ng quan h v i các n cườ ệ ạ ớ ỹ ủ ố ở ộ ệ ớ ướ b n bè truy n th ng, các n c đ c l p dân t c và các n c đang phát tri n châu á, Trungạ ề ố ướ ộ ậ ộ ướ ể ở Đông, châu Phi, M La-tinh và các n c công nghi p phát tri n trên th gi i... vi c Vi t Namỹ ướ ệ ể ế ớ ệ ệ gia nh p ASEAN góp ph n phá th b bao vây, cô l p, t o ra môi tr ng hòa bình, n đ nh vàậ ầ ế ị ậ ạ ườ ổ ị thu n l i h n cho s nghi p xây d ng đ t n c, đ a Vi t Nam h i nh p v kinh t v i khuậ ợ ơ ự ệ ự ấ ướ ư ệ ộ ậ ề ế ớ v c và qu c t . Ho t đ ng đ i ngo i cũng đã góp ph n kiên quy t đ u tranh ch ng âm m uự ố ế ạ ộ ố ạ ầ ế ấ ố ư và hành đ ng l i d ng chiêu bài "nhân quy n", "dân ch " và "t do tín ng ng" đ can thi pộ ợ ụ ề ủ ự ưỡ ể ệ vào công vi c n i b Vi t Nam. Toàn b các ho t đ ng trên đã góp ph n quan tr ng và thi tệ ộ ộ ệ ộ ạ ộ ầ ọ ế th c vào vi c t o d ng môi tr ng khu v c t ng đ i n đ nh và thu n l i cho đ t n c trongự ệ ạ ự ườ ự ươ ố ổ ị ậ ợ ấ ướ công cu c xây d ng và b o v T qu c.ộ ự ả ệ ổ ố 19  Sinh viên: Hå DiÖu YÕn      L p: KTB48 –ớ ĐH2 Tr ng ĐHHH Bài t p l n KTVM Khoa KTVTBườ ậ ớ Nh nh ng thành t u quan tr ng c a công cu c đ i m i và chính sách đ i ngo i r ngờ ữ ự ọ ủ ộ ổ ớ ố ạ ộ m , đa ph ng hóa, đa d ng hóa quan h qu c t , Vi t Nam đã làm th t b i chính sách baoở ươ ạ ệ ố ế ệ ấ ạ vây c m v n c a M và đ ng minh, m r ng và đa d ng hóa th tr ng, thúc đ y quan h kinhấ ậ ủ ỹ ồ ở ộ ạ ị ườ ẩ ệ t th ng m i song ph ng v i h n 130 n c và lãnh th , đón nh n ngu n đ u t trên 36 tế ươ ạ ươ ớ ơ ướ ổ ậ ồ ầ ư ỷ USD c a h n 60 n c và lãnh th , tranh th h n 13 t USD t ngu n vi n tr u đãi chínhủ ơ ướ ổ ủ ơ ỷ ừ ồ ệ ợ ư th c c a các chính ph và các t ch c qu c t và hàng t USD vi n tr không hoàn l i c aứ ủ ủ ổ ứ ố ế ỷ ệ ợ ạ ủ nhi u chính ph và các t ch c qu c t thu c h th ng Liên h p qu c và các t ch c phiề ủ ổ ứ ố ế ộ ệ ố ợ ố ổ ứ chính ph . Vi c t o d ng môi tr ng qu c t hòa bình, tăng c ng h p tác, m r ng thủ ệ ạ ự ườ ố ế ườ ợ ở ộ ị tr ng, tranh th v n, công ngh ph c v cho s nghi p xây d ng đ t n c cũng là s đóngườ ủ ố ệ ụ ụ ự ệ ự ấ ướ ự góp tr c ti p và thi t th c cho yêu c u b o đ m an ninh.ự ế ế ự ầ ả ả D i tác đ ng c a cu c cách m ng KH - CN, l c l ng s n xu t phát tri n nhanh vàướ ộ ủ ộ ạ ự ượ ả ấ ể qu c t hóa cao đ , đ y nhanh xu th toàn c u hóa. Trong b i c nh đó, các n c đ u tìm cáchố ế ộ ẩ ế ầ ố ả ướ ề giành cho mình m t v th x ng đáng trong phân công lao đ ng qu c t , tranh th v n, côngộ ị ế ứ ộ ố ế ủ ố ngh , k năng qu n lý đ phát tri n, đ u tranh đ b o v l i ích c a mình. Vi t Nam cũng đãệ ỹ ả ể ể ấ ể ả ệ ợ ủ ệ đàm phán và ký Hi p đ nh Th ng m i v i M và đang đàm phán v vi c gia nh p WTO, m cệ ị ươ ạ ớ ỹ ề ệ ậ ứ h i nh p cao nh t, r ng nh t, có ý nghĩa quan tr ng đ i v i vi c thi t l p môi tr ng buônộ ậ ấ ộ ấ ọ ố ớ ệ ế ậ ườ bán và quan h h p tác kinh t v i toàn b th gi i.ệ ợ ế ớ ộ ế ớ Các ho t đ ng đ i ngo i phong phú, đa d ng c theo đ ng Đ ng l n Nhà n c và cácạ ộ ố ạ ạ ả ườ ả ẫ ướ ho t đ ng qu c t nhân dân đã góp ph n duy trì và c ng c quan h đoàn k t h u ngh v i cácạ ộ ố ế ầ ủ ố ệ ế ữ ị ớ đ ng phái chính tr , tr c h t là các Đ ng c ng s n và công nhân, các t ch c ti n b đ uả ị ướ ế ả ộ ả ổ ứ ế ộ ấ tranh cho hòa bình, đ c l p dân t c, dân ch , t đó tranh th s h tr v chính tr có l i choộ ậ ộ ủ ừ ủ ự ỗ ợ ề ị ợ công cu c xây d ng và b o v T qu c.ộ ự ả ệ ổ ố C n n kinh t , các ngành s n xu t, các doanh nghi p và các lo i hàng hoá và d ch vả ề ế ả ấ ệ ạ ị ụ Vi t Nam đ u ph i đ ng đ u v i s c ép c nh tranh c c kỳ gay g t. Lĩnh v c kinh t đ iệ ề ả ươ ầ ớ ứ ạ ự ắ ự ế ố ngo i Vi t Nam, m t lĩnh v c h t s c đa d ng, th ng xuyên bi n đ ng và là đ ng l c quanạ ệ ộ ự ế ứ ạ ườ ế ộ ộ ự tr ng hàng đ u thúc đ y n n kinh t Vi t Nam phát tri n theo h ng h i nh p hi n nay, đangọ ầ ẩ ề ế ệ ể ướ ộ ậ ệ ch u nh ng tác đ ng tr c ti p và h t s c to l n c a quá trình nàyị ữ ộ ự ế ế ứ ớ ủ Ho t đ ng đ u t n c ngoài và chuy n giao công nghạ ộ ầ ư ướ ể ệ Đ u t n c ngoài vào Vi t Nam mà đ c bi t là đ u t tr c ti p có xu h ng tăngầ ư ướ ệ ặ ệ ầ ư ự ế ướ nhanh trong nh ng năm g n đây do th c hi n nh ng c i thi n quan tr ng c a môi tr ng đ uữ ầ ự ệ ữ ả ệ ọ ủ ườ ầ t trong n c đã làm tăng m c h p d n trong thu hút đ u t n c ngoài đ c bi t là vi c lo iư ướ ứ ấ ẫ ầ ư ướ ặ ệ ệ ạ b d n các rào c n trong đ u t nh cam k t có liên quan đ n Hi p đ nh v các bi n pháp đ uỏ ầ ả ầ ư ư ế ế ệ ị ề ệ ầ t liên quan đ n th ng m i (TRIMs), Hi p đ nh Th ng m i Vi t-M , Hi p đ nh t do, xúcư ế ươ ạ ệ ị ươ ạ ệ ỹ ệ ị ự ti n và b o h đ u t Vi t-Nh t, m c a th tr ng, s thay đ i trong chi n l c đ u t c aế ả ộ ầ ư ệ ậ ở ử ị ườ ự ổ ế ượ ầ ư ủ các nhà đ u t n cn goài và nh ng thay đ i trong quan h qu c t trong khu v c…Bên c nhầ ư ướ ữ ổ ệ ố ế ự ạ 20  Sinh viên: Hå DiÖu YÕn      L p: KTB48 –ớ ĐH2 Tr ng ĐHHH Bài t p l n KTVM Khoa KTVTBườ ậ ớ đó, Vi t Nam đã ký k t nhi u hi p đ nh tránh đánh thu trùng, hi p đ nh b o h đ u t v iệ ế ề ệ ị ế ệ ị ả ộ ầ ư ớ nhi u qu c gia đ i tác quan tr ng trong đ u t c a Vi t Nam…Các ho t đ ng đ u t n cề ố ố ọ ầ ư ủ ệ ạ ộ ầ ư ướ ngoài đang d n d n có vai trò ngày càng quan tr ng trong n n kinh t Vi t Nam và là khu v cầ ầ ọ ề ế ệ ự đi tiên phong trong c nh tranh qu c t so v i các lĩnh v c khác c a kinh t đ i ngo i. Khạ ố ế ớ ự ủ ế ố ạ ả năng gia tăng c a dòng v n đ u t tr c ti p này còn r t l n trong th i gian t i vì nh ng c h iủ ố ầ ư ự ế ấ ớ ờ ớ ữ ơ ộ th tr ng đ u t c a Vi t Nam còn r t l n, nhi u hình th c đ u t m i đã đ c pháp lu tị ườ ầ ư ủ ệ ấ ớ ề ứ ầ ư ớ ượ ậ Vi t Nam cho phép v n hành sáp nh p và mua l i (M & A), đ u t gián ti p, cho phép vi cệ ậ ậ ạ ầ ư ế ệ mua c ph n, vi c m c a cho nhà đ u t n c ngoài trong lĩnh v c ch ng khoán, ngân hàng,ổ ầ ệ ở ử ầ ư ướ ự ứ b o hi m, b t đ ng s n, m ng l i phân ph i. Đi u đ c bi t là Vi t Nam đã có các quy đ nhả ể ấ ộ ả ạ ướ ố ề ặ ệ ệ ị pháp lu t rõ ràng v đ u t n c ngoài- d u hi u kh ng đ nh s tr ng thành c a các doanhậ ề ầ ư ướ ấ ệ ẳ ị ự ưở ủ nghi p Vi t Nam. Vi t Nam đã ti p nh n đáng k ngu n v n đ u t , công ngh và kinhệ ệ ệ ế ậ ể ồ ố ầ ư ệ nghi m qu n lý t các nhà đ u t n c ngoài, ph c v tr c ti p cho quá trình đ i m i kinh t ,ệ ả ừ ầ ư ướ ụ ụ ự ế ổ ớ ế gi i quy t g n 1 tri u vi c làm tr c ti p và thúc đ y xu t kh u. Pháp lu t b o v quy n sả ế ầ ệ ệ ự ế ẩ ấ ẩ ậ ả ệ ề ở h u công nghi p đ c hoàn thi n d n, nhi u hình th c chuy n giao công ngh đã đ c ápữ ệ ượ ệ ầ ề ứ ể ệ ượ d ng và có xu h ng thúc đ y s phát tri n c a th tr ng công ngh Vi t Nam. Hình th cụ ướ ẩ ự ể ủ ị ườ ệ ệ ứ c p gi y phép, nh ng quy n th ng m i, đ u th u qu c t , các ho t đ ng xây d ng và phátấ ấ ượ ề ươ ạ ấ ầ ố ế ạ ộ ự tri n th ng hi u doanh nghi p, s n ph m và d ch v đang có xu h ng phát tri n m nh.ể ươ ệ ệ ả ẩ ị ụ ướ ể ạ Ho t đ ng chuy n giao công ngh thông qua các doanh nghi p có v n đ u t n c ngoài đãạ ộ ể ệ ệ ố ầ ư ướ đ c th c hi n. Các công ngh l p ráp, s a ch a ô tô, xe máy,các s n ph m c khí, đi n t …ượ ự ệ ệ ắ ử ữ ả ẩ ơ ệ ử đang đ c chuy n giao sang phía Vi t Nam. Tuy nhiên, có th th y đây là nh ng công nghượ ể ệ ể ấ ữ ệ đ n gi n, Vi t Nam v n thi u công ngh ngu n và bí quy t công ngh là y u t ki n t o thơ ả ệ ẫ ế ệ ồ ế ệ ế ố ế ạ ế m nh c t lõi và năng l c c nh tranh doanh nghi p. Vi c phát tri n doanh nghi p 100% v nạ ố ự ạ ệ ệ ể ệ ố n c ngoài làm gi m kh năng h c h i và ti p nh n bí quy t công ngh . Tình tr ng vi ph mướ ả ả ọ ỏ ế ậ ế ệ ạ ạ b n quy n, n n hàng gi , buôn l u…cũng là y u t c n tr khá l n ho t đ ng chuy n giaoả ề ạ ả ậ ế ố ả ở ớ ạ ộ ể công ngh ..ệ Tình hình kinh t đ i ngo i năm 2002ế ố ạ Năm 2002, Vi t Nam ti p t c th c hi n đ ng l i đ i ngo i đ c l p t ch , r ng m ,ệ ế ụ ự ệ ườ ố ố ạ ộ ậ ự ủ ộ ở đa ph ng hóa, đa d ng hóa các quan h qu c t theo ph ng châm Vi t Nam s n sàng là b n,ươ ạ ệ ố ế ươ ệ ẵ ạ là đ i tác tin c y c a các n c trong c ng đ ng qu c t và đã thu đ c nhi u k t qu quanố ậ ủ ướ ộ ồ ố ế ượ ề ế ả tr ng. Quan h h p tác v i t t c các n c, các t ch c qu c t và khu v c đ u đ c thúcọ ệ ợ ớ ấ ả ướ ổ ứ ố ế ự ề ượ đ y c v l ng và ch t. Các n c và các đ i tác đ u đánh giá cao nh ng thành t u c a Vi tẩ ả ề ượ ấ ướ ố ề ữ ự ủ ệ Nam, đ c bi t là s n đ nh và an ninh Vi t Nam, mong mu n tăng c ng h p tác v i Vi tặ ệ ự ổ ị ở ệ ố ườ ợ ớ ệ Nam. Các m t hàng xu t kh u truy n th ng và nông s n khác tuy kim ng ch không l nặ ấ ẩ ề ố ả ạ ớ nh ng đ t tăng tr ng cao c v l ng và kim ng ch xu t kh u năm 2002 tăng h n 2001 doư ạ ưở ả ề ượ ạ ấ ẩ ơ m t s nguyên nhân sau: ộ ố 21  Sinh viên: Hå DiÖu YÕn      L p: KTB48 –ớ ĐH2 Tr ng ĐHHH Bài t p l n KTVM Khoa KTVTBườ ậ ớ (a) M r ng th tr ng xu t kh u, nh t là xu t kh u sang th tr ng M . Tính đ n cu iở ộ ị ườ ấ ẩ ấ ấ ẩ ị ườ ỹ ế ố tháng 10 hàng xu t kh u c a n c ta đã có m t trên 200 n c và khu v c lãnh th ; ấ ẩ ủ ướ ặ ướ ự ổ (b) Giá m t s m t hàng xu t kh u ch y u đã d n ph c h i, giá g o và d u thô tăngộ ố ặ ấ ẩ ủ ế ầ ụ ồ ạ ầ đáng k ể (c) Trong nh ng tháng cu i năm c ch , chính sách có liên quan đ n xu t kh u ti p t cữ ố ơ ế ế ấ ẩ ế ụ đ c c i thi n nh gi m t l kh u tr thu GTGT đ u vào đ i v i hàng nông, lâm và th yượ ả ệ ư ả ỷ ệ ấ ừ ế ầ ố ớ ủ s n; u đãi thu cho các doanh nghi p cung ng nguyên li u làm hàng xu t kh u…ả ư ế ệ ứ ệ ấ ẩ V ph ng h ng ho t đ ng đ i ngo i năm 2003: ề ươ ướ ạ ộ ố ạ Ti p t c đ y m nh đa ph ng hóa, đa d ng hóa quan h qu c t và tăng c ng chế ụ ẩ ạ ươ ạ ệ ố ế ườ ủ đ ng h i nh p kinh t qu c t nh m t o môi tr ng qu c t hòa bình, n đ nh đ phát tri n,ộ ộ ậ ế ố ế ằ ạ ườ ố ế ổ ị ể ể tranh th t i đa ngu n l c bên ngoài và không ng ng nâng cao v th c a Vi t Nam trên tr ngủ ố ồ ự ừ ị ế ủ ệ ườ qu c t ; Ti p t c thúc đ y ho t đ ng đ i ngo i trên m i lĩnh v c theo h ng nâng cao hi uố ế ế ụ ẩ ạ ộ ố ạ ọ ự ướ ệ qu thi t th c ph c v phát tri n kinh t , tăng c ng trao đ i văn hóa, khoa h c công ngh ,ả ế ự ụ ụ ể ế ườ ổ ọ ệ giáo d c, t o d ng khuôn kh quan h h u ngh và h p tác n đ nh, xây d ng quan h đ i tácụ ạ ự ổ ệ ữ ị ợ ổ ị ự ệ ố tin c y, lâu dài v i các n c; Ti p t c ch đ ng h i nh p tham gia h i nh p kinh t th gi iậ ớ ướ ế ụ ủ ộ ộ ậ ộ ậ ế ế ớ và khu v c, năng đ ng tìm ki m, m r ng th tr ng, thu hút đ u t và h tr phát tri n.ự ộ ế ở ộ ị ườ ầ ư ỗ ợ ể Tình hình kinh t đ i ngo i năm 2004:ế ố ạ Ho t đ ng đ i ngo i c a Vi t Nam trong năm 2004 đã đ c tri n khai đ ng b d iạ ộ ố ạ ủ ệ ượ ể ồ ộ ướ nh ng hình th c đa d ng và phong phú, góp ph n quan tr ng vào vi c gi v ng môi tr ngữ ứ ạ ầ ọ ệ ữ ữ ườ hoà bình, n đ nh đ phát tri n đ t n c, tích c c thúc đ y h i nh p kinh t qu c t và khuổ ị ể ể ấ ướ ự ẩ ộ ậ ế ố ế v c.ự Ho t đ ng đ i ngo i c a Ð ng và Nhà n c ta đã đ c tri n khai r t ch đ ng, cóạ ộ ố ạ ủ ả ướ ượ ể ấ ủ ộ tr ng tâm và u tiên h p lý, x lý đúng đ n và k p th i các v n đ đ i ngo i n y sinh, đ tọ ư ợ ử ắ ị ờ ấ ề ố ạ ả ạ đ c nhi u thành t u khích l , góp ph n thi t th c vào vi c th c hi n nhi m v phát tri nượ ề ự ệ ầ ế ự ệ ự ệ ệ ụ ể kinh t - xã h i và b o v v ng ch c T qu c. S đan xen v quan h , ràng bu c v l i íchế ộ ả ệ ữ ắ ổ ố ự ề ệ ộ ề ợ v i t t c các đ i tác quan tr ng, đ c bi t là các n c láng gi ng khu v c và các n c l n đãớ ấ ả ố ọ ặ ệ ướ ề ự ướ ớ góp ph n t o ra nh ng chuy n bi n v ch t trong quan h v i các đ i tác này. Công tác h iầ ạ ữ ể ế ề ấ ệ ớ ố ộ nh p kinh t qu c t và khu v c đã đ c đ y m nh, qua đó góp ph n nâng cao v th qu c tậ ế ố ế ự ượ ẩ ạ ầ ị ế ố ế c a đ t n c, tranh th h p tác nh t là h p tác v kinh t th ng m i, đ u t và du l ch...ủ ấ ướ ủ ợ ấ ợ ề ế ươ ạ ầ ư ị Công tác ngo i giao ph c v phát tri n kinh t đã có b c chuy n rõ r t, giúp duy trì và mạ ụ ụ ể ế ướ ể ệ ở r ng quan h kinh t , th ng m i, du l ch, đ u t v i các n c, tích c c tham gia gi i quy tộ ệ ế ươ ạ ị ầ ư ớ ướ ự ả ế nh ng tranh ch p n y sinh. Công tác v n đ ng ng i Vi t Nam n c ngoài đã đ t đ cữ ấ ả ậ ộ ườ ệ ở ướ ạ ượ nh ng k t qu đáng khích l . Vi c t ch c Tr i hè 2004 cho con em Vi t ki u đ c đánh giáữ ế ả ệ ệ ổ ứ ạ ệ ề ượ thành công, có tác d ng thi t th c đ i v i vi c giáo d c các th h Vi t ki u h ng v Tụ ế ự ố ớ ệ ụ ế ệ ệ ề ướ ề ổ qu c. S ph i h p gi a ho t đ ng đ i ngo i c a Nhà n c v i ho t đ ng đ i ngo i c aố ự ố ợ ữ ạ ộ ố ạ ủ ướ ớ ạ ộ ố ạ ủ 22  Sinh viên: Hå DiÖu YÕn      L p: KTB48 –ớ ĐH2 Tr ng ĐHHH Bài t p l n KTVM Khoa KTVTBườ ậ ớ Ð ng, Qu c h i và đ i ngo i nhân dân đ c tăng c ng, t o s đan xen nhi u t ng n c vả ố ộ ố ạ ượ ườ ạ ự ề ầ ấ ề quan h và l i ích, m r ng giao l u gi a các t ch c và nhân dân Vi t Nam v i các n c trênệ ợ ở ộ ư ữ ổ ứ ệ ớ ướ th gi i, qua đó góp ph n tăng c ng s c m nh t ng h p c a đ t n c. Ho t đ ng đ i ngo iế ớ ầ ườ ứ ạ ổ ợ ủ ấ ướ ạ ộ ố ạ c a các ngành, các c p đã đ c coi tr ng và thúc đ y. Công tác ngo i v đ a ph ng c a cácủ ấ ượ ọ ẩ ạ ụ ị ươ ủ t nh, thành ph trong c n c, nh t là các t nh biên gi i v i các n c láng gi ng đã đ c đ yỉ ố ả ướ ấ ỉ ớ ớ ướ ề ượ ẩ m nh, góp ph n quan tr ng vào vi c tăng c ng hi u bi t, tin c y l n nhau, tác đ ng thi tạ ầ ọ ệ ườ ể ế ậ ẫ ộ ế th c t i vi c thúc đ y quan h nhi u m t v i các đ i tác. ự ớ ệ ẩ ệ ề ặ ớ ố Tình hình kinh t đ i ngo i năm 2005ế ố ạ Năm qua, tình hình th gi i và khu v c ti p t c di n bi n ph c t p, đ a l i nh ng thu nế ớ ự ế ụ ễ ế ứ ạ ư ạ ữ ậ l i, đ ng th i cũng đ t ra không ít thách th c, khó khăn đ i v i an ninh và phát tri n c a n cợ ồ ờ ặ ứ ố ớ ể ủ ướ ta. Tăng tr ng kinh t th gi i đang có xu h ng gi m d n, giá nguyên li u và đ c bi t là giáưở ế ế ớ ướ ả ầ ệ ặ ệ d u th ng xuyên bi n đ ng m c cao; trong khi đó, xu h ng b o h m u d ch các n cầ ườ ế ộ ở ứ ướ ả ộ ậ ị ở ướ phát tri n cũng đang có chi u h ng gia tăng. ể ề ướ Tuy nhiên, n c ta có nh ng thu n l i r t c b n đó là môi tr ng chính tr , an ninh ti pướ ữ ậ ợ ấ ơ ả ườ ị ế t c gi đ c n đ nh, kinh t ti p t c tăng tr ng cao, t ng b c tăng c ng ti m l c c aụ ữ ượ ổ ị ế ế ụ ưở ừ ướ ườ ề ự ủ đ t n c, các n c l n và khu v c đ u coi tr ng và mong mu n thúc đ y quan h h p tác v iấ ướ ướ ớ ự ề ọ ố ẩ ệ ợ ớ ta. Trên th gi i, hòa bình và h p tác đ phát tri n v n là xu th l n. Chúng ta m r ng quanế ớ ợ ể ể ẫ ế ớ ở ộ h h u ngh và h p tác qu c t c v b r ng l n b sâu, góp ph n quan tr ng vào vi c ti pệ ữ ị ợ ố ế ả ề ề ộ ẫ ề ầ ọ ệ ế t c gi v ng và c ng c môi tr ng qu c t hòa bình, n đ nh, t o nh ng đi u ki n qu c tụ ữ ữ ủ ố ườ ố ế ổ ị ạ ữ ề ệ ố ế ngày càng thu n l i đ b o v v ng ch c an ninh, ch quy n; tranh th đ c nhi u h n h pậ ợ ể ả ệ ữ ắ ủ ề ủ ượ ề ơ ợ tác qu c t , nh t là trong các lĩnh v c nh kinh t , th ng m i, đ u t , vi n tr phát tri n, t oố ế ấ ự ư ế ươ ạ ầ ư ệ ợ ể ạ thêm ti m l c ph c v công cu c công nghi p hóa, hi n đ i hóa đ t n c, nâng cao v th vàề ự ụ ụ ộ ệ ệ ạ ấ ướ ị ế uy tín c a đ t n c ta trên tr ng qu c t .ủ ấ ướ ườ ố ế S v n đ u t n c ngoài (FDI) vào Vi t Nam năm 2005 đã v t m c 5 t USD là conố ố ầ ư ướ ệ ượ ố ỷ s cao nh t trong vòng g n 10 năm tr l i đây. S v n ODA các nhà tài tr v a cam k t dànhố ấ ầ ở ạ ố ố ợ ừ ế cho Vi t Nam trong năm t i là 3,74 t USD, m t con s k l c t tr c đ n nay, ph n ánhệ ớ ỷ ộ ố ỷ ụ ừ ướ ế ả lòng tin c a c ng đ ng qu c t vào s thành công c a Vi t Nam trong quá trình đ i m i vàủ ộ ồ ố ế ự ủ ệ ổ ớ phát tri n. Ngoài ra, chúng ta cũng tranh th đ c s giúp đ và h p tác c a các n c trongể ủ ượ ự ỡ ợ ủ ướ vi c kh ng ch và đ i phó v i d ch cúm gia c m. ệ ố ế ố ớ ị ầ Công tác thông tin đ i ngo i ti p t c đ c c i ti n, đóng góp tích c c vào vi c tuyênố ạ ế ụ ượ ả ế ự ệ truy n, qu ng bá hình nh đ t n c, con ng i Vi t Nam, đ nh h ng d lu n, gi i t aề ả ả ấ ướ ườ ệ ị ướ ư ậ ả ỏ nh ng ý ki n không thu n và đ u tranh v i các lu n đi u xuyên t c. ữ ế ậ ấ ớ ậ ệ ạ Thu n l i:ậ ợ 23  Sinh viên: Hå DiÖu YÕn      L p: KTB48 –ớ ĐH2 Tr ng ĐHHH Bài t p l n KTVM Khoa KTVTBườ ậ ớ -N n kinh t tăng tr ng m nh, trong khi v n duy trì đ c nh ng n n t ng kinh t vĩề ế ưở ạ ẫ ượ ữ ề ả ế mô v ng ch c (t l n th p, l m phát m c có th ch p nh n đ c, t l ti t ki m cao vàữ ắ ỷ ệ ợ ấ ạ ở ứ ể ấ ậ ượ ỷ ệ ế ệ s phân hoá gi u nghèo th p).ự ầ ấ -Môi tr ng chính tr và xã h i n đ nh: là m t qu c gia yên bình, không có n n kh ngườ ị ộ ổ ị ộ ố ạ ủ b , không n m trong khu v c nhi u thiên tai và chi phí nhân công th p.ố ằ ự ề ấ -N n kinh t đang d n h i nh p v i kinh t th gi i. Vi t Nam d đoán s tr thànhề ế ầ ộ ậ ớ ế ế ớ ệ ự ẽ ở thành viên c a WTO trong năm 2006 và đang n l c đ y m nh vi c m r ng th tr ng trênủ ỗ ự ẩ ạ ệ ở ộ ị ườ ph m vi l n (g m các ngành d ch v nh y c m, ngân hàng và tài chính).ạ ớ ồ ị ụ ạ ả Khó khăn: -Giá xăng d u và nguyên li u đ u vào tăng cao, thi u h t đi n do h n hán gây ra. ầ ệ ầ ế ụ ệ ạ -Giá d u thô dao đ ng m c cao trong năm cũng gây ra nhi u xáo đ ng ầ ộ ở ứ ề ộ -Ngoài các v n đ an ninh năng l ng, s n xu t công nghi p s ph i đ i m t v i sấ ề ượ ả ấ ệ ẽ ả ố ặ ớ ự c nh tranh qu c t kh c li t h n trong năm 2006, khi Vi t Nam d ki n s gia nh p WTO, vàạ ố ế ố ệ ơ ệ ự ế ẽ ậ cũng s tham gia đ y đ vào Ch ng trình u đãi Thu quan có Hi u l c chung (CEPT) c aẽ ầ ủ ươ Ư ế ệ ự ủ Khu v c M u d ch T do ASEAN (AFTA), (theo đó thu quan đ i v i hàng hoá nh p kh uự ậ ị ự ế ố ớ ậ ẩ c a ASEAN s đ c gi m xu ng 0-5%). Nh ng áp l c c nh tranh này trong khi kh năngủ ẽ ượ ả ố ữ ự ạ ả c nh tranh c a các ngành s n xu t n i đ a nhìn chung v n còn r t th p, s đ t ra thách th cạ ủ ả ấ ộ ị ẫ ấ ấ ẽ ặ ứ l n đ i v i n n kinh t trong nh ng năm t i. Bên c nh đó, giá c c a các nguyên li u đ u vàoớ ố ớ ề ế ữ ớ ạ ả ủ ệ ầ quan tr ng nh than, đi n, xăng d u v n đ c nhà n c tr giá r t có kh năng s tăng lênọ ư ệ ầ ố ượ ướ ợ ấ ả ẽ g n m c qu c t , t o thêm gánh n ng đ i v i các nhà s n xu t trong n c.ầ ứ ố ế ạ ặ ố ớ ả ấ ướ -Cúm gia c m v n là nhân t r i ro cao nh t đ i v i n n kinh tầ ẫ ố ủ ấ ố ớ ề ế Tình hình kinh t đ i ngo i năm 2006ế ố ạ Trong các thành t u to l n v ho t đ ng đ i ngo i năm 2006, n i b t nh t là vi cự ớ ề ạ ộ ố ạ ổ ậ ấ ệ chúng ta t ch c thành công H i ngh các nhà lãnh đ o các n n kinh t thành viên APEC 14 vàổ ứ ộ ị ạ ề ế tu n l APEC 2006, n c ta đã đ c k t n p vào T ch c Th ng m i th gi i (WTO) vàầ ễ ướ ượ ế ạ ổ ứ ươ ạ ế ớ đ c các n c trong khu v c nh t trí đ c là ng c viên duy nh t c a châu Á vào y viênượ ướ ự ấ ề ử ứ ử ấ ủ ủ không th ng tr c H i đ ng B o an Liên h p qu c nhi m kỳ 2008 - 2009. Thành công c aườ ự ộ ồ ả ợ ố ệ ủ H i ngh C p cao APEC 14 đã đ l i trong lòng nhân dân th gi i hình nh m t n c Vi tộ ị ấ ể ạ ế ớ ả ộ ướ ệ Nam hòa bình, năng đ ng, c i m và m n khách, m t Vi t Nam là b n, là đ i tác tin c y c aộ ở ở ế ộ ệ ạ ố ậ ủ c ng đ ng qu c t . Vi c t ch c thành công Tu n l APEC 2006 di n ra cùng lúc Vi t Namộ ồ ố ế ệ ổ ứ ầ ễ ễ ệ đ c công nh n là thành viên th 150 c a WTO và đ c c châu Á đ c là ng c viên chínhượ ậ ứ ủ ượ ả ề ử ứ ử th c vào y viên không th ng tr c c a H i đ ng B o an Liên h p qu c nhi m kỳ 2008 -ứ Ủ ườ ự ủ ộ ồ ả ợ ố ệ 2009 đánh d u s h i nh p hoàn toàn c a n c ta vào n n kinh t và chính tr th gi i v i tấ ự ộ ậ ủ ướ ề ế ị ế ớ ớ ư cách là m t thành viên có trách nhi m, đ i tác tin c y trong vi c cùng c ng đ ng qu c t ph nộ ệ ố ậ ệ ộ ồ ố ế ấ 24  Sinh viên: Hå DiÖu YÕn      L p: KTB48 –ớ ĐH2 Tr ng ĐHHH Bài t p l n KTVM Khoa KTVTBườ ậ ớ đ u xây d ng m t th gi i hòa bình, n đ nh, công b ng, dân ch , hài hòa và phát tri n th nhấ ự ộ ế ớ ổ ị ằ ủ ể ị v ng.ượ Năm 2006, quan h ngo i giao song ph ng gi a Vi t Nam và các n c cũng đã cóệ ạ ươ ữ ệ ướ nh ng chuy n bi n quan tr ng. Quan h h p tác song ph ng, nh t là v i các đ i tác quanữ ể ế ọ ệ ợ ươ ấ ớ ố tr ng, đi vào chi u sâu, do đó chúng ta đã tranh th m r ng h n s h p tác kinh t , trao đ iọ ề ủ ở ộ ơ ự ợ ế ổ th ng m i, tranh th đ u t , x lý t t các v n đ t n t i ho c m i n y sinh trong quan hươ ạ ủ ầ ư ử ố ấ ề ồ ạ ặ ớ ả ệ gi a ta và các n c trong khu v c cũng nh trên th gi i. Vi t Nam luôn coi tr ng vi c c ngữ ướ ự ư ế ớ ệ ọ ệ ủ c và tăng c ng v i các n c b n bè truy n th ng cũng nh t t c các n c đang phát tri n.ố ườ ớ ướ ạ ề ố ư ấ ả ướ ể Ho t đ ng ngo i giao nhân dân trong năm qua đ c tri n khai tích c c theo ph ngạ ộ ạ ượ ể ự ươ châm "ch đ ng, linh ho t, sáng t o và hi u qu " nh m tranh th các ngu n l c bên ngoài choủ ộ ạ ạ ệ ả ằ ủ ồ ự công cu c xây d ng đ t n c và s đ ng tình, ng h c a nhân dân các n c trong cu c đ uộ ự ấ ướ ự ồ ủ ộ ủ ướ ộ ấ tranh nh m ch ng l i các lu n đi u xuyên t c c a các th l c thù đ ch, tích c c v n đ ng b nằ ố ạ ậ ệ ạ ủ ế ự ị ự ậ ộ ạ bè qu c t ng h n n nhân ch t đ c da cam và gi i quy t các v n đ gây ra do h u qu c aố ế ủ ộ ạ ấ ộ ả ế ấ ề ậ ả ủ chi n tranh.ế Công tác v n đ ng ng i Vi t Nam n c ngoài ti p t c thu đ c nh ng k t qu t t.ậ ộ ườ ệ ở ướ ế ụ ượ ữ ế ả ố Chúng ta ti p t c tri n khai và c th hóa Ngh quy t 36 c a B Chính tr b ng nh ng chínhế ụ ể ụ ể ị ế ủ ộ ị ằ ữ sách và bi n pháp c th đ t o đi u ki n thu hút ngày càng nhi u s quan tâm c a bà conệ ụ ể ể ạ ề ệ ề ự ủ Vi t ki u h ng v xây d ng đ t n c. ệ ề ướ ề ự ấ ướ Nhìn t ng quát, h u h t các ch tiêu ch y u đ u đ t và v t m c Qu c h i đ ra. N nổ ầ ế ỉ ủ ế ề ạ ượ ứ ố ộ ề ề kinh t duy trì đ c t c đ tăng tr ng khá cao; c c u kinh t ti p t c chuy n d ch tích c cế ượ ố ộ ưở ơ ấ ế ế ụ ể ị ự theo h ng công nghi p hoá, hi n đ i hoá. Các cân đ i l n đ c b o đ m và n đ nh đ cướ ệ ệ ạ ố ớ ượ ả ả ổ ị ượ kinh t vĩ mô. Các lĩnh v c v khoa h c và công ngh , giáo d c và đào t o, văn hoá, thông tin,ế ự ề ọ ệ ụ ạ d y ngh , y t , th d c th thao và nhi u lĩnh v c xã h i khác cũng có chuy n bi n tích c c.ạ ề ế ể ụ ể ề ự ộ ể ế ự Tình hình kinh t đ i ngo i năm 2007ế ố ạ Năm 2007 đ l i trong m i ng i dân Vi t Nam ni m ph n kh i và t hào v nh ngể ạ ỗ ườ ệ ề ấ ở ự ề ữ b c ti n quan tr ng c a đ t n c trên con đ ng phát tri n kinh t -xã h i và h i nh p qu cướ ế ọ ủ ấ ướ ườ ể ế ộ ộ ậ ố t . ế Th nh tứ ấ , thành t u tr c h t là chúng ta đã đ a khuôn kh quan h h u ngh và h pự ướ ế ư ổ ệ ữ ị ợ tác v i các n c, nh t là các đ i tác quan tr ng đi vào chi u sâu, lên t m cao m i và m raớ ướ ấ ố ọ ề ầ ớ ở nhi u c h i h p tác v i các đ i tác ti m năng khác. Đ i ngo i đã góp ph n b o v v ng ch cề ơ ộ ợ ớ ố ề ố ạ ầ ả ệ ữ ắ ch quy n, an ninh và toàn v n lãnh th c a đ t n c, đ u tranh có hi u qu ch ng m i âmủ ề ẹ ổ ủ ấ ướ ấ ệ ả ố ọ m u can thi p, ch ng phá T qu c Vi t Nam XHCN.ư ệ ố ổ ố ệ Th hai,ứ công tác ngo i giao ph c v kinh t đ c thúc đ y m nh m , góp ph n quanạ ụ ụ ế ượ ẩ ạ ẽ ầ tr ng vào vi c đ t k l c v thu hút đ u t tr c ti p n c ngoài (FDI, vi n tr phát tri nọ ệ ạ ỷ ụ ề ầ ư ự ế ướ ệ ợ ể 25  Sinh viên: Hå DiÖu YÕn      L p: KTB48 –ớ ĐH2 Tr ng ĐHHH Bài t p l n KTVM Khoa KTVTBườ ậ ớ (ODA), th ng m i, du l ch, lao đ ng và ki u h i... m ra nh ng c h i phát tri n kinh tươ ạ ị ộ ề ố ở ữ ơ ộ ể ế n c ta trong nh ng năm t i.ướ ữ ớ Th baứ , ho t đ ng ngo i giao đa ph ng ti p t c đ c tri n khai tích c c, n i b tạ ộ ạ ươ ế ụ ượ ể ự ổ ậ trong năm qua là vi c Vi t Nam đ c b u vào v trí U viên không th ng tr c H i đ ng B oệ ệ ượ ầ ị ỷ ườ ự ộ ồ ả an Liên H p qu c nhi m kỳ 2008-2009 v i s phi u r t cao.ợ ố ệ ớ ố ế ấ Th t ,ứ ư công tác b o h công dân và v n đ ng ng i Vi t Nam n c ngoài ti p t cả ộ ậ ộ ườ ệ ở ướ ế ụ thu đ c nh ng k t qu quan tr ng qua nh ng chính sách và bi n pháp c th nh Quy t đ nhượ ữ ế ả ọ ữ ệ ụ ể ư ế ị c a Th t ng Chính ph v vi c mi n th th c cho ng i Vi t Nam đ nh c n c ngoài;ủ ủ ướ ủ ề ệ ễ ị ự ườ ệ ị ư ở ướ b o v các quy n l i chính đáng c a c ng đ ng ng i Vi t, l i ích c a doanh nghi p, doanhả ệ ề ợ ủ ộ ồ ườ ệ ợ ủ ệ nhân, lao đ ng, công dân Vi t Nam n c ngoài; h tr c u n n bà con ng dân ta b thiên tai,ộ ệ ở ướ ỗ ợ ứ ạ ư ị bão l t...ụ Th nămứ , công tác thông tin tuyên truy n và văn hoá đ i ngo i ti p t c đ i m i, phátề ố ạ ế ụ ổ ớ huy tính ch đ ng, sáng t o, qu ng bá hình nh đ t n c Vi t Nam năng đ ng, đ i m i, thânủ ộ ạ ả ả ấ ướ ệ ộ ổ ớ thi n, thu chung và là m t đi m đ n an toàn c a th gi i.ệ ỷ ộ ể ế ủ ế ớ Yêu c u đ t ra hi n nay và trong nh ng năm t i là c n ti p t c đ i m i t duy, quánầ ặ ệ ữ ớ ầ ế ụ ổ ớ ư tri t sâu s c n i dung, nhi m v c a đ ng l i, chính sách mà Đ i h i X c a Đ ng đ ra;ệ ắ ộ ệ ụ ủ ườ ố ạ ộ ủ ả ề tăng c ng tính ch đ ng, sáng t o và hi u qu trong ho t đ ng đ i ngo i; k t h p ch t chườ ủ ộ ạ ệ ả ạ ộ ố ạ ế ợ ặ ẽ gi a chính tr , kinh t và văn hoá; ph i h p ch t ch đ i ngo i v i các lĩnh v c khác nh qu cữ ị ế ố ợ ặ ẽ ố ạ ớ ự ư ố phòng, an ninh, ngo i giao nhân dân... đ t o ra s c m nh t ng h p, th c hi n th ng l i côngạ ể ạ ứ ạ ổ ợ ự ệ ắ ợ cu c đ i m i, công nghi p hoá và hi n đ i hoá đ t n c. Trên c s đó, ho t đ ng đ i ngo iộ ổ ớ ệ ệ ạ ấ ướ ơ ở ạ ộ ố ạ th i gian t i s t p trung vào m t s h ng chính sau:ờ ớ ẽ ậ ộ ố ướ • Ti p t c c ng c , hoàn thi n và nâng cao khuôn kh quan h h p tác v i các n c;ế ụ ủ ố ệ ổ ệ ợ ớ ướ phát huy vai trò y viên không th ng tr c H i đ ng B o an Liên H p qu c; tham giaỦ ườ ự ộ ồ ả ợ ố tích c c h n n a trong các di n đàn đa ph ng khu v c và trên th gi i; ch đ ngự ơ ữ ễ ươ ở ự ế ớ ủ ộ tham gia gi i quy t các v n đ toàn c u, nh m nâng cao vai trò và v th c a Vi tả ế ấ ề ầ ằ ị ế ủ ệ Nam. • Đ y m nh công tác ngo i giao ph c v kinh t ; tri n khai m nh m Ch ng trình hànhẩ ạ ạ ụ ụ ế ể ạ ẽ ươ đ ng c a Chính ph th c hi n N/Q TW 4 khóa X v vi c đ a n n kinh t n c ta phátộ ủ ủ ự ệ ề ệ ư ề ế ướ tri n nhanh và b n v ng; thúc đ y h p tác đa chi u trên các lĩnh v c văn hoá, giáo d c,ể ề ữ ẩ ợ ề ự ụ KH - CN... • T p trung hoàn thành vi c phân gi i, c m m c v i các n c láng gi ng trong nămậ ệ ớ ắ ố ớ ướ ề 2008; k p th i gi i quy t các v n đ n y sinh v biên gi i lãnh th trên b cũng nhị ờ ả ế ấ ề ả ề ớ ổ ộ ư 26  Sinh viên: Hå DiÖu YÕn      L p: KTB48 –ớ ĐH2 Tr ng ĐHHH Bài t p l n KTVM Khoa KTVTBườ ậ ớ trên bi n v i các n c, góp ph n vào vi c t o môi tr ng thu n l i cho phát tri n vàể ớ ướ ầ ệ ạ ườ ậ ợ ể b o v v ng ch c ch quy n, toàn v n lãnh th c a đ t n c.ả ệ ữ ắ ủ ề ẹ ổ ủ ấ ướ • Ti p t c đ y m nh vi c th c hi n Ngh quy t c a B Chính tr và Ch ng trình hànhế ụ ẩ ạ ệ ự ệ ị ế ủ ộ ị ươ đ ng c a Chính ph v công tác đ i v i ng i Vi t Nam n c ngoài trong giai đo nộ ủ ủ ề ố ớ ườ ệ ở ướ ạ m i; tăng c ng công tác b o h công dân, t o đi u ki n thu n l i cho ki u bào h iớ ườ ả ộ ạ ề ệ ậ ợ ề ộ nh p thành công vào đ i s ng n c s t i và đóng góp cho công cu c xây d ng và b oậ ờ ố ướ ở ạ ộ ự ả v đ t n c.ệ ấ ướ • Đ y m nh đ i m i và nâng cao hi u qu công tác thông tin tuyên truy n và văn hoá đ iẩ ạ ổ ớ ệ ả ề ố ngo i, ph i h p và ph c v hi u qu các nhi m v chính tr đ i ngo i và kinh t đ iạ ố ợ ụ ụ ệ ả ệ ụ ị ố ạ ế ố ngo i.ạ Công tác Ngo i giao kinh t đã nh n đ c s h tr và ph i h p tích c c c a nhi u b ,ạ ế ậ ượ ự ỗ ợ ố ợ ự ủ ề ộ ngành, đ a ph ng và doanh nghi p, nh v y ngành Ngo i giao đã làm t t Năm Ngo i giaoị ươ ệ ờ ậ ạ ố ạ kinh t , đóng góp thi t th c cho s nghi p phát tri n đ t n c.ế ế ự ự ệ ể ấ ướ V ph ng h ng đ i ngo i và h i nh p trong 5 năm t i, trên c s đánh giá sâu s cề ươ ướ ố ạ ộ ậ ớ ơ ở ắ nh ng c h i và thách th c, Đ i h i X kh ng đ nh ph i tranh th c h i, v t qua thách th c,ữ ơ ộ ứ ạ ộ ẳ ị ả ủ ơ ộ ượ ứ ti p t c đ i m i m nh m , toàn di n, đ ng b h n, phát tri n v i t c đ nhanh h n, b nế ụ ổ ớ ạ ẽ ệ ồ ộ ơ ể ớ ố ộ ơ ề v ng h n nh m s m đ a n c ta ra kh i tình tr ng kém phát tri n, t o n n t ng đ đ n nămữ ơ ằ ớ ư ướ ỏ ạ ể ạ ề ả ể ế 2020 Vi t Nam c b n tr thành n c công nghi p hoá theo h ng hi n đ i. Nhi m v đ iệ ơ ả ở ướ ệ ướ ệ ạ ệ ụ ố ngo i là gi v ng và c ng c môi tr ng hoà bình, t o các đi u ki n qu c t thu n l i h nạ ữ ữ ủ ố ườ ạ ề ệ ố ế ậ ợ ơ n a cho công cu c đ i m i. Ti p t c gi ng cao h n n a ng n c hoà bình, h p tác và phátữ ộ ổ ớ ế ụ ươ ơ ữ ọ ờ ợ tri n; Vi t Nam là b n là đ i tác tin c y c a các n c. Ti p t c m r ng quan h đ i ngo i,ể ệ ạ ố ậ ủ ướ ế ụ ở ộ ệ ố ạ c ng c và hoàn thi n khuôn kh quan h n đ nh, lâu dài v i các n c nh t là nh ng n củ ố ệ ổ ệ ổ ị ớ ướ ấ ữ ướ láng gi ng khu v c, các n c l n và các đ i tác quan tr ng khác. Ch đ ng và tích c c h iề ự ướ ớ ố ọ ủ ộ ự ộ nh p kinh t qu c t sâu h n, đ y đ h n v i các th ch kinh t toàn c u, khu v c và songậ ế ố ế ơ ầ ủ ơ ớ ể ế ế ầ ự ph ng sau khi gia nh p WTO; c i thi n môi tr ng đ u t nh m thu hút FDI, ODA, thúc đ yươ ậ ả ệ ườ ầ ư ằ ẩ m r ng quan h h p tác kinh t , th ng m i, đ u t , m r ng th tr ng v i các n c, cácở ộ ệ ợ ế ươ ạ ầ ư ở ộ ị ườ ớ ướ t ch c qu c t . Xây d ng và c ng c đ ng biên gi i hòa bình, h p tác phát tri n v i cácổ ứ ố ế ự ủ ố ườ ớ ợ ể ớ n c láng gi ng. Đ i h i X ti p t c kh ng đ nh, đ ng bào Vi t Nam đ nh c n c ngoài làướ ề ạ ộ ế ụ ẳ ị ồ ệ ị ư ở ướ m t b ph n không th tách r i và là ngu n l c c a c ng đ ng dân t c Vi t Nam, là nhân tộ ộ ậ ể ờ ồ ự ủ ộ ồ ộ ệ ố quan tr ng góp ph n tăng c ng quan h h p tác, h u ngh gi a nhân dân Vi t Nam và nhânọ ầ ườ ệ ợ ữ ị ữ ệ dân các n c. Đ đ a hình nh Vi t Nam ra qu c t , nh n m nh đ n công tác thông tin tuyênướ ể ư ả ệ ố ế ấ ạ ế truy n và văn hóa đ i ngo i, nh m tăng c ng s hi u bi t l n nhau, s h p tác và tình h uề ố ạ ằ ườ ự ể ế ẫ ự ợ ữ ngh gi a nhân dân ta v i nhân dân các n c, góp ph n làm cho b n bè th gi i hi u rõ h n vị ữ ớ ướ ầ ạ ế ớ ể ơ ề công cu c đ i m i, v đ t n c, con ng i Vi t Nam trên con đ ng h i nh p và phát tri n.ộ ổ ớ ề ấ ướ ườ ệ ườ ộ ậ ể 27  Sinh viên: Hå DiÖu YÕn      L p: KTB48 –ớ ĐH2 Tr ng ĐHHH Bài t p l n KTVM Khoa KTVTBườ ậ ớ e. Liên h chính sách kinh t đ i ngo i mà chính ph Vi t Nam đang theoệ ế ố ạ ủ ệ đu i v i các cam k t c a Vi t Nam khi gia nh p WTOổ ớ ế ủ ệ ậ Vi t Nam đã tr thành thành viên chính th c c a T ch c Th ng m i th gi i (WTO).ệ ở ứ ủ ổ ứ ươ ạ ế ớ Đây là m t quá trình v n đ ng quan tr ng m ra cho Vi t Nam nhi u c h i và bu c Vi tộ ậ ộ ọ ở ệ ề ơ ộ ộ ệ Nam ph i đ i m t v i nh ng áp l c đi u ch nh c c u kinh t và c ch qu n lý v i nh ngả ố ặ ớ ữ ự ề ỉ ơ ấ ế ơ ế ả ớ ữ thách th c to l n và t t y u.ứ ớ ấ ế T ch c th ng m i th gi i (WTO) là t ch c th ng m i l n nh t toàn c u, chi mổ ứ ươ ạ ế ớ ổ ứ ươ ạ ớ ấ ầ ế h n 90% th ng m i th gi i. Ho t đ ng c a t ch c này đ c đi u ti t b i 16 hi p đ nhơ ươ ạ ế ớ ạ ộ ủ ổ ứ ượ ề ế ở ệ ị chính. Đó là Hi p đ nh chung v th ng m i và thu quan (GATT 1947), Hi p đ nh nôngệ ị ề ươ ạ ế ệ ị nghi p, Hi p đ nh v th ng m i hàng d t - may, Hi p đ nh th c thi Đi u VII v tr giá tínhệ ệ ị ề ươ ạ ệ ệ ị ự ề ề ị thu h i quan, Hi p đ nh v quy t c xu t x , Hi p đ nh th c thi Đi u VI v ch ng bán phá giáế ả ệ ị ề ắ ấ ứ ệ ị ự ề ề ố và thu đ i kháng, Hi p đ nh v tr c p và các bi n pháp đ i kháng và Đi u XVI c a GATT,ế ố ệ ị ề ợ ấ ệ ố ề ủ Hi p đ nh v các bi n pháp t v và Đi u XIX c a GATT, Hi p đ nh v các bi n pháp đ u tệ ị ề ệ ự ệ ề ủ ệ ị ề ệ ầ ư liên quan th ng m i (TRIMS), Hi p đ nh v áp d ng các bi n pháp ki m d ch đ ng, th c v t,ươ ạ ệ ị ề ụ ệ ể ị ộ ự ậ Hi p đ nh v hàng rào k thu t trong th ng m i, Hi p đ nh v giám đ nh hàng hóa tr c khiệ ị ề ỹ ậ ươ ạ ệ ị ề ị ướ x p hàng, Hi p đ nh v c p phép nh p kh u và Đi u VIII c a GATT, Hi p đ nh v mua s mế ệ ị ề ấ ậ ẩ ề ủ ệ ị ề ắ c a chính ph , Hi p đ nh chung v th ng m i d ch v (GATS), Hi p đ nh v các khía c nhủ ủ ệ ị ề ươ ạ ị ụ ệ ị ề ạ c a quy n s h u trí tu liên quan th ng m i (TRIPS). ủ ề ở ữ ệ ươ ạ Ð i v i kinh t đ i ngo i và v th qu c t c a Vi t Nam, cùng v i vi c tr thành yố ớ ế ố ạ ị ế ố ế ủ ệ ớ ệ ở Ủ viên không th ng tr c H i đ ng B o an LHQ nhi m kỳ 2008 - 2009, vi c gia nh p WTO gópườ ự ộ ồ ả ệ ệ ậ ph n nâng cao đáng k v th c a ta trên tr ng qu c t và kh ng đ nh v i th gi i v chínhầ ể ị ế ủ ườ ố ế ẳ ị ớ ế ớ ề sách đ i ngo i ch đ ng, tích c c và có trách nhi m c a Vi t Nam. V i t cách là thành viênố ạ ủ ộ ự ệ ủ ệ ớ ư WTO, ta có đi u ki n đ tham gia tích c c và tăng c ng vai trò trong h th ng th ng m i đaề ệ ể ự ườ ệ ố ươ ạ ph ng, góp ph n b o v hi u qu và m r ng các l i ích c a đ t n c, th hi n c th trênươ ầ ả ệ ệ ả ở ộ ợ ủ ấ ướ ể ệ ụ ể các khía c nh sau:ạ • Thông qua vi c ch đ ng và tích c c tham gia đàm phán t i Vòng Ðô-ha, nh t là trongệ ủ ộ ự ạ ấ khuôn kh Nhóm RAMs, ta có đi u ki n cùng các n c đang phát tri n đ u tranh nh mổ ề ệ ướ ể ấ ằ thi t l p m t h th ng th ng m i đa ph ng công b ng, cân b ng h n và tính đ n l iế ậ ộ ệ ố ươ ạ ươ ằ ằ ơ ế ợ ích c a các n c đang và kém phát tri n. Ti n trình này đ n nay đã đ t k t qu b củ ướ ể ế ế ạ ế ả ướ đ u: nhi u kh năng Vi t Nam, cùng m t s thành viên m i gia nh p khác, s đ cầ ề ả ệ ộ ố ớ ậ ẽ ượ mi n tr các nghĩa v m i v m c a th tr ng khi Vòng Ðô-ha k t thúc.ễ ừ ụ ớ ề ở ử ị ườ ế 28  Sinh viên: Hå DiÖu YÕn      L p: KTB48 –ớ ĐH2 Tr ng ĐHHH Bài t p l n KTVM Khoa KTVTBườ ậ ớ • V i t cách thành viên WTO, ta có đi u ki n ch đ ng yêu c u đàm phán song ph ngớ ư ề ệ ủ ộ ầ ươ v i m t s đ i tác xin gia nh p WTO, qua đó góp ph n gi i quy t các v ng m cớ ộ ố ố ậ ầ ả ế ướ ắ trong quan h kinh t - th ng m i c a ta v i các đ i tác này.ệ ế ươ ạ ủ ớ ố • Sau khi ta gia nh p WTO, nhi u đ i tác kinh t - th ng m i ch ch t, trong đó có M ,ậ ề ố ế ươ ạ ủ ố ỹ EU, Nh t B n, Ca-na-đa v.v., ngày càng nhìn nh n Vi t Nam nh m t đ i tác giàu ti mậ ả ậ ệ ư ộ ố ề năng và quan tr ng t i khu v c Ðông - Nam Á. Ta cũng t n d ng các m i quan h mọ ạ ự ậ ụ ố ệ ở r ng đ đ y m nh tri n khai liên k t kinh t song ph ng và khu v c. Theo đó, ta đãộ ể ẩ ạ ể ế ế ươ ự ký và th c hi n Hi p đ nh khung v th ng m i và đ u t v i M (TIFA), hoàn t tự ệ ệ ị ề ươ ạ ầ ư ớ ỹ ấ đàm phán Hi p đ nh Ð i tác Kinh t (EPA) v i Nh t B n; đang đàm phán Hi p đ nhệ ị ố ế ớ ậ ả ệ ị M u d ch T do (FTA) v i Chi-lê, Hi p đ nh khuy n khích và b o h đ u t songậ ị ự ớ ệ ị ế ả ộ ầ ư ph ng (FIPA) v i Ca-na-đa, Hi p đ nh Ð i tác và H p tác (PCA) v i EU; d ki n sươ ớ ệ ị ố ợ ớ ự ế ẽ kh i đ ng đàm phán Hi p đ nh đ u t song ph ng (BIT) v i M ...ở ộ ệ ị ầ ư ươ ớ ỹ Tuy nhiên, vi c gia nh p WTO và h i nh p sâu r ng cũng đ t ra nh ng thách th c choệ ậ ộ ậ ộ ặ ữ ứ kinh t đ i ngo i c a ta. Trong cam k t gia nh p WTO, ta ph i ch p nh n th i h n 12 nămế ố ạ ủ ế ậ ả ấ ậ ờ ạ tr c khi đ c công nh n là n c có n n kinh t th tr ng đ y đ . Ði u này t o ra s phânướ ượ ậ ướ ề ế ị ườ ầ ủ ề ạ ự bi t đ i x v i các doanh nghi p và ngành kinh t c a ta khi x y ra các v ki n ch ng bán pháệ ố ử ớ ệ ế ủ ả ụ ệ ố giá và ch ng tr c p do các đ i tác n c ngoài kh i x ng. Do v y, vi c v n đ ng các n cố ợ ấ ố ướ ở ướ ậ ệ ậ ộ ướ s m công nh n quy ch kinh t th tr ng đ i v i Vi t Nam là m t u tiên c a ta sau khi giaớ ậ ế ế ị ườ ố ớ ệ ộ ư ủ nh p WTO. Bên c nh đó, vi c tham gia hàng lo t các ti n trình liên k t kinh t song ph ngậ ạ ệ ạ ế ế ế ươ và khu v c trong th i gian qua cũng hàm ch a không ít thách th c, đ c bi t v ngu n l c đàmự ờ ứ ứ ặ ệ ề ồ ự phán và kh năng tranh th các l i ích do h i nh p kinh t qu c t mang l i.ả ủ ợ ộ ậ ế ố ế ạ Trong b i c nh kinh t th gi i đang có nh ng đ t bi n khó l ng, ti p t c tác đ ngố ả ế ế ớ ữ ộ ế ườ ế ụ ộ không thu n đ n kinh t trong n c, đ tăng c ng hi u qu vi c th c thi các cam k t v iậ ế ế ướ ể ườ ệ ả ệ ự ế ớ WTO trong th i gian t i, qua đó ph c v đ c l c s phát tri n b n v ng c a đ t n c, c nờ ớ ụ ụ ắ ự ự ể ề ữ ủ ấ ướ ầ t p trung vào m t s đ nh h ng sau:ậ ộ ố ị ướ Th nh t,ứ ấ đ s m n đ nh kinh t vĩ mô, các b , ngành, đ a ph ng và doanh nghi pể ớ ổ ị ế ộ ị ươ ệ c n ph i h p ch t ch , đ y m nh vi c th c hi n tám nhóm gi i pháp kinh t nh m s m ki mầ ố ợ ặ ẽ ẩ ạ ệ ự ệ ả ế ằ ớ ề ch l m phát, gi m nh p siêu, đ ng th i tri n khai nh ng đ i sách thích h p đ h n ch tácế ạ ả ậ ồ ờ ể ữ ố ợ ể ạ ế đ ng c a cu c kh ng ho ng tài chính th gi i hi n nay. Các bi n pháp áp d ng c n phù h pộ ủ ộ ủ ả ế ớ ệ ệ ụ ầ ợ các tiêu chu n qu c t và quy đ nh c a WTO.ẩ ố ế ị ủ Th hai,ứ ti p t c th c hi n đ y đ các cam k t gia nh p WTO, đi đôi v i ch đ ng,ế ụ ự ệ ầ ủ ế ậ ớ ủ ộ tích c c tham gia đàm phán th ng m i đa ph ng, n l c cùng các thành viên WTO s m k tự ươ ạ ươ ỗ ự ớ ế thúc Vòng Ðô-ha v i nh ng k t qu công b ng, cân b ng và vì m c tiêu phát tri n.ớ ữ ế ả ằ ằ ụ ể 29  Sinh viên: Hå DiÖu YÕn      L p: KTB48 –ớ ĐH2 Tr ng ĐHHH Bài t p l n KTVM Khoa KTVTBườ ậ ớ Th ba,ứ s m xây d ng và hoàn thi n chi n l c h i nh p kinh t t ng th trong giaiớ ự ệ ế ượ ộ ậ ế ổ ể đo n t i v i nh ng tr ng tâm, u tiên rõ ràng và phù h p đi u ki n phát tri n c a Vi t Nam,ạ ớ ớ ữ ọ ư ợ ề ệ ể ủ ệ trong đó th ng nh t đ nh h ng tham gia ch đ ng, tích c c và cân b ng vào h i nh p đaố ấ ị ướ ủ ộ ự ằ ộ ậ ph ng và liên k t khu v c, song ph ng. Chi n l c này c n b o đ m các đi u ki n thu nươ ế ự ươ ế ượ ầ ả ả ề ệ ậ l i nh t cho công cu c phát tri n kinh t - xã h i b n v ng trong n c, đi u hòa đ c m iợ ấ ộ ể ế ộ ề ữ ở ướ ề ượ ố quan h ph c t p, đan xen gi a các cam k t qu c t c a Vi t Nam nh m tăng c ng tác đ ngệ ứ ạ ữ ế ố ế ủ ệ ằ ườ ộ b tr l n nhau gi a các cam k t này, đ ng th i nâng vai trò c a Vi t Nam trong quá trìnhổ ợ ẫ ữ ế ồ ờ ủ ệ ho ch đ nh chính sách th ng m i toàn c u.ạ ị ươ ạ ầ Th t ,ứ ư đ y m nh vi c v n đ ng chính tr và đàm phán k thu t v i các đ i tác v quyẩ ạ ệ ậ ộ ị ỹ ậ ớ ố ề ch kinh t th tr ng c a Vi t Nam, góp ph n gi m thi u s phân bi t đ i x và tác đ ngế ế ị ườ ủ ệ ầ ả ể ự ệ ố ử ộ tiêu c c c a các tranh ch p th ng m i do các đ i tác n c ngoài kh i ki n nh m vào các m tự ủ ấ ươ ạ ố ướ ở ệ ằ ặ hàng xu t kh u c a Vi t Nam.ấ ẩ ủ ệ Th năm,ứ tăng c ng công tác đào t o, b i d ng cán b đáp ng các tiêu chu n ngàyườ ạ ồ ưỡ ộ ứ ẩ càng cao c a giai đo n h i nh p sâu r ng; đ y m nh vi c tuyên truy n, ph bi n thông tin đủ ạ ộ ậ ộ ẩ ạ ệ ề ổ ế ể nâng cao nh n th c c a doanh nghi p và c a toàn xã h i v quy n l i và nghĩa v khi Vi tậ ứ ủ ệ ủ ộ ề ề ợ ụ ệ Nam là thành viên WTO. Kinh t Vi t-Nam phát tri n kh quan nh nh ng y u t bên ngoàiế ệ ể ả ờ ữ ế ố thu n l i và chính sách vĩ mô th n tr ng. Trong khi đó nh ng tr ng i bên trong đã và đang làmậ ợ ậ ọ ữ ở ạ gi m b t t c đ phát tri n. M t nguy c Vi t-Nam đang ph i đ i phó là s phát tri n thi uả ớ ố ộ ể ộ ơ ệ ả ố ự ể ế quân bình gi a các vùng và gi a hai gi i gi u nghèo. Vi c gia nh p WTO s giúp kinh t phátữ ữ ớ ầ ệ ậ ẽ ế tri n thêm nh ng đ ng th i s làm cho s phân hoá xã h i ngày càng tr m tr ng n u Vi t-ể ư ồ ờ ẽ ự ộ ầ ọ ế ệ Nam không s n sàng đáp ng v i nh ng xáo tr n do s h i nh p kinh t toàn c u t o ra. Vi cẵ ứ ớ ữ ộ ự ộ ậ ế ầ ạ ệ gia nh p WTO đánh d u m t giai đo n đ i m i th c s . Nó đòi h i Vi t-Nam th c hi nậ ấ ộ ạ ổ ớ ự ự ỏ ệ ự ệ nh ng c i t kinh t sâu r ng và khó khăn h n nh ng gì đã làm trong hai th p niên v a qua.ữ ả ổ ế ộ ơ ữ ậ ừ Vi t-Nam c n ph i chú tr ng h n v s phát tri n h t ng c s và ch t l ng c a s phátệ ầ ả ọ ơ ề ự ể ạ ầ ơ ở ấ ượ ủ ự tri n thay vì ch máy móc nh m vào nh ng ch tiêu. V i đà phát tri n hi n nay, Vi t-Nam v nể ỉ ắ ữ ỉ ớ ể ệ ệ ẫ không có c may đ thoát kh i tình tr ng t t h u và tham nhũng so v i nh ng n c lángơ ể ỏ ạ ụ ậ ớ ữ ướ gi ng, dù m c đ phát tri n c a nh ng n c này thua kém Vi t-Nam. ề ứ ộ ể ủ ữ ướ ệ Vi c gia nh p WTO đã đánh d u quá trình tham gia sâu r ng c a n n kinh t n c taệ ậ ấ ộ ủ ề ế ướ vào h th ng kinh t qu c t , v i nh ng c h i và thách th c, nh ng tác đ ng c thu n vàệ ố ế ố ế ớ ữ ơ ộ ứ ữ ộ ả ậ không thu n đ i v i công cu c phát tri n kinh t - xã h i c a đ t n c. Ð c bi t, quá trìnhậ ố ớ ộ ể ế ộ ủ ấ ướ ặ ệ này di n ra trong b i c nh kinh t khu v c và kinh t th gi i có nhi u di n bi n ph c t p,ễ ố ả ế ự ế ế ớ ề ễ ế ứ ạ khó l ng và tác đ ng sâu r ng đ n các n n kinh t trên th gi i. Nh ng thành t u to l nườ ộ ộ ế ề ế ế ớ ữ ự ớ trong công cu c đ i m i kinh t - xã h i c a đ t n c trong h n hai th p k qua, cùng v iộ ổ ớ ế ộ ủ ấ ướ ơ ậ ỷ ớ cam k t m nh m c a Ð ng và Nhà n c ta tích c c h i nh p kinh t qu c t , nh đã đ cế ạ ẽ ủ ả ướ ự ộ ậ ế ố ế ư ượ kh ng đ nh t i Ð i h i X c a Ð ng (tháng 4-2006), cũng nh s ch đ ng và quy t tâm c aẳ ị ạ ạ ộ ủ ả ư ự ủ ộ ế ủ Chính ph và c a toàn xã h i trong vi c t n d ng t i đa các c h i và v t qua các thách th c,ủ ủ ộ ệ ậ ụ ố ơ ộ ượ ứ 30  Sinh viên: Hå DiÖu YÕn      L p: KTB48 –ớ ĐH2 Tr ng ĐHHH Bài t p l n KTVM Khoa KTVTBườ ậ ớ là c s v ng ch c đ chúng ta tin t ng vào nh ng b c phát tri n m i c a đ t n c trongơ ở ữ ắ ể ưở ữ ướ ể ớ ủ ấ ướ th i gian t i.ờ ớ III. K t lu nế ậ 31  Sinh viên: Hå DiÖu YÕn      L p: KTB48 –ớ ĐH2 Tr ng ĐHHH Bài t p l n KTVM Khoa KTVTBườ ậ ớ Th k 21 đang m ra nh ng c h i to l n nh ng cũng ch a đ ng r tế ỷ ở ữ ơ ộ ớ ư ư ự ấ nhi u thách th c. Sau g n hai th p k ti n hành công cu c Đ i m i đ t n c,ề ứ ầ ậ ỷ ế ộ ổ ớ ấ ướ th và l c c a n c ta đã l n m nh lên nhi u. Chúng ta có l i th r t l n là tìnhế ự ủ ướ ớ ạ ề ợ ế ấ ớ hình chính tr - xã h i c b n n đ nh. Môi tr ng hoà bình, s h p tác, liên k tị ộ ơ ả ổ ị ườ ự ợ ế qu c t và nh ng xu th tích c c trên th gi i ti p t c t o đi u ki n đ Vi tố ế ữ ế ự ế ớ ế ụ ạ ề ệ ể ệ Nam phát huy n i l c và l i th so sánh, tranh th ngo i l c. Tuy nhiên, chúng taộ ự ợ ế ủ ạ ự cũng đang ph i đ i m t v i nhi u thách th c r t l n.ả ố ặ ớ ề ứ ấ ớ Nh m phát huy nh ng thành t u to l n đã đ t đ c trong g n hai th pằ ữ ự ớ ạ ượ ầ ậ k ti n hành công cu c Đ i m i và v n t i m c tiêu xây d ng m t n c Vi tỷ ế ộ ổ ớ ươ ớ ụ ự ộ ướ ệ Nam dân giàu, n c m nh, xã h i công b ng, dân ch , văn minh, Đ ng và Nhàướ ạ ộ ằ ủ ả n c Vi t Nam ti p t c kiên trì th c hi n đ ng l i đ i ngo i đ c l p, t ch ,ướ ệ ế ụ ự ệ ườ ố ố ạ ộ ậ ự ủ r ng m , đa d ng hoá, đa ph ng hoá quan h qu c t , ch đ ng h i nh p qu cộ ở ạ ươ ệ ố ế ủ ộ ộ ậ ố t v i ph ng châm ế ớ ươ “Vi t Nam s n sàng là b n và là đ i tác tin c y c a t tệ ẵ ạ ố ậ ủ ấ c các n c trong c ng đ ng th gi i ph n đ u vì hoà bình, đ c l p và phátả ướ ộ ồ ế ớ ấ ấ ộ ậ tri n.ể "* Ch đ ng h i nh p qu c t , tr c h t là h i nh p kinh t qu c t làủ ộ ộ ậ ố ế ướ ế ộ ậ ế ố ế n i dung quan tr ng trong đ ng l i và ho t đ ng đ i ngo i c a Đ ng và Nhàộ ọ ườ ố ạ ộ ố ạ ủ ả n c Vi t Nam trong b i c nh th gi i toàn c u hóa và cách m ng khoa h c kướ ệ ố ả ế ớ ầ ạ ọ ỹ thu t di n ra r t m nh m hi n nay. Trong ti n trình h i nh p này, Vi t Namậ ễ ấ ạ ẽ ệ ế ộ ậ ệ đ t u tiên cao cho vi c m r ng quan h kinh t đ i ngo i, m r ng và đa d ngặ ư ệ ở ộ ệ ế ố ạ ở ộ ạ hoá th tr ng, tranh th v n, kinh nghi m qu n lý và khoa h c công ngh tiênị ườ ủ ố ệ ả ọ ệ tiên cho s nghi p công nghi p hoá và hi n đ i hoá đ t n c. ự ệ ệ ệ ạ ấ ướ 32  Sinh viên: Hå DiÖu YÕn      L p: KTB48 –ớ ĐH2

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfChính sách kinh tế đối ngoại.pdf
Luận văn liên quan